Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1

2 Obsah 1. Charakteristika školy Organizace školního roku počty ţáků ve třídách Přehled učebních plánů Učební plán základní školy Přehled volitelných předmětů Přehled nepovinných předmětů Přehled zájmových útvarů při školní druţině, školním klubu Přehled o počtu vyučovacích hodin Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pracovníků školy Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Petrov n/des Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Sobotín Pedagogičtí pracovníci - pracoviště Rapotín Správní zaměstnanci Zaměstnanci jídelny Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Zápis ţáků do 1. třídy Přijímací řízení na střední školy Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Přehled prospěchu Přehled chování Přehled absence Evaluační nástroje Integrovaní ţáci Metodická sdruţení Ţákovská rada Vzdělávací programy Ochrana člověka za mimořádných situací Environmentální výchova Výchova k volbě povolání Projekt Zdravé zuby Dopravní výchova Plavecký a lyţařský výcvik Kultura Druţina Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělání vedoucích pracovníků školy v oblasti školského managementu Vzdělání pracovníků v oblasti cizích jazyků Vzdělání pedagogických pracovníků v oblasti SIPVZ Vzdělání ped. prac. v dalších oblastech, vedoucích k prohlubování odbornosti Hodnocení DVPP ve škole Informace o ŠVP Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

3 11. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Slovo závěrem

4 1. Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Adresa: Druţstevní 125, Rapotín IČO: IZO: Redizo: Právní forma: školská právnická osoba Ředitelka školy: Zástupce ředitelky: Mgr. Eva Bicanová Mgr. Petra Koktavá telefon: : www: Zřizovatel školy: Svazek obcí údolí Desné, Odloučená pracoviště: Rapotín, Petrov nad Desnou Rapotín, Petrov nad Desnou Rapotín, Školní Sobotín Sobotín Sobotín 74 školní jídelna vývařovna Obory vzdělávání: C/001 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků C/01 Základní škola studium denní, délka studia 9 roků 4

5 petrovská škola sobotínská škola rapotínská škola MOTTO: Vybudovat síť kvalitních škol a školských zařízení, která budou moci nabídnout žákům kvalitní moderní výuku. Součástmi svazkové školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné jsou dvě neúplné základní školy s prvním stupněm v obcích Rapotín a Sobotín, plně organizovaná základní škola v Petrově nad Desnou, tři mateřské školy z těchto jmenovaných obcí a dvě školní jídelny. Svazková škola, s právní formou školská právnická osoba, vznikla dne Zřizovatelem školy je Svazek obcí údolí Desnné (SOÚD). Obce zapojené do svazkové školy vytvořily společný školský obvod. Přímým řízením školy je pověřena tzv. Kvalifikovaná valná hromada Svazku obcí Údolí Desné, v jejímţ čele stojí předseda SOÚD. Základní školu a Mateřskou školu Údolí Desné navštěvují kromě ţáků obcí Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, Rudoltice a Vernířovice, také ţáci z Vikýřovic, Velkých Losin a Šumperka. Škola se dělí na organizační útvary, jimiţ jsou základní škola, mateřská škola a ekonomicko-správní útvar. V rámci těchto útvarů je škola dále členěna na jednotlivá pracoviště. Mateřské školy jsou řízeny vedoucími učitelkami MŠ. V jejich čele je zástupkyně pro MŠ. Základní školy řídí vedoucí učitelky ZŠ, jejichţ činnost koordinuje zástupkyně pro výchovně-vzdělávací proces. Část materiálně technickou má na starosti správce budov a práci ve školní jídelně organizují vedoucí ŠJ. Ekonomický úsek vede ekonomka školy. V čele svazkové školy je ředitelka školy, která je statutárním orgánem. Řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci při zajišťování funkcí jednotlivých útvarů. Svazkovou školu tedy tvoří pracoviště tří mateřských školek se sedmi odděleními. Největší MŠ Skleněnka je v Rapotíně, zde jsou tři oddělení, v MŠ Beruška a v MŠ Sluníčko v Petrově jsou oddělení dvě. Základní školství ve svazkové škole je tvořeno 13 třídami na prvním stupni a osmi třídami na druhém. Výuka probíhá dle ŠVP Tvořivá škola pro ţivot. Ţáci jsou vyučováni anglickému jazyku a jako druhému jazyku se učí němčině či ruštině. Škola se zapojila do projektů vyhlášených Evropskou Unií a získala prostředky k rozšíření počítačového vybavení na jednotlivých školách a zvýšila tak svou nabídku vzdělávání. Při škole pracuje občanské sdruţení rodičů a přátel školy. SRÚD pomáhá škole organizovat zábavné a sportovní akce pro ţáky. Svou činností pomáhá k propagaci naší organizace a uţšímu zapojení rodičovské veřejnosti do ţivota školy. Všechny aktivity a činnosti všech odloučených pracovišť, vţdy s bohatou fotodokumentací, jsou zachyceny na webových stránkách školy : 5

