VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace IČO: Sídlo: Lovosice,Mírová , tel ,www.szslovosice.webnode.cz Zřizovatel: Ústecký kraj Právní forma: příspěvková organizace Statutární zástupce: Mgr. Věra Bezstarosti ředitelka školy Předmět činnosti: Vzdělávací činnost Vymezení doby činnosti: Na dobu neurčitou Součásti: ZŠ praktická,třídy ZŠ speciální,přípravná třída,školní druţina,praktická škola Při škole pracuje Školská rada.

2 Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice je určena ţákŧm, kteří neuspěli na základních školách a byli doporučeni základní školou,zákonným zástupcem, školským poradenským centrem,předškolním zařízením a odborným lékařem. Speciální třídy jsou určeny ţákŧm, kteří nezvládli učivo programu zvláštní škola nebo ŠVP LMR. Škola pracuje i preventivně a zařazuje děti se sociálním znevýhodněním do přípravné třídy.praktická škola dvouletá je určena ţákŧm,kteří vyšli ze speciálních tříd,z niţších ročníkŧ ZŠ praktické a z niţších ročníkŧ ZŠ. Během roku přecházejí na tuto školu do tohoto oboru ţáci, kteří neuspěli na OU.Škola vzdělává i ţáky běţné ZŠ. Škola se zaměřuje vzhledem ke sloţení ţákŧ hlavně na potírání patologických jevŧ.dále je zaměřena na environmentální výchovu. Vyučovalo se podle vzdělávacích programů: ŠVP pro předškolní vzdělávání Navlékání korálkŧ ŠVPLMR C/01 Korálky Základní škola ŠVP B/001 Hledání korálkŧ Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy Č.j.24035/97-22 ŠVP Korále Základní škola Praktická škola dvouletá Personální zabezpečení školy: Vzdělávání zajišťovalo 16 učitelŧ( z toho 4 muţi) včetně ředitelky a její zástupkyně.kvalifikační předpoklady splňuje 12 z nich. Ve školní druţině pracovali 2 vychovatelé. Chod školy zajišťují 2 uklízečky domovnice a 1 ekonomka. Přípravnou třídu ukončilo 13 ţákŧ,z toho 3 nastoupili do 1.ročníku ZŠ praktické, 4 mají odklad školní docházky - 2 pokračují ve vzdělávání v přípravné třídě,4 pokračují ve vzdělávání v 1 ročníku ZŠ a 1se odstěhoval do zahraničí. Speciální třídu navštěvovalo 5 ţákŧ. Základní školu praktickou ukončilo 81 ţákŧ, z toho povinnou školní docházku 13 ţákŧ, z toho1 7 z 9. ročníku, 5 z 8.ročníku,1 ze 7. ročníku. 4 pokračují na Praktické škole,ostatní podali přihlášky na OU.

3 U zápisu bylo 8 ţákŧ do přípravné třídy.všichni byli přijati.zařazeni jsou i 2 po odkladu školní docházky Do 1.ročníku byli zapsáni 4 ţáci,ročník opakuje 1 ţákyně. Celkově na škole ročník opakují 3 ţáci. Praktickou školu ukončilo 6 ţákŧ ZZ. Do Praktické školy bylo přijato 8 ţákŧ do 1.ročníku,2 ţákyně do 2.ročníku Školní druţina: Na škole pracovala 2 oddělení školní druţiny s 20 ţáky. Ranní druţina 6:30-7:30 Odpolední druţina 11: Škola nemá jídelnu,ţáci se stravovali v centrální školní jídelně. Na škole pracovaly zájmové útvary: Krouţek počítačŧ Krouţek pěvecký Krouţek keramický Krouţek stolních her Prospěch,chování a docházka ţáků:

4 I.pololetí 2011/2012 TŘÍDY POČET ŽÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ ZAMEŠKANÉ HODINY C CH D + - nehod. Vyz ŘD 2.st 3.st. oml. neoml. přípravný speciální ,00 55,60 20,00 4,00 1. třída ,00 36,72 0,00 0,00 2.třída ,00 15,30 0,00 0,00 3.třída ,00 54,00 1,00 0,16 4.třída ,00 22,00 0,00 0, ,00 49,3 5,00 0, ,00 67,30 12,00 1, ,00 115,00 50,00 3, ,00 101,18 6,00 0, ,0 54,42 19,00 2,71 CELKEM ,0 113, , ,4 PŠ , ,7 CELKEM /2012

