Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojďme listovat v sobě tak jako v knize"

Transkript

1 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale byl jsem mladý, nemyslel jsem na budoucnost, snadno jsem zahořel a snadno vychládal. Josef Škvorecký Mirákl

2 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého,s.r.o.; LEGEROVA 5, PRAHA 2 Školní vzdělávací plán Č.j.: 336/V-01/09 Dne: Spisový znak: Ř-ŠVP-336/V-01/09 Účinnost od: Změny: Skartační znak: V Č.j.: 335/V-01/10 Dne: Spisový znak: Ř-ŠVP-335/V-01/10 Účinnost od: Skartační znak: V Č.j.: 384/V-01/11 Dne: Spisový znak: Ř-ŠVP-384/V-01/11 Účinnost od: Změny: ŠVP verze II. Skartační znak: V Č.j.: 214/V-01/12 Dne Spisový znak: Ř-ŠVP-214/V-01/11 Účinnost od: Změny: ŠVP verze II/a viz změnový list Skartační znak: V Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého,s.r.o.; PLZEŇSKÁ 117/39, PRAHA 5 Č.j.: 90/V-01/12 Dne Spisový znak: Ř-ŠVP-90/V-01/13 Skartační znak: V Účinnost od: Změny: Změny: Změny: Změny: Změny: Změny:

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV ŠVP: POJĎME LISTOVAT V SOBĚ TAK JAKO V KNIZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: PŘEDKLADATEL ZŘIZOVATEL PLATNOST DOKUMENTU CHARAKTERISTIKA ŠKOLY VYBAVENÍ A KLIMA ŠKOLY VELIKOST A DOSTUPNOST ŠKOLY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ DLOUHODOBÉ PROJEKTY SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: PROFIL ABSOLVENTA: ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: UKONČOVÁNÍ STUDIA VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ KURIKULÁRNÍ ZÁSADY ZABEZPEČENÍ VÝUKY STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM ZAČLENĚNÍ A INTEGRACE PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT UČEBNÍ PLÁN POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU: UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK PŘEDMĚT: FRANCOUZSKÝ JAZYK PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK PŘEDMĚT: ŠPANĚLSKÝ JAZYK PŘEDMĚT: MATEMATIKA... 71

4 5.7. PŘEDMĚT: FYZIKA PŘEDMĚT: CHEMIE PŘEDMĚT: BIOLOGIE OBSAHOVÉ VYMEZENÍ A INTEGRACE OBORU VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PŘEDMĚT: ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD OBSAHOVÉ VYMEZENÍ A INTEGRACE OBORU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE: PŘEDMĚT: DĚJEPIS PŘEDMĚT: ZEMĚPIS PŘEDMĚT: DĚJINY UMĚNÍ PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA PŘEDMĚT: INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT: TVŮRČÍ PSANÍ VOLITELNÝ PŘEDMĚT: MODERNÍ LITERATURA VOLITELNÝ PŘEDMĚT: NOVODOBÉ DĚJINY VOLITELNÝ PŘEDMĚT: MEZINÁRODNÍ VZTAHY VOLITELNÝ PŘEDMĚT: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY HODNOCENÍ ŽÁKŮ AUTOEVALUACE

5 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP: Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Školní vzdělávací program byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program: Čtyřletý vzdělávací program obor: k/41 gymnázium 1.3. Forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání 1.4. Předkladatel Název školy: Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o Adresa školy: Plzeňská 117/39, Praha Ředitelka školy Mgr. Renáta Zajíčková Kontakty a další údaje Telefon: webové stránky: IČ: REDIZO: IZO: Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Věra Kraklová: 1.5. Zřizovatel Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o. Jednatel: od Mgr. Renáta Zajíčková

6 1.6. Platnost dokumentu ŠVP platí od 1. září 2009 (pro první ročníky) ŠVP verze II. platná od ŠVP verze II/a platná od pro 1. ročník, 4. ročník výuka dle ŠVP verze II. Mgr. Renáta Zajíčková Ředitelka školy

