1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA UČEBNÍ PLÁN... 20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20"

Transkript

1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŘIZOVATEL PLATNOST DOKUMENTU CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY KLIMA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VÝUKOVÝMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM ZABEZPEČENÍ VÝUKY MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ ŘÍZENÍ A ORGANIZACE VÝUKY ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY CÍLE AUTOEVALUACE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY OBLASTI HODNOCENÍ ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE

2 6.5 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI KLASIFIKACE ŽÁKA

3 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Všeobecně vzdělávací škola Školní vzdělávací program základní školy, Praha 2, Na Smetance 1 zpracovaný dle RVP ZV 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu Název školy: ZŠ, Praha 2, Na Smetance Adresa školy: Na Smetance 1/505, Praha 2 IČO: , IZO: , REDIZO: Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Zástupce ředitele: Mgr. Marie Chvalovská Koordinátor ŠVP: Mgr. Marie Chvalovská Kontakty: 1.3 Zřizovatel telefon: , , fax: web: Městská část Praha 2 Náměstí Míru 20/ Praha 2 IČO: Telefon: , 1.4 Platnost dokumentu Pedagogická rada projednala dne: Školská rada se kladně vyjádřila dne: Platnost dokumentu od PaedDr. Hana Vítová ředitelka školy 3

4 2 Charakteristika školy Naše škola se snaží vytvořit pro všechny žáky příjemné prostředí pro práci. Život školy je založen na pozorném a ohleduplném přístupu, téměř rodinné atmosféře, zájmu o každého, kdo ve škole pracuje ať jako pedagog, či žák. Školní program je naplňován s velkým pochopením učitelů pro individualitu žáka, respektuje individuální potřeby žáka a jeho osobní limity. Učitelé pracují promyšleně, efektivně a s elánem, žáci pomáhají vytvářet školní zázemí, ve kterém se rozvíjí tvořivost a zároveň respektují možnosti jednotlivců. Snažíme se žáky připravit co nejlépe pro úspěšný a kvalitní život. Naše škola je přátelská a otevřená všem. 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Praha 2, Na Smetance 1/505, Praha 2 je situována do jižní části Vinohrad. Jedná se o plně organizovanou školu, kterou navštěvuje v devíti ročnících přibližně 280 žáků. Většinu ročníků tvoří dvě třídy. Kapacita školy je 550 žáků. Pro školu je stanovená zřizovatelem spádová oblast. Vzhledem k uvedené kapacitě umožňuje škola přijetí žáka i z nespádové oblasti Prahy a přilehlých obcí Prahy. Budova školy je novorenesanční s prvky klasicismu a secese z roku Významnou dějinnou roli hrála v období Pražského povstání. Budova má velmi dobrou dostupnost všemi dopravními prostředky MHD a PID. I přesto, že se nachází v samotném centru Prahy, leží v klidné zóně. Žákům školy nehrozí v její bezprostřední blízkosti nebezpečí úrazu v důsledku autoprovozu. Kolem budovy prochází pouze vedlejší jednosměrná ulice. Žáci nejsou ohroženi intenzivním dopravním provozem. Ve třídách je klid na práci, hluk z venkovního provozu je minimální. Budovu lze hodnotit z hlediska polohy jako velmi vhodnou pro vzdělávání žáků. 2.2 Vybavení školy Budova je čtyřpodlažní včetně vestavěné půdní vestavby. Velmi dobře jsou situované všechny vchody a východy do budovy, protože umožňují navzájem nerušený provoz jednotlivých subjektů v budově a zároveň umožňují bezproblémový běh vyučování. Žáci mají velmi dobré materiálně technické zázemí pro výuku i relaxaci. Každý žák má svou šatní skříňku. V případě potřeby (sport, zdravotní stav) zapůjčuje škola dvoje učebnice. Pro práce související s výukou využívají učitelé sborovnu, kabinety, počítačovou učebnu. Ve všech kabinetech je přístup na internet. Pro spolupráci s rodiči a dalšími partnery využívají pevné i mobilní telefonní linky a . Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách školy Situační plán školy Samostatný vchod a východ: - na školní zahradu - na školní hřiště - do školní jídelny - do mateřské školy 4

