1 Identifikační údaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Identifikační údaje"

Transkript

1 1 Identifikační údaje Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace ázev školy: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace dresa školy: Dlažkovice 1, Třebívlice Jméno ředitelky školy: Mgr.Bc. Ivana Pettrichová Kontakty: Tel: Tel./Fax: Mobil: IČO: IZO: RED-IZO: KÓD ŠKOLY: C/02 NÁZEV OBORU: Praktická škola dvouletá DÉLKA STUDIA: dva roky FORMA STUDIA: denní STUPEŇ VZDĚLÁNÍ: střední Koordinátor ŠVP: Bc. Olga Koutná 1

2 Další kontakty: Zřizovatel: Ústecký kraj Název: Krajský úřad - Ústeckého kraje odbor školství, mládeže a tělovýchovy Adresa: Velká hradební 3118/48 Kontakty: Tel: Fax: www: Platnost dokumentu od: Datum: Podpis ředitele školy: Razítko školy: Projednáno ve školské radě dne:

3 2 Profil absolventa 2.1. Základní identifikační údaje: Název a adresa školy: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, Třebívlice. Název ŠVP: Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Kód oboru: C/02 Název oboru: Praktická škola dvouletá Platnost ŠVP: od Popis uplatnění absolventa v praxi Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních, komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v zemědělství, v gastronomii), případně k pokračování v dalším vzdělávání. 2.3 Výčet kompetencí absolventa Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi: volí vhodné ochranné a pracovní pomůcky volí vhodné nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu pracuje s úklidovými a čistícími prostředky vhodnými k péči o domácnost umí třídit, vyprat a vyžehlit prádlo 3

4 zná základní vybavení domácnosti a jeho funkce zvládá jednoduché práce s kovy, dřevem, plasty, papírem a textilem orientuje se v pracovních postupech a recepturách zvládá ruční šití, drobné opravy oděvů vypěstuje základní kořenovou zeleninu zvládne základní práce na zahradě pečuje o pokojové rostliny dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce používá základní kuchyňský inventář používá základní kuchyňské spotřebiče dbá na soustavný pořádek a čistotu pracovního místa třídí odpad poskytne první pomoc při drobném poranění, dokáže přivolat pomoc zná zásady správné výživy, umí je uplatnit při sestavování jídelníčku zná a používá základní inventář pro stolování, prostře stůl zná způsoby skladování potravin a nápojů pojmenuje základní druhy potravin vybere vhodné rostlinné a živočišné potraviny podle technologického postupu umí využívat druhy čištění surovin rostlinného původu připraví jednoduché pomazánky a saláty zvládá jednotlivé tepelné úpravy potravin 4

5 připraví teplé pokrmy a teplé nápoje připraví jednoduchý pokrm dle receptu dodržuje zásady bezpečného chování při práci se spotřebiči, nářadím a náčiním Absolvent byl veden tak, aby: dokázal své vědomosti a dovednosti získané ve vyučovacích předmětech uplatnit v praxi se dokázal v rámci svých možností srozumitelně vyjadřovat ústní a písemnou formou respektoval práva a povinnosti občanů, společenské normy a pravidla soužití a jednal v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování se dokázal přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život zvládal běžnou komunikaci s úřady se podílel na ochraně životního prostředí měl osvojeny základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné pracovní činnosti chápal význam práce jako možnost vlastního zapojení do pracovního procesu znal možnosti využívání poradenských a zprostředkovatelských služeb dodržoval právní předpisy z oblasti BOZP, hygienické předpisy a přepisy PO nakládal s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami s ohledem na životní prostředí 5

