V textech a obrazech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V textech a obrazech"

Transkript

1

2

3 20. světová konference praktických a rodinných lékařů WONCA června 2013 V textech a obrazech Editoři: Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. MUDr. Jana Vojtíšková Autoři textů: Svatopluk Býma, Otto Herber, Norbert Král, Cyril Mucha, Tomáš Raboch, Bohumil Seifert, Renata Somolová, Nela Šrámková, Zuzana Vaněčková, Jana Vojtíšková Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2013

4

5 Obsah: 1. Úvodní slovo 1 2. Historie Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Co je WONCA? Jak získat světovou konferenci SVL a účast na konferencích WONCA Přípravy konference Konferenční výbory Praha v ohrožení (editorial z Practicusu) Co jsem se naučil. Prezident WONCA Richard Roberts před konferencí Slavnostní zahájení konference Odborný program konference Plenární přednášky Posterová sekce Česko-slovenský den Prekonference mladých praktiků Konferenční výstava Český večer Jak do ordinace (ne) přišla generální ředitelka WHO Běh napříč generacemi Slavnostní zakončení Fakta o konferenci Co se povedlo a co mohlo dopadnout ještě lépe Jak to viděl GUARANT International Výstupy konference pro SVL a všeobecné praktické lékařství v ČR 72

6

7 Předmluva Tato publikace vznikala se záměrem vytvořit historický dokument, složený z textů a obrázků, který by připomínal 20. světovou konferenci praktických a rodinných lékařů WONCA, kterou ve dnech června 2013, uspořádala v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Popisuje šestiletou cestu organizátorů, od odvážného rozhodnutí ucházet se o konferenci, až po její úspěšnou realizaci. Jsou použity články z období příprav, konferenční materiály, přepisy plenárních vystoupení, webové informace a autentické fotografie. Publikace je oslavou těch, kteří se na přípravě konference osobně podíleli, připomene velké dny těm, kteří se akce aktivně nebo pasivně zúčastnili, ale je určena i všem dalším, kteří mají zájem se o konferenci WONCA více dozvědět. V neposlední řadě je míněna jako poděkování našim partnerům. V Praze, říjen 2013 Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Vědecký sekretář SVL ČLS JEP Předseda organizačního výboru konference WONCA 2013 Dear readers, The aim of this publication is to create a historical document, using texts and pictures, to commemorate the 20th World Conference of General Practitioners and Family Physicians WONCA, which was organized in cooperation with the Czech Society of General Practice (CSGP) and GUARANT International, in Prague, on June 25-29, It describes a 6 year long journey, starting from the brave decision of the CSGP committee to bid for the WONCA world conference in Singapore 2007 and ending with the successful completion of the event. Original materials, plenary speech transcripts and abstracts, web information and authentic pictures were used. The texts in English are provided electronically. The WONCA book celebrates all who were involved in the conference organization personally, reminding those who participated of those days of glory, and provides information to all who want to know more about the WONCA conference. Another intention is to thank to all partners and supporters. Bohumil Seifert, assoc. Prof., M.D., Ph.D. Chairman WONCA 2013 Host Organizing Committee

