1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA UČEBNÍ PLÁN... 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20"

Transkript

1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŘIZOVATEL PLATNOST DOKUMENTU CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY KLIMA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VÝUKOVÝMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM ZABEZPEČENÍ VÝUKY MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ ŘÍZENÍ A ORGANIZACE VÝUKY ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY CÍLE AUTOEVALUACE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY OBLASTI HODNOCENÍ ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE

2 6.5 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI KLASIFIKACE ŽÁKA

3 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Všeobecně vzdělávací škola Školní vzdělávací program základní školy, Praha 2, Na Smetance 1 zpracovaný dle RVP ZV 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu Název školy: ZŠ, Praha 2, Na Smetance Adresa školy: Na Smetance 1/505, Praha 2 IČO: , IZO: , REDIZO: Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Zástupce ředitele: Mgr. Marie Chvalovská Koordinátor ŠVP: Mgr. Marie Chvalovská Kontakty: 1.3 Zřizovatel telefon: , , fax: web: Městská část Praha 2 Náměstí Míru 20/ Praha 2 IČO: Telefon: , 1.4 Platnost dokumentu Pedagogická rada projednala dne: Školská rada se kladně vyjádřila dne: Platnost dokumentu od PaedDr. Hana Vítová ředitelka školy 3

4 2 Charakteristika školy Naše škola se snaží vytvořit pro všechny žáky příjemné prostředí pro práci. Život školy je založen na pozorném a ohleduplném přístupu, téměř rodinné atmosféře, zájmu o každého, kdo ve škole pracuje ať jako pedagog, či žák. Školní program je naplňován s velkým pochopením učitelů pro individualitu žáka, respektuje individuální potřeby žáka a jeho osobní limity. Učitelé pracují promyšleně, efektivně a s elánem, žáci pomáhají vytvářet školní zázemí, ve kterém se rozvíjí tvořivost a zároveň respektují možnosti jednotlivců. Snažíme se žáky připravit co nejlépe pro úspěšný a kvalitní život. Naše škola je přátelská a otevřená všem. 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Praha 2, Na Smetance 1/505, Praha 2 je situována do jižní části Vinohrad. Jedná se o plně organizovanou školu, kterou navštěvuje v devíti ročnících přibližně 280 žáků. Většinu ročníků tvoří dvě třídy. Kapacita školy je 550 žáků. Pro školu je stanovená zřizovatelem spádová oblast. Vzhledem k uvedené kapacitě umožňuje škola přijetí žáka i z nespádové oblasti Prahy a přilehlých obcí Prahy. Budova školy je novorenesanční s prvky klasicismu a secese z roku Významnou dějinnou roli hrála v období Pražského povstání. Budova má velmi dobrou dostupnost všemi dopravními prostředky MHD a PID. I přesto, že se nachází v samotném centru Prahy, leží v klidné zóně. Žákům školy nehrozí v její bezprostřední blízkosti nebezpečí úrazu v důsledku autoprovozu. Kolem budovy prochází pouze vedlejší jednosměrná ulice. Žáci nejsou ohroženi intenzivním dopravním provozem. Ve třídách je klid na práci, hluk z venkovního provozu je minimální. Budovu lze hodnotit z hlediska polohy jako velmi vhodnou pro vzdělávání žáků. 2.2 Vybavení školy Budova je čtyřpodlažní včetně vestavěné půdní vestavby. Velmi dobře jsou situované všechny vchody a východy do budovy, protože umožňují navzájem nerušený provoz jednotlivých subjektů v budově a zároveň umožňují bezproblémový běh vyučování. Žáci mají velmi dobré materiálně technické zázemí pro výuku i relaxaci. Každý žák má svou šatní skříňku. V případě potřeby (sport, zdravotní stav) zapůjčuje škola dvoje učebnice. Pro práce související s výukou využívají učitelé sborovnu, kabinety, počítačovou učebnu. Ve všech kabinetech je přístup na internet. Pro spolupráci s rodiči a dalšími partnery využívají pevné i mobilní telefonní linky a . Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách školy Situační plán školy Samostatný vchod a východ: - na školní zahradu - na školní hřiště - do školní jídelny - do mateřské školy 4

