Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492"

Transkript

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život ČÁST B vyšší gymnázium (kvinta oktáva)

2 Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium (zpracováno podle RVP GV) PŘIPRAVENI NA ŽIVOT Motto: Žít znamená tvořivě pracovat." A.P.Čechov Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Předkladatel: organizace Sídlo: Osmiletý Denní forma vzdělávání Gymnázium Fr. Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková Jana Palacha 794, Bohumín Identifikátor zařízení: IZO: Právní forma: příspěvková organizace IČO Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. Října 117, Ostrava IČ Kapacita: Údaje o vedení školy: Adresa a dálkový přístup: Ředitel školy: Koordinátor pro tvorbu ŠVP: žáků Ředitel školy: PaedDr. Miroslav Bialoň PaedDr. Miroslav Bialoň Mgr. Olga Šaterová Platnost dokumentu od 1. září 2009 Poslední aktualizace k 1. říjnu PaedDr. Miroslav Bialoň

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY CHARAKTERITIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY INFORMAČNÍ SYSTÉM 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠVP PROFIL ABSOLVENTA ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT 6 3. UČEBNÍ PLÁN OSMILETÉ STUDIUM VYŠŠÍ STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK FRANCOUZSKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA FYZIKA CHEMIE BIOLOGIE ZEMĚPIS DĚJEPIS ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA VÝTVARNÁ VÝCHOVA TĚLESNÁ VÝCHOVA HUDEBNÍ VÝCHOVA INTEGROVANÉ VZDĚLÁVACÍ OBORY PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE ŠKOLY PŘÍLOHY CHARAKTERISTIKY VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ JEDNOLETÉ SEMINÁŘE DVOULETÉ SEMINÁŘE CHARAKTERISTIKA NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ 176

4 1. Charakteristika školy České státní reformní reálné gymnázium bylo v Bohumíně založeno v roce Současná budova školy byla postavena v roce 1929 a v průběhu dějinného vývoje prošla několika výraznými rekonstrukcemi. Postupně začala sloužit vzdělávání žáků i bývalá ředitelská vila stojící v bezprostřední blízkosti hlavní budovy. Škola je situována v klidné zóně u městského parku. Do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení bylo Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794 (dále jen gymnázium) zařazeno rozhodnutím MŠMT č. j / ze dne 2. července 1996 s účinností od 1. září Aktuálně platné rozhodnutí o zařazení je ze dne 13. ledna 2009, č. j. 440/ Dne 22. června 1995 byl škole rozhodnutím MŠMT č. j /95-61 propůjčen čestný název (po dlouholetém řediteli Františku Živném) Velikost školy Škola má 13 tříd, 1-2 paralelní třídy se čtyřletým studijním programem a jednu třídu s osmiletým studijním programem. Gymnázium má ve vztahu k počtu žáků a k realizovaným vzdělávacím programům odpovídající prostorové podmínky. Samotná výuka probíhá v hlavní budově školy a ve školní vile. V současné době škola disponuje 26 učebnami, z nichž je 17 odborných - učebna chemie, učebna fyziky, učebna biologie, učebna dějepisu, učebna zeměpisu, učebna literární výchovy, 2 učebny estetické výchovy, 3 učebny informatiky a výpočetní techniky (2 ve vile), 3 jazykové učebny a 3 laboratoře - biologická, fyzikální a chemická. Škola je vybavena jedním multimediálním sálem s kapacitou 60 míst Vybavení školy Třídy a odborné učebny jsou funkčně zařízeny. K standardnímu vybavení učeben patří zpětné projektory, zatemnění, promítací plátna, nástěnný obrazový materiál, v odborných i některých kmenových učebnách jsou k dispozici multimediální PC s dataprojektory, DVD přehrávače, televizory a dvě interaktivní tabule. Všechny učebny včetně kmenových mají možnost připojení k internetu pomocí přípojek nebo WiFi. Velmi dobré podmínky jsou ve škole pro výuku tělesné výchovy. Žáci mají k dispozici tělocvičnu, dvě posilovny a v areálu školy dvě hřiště, jedno s umělohmotným a druhé s asfaltovým povrchem. V bezprostřední blízkosti školy se nachází zimní stadion a aquapark, které jsou v rámci výuky hojně využívány. Kabinety vyučujících, pracovna ředitele školy, zástupce ředitele školy, ekonomky a sekretariát jsou vybaveny počítači, všechny jsou síťově propojeny s možností připojení na Internet. Žáci i zaměstnanci mají k dispozici 3 kopírky. Stravování je zajištěno ve školní jídelně blízké Základní školy Masarykova. K dispozici je žákům školní bufet, který nabízí široký sortiment výrobků se zaměřením na zdravou výživu Charakteristika pedagogického sboru Ve škole působí 31 pedagogických pracovníků, včetně ředitele a jednoho zástupce. Několik pedagogů pracuje na částečný úvazek, odborníci v některých předmětech pro nás pracují jako externisté. Všichni učitelé jsou aprobovaní. Někteří učitelé jsou členy řídících orgánů olympiád na okresní a krajské úrovni, jsou autory odborných textů a spolupracují s okolními vysokými školami. Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z potřeb školního vzdělávacího programu a je zpracováno v plánu DVPP Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školou - Lyceum Ogolnoksztalcqce im. Mikolaja Kopernika v Cieszynie, organizuje výměnné kulturní a sportovní akce. Škola úzce kooperuje s Metodicko evaluačním centrem při Ostravské univerzitě a podílí se personálně na realizaci projektů ESF. 1