8 wonca 2013 prague 1 Úvodní slovo Pohled na roli praktických lékařů v systému péče o zdraví se v celém světě rychle mění. Za zásadní pro rozvoj primární péče a našeho oboru lze považovat projev generální ředitelky Světové zdravotnické organizace Margaret Chan, který přednesla v Praze při příležitosti Světové konference praktických/rodinných lékařů WONCA 2013, ze kterého si dovolím úvodem citovat následující teze. Zdraví ovlivňují v současném světě obecné jevy, jako je stárnutí obyvatelstva, rychlá urbanizace a globalizace nezdravého životního stylu. Tyto změny mají významné důsledky pro organizaci, financování a poskytování zdravotní péče. Medicína je oblastí, ve které jsou nové produkty téměř vždy nákladnější, komplikovanější, jejich použití je složitější a pravděpodobnost selhání větší. I v zemích, které si mohou dovolit nejpokročilejší inovace, se zdravotní péče blíží k limitu, k bodu zvratu, kdy se stanou rostoucí náklady neudržitelné. Tyto trendy jsou univerzální a představují pro poskytování zdravotních služeb po celém světě globální výzvu. Na jedné straně prudce rostou náklady a omezují se rozpočty, na druhé straně roste očekávání veřejnosti ohledně zdravotní péče. Se stárnutím populace a nárůstem chronických onemocnění se kyvadlo nezvratně pohybuje ve směru integrované, komplexní a na pacienty zaměřené primární péče. Pouze zdravotní systémy s personálně zabezpečenou a silnou primární péčí budou schopny poskytovat kvalitní a zaplatitelné zdravotní služby. Modely založené na specializované péči nejsou ideálním přístupem ke zvládání problémů stárnoucích populací. Rodinní/praktičtí lékaři mají optimální postavení v systému, které jim umožňuje pěstovat dlouhodobé vztahy s pacienty, pomáhat lidem stárnout ve zdraví, zůstat v domácím prostředí co nejdéle, zůstat společensky angažovaní a v případě potřeby najít optimální variantu specializované péče. Zdravotní systém, jehož páteří je primární péče a jehož základnou jsou rodinní/praktičtí lékaři, přináší nejlepší výsledky zdravotní péče s těmi nejnižšími náklady a maximální spokojeností uživatelů. Primární péče je naší největší nadějí pro budoucnost. Rodinní/praktičtí lékaři jsou vycházejícími hvězdami budoucnosti. Z popela vysoce specializované, lidskosti zbavené a komercializované zdravotní péče, povstane rodinné/praktické lékařství jako fénix, který vzlétne, vydávaje světlo s příslibem duhy. V tom spočívá starobylá historická dohoda mezi lékaři a pacienty, a právě tam se musí vrátit zdravotnické a lékařské povolání. Všechny Vás podporuji v tom, abyste i nadále kultivovali lidskou stránku medicíny. Pokud by se podařilo v České republice i v dalších zemích, stojícími před obdobnými výzvami naplnit poselství pro primární péči, které zaznělo na Světové konferenci WONCA 2013 v Praze, myslím, že naše práce spojená s přípravou konference i jejím průběhem by dostala mnohem širší a naprosto zásadní rozměr, ve který jsme ani netroufali doufat. V Hradci Králové, říjen 2013 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. Předseda SVL ČLS JEP 1

9 2 Historie Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Historie Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SVL ČLS JEP) byla nastartována po klíčové konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO) v Alma Atě v roce 1978, která vytýčila prioritu primární péče s důrazem na všeobecné praktické lékařství. V Československu byl následně uzákoněn samostatný obor všeobecné lékařství s definovaným obsahem a specializační přípravou zakončenou povinnou atestační zkouškou na nově založené Katedře všeobecného lékařství ILF Praha. V souladu s tímto vývojem byla dne 29. ledna 1979 na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána žádost obvodních lékařů o vznik samostatné odborné společnosti. Na ustavující schůzi Společnosti, konané v Lékařském domě v Praze dne 12. dubna 1980, byl pak prvním předsedou zvolen MUDr. Jan Vaněk, obvodní lékař z Prahy. Tak došlo k formální emancipaci všeobecného lékařství mezi ostatními lékařskými obory, i když přetrvávaly tendence tento základní obor zaměňovat s jinými obory a podceňovat jeho zásadní přínos pro zdraví populace. Na 1. konferenci všeobecného lékařství, která se konala v následujícím roce v Hradci Králové, byl stanoven plán činnosti a odborný program Společnosti. V tehdejší době šlo zejména o profilování všeobecného praktického lékařství jako skutečně samostatného lékařského oboru. Bylo nutno specifikovat především systém postgraduální a specializační přípravy lékařů. Zakladatelé odborné společnosti již v samém začátku usilovali o zavedení výzkumu do práce v linii prvního kontaktu s pacienty. K předávání odborných informací sloužila v tehdejší době pravidelná setkání kolegů v Praze na Pracovních dnech všeobecného lékařství a také se od té doby datuje konání každoročních výročních konferencí. I v reformním období sehrála SVL ČLS JEP významnou roli. Po roce 1989 došlo v primární péči k radikálním změnám, na kterých se SVL ČLS JEP aktivně podílela: možnost svobodné volby lékaře, rozpuštění bývalých okresních a krajských ústavů národního zdraví, umožnění privatizace ordinací, založení České lékařské komory (ČLK), zavedení systému zdravotního pojištění. Tyto skutečnosti vytvořily základní předpoklady pro znovuobnovení činností všeobecných praktických lékařů v evropském kontextu a překonání období násilného přerušení spolupráce se státy s vyspělými systémy zdravotnictví. Začaly se uskutečňovat první kroky k naplnění Charty praktického lékaře v souladu se stanovisky WHO. V profesní oblasti získalo potřebnou autoritu v roce 1990 vzniklé Sdružení praktických lékařů ČR (dále SPL ČR). V době, kdy se pozornost praktických lékařů obrátila především k profesní problematice, SVL ČLS JEP podporovala a odbornými argumenty posilovala SPL ČR v jeho činnosti. Podařil se přechod financování praktických lékařů z výkonové na smíšenou kapitačně - výkonovou platbu a tím byl položen základ k finanční stabilitě primární péče. Na všech lékařských fakultách byla založena pracoviště všeobecného/praktického/rodinného lékařství s výukou základů oboru již v pregraduálním stupni, kterou vedli a vedou významní představitelé SVL ČLS JEP. Dále se zdokonalil způsob specializační přípravy v oboru a jako zlomové se ukázalo v roce 2009 prosazení systému rezidenčních míst, finančně dotovaných MZ ČR. SVL ČLS JEP rozvinula svou informační infrastrukturu a systém kontinuálního vzdělávání. Pod její odbornou garancí běží pravidelné vzdělávací semináře po celé republice, které svým obsahem reagují na aktuální odbornou potřebu oboru. Pravidelně jsou pořádané výroční konference a přibyla i Jarní interaktivní konference. Na obou akcích je naší snahou, aby se stále častěji prezentovala odborná sdělení samotných praktiků. SVL ČLS JEP pořádá 150 odborných vzdělávacích akcí po celé ČR ročně, dvě celostátní konference, vydává vlastní časopis Practicus, který je zdarma rozesílán všem VPL v ČR, má svoje webové stránky (www.svl.cz) a nabízí e-learning. 2

