Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy"

Transkript

1 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

2 PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO Charakteristika školy 1 Charakteristika školy Název školy Adresa TÁBORSKÁ 1685, ŘÍČANY Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v letech: 8 Charakteristika školy Masarykovo klasické gymnázium je soukromá škola s dlouholetou tradicí. Naše gymnázium nese jméno prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Ideály humanismu se snažíme zavádět nejen ve výchově, ale i ve vzdělávání. Cílem školy je rozvoj osobnosti žáků v duchu humanity a demokracie, přičemž se klade důraz na osobní zodpovědnost žáků a dále pak na zodpovědnou přípravu ke státním maturitám a přijímacímu řízení na vysokou školu. Škola má okolo 250 žáků, což vede k lepšímu individuálnějšímu přístupu vyučujících k žákům. Klima na škole je rodinného typu. Sama budova se nachází ve velmi klidné lokalitě města Říčany. Součástí školního areálu je velká zahrada, kde žáci během svého volna mohou relaxovat nebo využít škoního malého sportoviště. Chceme pokračovat ve vytváření příznivého klimatu na škole, modernizovat učebny a učební pomůcky k výuce, motivovat žáky k zodpovědnosti a rozvíjet u nich jednotlivé kompetence. Velikost školy A. - nižší stupeň 8letého gymnázia: počet tříd celkem: 6 počet tříd v ročníku: 1-2 průměrná naplněnost tříd: 30 označení tříd: prima A, prima B, sekunda, tercie, kvarta A, kvarta B B. - vyšší stupeň 8letého gymnázia: počet tříd celkem: 4 počet tříd v ročníku 1 průměrná naplněnost tříd: 25 označení tříd: kvinta, sexta, septima, oktáva Vybavení školy Prostorové podmínky jsou postačující a škola neuvažuje do budoucna markantně navyšovat počty žáků. Pracovní prostředí je v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami. Pravidelně je zajišťována technická a betpečnostní údržba. Na škole jsou v osmi třídách nainstalovány interaktivní tabule, což zpestřuje výuku a motivuje žáky ke zlepšení v ICT gramotnosti, ale také je to motivuje k vyšším výkonům během výuky, Učebny jsou vybaveny základním didaktickým vybavením (TV, DVD, CD přehrávač). Žákům je k dispozici i školní knihovna. Nejen na jazyky jsou žáci děleni, ale také na výpočetní techniku. K tomu slouží modernizovaní multimediální pracovna. Vedení školy se pokusí do budoucna opět vybudovat specializované učebny pro chemii, fyziku a biologii. V současné době se 2

3 Charakteristika školy veškeré pomůcky nosí do tříd - forma demonstračních pokusů a forma interaktivních programů. Výuku TV realizujeme na malém školním hřišti, zároveň využíváme atletického stadionu Sokol Říčany, tělocvičny Sokola Říčany, sportovní haly Města Říčany, tělocvičny 3.ZŠ Říčany a posilovny v Říčanech. V případě potřeby můžeme využít i sportovní areál ZŠ U Říčanského lesa. V suterénu školy jsou umístěny automaty na studené i teplé nápoje a automat na bagety. Občerstvení je možno zakoupit i v jídelně, která má v naší škole pronajatý prostor na stravování našich studentů. Šatní prostory jsou vybaveny jednotlivými zamykacími kójemi, každý student má vlastní skříňku na boty. Oblečení si žáci nosí do třídy, kde pro tyto účely mají vyhrazený prostor ( věšáky). Charakteristika pedagogického sboru Složení pedagogického sboru odpovídá jednak potřebě efektivně skloubit aprobační požadavky a nároky na učitele s kompetencemi důležitými pro moderní, interaktivní výchovu a vzdělávání. Právě na přístup k žákům, komunikaci a nejnovější metody, formy a výchovně-vzdělávací strategie bylo v minulých letech převážně zaměřeno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nadále budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na jejich schopnosti zajistit osvojování klíčových kompetencí u žáků. Pedagogický sbor je v optimálním odborném a věkovém složení se smyslem pro toleranci a komunikaci jak mezi sebou, tak vůči žákům i okolí. Pedagogický sbor tvoří 13 žen a 10 mužů včetně ředitelky školy a zástupkyně ředitelky školy. Dbáme na aprobovanost a odbornost vyučujících a podporujeme systematické další vzdělávání pedagogů. Škola zabezpečeuje systém specializace pedagogů na poskytování poradenských služeb ve spolupráci se školským poradenským zařízením: v oblasti výchovného poradenství za využití spolupráce s pedagogicko-psych.poradnou, Úřadem práce a dalšími institucemi. na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na poradenství v oblasti negativních společenských jevů. na práci s nadanými studenty. Vzdělávací program umožňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl práce, zapojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků. Neomezuje učitele při uplatňování časových i metodických odlišností, které vycházejí z efektivních způsobů výuky. Uplatňované organizační formy jsou sestaveny tak, aby byly volně aplikovatelné v různých oborech, představují zvýšenou nabídku volitelných předmětů, podporu experimentů, seminářů, besed, soustředění a jiných forem jako projektové vyučování se zaměřením na nadané žáky s možností individuální práce i kooperace ve skupinách. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Prevence sociálně patologických jevů. Podpora rovného genderového přístupu k žákům i vyučujícím. Projekty a granty. Zájmová činnost - klub mladých diváků. Pravidelné jazykové pobyty ve školách a rodinách ve Velké Británii. Pravidelné jazykové pobyty ve Francii. Poznávací a jazykové pobyty v Německu, Irsku, Skotsku a USA. 3