5 Suterén školy: - dvě tělocvičny se sociálním zařízením 1. podlaží: - hlavní vstupy do budovy - školní jídelna - mateřská škola - byt školníka - kanceláře ŠJ a MŠ 2. podlaží - kanceláře školy - sborovna - učebny 2. stupně, počítačová učebna, učebna přírodopisu - samostatný kabinet Př, Čj - koncové oddělení školní družiny s interaktivní tabulí pro 1. stupeň - cvičná kuchyň 3. podlaží - učebny 1. stupně - učebna chemie s interaktivní tabulí - učebna fyziky s interaktivní tabulí - provoz. odd. ŠD - učebna speciálního pedagoga pro nápravu SPU 4. podlaží půdní vestavba - počítačová učebna - učebna VV a keramiky - knihovna školy - dvě herny - dílny Zahrada školy - skleník - záhony - travnatá plocha Sportovní areál - umělý povrch - venkovní lavice pro výuku - pro ŠD možnost využití areálu MŠ Grafický plán školy - viz příloha Základní škola Na Smetance Úroveň vybavení informačních technologií - dvě počítačové učebny s přístupem na internet včetně dataprojektoru - samostatné počítače ve třídách - počítačová síť pevná - přístup na internet v počítačových a odborných učebnách - připojení na internet v odborných učebnách, školní družině, WIFI připojení v celé - budově školy - tři interaktivní tabule učebna chemie, učebna fyziky, školní družina - přenosné notebooky pro výuku - ve třídách CD přehrávače - vybavení tříd televize a videa, zpětný projektor, plátno, počítače - softwarové vybavení výukové filmy, software pro F, CH, Aj (Langmaster), Nj, Z, 5

6 - M, Rv, žáky 1. stupně, které se neustále obnovuje, doplňuje a rozšiřuje - počítače v učebně speciálního pedagoga - přenosný dataprojektor s notebookem - velkoplošná plátna s dataprojektory pro filmovou a počítačovou projekci ICT plán školy - viz příloha ICT plán školy Vybavenost učebními pomůckami Pro všechny výukové předměty jsou zajišťovány potřebné demonstrační pomůcky včetně pomůcek pro frontální pokusy. Materiálně technická úroveň učebních pomůcek je velmi dobrá a pomůcek je dostatečné množství. Za nadstandardní lze považovat vybavení učebny a kabinetu fyziky, sbírek přírodopisu a vybavení učebny pro nápravu specifických poruch učení žáků, pomůcky pro výuku jazyků, hudební výchovy a keramiky. Ve školní knihovně je více než 5000 svazků, které si mohou žáci ve výpůjčních hodinách zapůjčovat domů. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Škola zaměstnává 35 pedagogických pracovníků. Z uvedeného počtu pracují ve školní družině čtyři vychovatelky a devět asistentů pedagoga se věnuje zdravotně postiženým žákům. Vzdělání žáků zajišťuje 22 vyučujících. Všichni učitelé jsou odborně kvalifikovaní a jsou schopni kvalitně a odborně realizovat konkrétní vyučovací předměty. Celý pedagogický sbor se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Povinností všech je uživatelská znalost informačních technologií. Škola dále zaměstnává školního psychologa a speciálního pedagoga. Ve škole jsou dále jmenovány níže uvedené funkce: - výchovný poradce pro 1. stupeň - výchovný poradce pro 2. stupeň - preventista sociálně patologických jevů - koordinátor ŠVP - správce ICT Všichni pedagogičtí pracovníci jsou ve škole v hlavním pracovním poměru. Škola nezaměstnává externí pedagogy. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Školní projekty V rámci vzdělávacího procesu jsou do výuky zařazovány projekty. Cílem je motivovat žáky k pochopení, že vzdělávání je nezbytnou nutností kvalitního a spokojeného života. Projekty a 6

