1 Identifikační údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Identifikační údaje"

Transkript

1 1 Identifikační údaje Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace ázev školy: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace dresa školy: Dlažkovice 1, Třebívlice Jméno ředitelky školy: Mgr.Bc. Ivana Pettrichová Kontakty: Tel: Tel./Fax: Mobil: IČO: IZO: RED-IZO: KÓD ŠKOLY: C/02 NÁZEV OBORU: Praktická škola dvouletá DÉLKA STUDIA: dva roky FORMA STUDIA: denní STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: střední Koordinátor ŠVP: Bc. Olga Koutná 1

2 Další kontakty: Zřizovatel: Ústecký kraj Název: Krajský úřad - Ústeckého kraje odbor školství, mládeže a tělovýchovy Adresa: Velká hradební 3118/48 Kontakty: Tel: Fax: www: Platnost dokumentu od: Datum: Podpis ředitele školy: Razítko školy: Projednáno ve školské radě dne:

3 2 Profil absolventa 2.1. Základní identifikační údaje: Název a adresa školy: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, Třebívlice. Název ŠVP: Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Kód oboru: C/02 Název oboru: Praktická škola dvouletá Platnost ŠVP: od Popis uplatnění absolventa v praxi Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních, komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství, v gastronomii), případně k pokračování v dalším vzdělávání. 2.3 Výčet kompetencí absolventa Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: volí vhodné ochranné a pracovní pomůcky volí vhodné nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu pracuje s úklidovými a čistícími prostředky vhodnými k péči o domácnost umí třídit, vyprat a vyžehlit prádlo 3

4 zná základní vybavení domácnosti a jeho funkce zvládá jednoduché práce s kovy, dřevem, plasty, papírem a textilem orientuje se v pracovních postupech a recepturách zvládá ruční šití, drobné opravy oděvů vypěstuje základní kořenovou zeleninu zvládne základní práce na zahradě pečuje o pokojové rostliny dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce používá základní kuchyňský inventář používá základní kuchyňské spotřebiče dbá na soustavný pořádek a čistotu pracovního místa třídí odpad poskytne první pomoc při drobném poranění, dokáže přivolat pomoc zná zásady správné výživy, umí je uplatnit při sestavování jídelníčku zná a používá základní inventář pro stolování, prostře stůl zná způsoby skladování potravin a nápojů pojmenuje základní druhy potravin vybere vhodné rostlinné a živočišné potraviny podle technologického postupu umí využívat druhy čištění surovin rostlinného původu připraví jednoduché pomazánky a saláty zvládá jednotlivé tepelné úpravy potravin 4

5 připraví teplé pokrmy a teplé nápoje připraví jednoduchý pokrm dle receptu dodržuje zásady bezpečného chování při práci se spotřebiči, nářadím a náčiním Absolvent byl veden tak, aby: dokázal své vědomosti a dovednosti získané ve vyučovacích předmětech uplatnit v praxi se dokázal v rámci svých možností srozumitelně vyjadřovat ústní a písemnou formou respektoval práva a povinnosti občanů, společenské normy a pravidla soužití a jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování se dokázal přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život zvládal běžnou komunikaci s úřady se podílel na ochraně životního prostředí měl osvojeny základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné pracovní činnosti chápal význam práce jako možnost vlastního zapojení do pracovního procesu znal možnosti využívání poradenských a zprostředkovatelských služeb dodržoval právní předpisy z oblasti BOZP, hygienické předpisy a přepisy PO nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami s ohledem na životní prostředí 5

