Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492"

Transkript

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život ČÁST B vyšší gymnázium (kvinta oktáva)

2 Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium (zpracováno podle RVP GV) PŘIPRAVENI NA ŽIVOT Motto: Žít znamená tvořivě pracovat." A.P.Čechov Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Předkladatel: organizace Sídlo: Osmiletý Denní forma vzdělávání Gymnázium Fr. Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková Jana Palacha 794, Bohumín Identifikátor zařízení: IZO: Právní forma: příspěvková organizace IČO Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. Října 117, Ostrava IČ Kapacita: Údaje o vedení školy: Adresa a dálkový přístup: Ředitel školy: Koordinátor pro tvorbu ŠVP: žáků Ředitel školy: PaedDr. Miroslav Bialoň PaedDr. Miroslav Bialoň Mgr. Olga Šaterová Platnost dokumentu od 1. září 2009 Poslední aktualizace k 1. říjnu PaedDr. Miroslav Bialoň

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERITIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY INFORMAČNÍ SYSTÉM 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠVP PROFIL ABSOLVENTA ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6 3. UČEBNÍ PLÁN OSMILETÉ STUDIUM VYŠŠÍ STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK FRANCOUZSKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA FYZIKA CHEMIE BIOLOGIE ZEMĚPIS DĚJEPIS ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA HUDEBNÍ VÝCHOVA INTEGROVANÉ VZDĚLÁVACÍ OBORY PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY PŘÍLOHY CHARAKTERISTIKY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ JEDNOLETÉ SEMINÁŘE DVOULETÉ SEMINÁŘE CHARAKTERISTIKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ 176

4 1. Charakteristika školy České státní reformní reálné gymnázium bylo v Bohumíně založeno v roce Současná budova školy byla postavena v roce 1929 a v průběhu dějinného vývoje prošla několika výraznými rekonstrukcemi. Postupně začala sloužit vzdělávání žáků i bývalá ředitelská vila stojící v bezprostřední blízkosti hlavní budovy. Škola je situována v klidné zóně u městského parku. Do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení bylo Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794 (dále jen gymnázium) zařazeno rozhodnutím MŠMT č. j / ze dne 2. července 1996 s účinností od 1. září Aktuálně platné rozhodnutí o zařazení je ze dne 13. ledna 2009, č. j. 440/ Dne 22. června 1995 byl škole rozhodnutím MŠMT č. j /95-61 propůjčen čestný název (po dlouholetém řediteli Františku Živném) Velikost školy Škola má 13 tříd, 1-2 paralelní třídy se čtyřletým studijním programem a jednu třídu s osmiletým studijním programem. Gymnázium má ve vztahu k počtu žáků a k realizovaným vzdělávacím programům odpovídající prostorové podmínky. Samotná výuka probíhá v hlavní budově školy a ve školní vile. V současné době škola disponuje 26 učebnami, z nichž je 17 odborných - učebna chemie, učebna fyziky, učebna biologie, učebna dějepisu, učebna zeměpisu, učebna literární výchovy, 2 učebny estetické výchovy, 3 učebny informatiky a výpočetní techniky (2 ve vile), 3 jazykové učebny a 3 laboratoře - biologická, fyzikální a chemická. Škola je vybavena jedním multimediálním sálem s kapacitou 60 míst Vybavení školy Třídy a odborné učebny jsou funkčně zařízeny. K standardnímu vybavení učeben patří zpětné projektory, zatemnění, promítací plátna, nástěnný obrazový materiál, v odborných i některých kmenových učebnách jsou k dispozici multimediální PC s dataprojektory, DVD přehrávače, televizory a dvě interaktivní tabule. Všechny učebny včetně kmenových mají možnost připojení k internetu pomocí přípojek nebo WiFi. Velmi dobré podmínky jsou ve škole pro výuku tělesné výchovy. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, dvě posilovny a v areálu školy dvě hřiště, jedno s umělohmotným a druhé s asfaltovým povrchem. V bezprostřední blízkosti školy se nachází zimní stadion a aquapark, které jsou v rámci výuky hojně využívány. Kabinety vyučujících, pracovna ředitele školy, zástupce ředitele školy, ekonomky a sekretariát jsou vybaveny počítači, všechny jsou síťově propojeny s možností připojení na Internet. Žáci i zaměstnanci mají k dispozici 3 kopírky. Stravování je zajištěno ve školní jídelně blízké Základní školy Masarykova. K dispozici je žákům školní bufet, který nabízí široký sortiment výrobků se zaměřením na zdravou výživu Charakteristika pedagogického sboru Ve škole působí 31 pedagogických pracovníků, včetně ředitele a jednoho zástupce. Několik pedagogů pracuje na částečný úvazek, odborníci v některých předmětech pro nás pracují jako externisté. Všichni učitelé jsou aprobovaní. Někteří učitelé jsou členy řídících orgánů olympiád na okresní a krajské úrovni, jsou autory odborných textů a spolupracují s okolními vysokými školami. Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z potřeb školního vzdělávacího programu a je zpracováno v plánu DVPP Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školou - Lyceum Ogolnoksztalcqce im. Mikolaja Kopernika v Cieszynie, organizuje výměnné kulturní a sportovní akce. Škola úzce kooperuje s Metodicko evaluačním centrem při Ostravské univerzitě a podílí se personálně na realizaci projektů ESF. 1