7 projektové dny napomáhají k vyšší efektivitě a kvalitě vyučovacích předmětů. Projekty jsou dle zaměření víceleté, nebo krátkodobé v rámci jednoho ročníku. Ekoškola - víceletý projekt zaměřený na ekologii kolem nás. Podporuje výchovu k ekologickému chování. Projekt organizuje ve škole Ekotýmve spolupráci se školní samosprávou a pedagogy školy. Smetanka v časech - dlouhodobý projekt zpracovávání historie výuky v budově Na Smetance ve vazbě na významné historické události, významné osobnosti školy atd. Charitativní činnost - souvislá výchova k vzájemné solidaritě mezi lidmi celého světa. Jedná se o cílené činnosti, které organizuje školní samospráva ve spolupráci s pedagogy. Projektové dny - jedná se o jednodenní krátkodobé projekty vztahující se k významným dnům nebo k probíranému výukovému tématu Mezinárodní spolupráce - výměnné pobyty žáků 8. a 9. tříd s žáky Kodaně-Brøndby v Dánsku. Komunikace prostřednictvím internetu. - rozvoj kontaktů žáků 6. a 7. tříd se žáky z Budapešti v Maďarsku. Výměny písemností v angličtině. Výhledově i výměnný pobyt žáků. - spolupráce se základní školou v Bratislavě. Partnerské školy: Dánsko: Langbjergskolen v Kodani-Brøndby. Maďarsko: Hild Józset Általános Iskola 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Informovanost nejširší veřejnosti: - internetové stránky - vývěsní tabule na budově školy - informační nástěnky ve vestibulu školy a dále na chodbách - články do Listů Prahy 2, popřípadě do dalších novin - spolupráce s Radiožurnálem - katalog ZŠ - internetové stránky - internetové stránky MČ Prahy 2 - stránky fotbalového klubu AC SPARTA, a.s Spolupráce s rodiči žáků Ve škole je zřízena Školská rada. Pravidelně kontroluje hospodaření školy, schvaluje vzdělávací programy, popřípadě další aktivity školy. Spolupracuje s vedením školy na perspektivách dalšího rozvoje školy. Společnost rodičů a přátel školy při ZŠ Na Smetance - občanské sdružení, zaměřující se na přímou spolupráci rodičů a školy směřující k podpoře aktivního zapojení se rodičů do života školy. 7

8 2.5.3 Spolupráce se subjekty zajišťujícími pomoc při výchovněvzdělávacím procesu. - Policie ČR prevence vzniku sociálně patologických jevů - Městská policie dopravní výchova, preventivní programy - PZHS prevence chování člověka za mimořádného stavu - SZČ první pomoc - Prevcentrum soustava preventivních seminářů v oblasti sociálně patologických jevů - Pedagogickopsychologická poradna včasné odhalení různých poruch učení žáků a další metodické vedení integrovaných žáků a žáků s SPU, diagnostikování nadaných žáků, odborné semináře, pravidelné konzultace, metodická pomoc - Humanitní odbor pomoc při řešení závažnějších problémů učení a chování žáků, špatného rodinného prostředí apod. - DDM mimoškolní činnost žáků, organizace olympiád, soutěží apod. - Porodnice U Apolináře výchova k zodpovědnému rodičovství, preventivní programy - Filia preventivní programy pro 1. stupeň - Barevný svět, s.r.o. preventivní programy 2.6 Školní družina Součástí základní školy je pro žáky 1. stupně zřízena školní družina (ŠD). Zajišťuje organizaci času žáků před a po vyučování. Pro svůj výchovně-vzdělávací proces vytvořila samostatný program školní družiny. Dle potřeb se otvírají každoročně 4 oddělení. Náklady na provoz ŠD hradí částečně rodiče. Učebny ŠD jsou v budově školy. Ranní a odpolední družina má samostatnou místnost. Pro svou činnost využívá ŠD všechny prostory školy. 2.7 Školní jídelna Nachází se v budově školy. Školní jídelna je moderně zrekonstruovaná. Žáci mají na výběr ze dvou jídel. Školní jídelna zajišťuje pitný režim, prodej školního mléka a zdravé výživy. V rámci dodržování pitného režimu je pro žáky připravován čaj, který mají k dispozici po celou dobu pobytu ve škole. 2.8 Hygienické zázemí školy Je na standardní úrovni. Toalety jsou doplňovány hygienickými potřebami. Součástí tělocvičen jsou sprchy. Škola je po celkové rekonstrukci silnoproudých rozvodů a sociálního zázemí žáků i zaměstnanců. Rekonstrukcí došlo k výraznému zkvalitnění osvětlení ve třídách. 2.9 Klima školy Je příznivé, přátelské a tvůrčí. Škola je řízena na základě demokratických principů. Má vnitřní systém hierarchií včetně určených kompetencí. Z dotazníků pro rodiče, žáky i učitele vyplynulo, že většina respondentů má ke škole pozitivní vztah. Spolupráce s rodiči je většinově velmi dobrá na úrovni vzájemného partnerství. Pedagogický sbor je z větší části stabilizován. Odborná způsobilost se pohybuje v rozpětí 90-95%. Migrace je způsobena odchody do důchodu, mateřskou dovolenou. Přepočtený počet zaměstnanců se pohybuje kolem 25 pedagogů a 6 technicko-hospodářských zaměstnanců. Dále jsou ke zdravotně postiženým dětem zaměstnáváni asistenti pedagoga. 8