6 1.1 Organizace školního roku počty ţáků ve třídách ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Petrov chlapci dívky celkem průměrný počet I.A * II.A * III.A * IV.A * V.A * celkem 1. stupeň VI.A * VI.B * VII.A * VII.B * VIII.A * VIII.B * IX.A * IX.B * celkem - 2.stupeň ,75 celkem ,3 ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Sobotín chlapci dívky celkem průměrný počet I.B * II.B * III.B * IV.B * celkem ,75 ZŠ a MŠ Údolí Desné pracoviště Rapotín chlapci dívky celkem průměrný počet I.C * II.C * III.C * IV.C * V.C * celkem ,6 Během školního roku zůstal stav ţáků stejný jako na začátku, i kdyţ došlo k přistěhování a odstěhování některých ţáků. 6

7 školní jídelna ţáci MŠ zaměstnanci cizí strávníci celkem Sobotín Petrov n/des Rapotín celkem Druţina školy: druţina počet ţáků 1. oddělení - Petrov oddělení - Sobotín oddělení - Rapotín 30 Provoz školní druţiny: 7:00-7:40 11:35-15:35 Petrov 6:30-7:40 11:35-15:45 Sobotín 6:20-7:55 12:00-15:35 - Rapotín celkem Přehled učebních plánů Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo v 5. ročníku podle schválených učebních dokumentů Základní škola, čj /96-2, v roč. a na druhém stupni probíhal vyučovací proces podle Školního vzdělávacího programu Tvořivá škola pro ţivot, čj. 237/ Učební plán základní školy 1. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník celkem český jazyk cizí jazyk matematika informační technologie 1 1 člověk a jeho svět přírodověda 2 vlastivěda 2 hudební výchova výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova Celkem (ŠVP) (ŠVP) (ŠVP) (ŠVP) 7

8 2.stupeň 6. ročník/ sportovní 7. ročník 8. ročník 9. ročník celkem třída český jazyk 5/ cizí jazyk 4/ německý/ruský jazyk matematika 5/ Informační a komun.technologie 1/1 chemie 2 2 fyzika 2/ přírodopis 2/ zeměpis 2/ dějepis 1/ výchova k občanství 1/ výchova ke zdraví 1/1 rodinná výchova 1 hudební výchova 1/ výtvarná výchova 2/ praktické činnosti tělesná výchova 2/ volitelné předměty sportovní průprava 0/2 Celkem (ŠVP) (ŠVP) ( ŠVP) (ŠVP) 2.2 Přehled volitelných předmětů 7. třída: informatika, německý jazyk, ruský jazyk 8. třída: informatika, německý jazyk 9. třída: cvičení z českého jazyka, německý jazyk 2.3 Přehled nepovinných předmětů - náboţenství 8

9 2.4 Přehled zájmových útvarů při školní druţině, školním klubu Od je rozšířena nabídka zájmového vzdělávání o školní klub, který mohou navštěvovat ţáci druhého stupně a ţáci prvního stupně, kteří nejsou zapsáni do školní druţiny. pracoviště Petrov název krouţku počet ţáků třída vedoucí taneční S. Pospíšil, M. Pospíšilová zdravotnický V. Šebestová novinářský krouţek J. Rozsívalová dramatický M. Vavříková, A. Stankuš flétna 7/ E. Maláčová, J. Schlemmerová volejbalový O. Vykydal keramika I I. Kvapilíková PC grafika M. Jurečka cv. M J. Karkošková konverzace AJ 6 8.,9. J. Učňová přírodovědný M. Vavřík sportovní hry P. Heblák, od M. Svatoň počítačový M. Mátychová francouzský jazyk A. Strnadová pracoviště Sobotín název krouţku počet ţáků třída vedoucí přírodovědný L. Uhmannová dramatický M. Navrátilová dovedné ruce J. Ničová míčové hry I. Marek výtvarný J. Ničová počítačový M. Chlandová první krůčky k hudbě J. Cekrová 9

