V textech a obrazech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V textech a obrazech"

Transkript

1

2

3 20. světová konference praktických a rodinných lékařů WONCA června 2013 V textech a obrazech Editoři: Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. MUDr. Jana Vojtíšková Autoři textů: Svatopluk Býma, Otto Herber, Norbert Král, Cyril Mucha, Tomáš Raboch, Bohumil Seifert, Renata Somolová, Nela Šrámková, Zuzana Vaněčková, Jana Vojtíšková Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2013

4

5 Obsah: 1. Úvodní slovo 1 2. Historie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Co je WONCA? Jak získat světovou konferenci SVL a účast na konferencích WONCA Přípravy konference Konferenční výbory Praha v ohrožení (editorial z Practicusu) Co jsem se naučil. Prezident WONCA Richard Roberts před konferencí Slavnostní zahájení konference Odborný program konference Plenární přednášky Posterová sekce Česko-slovenský den Prekonference mladých praktiků Konferenční výstava Český večer Jak do ordinace (ne) přišla generální ředitelka WHO Běh napříč generacemi Slavnostní zakončení Fakta o konferenci Co se povedlo a co mohlo dopadnout ještě lépe Jak to viděl GUARANT International Výstupy konference pro SVL a všeobecné praktické lékařství v ČR 72

6

7 Předmluva Tato publikace vznikala se záměrem vytvořit historický dokument, složený z textů a obrázků, který by připomínal 20. světovou konferenci praktických a rodinných lékařů WONCA, kterou ve dnech června 2013, uspořádala v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Popisuje šestiletou cestu organizátorů, od odvážného rozhodnutí ucházet se o konferenci, až po její úspěšnou realizaci. Jsou použity články z období příprav, konferenční materiály, přepisy plenárních vystoupení, webové informace a autentické fotografie. Publikace je oslavou těch, kteří se na přípravě konference osobně podíleli, připomene velké dny těm, kteří se akce aktivně nebo pasivně zúčastnili, ale je určena i všem dalším, kteří mají zájem se o konferenci WONCA více dozvědět. V neposlední řadě je míněna jako poděkování našim partnerům. V Praze, říjen 2013 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Vědecký sekretář SVL ČLS JEP Předseda organizačního výboru konference WONCA 2013 Dear readers, The aim of this publication is to create a historical document, using texts and pictures, to commemorate the 20th World Conference of General Practitioners and Family Physicians WONCA, which was organized in cooperation with the Czech Society of General Practice (CSGP) and GUARANT International, in Prague, on June 25-29, It describes a 6 year long journey, starting from the brave decision of the CSGP committee to bid for the WONCA world conference in Singapore 2007 and ending with the successful completion of the event. Original materials, plenary speech transcripts and abstracts, web information and authentic pictures were used. The texts in English are provided electronically. The WONCA book celebrates all who were involved in the conference organization personally, reminding those who participated of those days of glory, and provides information to all who want to know more about the WONCA conference. Another intention is to thank to all partners and supporters. Bohumil Seifert, assoc. Prof., M.D., Ph.D. Chairman WONCA 2013 Host Organizing Committee

