VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice,příspěvková organizace IČO: Sídlo: Lovosice,Mírová , tel , Zřizovatel: Ústecký kraj Právní forma: příspěvková organizace Statutární zástupce: Mgr. Věra Bezstarosti ředitelka školy Předmět činnosti: Vzdělávací činnost Vymezení doby činnosti: Na dobu neurčitou Součásti: ZŠ praktická,třídy ZŠ speciální,přípravná třída,školní druţina,praktická škola Při škole pracuje Školská rada.

2 Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice je určena ţákŧm, kteří neuspěli na základních školách a byli doporučeni základní školou,zákonným zástupcem, školským poradenským centrem,předškolním zařízením a odborným lékařem. Speciální třídy jsou určeny ţákŧm, kteří nezvládli učivo programu zvláštní škola nebo ŠVP LMR. Škola pracuje i preventivně a zařazuje děti se sociálním znevýhodněním do přípravné třídy.praktická škola dvouletá je určena ţákŧm,kteří vyšli ze speciálních tříd,z niţších ročníkŧ ZŠ praktické a z niţších ročníkŧ ZŠ. Během roku přecházejí na tuto školu do tohoto oboru ţáci, kteří neuspěli na OU.Škola vzdělává i ţáky běţné ZŠ. Škola se zaměřuje vzhledem ke sloţení ţákŧ hlavně na potírání patologických jevŧ.dále je zaměřena na environmentální výchovu. Vyučovalo se podle vzdělávacích programů: ŠVP pro předškolní vzdělávání Navlékání korálkŧ ŠVPLMR C/01 Korálky Základní škola ŠVP B/001 Hledání korálkŧ Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy Č.j.24035/97-22 ŠVP Korále Základní škola Praktická škola dvouletá Personální zabezpečení školy: Vzdělávání zajišťovalo 16 učitelŧ( z toho 4 muţi) včetně ředitelky a její zástupkyně.kvalifikační předpoklady splňuje 12 z nich. Ve školní druţině pracovali 2 vychovatelé. Chod školy zajišťují 2 uklízečky domovnice a 1 ekonomka. Přípravnou třídu ukončilo 13 ţákŧ,z toho 3 nastoupili do 1.ročníku ZŠ praktické, 4 mají odklad školní docházky - 2 pokračují ve vzdělávání v přípravné třídě,4 pokračují ve vzdělávání v 1 ročníku ZŠ a 1se odstěhoval do zahraničí. Speciální třídu navštěvovalo 5 ţákŧ. Základní školu praktickou ukončilo 81 ţákŧ, z toho povinnou školní docházku 13 ţákŧ, z toho1 7 z 9. ročníku, 5 z 8.ročníku,1 ze 7. ročníku. 4 pokračují na Praktické škole,ostatní podali přihlášky na OU.

3 U zápisu bylo 8 ţákŧ do přípravné třídy.všichni byli přijati.zařazeni jsou i 2 po odkladu školní docházky Do 1.ročníku byli zapsáni 4 ţáci,ročník opakuje 1 ţákyně. Celkově na škole ročník opakují 3 ţáci. Praktickou školu ukončilo 6 ţákŧ ZZ. Do Praktické školy bylo přijato 8 ţákŧ do 1.ročníku,2 ţákyně do 2.ročníku Školní druţina: Na škole pracovala 2 oddělení školní druţiny s 20 ţáky. Ranní druţina 6:30-7:30 Odpolední druţina 11: Škola nemá jídelnu,ţáci se stravovali v centrální školní jídelně. Na škole pracovaly zájmové útvary: Krouţek počítačŧ Krouţek pěvecký Krouţek keramický Krouţek stolních her Prospěch,chování a docházka ţáků:

4 I.pololetí 2011/2012 TŘÍDY POČET ŽÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ ZAMEŠKANÉ HODINY C CH D + - nehod. Vyz ŘD 2.st 3.st. oml. neoml. přípravný speciální ,00 55,60 20,00 4,00 1. třída ,00 36,72 0,00 0,00 2.třída ,00 15,30 0,00 0,00 3.třída ,00 54,00 1,00 0,16 4.třída ,00 22,00 0,00 0, ,00 49,3 5,00 0, ,00 67,30 12,00 1, ,00 115,00 50,00 3, ,00 101,18 6,00 0, ,0 54,42 19,00 2,71 CELKEM ,0 113, , ,4 PŠ , ,7 CELKEM /2012