10 pracoviště Rapotín název krouţku počet ţáků třída vedoucí vaření R. Kukulová míčové hry P. Heblák, od M. Svatoň florbal P. Heblák, od M. Svatoň pěvecký I. Kocůrková internet I.,II M. Gronych myslivecký P. Boţovský keramika I.,II M. Dvíţová pohybové hry 16 1.,2. I. Špundová 2.5 Přehled o počtu vyučovacích hodin pracoviště Petrov ročník ročník celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) počet hodin vzniklých dělením celkem počet vyučovacích hodin nepovinné předměty * hodin sloučených na 1.st.- výchovy pracoviště Sobotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) 87 * 87 počet hodin vzniklých dělením 0 * 0 5 hodin sloučených - výchovy pracoviště Rapotín ročník ročník Celkem týdenní počet hodin (platný učební plán) 118 * 118 počet hodin vzniklých dělením * * * náboţenství ( uveďte počet ţáků) 1 (12 ţáků) * 1 celkem počet vyučovacích hodin 119 * 119 nepovinné předměty 0 * 0 10

11 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Přehled pracovníků školy pracovníci školy fyzický stav přepočtený stav DČ učitelé 33 27,553 * vychovatelé 3 2,555 * správní zaměstnanci 13 9,823 * zaměstnanci jídelny 15 8,225 1,2 3.2 Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Petrov n/des. jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Eva Bicanová ředitelka svazkové školy 1 Mgr. Petra Koktavá zástupkyně ředitelky 1 Mgr. Jana Rozsívalová výchovný poradce 1 Bc. Petr Heblák učitel 0,273 Miroslava Jurečková učitelka 0,273 Mgr.Jiřina Karkošková učitelka 0,545 Mgr. Anna Strnadová učitelka 0,682 Mgr. Iva Kvapilíková učitelka 1 Mgr. Ivona Loubalová učitelka 1 Mgr. Jana Schlemmerová učitelka 1 Mgr. Ester Maláčová učitelka 1 Mgr. Svatopluk Pospíšil učitel 1 Mgr. Marie Pospíšilová učitelka 1 Mgr. Alexandr Stankuš učitel 1 Mgr. Věra Šebestová učitelka 0,818 Martin Vavřík, PhD. učitel 1 Mgr. Monika Vavříková učitelka 1 Mgr. Jana Učňová učitelka 1 Mgr. Ondřej Vykydal učitel 1 Mgr. Irena Kocůrková učitelka 0,227 Bc. Marta Kantorková vychovatelka 0,667 Od převzal výuku Bc.Petra Hebláka Mgr. Miloslav Svatoň. 11

12 3.3 Pedagogičtí zaměstnanci - pracoviště Sobotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Martina Chlandová vedoucí učitelka 1 Mgr. Jana Cekrová učitelka 0,955 Mgr. Marcela Navrátilová učitelka 1 Mgr. Livia Uhmannová učitelka 1 Jitka Ničová učitelka 0,09 Jitka Ničová vychovatelka 0, Pedagogičtí pracovníci - pracoviště Rapotín jméno, příjmení funkce úvazek Mgr. Ludmila Navrátilová vedoucí učitelka 1 Mgr. Martin Gronych učitel 1 Petr Heblák učitel 0,454 Romana Kukulová učitelka 0,909 Mgr. Kateřina Píšková učitelka 1 Mgr. Irena Kocůrková učitelka 0,227 Miroslava Dvíţová učitelka 0,227 Miroslava Dvíţová vychovatelka 0,83 Mgr. Milan Palkovič teolog DPČ 3.5 Správní zaměstnanci jméno, příjmení funkce úvazek Martina Bártová uklízečka 0,85 Jana Hofschneiderová uklízečka 1 Miroslava Jurečková admin. pracovnice 1 Eva Stašelová školnice, domovnice 1+0,125 Milan Kutlák správce, topič 1,073 Lenka Kutláková uklízečka 0,8 Vladimíra Kutláková uklízečka 0,3 + 0,2 DČ Ivan Marek školník 1 Yvona Rašková uklízečka 0,6 Alena Moravcová ekonomka 1 Alena Ţalčíková ekonomka 0,5 Milan Jurečka správce sítě 0,6 12

