1 Identifikační údaje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Identifikační údaje"

Transkript

1 1 Identifikační údaje Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace ázev školy: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace dresa školy: Dlažkovice 1, Třebívlice Jméno ředitelky školy: Mgr.Bc. Ivana Pettrichová Kontakty: Tel: Tel./Fax: Mobil: IČO: IZO: RED-IZO: KÓD ŠKOLY: C/02 NÁZEV OBORU: Praktická škola dvouletá DÉLKA STUDIA: dva roky FORMA STUDIA: denní STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: střední Koordinátor ŠVP: Bc. Olga Koutná 1

2 Další kontakty: Zřizovatel: Ústecký kraj Název: Krajský úřad - Ústeckého kraje odbor školství, mládeže a tělovýchovy Adresa: Velká hradební 3118/48 Kontakty: Tel: Fax: www: Platnost dokumentu od: Datum: Podpis ředitele školy: Razítko školy: Projednáno ve školské radě dne:

3 2 Profil absolventa 2.1. Základní identifikační údaje: Název a adresa školy: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, Třebívlice. Název ŠVP: Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Kód oboru: C/02 Název oboru: Praktická škola dvouletá Platnost ŠVP: od Popis uplatnění absolventa v praxi Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních, komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství, v gastronomii), případně k pokračování v dalším vzdělávání. 2.3 Výčet kompetencí absolventa Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: volí vhodné ochranné a pracovní pomůcky volí vhodné nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu pracuje s úklidovými a čistícími prostředky vhodnými k péči o domácnost umí třídit, vyprat a vyžehlit prádlo 3

4 zná základní vybavení domácnosti a jeho funkce zvládá jednoduché práce s kovy, dřevem, plasty, papírem a textilem orientuje se v pracovních postupech a recepturách zvládá ruční šití, drobné opravy oděvů vypěstuje základní kořenovou zeleninu zvládne základní práce na zahradě pečuje o pokojové rostliny dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce používá základní kuchyňský inventář používá základní kuchyňské spotřebiče dbá na soustavný pořádek a čistotu pracovního místa třídí odpad poskytne první pomoc při drobném poranění, dokáže přivolat pomoc zná zásady správné výživy, umí je uplatnit při sestavování jídelníčku zná a používá základní inventář pro stolování, prostře stůl zná způsoby skladování potravin a nápojů pojmenuje základní druhy potravin vybere vhodné rostlinné a živočišné potraviny podle technologického postupu umí využívat druhy čištění surovin rostlinného původu připraví jednoduché pomazánky a saláty zvládá jednotlivé tepelné úpravy potravin 4

5 připraví teplé pokrmy a teplé nápoje připraví jednoduchý pokrm dle receptu dodržuje zásady bezpečného chování při práci se spotřebiči, nářadím a náčiním Absolvent byl veden tak, aby: dokázal své vědomosti a dovednosti získané ve vyučovacích předmětech uplatnit v praxi se dokázal v rámci svých možností srozumitelně vyjadřovat ústní a písemnou formou respektoval práva a povinnosti občanů, společenské normy a pravidla soužití a jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování se dokázal přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život zvládal běžnou komunikaci s úřady se podílel na ochraně životního prostředí měl osvojeny základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné pracovní činnosti chápal význam práce jako možnost vlastního zapojení do pracovního procesu znal možnosti využívání poradenských a zprostředkovatelských služeb dodržoval právní předpisy z oblasti BOZP, hygienické předpisy a přepisy PO nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami s ohledem na životní prostředí 5