5 II.pololetí TŘÍDY POČET ŽÁKŮ PROSPĚCH CHOVÁNÍ ZAMEŠKANÉ HODINY C CH D + - nehod. Vyz ŘD 2.st 3.st. oml. neoml. přípravný speciální ,00 78,16 5,00 0,83 1. třída ,71 0,00 0, ,33 2.třída ,00 16,00 0,00 0,00 3.třída ,00 68,12 248,00 31,00 4.třída ,00 61,60 0,00 0, ,00 56,8 20,00 1, ,00 86,40 486,00 48, ,00 122,00 42,00 3, ,00 98,23 10,00 0, ,0 105,85 0,00 0,00 CELKEM ,0 811,00, , PŠ CELKEM Vysvětlivky: C = celkem CH = chlapci D = dívky +' = prospěl -' =neprospěl nehod.. =nehodnocen vyz = z toho s vyznamenáním

6 Prevence sociálně patologických jevů: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Jméno a příjmení ředitele Mgr. Věra Bezstarosti Telefon na ředitele mob na ředitele Jméno a příjmení školního Mgr. Naděţda Malecová metodika prevence (ŠMP) Telefon Jméno a příjmení výchovného Mgr. Zdeňka Pavelková poradce (VP) Telefon MPP vychází z těchto materiálů: Strategie prevence rizikových projevŧ chování u dětí a mládeţe v pŧsobnosti resortu MŠMT na období č.j. 37/ Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování č.j / Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţákŧ z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j / , Věstník MŠMT sešit 3/2002. Preventivní program zasahuje výchovnou a naukovou sloţku vzdělávání během celého školního roku, směřuje k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace ţákŧ a pedagogŧ a změnám vyučovacích metod. Obsah A. Zmapování situace ve škole pro stanovení cílů MPP B. Cíle a úkoly vyplývající ze zmapování situace C. Strategie a metody dosahování cílů, formy realizace MPP

7 I. Práce pedagogického sboru a vedení školy II. Spolupráce školy s rodiči III. Program preventivních aktivit pro ţáky školy IV. Spolupráce s okolím školy V. Postup školy při výskytu a zneužívání návykových látek, VI. Postup školy při výskytu šikany VII. Postup školy při řešení záškoláctví D. Přílohy Pouţité zkratky: MPP minimální preventivní program RCH rizikové chování

8 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP 1. Popis současného stavu ve škole Na naší Speciální základní škole je celkem 10 tříd (včetně přípravného ročníku 14 ţákŧ a speciální třídy), a Praktická škola má naplněny 2 ročníky. Kvalifikovaných pedagogŧ pŧsobí na škole vychovatelé ve školní druţině. Na spec. základní škole je zapsáno celkem 82 dětí (spec.třída 6 ţákŧ, 1. stupeň 35 ţákŧ, 2. stupeň 41 ţákŧ), z toho je 39 Rómŧ. Na Praktickou školu bylo přijato 15 studentŧ. Jedná se o školu spádovou, kterou navštěvují ţáci z Lovosic a přilehlých obcí (dojíţdí přibliţně 65 % dětí). V posledních dvou letech jsme na škole zaznamenali několik přestupkŧ proti školnímu řádu, které se klasifikují jako rizikové chování. Jedná se především o výskyt šikany a sexuálního obtěţování v sedmém a osmém ročníku, kouření (OPL), a především zanedbávání školní docházky. Toto je projednáváno a vyšetřeno ve spolupráci s Policií ČR, a pracovnicemi OSPOD. 2. Hodnocení situace v oblasti rizikového chování ve škole z hlediska pedagogů Z diskusí v rámci pedagogických porad vyplynulo, ţe téměř kaţdý pedagog se ve své třídě setkal s RCH. Jednalo se nejčastěji o jednotlivce, jejich vztah ke spoluţákŧm, ale také k zaměstnancŧm školy. Pedagogové přiznávají, ţe velice vázne spolupráce zákonných zástupcŧ s třídními učiteli, kteří tak mají špatnou zkušenost se vstřícností ze strany rodiny k nápravě chování jejich dětí. Vzhledem k tomu, ţe se na škole začaly častěji objevovat projevy vyhroţování a násilí, byli vyučující poţádáni o vyplnění dotazníku týkajícího se výskytu šikany v jejich třídách. Z dotazníku vyplynulo, ţe uţ i na 1. stupni se učitelé setkávají s dětmi nepřátelskými vŧči ostatním. Na 2.stupni se pak šikana v mírnější formě vyskytuje častěji (spíše psychická), učitelé ji povaţují za velmi nebezpečnou formu agresivního chování. 3. Přehled řešených případů v oblasti rizikového chování v loňském školním roce (podrobnosti v záznamech ŠMP) 3 případy počáteční šikany 4 případy zanedbání školní docházky a záškoláctví: výchovná komise 3 ţáci přestupková komise 1 ţák 3 případy vydírání 1 případ zadrţení a uţití OPL 8 případŧ problémového chování 2 případy nevhodného chování k učitelŧm 2 případy sexuálního obtěţování 1 případ fyzického napadení mimo školu 1 případ sebepoškozování 1 případ útěku ze školy