5 Na gymnáziu pracuje školní sportovní klub, který je aktivním členem Asociace školních sportovních klubů (AŠSK ČR). Standardní součástí života školy jsou výjezdy do zemí, ve kterých se užívá námi vyučovaný jazyk (Rakousko, Anglie, Francie). Škola aktivně spolupracuje s charitativními organizacemi ADRA, ŽIVOT DĚTEM, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, benefičním projektem EMIL, s občanským sdružením Píšťalka. Informační centrum školy má akreditovány moduly pro školení DVPP z oblasti informačních technologií a nabízí kurzy pedagogům z širokého okolí. V současné době jsou akreditovány kurzy: Začínáme s PC Jak pracovat s balíčkem kancelářských aplikací Tabulkové kalkulátory a práce s nimi IT na 1. stupni ZŠ a MŠ Vytvoříme si vlastní web 1.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole je (podle zákona) zřízena Školská rada. Školská rada má šest členů. Rodiče a zákonní zástupci žáků spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných schůzek SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy), kde získávají informace a mohou ovlivnit dění ve škole. V rámci prevence sociálně patologických jevů (všechny typy závislostí, šikana) gymnázium spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou na Bezručově ulici v Bohumíně i s Městskou policií v Bohumíně a dalšími organizacemi. Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity a Metodicko-evaluačním centrem při Ostravské univerzitě v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. zprávy. Veřejnost je každoročně informována o uplynulém školním roce prostřednictvím obsáhlé výroční 1.6. Informační systém Webové stránky školy (http://www.gym-bohumin.cz) poskytují aktuální informace o škole jako celku. V případě zájmu zde lze najít podrobné informace o jednotlivých aktivitách školy a projektech. Žáci a jejich rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu, rozvrhu hodin a aktuálních akcích pomocí Internetového výstupu systému Bakaláři. 2

6 2. Charakteristika ŠVP Škola realizuje svou činnost v souladu s motivačním názvem celého vzdělávacího programu tak, aby byli absolventi skutečně PŘIPRAVENI NA ŽIVOT. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu, je poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Škola uskutečňuje vzdělávání a výchovu žáků podle dvou realizovaných vzdělávacích programů. Zásadní důraz vzdělávacích programů školy je kladen na: racionální rozložení standardů učiva do všech ročníků studia, ve vyšších ročnících maximální možnost profilace studia podle zájmů a zaměření žáka, vyvážené zastoupení všech forem výuky. Škola poskytuje všem žákům dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a nadstandardní odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech. Žáci školy jsou v průběhu celého studia cíleně vedeni k uvědomování si vlastní zodpovědnosti za své vzdělání. Škola zdůrazňuje jejich osobní podíl na budoucím úspěšném složení maturitní zkoušky a studiu na vysoké škole. Mimoškolní aktivity žáků jsou převážně zaměřeny na sport a informační technologie. Charakteristika švp pro osmileté všeobecné studium: ŠVP je zpracován podle RVP GV a vyhovuje všem jeho požadavkům. Postupně je žákům dána možnost výrazně profilovat své studium podle svých studijních zájmů formou volitelných předmětů. Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy. Jednou z klíčových priorit je výuka cizích jazyků. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický, další cizí jazyk si žák volí pro studium z nabídky jazyk německý, jazyk francouzský a jazyk ruský. Je zachována klasická nabídka předmětů s důrazem na provázanost učebních osnov ve všech předmětech Profil absolventa Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV a RVP GV ve všech vzdělávacích oblastech. Úspěšným ukončením příslušného školního vzdělávacího programu (ŠVP) dosáhne žák u nižšího stupně osmiletého studia základní vzdělání a u vyššího stupně osmiletého studia a čtyřletého studia středního vzdělání s maturitou. Prioritou stále zůstává příprava žáků na vysokoškolská studia, ale také osvojení si základních principů orientace na trhu práce včetně uplatnění absolventů v zemích EU. Vysoká jazyková vybavenost pak zajišťuje žákům bezproblémové navázání studia na všech typech vysokých škol se zaměřením na cizí jazyky. Žáci mají v průběhu studia možnost složit státní zkoušku ze zvoleného jazyka. Všeobecné vzdělání s důrazem na oborovou orientaci žáků v rámci volitelných předmětů umožňuje úspěšné studium na humanitně i přírodovědně zaměřených studijních oborech vysokých škol. V průběhu vzdělávání je kladen důraz nejen na samotné znalosti, ale také na utváření charakteru žáka, na individuální možnosti žáka, na respekt k potřebám jedince, na uvědomění si demokratických principů společnosti. Vedeme žáky k etnické a náboženské toleranci, ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní v průběhu vzdělávání i výchovných aktivitách. 3