5 Suterén školy: - dvě tělocvičny se sociálním zařízením 1. podlaží: - hlavní vstupy do budovy - školní jídelna - mateřská škola - byt školníka - kanceláře ŠJ a MŠ 2. podlaží - kanceláře školy - sborovna - učebny 2. stupně, počítačová učebna, učebna přírodopisu - samostatný kabinet Př, Čj - koncové oddělení školní družiny s interaktivní tabulí pro 1. stupeň - cvičná kuchyň 3. podlaží - učebny 1. stupně - učebna chemie s interaktivní tabulí - učebna fyziky s interaktivní tabulí - provoz. odd. ŠD - učebna speciálního pedagoga pro nápravu SPU 4. podlaží půdní vestavba - počítačová učebna - učebna VV a keramiky - knihovna školy - dvě herny - dílny Zahrada školy - skleník - záhony - travnatá plocha Sportovní areál - umělý povrch - venkovní lavice pro výuku - pro ŠD možnost využití areálu MŠ Grafický plán školy - viz příloha Základní škola Na Smetance Úroveň vybavení informačních technologií - dvě počítačové učebny s přístupem na internet včetně dataprojektoru - samostatné počítače ve třídách - počítačová síť pevná - přístup na internet v počítačových a odborných učebnách - připojení na internet v odborných učebnách, školní družině, WIFI připojení v celé - budově školy - tři interaktivní tabule učebna chemie, učebna fyziky, školní družina - přenosné notebooky pro výuku - ve třídách CD přehrávače - vybavení tříd televize a videa, zpětný projektor, plátno, počítače - softwarové vybavení výukové filmy, software pro F, CH, Aj (Langmaster), Nj, Z, 5

6 - M, Rv, žáky 1. stupně, které se neustále obnovuje, doplňuje a rozšiřuje - počítače v učebně speciálního pedagoga - přenosný dataprojektor s notebookem - velkoplošná plátna s dataprojektory pro filmovou a počítačovou projekci ICT plán školy - viz příloha ICT plán školy Vybavenost učebními pomůckami Pro všechny výukové předměty jsou zajišťovány potřebné demonstrační pomůcky včetně pomůcek pro frontální pokusy. Materiálně technická úroveň učebních pomůcek je velmi dobrá a pomůcek je dostatečné množství. Za nadstandardní lze považovat vybavení učebny a kabinetu fyziky, sbírek přírodopisu a vybavení učebny pro nápravu specifických poruch učení žáků, pomůcky pro výuku jazyků, hudební výchovy a keramiky. Ve školní knihovně je více než 5000 svazků, které si mohou žáci ve výpůjčních hodinách zapůjčovat domů. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Škola zaměstnává 35 pedagogických pracovníků. Z uvedeného počtu pracují ve školní družině čtyři vychovatelky a devět asistentů pedagoga se věnuje zdravotně postiženým žákům. Vzdělání žáků zajišťuje 22 vyučujících. Všichni učitelé jsou odborně kvalifikovaní a jsou schopni kvalitně a odborně realizovat konkrétní vyučovací předměty. Celý pedagogický sbor se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Povinností všech je uživatelská znalost informačních technologií. Škola dále zaměstnává školního psychologa a speciálního pedagoga. Ve škole jsou dále jmenovány níže uvedené funkce: - výchovný poradce pro 1. stupeň - výchovný poradce pro 2. stupeň - preventista sociálně patologických jevů - koordinátor ŠVP - správce ICT Všichni pedagogičtí pracovníci jsou ve škole v hlavním pracovním poměru. Škola nezaměstnává externí pedagogy. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Školní projekty V rámci vzdělávacího procesu jsou do výuky zařazovány projekty. Cílem je motivovat žáky k pochopení, že vzdělávání je nezbytnou nutností kvalitního a spokojeného života. Projekty a 6