8 wonca 2013 prague 1 Úvodní slovo Pohled na roli praktických lékařů v systému péče o zdraví se v celém světě rychle mění. Za zásadní pro rozvoj primární péče a našeho oboru lze považovat projev generální ředitelky Světové zdravotnické organizace Margaret Chan, který přednesla v Praze při příležitosti Světové konference praktických/rodinných lékařů WONCA 2013, ze kterého si dovolím úvodem citovat následující teze. Zdraví ovlivňují v současném světě obecné jevy, jako je stárnutí obyvatelstva, rychlá urbanizace a globalizace nezdravého životního stylu. Tyto změny mají významné důsledky pro organizaci, financování a poskytování zdravotní péče. Medicína je oblastí, ve které jsou nové produkty téměř vždy nákladnější, komplikovanější, jejich použití je složitější a pravděpodobnost selhání větší. I v zemích, které si mohou dovolit nejpokročilejší inovace, se zdravotní péče blíží k limitu, k bodu zvratu, kdy se stanou rostoucí náklady neudržitelné. Tyto trendy jsou univerzální a představují pro poskytování zdravotních služeb po celém světě globální výzvu. Na jedné straně prudce rostou náklady a omezují se rozpočty, na druhé straně roste očekávání veřejnosti ohledně zdravotní péče. Se stárnutím populace a nárůstem chronických onemocnění se kyvadlo nezvratně pohybuje ve směru integrované, komplexní a na pacienty zaměřené primární péče. Pouze zdravotní systémy s personálně zabezpečenou a silnou primární péčí budou schopny poskytovat kvalitní a zaplatitelné zdravotní služby. Modely založené na specializované péči nejsou ideálním přístupem ke zvládání problémů stárnoucích populací. Rodinní/praktičtí lékaři mají optimální postavení v systému, které jim umožňuje pěstovat dlouhodobé vztahy s pacienty, pomáhat lidem stárnout ve zdraví, zůstat v domácím prostředí co nejdéle, zůstat společensky angažovaní a v případě potřeby najít optimální variantu specializované péče. Zdravotní systém, jehož páteří je primární péče a jehož základnou jsou rodinní/praktičtí lékaři, přináší nejlepší výsledky zdravotní péče s těmi nejnižšími náklady a maximální spokojeností uživatelů. Primární péče je naší největší nadějí pro budoucnost. Rodinní/praktičtí lékaři jsou vycházejícími hvězdami budoucnosti. Z popela vysoce specializované, lidskosti zbavené a komercializované zdravotní péče, povstane rodinné/praktické lékařství jako fénix, který vzlétne, vydávaje světlo s příslibem duhy. V tom spočívá starobylá historická dohoda mezi lékaři a pacienty, a právě tam se musí vrátit zdravotnické a lékařské povolání. Všechny Vás podporuji v tom, abyste i nadále kultivovali lidskou stránku medicíny. Pokud by se podařilo v České republice i v dalších zemích, stojícími před obdobnými výzvami naplnit poselství pro primární péči, které zaznělo na Světové konferenci WONCA 2013 v Praze, myslím, že naše práce spojená s přípravou konference i jejím průběhem by dostala mnohem širší a naprosto zásadní rozměr, ve který jsme ani netroufali doufat. V Hradci Králové, říjen 2013 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Předseda SVL ČLS JEP 1

9 2 Historie Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Historie Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SVL ČLS JEP) byla nastartována po klíčové konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO) v Alma Atě v roce 1978, která vytýčila prioritu primární péče s důrazem na všeobecné praktické lékařství. V Československu byl následně uzákoněn samostatný obor všeobecné lékařství s definovaným obsahem a specializační přípravou zakončenou povinnou atestační zkouškou na nově založené Katedře všeobecného lékařství ILF Praha. V souladu s tímto vývojem byla dne 29. ledna 1979 na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána žádost obvodních lékařů o vznik samostatné odborné společnosti. Na ustavující schůzi Společnosti, konané v Lékařském domě v Praze dne 12. dubna 1980, byl pak prvním předsedou zvolen MUDr. Jan Vaněk, obvodní lékař z Prahy. Tak došlo k formální emancipaci všeobecného lékařství mezi ostatními lékařskými obory, i když přetrvávaly tendence tento základní obor zaměňovat s jinými obory a podceňovat jeho zásadní přínos pro zdraví populace. Na 1. konferenci všeobecného lékařství, která se konala v následujícím roce v Hradci Králové, byl stanoven plán činnosti a odborný program Společnosti. V tehdejší době šlo zejména o profilování všeobecného praktického lékařství jako skutečně samostatného lékařského oboru. Bylo nutno specifikovat především systém postgraduální a specializační přípravy lékařů. Zakladatelé odborné společnosti již v samém začátku usilovali o zavedení výzkumu do práce v linii prvního kontaktu s pacienty. K předávání odborných informací sloužila v tehdejší době pravidelná setkání kolegů v Praze na Pracovních dnech všeobecného lékařství a také se od té doby datuje konání každoročních výročních konferencí. I v reformním období sehrála SVL ČLS JEP významnou roli. Po roce 1989 došlo v primární péči k radikálním změnám, na kterých se SVL ČLS JEP aktivně podílela: možnost svobodné volby lékaře, rozpuštění bývalých okresních a krajských ústavů národního zdraví, umožnění privatizace ordinací, založení České lékařské komory (ČLK), zavedení systému zdravotního pojištění. Tyto skutečnosti vytvořily základní předpoklady pro znovuobnovení činností všeobecných praktických lékařů v evropském kontextu a překonání období násilného přerušení spolupráce se státy s vyspělými systémy zdravotnictví. Začaly se uskutečňovat první kroky k naplnění Charty praktického lékaře v souladu se stanovisky WHO. V profesní oblasti získalo potřebnou autoritu v roce 1990 vzniklé Sdružení praktických lékařů ČR (dále SPL ČR). V době, kdy se pozornost praktických lékařů obrátila především k profesní problematice, SVL ČLS JEP podporovala a odbornými argumenty posilovala SPL ČR v jeho činnosti. Podařil se přechod financování praktických lékařů z výkonové na smíšenou kapitačně - výkonovou platbu a tím byl položen základ k finanční stabilitě primární péče. Na všech lékařských fakultách byla založena pracoviště všeobecného/praktického/rodinného lékařství s výukou základů oboru již v pregraduálním stupni, kterou vedli a vedou významní představitelé SVL ČLS JEP. Dále se zdokonalil způsob specializační přípravy v oboru a jako zlomové se ukázalo v roce 2009 prosazení systému rezidenčních míst, finančně dotovaných MZ ČR. SVL ČLS JEP rozvinula svou informační infrastrukturu a systém kontinuálního vzdělávání. Pod její odbornou garancí běží pravidelné vzdělávací semináře po celé republice, které svým obsahem reagují na aktuální odbornou potřebu oboru. Pravidelně jsou pořádané výroční konference a přibyla i Jarní interaktivní konference. Na obou akcích je naší snahou, aby se stále častěji prezentovala odborná sdělení samotných praktiků. SVL ČLS JEP pořádá 150 odborných vzdělávacích akcí po celé ČR ročně, dvě celostátní konference, vydává vlastní časopis Practicus, který je zdarma rozesílán všem VPL v ČR, má svoje webové stránky ( a nabízí e-learning. 2

