Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1

2 Obsah 1. Charakteristika školy Organizace školního roku počty ţáků ve třídách Přehled učebních plánů Učební plán základní školy Přehled volitelných předmětů Přehled nepovinných předmětů Přehled zájmových útvarů při školní druţině, školním klubu Přehled o počtu vyučovacích hodin Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pracovníků školy Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Petrov n/des Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Sobotín Pedagogičtí pracovníci - pracoviště Rapotín Správní zaměstnanci Zaměstnanci jídelny Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Zápis ţáků do 1. třídy Přijímací řízení na střední školy Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Přehled prospěchu Přehled chování Přehled absence Evaluační nástroje Integrovaní ţáci Metodická sdruţení Ţákovská rada Vzdělávací programy Ochrana člověka za mimořádných situací Environmentální výchova Výchova k volbě povolání Projekt Zdravé zuby Dopravní výchova Plavecký a lyţařský výcvik Kultura Druţina Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělání vedoucích pracovníků školy v oblasti školského managementu Vzdělání pracovníků v oblasti cizích jazyků Vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti SIPVZ Vzdělání ped. prac. v dalších oblastech, vedoucích k prohlubování odbornosti Hodnocení DVPP ve škole Informace o ŠVP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

3 11. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Slovo závěrem

4 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Adresa: Druţstevní 125, Rapotín IČO: IZO: Redizo: Právní forma: školská právnická osoba Ředitelka školy: Zástupce ředitelky: Mgr. Eva Bicanová Mgr. Petra Koktavá telefon: : www: Zřizovatel školy: Svazek obcí údolí Desné, Odloučená pracoviště: Rapotín, Petrov nad Desnou Rapotín, Petrov nad Desnou Rapotín, Školní Sobotín Sobotín Sobotín 74 školní jídelna vývařovna Obory vzdělávání: C/001 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků C/01 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků 4

5 petrovská škola sobotínská škola rapotínská škola MOTTO: Vybudovat síť kvalitních škol a školských zařízení, která budou moci nabídnout žákům kvalitní moderní výuku. Součástmi svazkové školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné jsou dvě neúplné základní školy s prvním stupněm v obcích Rapotín a Sobotín, plně organizovaná základní škola v Petrově nad Desnou, tři mateřské školy z těchto jmenovaných obcí a dvě školní jídelny. Svazková škola, s právní formou školská právnická osoba, vznikla dne Zřizovatelem školy je Svazek obcí údolí Desnné (SOÚD). Obce zapojené do svazkové školy vytvořily společný školský obvod. Přímým řízením školy je pověřena tzv. Kvalifikovaná valná hromada Svazku obcí Údolí Desné, v jejímţ čele stojí předseda SOÚD. Základní školu a Mateřskou školu Údolí Desné navštěvují kromě ţáků obcí Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, Rudoltice a Vernířovice, také ţáci z Vikýřovic, Velkých Losin a Šumperka. Škola se dělí na organizační útvary, jimiţ jsou základní škola, mateřská škola a ekonomicko-správní útvar. V rámci těchto útvarů je škola dále členěna na jednotlivá pracoviště. Mateřské školy jsou řízeny vedoucími učitelkami MŠ. V jejich čele je zástupkyně pro MŠ. Základní školy řídí vedoucí učitelky ZŠ, jejichţ činnost koordinuje zástupkyně pro výchovně-vzdělávací proces. Část materiálně technickou má na starosti správce budov a práci ve školní jídelně organizují vedoucí ŠJ. Ekonomický úsek vede ekonomka školy. V čele svazkové školy je ředitelka školy, která je statutárním orgánem. Řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarů. Svazkovou školu tedy tvoří pracoviště tří mateřských školek se sedmi odděleními. Největší MŠ Skleněnka je v Rapotíně, zde jsou tři oddělení, v MŠ Beruška a v MŠ Sluníčko v Petrově jsou oddělení dvě. Základní školství ve svazkové škole je tvořeno 13 třídami na prvním stupni a osmi třídami na druhém. Výuka probíhá dle ŠVP Tvořivá škola pro ţivot. Ţáci jsou vyučováni anglickému jazyku a jako druhému jazyku se učí němčině či ruštině. Škola se zapojila do projektů vyhlášených Evropskou Unií a získala prostředky k rozšíření počítačového vybavení na jednotlivých školách a zvýšila tak svou nabídku vzdělávání. Při škole pracuje občanské sdruţení rodičů a přátel školy. SRÚD pomáhá škole organizovat zábavné a sportovní akce pro ţáky. Svou činností pomáhá k propagaci naší organizace a uţšímu zapojení rodičovské veřejnosti do ţivota školy. Všechny aktivity a činnosti všech odloučených pracovišť, vţdy s bohatou fotodokumentací, jsou zachyceny na webových stránkách školy : 5