9 B. CÍLE A ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE CÍLOVÉ SKUPINY: Děti ve věku 6 10 let Děti ve věku let Dorost ve věku let Rodiče a pedagogové CÍL MPP: Jako hlavní cíl si škola vytyčuje, pokud moţno, zabránit výskytu rizikového chování ţákŧ nebo jeho výskyt alespoň oddálit. Dalším cílem je formovat takovou osobnost ţáka, která je s ohledem na svŧj věk schopná orientovat se v dané problematice, dělat rozhodnutí, která si bude váţit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti: zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si dŧsledkŧ jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu dŧvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníkŧ, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty formování postojŧ ke společensky akceptovaným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. Dovednosti, znalosti a postoje, které si ţáci osvojí musí korespondovat s věkem a navazovat na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat ţivotní styl rodiny i pŧsobení vrstevníkŧ. ÚKOLY MPP: - vytvářet příjemné a klidné mikroklima ve škole - vytvářet optimální podmínky pro vzdělávací proces - vytvářet dŧvěryhodný vztah mezi vyučujícím a ţákem - soustavně a pečlivě sledovat vývojové a individuální potřeby ţákŧ - včas odhalovat poruchy vývoje, učení a chování u dětí - soustavně propagovat a nabízet dětem sport a jinou zájmovou činnost pro smysluplné trávení volného času - ujasňovat ţákŧm nenásilnou formou smysl ţivota - posilovat zdravou sebedŧvěru - učit ţáky překonávat problémy a zátěţové situace - rozlišovat hierarchii hodnot - navazovat úzký kontakt mezi školou a rodiči

10 C. STRATEGIE A METODY DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ, FORMY REALIZACE MPP I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY Seznámení ředitele školy s programem Je potřeba seznámit ředitelku školy s Minimálním preventivním programem na letošní školní rok a dohodnout základní pravidla realizace programu. Na realizaci programu bychom se měli podílet společně. (viz. Náplň práce ředitele školy a ŠMP) Seznámení kolegů s filozofií programu a jejich zapojení do realizace Na první pedagogické radě seznámit kolegy s MPP. Informovat je o studijních materiálech, plánovaných akcích a moţnostech dalšího vzdělávání v oblasti primární prevence. Spolupráce s kolegy a vzájemné předávání informací bude probíhat na poradách, pedagogové dostanou moţnost konzultací s metodikem prevence kdykoliv během jeho přítomnosti ve škole. Zajištění průběţné spolupráce s výchovným poradcem Prŧběţně spolupracovat s výchovným poradcem je velmi dŧleţité a to především v oblasti integrace ţákŧ, výchovných problémŧ u dětí a při spolupráci s ředitelkou školy, dětským lékařem a Policií ČR. Konzultační hodiny: kaţdé úterý od 8:45 9:45 hod. Sloţení preventivního týmu: Ředitelka školy (popř. zástupkyně ředitele) Školní metodik prevence Výchovná poradkyně Třídní učitel II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI ŠMP bude představen rodičŧm ţákŧ školy na první třídní schŧzce, na které budou seznámeni s konzultačními hodinami. Kontakt na ŠMP bude zapsán do ţákovské kníţky i na webové stránky školy. Je třeba okamţitě jednat s rodiči ohroţených ţákŧ (šikana, kouření, drogy, záškoláctví, apod). A podle potřeby jednat s rodiči o moţnosti zařazování dětí do volnočasových aktivit. Ţáci i jejich rodiče mohou ŠMP kontaktovat kaţdé pondělí od 10:45 11:30 hod, a to s jakýmkoliv soukromým či studijním problémem. Ţáci jsou v prŧběhu těchto hodin uvolňováni z vyučování. ŠMP respektuje dŧvěrnost sdělených informací a neposkytuje je ostatním kolegŧm. Pouze v případě závaţného problému. Ţáci mohou ŠMP vyhledat v naléhavých případech v době kterékoliv z přestávek. III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŢÁKY ŠKOLY