7 projektové dny napomáhají k vyšší efektivitě a kvalitě vyučovacích předmětů. Projekty jsou dle zaměření víceleté, nebo krátkodobé v rámci jednoho ročníku. Ekoškola - víceletý projekt zaměřený na ekologii kolem nás. Podporuje výchovu k ekologickému chování. Projekt organizuje ve škole Ekotýmve spolupráci se školní samosprávou a pedagogy školy. Smetanka v časech - dlouhodobý projekt zpracovávání historie výuky v budově Na Smetance ve vazbě na významné historické události, významné osobnosti školy atd. Charitativní činnost - souvislá výchova k vzájemné solidaritě mezi lidmi celého světa. Jedná se o cílené činnosti, které organizuje školní samospráva ve spolupráci s pedagogy. Projektové dny - jedná se o jednodenní krátkodobé projekty vztahující se k významným dnům nebo k probíranému výukovému tématu Mezinárodní spolupráce - výměnné pobyty žáků 8. a 9. tříd s žáky Kodaně-Brøndby v Dánsku. Komunikace prostřednictvím internetu. - rozvoj kontaktů žáků 6. a 7. tříd se žáky z Budapešti v Maďarsku. Výměny písemností v angličtině. Výhledově i výměnný pobyt žáků. - spolupráce se základní školou v Bratislavě. Partnerské školy: Dánsko: Langbjergskolen v Kodani-Brøndby. Maďarsko: Hild Józset Általános Iskola 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Informovanost nejširší veřejnosti: - internetové stránky - vývěsní tabule na budově školy - informační nástěnky ve vestibulu školy a dále na chodbách - články do Listů Prahy 2, popřípadě do dalších novin - spolupráce s Radiožurnálem - katalog ZŠ - internetové stránky - internetové stránky MČ Prahy 2 - stránky fotbalového klubu AC SPARTA, a.s Spolupráce s rodiči žáků Ve škole je zřízena Školská rada. Pravidelně kontroluje hospodaření školy, schvaluje vzdělávací programy, popřípadě další aktivity školy. Spolupracuje s vedením školy na perspektivách dalšího rozvoje školy. Společnost rodičů a přátel školy při ZŠ Na Smetance - občanské sdružení, zaměřující se na přímou spolupráci rodičů a školy směřující k podpoře aktivního zapojení se rodičů do života školy. 7

8 2.5.3 Spolupráce se subjekty zajišťujícími pomoc při výchovněvzdělávacím procesu. - Policie ČR prevence vzniku sociálně patologických jevů - Městská policie dopravní výchova, preventivní programy - PZHS prevence chování člověka za mimořádného stavu - SZČ první pomoc - Prevcentrum soustava preventivních seminářů v oblasti sociálně patologických jevů - Pedagogickopsychologická poradna včasné odhalení různých poruch učení žáků a další metodické vedení integrovaných žáků a žáků s SPU, diagnostikování nadaných žáků, odborné semináře, pravidelné konzultace, metodická pomoc - Humanitní odbor pomoc při řešení závažnějších problémů učení a chování žáků, špatného rodinného prostředí apod. - DDM mimoškolní činnost žáků, organizace olympiád, soutěží apod. - Porodnice U Apolináře výchova k zodpovědnému rodičovství, preventivní programy - Filia preventivní programy pro 1. stupeň - Barevný svět, s.r.o. preventivní programy 2.6 Školní družina Součástí základní školy je pro žáky 1. stupně zřízena školní družina (ŠD). Zajišťuje organizaci času žáků před a po vyučování. Pro svůj výchovně-vzdělávací proces vytvořila samostatný program školní družiny. Dle potřeb se otvírají každoročně 4 oddělení. Náklady na provoz ŠD hradí částečně rodiče. Učebny ŠD jsou v budově školy. Ranní a odpolední družina má samostatnou místnost. Pro svou činnost využívá ŠD všechny prostory školy. 2.7 Školní jídelna Nachází se v budově školy. Školní jídelna je moderně zrekonstruovaná. Žáci mají na výběr ze dvou jídel. Školní jídelna zajišťuje pitný režim, prodej školního mléka a zdravé výživy. V rámci dodržování pitného režimu je pro žáky připravován čaj, který mají k dispozici po celou dobu pobytu ve škole. 2.8 Hygienické zázemí školy Je na standardní úrovni. Toalety jsou doplňovány hygienickými potřebami. Součástí tělocvičen jsou sprchy. Škola je po celkové rekonstrukci silnoproudých rozvodů a sociálního zázemí žáků i zaměstnanců. Rekonstrukcí došlo k výraznému zkvalitnění osvětlení ve třídách. 2.9 Klima školy Je příznivé, přátelské a tvůrčí. Škola je řízena na základě demokratických principů. Má vnitřní systém hierarchií včetně určených kompetencí. Z dotazníků pro rodiče, žáky i učitele vyplynulo, že většina respondentů má ke škole pozitivní vztah. Spolupráce s rodiči je většinově velmi dobrá na úrovni vzájemného partnerství. Pedagogický sbor je z větší části stabilizován. Odborná způsobilost se pohybuje v rozpětí 90-95%. Migrace je způsobena odchody do důchodu, mateřskou dovolenou. Přepočtený počet zaměstnanců se pohybuje kolem 25 pedagogů a 6 technicko-hospodářských zaměstnanců. Dále jsou ke zdravotně postiženým dětem zaměstnáváni asistenti pedagoga. 8

