GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010

2 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání, učební plány Personální zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81) Přijímací řízení pro čtyřleté studium (79-41-K/41) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehledné komplexní výsledky za školu Hodnocení realizace ŠVP ve výuce ve školním roce 2009/ Zpráva o testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků I. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou Výsledky přijetí maturantů na VŠ ve školním roce 2009/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací, organizací zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Přílohy (Tato výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.)

3 SLOVO ŘEDITELKY Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkovou organizaci, opustí každý rok dlouhá řada studentů, úspěšných maturantů frenštátského gymnázia v Martinské čtvrti. Stanou se tak dalšími z řady tisíců mladých absolventů gymnázia, kteří odešli ze své školy dál studovat, podnikat, pracovat, realizovat své životní sny. Odejdou z prestižní a náročné střední školy, která se jim po několik let snažila dát pevné základy do budoucího života i k dalšímu studiu. Všem našim absolventům přejeme, aby jim nikdy nevyschnul pramen dalšího poznání a aby vždy měli chuť se do své bývalé školy vracet. Za dobu své existence škola prošla několika vývojovými etapami - od státního reálného gymnasia přes jedenáctiletou střední školu, střední všeobecně vzdělávací školu až ke gymnáziu. V současné době se jedná o moderní střední školu, která ve shodě se svou zřizovací listinou připravuje středoškolskou mládež ke studiu na vysokých školách. Vzdělávací a výchovný proces našeho gymnázia vytváří pro studenty optimální podmínky nejen pro úspěšné vykonání maturitní zkoušky, ale také pro přijetí ke studiu mnoha oborů na jednotlivých vysokých školách. Všechny rozsáhlé školní i mimoškolní aktivity studentů, ale také členů pedagogického sboru směřují k dalšímu zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu i dobrého jména naší školy. Za poslední období prošlo Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, mnoha změnami.v září a říjnu 2004 jsme rekonstruovali kotelnu a o prázdninách roku 2005 jsme nechali položit nový povrch na střechu budovy. V roce 2006 jsme na schodištích vyměnili copyllity za moderní plastová okna. Ve školním roce 2006/2007 jsme provedli rekonstrukci a modernizaci dvou počítačových učeben. Koncem školního roku 2008/2009 proběhla první etapa výměny oken v části průčelí budovy v rámci akce Energetické úspory Gymnázia ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jižní strana budovy získala nová plastová okna, která nahradila stará, dřevěná nevyhovující. Došlo k modernizaci kancelářské techniky a jejímu vybavení potřebným softwarem. Škola je postupně vybavována stavitelnými lavicemi a židlemi tak, aby vyhovovaly hygienickým požadavkům. Odborné učebny byly dovybaveny dataprojektory a interaktivní tabulí. Počítače i s připojením na internet jsou ve všech kabinetech učitelů, do všech učeben je zavedena počítačová síť. V tomto školním roce došlo k modernizaci počítačového vybavení zakoupením 11 nových PC s OS Windows7. Do výuky byly zakoupeny 3 plazmové televizory s úhlopříčkou 107cm. Ve spolupráci s Městským úřadem ve Frenštátě pod Radhoštěm pečujeme o nejbližší okolí školy včetně vysázené zeleně před budovou gymnázia. Nejvýraznějším znakem posledního období je nárůst úspěšnosti přijatých absolventů ke zvolenému oboru na vysoké škole a příkladná vzájemná spolupráce školy s orgány města, Školskou radou a Sdružením rodičů a přátel gymnázia. RNDr. Milena Vaverková ředitelka školy 3

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Adresa: Martinská čtvrť Frenštát pod Radhoštěm Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava Telefon: Internetové stránky: Ředitelka školy: RNDr. Milena Vaverková Vybavenost školy Celkový počet učeben: 23 Z toho 7 odborných učeben, z nichž jsou tři laboratoře ( F, Ch, Bi ) a učebny Hv a Vv. Poloodborné učebny M, Bi, Ch, F, Čj, Z, D a 3 poloodborné učebny cizích jazyků. Výuka IVT probíhá ve 2 zcela nově vybavených učebnách po 16 počítačích a jedné učebně s volným internetovým provozem. Přehled počtu žáků Škola Celkový počet žáků Počet tříd Počet žáků / Počet žáků / třídu učitele Gymnázium víceleté , Gymnázium čtyřleté , Škola celkem ,1 12,00 - z toho nižší stupeň , vyšší stupeň ,