13 3.6 Zaměstnanci jídelny jméno, příjmení funkce úvazek DČ Andrea Pavelková vedoucí ŠJ 1 * Vladimíra Morávková vedoucí kuchařka 1 * Jana Fojtíková kuchařka 0,3 0,2 Yvona Rašková pracovnice v provozu 0,65 * Jiřina Vintrlíková kuchařka 0,5 * Milada Chlandová pracovnice v provozu 0,2 * Barbora Mullerová vedoucí ŠJ 1 * Hana Gobelová kuchařka 1 * Blanka Brodzáková kuchařka 1 * Jitka Dudkovičová pomocná kuchařka * 1 Zlata Viktorinová pracovnice v provozu 1 * Radomíra Zapletalová kuchařka 0,6 * Ředitelka školy je statutárním zástupcem, řídí jednotlivá pracoviště a zajišťuje školu po stránce organizační a finanční. Stará se o rozvoj školy, zajišťuje realizaci získaných projektů, zajišťuje předkládání nových projektů a dotací. Všechna pracoviště jsou řízena vedoucími učitelkami, jeţ spolupracují se zástupkyní školy. Ta řídí výchovně vzdělávací proces a řeší veškeré problémy s ředitelkou školy a výchovnou poradkyní. Na pracovištích s prvním stupněm pracují školní druţiny. Stravování je zajištěno dvěma vývařovnami, ze sobotínské se rozváţí jídlo do sobotínské a petrovské školy a obou petrovských školek. Rapotínská jídelna zajišťuje stravu pro místní školu, školku a ZŠ a MŠ Vikýřovice. Obě stravovací zařízení řídí vedoucí jídelen. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 4.1 Zápis ţáků do 1. třídy pracoviště Petrov zapsáno 7 odklad povinné docházky celkem nastoupí 7 pracoviště Sobotín zapsáno 10 odklad povinné docházky celkem nastoupí 10 13

14 pracoviště Rapotín zapsáno 20 odklad povinné docházky celkem nastoupí 20 Zápisy dětí do první třídy proběhly na pracovišti v Petrově nad Desnou a v Sobotíně. V Rapotíně se zápis uskutečnil Přijímací řízení na střední školy stavebnictví MT studijní obor název školy počet ţáků SOŠ ţel.stavební a pam.péče a SOU, Bulharská, Špk. obchodní akademie OA a JŠ Špk. 2 informační tech. VOŠ A SPŠ,Gen.Krátkého, Špk. 1 ekonom.lyceum OA a JŠ Špk. 1 zdravotní asist. Střední zdravotnická šk.hranice 1 zdravotní asist. Střední zdr.škola Špk. 4 cestovní ruch SOŠ zemědělská, Šumperk 2 Gymnázium Šumperk 3 Gymnázium Zábřeh 1 lesnictví Stř. lesnická šk.hranice 1 obchodník SOŠ a SOU Gen.Krátkého, Špk. 1 autotronik VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh 2 celkem přijatých ţáků 20 1 učební obor název školy počet ţáků lesní mechanizátor SOŠ stroj. a les. Šternberk 1 zemědělec - farmář SOU zemědělské, Loštice 1 opravář zeměď.strojů SOU zemědělské, Loštice 1 strojní mechanik SOŠ a SOU Šumperk 2 prodavač SOŠ a SOU Šumperk 1 obráběč kovů SOŠ a SOU Šumperk 2 truhlář SOŠ a SOU Šumperk 1 mechanik strojů a zařízení SOŠ a SOU Šumperk 1 kuchař-číšník SŠSP a S, Zábřeh 1 celkem přijatých ţáků 11 14

15 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků 5.1 Přehled prospěchu třída počet ţáků vyznamenání % prospělo % neprospělo % I. A ,0 * * * * I. B ,0 * * * * I.C ,0 * * * * II. A ,9 1 11,1 * * II. B ,2 1 4,8 * * II. C ,0 1 5,0 * * III. A ,3 2 16,7 * * III. B ,9 1 9,1 * * III. C ,3 2 8,7 * * IV. A ,8 4 25,0 1 6,2 IV. B ,5 5 38,5 * * IV. C ,7 5 33,3 * * V. A , ,3 1 0,05 V. C ,0 6 30,0 * * 1. stupeň , ,4 2 0,01 VI. A , ,5 * * VI. B ,6 9 47,4 * * VII. A , ,9 * * VII. B , ,5 * * VIII.A , ,2 * * VIII. B , ,0 1 0,04 IX. A , ,0 * * IX. B , ,7 * * 2. stupeň , ,7 1 0,01 Téměř polovina ţáků prospívá s vyznamenáním. O vysoký počet vyznamenání se zaslouţili zejména ţáci z prvního stupně. Ve vyšších ročnících stoupá počet dostatečných ţáků, někteří ţáci nezvládají narůstající učivo. Tři ţáci opakují ročník, jeden ţák ukončil devět let školní docházky, ale neukončil základní vzdělání. Na prvním stupni nepomohlo v některých případech ani pravidelné doučování. Na druhém stupni byly nedostatečné známky zaviněny častou absenci a nezájmem o přípravu na výuku. Mezi třídy prospěchově nejslabší se zařadily obě deváté třídy, kde je velké procento dostatečných ţáků. Propad mezi vyznamenanými a zbytkem třídy je velký. Naopak prospěchově dobrá se jeví pátá C a na druhém stupni šestá B. 15