9 Výraznou pozornost věnují učitelé žákům se specifickými poruchami učení (SPU). Počet integrovaných žáků dosahuje okolo 16% z celkového počtu žáků. Dalších 15% má lehčí formy SPU. 3 Charakteristika ŠVP Všeobecně vzdělávací škola 3.1 Zaměření školy S novým školským zákonem vstoupila do vzdělávání žáků a do pravomoci určit směr vzdělávacího programu větší autonomie. Školní vzdělávací program Všeobecně vzdělávací škola vychází z konkrétních cílů a povinného obsahu vzdělávání rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Koncepční záměr vychází z nových celospolečenských potřeb. Cílem je nabídnout každému žáku školy cestu celým vzdělávacím procesem tak, aby získal nejen povinné penzum ve vzdělání, ale mohl se v oblasti svých zájmů zaměřit na rozšíření svých znalostí a rozvoj všech kompetencí, které mu usnadní další profesní orientaci v životě. Ze vzájemné spolupráce s rodiči i žáky vyplynuly velmi různorodé vzdělávací programy. Vzhledem k návaznosti na vzdělávací program MŠ vytváří školní vzdělávací program prostor pro výuku cizího jazyka již od 1. ročníku. Na druhém stupni se dále vzdělávací program zaměří na dvě paralelní větve: - Přírodovědnou rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů - Všeobecnou bez specifického zaměření Charakteristika jednotlivých vzdělávacích větví První stupeň Konkrétní cíle stanovené rámcovým vzdělávacím programem budou dosahovány vhodnými formami odpovídajícími věkové struktuře. Učitelé jsou povinni sledovat a zohledňovat zdravotně postižené žáky a individuálně s nimi pracovat. Učební plán se skládá z jednotlivých předmětů, které se vzájemně propojují a doplňují. Výstupní kompetence 1. stupeň: Kompetence k učení: vypěstovat si zodpovědný přístup k učení umět řešit problémy odpovídající věku a schopnostem Kompetence k myšlení a uvažování: získané vědomosti aplikovat v životě chápat souvislosti řešit základní problémy nacházet mezipředmětové souvislosti Kompetence k objevování: závěry z jednotlivých experimentů, pozorování získávat informace z různých zdrojů a posoudit jejich věrohodnost 9

10 získávat základní informace i z mimoškolních zdrojů a zvažovat je vytvářet a uspořádávat dokumentaci Kompetence komunikativní: rozumět, domluvit se, číst, psát i v cizím jazyce být schopen prezentovat výsledky své práce na veřejnosti obhajovat vhodným způsobem svůj názor umět naslouchat druhým rozumět grafům, diagramům, tabulkám a značkám Kompetence pracovní: vytvářet projekty přispívat k práci skupiny a společnosti organizovat svou vlastní práci projevovat solidaritu Kompetence adaptační: využívat techniku a reagovat na změny nalézat nová řešení překonávat obtíže a nevzdávat se Druhý stupeň Všeobecné zaměření Výstupní penzum ze základní školy je rozšířeno o kompetence a znalosti v estetické výchově, tělesné výchově a dále dle zájmu žáků. Odborní učitelé se budou zaměřovat na rozvoj praktických činností, které budou zvyšovat šance žáků s uměleckým, humanitním, sportovním zaměřením. Disponibilní hodiny jsou rozšířeny o výuku Vv, keramiky a tělesné výchovy, informatiky. Žáci mohou svou cestu volit. Jsou nabízeny 2 cizí jazyky. Nabídka je každoročně aktualizována. Zároveň jsou zajištěny i standardní výstupy v oblasti přírodovědných předmětů. Druhý stupeň Přírodovědné zaměření Výstupní penzum základní školy je rozšířeno o kompetence a znalosti v oblasti přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky. Zároveň je žákům zajištěna výuka dvou cizích jazyků Aj a dalšího volitelného. Disponibilní hodiny jsou zaměřeny na rozvoj přírodovědných kompetencí a rozvoj znalosti informačních technologií. Toto zaměření má za cíl připravit kvalitní absolventy, kteří budou potenciálně úspěšnými studenty čtyřletých gymnázií, případně odborných středních škol a budoudále studovat na vysokých školách. Výstupní kompetence druhého stupně V rámci vzdělávacího procesu dochází k výraznému prohlubování kompetencí, získaných na 1. stupni: kompetence k učení: plánování učiva (osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání ) kompetence k řešení problémů: podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů 10