5 Na gymnáziu pracuje školní sportovní klub, který je aktivním členem Asociace školních sportovních klubů (AŠSK ČR). Standardní součástí života školy jsou výjezdy do zemí, ve kterých se užívá námi vyučovaný jazyk (Rakousko, Anglie, Francie). Škola aktivně spolupracuje s charitativními organizacemi ADRA, ŽIVOT DĚTEM, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, benefičním projektem EMIL, s občanským sdružením Píšťalka. Informační centrum školy má akreditovány moduly pro školení DVPP z oblasti informačních technologií a nabízí kurzy pedagogům z širokého okolí. V současné době jsou akreditovány kurzy: Začínáme s PC Jak pracovat s balíčkem kancelářských aplikací Tabulkové kalkulátory a práce s nimi IT na 1. stupni ZŠ a MŠ Vytvoříme si vlastní web 1.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole je (podle zákona) zřízena Školská rada. Školská rada má šest členů. Rodiče a zákonní zástupci žáků spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných schůzek SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy), kde získávají informace a mohou ovlivnit dění ve škole. V rámci prevence sociálně patologických jevů (všechny typy závislostí, šikana) gymnázium spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou na Bezručově ulici v Bohumíně i s Městskou policií v Bohumíně a dalšími organizacemi. Škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity a Metodicko-evaluačním centrem při Ostravské univerzitě v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. zprávy. Veřejnost je každoročně informována o uplynulém školním roce prostřednictvím obsáhlé výroční 1.6. Informační systém Webové stránky školy (http://www.gym-bohumin.cz) poskytují aktuální informace o škole jako celku. V případě zájmu zde lze najít podrobné informace o jednotlivých aktivitách školy a projektech. Žáci a jejich rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu, rozvrhu hodin a aktuálních akcích pomocí Internetového výstupu systému Bakaláři. 2

6 2. Charakteristika ŠVP Škola realizuje svou činnost v souladu s motivačním názvem celého vzdělávacího programu tak, aby byli absolventi skutečně PŘIPRAVENI NA ŽIVOT. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu, je poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Škola uskutečňuje vzdělávání a výchovu žáků podle dvou realizovaných vzdělávacích programů. Zásadní důraz vzdělávacích programů školy je kladen na: racionální rozložení standardů učiva do všech ročníků studia, ve vyšších ročnících maximální možnost profilace studia podle zájmů a zaměření žáka, vyvážené zastoupení všech forem výuky. Škola poskytuje všem žákům dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a nadstandardní odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech. Žáci školy jsou v průběhu celého studia cíleně vedeni k uvědomování si vlastní zodpovědnosti za své vzdělání. Škola zdůrazňuje jejich osobní podíl na budoucím úspěšném složení maturitní zkoušky a studiu na vysoké škole. Mimoškolní aktivity žáků jsou převážně zaměřeny na sport a informační technologie. Charakteristika švp pro osmileté všeobecné studium: ŠVP je zpracován podle RVP GV a vyhovuje všem jeho požadavkům. Postupně je žákům dána možnost výrazně profilovat své studium podle svých studijních zájmů formou volitelných předmětů. Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy. Jednou z klíčových priorit je výuka cizích jazyků. Prvním cizím jazykem je jazyk anglický, další cizí jazyk si žák volí pro studium z nabídky jazyk německý, jazyk francouzský a jazyk ruský. Je zachována klasická nabídka předmětů s důrazem na provázanost učebních osnov ve všech předmětech Profil absolventa Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP ZV a RVP GV ve všech vzdělávacích oblastech. Úspěšným ukončením příslušného školního vzdělávacího programu (ŠVP) dosáhne žák u nižšího stupně osmiletého studia základní vzdělání a u vyššího stupně osmiletého studia a čtyřletého studia středního vzdělání s maturitou. Prioritou stále zůstává příprava žáků na vysokoškolská studia, ale také osvojení si základních principů orientace na trhu práce včetně uplatnění absolventů v zemích EU. Vysoká jazyková vybavenost pak zajišťuje žákům bezproblémové navázání studia na všech typech vysokých škol se zaměřením na cizí jazyky. Žáci mají v průběhu studia možnost složit státní zkoušku ze zvoleného jazyka. Všeobecné vzdělání s důrazem na oborovou orientaci žáků v rámci volitelných předmětů umožňuje úspěšné studium na humanitně i přírodovědně zaměřených studijních oborech vysokých škol. V průběhu vzdělávání je kladen důraz nejen na samotné znalosti, ale také na utváření charakteru žáka, na individuální možnosti žáka, na respekt k potřebám jedince, na uvědomění si demokratických principů společnosti. Vedeme žáky k etnické a náboženské toleranci, ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní v průběhu vzdělávání i výchovných aktivitách. 3