7 2.2. Organizace přijímacího řízení Osmileté studium Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Všichni uchazeči o studium skládají přijímací zkoušku - prominutí zkoušky není možné. Každý uchazeč obdrží pro účely přijímacího řízení body za studijní výsledky v předchozím studiu a za úspěchy v mimoškolních činnostech. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů o studium, které je dáno součtem všech bodů přidělených v přijímacím řízení (bodů ze všech zkoušek, bodů za předchozí studium a úspěchy v mimoškolních činnostech). Uchazeči o studium skládají přijímací zkoušku z matematiky - písemnou formou a z českého jazyka - písemnou formou. Každá část zkoušky je obodována. Náplň zkoušek je dána požadavky RVP ZV pro žáky studující 5. ročník ZŠ. Uchazeči o studium, kterým byla diagnostikována některá specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie apod.), nebo studenti se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mají průběh přijímacích zkoušek upraven. Přesné informace o bodování jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího studia a za úspěchy v mimoškolních činnostech, o úpravě průběhu přijímací zkoušky pro uchazeče o studium jsou publikovány na stránkách školy Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT Výchovné a vzdělávací strategie V procesu výuky jsou vyváženě zastoupeny klasické metody výuky i metody moderní. Jde zejména o: podporu výuky pomocí moderní didaktické techniky, semináře a diskuse, samostatné a týmové projekty, dlouhodobou samostatnou práci, prezentaci a obhajobu výsledků (i v cizím jazyce), praktickou výuku (exkurze, školy v přírodě). Ve výuce je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a výsledky svého studia. Učební plán a osnovy předmětů jsou sestaveny s důrazem na vztahy a souvislosti mezi předměty. Učební plán je sestaven jako variabilní. Žáci tak mají možnost díky široké nabídce volitelných předmětů zejména na vyšším stupni gymnázia studovat obory podle svého profesního zájmu. Pro zvýšení kvality studia je v maximální míře využito dělení na skupiny. Žáci mají možnost podílet se na řízení a organizaci školního života prostřednictvím studentského parlamentu. Škola soustavně rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků. Následující přehled představuje zásadní strategie, které škola ve výuce využívá. 4

8 Frontální výuka standardně využívané strategie zařazena v každém ročníku studia Pamětné učení, práce s fakty standardně využívaná strategie zařazena v každém ročníku studia ke zvládnutí učiva musí mít žák dostatečné znalosti Laboratorní práce jsou zařazovány průběžně v předmětech biologie, chemie a fyzika žáci pracují převážně v malých skupinách nebo samostatně podle druhu prováděných experimentů Lyžařský výcvikový kurz zpravidla pro žáky pátého ročníku Projekt zařazen pro žáky všech ročníků v různých předmětech a různou formou v kontextu centrálního tématu si žáci volí konkrétní řešený problém důraz je kladen na týmovou práci, mezipředmětové vztahy a na prezentaci výsledků Exkurze, praktická výuka pořádány pro doplnění výuky vybírány se zřetelem na další možný profesní rozvoj náplň je stanovena podle konkrétního zájmu a nabídky Předmětové soutěže je podporována účast žáků ve všech předmětových soutěžích je vedena evidence výsledků, které jsou následně zveřejněny Sportovní soutěže škola se pravidelně zúčastňuje sportovních soutěží škol je vedena tabule rekordů ve vybraných disciplínách Pěvecký sbor škola nabízí žákům činnost ve sboru sbor pořádá koncerty pro žáky a veřejnost Závěrečné práce jsou zpracovávány v rámci ukončení studia některých předmětů (7. nebo 8. ročník) žáci jsou nuceni průběžně práci konzultovat, revidovat a opravovat podle pokynů vedoucího práce Sportovní kurz zpravidla pro žáky šestého nebo sedmého ročníku zaměření a destinace se volí podle zájmu žáků a aktuální nabídky kompetence k učení kompetence k učení kompetence komunikativní kompetence k řešení problémů kompetence k podnikavosti kompetence občanské kompetence komunikativní kompetence k řešení problémů kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence komunikativní kompetence k podnikavosti kompetence k učení kompetence k podnikavosti kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence sociální a personální kompetence sociální a personální kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence k podnikavosti kompetence komunikativní kompetence občanské kompetence komunikativní 5

9 2.5. Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je na naší škole realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů. Žáci jsou se souhlasem zákonného zástupce diagnostikováni ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Hodnocení jsou průběžně aktualizována. V rámci přijímacího řízení ke studiu a ukončování studia maturitní zkouškou jsou těmto žákům stanoveny vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Odbornou práci zajišťuje plně kompetentní výchovný poradce školy, a to pro všechny vzdělávací oblasti včetně cizích jazyků. Ve spolupráci s výchovným poradcem může být žákům zpracován individuální vzdělávací program v problémových oborech. Individuální výukový plán je vždy projednán se zákonným zástupcem Za dodržování zásad uvedených v programech odpovídají třídní učitelé a jednotliví vyučující. Žákům jsou dle potřeby zajišťovány potřebné materiálně-technické podmínky a v případě potřeby pak také speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky přizpůsobené individuálním potřebám žáka. Vzhledem k prostorovému řešení budovy nejsme školou s bezbariérovým přístupem Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Přístup k nadaným a mimořádně nadaným žákům se uskutečňuje v souladu s ustanoveními školského zákona a prováděcími předpisy a po dohodě s příslušným školským poradenským zařízením, přičemž jsou zohledněny specifické dovednosti žáka. Žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve studiu, sportu, hře na hudební nástroj apod., často vyžadují individuální a specifický přístup pedagogů. Výchova a vzdělávání nadaných žáků vyžaduje schopnost pedagoga identifikovat takového žáka a vytvořit pro něj optimální vzdělávací prostředí. K tomu slouží další vzdělávání učitelů, které vede pedagogy ke schopnosti dát žákovi příležitost projevit nadání, motivovat ho trvale a dostatečně a vytvořit pro něj prostředí podporující jeho talent. Dále škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Bohumíně při tvorbě možností způsobu práce s těmito žáky. Koordinací této práce je pověřen pedagog - výchovný poradce. Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu s ohledem na osobnost žáka a druh jeho nadání Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují v našem školním vzdělávacím programu aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa; jsou formativním prvkem základního vzdělávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot; při jejich realizaci se žáci uplatňují individuálně i ve vzájemné spolupráci. 1. Osobnostní a sociální výchova Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. 2. Výchova demokratického občana (pouze na nižším stupni vzdělávání) Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Toto téma má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k 6

