1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA UČEBNÍ PLÁN... 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20"

Transkript

1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZŘIZOVATEL PLATNOST DOKUMENTU CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ŠKOLY KLIMA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VÝUKOVÝMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM ZABEZPEČENÍ VÝUKY MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ ŘÍZENÍ A ORGANIZACE VÝUKY ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY JAZYK A KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA UMĚNÍ A KULTURA ČLOVĚK A ZDRAVÍ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRŮŘEZOVÁ TÉMATA HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY CÍLE AUTOEVALUACE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY OBLASTI HODNOCENÍ ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE

2 6.5 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI KLASIFIKACE ŽÁKA

3 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP Všeobecně vzdělávací škola Školní vzdělávací program základní školy, Praha 2, Na Smetance 1 zpracovaný dle RVP ZV 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu Název školy: ZŠ, Praha 2, Na Smetance Adresa školy: Na Smetance 1/505, Praha 2 IČO: , IZO: , REDIZO: Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Zástupce ředitele: Mgr. Marie Chvalovská Koordinátor ŠVP: Mgr. Marie Chvalovská Kontakty: 1.3 Zřizovatel telefon: , , fax: web: Městská část Praha 2 Náměstí Míru 20/ Praha 2 IČO: Telefon: , Platnost dokumentu Pedagogická rada projednala dne: Školská rada se kladně vyjádřila dne: Platnost dokumentu od PaedDr. Hana Vítová ředitelka školy 3

4 2 Charakteristika školy Naše škola se snaží vytvořit pro všechny žáky příjemné prostředí pro práci. Život školy je založen na pozorném a ohleduplném přístupu, téměř rodinné atmosféře, zájmu o každého, kdo ve škole pracuje ať jako pedagog, či žák. Školní program je naplňován s velkým pochopením učitelů pro individualitu žáka, respektuje individuální potřeby žáka a jeho osobní limity. Učitelé pracují promyšleně, efektivně a s elánem, žáci pomáhají vytvářet školní zázemí, ve kterém se rozvíjí tvořivost a zároveň respektují možnosti jednotlivců. Snažíme se žáky připravit co nejlépe pro úspěšný a kvalitní život. Naše škola je přátelská a otevřená všem. 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Praha 2, Na Smetance 1/505, Praha 2 je situována do jižní části Vinohrad. Jedná se o plně organizovanou školu, kterou navštěvuje v devíti ročnících přibližně 280 žáků. Většinu ročníků tvoří dvě třídy. Kapacita školy je 550 žáků. Pro školu je stanovená zřizovatelem spádová oblast. Vzhledem k uvedené kapacitě umožňuje škola přijetí žáka i z nespádové oblasti Prahy a přilehlých obcí Prahy. Budova školy je novorenesanční s prvky klasicismu a secese z roku Významnou dějinnou roli hrála v období Pražského povstání. Budova má velmi dobrou dostupnost všemi dopravními prostředky MHD a PID. I přesto, že se nachází v samotném centru Prahy, leží v klidné zóně. Žákům školy nehrozí v její bezprostřední blízkosti nebezpečí úrazu v důsledku autoprovozu. Kolem budovy prochází pouze vedlejší jednosměrná ulice. Žáci nejsou ohroženi intenzivním dopravním provozem. Ve třídách je klid na práci, hluk z venkovního provozu je minimální. Budovu lze hodnotit z hlediska polohy jako velmi vhodnou pro vzdělávání žáků. 2.2 Vybavení školy Budova je čtyřpodlažní včetně vestavěné půdní vestavby. Velmi dobře jsou situované všechny vchody a východy do budovy, protože umožňují navzájem nerušený provoz jednotlivých subjektů v budově a zároveň umožňují bezproblémový běh vyučování. Žáci mají velmi dobré materiálně technické zázemí pro výuku i relaxaci. Každý žák má svou šatní skříňku. V případě potřeby (sport, zdravotní stav) zapůjčuje škola dvoje učebnice. Pro práce související s výukou využívají učitelé sborovnu, kabinety, počítačovou učebnu. Ve všech kabinetech je přístup na internet. Pro spolupráci s rodiči a dalšími partnery využívají pevné i mobilní telefonní linky a . Kontakty jsou uvedeny na internetových stránkách školy Situační plán školy Samostatný vchod a východ: - na školní zahradu - na školní hřiště - do školní jídelny - do mateřské školy 4

