Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojďme listovat v sobě tak jako v knize"

Transkript

1 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale byl jsem mladý, nemyslel jsem na budoucnost, snadno jsem zahořel a snadno vychládal. Josef Škvorecký Mirákl

2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého,s.r.o.; LEGEROVA 5, PRAHA 2 Školní vzdělávací plán Č.j.: 336/V-01/09 Dne: Spisový znak: Ř-ŠVP-336/V-01/09 Účinnost od: Změny: Skartační znak: V Č.j.: 335/V-01/10 Dne: Spisový znak: Ř-ŠVP-335/V-01/10 Účinnost od: Skartační znak: V Č.j.: 384/V-01/11 Dne: Spisový znak: Ř-ŠVP-384/V-01/11 Účinnost od: Změny: ŠVP verze II. Skartační znak: V Č.j.: 214/V-01/12 Dne Spisový znak: Ř-ŠVP-214/V-01/11 Účinnost od: Změny: ŠVP verze II/a viz změnový list Skartační znak: V Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého,s.r.o.; PLZEŇSKÁ 117/39, PRAHA 5 Č.j.: 90/V-01/12 Dne Spisový znak: Ř-ŠVP-90/V-01/13 Skartační znak: V Účinnost od: Změny: Změny: Změny: Změny: Změny: Změny:

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP: POJĎME LISTOVAT V SOBĚ TAK JAKO V KNIZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: PŘEDKLADATEL ZŘIZOVATEL PLATNOST DOKUMENTU CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VYBAVENÍ A KLIMA ŠKOLY VELIKOST A DOSTUPNOST ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ DLOUHODOBÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: PROFIL ABSOLVENTA: ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: UKONČOVÁNÍ STUDIA VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ KURIKULÁRNÍ ZÁSADY ZABEZPEČENÍ VÝUKY STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM ZAČLENĚNÍ A INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU: UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK PŘEDMĚT: FRANCOUZSKÝ JAZYK PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK PŘEDMĚT: ŠPANĚLSKÝ JAZYK PŘEDMĚT: MATEMATIKA... 71

4 5.7. PŘEDMĚT: FYZIKA PŘEDMĚT: CHEMIE PŘEDMĚT: BIOLOGIE OBSAHOVÉ VYMEZENÍ A INTEGRACE OBORU VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PŘEDMĚT: ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD OBSAHOVÉ VYMEZENÍ A INTEGRACE OBORU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE: PŘEDMĚT: DĚJEPIS PŘEDMĚT: ZEMĚPIS PŘEDMĚT: DĚJINY UMĚNÍ PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA PŘEDMĚT: INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT: TVŮRČÍ PSANÍ VOLITELNÝ PŘEDMĚT: MODERNÍ LITERATURA VOLITELNÝ PŘEDMĚT: NOVODOBÉ DĚJINY VOLITELNÝ PŘEDMĚT: MEZINÁRODNÍ VZTAHY VOLITELNÝ PŘEDMĚT: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE

5 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP: Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Školní vzdělávací program byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program: Čtyřletý vzdělávací program obor: k/41 gymnázium 1.3. Forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání 1.4. Předkladatel Název školy: Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o Adresa školy: Plzeňská 117/39, Praha Ředitelka školy Mgr. Renáta Zajíčková Kontakty a další údaje Telefon: webové stránky: IČ: REDIZO: IZO: Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Věra Kraklová: 1.5. Zřizovatel Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o. Jednatel: od Mgr. Renáta Zajíčková

6 1.6. Platnost dokumentu ŠVP platí od 1. září 2009 (pro první ročníky) ŠVP verze II. platná od ŠVP verze II/a platná od pro 1. ročník, 4. ročník výuka dle ŠVP verze II. Mgr. Renáta Zajíčková Ředitelka školy