10 wonca 2013 prague V současnosti SVL ČLS JEP pracuje na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím celostátních preventivních programů. Je zájmem SVL ČLS JEP, aby i v oblasti praktické medicíny docházelo k výzkumu a k aktuální aplikaci vědeckých závěrů. Za tím účelem byl iniciován vznik Nadačního fondu, který tyto aktivity podporuje. Praktičtí lékaři tak publikují pod hlavičkou společnosti, vystupují na domácích i zahraničních kongresech a účastní se práce mezinárodních pracovních skupin. Organizačně došlo v posledním desetiletí k dalšímu posunu a to k vytvoření krajských konzultantů a spolu se SPL ČR krajských center primární péče, které reprezentují obor na úrovni krajů. Jsou tak partnerem v komunikaci mezi výborem společnosti a členskou základnou a zároveň jsou významným partnerem pro dialog se státní správou v kraji. V souvislosti s narůstajícími povinnostmi výboru SVL tito kolegové rozšiřují okruh aktivních spolupracovníků. Členská základna SVL ČLS JEP se za posledních 10 let zdvojnásobila a dosahuje v současnosti téměř členů z VPL. S narůstáním členské základny SVL zároveň rostl její kredit a vážnost jejich zástupců v mezioborových diskuzích a v komisích při expertních jednáních. V průběhu let se SVL ČLS JEP stala členem řady mezinárodních odborných organizací (SIGM, WONCA, EANA) a její zástupci se prosadili i do jejich významných funkcí. Vyvrcholením mezinárodních aktivit bylo pořádání Světové konference praktických/ rodinných lékařů WONCA v roce 2013 v Praze. Závěrem mohu konstatovat, že na začátku století je SVL ČLS JEP obecně považována za dynamicky se rozvíjející emancipanou odbornou společnost, která je schopna, jako jedna z mála u nás, připravit akci světového významu a přispět tak k rozvoji oboru nejen v České republice, ale i v dalších zemích. Svatopluk Býma Výbor SVL ČLS JEP v roce The Czech Society of General Practice Committee

11 Introduction The Czech Society of General Practice ( is a scientific body for general practitioners, working independently (since 1980 when it was founded) under the umbrella of the traditional Czech Medical Association, which is named the J. E. Purkyně Czech Medical Association (CzMA JEP, CzMA JEP is the most influential Czech medical body - more than 130 specialist societies and over 100 local organizations cooperate there together. The discipline itself, general practice, was established with its own postgraduate curriculum in Membership in the CSGP comprises about 90% of all medical practitioners in the Czech Republic. CSGP strongly supports the Young Practitioners, a branch of the Vasco de Gama Movement. For more than 35 years, CSGP has created a platform for primary care research, continuous medical education, publications, the exchange of expertise, project development and implementation. It serves as a reference body for the Czech government, medical universities and postgraduate medical school. The Centre for Guideline Development was established 10 years ago by CSGP and practical guidelines substantially influence the management in general practice. Practicus, a scientific journal owned by CSGP, is issued on a monthly basis in prints. The major current challenges for CSGP are: its residency program, quality development, clinical competences in chronic conditions (diabetes, COPD), prescription limitation for GPs and development of academic general practice. CSGP has representatives in the WONCA Europe networks and special interest groups and has organised some of their past meetings. CSGP was a host organization of the WONCA Europe Conference in In June 2013 CSGP hosted the WONCA World Conference in Prague. Bohumil Seifert, assoc.prof., M.D., Ph.D. Scientific Secretary CSGP Svatopluk Byma, assoc.prof., M.D., Ph.D. President of CSGP 4