5 Suterén školy: - dvě tělocvičny se sociálním zařízením 1. podlaží: - hlavní vstupy do budovy - školní jídelna - mateřská škola - byt školníka - kanceláře ŠJ a MŠ 2. podlaží - kanceláře školy - sborovna - učebny 2. stupně, počítačová učebna, učebna přírodopisu - samostatný kabinet Př, Čj - koncové oddělení školní družiny s interaktivní tabulí pro 1. stupeň - cvičná kuchyň 3. podlaží - učebny 1. stupně - učebna chemie s interaktivní tabulí - učebna fyziky s interaktivní tabulí - provoz. odd. ŠD - učebna speciálního pedagoga pro nápravu SPU 4. podlaží půdní vestavba - počítačová učebna - učebna VV a keramiky - knihovna školy - dvě herny - dílny Zahrada školy - skleník - záhony - travnatá plocha Sportovní areál - umělý povrch - venkovní lavice pro výuku - pro ŠD možnost využití areálu MŠ Grafický plán školy - viz příloha Základní škola Na Smetance Úroveň vybavení informačních technologií - dvě počítačové učebny s přístupem na internet včetně dataprojektoru - samostatné počítače ve třídách - počítačová síť pevná - přístup na internet v počítačových a odborných učebnách - připojení na internet v odborných učebnách, školní družině, WIFI připojení v celé - budově školy - tři interaktivní tabule učebna chemie, učebna fyziky, školní družina - přenosné notebooky pro výuku - ve třídách CD přehrávače - vybavení tříd televize a videa, zpětný projektor, plátno, počítače - softwarové vybavení výukové filmy, software pro F, CH, Aj (Langmaster), Nj, Z, 5

6 - M, Rv, žáky 1. stupně, které se neustále obnovuje, doplňuje a rozšiřuje - počítače v učebně speciálního pedagoga - přenosný dataprojektor s notebookem - velkoplošná plátna s dataprojektory pro filmovou a počítačovou projekci ICT plán školy - viz příloha ICT plán školy Vybavenost učebními pomůckami Pro všechny výukové předměty jsou zajišťovány potřebné demonstrační pomůcky včetně pomůcek pro frontální pokusy. Materiálně technická úroveň učebních pomůcek je velmi dobrá a pomůcek je dostatečné množství. Za nadstandardní lze považovat vybavení učebny a kabinetu fyziky, sbírek přírodopisu a vybavení učebny pro nápravu specifických poruch učení žáků, pomůcky pro výuku jazyků, hudební výchovy a keramiky. Ve školní knihovně je více než 5000 svazků, které si mohou žáci ve výpůjčních hodinách zapůjčovat domů. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Škola zaměstnává 35 pedagogických pracovníků. Z uvedeného počtu pracují ve školní družině čtyři vychovatelky a devět asistentů pedagoga se věnuje zdravotně postiženým žákům. Vzdělání žáků zajišťuje 22 vyučujících. Všichni učitelé jsou odborně kvalifikovaní a jsou schopni kvalitně a odborně realizovat konkrétní vyučovací předměty. Celý pedagogický sbor se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Povinností všech je uživatelská znalost informačních technologií. Škola dále zaměstnává školního psychologa a speciálního pedagoga. Ve škole jsou dále jmenovány níže uvedené funkce: - výchovný poradce pro 1. stupeň - výchovný poradce pro 2. stupeň - preventista sociálně patologických jevů - koordinátor ŠVP - správce ICT Všichni pedagogičtí pracovníci jsou ve škole v hlavním pracovním poměru. Škola nezaměstnává externí pedagogy. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Školní projekty V rámci vzdělávacího procesu jsou do výuky zařazovány projekty. Cílem je motivovat žáky k pochopení, že vzdělávání je nezbytnou nutností kvalitního a spokojeného života. Projekty a 6