7 2. Charakteristika školy Ve vyučování se soustředíme nejen na kvalitní poskytnutí informací, které musí tvořit přehled studenta gymnázia a připravit ho ke studiu na vysoké škole, ale uplatňujeme také metody, jež žáky učí samostatně a kriticky pracovat. Využíváme tak formy projektové výuky, metody kritického myšleni, principy dramatické či multikulturní výchovy. V hodinách českého jazyka a literatury žáci aktivně pracují s texty, analyzují je, ale také tvoří vlastní adaptace, dramatizace či vizualizace. V hodinách mediální výchovy si osvojují schopnost práce s audiovizuálním materiálem a točí vlastní reklamní či volební spoty, díky čemuž si osvojují principy fungování médií a jsou schopni k médiím kriticky přistupovat. Své schopnosti poté využívají i v dalších disciplínách např. při tvorbě historického filmu. Historii si současně osvojují formou rekonstrukcí pořádání konferencí či dramatizace událostí. V hodinách dějin umění si žáci sami zkouší jednotlivé techniky, s nimiž se teoreticky seznámili landart, tvorba fotografických reprodukcí historických obrazů, apod. Do výuky jsou zasazovány také domácí či zahraniční exkurze, besedy, návštěvy divadelních i filmových představení. Žáci jsou tak schopni efektivně pracovat s informacemi, prezentovat sami sebe a své názory, ale i respektovat druhé a učit se partnerství. Škola vede žáky k reflexi světového i domácího dění, což se odráží v pořádání tematických akcí, jakou bylo mj. Nonstop čtení pocta Josefu Škvoreckému, jehož se kromě žáků a učitelů zúčastnili přední osobnosti české kultury. Pravidelně pořádáme poznávací zájezdy zaměřené na studium dějin umění a historie. Návštěvy výstav, galerií, muzeí, filmových a divadelních představení. Pravidelně navštěvujeme festival Jeden svět Vybavení a klima školy Pro naši školu je charakteristický otevřený a demokratický přístup k žákům, díky nepříliš velkému počtu žáků se vytváří neformální, příjemná až rodinná atmosféra. Gymnázium je humanitní školou, která orientuje své žáky právě na studium humanitních předmětů, k čemuž napomáhá řada volitelných předmětů rozvíjejících u žáků schopnost orientace v mezipředmětových vztazích a prohlubujících jejich znalosti v nadstandard. Škola uplatňuje moderní formy projektové výuky a kritického myšlení, upevňuje u žáků schopnost kriticky vyhodnocovat informace, debatovat a samostatně myslet a pracovat, přesto dokázat být týmovým hráčem. Škola poskytuje nadstandardní výuku a rozsah humanitních předmětů a jazyků. Exaktní vědy jsou vyučovány v předepsaném rozsahu. Školní budova pochází z roku Učebny jsou vybaveny audio a videotechnikou (počítač, DVD, TV, dataprojektor), ve třech učebnách jsou používány interaktivní tabule. Dalšími prostory, které mohou využívat žáci i pedagogové, jsou žákovská knihovna, studovna, cizojazyčné knihovny, studovna. Pro výuku informatiky je k dispozici počítačová učebna, studovna s počítači, kopírkou a přístupem na internet, multimediální učebny s řídícím počítačem a uživatelskými stanicemi. Připojení na internet je možné ze všech počítačů. Využití počítačů včetně internetu je umožněno žákům i učitelům volně i mimo výuku. Škola nedisponuje vlastní tělocvičnou, výuka tělesné výchovy je zajištěna v externí tělocvičně Velikost a dostupnost školy Škola je čtyřletým gymnáziem, má velmi dobré spojení MHD se všemi částmi města PrahyTato škola je asi 5min tři stanice tramvají od křižovatky Anděl (tramvaj číslo 4,7,9,10,16,20 + autobusy + metro trasy

8 B). Je tedy velice dobře dostupná z jakýchkoliv částí Prahy. Žáci dochází či dojíždějí ze všech částí Prahy, i ze vzdálenějších regionů. Škola disponuje kmenovými učebnami pro každou z tříd, jazykovými učebnami, multimediální a odbornou učebnou. Budova školy splňuje všechny podmínky pro kvalitní výuku, v objektu je 9 velkých tříd, 5 menších tříd, zázemí pro pedagogy, šatny, dokonce vlastní jídelna a kuchyně. V atriu 1.patra je nyní Literární kavárna, která slouží jak pro odpočinek žákům, tak pro různé akce gymnázia Charakteristika pedagogického sboru Učitelský sbor je plně aprobovaný. Složení a počet členů pedagogického sboru závisí na kapacitě a výkonech školy. Učitelé pracují v prostředí, které jim umožňuje využití nejvhodnějších pedagogických metod, výukových strategií a vlastního tvůrčího přístupu. S vedením a se sebou navzájem spolupracují v rámci předmětových komisí, jejichž význam stoupne se zařazením průřezových témat a projektů napříč jednotlivými předměty Charakteristika žáků Žáci naší školy jsou lidmi, kteří se v budoucnosti chtějí věnovat především studiu humanitních disciplín, k čemuž je naše škola výborně připravuje. Žáci se velice úspěšně dostávají na vybrané vysoké školy v České republice i v zahraničí, a to na obory humanitní, ale i na právnické, mediální, managmentové i marketingové Dlouhodobé projekty Do vzdělávací programu školy jsou zařazovány projektová vyučování. Jedná se především o celoškolní projekty soustřeďující se především na rozvoj schopností spolupracovat, diskutovat, tvořivě jednat například Praha ze všech stran. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky s nejen s pamětihodnostmi Prahy, ale také jim poskytnout pohled na známé památky z různých úhlů pohledů. Projekt Evropa cílem projektu Evropa 2045 je seznámit žáky s tematikou Evropské unie a její agendy prostřednictvím interaktivní počítačové hry. Hráči vystupují v roli "správců" jednotlivých států - mohou zvyšovat či snižovat daně, výdaje na kulturu, armádu, ekologickou politiku apod. Jejich cílem je především prosadit co nejvíce ze zájmů státu (stanovených podle tzv. "projektů" - liberální Evropa, méně Evropy, pevnost Evropy atd.) na mezinárodní platformě. Za tímto účelem vyvolávají hlasování, simulující reálné problémy projednávané v EU. Sekce "denní tisk" otevírá možnost pro diskusi o kontroverzních a palčivých tématech současné mezinárodní politiky (Dárfúr, vstup Turecka do EU apod.). Hra probíhá v sympatickém grafickém prostředí, její nedílnou součástí jsou ale vzájemné debaty mezi žáky a také shrnující postřehy moderované vyučujícím v hodinách. Projekt Bezpečné cesty do školy - se soustředí na podrobné poznání bezprostředního okolí školy, zvláště na specifika dopravní zatíženosti a vyhodnocení situace. Součástí předmětu informatika v 2. ročníku je projekt seminární práce. Žák vytvoří odbornou seminární práci. Žák si vybere téma a uskuteční následné konzultace s vedoucím seminární práce. Projekt je realizován formou seminářů, zabývajícími se obsahovými, technickými náležitosti a prezentačními dovednosti. Přičemž cílem je, aby výsledná práce nebyla jen kompilát nejrůznějších zjištění, ale aby žák přispěl i vlastním výzkumem a invencí. Práce se zaměřuje na rozvoj klíčové kompetence řešení problémů (vlastní tvůrčí uchopení tématu) a kompetence komunikativní (prezentace seminární práce). Projekt je zásadním pomocníkem v nácviku k tvorbě maturitní práce. Žák si vybere téma dle svého zájmu, využije k jeho zpracování různorodou i sobě odporující si literaturu. Cvičná seminární práce, konzultace k seminární práci. Žák zhodnotí věrohodnost pramenů. Žák správně použije bibliografické citace. Žák upraví text v textovém editoru. Žák odprezentuje výsledky cvičné seminární práce. Žák si vybere téma dle svého zájmu, využije k jeho zpracování různorodou i sobě odporující si literaturu.