12 wonca 2013 prague 3 Co znamená WONCA? Největší a nejvýznamnější světovou organizací praktických/rodinných lékařů (VPL/RL) je WONCA (World Organization of National Colleges and Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians), zkráceně někdy označovaná jako World Organization of Family Medicine. Byla založena 18-ti členskými organizacemi v roce Dnes sdružuje již 126 členských organizací ve 102 zemích světa, reprezentujících téměř půl miliónu všeobecných praktických/rodinných lékařů. WONCA je vybudována na regionálním principu (WONCA Africa, WONCA Asia Pacific, WONCA East Mediterranean Region, WONCA Middle East South Asia, WONCA Europe, WONCA Iberoamerica, WONCA North America). Regionální konference WONCA jsou pořádány každoročně, světová konference jednou za tři roky. Reprezentanti členských zemí tvoří nejvyšší orgán, Světovou radu WONCA, která se schází na světových konferencích a rozhoduje o složení exekutivy v čele s prezidentem, ale také např. hlasuje o místu konání budoucí konference. Exekutiva řídí organizaci v období mezi zasedáními Světové rady. Sekretariát sídlí t. č. v Bangkoku ( Jako hlavní cíl si WONCA klade zlepšení kvality života lidí na celém světě prosazováním svých hodnot a prostřednictvím zvyšování standardu péče, poskytované ve všeobecném praktickém/rodinném lékařství. Dále podporou osobní, komplexní a kontinuální péče o jednotlivce v kontextu rodiny a komunity, podporou rozvoje akademické základny oboru, poskytnutím platformy pro výměnu znalostí, informací a zkušeností mezi členskými organizacemi a reprezentací vzdělávacích, výzkumných a klinických aktivit všeobecných praktických/rodinných lékařů na světových fórech a vůči jiným světovým organizacím na poli zdraví a lékařské péče. WONCA vytváří pracovní komise a skupiny, které se zabývají globálními problémy, jako jsou např. Výbor pro klasifikaci nemocí a stavů, pracovní skupiny pro informatiku, pro zajištění kvality, pro duševní zdraví, pro respirační onemocnění, postavení žen v lékařství, atd. Evropská část WONCA má zkratku ESGP/FM (European Society of General Practice/Family Medicine), sdružuje více než 30 členských organizací (včetně naší SVL ČLS JEP) a reprezentuje více než VPL/RL Evropy. Členem se může stát výhradně organizace VPL/RL, která má vědeckou náplň a dostatečně reprezentuje VPL/RL své země; to znamená, že má významný podíl členů ze všech praktikujících lékařů. Můžeme být hrdí, že SVL ČLS JEP splnila záhy všechna tato kritéria a od roku 1995 je členem jak ESGP/FM tak i světové organizace WONCA. ESGP/FM ( hraje rozhodující roli v oboru v Evropě. Spolupracuje s WHO, vládami členských zemí, profesními a odborovými organizacemi (např. UEMO), má kontakty s mnoha organizacemi ostatních specializací medicíny (kardiologie, onkologie, gastroenterologie, diabetologie ). ESGP/FM obhospodařuje fond podporující významné projekty s mezinárodním dopadem a tematicky shodnými se stanovenými prioritami oboru. ESGP/FM vydává vědecký časopis European Journal of General Practice. V rámci evropské organizace WONCA působí spolupracující organizace, mezinárodní sítě a pracovní skupiny. V některých z nich má Česká republika své zástupce. Nejvýznamnější postavení mají tři samostatně operující organizace, které vznikly po roce 1995: výzkumná EGPRN (European General Practice Research Network), společnost učitelů EURACT (European Academy of Teachers) a pracovní skupina zabývající se kvalitou péče EQuiP (European Association for Quality in General Practice/Family Medicine). 5

13 Mezi další spolupracující organizace patří EUROPREV (Evropská pracovní skupina zabývající se prevencí v oboru), EURIPA (Asociace praktických lékařů, pracujících v odlehlých oblastech) a Vasco De Gama Movement, iniciativa mladých evropských praktických lékařů. Mezi zájmové skupiny (tzv. WONCA Special Interest Groups) patří PCD (Primary Care Diabetes Group), ESPCG (European Society for Primary Care Gastroenterology), IPCRG (International Primary Care Respiratory Group), EPCCS (European Primary Care Cardiovascular Society), GRIN (General Practice Respiratory Infections Network). Některé z těchto skupin mají výbory tvořené národními reprezentanty, jiné jsou organizovány na bázi individuálního členství. Kontakty je možné vyhledat na internetu. Tyto organizace a skupiny z velké míry přispívají k odbornému programu evropských i světových konferencí. Odkazy: Bohumil Seifert Stánky WONCA na pražské konferenci. Booths at WONCA Village. 6