7 projektové dny napomáhají k vyšší efektivitě a kvalitě vyučovacích předmětů. Projekty jsou dle zaměření víceleté, nebo krátkodobé v rámci jednoho ročníku. Ekoškola - víceletý projekt zaměřený na ekologii kolem nás. Podporuje výchovu k ekologickému chování. Projekt organizuje ve škole Ekotýmve spolupráci se školní samosprávou a pedagogy školy. Smetanka v časech - dlouhodobý projekt zpracovávání historie výuky v budově Na Smetance ve vazbě na významné historické události, významné osobnosti školy atd. Charitativní činnost - souvislá výchova k vzájemné solidaritě mezi lidmi celého světa. Jedná se o cílené činnosti, které organizuje školní samospráva ve spolupráci s pedagogy. Projektové dny - jedná se o jednodenní krátkodobé projekty vztahující se k významným dnům nebo k probíranému výukovému tématu Mezinárodní spolupráce - výměnné pobyty žáků 8. a 9. tříd s žáky Kodaně-Brøndby v Dánsku. Komunikace prostřednictvím internetu. - rozvoj kontaktů žáků 6. a 7. tříd se žáky z Budapešti v Maďarsku. Výměny písemností v angličtině. Výhledově i výměnný pobyt žáků. - spolupráce se základní školou v Bratislavě. Partnerské školy: Dánsko: Langbjergskolen v Kodani-Brøndby. Maďarsko: Hild Józset Általános Iskola 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Informovanost nejširší veřejnosti: - internetové stránky - vývěsní tabule na budově školy - informační nástěnky ve vestibulu školy a dále na chodbách - články do Listů Prahy 2, popřípadě do dalších novin - spolupráce s Radiožurnálem - katalog ZŠ - internetové stránky - internetové stránky MČ Prahy 2 - stránky fotbalového klubu AC SPARTA, a.s Spolupráce s rodiči žáků Ve škole je zřízena Školská rada. Pravidelně kontroluje hospodaření školy, schvaluje vzdělávací programy, popřípadě další aktivity školy. Spolupracuje s vedením školy na perspektivách dalšího rozvoje školy. Společnost rodičů a přátel školy při ZŠ Na Smetance - občanské sdružení, zaměřující se na přímou spolupráci rodičů a školy směřující k podpoře aktivního zapojení se rodičů do života školy. 7

8 2.5.3 Spolupráce se subjekty zajišťujícími pomoc při výchovněvzdělávacím procesu. - Policie ČR prevence vzniku sociálně patologických jevů - Městská policie dopravní výchova, preventivní programy - PZHS prevence chování člověka za mimořádného stavu - SZČ první pomoc - Prevcentrum soustava preventivních seminářů v oblasti sociálně patologických jevů - Pedagogickopsychologická poradna včasné odhalení různých poruch učení žáků a další metodické vedení integrovaných žáků a žáků s SPU, diagnostikování nadaných žáků, odborné semináře, pravidelné konzultace, metodická pomoc - Humanitní odbor pomoc při řešení závažnějších problémů učení a chování žáků, špatného rodinného prostředí apod. - DDM mimoškolní činnost žáků, organizace olympiád, soutěží apod. - Porodnice U Apolináře výchova k zodpovědnému rodičovství, preventivní programy - Filia preventivní programy pro 1. stupeň - Barevný svět, s.r.o. preventivní programy 2.6 Školní družina Součástí základní školy je pro žáky 1. stupně zřízena školní družina (ŠD). Zajišťuje organizaci času žáků před a po vyučování. Pro svůj výchovně-vzdělávací proces vytvořila samostatný program školní družiny. Dle potřeb se otvírají každoročně 4 oddělení. Náklady na provoz ŠD hradí částečně rodiče. Učebny ŠD jsou v budově školy. Ranní a odpolední družina má samostatnou místnost. Pro svou činnost využívá ŠD všechny prostory školy. 2.7 Školní jídelna Nachází se v budově školy. Školní jídelna je moderně zrekonstruovaná. Žáci mají na výběr ze dvou jídel. Školní jídelna zajišťuje pitný režim, prodej školního mléka a zdravé výživy. V rámci dodržování pitného režimu je pro žáky připravován čaj, který mají k dispozici po celou dobu pobytu ve škole. 2.8 Hygienické zázemí školy Je na standardní úrovni. Toalety jsou doplňovány hygienickými potřebami. Součástí tělocvičen jsou sprchy. Škola je po celkové rekonstrukci silnoproudých rozvodů a sociálního zázemí žáků i zaměstnanců. Rekonstrukcí došlo k výraznému zkvalitnění osvětlení ve třídách. 2.9 Klima školy Je příznivé, přátelské a tvůrčí. Škola je řízena na základě demokratických principů. Má vnitřní systém hierarchií včetně určených kompetencí. Z dotazníků pro rodiče, žáky i učitele vyplynulo, že většina respondentů má ke škole pozitivní vztah. Spolupráce s rodiči je většinově velmi dobrá na úrovni vzájemného partnerství. Pedagogický sbor je z větší části stabilizován. Odborná způsobilost se pohybuje v rozpětí 90-95%. Migrace je způsobena odchody do důchodu, mateřskou dovolenou. Přepočtený počet zaměstnanců se pohybuje kolem 25 pedagogů a 6 technicko-hospodářských zaměstnanců. Dále jsou ke zdravotně postiženým dětem zaměstnáváni asistenti pedagoga. 8