11 1. Specifická všeobecná prevence pro ţáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Třída ZŠ Spec Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Věcné učení Orientace v silničním provozu (návštěva dopravního hřiště, výklad) Zdraví a nemoc (předávání informací) Rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin Vlastivěda Práva dítěte a jejich ochrana Týrané a zneuţívané dítě, šikana, diskriminace Trestná činnost mládeţe Nevhodné vyuţívání volného času Učitel Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová Mgr. Ţaludová 1. ročník Vyučovaný předmět Prvouka Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Základy dopravní výchovy (návštěva dopravního hřiště, proţitkové aktivity) Vztahy mezi oběma pohlavími v daném věku (beseda, předávání informací) Péče o naše zdraví ochrana zdraví a čistota Učitel Mgr. Štarhová Mgr. Štarhová Mgr. Štarhová 2.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Prvouka Zásady zdravé výţivy J. Tajčová Osobní bezpečí chování v rizikovém prostředí a v krizových J. Tajčová situacích, sluţby odborné pomoci Mezilidské vztahy, prvky sexuální výchovy J. Tajčová

12 3. ročník Vyučovaný předmět Prvouka Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, chování při dopravní nehodě Péče o naše zdraví Normální je nekouřit Učitel Mgr. Pavelková Mgr. Pavelková Mgr. Pavelková 4.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Přírodověda Návykové látky J. Tajčová Normální je nekouřit J. Tajčová Vlastivěda Chování a povinnosti ţákŧ ve škole, protiprávní jednání (šikana, J. Tajčová krádeţ) a jeho postih Osobní bezpečí chování chodcŧ a cyklistŧ v silničním provozu J. Tajčová Chování v rizikovém prostředí a v krizových situacích J. Tajčová 5.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Přírodověda Ochrana zdraví zdravá výţiva je základem Mgr.Kolibárová Normální je nekouřit Mgr.Kolibárová Řeč.výchova Osobní bezpečí, šikana Mgr.Kolibárová Rovnoprávnost, řešení sporŧ, všichni jsme stejně dŧleţití Mgr.Kolibárová 6.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) VKO Aktivní a pasivní vyuţití volného času Bc. Panochová Nevhodné vyuţití volného času (kouření, gambling,..) Bc. Panochová Přírodopis Bezpečné chování v silničním provozu, telefonní čísla Bc. Panochová 7.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) VKO Vztahy ve škole a ve třídě T. Malý Šikana, záškoláctví T. Malý

13 8.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) VKO Práva dětí a jejich ochrana Mgr. Muller Šikana, týrání Mgr. Muller Ţebříček ţivotních hodnot Mgr. Muller VKZ Škola jako vrstevnická skupina, zájmové skupiny a krouţky J. Tajčová Sexuální dospívání prevence RCH, antikoncepce J. Tajčová Vztahy ve dvojici přátelství a jeho význam J. Tajčová Bezpečné chování komunikace s vrstevníky J. Tajčová Pobyt v rizikovém prostředí J. Tajčová Poruchy příjmu potravy J. Tajčová Přírodopis Pohlavní nemoci, AIDS J. Tajčová 9.ročník Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) VKO Pravidla slušného chování Mgr. Malecová Nevhodné vyuţívání volného času Mgr. Malecová Závislosti a jejich druhy, nebezpečí drog, krizová centra Mgr. Malecová Druhy a postihy protiprávního jednání Mgr. Malecová Trestná činnost mládeţe Mgr. Malecová Sektářství a jeho nebezpečí Mgr. Malecová Mravní hodnoty jedince ţebříček hodnot Mgr. Malecová Šikana a jiné formy násilí, vandalismus Mgr. Malecová Úcta k člověku problémy lidské nesnášenlivosti Mgr. Malecová VKZ Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami Bc. Panochová Sebepoznání a sebepojetí (vztah k sobě a k druhým) Bc. Panochová Morální rozvoj, rozhodování, dovednost pro řešení problémŧ Bc. Panochová Cvičení sebeovládání a zvládání problémových situací Bc. Panochová Auto-destruktivní závislosti zdravotní a sociální rizika Bc. Panochová Zneuţívání návykových látek Bc. Panochová Patologické hráčství Bc. Panochová Psychohygiena sociální dovednosti pro předcházení a zvládání Bc. Panochová stresu Respektování sama sebe i druhých, přijímání názoru druhého Bc. Panochová Skryté formy a stupně násilí Zneuţívání, sexuální kriminalita, prostituce, formy sexuálního zneuţívání dětí Bc. Panochová Bc. Panochová