9 Výraznou pozornost věnují učitelé žákům se specifickými poruchami učení (SPU). Počet integrovaných žáků dosahuje okolo 16% z celkového počtu žáků. Dalších 15% má lehčí formy SPU. 3 Charakteristika ŠVP Všeobecně vzdělávací škola 3.1 Zaměření školy S novým školským zákonem vstoupila do vzdělávání žáků a do pravomoci určit směr vzdělávacího programu větší autonomie. Školní vzdělávací program Všeobecně vzdělávací škola vychází z konkrétních cílů a povinného obsahu vzdělávání rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Koncepční záměr vychází z nových celospolečenských potřeb. Cílem je nabídnout každému žáku školy cestu celým vzdělávacím procesem tak, aby získal nejen povinné penzum ve vzdělání, ale mohl se v oblasti svých zájmů zaměřit na rozšíření svých znalostí a rozvoj všech kompetencí, které mu usnadní další profesní orientaci v životě. Ze vzájemné spolupráce s rodiči i žáky vyplynuly velmi různorodé vzdělávací programy. Vzhledem k návaznosti na vzdělávací program MŠ vytváří školní vzdělávací program prostor pro výuku cizího jazyka již od 1. ročníku. Na druhém stupni se dále vzdělávací program zaměří na dvě paralelní větve: - Přírodovědnou rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů - Všeobecnou bez specifického zaměření Charakteristika jednotlivých vzdělávacích větví První stupeň Konkrétní cíle stanovené rámcovým vzdělávacím programem budou dosahovány vhodnými formami odpovídajícími věkové struktuře. Učitelé jsou povinni sledovat a zohledňovat zdravotně postižené žáky a individuálně s nimi pracovat. Učební plán se skládá z jednotlivých předmětů, které se vzájemně propojují a doplňují. Výstupní kompetence 1. stupeň: Kompetence k učení: vypěstovat si zodpovědný přístup k učení umět řešit problémy odpovídající věku a schopnostem Kompetence k myšlení a uvažování: získané vědomosti aplikovat v životě chápat souvislosti řešit základní problémy nacházet mezipředmětové souvislosti Kompetence k objevování: závěry z jednotlivých experimentů, pozorování získávat informace z různých zdrojů a posoudit jejich věrohodnost 9

10 získávat základní informace i z mimoškolních zdrojů a zvažovat je vytvářet a uspořádávat dokumentaci Kompetence komunikativní: rozumět, domluvit se, číst, psát i v cizím jazyce být schopen prezentovat výsledky své práce na veřejnosti obhajovat vhodným způsobem svůj názor umět naslouchat druhým rozumět grafům, diagramům, tabulkám a značkám Kompetence pracovní: vytvářet projekty přispívat k práci skupiny a společnosti organizovat svou vlastní práci projevovat solidaritu Kompetence adaptační: využívat techniku a reagovat na změny nalézat nová řešení překonávat obtíže a nevzdávat se Druhý stupeň Všeobecné zaměření Výstupní penzum ze základní školy je rozšířeno o kompetence a znalosti v estetické výchově, tělesné výchově a dále dle zájmu žáků. Odborní učitelé se budou zaměřovat na rozvoj praktických činností, které budou zvyšovat šance žáků s uměleckým, humanitním, sportovním zaměřením. Disponibilní hodiny jsou rozšířeny o výuku Vv, keramiky a tělesné výchovy, informatiky. Žáci mohou svou cestu volit. Jsou nabízeny 2 cizí jazyky. Nabídka je každoročně aktualizována. Zároveň jsou zajištěny i standardní výstupy v oblasti přírodovědných předmětů. Druhý stupeň Přírodovědné zaměření Výstupní penzum základní školy je rozšířeno o kompetence a znalosti v oblasti přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky. Zároveň je žákům zajištěna výuka dvou cizích jazyků Aj a dalšího volitelného. Disponibilní hodiny jsou zaměřeny na rozvoj přírodovědných kompetencí a rozvoj znalosti informačních technologií. Toto zaměření má za cíl připravit kvalitní absolventy, kteří budou potenciálně úspěšnými studenty čtyřletých gymnázií, případně odborných středních škol a budoudále studovat na vysokých školách. Výstupní kompetence druhého stupně V rámci vzdělávacího procesu dochází k výraznému prohlubování kompetencí, získaných na 1. stupni: kompetence k učení: plánování učiva (osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání ) kompetence k řešení problémů: podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů 10