9 Výraznou pozornost věnují učitelé žákům se specifickými poruchami učení (SPU). Počet integrovaných žáků dosahuje okolo 16% z celkového počtu žáků. Dalších 15% má lehčí formy SPU. 3 Charakteristika ŠVP Všeobecně vzdělávací škola 3.1 Zaměření školy S novým školským zákonem vstoupila do vzdělávání žáků a do pravomoci určit směr vzdělávacího programu větší autonomie. Školní vzdělávací program Všeobecně vzdělávací škola vychází z konkrétních cílů a povinného obsahu vzdělávání rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Koncepční záměr vychází z nových celospolečenských potřeb. Cílem je nabídnout každému žáku školy cestu celým vzdělávacím procesem tak, aby získal nejen povinné penzum ve vzdělání, ale mohl se v oblasti svých zájmů zaměřit na rozšíření svých znalostí a rozvoj všech kompetencí, které mu usnadní další profesní orientaci v životě. Ze vzájemné spolupráce s rodiči i žáky vyplynuly velmi různorodé vzdělávací programy. Vzhledem k návaznosti na vzdělávací program MŠ vytváří školní vzdělávací program prostor pro výuku cizího jazyka již od 1. ročníku. Na druhém stupni se dále vzdělávací program zaměří na dvě paralelní větve: - Přírodovědnou rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů - Všeobecnou bez specifického zaměření Charakteristika jednotlivých vzdělávacích větví První stupeň Konkrétní cíle stanovené rámcovým vzdělávacím programem budou dosahovány vhodnými formami odpovídajícími věkové struktuře. Učitelé jsou povinni sledovat a zohledňovat zdravotně postižené žáky a individuálně s nimi pracovat. Učební plán se skládá z jednotlivých předmětů, které se vzájemně propojují a doplňují. Výstupní kompetence 1. stupeň: Kompetence k učení: vypěstovat si zodpovědný přístup k učení umět řešit problémy odpovídající věku a schopnostem Kompetence k myšlení a uvažování: získané vědomosti aplikovat v životě chápat souvislosti řešit základní problémy nacházet mezipředmětové souvislosti Kompetence k objevování: závěry z jednotlivých experimentů, pozorování získávat informace z různých zdrojů a posoudit jejich věrohodnost 9

10 získávat základní informace i z mimoškolních zdrojů a zvažovat je vytvářet a uspořádávat dokumentaci Kompetence komunikativní: rozumět, domluvit se, číst, psát i v cizím jazyce být schopen prezentovat výsledky své práce na veřejnosti obhajovat vhodným způsobem svůj názor umět naslouchat druhým rozumět grafům, diagramům, tabulkám a značkám Kompetence pracovní: vytvářet projekty přispívat k práci skupiny a společnosti organizovat svou vlastní práci projevovat solidaritu Kompetence adaptační: využívat techniku a reagovat na změny nalézat nová řešení překonávat obtíže a nevzdávat se Druhý stupeň Všeobecné zaměření Výstupní penzum ze základní školy je rozšířeno o kompetence a znalosti v estetické výchově, tělesné výchově a dále dle zájmu žáků. Odborní učitelé se budou zaměřovat na rozvoj praktických činností, které budou zvyšovat šance žáků s uměleckým, humanitním, sportovním zaměřením. Disponibilní hodiny jsou rozšířeny o výuku Vv, keramiky a tělesné výchovy, informatiky. Žáci mohou svou cestu volit. Jsou nabízeny 2 cizí jazyky. Nabídka je každoročně aktualizována. Zároveň jsou zajištěny i standardní výstupy v oblasti přírodovědných předmětů. Druhý stupeň Přírodovědné zaměření Výstupní penzum základní školy je rozšířeno o kompetence a znalosti v oblasti přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky. Zároveň je žákům zajištěna výuka dvou cizích jazyků Aj a dalšího volitelného. Disponibilní hodiny jsou zaměřeny na rozvoj přírodovědných kompetencí a rozvoj znalosti informačních technologií. Toto zaměření má za cíl připravit kvalitní absolventy, kteří budou potenciálně úspěšnými studenty čtyřletých gymnázií, případně odborných středních škol a budoudále studovat na vysokých školách. Výstupní kompetence druhého stupně V rámci vzdělávacího procesu dochází k výraznému prohlubování kompetencí, získaných na 1. stupni: kompetence k učení: plánování učiva (osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání ) kompetence k řešení problémů: podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů 10