10 wonca 2013 prague V současnosti SVL ČLS JEP pracuje na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím celostátních preventivních programů. Je zájmem SVL ČLS JEP, aby i v oblasti praktické medicíny docházelo k výzkumu a k aktuální aplikaci vědeckých závěrů. Za tím účelem byl iniciován vznik Nadačního fondu, který tyto aktivity podporuje. Praktičtí lékaři tak publikují pod hlavičkou společnosti, vystupují na domácích i zahraničních kongresech a účastní se práce mezinárodních pracovních skupin. Organizačně došlo v posledním desetiletí k dalšímu posunu a to k vytvoření krajských konzultantů a spolu se SPL ČR krajských center primární péče, které reprezentují obor na úrovni krajů. Jsou tak partnerem v komunikaci mezi výborem společnosti a členskou základnou a zároveň jsou významným partnerem pro dialog se státní správou v kraji. V souvislosti s narůstajícími povinnostmi výboru SVL tito kolegové rozšiřují okruh aktivních spolupracovníků. Členská základna SVL ČLS JEP se za posledních 10 let zdvojnásobila a dosahuje v současnosti téměř členů z VPL. S narůstáním členské základny SVL zároveň rostl její kredit a vážnost jejich zástupců v mezioborových diskuzích a v komisích při expertních jednáních. V průběhu let se SVL ČLS JEP stala členem řady mezinárodních odborných organizací (SIGM, WONCA, EANA) a její zástupci se prosadili i do jejich významných funkcí. Vyvrcholením mezinárodních aktivit bylo pořádání Světové konference praktických/ rodinných lékařů WONCA v roce 2013 v Praze. Závěrem mohu konstatovat, že na začátku století je SVL ČLS JEP obecně považována za dynamicky se rozvíjející emancipanou odbornou společnost, která je schopna, jako jedna z mála u nás, připravit akci světového významu a přispět tak k rozvoji oboru nejen v České republice, ale i v dalších zemích. Svatopluk Býma Výbor SVL ČLS JEP v roce The Czech Society of General Practice Committee

11 Introduction The Czech Society of General Practice (www.svl.cz) is a scientific body for general practitioners, working independently (since 1980 when it was founded) under the umbrella of the traditional Czech Medical Association, which is named the J. E. Purkyně Czech Medical Association (CzMA JEP, CzMA JEP is the most influential Czech medical body - more than 130 specialist societies and over 100 local organizations cooperate there together. The discipline itself, general practice, was established with its own postgraduate curriculum in Membership in the CSGP comprises about 90% of all medical practitioners in the Czech Republic. CSGP strongly supports the Young Practitioners, a branch of the Vasco de Gama Movement. For more than 35 years, CSGP has created a platform for primary care research, continuous medical education, publications, the exchange of expertise, project development and implementation. It serves as a reference body for the Czech government, medical universities and postgraduate medical school. The Centre for Guideline Development was established 10 years ago by CSGP and practical guidelines substantially influence the management in general practice. Practicus, a scientific journal owned by CSGP, is issued on a monthly basis in prints. The major current challenges for CSGP are: its residency program, quality development, clinical competences in chronic conditions (diabetes, COPD), prescription limitation for GPs and development of academic general practice. CSGP has representatives in the WONCA Europe networks and special interest groups and has organised some of their past meetings. CSGP was a host organization of the WONCA Europe Conference in In June 2013 CSGP hosted the WONCA World Conference in Prague. Bohumil Seifert, assoc.prof., M.D., Ph.D. Scientific Secretary CSGP Svatopluk Byma, assoc.prof., M.D., Ph.D. President of CSGP 4