7 2.2. Organizace přijímacího řízení Osmileté studium Přijímací řízení se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT. Všichni uchazeči o studium skládají přijímací zkoušku - prominutí zkoušky není možné. Každý uchazeč obdrží pro účely přijímacího řízení body za studijní výsledky v předchozím studiu a za úspěchy v mimoškolních činnostech. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí uchazečů o studium, které je dáno součtem všech bodů přidělených v přijímacím řízení (bodů ze všech zkoušek, bodů za předchozí studium a úspěchy v mimoškolních činnostech). Uchazeči o studium skládají přijímací zkoušku z matematiky - písemnou formou a z českého jazyka - písemnou formou. Každá část zkoušky je obodována. Náplň zkoušek je dána požadavky RVP ZV pro žáky studující 5. ročník ZŠ. Uchazeči o studium, kterým byla diagnostikována některá specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie apod.), nebo studenti se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mají průběh přijímacích zkoušek upraven. Přesné informace o bodování jednotlivých částí přijímací zkoušky, o bodech přidělovaných za výsledky předchozího studia a za úspěchy v mimoškolních činnostech, o úpravě průběhu přijímací zkoušky pro uchazeče o studium jsou publikovány na stránkách školy Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky se řídí příslušnou vyhláškou MŠMT Výchovné a vzdělávací strategie V procesu výuky jsou vyváženě zastoupeny klasické metody výuky i metody moderní. Jde zejména o: podporu výuky pomocí moderní didaktické techniky, semináře a diskuse, samostatné a týmové projekty, dlouhodobou samostatnou práci, prezentaci a obhajobu výsledků (i v cizím jazyce), praktickou výuku (exkurze, školy v přírodě). Ve výuce je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a výsledky svého studia. Učební plán a osnovy předmětů jsou sestaveny s důrazem na vztahy a souvislosti mezi předměty. Učební plán je sestaven jako variabilní. Žáci tak mají možnost díky široké nabídce volitelných předmětů zejména na vyšším stupni gymnázia studovat obory podle svého profesního zájmu. Pro zvýšení kvality studia je v maximální míře využito dělení na skupiny. Žáci mají možnost podílet se na řízení a organizaci školního života prostřednictvím studentského parlamentu. Škola soustavně rozvíjí všechny klíčové kompetence žáků. Následující přehled představuje zásadní strategie, které škola ve výuce využívá. 4

8 Frontální výuka standardně využívané strategie zařazena v každém ročníku studia Pamětné učení, práce s fakty standardně využívaná strategie zařazena v každém ročníku studia ke zvládnutí učiva musí mít žák dostatečné znalosti Laboratorní práce jsou zařazovány průběžně v předmětech biologie, chemie a fyzika žáci pracují převážně v malých skupinách nebo samostatně podle druhu prováděných experimentů Lyžařský výcvikový kurz zpravidla pro žáky pátého ročníku Projekt zařazen pro žáky všech ročníků v různých předmětech a různou formou v kontextu centrálního tématu si žáci volí konkrétní řešený problém důraz je kladen na týmovou práci, mezipředmětové vztahy a na prezentaci výsledků Exkurze, praktická výuka pořádány pro doplnění výuky vybírány se zřetelem na další možný profesní rozvoj náplň je stanovena podle konkrétního zájmu a nabídky Předmětové soutěže je podporována účast žáků ve všech předmětových soutěžích je vedena evidence výsledků, které jsou následně zveřejněny Sportovní soutěže škola se pravidelně zúčastňuje sportovních soutěží škol je vedena tabule rekordů ve vybraných disciplínách Pěvecký sbor škola nabízí žákům činnost ve sboru sbor pořádá koncerty pro žáky a veřejnost Závěrečné práce jsou zpracovávány v rámci ukončení studia některých předmětů (7. nebo 8. ročník) žáci jsou nuceni průběžně práci konzultovat, revidovat a opravovat podle pokynů vedoucího práce Sportovní kurz zpravidla pro žáky šestého nebo sedmého ročníku zaměření a destinace se volí podle zájmu žáků a aktuální nabídky kompetence k učení kompetence k učení kompetence komunikativní kompetence k řešení problémů kompetence k podnikavosti kompetence občanské kompetence komunikativní kompetence k řešení problémů kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence komunikativní kompetence k podnikavosti kompetence k učení kompetence k podnikavosti kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence sociální a personální kompetence sociální a personální kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence k podnikavosti kompetence komunikativní kompetence občanské kompetence komunikativní 5

9 2.5. Zabezpečení výuky pro žáky se speciálními potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je na naší škole realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů. Žáci jsou se souhlasem zákonného zástupce diagnostikováni ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou. Hodnocení jsou průběžně aktualizována. V rámci přijímacího řízení ke studiu a ukončování studia maturitní zkouškou jsou těmto žákům stanoveny vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Odbornou práci zajišťuje plně kompetentní výchovný poradce školy, a to pro všechny vzdělávací oblasti včetně cizích jazyků. Ve spolupráci s výchovným poradcem může být žákům zpracován individuální vzdělávací program v problémových oborech. Individuální výukový plán je vždy projednán se zákonným zástupcem Za dodržování zásad uvedených v programech odpovídají třídní učitelé a jednotliví vyučující. Žákům jsou dle potřeby zajišťovány potřebné materiálně-technické podmínky a v případě potřeby pak také speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky přizpůsobené individuálním potřebám žáka. Vzhledem k prostorovému řešení budovy nejsme školou s bezbariérovým přístupem Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Přístup k nadaným a mimořádně nadaným žákům se uskutečňuje v souladu s ustanoveními školského zákona a prováděcími předpisy a po dohodě s příslušným školským poradenským zařízením, přičemž jsou zohledněny specifické dovednosti žáka. Žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve studiu, sportu, hře na hudební nástroj apod., často vyžadují individuální a specifický přístup pedagogů. Výchova a vzdělávání nadaných žáků vyžaduje schopnost pedagoga identifikovat takového žáka a vytvořit pro něj optimální vzdělávací prostředí. K tomu slouží další vzdělávání učitelů, které vede pedagogy ke schopnosti dát žákovi příležitost projevit nadání, motivovat ho trvale a dostatečně a vytvořit pro něj prostředí podporující jeho talent. Dále škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Bohumíně při tvorbě možností způsobu práce s těmito žáky. Koordinací této práce je pověřen pedagog - výchovný poradce. Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu s ohledem na osobnost žáka a druh jeho nadání Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují v našem školním vzdělávacím programu aktuální okruhy problémů současného i budoucího světa; jsou formativním prvkem základního vzdělávání a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot; při jejich realizaci se žáci uplatňují individuálně i ve vzájemné spolupráci. 1. Osobnostní a sociální výchova Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání je praktické a má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života. 2. Výchova demokratického občana (pouze na nižším stupni vzdělávání) Průřezové téma Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Toto téma má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Ta vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech a konfliktech otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem k 6