9 Žákům je umožněno vybrat si téma práce dle svého výběru V jednotlivých vyučovaných předmětech jsou uskutečňovány četné krátkodobé projekty: voda (biologie a chemie), Strom les krajina (biologie, EVVO), optimální výživa (biologie a chemie) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Zásadní důraz klademe na pozitivní vztahy mezi školou a rodiči. Rozvíjíme s našimi partnery formální i neformální kontakty. Škola vytváří evaluaci dle zpětných vazeb nejen žáků, ale i rodičů. Se zjištěnými informacemi dále pracujeme. Rodiče jsou o veškerém dění ve škole informováni přes webové stránky, úzce spolupracují s třídními učiteli Školská rada Školská rada je ustavena dle Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Školská rada má tři členy.

10 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy: Škola je čtyřletým humanitním gymnáziem se zaměřením na český jazyk a literaturu, cizí jazyky, historii, společenské vědy a dějiny umění. Díky humanitnímu zaměření jsou na škole vyučovány také předměty jako moderní literatura, tvůrčí psaní, mediální výchova, výtvarná tvorba, dějiny mezinárodních vztahů či novodobé dějiny, díky nimž žáci získávají nadstandardní přehled. Velkou pozornost věnujeme individuální práci se žáky, rozvoji jejich talentu ve všech humanitních disciplínách, čemuž napomáhá řada projektů a soutěží, jichž se účastníme Profil absolventa: Absolvent naší školy je humanitně vzdělaný, jazykově vybavený, připravený ke studiu na vysoké škole dle svého osobního zájmu a zaměření u nás i v zahraničí, je ochoten a schopen vyjádřit a obhájit vlastní názor, diskutovat o něm a respektovat názor druhých. Absolventi naší školy mají výborný a komplexní přehled v humanitních a lingvistických oborech českém jazyce a literatuře, cizích jazycích a literaturách, historii, dějinách umění, ale i jim blízkých disciplínách. Jsou schopni nacházet a reflektovat vazby mezi nimi. Důsledně je posilována orientace směrem k humanitnímu zaměření studia, podstatnou roli hraje široký výběr volitelných předmětů, které tvoří významnou část školního učebního plánu, v prvním ročníku s dotací 2 hodiny a ve třetím a čtvrtém ročníku 4 hodiny výuky. Podstatnou složku profilace školy tvoří maturitní práce s obhajobou, na tvorbu této práce jsou studenti průběžně připravováni a prostřednictvím zpracovávání práce je vytvářena dovednost zpracovávat informační zdroje jako předstupeň k vysokoškolskému studiu. Zásadní důraz je kladen na práci se zdroji, dodržování citačních norem i formální stránky práce. Obhajoba vede k nácviku argumentace a prezentace své práce. Veškeré činnosti související se vzděláváním našich žáků si kladou za cíl, aby žáci na konci studia gymnázia: v oblasti znalostí: získali všeobecný přehled, osvojili si základní poznatky probíraných oborů znali biblické a židovské reálie domluvili se hebrejsky alespoň na základní úrovni v oblasti dovedností : při prezentaci znali svou vlastní hodnotu samostatně se vzdělávali spolupracovali s ostatními ve skupině byli schopni sami ohodnotit svoji práci získali základy občanské gramotnosti rozpoznali sociálně-patologické jevy organizovali svůj čas zvládali zátěžové situace