12 wonca 2013 prague 3 Co znamená WONCA? Největší a nejvýznamnější světovou organizací praktických/rodinných lékařů (VPL/RL) je WONCA (World Organization of National Colleges and Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians), zkráceně někdy označovaná jako World Organization of Family Medicine. Byla založena 18-ti členskými organizacemi v roce Dnes sdružuje již 126 členských organizací ve 102 zemích světa, reprezentujících téměř půl miliónu všeobecných praktických/rodinných lékařů. WONCA je vybudována na regionálním principu (WONCA Africa, WONCA Asia Pacific, WONCA East Mediterranean Region, WONCA Middle East South Asia, WONCA Europe, WONCA Iberoamerica, WONCA North America). Regionální konference WONCA jsou pořádány každoročně, světová konference jednou za tři roky. Reprezentanti členských zemí tvoří nejvyšší orgán, Světovou radu WONCA, která se schází na světových konferencích a rozhoduje o složení exekutivy v čele s prezidentem, ale také např. hlasuje o místu konání budoucí konference. Exekutiva řídí organizaci v období mezi zasedáními Světové rady. Sekretariát sídlí t. č. v Bangkoku (www.globalfamilydoctor.com). Jako hlavní cíl si WONCA klade zlepšení kvality života lidí na celém světě prosazováním svých hodnot a prostřednictvím zvyšování standardu péče, poskytované ve všeobecném praktickém/rodinném lékařství. Dále podporou osobní, komplexní a kontinuální péče o jednotlivce v kontextu rodiny a komunity, podporou rozvoje akademické základny oboru, poskytnutím platformy pro výměnu znalostí, informací a zkušeností mezi členskými organizacemi a reprezentací vzdělávacích, výzkumných a klinických aktivit všeobecných praktických/rodinných lékařů na světových fórech a vůči jiným světovým organizacím na poli zdraví a lékařské péče. WONCA vytváří pracovní komise a skupiny, které se zabývají globálními problémy, jako jsou např. Výbor pro klasifikaci nemocí a stavů, pracovní skupiny pro informatiku, pro zajištění kvality, pro duševní zdraví, pro respirační onemocnění, postavení žen v lékařství, atd. Evropská část WONCA má zkratku ESGP/FM (European Society of General Practice/Family Medicine), sdružuje více než 30 členských organizací (včetně naší SVL ČLS JEP) a reprezentuje více než VPL/RL Evropy. Členem se může stát výhradně organizace VPL/RL, která má vědeckou náplň a dostatečně reprezentuje VPL/RL své země; to znamená, že má významný podíl členů ze všech praktikujících lékařů. Můžeme být hrdí, že SVL ČLS JEP splnila záhy všechna tato kritéria a od roku 1995 je členem jak ESGP/FM tak i světové organizace WONCA. ESGP/FM (www.woncaeurope.com) hraje rozhodující roli v oboru v Evropě. Spolupracuje s WHO, vládami členských zemí, profesními a odborovými organizacemi (např. UEMO), má kontakty s mnoha organizacemi ostatních specializací medicíny (kardiologie, onkologie, gastroenterologie, diabetologie ). ESGP/FM obhospodařuje fond podporující významné projekty s mezinárodním dopadem a tematicky shodnými se stanovenými prioritami oboru. ESGP/FM vydává vědecký časopis European Journal of General Practice. V rámci evropské organizace WONCA působí spolupracující organizace, mezinárodní sítě a pracovní skupiny. V některých z nich má Česká republika své zástupce. Nejvýznamnější postavení mají tři samostatně operující organizace, které vznikly po roce 1995: výzkumná EGPRN (European General Practice Research Network), společnost učitelů EURACT (European Academy of Teachers) a pracovní skupina zabývající se kvalitou péče EQuiP (European Association for Quality in General Practice/Family Medicine). 5