4 Charakteristika školy Lyžařské pobyty. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Naší snahou je vytvářet programy, které podporují především spolupráci školy s rodiči (školská rada, spolupráce při organizaci lyžařských pobytů), školy a města (průvodcovské aktivity našich studentů), ale i mezi školami navzájem (projekty). Jde o dlouhodobé kontakty kulturního i sportovního charakteru. Aktivní spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy je postavena na demokratickém principu a realizována prostřednictvím volené Žákovské samosprávy. Pravidla spolupráce respektují práva a povinnosti obou stran, v souladu se stanovenými legislativními normami. Informační systém Nahlédnutím do webových stránek školy je možné získat základní a aktuální informace o škole jako celku. Ke komunikaci zároveň slouží i ové adresy vyučujících. Rodiče mají možnost nahlížet do klasifikace svých dětí prostřednictvím internetové klasifikace. 4

5 Identifikační údaje 2 Identifikační údaje Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO Motivační název Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 Název RVP Platnost od vzdělávací program Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia v letech: 8 Název školy Adresa TÁBORSKÁ 1685, ŘÍČANY IČ REDIZO Telefon Fax www Zřizovatel Adresa Kontakt PaedDr. MILENA URBANOVÁ, TOMÁŠ URBAN 5. KVĚTNA 710, ŘÍČANY Táborská 1685, Říčany Telefon Fax www datum, podpis, razítko 5

6 Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa TÁBORSKÁ 1685, ŘÍČANY Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v letech: 8 Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na výuku cizích jazyků a výpočetní techniky. Zaměření školy naplňuje cíle základního (v nižším stupni 8letého gymnázia) a gymnaziálního vzdělávání. Základním cílem ŠVP je rozvíjení klíčových kompetencí žáka, které jsou jasně definovány v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP ZV, RVP GV) a vycházejí z obecně formulovaných hodnot společnosti. Škola rozvíjí spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy postavenou na demokratickém principu. Práva a povinnosti žáků jsou shrnuty ve Školním řádu. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní v průběhu vzdělávání i výchovných aktivitách. Škola realizuje vhodný režim vyučování v návaznosti na povinné a nepovinné vzdělávání. Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení je organizováno podle ustanovení školského zákona a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Do konce ledna je na webových stránkách školy i na informační tabuli na hlavní nástěnce školy zvěřejněn počet přijímaných uchazečů pro další školní rok. Do 1. ročníku vyššího stupně gymnázia je možné přijímat uchazeče, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň 8letého gymnázia (základní vzdělání). Přijímací zkouška se koná formou testu zjišťujícího vědomosti a dovednosti nepřesahující RVP ZV. Do konce března jsou příjímací kriteria zveřejněna na webových stránkách školy. Přihlášku podává žák řediteli školy na které studuje na předepsaném tiskopisu. Přihlášku lze pro první kolo přijímacího řízení podat pouze na jednu střední školu. Maturitní zkouška Státní část maturitní zkoušky začíná v květnu z českého jazyka, cizího jazyka nebo matematiky (písemná práce, didaktický 6