11 vyjadřovali se kultivovaně slovem i písmem byli schopni vytvořit strukturovaný projev/text logicky vyvozovali závěry při práci s informacemi uměli si vyhledat informace v nejrůznějších zdrojích kriticky zhodnotili získané informace pracovali s primárními prameny analyzovali problémy a problémové úlohy z dílčích informací vytvořili syntézu bez problémů pracovali na PC (výborně ovládali MC Office a práci s internetem) ovládali komunikaci v angličtině na úrovni B1-2, na základní úrovni komunikovali i druhým světovým jazykem v oblasti postojů: řídili se ve svém životě mravnostními principy respektovali odlišné názory, kultury i náboženství netolerovali projevy extremismu nebyli lhostejní k svému okolí získali kladný vztah ke vzdělání chránili životní prostředí 3.3. Organizace přijímacího řízení: Přijímací řízení na gymnázium probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání dle znění pozdějších předpisů. Přijetí na gymnázium je podmíněno splněním kritérií přijímacího řízení, které ředitelka školy každoročně vyhlašuje ve stanoveném termínu a které se zveřejňují na veřejně přístupném místě v budově školy a taktéž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ředitelka školy vyhlašuje v řádném termínu otevírané obory s maximálními počty přijímaných uchazečů. Ředitelka školy vyhlašuje nejméně jedno kolo přijímacího řízení, a to do naplnění předpokládaného stavu žáků. Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejňovány v souladu se školským zákonem a vyhláškou o organizaci přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení: Řádně vyplněná přihláška doplněná náležitými doklady a doručená ve stanoveném termínu a úspěšné složení přijímací zkoušky diferencované podle prospěchu uchazeče. Přijímací zkoušky na naši školu se konají v termínech platných dle úpravy MŠMT. Samotná přijímací zkouška se obvykle skládá ze zkoušky z českého jazyka, kde se zjišťují znalosti z českého jazyka, stylistické schopnosti, porozumění textu a základní orientace v literatuře. a obecných studijních předpokladů formou ústního pohovoru. Více než encyklopedické znalosti nás zajímá schopnost získané vědomosti aplikovat. Bližší informace k průběhu i přijímacího řízení i k obsahu přijímacích zkoušek jsou k dispozici na webových stránkách školy na adrese

12 3.4. Ukončování studia Maturitní zkouška je organizována v souladu se školským zákonem a jeho prováděcími předpisy Společná část maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky se skládá z dílčích zkoušek maturitní zkoušky. Je připravována, zajišťována a vyhodnocována CERMAT, aktuální informace týkající se maturitní zkoušky jsou k dispozici na webových stránkách Žáci gymnázia povinně konají dílčí zkoušky: Český jazyk a literatura (komplexní zkouška) a Cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo Matematika (zkouška formou didaktického testu) Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří dílčích povinných zkoušek. Jedná se o tyto zkoušky: Předměty ve zkoušce 1. a 2. se nesmí opakovat 1. zkouška: výběr předmětu (ústní zkouška): dějiny umění dějepis základy společenských věd 2. zkouška: výběr předmětu (ústní zkouška): dějiny umění dějepis základy společenských věd biologie matematika zeměpis francouzský španělský německý jazyk (povinně, pokud nekonali zkoušku z CJ ve společné části, nelze opakovat pokud si stejný předmět vybrali ve společné části) 3. zkouška: výběr předmětu (maturitní práce a její obhajoba): tvůrčí psaní dějiny umění dějepis biologie základy společenských věd zeměpis francouzský španělský německý jazyk 4) nepovinné zkoušky (ústní zkouška): předměty ve zkoušce nesmí opakovat předmět z povinné části: základy společenských věd, dějiny umění, dějepis, biologie, zeměpis, francouzský španělský německý jazyk, matematika, chemie, fyzika,