6 1.1 Organizace školního roku počty ţáků ve třídách ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Petrov chlapci dívky celkem průměrný počet I.A * II.A * III.A * IV.A * V.A * celkem 1. stupeň VI.A * VI.B * VII.A * VII.B * VIII.A * VIII.B * IX.A * IX.B * celkem - 2.stupeň ,75 celkem ,3 ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Sobotín chlapci dívky celkem průměrný počet I.B * II.B * III.B * IV.B * celkem ,75 ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Rapotín chlapci dívky celkem průměrný počet I.C * II.C * III.C * IV.C * V.C * celkem ,6 Během školního roku zůstal stav ţáků stejný jako na začátku, i kdyţ došlo k přistěhování a odstěhování některých ţáků. 6

7 školní jídelna ţáci MŠ zaměstnanci cizí strávníci celkem Sobotín Petrov n/des Rapotín celkem Druţina školy: druţina počet ţáků 1. oddělení - Petrov oddělení - Sobotín oddělení - Rapotín 30 Provoz školní druţiny: 7:00-7:40 11:35-15:35 Petrov 6:30-7:40 11:35-15:45 Sobotín 6:20-7:55 12:00-15:35 - Rapotín celkem Přehled učebních plánů Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo v 5. ročníku podle schválených učebních dokumentů Základní škola, čj /96-2, v roč. a na druhém stupni probíhal vyučovací proces podle Školního vzdělávacího programu Tvořivá škola pro ţivot, čj. 237/ Učební plán základní školy 1. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem český jazyk cizí jazyk matematika informační technologie 1 1 člověk a jeho svět přírodověda 2 vlastivěda 2 hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova Celkem (ŠVP) (ŠVP) (ŠVP) (ŠVP) 7

8 2.stupeň 6. ročník/ sportovní 7. ročník 8. ročník 9. ročník celkem třída český jazyk 5/ cizí jazyk 4/ německý/ruský jazyk matematika 5/ Informační a komun.technologie 1/1 chemie 2 2 fyzika 2/ přírodopis 2/ zeměpis 2/ dějepis 1/ výchova k občanství 1/ výchova ke zdraví 1/1 rodinná výchova 1 hudební výchova 1/ výtvarná výchova 2/ praktické činnosti tělesná výchova 2/ volitelné předměty sportovní průprava 0/2 Celkem (ŠVP) (ŠVP) ( ŠVP) (ŠVP) 2.2 Přehled volitelných předmětů 7. třída: informatika, německý jazyk, ruský jazyk 8. třída: informatika, německý jazyk 9. třída: cvičení z českého jazyka, německý jazyk 2.3 Přehled nepovinných předmětů - náboţenství 8

9 2.4 Přehled zájmových útvarů při školní druţině, školním klubu Od je rozšířena nabídka zájmového vzdělávání o školní klub, který mohou navštěvovat ţáci druhého stupně a ţáci prvního stupně, kteří nejsou zapsáni do školní druţiny. pracoviště Petrov název krouţku počet ţáků třída vedoucí taneční S. Pospíšil, M. Pospíšilová zdravotnický V. Šebestová novinářský krouţek J. Rozsívalová dramatický M. Vavříková, A. Stankuš flétna 7/ E. Maláčová, J. Schlemmerová volejbalový O. Vykydal keramika I I. Kvapilíková PC grafika M. Jurečka cv. M J. Karkošková konverzace AJ 6 8.,9. J. Učňová přírodovědný M. Vavřík sportovní hry P. Heblák, od M. Svatoň počítačový M. Mátychová francouzský jazyk A. Strnadová pracoviště Sobotín název krouţku počet ţáků třída vedoucí přírodovědný L. Uhmannová dramatický M. Navrátilová dovedné ruce J. Ničová míčové hry I. Marek výtvarný J. Ničová počítačový M. Chlandová první krůčky k hudbě J. Cekrová 9