5 II.pololetí TŘÍDY POČET ŽÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ ZAMEŠKANÉ HODINY C CH D + - nehod. Vyz ŘD 2.st 3.st. oml. neoml. přípravný speciální ,00 78,16 5,00 0,83 1. třída ,71 0,00 0, ,33 2.třída ,00 16,00 0,00 0,00 3.třída ,00 68,12 248,00 31,00 4.třída ,00 61,60 0,00 0, ,00 56,8 20,00 1, ,00 86,40 486,00 48, ,00 122,00 42,00 3, ,00 98,23 10,00 0, ,0 105,85 0,00 0,00 CELKEM ,0 811,00, , PŠ CELKEM Vysvětlivky: C = celkem CH = chlapci D = dívky +' = prospěl -' =neprospěl nehod.. =nehodnocen vyz = z toho s vyznamenáním

6 Prevence sociálně patologických jevů: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Jméno a příjmení ředitele Mgr. Věra Bezstarosti Telefon na ředitele mob na ředitele Jméno a příjmení školního Mgr. Naděţda Malecová metodika prevence (ŠMP) Telefon Jméno a příjmení výchovného Mgr. Zdeňka Pavelková poradce (VP) Telefon MPP vychází z těchto materiálů: Strategie prevence rizikových projevŧ chování u dětí a mládeţe v pŧsobnosti resortu MŠMT na období č.j. 37/ Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování č.j / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţákŧ z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j / , Věstník MŠMT sešit 3/2002. Preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou sloţku vzdělávání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace ţákŧ a pedagogŧ a změnám vyučovacích metod. Obsah A. Zmapování situace ve škole pro stanovení cílů MPP B. Cíle a úkoly vyplývající ze zmapování situace C. Strategie a metody dosahování cílů, formy realizace MPP

7 I. Práce pedagogického sboru a vedení školy II. Spolupráce školy s rodiči III. Program preventivních aktivit pro ţáky školy IV. Spolupráce s okolím školy V. Postup školy při výskytu a zneužívání návykových látek, VI. Postup školy při výskytu šikany VII. Postup školy při řešení záškoláctví D. Přílohy Pouţité zkratky: MPP minimální preventivní program RCH rizikové chování

8 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP 1. Popis současného stavu ve škole Na naší Speciální základní škole je celkem 10 tříd (včetně přípravného ročníku 14 ţákŧ a speciální třídy), a Praktická škola má naplněny 2 ročníky. Kvalifikovaných pedagogŧ pŧsobí na škole vychovatelé ve školní druţině. Na spec. základní škole je zapsáno celkem 82 dětí (spec.třída 6 ţákŧ, 1. stupeň 35 ţákŧ, 2. stupeň 41 ţákŧ), z toho je 39 Rómŧ. Na Praktickou školu bylo přijato 15 studentŧ. Jedná se o školu spádovou, kterou navštěvují ţáci z Lovosic a přilehlých obcí (dojíţdí přibliţně 65 % dětí). V posledních dvou letech jsme na škole zaznamenali několik přestupkŧ proti školnímu řádu, které se klasifikují jako rizikové chování. Jedná se především o výskyt šikany a sexuálního obtěţování v sedmém a osmém ročníku, kouření (OPL), a především zanedbávání školní docházky. Toto je projednáváno a vyšetřeno ve spolupráci s Policií ČR, a pracovnicemi OSPOD. 2. Hodnocení situace v oblasti rizikového chování ve škole z hlediska pedagogů Z diskusí v rámci pedagogických porad vyplynulo, ţe téměř kaţdý pedagog se ve své třídě setkal s RCH. Jednalo se nejčastěji o jednotlivce, jejich vztah ke spoluţákŧm, ale také k zaměstnancŧm školy. Pedagogové přiznávají, ţe velice vázne spolupráce zákonných zástupcŧ s třídními učiteli, kteří tak mají špatnou zkušenost se vstřícností ze strany rodiny k nápravě chování jejich dětí. Vzhledem k tomu, ţe se na škole začaly častěji objevovat projevy vyhroţování a násilí, byli vyučující poţádáni o vyplnění dotazníku týkajícího se výskytu šikany v jejich třídách. Z dotazníku vyplynulo, ţe uţ i na 1. stupni se učitelé setkávají s dětmi nepřátelskými vŧči ostatním. Na 2.stupni se pak šikana v mírnější formě vyskytuje častěji (spíše psychická), učitelé ji povaţují za velmi nebezpečnou formu agresivního chování. 3. Přehled řešených případů v oblasti rizikového chování v loňském školním roce (podrobnosti v záznamech ŠMP) 3 případy počáteční šikany 4 případy zanedbání školní docházky a záškoláctví: výchovná komise 3 ţáci přestupková komise 1 ţák 3 případy vydírání 1 případ zadrţení a uţití OPL 8 případŧ problémového chování 2 případy nevhodného chování k učitelŧm 2 případy sexuálního obtěţování 1 případ fyzického napadení mimo školu 1 případ sebepoškozování 1 případ útěku ze školy