14 wonca 2013 prague 4 Jak získat světovou konferenci Každá generace odborné společnosti obvykle dospěje k ambici uspořádat mezinárodní konferenci. Jen některým společnostem se ovšem podaří získat konferenci světovou. O uspořádání světového kongresu je obvykle velký zájem a o místě se rozhoduje v tajném hlasování. Vlastnímu hlasování předchází složitý děj, který zahrnuje nejrůznější aktivity od poctivé přípravy nabídky až po zákulisní lobování. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (dále SVL) tímto procesem úspěšně prošla. Ze světové konference v Singapuru v červenci 2007 si přivezla vítězství v napínavém hlasování o pořadateli konference WONCA World Využíváme této příležitosti, abychom se o naše čerstvé zkušenosti podělili. Pořádání světové konference WONCA je vysoce prestižní záležitostí. V roce 2013 se WONCA po 15 letech vrátí do Evropy. O pořadateli světové konference WONCA se rozhoduje při jednání Světové rady WONCA, které vždy předchází světové konferenci. Rada se skládá z delegátů jednotlivých společností/zemí, kteří disponují počtem hlasů, který odpovídá členské základně národních společností. SVL je v organizaci WONCA respektovanou organizací, se zástupci ve významných pracovních skupinách a organizačních strukturách. Dr. Václav Beneš byl po 2 volební období členem exekutivy evropské organizace WONCA a byl v roce 1997 prezidentem prvního evropského kongresu WONCA, který se konal v postkomunistické části Evropy. Záměr přesvědčit evropské kolegy o našich organizačních schopnostech byl také v pozadí organizace sympozií pro evropské učitele praktického/rodinného lékařství (EURACT, 2006) a pro evropské experty z oblasti kvality primární péče (EQuiP, 2007). V roce 2006 jsme v Praze uspořádali regionální konferenci pro praktické lékaře ze zemí střední a východní Evropy (ISGP, 2006). Na roku 2006 výbor SVL rozhodl o kandidatuře na uspořádání světové konference WONCA v roce 2013 v Praze. Jedním z prvních kroků bylo výběrové řízení pro kongresovou agenturu. Byla vybrána společnost Guarant International (dále Guarant), která organizačně zajišťovala i úspěšnou konferenci WONCA Europe v roce Do konce března 2007 zaslalo své nabídky (+ poplatek USD) na sekretariát WONCA v Singapuru pět národních společností, nabízejících atraktivní evropské destinace: česká (Praha), italská (Benátky), rakouská (Vídeň), řecká (Atény) a španělská (Barcelona). V písemné nabídce šlo především o naplnění formálních předpokladů, o finanční rozpočet, včetně návrhu kongresového poplatku a odvodu světové organizaci a o průkaz, že kongresové prostory vyhovují. Nabídka všech žadatelů byla po formální stránce přijata. V seznamu kandidátských měst bylo jedno krásnější, než druhé. Soustředili jsme se proto na hledání argumentů, které by podpořily naši kandidaturu oproti silným konkurentům a které by ukázaly na jedinečnost naší nabídky. Připomenu některé z argumentů, na které jsme vsadili: 1) Krásná a turisticky atraktivní Praha, prezentovaná mimo jiné jako brána k exploraci Evropy pro turisty z jiných kontinentů, cenově dostupnější než ostatní kongresová města. 2) České pivo jako fenomén z hlediska kvality i ceny. 3) Střední a východní Evropa jako rychle se rozvíjející oblast, a to i z hlediska primární péče. SVL, díky svým aktivitám a zejména konferencím WONCA region Europe 1997 a ISGP v roce 2006, získala významné postavení v tomto regionu. Zdůrazňovali jsme, že tento region světovou konferenci WONCA potřebuje a naopak, WONCA potřebuje zesílit svůj vliv v této části Evropy a dále na východ. 7