14 PRŠ Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel předmět (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) RV Civilizační choroby Mgr. Malecová Kouření, alkoholismus, uţívání drog Mgr. Malecová Nebezpečí přenosu pohlavních chorob Mgr. Malecová OV Rasismus, romská problematika Mgr. Bliţíková Trestní odpovědnost mladistvých Mgr. Bliţíková Respektování osobnosti druhého člověka Mgr. Bliţíková Navazování kontaktu s cizími lidmi Mgr. Bliţíková Sexuální vztahy v rodině nevěra, promiskuita Mgr. Bliţíková Aktivní vyuţití volného času Mgr. Bliţíková Motorismus a bezpečnost silničního provozu Mgr. Bliţíková Dlouhodobé a systematické (návazné) programy: 6. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Vztahy v kolektivu, prevence šikany (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Malecová (ŠMP) Dospívání a vztahy k rodičŧm (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Malecová (ŠMP) 7. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Zdravý ţivotní styl, legál. návykové látky (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Malecová (ŠMP) Partnerské vztahy a manţelství (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel V. Hartman (TU) Podívej se sám na sebe (3x2hod) PPP Ltm Mgr. Malecová (ŠMP)

15 8. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Zdravý ţivotní styl, neleg. návykové látky (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Malecová (ŠMP) Antikoncepce a pohlavně přenosné choroby (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Muller (TU) 9. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Sekty a křesťanství (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Malecová (ŠMP) Extremismus, rasismus a antisemitismus (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Preis (TU) PRŠ 1. a 2. ročník Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, proţitková aktivita, ) Realizátor Zodpovídá Vztahy v kolektivu, prevence šikany (socializační hry, prožitkové aktivity) DKP Bethel Mgr. Malecová Jednorázové aktivity pro ţáky: (ŠMP, TU) Název aktivity, akce Bezpečná cesta do školy, předcházení úrazŧm v dopravě (1. a 2. ročník) Jak se nestát obětí trestného činu, desatero bezpečí doma i na ulici, IZS (3. a 4. ročník) Šikana a domácí násilí (5. ročník) Mezilidské vztahy (šikana, týrání a domácí násilí) (6. a 7. ročník) Mám občanku, mám zodpovědnost (8. a 9. ročník) Návykové látky, drogy a trestná činnost (1. a 2. ročník PRŠ) Další aktivity budou zařazeny dle aktuální nabídky Realizátor Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Policie ČR (PIS) Zodpovídá TU TU TU TU TU TU

16 2. Specifická selektivní (případně indikovaná) prevence pro ţáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě 7. ročník RCH, které bude řešeno: Šikana a sex. obtěţování Jak byla situace zjištěna: upozornění TU a následný dotazník Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Mgr. N. Malecová (ŠMP) Kdy bude situace řešena: podzim 2011 S pouţitím jakých metod bude intervence vedena: interaktivní a socializační aktivity Zpŧsob ověření efektivity intervence: rozhovor, dotazník 8. ročník RCH, které bude řešeno: Sexuální násilí, vydírání Jak byla situace zjištěna: důvěrné informace od postiţené Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Mgr. N. Malecová (ŠMP) Kdy bude situace řešena: průběţně S pouţitím jakých metod bude intervence vedena: interaktivní a socializační aktivity, beseda, hry, dokumentární film Zpŧsob ověření efektivity intervence: rozhovor 3. Nespecifická prevence projektové dny, volnočasové aktivity pro ţáky atd. Název aktivity, akce, krouţku Datum nebo frekvence konání Vedoucí programu Pěvecký krouţek čt O. Kolibárová Keramika (krouţek) út M. Ţaludová Počítače (krouţek) po O. Muller Přírodovědný krouţek po J. Malá