6 3 Charakteristika školy 3.1 Základní identifikační údaje: Název a adresa školy: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, Třebívlice. Název ŠVP: Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Kód oboru: C/02 Název oboru: Praktická škola dvouletá Platnost ŠVP: od Úplnost a velikost školy Praktická škola dvouletá je součástí Dětského domova, základní školy praktické a Školní jídelny. Praktická škola dvouletá je škola úplná s dvěma postupnými ročníky. Kapacita školy je 24 žáků. Škola se prostřednictvím pedagogických pracovníků věnuje žákům od pondělí do pátku od 7.30 do hod. V odpoledních hodinách, o sobotách a nedělích je o žáky postaráno v mimoškolní výchově dětského domova, jehož je škola součástí. V nabídce školy jsou v odpoledních hodinách zájmové kroužky - hudební, sportovní, keramický, aranžérský a výtvarný. 3.3 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Ve škole jsou kmenové třídy vybavené funkčním, estetickým nábytkem a počítači, počítačová učebna s přístupem na internet a dvě třídy v ZŠP S interaktivními tabulemi, které mohou k výuce využívat i žáci praktické školy. K výuce jsou k dispozici odborné učebny - šicí dílna, cvičná kuchyň, dílna, keramická dílna, výtvarná učebna, aranžérská dílna. ve škole jsou pracoviště pro výkon praxe - šicí dílna, prádelna, kuchyň, úsek úklidu. Součástí školy je tělocvična, bazén, venkovní sportovní hřiště, pozemek, skleník a rozsáhlý park. Nezbytnou součástí školy jsou prostory 6

7 pro uložení pomůcek a přípravnou práci, prostory pro osobní hygienu žáků a vyučujících, společné stravování. Neméně důležitým materiálním zázemím jsou učební pomůcky, didaktická a výpočetní technika. Škola vlastní dva osobní automobily - jeden pro 9 osob a jeden pro 5 osob 3.4 Charakteristika vzdělávaných žáků (jaký druh zdravotního postižení mají vzdělávaní žáci) Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. Vzdělávání je poskytováno především dětem z dětského domova (umístěných na základě soudního rozhodnutí o ústavní výchově), ale i dětem z blízkého okolí. 3.5 Podmínky přijetí Ke vzdělávání v PrŠ lze přijmout uchazeče se středně těžkým mentálním postižením, popř. lehkým mentálním postižení v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili: povinnou školní docházku v ZŠ samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením povinnou školní docházku ZŠS povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání základní vzdělání v ZŠ a z vážných důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Zdravotní způsobilost studentů bude posouzena odborným lékařem. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě podané přihlášky. 7

8 3.6 Způsob ukončení vzdělávání Závěrečné zkoušky se konají před komisí, která je složena z předsedy, místopředsedy, zkoušejícího a dvou přísedících. Závěrečnou zkoušku může konat student PrŠ, pokud úspěšně ukončil II. ročník PrŠ. Závěrečná zkouška je rozdělena na zkoušku praktickou a ústní. Praktická zkouška se skládá ze znalostí, dovedností a praktických činností předmětu výživa a příprava pokrmů. Ústní zkouška je ze znalostí učiva předmětu výživa a příprava pokrmů, ruční práce a rodinná výchova. Výstupem závěrečné zkoušky je vysvědčení o závěrečné zkoušce. 3.7 Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) Pedagogický sbor školy tvoří ředitel školy, zástupce ředitele a 8 vyučujících z nichž někteří vyučují na praktické škole dvouleté. Mezi vyučujícími jsou pedagogové se speciálními kompetencemi - výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů, specialista pro ekologickou výchovu. Třídní učitel nese zodpovědnost za kvalitu sociálního klimatu, naplňování výchovně vzdělávacího programu ve své třídě. Většina členů pedagogické sboru mají vystudovanou speciální pedagogiku a průběžně se vzdělávají ve svém oboru. Pedagogičtí pracovníci školy i mimoškolní výchovy se společně setkávají na setkáních pedagogických rad a různých školních a mimoškolních akcí. 3.8 Projekty a mezinárodní spolupráce V současné době na naší škole není rozvinuta žádná mezinárodní spolupráce. Plánování projektů probíhá na začátku školního roku se zaměřením na různá témata, výročí, tradice apod. Projekty naplňujeme průřezová témata a výstupy dané v ŠVP. 8