16 5.2 Přehled chování třída pochvaly sníţená známka z chování výchovná opatření TU ŘŠ 2. st. 3. st. napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ I. A 16 * * * * * * I. B 14 * * * * * * I.C 11 * * * * * * II. A 9 * * * * * * II. B 5 * * * 1 * * II.C 13 * * * * * * III. A 10 * * * * * * III. B 4 * * * * * 1 III.C 10 * * * 2 2 * IV. A 5 * * * * 1 2 IV. B 4 * * * 1 * * IV.C 9 * * * * 1 * V.A 6 * * * V.C 10 * * * * * * 1. stupeň 117 * * * VI. A * * * * 3 * * VI. B * * * * 5 1 * VII. A * * * * 1 * 1 VII. B 2 * * * * 1 * VIII.A 4 * * * * 1 1 VIII. B * * * * * 1 * IX. A 3 * 2 2 * * * IX. B * * 2 * * * * 2. stupeň 9 * celkem 126 * Bylo uděleno 126 pochval třídních učitelů. Mnoho ţáků si však zaslouţilo napomenutí a důtky třídních učitelů, ředitelské důtky, druhý a třetí stupeň z chování. Během školního roku byla velmi problémová devátá třída. Někteří ţáci prosazují jen svá práva, nechtějí pochopit, ţe mají určité povinnosti a hranice slušného chování nemají pevně zakódovány. Během školního roku jsme řešili 16

17 také několik pokusů o záškoláctví. Slušné chování ţáků navzájem i slušné chování vůči učitelům se stále zhoršuje. Vytrácí se pocit úcty k dospělým. Velmi vzrostla omluvená i neomluvená absence dětí. Někteří rodiče ve snaze zabránit kázeňskému řešení záškoláctví dovedli zajistit i dodatečně omluvu svému dítěti. Škola systematicky pracuje na zlepšení spolupráce mezi školou a některými problémovými rodinami. 5.3 Přehled absence třída omluvené hodiny průměr na ţáka neomluvené hodiny průměr na ţáka I. A ,25 * * I. B ,36 * * I.C ,45 * * II.A ,45 * * II. B ,86 * * II.C ,7 * * III. A ,08 * * III. B , ,73 III.C ,4 * * IV. A ,69 5 0,31 IV.B ,92 * * IV.C ,2 * * V. A ,36 * * V.C ,05 * * 1. stupeň , ,23 třída omluvené hodiny průměr ţáka neomluvené hodiny průměr na ţáka VI.A ,94 1 0,06 VI.B ,79 2 0,11 VII.A ,68 * * VII.B , ,13 VIII.A ,04 * * VIII.B ,0 26 1,04 IX.A ,73 * * IX.B ,69 6 0,36 2. stupeň ,3 53 0,35 celkem , ,2 17