6 3 Charakteristika školy 3.1 Základní identifikační údaje: Název a adresa školy: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, Třebívlice. Název ŠVP: Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Kód oboru: C/02 Název oboru: Praktická škola dvouletá Platnost ŠVP: od Úplnost a velikost školy Praktická škola dvouletá je součástí Dětského domova, základní školy praktické a Školní jídelny. Praktická škola dvouletá je škola úplná s dvěma postupnými ročníky. Kapacita školy je 24 žáků. Škola se prostřednictvím pedagogických pracovníků věnuje žákům od pondělí do pátku od 7.30 do hod. V odpoledních hodinách, o sobotách a nedělích je o žáky postaráno v mimoškolní výchově dětského domova, jehož je škola součástí. V nabídce školy jsou v odpoledních hodinách zájmové kroužky - hudební, sportovní, keramický, aranžérský a výtvarný. 3.3 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Ve škole jsou kmenové třídy vybavené funkčním, estetickým nábytkem a počítači, počítačová učebna s přístupem na internet a dvě třídy v ZŠP S interaktivními tabulemi, které mohou k výuce využívat i žáci praktické školy. K výuce jsou k dispozici odborné učebny - šicí dílna, cvičná kuchyň, dílna, keramická dílna, výtvarná učebna, aranžérská dílna. ve škole jsou pracoviště pro výkon praxe - šicí dílna, prádelna, kuchyň, úsek úklidu. Součástí školy je tělocvična, bazén, venkovní sportovní hřiště, pozemek, skleník a rozsáhlý park. Nezbytnou součástí školy jsou prostory 6

7 pro uložení pomůcek a přípravnou práci, prostory pro osobní hygienu žáků a vyučujících, společné stravování. Neméně důležitým materiálním zázemím jsou učební pomůcky, didaktická a výpočetní technika. Škola vlastní dva osobní automobily - jeden pro 9 osob a jeden pro 5 osob 3.4 Charakteristika vzdělávaných žáků (jaký druh zdravotního postižení mají vzdělávaní žáci) Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. Vzdělávání je poskytováno především dětem z dětského domova (umístěných na základě soudního rozhodnutí o ústavní výchově), ale i dětem z blízkého okolí. 3.5 Podmínky přijetí Ke vzdělávání v PrŠ lze přijmout uchazeče se středně těžkým mentálním postižením, popř. lehkým mentálním postižení v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili: povinnou školní docházku v ZŠ samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením povinnou školní docházku ZŠS povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání základní vzdělání v ZŠ a z vážných důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Zdravotní způsobilost studentů bude posouzena odborným lékařem. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě podané přihlášky. 7

8 3.6 Způsob ukončení vzdělávání Závěrečné zkoušky se konají před komisí, která je složena z předsedy, místopředsedy, zkoušejícího a dvou přísedících. Závěrečnou zkoušku může konat student PrŠ, pokud úspěšně ukončil II. ročník PrŠ. Závěrečná zkouška je rozdělena na zkoušku praktickou a ústní. Praktická zkouška se skládá ze znalostí, dovedností a praktických činností předmětu výživa a příprava pokrmů. Ústní zkouška je ze znalostí učiva předmětu výživa a příprava pokrmů, ruční práce a rodinná výchova. Výstupem závěrečné zkoušky je vysvědčení o závěrečné zkoušce. 3.7 Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) Pedagogický sbor školy tvoří ředitel školy, zástupce ředitele a 8 vyučujících z nichž někteří vyučují na praktické škole dvouleté. Mezi vyučujícími jsou pedagogové se speciálními kompetencemi - výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, specialista pro ekologickou výchovu. Třídní učitel nese zodpovědnost za kvalitu sociálního klimatu, naplňování výchovně vzdělávacího programu ve své třídě. Většina členů pedagogické sboru mají vystudovanou speciální pedagogiku a průběžně se vzdělávají ve svém oboru. Pedagogičtí pracovníci školy i mimoškolní výchovy se společně setkávají na setkáních pedagogických rad a různých školních a mimoškolních akcí. 3.8 Projekty a mezinárodní spolupráce V současné době na naší škole není rozvinuta žádná mezinárodní spolupráce. Plánování projektů probíhá na začátku školního roku se zaměřením na různá témata, výročí, tradice apod. Projekty naplňujeme průřezová témata a výstupy dané v ŠVP. 8