11 kompetence komunikativní: vést žáky ke všestranné a účinné komunikaci kompetence sociální a personální: rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých kompetence občanské: připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti kompetence v osobnostně sociální a environmentální výchově: vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, vnímavost a citlivé k lidem, svému prostředí a přírodě kompetence multikulturní výchovy: vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám, učí se žít společně s ostatními lidmi kompetence pracovní: pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Základní teze Školní program vychází z potřeb současné společnosti: - Evropské unie - globálních potřeb lidské společnosti - informační technologie Školní vzdělávací program vytváří v žákovi základní návyky vedoucí k úspěšné profesní orientaci a ke kvalitnímu osobnímu životu. Při rozvíjení jednotlivých kompetencí se program orientuje na žáka, jeho individuální potřeby, respektuje jeho schopnosti a nadání. Nedílnou součástí ŠVP, ve které má nezastupitelné místo pedagog, je tvorba zázemí, v němž bude umožněn tvořivý rozvoj každého jedince dle jeho reálných schopností Základní výchovné a vzdělávací strategie naplnění školního programu Naše škola dbá na dodržování zásad napomáhajících formování žáka jako zdravě sebevědomého, tolerantního jedince. Společné postupy na úrovni školy ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence, jsou vymezeny zejména těmito zásadami: Vzdělávat s porozuměním - maximální spoluúčast žáka na učení - řešení problémů - vzdělávat v souvislostech - evokovat, motivovat, vtahovat žáka do dění ve škole - volit vhodné metody a formy práce učitele 11

12 - respektovat potřeby, schopnosti žáka Porozumět osobnosti žáka - respektovat jedinečnost - vzájemná interakce učitel-žák-rodič - vychovávat demokratického občana - rozvíjet všemi dostupnými prostředky emociální, estetické, sociální cítění Vytvářet příjemné školní prostředí - pohoda školního prostředí - tvořivé školní klima - společné plánování - vzájemné respektování, vstřícnost, tolerance - dodržování pravidel - neomezovat svobodu a práva jiných Zásady pro školu jako subjekt - vytvářet profesionálně informační prostředí - integrovat handicapované žáky - pořádat ozdravné pobyty, sportovat - podporovat s partnerskými zahraničními školami - rozvíjet principy demokracie - věnovat se preventivním programům - nepodceňovat public relations školy - zapojovat se do grantů - komunikovat s veřejností - organizovat soutěže, olympiády, sportovní akce a prezentovat jejich výsledky - podporovat další vzdělávání pracovníků školy Postupy, metody a formy práce Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků volí pedagogové postupy, metody a formy práce dle duševních a fyzických schopností žáků s přihlédnutím k věku. V nižších ročnících se uplatňují zejména hravé formy práce, metody vyprávění, rozhovoru, demonstrace, práce s jednoduchým materiálem. Pedagogové využívají organizační formy vyžadující aktivní činnosti žáka, rozvíjející vnímání, představivost, myšlení, paměť a řeč. Ve vyšších ročnících pedagogové využívají analytické a syntetické metody pro rozvoj logického a abstraktního myšlení. Formulují problémy, které žáci řeší. Dle povahy učiva pracují žáci ve skupinách. Osvojují si dovednosti spolupracovat, rozdělovat práci, plánovat. Učitelé kladou důraz na učení v souvislostech využíváním mezipředmětových vztahů, naše škola se snaží vytvořit pro všechny žáky příjemné prostředí pro práci. Život školy je založen na pozorném a ohleduplném přístupu, téměř rodinné atmosféře, zájmu o každého, kdo ve škole pracuje ať jako pedagog, či žák. Školní program je naplňován s velkým pochopením učitelů pro individualitu žáka, respektuje individuální potřeby žáka a jeho osobní limity. Učitelé pracují promyšleně, efektivně a s elánem, žáci pomáhají vytvářet školní zázemí, ve kterém se rozvíjí tvořivost a zároveň respektují možnosti jednotlivců. 12

