V textech a obrazech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V textech a obrazech"

Transkript

1

2

3 20. světová konference praktických a rodinných lékařů WONCA června 2013 V textech a obrazech Editoři: Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. MUDr. Jana Vojtíšková Autoři textů: Svatopluk Býma, Otto Herber, Norbert Král, Cyril Mucha, Tomáš Raboch, Bohumil Seifert, Renata Somolová, Nela Šrámková, Zuzana Vaněčková, Jana Vojtíšková Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2013

4

5 Obsah: 1. Úvodní slovo 1 2. Historie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Co je WONCA? Jak získat světovou konferenci SVL a účast na konferencích WONCA Přípravy konference Konferenční výbory Praha v ohrožení (editorial z Practicusu) Co jsem se naučil. Prezident WONCA Richard Roberts před konferencí Slavnostní zahájení konference Odborný program konference Plenární přednášky Posterová sekce Česko-slovenský den Prekonference mladých praktiků Konferenční výstava Český večer Jak do ordinace (ne) přišla generální ředitelka WHO Běh napříč generacemi Slavnostní zakončení Fakta o konferenci Co se povedlo a co mohlo dopadnout ještě lépe Jak to viděl GUARANT International Výstupy konference pro SVL a všeobecné praktické lékařství v ČR 72

6

7 Předmluva Tato publikace vznikala se záměrem vytvořit historický dokument, složený z textů a obrázků, který by připomínal 20. světovou konferenci praktických a rodinných lékařů WONCA, kterou ve dnech června 2013, uspořádala v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Popisuje šestiletou cestu organizátorů, od odvážného rozhodnutí ucházet se o konferenci, až po její úspěšnou realizaci. Jsou použity články z období příprav, konferenční materiály, přepisy plenárních vystoupení, webové informace a autentické fotografie. Publikace je oslavou těch, kteří se na přípravě konference osobně podíleli, připomene velké dny těm, kteří se akce aktivně nebo pasivně zúčastnili, ale je určena i všem dalším, kteří mají zájem se o konferenci WONCA více dozvědět. V neposlední řadě je míněna jako poděkování našim partnerům. V Praze, říjen 2013 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Vědecký sekretář SVL ČLS JEP Předseda organizačního výboru konference WONCA 2013 Dear readers, The aim of this publication is to create a historical document, using texts and pictures, to commemorate the 20th World Conference of General Practitioners and Family Physicians WONCA, which was organized in cooperation with the Czech Society of General Practice (CSGP) and GUARANT International, in Prague, on June 25-29, It describes a 6 year long journey, starting from the brave decision of the CSGP committee to bid for the WONCA world conference in Singapore 2007 and ending with the successful completion of the event. Original materials, plenary speech transcripts and abstracts, web information and authentic pictures were used. The texts in English are provided electronically. The WONCA book celebrates all who were involved in the conference organization personally, reminding those who participated of those days of glory, and provides information to all who want to know more about the WONCA conference. Another intention is to thank to all partners and supporters. Bohumil Seifert, assoc. Prof., M.D., Ph.D. Chairman WONCA 2013 Host Organizing Committee

8 wonca 2013 prague 1 Úvodní slovo Pohled na roli praktických lékařů v systému péče o zdraví se v celém světě rychle mění. Za zásadní pro rozvoj primární péče a našeho oboru lze považovat projev generální ředitelky Světové zdravotnické organizace Margaret Chan, který přednesla v Praze při příležitosti Světové konference praktických/rodinných lékařů WONCA 2013, ze kterého si dovolím úvodem citovat následující teze. Zdraví ovlivňují v současném světě obecné jevy, jako je stárnutí obyvatelstva, rychlá urbanizace a globalizace nezdravého životního stylu. Tyto změny mají významné důsledky pro organizaci, financování a poskytování zdravotní péče. Medicína je oblastí, ve které jsou nové produkty téměř vždy nákladnější, komplikovanější, jejich použití je složitější a pravděpodobnost selhání větší. I v zemích, které si mohou dovolit nejpokročilejší inovace, se zdravotní péče blíží k limitu, k bodu zvratu, kdy se stanou rostoucí náklady neudržitelné. Tyto trendy jsou univerzální a představují pro poskytování zdravotních služeb po celém světě globální výzvu. Na jedné straně prudce rostou náklady a omezují se rozpočty, na druhé straně roste očekávání veřejnosti ohledně zdravotní péče. Se stárnutím populace a nárůstem chronických onemocnění se kyvadlo nezvratně pohybuje ve směru integrované, komplexní a na pacienty zaměřené primární péče. Pouze zdravotní systémy s personálně zabezpečenou a silnou primární péčí budou schopny poskytovat kvalitní a zaplatitelné zdravotní služby. Modely založené na specializované péči nejsou ideálním přístupem ke zvládání problémů stárnoucích populací. Rodinní/praktičtí lékaři mají optimální postavení v systému, které jim umožňuje pěstovat dlouhodobé vztahy s pacienty, pomáhat lidem stárnout ve zdraví, zůstat v domácím prostředí co nejdéle, zůstat společensky angažovaní a v případě potřeby najít optimální variantu specializované péče. Zdravotní systém, jehož páteří je primární péče a jehož základnou jsou rodinní/praktičtí lékaři, přináší nejlepší výsledky zdravotní péče s těmi nejnižšími náklady a maximální spokojeností uživatelů. Primární péče je naší největší nadějí pro budoucnost. Rodinní/praktičtí lékaři jsou vycházejícími hvězdami budoucnosti. Z popela vysoce specializované, lidskosti zbavené a komercializované zdravotní péče, povstane rodinné/praktické lékařství jako fénix, který vzlétne, vydávaje světlo s příslibem duhy. V tom spočívá starobylá historická dohoda mezi lékaři a pacienty, a právě tam se musí vrátit zdravotnické a lékařské povolání. Všechny Vás podporuji v tom, abyste i nadále kultivovali lidskou stránku medicíny. Pokud by se podařilo v České republice i v dalších zemích, stojícími před obdobnými výzvami naplnit poselství pro primární péči, které zaznělo na Světové konferenci WONCA 2013 v Praze, myslím, že naše práce spojená s přípravou konference i jejím průběhem by dostala mnohem širší a naprosto zásadní rozměr, ve který jsme ani netroufali doufat. V Hradci Králové, říjen 2013 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Předseda SVL ČLS JEP 1