10 druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení vzniklých situací. 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění, jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. 4. Multikulturní výchova Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci. Multikulturní výchova se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. 5. Environmentální výchova Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní. V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. Projektový den Den Země" Ekologická konference 6. Mediální výchova Charakteristika průřezového tématu: Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu. 7

11 VYŠŠÍ GYMNÁZIUM (PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PODLE ZV RVP) - okruh 1 POZNANI A ROZVOJ VLASTNI OSOBNOSTI Poznámky Já" sám o sobě, mé Hv - Překonávání ostychu při sólovém zpěvu, pohybová výchova Hv - průběžně chování, myšlení a JA r. - Family, friends, personal information, nice to meet you, JČ - tvorba životopisu - sam. práce prožívání wake up, out of bed JN - práce se slovníky, krátké JČ 7.r. - Administrativní styl projekty, průběžně JN - Sebepoznání, sebepojetí Tv - průběžně Tv - Překonávání ostychu při sportovním vystupování, rozvoj JF - diskuse schopností poznávání JR - diskuse ZSV 5.r. - Člověk jako jedinec -podstata lidské psychiky JF - Vyjadřování svých vlastních názorů JR r.- Vyjadřování vlastních postojů Jak rozumím Hv 5.r. - Vliv hudby na psychiku člověka, hlasová a sluchová hygiena JN - rozhovory, skupinová práce vlastnímu JA 5.r.- The body Tv - průběžně tělesnému, JN 5.r.- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti ZSV - prezentace žáků psychickému a Tv - Vliv cvičení na psychiku člověka, sebepoznání, sebepojetí JR - průběžně sociálnímu vývoji, jaký mám vztah k ZSV 5.r.- Člověk jako jedinec -vývoj a form. os. v jednotlivých etapách vlastnímu tělu a psychice JR r.- Lidské tělo Jak jsem JA 5.r. - Positive thinking schopen vnímat se pozitivně ZSV 5.r. - Člověk jako jedinec - zásady duš. hygieny, náročné živ. situace Jak rozumím své ZSV 5.r.- Člověk jako jedinec - osobnost člověka jedinečnosti Jaký chci být a proč JA r. - Personality, family, jobs, my future career JN - vyprávění JN - Kladné stránky mé osobnosti JR - skupinová práce, diskuse ZSV 6.r.- Člověk jako jedinec - rozhodování o životních otázkách JF 7.r.- Mon avenir, mon emploie JR r.- Charakter Co dělám a co mohu Hv - Probuzení zájmu o vlastní produkci hudby - zpěv, hra na Hv- veřejná vystoupení, prezentace a chci udělat pro nástroje, tanec před třídou svůj osobní rozvoj JA r. - Personality, family, jobs, my future carem JN - průběžně JN - Můj osobní vývoj Tv - průběžně Tv - Probuzení zájmu o vlastní sportovní aktivity, sebeorganizace, ZSV - úvaha seberegulace, psychohygiena JR - průběžně ZSV 5.r. - Člověk jako jedinec -psychologie v každodenním životě JR 5.a 8.r.- Plány do budoucna Jak se obvykle Hv - Uvědomění si nutnosti spolupráce s ostatními lidmi, např. při Hv - průběžně chovám, jaké nácviku vystoupení Tv - průběžně 8

12 způsoby chování a JA r. - Personality, family, jobs, my future carem jednání volím Tv - Uvědomění si nutnosti spolupráce s ostatními lidmi, kooperace a kompetice ZSV 5.r. - Člověk jako jedinec -psychologie v každodenním životě Můj vztah k lidem Ch 6.r.- Týmová spolupráce JA r. - Personality, family, jobs, my future carem Tv - Mezilidské vztahy (tolerance, empatie, fair play) ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti - společenská podstata člověka JF 7.r.- Les problemes des générations Jak se učím ZSV 5.r.- Člověk jako jedinec - psychologie v každodenním životě osvojovat si jevy ve škole i v životě mimo školu Co a jak mohu Hv - Zlepšování paměti nácvikem písní trénovat, aby se JA 6.,7.r. - At school, Language learning kvalita mého učení Tv - Zlepšování paměti nácvikem, kreativita zlepšila ZSV 5.r. - Člověk jako jedinec - osobnost člověka VV r. - Grafická paměť Jak rozvíjet zdravý a Bi 7.r.- Celková péče o vlastní zdraví, civilizační a infekční choroby, bezpečný životní prevence, hygiena, očkování, obezita, choroby orgánových soustav, styl první pomoc, vliv různých životních stylů Hv - Hlasová a sluchová hygiena Ch 7.r.- Principy zdravé výživy - biochemie IVT - Textový editor JA 5.r.- Health, daily routine JA 7.r.- Sports and games JA 6.r.-Health and lifestyle Tv - Péče o zdraví, relaxace ZSV 5.r.- Člověk jako jedinec -psychologie v každodenním životě JF 6.r. - La santé et les maladies JR r.- Životní styl Jak být přípraven na životní změny Já a moje sociální role nynější a budoucí (žák, občan, rodič) Ch - laboratorní cvičení Tv - průběžně Hv - průběžně Tv - průběžně VV- mnem. pomůcky ve výtvarném světě Bi- referáty, prezentace, sam. práce, videofilmy, novinové články Hv - průběžně Ch- referáty IVT - zdravotní životní styl - úprava textového dokumentu JA - sports ang games - projekt My favorite sportsman", Tv - průběžně JF - projektová hodina - zdravý životní styl, péče o zdraví, změny člověka a jejich reflexe, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence JR - diskuse Bi 7.r.- Ontogenetický vývoj Bi - referáty, postery JA 7.r.- At school Tv - Mezilidské vztahy ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti - sociální struktura společnosti Tv- průběžně 9