13 Snažíme se žáky připravit co nejlépe pro úspěšný a kvalitní život. Naše škola je přátelská a otevřená všem. Žáci jsou vedeni ke globálnímu pohledu na svět a lidstvo. Další metody využívání rozvíjení kompetencí žáků: - problémové vyučování - aktivní využití informačních technologií - výklad, vysvětlování, přednášky, práce s textem, rozvoj čtenářské gramotnosti - předvádění, pozorování, referáty - laboratorní práce, řešení úloh - praktické činnosti Organizační formy výuky K naplňování cílů školního vzdělávacího programu využívá škola nejen vyučovací hodinu, ale i další organizační formy. Jedná se zejména o: - individuální formu práce - vycházky, výlety, exkurze - výchovné pořady koncerty, divadla - laboratorní práce - práce na pozemku, v kuchyni - projektové dny - krátkodobé nebo dlouhodobé projekty - besedy, diskuse - zájmové kroužky 3.3 Cíle vzdělávacího programu Hlavní cíl Školní vzdělávací program Všeobecně vzdělávací škola vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu. Hlavním cílem je připravit každého žáka tak, aby se rozvinul v zdravě sebevědomého jedince, který má osvojeny všechny základní kompetence pro život, má osvojeny kompetence pro další studium, pro které se rozhodne. Žák je schopen po absolvování ZŠ: - orientovat se ve společnosti - otevřeně komunikovat - vyslovovat svůj názor - přijímat názor druhých - být přístupný kompromisním řešením - spolupracovat, respektovat práci ostatních - být ve své práci úspěšný - přijímat úspěchy jiných - rozpoznat negativní jevy - být schopen tolerance a ohleduplnosti k jiným lidem - být schopen vzájemné tolerance k jiným kulturním etnickým skupinám - řešit problémy Dílčí cíle K naplnění hlavního cíle vzdělávacího programu jsou plněny v jednotlivých ročnících dílčí cíle. 13

14 Osvojování návyků k učení se - výběr vhodných metod, způsobů, strategií pro vytváření základů aktivního a efektivního učení - metody vyhledávání a třídění informací - využívání moderních komunikačních prostředků (počítače, audiovizuální pomůcky, internet) Vytvoření základů otevřené a všestranné komunikace - výběr vhodných metod, způsobu, strategií k učení se vyjadřovat otevřeně svůj názor - vést k učení se vytvářet názor na základě získaných informací, logiky, nasloucháním druhých - vést k výstižnému, logickému a kultivovanému vyjádření vlastního názoru - vést k umění obhájit si svůj názor Výchova ke zdravému sebevědomí zodpovědné osobnosti - umění uplatňovat svá práva a zároveň plnit povinnosti - znát svá práva - osvojovat si základy etické výchovy, mravní a morální kodex - vést k pozitivnímu myšlení - učit se umění konstruktivní kritiky - učit se respektovat názory druhých, jiných skupin - respektovat názory a přesvědčení ostatních - řešit praktické problémy, životní situace Výchova k zodpovědnosti vůči budoucímgeneracím - ochrana životního prostředí - ochrana kulturních památek - udržování národních, krajových, etnických, folklorních tradic - ochrana společenských hodnot Výchova ke zdravému životnímu stylu - aktivně rozvíjet fyzické a duševní schopnosti - učit se chránit vlastní zdraví - učit se zodpovědnosti nejen za svůj život, ale i za životy blízkých a ostatních lidí - učit se poskytnout první pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví, i v situacích běžných Výchova k toleranci k druhým lidem a odlišným kulturám - učit se tolerovat jiné kultury, národy - učit se vzájemné komunikaci s jinými národy 3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními výukovými potřebami Raná předškolní péče a péče bezprostředně po vstupu do školy: - Vyšetření školní zralosti u dětí spádových mateřských škol zajišťuje MŠ ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou - Adaptační kurz pro předškoláky zajišťuje ZŠ ve spolupráci se spádovou MŠ - Test rizik specifických poruch učení= screening (na základě souhlasu rodičů), který přispívá k předcházení možných výukových obtížích, k včasnému odhalení žáků ohrožených specifickými poruchami učení a nadaných žáků, výsledky jsou konzultovány s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka, u nadaných a ohrožených žáků je doporučeno následné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně zajišťuje speciální pedagog ZŠ 14