9 3.9 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.) Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků je vzhledem k tomu, že žáci naší školy jsou především klienty dětského domova omezená. S rodiči našich žáků se snažíme komunikovat prostřednictvím dopisů, telefonátů a sociálních pracovnic. U externích žáků probíhá komunikace s rodiči prostřednictvím žákovských knížek nebo osobním jednáním. Všichni rodiče mají možnost kdykoliv se informovat telefonicky nebo osobně v PrŠ nebo v DD. Velmi dobrá je komunikace a spolupráce s vychovateli dětského domova, kteří během pobytu dětí v DD nahrazují žákům rodinnou péči. Škola dlouhodobě spolupracuje s ostatními školami podobného typu v regionu, dále se Základní školu Třebenice, Mateřskou školou Třebenice, MěÚ Třebenice, Obecním úřadem Dlažkovice, SPC Litoměřice, psychiatrickou ambulancí, psychiatrickou léčebnou, sexuologem, rehabilitačním lékařem. Škola má zájem o rozvíjení vztahů s místními a regionálními institucemi. Cílem je postupné rozšiřování aktivit výstavy výrobků žáků školy, účast na vánočních a velikonočních jarmarcích, vystoupení pěveckého sboru na různých akcích. Účast dětí na sportovních kláních mezi dětskými domovy, na akcích pořádaných sportovním klubem PARTA apod. Dále rozvíjí škola spolupráci s různými nadacemi a organizacemi poskytující pomoc a spolupráci dětským domovům (např. Nadace Terezy Maxové, Středisko náhradní rodinná péče Praha, Múzy dětem, Olivova Nadace..) Umístění školy, dostupnost Škola se nachází v malé vesničce, obklopena přírodou na okraji Českého středohoří. Praktická škola dvouletá je součástí Dětského domova, Základní školy praktické a Školní jídelny. Škola je vzdálena 2 km od nedalekého městečka Třebenice a 11 km od města Lovosice. Do obce pravidelně několikrát za den jezdí linkový autobus. 9

10 4 Charakteristika ŠVP PRŠ 2 Školní vzdělávací program je tvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá, který dává žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalšími zdravotním postižením. 4.1 Základní identifikační údaje: Název a adresa školy: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, Třebívlice. Název ŠVP: Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Kód oboru: C/02 Název oboru: Praktická škola dvouletá Platnost ŠVP: od aměření školy Rozšiřování a prohlubování poznatků u žáků získané v základním vzdělávání Upevňování a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zkvalitňování vědomostí, dovedností a formování postojů Rozvoj sociálních komunikačních schopností pro zdařilou sociální integraci Vedení žáků k osvojování poznatků a pracovních postupů a připravovat je k vykonávání pracovních činností, pro které byli připravováni pro uplatnění na trhu práce Výchovné a vzdělávací strategie: Vytváření klidného, příjemného pracovního prostředí, vytváření optimálních podmínek a vhodné motivace pro žáky s různými druhy postižení 10

11 Rozvíjení sociálních vztahů a spolupráce Rozvíjení samostatnosti, zodpovědnosti a vědomí práv a povinností 4.4 Zabezpečení vzdělávání žáků s kombinací postižení Úprava vzdělávacího programu - individuálně vzdělávací plán Zajištění kompenzačních pomůcek Materiální zabezpečení (didaktické, názorné, technické, audiovizuální pomůcky, pracovní, výtvarné, tělocvičné nářadí a náčiní) Klima třídy ( osobnost učitele, prostředí, psychohygiena) ačlenění průřezových témat: Průřezová témata jsou důležitá pro utváření klíčových kompetencí žáků, protože mají silný výchovný aspekt a pomohou v osobnostním a charakterovém postoji žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, především pak v jejich postojích a utváření hodnotového systému. Obsah průřezových témat je rozpracován do tematických okruhů. Témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a jsou propojeny se vzdělávacím obsahem oborů. Z každého tématického okruhu jsou vybrána taková témata (činnosti, náměty), která byla vhodná integrovat do obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Všechna průřezová témata jsou rozpracována do tabulek. Obsah, rozsah a realizace témat je flexibilní vzhledem k individuálním možnostem žáků a specifickým podmínkám školy. 11

12 Osobnostní rozvoj OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sociální rozvoj Morální rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Poznávací schopnosti Mezilidské vztahy Komunikace Spolupráce Řešení problémů I. Čj práce Tv formou RV formou PC formou Čj Čj Čj Čj formou Čj s literaturou rozhovoru, diskuse o diskuse a rozhovory, dramatizací modelovými samostatné dramatizací, dramatizací navozování nevhodném praktického vyprávěním různých situacemi práce, improvizací M modelových sexuálním nácviku při ZPV životních Nj formou práce na vyhledávání situací chování pracovních formou situací nácviku PC, a třídění dat činnostech diskuse, ZSV jednoduchého Tv formou Vv využití skupinové formou rozhovoru pohybových prostředků práce se diskus a a míčových a postupů zaměřením modelových her pro na praxi situací Hv formou vyjádření spolupráce vjemů, v kolektivu prožitků, emocí, nálad a 12