13 Mezi další spolupracující organizace patří EUROPREV (Evropská pracovní skupina zabývající se prevencí v oboru), EURIPA (Asociace praktických lékařů, pracujících v odlehlých oblastech) a Vasco De Gama Movement, iniciativa mladých evropských praktických lékařů. Mezi zájmové skupiny (tzv. WONCA Special Interest Groups) patří PCD (Primary Care Diabetes Group), ESPCG (European Society for Primary Care Gastroenterology), IPCRG (International Primary Care Respiratory Group), EPCCS (European Primary Care Cardiovascular Society), GRIN (General Practice Respiratory Infections Network). Některé z těchto skupin mají výbory tvořené národními reprezentanty, jiné jsou organizovány na bázi individuálního členství. Kontakty je možné vyhledat na internetu. Tyto organizace a skupiny z velké míry přispívají k odbornému programu evropských i světových konferencí. Odkazy: Bohumil Seifert Stánky WONCA na pražské konferenci. Booths at WONCA Village. 6

14 wonca 2013 prague 4 Jak získat světovou konferenci Každá generace odborné společnosti obvykle dospěje k ambici uspořádat mezinárodní konferenci. Jen některým společnostem se ovšem podaří získat konferenci světovou. O uspořádání světového kongresu je obvykle velký zájem a o místě se rozhoduje v tajném hlasování. Vlastnímu hlasování předchází složitý děj, který zahrnuje nejrůznější aktivity od poctivé přípravy nabídky až po zákulisní lobování. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (dále SVL) tímto procesem úspěšně prošla. Ze světové konference v Singapuru v červenci 2007 si přivezla vítězství v napínavém hlasování o pořadateli konference WONCA World Využíváme této příležitosti, abychom se o naše čerstvé zkušenosti podělili. Pořádání světové konference WONCA je vysoce prestižní záležitostí. V roce 2013 se WONCA po 15 letech vrátí do Evropy. O pořadateli světové konference WONCA se rozhoduje při jednání Světové rady WONCA, které vždy předchází světové konferenci. Rada se skládá z delegátů jednotlivých společností/zemí, kteří disponují počtem hlasů, který odpovídá členské základně národních společností. SVL je v organizaci WONCA respektovanou organizací, se zástupci ve významných pracovních skupinách a organizačních strukturách. Dr. Václav Beneš byl po 2 volební období členem exekutivy evropské organizace WONCA a byl v roce 1997 prezidentem prvního evropského kongresu WONCA, který se konal v postkomunistické části Evropy. Záměr přesvědčit evropské kolegy o našich organizačních schopnostech byl také v pozadí organizace sympozií pro evropské učitele praktického/rodinného lékařství (EURACT, 2006) a pro evropské experty z oblasti kvality primární péče (EQuiP, 2007). V roce 2006 jsme v Praze uspořádali regionální konferenci pro praktické lékaře ze zemí střední a východní Evropy (ISGP, 2006). Na roku 2006 výbor SVL rozhodl o kandidatuře na uspořádání světové konference WONCA v roce 2013 v Praze. Jedním z prvních kroků bylo výběrové řízení pro kongresovou agenturu. Byla vybrána společnost Guarant International (dále Guarant), která organizačně zajišťovala i úspěšnou konferenci WONCA Europe v roce Do konce března 2007 zaslalo své nabídky (+ poplatek USD) na sekretariát WONCA v Singapuru pět národních společností, nabízejících atraktivní evropské destinace: česká (Praha), italská (Benátky), rakouská (Vídeň), řecká (Atény) a španělská (Barcelona). V písemné nabídce šlo především o naplnění formálních předpokladů, o finanční rozpočet, včetně návrhu kongresového poplatku a odvodu světové organizaci a o průkaz, že kongresové prostory vyhovují. Nabídka všech žadatelů byla po formální stránce přijata. V seznamu kandidátských měst bylo jedno krásnější, než druhé. Soustředili jsme se proto na hledání argumentů, které by podpořily naši kandidaturu oproti silným konkurentům a které by ukázaly na jedinečnost naší nabídky. Připomenu některé z argumentů, na které jsme vsadili: 1) Krásná a turisticky atraktivní Praha, prezentovaná mimo jiné jako brána k exploraci Evropy pro turisty z jiných kontinentů, cenově dostupnější než ostatní kongresová města. 2) České pivo jako fenomén z hlediska kvality i ceny. 3) Střední a východní Evropa jako rychle se rozvíjející oblast, a to i z hlediska primární péče. SVL, díky svým aktivitám a zejména konferencím WONCA region Europe 1997 a ISGP v roce 2006, získala významné postavení v tomto regionu. Zdůrazňovali jsme, že tento region světovou konferenci WONCA potřebuje a naopak, WONCA potřebuje zesílit svůj vliv v této části Evropy a dále na východ. 7