13 3.5. Výchovné a vzdělávací strategie Škola dbá na systematickou provázanost jednotlivých předmětů. Žáci jsou vedeni k práci formou projektové výuky, která má sloužit nejen k zafixování vědomostí, ale i k osvojení sociálních strategií při skupinové práci. Škola si zakládá na nutnosti vysoké úrovně výuky a využití jazyků a na návaznosti na dosaženou úroveň v předchozím vzdělání Škola uplatňuje individuální přístup k zahraničním žákům, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i žákům mimořádně talentovaným. Vytváří se tak kosmopolitní a multikulturní atmosféra. Žáci mají možnost si během studia v rámci humanitního zaměření volit profilaci výběrem volitelných předmětů. Za přirozený standard života v občanské společnosti považujeme liberální přístup k žákům i učitelům, stejně jako otevřenost ve vztahu k žákům. Klima naší školy je v podstatě založeno na neformálních vztazích, díky nimž naše škola získává rodinnou atmosféru.za jeden ze základních rysů nutných pro úspěšnou a efektivní spolupráci považujeme týmovou práci žáků a pedagogů Základní kurikulární zásady Naši žáci zvládnou požadavky gymnaziálního vzdělávání na úrovni ŠVP (který odpovídá RVP GV). V oblasti humanitního vzdělávání, která je pro naši školu prioritní, jsou požadavky našeho ŠVP poněkud náročnější. Ve volitelných předmětech, které tvoří individuální profil absolventa, jsou naši žáci připravováni v souladu s požadavky Katalogů cílových požadavků společné části maturitní zkoušky. Výchovně vzdělávací strategie - Klíčové kompetence jsou v našem programu rozvíjeny následovně: Kompetence k učení STRATEGICKÉ KROKY Žák si individualizuje vyučovací metody a rozšiřuje jejich variabilitu Žák si posiluje vnitřní motivaci. Žák zefektivňuje přenos a získávání informací Žák si posiluje schopnost sebehodnocení Kompetence k řešení problémů STRATEGICKÉ KROKY Žák definuje problémové výuky. Žák je schopen rozpoznat problém. Žák interpretuje získané informace a navrhuje řešení problémů Kompetence komunikativní STRATEGICKÉ KROKY Žák využívá dostupné prostředky komunikace. Žák využívá teoretické i praktické nástroje ke komunikaci. ORGANIZAČNÍ FORMY Profilace ve volitelných předmětech. Návrhy dalšího směřování volitelných předmětů. Návrhy projektů Zapojení do projektů. Organizace exkurzí Samostatná práce se zdroji informací Internet Samostatná práce s literaturou Prezentace žákovských projektů v rámci školy a jiných aktivit ORGANIZAČNÍ FORMY Využití seminárních forem výuky Vytváření studijních skupin napříč třídami Zadávání projektů, individuálních a skupinových úkolů Prezentace na webové stránce školy. Výstupy z projektů za jednotlivé ročníky, ale i za celé studium ORGANIZAČNÍ FORMY Liberalizace používání ICT prostředků uvnitř školy Webové stránky školy, tříd, apod. Využití žákovské knihovny a cizojazyčných knihoven Provázání výuky informatiky s ostatními předměty, tak aby se využití výpočetní techniky stalo samozřejmostí

14 Žák prezentuje komunikační schopnosti ve škole i na veřejnosti, používá odbornou terminologii. Mimoškolní činnost (zájmové útvary, soutěže) Obhajoby a ukázky projektů. Olympiády a jiné soutěže. Žák prezentuje své komunikační schopnosti v cizích jazycích Kompetence sociální a personální Strategické kroky Žák zhodnotí vlastní reálné možnosti. Žák přijímá zodpovědnost za své chování, názory, postoje. Žák respektuje hodnoty mezilidských vztahů. Zahraniční studijní výměny Olympiády a jiné soutěže. Organizační formy Skupinové metody výuky ve všech předmětech Externí formy evaluace školy Vektor SCIO Organizace prezentací projektů Zapojení žáků do humanitárních akcí Žák si váží pozitivního vztahu ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu Kompetence občanské Strategické kroky Žák si stanoví perspektivní cíle. Žák toleruje a respektuje různorodé hodnoty člověka. Žák uvědoměle poskytuje účinnou pomoc druhým. Žák se zapojuje do občanského života okolí a společnosti Kompetence k podnikavosti Preventivní program. Sportovní aktivity v rámci kurzů. Aktivity v rámci sportovních soutěží Organizační formy Spolupráce s vysokými školami semináře, praxe Nabídka profilových maturitních zkoušek Nabídka studia pro žáky minoritních skupin (většinou zahraničních). Multikulturní projekty (včetně mezinárodních). Účast na humanitárních akcích Individuální a skupinové úkoly v předmětech Účast žáků na organizaci mimoškolních aktivit Práce třídních samospráv a účast zástupců žáků ve školské radě školy, v parlamentu školy. Organizační pomoc žáků při občanských aktivitách v místě sídla školy Strategické kroky Organizační formy Žák usiluje o dosažení stanovených cílů plánuje Učitel zařazuje do výuky problémové úlohy projektového aktivity, flexibilně je koriguje v průběhu práce a rázu, s jen částečně exaktními vstupními informacemi. dokončuje je. Podněcuje žáky k jejich řešení (pro zvýšení motivace nechává na nich volbu tématu). Skupinově s žáky pak hodnotí jak výsledky, tak způsoby řešení. Žák si je vědom vlastních schopností, je schopen sebereflexe. Učitel vyhodnocuje veškeré činnosti žáků, dává jim zpětnou vazbu, učí žáky hodnotit vlastní dosažené výsledky i práci jiných Zabezpečení výuky studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Dle potřeb a na základě lékařských doporučení vytváří škola ve spolupráci s rodiči žáků se specifickými poruchami učební individuální vzdělávací plány. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami mohou využít služeb výchovného poradce či pedagogickopsychologické poradny. Škola prostřednictvím učitelů poskytuje možnost doučování, zajištění skupinové nebo individuální péče, zajištění učebnic. Pedagogové volí odpovídající metody a formy práce, které vycházejí ze vzájemné dohody a intenzivní spolupráce mezi nimi a žáky.