5 Informace o Školské radě Školskou radu tvoří devět členů, z nichž tři zvolili pedagogičtí pracovníci školy, další tři jmenoval zřizovatel školy, zbývající tři členy zvolili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí studenti. Školská rada se řídila Zásadami MSK pro zřizování školských rad, volebním a jednacím řádem. Ve školním roce 2009/2010 se Školská rada sešla 3x na zasedáních dle schváleného plánu. Na zasedání konaném dne byla provedena aktualizace kontaktních údajů jednotlivých členů Školské rady a projednán aktualizovaný volební řád se změnami především v oblasti omlouvání neúčasti členů na zasedáních. Jako každoročně v tomto termínu Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/2009 a Vlastní hodnocení školy za období Vedení školy podalo informace k zahájení školního roku 2009/2010, informace k výsledkům přijímacího řízení, ke změnám ve složení pedagogického sboru i stavu nepedagogických pracovníků školy, k plánu školních aktivit na školní rok, ke školnímu vzdělávacímu programu (ŠVP) pro 4-leté studium a vyšší stupeň víceletého gymnázia účinného od a školnímu vzdělávacímu programu (ŠVP) pro nižší stupeň víceletého gymnázia, dále aktuální informace k maturitním zkouškám a k čerpání rozpočtu školy za rok 2009, k investičním akcím a koncepčním záměrům a možnostem školy. Na dalším zasedání Školské rady dne členové projednali a schválili Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009, kterou obdrželi v předstihu, aby se s ní mohli blíže seznámit a uvést své připomínky a blíže se zajímali o hospodaření školy. Dalším tématem zasedání bylo seznámení s Inspekční zprávou České školní inspekce uskutečněné na gymnáziu ve dnech , která velmi pozitivně hodnotila výsledky v souladu se školním a rámcovým vzdělávacím programem (ŠVP a RVP). Zazněly také informace o školních aktivitách za 1.pololetí školního roku, o zhodnocení školního plesu, o plánovaném konání přijímacího řízení do prvních ročníků víceletého i čtyřletého studia formou testů SCIO a o připravované literární soutěži Nadace student. V neposlední řadě byla paní ředitelka seznámena s návrhem Školské rady podaným KÚ MSK na její ocenění za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost u příležitosti Dne učitelů a následně s udělením tohoto ocenění, které jí bylo slavnostně předáno hejtmanem MSK dne na Slezskoostravském hradě v Ostravě za účasti předsedkyně Školské rady Mgr. Zdeňky Leščišinové. V závěru školního roku se uskutečnilo jednání členů Školské rady dne Dne se členové Školské rady sešli společně se členy Sdružení rodičů a přátel gymnázia ke zhodnocení své celoroční činnosti. Mimo pravidelná zasedání Školské rady se její členové v průběhu školního roku také účastnili řady dalších školních aktivit, včetně maturitních zkoušek, předávání maturitních vysvědčení a vystoupení žáků na školních i městských akcích. Budova školy 5

6 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, UČEBNÍ PLÁNY Obory vzdělání K/801 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 8 let K/81 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 let K/401 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 4 roky K/41 Gymnázium, studium denní délka studia: 4 roky Učební plány Číslo učebního plánu RVP ZV č.j / ve znění úpravy č.j / č.j /99 22 ze dne Učební plány podle Změny učebních dokumentů č.j. 8413/ ze dne I.A, II.A III.A,IV.A Platí pro třídy vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium ŠVP č.j. 1/5b/2007 ŠVP č.j. 1/5b/2009 pro nižší stupeň víceletého studia pro čtyřleté studium a vyšší stupeň víceletého studia Učební plán pro školní rok 2009/2010 Předmět 1.A 2.A 3.A 4.A 5.A 6.A 7.A 8.A 1.B 2.B 3.B 4.B Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Obč. nauka a ZSV Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie a geologie Informat. a výp. tech Estetická výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví 1 Člověk a svět práce 1 Základy lab. techniky 1 Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem hodin