7 Charakteristika ŠVP test), od května do června probíhají ústní maturitní zkoušky státní i profilové z českého jazyka, cizího jazyka a dvou volitelných profilových předmětů (Nj, Frj, La, M, Ch, Bi, Z, D, IVT, ZSV). Ústní zkouška se koná před maturitní komisí složenou z vedení školy, vyučujících a předsedy maturitní komise. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Vytvořený ŠVP je podkladem pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se škola řídí posudky, které vypracují školská poradenská zařízení zařazená do rejstříku škol a školských zařízení ve spolupráci a se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. V rámci ŠVP je pro tyto žáky přizpůsoben a upraven vzdělávací obsah gymnaziálního vzdělávání, v hodinách je jim věnován speciální individuální přístup. S žáky se pracuje tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků. Ze stejného důvodu se do ŠVP zařazují prvky zdravotní tělesné výchovy, ve škole se využívají výukové programy, didaktická technika, interaktivní tabule a žáci mohou při výuce využívat vlastní laptopy. S výukou žáků se sociálním znevýhodněním, kterými jsou na škole především žáci z kulturně a jazykově odlišného prostředí, má škola dlouhodobou zkušenost a věnuje jí náležitou pozornost. Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, věnuje pozornost osvojení českého jazyka rozložením učiva do jednotlivých ročníků. Při výuce využívá odpovídající metody a formy práce, individuální přístup, pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, nabízí možnost individuálních konzultačních hodin. Žáci ze znevýhodněných rodin jsou plně integrováni do tříd společně s ostatními žáky. Žákům z rodinného prostředí se slabším sociálně ekonomickým postavením škola usnadňuje přístup ke vzdělávání finančními úlevami na školném a odstupňovanou výší školného podle studijních výsledků. Žáci s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou mají stejná postavení a práva jako ostatní žáci, jsou plně integrováni do tříd společně s ostatními žáky. Postavení azylanta Azylant je integrován do vzdělávacího procesu s důrazem na schopnost ovládnout český jazyk slovem i písmem. Při vzdělávání žáků mimořádně nadaných vychází škola důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Mezi pedagogicko-organizační úpravy, které škola využívá, patří především individuální vzdělávací plány, zapojení žáků do samostatných rozsáhlejších projektů a možnost individuálních konzultačních hodin. Pokrytí průřezových témat je uvedeno pro nižší i vyšší stupeň gymnázia v příloze k ŠVP. 7

8 Charakteristika ŠVP 3.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 3.2 Profil absolventa Profil absolventa Úspěšným ukončením příslušného školního vzdělávacího programu dosáhne žák A - u nižšího stupně 8letého studia základní vzdělání B - u vyššího stupně 8letého studia střední vzdělání s maturitou Prioritou školy je vést žáka k zodpovědné přípravě k maturitní zkoušce a přípravě na přijímací zkoušky na VŠ a osvojování základní orientace na trhu práce včetně uplatnění v zemích EU. Oblast jazyková a výpočetní techniky se odráží v širokém spektru zájmu absolventů o studium na vysokých školách od technických směrů až po směry humanitní. Klademe důraz nejen na získání znalostí, ale také na utváření charakteru žáka, na individuální možnosti žáka, na respekt k potřebám jedince, na uvědomění si demokratických principů společnosti. Vedeme žáky k etnické a náboženské toleranci, ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci informováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, kterých se zúčastní během vzdělávání i výchovných aktivitách. Maturitní zkouška Vzdělávací program pro osmiletý obor vzdělání je zakončen maturitní zkouškou. Organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy.(školský zákon 561/200 Sb, 77 až 82 novelizovaného školského zákona, vyhlášky, předpisy MŠMT, atd.). Aktuální organizace maturitní zkoušky je zveřejněna na webovách stránkách školy. Maturitní zkouška se skládá ze státní části a profilové části. Klíčové kompetence Kompetence k učení kompetence k učení Kompetence k řešení problémů kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální kompetence sociální a personální Kompetence občanské kompetence občanské Kompetence pracovní 8