7 2. Charakteristika školy Ve vyučování se soustředíme nejen na kvalitní poskytnutí informací, které musí tvořit přehled studenta gymnázia a připravit ho ke studiu na vysoké škole, ale uplatňujeme také metody, jež žáky učí samostatně a kriticky pracovat. Využíváme tak formy projektové výuky, metody kritického myšleni, principy dramatické či multikulturní výchovy. V hodinách českého jazyka a literatury žáci aktivně pracují s texty, analyzují je, ale také tvoří vlastní adaptace, dramatizace či vizualizace. V hodinách mediální výchovy si osvojují schopnost práce s audiovizuálním materiálem a točí vlastní reklamní či volební spoty, díky čemuž si osvojují principy fungování médií a jsou schopni k médiím kriticky přistupovat. Své schopnosti poté využívají i v dalších disciplínách např. při tvorbě historického filmu. Historii si současně osvojují formou rekonstrukcí pořádání konferencí či dramatizace událostí. V hodinách dějin umění si žáci sami zkouší jednotlivé techniky, s nimiž se teoreticky seznámili landart, tvorba fotografických reprodukcí historických obrazů, apod. Do výuky jsou zasazovány také domácí či zahraniční exkurze, besedy, návštěvy divadelních i filmových představení. Žáci jsou tak schopni efektivně pracovat s informacemi, prezentovat sami sebe a své názory, ale i respektovat druhé a učit se partnerství. Škola vede žáky k reflexi světového i domácího dění, což se odráží v pořádání tematických akcí, jakou bylo mj. Nonstop čtení pocta Josefu Škvoreckému, jehož se kromě žáků a učitelů zúčastnili přední osobnosti české kultury. Pravidelně pořádáme poznávací zájezdy zaměřené na studium dějin umění a historie. Návštěvy výstav, galerií, muzeí, filmových a divadelních představení. Pravidelně navštěvujeme festival Jeden svět Vybavení a klima školy Pro naši školu je charakteristický otevřený a demokratický přístup k žákům, díky nepříliš velkému počtu žáků se vytváří neformální, příjemná až rodinná atmosféra. Gymnázium je humanitní školou, která orientuje své žáky právě na studium humanitních předmětů, k čemuž napomáhá řada volitelných předmětů rozvíjejících u žáků schopnost orientace v mezipředmětových vztazích a prohlubujících jejich znalosti v nadstandard. Škola uplatňuje moderní formy projektové výuky a kritického myšlení, upevňuje u žáků schopnost kriticky vyhodnocovat informace, debatovat a samostatně myslet a pracovat, přesto dokázat být týmovým hráčem. Škola poskytuje nadstandardní výuku a rozsah humanitních předmětů a jazyků. Exaktní vědy jsou vyučovány v předepsaném rozsahu. Školní budova pochází z roku Učebny jsou vybaveny audio a videotechnikou (počítač, DVD, TV, dataprojektor), ve třech učebnách jsou používány interaktivní tabule. Dalšími prostory, které mohou využívat žáci i pedagogové, jsou žákovská knihovna, studovna, cizojazyčné knihovny, studovna. Pro výuku informatiky je k dispozici počítačová učebna, studovna s počítači, kopírkou a přístupem na internet, multimediální učebny s řídícím počítačem a uživatelskými stanicemi. Připojení na internet je možné ze všech počítačů. Využití počítačů včetně internetu je umožněno žákům i učitelům volně i mimo výuku. Škola nedisponuje vlastní tělocvičnou, výuka tělesné výchovy je zajištěna v externí tělocvičně Velikost a dostupnost školy Škola je čtyřletým gymnáziem, má velmi dobré spojení MHD se všemi částmi města PrahyTato škola je asi 5min tři stanice tramvají od křižovatky Anděl (tramvaj číslo 4,7,9,10,16,20 + autobusy + metro trasy