11 kompetence komunikativní: vést žáky ke všestranné a účinné komunikaci kompetence sociální a personální: rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých kompetence občanské: připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti kompetence v osobnostně sociální a environmentální výchově: vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, vnímavost a citlivé k lidem, svému prostředí a přírodě kompetence multikulturní výchovy: vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám, učí se žít společně s ostatními lidmi kompetence pracovní: pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Základní teze Školní program vychází z potřeb současné společnosti: - Evropské unie - globálních potřeb lidské společnosti - informační technologie Školní vzdělávací program vytváří v žákovi základní návyky vedoucí k úspěšné profesní orientaci a ke kvalitnímu osobnímu životu. Při rozvíjení jednotlivých kompetencí se program orientuje na žáka, jeho individuální potřeby, respektuje jeho schopnosti a nadání. Nedílnou součástí ŠVP, ve které má nezastupitelné místo pedagog, je tvorba zázemí, v němž bude umožněn tvořivý rozvoj každého jedince dle jeho reálných schopností Základní výchovné a vzdělávací strategie naplnění školního programu Naše škola dbá na dodržování zásad napomáhajících formování žáka jako zdravě sebevědomého, tolerantního jedince. Společné postupy na úrovni školy ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence, jsou vymezeny zejména těmito zásadami: Vzdělávat s porozuměním - maximální spoluúčast žáka na učení - řešení problémů - vzdělávat v souvislostech - evokovat, motivovat, vtahovat žáka do dění ve škole - volit vhodné metody a formy práce učitele 11

12 - respektovat potřeby, schopnosti žáka Porozumět osobnosti žáka - respektovat jedinečnost - vzájemná interakce učitel-žák-rodič - vychovávat demokratického občana - rozvíjet všemi dostupnými prostředky emociální, estetické, sociální cítění Vytvářet příjemné školní prostředí - pohoda školního prostředí - tvořivé školní klima - společné plánování - vzájemné respektování, vstřícnost, tolerance - dodržování pravidel - neomezovat svobodu a práva jiných Zásady pro školu jako subjekt - vytvářet profesionálně informační prostředí - integrovat handicapované žáky - pořádat ozdravné pobyty, sportovat - podporovat s partnerskými zahraničními školami - rozvíjet principy demokracie - věnovat se preventivním programům - nepodceňovat public relations školy - zapojovat se do grantů - komunikovat s veřejností - organizovat soutěže, olympiády, sportovní akce a prezentovat jejich výsledky - podporovat další vzdělávání pracovníků školy Postupy, metody a formy práce Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků volí pedagogové postupy, metody a formy práce dle duševních a fyzických schopností žáků s přihlédnutím k věku. V nižších ročnících se uplatňují zejména hravé formy práce, metody vyprávění, rozhovoru, demonstrace, práce s jednoduchým materiálem. Pedagogové využívají organizační formy vyžadující aktivní činnosti žáka, rozvíjející vnímání, představivost, myšlení, paměť a řeč. Ve vyšších ročnících pedagogové využívají analytické a syntetické metody pro rozvoj logického a abstraktního myšlení. Formulují problémy, které žáci řeší. Dle povahy učiva pracují žáci ve skupinách. Osvojují si dovednosti spolupracovat, rozdělovat práci, plánovat. Učitelé kladou důraz na učení v souvislostech využíváním mezipředmětových vztahů, naše škola se snaží vytvořit pro všechny žáky příjemné prostředí pro práci. Život školy je založen na pozorném a ohleduplném přístupu, téměř rodinné atmosféře, zájmu o každého, kdo ve škole pracuje ať jako pedagog, či žák. Školní program je naplňován s velkým pochopením učitelů pro individualitu žáka, respektuje individuální potřeby žáka a jeho osobní limity. Učitelé pracují promyšleně, efektivně a s elánem, žáci pomáhají vytvářet školní zázemí, ve kterém se rozvíjí tvořivost a zároveň respektují možnosti jednotlivců. 12