9 B. CÍLE A ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE CÍLOVÉ SKUPINY: Děti ve věku 6 10 let Děti ve věku let Dorost ve věku let Rodiče a pedagogové CÍL MPP: Jako hlavní cíl si škola vytyčuje, pokud moţno, zabránit výskytu rizikového chování ţákŧ nebo jeho výskyt alespoň oddálit. Dalším cílem je formovat takovou osobnost ţáka, která je s ohledem na svŧj věk schopná orientovat se v dané problematice, dělat rozhodnutí, která si bude váţit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti: zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si dŧsledkŧ jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu dŧvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníkŧ, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojŧ ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. Dovednosti, znalosti a postoje, které si ţáci osvojí musí korespondovat s věkem a navazovat na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat ţivotní styl rodiny i pŧsobení vrstevníkŧ. ÚKOLY MPP: - vytvářet příjemné a klidné mikroklima ve škole - vytvářet optimální podmínky pro vzdělávací proces - vytvářet dŧvěryhodný vztah mezi vyučujícím a ţákem - soustavně a pečlivě sledovat vývojové a individuální potřeby ţákŧ - včas odhalovat poruchy vývoje, učení a chování u dětí - soustavně propagovat a nabízet dětem sport a jinou zájmovou činnost pro smysluplné trávení volného času - ujasňovat ţákŧm nenásilnou formou smysl ţivota - posilovat zdravou sebedŧvěru - učit ţáky překonávat problémy a zátěţové situace - rozlišovat hierarchii hodnot - navazovat úzký kontakt mezi školou a rodiči

10 C. STRATEGIE A METODY DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ, FORMY REALIZACE MPP I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY Seznámení ředitele školy s programem Je potřeba seznámit ředitelku školy s Minimálním preventivním programem na letošní školní rok a dohodnout základní pravidla realizace programu. Na realizaci programu bychom se měli podílet společně. (viz. Náplň práce ředitele školy a ŠMP) Seznámení kolegů s filozofií programu a jejich zapojení do realizace Na první pedagogické radě seznámit kolegy s MPP. Informovat je o studijních materiálech, plánovaných akcích a moţnostech dalšího vzdělávání v oblasti primární prevence. Spolupráce s kolegy a vzájemné předávání informací bude probíhat na poradách, pedagogové dostanou moţnost konzultací s metodikem prevence kdykoliv během jeho přítomnosti ve škole. Zajištění průběţné spolupráce s výchovným poradcem Prŧběţně spolupracovat s výchovným poradcem je velmi dŧleţité a to především v oblasti integrace ţákŧ, výchovných problémŧ u dětí a při spolupráci s ředitelkou školy, dětským lékařem a Policií ČR. Konzultační hodiny: kaţdé úterý od 8:45 9:45 hod. Sloţení preventivního týmu: Ředitelka školy (popř. zástupkyně ředitele) Školní metodik prevence Výchovná poradkyně Třídní učitel II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI ŠMP bude představen rodičŧm ţákŧ školy na první třídní schŧzce, na které budou seznámeni s konzultačními hodinami. Kontakt na ŠMP bude zapsán do ţákovské kníţky i na webové stránky školy. Je třeba okamţitě jednat s rodiči ohroţených ţákŧ (šikana, kouření, drogy, záškoláctví, apod). A podle potřeby jednat s rodiči o moţnosti zařazování dětí do volnočasových aktivit. Ţáci i jejich rodiče mohou ŠMP kontaktovat kaţdé pondělí od 10:45 11:30 hod, a to s jakýmkoliv soukromým či studijním problémem. Ţáci jsou v prŧběhu těchto hodin uvolňováni z vyučování. ŠMP respektuje dŧvěrnost sdělených informací a neposkytuje je ostatním kolegŧm. Pouze v případě závaţného problému. Ţáci mohou ŠMP vyhledat v naléhavých případech v době kterékoliv z přestávek. III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŢÁKY ŠKOLY