9 2 Historie Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Historie Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SVL ČLS JEP) byla nastartována po klíčové konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO) v Alma Atě v roce 1978, která vytýčila prioritu primární péče s důrazem na všeobecné praktické lékařství. V Československu byl následně uzákoněn samostatný obor všeobecné lékařství s definovaným obsahem a specializační přípravou zakončenou povinnou atestační zkouškou na nově založené Katedře všeobecného lékařství ILF Praha. V souladu s tímto vývojem byla dne 29. ledna 1979 na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána žádost obvodních lékařů o vznik samostatné odborné společnosti. Na ustavující schůzi Společnosti, konané v Lékařském domě v Praze dne 12. dubna 1980, byl pak prvním předsedou zvolen MUDr. Jan Vaněk, obvodní lékař z Prahy. Tak došlo k formální emancipaci všeobecného lékařství mezi ostatními lékařskými obory, i když přetrvávaly tendence tento základní obor zaměňovat s jinými obory a podceňovat jeho zásadní přínos pro zdraví populace. Na 1. konferenci všeobecného lékařství, která se konala v následujícím roce v Hradci Králové, byl stanoven plán činnosti a odborný program Společnosti. V tehdejší době šlo zejména o profilování všeobecného praktického lékařství jako skutečně samostatného lékařského oboru. Bylo nutno specifikovat především systém postgraduální a specializační přípravy lékařů. Zakladatelé odborné společnosti již v samém začátku usilovali o zavedení výzkumu do práce v linii prvního kontaktu s pacienty. K předávání odborných informací sloužila v tehdejší době pravidelná setkání kolegů v Praze na Pracovních dnech všeobecného lékařství a také se od té doby datuje konání každoročních výročních konferencí. I v reformním období sehrála SVL ČLS JEP významnou roli. Po roce 1989 došlo v primární péči k radikálním změnám, na kterých se SVL ČLS JEP aktivně podílela: možnost svobodné volby lékaře, rozpuštění bývalých okresních a krajských ústavů národního zdraví, umožnění privatizace ordinací, založení České lékařské komory (ČLK), zavedení systému zdravotního pojištění. Tyto skutečnosti vytvořily základní předpoklady pro znovuobnovení činností všeobecných praktických lékařů v evropském kontextu a překonání období násilného přerušení spolupráce se státy s vyspělými systémy zdravotnictví. Začaly se uskutečňovat první kroky k naplnění Charty praktického lékaře v souladu se stanovisky WHO. V profesní oblasti získalo potřebnou autoritu v roce 1990 vzniklé Sdružení praktických lékařů ČR (dále SPL ČR). V době, kdy se pozornost praktických lékařů obrátila především k profesní problematice, SVL ČLS JEP podporovala a odbornými argumenty posilovala SPL ČR v jeho činnosti. Podařil se přechod financování praktických lékařů z výkonové na smíšenou kapitačně - výkonovou platbu a tím byl položen základ k finanční stabilitě primární péče. Na všech lékařských fakultách byla založena pracoviště všeobecného/praktického/rodinného lékařství s výukou základů oboru již v pregraduálním stupni, kterou vedli a vedou významní představitelé SVL ČLS JEP. Dále se zdokonalil způsob specializační přípravy v oboru a jako zlomové se ukázalo v roce 2009 prosazení systému rezidenčních míst, finančně dotovaných MZ ČR. SVL ČLS JEP rozvinula svou informační infrastrukturu a systém kontinuálního vzdělávání. Pod její odbornou garancí běží pravidelné vzdělávací semináře po celé republice, které svým obsahem reagují na aktuální odbornou potřebu oboru. Pravidelně jsou pořádané výroční konference a přibyla i Jarní interaktivní konference. Na obou akcích je naší snahou, aby se stále častěji prezentovala odborná sdělení samotných praktiků. SVL ČLS JEP pořádá 150 odborných vzdělávacích akcí po celé ČR ročně, dvě celostátní konference, vydává vlastní časopis Practicus, který je zdarma rozesílán všem VPL v ČR, má svoje webové stránky (www.svl.cz) a nabízí e-learning. 2