9 3.9 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.) Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků je vzhledem k tomu, že žáci naší školy jsou především klienty dětského domova omezená. S rodiči našich žáků se snažíme komunikovat prostřednictvím dopisů, telefonátů a sociálních pracovnic. U externích žáků probíhá komunikace s rodiči prostřednictvím žákovských knížek nebo osobním jednáním. Všichni rodiče mají možnost kdykoliv se informovat telefonicky nebo osobně v PrŠ nebo v DD. Velmi dobrá je komunikace a spolupráce s vychovateli dětského domova, kteří během pobytu dětí v DD nahrazují žákům rodinnou péči. Škola dlouhodobě spolupracuje s ostatními školami podobného typu v regionu, dále se Základní školu Třebenice, Mateřskou školou Třebenice, MěÚ Třebenice, Obecním úřadem Dlažkovice, SPC Litoměřice, psychiatrickou ambulancí, psychiatrickou léčebnou, sexuologem, rehabilitačním lékařem. Škola má zájem o rozvíjení vztahů s místními a regionálními institucemi. Cílem je postupné rozšiřování aktivit výstavy výrobků žáků školy, účast na vánočních a velikonočních jarmarcích, vystoupení pěveckého sboru na různých akcích. Účast dětí na sportovních kláních mezi dětskými domovy, na akcích pořádaných sportovním klubem PARTA apod. Dále rozvíjí škola spolupráci s různými nadacemi a organizacemi poskytující pomoc a spolupráci dětským domovům (např. Nadace Terezy Maxové, Středisko náhradní rodinná péče Praha, Múzy dětem, Olivova Nadace..) Umístění školy, dostupnost Škola se nachází v malé vesničce, obklopena přírodou na okraji Českého středohoří. Praktická škola dvouletá je součástí Dětského domova, Základní školy praktické a Školní jídelny. Škola je vzdálena 2 km od nedalekého městečka Třebenice a 11 km od města Lovosice. Do obce pravidelně několikrát za den jezdí linkový autobus. 9

10 4 Charakteristika ŠVP PRŠ 2 Školní vzdělávací program je tvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá, který dává žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalšími zdravotním postižením. 4.1 Základní identifikační údaje: Název a adresa školy: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, Třebívlice. Název ŠVP: Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Kód oboru: C/02 Název oboru: Praktická škola dvouletá Platnost ŠVP: od aměření školy Rozšiřování a prohlubování poznatků u žáků získané v základním vzdělávání Upevňování a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zkvalitňování vědomostí, dovedností a formování postojů Rozvoj sociálních komunikačních schopností pro zdařilou sociální integraci Vedení žáků k osvojování poznatků a pracovních postupů a připravovat je k vykonávání pracovních činností, pro které byli připravováni pro uplatnění na trhu práce Výchovné a vzdělávací strategie: Vytváření klidného, příjemného pracovního prostředí, vytváření optimálních podmínek a vhodné motivace pro žáky s různými druhy postižení 10

11 Rozvíjení sociálních vztahů a spolupráce Rozvíjení samostatnosti, zodpovědnosti a vědomí práv a povinností 4.4 Zabezpečení vzdělávání žáků s kombinací postižení Úprava vzdělávacího programu - individuálně vzdělávací plán Zajištění kompenzačních pomůcek Materiální zabezpečení (didaktické, názorné, technické, audiovizuální pomůcky, pracovní, výtvarné, tělocvičné nářadí a náčiní) Klima třídy ( osobnost učitele, prostředí, psychohygiena) ačlenění průřezových témat: Průřezová témata jsou důležitá pro utváření klíčových kompetencí žáků, protože mají silný výchovný aspekt a pomohou v osobnostním a charakterovém postoji žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, především pak v jejich postojích a utváření hodnotového systému. Obsah průřezových témat je rozpracován do tematických okruhů. Témata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a jsou propojeny se vzdělávacím obsahem oborů. Z každého tématického okruhu jsou vybrána taková témata (činnosti, náměty), která byla vhodná integrovat do obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů. Všechna průřezová témata jsou rozpracována do tabulek. Obsah, rozsah a realizace témat je flexibilní vzhledem k individuálním možnostem žáků a specifickým podmínkám školy. 11

12 Osobnostní rozvoj OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sociální rozvoj Morální rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Poznávací schopnosti Mezilidské vztahy Komunikace Spolupráce Řešení problémů I. Čj práce Tv formou RV formou PC formou Čj Čj Čj Čj formou Čj s literaturou rozhovoru, diskuse o diskuse a rozhovory, dramatizací modelovými samostatné dramatizací, dramatizací navozování nevhodném praktického vyprávěním různých situacemi práce, improvizací M modelových sexuálním nácviku při ZPV životních Nj formou práce na vyhledávání situací chování pracovních formou situací nácviku PC, a třídění dat činnostech diskuse, ZSV jednoduchého Tv formou Vv využití skupinové formou rozhovoru pohybových prostředků práce se diskus a a míčových a postupů zaměřením modelových her pro na praxi situací Hv formou vyjádření spolupráce vjemů, v kolektivu prožitků, emocí, nálad a 12