11 1. Specifická všeobecná prevence pro ţáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Třída ZŠ Spec Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Věcné učení Orientace v silničním provozu (návštěva dopravního hřiště, výklad) Zdraví a nemoc (předávání informací) Rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin Vlastivěda Práva dítěte a jejich ochrana Týrané a zneuţívané dítě, šikana, diskriminace Trestná činnost mládeţe Nevhodné vyuţívání volného času Učitel Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová 1. ročník Vyučovaný předmět Prvouka Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Základy dopravní výchovy (návštěva dopravního hřiště, proţitkové aktivity) Vztahy mezi oběma pohlavími v daném věku (beseda, předávání informací) Péče o naše zdraví ochrana zdraví a čistota Učitel Mgr. Štarhová Mgr. Štarhová Mgr. Štarhová 2.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Prvouka Zásady zdravé výţivy J. Tajčová Osobní bezpečí chování v rizikovém prostředí a v krizových J. Tajčová situacích, sluţby odborné pomoci Mezilidské vztahy, prvky sexuální výchovy J. Tajčová

12 3. ročník Vyučovaný předmět Prvouka Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, chování při dopravní nehodě Péče o naše zdraví Normální je nekouřit Učitel Mgr. Pavelková Mgr. Pavelková Mgr. Pavelková 4.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Přírodověda Návykové látky J. Tajčová Normální je nekouřit J. Tajčová Vlastivěda Chování a povinnosti ţákŧ ve škole, protiprávní jednání (šikana, J. Tajčová krádeţ) a jeho postih Osobní bezpečí chování chodcŧ a cyklistŧ v silničním provozu J. Tajčová Chování v rizikovém prostředí a v krizových situacích J. Tajčová 5.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Přírodověda Ochrana zdraví zdravá výţiva je základem Mgr.Kolibárová Normální je nekouřit Mgr.Kolibárová Řeč.výchova Osobní bezpečí, šikana Mgr.Kolibárová Rovnoprávnost, řešení sporŧ, všichni jsme stejně dŧleţití Mgr.Kolibárová 6.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) VKO Aktivní a pasivní vyuţití volného času Bc. Panochová Nevhodné vyuţití volného času (kouření, gambling,..) Bc. Panochová Přírodopis Bezpečné chování v silničním provozu, telefonní čísla Bc. Panochová 7.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) VKO Vztahy ve škole a ve třídě T. Malý Šikana, záškoláctví T. Malý