10 wonca 2013 prague V současnosti SVL ČLS JEP pracuje na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím celostátních preventivních programů. Je zájmem SVL ČLS JEP, aby i v oblasti praktické medicíny docházelo k výzkumu a k aktuální aplikaci vědeckých závěrů. Za tím účelem byl iniciován vznik Nadačního fondu, který tyto aktivity podporuje. Praktičtí lékaři tak publikují pod hlavičkou společnosti, vystupují na domácích i zahraničních kongresech a účastní se práce mezinárodních pracovních skupin. Organizačně došlo v posledním desetiletí k dalšímu posunu a to k vytvoření krajských konzultantů a spolu se SPL ČR krajských center primární péče, které reprezentují obor na úrovni krajů. Jsou tak partnerem v komunikaci mezi výborem společnosti a členskou základnou a zároveň jsou významným partnerem pro dialog se státní správou v kraji. V souvislosti s narůstajícími povinnostmi výboru SVL tito kolegové rozšiřují okruh aktivních spolupracovníků. Členská základna SVL ČLS JEP se za posledních 10 let zdvojnásobila a dosahuje v současnosti téměř členů z VPL. S narůstáním členské základny SVL zároveň rostl její kredit a vážnost jejich zástupců v mezioborových diskuzích a v komisích při expertních jednáních. V průběhu let se SVL ČLS JEP stala členem řady mezinárodních odborných organizací (SIGM, WONCA, EANA) a její zástupci se prosadili i do jejich významných funkcí. Vyvrcholením mezinárodních aktivit bylo pořádání Světové konference praktických/ rodinných lékařů WONCA v roce 2013 v Praze. Závěrem mohu konstatovat, že na začátku století je SVL ČLS JEP obecně považována za dynamicky se rozvíjející emancipanou odbornou společnost, která je schopna, jako jedna z mála u nás, připravit akci světového významu a přispět tak k rozvoji oboru nejen v České republice, ale i v dalších zemích. Svatopluk Býma Výbor SVL ČLS JEP v roce The Czech Society of General Practice Committee

11 Introduction The Czech Society of General Practice (www.svl.cz) is a scientific body for general practitioners, working independently (since 1980 when it was founded) under the umbrella of the traditional Czech Medical Association, which is named the J. E. Purkyně Czech Medical Association (CzMA JEP, CzMA JEP is the most influential Czech medical body - more than 130 specialist societies and over 100 local organizations cooperate there together. The discipline itself, general practice, was established with its own postgraduate curriculum in Membership in the CSGP comprises about 90% of all medical practitioners in the Czech Republic. CSGP strongly supports the Young Practitioners, a branch of the Vasco de Gama Movement. For more than 35 years, CSGP has created a platform for primary care research, continuous medical education, publications, the exchange of expertise, project development and implementation. It serves as a reference body for the Czech government, medical universities and postgraduate medical school. The Centre for Guideline Development was established 10 years ago by CSGP and practical guidelines substantially influence the management in general practice. Practicus, a scientific journal owned by CSGP, is issued on a monthly basis in prints. The major current challenges for CSGP are: its residency program, quality development, clinical competences in chronic conditions (diabetes, COPD), prescription limitation for GPs and development of academic general practice. CSGP has representatives in the WONCA Europe networks and special interest groups and has organised some of their past meetings. CSGP was a host organization of the WONCA Europe Conference in In June 2013 CSGP hosted the WONCA World Conference in Prague. Bohumil Seifert, assoc.prof., M.D., Ph.D. Scientific Secretary CSGP Svatopluk Byma, assoc.prof., M.D., Ph.D. President of CSGP 4