15 Podařilo se nám získat podporu všech zemí, které nedávno přistoupily do EU, ještě měsíce před vlastní volbou. Tento argument přijali, jak se ukázalo, i zástupci severských evropských zemí a oslovil i exekutivu WONCA. Ještě před odletem na jednání jsme obeslali elektronicky všechny reprezentanty v Radě informačním letákem a těsně před odletem na konferenci jsme toto zopakovali. Jak jsme ale předpokládali, rozhodující byly tři dny vlastního jednání, vlastní prezentace a neúnavné lobování. Třídenní jednání Rady WONCA v Singapuru předcházelo vlastní konferenci. Prezentace pěti nabídek pro konferenci 2013 proběhla 22. července, zatímco vlastní tajné hlasování následující den. Sekretariát WONCA umožnil všem žadatelům prezentační stánek/stolek v předsálí jednací místnosti po dobu jednacích dní. Je třeba zdůraznit, že náš stánek byl nejlépe připraven a přinášel nejvíce informací. GUARANT např. předčil ostatní tím, že zajistil jako hostesku českou dívku, žijící v Singapuru. Bylo milé potkávat např. kolegy s černou pletí s plackou Vote for Prague 2013 v hotelu i po městě. Pořadí vlastních 15 minutových prezentací žadatelů se losovalo. Česká republika vystupovala jako čtvrtá. O kráse Benátek nikdo nepochyboval. Italům navíc hrálo do not to, že evropská konference WONCA 2006, která se konala ve Florencii, přinesla významný zisk. Podle očekávání měla skvělou prezentaci Barcelona. Španělé ukázali nové kongresové centrum, ujistili o očekávané účasti praktických lékařů jen ze Španělska a přislíbili simultánní tlumočení do Španělštiny. Vídeň také představila sympatickou nabídku. Po nás se prezentovali Řekové, kteří zase připomněli, že zorganizovali letní olympiádu. Česká prezentace měla tři části. Nejprve jsem představil naši společnost a zdůraznil postavení regionu střední a východní Evropy z perspektivy primární péče. V další části pan Tomáš Raboch představil společnost GUARANT a prezentoval všechny podstatné informace o Praze, ubytování a dopravě a kongresovém centru. Jasně popsal i předpokládaný finanční rozpočet. Nenásilně a vtipně byl do prezentace zakomponován tzv. beer index, srovnání cen piva v evropských městech. Přes veškerou naši solidnost a vážnost, právě tento moment si členové Rady nejvíce zapamatovali. Prezentace byla zakončena jednominutovým filmem o Praze. Prezentaci podpořili v auditoriu kromě věčně lobujícího Václava Beneše ještě další dva členové výpravy v národních fotbalových dresech. Měli jsme z prezentace dobrý pocit a řada kolegů nám přišla pogratulovat. Při vší skromnosti jsme se mohli domnívat, že naše prezentace byla nejlepší a nejpoctivěji připravená. V tuto chvíli jsme věděli, že nás podpoří přítomní kolegové z východní a střední Evropy, podporu nám již dříve přislíbili Dánové, Němci a Angličané. Po zádech nám plácali i někteří arabští zástupci, někteří Afričané, Filipínci a zástupce Singapuru. Na druhou stranu španělsky mluvící komunita v rámci WONCA je obrovská, a tak jsme nemohli počítat s podporou jižní Evropy, celé Jižní a Střední Ameriky, Karibiku. Otázkou byl postoj Spojených států, které disponují celkem šesti hlasy. Česká republika má dva hlasy. Ve hře bylo asi 180 hlasů od stovky přítomných delegátů + proxy (hlasy delegované). Když po prezentacích Španělé oznámili, že španělský ambasador zve všechny na recepci do hotelu Raffles (shodou okolností jeden z nejdražších hotelů v Singapuru) a naplnily se dva autobusy zájemců, poklesla nám brada. Španělé nás pak osobně, s velkorysostí vítězů, také pozvali na raut. Později večer mne španělský kolega představil ambasadorovi. Byl to velice příjemný pán, věnoval mi čtvrthodinku a vyslovil politování, že právě díky Barceloně přijde Praha o tuto konferenci. My jsme se ale nevzdali. Následující den ráno, v době, kdy měli ostatní žadatelé již vystřílenou všechnu munici, postavili jsme se u vchodu do jednací místnosti a nabízeli poslední trumf, čokoládové pražské tolary! Vzhledem k tomu, že kromě volby města pro konferenci 2013, probíhaly ještě volby do exekutivy, měli jsme ještě příležitost určité zákulisní diplomacie. Při poslední přestávce před volbou, nám přislíbil podporu známý sympatizující kolega z Holandska a ještě se za nás stačil přimluvit u Američanů. 8