13 8.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) VKO Práva dětí a jejich ochrana Mgr. Muller Šikana, týrání Mgr. Muller Ţebříček ţivotních hodnot Mgr. Muller VKZ Škola jako vrstevnická skupina, zájmové skupiny a krouţky J. Tajčová Sexuální dospívání prevence RCH, antikoncepce J. Tajčová Vztahy ve dvojici přátelství a jeho význam J. Tajčová Bezpečné chování komunikace s vrstevníky J. Tajčová Pobyt v rizikovém prostředí J. Tajčová Poruchy příjmu potravy J. Tajčová Přírodopis Pohlavní nemoci, AIDS J. Tajčová 9.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) VKO Pravidla slušného chování Mgr. Malecová Nevhodné vyuţívání volného času Mgr. Malecová Závislosti a jejich druhy, nebezpečí drog, krizová centra Mgr. Malecová Druhy a postihy protiprávního jednání Mgr. Malecová Trestná činnost mládeţe Mgr. Malecová Sektářství a jeho nebezpečí Mgr. Malecová Mravní hodnoty jedince ţebříček hodnot Mgr. Malecová Šikana a jiné formy násilí, vandalismus Mgr. Malecová Úcta k člověku problémy lidské nesnášenlivosti Mgr. Malecová VKZ Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami Bc. Panochová Sebepoznání a sebepojetí (vztah k sobě a k druhým) Bc. Panochová Morální rozvoj, rozhodování, dovednost pro řešení problémŧ Bc. Panochová Cvičení sebeovládání a zvládání problémových situací Bc. Panochová Auto-destruktivní závislosti zdravotní a sociální rizika Bc. Panochová Zneuţívání návykových látek Bc. Panochová Patologické hráčství Bc. Panochová Psychohygiena sociální dovednosti pro předcházení a zvládání Bc. Panochová stresu Respektování sama sebe i druhých, přijímání názoru druhého Bc. Panochová Skryté formy a stupně násilí Zneuţívání, sexuální kriminalita, prostituce, formy sexuálního zneuţívání dětí Bc. Panochová Bc. Panochová

14 PRŠ Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) RV Civilizační choroby Mgr. Malecová Kouření, alkoholismus, uţívání drog Mgr. Malecová Nebezpečí přenosu pohlavních chorob Mgr. Malecová OV Rasismus, romská problematika Mgr. Bliţíková Trestní odpovědnost mladistvých Mgr. Bliţíková Respektování osobnosti druhého člověka Mgr. Bliţíková Navazování kontaktu s cizími lidmi Mgr. Bliţíková Sexuální vztahy v rodině nevěra, promiskuita Mgr. Bliţíková Aktivní vyuţití volného času Mgr. Bliţíková Motorismus a bezpečnost silničního provozu Mgr. Bliţíková Dlouhodobé a systematické (návazné) programy: 6. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Vztahy v kolektivu, prevence šikany (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Malecová (ŠMP) Dospívání a vztahy k rodičŧm (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Malecová (ŠMP) 7. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Zdravý ţivotní styl, legál. návykové látky (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Malecová (ŠMP) Partnerské vztahy a manţelství (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel V. Hartman (TU) Podívej se sám na sebe (3x2hod) PPP Ltm Mgr. Malecová (ŠMP)

15 8. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Zdravý ţivotní styl, neleg. návykové látky (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Malecová (ŠMP) Antikoncepce a pohlavně přenosné choroby (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Muller (TU) 9. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Sekty a křesťanství (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Malecová (ŠMP) Extremismus, rasismus a antisemitismus (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Preis (TU) PRŠ 1. a 2. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Vztahy v kolektivu, prevence šikany (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Malecová Jednorázové aktivity pro ţáky: (ŠMP, TU) Název aktivity, akce Bezpečná cesta do školy, předcházení úrazŧm v dopravě (1. a 2. ročník) Jak se nestát obětí trestného činu, desatero bezpečí doma i na ulici, IZS (3. a 4. ročník) Šikana a domácí násilí (5. ročník) Mezilidské vztahy (šikana, týrání a domácí násilí) (6. a 7. ročník) Mám občanku, mám zodpovědnost (8. a 9. ročník) Návykové látky, drogy a trestná činnost (1. a 2. ročník PRŠ) Další aktivity budou zařazeny dle aktuální nabídky Realizátor Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Zodpovídá TU TU TU TU TU TU