12 wonca 2013 prague 3 Co znamená WONCA? Největší a nejvýznamnější světovou organizací praktických/rodinných lékařů (VPL/RL) je WONCA (World Organization of National Colleges and Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians), zkráceně někdy označovaná jako World Organization of Family Medicine. Byla založena 18-ti členskými organizacemi v roce Dnes sdružuje již 126 členských organizací ve 102 zemích světa, reprezentujících téměř půl miliónu všeobecných praktických/rodinných lékařů. WONCA je vybudována na regionálním principu (WONCA Africa, WONCA Asia Pacific, WONCA East Mediterranean Region, WONCA Middle East South Asia, WONCA Europe, WONCA Iberoamerica, WONCA North America). Regionální konference WONCA jsou pořádány každoročně, světová konference jednou za tři roky. Reprezentanti členských zemí tvoří nejvyšší orgán, Světovou radu WONCA, která se schází na světových konferencích a rozhoduje o složení exekutivy v čele s prezidentem, ale také např. hlasuje o místu konání budoucí konference. Exekutiva řídí organizaci v období mezi zasedáními Světové rady. Sekretariát sídlí t. č. v Bangkoku (www.globalfamilydoctor.com). Jako hlavní cíl si WONCA klade zlepšení kvality života lidí na celém světě prosazováním svých hodnot a prostřednictvím zvyšování standardu péče, poskytované ve všeobecném praktickém/rodinném lékařství. Dále podporou osobní, komplexní a kontinuální péče o jednotlivce v kontextu rodiny a komunity, podporou rozvoje akademické základny oboru, poskytnutím platformy pro výměnu znalostí, informací a zkušeností mezi členskými organizacemi a reprezentací vzdělávacích, výzkumných a klinických aktivit všeobecných praktických/rodinných lékařů na světových fórech a vůči jiným světovým organizacím na poli zdraví a lékařské péče. WONCA vytváří pracovní komise a skupiny, které se zabývají globálními problémy, jako jsou např. Výbor pro klasifikaci nemocí a stavů, pracovní skupiny pro informatiku, pro zajištění kvality, pro duševní zdraví, pro respirační onemocnění, postavení žen v lékařství, atd. Evropská část WONCA má zkratku ESGP/FM (European Society of General Practice/Family Medicine), sdružuje více než 30 členských organizací (včetně naší SVL ČLS JEP) a reprezentuje více než VPL/RL Evropy. Členem se může stát výhradně organizace VPL/RL, která má vědeckou náplň a dostatečně reprezentuje VPL/RL své země; to znamená, že má významný podíl členů ze všech praktikujících lékařů. Můžeme být hrdí, že SVL ČLS JEP splnila záhy všechna tato kritéria a od roku 1995 je členem jak ESGP/FM tak i světové organizace WONCA. ESGP/FM (www.woncaeurope.com) hraje rozhodující roli v oboru v Evropě. Spolupracuje s WHO, vládami členských zemí, profesními a odborovými organizacemi (např. UEMO), má kontakty s mnoha organizacemi ostatních specializací medicíny (kardiologie, onkologie, gastroenterologie, diabetologie ). ESGP/FM obhospodařuje fond podporující významné projekty s mezinárodním dopadem a tematicky shodnými se stanovenými prioritami oboru. ESGP/FM vydává vědecký časopis European Journal of General Practice. V rámci evropské organizace WONCA působí spolupracující organizace, mezinárodní sítě a pracovní skupiny. V některých z nich má Česká republika své zástupce. Nejvýznamnější postavení mají tři samostatně operující organizace, které vznikly po roce 1995: výzkumná EGPRN (European General Practice Research Network), společnost učitelů EURACT (European Academy of Teachers) a pracovní skupina zabývající se kvalitou péče EQuiP (European Association for Quality in General Practice/Family Medicine). 5

13 Mezi další spolupracující organizace patří EUROPREV (Evropská pracovní skupina zabývající se prevencí v oboru), EURIPA (Asociace praktických lékařů, pracujících v odlehlých oblastech) a Vasco De Gama Movement, iniciativa mladých evropských praktických lékařů. Mezi zájmové skupiny (tzv. WONCA Special Interest Groups) patří PCD (Primary Care Diabetes Group), ESPCG (European Society for Primary Care Gastroenterology), IPCRG (International Primary Care Respiratory Group), EPCCS (European Primary Care Cardiovascular Society), GRIN (General Practice Respiratory Infections Network). Některé z těchto skupin mají výbory tvořené národními reprezentanty, jiné jsou organizovány na bázi individuálního členství. Kontakty je možné vyhledat na internetu. Tyto organizace a skupiny z velké míry přispívají k odbornému programu evropských i světových konferencí. Odkazy: Bohumil Seifert Stánky WONCA na pražské konferenci. Booths at WONCA Village. 6

14 wonca 2013 prague 4 Jak získat světovou konferenci Každá generace odborné společnosti obvykle dospěje k ambici uspořádat mezinárodní konferenci. Jen některým společnostem se ovšem podaří získat konferenci světovou. O uspořádání světového kongresu je obvykle velký zájem a o místě se rozhoduje v tajném hlasování. Vlastnímu hlasování předchází složitý děj, který zahrnuje nejrůznější aktivity od poctivé přípravy nabídky až po zákulisní lobování. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (dále SVL) tímto procesem úspěšně prošla. Ze světové konference v Singapuru v červenci 2007 si přivezla vítězství v napínavém hlasování o pořadateli konference WONCA World Využíváme této příležitosti, abychom se o naše čerstvé zkušenosti podělili. Pořádání světové konference WONCA je vysoce prestižní záležitostí. V roce 2013 se WONCA po 15 letech vrátí do Evropy. O pořadateli světové konference WONCA se rozhoduje při jednání Světové rady WONCA, které vždy předchází světové konferenci. Rada se skládá z delegátů jednotlivých společností/zemí, kteří disponují počtem hlasů, který odpovídá členské základně národních společností. SVL je v organizaci WONCA respektovanou organizací, se zástupci ve významných pracovních skupinách a organizačních strukturách. Dr. Václav Beneš byl po 2 volební období členem exekutivy evropské organizace WONCA a byl v roce 1997 prezidentem prvního evropského kongresu WONCA, který se konal v postkomunistické části Evropy. Záměr přesvědčit evropské kolegy o našich organizačních schopnostech byl také v pozadí organizace sympozií pro evropské učitele praktického/rodinného lékařství (EURACT, 2006) a pro evropské experty z oblasti kvality primární péče (EQuiP, 2007). V roce 2006 jsme v Praze uspořádali regionální konferenci pro praktické lékaře ze zemí střední a východní Evropy (ISGP, 2006). Na roku 2006 výbor SVL rozhodl o kandidatuře na uspořádání světové konference WONCA v roce 2013 v Praze. Jedním z prvních kroků bylo výběrové řízení pro kongresovou agenturu. Byla vybrána společnost Guarant International (dále Guarant), která organizačně zajišťovala i úspěšnou konferenci WONCA Europe v roce Do konce března 2007 zaslalo své nabídky (+ poplatek USD) na sekretariát WONCA v Singapuru pět národních společností, nabízejících atraktivní evropské destinace: česká (Praha), italská (Benátky), rakouská (Vídeň), řecká (Atény) a španělská (Barcelona). V písemné nabídce šlo především o naplnění formálních předpokladů, o finanční rozpočet, včetně návrhu kongresového poplatku a odvodu světové organizaci a o průkaz, že kongresové prostory vyhovují. Nabídka všech žadatelů byla po formální stránce přijata. V seznamu kandidátských měst bylo jedno krásnější, než druhé. Soustředili jsme se proto na hledání argumentů, které by podpořily naši kandidaturu oproti silným konkurentům a které by ukázaly na jedinečnost naší nabídky. Připomenu některé z argumentů, na které jsme vsadili: 1) Krásná a turisticky atraktivní Praha, prezentovaná mimo jiné jako brána k exploraci Evropy pro turisty z jiných kontinentů, cenově dostupnější než ostatní kongresová města. 2) České pivo jako fenomén z hlediska kvality i ceny. 3) Střední a východní Evropa jako rychle se rozvíjející oblast, a to i z hlediska primární péče. SVL, díky svým aktivitám a zejména konferencím WONCA region Europe 1997 a ISGP v roce 2006, získala významné postavení v tomto regionu. Zdůrazňovali jsme, že tento region světovou konferenci WONCA potřebuje a naopak, WONCA potřebuje zesílit svůj vliv v této části Evropy a dále na východ. 7