15 Podařilo se nám získat podporu všech zemí, které nedávno přistoupily do EU, ještě měsíce před vlastní volbou. Tento argument přijali, jak se ukázalo, i zástupci severských evropských zemí a oslovil i exekutivu WONCA. Ještě před odletem na jednání jsme obeslali elektronicky všechny reprezentanty v Radě informačním letákem a těsně před odletem na konferenci jsme toto zopakovali. Jak jsme ale předpokládali, rozhodující byly tři dny vlastního jednání, vlastní prezentace a neúnavné lobování. Třídenní jednání Rady WONCA v Singapuru předcházelo vlastní konferenci. Prezentace pěti nabídek pro konferenci 2013 proběhla 22. července, zatímco vlastní tajné hlasování následující den. Sekretariát WONCA umožnil všem žadatelům prezentační stánek/stolek v předsálí jednací místnosti po dobu jednacích dní. Je třeba zdůraznit, že náš stánek byl nejlépe připraven a přinášel nejvíce informací. GUARANT např. předčil ostatní tím, že zajistil jako hostesku českou dívku, žijící v Singapuru. Bylo milé potkávat např. kolegy s černou pletí s plackou Vote for Prague 2013 v hotelu i po městě. Pořadí vlastních 15 minutových prezentací žadatelů se losovalo. Česká republika vystupovala jako čtvrtá. O kráse Benátek nikdo nepochyboval. Italům navíc hrálo do not to, že evropská konference WONCA 2006, která se konala ve Florencii, přinesla významný zisk. Podle očekávání měla skvělou prezentaci Barcelona. Španělé ukázali nové kongresové centrum, ujistili o očekávané účasti praktických lékařů jen ze Španělska a přislíbili simultánní tlumočení do Španělštiny. Vídeň také představila sympatickou nabídku. Po nás se prezentovali Řekové, kteří zase připomněli, že zorganizovali letní olympiádu. Česká prezentace měla tři části. Nejprve jsem představil naši společnost a zdůraznil postavení regionu střední a východní Evropy z perspektivy primární péče. V další části pan Tomáš Raboch představil společnost GUARANT a prezentoval všechny podstatné informace o Praze, ubytování a dopravě a kongresovém centru. Jasně popsal i předpokládaný finanční rozpočet. Nenásilně a vtipně byl do prezentace zakomponován tzv. beer index, srovnání cen piva v evropských městech. Přes veškerou naši solidnost a vážnost, právě tento moment si členové Rady nejvíce zapamatovali. Prezentace byla zakončena jednominutovým filmem o Praze. Prezentaci podpořili v auditoriu kromě věčně lobujícího Václava Beneše ještě další dva členové výpravy v národních fotbalových dresech. Měli jsme z prezentace dobrý pocit a řada kolegů nám přišla pogratulovat. Při vší skromnosti jsme se mohli domnívat, že naše prezentace byla nejlepší a nejpoctivěji připravená. V tuto chvíli jsme věděli, že nás podpoří přítomní kolegové z východní a střední Evropy, podporu nám již dříve přislíbili Dánové, Němci a Angličané. Po zádech nám plácali i někteří arabští zástupci, někteří Afričané, Filipínci a zástupce Singapuru. Na druhou stranu španělsky mluvící komunita v rámci WONCA je obrovská, a tak jsme nemohli počítat s podporou jižní Evropy, celé Jižní a Střední Ameriky, Karibiku. Otázkou byl postoj Spojených států, které disponují celkem šesti hlasy. Česká republika má dva hlasy. Ve hře bylo asi 180 hlasů od stovky přítomných delegátů + proxy (hlasy delegované). Když po prezentacích Španělé oznámili, že španělský ambasador zve všechny na recepci do hotelu Raffles (shodou okolností jeden z nejdražších hotelů v Singapuru) a naplnily se dva autobusy zájemců, poklesla nám brada. Španělé nás pak osobně, s velkorysostí vítězů, také pozvali na raut. Později večer mne španělský kolega představil ambasadorovi. Byl to velice příjemný pán, věnoval mi čtvrthodinku a vyslovil politování, že právě díky Barceloně přijde Praha o tuto konferenci. My jsme se ale nevzdali. Následující den ráno, v době, kdy měli ostatní žadatelé již vystřílenou všechnu munici, postavili jsme se u vchodu do jednací místnosti a nabízeli poslední trumf, čokoládové pražské tolary! Vzhledem k tomu, že kromě volby města pro konferenci 2013, probíhaly ještě volby do exekutivy, měli jsme ještě příležitost určité zákulisní diplomacie. Při poslední přestávce před volbou, nám přislíbil podporu známý sympatizující kolega z Holandska a ještě se za nás stačil přimluvit u Američanů. 8