11 kompetence komunikativní: vést žáky ke všestranné a účinné komunikaci kompetence sociální a personální: rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých kompetence občanské: připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti kompetence v osobnostně sociální a environmentální výchově: vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, vnímavost a citlivé k lidem, svému prostředí a přírodě kompetence multikulturní výchovy: vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám, učí se žít společně s ostatními lidmi kompetence pracovní: pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Základní teze Školní program vychází z potřeb současné společnosti: - Evropské unie - globálních potřeb lidské společnosti - informační technologie Školní vzdělávací program vytváří v žákovi základní návyky vedoucí k úspěšné profesní orientaci a ke kvalitnímu osobnímu životu. Při rozvíjení jednotlivých kompetencí se program orientuje na žáka, jeho individuální potřeby, respektuje jeho schopnosti a nadání. Nedílnou součástí ŠVP, ve které má nezastupitelné místo pedagog, je tvorba zázemí, v němž bude umožněn tvořivý rozvoj každého jedince dle jeho reálných schopností Základní výchovné a vzdělávací strategie naplnění školního programu Naše škola dbá na dodržování zásad napomáhajících formování žáka jako zdravě sebevědomého, tolerantního jedince. Společné postupy na úrovni školy ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence, jsou vymezeny zejména těmito zásadami: Vzdělávat s porozuměním - maximální spoluúčast žáka na učení - řešení problémů - vzdělávat v souvislostech - evokovat, motivovat, vtahovat žáka do dění ve škole - volit vhodné metody a formy práce učitele 11

12 - respektovat potřeby, schopnosti žáka Porozumět osobnosti žáka - respektovat jedinečnost - vzájemná interakce učitel-žák-rodič - vychovávat demokratického občana - rozvíjet všemi dostupnými prostředky emociální, estetické, sociální cítění Vytvářet příjemné školní prostředí - pohoda školního prostředí - tvořivé školní klima - společné plánování - vzájemné respektování, vstřícnost, tolerance - dodržování pravidel - neomezovat svobodu a práva jiných Zásady pro školu jako subjekt - vytvářet profesionálně informační prostředí - integrovat handicapované žáky - pořádat ozdravné pobyty, sportovat - podporovat s partnerskými zahraničními školami - rozvíjet principy demokracie - věnovat se preventivním programům - nepodceňovat public relations školy - zapojovat se do grantů - komunikovat s veřejností - organizovat soutěže, olympiády, sportovní akce a prezentovat jejich výsledky - podporovat další vzdělávání pracovníků školy Postupy, metody a formy práce Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků volí pedagogové postupy, metody a formy práce dle duševních a fyzických schopností žáků s přihlédnutím k věku. V nižších ročnících se uplatňují zejména hravé formy práce, metody vyprávění, rozhovoru, demonstrace, práce s jednoduchým materiálem. Pedagogové využívají organizační formy vyžadující aktivní činnosti žáka, rozvíjející vnímání, představivost, myšlení, paměť a řeč. Ve vyšších ročnících pedagogové využívají analytické a syntetické metody pro rozvoj logického a abstraktního myšlení. Formulují problémy, které žáci řeší. Dle povahy učiva pracují žáci ve skupinách. Osvojují si dovednosti spolupracovat, rozdělovat práci, plánovat. Učitelé kladou důraz na učení v souvislostech využíváním mezipředmětových vztahů, naše škola se snaží vytvořit pro všechny žáky příjemné prostředí pro práci. Život školy je založen na pozorném a ohleduplném přístupu, téměř rodinné atmosféře, zájmu o každého, kdo ve škole pracuje ať jako pedagog, či žák. Školní program je naplňován s velkým pochopením učitelů pro individualitu žáka, respektuje individuální potřeby žáka a jeho osobní limity. Učitelé pracují promyšleně, efektivně a s elánem, žáci pomáhají vytvářet školní zázemí, ve kterém se rozvíjí tvořivost a zároveň respektují možnosti jednotlivců. 12