10 pracoviště Rapotín název krouţku počet ţáků třída vedoucí vaření R. Kukulová míčové hry P. Heblák, od M. Svatoň florbal P. Heblák, od M. Svatoň pěvecký I. Kocůrková internet I.,II M. Gronych myslivecký P. Boţovský keramika I.,II M. Dvíţová pohybové hry 16 1.,2. I. Špundová 2.5 Přehled o počtu vyučovacích hodin pracoviště Petrov ročník ročník celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) počet hodin vzniklých dělením celkem počet vyučovacích hodin nepovinné předměty * hodin sloučených na 1.st.- výchovy pracoviště Sobotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) 87 * 87 počet hodin vzniklých dělením 0 * 0 5 hodin sloučených - výchovy pracoviště Rapotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) 118 * 118 počet hodin vzniklých dělením * * * náboţenství ( uveďte počet ţáků) 1 (12 ţáků) * 1 celkem počet vyučovacích hodin 119 * 119 nepovinné předměty 0 * 0 10

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Přehled pracovníků školy pracovníci školy fyzický stav přepočtený stav DČ učitelé 33 27,553 * vychovatelé 3 2,555 * správní zaměstnanci 13 9,823 * zaměstnanci jídelny 15 8,225 1,2 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Petrov n/des. jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Eva Bicanová ředitelka svazkové školy 1 Mgr. Petra Koktavá zástupkyně ředitelky 1 Mgr. Jana Rozsívalová výchovný poradce 1 Bc. Petr Heblák učitel 0,273 Miroslava Jurečková učitelka 0,273 Mgr.Jiřina Karkošková učitelka 0,545 Mgr. Anna Strnadová učitelka 0,682 Mgr. Iva Kvapilíková učitelka 1 Mgr. Ivona Loubalová učitelka 1 Mgr. Jana Schlemmerová učitelka 1 Mgr. Ester Maláčová učitelka 1 Mgr. Svatopluk Pospíšil učitel 1 Mgr. Marie Pospíšilová učitelka 1 Mgr. Alexandr Stankuš učitel 1 Mgr. Věra Šebestová učitelka 0,818 Martin Vavřík, PhD. učitel 1 Mgr. Monika Vavříková učitelka 1 Mgr. Jana Učňová učitelka 1 Mgr. Ondřej Vykydal učitel 1 Mgr. Irena Kocůrková učitelka 0,227 Bc. Marta Kantorková vychovatelka 0,667 Od převzal výuku Bc.Petra Hebláka Mgr. Miloslav Svatoň. 11

12 3.3 Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Sobotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Martina Chlandová vedoucí učitelka 1 Mgr. Jana Cekrová učitelka 0,955 Mgr. Marcela Navrátilová učitelka 1 Mgr. Livia Uhmannová učitelka 1 Jitka Ničová učitelka 0,09 Jitka Ničová vychovatelka 0, Pedagogičtí pracovníci - pracoviště Rapotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Ludmila Navrátilová vedoucí učitelka 1 Mgr. Martin Gronych učitel 1 Petr Heblák učitel 0,454 Romana Kukulová učitelka 0,909 Mgr. Kateřina Píšková učitelka 1 Mgr. Irena Kocůrková učitelka 0,227 Miroslava Dvíţová učitelka 0,227 Miroslava Dvíţová vychovatelka 0,83 Mgr. Milan Palkovič teolog DPČ 3.5 Správní zaměstnanci jméno, příjmení funkce úvazek Martina Bártová uklízečka 0,85 Jana Hofschneiderová uklízečka 1 Miroslava Jurečková admin. pracovnice 1 Eva Stašelová školnice, domovnice 1+0,125 Milan Kutlák správce, topič 1,073 Lenka Kutláková uklízečka 0,8 Vladimíra Kutláková uklízečka 0,3 + 0,2 DČ Ivan Marek školník 1 Yvona Rašková uklízečka 0,6 Alena Moravcová ekonomka 1 Alena Ţalčíková ekonomka 0,5 Milan Jurečka správce sítě 0,6 12