7 Osnovy Č.j /99-22 ze dne všechny třídy kromě primy a sekundy Nabídka volitelných předmětů Škola nabízí studentům nadstandardní nabídku volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. V sekundě a tercii byl v rámci ŠVP zařazen volitelný předmět s dotací jedné hodiny týdně. Ve školním roce 2009/2010 si část zvolila seminář z matematiky a část praktika z IVT. Od 3. ročníku a septimy si volí studenti 2 volitelné předměty s dotací po dvou hodinách týdně. Ve 4. ročníku a oktávě si volí další 2 volitelné předměty, každý s dvouhodinovou týdenní dotací. Semináře v posledních dvou ročnících umožňují žákům věnovat se do hloubky předmětům, které budou stěžejní v jejich budoucí profesní orientaci. Navíc si mohou rozšířit znalosti jazyků v nepovinných kurzech latiny, italštiny a francouzštiny. Nabídka volitelných předmětů: Český jazyk a literatura: Anglický jazyk: Německý jazyk: Francouzský jazyk: Ruský jazyk: Dějepis: Společenské vědy: Zeměpis: Matematika: Deskriptivní geometrie: Fyzika: Chemie: Biologie: Výpočetní technika: Výtvarná výchova: Seminář a cvičení z českého jazyka Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Konverzace v ruském jazyce Seminář z dějepisu Společenskovědní seminář Seminář ze zeměpisu Seminář a cvičení z matematiky Deskriptivní geometrie Seminář z fyziky Seminář z chemie Seminář z biologie Programování Informatika a výpočetní technika Aplikace počítačů Dějiny umění a tvorba Nepovinné předměty a zájmové útvary: Sborový zpěv Francouzský jazyk Italský jazyk Latina Biologický klub Chemický klub Zeměpisný klub Matematický klub Fyzikální klub Dramatický kroužek Asociace školních sportovních klubů ČR Asociace středoškolských klubů ČR 7

8 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Organizační schéma Zřizovatel KÚ MSK Ředitelka školy Pedagogická rada Rozšířené vedení Předmětové komise Zástupce ředitelky Ekonomický úsek Ekonomka Předsedové předmětových komisí VP pro nižší stupeň Referent BOZP a PO Sekretářka Učitelé VP pro vyšší stupeň Uklízečky Metodik ICT Školní metodik prevence Environmentální vzdělávání 8

9 Učitelský sbor Učitelský sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný, s věkovým průměrem 45,71 let a s tímto zastoupením jednotlivých věkových kategorií: Věkové složení pedagogického sboru let let let let let let let let Z celkového počtu 28 pedagogů je 8 mužů a 20 žen. Při doplňování sboru se orientujeme hlavně na zkušené učitele s praxí. Ve sboru působil jeden důchodce. Důchodovému věku se blíží 1 vyučující. Rozdělení pedagogického sboru podle pohlaví 20 8 muži ženy 9

10 Zaměstnanci Gymnázia, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Ostatní zaměstnanci provozní pracovníci Celkový počet: 7 Jednotlivé pracovní pozice jsou: ekonomka, administrativní pracovnice, správce IT, školník, 3 uklízečky. V současnosti je situace stabilizovaná a nejeví se potřeba změn. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků Podle zákona č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících jsou všichni pedagogičtí pracovníci odborně způsobilí pro výkon své práce. Aprobovanost výuky je 100 %. Aprobovanost jednotlivých předmětů: Čj 7 Aj 6 Nj 4 Fj 1 Rj 2 Lat 1 Zsv 2 D 3 Z 2 M 5 Fy 3 Ch 3 Bi 4 Ivt 3 Vv 2 Hv 1 Tv 5 Vz 1 Všech 28 pedagogických pracovníků školy splňuje kvalifikační předpoklady pro práci na daném typu školy. Velmi dobrá je i skladba aprobačních kombinací jednotlivých vyučujících, což umožňuje odbornou výuku všech předmětů. Nejlepší je situace v oblasti cizích jazyků, kde škola může nabídnout odbornou výuku pěti jazyků. Příznivá je i věková struktura pedagogického sboru. 10