13 Snažíme se žáky připravit co nejlépe pro úspěšný a kvalitní život. Naše škola je přátelská a otevřená všem. Žáci jsou vedeni ke globálnímu pohledu na svět a lidstvo. Další metody využívání rozvíjení kompetencí žáků: - problémové vyučování - aktivní využití informačních technologií - výklad, vysvětlování, přednášky, práce s textem, rozvoj čtenářské gramotnosti - předvádění, pozorování, referáty - laboratorní práce, řešení úloh - praktické činnosti Organizační formy výuky K naplňování cílů školního vzdělávacího programu využívá škola nejen vyučovací hodinu, ale i další organizační formy. Jedná se zejména o: - individuální formu práce - vycházky, výlety, exkurze - výchovné pořady koncerty, divadla - laboratorní práce - práce na pozemku, v kuchyni - projektové dny - krátkodobé nebo dlouhodobé projekty - besedy, diskuse - zájmové kroužky 3.3 Cíle vzdělávacího programu Hlavní cíl Školní vzdělávací program Všeobecně vzdělávací škola vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu. Hlavním cílem je připravit každého žáka tak, aby se rozvinul v zdravě sebevědomého jedince, který má osvojeny všechny základní kompetence pro život, má osvojeny kompetence pro další studium, pro které se rozhodne. Žák je schopen po absolvování ZŠ: - orientovat se ve společnosti - otevřeně komunikovat - vyslovovat svůj názor - přijímat názor druhých - být přístupný kompromisním řešením - spolupracovat, respektovat práci ostatních - být ve své práci úspěšný - přijímat úspěchy jiných - rozpoznat negativní jevy - být schopen tolerance a ohleduplnosti k jiným lidem - být schopen vzájemné tolerance k jiným kulturním etnickým skupinám - řešit problémy Dílčí cíle K naplnění hlavního cíle vzdělávacího programu jsou plněny v jednotlivých ročnících dílčí cíle. 13

14 Osvojování návyků k učení se - výběr vhodných metod, způsobů, strategií pro vytváření základů aktivního a efektivního učení - metody vyhledávání a třídění informací - využívání moderních komunikačních prostředků (počítače, audiovizuální pomůcky, internet) Vytvoření základů otevřené a všestranné komunikace - výběr vhodných metod, způsobu, strategií k učení se vyjadřovat otevřeně svůj názor - vést k učení se vytvářet názor na základě získaných informací, logiky, nasloucháním druhých - vést k výstižnému, logickému a kultivovanému vyjádření vlastního názoru - vést k umění obhájit si svůj názor Výchova ke zdravému sebevědomí zodpovědné osobnosti - umění uplatňovat svá práva a zároveň plnit povinnosti - znát svá práva - osvojovat si základy etické výchovy, mravní a morální kodex - vést k pozitivnímu myšlení - učit se umění konstruktivní kritiky - učit se respektovat názory druhých, jiných skupin - respektovat názory a přesvědčení ostatních - řešit praktické problémy, životní situace Výchova k zodpovědnosti vůči budoucímgeneracím - ochrana životního prostředí - ochrana kulturních památek - udržování národních, krajových, etnických, folklorních tradic - ochrana společenských hodnot Výchova ke zdravému životnímu stylu - aktivně rozvíjet fyzické a duševní schopnosti - učit se chránit vlastní zdraví - učit se zodpovědnosti nejen za svůj život, ale i za životy blízkých a ostatních lidí - učit se poskytnout první pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví, i v situacích běžných Výchova k toleranci k druhým lidem a odlišným kulturám - učit se tolerovat jiné kultury, národy - učit se vzájemné komunikaci s jinými národy 3.4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními výukovými potřebami Raná předškolní péče a péče bezprostředně po vstupu do školy: - Vyšetření školní zralosti u dětí spádových mateřských škol zajišťuje MŠ ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou - Adaptační kurz pro předškoláky zajišťuje ZŠ ve spolupráci se spádovou MŠ - Test rizik specifických poruch učení= screening (na základě souhlasu rodičů), který přispívá k předcházení možných výukových obtížích, k včasnému odhalení žáků ohrožených specifickými poruchami učení a nadaných žáků, výsledky jsou konzultovány s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka, u nadaných a ohrožených žáků je doporučeno následné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně zajišťuje speciální pedagog ZŠ 14