13 3.6 Zaměstnanci jídelny jméno, příjmení funkce úvazek DČ Andrea Pavelková vedoucí ŠJ 1 * Vladimíra Morávková vedoucí kuchařka 1 * Jana Fojtíková kuchařka 0,3 0,2 Yvona Rašková pracovnice v provozu 0,65 * Jiřina Vintrlíková kuchařka 0,5 * Milada Chlandová pracovnice v provozu 0,2 * Barbora Mullerová vedoucí ŠJ 1 * Hana Gobelová kuchařka 1 * Blanka Brodzáková kuchařka 1 * Jitka Dudkovičová pomocná kuchařka * 1 Zlata Viktorinová pracovnice v provozu 1 * Radomíra Zapletalová kuchařka 0,6 * Ředitelka školy je statutárním zástupcem, řídí jednotlivá pracoviště a zajišťuje školu po stránce organizační a finanční. Stará se o rozvoj školy, zajišťuje realizaci získaných projektů, zajišťuje předkládání nových projektů a dotací. Všechna pracoviště jsou řízena vedoucími učitelkami, jeţ spolupracují se zástupkyní školy. Ta řídí výchovně vzdělávací proces a řeší veškeré problémy s ředitelkou školy a výchovnou poradkyní. Na pracovištích s prvním stupněm pracují školní druţiny. Stravování je zajištěno dvěma vývařovnami, ze sobotínské se rozváţí jídlo do sobotínské a petrovské školy a obou petrovských školek. Rapotínská jídelna zajišťuje stravu pro místní školu, školku a ZŠ a MŠ Vikýřovice. Obě stravovací zařízení řídí vedoucí jídelen. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 4.1 Zápis ţáků do 1. třídy pracoviště Petrov zapsáno 7 odklad povinné docházky celkem nastoupí 7 pracoviště Sobotín zapsáno 10 odklad povinné docházky celkem nastoupí 10 13

14 pracoviště Rapotín zapsáno 20 odklad povinné docházky celkem nastoupí 20 Zápisy dětí do první třídy proběhly na pracovišti v Petrově nad Desnou a v Sobotíně. V Rapotíně se zápis uskutečnil Přijímací řízení na střední školy stavebnictví MT studijní obor název školy počet ţáků SOŠ ţel.stavební a pam.péče a SOU, Bulharská, Špk. obchodní akademie OA a JŠ Špk. 2 informační tech. VOŠ A SPŠ,Gen.Krátkého, Špk. 1 ekonom.lyceum OA a JŠ Špk. 1 zdravotní asist. Střední zdravotnická šk.hranice 1 zdravotní asist. Střední zdr.škola Špk. 4 cestovní ruch SOŠ zemědělská, Šumperk 2 Gymnázium Šumperk 3 Gymnázium Zábřeh 1 lesnictví Stř. lesnická šk.hranice 1 obchodník SOŠ a SOU Gen.Krátkého, Špk. 1 autotronik VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh 2 celkem přijatých ţáků 20 1 učební obor název školy počet ţáků lesní mechanizátor SOŠ stroj. a les. Šternberk 1 zemědělec - farmář SOU zemědělské, Loštice 1 opravář zeměď.strojů SOU zemědělské, Loštice 1 strojní mechanik SOŠ a SOU Šumperk 2 prodavač SOŠ a SOU Šumperk 1 obráběč kovů SOŠ a SOU Šumperk 2 truhlář SOŠ a SOU Šumperk 1 mechanik strojů a zařízení SOŠ a SOU Šumperk 1 kuchař-číšník SŠSP a S, Zábřeh 1 celkem přijatých ţáků 11 14

15 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 5.1 Přehled prospěchu třída počet ţáků vyznamenání % prospělo % neprospělo % I. A ,0 * * * * I. B ,0 * * * * I.C ,0 * * * * II. A ,9 1 11,1 * * II. B ,2 1 4,8 * * II. C ,0 1 5,0 * * III. A ,3 2 16,7 * * III. B ,9 1 9,1 * * III. C ,3 2 8,7 * * IV. A ,8 4 25,0 1 6,2 IV. B ,5 5 38,5 * * IV. C ,7 5 33,3 * * V. A , ,3 1 0,05 V. C ,0 6 30,0 * * 1. stupeň , ,4 2 0,01 VI. A , ,5 * * VI. B ,6 9 47,4 * * VII. A , ,9 * * VII. B , ,5 * * VIII.A , ,2 * * VIII. B , ,0 1 0,04 IX. A , ,0 * * IX. B , ,7 * * 2. stupeň , ,7 1 0,01 Téměř polovina ţáků prospívá s vyznamenáním. O vysoký počet vyznamenání se zaslouţili zejména ţáci z prvního stupně. Ve vyšších ročnících stoupá počet dostatečných ţáků, někteří ţáci nezvládají narůstající učivo. Tři ţáci opakují ročník, jeden ţák ukončil devět let školní docházky, ale neukončil základní vzdělání. Na prvním stupni nepomohlo v některých případech ani pravidelné doučování. Na druhém stupni byly nedostatečné známky zaviněny častou absenci a nezájmem o přípravu na výuku. Mezi třídy prospěchově nejslabší se zařadily obě deváté třídy, kde je velké procento dostatečných ţáků. Propad mezi vyznamenanými a zbytkem třídy je velký. Naopak prospěchově dobrá se jeví pátá C a na druhém stupni šestá B. 15