13 okruh 2 SEBEREGULACE, ORGANIZAČNÍ DOVEDNOSTI A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ Poznámky PROBLÉMŮ Kooperace a F, Bi 1.r. laboratorní práce tvorba preparátů, pokusů - týmová práce TV průběžně cvičení v týmech, týmové kompetice Che 2.r. laboratorní práce, týmová práce soutěže VV průběžně tvorba výtvarného díla ve skupině studentů JA 5. 8.r. rozhovor, modelování scének různých diskusních témat Tv atletika Z 7. r. výuka v terénu geologická exkurze práce v týmu, 5. r. výuka v terénu topografická cvičení práce v týmu Řešení problémů a IVT 6.r. tvorba HTML, základy programování rozhodovací dovednosti ZSV 6.r. řešení problémů rodina, zaměstnání, důležitost správného rozhodnutí M průběžně řešení slovních úloh z praxe ZSV 5.r, 6.r. asertivita, agresivita, konflikty - okruh 3 SOCIALNI KOMUNIKACE Poznámky Verbální a Hv - Komunikace pohybem (pohybová výchova), poslechem, zpěvem IVT- seznámení a osvojení si neverbální IVT - ČSN typografických pravidel tvorby komunikace JČ 8.r.- Rétorika dokumentů, psaní ů, chatování a (specifika) M - průběžně - Rozvíjení základních dovedností dobré komunikace v vedení diskuzí oboru, správné použití odborných termínů JČ - realizace vlastního řečnického Tv - Komunikace pohybem, poslechem, názvosloví, gesta, signály vystoupení ZSV 6.r.- Člověk ve společnosti - mezilidská komunikace ZSV - praktické cvičení JF - výukové hry D - praktická zkouška F r. - Referáty a jejich hodnocení, diskuze, přesná a srozumitelná komunikace VV- seznámení s pojmy street art, grafitti, znak, symbol, logo, index, D 5.r. - Vznik člověka vnímání výtvarné komunikace jako VV 5.,6.r. Komunikace ve výt. světě jedné z možnosti neverbální komunikace Co vím o svém Bi 6.,7.r.- Etologie živočichů a člověka Ch, Bi - laboratorní cvičení komunikační chování Ch, Bi - Spolupráce v rámci laboratorních cvičení JČ - příprava vlastního řečnického JA 5.r.- Social English vystoupení, skupinová práce JČ 8.r.- Rétorika ZSV 6.r.- Člověk ve společnosti - mezilidská komunikace JF - Výukové hry Lidská komunikace Hv - Srovnání komunikace lidské s hudební řečí" JČ - průběžná práce s literárními díly jak jí rozumíme JČ 5. až 8.r. - Úvod do stylistiky (prostředí a účastníci komunikace), Dějiny literatury ZSV 6.r.- Člověk ve společnosti - mezilidská komunikace Kvality komunikace Vnímání kom. JČ r.- 7.r. - Odborný styl (přesná komunikace),8.r. - Rétorika (tvořivá komunikace), r. - Dějiny literatury JČ - samostatná práce s literárním textem 10

14 Rozumění kom. ZSV 6.r.- Člověk ve společnosti - mezilidská komunikace ZSV - praktické cvičení Respektující kom. VV - artefiletické lekce k odbourávání negativních účinků společnosti VV- průběžně Přesná kom. Pozitivní kom. Tvořivá kom. Účelově efektivní komunikace - okruh 4 MORÁLKA VŠEDNÍHO DNE poznámky Hodnotové žebříčky Hv 6.r. - Hodnotná versus nehodnotná hudba, srovnání artificiální a VV- význam umění ve společnosti, nonartificiální hudby projekt Tv - Hodnotná versus nehodnotná sportovní aktivita ZSV 5.r. - Člověk jako jedinec - vývoj a formování osobnosti VV 6.r. Člověk a čas Moje morálka ve vztahu k sobě, k ostatním, ve vztahu k přírodě a ŽP Jak morálně jednám v praktických situacích všedního dne Moje zodpovědnost v různých situacích Jak hodnotím morálku vlastního jednání a jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém životě Jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem Moje angažovanost ve prospěch ZSV 6.r.- Člověk ve společnosti - společenská podstata člověka Bi 8.r. - Ekologie ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti - společenská podstata člověka Hv - Zodpovědnost při přípravě na vystoupení IVT - Copyright zákon, ochrana dat v PC, zálohování Tv - Zodpovědnost při přípravě v hodinách ZSV 6.r.- Občan a právo - právo a spravedlnost, morálka a právo JA 7.r.- Family and friends ZSV 6.r. - Občan a právo - právo a spravedlnost, morálka a právo Tv - Tolerance, empatie, ochota pomoci ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti - společenská podstata člověka JF 5.,7.r. - Les problemes des générations VV- 6.r. - Společnost a globalizace ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti - společenská podstata člověka Hv - průběžně IVT - seznámení a dodržování Copyright zákonu. Ověřování správnosti zveřejňovaných informací, seznámení a provádění ochrany dat v PC,seznámení s principy zálohování VV- význam výtvarné komunikace ve společnosti, výtvarný přepis 11