13 představ II. ČJ práce RV formou ZPV Čj Čj Čj formou Čj s literaturou diskuse o formou dramatizací modelovými samostatné dramatizací, dramatizací pozitivním diskuse, různých situacemi práce, improvizac, vlivu relaxace skupinové životních M formou práce na Tv formou VPP formou práce se situací samostatné a rozhovoru, praktického zaměřením ZSV skupinové diskuse, nácviku při na praxi formou práce se navozování pracovních diskusí a zaměřením modelových činnostech modelových na praxi situací situací Vt formou diskuse o nevhodné komunikaci 13

14 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost, stát a škola Lidské vztahy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Kulturní rozdíly Lidské vztahy Etnický původ I. ZSV formou diskuse ZSV formou besedy II. ZSV formou besedy RV diskuse o pozitivním vlivu správně fungující rodiny ZSV formou besedy a diskuse 14

15 ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ekosystémy Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí I. ZPV formou diskuse a RP formou diskuse při ZPV formou diskuse a RV formou diskuse skupinové práce praktických činnostech pokusů se zaměřením na likvidace nebezpečného praxi odpadu, recyklace, třídění odpadů II. ZPV formou diskuse a VPP formou diskuse a ZPV formou diskuse a skupinové práce a pokusů nácvikem při praktických pokusů se zaměřením na činnostech praxi 15

16 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení I. Čj práce s výpočetní Čj práce s denním tiskem, Vt formou diskuse Čj prací na PC, výběrem technikou, sledování vyhodnocování informací RV formou diskuse o vhodných jazykových různých médií střídmém sledování médií prostředků, vhodnou Vt formou samostatné a o vlivu na život jedince komunikací práce s internetem a následnou diskusí o získaných poznatcích II. Čj práce s výpočetní Čj práce s denním tiskem, Hv formou diskuse vnímat Čj prací na PC, výběrem technikou, sledování vyhodnocování informací roli filmu, hudby a televize vhodných jazykových různých médií, životě, poslech skladeb prostředků, vhodnou různých žánrů komunikací 16

17 VÝCHOVA K PRÁCI A ZAMĚSTNANOSTI Svět práce Sebeprezentace Pracovně právní legislativa I. VPP formou diskuse a nácvikem při praktických činnostech PC formou diskuse a nácvikem při praktických činnostech II. Vt nácvik hledání vhodného Čj modelové situace, komunikace RV formou diskuse důležitosti zaměstnání přes internet s úřady, osobní prezentace při zaměstnání VPP formou diskuse a nácvikem hledání zaměstnání, při praktických činnostech PC formou diskuse a nácvikem při praktických činnostech RP pomocí diskuse, nácvikem při praktických činnostech, exkurze 17

18 5 Učební plán 5.1 Výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro ročník; uvedení časových dotací pro volitelné předměty a předměty speciálně pedagogické péče; celkový počet hodin v ročníku Vzdělávací oblasti Vzdělávací obor Zkratka předmětu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČJ 2 2 Německý jazyk NJ 1 1 Matematika a její aplikace Matematika M 2 2 Informační a komunikační technologie Výpočetní technika VT 1 1 Člověk a společnost Základy společenských věd ZSV 1 1 Člověk a příroda Základy přírodních věd ZPV

19 Umění a kultura Výtvarná výchova VV Hudební výchova HV 1 1 Člověk a zdraví Tělesná výchova TV 3 3 Rodinná výchova RV 3 3 Odborné činnosti Výživa a příprava pokrmů VPP 4 4 Ruční práce RP 6 6 Praktická cvičení PC 5 5 Disponibilní časová dotace 6 6 Celková časová dotace Disponibilní časová dotace v rozsahu 6 hodin byla věnována na praktická cvičení (5h) a posílení výtvarné výchovy (1h). 19