11 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Žáci přihlášení ke studiu pro školní rok 2010/2011 Název oboru Kód oboru Počet přihlášených uchazečů Gymnázium K/81 32 Gymnázium K/41 81 Žáci přijatí ke studiu pro školní rok 2010/2011 Název oboru Kód oboru Počet přijatých k Gymnázium K/81 27 Gymnázium K/41 26 Průměrný prospěch ze ZŠ žáků přijatých pro školní rok 2010/2011 Název oboru Kód oboru Průměrná známka Gymnázium K/81 1,111 Gymnázium K/41 1, Přijímací řízení pro osmileté studium (79-41-K/81) pro školní rok 2010/2011 Škola využívá v přijímacím řízení testy společnosti SCIO z matematiky a českého jazyka. Jde o profesionálně připravené testy s vysokou reliabilitou, což zajišťuje objektivitu a umožňuje srovnávat úroveň jednotlivých přijímaných žáků s žáky jiných škol ČR. Přijímací zkoušky proběhly ve dvou termínech prvního kola (22. a 23. dubna 2010). Kritéria přijímacího řízení: 1. Výsledek přijímací zkoušky (testy SCIO M, Čj) 2. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání (průměr všech známek v posledních třech klasifikačních obdobích) 3. Umístění uchazeče do třetího místa v okresních a vyšších kolech vědomostních olympiád (nesčítají se) Na celkovém hodnocení se podílely 90% výsledky SCIO testů, 5% prospěch na ZŠ a 5% umístění v olympiádách. Pro přijetí bylo podstatné pořadí uchazečů sestavené podle celkového bodového hodnocení. V případě rovnosti bodů rozhodoval výsledek SCIO testu z matematiky. 11

12 4.2 Přijímací řízení pro čtyřleté studium (79-41-K/41) pro školní rok 2010/2011 Kritéria přijímacího řízení: 1. Výsledek přijímací zkoušky (testy SCIO OSP) 2. Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Výsledky prospěchu na ZŠ byly hodnoceny na základě průměru známek z profilových předmětů (český jazyk, 1.cizí jazyk, matematika, fyzika, biologie(přírodopis), chemie, zeměpis, dějepis, občanská výchova) na základní škole v posledních třech klasifikačních obdobích (1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku). Za každé klasifikační období byl vypočten průměr na 2 desetinná místa. Z těchto tří průměrů byl vypočten aritmetický průměr na tři desetinná místa. Podle něj bylo sestaveno pořadí uchazečů od nejlepšího k nejhoršímu průměru. V případě, že žák nebyl z některého ze jmenovaných předmětů klasifikován, pohlíželo se na něj, jako by byl hodnocen stupněm nedostatečný. 3. Umístění uchazeče do třetího místa v okresních a do desátého místa v krajských kolech vědomostních, kulturních a sportovních olympiád a soutěží probíhajících v letech Na celkovém hodnocení se podílely 55% výsledky prospěchu na ZŠ, 40% výsledky SCIO testů a 5% umístění v olympiádách. Pro přijetí bylo podstatné pořadí uchazečů sestavené podle celkového bodového hodnocení. V případě rovnosti bodů rozhodoval výsledek SCIO testu z OSP. Pro zájemce o studium na našem gymnáziu škola pořádala ve dvou termínech a to 5. a 19. března 2010 přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Žáci základních škol se mohli seznámit se strukturou a podmínkami testů a mohli si nanečisto vyzkoušet testy SCIO a seznámit se s výsledky a zejména s postupy řešení jednotlivých testových úloh. Kurzy byly absolventy kladně hodnoceny, a to nejen po jejich absolvování, ale zejména po absolvování testů u přijímacích zkoušek. Kurzů se zúčastnilo 32 a 33 zájemců z řad absolventů 9. tříd ZŠ. Zájemců o osmileté studium, kteří absolvovali kurz, bylo v obou termínech