15 druhých lidí Moje hodnoty a ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti -jedinec ve skupině sociální role současné i budoucí Morální a sociální JA 8.r.- Man and society (vandalism, poverty, drug abuse,refugees..) JČ - sam.práce na dané téma dilemata doby, v JČ 8.r. - Umělecký styl níž žiji ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti -jedinec ve skupině JF 5.,7.r. - Les hommes doivent-ils aider les femmes? - okruh 5 SPOLUPRÁCE A SOUTĚŽ Poznámky Spolupráce a soutěž Bi - V průběhu vyučování - skupinové práce, autoevaluace, laboratorní cvičení IVT - řešení skupinové práce na zadané téma, vyhodnocení nejlepších prací po Hv - Hudební hry ve skupinách, pěvecké soutěže stránce formální i obsahové IVT - Tabulkový kalkulátor, MS Word, MS Power Point, HTML VV- průběžně / význam skupinové JA - Projects - různá témata práce na zadané téma Tv - Pohybové hry ve skupinách, sportovní hry a soutěže F - organizace vlastní práce nebo práce Z - Práce ve skupinách - např. hledání na mapách, plnění zadaného úkolu, soutěž - znalostní testy, kvízy - jednotlivci i skupiny, testy on-line ve skupině při skupinové nebo laboratorní práci, rozhodování a JF - Výukové hry a skupinová práce řešení problémů při tomtéž, VV- V průběhu vyučování, skupinové práce, výukové artefiletické hry ohleduplnost, disciplinovanost, ochota F 5.,6.r.-Laboratorní cvičení pomoci Osobní předpoklady Hv - Rozvoj a podpora talentu pro spolupráci a Tv - Rozvoj a podpora talentu soutěž JF - Výukové hry a skupinová práce VV- Rozvoj a podpora talentu Originalita x přizpůsobení, jak chci Z - Tvorba prezentací na daná témata - společný základ, možnost originality být originální, nakolik se umím přizpůsobit Vlastní ovládání, kdy JF - Výukové hry a diskuse se věci nedějí podle mých představ Vztahy s dospělými nebo s lidmi odlišného Hv - Referáty na oblíbené/neoblíbené zpěváky/skupiny a následná debata názoru, jak JA 7.r.- Family and friends spolupracovat Z - Diskuze na dané téma - zařazeno do výuky průběžně argumentace JF 5.,7.r.- Les problemes des générations Názory druhých jako východiska pro můj Hv - Prostřednictvím referátu přesvědčit o svém názoru na konkrétní druh hudby rozvoj JA 7.,8.r. - Discussing opinions or various subjects (money, 12

16 Člen skupiny, komunity, ochota spolupracovat Sociálně - komunikační dovednosti výhodné pro spolupráci Moje pomoc ostatním, podpora, rady environment,advertising) JF 5.,7.r.- Les problemes des générations Bi - V průběhu učiva - skupinové práce, projekty, komunikace Z - Terénní cvičení - kartograf. a topografické terénní cvičení geologické JA 7.r. - At school Tv - Kooperace a kompetice, JF - Výukové hry a skupinová práce F - laboratorní cvičení Bi - v průběhu učiva - skupinové práce, projekty, komunikace, diskuse JČ 8.r.- Rétorika Z - Výzkum v Bohumíně a okolí na dané geografické téma JČ - tvorba vlastního vystoupení JA 7.r.- Animals in danger, our dying planet Tv - Ochota pomoci slabším a méně nadaným F - Laboratorní cvičení Obecně prospěšné Hv - Koncert VV- podpora estetičnosti aktivity JA 7.r. - Animals in danger, our dying planet Tv - Turnaje, soutěže, reprezentace školy VV- Malé školní výstavní síně" Soutěž a její prožívání M - Rozvíjení vztahu ke spolupráci a soutěži Tv - Jednání v duchu fair play, respektování pravidel JF - Výukové hry a skupinová práce VV - Odbourávání stresových situací formami výtvarné hry Zvládání soutěže, Tv - Potlačení trémových situací taktiky Z - Zeměpisná olympiáda, Eurorebus Bi - Biologická olympiáda, Ekologická konference EGS - okruh 1 GLOBALIZACNI A ROZVOJOVÉ PROCESY Poznámky Pojem globalizace IVT - Textový editor D - Ve všech ročnících v úvodu ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy, globální svět Histor. přístup k proc. D5.r.- Úvod do dějepisu globalizace Geografické vnímání Z 5.,6.r.- Makroregiony světa, geografie Afriky, Ameriky, Asie, Evropy D - práce s mapou globalizace Česká republika, geografie Austrálie a Oceánie D 5.r.-Starověk - středomořský svět, středověký univerzalismus, 6. r.- Zámořské objevy, 7r.- Imperiální doba, rozdělený svět Perspektivy D 7. r.- Dekolonizace, studená válka D - filmový dokument společenského rozvoje IVT - globalizace - úprava textového dokumentu 13