20 Poznámky k učebnímu plánu: Český jazyk vyučuje se v obou ročnících jako povinný předmět 2 hodiny týdně obsah je rozdělen do čtyř složek - jazykoví výchova, komunikační a slohová výchova, literární a dramatická výchova v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova k práci a zaměstnanosti Německý jazyk vyučuje se v obou ročnících jako povinný předmět 1 hodinu týdně obsah je rozdělen do tří tématických - jednoduchý mluvený projev, gramatické struktury, tématické celky v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova Matematika vyučuje se v obou ročnících jako povinný předmět 2 hodiny týdně obsah je rozdělen do pěti tematických celků - čísla a početní operace, závislosti, vztahy a práce s daty, geometrie v rovině a prostoru v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova Výpočetní technika vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 1 hodinu týdně obsah je rozdělen do pěti tématických celků - HW,SW a bezpečnostní zásady práce na PC, operační systém, počítačová síť, aplikační software, textový procesor, elektronická komunikace, internet zdroj informací v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Mediální výchova, Osobností a sociální výchova, Výchova k práci a zaměstnanosti Základy společenských věd vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 1 hodinu týdně obsah je rozdělen do pěti tématických celků - člověk a společnost, člověk jako občan, člověk a právo, člověk a svět, člověk a dějiny 20

21 v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobností a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Základy přírodních věd vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 1 hodinu týdně obsah je rozdělen do pěti tématických celků - základy ekologie, základy přírodopisu, základy fyziky, základy chemie a základy zeměpisu v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova,člověk a životní prostředí Výtvarná výchova vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 2 hodiny týdně, časová dotace byla posílena 1 disponobilní hodinou v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobností a sociální výchova Hudební výchova vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 1 hodinu týdně obsah je rozložen do tří tématických celků - vokální a instrumentální činnosti, hudebně poslechové činnosti, hudebně pohybové činnosti v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova Tělesná výchova vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 3 hodiny týdně v rámci předmětu je vyučována výchova ke zdraví, tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova v rámci předmětu jsou realizována průřezová témataoosobnostní a sociální výchova, Mediální výchova Rodinná výchova vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 3 hodiny týdně obsah je rozložen do pěti tématických celků rodina a rodinné soužití, biologie člověka, sexuální výchova, péče o dítě, domácnost v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova,výchova demokratického občana, Člověk a životní prostředí, Mediální výchova, Výchova k práci a zaměstnanosti 21

22 Výživa a příprava pokrmů vyučuje se v obou ročnících jako povinný předmět, 4 hodiny týdně obsah je rozložen do 4 tématických celků bezpečnost práce, výživa člověka, potraviny a nápoje,technologie přípravy pokrmů v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Člověk a životní prostředí, Výchova k práci a zaměstnanosti Ruční práce vyučuje se jako předmět povinný, 6 hodin týdně obsah předmětu je zaměřen na bezpečnost práce, údržbu oděvů, techniky ručních prací, odívání, zvládání práce s jednoduchými nástroji a ručním nářadím, získávání poznatků z oblasti technických, přírodních materiálů a agrotechniky pěstování rostlin v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Člověk a životní prostředí, Výchova k práci a zaměstnanosti Praktická cvičení vyučuje se jako předmět povinný, 5 hodin týdně předmět je zaměřen na získávání a osvojování dovedností a pracovních návyků žáků při přípravě jednoduchých pokrmů, bezpečné vykonávání jednoduché kuchařské práce, zvládání rukodělných činností (oprava a údržba textilního materiálu, základy šití na šicím stroji, drobné opravy v domácnosti, práci se dřevem, papírem, práce pěstitelské apod.)dle jejich individuálních schopností. Dále získávají poznatky a dovednosti o péči a údržbě domácnosti, kultivovaném stolování a upevňují zásady společenského chování. Učí se bezpečně manipulovat a používat různé prostředky a spotřebiče domácnosti. Hlavním cílem předmětu je příprava žáka pro začlenění do pracovního procesu (pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci). v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní rozvoj, Výchova k práci a zaměstnanosti. 22