16 wonca 2013 prague Jen tak pro jistotu jsem si připravil dvě tři věty, kdybychom vyhráli. Ale popravdě řečeno, nevsadil bych si na to. Když profesor Bruce Sparks z Jihoafrické Republiky, odstupující president WONCA, oznámil, že pořádající zemí světové konference WONCA 2013 je Česká republika, propukli jsme v jásot, jako bychom vyhráli mistrovství světa. Pak už jsme jen přijímali gratulace. Ukázalo se, že nakonec nás podpořilo i španělsky mluvící Mexiko, které pořádá příští konferenci WONCA 2010 v Kankúnu. Někdo mi ještě stačil říct, že organizovat světový kongres je jak podvázat si koronární artérii. Nicméně zvítězili jsme s přesvědčením, že kongres WONCA 2013 v Praze bude úspěšný. Máme silnou odbornou společnost a řadu kolegů, kteří se na práci pro kongres těší. Již před rozhodnutím jsme získali podporu předsednictva České lékařské společnosti JEP, rektora University Karlovy a pražského primátora. Máme také silnou mezinárodní podporu. A máme zkušeného partnera, společnost GUARANT. Za výbor SVL a přípravný tým konference přeji všem dalším odborným společnostem podobné úspěchy v soutěži o pořádání světových kongresů. Bohumil Seifert koordinátor příprav 20. konference WONCA World 2013 volně podle stejnojmenného článku z časopisu Practicus, 2010 Prezentace nabídky na Světové Radě WONCA v Singapuru, v červenci 2007, zleva u mikrofonu B. Seifert, T. Raboch. A bid presentation at the WONCA World Council in Singapore in July 2007, from left at the microphone B. Seifert, T. Raboch. Radost po vítězství v Singapuru: WONCA 2013 bude v Praze! Zleva B. Seifert, V. Beneš, T. Raboch. The joy after victory in Singapore: WONCA 2013 will be in Prague! From left B. Seifert, V. Benes, T. Raboch. 9

17

18 wonca 2013 prague Vítězná prezentace nabídky SVL pro WONCA Prague 2013 The winning SVL bid presentation for WONCA 2013 Prague 11

19 12

20 wonca 2013 prague 5 Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a účast na konferencích WONCA Nedílnou součástí marketingu konference WONCA 2013 byly informační stánky a osobní vystoupení členů organizačního výboru na významných konferencích. Předseda organizačního výboru tak vystoupil např. v Dubaji (WONCA Region Východní Středomoří), na ostrově Jeju (WONCA Region Pacifická Asie) nebo ve Filadelfii (Kongres Americké akademie rodinných lékařů). Výbor SVL investoval nemalé prostředky do účasti svých členů na konferencích WONCA, s cílem ukázat sílu, nadšení a připravenost společnosti zorganizovat konferenci v Praze. 19. světová konference WONCA, Kankún, Mexiko, 2010 Do Kankúnu, karibského letoviska Mexika, kde se v květnu 2010 konala 19. světová konference WONCA, vyslal výbor SVL 30-ti člennou delegaci českých praktických lékařů. Delegáti přijali roli pozorovatelů a úkoly sledovat různé aspekty, silné a slabé stránky konference. Zde také proběhla první oficiální prezentace Prahy, jako destinace příští světové konference. Prezident budoucí konference, doc. Bohumil Seifert, musel mimo jiné zodpovídat na dotazy z pléna, týkající se vízové povinnosti, naší měny, leteckého spojení, programu podpory účastníků z chudých oblastí, atd. K prezentaci Prahy a konference významně přispěl český velvyslanec v Mexiku, který oficiálně pozval všechny účastníky do Prahy, což bylo velmi pozitivně kvitováno. Kankún byl příležitostí pro celou řadu jednání k navázání kontaktů, oslovení kandidátů na členy Mezinárodního poradního výboru, budoucích hodnotitelů abstrakt a předsedajících sekcí. Diplomatickým úspěchem bylo rozhodnutí, že v roce 2013 nebude v Evropě regionální WONCA. Na postu prezidenta světové organizace vystřídal Holanďana profesora Chris van Wheela již v Singapuru zvolený Dr. Richard Roberts z USA, který přislíbil zásadní podporu na přípravě konference, stejně jako President elect tedy prezident, připravující se na zaujmutí pozice prezidenta v Praze v roce 2013, prof. Michael Kidd z Austrálie. Nejpůsobivějším klíčovým řečníkem mexické konference byla prof. Barbora Starfield, famózní americká vědátorka a mezinárodně uznávaný expert na primární péči, která shrnula výsledky svých studií, ve kterých země se zdravotními systémy orientovanými na primární péči: mají více vyrovnanou distribuci nákladů nemají žádné nebo nízké doplatky za zdravotní péči jsou hodnoceny svým obyvatelstvem jako lepší mají péči, která zahrnuje široké spektrum služeb a která je orientovaná na rodinu mají lepší zdravotní výsledky za lepší cenu Od závěrečného ceremoniálu na konferenci v Kankúnu se začal odvíjet náš čas do konference. Uvědomili jsme si, že se na nás obrací pozornost kolegů z celého světa, kteří očekávají, že z Prahy se stane centrum praktického/rodinného lékařství. 16. evropská konference WONCA, Malaga, Španělsko, 2010 Ve stejném roce proběhla evropská konferece WONCA v Malaze. Motto konference Rodinné lékařství budoucnosti - zdraví v různých kulturách reflektovalo měnící se strukturu evropských národů do multikulturních společností. Důležité bylo i prohlášení z Malagy: Primárné péče jako setrvalá cesta ke zlepšení efektivity národních zdravotních systémů. To bylo v souladu s usnesením 62 13