15 Podařilo se nám získat podporu všech zemí, které nedávno přistoupily do EU, ještě měsíce před vlastní volbou. Tento argument přijali, jak se ukázalo, i zástupci severských evropských zemí a oslovil i exekutivu WONCA. Ještě před odletem na jednání jsme obeslali elektronicky všechny reprezentanty v Radě informačním letákem a těsně před odletem na konferenci jsme toto zopakovali. Jak jsme ale předpokládali, rozhodující byly tři dny vlastního jednání, vlastní prezentace a neúnavné lobování. Třídenní jednání Rady WONCA v Singapuru předcházelo vlastní konferenci. Prezentace pěti nabídek pro konferenci 2013 proběhla 22. července, zatímco vlastní tajné hlasování následující den. Sekretariát WONCA umožnil všem žadatelům prezentační stánek/stolek v předsálí jednací místnosti po dobu jednacích dní. Je třeba zdůraznit, že náš stánek byl nejlépe připraven a přinášel nejvíce informací. GUARANT např. předčil ostatní tím, že zajistil jako hostesku českou dívku, žijící v Singapuru. Bylo milé potkávat např. kolegy s černou pletí s plackou Vote for Prague 2013 v hotelu i po městě. Pořadí vlastních 15 minutových prezentací žadatelů se losovalo. Česká republika vystupovala jako čtvrtá. O kráse Benátek nikdo nepochyboval. Italům navíc hrálo do not to, že evropská konference WONCA 2006, která se konala ve Florencii, přinesla významný zisk. Podle očekávání měla skvělou prezentaci Barcelona. Španělé ukázali nové kongresové centrum, ujistili o očekávané účasti praktických lékařů jen ze Španělska a přislíbili simultánní tlumočení do Španělštiny. Vídeň také představila sympatickou nabídku. Po nás se prezentovali Řekové, kteří zase připomněli, že zorganizovali letní olympiádu. Česká prezentace měla tři části. Nejprve jsem představil naši společnost a zdůraznil postavení regionu střední a východní Evropy z perspektivy primární péče. V další části pan Tomáš Raboch představil společnost GUARANT a prezentoval všechny podstatné informace o Praze, ubytování a dopravě a kongresovém centru. Jasně popsal i předpokládaný finanční rozpočet. Nenásilně a vtipně byl do prezentace zakomponován tzv. beer index, srovnání cen piva v evropských městech. Přes veškerou naši solidnost a vážnost, právě tento moment si členové Rady nejvíce zapamatovali. Prezentace byla zakončena jednominutovým filmem o Praze. Prezentaci podpořili v auditoriu kromě věčně lobujícího Václava Beneše ještě další dva členové výpravy v národních fotbalových dresech. Měli jsme z prezentace dobrý pocit a řada kolegů nám přišla pogratulovat. Při vší skromnosti jsme se mohli domnívat, že naše prezentace byla nejlepší a nejpoctivěji připravená. V tuto chvíli jsme věděli, že nás podpoří přítomní kolegové z východní a střední Evropy, podporu nám již dříve přislíbili Dánové, Němci a Angličané. Po zádech nám plácali i někteří arabští zástupci, někteří Afričané, Filipínci a zástupce Singapuru. Na druhou stranu španělsky mluvící komunita v rámci WONCA je obrovská, a tak jsme nemohli počítat s podporou jižní Evropy, celé Jižní a Střední Ameriky, Karibiku. Otázkou byl postoj Spojených států, které disponují celkem šesti hlasy. Česká republika má dva hlasy. Ve hře bylo asi 180 hlasů od stovky přítomných delegátů + proxy (hlasy delegované). Když po prezentacích Španělé oznámili, že španělský ambasador zve všechny na recepci do hotelu Raffles (shodou okolností jeden z nejdražších hotelů v Singapuru) a naplnily se dva autobusy zájemců, poklesla nám brada. Španělé nás pak osobně, s velkorysostí vítězů, také pozvali na raut. Později večer mne španělský kolega představil ambasadorovi. Byl to velice příjemný pán, věnoval mi čtvrthodinku a vyslovil politování, že právě díky Barceloně přijde Praha o tuto konferenci. My jsme se ale nevzdali. Následující den ráno, v době, kdy měli ostatní žadatelé již vystřílenou všechnu munici, postavili jsme se u vchodu do jednací místnosti a nabízeli poslední trumf, čokoládové pražské tolary! Vzhledem k tomu, že kromě volby města pro konferenci 2013, probíhaly ještě volby do exekutivy, měli jsme ještě příležitost určité zákulisní diplomacie. Při poslední přestávce před volbou, nám přislíbil podporu známý sympatizující kolega z Holandska a ještě se za nás stačil přimluvit u Američanů. 8