13 představ II. ČJ práce RV formou ZPV Čj Čj Čj formou Čj s literaturou diskuse o formou dramatizací modelovými samostatné dramatizací, dramatizací pozitivním diskuse, různých situacemi práce, improvizac, vlivu relaxace skupinové životních M formou práce na Tv formou VPP formou práce se situací samostatné a rozhovoru, praktického zaměřením ZSV skupinové diskuse, nácviku při na praxi formou práce se navozování pracovních diskusí a zaměřením modelových činnostech modelových na praxi situací situací Vt formou diskuse o nevhodné komunikaci 13

14 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost, stát a škola Lidské vztahy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Kulturní rozdíly Lidské vztahy Etnický původ I. ZSV formou diskuse ZSV formou besedy II. ZSV formou besedy RV diskuse o pozitivním vlivu správně fungující rodiny ZSV formou besedy a diskuse 14

15 ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ekosystémy Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí I. ZPV formou diskuse a RP formou diskuse při ZPV formou diskuse a RV formou diskuse skupinové práce praktických činnostech pokusů se zaměřením na likvidace nebezpečného praxi odpadu, recyklace, třídění odpadů II. ZPV formou diskuse a VPP formou diskuse a ZPV formou diskuse a skupinové práce a pokusů nácvikem při praktických pokusů se zaměřením na činnostech praxi 15

16 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení I. Čj práce s výpočetní Čj práce s denním tiskem, Vt formou diskuse Čj prací na PC, výběrem technikou, sledování vyhodnocování informací RV formou diskuse o vhodných jazykových různých médií střídmém sledování médií prostředků, vhodnou Vt formou samostatné a o vlivu na život jedince komunikací práce s internetem a následnou diskusí o získaných poznatcích II. Čj práce s výpočetní Čj práce s denním tiskem, Hv formou diskuse vnímat Čj prací na PC, výběrem technikou, sledování vyhodnocování informací roli filmu, hudby a televize vhodných jazykových různých médií, životě, poslech skladeb prostředků, vhodnou různých žánrů komunikací 16

17 VÝCHOVA K PRÁCI A ZAMĚSTNANOSTI Svět práce Sebeprezentace Pracovně právní legislativa I. VPP formou diskuse a nácvikem při praktických činnostech PC formou diskuse a nácvikem při praktických činnostech II. Vt nácvik hledání vhodného Čj modelové situace, komunikace RV formou diskuse důležitosti zaměstnání přes internet s úřady, osobní prezentace při zaměstnání VPP formou diskuse a nácvikem hledání zaměstnání, při praktických činnostech PC formou diskuse a nácvikem při praktických činnostech RP pomocí diskuse, nácvikem při praktických činnostech, exkurze 17

18 5 Učební plán 5.1 Výčet povinných vyučovacích předmětů s jejich časovými dotacemi pro ročník; uvedení časových dotací pro volitelné předměty a předměty speciálně pedagogické péče; celkový počet hodin v ročníku Vzdělávací oblasti Vzdělávací obor Zkratka předmětu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČJ 2 2 Německý jazyk NJ 1 1 Matematika a její aplikace Matematika M 2 2 Informační a komunikační technologie Výpočetní technika VT 1 1 Člověk a společnost Základy společenských věd ZSV 1 1 Člověk a příroda Základy přírodních věd ZPV

19 Umění a kultura Výtvarná výchova VV Hudební výchova HV 1 1 Člověk a zdraví Tělesná výchova TV 3 3 Rodinná výchova RV 3 3 Odborné činnosti Výživa a příprava pokrmů VPP 4 4 Ruční práce RP 6 6 Praktická cvičení PC 5 5 Disponibilní časová dotace 6 6 Celková časová dotace Disponibilní časová dotace v rozsahu 6 hodin byla věnována na praktická cvičení (5h) a posílení výtvarné výchovy (1h). 19