10 druhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických způsobů řešení vzniklých situací. 3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění, jako princip prostupuje celým základním vzděláváním. Podstatnou součástí evropské dimenze je výchova budoucích evropských občanů jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v občanské a pracovní sféře i v osobním životě. Rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí. 4. Multikulturní výchova Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a spolupráci. Multikulturní výchova se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. 5. Environmentální výchova Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní. V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. Projektový den Den Země" Ekologická konference 6. Mediální výchova Charakteristika průřezového tématu: Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu. 7

11 VYŠŠÍ GYMNÁZIUM (PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PODLE ZV RVP) - okruh 1 POZNANI A ROZVOJ VLASTNI OSOBNOSTI Poznámky Já" sám o sobě, mé Hv - Překonávání ostychu při sólovém zpěvu, pohybová výchova Hv - průběžně chování, myšlení a JA r. - Family, friends, personal information, nice to meet you, JČ - tvorba životopisu - sam. práce prožívání wake up, out of bed JN - práce se slovníky, krátké JČ 7.r. - Administrativní styl projekty, průběžně JN - Sebepoznání, sebepojetí Tv - průběžně Tv - Překonávání ostychu při sportovním vystupování, rozvoj JF - diskuse schopností poznávání JR - diskuse ZSV 5.r. - Člověk jako jedinec -podstata lidské psychiky JF - Vyjadřování svých vlastních názorů JR r.- Vyjadřování vlastních postojů Jak rozumím Hv 5.r. - Vliv hudby na psychiku člověka, hlasová a sluchová hygiena JN - rozhovory, skupinová práce vlastnímu JA 5.r.- The body Tv - průběžně tělesnému, JN 5.r.- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti ZSV - prezentace žáků psychickému a Tv - Vliv cvičení na psychiku člověka, sebepoznání, sebepojetí JR - průběžně sociálnímu vývoji, jaký mám vztah k ZSV 5.r.- Člověk jako jedinec -vývoj a form. os. v jednotlivých etapách vlastnímu tělu a psychice JR r.- Lidské tělo Jak jsem JA 5.r. - Positive thinking schopen vnímat se pozitivně ZSV 5.r. - Člověk jako jedinec - zásady duš. hygieny, náročné živ. situace Jak rozumím své ZSV 5.r.- Člověk jako jedinec - osobnost člověka jedinečnosti Jaký chci být a proč JA r. - Personality, family, jobs, my future career JN - vyprávění JN - Kladné stránky mé osobnosti JR - skupinová práce, diskuse ZSV 6.r.- Člověk jako jedinec - rozhodování o životních otázkách JF 7.r.- Mon avenir, mon emploie JR r.- Charakter Co dělám a co mohu Hv - Probuzení zájmu o vlastní produkci hudby - zpěv, hra na Hv- veřejná vystoupení, prezentace a chci udělat pro nástroje, tanec před třídou svůj osobní rozvoj JA r. - Personality, family, jobs, my future carem JN - průběžně JN - Můj osobní vývoj Tv - průběžně Tv - Probuzení zájmu o vlastní sportovní aktivity, sebeorganizace, ZSV - úvaha seberegulace, psychohygiena JR - průběžně ZSV 5.r. - Člověk jako jedinec -psychologie v každodenním životě JR 5.a 8.r.- Plány do budoucna Jak se obvykle Hv - Uvědomění si nutnosti spolupráce s ostatními lidmi, např. při Hv - průběžně chovám, jaké nácviku vystoupení Tv - průběžně 8