18 5.4 Evaluační nástroje VYHODNOCENÍ TESTŮ SCIO ŢÁKŮ 9. TŘÍD Počet ţáků: 31 Zúčastnilo se: 30 Testy byly provedeny z Čj, M, OSP, Aj a Nj. Nejlepší výsledky byly v Čj, kde polovina ţáků dosáhla úspěšnosti 0,5 a více. Nejhorší úspěšnost byla v M, kde někteří ţáci dosáhli mínusových hodnot a velmi slabá byla i úspěšnost v NJ. Celkově dosáhli ţáci slabých výsledků, pouze tři měli průměrnou úspěšnost vyšší neţ 0,5. Pod 0,25 se dostala asi třetina ţáků. VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN Počet ţáků: stupeň: stupeň : 129 V kategorii Cvrček bylo dosaţeno nejvíce 46 bodů ze 60 a celkově tato kategorie dopadla nejlépe u ţáků v Rapotíně. V kategorii Klokánek dosáhl ţák Tomáš Cikryt 108 bodů a celkově získal druhé místo v okrese. V této kategorii dosáhli i ostatní ţáci vysokého počtu bodů. Na druhém stupni v kategorii Junior byli nejlepší ţáci 6. A, z nichţ se pět umístilo v první desítce. Kategorie Klokan dopadla nejlépe v 9. B a 8. B. Celkově se dá říci, ţe výsledky našich ţáků v porovnání s okresním průměrem byly horší. V hodinách matematiky je třeba se zaměřit především na slovní úlohy, hlavně na čtení textu s porozuměním. Bylo vidět, ţe ţáci velmi často nepochopili zadání úlohy. Mgr. Svatopluk Pospíšil 5.5 Integrovaní ţáci V současné době je na naší svazkové škole 52 ţáků s SPU. Se všemi se pracuje vzdělávacími metodami podle zpracovaných individuálních plánů. Na reedukacích se podílejí všichni učitelé českého jazyka. V hodinách upevňují znalosti pomocí vhodných reedukačních programů vytvořených právě pro různé druhy poruch, tyto programy jsou nainstalovány v počítačové učebně. Vyuţíváme produkty firmy Multimedia Art Čítanka, Slabikář (procvičování jemné motoriky, vizuální paměti formou hry), Matematika I.-IV. (pro dyskalkuliky), Naslouchej a hraj si (rozvoj sluchové analýzy), dále řadu produktů firmy Terasoft (procvičování gramatických jevů). S PPP i SPC pravidelně spolupracujeme a navštěvujeme jejich přednášky, konzultujeme individuální vzdělávací plány, řešíme problémy. V rámci peněţní dotace na kaţdého ţáka s IVP jsme i letos pořídili individuální pomůcky v hodnotě 100,- Kč. Jiţ třetím rokem velmi dobře pracují na obou stupních naší školy dyskrouţky pod vedením proškolených pedagogů. Hlavní koordinátorkou dyskrouţků je Mgr. Ivona Loubalová. Práce v nich probíhá jednou či dvakrát týdně dle aktuální potřeby a doporučení. Ţáci jsou záměrně rozděleni na menší skupiny, aby náprava jejich poruch učení byla co nejefektivnější. V reedukaci vyuţíváme nejrůznější materiály, které jsou ţákům kopírovány a pak následně zakládány k případné kontrole ze strany PPP nebo SPC v Šumperku. Vzhledem k tomu, ţe děti mají různé poruchy učení, je soubor cvičení rozmanitý, coţ také zabraňuje případnému stereotypu či nudě. Hodinu zpravidla začínáme cvičením na pozornost a 18

19 koncentraci, procvičujeme zrakové vnímání. Hlavní náplní je pak střídavě buď náprava čtení či pravopisu (dyslexie, dysortografie). Co se čtení týče, zaměřujeme se na správnou techniku čtení, na čtení s porozuměním, na sluchovou analýzu a na zvukovou percepci s ohledem na maximální rozvoj slovní zásoby. Reedukace pravopisu spočívá v osvojování a fixaci gramatických pravidel. Závěr hodiny, pokud máme dostatek času, věnujeme nějaké herní aktivitě osmisměrky, kříţovky, pexeso, které jsou zaměřeny pro tyto děti. Ke zpestření vyuţíváme také počítačovou učebnu, kde ţáci trénují pravopis a ověřují si své znalosti díky výukovému programu Terasoft. Pro práci v dyskrouţcích vyuţíváme doporučené materiály, např. Čítanku pro dyslektiky, Psaní mě baví, Čtení mě baví, Pracovní sešity pro dyslektiky, Soubor Pavučinka, Shody a rozdíly, Pozornost, Optická diferenciace, PC program DYSCOM 3.1 aj. Ţáci dochází do krouţku pravidelně a povinně, někteří jiţ dosáhli pokroků ve výuce. Důleţitá je ovšem domácí příprava, která vyţaduje mnoho času nejen ze strany dítěte, ale hlavně rodičů. I tuto práci samozřejmě koordinujeme. Dále máme cvičení pro děti s logopedickými vadami, 1x měsíčně pracují s logopedem z SPC a jednou týdně procvičují správnou výslovnost s proškoleným pedagogem. Rovněţ v těchto nápravách pracujeme s doporučenými pomůckami a technikami logopedické zrcadlo, logopedické obrazové a slovní materiály, pomůcky pro cvičení motoriky mluvidel a dechová cvičení, rotavibrátor, logo sondičky a logopedické kostky. Jednou ročně kaţdý z napravujících učitelů podává výchovné poradkyni písemné zprávy o efektivitě nápravy ţáků, které poté výchovná poradkyně konzultuje se zástupci jednotlivých poraden. Mgr. Jana Rozsívalová 5.6 Metodická sdruţení V letošním školním roce se činnost metodického sdruţení všech 1.stupňů svazkové školy zaměřila především na: - naplňování učebních osnov ŠVP, zařazování klíčových kompetencí a průřezových témat do výuky - aktualizaci tématických plánů, upřesnění témat: volba povolání, výchova ke zdraví, ochrana duševního vlastnictví, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných situací - kladení důrazu na rozvoj čtenářské gramotnosti - sjednocování poţadavků na ţáky (klasifikace, zápisy v sešitech atd.) - zadávání jednotných prověrek - spolupráci a výměnu zkušeností učitelů I.stupňů svazkové školy, vzájemné hospitace - dle finančních moţností doplňování a obměňování vhodných učebnic a pomůcek - podporu a pomoc integrovaným a nadaným ţákům - příprava ţáků na soutěţe, olympiády, vedení ţáků k aktivní účastni na těchto akcích - pomoc mladým a neaprobovaným učitelům Mgr. Ludmila Navrátilová Členové předmětové komise matematiky: Jiřina Karkošková, Markéta Mátychová, Monika Vavříková, Petra Koktavá, Jana Učňová a Svatopluk Pospíšil, se během školního roku 2010/2011 sešli podle plánu celkem 5krát ( , , , , 8. 6.). Komise pravidelně sledovala plnění tematických plánů v jednotlivých ročnících, hodnocení čtvrtletních prací, stav přípravy ţáků 19