6 3 Charakteristika školy 3.1 Základní identifikační údaje: Název a adresa školy: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, Třebívlice. Název ŠVP: Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Kód oboru: C/02 Název oboru: Praktická škola dvouletá Platnost ŠVP: od Úplnost a velikost školy Praktická škola dvouletá je součástí Dětského domova, základní školy praktické a Školní jídelny. Praktická škola dvouletá je škola úplná s dvěma postupnými ročníky. Kapacita školy je 24 žáků. Škola se prostřednictvím pedagogických pracovníků věnuje žákům od pondělí do pátku od 7.30 do hod. V odpoledních hodinách, o sobotách a nedělích je o žáky postaráno v mimoškolní výchově dětského domova, jehož je škola součástí. V nabídce školy jsou v odpoledních hodinách zájmové kroužky - hudební, sportovní, keramický, aranžérský a výtvarný. 3.3 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Ve škole jsou kmenové třídy vybavené funkčním, estetickým nábytkem a počítači, počítačová učebna s přístupem na internet a dvě třídy v ZŠP S interaktivními tabulemi, které mohou k výuce využívat i žáci praktické školy. K výuce jsou k dispozici odborné učebny - šicí dílna, cvičná kuchyň, dílna, keramická dílna, výtvarná učebna, aranžérská dílna. ve škole jsou pracoviště pro výkon praxe - šicí dílna, prádelna, kuchyň, úsek úklidu. Součástí školy je tělocvična, bazén, venkovní sportovní hřiště, pozemek, skleník a rozsáhlý park. Nezbytnou součástí školy jsou prostory 6

7 pro uložení pomůcek a přípravnou práci, prostory pro osobní hygienu žáků a vyučujících, společné stravování. Neméně důležitým materiálním zázemím jsou učební pomůcky, didaktická a výpočetní technika. Škola vlastní dva osobní automobily - jeden pro 9 osob a jeden pro 5 osob 3.4 Charakteristika vzdělávaných žáků (jaký druh zdravotního postižení mají vzdělávaní žáci) Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. Vzdělávání je poskytováno především dětem z dětského domova (umístěných na základě soudního rozhodnutí o ústavní výchově), ale i dětem z blízkého okolí. 3.5 Podmínky přijetí Ke vzdělávání v PrŠ lze přijmout uchazeče se středně těžkým mentálním postižením, popř. lehkým mentálním postižení v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili: povinnou školní docházku v ZŠ samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením povinnou školní docházku ZŠS povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání základní vzdělání v ZŠ a z vážných důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Zdravotní způsobilost studentů bude posouzena odborným lékařem. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě podané přihlášky. 7

8 3.6 Způsob ukončení vzdělávání Závěrečné zkoušky se konají před komisí, která je složena z předsedy, místopředsedy, zkoušejícího a dvou přísedících. Závěrečnou zkoušku může konat student PrŠ, pokud úspěšně ukončil II. ročník PrŠ. Závěrečná zkouška je rozdělena na zkoušku praktickou a ústní. Praktická zkouška se skládá ze znalostí, dovedností a praktických činností předmětu výživa a příprava pokrmů. Ústní zkouška je ze znalostí učiva předmětu výživa a příprava pokrmů, ruční práce a rodinná výchova. Výstupem závěrečné zkoušky je vysvědčení o závěrečné zkoušce. 3.7 Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) Pedagogický sbor školy tvoří ředitel školy, zástupce ředitele a 8 vyučujících z nichž někteří vyučují na praktické škole dvouleté. Mezi vyučujícími jsou pedagogové se speciálními kompetencemi - výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, specialista pro ekologickou výchovu. Třídní učitel nese zodpovědnost za kvalitu sociálního klimatu, naplňování výchovně vzdělávacího programu ve své třídě. Většina členů pedagogické sboru mají vystudovanou speciální pedagogiku a průběžně se vzdělávají ve svém oboru. Pedagogičtí pracovníci školy i mimoškolní výchovy se společně setkávají na setkáních pedagogických rad a různých školních a mimoškolních akcí. 3.8 Projekty a mezinárodní spolupráce V současné době na naší škole není rozvinuta žádná mezinárodní spolupráce. Plánování projektů probíhá na začátku školního roku se zaměřením na různá témata, výročí, tradice apod. Projekty naplňujeme průřezová témata a výstupy dané v ŠVP. 8