17 v kontextu globalizace Ekonomický rozvoj a globalizace IVT - Tabulkový kalkulátor JA 7.,8.r.- Money D 5.r. - Rozvoj měst, dálkový obchod, 6. r. - Průmyslová revoluce, Kolonialismus, 7.r. - Vědecký a technický pokrok, studená válka ZSV 7.r. - Člověk a svět práce (INT) - národní hospodářství a úloha státu v ekonomice IVT - ekonomický rozvoj - tvorba tabulky a grafu D - práce s mapou, referát, prezentace v ppt, filmový dokument Globalizace a kulturní změny Lokální kulturní prostředí, komunita, identita, posilování místních zájmů Kulturní okruhy ve světě a Evropě: prolínání světových kultur, specifika, etnická, jazyková a náboženská rozmanitost Člověk jako jedinec v globálním kontextu Hv - Větší možnosti v poznávání cizokrajné hudby (internet) JN r. - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky D 5.r.- Římské impérium, christianizace, šíření islámu, 6. r.- Zámořské objevy, 7. r.- Kultura v meziválečném a poválečném období VV 5.r. - Historické proměny uměleckého procesu D - Ve všech ročnících JA - Interesting places around the world, v jednotlivých ročnících JČ r. - Dějiny literatury (jazyková rozmanitost, prolínání kultur) JN 6.až 8.r.- Žijeme v Evropě. Shody a rozdíly ve školství, partnerském a rodinném životě Z 5.,6.r.- Makroregiony světa, geografie Afriky, Ameriky, Asie, Evropy Česká republika, geografie Austrálie a Oceánie JF - Porovnávání české a fr. kultury JR 6.r.- Prezentace o největších městech Ruska VV r. Světová umělecká scéna v průběhu dějin Bi 7.r. - Biologie člověka - civilizační a infekční choroby, 8. r. -Genetika - biotechnologie, poradenství a diagnostika, klonování, obecná biologie viry a bakterie (např. problém HIV, AIDS), ekologie - člověk a životní prostředí (znečišťování, ochrana) JČ r. - Dějiny literatury JN - Způsob zábavy a trávení volného času ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti JN srovnání života ve velkoměstě v ČR a SRN VV- výtvarné ztvárnění dekor. charakteru JA - projekty JČ - průběžně při práci s texty D - ve všech ročnících, výklad, referáty, filmový dokument JR -ppt Moskva, Petrohrad VV - teoretická východiska dějin umění a jejich aplikace do vyučovacího procesu JČ - průběžně při rozborech textů ZSV - praktická cvičení - média 14

18 EGS - okruh 2 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY, JEJICH PŘÍČINY A DŮSLEDKY Poznámky Nerovnoměrný vývoj světa Z 7.r.- Obyvatelstvo na Zemi- základní geografické, demografické a etnické charakteristiky (migrace, natalita, mortalita) a jejich vývoj, D - průběžně ve všech ročnících dle daného tématu kulturní a politické rozdělení obyvatelstva v různých regionech světa, státní zřízení, hlavní světová ohniska napětí, světové hospodářství lokalizační faktory, sektorová a odvětvová struktura a její důsledky, regiony různých odvětví světového hospodářství - jejich dynamika, vývojové tendence ZSV - referáty, prezentace ZSV 7.r. - Občan ve státě Chudoba a bohatství, rozdílné aspekty a kritéria hodnocení Rozdělený svět, mezinárodní dluh Světový populační vývoj, mezinárodní migrace a migrační politika, uprchlické a azylové hnutí Zdraví v globálním kontextu Vzdělání v globálním kontextu, nerovnosti T.U.R. a životní prostředí Nerovnost mezi ženami a muži v globálním kontextu, problematika genderu JA 8.r. - Man and society - poverty ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy a globální svět D 7.r.- Poválečný vývoj ZSV 7.r. - Občan ve státě IVT - Tabulkový kalkulátor Z - Obyvatelstvo na Zemi - základní geografické, demografické a etnické charakteristiky (migrace, natalita, mortalita) a jejich vývoj, kulturní a politické rozdělení obyvatelstva v různých regionech světa, státní zřízení, hlavní světová ohniska napětí D 5.r - Stěhování národů, 6.r. Objevné plavby, třicetiletá válka, průmyslová revoluce, 7. r., 2. světová válka, poválečný vývoj ZSV 7.r. - Občan ve státě Bi 7.r.- Biologie člověka JA 8.r.- Health Tv - Nerovnost v oblasti zdraví a zdravého životního stylu, problémy obezity JF - Les médecins sans frontiěres JA r. - Education, jobs Bi 8.r. - Ekologie JA 7., 8.r.- Our dying planet, Nature Hv - V dějinách hudby poukázat ne nemožnost žen podílet se na tvorbě hudby v různých obdobích Tv - Olympijské hry v minulosti JF 7.r. - Les hommes doivent-ils aider les femmes? D 7. r.- Feminismus ZSV 7.r. - Občan ve státě, 6.r. - Člověk ve společnosti IVT - světový populační vývoj, migrace, uprchlíci - tvorba tabulky a grafu. D - ve všech ročnících, v různých hodinách, filmový dokument, mapa Lidská práva IVT - Textový editor, prezentační program IVT - lidská práva - úprava 15