8 B). Je tedy velice dobře dostupná z jakýchkoliv částí Prahy. Žáci dochází či dojíždějí ze všech částí Prahy, i ze vzdálenějších regionů. Škola disponuje kmenovými učebnami pro každou z tříd, jazykovými učebnami, multimediální a odbornou učebnou. Budova školy splňuje všechny podmínky pro kvalitní výuku, v objektu je 9 velkých tříd, 5 menších tříd, zázemí pro pedagogy, šatny, dokonce vlastní jídelna a kuchyně. V atriu 1.patra je nyní Literární kavárna, která slouží jak pro odpočinek žákům, tak pro různé akce gymnázia Charakteristika pedagogického sboru Učitelský sbor je plně aprobovaný. Složení a počet členů pedagogického sboru závisí na kapacitě a výkonech školy. Učitelé pracují v prostředí, které jim umožňuje využití nejvhodnějších pedagogických metod, výukových strategií a vlastního tvůrčího přístupu. S vedením a se sebou navzájem spolupracují v rámci předmětových komisí, jejichž význam stoupne se zařazením průřezových témat a projektů napříč jednotlivými předměty Charakteristika žáků Žáci naší školy jsou lidmi, kteří se v budoucnosti chtějí věnovat především studiu humanitních disciplín, k čemuž je naše škola výborně připravuje. Žáci se velice úspěšně dostávají na vybrané vysoké školy v České republice i v zahraničí, a to na obory humanitní, ale i na právnické, mediální, managmentové i marketingové Dlouhodobé projekty Do vzdělávací programu školy jsou zařazovány projektová vyučování. Jedná se především o celoškolní projekty soustřeďující se především na rozvoj schopností spolupracovat, diskutovat, tvořivě jednat například Praha ze všech stran. Cílem tohoto projektu je seznámit žáky s nejen s pamětihodnostmi Prahy, ale také jim poskytnout pohled na známé památky z různých úhlů pohledů. Projekt Evropa cílem projektu Evropa 2045 je seznámit žáky s tematikou Evropské unie a její agendy prostřednictvím interaktivní počítačové hry. Hráči vystupují v roli "správců" jednotlivých států - mohou zvyšovat či snižovat daně, výdaje na kulturu, armádu, ekologickou politiku apod. Jejich cílem je především prosadit co nejvíce ze zájmů státu (stanovených podle tzv. "projektů" - liberální Evropa, méně Evropy, pevnost Evropy atd.) na mezinárodní platformě. Za tímto účelem vyvolávají hlasování, simulující reálné problémy projednávané v EU. Sekce "denní tisk" otevírá možnost pro diskusi o kontroverzních a palčivých tématech současné mezinárodní politiky (Dárfúr, vstup Turecka do EU apod.). Hra probíhá v sympatickém grafickém prostředí, její nedílnou součástí jsou ale vzájemné debaty mezi žáky a také shrnující postřehy moderované vyučujícím v hodinách. Projekt Bezpečné cesty do školy - se soustředí na podrobné poznání bezprostředního okolí školy, zvláště na specifika dopravní zatíženosti a vyhodnocení situace. Součástí předmětu informatika v 2. ročníku je projekt seminární práce. Žák vytvoří odbornou seminární práci. Žák si vybere téma a uskuteční následné konzultace s vedoucím seminární práce. Projekt je realizován formou seminářů, zabývajícími se obsahovými, technickými náležitosti a prezentačními dovednosti. Přičemž cílem je, aby výsledná práce nebyla jen kompilát nejrůznějších zjištění, ale aby žák přispěl i vlastním výzkumem a invencí. Práce se zaměřuje na rozvoj klíčové kompetence řešení problémů (vlastní tvůrčí uchopení tématu) a kompetence komunikativní (prezentace seminární práce). Projekt je zásadním pomocníkem v nácviku k tvorbě maturitní práce. Žák si vybere téma dle svého zájmu, využije k jeho zpracování různorodou i sobě odporující si literaturu. Cvičná seminární práce, konzultace k seminární práci. Žák zhodnotí věrohodnost pramenů. Žák správně použije bibliografické citace. Žák upraví text v textovém editoru. Žák odprezentuje výsledky cvičné seminární práce. Žák si vybere téma dle svého zájmu, využije k jeho zpracování různorodou i sobě odporující si literaturu.

9 Žákům je umožněno vybrat si téma práce dle svého výběru V jednotlivých vyučovaných předmětech jsou uskutečňovány četné krátkodobé projekty: voda (biologie a chemie), Strom les krajina (biologie, EVVO), optimální výživa (biologie a chemie) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Zásadní důraz klademe na pozitivní vztahy mezi školou a rodiči. Rozvíjíme s našimi partnery formální i neformální kontakty. Škola vytváří evaluaci dle zpětných vazeb nejen žáků, ale i rodičů. Se zjištěnými informacemi dále pracujeme. Rodiče jsou o veškerém dění ve škole informováni přes webové stránky, úzce spolupracují s třídními učiteli Školská rada Školská rada je ustavena dle Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Školská rada má tři členy.

10 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy: Škola je čtyřletým humanitním gymnáziem se zaměřením na český jazyk a literaturu, cizí jazyky, historii, společenské vědy a dějiny umění. Díky humanitnímu zaměření jsou na škole vyučovány také předměty jako moderní literatura, tvůrčí psaní, mediální výchova, výtvarná tvorba, dějiny mezinárodních vztahů či novodobé dějiny, díky nimž žáci získávají nadstandardní přehled. Velkou pozornost věnujeme individuální práci se žáky, rozvoji jejich talentu ve všech humanitních disciplínách, čemuž napomáhá řada projektů a soutěží, jichž se účastníme Profil absolventa: Absolvent naší školy je humanitně vzdělaný, jazykově vybavený, připravený ke studiu na vysoké škole dle svého osobního zájmu a zaměření u nás i v zahraničí, je ochoten a schopen vyjádřit a obhájit vlastní názor, diskutovat o něm a respektovat názor druhých. Absolventi naší školy mají výborný a komplexní přehled v humanitních a lingvistických oborech českém jazyce a literatuře, cizích jazycích a literaturách, historii, dějinách umění, ale i jim blízkých disciplínách. Jsou schopni nacházet a reflektovat vazby mezi nimi. Důsledně je posilována orientace směrem k humanitnímu zaměření studia, podstatnou roli hraje široký výběr volitelných předmětů, které tvoří významnou část školního učebního plánu, v prvním ročníku s dotací 2 hodiny a ve třetím a čtvrtém ročníku 4 hodiny výuky. Podstatnou složku profilace školy tvoří maturitní práce s obhajobou, na tvorbu této práce jsou studenti průběžně připravováni a prostřednictvím zpracovávání práce je vytvářena dovednost zpracovávat informační zdroje jako předstupeň k vysokoškolskému studiu. Zásadní důraz je kladen na práci se zdroji, dodržování citačních norem i formální stránky práce. Obhajoba vede k nácviku argumentace a prezentace své práce. Veškeré činnosti související se vzděláváním našich žáků si kladou za cíl, aby žáci na konci studia gymnázia: v oblasti znalostí: získali všeobecný přehled, osvojili si základní poznatky probíraných oborů znali biblické a židovské reálie domluvili se hebrejsky alespoň na základní úrovni v oblasti dovedností : při prezentaci znali svou vlastní hodnotu samostatně se vzdělávali spolupracovali s ostatními ve skupině byli schopni sami ohodnotit svoji práci získali základy občanské gramotnosti rozpoznali sociálně-patologické jevy organizovali svůj čas zvládali zátěžové situace