15 3.4.2 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami během školní ocházky: - Aktivní kooperace učitele a žáka během výuky zajišťuje třídní učitel a vyučující jednotlivých předmětů ve spolupráci s asistentem pedagoga - Informování speciálního pedagoga, výchovného poradce a zákonných zástupců žáka o speciálních potřebách jednotlivých žáků zajišťuje třídní učitel - Vyšetření žáka v pedagogicko-psychologické poradně, speciálně pedagogickém centru nebo středisku výchovné péče na základě doporučení školy zajistí zákonní zástupci žáka - Vypracování individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP) na základě žádosti zákonných zástupců a podle odborného posudku zajišťuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími, školním speciálním pedagogem a psychologem, zákonnými zástupci žáka, psychologem pedagogicko-psychologické poradny a ostatními odborníky. IVP jsou rozpracovány závěry a doporučení odborného pracoviště očekávané výstupy v jednotlivých předmětech, volba vzdělávacích strategií (úprava metod, obsahu výuky, používání kompenzačních pomůcek, způsob hodnocení, ) - Vyučování žáka podle IVP probíhá v běžných třídách s ostatními žáky, učitelé zajišťují přiměřené zpracování obsahu a forem učiva při naplňování očekávaných výstupů u jednotlivých žáků zajišťují vyučující jednotlivých předmětů. V případě závažných handicapů se na výuce podílí i asistent pedagoga, který žákům poskytuje potřebnou podporu, aby se mohli účastnit běžné výuky. - Reedukace specifických poruch učení a chovánívýuka v běžné třídě je v některých hodinách nahrazena skupinovou nebo individuální činností pod vedením speciálního pedagoga. Tato péče je poskytována podle vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků a na základě doporučení odborného posudku zajišťuje školní speciální pedagog - Rodič participuje na aktivitách, souvisejících s IVP, spolupracuje s výše uvedenými odborníky školy Odpovědnost za plánování obsahu vzdělávání, samotný průběh vzdělávání i hodnocení žáka nese pedagog, který ve všech fázích spolupracuje se speciálním pedagogem, popř. s asistentem pedagoga. Klademe důraz na spolupráci všech zúčastněných subjektů ve výchovně vzdělávacím procesu (žáka, rodičů i pedagogů), která je pro nás předpokladem úspěšného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 3.5 Zabezpečení žáků se sociálním znevýhodněním K žákům ze sociálně, kulturně případně jazykově odlišného prostředí je přistupováno individuálně dle druhu znevýhodnění. Pro práci s žáky se sociálním znevýhodněním škola v případě potřeby vypracovává individuální vzdělávací plány. Ve výuce učitelé volí odpovídající metody a formy práce pro vytvoření příznivého klimatu těmto žákům ve školním prostředí. Spolupracují s rodinou s cílem minimalizovat důsledky tohoto znevýhodnění. Pro žáky nemluvící českým jazykem je dána možnost navštěvovat kroužek Hezky česky, kde se jim věnuje zkušený pedagog. 3.6 Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků Identifikace nadaných žáků - na základě upozornění rodičů - na základě upozornění MŠ - na základě upozornění učitelů (vychovatelů) - odborným vyšetřením v PPP, popřípadě v jiném odborném zařízení - pečlivý rozbor výsledků žáka se speciálním pedagogem školy 15

16 - vyhledávání nadaných žáků i mezi žáky s vývojovými poruchami učení i chování Způsob výuky nadaných žáků - individuální vzdělávací plány - plnění specifických úkolů - vyšší zatížení oproti běžně nadaným žákům více samostatných prací a projektů - diferenciace úkolů uvnitř třídního kolektivu - individuální využití informačních technologií - využívání rozšiřujících učebnic, dalších učebních pomůcek - individuální rozvrh s možností účasti na výuce některých předmětů ve vyšších ročnících - možnost přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku 3.7 Řízení a organizace výuky Organizační řízení školy Základní jednotka je ročník. Vzdělávací témata jsou plánována na 1. stupni společně pro celý ročník. Na druhém stupni se vzdělávací témata orientují dle zaměření třídy. Základní témata jsou plánována v ročníku horizontálně. Třídy se liší rozšiřujícím učivem. Výstupní kompetence ve třídách jednoho ročníku jsou ekvivalentní. Dodržuje se zásada vzájemné prostupnosti v jednotlivých ročnících. Vyučovací proces v celé škole je založen na vzájemné spolupráci pedagogů s cílem zajištění co největší efektivity Řízení práce učitelů Ředitel zástupce ředitele vedoucí školní družiny výchovný poradce předmětové komise speciální pedagog vychovatelky metodické sdružení učitelé asistenti pedagoga 3.8 Začlenění průřezových témat Průřezové téma osobnostní a sociální výchova je do vyučování zařazena jako samostatný vyučovací předmět na 1. stupni v 1. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně, na 2. stupni v ročníku s hodinovou dotací v 7. a 8. ročníku 0,5 hodiny týdně a v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Environmentální výchova je vyučována jako samostatný předmět na 2. stupni v 6. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Ostatní průřezová témata jsou realizována integrací do normální výuky. 16