16 2. Specifická selektivní (případně indikovaná) prevence pro ţáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě 7. ročník RCH, které bude řešeno: Šikana a sex. obtěţování Jak byla situace zjištěna: upozornění TU a následný dotazník Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Mgr. N. Malecová (ŠMP) Kdy bude situace řešena: podzim 2011 S pouţitím jakých metod bude intervence vedena: interaktivní a socializační aktivity Zpŧsob ověření efektivity intervence: rozhovor, dotazník 8. ročník RCH, které bude řešeno: Sexuální násilí, vydírání Jak byla situace zjištěna: důvěrné informace od postiţené Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Mgr. N. Malecová (ŠMP) Kdy bude situace řešena: průběţně S pouţitím jakých metod bude intervence vedena: interaktivní a socializační aktivity, beseda, hry, dokumentární film Zpŧsob ověření efektivity intervence: rozhovor 3. Nespecifická prevence projektové dny, volnočasové aktivity pro ţáky atd. Název aktivity, akce, krouţku Datum nebo frekvence konání Vedoucí programu Pěvecký krouţek čt O. Kolibárová Keramika (krouţek) út M. Ţaludová Počítače (krouţek) po O. Muller Přírodovědný krouţek po J. Malá

17 Dopravní výchova (akce) říjen J. Panochová Zájmový den říjen V. Štarhová Barevný den říjen M. Ţaludová Mikulášská besídka prosinec D. Preis Vánoční dílny a jarmark prosinec J. Červenková Protikuřácký řetěz (projekt ŠMP) únor N. Malecová Karneval únor M. Ţaludová Čarodějnice duben O. Kolibárová Dětský den červen J. Tajčová IV. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) PPP Mgr. Davídková (prev.) Mgr. Čobanjanová (SPU) PhDr. Junková (ved.ppp) PaeDr. Bartoš (etop.) SPC Mgr. Tomická,Ph.D OSPOD H. Limberková K. Tichá, Dis V. Černá, Dis L. Svašková Bc. E. Rudiková Policie ČR Pediatři MUDr. P. Jilich MUDr. J. Koţíšek MUDr. M. Šormová , MUDr. M. Procházková Dětská psychiatrie MUDr. Z. Táborská MUDr. M. Štětinová SVP DDM Elko V. Krčmářová , , Amicus Bc. P. Bímonová, DiS V. POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU A ZNEUŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK a) alkohol, drogy: 1. diskrétní šetření, pohovor s dítětem 2. kontaktovat rodiče 3. uvědomit zdravotnické zařízení 4. uvědomit odbor sociální péče MÚ 5. uvědomit policii (v případě podezření z dealerství)

18 b) kouření v budově školy: 1. napomenutí v ŢK 2. pozvání rodičŧ do školy + třídní dŧtka 3. výchovná komise + OSPOD + 2.stupeň z chování 4. přestupková komise + 3.stupeň z chování VI. POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU ŠIKANY 1. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi 2. nalezení vhodných svědkŧ 3. individuální, popřípadě konfrontační rozhovory se svědky (nikoliv však konfrontace obětí a agresorŧ) 4. zajištění ochrany obětem 5. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi Výchovná opatření: - napomenutí, dŧtka třídního učitele - ředitelská dŧtka - podmíněné vyloučení ze školy - sníţená známka z chování - převedení do jiné třídy - doporučení rodičŧm obětí i agresorŧ návštěvy v ambulance ve SVP - oběti se nabízí psychoterapeutická péče PPP Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování dŧvěrnosti informací. VII. POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ 1. krok - 10 neoml. hodin třídní učitel pozve a upozorní zákonné zástupce o jejich povinnosti a seznámí je s případným následným postupem školy 2. krok do 25 neoml. hodin řešeno Výchovnou komisí (ŠMP, VP, ředitel školy, zákon.zástupce, soc.pracovnice 3. krok nad 25 neoml. hodin předáno Přestupkové komisi MÚ včetně celé dokumentace 4. krok záškoláctví pokračuje podáno Trestní oznámení na Policii ČR