13 Snažíme se žáky připravit co nejlépe pro úspěšný a kvalitní život. Naše škola je přátelská a otevřená všem. Žáci jsou vedeni ke globálnímu pohledu na svět a lidstvo. Další metody využívání rozvíjení kompetencí žáků: - problémové vyučování - aktivní využití informačních technologií - výklad, vysvětlování, přednášky, práce s textem, rozvoj čtenářské gramotnosti - předvádění, pozorování, referáty - laboratorní práce, řešení úloh - praktické činnosti Organizační formy výuky K naplňování cílů školního vzdělávacího programu využívá škola nejen vyučovací hodinu, ale i další organizační formy. Jedná se zejména o: - individuální formu práce - vycházky, výlety, exkurze - výchovné pořady koncerty, divadla - laboratorní práce - práce na pozemku, v kuchyni - projektové dny - krátkodobé nebo dlouhodobé projekty - besedy, diskuse - zájmové kroužky 3.3 Cíle vzdělávacího programu Hlavní cíl Školní vzdělávací program Všeobecně vzdělávací škola vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu. Hlavním cílem je připravit každého žáka tak, aby se rozvinul v zdravě sebevědomého jedince, který má osvojeny všechny základní kompetence pro život, má osvojeny kompetence pro další studium, pro které se rozhodne. Žák je schopen po absolvování ZŠ: - orientovat se ve společnosti - otevřeně komunikovat - vyslovovat svůj názor - přijímat názor druhých - být přístupný kompromisním řešením - spolupracovat, respektovat práci ostatních - být ve své práci úspěšný - přijímat úspěchy jiných - rozpoznat negativní jevy - být schopen tolerance a ohleduplnosti k jiným lidem - být schopen vzájemné tolerance k jiným kulturním etnickým skupinám - řešit problémy Dílčí cíle K naplnění hlavního cíle vzdělávacího programu jsou plněny v jednotlivých ročnících dílčí cíle. 13

14 Osvojování návyků k učení se - výběr vhodných metod, způsobů, strategií pro vytváření základů aktivního a efektivního učení - metody vyhledávání a třídění informací - využívání moderních komunikačních prostředků (počítače, audiovizuální pomůcky, internet) Vytvoření základů otevřené a všestranné komunikace - výběr vhodných metod, způsobu, strategií k učení se vyjadřovat otevřeně svůj názor - vést k učení se vytvářet názor na základě získaných informací, logiky, nasloucháním druhých - vést k výstižnému, logickému a kultivovanému vyjádření vlastního názoru - vést k umění obhájit si svůj názor Výchova ke zdravému sebevědomí zodpovědné osobnosti - umění uplatňovat svá práva a zároveň plnit povinnosti - znát svá práva - osvojovat si základy etické výchovy, mravní a morální kodex - vést k pozitivnímu myšlení - učit se umění konstruktivní kritiky - učit se respektovat názory druhých, jiných skupin - respektovat názory a přesvědčení ostatních - řešit praktické problémy, životní situace Výchova k zodpovědnosti vůči budoucímgeneracím - ochrana životního prostředí - ochrana kulturních památek - udržování národních, krajových, etnických, folklorních tradic - ochrana společenských hodnot Výchova ke zdravému životnímu stylu - aktivně rozvíjet fyzické a duševní schopnosti - učit se chránit vlastní zdraví - učit se zodpovědnosti nejen za svůj život, ale i za životy blízkých a ostatních lidí - učit se poskytnout první pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví, i v situacích běžných Výchova k toleranci k druhým lidem a odlišným kulturám - učit se tolerovat jiné kultury, národy - učit se vzájemné komunikaci s jinými národy 3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními výukovými potřebami Raná předškolní péče a péče bezprostředně po vstupu do školy: - Vyšetření školní zralosti u dětí spádových mateřských škol zajišťuje MŠ ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou - Adaptační kurz pro předškoláky zajišťuje ZŠ ve spolupráci se spádovou MŠ - Test rizik specifických poruch učení= screening (na základě souhlasu rodičů), který přispívá k předcházení možných výukových obtížích, k včasnému odhalení žáků ohrožených specifickými poruchami učení a nadaných žáků, výsledky jsou konzultovány s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka, u nadaných a ohrožených žáků je doporučeno následné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně zajišťuje speciální pedagog ZŠ 14