17 Integrace průřezových témat do vyučovacích předmětů VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - VEG Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Hv M, Hv, Tv M, Hv, Tv Hv Vl Př, Vv D, Z Z Z Ov, Z M, Tv M, Hv, Tv Př, Vl, Vv M, Hv, Vv, Tv Z Z Aj, D, Z M, D, Pp, Hv, Tv M, D, Pp, Hv, Tv M, D, Pp, Hv, Vkz, Tv D, Z M, D, Ov, Pp, Z, Tv VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - VDO Tematické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Prv, Tv Prv, Tv Prv, Tv Vl, Tv, Pč, Dv Vl, Tv, Pč, Dv M, Tv M, Tv M, Tv M, Tv M, Tv M, Ov, Pp, Pč Tv Tv Tv Vl, Tv Vl, Tv Vkz, Tv M, Pp, Pč D M, D, Ov, F, Pp, Z, Vkz, Pč Vl, Pč D, Ov D D, Tv Aj, D, Ov, Z, Tv M, D, Ov, F, Pp, Z, Pč Ov, Z, Tv 17

18 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - MKV Tematické okruhy Kulturní diference Lidské Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Prv Prv Hv Vl, Hv Vl, Hv, Vv, Pč Prv, Tv Prv, Tv Prv, Tv, Dv Vl, Tv, Dv Prv, Tv Prv, Tv Tv, Prv Tv, Vv, Dv Vv, Tv Tv, Vv Prv, Vv, Tv Vl, Vv, Tv Aj, Vl, Vv, Tv, Pč, Dv Aj, Vl, Tv, Pč, Dv Aj, Vl, Vv, Tv D, Ov, Hv, Pč D, Ov, Vkz, Tv, Pč D, Z, Pč Aj, Hv, Pč Aj, Ov, Vkz, Tv, Pč Aj, Z, Hv, Pč Ov, Z, Tv, Pč Hv, Vkz, Pč D, Ov, Vkz, Tv, Pč Z, Pč Z, Pč Ov, Vkz, Pč Ov Z Aj, Ov, Vkz Vl Vl Vkz Ov Vkz D, Ov, Vkz MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - MdV Tematické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. M M M, Dv M, Dv M, Inf, Dv Inf Inf, Pp, Z, Vkz, Pč Inf, Ov, Pč Pp, Vkz, Aj, M, D, F, Pp, Pč Vkz, M, D, Pp, Pč M, D, F, Pp, Z, Vkz, Pč M, Pp, Vkz, D, Pč Hv Inf Inf Aj Hv Hv, Vv Hv Inf, Hv Inf, Hv Hv Hv Čj, Tv Inf, Tv Inf, Ov, Hv, Vkz Hv Hv, Vv Inf, Vl, Hv, Pč Vv Vv Vv Vv Inf, Vl, Vv Inf, Pč Inf, Vkz M, Ov, Vkz Vkz, Pč Aj M, Pp, Z, Vkz, Pč M, Pp, Vkz, Pč M, Hv M, D, Vkz Aj, D, Vkz, Pč Vkz Pč 18

19 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - EV Tematické okruhy Ekosystémy 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Prv, Vv Prv, Vv Prv, Vv Př, Vv, Pč Př, Vv, Pč Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv, Vv Vv Vv Prv, Vv Prv, Vv Prv Aj, Př, Vl, Vv, Pč Př, Vl, Pč Př, Vv, Pč Př, Pč samostatný předmět Vztah člověka k prostředí Prv, Vv Prv Př, Vv Př, Vv 19

20 4 Učební plán Všeobecně vzdělávací škola - 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem minimum Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Matematika (M) Informatika (Inf) Prvouka (Prv) Přírodověda (Př) 1,5 1,5 3 Vlastivěda (Vl) 1,5 1,5 3 Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (Vkz) Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Matematicko fyzikální praktika (Mfp) Osobnostní a sociální výchova (OSV) Environmentální výchova (EV) Volitelné předměty Dramatická výchova Disponibilní hodiny Celkem

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje -1- Školní vzdělávací program základní školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@tiscali.cz - mskolodej@tiscali.cz

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 679 06 Jedovnice 401 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více