12 způsoby chování a JA r. - Personality, family, jobs, my future carem jednání volím Tv - Uvědomění si nutnosti spolupráce s ostatními lidmi, kooperace a kompetice ZSV 5.r. - Člověk jako jedinec -psychologie v každodenním životě Můj vztah k lidem Ch 6.r.- Týmová spolupráce JA r. - Personality, family, jobs, my future carem Tv - Mezilidské vztahy (tolerance, empatie, fair play) ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti - společenská podstata člověka JF 7.r.- Les problemes des générations Jak se učím ZSV 5.r.- Člověk jako jedinec - psychologie v každodenním životě osvojovat si jevy ve škole i v životě mimo školu Co a jak mohu Hv - Zlepšování paměti nácvikem písní trénovat, aby se JA 6.,7.r. - At school, Language learning kvalita mého učení Tv - Zlepšování paměti nácvikem, kreativita zlepšila ZSV 5.r. - Člověk jako jedinec - osobnost člověka VV r. - Grafická paměť Jak rozvíjet zdravý a Bi 7.r.- Celková péče o vlastní zdraví, civilizační a infekční choroby, bezpečný životní prevence, hygiena, očkování, obezita, choroby orgánových soustav, styl první pomoc, vliv různých životních stylů Hv - Hlasová a sluchová hygiena Ch 7.r.- Principy zdravé výživy - biochemie IVT - Textový editor JA 5.r.- Health, daily routine JA 7.r.- Sports and games JA 6.r.-Health and lifestyle Tv - Péče o zdraví, relaxace ZSV 5.r.- Člověk jako jedinec -psychologie v každodenním životě JF 6.r. - La santé et les maladies JR r.- Životní styl Jak být přípraven na životní změny Já a moje sociální role nynější a budoucí (žák, občan, rodič) Ch - laboratorní cvičení Tv - průběžně Hv - průběžně Tv - průběžně VV- mnem. pomůcky ve výtvarném světě Bi- referáty, prezentace, sam. práce, videofilmy, novinové články Hv - průběžně Ch- referáty IVT - zdravotní životní styl - úprava textového dokumentu JA - sports ang games - projekt My favorite sportsman", Tv - průběžně JF - projektová hodina - zdravý životní styl, péče o zdraví, změny člověka a jejich reflexe, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence JR - diskuse Bi 7.r.- Ontogenetický vývoj Bi - referáty, postery JA 7.r.- At school Tv - Mezilidské vztahy ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti - sociální struktura společnosti Tv- průběžně 9

13 okruh 2 SEBEREGULACE, ORGANIZAČNÍ DOVEDNOSTI A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ Poznámky PROBLÉMŮ Kooperace a F, Bi 1.r. laboratorní práce tvorba preparátů, pokusů - týmová práce TV průběžně cvičení v týmech, týmové kompetice Che 2.r. laboratorní práce, týmová práce soutěže VV průběžně tvorba výtvarného díla ve skupině studentů JA 5. 8.r. rozhovor, modelování scének různých diskusních témat Tv atletika Z 7. r. výuka v terénu geologická exkurze práce v týmu, 5. r. výuka v terénu topografická cvičení práce v týmu Řešení problémů a IVT 6.r. tvorba HTML, základy programování rozhodovací dovednosti ZSV 6.r. řešení problémů rodina, zaměstnání, důležitost správného rozhodnutí M průběžně řešení slovních úloh z praxe ZSV 5.r, 6.r. asertivita, agresivita, konflikty - okruh 3 SOCIALNI KOMUNIKACE Poznámky Verbální a Hv - Komunikace pohybem (pohybová výchova), poslechem, zpěvem IVT- seznámení a osvojení si neverbální IVT - ČSN typografických pravidel tvorby komunikace JČ 8.r.- Rétorika dokumentů, psaní ů, chatování a (specifika) M - průběžně - Rozvíjení základních dovedností dobré komunikace v vedení diskuzí oboru, správné použití odborných termínů JČ - realizace vlastního řečnického Tv - Komunikace pohybem, poslechem, názvosloví, gesta, signály vystoupení ZSV 6.r.- Člověk ve společnosti - mezilidská komunikace ZSV - praktické cvičení JF - výukové hry D - praktická zkouška F r. - Referáty a jejich hodnocení, diskuze, přesná a srozumitelná komunikace VV- seznámení s pojmy street art, grafitti, znak, symbol, logo, index, D 5.r. - Vznik člověka vnímání výtvarné komunikace jako VV 5.,6.r. Komunikace ve výt. světě jedné z možnosti neverbální komunikace Co vím o svém Bi 6.,7.r.- Etologie živočichů a člověka Ch, Bi - laboratorní cvičení komunikační chování Ch, Bi - Spolupráce v rámci laboratorních cvičení JČ - příprava vlastního řečnického JA 5.r.- Social English vystoupení, skupinová práce JČ 8.r.- Rétorika ZSV 6.r.- Člověk ve společnosti - mezilidská komunikace JF - Výukové hry Lidská komunikace Hv - Srovnání komunikace lidské s hudební řečí" JČ - průběžná práce s literárními díly jak jí rozumíme JČ 5. až 8.r. - Úvod do stylistiky (prostředí a účastníci komunikace), Dějiny literatury ZSV 6.r.- Člověk ve společnosti - mezilidská komunikace Kvality komunikace Vnímání kom. JČ r.- 7.r. - Odborný styl (přesná komunikace),8.r. - Rétorika (tvořivá komunikace), r. - Dějiny literatury JČ - samostatná práce s literárním textem 10

14 Rozumění kom. ZSV 6.r.- Člověk ve společnosti - mezilidská komunikace ZSV - praktické cvičení Respektující kom. VV - artefiletické lekce k odbourávání negativních účinků společnosti VV- průběžně Přesná kom. Pozitivní kom. Tvořivá kom. Účelově efektivní komunikace - okruh 4 MORÁLKA VŠEDNÍHO DNE poznámky Hodnotové žebříčky Hv 6.r. - Hodnotná versus nehodnotná hudba, srovnání artificiální a VV- význam umění ve společnosti, nonartificiální hudby projekt Tv - Hodnotná versus nehodnotná sportovní aktivita ZSV 5.r. - Člověk jako jedinec - vývoj a formování osobnosti VV 6.r. Člověk a čas Moje morálka ve vztahu k sobě, k ostatním, ve vztahu k přírodě a ŽP Jak morálně jednám v praktických situacích všedního dne Moje zodpovědnost v různých situacích Jak hodnotím morálku vlastního jednání a jak rozlišuji mezi dobrem a zlem ve svém životě Jak mohu rozvíjet dobré vztahy k lidem Moje angažovanost ve prospěch ZSV 6.r.- Člověk ve společnosti - společenská podstata člověka Bi 8.r. - Ekologie ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti - společenská podstata člověka Hv - Zodpovědnost při přípravě na vystoupení IVT - Copyright zákon, ochrana dat v PC, zálohování Tv - Zodpovědnost při přípravě v hodinách ZSV 6.r.- Občan a právo - právo a spravedlnost, morálka a právo JA 7.r.- Family and friends ZSV 6.r. - Občan a právo - právo a spravedlnost, morálka a právo Tv - Tolerance, empatie, ochota pomoci ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti - společenská podstata člověka JF 5.,7.r. - Les problemes des générations VV- 6.r. - Společnost a globalizace ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti - společenská podstata člověka Hv - průběžně IVT - seznámení a dodržování Copyright zákonu. Ověřování správnosti zveřejňovaných informací, seznámení a provádění ochrany dat v PC,seznámení s principy zálohování VV- význam výtvarné komunikace ve společnosti, výtvarný přepis 11