9 3.9 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.) Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků je vzhledem k tomu, že žáci naší školy jsou především klienty dětského domova omezená. S rodiči našich žáků se snažíme komunikovat prostřednictvím dopisů, telefonátů a sociálních pracovnic. U externích žáků probíhá komunikace s rodiči prostřednictvím žákovských knížek nebo osobním jednáním. Všichni rodiče mají možnost kdykoliv se informovat telefonicky nebo osobně v PrŠ nebo v DD. Velmi dobrá je komunikace a spolupráce s vychovateli dětského domova, kteří během pobytu dětí v DD nahrazují žákům rodinnou péči. Škola dlouhodobě spolupracuje s ostatními školami podobného typu v regionu, dále se Základní školu Třebenice, Mateřskou školou Třebenice, MěÚ Třebenice, Obecním úřadem Dlažkovice, SPC Litoměřice, psychiatrickou ambulancí, psychiatrickou léčebnou, sexuologem, rehabilitačním lékařem. Škola má zájem o rozvíjení vztahů s místními a regionálními institucemi. Cílem je postupné rozšiřování aktivit výstavy výrobků žáků školy, účast na vánočních a velikonočních jarmarcích, vystoupení pěveckého sboru na různých akcích. Účast dětí na sportovních kláních mezi dětskými domovy, na akcích pořádaných sportovním klubem PARTA apod. Dále rozvíjí škola spolupráci s různými nadacemi a organizacemi poskytující pomoc a spolupráci dětským domovům (např. Nadace Terezy Maxové, Středisko náhradní rodinná péče Praha, Múzy dětem, Olivova Nadace..) Umístění školy, dostupnost Škola se nachází v malé vesničce, obklopena přírodou na okraji Českého středohoří. Praktická škola dvouletá je součástí Dětského domova, Základní školy praktické a Školní jídelny. Škola je vzdálena 2 km od nedalekého městečka Třebenice a 11 km od města Lovosice. Do obce pravidelně několikrát za den jezdí linkový autobus. 9

10 4 Charakteristika ŠVP PRŠ 2 Školní vzdělávací program je tvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá, který dává žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalšími zdravotním postižením. 4.1 Základní identifikační údaje: Název a adresa školy: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, Třebívlice. Název ŠVP: Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Kód oboru: C/02 Název oboru: Praktická škola dvouletá Platnost ŠVP: od aměření školy Rozšiřování a prohlubování poznatků u žáků získané v základním vzdělávání Upevňování a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zkvalitňování vědomostí, dovedností a formování postojů Rozvoj sociálních komunikačních schopností pro zdařilou sociální integraci Vedení žáků k osvojování poznatků a pracovních postupů a připravovat je k vykonávání pracovních činností, pro které byli připravováni pro uplatnění na trhu práce Výchovné a vzdělávací strategie: Vytváření klidného, příjemného pracovního prostředí, vytváření optimálních podmínek a vhodné motivace pro žáky s různými druhy postižení 10

11 Rozvíjení sociálních vztahů a spolupráce Rozvíjení samostatnosti, zodpovědnosti a vědomí práv a povinností 4.4 Zabezpečení vzdělávání žáků s kombinací postižení Úprava vzdělávacího programu - individuálně vzdělávací plán Zajištění kompenzačních pomůcek Materiální zabezpečení (didaktické, názorné, technické, audiovizuální pomůcky, pracovní, výtvarné, tělocvičné nářadí a náčiní) Klima třídy ( osobnost učitele, prostředí, psychohygiena) ačlenění průřezových témat: Průřezová témata jsou důležitá pro utváření klíčových kompetencí žáků, protože mají silný výchovný aspekt a pomohou v osobnostním a charakterovém postoji žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, především pak v jejich postojích a utváření hodnotového systému. Obsah průřezových témat je rozpracován do tematických okruhů. Témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a jsou propojeny se vzdělávacím obsahem oborů. Z každého tématického okruhu jsou vybrána taková témata (činnosti, náměty), která byla vhodná integrovat do obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Všechna průřezová témata jsou rozpracována do tabulek. Obsah, rozsah a realizace témat je flexibilní vzhledem k individuálním možnostem žáků a specifickým podmínkám školy. 11

12 Osobnostní rozvoj OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sociální rozvoj Morální rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Poznávací schopnosti Mezilidské vztahy Komunikace Spolupráce Řešení problémů I. Čj práce Tv formou RV formou PC formou Čj Čj Čj Čj formou Čj s literaturou rozhovoru, diskuse o diskuse a rozhovory, dramatizací modelovými samostatné dramatizací, dramatizací navozování nevhodném praktického vyprávěním různých situacemi práce, improvizací M modelových sexuálním nácviku při ZPV životních Nj formou práce na vyhledávání situací chování pracovních formou situací nácviku PC, a třídění dat činnostech diskuse, ZSV jednoduchého Tv formou Vv využití skupinové formou rozhovoru pohybových prostředků práce se diskus a a míčových a postupů zaměřením modelových her pro na praxi situací Hv formou vyjádření spolupráce vjemů, v kolektivu prožitků, emocí, nálad a 12