9 Charakteristika ŠVP 3.2 Profil absolventa kompetence pracovní Kompetence k podnikavosti kompetence k podnikavosti 9

10 Učební plán 4 Učební plán Název školy Adresa TÁBORSKÁ 1685, ŘÍČANY Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v letech: 8 Učební plán ročníkový nižší stupeň Povinné předměty prima sekunda tercie kvarta Matematika Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Životní prostředí člověka Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Svět práce Práce s laboratorní technikou Využití digitálních technologií Další cizí jazyk - NJ, FJ Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

11 Učební plán vyšší stupeň Povinné předměty kvinta sexta septima oktáva Matematika Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Dějepis Občanský a společenskovědní základ Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Životní prostředí člověka Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Tělesná výchova Další cizí jazyk - NJ, FJ Volitelný seminář I Volitelný seminář II Volitelný seminář III Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

12 Učební plán Celkový učební plán RVP Matematika a její aplikace Matematika Matematika ŠVP Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Jazyk a jazyková komunikace Informační a komunikační technologie Cizí jazyk Celková dotace Český jazyk a literatura Člověk a společnost Dějepis Člověk a příroda Občanský a společenskovědní základ Výchova k občanství Přírodopis Chemie Fyzika Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk Disponibilní dotace Cizí jazyk - AJ Český jazyk a literatura Dějepis Občanský a společenskovědní základ Výchova k občanství Biologie Chemie Fyzika Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví -B Svět práce Další cizí jazyk - NJ, FJ

13 5 Název školy Adresa TÁBORSKÁ 1685, ŘÍČANY Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v letech: Matematika a její aplikace Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním i středním vzděláváním a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium. Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění (proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její rolí při matematizaci reálných situací. V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp. povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací. V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů, docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového software nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce. Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v 13

14 5.1.1 Matematika numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací Matematika prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Charakteristika předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Vyučovací předmět matematika vychází z RVPZV a RVPGV. V matematice je kladen důraz na dobré porozumění pojmům a souvislostem, na zvládnutí a rozvoj matematických schopností a dovedností a jejich využití v praktických činnostech, na rozvíjení logického myšlení, srozumitelnou a věcnou argumentaci, na efektivní využití osvojeného matematického aparátu, na rozvoj tvořivosti,geometrické představivosti a abstrakce. Ve výuce matematiky je zohledněn rozvoj výpočetní techniky. Žáci jsou vedeni k tvůrčí práci se získanými informacemi. V nižších ročnících se schopnosti žáků rozvíjejí i pomocí matematických soutěží (Klokan, Pythagoriáda) a dále se žáci zůčastňují i matematické olympiády. Protože škola připravuje žáky především k dalšímu studiu na VŠ, je důležité budování pozitivního vztahu ke vzdělávání. Absolventi budou i ve svém profesním životě konfrontováni s novými poznatky a neustálé vzdělávání bude součástí jejich pracovní náplně. Poslední ročník studia je chápán jako příprava na maturitu a další studium a tomu odpovídá i učební plán. Časové a organizační vymezení: Předmět matematika se vyučuje ve všech ročnících 4 hodiny týdně. Na povinné hodiny matematiky navazují v septimě a oktávě dvouhodinové volitelné semináře. Jejich učivo se obměňuje podle zaměření a požadavku žáků. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení: učitel - vede žáky k vyhledávání, třídění a použití informací - motivuje žáky vhodnými otázkami a problémovými úlohami - vede žáky ke správnému použití matematických termínů a symbolů - vede žáky k samostatnému formulování závěrů a ke správné argumentaci - oceňuje dobrou práci žáků a netoleruje ledabylost - vede nadané žáky k účasti v matematických soutěžích 14

15 5.1.1 Matematika Kompetence k řešení problémů: učitel - vede žáky k hledání různých řešení a k jejich zdůvodnění (problémové vyučování) - diskutuje se žáky o verifikaci řešení problému, o příčinách a důsledcích chyb Kompetence komunikativní: učitel - vede žáky k samostatnému myšlení, přesnému vyjadřování a věcné argumentaci - vytváří příležitosti k práci ve skupinách, případně ve dvojicích, usměrňuje žákovské diskuse Kompetence sociální a personální: učitel - zařazuje do vyučování skupinovou práci a vede žáky k vlastní organizaci práce ve skupině a k odpovědnosti za činnost skupiny - vede žáky k respektování názorů druhých Kompetence občanské: učitel - dbá na to, aby žáci respektovali názory druhých - podporuje zodpovědný vztah ke studiu a k plnění povinností - vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Kompetence pracovní: učitel - vede žáky ke kladnému vztahu k práci - vede žáky k sebehodnocení a posouzení svých možností - zadává úkoly tak, aby žáci byli schopni využít poznatky z běžného života pokrývaná předmětem OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy Kreativita Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Spolupráce a soutěž Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Komunikace Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 15