19 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO POGRAMU Na školní rok 2011/ 2012 Veškeré naplánované akce pro děti byly ve školním roce 2011/ 2012 splněny a ţáci se jich aktivně zúčastnili. Děti měly moţnost navštěvovat krouţek Keramiky, Pěvecký a Počítačový. Byly pro ně zorganizovány tyto akce: Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Dětský den, výtvarné soutěţe, výlety a exkurze s dějepisným, zeměpisným (památky Prahy), přírodovědným (EVVO), uměleckým (výstavy), ekologickým (Eko centrum Sever Litoměřice) a preventivním (Protikuřácký řetěz) zaměřením. Proběhla také celá řada sportovních aktivit: turnaj speciálních škol ve fotbale, přehazované, plavání a bruslení, lehké atletice. Celá škola se dvakrát do roka zúčastnila cvičení v přírodě. Některé třídy vyjely na ozdravný pobyt a vybraní ţáci školy byli na lyţařském výcviku v Krušných horách. Ţáci 1.stupně byli zapojeni do projektu Normální je nekouřit, který probíhal prŧběţně celý rok a byl zařazován do hodin prvouky. V následném školním roce na něj naváţeme. Ţáci 2.stupně a PrŠ se zapojili do plánovaného projektu vzdělávací agentury LEKTOR (dříve DKP Bethel) Litoměřice zaměřeného na prevenci rizikového chování. Tento projekt je rozloţen na čtyři roky. Jedná se o práci se třídou vţdy ve dvou dvouhodinových blocích během jednoho ročníku. Témata prevence jsou následující: Vztahy v kolektivu a prevence šikany, Zdravý životní styl vs. Legální návykové látky, Zdravý životní styl vs. Nelegální návykové látky, Dospívání, vztahy s rodiči, sebepřijetí, Sekty a křesťanství, Poruchy příjmu potravy, Partnerské vztahy a manželství, Antikoncepce, pohlavně přenosné choroby, Extremismus, rasismus a antisemitismus. Garantem programu je pan M. Rŧţička. V říjnu a listopadu prošli ţáci celé školy přednáškami, které pořádá PIS Policie Litoměřice pod vedením p. Kofrové, které byly přizpŧsobeny věku i mentalitě ţákŧ. Jednalo se o tato témata: Bezpečná cesta do školy, Desatero bezpečí, Šikana a domácí násilí, Vztahy mezi lidmi, Mám OP-mám odpovědnost, Drogové závislosti. V únoru byl pro ţáky celé školy uspořádán v rámci prevence rizikového chování projekt Protikuřácký řetěz!, který spočíval ve zmapování situace v oblasti kouření ţákŧ naší školy (viz. dokumentace ŠMP).

20 Nad rámec MPP se vycházející ţáci 8., 9.roč a Prš zapojili do pilotního projektu ZÁCHYTNÁ SÍŤ, který si vytyčil za cíl seznámit ţáky s trhem práce a jejich reálnými moţnostmi se v něm uplatnit. (provozovatel EMPIRIKUS s.r.o.) V září byla ţákŧm do ţákovské kníţky vlepena informace o postupu školy v případě opakovaného přistiţení ţáka při kouření v areálu školy. Vzhledem k výskytu problémového chování v 8.ročníku, bylo s kolektivem provedeno sociometrické šetření a následná práce ŠMP formou socializačních her zaměřených na ozdravení klimatu třídy. Situace a vztahy v kolektivu se uklidnily. Práce se třídou bude pokračovat i v následujícím školním roce. Další třídou s problémovými vztahy byl 7.ročník. Ve třídě ŠMP a třídní učitel výchovně pŧsobili v prŧběhu roku, s dětmi se hrály socializační hry, při kterých se učily zvládat vztek a vycházet se spoluţáky. ŠMP se pravidelně účastní porad metodikŧ prevence konaných v Litoměřicích. O jejich náplni informuje kolegy ve škole. Dále spolupracuje s Policií ČR, pediatry, psychology a pracovnicemi OSPOD Lovosice. Došlo k rozšíření školní a učitelské knihovny o některé kniţní tituly, PC programy, týkající se problematiky sociálně patologických jevŧ. Škola odebírá časopisy Prevence, Redway a Závislosti a my. Kaţdá třída si vytvořila a stvrdila podpisem všech ţákŧ Chartu proti šikaně, kterou si společně sestavila. Škola vydala tzv. Vnitřní řád třídy, coţ je rozšíření školního řádu o některé aktuální body. Díky dŧsledné práci třídních učitelŧ se nám podařilo potlačit výskyt záškoláctví našich ţákŧ ve srovnání s rokem předešlým. Škola spolupracuje s pediatry a tlačí na zákonné zástupce dětí, aby je včas ve škole omlouvali. V opačném případě škola přikročí k represím (viz. MPP). Přehled řešených případů v tomto školním roce: (podrobnosti v záznamech ŠMP) 2 případy počáteční šikany 4 případy zanedbání školní docházky a záškoláctví: výchovná komise 3 ţáci přestupková komise 1 ţák 4 případy vydírání 2 případy napadení spoluţáka 2 případŧ problémového chování 1 případ zakázané návštěvy nezákonného zástupce ţáka 1 případ krádeţe peněz