13 představ II. ČJ práce RV formou ZPV Čj Čj Čj formou Čj s literaturou diskuse o formou dramatizací modelovými samostatné dramatizací, dramatizací pozitivním diskuse, různých situacemi práce, improvizac, vlivu relaxace skupinové životních M formou práce na Tv formou VPP formou práce se situací samostatné a rozhovoru, praktického zaměřením ZSV skupinové diskuse, nácviku při na praxi formou práce se navozování pracovních diskusí a zaměřením modelových činnostech modelových na praxi situací situací Vt formou diskuse o nevhodné komunikaci 13

14 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost, stát a škola Lidské vztahy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Kulturní rozdíly Lidské vztahy Etnický původ I. ZSV formou diskuse ZSV formou besedy II. ZSV formou besedy RV diskuse o pozitivním vlivu správně fungující rodiny ZSV formou besedy a diskuse 14

15 ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ekosystémy Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí I. ZPV formou diskuse a RP formou diskuse při ZPV formou diskuse a RV formou diskuse skupinové práce praktických činnostech pokusů se zaměřením na likvidace nebezpečného praxi odpadu, recyklace, třídění odpadů II. ZPV formou diskuse a VPP formou diskuse a ZPV formou diskuse a skupinové práce a pokusů nácvikem při praktických pokusů se zaměřením na činnostech praxi 15

16 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení I. Čj práce s výpočetní Čj práce s denním tiskem, Vt formou diskuse Čj prací na PC, výběrem technikou, sledování vyhodnocování informací RV formou diskuse o vhodných jazykových různých médií střídmém sledování médií prostředků, vhodnou Vt formou samostatné a o vlivu na život jedince komunikací práce s internetem a následnou diskusí o získaných poznatcích II. Čj práce s výpočetní Čj práce s denním tiskem, Hv formou diskuse vnímat Čj prací na PC, výběrem technikou, sledování vyhodnocování informací roli filmu, hudby a televize vhodných jazykových různých médií, životě, poslech skladeb prostředků, vhodnou různých žánrů komunikací 16

17 VÝCHOVA K PRÁCI A ZAMĚSTNANOSTI Svět práce Sebeprezentace Pracovně právní legislativa I. VPP formou diskuse a nácvikem při praktických činnostech PC formou diskuse a nácvikem při praktických činnostech II. Vt nácvik hledání vhodného Čj modelové situace, komunikace RV formou diskuse důležitosti zaměstnání přes internet s úřady, osobní prezentace při zaměstnání VPP formou diskuse a nácvikem hledání zaměstnání, při praktických činnostech PC formou diskuse a nácvikem při praktických činnostech RP pomocí diskuse, nácvikem při praktických činnostech, exkurze 17

18 5 Učební plán 5.1 Výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro ročník; uvedení časových dotací pro volitelné předměty a předměty speciálně pedagogické péče; celkový počet hodin v ročníku Vzdělávací oblasti Vzdělávací obor Zkratka předmětu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČJ 2 2 Německý jazyk NJ 1 1 Matematika a její aplikace Matematika M 2 2 Informační a komunikační technologie Výpočetní technika VT 1 1 Člověk a společnost Základy společenských věd ZSV 1 1 Člověk a příroda Základy přírodních věd ZPV

19 Umění a kultura Výtvarná výchova VV Hudební výchova HV 1 1 Člověk a zdraví Tělesná výchova TV 3 3 Rodinná výchova RV 3 3 Odborné činnosti Výživa a příprava pokrmů VPP 4 4 Ruční práce RP 6 6 Praktická cvičení PC 5 5 Disponibilní časová dotace 6 6 Celková časová dotace Disponibilní časová dotace v rozsahu 6 hodin byla věnována na praktická cvičení (5h) a posílení výtvarné výchovy (1h). 19