15 druhých lidí Moje hodnoty a ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti -jedinec ve skupině sociální role současné i budoucí Morální a sociální JA 8.r.- Man and society (vandalism, poverty, drug abuse,refugees..) JČ - sam.práce na dané téma dilemata doby, v JČ 8.r. - Umělecký styl níž žiji ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti -jedinec ve skupině JF 5.,7.r. - Les hommes doivent-ils aider les femmes? - okruh 5 SPOLUPRÁCE A SOUTĚŽ Poznámky Spolupráce a soutěž Bi - V průběhu vyučování - skupinové práce, autoevaluace, laboratorní cvičení IVT - řešení skupinové práce na zadané téma, vyhodnocení nejlepších prací po Hv - Hudební hry ve skupinách, pěvecké soutěže stránce formální i obsahové IVT - Tabulkový kalkulátor, MS Word, MS Power Point, HTML VV- průběžně / význam skupinové JA - Projects - různá témata práce na zadané téma Tv - Pohybové hry ve skupinách, sportovní hry a soutěže F - organizace vlastní práce nebo práce Z - Práce ve skupinách - např. hledání na mapách, plnění zadaného úkolu, soutěž - znalostní testy, kvízy - jednotlivci i skupiny, testy on-line ve skupině při skupinové nebo laboratorní práci, rozhodování a JF - Výukové hry a skupinová práce řešení problémů při tomtéž, VV- V průběhu vyučování, skupinové práce, výukové artefiletické hry ohleduplnost, disciplinovanost, ochota F 5.,6.r.-Laboratorní cvičení pomoci Osobní předpoklady Hv - Rozvoj a podpora talentu pro spolupráci a Tv - Rozvoj a podpora talentu soutěž JF - Výukové hry a skupinová práce VV- Rozvoj a podpora talentu Originalita x přizpůsobení, jak chci Z - Tvorba prezentací na daná témata - společný základ, možnost originality být originální, nakolik se umím přizpůsobit Vlastní ovládání, kdy JF - Výukové hry a diskuse se věci nedějí podle mých představ Vztahy s dospělými nebo s lidmi odlišného Hv - Referáty na oblíbené/neoblíbené zpěváky/skupiny a následná debata názoru, jak JA 7.r.- Family and friends spolupracovat Z - Diskuze na dané téma - zařazeno do výuky průběžně argumentace JF 5.,7.r.- Les problemes des générations Názory druhých jako východiska pro můj Hv - Prostřednictvím referátu přesvědčit o svém názoru na konkrétní druh hudby rozvoj JA 7.,8.r. - Discussing opinions or various subjects (money, 12

16 Člen skupiny, komunity, ochota spolupracovat Sociálně - komunikační dovednosti výhodné pro spolupráci Moje pomoc ostatním, podpora, rady environment,advertising) JF 5.,7.r.- Les problemes des générations Bi - V průběhu učiva - skupinové práce, projekty, komunikace Z - Terénní cvičení - kartograf. a topografické terénní cvičení geologické JA 7.r. - At school Tv - Kooperace a kompetice, JF - Výukové hry a skupinová práce F - laboratorní cvičení Bi - v průběhu učiva - skupinové práce, projekty, komunikace, diskuse JČ 8.r.- Rétorika Z - Výzkum v Bohumíně a okolí na dané geografické téma JČ - tvorba vlastního vystoupení JA 7.r.- Animals in danger, our dying planet Tv - Ochota pomoci slabším a méně nadaným F - Laboratorní cvičení Obecně prospěšné Hv - Koncert VV- podpora estetičnosti aktivity JA 7.r. - Animals in danger, our dying planet Tv - Turnaje, soutěže, reprezentace školy VV- Malé školní výstavní síně" Soutěž a její prožívání M - Rozvíjení vztahu ke spolupráci a soutěži Tv - Jednání v duchu fair play, respektování pravidel JF - Výukové hry a skupinová práce VV - Odbourávání stresových situací formami výtvarné hry Zvládání soutěže, Tv - Potlačení trémových situací taktiky Z - Zeměpisná olympiáda, Eurorebus Bi - Biologická olympiáda, Ekologická konference EGS - okruh 1 GLOBALIZACNI A ROZVOJOVÉ PROCESY Poznámky Pojem globalizace IVT - Textový editor D - Ve všech ročnících v úvodu ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy, globální svět Histor. přístup k proc. D5.r.- Úvod do dějepisu globalizace Geografické vnímání Z 5.,6.r.- Makroregiony světa, geografie Afriky, Ameriky, Asie, Evropy D - práce s mapou globalizace Česká republika, geografie Austrálie a Oceánie D 5.r.-Starověk - středomořský svět, středověký univerzalismus, 6. r.- Zámořské objevy, 7r.- Imperiální doba, rozdělený svět Perspektivy D 7. r.- Dekolonizace, studená válka D - filmový dokument společenského rozvoje IVT - globalizace - úprava textového dokumentu 13