20 Poznámky k učebnímu plánu: Český jazyk vyučuje se v obou ročnících jako povinný předmět 2 hodiny týdně obsah je rozdělen do čtyř složek - jazykoví výchova, komunikační a slohová výchova, literární a dramatická výchova v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Výchova k práci a zaměstnanosti Německý jazyk vyučuje se v obou ročnících jako povinný předmět 1 hodinu týdně obsah je rozdělen do tří tématických - jednoduchý mluvený projev, gramatické struktury, tématické celky v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova Matematika vyučuje se v obou ročnících jako povinný předmět 2 hodiny týdně obsah je rozdělen do pěti tematických celků - čísla a početní operace, závislosti, vztahy a práce s daty, geometrie v rovině a prostoru v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova Výpočetní technika vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 1 hodinu týdně obsah je rozdělen do pěti tématických celků - HW,SW a bezpečnostní zásady práce na PC, operační systém, počítačová síť, aplikační software, textový procesor, elektronická komunikace, internet zdroj informací v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Mediální výchova, Osobností a sociální výchova, Výchova k práci a zaměstnanosti Základy společenských věd vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 1 hodinu týdně obsah je rozdělen do pěti tématických celků - člověk a společnost, člověk jako občan, člověk a právo, člověk a svět, člověk a dějiny 20

21 v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobností a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Základy přírodních věd vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 1 hodinu týdně obsah je rozdělen do pěti tématických celků - základy ekologie, základy přírodopisu, základy fyziky, základy chemie a základy zeměpisu v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova,člověk a životní prostředí Výtvarná výchova vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 2 hodiny týdně, časová dotace byla posílena 1 disponobilní hodinou v rámci předmětu se realizují průřezová témata - Osobností a sociální výchova Hudební výchova vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 1 hodinu týdně obsah je rozložen do tří tématických celků - vokální a instrumentální činnosti, hudebně poslechové činnosti, hudebně pohybové činnosti v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova Tělesná výchova vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 3 hodiny týdně v rámci předmětu je vyučována výchova ke zdraví, tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova v rámci předmětu jsou realizována průřezová témataoosobnostní a sociální výchova, Mediální výchova Rodinná výchova vyučuje se v obou ročnících jako předmět povinný 3 hodiny týdně obsah je rozložen do pěti tématických celků rodina a rodinné soužití, biologie člověka, sexuální výchova, péče o dítě, domácnost v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova,výchova demokratického občana, Člověk a životní prostředí, Mediální výchova, Výchova k práci a zaměstnanosti 21

22 Výživa a příprava pokrmů vyučuje se v obou ročnících jako povinný předmět, 4 hodiny týdně obsah je rozložen do 4 tématických celků bezpečnost práce, výživa člověka, potraviny a nápoje,technologie přípravy pokrmů v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Člověk a životní prostředí, Výchova k práci a zaměstnanosti Ruční práce vyučuje se jako předmět povinný, 6 hodin týdně obsah předmětu je zaměřen na bezpečnost práce, údržbu oděvů, techniky ručních prací, odívání, zvládání práce s jednoduchými nástroji a ručním nářadím, získávání poznatků z oblasti technických, přírodních materiálů a agrotechniky pěstování rostlin v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Člověk a životní prostředí, Výchova k práci a zaměstnanosti Praktická cvičení vyučuje se jako předmět povinný, 5 hodin týdně předmět je zaměřen na získávání a osvojování dovedností a pracovních návyků žáků při přípravě jednoduchých pokrmů, bezpečné vykonávání jednoduché kuchařské práce, zvládání rukodělných činností (oprava a údržba textilního materiálu, základy šití na šicím stroji, drobné opravy v domácnosti, práci se dřevem, papírem, práce pěstitelské apod.)dle jejich individuálních schopností. Dále získávají poznatky a dovednosti o péči a údržbě domácnosti, kultivovaném stolování a upevňují zásady společenského chování. Učí se bezpečně manipulovat a používat různé prostředky a spotřebiče domácnosti. Hlavním cílem předmětu je příprava žáka pro začlenění do pracovního procesu (pracovní doba, bezpečnost a ochrana zdraví při práci). v rámci předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní rozvoj, Výchova k práci a zaměstnanosti. 22