23 6 Učební osnovy 6.1 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení: Český jazyk a literatura jako vyučovací předmět v praktické škole dvouleté má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Vyučuje se jako samostatný povinný předmět v obou ročnících. Český jazyk a literatura úzce souvisí s dramatickou výchovou, proto je dramatická výchova součástí českého jazyka a literatury. Je integrována ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Výuka probíhá v kmenových třídách, využívá se učebny PC, divadelních a hudebních představení. Týdenní časová dotace je v I. a II. ročníku 2 hodiny týdně. Cílem českého jazyka a literatury je rozvoj komunikačních schopností žáků, osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka a rozvíjení čtenářské gramotnosti. Zaměřujeme se především na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním a práci s literárním textem. Cílem dramatické výchovy je vychovávat tvořivou a vnímavou osobnost, která je schopna vnímat skutečnost kolem sebe a orientovat s v ní, respektovat druhé lidi a jejich názory. Dramatická výchova pomáhá utvářet aktivní, tvořivou, vnitřně bohatou osobnost schopnou sociálního porozumění a spolupráce. Hodnocení předmětu probíhá dle klasifikačních kritérií s převahou teoretického zaměření. Obsah Českého jazyka a literatury je rozdělen do čtyř složek, jejichž obsah se vzájemně prolíná: Jazyková výchova žáci si osvojují užívání spisovného jazyka v mluvení i písemné podobě, používání adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie. 23

24 Komunikační a slohová výchova rozvoj komunikačních schopností, osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Literární výchova upevňování čtenářských dovedností a návyků, reprodukce a pochopení literárních textů. Prostřednictvím odborné literatury vedeme žáky ke zjišťování základních potřebných informací z dostupných zdrojů. Učíme je rozlišit základní literární žánry poezie, próza. Dramatická výchova žáci si osvojují dramatickou improvizaci, připravují se na různé situace, se kterými se mohou v životě setkat. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení: během vyučování vedeme žáky k osvojování a upevňování poznatků za pomoci učebnic, učebních pomůcek a pracovních listů rozvíjíme pozitivní vztah k českému jazyku individuálním přístupem, ale i samostatnou prací vedeme žáky k využívání naučených metod a technik učení prací s odbornou literaturou a odbornými termíny vedeme žáky k rozšiřování a prohlubování vědomostí a dovedností vhodnou motivací a individuálním přístupem učíme žáky hodnotit druhé, přijímat radu i kritiku vedeme k vhodnému individuálnímu způsobu předávání informací s ohledem na jejich uživatele prací s rozmanitými informacemi (časopisy, tisk, internet, rozhlas, vhodné výukové programy na PC, video, DVD) vedeme žáky k používání základních pojmů z různých vzdělávacích oblastí a pracovních činností vedeme žáky k získávání a hodnocení informací z různých zdrojů a předávání informací výběrem vhodných pomůcek (knihy, encyklopedie, internet, ) učíme žáky vyhledávat informace a využívat je v praktickém životě Kompetence k řešení problémů: vedeme žáky ke schopnosti rozpoznat problém a najít způsob řešení problémové situace vzhledem ke svým možnostem 24

25 za pomoci dramatizací učíme žáky řešit běžné životní situace a překážky, vzhledem ke svým možnostem je řešit, popř. požádat o pomoc druhou osobu - rozvíjíme schopnost koncentrovat pozornost a usilovat o sebevyjádření a seberealizaci řešením konkrétních situací běžného života učíme žáky přijímat důsledky svých rozhodnutí vytvářením modelových situací učíme žáky dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby Kompetence komunikativní: vhodnou každodenní komunikací se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni rozvíjíme komunikační dovednosti žáků vedeme žáky k porozumění známým každodenním výrazům a zcela základním frázím pomocí komunikačních nástrojů si žáci rozšiřují aktivní i pasivní slovní zásobu a tím se učí srozumitelně vyjadřovat (ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou gesta, mimika, ) v rámci svých možností obohacujeme komunikaci slovní a zejména mimoslovní využívání vyjadřovacích prostředků jednotlivých druhů umění učíme žáky naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a alternativně na ně reagovat uplatňujeme mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace diskusí učíme žáky vyjádřit své názory a postoje a vhodnou formou vyjádřit se, snažit se obhájit svůj názor využíváme jazykové vědomosti a dovednosti v běžných komunikačních situacích denního života, srozumitelnému a souvislému vyjadřování, formulování a obhajování svých názorů ve vyučování využíváme pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky kultivujeme hlasový a tělesný projev jako prostředek sdělování vedeme žáky k využívání získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální: vštěpováním základních mravních hodnot vedeme žáky k jejich orientaci v nich a uplatňování základních pravidel společenského chování sestavováním pravidel, práv, povinností a sankcí ve třídách vedeme žáky k uvědomování si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužití vlastní osoby modelovými situacemi učíme žáky jednat zodpovědně vůči vlastní osobě i druhým seznámení s právy a povinnostmi svými i ostatních přispíváme k vytváření vstřícných mezilidských vztahů 25