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MĚSÍČNÍK ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU 03/2014 ROČNÍK 4 TÉMA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 17 PROGRAMÁTOŘI MAJÍ NEJVYŠŠÍ MZDY 23 20 LET ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ OFICIÁLNÍ STATISTIKY V OSN 4 ČESKÉ MATKY

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha 25. 9. 2008 Česko-norská

Více

Svět je tvrdé místo k narození

Svět je tvrdé místo k narození Z obsahu: 60 let Informačního centra OSN v Praze O UNFPA s Janou Simonovou Češi ve službách UNV Historie sídla OSN Václav Klaus na všeobecné rozpravě 62. Valného shromáždění Ban Ki-moon: Změna klimatu

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS)

Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Červen 2006 Ročník 11/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Ze setkání s ministryní Petrou Buzkovou Za dobu existence Slezské univerzity zaznamenaly vlády ČR jména sedmi ministrů školství. Jejich

Více

konference ICEE v Norsku

konference ICEE v Norsku 8 2001 XI konference ICEE v Norsku pozvání na prezentaci učebnice Karlův most zkoumají i brněnští odborníci v areálu FEI VUT v Brně sídlili Keltové Obsah 3... SVĚT PO ÚTOKU OKU...... 4... SLOVO O REKTORA

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

PROSINEC 2011 LISTY UNIVERZITY OBRANY

PROSINEC 2011 LISTY UNIVERZITY OBRANY PROSINEC 2011 LISTY UNIVERZITY OBRANY UNIVERZITA OBRANY a Základní organizace ČMOSA UO v Brně pořádají viii. reprezentační ples OREA hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno pátek 17. února 2012 v 19.30 hodin

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Č á s t I. K historii NKÚ...5 Richard Mandelík: Jak se zrodily zákon o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH, MORAVY A SLEZSKA - SHS ČMS 1 1 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů listopad 2003 číslo 9 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Anémie u dětí Trombocytopénie v dětském věku Moderní ambulantní léčba dětské leukémie tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

Muži a ženy. Proč ženy berou méně. Kde ty všechny děti jsou? Přibývá mladších ženichů a vzdělanějších nevěst. www.statistikaamy.cz

Muži a ženy. Proč ženy berou méně. Kde ty všechny děti jsou? Přibývá mladších ženichů a vzdělanějších nevěst. www.statistikaamy.cz Měsíčník Českého statistického úřadu 06/2014 ročník 4 téma Muži a ženy 17 Proč ženy berou méně 20 Kde ty všechny děti jsou? 12 Přibývá mladších ženichů a vzdělanějších nevěst 34 www.statistikaamy.cz www.statistikaamy.cz

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května 2010 31. října 2010

III. Koncepce účasti České republiky na. Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj. 1. května 2010 31. října 2010 III. Koncepce účasti České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 Šanghaj 1. května 2010 31. října 2010 OBSAH 1. Hlavní téma EXPO 2010 2 2. Téma národní účasti České republiky na EXPO 2010 4 3. Prezentace

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více