17 v kontextu globalizace Ekonomický rozvoj a globalizace IVT - Tabulkový kalkulátor JA 7.,8.r.- Money D 5.r. - Rozvoj měst, dálkový obchod, 6. r. - Průmyslová revoluce, Kolonialismus, 7.r. - Vědecký a technický pokrok, studená válka ZSV 7.r. - Člověk a svět práce (INT) - národní hospodářství a úloha státu v ekonomice IVT - ekonomický rozvoj - tvorba tabulky a grafu D - práce s mapou, referát, prezentace v ppt, filmový dokument Globalizace a kulturní změny Lokální kulturní prostředí, komunita, identita, posilování místních zájmů Kulturní okruhy ve světě a Evropě: prolínání světových kultur, specifika, etnická, jazyková a náboženská rozmanitost Člověk jako jedinec v globálním kontextu Hv - Větší možnosti v poznávání cizokrajné hudby (internet) JN r. - Globální problémy, jejich příčiny a důsledky D 5.r.- Římské impérium, christianizace, šíření islámu, 6. r.- Zámořské objevy, 7. r.- Kultura v meziválečném a poválečném období VV 5.r. - Historické proměny uměleckého procesu D - Ve všech ročnících JA - Interesting places around the world, v jednotlivých ročnících JČ r. - Dějiny literatury (jazyková rozmanitost, prolínání kultur) JN 6.až 8.r.- Žijeme v Evropě. Shody a rozdíly ve školství, partnerském a rodinném životě Z 5.,6.r.- Makroregiony světa, geografie Afriky, Ameriky, Asie, Evropy Česká republika, geografie Austrálie a Oceánie JF - Porovnávání české a fr. kultury JR 6.r.- Prezentace o největších městech Ruska VV r. Světová umělecká scéna v průběhu dějin Bi 7.r. - Biologie člověka - civilizační a infekční choroby, 8. r. -Genetika - biotechnologie, poradenství a diagnostika, klonování, obecná biologie viry a bakterie (např. problém HIV, AIDS), ekologie - člověk a životní prostředí (znečišťování, ochrana) JČ r. - Dějiny literatury JN - Způsob zábavy a trávení volného času ZSV 6.r. - Člověk ve společnosti JN srovnání života ve velkoměstě v ČR a SRN VV- výtvarné ztvárnění dekor. charakteru JA - projekty JČ - průběžně při práci s texty D - ve všech ročnících, výklad, referáty, filmový dokument JR -ppt Moskva, Petrohrad VV - teoretická východiska dějin umění a jejich aplikace do vyučovacího procesu JČ - průběžně při rozborech textů ZSV - praktická cvičení - média 14

18 EGS - okruh 2 GLOBÁLNÍ PROBLÉMY, JEJICH PŘÍČINY A DŮSLEDKY Poznámky Nerovnoměrný vývoj světa Z 7.r.- Obyvatelstvo na Zemi- základní geografické, demografické a etnické charakteristiky (migrace, natalita, mortalita) a jejich vývoj, D - průběžně ve všech ročnících dle daného tématu kulturní a politické rozdělení obyvatelstva v různých regionech světa, státní zřízení, hlavní světová ohniska napětí, světové hospodářství lokalizační faktory, sektorová a odvětvová struktura a její důsledky, regiony různých odvětví světového hospodářství - jejich dynamika, vývojové tendence ZSV - referáty, prezentace ZSV 7.r. - Občan ve státě Chudoba a bohatství, rozdílné aspekty a kritéria hodnocení Rozdělený svět, mezinárodní dluh Světový populační vývoj, mezinárodní migrace a migrační politika, uprchlické a azylové hnutí Zdraví v globálním kontextu Vzdělání v globálním kontextu, nerovnosti T.U.R. a životní prostředí Nerovnost mezi ženami a muži v globálním kontextu, problematika genderu JA 8.r. - Man and society - poverty ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy a globální svět D 7.r.- Poválečný vývoj ZSV 7.r. - Občan ve státě IVT - Tabulkový kalkulátor Z - Obyvatelstvo na Zemi - základní geografické, demografické a etnické charakteristiky (migrace, natalita, mortalita) a jejich vývoj, kulturní a politické rozdělení obyvatelstva v různých regionech světa, státní zřízení, hlavní světová ohniska napětí D 5.r - Stěhování národů, 6.r. Objevné plavby, třicetiletá válka, průmyslová revoluce, 7. r., 2. světová válka, poválečný vývoj ZSV 7.r. - Občan ve státě Bi 7.r.- Biologie člověka JA 8.r.- Health Tv - Nerovnost v oblasti zdraví a zdravého životního stylu, problémy obezity JF - Les médecins sans frontiěres JA r. - Education, jobs Bi 8.r. - Ekologie JA 7., 8.r.- Our dying planet, Nature Hv - V dějinách hudby poukázat ne nemožnost žen podílet se na tvorbě hudby v různých obdobích Tv - Olympijské hry v minulosti JF 7.r. - Les hommes doivent-ils aider les femmes? D 7. r.- Feminismus ZSV 7.r. - Občan ve státě, 6.r. - Člověk ve společnosti IVT - světový populační vývoj, migrace, uprchlíci - tvorba tabulky a grafu. D - ve všech ročnících, v různých hodinách, filmový dokument, mapa Lidská práva IVT - Textový editor, prezentační program IVT - lidská práva - úprava 15