20 Poznámky k učebnímu plánu: Český jazyk vyučuje se v obou ročnících jako povinný předmět 2 hodiny týdně obsah je rozdělen do čtyř složek - jazykoví výchova, komunikační a slohová výchova, literární a dramatická výchova v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova k práci a zaměstnanosti Německý jazyk vyučuje se v obou ročnících jako povinný předmět 1 hodinu týdně obsah je rozdělen do tří tématických - jednoduchý mluvený projev, gramatické struktury, tématické celky v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova Matematika vyučuje se v obou ročnících jako povinný předmět 2 hodiny týdně obsah je rozdělen do pěti tematických celků - čísla a početní operace, závislosti, vztahy a práce s daty, geometrie v rovině a prostoru v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova Výpočetní technika vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 1 hodinu týdně obsah je rozdělen do pěti tématických celků - HW,SW a bezpečnostní zásady práce na PC, operační systém, počítačová síť, aplikační software, textový procesor, elektronická komunikace, internet zdroj informací v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Mediální výchova, Osobností a sociální výchova, Výchova k práci a zaměstnanosti Základy společenských věd vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 1 hodinu týdně obsah je rozdělen do pěti tématických celků - člověk a společnost, člověk jako občan, člověk a právo, člověk a svět, člověk a dějiny 20

21 v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobností a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Základy přírodních věd vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 1 hodinu týdně obsah je rozdělen do pěti tématických celků - základy ekologie, základy přírodopisu, základy fyziky, základy chemie a základy zeměpisu v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova,člověk a životní prostředí Výtvarná výchova vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 2 hodiny týdně, časová dotace byla posílena 1 disponobilní hodinou v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobností a sociální výchova Hudební výchova vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 1 hodinu týdně obsah je rozložen do tří tématických celků - vokální a instrumentální činnosti, hudebně poslechové činnosti, hudebně pohybové činnosti v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova Tělesná výchova vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 3 hodiny týdně v rámci předmětu je vyučována výchova ke zdraví, tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova v rámci předmětu jsou realizována průřezová témataoosobnostní a sociální výchova, Mediální výchova Rodinná výchova vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 3 hodiny týdně obsah je rozložen do pěti tématických celků rodina a rodinné soužití, biologie člověka, sexuální výchova, péče o dítě, domácnost v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova,výchova demokratického občana, Člověk a životní prostředí, Mediální výchova, Výchova k práci a zaměstnanosti 21

22 Výživa a příprava pokrmů vyučuje se v obou ročnících jako povinný předmět, 4 hodiny týdně obsah je rozložen do 4 tématických celků bezpečnost práce, výživa člověka, potraviny a nápoje,technologie přípravy pokrmů v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Člověk a životní prostředí, Výchova k práci a zaměstnanosti Ruční práce vyučuje se jako předmět povinný, 6 hodin týdně obsah předmětu je zaměřen na bezpečnost práce, údržbu oděvů, techniky ručních prací, odívání, zvládání práce s jednoduchými nástroji a ručním nářadím, získávání poznatků z oblasti technických, přírodních materiálů a agrotechniky pěstování rostlin v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Člověk a životní prostředí, Výchova k práci a zaměstnanosti Praktická cvičení vyučuje se jako předmět povinný, 5 hodin týdně předmět je zaměřen na získávání a osvojování dovedností a pracovních návyků žáků při přípravě jednoduchých pokrmů, bezpečné vykonávání jednoduché kuchařské práce, zvládání rukodělných činností (oprava a údržba textilního materiálu, základy šití na šicím stroji, drobné opravy v domácnosti, práci se dřevem, papírem, práce pěstitelské apod.)dle jejich individuálních schopností. Dále získávají poznatky a dovednosti o péči a údržbě domácnosti, kultivovaném stolování a upevňují zásady společenského chování. Učí se bezpečně manipulovat a používat různé prostředky a spotřebiče domácnosti. Hlavním cílem předmětu je příprava žáka pro začlenění do pracovního procesu (pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci). v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní rozvoj, Výchova k práci a zaměstnanosti. 22

