METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE"

Transkript

1 METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. OBSAH SEMINÁRNÍ PRÁCE Úvod (a cíl) práce význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce. Doporučuje se psát v 1. os. mnoţ. č. ( pozorujeme, vytváříme ), nebo er-formě ( vzniká, tvoří se ) Teoretická část zpracování písemných pramenů či literárních zdrojů zjištěných v rámci úvodní rešerše, pohled na řešenou problematiku u jiných autorů, východiska formující jednotlivé aspekty řešené problematiky Metodická část popis přístupu autora k zadanému tématu, popis pouţitých metod, vč. základních charakteristik, ev. matematicko-statistických, komparativních a jiných metod Výsledky přehledné a výstiţné (např. tabulkové, eventuálně graficky zpracované v tabulkovém, nebo grafickém editoru) výstupy zpracovaného vlastního tématu seminární práce s aktuálním komentářem k dosaţeným výsledkům a jejich konfrontace s pracemi jiných autorů; tato část seminární práce je nejobsáhlejší Závěr stručné a výstiţné vymezení dosaţených výsledků s odkazem na cíle, které si autor stanovil v úvodu Poznámky (pokud je autor neuvádí přímo dole na stránkách pod čarou s vyuţitím funkce MS Wordu: ODKAZY VLOŢIT POZN. POD ČAROU) Seznam použité literatury, pramenů, internetových zdrojů, popř. interview Seznam zkratek (pokud jsou) Přílohy!!! Seminární práce musí mít rozsah min. 20 normostran A4. Do tohoto součtu se započítávají všechny stránky MIMO přílohy.

2 II. FORMÁLNÍ ÚPRAVA SEMINÁRNÍ PRÁCE Úvodní strana centrováno doprostřed, velikost písmen úměrně šířce strany GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA KUTNÁ HORA NÁZEV PRÁCE Seminární práce Obor číslo + název oboru. (dle klasifikace SOČ, viz např. Obor č. 16 Historie Kutná Hora 2005 vedoucí seminární práce: Josef Novák Mgr. Karel Nový, Ph.D. strana 2 dole prohlášení, např.: Prohlašuji, ţe jsem seminární práci vypracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. + vlastnoruční podpis strana 3 dole moţno uvést poděkování vedoucímu seminární práce, např.: Děkuji Mgr. Karlu Novému, Ph.D., za cenné rady a ochotu při řešení mé seminární práce. strana 4 obsah (vygenerovat pomocí MS Wordu) strana 5 úvod a další podle obsahu

3 III. ČLENĚNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Seminární práce je většinou rozdělena na tyto základních částí: 1 ÚVOD (popř. ÚVOD A CÍL PRÁCE). Tento úvodní oddíl můţe mít také číslo 0, kdeţto č. 1 bude aţ vlastní text. 2 TEORETICKÁ ČÁST (souhrn literární rešerše) atd. 3 METODICKÁ ČÁST 3.1 Metoda (např. dotazníková, komparativní) 3.2 Postup při řešení daného úkolu atd.!!! Seminární práce NEMUSÍ být formálně členěna na teoretickou a praktickou část. Zvláště u humanitních předmětů lze členit práci na úvod, jednotlivé kapitoly (popř. i podkapitoly) a závěr. 4 VÝSLEDKY 5 ZÁVĚR 6 POZNÁMKY (pokud je autor neuvádí přímo v práci dole na stránkách pod čarou) 7 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY, PRAMENŮ, INTERNETOVÝCH ZDROJŮ, INTERVIEW (uvede se jen to, co v práci skutečně je) 8 SEZNAM PŘÍLOH (pokud je) 9 PŘÍLOHY