16 5.1.1 Matematika Tématické okruhy Vzdělávání v Evropě a ve světě MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Práce v realizačním týmu prima 4 týdně, P opakování učiva opakování učiva Umí zapsat a přečíst římská čísla. Používá množinovou symboliku. Čte, zapisuje, porovnává a zaokrouhluje přirozená čísla. Provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně. Umí zobrazit přir. číslo na čísel. ose. Umí přečíst a zapsat desetinné číslo. Sčítá a odčítá des.čísla. Násobí a dělí des. čísla jednociferným přirozeným číslem. Umí řešit jednoduché rovnice a provádět zkoušku. aritmetika: číslo a číslice, římské číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné výrazy, rovnice geometrie: bod, přímka, polopřímka, úsečka, úhly, dvojice přímek, dvojice úhlů, kruh, kružnice, rovinné obrazce, prostorové útvary Užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka, umí je narýsovat a zapsat pomocí symbolů. Narýsuje a změří daný úhel. Umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu. Rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů. Pojmenuje a symbolicky zapíše vžij. polohu dvou přímek. Pozná dvojice vedlejších a vrcholových úhlů. Zná pojem kruh, kružnice, poloměr, průměr. Umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku. Rozezná prostorové útvary (hranoly, válec, jehlan, kužel). 16

17 5.1.1 Matematika prima desetinná čísla desetinná čísla Umí zobrazit des. číslo na číselné ose. Porovnává a zaokrouhluje des. čísla. Sčítá, odčítá a násobí des. čísla. Dělí des. čísla přirozeným i desetinnými čísly. Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Převádí jednotky. čtení a zápis v desítkové soustavě, zobrazení na číselné ose, porovnávání, zaokrouhlování, početní operace, převody jednotek celá čísla, záporná desetinná čísla celá čísla Rozlišuje kladná a záporná čísla. Umí zobrazit kladná a záporná čísla na číselné ose. Chápe pojem opačné číslo. Určí absolutní hodnotu daného čísla. Sčítá, odčítá, násobí a dělí dvě celá čísla. Řeší jednoduché slovní úlohy. Celá čísla: čtení a zápis čísla, zobrazení na číselné ose, opačné číslo, absolutní hodnota, početní operace, číselné výrazy Záporná desetinná čísla: čtení a zápis čísla, zobrazení na číselné ose, početní operace Aritmetický průměr Číselná osa a soustava souřadnic Umí zobrazit záporná des.čísla na číselné ose. Provádí číselné operace se zápornými des. čísly. Umí vypočítat aritmetický průměr a odchylku od aritmet. průměru. Umí zobrazit a zapsat souřadnice bodu na číselné ose i v pravoúhlé soustavě souřadnic. Fyzika prima učíme se měřit 17

18 5.1.1 Matematika prima dělitelnost přirozených čísel dělitelnost přirozených čísel Zná pojem násobek, dělitel. Umí použít znaky dělitelnosti. Rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené. Rozloží číslo na součin prvočísel. Rozumí pojmu soudělná a nesoudělná čísla. Určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele. Řeší slovní úlohy s využitím dělitelnosti přirozených čísel. násobek, dělitel, znaky dělitelnosti, prvočísla a čísla složená, rozklad čísla na součin prvočísel, největší společný dělitel, soudělná a nesoudělná čísla, nejmenší společný násobek úhly a jejich velikost úhly a jejich velikost Užívá jednotky stupeň, minuta. Sčítá a odčítá úhly početně i graficky. Násobí úhly přirozeným číslem graficky a početně. Dělí úhly dvěma graficky a početně. Umí zkonstruovat úhly velikosti 90, 60, 45, 30, 15, 120 stupňů kružítkem. početní operace s velikostmi úhlů, konstrukce úhlů kružítkem středová a osová souměrnost osová a středová souměrnost Pomocí průsvitného papíru i měřením ověří vlastnosti shodných geometrických obrazců. Určí osu souměrnosti osově souměrného obrazce a střed souměrnosti ve středově souměrných rovinných útvarech. Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině. Sestrojí obraz v osové i středové souměrnosti. Osová a středová souměrnost 18