17 Dopravní výchova (akce) říjen J. Panochová Zájmový den říjen V. Štarhová Barevný den říjen M. Ţaludová Mikulášská besídka prosinec D. Preis Vánoční dílny a jarmark prosinec J. Červenková Protikuřácký řetěz (projekt ŠMP) únor N. Malecová Karneval únor M. Ţaludová Čarodějnice duben O. Kolibárová Dětský den červen J. Tajčová IV. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) PPP Mgr. Davídková (prev.) Mgr. Čobanjanová (SPU) PhDr. Junková (ved.ppp) PaeDr. Bartoš (etop.) SPC Mgr. Tomická,Ph.D OSPOD H. Limberková K. Tichá, Dis V. Černá, Dis L. Svašková Bc. E. Rudiková Policie ČR Pediatři MUDr. P. Jilich MUDr. J. Koţíšek MUDr. M. Šormová , MUDr. M. Procházková Dětská psychiatrie MUDr. Z. Táborská MUDr. M. Štětinová SVP DDM Elko V. Krčmářová , , Amicus Bc. P. Bímonová, DiS V. POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU A ZNEUŢÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK a) alkohol, drogy: 1. diskrétní šetření, pohovor s dítětem 2. kontaktovat rodiče 3. uvědomit zdravotnické zařízení 4. uvědomit odbor sociální péče MÚ 5. uvědomit policii (v případě podezření z dealerství)

18 b) kouření v budově školy: 1. napomenutí v ŢK 2. pozvání rodičŧ do školy + třídní dŧtka 3. výchovná komise + OSPOD + 2.stupeň z chování 4. přestupková komise + 3.stupeň z chování VI. POSTUP ŠKOLY PŘI VÝSKYTU ŠIKANY 1. rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi 2. nalezení vhodných svědkŧ 3. individuální, popřípadě konfrontační rozhovory se svědky (nikoliv však konfrontace obětí a agresorŧ) 4. zajištění ochrany obětem 5. rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi Výchovná opatření: - napomenutí, dŧtka třídního učitele - ředitelská dŧtka - podmíněné vyloučení ze školy - sníţená známka z chování - převedení do jiné třídy - doporučení rodičŧm obětí i agresorŧ návštěvy v ambulance ve SVP - oběti se nabízí psychoterapeutická péče PPP Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování dŧvěrnosti informací. VII. POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ ZÁŠKOLÁCTVÍ 1. krok - 10 neoml. hodin třídní učitel pozve a upozorní zákonné zástupce o jejich povinnosti a seznámí je s případným následným postupem školy 2. krok do 25 neoml. hodin řešeno Výchovnou komisí (ŠMP, VP, ředitel školy, zákon.zástupce, soc.pracovnice 3. krok nad 25 neoml. hodin předáno Přestupkové komisi MÚ včetně celé dokumentace 4. krok záškoláctví pokračuje podáno Trestní oznámení na Policii ČR