13 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Přehledné komplexní výsledky za školu Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2009/10 z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka třída žáků V P 5 N známka Ch prospěch celkem neomluv. 1.A A A A A (1+0) B B B A B (0+1) A A Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2009/10 z toho hodnocení snížená průměrný absence na žáka třída žáků V P 5 N známka Ch prospěch celkem neomluv. 1.A A A A (1+0) A B B B B A A A Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Průměrný počet zameškaných hodin na žáka za školní rok: 53,9 hod. 13

14 Výsledky maturitních zkoušek v roce 2010 z toho hodnocení průměrný třída žáků V P 5 N prospěch VIII.A IV.B Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen Pořadí tříd podle absence (1. pololetí 2009/2010) Pořadí Třída Absence/žáka Celk. absence 1. I.A 32, IV.B 35, II.B 36, III.A 39, VII.A 44, VIII.A 45, II.A 47, IV.A 49, I.B 52, VI.A 55, III.B 59, V.A 62, Pořadí tříd podle absence (2. pololetí 2009/2010) Pořadí Třída Absence/žáka Celk. absence 1. IV.B 45, VIII.A 46, II.A 49, I.A 51, III.A 57, VII.A 60, VI.A 62, II.B 66, IV.A 67, V.A 69, III.B 72, I.B 83,

15 5.2 Hodnocení realizace ŠVP ve výuce ve školním roce 2009/2010 Školní vzdělávací program byl v tomto školním roce realizován v primě, sekundě, tercii, kvartě a kvintě víceletého gymnázia a v prvním ročníku čtyřletého studia. Banka volitelných předmětů pro nižší ročníky víceletého studia byla rozšířena předmětem komunikační výchova. Doplnění očekávaných výstupů a obsahu učiva bylo provedeno do konce srpna Sledovaná finanční gramotnost zasahuje svými tématy do matematiky a občanské výchovy, kde je již součástí učiva. V předmětu svět práce je zařazena do kvarty a byla doplněna očekávanými výstupy vyučujícími daného předmětu do konce srpna Učebnice s doložkou zpracovány podle RVP jsou v předmětech: Český jazyk (kromě ČJ pro 9.r. zatím nevyšla) Dějepis Přírodopis (mimo Přírodopis pro 9. tř. byl objednán) Chemie Občanská výchova Materiální zabezpečení je téměř ve všech předmětech zajištěno novými učebnicemi a pracovními sešity, které jsou vytvořeny podle RVP ZV. Přesto i nadále vyučující vytvářejí své vlastní pracovní listy. Očekávané výstupy byly ve všech předmětech v primě, sekundě, tercii, kvartě, kvintě a prvním ročníku čtyřletého studia splněny. Klíčové kompetence si žáci postupně nadále osvojují. Přispívají k tomu především metody: skupinová práce s prvky kooperace, prezentace, projekty, exkurze, vyhledávání informací na internetu, pokusy a řešení problémových úloh. Důraz je kladen na zvládání komunikace mezi sebou, vůči vyučujícímu i na vzájemné hodnocení. Průřezová témata a přesahy jsou realizovány pomocí projektů. Hodnocení žáků bylo průběžné a bylo zapisováno do studijních průkazů pro rodiče. Výsledná známka obsahovala hodnocení testů, projektů, referátů, slohových prací, soutěží, portfolií i sebehodnocení. 15

16 5.3 Zpráva o testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků I. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou V rámci Rozvojového programu Moravskoslezského kraje KVALITA studenti prvních ročníků absolvovali ve dnech 29. a 30. září 2009 testy připravené Metodickým a evaluačním centrem (MEC o.p.s.). Testů se zúčastnili studenti tříd I.B (čtyřleté studium) a V.A. (osmileté studium). Percentil úspěšnosti v jednotlivých částech testu Test Český jazyk Matematika Anglický jazyk OSP Percentil Český jazyk Matematika Anglický jazyk OSP Z grafu vyplývá, že studenti v testech společnosti MEC dosáhli velmi vysokého hodnocení v porovnání s ostatními testovanými školami. 16