19 5.1.1 Matematika prima sekunda 4 týdně, P zlomky zlomky Převede zlomek na desetinné číslo a naopak. Upraví smíšené číslo na zlomek a nepravý zlomek na smíšené číslo. Porovná dva zlomky. Zobrazí daný zlomek na číselné ose. Sčítá a odčítá zlomky. Násobí a dělí dva zlomky. Upraví složený zlomek. Řeší slovní úlohy vedoucí k základním operacím se zlomky. početní operace, smíšené zlomky, složený zlomek racionální čísla racionální čísla Zobrazí racionální číslo na číselné ose. Porovnává racionální čísla. Sčítá, odčítá, násobí a dělí dvě racionální čísla. Řeší slovní úlohy na užití racionálních čísel v praxi. Racionální čísla 19

20 5.1.1 Matematika sekunda trojúhelníky trjúhelníky Určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastnosti. Pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy (strana, výška,vnitřní a vnější úhly, střední příčka, těžnice, těžiště). Umí sestrojit těžnice, střední příčky, výšky trojúhelníku. Umí sestrojit trojúhelníku kružnici opsanou a vepsanou. Sestrojí trojúhelník dle věty sss, sus, usu. Zapíše postup konstrukce pomocí symboliky. Vypočítá obsah trojúhelníku. Sestrojí pravidelný šestiúhelník a osmiúhelník. pojem, druhy, vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, těžnice, střední příčky, výšky, kružnice opsaná a vepsaná, obsah trojúhelníků Výtvarná výchova sekunda sekunda čtyřúhelníky čtyřúhelníky Rozliší jednotlivé druhy čtyřúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků a popíše jejich vlastnosti. Vypočítá obvod a obsah těchto útvarů pomocí vzorce. Narýsuje čtyřúhelník. Řeší slovní úlohy vedoucí k výpočtu obvodu a obsahu čtyřúhelníků. třídění čtyřúhelníků, rovnoběžníky a jejich vlastnosti, lichoběžník a jeho vlastnosti, rýsování čtyřúhelníků, obvody a obsahy čtyřúhelníků druhá a třetí mocnina a odmocnina druhá a třetí mocnina a odmocnina Určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí tabulek, pomocí kalkulačky. Užívá druhou mocninu a odmocninu ve výpočtech. Druhá mocnina a odmocnina: pojem, čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin, určení druhých mocnin a odmocnin Třetí mocnina a odmocnina Iracionální čísla Určí třetí mocninu a třetí odmocninu pomocí tabulek a kapesního kalkulátoru. Chápe pojem iracionální číslo. 20

21 5.1.1 Matematika sekunda mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem Zapíše číslo ve tvaru a. 10n pro 1 < a < 10, n je celé číslo. Provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem. čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem, zápis čísla pomocí mocnin deseti, početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem pythagorova věta pythagorova věta Rozliší odvěsny a přepony. Rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty a věty k ní obrácené. Využívá poznatků při výpočtu délek stran pravoúhlého trojúhelníku. Umí využít poznatky ve slovních úlohách. pojem, výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku, užití Pythagorovy věty Fyzika sekunda světelné jevy o pohybu těles procenta procenta Chápe pojem procento, základ a procentová část. Určí, kolik procent je daná část z celku. Určí, jak velkou část celku tvoří daný počet procent. Určí celek z dané části a příslušného počtu procent. Využívá poznatky k řešení slovních úloh s procenty. Chápe pojem promile. Řeší jednoduché příklady na výpočet úroků. Na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH. Vysvětlí význam úroku placeného a přijatého. procento, základ, procentová část, promile, slovní úlohy, tvorba ceny, úročení Chemie sekunda složení látek směsi, oddělování složek směsi 21

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci PORGu Ostrava. Těžiště výuky spočívá v

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.5 Matematika Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je především založen

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát a její aplikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 a její aplikace 2 4 PLACE

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA 5.2 5.2.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA: Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 6.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od 1.9.2009

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více