16 5.2 Přehled chování třída pochvaly sníţená známka z chování výchovná opatření TU ŘŠ 2. st. 3. st. napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ I. A 16 * * * * * * I. B 14 * * * * * * I.C 11 * * * * * * II. A 9 * * * * * * II. B 5 * * * 1 * * II.C 13 * * * * * * III. A 10 * * * * * * III. B 4 * * * * * 1 III.C 10 * * * 2 2 * IV. A 5 * * * * 1 2 IV. B 4 * * * 1 * * IV.C 9 * * * * 1 * V.A 6 * * * V.C 10 * * * * * * 1. stupeň 117 * * * VI. A * * * * 3 * * VI. B * * * * 5 1 * VII. A * * * * 1 * 1 VII. B 2 * * * * 1 * VIII.A 4 * * * * 1 1 VIII. B * * * * * 1 * IX. A 3 * 2 2 * * * IX. B * * 2 * * * * 2. stupeň 9 * celkem 126 * Bylo uděleno 126 pochval třídních učitelů. Mnoho ţáků si však zaslouţilo napomenutí a důtky třídních učitelů, ředitelské důtky, druhý a třetí stupeň z chování. Během školního roku byla velmi problémová devátá třída. Někteří ţáci prosazují jen svá práva, nechtějí pochopit, ţe mají určité povinnosti a hranice slušného chování nemají pevně zakódovány. Během školního roku jsme řešili 16

17 také několik pokusů o záškoláctví. Slušné chování ţáků navzájem i slušné chování vůči učitelům se stále zhoršuje. Vytrácí se pocit úcty k dospělým. Velmi vzrostla omluvená i neomluvená absence dětí. Někteří rodiče ve snaze zabránit kázeňskému řešení záškoláctví dovedli zajistit i dodatečně omluvu svému dítěti. Škola systematicky pracuje na zlepšení spolupráce mezi školou a některými problémovými rodinami. 5.3 Přehled absence třída omluvené hodiny průměr na ţáka neomluvené hodiny průměr na ţáka I. A ,25 * * I. B ,36 * * I.C ,45 * * II.A ,45 * * II. B ,86 * * II.C ,7 * * III. A ,08 * * III. B , ,73 III.C ,4 * * IV. A ,69 5 0,31 IV.B ,92 * * IV.C ,2 * * V. A ,36 * * V.C ,05 * * 1. stupeň , ,23 třída omluvené hodiny průměr ţáka neomluvené hodiny průměr na ţáka VI.A ,94 1 0,06 VI.B ,79 2 0,11 VII.A ,68 * * VII.B , ,13 VIII.A ,04 * * VIII.B ,0 26 1,04 IX.A ,73 * * IX.B ,69 6 0,36 2. stupeň ,3 53 0,35 celkem , ,2 17