15 3.4.2 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami během školní ocházky: - Aktivní kooperace učitele a žáka během výuky zajišťuje třídní učitel a vyučující jednotlivých předmětů ve spolupráci s asistentem pedagoga - Informování speciálního pedagoga, výchovného poradce a zákonných zástupců žáka o speciálních potřebách jednotlivých žáků zajišťuje třídní učitel - Vyšetření žáka v pedagogicko-psychologické poradně, speciálně pedagogickém centru nebo středisku výchovné péče na základě doporučení školy zajistí zákonní zástupci žáka - Vypracování individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP) na základě žádosti zákonných zástupců a podle odborného posudku zajišťuje třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími, školním speciálním pedagogem a psychologem, zákonnými zástupci žáka, psychologem pedagogicko-psychologické poradny a ostatními odborníky. IVP jsou rozpracovány závěry a doporučení odborného pracoviště očekávané výstupy v jednotlivých předmětech, volba vzdělávacích strategií (úprava metod, obsahu výuky, používání kompenzačních pomůcek, způsob hodnocení, ) - Vyučování žáka podle IVP probíhá v běžných třídách s ostatními žáky, učitelé zajišťují přiměřené zpracování obsahu a forem učiva při naplňování očekávaných výstupů u jednotlivých žáků zajišťují vyučující jednotlivých předmětů. V případě závažných handicapů se na výuce podílí i asistent pedagoga, který žákům poskytuje potřebnou podporu, aby se mohli účastnit běžné výuky. - Reedukace specifických poruch učení a chovánívýuka v běžné třídě je v některých hodinách nahrazena skupinovou nebo individuální činností pod vedením speciálního pedagoga. Tato péče je poskytována podle vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků a na základě doporučení odborného posudku zajišťuje školní speciální pedagog - Rodič participuje na aktivitách, souvisejících s IVP, spolupracuje s výše uvedenými odborníky školy Odpovědnost za plánování obsahu vzdělávání, samotný průběh vzdělávání i hodnocení žáka nese pedagog, který ve všech fázích spolupracuje se speciálním pedagogem, popř. s asistentem pedagoga. Klademe důraz na spolupráci všech zúčastněných subjektů ve výchovně vzdělávacím procesu (žáka, rodičů i pedagogů), která je pro nás předpokladem úspěšného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 3.5 Zabezpečení žáků se sociálním znevýhodněním K žákům ze sociálně, kulturně případně jazykově odlišného prostředí je přistupováno individuálně dle druhu znevýhodnění. Pro práci s žáky se sociálním znevýhodněním škola v případě potřeby vypracovává individuální vzdělávací plány. Ve výuce učitelé volí odpovídající metody a formy práce pro vytvoření příznivého klimatu těmto žákům ve školním prostředí. Spolupracují s rodinou s cílem minimalizovat důsledky tohoto znevýhodnění. Pro žáky nemluvící českým jazykem je dána možnost navštěvovat kroužek Hezky česky, kde se jim věnuje zkušený pedagog. 3.6 Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků Identifikace nadaných žáků - na základě upozornění rodičů - na základě upozornění MŠ - na základě upozornění učitelů (vychovatelů) - odborným vyšetřením v PPP, popřípadě v jiném odborném zařízení - pečlivý rozbor výsledků žáka se speciálním pedagogem školy 15

16 - vyhledávání nadaných žáků i mezi žáky s vývojovými poruchami učení i chování Způsob výuky nadaných žáků - individuální vzdělávací plány - plnění specifických úkolů - vyšší zatížení oproti běžně nadaným žákům více samostatných prací a projektů - diferenciace úkolů uvnitř třídního kolektivu - individuální využití informačních technologií - využívání rozšiřujících učebnic, dalších učebních pomůcek - individuální rozvrh s možností účasti na výuce některých předmětů ve vyšších ročnících - možnost přeřazení do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku 3.7 Řízení a organizace výuky Organizační řízení školy Základní jednotka je ročník. Vzdělávací témata jsou plánována na 1. stupni společně pro celý ročník. Na druhém stupni se vzdělávací témata orientují dle zaměření třídy. Základní témata jsou plánována v ročníku horizontálně. Třídy se liší rozšiřujícím učivem. Výstupní kompetence ve třídách jednoho ročníku jsou ekvivalentní. Dodržuje se zásada vzájemné prostupnosti v jednotlivých ročnících. Vyučovací proces v celé škole je založen na vzájemné spolupráci pedagogů s cílem zajištění co největší efektivity Řízení práce učitelů Ředitel zástupce ředitele vedoucí školní družiny výchovný poradce předmětové komise speciální pedagog vychovatelky metodické sdružení učitelé asistenti pedagoga 3.8 Začlenění průřezových témat Průřezové téma osobnostní a sociální výchova je do vyučování zařazena jako samostatný vyučovací předmět na 1. stupni v 1. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně, na 2. stupni v ročníku s hodinovou dotací v 7. a 8. ročníku 0,5 hodiny týdně a v 9. ročníku 1 hodinu týdně. Environmentální výchova je vyučována jako samostatný předmět na 2. stupni v 6. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Ostatní průřezová témata jsou realizována integrací do normální výuky. 16