15 3.4.2 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami během školní ocházky: - Aktivní kooperace učitele a žáka během výuky zajišťuje třídní učitel a vyučující jednotlivých předmětů ve spolupráci s asistentem pedagoga - Informování speciálního pedagoga, výchovného poradce a zákonných zástupců žáka o speciálních potřebách jednotlivých žáků zajišťuje třídní učitel - Vyšetření žáka v pedagogicko-psychologické poradně, speciálně pedagogickém centru nebo středisku výchovné péče na základě doporučení školy zajistí zákonní zástupci žáka - Vypracování individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP) na základě žádosti zákonných zástupců a podle odborného posudku zajišťuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími, školním speciálním pedagogem a psychologem, zákonnými zástupci žáka, psychologem pedagogicko-psychologické poradny a ostatními odborníky. IVP jsou rozpracovány závěry a doporučení odborného pracoviště očekávané výstupy v jednotlivých předmětech, volba vzdělávacích strategií (úprava metod, obsahu výuky, používání kompenzačních pomůcek, způsob hodnocení, ) - Vyučování žáka podle IVP probíhá v běžných třídách s ostatními žáky, učitelé zajišťují přiměřené zpracování obsahu a forem učiva při naplňování očekávaných výstupů u jednotlivých žáků zajišťují vyučující jednotlivých předmětů. V případě závažných handicapů se na výuce podílí i asistent pedagoga, který žákům poskytuje potřebnou podporu, aby se mohli účastnit běžné výuky. - Reedukace specifických poruch učení a chovánívýuka v běžné třídě je v některých hodinách nahrazena skupinovou nebo individuální činností pod vedením speciálního pedagoga. Tato péče je poskytována podle vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků a na základě doporučení odborného posudku zajišťuje školní speciální pedagog - Rodič participuje na aktivitách, souvisejících s IVP, spolupracuje s výše uvedenými odborníky školy Odpovědnost za plánování obsahu vzdělávání, samotný průběh vzdělávání i hodnocení žáka nese pedagog, který ve všech fázích spolupracuje se speciálním pedagogem, popř. s asistentem pedagoga. Klademe důraz na spolupráci všech zúčastněných subjektů ve výchovně vzdělávacím procesu (žáka, rodičů i pedagogů), která je pro nás předpokladem úspěšného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 3.5 Zabezpečení žáků se sociálním znevýhodněním K žákům ze sociálně, kulturně případně jazykově odlišného prostředí je přistupováno individuálně dle druhu znevýhodnění. Pro práci s žáky se sociálním znevýhodněním škola v případě potřeby vypracovává individuální vzdělávací plány. Ve výuce učitelé volí odpovídající metody a formy práce pro vytvoření příznivého klimatu těmto žákům ve školním prostředí. Spolupracují s rodinou s cílem minimalizovat důsledky tohoto znevýhodnění. Pro žáky nemluvící českým jazykem je dána možnost navštěvovat kroužek Hezky česky, kde se jim věnuje zkušený pedagog. 3.6 Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků Identifikace nadaných žáků - na základě upozornění rodičů - na základě upozornění MŠ - na základě upozornění učitelů (vychovatelů) - odborným vyšetřením v PPP, popřípadě v jiném odborném zařízení - pečlivý rozbor výsledků žáka se speciálním pedagogem školy 15

16 - vyhledávání nadaných žáků i mezi žáky s vývojovými poruchami učení i chování Způsob výuky nadaných žáků - individuální vzdělávací plány - plnění specifických úkolů - vyšší zatížení oproti běžně nadaným žákům více samostatných prací a projektů - diferenciace úkolů uvnitř třídního kolektivu - individuální využití informačních technologií - využívání rozšiřujících učebnic, dalších učebních pomůcek - individuální rozvrh s možností účasti na výuce některých předmětů ve vyšších ročnících - možnost přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku 3.7 Řízení a organizace výuky Organizační řízení školy Základní jednotka je ročník. Vzdělávací témata jsou plánována na 1. stupni společně pro celý ročník. Na druhém stupni se vzdělávací témata orientují dle zaměření třídy. Základní témata jsou plánována v ročníku horizontálně. Třídy se liší rozšiřujícím učivem. Výstupní kompetence ve třídách jednoho ročníku jsou ekvivalentní. Dodržuje se zásada vzájemné prostupnosti v jednotlivých ročnících. Vyučovací proces v celé škole je založen na vzájemné spolupráci pedagogů s cílem zajištění co největší efektivity Řízení práce učitelů Ředitel zástupce ředitele vedoucí školní družiny výchovný poradce předmětové komise speciální pedagog vychovatelky metodické sdružení učitelé asistenti pedagoga 3.8 Začlenění průřezových témat Průřezové téma osobnostní a sociální výchova je do vyučování zařazena jako samostatný vyučovací předmět na 1. stupni v 1. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně, na 2. stupni v ročníku s hodinovou dotací v 7. a 8. ročníku 0,5 hodiny týdně a v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Environmentální výchova je vyučována jako samostatný předmět na 2. stupni v 6. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Ostatní průřezová témata jsou realizována integrací do normální výuky. 16