18 5.4 Evaluační nástroje VYHODNOCENÍ TESTŮ SCIO ŢÁKŮ 9. TŘÍD Počet ţáků: 31 Zúčastnilo se: 30 Testy byly provedeny z Čj, M, OSP, Aj a Nj. Nejlepší výsledky byly v Čj, kde polovina ţáků dosáhla úspěšnosti 0,5 a více. Nejhorší úspěšnost byla v M, kde někteří ţáci dosáhli mínusových hodnot a velmi slabá byla i úspěšnost v NJ. Celkově dosáhli ţáci slabých výsledků, pouze tři měli průměrnou úspěšnost vyšší neţ 0,5. Pod 0,25 se dostala asi třetina ţáků. VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN Počet ţáků: stupeň: stupeň : 129 V kategorii Cvrček bylo dosaţeno nejvíce 46 bodů ze 60 a celkově tato kategorie dopadla nejlépe u ţáků v Rapotíně. V kategorii Klokánek dosáhl ţák Tomáš Cikryt 108 bodů a celkově získal druhé místo v okrese. V této kategorii dosáhli i ostatní ţáci vysokého počtu bodů. Na druhém stupni v kategorii Junior byli nejlepší ţáci 6. A, z nichţ se pět umístilo v první desítce. Kategorie Klokan dopadla nejlépe v 9. B a 8. B. Celkově se dá říci, ţe výsledky našich ţáků v porovnání s okresním průměrem byly horší. V hodinách matematiky je třeba se zaměřit především na slovní úlohy, hlavně na čtení textu s porozuměním. Bylo vidět, ţe ţáci velmi často nepochopili zadání úlohy. Mgr. Svatopluk Pospíšil 5.5 Integrovaní ţáci V současné době je na naší svazkové škole 52 ţáků s SPU. Se všemi se pracuje vzdělávacími metodami podle zpracovaných individuálních plánů. Na reedukacích se podílejí všichni učitelé českého jazyka. V hodinách upevňují znalosti pomocí vhodných reedukačních programů vytvořených právě pro různé druhy poruch, tyto programy jsou nainstalovány v počítačové učebně. Vyuţíváme produkty firmy Multimedia Art Čítanka, Slabikář (procvičování jemné motoriky, vizuální paměti formou hry), Matematika I.-IV. (pro dyskalkuliky), Naslouchej a hraj si (rozvoj sluchové analýzy), dále řadu produktů firmy Terasoft (procvičování gramatických jevů). S PPP i SPC pravidelně spolupracujeme a navštěvujeme jejich přednášky, konzultujeme individuální vzdělávací plány, řešíme problémy. V rámci peněţní dotace na kaţdého ţáka s IVP jsme i letos pořídili individuální pomůcky v hodnotě 100,- Kč. Jiţ třetím rokem velmi dobře pracují na obou stupních naší školy dyskrouţky pod vedením proškolených pedagogů. Hlavní koordinátorkou dyskrouţků je Mgr. Ivona Loubalová. Práce v nich probíhá jednou či dvakrát týdně dle aktuální potřeby a doporučení. Ţáci jsou záměrně rozděleni na menší skupiny, aby náprava jejich poruch učení byla co nejefektivnější. V reedukaci vyuţíváme nejrůznější materiály, které jsou ţákům kopírovány a pak následně zakládány k případné kontrole ze strany PPP nebo SPC v Šumperku. Vzhledem k tomu, ţe děti mají různé poruchy učení, je soubor cvičení rozmanitý, coţ také zabraňuje případnému stereotypu či nudě. Hodinu zpravidla začínáme cvičením na pozornost a 18

19 koncentraci, procvičujeme zrakové vnímání. Hlavní náplní je pak střídavě buď náprava čtení či pravopisu (dyslexie, dysortografie). Co se čtení týče, zaměřujeme se na správnou techniku čtení, na čtení s porozuměním, na sluchovou analýzu a na zvukovou percepci s ohledem na maximální rozvoj slovní zásoby. Reedukace pravopisu spočívá v osvojování a fixaci gramatických pravidel. Závěr hodiny, pokud máme dostatek času, věnujeme nějaké herní aktivitě osmisměrky, kříţovky, pexeso, které jsou zaměřeny pro tyto děti. Ke zpestření vyuţíváme také počítačovou učebnu, kde ţáci trénují pravopis a ověřují si své znalosti díky výukovému programu Terasoft. Pro práci v dyskrouţcích vyuţíváme doporučené materiály, např. Čítanku pro dyslektiky, Psaní mě baví, Čtení mě baví, Pracovní sešity pro dyslektiky, Soubor Pavučinka, Shody a rozdíly, Pozornost, Optická diferenciace, PC program DYSCOM 3.1 aj. Ţáci dochází do krouţku pravidelně a povinně, někteří jiţ dosáhli pokroků ve výuce. Důleţitá je ovšem domácí příprava, která vyţaduje mnoho času nejen ze strany dítěte, ale hlavně rodičů. I tuto práci samozřejmě koordinujeme. Dále máme cvičení pro děti s logopedickými vadami, 1x měsíčně pracují s logopedem z SPC a jednou týdně procvičují správnou výslovnost s proškoleným pedagogem. Rovněţ v těchto nápravách pracujeme s doporučenými pomůckami a technikami logopedické zrcadlo, logopedické obrazové a slovní materiály, pomůcky pro cvičení motoriky mluvidel a dechová cvičení, rotavibrátor, logo sondičky a logopedické kostky. Jednou ročně kaţdý z napravujících učitelů podává výchovné poradkyni písemné zprávy o efektivitě nápravy ţáků, které poté výchovná poradkyně konzultuje se zástupci jednotlivých poraden. Mgr. Jana Rozsívalová 5.6 Metodická sdruţení V letošním školním roce se činnost metodického sdruţení všech 1.stupňů svazkové školy zaměřila především na: - naplňování učebních osnov ŠVP, zařazování klíčových kompetencí a průřezových témat do výuky - aktualizaci tématických plánů, upřesnění témat: volba povolání, výchova ke zdraví, ochrana duševního vlastnictví, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných situací - kladení důrazu na rozvoj čtenářské gramotnosti - sjednocování poţadavků na ţáky (klasifikace, zápisy v sešitech atd.) - zadávání jednotných prověrek - spolupráci a výměnu zkušeností učitelů I.stupňů svazkové školy, vzájemné hospitace - dle finančních moţností doplňování a obměňování vhodných učebnic a pomůcek - podporu a pomoc integrovaným a nadaným ţákům - příprava ţáků na soutěţe, olympiády, vedení ţáků k aktivní účastni na těchto akcích - pomoc mladým a neaprobovaným učitelům Mgr. Ludmila Navrátilová Členové předmětové komise matematiky: Jiřina Karkošková, Markéta Mátychová, Monika Vavříková, Petra Koktavá, Jana Učňová a Svatopluk Pospíšil, se během školního roku 2010/2011 sešli podle plánu celkem 5krát ( , , , , 8. 6.). Komise pravidelně sledovala plnění tematických plánů v jednotlivých ročnících, hodnocení čtvrtletních prací, stav přípravy ţáků 19