15 Jako klíčový element v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola vnímá spolupráci s rodiči, která vede ke vzájemné důvěře a kooperaci všech tří stran. Školní vzdělávací program předpokládá možnost integrace žáků s handicapy. Integrace studentů s fyzickými handicapy vychází z prostorových možností školy není bezbariérový přístup. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením, více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). V naší škole se nejvíce setkáváme se žáky s vývojovými poruchami učení a chování. Velikost školy umožňuje všem vyučujícím vytvářet ve škole dostatečně podnětné a vstřícné prostředí, diferencovat a individualizovat výuku v souladu s potřebami a možnostmi jednotlivých studentů. Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách není nutné snižovat počty žáků v případě integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhne-li pedagogicko-psychologická poradna integraci, je pro žáka na základě odborného posudku k integraci a žádosti zákonných zástupců žáka vytvořen individuální vzdělávací plán, na kterém spolupracují třídní učitel, ostatní učitelé, speciální pedagog, rodiče žáka a v neposlední řadě žák sám. Individuální vzdělávací plán schvaluje ředitelka školy. Vzdělávání žáků s poruchami chování popř. žáků s edukativními problémy, probíhá formou speciálně pedagogické a psychologické péče a individuálního zohledňování potřeb a možností konkrétního dítěte. Pomáhá žákům při výběru dalšího typu studia, s přihlédnutím ke struktuře jejich nadání a osobnostním předpokladům Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaným žákům může škola vytvořit individuální vzdělávací plány, které napomohou jejich dalšímu rozvoji v obecné rovině, ale i rozvoji jejich mimořádného talentu. Talentovaní žáci se mohou účastnit na projektech celostátních i mezinárodních, kde se mohou porovnat s jinými žáky, získat nové informace a kontakty. Rozvoj mimořádně nadaných žáků je podpořen také rodinnou atmosférou školy. Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se snažíme věnovat i žákům mimořádně nadaným. Pozornost je věnována včasné identifikaci mimořádně nadaných žáků a poskytování odpovídající péče. Školní poradenské pracoviště spolupracuje v této oblasti s třídními učiteli, s učiteli jednotlivých předmětů a školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologickou poradnou). Učitelé se na výuku pečlivě připravují, musejí umět reagovat velmi pružně na případné dotazy a postřehy. Nadaným žákům umožňujeme zúčastnit se různých projektů a olympiád a zajišťujeme jim individuální pracovní tempo, vytváříme pro ně ve škole vlídné prostředí. Pozornost je věnována nejen rozvíjení jejich talentu, vlastní aktivity a tvořivosti, ale i osobnostní výchově. Vedeme je k rovnému přístupu k ostatním, učíme je i toleranci a ochotě pomáhat slabším žákům. Při výuce bývají mimořádně nadaní žáci pověřováni vedením pracovních skupin. Mají možnost řešit problémové úlohy překračující rozsah učiva na gymnáziu. Pro mimořádně nadaného žáka může být na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny vytvořen individuální plán, který využívá možnosti obohacování učiva a akcelerace vzdělávání (umožňuje např. žákovi zúčastnit se výuky některých předmětů ve vyšším ročníku). Podle potřeby je plán aktualizován a upravován.