23 6 Učební osnovy 6.1 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení: Český jazyk a literatura jako vyučovací předmět v praktické škole dvouleté má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Vyučuje se jako samostatný povinný předmět v obou ročnících. Český jazyk a literatura úzce souvisí s dramatickou výchovou, proto je dramatická výchova součástí českého jazyka a literatury. Je integrována ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Výuka probíhá v kmenových třídách, využívá se učebny PC, divadelních a hudebních představení. Týdenní časová dotace je v I. a II. ročníku 2 hodiny týdně. Cílem českého jazyka a literatury je rozvoj komunikačních schopností žáků, osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka a rozvíjení čtenářské gramotnosti. Zaměřujeme se především na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním a práci s literárním textem. Cílem dramatické výchovy je vychovávat tvořivou a vnímavou osobnost, která je schopna vnímat skutečnost kolem sebe a orientovat s v ní, respektovat druhé lidi a jejich názory. Dramatická výchova pomáhá utvářet aktivní, tvořivou, vnitřně bohatou osobnost schopnou sociálního porozumění a spolupráce. Hodnocení předmětu probíhá dle klasifikačních kritérií s převahou teoretického zaměření. Obsah Českého jazyka a literatury je rozdělen do čtyř složek, jejichž obsah se vzájemně prolíná: Jazyková výchova žáci si osvojují užívání spisovného jazyka v mluvení i písemné podobě, používání adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie. 23

24 Komunikační a slohová výchova rozvoj komunikačních schopností, osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Literární výchova upevňování čtenářských dovedností a návyků, reprodukce a pochopení literárních textů. Prostřednictvím odborné literatury vedeme žáky ke zjišťování základních potřebných informací z dostupných zdrojů. Učíme je rozlišit základní literární žánry poezie, próza. Dramatická výchova žáci si osvojují dramatickou improvizaci, připravují se na různé situace, se kterými se mohou v životě setkat. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení: během vyučování vedeme žáky k osvojování a upevňování poznatků za pomoci učebnic, učebních pomůcek a pracovních listů rozvíjíme pozitivní vztah k českému jazyku individuálním přístupem, ale i samostatnou prací vedeme žáky k využívání naučených metod a technik učení prací s odbornou literaturou a odbornými termíny vedeme žáky k rozšiřování a prohlubování vědomostí a dovedností vhodnou motivací a individuálním přístupem učíme žáky hodnotit druhé, přijímat radu i kritiku vedeme k vhodnému individuálnímu způsobu předávání informací s ohledem na jejich uživatele prací s rozmanitými informacemi (časopisy, tisk, internet, rozhlas, vhodné výukové programy na PC, video, DVD) vedeme žáky k používání základních pojmů z různých vzdělávacích oblastí a pracovních činností vedeme žáky k získávání a hodnocení informací z různých zdrojů a předávání informací výběrem vhodných pomůcek (knihy, encyklopedie, internet, ) učíme žáky vyhledávat informace a využívat je v praktickém životě Kompetence k řešení problémů: vedeme žáky ke schopnosti rozpoznat problém a najít způsob řešení problémové situace vzhledem ke svým možnostem 24

25 za pomoci dramatizací učíme žáky řešit běžné životní situace a překážky, vzhledem ke svým možnostem je řešit, popř. požádat o pomoc druhou osobu - rozvíjíme schopnost koncentrovat pozornost a usilovat o sebevyjádření a seberealizaci řešením konkrétních situací běžného života učíme žáky přijímat důsledky svých rozhodnutí vytvářením modelových situací učíme žáky dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby Kompetence komunikativní: vhodnou každodenní komunikací se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni rozvíjíme komunikační dovednosti žáků vedeme žáky k porozumění známým každodenním výrazům a zcela základním frázím pomocí komunikačních nástrojů si žáci rozšiřují aktivní i pasivní slovní zásobu a tím se učí srozumitelně vyjadřovat (ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou gesta, mimika, ) v rámci svých možností obohacujeme komunikaci slovní a zejména mimoslovní využívání vyjadřovacích prostředků jednotlivých druhů umění učíme žáky naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a alternativně na ně reagovat uplatňujeme mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace diskusí učíme žáky vyjádřit své názory a postoje a vhodnou formou vyjádřit se, snažit se obhájit svůj názor využíváme jazykové vědomosti a dovednosti v běžných komunikačních situacích denního života, srozumitelnému a souvislému vyjadřování, formulování a obhajování svých názorů ve vyučování využíváme pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky kultivujeme hlasový a tělesný projev jako prostředek sdělování vedeme žáky k využívání získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální: vštěpováním základních mravních hodnot vedeme žáky k jejich orientaci v nich a uplatňování základních pravidel společenského chování sestavováním pravidel, práv, povinností a sankcí ve třídách vedeme žáky k uvědomování si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužití vlastní osoby modelovými situacemi učíme žáky jednat zodpovědně vůči vlastní osobě i druhým seznámení s právy a povinnostmi svými i ostatních přispíváme k vytváření vstřícných mezilidských vztahů 25