20 devátých tříd k přijímacím zkouškám a účast ţáků v jednotlivých kolech matematických soutěţí. I kdyţ jsme uspořádali školní kola všech soutěţí pořádaných v rámci okresu (matematické olympiády, Pythagoriáda), do okresních kol nikdo nepostoupil. Příští školní rok je nutné opět podchytit nadané ţáky v jednotlivých třídách, motivovat je, zapojit do těchto matematických soutěţí a docílit větší účasti v okresních kolech. Předmětová komise Čj pracovala ve sloţení: J. Rozsívalová, A. Strnadová, I. Loubalová, V. Šebestová. Během školního roku jsme se zapojili do literárních soutěţí Náš svět a O cenu barda Marigolda. Ţáci pravidelně navštěvují Městskou knihovnu Šumperk. Členky dramatického krouţku se zúčastnily projektu Město čte knihu. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk se uskutečnil jiţ pátý ročník projektu Moje kniha, vernisáţ v Papírně Velké Losiny, včetně účasti vítězů na Mezinárodní vernisáţi knihy v polské Nyse. Metodické schůzky učitelů 1. stupně probíhaly společně s kolegy z paralelních tříd svazkové školy. Zaměřili se především na sjednocení přípravy tematických plánů podle ŠVP a dále na metody moderního způsobu výuky s vyuţitím interaktivních tabulí a dostupných výukových programů. Jedno setkání věnovali depistáţi a práci s nadanými ţáky. Součástí všech schůzek bylo hlavně předávání nápadů a poznatků z absolvovaných seminářů, výměna zkušeností a vzájemné konzultace třídních problémů. Připravili společné závěrečné prověrky z českého jazyka pro 2. 5.ročník. Na posledním metodickém sdruţení porovnávali a zhodnotili výsledky prověrek čtení a také závěrečných prověrek z matematiky a českého jazyka předsedové předmětových komisí 5.7 Ţákovská rada Ţákovská rada je malým školním parlamentem svazkové školy ZŠ a MŠ Údolí Desné. Členové samosprávy jsou volení zástupci jednotlivých tříd, kteří mají moţnost spolurozhodovat o dění ve škole. ŢR se schází pravidelně s vedením školy vţdy první týden v měsíci. Volby do ţákovské rady probíhají v prvním měsíci školního roku ve třídách pod vedením třídních učitelů. Hlavními úkoly ŢR je vytvářet sounáleţitost se školou, usilovat o vytváření pěkných mezilidských vztahů mezi ţáky, ţákem a učitelem a vytvářet dobrou image školy, hájit zájmy školy, uvědomit si, ţe mohu ovlivnit obraz svojí školy podle vlastních představ, vyjadřovat se ke kaţdodenním problémům ve škole na základě stanovených společenských zásad a pravidel, přijímat zodpovědnost za své počínání, diskutovat o problémech a navrhovat řešení na schůzkách ţákovské rady, usilovat o pořádek a čistotu ve všech prostorách školy. Sloţení ţákovské rady pro rok 2010/2011: VI.A M. Cikryt VI. B M. Kašík VII.A - Z. Holbová VII.B - S. Chovanečková VIII.A - T. Misiorzová VIII.B - K. Švajdová IX.A - L. Kyseláková IX.B V. Drábková 20