26 modelovými situacemi, zhlédnutím filmu (DVD), prací na PC vedeme žáky k přiměřenému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a uplatňování osvojených dovedností a postupů, divadelní představení Kompetence občanské: učíme žáky respektovat práva a povinnosti občanů, společenské vzory a pravidla soužití modelovými situacemi, dramatizací, exkurzí učíme žáky zvládat běžnou komunikaci s úřady vedeme žáky k chápání významu kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění dodržováním základních společenských norem a pravidel chování učíme žáky zdůvodňovat zdravý životní styl, chránit zdraví své i zdraví druhých lidí seznamováním s kulturními tradicemi a historickým dědictvím přispíváme k jejich respektování a ochraně vytváříme vztah ke kulturnímu bohatství společnosti, uvědomování si jeho významu pro národní identitu a potřeby jej chránit učíme žáky různými modelovými situacemi a dramatizací rozpoznat nevhodné a rizikové chování, uvědomovat si jeho možné důsledky učíme získávat zkušenosti při samostatné i společné tvůrčí činnosti, učíme žáky komunikovat o různých podobách řešení a přijímat i nová a neobvyklá řešení Kompetence pracovní: učíme žáky si osvojovat základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné pracovní činnosti běžnou komunikací a jejímu porozumění vedeme žáky k plnění stanovených povinností, spolupráci a respektování práce své i druhých exkurzemi vedeme žáky k využívání poradenských a zprostředkovatelských služeb soustavným připomínáním a upozorňováním vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i hygieny práce Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova: Osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání: rozvíjení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, uplatňování dovedností zapamatování, řešení problémů - prací s literaturou, dramatizací (I., II. ročník oblast Komunikační a slohová výchova, Literární výchova) 26

27 Sociální rozvoj - poznávací schopnosti: vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, pracovišti rozhovory, vyprávěním (I. ročník oblast Jazyková výchova) Sociální rozvoj - mezilidské vztahy: nácvik chování podporujících dobré vztahy (respekt, podpora, pomoc) dramatizací různých životních situací (I., II. ročník oblast Dramatická výchova) Sociální rozvoj - komunikace: cvičení pozorování a sdělování, praktická cvičení verbální i neverbální komunikace v různých situacích, způsoby odmítání nevhodné nebo nepříjemné komunikace modelovými situacemi (I, II. ročník oblast Dramatická výchova) Sociální rozvoj - spolupráce: rozvoj individuálních dovedností formou samostatné práce, práce na PC (I, II. ročník oblast Jazyková výchova) Morální rozvoj - řešení problémů: dovednosti pro řešení problémových situací a rozhodování z hlediska různých typů problémových a sociálních rolí (osobní problémy, problémy v zaměstnání, ) dramatizací, improvizací (I, II. ročník oblast Dramatická výchova) Mediální výchova: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení -pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavných prvků ve sdělení od informativních a společensky významných, hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením práce s výpočetní technikou, sledování různých médií (I. II. ročník oblast Komunikační a slohová výchova) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce, rozdíl mezi reklamou a zprávou prací s denním tiskem, vyhodnocováním informací (I. II. ročník oblast Jazyková výchova) Tvorba mediálních sdělení - uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení, tvorba mediálního sdělení prací na PC, výběrem vhodných jazykových prostředků, vhodnou komunikací (I., II. ročník oblast Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova) Výchova k práci a zaměstnanosti: 27

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více