26 modelovými situacemi, zhlédnutím filmu (DVD), prací na PC vedeme žáky k přiměřenému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a uplatňování osvojených dovedností a postupů, divadelní představení Kompetence občanské: učíme žáky respektovat práva a povinnosti občanů, společenské vzory a pravidla soužití modelovými situacemi, dramatizací, exkurzí učíme žáky zvládat běžnou komunikaci s úřady vedeme žáky k chápání významu kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění dodržováním základních společenských norem a pravidel chování učíme žáky zdůvodňovat zdravý životní styl, chránit zdraví své i zdraví druhých lidí seznamováním s kulturními tradicemi a historickým dědictvím přispíváme k jejich respektování a ochraně vytváříme vztah ke kulturnímu bohatství společnosti, uvědomování si jeho významu pro národní identitu a potřeby jej chránit učíme žáky různými modelovými situacemi a dramatizací rozpoznat nevhodné a rizikové chování, uvědomovat si jeho možné důsledky učíme získávat zkušenosti při samostatné i společné tvůrčí činnosti, učíme žáky komunikovat o různých podobách řešení a přijímat i nová a neobvyklá řešení Kompetence pracovní: učíme žáky si osvojovat základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné pracovní činnosti běžnou komunikací a jejímu porozumění vedeme žáky k plnění stanovených povinností, spolupráci a respektování práce své i druhých exkurzemi vedeme žáky k využívání poradenských a zprostředkovatelských služeb soustavným připomínáním a upozorňováním vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i hygieny práce Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova: Osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání: rozvíjení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, uplatňování dovedností zapamatování, řešení problémů - prací s literaturou, dramatizací (I., II. ročník oblast Komunikační a slohová výchova, Literární výchova) 26

27 Sociální rozvoj - poznávací schopnosti: vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, pracovišti rozhovory, vyprávěním (I. ročník oblast Jazyková výchova) Sociální rozvoj - mezilidské vztahy: nácvik chování podporujících dobré vztahy (respekt, podpora, pomoc) dramatizací různých životních situací (I., II. ročník oblast Dramatická výchova) Sociální rozvoj - komunikace: cvičení pozorování a sdělování, praktická cvičení verbální i neverbální komunikace v různých situacích, způsoby odmítání nevhodné nebo nepříjemné komunikace modelovými situacemi (I, II. ročník oblast Dramatická výchova) Sociální rozvoj - spolupráce: rozvoj individuálních dovedností formou samostatné práce, práce na PC (I, II. ročník oblast Jazyková výchova) Morální rozvoj - řešení problémů: dovednosti pro řešení problémových situací a rozhodování z hlediska různých typů problémových a sociálních rolí (osobní problémy, problémy v zaměstnání, ) dramatizací, improvizací (I, II. ročník oblast Dramatická výchova) Mediální výchova: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení -pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavných prvků ve sdělení od informativních a společensky významných, hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením práce s výpočetní technikou, sledování různých médií (I. II. ročník oblast Komunikační a slohová výchova) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce, rozdíl mezi reklamou a zprávou prací s denním tiskem, vyhodnocováním informací (I. II. ročník oblast Jazyková výchova) Tvorba mediálních sdělení - uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení, tvorba mediálního sdělení prací na PC, výběrem vhodných jazykových prostředků, vhodnou komunikací (I., II. ročník oblast Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova) Výchova k práci a zaměstnanosti: 27

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín školní vzdělávací program Praktická škola dvouletá - verze 2. Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika školy 3 3 Profil absolventa

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 20. - NĚMECKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor 2. cizí jazyk (od 2011/2012 povinný

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Benešov nad Ploučnicí, 1. září 2015, Mgr. Dagmar Tesarčíková, ředitelka školy

Benešov nad Ploučnicí, 1. září 2015, Mgr. Dagmar Tesarčíková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007, s úpravou od 1. 9. 2013 Dodatek č. 4

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více