19 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO POGRAMU Na školní rok 2011/ 2012 Veškeré naplánované akce pro děti byly ve školním roce 2011/ 2012 splněny a ţáci se jich aktivně zúčastnili. Děti měly moţnost navštěvovat krouţek Keramiky, Pěvecký a Počítačový. Byly pro ně zorganizovány tyto akce: Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Dětský den, výtvarné soutěţe, výlety a exkurze s dějepisným, zeměpisným (památky Prahy), přírodovědným (EVVO), uměleckým (výstavy), ekologickým (Eko centrum Sever Litoměřice) a preventivním (Protikuřácký řetěz) zaměřením. Proběhla také celá řada sportovních aktivit: turnaj speciálních škol ve fotbale, přehazované, plavání a bruslení, lehké atletice. Celá škola se dvakrát do roka zúčastnila cvičení v přírodě. Některé třídy vyjely na ozdravný pobyt a vybraní ţáci školy byli na lyţařském výcviku v Krušných horách. Ţáci 1.stupně byli zapojeni do projektu Normální je nekouřit, který probíhal prŧběţně celý rok a byl zařazován do hodin prvouky. V následném školním roce na něj naváţeme. Ţáci 2.stupně a PrŠ se zapojili do plánovaného projektu vzdělávací agentury LEKTOR (dříve DKP Bethel) Litoměřice zaměřeného na prevenci rizikového chování. Tento projekt je rozloţen na čtyři roky. Jedná se o práci se třídou vţdy ve dvou dvouhodinových blocích během jednoho ročníku. Témata prevence jsou následující: Vztahy v kolektivu a prevence šikany, Zdravý životní styl vs. Legální návykové látky, Zdravý životní styl vs. Nelegální návykové látky, Dospívání, vztahy s rodiči, sebepřijetí, Sekty a křesťanství, Poruchy příjmu potravy, Partnerské vztahy a manželství, Antikoncepce, pohlavně přenosné choroby, Extremismus, rasismus a antisemitismus. Garantem programu je pan M. Rŧţička. V říjnu a listopadu prošli ţáci celé školy přednáškami, které pořádá PIS Policie Litoměřice pod vedením p. Kofrové, které byly přizpŧsobeny věku i mentalitě ţákŧ. Jednalo se o tato témata: Bezpečná cesta do školy, Desatero bezpečí, Šikana a domácí násilí, Vztahy mezi lidmi, Mám OP-mám odpovědnost, Drogové závislosti. V únoru byl pro ţáky celé školy uspořádán v rámci prevence rizikového chování projekt Protikuřácký řetěz!, který spočíval ve zmapování situace v oblasti kouření ţákŧ naší školy (viz. dokumentace ŠMP).

20 Nad rámec MPP se vycházející ţáci 8., 9.roč a Prš zapojili do pilotního projektu ZÁCHYTNÁ SÍŤ, který si vytyčil za cíl seznámit ţáky s trhem práce a jejich reálnými moţnostmi se v něm uplatnit. (provozovatel EMPIRIKUS s.r.o.) V září byla ţákŧm do ţákovské kníţky vlepena informace o postupu školy v případě opakovaného přistiţení ţáka při kouření v areálu školy. Vzhledem k výskytu problémového chování v 8.ročníku, bylo s kolektivem provedeno sociometrické šetření a následná práce ŠMP formou socializačních her zaměřených na ozdravení klimatu třídy. Situace a vztahy v kolektivu se uklidnily. Práce se třídou bude pokračovat i v následujícím školním roce. Další třídou s problémovými vztahy byl 7.ročník. Ve třídě ŠMP a třídní učitel výchovně pŧsobili v prŧběhu roku, s dětmi se hrály socializační hry, při kterých se učily zvládat vztek a vycházet se spoluţáky. ŠMP se pravidelně účastní porad metodikŧ prevence konaných v Litoměřicích. O jejich náplni informuje kolegy ve škole. Dále spolupracuje s Policií ČR, pediatry, psychology a pracovnicemi OSPOD Lovosice. Došlo k rozšíření školní a učitelské knihovny o některé kniţní tituly, PC programy, týkající se problematiky sociálně patologických jevŧ. Škola odebírá časopisy Prevence, Redway a Závislosti a my. Kaţdá třída si vytvořila a stvrdila podpisem všech ţákŧ Chartu proti šikaně, kterou si společně sestavila. Škola vydala tzv. Vnitřní řád třídy, coţ je rozšíření školního řádu o některé aktuální body. Díky dŧsledné práci třídních učitelŧ se nám podařilo potlačit výskyt záškoláctví našich ţákŧ ve srovnání s rokem předešlým. Škola spolupracuje s pediatry a tlačí na zákonné zástupce dětí, aby je včas ve škole omlouvali. V opačném případě škola přikročí k represím (viz. MPP). Přehled řešených případů v tomto školním roce: (podrobnosti v záznamech ŠMP) 2 případy počáteční šikany 4 případy zanedbání školní docházky a záškoláctví: výchovná komise 3 ţáci přestupková komise 1 ţák 4 případy vydírání 2 případy napadení spoluţáka 2 případŧ problémového chování 1 případ zakázané návštěvy nezákonného zástupce ţáka 1 případ krádeţe peněz