16 3.9. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Škola je připravena ke kvalitnímu vzdělání pomoci žákům se sociálním, kulturním i jazykovým znevýhodněním. S jazykovým znevýhodněním se potýkají především žáci ze zahraničních zemí, kterým škola vychází vstříc, mj. individuálním přístupem v hodinách českého jazyka. Žákům se znevýhodněním škola prostřednictvím učitelů poskytuje možnost doučování, konzultace s výchovným poradcem, vypracování individuálních vzdělávacích plánů, zajištění skupinové nebo individuální péče, zajištění učebnic. Pedagogové volí odpovídající metody a formy práce, které vychází ze vzájemné dohody a intenzivní spolupráce mezi nimi a žáky. Jako klíčový element v práci se znevýhodněnými žáky škola vnímá spolupráci s rodiči, která vede ke vzájemné důvěře a kooperaci všech tří stran Začlenění a integrace průřezových témat Průřezová témata jsou zařazena do předmětů a činností, se kterými se setkají všichni žáci, podle následujícího přehledu. Konkrétní zapracování do jednotlivých vyučovacích předmětů je součástí osnov jednotlivých předmětů. Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Osobnostní a sociální výchova (OSV) Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti INT/ZSV; TV INT/TV INT/BI; TV INT/ZSV; TV Seberegulace, organizační dovednosti a INT/ZSV; TV INT/TV INT/TV INT/ZSV; TV efektivní řešení problémů Sociální komunikace INT/TV; DU INT/ČJL; ZSV; TV INT/DU INT/DU INT/DU Morálka všedního dne INT/ZSV INT/ZSV; D INT/ZSV INT/ZSV Spolupráce a soutěž INT/TV INT/TV INT/TV INT/TV INT/ZSV INT/MED Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (MEGS) Globalizační a rozvojové procesy INT/Z INZ/Z Globální problémy, jejich příčiny a důsledky INT/Z INT/Z; ZSV INT/Z, ZSV INT/D NT/Bi, Che Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová INT/ND INT/ZSV INT/ZSV INT/ZSV spolupráce Žijeme v Evropě INT/jazyky INT/DU; ZSV; I INT/jazyky INT/DU; ZSV INT/jazyky INT/Z;DU; ZSV INT/jazyky INT/DU; ZSV Vzdělávání v Evropě a ve světě INT/I INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky Multikulturní výchova (MUV) Základní problémy sociokulturních INT/D; ČJL; Z INT/D; ČJL; Z INT/D;ČJL; Z INT/D;ČJL rozdílů INT/ZSV INT/ZSV INT/ZSV INT/Z; ZSV INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky Psychosociální aspekty interkulturality INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci INT/ jazyky mezi lidmi z různého kulturního prostředí Environmentální výchova (EVVO) INT/ jazyky INT/ZSV INT/ jazyky INT/ jazyky Problematika vztahů organismu INT/BI; INT/BI INT/ ČP INT/ ČP a prostředí Člověk a životní prostředí INT/F; CH; Z INT/jazyky INT/CH; BI INT/ jazyky INT/ČP INT/ČP

17 Životní prostředí České republiky INT/Bi INT/BI INT/Z; ČP INT/ČP Mediální výchova (MEV) Média a mediální produkce INT/ČJL INT/ZSV INT/ČJL INT/D Mediální produkty a jejich významy INT/DU INT/DU INT/ČJL; DU INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky Uživatelé INT/ZSV INT/ZSV INT/D;ČJL;ZSV INT/DU INT/ČJL INT/D INT/ jazyky INT/DU INT/D;ČJL INT/ZSV; DU Účinky mediální produkce a vliv médií INT/DU INT/DU; ZSV INT/ZSV; DU INT/ČJL; DU Role médií v moderních dějinách INT/ZSV INT/ZSV INT/D; ČJL; ZSV INT/D; ČJL INT/DU INT/ZSV; DUI Poznámky: Způsob realizace je upřesněn v učebních osnovách; součástí osnovy každého předmětu je zařazení průřezových témat.

18 4. Učební plán Vzdělávací oblasti / obory Dotace v ŠVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk* Francouzský*/Německý */Španělský jazyk* Matematika a její aplikace Člověk a příroda a společnost 36 Fyzika Chemie Biologie Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Člověk a svět práce INT x Umění a kultura 4 Dějiny umění Člověk a zdraví 8 Tělesná výchova* Výchova ke zdraví INT x Informační a komunikační technologie INT 4 Informatika* Průřezová témata INT x Disponibilní dotace 26 Celková povinná dotace Volitelné předměty Mediální výchova 2 2 Tvůrčí psaní Moderní literatura Světová literatura Novodobé dějiny Dějiny mezinárodních vztahů Divadelní teorie Publicistika Hudební seminář 2 2 Filosofický seminář Přírodovědný seminář 2 2 Dějiny umění - seminář 2 2 celková minimální dotace