17 Integrace průřezových témat do vyučovacích předmětů VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - VEG Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Hv M, Hv, Tv M, Hv, Tv Hv Vl Př, Vv D, Z Z Z Ov, Z M, Tv M, Hv, Tv Př, Vl, Vv M, Hv, Vv, Tv Z Z Aj, D, Z M, D, Pp, Hv, Tv M, D, Pp, Hv, Tv M, D, Pp, Hv, Vkz, Tv D, Z M, D, Ov, Pp, Z, Tv VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - VDO Tematické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Prv, Tv Prv, Tv Prv, Tv Vl, Tv, Pč, Dv Vl, Tv, Pč, Dv M, Tv M, Tv M, Tv M, Tv M, Tv M, Ov, Pp, Pč Tv Tv Tv Vl, Tv Vl, Tv Vkz, Tv M, Pp, Pč D M, D, Ov, F, Pp, Z, Vkz, Pč Vl, Pč D, Ov D D, Tv Aj, D, Ov, Z, Tv M, D, Ov, F, Pp, Z, Pč Ov, Z, Tv 17

18 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - MKV Tematické okruhy Kulturní diference Lidské Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Prv Prv Hv Vl, Hv Vl, Hv, Vv, Pč Prv, Tv Prv, Tv Prv, Tv, Dv Vl, Tv, Dv Prv, Tv Prv, Tv Tv, Prv Tv, Vv, Dv Vv, Tv Tv, Vv Prv, Vv, Tv Vl, Vv, Tv Aj, Vl, Vv, Tv, Pč, Dv Aj, Vl, Tv, Pč, Dv Aj, Vl, Vv, Tv D, Ov, Hv, Pč D, Ov, Vkz, Tv, Pč D, Z, Pč Aj, Hv, Pč Aj, Ov, Vkz, Tv, Pč Aj, Z, Hv, Pč Ov, Z, Tv, Pč Hv, Vkz, Pč D, Ov, Vkz, Tv, Pč Z, Pč Z, Pč Ov, Vkz, Pč Ov Z Aj, Ov, Vkz Vl Vl Vkz Ov Vkz D, Ov, Vkz MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - MdV Tematické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. M M M, Dv M, Dv M, Inf, Dv Inf Inf, Pp, Z, Vkz, Pč Inf, Ov, Pč Pp, Vkz, Aj, M, D, F, Pp, Pč Vkz, M, D, Pp, Pč M, D, F, Pp, Z, Vkz, Pč M, Pp, Vkz, D, Pč Hv Inf Inf Aj Hv Hv, Vv Hv Inf, Hv Inf, Hv Hv Hv Čj, Tv Inf, Tv Inf, Ov, Hv, Vkz Hv Hv, Vv Inf, Vl, Hv, Pč Vv Vv Vv Vv Inf, Vl, Vv Inf, Pč Inf, Vkz M, Ov, Vkz Vkz, Pč Aj M, Pp, Z, Vkz, Pč M, Pp, Vkz, Pč M, Hv M, D, Vkz Aj, D, Vkz, Pč Vkz Pč 18

19 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - EV Tematické okruhy Ekosystémy 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Prv, Vv Prv, Vv Prv, Vv Př, Vv, Pč Př, Vv, Pč Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv, Vv Vv Vv Prv, Vv Prv, Vv Prv Aj, Př, Vl, Vv, Pč Př, Vl, Pč Př, Vv, Pč Př, Pč samostatný předmět Vztah člověka k prostředí Prv, Vv Prv Př, Vv Př, Vv 19

20 4 Učební plán Všeobecně vzdělávací škola - 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem minimum Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Matematika (M) Informatika (Inf) Prvouka (Prv) Přírodověda (Př) 1,5 1,5 3 Vlastivěda (Vl) 1,5 1,5 3 Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (Vkz) Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Matematicko fyzikální praktika (Mfp) Osobnostní a sociální výchova (OSV) Environmentální výchova (EV) Volitelné předměty Dramatická výchova Disponibilní hodiny Celkem

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více