16 wonca 2013 prague Jen tak pro jistotu jsem si připravil dvě tři věty, kdybychom vyhráli. Ale popravdě řečeno, nevsadil bych si na to. Když profesor Bruce Sparks z Jihoafrické Republiky, odstupující president WONCA, oznámil, že pořádající zemí světové konference WONCA 2013 je Česká republika, propukli jsme v jásot, jako bychom vyhráli mistrovství světa. Pak už jsme jen přijímali gratulace. Ukázalo se, že nakonec nás podpořilo i španělsky mluvící Mexiko, které pořádá příští konferenci WONCA 2010 v Kankúnu. Někdo mi ještě stačil říct, že organizovat světový kongres je jak podvázat si koronární artérii. Nicméně zvítězili jsme s přesvědčením, že kongres WONCA 2013 v Praze bude úspěšný. Máme silnou odbornou společnost a řadu kolegů, kteří se na práci pro kongres těší. Již před rozhodnutím jsme získali podporu předsednictva České lékařské společnosti JEP, rektora University Karlovy a pražského primátora. Máme také silnou mezinárodní podporu. A máme zkušeného partnera, společnost GUARANT. Za výbor SVL a přípravný tým konference přeji všem dalším odborným společnostem podobné úspěchy v soutěži o pořádání světových kongresů. Bohumil Seifert koordinátor příprav 20. konference WONCA World 2013 volně podle stejnojmenného článku z časopisu Practicus, 2010 Prezentace nabídky na Světové Radě WONCA v Singapuru, v červenci 2007, zleva u mikrofonu B. Seifert, T. Raboch. A bid presentation at the WONCA World Council in Singapore in July 2007, from left at the microphone B. Seifert, T. Raboch. Radost po vítězství v Singapuru: WONCA 2013 bude v Praze! Zleva B. Seifert, V. Beneš, T. Raboch. The joy after victory in Singapore: WONCA 2013 will be in Prague! From left B. Seifert, V. Benes, T. Raboch. 9

17

18 wonca 2013 prague Vítězná prezentace nabídky SVL pro WONCA Prague 2013 The winning SVL bid presentation for WONCA 2013 Prague 11