21 DVPP Studium k získání Jednodenní kurzy a Vícedenní kurzy a Specializační studium. odborné kvalifikace školení školení Dva učitelé začali studovat odborné vysokoškolské studium. V rámci DVPP absolvovali pedagogové následující kurzy a školení: 4 ekoateliér 2 právo ve škole 1 principy a moţnosti sítě 1 odměny a tresty 2 kapradí 1 odpady 1 přirozený proces učení Učební plány a plán školy byly splněny. Škola získala finanční příspěvky na EVVO ve výši 32000,- a na ozdravné pobyty 16000,- Kč.Dále sponzorské dary ve formě produktŧ na akce,pobyty a předmět příprava pokrmŧ v PŠ. Škola se přihlásila do projektŧ EU Peníze školám a získala pro základní školu dotaci ve výši ,-Kč a pro praktickou školu ve výši ,-Kč.

22 Environmentální zaměření školy: Plán akcí a plnění EVVO na školní rok 2011/2012 V rámci PV a PVV bude celá škola dále pracovat na realizaci a budování okrasné a naučné zahrady na pozemku školy. Ţáci nainstalují nejpozději do konce října krmítka pro ptáky na školní zahradu. Ţáci vyššího stupně nainstalují plakáty na plot školní zahrady, které budou obsahovat poučení či prosbu směřující k spoluobčanŧm, aby nám neznečišťovali školní zahradu odpadky. Koordinátor EVVO poţádá do konce záři instituce Lovosicka o finanční příspěvek na plnění EVVO. Dále připraví pravidelné projekty školy k EVVO, konkrétně Poznej své okolí, Solární elektrárna, Pobyt v přírodě v rámci školních výletŧ a Vitamínový den V, který připraví ve spolupráci s Mgr. Monikou Ţaludovou. Škola je přihlášena do projektu Řeka Labe - naše společné dědictví, který bude zahrnovat spolupráci s příhraniční speciální školou v Německu. Má u ţákŧ prohloubit poznání svého příhraničního souseda. Vše bude probíhat ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER. Dále bude škola vyuţívat maximálně nabídku výukových programŧ SEVERU. Pokud škola získá finance na plnění EVVO, koordinátor EVVO je pouţije na zaplacení výukových programŧ střediska SEVER,exkurzí dle aktuální nabídky a plnění projektŧ školy k EVVO, dále pak na materiál např. ke zbudování stojanŧ na naučnou stezku STROMY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ a zakoupení kompostéru. V rámci DVPP se zúčastní dle zájmu někteří pedagogové seminářŧ, exkurzí a konferencí k prŧřezovému tématu EVVO dle nabídky. Koordinátorka EVVO se zúčastní 11. konference KAPRADÍ v měsíci listopadu pořádané SEVEREM. Ţáci školy budou opět třídit odpad, dbát na úsporu energie a pitné vody. Ve škole budou moci ţáci dle zájmu navštěvovat přírodovědný krouţek. Plán akcí bude aktuálně doplňován o aktivity spojené s projektem Labe a nabídky některých subjektů. Plán akcí : Září Poznej své okolí (akce školy): podtéma Magické hory Českého středohoří plnění úkolŧ v rámci cvičení v přírodě dle nabídky. Trasy volí učitelé dle moţností ţákŧ. (TV, Př, Prv, Vu, Vl, Vv, Pv-celá škola) Exkurze Zahrada Čech dle plánu jednotlivých tříd návštěva tradiční výstavy.

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více