16 wonca 2013 prague Jen tak pro jistotu jsem si připravil dvě tři věty, kdybychom vyhráli. Ale popravdě řečeno, nevsadil bych si na to. Když profesor Bruce Sparks z Jihoafrické Republiky, odstupující president WONCA, oznámil, že pořádající zemí světové konference WONCA 2013 je Česká republika, propukli jsme v jásot, jako bychom vyhráli mistrovství světa. Pak už jsme jen přijímali gratulace. Ukázalo se, že nakonec nás podpořilo i španělsky mluvící Mexiko, které pořádá příští konferenci WONCA 2010 v Kankúnu. Někdo mi ještě stačil říct, že organizovat světový kongres je jak podvázat si koronární artérii. Nicméně zvítězili jsme s přesvědčením, že kongres WONCA 2013 v Praze bude úspěšný. Máme silnou odbornou společnost a řadu kolegů, kteří se na práci pro kongres těší. Již před rozhodnutím jsme získali podporu předsednictva České lékařské společnosti JEP, rektora University Karlovy a pražského primátora. Máme také silnou mezinárodní podporu. A máme zkušeného partnera, společnost GUARANT. Za výbor SVL a přípravný tým konference přeji všem dalším odborným společnostem podobné úspěchy v soutěži o pořádání světových kongresů. Bohumil Seifert koordinátor příprav 20. konference WONCA World 2013 volně podle stejnojmenného článku z časopisu Practicus, 2010 Prezentace nabídky na Světové Radě WONCA v Singapuru, v červenci 2007, zleva u mikrofonu B. Seifert, T. Raboch. A bid presentation at the WONCA World Council in Singapore in July 2007, from left at the microphone B. Seifert, T. Raboch. Radost po vítězství v Singapuru: WONCA 2013 bude v Praze! Zleva B. Seifert, V. Beneš, T. Raboch. The joy after victory in Singapore: WONCA 2013 will be in Prague! From left B. Seifert, V. Benes, T. Raboch. 9

17

18 wonca 2013 prague Vítězná prezentace nabídky SVL pro WONCA Prague 2013 The winning SVL bid presentation for WONCA 2013 Prague 11

19 12

20 wonca 2013 prague 5 Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a účast na konferencích WONCA Nedílnou součástí marketingu konference WONCA 2013 byly informační stánky a osobní vystoupení členů organizačního výboru na významných konferencích. Předseda organizačního výboru tak vystoupil např. v Dubaji (WONCA Region Východní Středomoří), na ostrově Jeju (WONCA Region Pacifická Asie) nebo ve Filadelfii (Kongres Americké akademie rodinných lékařů). Výbor SVL investoval nemalé prostředky do účasti svých členů na konferencích WONCA, s cílem ukázat sílu, nadšení a připravenost společnosti zorganizovat konferenci v Praze. 19. světová konference WONCA, Kankún, Mexiko, 2010 Do Kankúnu, karibského letoviska Mexika, kde se v květnu 2010 konala 19. světová konference WONCA, vyslal výbor SVL 30-ti člennou delegaci českých praktických lékařů. Delegáti přijali roli pozorovatelů a úkoly sledovat různé aspekty, silné a slabé stránky konference. Zde také proběhla první oficiální prezentace Prahy, jako destinace příští světové konference. Prezident budoucí konference, doc. Bohumil Seifert, musel mimo jiné zodpovídat na dotazy z pléna, týkající se vízové povinnosti, naší měny, leteckého spojení, programu podpory účastníků z chudých oblastí, atd. K prezentaci Prahy a konference významně přispěl český velvyslanec v Mexiku, který oficiálně pozval všechny účastníky do Prahy, což bylo velmi pozitivně kvitováno. Kankún byl příležitostí pro celou řadu jednání k navázání kontaktů, oslovení kandidátů na členy Mezinárodního poradního výboru, budoucích hodnotitelů abstrakt a předsedajících sekcí. Diplomatickým úspěchem bylo rozhodnutí, že v roce 2013 nebude v Evropě regionální WONCA. Na postu prezidenta světové organizace vystřídal Holanďana profesora Chris van Wheela již v Singapuru zvolený Dr. Richard Roberts z USA, který přislíbil zásadní podporu na přípravě konference, stejně jako President elect tedy prezident, připravující se na zaujmutí pozice prezidenta v Praze v roce 2013, prof. Michael Kidd z Austrálie. Nejpůsobivějším klíčovým řečníkem mexické konference byla prof. Barbora Starfield, famózní americká vědátorka a mezinárodně uznávaný expert na primární péči, která shrnula výsledky svých studií, ve kterých země se zdravotními systémy orientovanými na primární péči: mají více vyrovnanou distribuci nákladů nemají žádné nebo nízké doplatky za zdravotní péči jsou hodnoceny svým obyvatelstvem jako lepší mají péči, která zahrnuje široké spektrum služeb a která je orientovaná na rodinu mají lepší zdravotní výsledky za lepší cenu Od závěrečného ceremoniálu na konferenci v Kankúnu se začal odvíjet náš čas do konference. Uvědomili jsme si, že se na nás obrací pozornost kolegů z celého světa, kteří očekávají, že z Prahy se stane centrum praktického/rodinného lékařství. 16. evropská konference WONCA, Malaga, Španělsko, 2010 Ve stejném roce proběhla evropská konferece WONCA v Malaze. Motto konference Rodinné lékařství budoucnosti - zdraví v různých kulturách reflektovalo měnící se strukturu evropských národů do multikulturních společností. Důležité bylo i prohlášení z Malagy: Primárné péče jako setrvalá cesta ke zlepšení efektivity národních zdravotních systémů. To bylo v souladu s usnesením 62 13