21 DVPP Studium k získání Jednodenní kurzy a Vícedenní kurzy a Specializační studium. odborné kvalifikace školení školení Dva učitelé začali studovat odborné vysokoškolské studium. V rámci DVPP absolvovali pedagogové následující kurzy a školení: 4 ekoateliér 2 právo ve škole 1 principy a moţnosti sítě 1 odměny a tresty 2 kapradí 1 odpady 1 přirozený proces učení Učební plány a plán školy byly splněny. Škola získala finanční příspěvky na EVVO ve výši 32000,- a na ozdravné pobyty 16000,- Kč.Dále sponzorské dary ve formě produktŧ na akce,pobyty a předmět příprava pokrmŧ v PŠ. Škola se přihlásila do projektŧ EU Peníze školám a získala pro základní školu dotaci ve výši ,-Kč a pro praktickou školu ve výši ,-Kč.

22 Environmentální zaměření školy: Plán akcí a plnění EVVO na školní rok 2011/2012 V rámci PV a PVV bude celá škola dále pracovat na realizaci a budování okrasné a naučné zahrady na pozemku školy. Ţáci nainstalují nejpozději do konce října krmítka pro ptáky na školní zahradu. Ţáci vyššího stupně nainstalují plakáty na plot školní zahrady, které budou obsahovat poučení či prosbu směřující k spoluobčanŧm, aby nám neznečišťovali školní zahradu odpadky. Koordinátor EVVO poţádá do konce záři instituce Lovosicka o finanční příspěvek na plnění EVVO. Dále připraví pravidelné projekty školy k EVVO, konkrétně Poznej své okolí, Solární elektrárna, Pobyt v přírodě v rámci školních výletŧ a Vitamínový den V, který připraví ve spolupráci s Mgr. Monikou Ţaludovou. Škola je přihlášena do projektu Řeka Labe - naše společné dědictví, který bude zahrnovat spolupráci s příhraniční speciální školou v Německu. Má u ţákŧ prohloubit poznání svého příhraničního souseda. Vše bude probíhat ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER. Dále bude škola vyuţívat maximálně nabídku výukových programŧ SEVERU. Pokud škola získá finance na plnění EVVO, koordinátor EVVO je pouţije na zaplacení výukových programŧ střediska SEVER,exkurzí dle aktuální nabídky a plnění projektŧ školy k EVVO, dále pak na materiál např. ke zbudování stojanŧ na naučnou stezku STROMY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ a zakoupení kompostéru. V rámci DVPP se zúčastní dle zájmu někteří pedagogové seminářŧ, exkurzí a konferencí k prŧřezovému tématu EVVO dle nabídky. Koordinátorka EVVO se zúčastní 11. konference KAPRADÍ v měsíci listopadu pořádané SEVEREM. Ţáci školy budou opět třídit odpad, dbát na úsporu energie a pitné vody. Ve škole budou moci ţáci dle zájmu navštěvovat přírodovědný krouţek. Plán akcí bude aktuálně doplňován o aktivity spojené s projektem Labe a nabídky některých subjektů. Plán akcí : Září Poznej své okolí (akce školy): podtéma Magické hory Českého středohoří plnění úkolŧ v rámci cvičení v přírodě dle nabídky. Trasy volí učitelé dle moţností ţákŧ. (TV, Př, Prv, Vu, Vl, Vv, Pv-celá škola) Exkurze Zahrada Čech dle plánu jednotlivých tříd návštěva tradiční výstavy.

ŘEDITELSTVÍ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY,LOVOSICE

ŘEDITELSTVÍ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY,LOVOSICE ŘEDITELSTVÍ SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY,LOVOSICE LOVOSICE - MÍROVÁ 225 - OKRES LITOMĚŘICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PSČ 410 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Název organizace: Speciální

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Zpracovaly: Mgr. Lenka Plívová Mgr. Věra Jaborová Platnost MPP: od 1. 9. 2011

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Častolovice Minimální preventivní program Častolovice 2013 2014 1 OBSAH I. Úvod........................................................ 3 II. Charakteristika školy...........................................

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti

Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 10 194/2002-14. 1. Omlouvání nepřítomnosti Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k omlouvání ţáků Č.j.: ZŠ MŠ/0062/2013 Účinnost od: 1. 9. 2013 Spisový znak: A.1.4 Skartační znak: A 10 Změny: Zpracováno

Více