19 Vládní a nevládní sektor politické přístupy a postupy v rozhodování na místní a glob. úrovni EGS - okruh 3 Historické kořeny rozvojové spolupráce (kolonialismus, dekolonizace, studená válka) Mezinárodní instituce na pomoc rozvojové spolupráci (OSN, světové finanční, kulturní, ekonomické a náboženské) Možnost zapojit se do rozvojové spolupráce: organizace humanitární pomoci, nadace a fondy, jejich funkce Lidský rozvoj a jeho dimenze: udržitelný život a rozvoj, pojekt Millenium Development Goals, odstraňování chudoby Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce: solidarita, důvody, způsoby realizace a formy Světový obchod a Fair Trade -problémy s D 6. r. - Od osvícenství průběžně ZSV 7.r. - Občan ve státě ZSV 7.r. - Občan ve státě HUMANITÁRNÍ POMOC A MEZINÁRODNI ROZOVOJOVA SPOLUPRÁCE JA 8.r. - History of the USA, GB, Australia, NZ, Canada, Problems with black population. JF - Vývoj francouzského jazyka D 6.r. - Objevné plavby, 7.r. - Dekolonizace, neokolonialismus, studená válka Bi 8.r.- Instituce ochrany životního prostředí, vod, půd, ovzduší, odpady, environmentální instituce IVT - Internet, textový editor, prezentační program D 7.r. - Poválečný vývoj ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy, globální svět JA 8.r.- Man and society ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy, globální svět ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy, globální svět IVT - Internet JA 8.r.- Man and society D 7.r. - 2.světová válka a poválečný vývoj ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy, globální svět ZSV 7.r. - Člověk a svět práce (INT) - národní hospodářství a úloha státu v ekonomice textového dokumentu, tvorba prezentace Poznámky D- filmový dokument, ppt IVT - vyhledávání www stránek mezinárodních institucí, mezinárodní instituce - tvorba a úpravy textového dokumentu, tvorba prezentace IVT - vyhledání možností humanitární pomoci a způsobů realizace D- filmový dokument, ppt 16

20 jeho naplňováním EGS - okruh 4 ŽIJEME V EVROPĚ Poznámky Geografický a IVT - Tabulkový kalkulátor IVT - geografický a geopolitický geopolitický profil JČ 8.r.- Obecné pouční o jazyce a řeči profil Evropy - tvorba tabulky a Evropy, evropské jazykové a kulturní okruhy Z 6.r.- Geografie Evropy (poloha a rozloha Evropy, obyvatelstvo, národy, jazykové členění, hospodářství, politická situace jednotlivých států) grafu Evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství Životní styl v evropských zemích, jeho shody a rozdíly JR r.-Významní představitelé D 5.r. - Christianizace JA r. - Food, traditions, sports, Sports- Culture, art and sports, Festivals Tv - Zdraví životní styl u nás i v Evropě, trávení víkendů JF - La France et les pays francophones JR - prezentace (literatura a věda) D - práce s mapou a literárními prameny D- průběžně ve všech ročnících, filmové dokumenty, ppt Evropský integrační proces: historické ohlasy, vývoj po druhé světové válce, EU, významné evropské instituce a organizace Z 6.r.- EU - charakteristika, vznik a vývoj, funkce, vazba na jednotlivé evropské státy D 7.r. - Poválečný vývoj ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy a globální svět D- filmový dokument Významní Evropané Bi 8.r. - Historie vědních oborů, objevy, biologická evoluce Hv - Významní hudební skladatelé- dějiny hudby Ch 5.,6.r.- Významné osobnosti z oblasti chemie IVT - Internet,textový editor, prezentační program JA 7.,8.r. - Sports, English writers, Science and technology JČ - Dějiny literatury Tv - Významní sportovci a významné sportovní události JF - Les personnes francais Celebes ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy a globální svět Významní Evropané v českém prostředí, Bi - Historie vědních oborů, objevy, biologická evoluce Hv - Mozart v Praze Bi - průběžně během probírání jednotlivých procesů, poznání či objevů (Nobelova cena apod.) Ch - referáty IVT - vyhledávání významných Evropanů, významní Evropané - tvorba textového dokumentu, tvorba prezentace JA - referáty, seminární práce D - průběžně ve všech ročnících - referáty (možný proj. den pro 6.r. ) Bi - průběžně, referáty, prezentace, soutěže 17

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium NG. Hlavními rysy programů jsou:

Více

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník

Člověk a příroda - Zeměpis 7.ročník rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje na mapách světadíly, oceány a makroregiony světa podle zvolených kritérií,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492

Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium č. j.: GB/439/09/0492 Připraveni na život Školní vzdělávací program pro čtyřleté

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů

Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů Geologie (vzdělávací obor) Za rozsah vzhledem k ŠVP (Přírodovědní vědy, Humanitní vědy, Programování), za zařazení

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY Stěžejní dokumenty pro učitele (nejen) ZŠ a Gymnázií Školský zákon Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha) České vzdělávání a Evropa (tzv. Zelená kniha) Mezinárodní

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně.

Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících má časovou dotaci dvě hodiny týdně. 1.1 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Ve všech ročnících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění

- rozumí křesťanským symbolům, se kterými se setkává v kultuře a umění Nepovinný předmět 5.26 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NÁBOŽENSTVÍ OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět náboženství rozvíjí a podporuje základní předpoklady křesťanského

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více