17 Integrace průřezových témat do vyučovacích předmětů VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - VEG Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Hv M, Hv, Tv M, Hv, Tv Hv Vl Př, Vv D, Z Z Z Ov, Z M, Tv M, Hv, Tv Př, Vl, Vv M, Hv, Vv, Tv Z Z Aj, D, Z M, D, Pp, Hv, Tv M, D, Pp, Hv, Tv M, D, Pp, Hv, Vkz, Tv D, Z M, D, Ov, Pp, Z, Tv VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA - VDO Tematické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Prv, Tv Prv, Tv Prv, Tv Vl, Tv, Pč, Dv Vl, Tv, Pč, Dv M, Tv M, Tv M, Tv M, Tv M, Tv M, Ov, Pp, Pč Tv Tv Tv Vl, Tv Vl, Tv Vkz, Tv M, Pp, Pč D M, D, Ov, F, Pp, Z, Vkz, Pč Vl, Pč D, Ov D D, Tv Aj, D, Ov, Z, Tv M, D, Ov, F, Pp, Z, Pč Ov, Z, Tv 17

18 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - MKV Tematické okruhy Kulturní diference Lidské Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Prv Prv Hv Vl, Hv Vl, Hv, Vv, Pč Prv, Tv Prv, Tv Prv, Tv, Dv Vl, Tv, Dv Prv, Tv Prv, Tv Tv, Prv Tv, Vv, Dv Vv, Tv Tv, Vv Prv, Vv, Tv Vl, Vv, Tv Aj, Vl, Vv, Tv, Pč, Dv Aj, Vl, Tv, Pč, Dv Aj, Vl, Vv, Tv D, Ov, Hv, Pč D, Ov, Vkz, Tv, Pč D, Z, Pč Aj, Hv, Pč Aj, Ov, Vkz, Tv, Pč Aj, Z, Hv, Pč Ov, Z, Tv, Pč Hv, Vkz, Pč D, Ov, Vkz, Tv, Pč Z, Pč Z, Pč Ov, Vkz, Pč Ov Z Aj, Ov, Vkz Vl Vl Vkz Ov Vkz D, Ov, Vkz MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - MdV Tematické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. M M M, Dv M, Dv M, Inf, Dv Inf Inf, Pp, Z, Vkz, Pč Inf, Ov, Pč Pp, Vkz, Aj, M, D, F, Pp, Pč Vkz, M, D, Pp, Pč M, D, F, Pp, Z, Vkz, Pč M, Pp, Vkz, D, Pč Hv Inf Inf Aj Hv Hv, Vv Hv Inf, Hv Inf, Hv Hv Hv Čj, Tv Inf, Tv Inf, Ov, Hv, Vkz Hv Hv, Vv Inf, Vl, Hv, Pč Vv Vv Vv Vv Inf, Vl, Vv Inf, Pč Inf, Vkz M, Ov, Vkz Vkz, Pč Aj M, Pp, Z, Vkz, Pč M, Pp, Vkz, Pč M, Hv M, D, Vkz Aj, D, Vkz, Pč Vkz Pč 18

19 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - EV Tematické okruhy Ekosystémy 1. stupeň 2. stupeň 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r. 9. r. Prv, Vv Prv, Vv Prv, Vv Př, Vv, Pč Př, Vv, Pč Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv, Vv Vv Vv Prv, Vv Prv, Vv Prv Aj, Př, Vl, Vv, Pč Př, Vl, Pč Př, Vv, Pč Př, Pč samostatný předmět Vztah člověka k prostředí Prv, Vv Prv Př, Vv Př, Vv 19

20 4 Učební plán Všeobecně vzdělávací škola - 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník celkem minimum Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Český jazyk (Čj) Anglický jazyk (Aj) Matematika (M) Informatika (Inf) Prvouka (Prv) Přírodověda (Př) 1,5 1,5 3 Vlastivěda (Vl) 1,5 1,5 3 Dějepis (D) Občanská výchova (Ov) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Pp) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (Vkz) Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnosti (Pč) Matematicko fyzikální praktika (Mfp) Osobnostní a sociální výchova (OSV) Environmentální výchova (EV) Volitelné předměty Dramatická výchova Disponibilní hodiny Celkem

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více