19 4.1. Poznámky k učebnímu plánu: Ve školním učebním plánu verze II. došlo ke změnám především ve využití disponibilní dotace hodin a při rozšíření nabídky volitelných předmětů a to již od 1. ročníku. Volitelné aktivity jsou realizovány v 1. až 4. ročníku formou volitelných předmětů, které rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah vzdělávacích oborů RVP GV. Žáci příslušných ročníků si vybírají z každoroční aktuální nabídky, která vychází zejména z poptávky žáků a je uvedena v příloze ŠVP. Výuka je realizována v jednoletých i víceletých kurzech. Cizí jazyk a další cizí jazyk jsou studovány povinně a navazují na obsah výuky RVP ZV s možností vytváření skupin dle pokročilosti. Anglický jazyk se studuje povinně, žáci si volí druhý cizí jazyk německý jazyk, francouzský nebo španělský přihláškou ke studiu. Volba profilace je závazná pro celé studium a zvolený profilový jazyk je povinnou volbou žáka ve společné i profilové části maturitní zkoušky. Výuka je realizována ve skupinách. Součástí anglického jazyka je anglická konverzace. Podle Společného evropského referenčního rámce CEF všichni žáci ukončí studium cizích jazyků minimálně na úrovni B2. Chemie: Součástí výuky jsou i laboratorní cvičení a praktická cvičení. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Geologie z RVP GV v 1. ročníku. Biologie: Součástí výuky jsou i laboratorní cvičení a praktická cvičení. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví RVP GV v 1. a 2. ročníku. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Geologie z RVP GV ve 4. ročníku. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví RVP GV ve 3. a 4. ročníku. Zeměpis: Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Geologie z RVP GV v 1. a 2. ročníku. Základy společenských věd: Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce z RVP GV. Člověk a svět práce: Výuka je integrována následujícím způsobem: Úvod do psychologie - problematika profesní volby a osobního managementu; Úvod do sociologie - sociální struktura společnosti - Sociální nerovnost a sociální mobilita; Úvod do politologie - otázka lidských práv; mezinárodní vztahy evropský trh práce;globální svět - evropská integrace a mezinárodní spolupráce; mezinárodní trh práce; Úvod do studia práva a pracovně právní problematiky - orgány právní ochrany; problematika pracovněprávních vztahů; Úvod do ekonomie - tržní ekonomika, základní pojmy a subjekty; marketing; úloha státu v ekonomice a sociální politika; finance; Úvod do filozofie a etiky - význam vědeckého poznání, techniky a nových technologií i možná rizika jejich zneužití Dějiny umění: Předmět integruje vzdělávací obsah Výtvarného oboru a Hudebního oboru z RVP GV Informační a komunikační technologie: Výuka je realizována v předmětu Informatika a vzdělávací obsah je integrován průběžně v dalších předmětech Tělesná výchova: Výuka je realizována ve skupinách. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu Výchova ke zdraví z RVP GV ve všech ročnících. Výchova ke zdraví: Výuka je integrována v následujících předmětech: Zdravý způsob života a péče o zdraví Biologie 1. roč.: Viry, bakterie, houby Biologie 2. roč.: Prevence chorob. Buňky nádorové bujení Biologie 3. roč.: Projekt Optimální výživa: vyhodnocení vlastního stylu stravování, pozitivní a negativní působení medií. Biologie 4. roč.: Ekologie x enviromentalistika, znečištění prostředí, globální problematika znečištění prostředí.

20 Základy společenských věd 1. roč.: Člověk jako jedinec - psychohygiena. Základy společenských věd 3. roč.: Občan a právo - bezpečnost práce. Tělesná výchova roč.: Zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Tělesná výchova 1. roč.: První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách Vztahy mezi lidmi a formy soužití Biologie 3. roč.: Ontogenetický vývoj člověka - fáze vývoje, období 1. a 2. vzdoru, těhotenství, porod. Základy společenských věd 2. roč.: Člověk ve společnosti - rozvoj sociálních dovedností Změny v životě člověka a jejich reflexe Chemie 1. roč.: Toxicita látek. Chemie 2. roč.: Alkoholy, alkaloidy a jiné návykové látky. Biologie 3. roč.: Rozmnožovací soustava, antikoncepce, plánované rodičovství Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Biologie 3. roč.: Biologie lidského těla, onemocnění soustav lidského těla Ochrana člověka za mimořádných událostí Chemie 1., 2. roč.: Pravidla při práci v chemikáliemi, S věty R věty. Biologie 3. roč.: První pomoc. Tělesná výchova 1. roč.: První pomoc.

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové

Vzdělávací oblast Předmět Studium Celkové Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ

ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ 1 z 5 Čtyřleté gymnázium ÚVOD DO STUDIA JAZYKA - JAZYK A ŘEČ Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Úvod do studia jazyka realizuje část vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Volitelný český jazyk

Volitelný český jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Platnost: 2.9. 2013 Číslo jednací: VP/2013/34/GY Mgr. Marek Výborný ředitel gymnázia Obsah Český jazyk a literatura... 3 Anglický jazyk... 28 Francouzský jazyk...

Více

Český jazyk a literatura sloh

Český jazyk a literatura sloh Český jazyk a literatura sloh ročník TÉMA G5 Nauka o slohu vysvětlí vztah stylistiky k ostatním Styl prostě sdělovací lingvistickým vědám; objasní základní pojmy stylistiky; vhodně využívá jazykové prostředky

Více

jazyk a řeč; národní jazyk a jeho útvary; čeština a slovanské jazyky zásady spisovné výslovnosti; zvukové prostředky souvislé řeči

jazyk a řeč; národní jazyk a jeho útvary; čeština a slovanské jazyky zásady spisovné výslovnosti; zvukové prostředky souvislé řeči Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: kvinty a 1A OVO RVP OVO ŠVP Tematický celek Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Jazyk a jazyková komunikace Mezipředmětové vztahy Zařazení do ročníku, orientační

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY Stěžejní dokumenty pro učitele (nejen) ZŠ a Gymnázií Školský zákon Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha) České vzdělávání a Evropa (tzv. Zelená kniha) Mezinárodní

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více