4 IV. OBECNÉ POKYNY PRO FORMU SEMINÁRNÍ PRÁCE Normostrana formalizovaná, normovaná strana strojopisem obsahuje 30 řádků na stránku a 60 úhozů na řádek. Lze připustit odchylku 1 řádek a 5 úhozů Okraje horní, pravý a dolní cca 2,5 cm levý cca 3,5 4 cm (je širší kvůli vazbě) Písmo velikost písmen 12, hlavní nadpisy kapitol vel. 14, podkapitol vel. 12 řádkování 1,5 typ písma Times New Roman (CE), připustit lze připustit i Courier New mezery se píší za interpunkčními znaménky: za čárkou,_ za tečkou._ atd. pozor na _=_, 30_% (30 procent), ale 30% (třicetiprocentní), pozor také na psaní mezer u závorek: tato práce se_(jak bylo uvedeno)_zabývá Nadpisy nadpisy základních částí písmem velikosti 14, tučně, všechna písmena velká, číslování 1, 2 atd. (pouţívejte styly) nadpisy kapitol: písmo 12, tučně, všechna písmena velká, číslování 2.1, 2.2, 2.3 atd. (pouţívejte číslování odstavců z MS Wordu) nadpisy podkapitol (pokud jsou): písmo 12, tučně, číslování 2.1.1, atd. Není nutné členit práci na podkapitoly ( apod.), pokud by tyto podkapitoly byly příliš krátké, např. pouze 1 odstavec. Za koncovou číslicí v nadpisu, tedy ani jednocifernou, se nikdy nepíše tečka. Jde tedy např. o kapitolu 2 ( dvě ), nikoli 2. ( druhou ). Číslování stránek průběţně, tedy vč. seznamu literatury stránky příloh se jiţ NEČÍSLUJÍ, neboť jsou očíslované přílohy uvádět v zápatí stránky uprostřed (velikost 10) Číslování stránek se zobrazuje aţ od s. 4, tj. od obsahu, takţe ani na úvodní straně, ani u prohlášení a poděkování NEJSOU napsaná čísla stránek! Jeden ze způsobů, jak toho na PC dosáhnout, je např. rozdělení dokumentu na 2 oddíly: strany 1 3 zvlášť BEZ zadaného stránkování a od strany 4 zvlášť se stránkováním od č. 4.

5 V. CITACE A ODKAZY NA ZDROJE Veškeré doslovně citované (tj. ze zdroje převzaté) pasáţe v textu MUSÍ být v uvozovkách a na konci označeny pomocí horního indexu (nebo horního indexu se závorkou); např.: Srpen je letní měsíc. 1 nebo Srpen je letní měsíc. 1 ) Poznámka o zdroji se pak obvykle umístí do seminární práce: buď na stránce dolu pod čarou pomocí ODKAZY VLOŢIT POZN. POD ČAROU, nebo na samostatnou stránku na konec práce za závěr. Níţe uvedené způsoby citací odpovídají státní normě ČSN ISO 690 ( ), platné od 1. dubna 2011 (viz Přiznání citovaného (převzatého) textu je v odborné práci nezbytné. Při neuvedení zdrojů dochází k porušení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorský zákon) v platném znění. Citace z monografie PŘÍJMENÍ, jméno. Název knihy. Místo vydání: nakladatelství, rok. 1) MALÝ, Josef. Veřejná ekonomie. Praha: Computer Press, 1998, s ) ROLNÝ, Jan POKORNÝ, Karel. Dějiny Prahy. Hlavní město České republiky v datech, 2. díl. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, s. 15. U více autorů uvádět maximálně 3 autory a dále uvést a kol., např. 1) ROLNÝ, Jan POKORNÝ, Karel NOVÁK, Pavel a kol. Karlštejn. Kladno: Středočeské nakladatelství, 2000, s. 5. Má-li autor předloţku ve jméně, uvádí se tato aţ za křestním jménem; např.: 1) SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Malý princ. Praha: Albatros, 1988, s. 45. Citace z časopisu PŘÍJMENÍ, jméno. Název článku. Název periodika, rok, roč. (ročník), č. (číslo) NEBO datum, strana, např.: 1) SECHSER, Thomas. Hodnocení výsledků zdravotní péče. Remedia, 1998, roč. 8, č. 3, s ) HOCH, Milan. Co je demokracie? Mladá fronta DNES, , s. A4. Citace ze sborníku PŘÍJMENÍ, jméno. Název článku. In: Název sborníku. Místo vydání: nakladatelství, rok, strana, např.: 1) LUŠTICKÝ, Martin. Vazby programových dokumentů. In: Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, s Citace z internetu Uvedou se ty údaje, které jsou k dispozici. PŘÍJMENÍ, jméno. Název příspěvku. Rok/datum publikování datum citování v podobě cit. RRRR MM DD. Dostupné z: webová adresa, např.: 1) BOČEK, Karel. Čestné občanství, jeho udělování a proměny cit Dostupné z:

6 Citace interview Je nutné uvést, kdo interview vedl (jméno, popř. další údaje, nejde-li o autora práce), s kým bylo vedeno (jméno, rok narození, bydliště/obec), místo, kde bylo interview vedeno, datum. Citace (písemných) pramenů: Místo uloţení pramene (např. název archivu, úřadu apod.), fond (pokud je uveden), název pramene/písemnosti, její inventární číslo (je-li uvedeno), strana (je-li dokument stránkován), např.: 1) Státní okresní archiv Kutná Hora (dále jen SOkA KH), fond Policejní úřad Kutná Hora, Kniha udělených domovských práv , inv. č. 26, s ) SOkA KH, fond Farní úřad Kaňk, Kniha biřmovaných 1910, inv. č. 5, nestr. Jedná-li se o pramen v drţení soukromé osoby, uvádí se jako místo uloţení Rodinný archiv + jméno dotyčného člověka a jeho bydliště (obec), např.: 1) Rodinný archiv Jana Nováka, Kutná Hora, Rozdíl mezi citací a závěrečným soupisem použitých zdrojů: Citace jsou v práci řazeny v tom pořadí, jak je z nich v práci čerpáno, kdeţto závěrečný soupis kniţních zdrojů musí být srovnán abecedně podle příjmení autora. U citace musí být uvedeného konkrétní místo v textu zdroje (strana), kdeţto závěrečný soupis uvádí celkový rozsah stran daného zdroje, např.: citace (pod čarou) ze stránky 250: 1) MALÝ, Josef. Veřejná ekonomie. Praha: Computer Press, 1998, s X závěrečný zdroj, který má celkem 250 stran: MALÝ, Josef. Veřejná ekonomie. Praha: Computer Press, 1998, 250 s. Další pravidla V odborném textu se pro stránku nepouţívá zkratka str., ale pouze s.. Při citování téhoţ zdroje vícekrát za sebou se nepíše znova týţ zdroj, ale pouze slovo Tamtéţ a příslušná stránka, např.: 1) MALÝ, Josef. Veřejná ekonomie. Praha: Computer, Press 1998, s ) Tamtéţ, s. 28. Při citování téhoţ zdroje, ale nikoliv přímo za sebou, se pouţívá zkratka cit. d. (citované dílo), např. 1) MALÝ, Josef. Veřejná ekonomie. Praha: Computer, Press 1998, s ) ROLNÝ, Jan. Karlštejn. Kladno: Středočeské nakladatelství, 2000, s ) MALÝ, Josef. cit. d., s. 75. Není-li nějaký údaj v tiráţi uveden, ale je zřejmý nebo zjistitelný jinak, dává se do hranatých závorek, např. 1) NOVÁKOVÁ, Jarmila. Estetika. Praha: Karel Šolc 1910, 39 s. Jestliţe autor ze zdroje přímo necituje, ale text pouze přeformuloval, nedává se tento přeformulovaný text do uvozovek. Odkaz pak začíná zkratkou Srov. (srovnejte), např.: 1) Srov. MALÝ, Josef. Veřejná ekonomie. Praha: Argo, 1999, s Cizí názvy se nechávají v původním znění PODLE TIRÁŢE, takţe např. místo vydání Wien v německy psané kníţce nepřepisujeme na Vídeň apod.

7 VI. SOUPIS ZDROJŮ V rámci závěrečného SEZNAMU POUŢITÉ LITERATURY, PRAMENŮ, INTERNETOVÝCH ZDROJŮ, INTERVIEW (uvede se jen to, co v práci skutečně je) je nutné dodrţet tyto zásady: Literární zdroje (monografie, články z periodik, sborníků, internetu apod.) je třeba řadit abecedně podle příjmení autora. Chybí-li autor, řadí se literární zdroj abecedně podle dalšího moţného údaje, tj. podle názvu. Prameny je třeba řadit nikoliv abecedně, ale podle místa, kde jsou uloţeny, např.: Státní okresní archiv Kutná Hora: - fond XXX: písemnost, inv. č. - fond YYY: písemnost, inv. č. atd. Městský úřad Kutná Hora: - písemnost - písemnost atd. Je třeba důsledně odlišit literaturu od písemného pramene, mj. proto, ţe u literatury se místo uloţení (knihy, časopisu apod.) neuvádí.

8 VII. MATEMATICKÉ A JINÉ VZORCE A GRAFY Při psaní nejen zadání, ale i řešení rovnic musí student zapsat veškeré vzorce a odborné symboly v MS Wordu nebo jiném editoru. Je nutné, aby i grafy funkcí nebo konstrukční úlohy byly zpracovány ve vhodném grafickém programu (např. Graph 4.3, geogebra aj.).

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI Příručka pro studenty 2. ročníků Školní rok 2014/15 Gymnázium a SOŠE Sedlčany OBSAH OBSAH... 2 1. TERMÍNY... 3 1. pololetí... 3 2. pololetí... 3 Přehled termínů... 4 2. HODNOCENÍ...

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM

CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY AUTORŮM 1 CHARAKTERISTIKA ČASOPISU Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem pro otázky společenských věd. Je zaloţen na 5 základních

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z

DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z DIPLOMOVÁ PRÁCE AWA05Z, AWA06Z Převzato ze studijních plánů (http://studium.agrobiologie.cz) Studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Podkladem pro SZZ je diplomová práce

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010

JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI. Přípravný seminář 4. 10. 2010 JAK PSÁT SEMINÁRNÍ PRÁCI Přípravný seminář 4. 10. 2010 CO V PŘÍRUČCE NAJDETE? Informace o hodnocení seminární práce a termínech odevzdání Jak má vypadat struktura seminární práce Jak má vypadat formální

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více