19 Vládní a nevládní sektor politické přístupy a postupy v rozhodování na místní a glob. úrovni EGS - okruh 3 Historické kořeny rozvojové spolupráce (kolonialismus, dekolonizace, studená válka) Mezinárodní instituce na pomoc rozvojové spolupráci (OSN, světové finanční, kulturní, ekonomické a náboženské) Možnost zapojit se do rozvojové spolupráce: organizace humanitární pomoci, nadace a fondy, jejich funkce Lidský rozvoj a jeho dimenze: udržitelný život a rozvoj, pojekt Millenium Development Goals, odstraňování chudoby Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce: solidarita, důvody, způsoby realizace a formy Světový obchod a Fair Trade -problémy s D 6. r. - Od osvícenství průběžně ZSV 7.r. - Občan ve státě ZSV 7.r. - Občan ve státě HUMANITÁRNÍ POMOC A MEZINÁRODNI ROZOVOJOVA SPOLUPRÁCE JA 8.r. - History of the USA, GB, Australia, NZ, Canada, Problems with black population. JF - Vývoj francouzského jazyka D 6.r. - Objevné plavby, 7.r. - Dekolonizace, neokolonialismus, studená válka Bi 8.r.- Instituce ochrany životního prostředí, vod, půd, ovzduší, odpady, environmentální instituce IVT - Internet, textový editor, prezentační program D 7.r. - Poválečný vývoj ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy, globální svět JA 8.r.- Man and society ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy, globální svět ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy, globální svět IVT - Internet JA 8.r.- Man and society D 7.r. - 2.světová válka a poválečný vývoj ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy, globální svět ZSV 7.r. - Člověk a svět práce (INT) - národní hospodářství a úloha státu v ekonomice textového dokumentu, tvorba prezentace Poznámky D- filmový dokument, ppt IVT - vyhledávání www stránek mezinárodních institucí, mezinárodní instituce - tvorba a úpravy textového dokumentu, tvorba prezentace IVT - vyhledání možností humanitární pomoci a způsobů realizace D- filmový dokument, ppt 16

20 jeho naplňováním EGS - okruh 4 ŽIJEME V EVROPĚ Poznámky Geografický a IVT - Tabulkový kalkulátor IVT - geografický a geopolitický geopolitický profil JČ 8.r.- Obecné pouční o jazyce a řeči profil Evropy - tvorba tabulky a Evropy, evropské jazykové a kulturní okruhy Z 6.r.- Geografie Evropy (poloha a rozloha Evropy, obyvatelstvo, národy, jazykové členění, hospodářství, politická situace jednotlivých států) grafu Evropské kulturní kořeny a hodnoty: křesťanství, demokracie, právo, umění, věda, hospodářství Životní styl v evropských zemích, jeho shody a rozdíly JR r.-Významní představitelé D 5.r. - Christianizace JA r. - Food, traditions, sports, Sports- Culture, art and sports, Festivals Tv - Zdraví životní styl u nás i v Evropě, trávení víkendů JF - La France et les pays francophones JR - prezentace (literatura a věda) D - práce s mapou a literárními prameny D- průběžně ve všech ročnících, filmové dokumenty, ppt Evropský integrační proces: historické ohlasy, vývoj po druhé světové válce, EU, významné evropské instituce a organizace Z 6.r.- EU - charakteristika, vznik a vývoj, funkce, vazba na jednotlivé evropské státy D 7.r. - Poválečný vývoj ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy a globální svět D- filmový dokument Významní Evropané Bi 8.r. - Historie vědních oborů, objevy, biologická evoluce Hv - Významní hudební skladatelé- dějiny hudby Ch 5.,6.r.- Významné osobnosti z oblasti chemie IVT - Internet,textový editor, prezentační program JA 7.,8.r. - Sports, English writers, Science and technology JČ - Dějiny literatury Tv - Významní sportovci a významné sportovní události JF - Les personnes francais Celebes ZSV 7.r. - Mezinárodní vztahy a globální svět Významní Evropané v českém prostředí, Bi - Historie vědních oborů, objevy, biologická evoluce Hv - Mozart v Praze Bi - průběžně během probírání jednotlivých procesů, poznání či objevů (Nobelova cena apod.) Ch - referáty IVT - vyhledávání významných Evropanů, významní Evropané - tvorba textového dokumentu, tvorba prezentace JA - referáty, seminární práce D - průběžně ve všech ročnících - referáty (možný proj. den pro 6.r. ) Bi - průběžně, referáty, prezentace, soutěže 17

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta)

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Platné od 1. 9. 2010 č.j. Gym669/683/2010 aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Školní vzdělávací program Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů

Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů Průřezová témata a obory a oblasti vzdělávání RVP GV nezařazené do samostatných předmětů Geologie (vzdělávací obor) Za rozsah vzhledem k ŠVP (Přírodovědní vědy, Humanitní vědy, Programování), za zařazení

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 860 390 01 TÁBOR SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 79 41 K/81 Gymnázium

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 79-41-K/41 Čtyřleté všeobecné studium s jazykovou a etickou křesťanskou profilací

Více