17 Sumární vyhodnocení za třídu I.B (čtyřleté studium) Český jazyk Matematika Anglický jazyk OSP P(o) P(c) Sumární vyhodnocení za třídu V.A (osmileté studium) Český jazyk Matematika Anglický jazyk OSP P(o) P(c) Porovnání P(o) testovaných tříd I.B V.A 0 Český jazyk Matematika Anglický jazyk OSP Porovnání P(c) testovaných tříd I.B V.A 20 0 Český jazyk Matematika Anglický jazyk OSP Legenda: P(o) Percentil testované třídy vzhledem k ostatním třídám stejného oboru P(c) Percentil testované třídy vzhledem ke všem ostatním třídám (všech oborů) Z výše uvedených tabulek a digramů je patrný podstatný rozdíl ve výsledcích našich dvou testovaných tříd. Třída V.A, třída osmiletého studia, v porovnání s výsledky třídy I.B, třídy čtyřletého studia, dosáhla daleko výraznějších výsledků. Tyto výsledky studentů osmiletého studia se jeví jako vynikající ve srovnání s ostatními třídami testovaných škol. 17

18 5.4 Výsledky přijetí maturantů na VŠ ve školním roce 2009/2010 Ve školním roce 2009/2010 úspěšně odmaturovalo všech 56 studentů dvou tříd čtvrtých ročníků. Ve třídě IV.B, kterou navštěvovalo 30 studentů, se hlásilo ke studiu na vysokou školu 27 studentů a ti byli úspěšně přijati. Dvě talentované studentky budou pokračovat ve studiu na konzervatoři, jedna studentka nastoupí ke studiu na vyšší odbornou školu. Ve třídě VIII.A bylo 26 studentů. Všech 25 studentů, kteří se hlásili ke studiu na vysokou školu bylo úspěšně přijato. Přehled VŠ, na které byli přijati studenti třídy IV.B UNIVERZITA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE MU V BRNĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA FAKULTA POČET STUDENTŮ Fakulta bezpečnostně právní 1 Fakulta právnická Fakulta sociálních studií Fakulta filozofická Fakulta lékařská Fakulta informatiky Fakulta přírodovědecká Fakulta přírodovědecká Fakulta sociálních studií UNIVERZITA PALACKÉHO Fakulta cyrilometodějská 1 V OLOMOUCI SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta filozoficko - 1 přírodovědecká VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ V OSTRAVĚ Fakulta stavební Fakulta ekonomická 1 3 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Fakulta podnikatelská 2 1 VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Fakulta farmaceutická Třída IV.B 18

19 Přehled VŠ, na které byli přijati studenti třídy VIII.A UNIVERZITA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA Lékařská fakulta Fakulta mat.-fyzikální Fakulta právnická Fakulta filozofická Fakulta přírodovědecká Fakulta pedagogická Fakulta sociálních studií Fakulta právnická POČET STUDENTŮ Fakulta sociálních studií 1 Fakulta přírodovědecká Fakulta cyrilometodějská teologická Fakulta mezinárodních vztahů 1 Fakulta veterinárního lékařství 2 Fakulta multimediálních komunikací Fakulta filozofická 1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta informačních technologií Fakulta chemickotechnologická Třída VIII.A 19

20 Přehled úspěšnosti absolventů Gymnázia, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, při přijímacím řízení na VŠ v letech (údaje v procentech) 100% 80% 60% 40% 20% 0% čtyřleté studium osmileté studium Čtyřleté studium 93,9% 75,0% 97,0% 87,5% 93,1% 92,9% 100% Osmileté studium 90,3% 100% 92,0% 100% 100% 100% 100% 20