23 6 Učební osnovy 6.1 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení: Český jazyk a literatura jako vyučovací předmět v praktické škole dvouleté má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Vyučuje se jako samostatný povinný předmět v obou ročnících. Český jazyk a literatura úzce souvisí s dramatickou výchovou, proto je dramatická výchova součástí českého jazyka a literatury. Je integrována ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Výuka probíhá v kmenových třídách, využívá se učebny PC, divadelních a hudebních představení. Týdenní časová dotace je v I. a II. ročníku 2 hodiny týdně. Cílem českého jazyka a literatury je rozvoj komunikačních schopností žáků, osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka a rozvíjení čtenářské gramotnosti. Zaměřujeme se především na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním a práci s literárním textem. Cílem dramatické výchovy je vychovávat tvořivou a vnímavou osobnost, která je schopna vnímat skutečnost kolem sebe a orientovat s v ní, respektovat druhé lidi a jejich názory. Dramatická výchova pomáhá utvářet aktivní, tvořivou, vnitřně bohatou osobnost schopnou sociálního porozumění a spolupráce. Hodnocení předmětu probíhá dle klasifikačních kritérií s převahou teoretického zaměření. Obsah Českého jazyka a literatury je rozdělen do čtyř složek, jejichž obsah se vzájemně prolíná: Jazyková výchova žáci si osvojují užívání spisovného jazyka v mluvení i písemné podobě, používání adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie. 23

24 Komunikační a slohová výchova rozvoj komunikačních schopností, osvojení a správné používání ústní i písemné podoby spisovného jazyka. Literární výchova upevňování čtenářských dovedností a návyků, reprodukce a pochopení literárních textů. Prostřednictvím odborné literatury vedeme žáky ke zjišťování základních potřebných informací z dostupných zdrojů. Učíme je rozlišit základní literární žánry poezie, próza. Dramatická výchova žáci si osvojují dramatickou improvizaci, připravují se na různé situace, se kterými se mohou v životě setkat. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení: během vyučování vedeme žáky k osvojování a upevňování poznatků za pomoci učebnic, učebních pomůcek a pracovních listů rozvíjíme pozitivní vztah k českému jazyku individuálním přístupem, ale i samostatnou prací vedeme žáky k využívání naučených metod a technik učení prací s odbornou literaturou a odbornými termíny vedeme žáky k rozšiřování a prohlubování vědomostí a dovedností vhodnou motivací a individuálním přístupem učíme žáky hodnotit druhé, přijímat radu i kritiku vedeme k vhodnému individuálnímu způsobu předávání informací s ohledem na jejich uživatele prací s rozmanitými informacemi (časopisy, tisk, internet, rozhlas, vhodné výukové programy na PC, video, DVD) vedeme žáky k používání základních pojmů z různých vzdělávacích oblastí a pracovních činností vedeme žáky k získávání a hodnocení informací z různých zdrojů a předávání informací výběrem vhodných pomůcek (knihy, encyklopedie, internet, ) učíme žáky vyhledávat informace a využívat je v praktickém životě Kompetence k řešení problémů: vedeme žáky ke schopnosti rozpoznat problém a najít způsob řešení problémové situace vzhledem ke svým možnostem 24

25 za pomoci dramatizací učíme žáky řešit běžné životní situace a překážky, vzhledem ke svým možnostem je řešit, popř. požádat o pomoc druhou osobu - rozvíjíme schopnost koncentrovat pozornost a usilovat o sebevyjádření a seberealizaci řešením konkrétních situací běžného života učíme žáky přijímat důsledky svých rozhodnutí vytvářením modelových situací učíme žáky dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby Kompetence komunikativní: vhodnou každodenní komunikací se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo ni rozvíjíme komunikační dovednosti žáků vedeme žáky k porozumění známým každodenním výrazům a zcela základním frázím pomocí komunikačních nástrojů si žáci rozšiřují aktivní i pasivní slovní zásobu a tím se učí srozumitelně vyjadřovat (ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou gesta, mimika, ) v rámci svých možností obohacujeme komunikaci slovní a zejména mimoslovní využívání vyjadřovacích prostředků jednotlivých druhů umění učíme žáky naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a alternativně na ně reagovat uplatňujeme mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace diskusí učíme žáky vyjádřit své názory a postoje a vhodnou formou vyjádřit se, snažit se obhájit svůj názor využíváme jazykové vědomosti a dovednosti v běžných komunikačních situacích denního života, srozumitelnému a souvislému vyjadřování, formulování a obhajování svých názorů ve vyučování využíváme pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky kultivujeme hlasový a tělesný projev jako prostředek sdělování vedeme žáky k využívání získaných komunikativních dovedností k vytváření vztahů a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální: vštěpováním základních mravních hodnot vedeme žáky k jejich orientaci v nich a uplatňování základních pravidel společenského chování sestavováním pravidel, práv, povinností a sankcí ve třídách vedeme žáky k uvědomování si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužití vlastní osoby modelovými situacemi učíme žáky jednat zodpovědně vůči vlastní osobě i druhým seznámení s právy a povinnostmi svými i ostatních přispíváme k vytváření vstřícných mezilidských vztahů 25