19 12

20 wonca 2013 prague 5 Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a účast na konferencích WONCA Nedílnou součástí marketingu konference WONCA 2013 byly informační stánky a osobní vystoupení členů organizačního výboru na významných konferencích. Předseda organizačního výboru tak vystoupil např. v Dubaji (WONCA Region Východní Středomoří), na ostrově Jeju (WONCA Region Pacifická Asie) nebo ve Filadelfii (Kongres Americké akademie rodinných lékařů). Výbor SVL investoval nemalé prostředky do účasti svých členů na konferencích WONCA, s cílem ukázat sílu, nadšení a připravenost společnosti zorganizovat konferenci v Praze. 19. světová konference WONCA, Kankún, Mexiko, 2010 Do Kankúnu, karibského letoviska Mexika, kde se v květnu 2010 konala 19. světová konference WONCA, vyslal výbor SVL 30-ti člennou delegaci českých praktických lékařů. Delegáti přijali roli pozorovatelů a úkoly sledovat různé aspekty, silné a slabé stránky konference. Zde také proběhla první oficiální prezentace Prahy, jako destinace příští světové konference. Prezident budoucí konference, doc. Bohumil Seifert, musel mimo jiné zodpovídat na dotazy z pléna, týkající se vízové povinnosti, naší měny, leteckého spojení, programu podpory účastníků z chudých oblastí, atd. K prezentaci Prahy a konference významně přispěl český velvyslanec v Mexiku, který oficiálně pozval všechny účastníky do Prahy, což bylo velmi pozitivně kvitováno. Kankún byl příležitostí pro celou řadu jednání k navázání kontaktů, oslovení kandidátů na členy Mezinárodního poradního výboru, budoucích hodnotitelů abstrakt a předsedajících sekcí. Diplomatickým úspěchem bylo rozhodnutí, že v roce 2013 nebude v Evropě regionální WONCA. Na postu prezidenta světové organizace vystřídal Holanďana profesora Chris van Wheela již v Singapuru zvolený Dr. Richard Roberts z USA, který přislíbil zásadní podporu na přípravě konference, stejně jako President elect tedy prezident, připravující se na zaujmutí pozice prezidenta v Praze v roce 2013, prof. Michael Kidd z Austrálie. Nejpůsobivějším klíčovým řečníkem mexické konference byla prof. Barbora Starfield, famózní americká vědátorka a mezinárodně uznávaný expert na primární péči, která shrnula výsledky svých studií, ve kterých země se zdravotními systémy orientovanými na primární péči: mají více vyrovnanou distribuci nákladů nemají žádné nebo nízké doplatky za zdravotní péči jsou hodnoceny svým obyvatelstvem jako lepší mají péči, která zahrnuje široké spektrum služeb a která je orientovaná na rodinu mají lepší zdravotní výsledky za lepší cenu Od závěrečného ceremoniálu na konferenci v Kankúnu se začal odvíjet náš čas do konference. Uvědomili jsme si, že se na nás obrací pozornost kolegů z celého světa, kteří očekávají, že z Prahy se stane centrum praktického/rodinného lékařství. 16. evropská konference WONCA, Malaga, Španělsko, 2010 Ve stejném roce proběhla evropská konferece WONCA v Malaze. Motto konference Rodinné lékařství budoucnosti - zdraví v různých kulturách reflektovalo měnící se strukturu evropských národů do multikulturních společností. Důležité bylo i prohlášení z Malagy: Primárné péče jako setrvalá cesta ke zlepšení efektivity národních zdravotních systémů. To bylo v souladu s usnesením 62 13

SVL ČLS JEP SVĚTOVÁ KONFERENCE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ WONCA června 2013

SVL ČLS JEP SVĚTOVÁ KONFERENCE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ WONCA června 2013 SVL ČLS JEP SVĚTOVÁ KONFERENCE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ WONCA 25.-29. června 2013 Pro konferenci praktických lékařů na Slovensku 10.-13. 10 2012, Starý Smokovec SVL ČLS JEP hostí Světovou konferenci všeobecných

Více

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Historické poznámky Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Reflexe z 19. světové WONCA konference praktických a rodinných lékařů Cancún, Mexiko, 19. - 24. 5. 2010, 1. část

Reflexe z 19. světové WONCA konference praktických a rodinných lékařů Cancún, Mexiko, 19. - 24. 5. 2010, 1. část 19. s v ě t o vá WO N C A ko n fe r e n c e p r a k t i c k ý c h a r o d i n n ý c h l é k a ř ů Reflexe z 19. světové WONCA konference praktických a rodinných lékařů Cancún, Mexiko, 19. - 24. 5. 2010,

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Výstavní plocha pokladna

Výstavní plocha pokladna Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VII. ZKUŠENOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ A LEGISLATIVA PRO KLINICKOU

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Stanovy České ortodontické společnosti

Stanovy České ortodontické společnosti Stanovy České ortodontické společnosti Platné od 27.prosince 1993 (Změna 2.7.2003) I. Obecná ustanovení 1. Česká ortodontická společnost (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály

IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály IFLA camp 2012: zpráva z neformální mezinárodní nekonference pro mladé informační profesionály Bibliotheca academica 2012, Univerzita Pardubice, 26. a 27. září 2012 Mgr. Anna Vyčítalová IFLA camp 2012

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

"Význam, role a postavení primární péče ve zdravotním systému". Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Význam, role a postavení primární péče ve zdravotním systému. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc "Význam, role a postavení primární péče ve zdravotním systému". Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Volby výboru ČGS 2014

Volby výboru ČGS 2014 Programové téze kandidátů do výboru ČGS Vážené kolegyně, vážení kolegové, vývoj nelze zastavit. Probíhá nezadržitelně v každém společenství v různých časových periodách s odlišnou intenzitou. Česká gastroenterologická

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Aktivity ČLS JEP v oblasti ehealth

Aktivity ČLS JEP v oblasti ehealth Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva

Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na výroční konferenci České geografické společnosti

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO)

Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) Světová zdravotnická organizace World Health Organization (WHO) V roce 1945 na Konferenci OSN její účastníci jednohlasně schválili návrh Brazílie a Číny na vytvoření nezávislé mezinárodní zdravotnické

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM)

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Scientia in educatione 3(2), 2012 p. 107 112 ISSN 1804-7106 Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Marie Tichá Abstrakt Článek seznamuje čtenáře s Mezinárodní

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který

Více

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník

Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu Konference s mezinárodní účastí 2. ročník 13. 14. září Univerzita Hradec Králové Pozvánka na mezinárodní konferenci, pořádanou pod záštitou děkana Fakulty informatiky

Více

ZPRÁVA Z ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍ KONFERENCI

ZPRÁVA Z ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍ KONFERENCI ZPRÁVA Z ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍ KONFERENCI v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Název

Více

Symposium bude již tradičně pořádáno pod záštitou European Resuscitation Council, ve spolupráci s Českou společností