21 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Pro školní rok byl vypracován Minimální preventivní program, který vychází z cílů stanovených Školní preventivní strategií na období a z vyhodnocení MPP v minulém školním roce. Konzultační hodiny ŠMP byly stanoveny takto : úterý 13:30-14:15 čtvrtek 11:50 12:35 Studenti a rodiče mohli také využít ovou schránku důvěry. V rámci prevence byly umisťovány na nástěnce informační materiály o sociálně patologických jevech i kontaktní adresy, na které se studenti mohou v případě problémů obrátit. K prioritám letošního roku patřilo zintenzívnění spolupráce preventivního týmu ve spolupráci s třídními učiteli při vyhledávání a prevenci rizikového chování (záškoláctví, šikanování, vulgární chování, kouření, požívání alkoholu aj.). V tomto školním roce se vyskytl pouze jeden závažný problém: ve třídě IV. B se ztrácely studentům peníze, nakonec byl z krádeže usvědčen jejich spolužák. Tento student následně ukončil studium na našem gymnáziu. Ve vyučovacích hodinách občanské nauky a ZSV byly se studenty vypracovány projekty s tematikou sociálně patologických jevů drogové závislosti, poruchy příjmu potravy, civilizační choroby, infekční choroby, pohlavní choroby, sexuální deviace, sexuální kriminalita, psychické a fyzické týrání, šikanování, autodestruktivní závislost aj. V preventivních aktivitách v jednotlivých ročnících se preventista letos zaměřil na zásady asertivního jednání, rozvíjení komunikačních schopností žáků, na schopnost vyrovnání se s neúspěchem, formy agresivity, problematiku lidských práv, nesnášenlivost, rasismus a xenofobii. V listopadu byl realizován projekt věnovaný tematice extremismu, studenti zhlédli film Sedm světel a vyslechli přednášku Mgr. Petra Kupky z Masarykovy univerzity v Brně o formách extremismu a jeho projevech v České republice. V rámci prevence šikanování měli studenti i rodiče možnost zúčastnit se besedy s okresním metodikem prevence Bc. Pavlem Letým, která se uskutečnila dne V rámci OV a ZSV si rovněž studenti vysvětlovali základní otázky týkající se tohoto jevu: co je to šikanování, jaké formy šikanování existují, co je to kyberšikana, jak se proti šikaně bránit, kde hledat pomoc, na koho se mohou obrátit atd. Žáci sekundy, tercie a kvarty absolvovali dne besedu s MUDr. Radimem Uzlem nazvanou Na slovíčko, dozvěděli se zajímavé informace o problematice dospívání, pohlavní hygieně, antikoncepci, pohlavních chorobách aj. Studenti VI.A měli možnost získat rozšiřující informace o poruchách příjmu potravy díky přednášce paní Dany Starostkové z občanského sdružení Anabell. 21

22 Na červen byla naplánována beseda o drogové závislosti s Radkem Johnem, ale z důvodu jeho pracovní vytíženosti byla zrušena. Dne se školní metodik prevence zúčastnil setkání školních metodiků prevence, které se uskutečnilo v PPP v Novém Jičíně, kde se zúčastnění zabývali tzv. adaptačními kurzy a také aktuálními problémy spojenými s rizikovým chováním. 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) Ředitelka školy vydává plán DVPP v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Je sestaven v souladu s potřebami školy a realizací ŠVP a umožňuje profesní růst pedagogických pracovníků. Vedení v oblasti DVPP vychází vstříc zájmům a iniciativě jednotlivých pedagogů a systematicky podporuje začínající pedagogické pracovníky. Vedení školy sleduje personální rizika a přijímá potřebná opatření ve formě doplňování pedagogického sboru a aktivní podpory dalšího vzdělávání. Na základě tohoto plánu je organizován průběh a podmínky následujících forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: - institucionální formy (studium, účast na školení, seminářích apod.) poskytované vysokými školami a akreditovanými vzdělávacími institucemi; - další vzdělávání formou samostudia. V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje stanovila ředitelka školy pro rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na Gymnáziu, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, tyto priority: 1) efektivní řízení školy 2) technická komunikace a informatika 3) pedagogická inovace podpora jazykového vzdělávání 4) zdravý životní styl environmentální výchova 5) aktivity v rámci jednotlivých předmětů 6) zkvalitnění a modernizace vyučování zkušenosti z tvorby a realizace ŠVP Studium k výkonu specializovaných činností V rámci DVPP v tomto školním roce zahájily výchovné poradkyně rozšiřující studium pro integraci dětí se zdravotním postižením. Studium bude ukončeno v následujícím školním roce. 22

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005/2006 Obsah Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1 INFORMACE O ŠKOLE... 4 2 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 6 3 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 21. září 2011 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-876/09-A Název školy: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Adresa: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor: 600 005 496 IČ: 61385271

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více