20 devátých tříd k přijímacím zkouškám a účast ţáků v jednotlivých kolech matematických soutěţí. I kdyţ jsme uspořádali školní kola všech soutěţí pořádaných v rámci okresu (matematické olympiády, Pythagoriáda), do okresních kol nikdo nepostoupil. Příští školní rok je nutné opět podchytit nadané ţáky v jednotlivých třídách, motivovat je, zapojit do těchto matematických soutěţí a docílit větší účasti v okresních kolech. Předmětová komise Čj pracovala ve sloţení: J. Rozsívalová, A. Strnadová, I. Loubalová, V. Šebestová. Během školního roku jsme se zapojili do literárních soutěţí Náš svět a O cenu barda Marigolda. Ţáci pravidelně navštěvují Městskou knihovnu Šumperk. Členky dramatického krouţku se zúčastnily projektu Město čte knihu. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk se uskutečnil jiţ pátý ročník projektu Moje kniha, vernisáţ v Papírně Velké Losiny, včetně účasti vítězů na Mezinárodní vernisáţi knihy v polské Nyse. Metodické schůzky učitelů 1. stupně probíhaly společně s kolegy z paralelních tříd svazkové školy. Zaměřili se především na sjednocení přípravy tematických plánů podle ŠVP a dále na metody moderního způsobu výuky s vyuţitím interaktivních tabulí a dostupných výukových programů. Jedno setkání věnovali depistáţi a práci s nadanými ţáky. Součástí všech schůzek bylo hlavně předávání nápadů a poznatků z absolvovaných seminářů, výměna zkušeností a vzájemné konzultace třídních problémů. Připravili společné závěrečné prověrky z českého jazyka pro 2. 5.ročník. Na posledním metodickém sdruţení porovnávali a zhodnotili výsledky prověrek čtení a také závěrečných prověrek z matematiky a českého jazyka předsedové předmětových komisí 5.7 Ţákovská rada Ţákovská rada je malým školním parlamentem svazkové školy ZŠ a MŠ Údolí Desné. Členové samosprávy jsou volení zástupci jednotlivých tříd, kteří mají moţnost spolurozhodovat o dění ve škole. ŢR se schází pravidelně s vedením školy vţdy první týden v měsíci. Volby do ţákovské rady probíhají v prvním měsíci školního roku ve třídách pod vedením třídních učitelů. Hlavními úkoly ŢR je vytvářet sounáleţitost se školou, usilovat o vytváření pěkných mezilidských vztahů mezi ţáky, ţákem a učitelem a vytvářet dobrou image školy, hájit zájmy školy, uvědomit si, ţe mohu ovlivnit obraz svojí školy podle vlastních představ, vyjadřovat se ke kaţdodenním problémům ve škole na základě stanovených společenských zásad a pravidel, přijímat zodpovědnost za své počínání, diskutovat o problémech a navrhovat řešení na schůzkách ţákovské rady, usilovat o pořádek a čistotu ve všech prostorách školy. Sloţení ţákovské rady pro rok 2010/2011: VI.A M. Cikryt VI. B M. Kašík VII.A - Z. Holbová VII.B - S. Chovanečková VIII.A - T. Misiorzová VIII.B - K. Švajdová IX.A - L. Kyseláková IX.B V. Drábková 20