26 modelovými situacemi, zhlédnutím filmu (DVD), prací na PC vedeme žáky k přiměřenému chování v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a uplatňování osvojených dovedností a postupů, divadelní představení Kompetence občanské: učíme žáky respektovat práva a povinnosti občanů, společenské vzory a pravidla soužití modelovými situacemi, dramatizací, exkurzí učíme žáky zvládat běžnou komunikaci s úřady vedeme žáky k chápání významu kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění dodržováním základních společenských norem a pravidel chování učíme žáky zdůvodňovat zdravý životní styl, chránit zdraví své i zdraví druhých lidí seznamováním s kulturními tradicemi a historickým dědictvím přispíváme k jejich respektování a ochraně vytváříme vztah ke kulturnímu bohatství společnosti, uvědomování si jeho významu pro národní identitu a potřeby jej chránit učíme žáky různými modelovými situacemi a dramatizací rozpoznat nevhodné a rizikové chování, uvědomovat si jeho možné důsledky učíme získávat zkušenosti při samostatné i společné tvůrčí činnosti, učíme žáky komunikovat o různých podobách řešení a přijímat i nová a neobvyklá řešení Kompetence pracovní: učíme žáky si osvojovat základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné pracovní činnosti běžnou komunikací a jejímu porozumění vedeme žáky k plnění stanovených povinností, spolupráci a respektování práce své i druhých exkurzemi vedeme žáky k využívání poradenských a zprostředkovatelských služeb soustavným připomínáním a upozorňováním vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i hygieny práce Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova: Osobnostní rozvoj - rozvoj schopnosti poznávání: rozvíjení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, uplatňování dovedností zapamatování, řešení problémů - prací s literaturou, dramatizací (I., II. ročník oblast Komunikační a slohová výchova, Literární výchova) 26

27 Sociální rozvoj - poznávací schopnosti: vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, pracovišti rozhovory, vyprávěním (I. ročník oblast Jazyková výchova) Sociální rozvoj - mezilidské vztahy: nácvik chování podporujících dobré vztahy (respekt, podpora, pomoc) dramatizací různých životních situací (I., II. ročník oblast Dramatická výchova) Sociální rozvoj - komunikace: cvičení pozorování a sdělování, praktická cvičení verbální i neverbální komunikace v různých situacích, způsoby odmítání nevhodné nebo nepříjemné komunikace modelovými situacemi (I, II. ročník oblast Dramatická výchova) Sociální rozvoj - spolupráce: rozvoj individuálních dovedností formou samostatné práce, práce na PC (I, II. ročník oblast Jazyková výchova) Morální rozvoj - řešení problémů: dovednosti pro řešení problémových situací a rozhodování z hlediska různých typů problémových a sociálních rolí (osobní problémy, problémy v zaměstnání, ) dramatizací, improvizací (I, II. ročník oblast Dramatická výchova) Mediální výchova: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení -pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, rozlišování zábavných prvků ve sdělení od informativních a společensky významných, hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením práce s výpočetní technikou, sledování různých médií (I. II. ročník oblast Komunikační a slohová výchova) Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce, rozdíl mezi reklamou a zprávou prací s denním tiskem, vyhodnocováním informací (I. II. ročník oblast Jazyková výchova) Tvorba mediálních sdělení - uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení, tvorba mediálního sdělení prací na PC, výběrem vhodných jazykových prostředků, vhodnou komunikací (I., II. ročník oblast Jazyková výchova, Komunikační a slohová výchova) Výchova k práci a zaměstnanosti: 27

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha H: Škollníí vzděllávacíí prrogrram vyttvořřený podlle RVP PRŠ 2 urrčený prro sttřředníí

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více