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

Stanovy. 1. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Stanovy Společnost pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 1. Obecná ustanovení 1 (1) Společnost pro transfuzní lékařství (dále STL) je odbornou společností, která

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague

3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE. 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague 3. NÁRODNÍ KONGRES O KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMU NABÍDKA PRO PARTNERY KONGRESU A VYSTAVOVATELE 11. 12. 12. 2015 Clarion Congress Hotel Prague POŘÁDÁ Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP PREZIDENT

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

Z A O B D O B Í 2 0 1 1 2 0 1 2

Z A O B D O B Í 2 0 1 1 2 0 1 2 Z P R Á V A O Č I N N O S T I Č E S K É S P O L E Č N O S T I Z D R A V O T N I C K É I N F O R M A T I K Y A V Ě D E C K Ý C H I N F O R M A C Í Č L S J E P Z A O B D O B Í 2 0 1 1 2 0 1 2 MARTIN ZE MAN

Více

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE)

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY PRO NS MAS ČR (PS MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE) Pořadatel: ELARD Termín: 7.12. 2011 Místo: Účastník: Brusel Ing. Radim Sršeň, Ph.D. člen PS Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY I. NÁZEV SDRUŽENÍ Název sdružení je Sdružení studentů stomatologie České republiky /zkratka SSS ČR/. II. SÍDLO Sídlem SSS ČR je děkanát Lékařské fakulty

Více

MVDr. Ing. Zbyněk Němeček, Ph.D. Product Manager Sandoz s. r. o. U Nákladového nádraží 10 Orientační přehled zahraničních kongresů pro rok 2014 (kardiologie, interna, diabetes, praktici, gastrologie) Na

Více

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK

XVI. Dostálovy dny urgentní medicíny. Pod záštitou ČSUM a MK Pod záštitou ČSUM a MK Hradec nad Moravicí 7. - 8. října 2009 Dostálovy dny si za patnáct let existence zajistily pevné místo v kalendáři akcí urgentní medicíny. Od nejistých začátků v podobě edukačních

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní.

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní. Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky,

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Salzburg 28.5. 1.6.2014 13th Consultation of the European Network of Health Care Chaplaincy

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Přehled účastníků podle zemí. Čechy Morava Slovensko Zahraničí

Přehled účastníků podle zemí. Čechy Morava Slovensko Zahraničí Registrace Na XVII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se registrovalo celkem 817 osob - 502 lékařů a 315 nelékařských zdravotnických pracovníků. Kongresu se skutečně

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky

RESUSCITACE 14. IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY 30. května 2014, Konferenční centrum City, Praha Sponsorské podmínky RESUSCITACE 14 IV. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY Sponsorské podmínky ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní přátelé, dovolte nám nabídnout Vám možnost účasti na IV. odborném symposiu České resuscitační

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

Oficiální zahájení konference

Oficiální zahájení konference Pod záštitou GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE: P R O G R A M NEDĚLE 22. dubna 2007 12.00 18.00 Registrace účastníků Příprava konferenčních místností a vystavovatelských stánků PONDĚLÍ 23. dubna 2007 den společnosti

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015 Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0176 Termín realizace: 01. 04. 2013 30. 6.

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů

Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů web design on-line publishing SEO Případová studie IMSC 2006 Systém pro on-line podávání, hodnocení a publikování abstraktů Výchozí situace V roce 2006 se v Praze konala 17. Mezinárodní konference hmotnostní

Více

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR

18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011. Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Plenární sekce Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR Zasedací místnost č. 418, 4. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Úterý 6. 12. 2011 Jednání moderuje

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom Vás i v tomto roce co nejsrdečněji pozvat na 24. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů pod záštitou

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Joštova 10, 602 00 Brno, www.asvsp.org

Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Joštova 10, 602 00 Brno, www.asvsp.org Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. Dlouhodobým cílem je přispívat ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Za rozhodující

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více