21 6. Vzdělávací programy 6.1 Ochrana člověka za mimořádných situací V průběhu celého školního roku 2010/2011 probíhala v rámci ŠVP a tematických plánů jednotlivých ročníků výuka témat zaměřených na ochranu člověka za mimořádných situací. Cílem bylo připravit ţáky na uvědomování si zodpovědnosti za svoji ochranu a na efektivní jednání a vzájemnou pomoc při mimořádných situací. Vyučující začleňovali jednotlivá témata, projekty a besedy s ohledem na věkovou skladbu ţáků do časových a tematických plánů: - na 1. stupni do výuky předmětu člověk a jeho svět, vlastivědy a přírodovědy - na 2. stupni do výuky chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a občanské výchovy Obsah výuky byl zaměřen na ochranu osob před následky ţivelných pohrom (zásady chování při poţáru, povodni, lavinovém nebezpečí, sesuvech půdy, atmosférických poruchách, zemětřesení), při úniku nebezpečných látek do ţivotního prostředí ( radioaktivních, biologických a chemických látek) nebo anonymní hrozby pouţití výbušniny a nebezpečné látky. Ţáci si během výuky osvojili základy první pomoci, pouţívání telefonních linek tísňového volání, rozpoznání varovného signálu a seznámili se s činností integrovaného záchranného systému. Dne proběhl na škole cvičný poţární poplach, při kterém asistoval hasičský záchranný sbor, který přesně nastínil situaci evakuace osob v době poţáru i s pouţitím potřebné techniky. Ve dnech a se uskutečnily na škole besedy pro ţáky 2. a 6. tříd na téma: Jak se zachovat a jednat při vzniku poţáru, kde se ţáci pod vedením zaměstnanců hasičského záchranného sboru seznámili s konkrétními situacemi a jejich řešeními při vzniku poţáru. Na škole jsou odborně vypracovány Poţární poplachové směrnice, Poţární evakuační plán. Všichni ţáci školy byli poučeni na začátku školního roku v rámci třídnických hodin, jak se zachovat při vzniku poţáru a při jiných mimořádných situací. Konec školního roku byl zakončen 3. částí projektu Free cool- in na téma: Bezpečnost a ochrana zdraví. Projekt poukazoval na nebezpečí, která hrozí dětem v době letních prázdnin, jak se zachovat v případě ohroţení zdraví a poskytnutí první pomoci. Na škole pracuje pod vedením p. učitelky V. Šebestové zdravotnický krouţek, jenţ se letos v květnu zúčastnil okresní soutěţe Hlídek mladých zdravotníků, kde, stejně jako v loňském roce, obhájil velmi pěkné druhé místo. Mgr. Markéta Mátychová 6.2 Environmentální výchova Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) byly ve školním roce 2010/2011 zařazeny jako součást běţných vyučovacích předmětů, zvláště přírodopisu a chemie, dále zeměpisu, fyziky, ale i dalších. Na environmentální aspekty byli ţáci upozorňováni při kaţdém vhodném tématu, k problematice otázek se vyjadřovali často ve formě diskuzí, ve kterých jsme se zabývali analýzou problémových situací, vlastními návrhy jejich řešení a názory na vhodnost a úspěšnost takovýchto řešení. Mimo široké zakomponování EVVO do vyučovacích osnov jednotlivých předmětů se především ţáci prvního stupně zúčastnili řady environmentálně zaměřených akcí, nejčastěji ve spolupráci s DDM Vila Doris a Lesy ČR, a. s. Ţáci jsou i nadále dlouhodobě vedeni k třídění odpadů, které škola podporuje několikrát do roka společným sběrem papíru i instalováním 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY KANICE Školní rok 2010/2011 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy... 8 III. Výsledky výchovy a vzdělávání... 14 IV. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výlet do Paříţe, 2009 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy Základní škola a mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 Základní a mateřská škola Ludgeřovice Markvartovická 50 Ludgeřovice 747 18 Tel: 595 020 527 Fax: 595 020 528 Email: skola@ludgerovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více