Symposium bude již tradičně pořádáno pod záštitou European Resuscitation Council, ve spolupráci s Českou společností Vážení obchodní přátelé, dovolte mi Vám nabídnout jménem výboru ČRR možnost aktivní účasti na VI. odborném symposiu České resuscitační rady, RESUSCITACE 2016, které se uskuteční dne 3. června 2016 v Konferenčním

Více

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE

VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE VI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE 4.- 5. 6. 2009 BRNO NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Sympozia praktické neurologie si v Brně již vytvořila svou tradici (termín i místo konání, rámcový program, odborná i zájmová

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 5. 7. října 2016 Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 6. června 2012 Havířov Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 H I S T O R I E Asociace mamodiagnostiků české republiky /AMA-CZ/ byla zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky dne 25. 6. 2003 ASOCIACE

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 05. 06. 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI)

Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) Stanovy Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, o.s. (ČSSMZGI) čl. 1. Název a sídlo Název společnosti: Česko-Slovenská společnost pro mechaniku zemin a geotechnické

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETOLOGŮ/ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ THE EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS (EFAD)

EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETOLOGŮ/ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ THE EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS (EFAD) EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETOLOGŮ/ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ THE EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS (EFAD) EFAD byla založena v roce 1978, aby: podporovala rozvoj v profesi dietolog/ nutriční

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory

Konference a semináře pro nelékařské obory Pozvánka a program Konference a semináře pro nelékařské obory Možnosti nelékařských profesí v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci s Českou

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

úterý , středa Clarion Congress Hotel Prague Vysočany

úterý , středa Clarion Congress Hotel Prague Vysočany Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci úterý 28.11.2016, středa 29.11.2017 - Clarion Congress Hotel Prague Vysočany Akce se koná pod záštitou: Ing. Andrej

Více

Nabídka pro partnery a vystavovatele

Nabídka pro partnery a vystavovatele Nabídka pro partnery a vystavovatele Pořadatel Česká společnost pro využití laseru v medicíně European Medical Laser Association Česká akademie dermatovenerologie Organizační výbor Prezident: Předseda

Více

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku

STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SDRUŽENÍ Institut pro hermeneutiku Název: Institut pro hermeneutiku (dále jen sdružení ) Sídlo: Brno Adresa: Institut pro hermeneutiku, Magdalena Konečná, Marie Majerové 473/6,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

Rada vysokých škol. Z á z n a m z 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol uskutečněného dne 21. května 2015 v Karolinu

Rada vysokých škol. Z á z n a m z 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol uskutečněného dne 21. května 2015 v Karolinu Rada vysokých škol Agentura Rady vysokých škol, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín Tel., Fax 220560221, E-mail: arvs@ftvs.cuni.cz ALMA MATER: http://www.radavs.cz Z á z n a m z 2. zasedání sněmu

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky RESUSCITACE 14 IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Sponsorské podmínky ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost účasti na IV. odborném symposiu České resuscitační

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE)

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) Pořadatel: ELARD Termín: 7.12. 2011 Místo: Účastník: Brusel Ing. Radim Sršeň, Ph.D. člen PS Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES. Záznam z volebního Plenárního zasedání

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES. Záznam z volebního Plenárního zasedání ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE Č.j. SEK 03-15 Záznam z volebního Plenárního zasedání

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

5 x 3m. Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa

5 x 3m. Bar. Výtahy. 3 x 3,3m. 0 1 2 3 4 5m. Nákladní výtah. Venkovní terasa Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: NH Olomouc Congress, Legionářská 21, Olomouc ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr.

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2014 HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2014 I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR II. III. IV. Vzdělávací program oboru klinická farmacie Spolupráce

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

2.2 STL podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru transfuzní lékařství. Zastupuje

2.2 STL podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru transfuzní lékařství. Zastupuje Stanovy Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti JEP 1. Obecná ustanovení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP 1.1. Společnost pro transfuzní lékařství (STL) je dobrovolnou

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie. Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno

listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie. Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno BRNĚNSKÉ NEUROCHIRURGICKÉ DNY s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. - 16. listopadu 2017 Velké Bílovice Seminární hotel Akademie Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno Pod

Více

Evropské fórum vědy a techniky praha

Evropské fórum vědy a techniky praha Evropské fórum vědy a techniky praha EFEKTIVITA EVROPSKÉ VĚDY A JEJÍ KONKURENCESCHOPNOST VŮČI SVĚTU 22. květen 2008, Praha www.ceskahlava.cz GENERÁLNÍ PARTNEŘI: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: Datum konání: 22. květen

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta zpráva o průběhu a co z toho plyne...

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta zpráva o průběhu a co z toho plyne... Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010 2014 zpráva o průběhu a co z toho plyne... Eva Zažímalová, XLVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, 21. 4. 2016 Proč jsme se hodnotili

Více

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague 3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague POŘÁDÁ Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP PREZIDENT

Více

úterý , středa Clarion Congress Hotel Prague Vysočany

úterý , středa Clarion Congress Hotel Prague Vysočany Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje srdečně pozvat na odbornou konferenci úterý 28.11.2016, středa 29.11.2017 - Clarion Congress Hotel Prague Vysočany Akce se koná pod záštitou: Ing. Andrej

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více