21 6. Vzdělávací programy 6.1 Ochrana člověka za mimořádných situací V průběhu celého školního roku 2010/2011 probíhala v rámci ŠVP a tematických plánů jednotlivých ročníků výuka témat zaměřených na ochranu člověka za mimořádných situací. Cílem bylo připravit ţáky na uvědomování si zodpovědnosti za svoji ochranu a na efektivní jednání a vzájemnou pomoc při mimořádných situací. Vyučující začleňovali jednotlivá témata, projekty a besedy s ohledem na věkovou skladbu ţáků do časových a tematických plánů: - na 1. stupni do výuky předmětu člověk a jeho svět, vlastivědy a přírodovědy - na 2. stupni do výuky chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a občanské výchovy Obsah výuky byl zaměřen na ochranu osob před následky ţivelných pohrom (zásady chování při poţáru, povodni, lavinovém nebezpečí, sesuvech půdy, atmosférických poruchách, zemětřesení), při úniku nebezpečných látek do ţivotního prostředí ( radioaktivních, biologických a chemických látek) nebo anonymní hrozby pouţití výbušniny a nebezpečné látky. Ţáci si během výuky osvojili základy první pomoci, pouţívání telefonních linek tísňového volání, rozpoznání varovného signálu a seznámili se s činností integrovaného záchranného systému. Dne proběhl na škole cvičný poţární poplach, při kterém asistoval hasičský záchranný sbor, který přesně nastínil situaci evakuace osob v době poţáru i s pouţitím potřebné techniky. Ve dnech a se uskutečnily na škole besedy pro ţáky 2. a 6. tříd na téma: Jak se zachovat a jednat při vzniku poţáru, kde se ţáci pod vedením zaměstnanců hasičského záchranného sboru seznámili s konkrétními situacemi a jejich řešeními při vzniku poţáru. Na škole jsou odborně vypracovány Poţární poplachové směrnice, Poţární evakuační plán. Všichni ţáci školy byli poučeni na začátku školního roku v rámci třídnických hodin, jak se zachovat při vzniku poţáru a při jiných mimořádných situací. Konec školního roku byl zakončen 3. částí projektu Free cool- in na téma: Bezpečnost a ochrana zdraví. Projekt poukazoval na nebezpečí, která hrozí dětem v době letních prázdnin, jak se zachovat v případě ohroţení zdraví a poskytnutí první pomoci. Na škole pracuje pod vedením p. učitelky V. Šebestové zdravotnický krouţek, jenţ se letos v květnu zúčastnil okresní soutěţe Hlídek mladých zdravotníků, kde, stejně jako v loňském roce, obhájil velmi pěkné druhé místo. Mgr. Markéta Mátychová 6.2 Environmentální výchova Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) byly ve školním roce 2010/2011 zařazeny jako součást běţných vyučovacích předmětů, zvláště přírodopisu a chemie, dále zeměpisu, fyziky, ale i dalších. Na environmentální aspekty byli ţáci upozorňováni při kaţdém vhodném tématu, k problematice otázek se vyjadřovali často ve formě diskuzí, ve kterých jsme se zabývali analýzou problémových situací, vlastními návrhy jejich řešení a názory na vhodnost a úspěšnost takovýchto řešení. Mimo široké zakomponování EVVO do vyučovacích osnov jednotlivých předmětů se především ţáci prvního stupně zúčastnili řady environmentálně zaměřených akcí, nejčastěji ve spolupráci s DDM Vila Doris a Lesy ČR, a. s. Ţáci jsou i nadále dlouhodobě vedeni k třídění odpadů, které škola podporuje několikrát do roka společným sběrem papíru i instalováním 21

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2009 30.6.2010 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního roku...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné. Plán činnosti na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné. Plán činnosti na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné školská právnická osoba zřizovatel Svazek obcí údolí Desné Plán činnosti na školní rok 2012/2013 A Oblast výchova a vzdělávání str.2 B Oblast spolupráce s rodiči

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2004/2005 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola, Praha 4, Předškolní 420/5

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Myšlenka svazkového školství byla podnícena jednak snahou reorganizace školství v oblasti Údolí Desné, ale také potřebou vyřešit problémy na jednotlivých školách. Některé obce,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více