11 vyjadřovali se kultivovaně slovem i písmem byli schopni vytvořit strukturovaný projev/text logicky vyvozovali závěry při práci s informacemi uměli si vyhledat informace v nejrůznějších zdrojích kriticky zhodnotili získané informace pracovali s primárními prameny analyzovali problémy a problémové úlohy z dílčích informací vytvořili syntézu bez problémů pracovali na PC (výborně ovládali MC Office a práci s internetem) ovládali komunikaci v angličtině na úrovni B1-2, na základní úrovni komunikovali i druhým světovým jazykem v oblasti postojů: řídili se ve svém životě mravnostními principy respektovali odlišné názory, kultury i náboženství netolerovali projevy extremismu nebyli lhostejní k svému okolí získali kladný vztah ke vzdělání chránili životní prostředí 3.3. Organizace přijímacího řízení: Přijímací řízení na gymnázium probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání dle znění pozdějších předpisů. Přijetí na gymnázium je podmíněno splněním kritérií přijímacího řízení, které ředitelka školy každoročně vyhlašuje ve stanoveném termínu a které se zveřejňují na veřejně přístupném místě v budově školy a taktéž způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ředitelka školy vyhlašuje v řádném termínu otevírané obory s maximálními počty přijímaných uchazečů. Ředitelka školy vyhlašuje nejméně jedno kolo přijímacího řízení, a to do naplnění předpokládaného stavu žáků. Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejňovány v souladu se školským zákonem a vyhláškou o organizaci přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení: Řádně vyplněná přihláška doplněná náležitými doklady a doručená ve stanoveném termínu a úspěšné složení přijímací zkoušky diferencované podle prospěchu uchazeče. Přijímací zkoušky na naši školu se konají v termínech platných dle úpravy MŠMT. Samotná přijímací zkouška se obvykle skládá ze zkoušky z českého jazyka, kde se zjišťují znalosti z českého jazyka, stylistické schopnosti, porozumění textu a základní orientace v literatuře. a obecných studijních předpokladů formou ústního pohovoru. Více než encyklopedické znalosti nás zajímá schopnost získané vědomosti aplikovat. Bližší informace k průběhu i přijímacího řízení i k obsahu přijímacích zkoušek jsou k dispozici na webových stránkách školy na adrese

12 3.4. Ukončování studia Maturitní zkouška je organizována v souladu se školským zákonem a jeho prováděcími předpisy Společná část maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky se skládá z dílčích zkoušek maturitní zkoušky. Je připravována, zajišťována a vyhodnocována CERMAT, aktuální informace týkající se maturitní zkoušky jsou k dispozici na webových stránkách Žáci gymnázia povinně konají dílčí zkoušky: Český jazyk a literatura (komplexní zkouška) a Cizí jazyk (komplexní zkouška) nebo Matematika (zkouška formou didaktického testu) Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří dílčích povinných zkoušek. Jedná se o tyto zkoušky: Předměty ve zkoušce 1. a 2. se nesmí opakovat 1. zkouška: výběr předmětu (ústní zkouška): dějiny umění dějepis základy společenských věd 2. zkouška: výběr předmětu (ústní zkouška): dějiny umění dějepis základy společenských věd biologie matematika zeměpis francouzský španělský německý jazyk (povinně, pokud nekonali zkoušku z CJ ve společné části, nelze opakovat pokud si stejný předmět vybrali ve společné části) 3. zkouška: výběr předmětu (maturitní práce a její obhajoba): tvůrčí psaní dějiny umění dějepis biologie základy společenských věd zeměpis francouzský španělský německý jazyk 4) nepovinné zkoušky (ústní zkouška): předměty ve zkoušce nesmí opakovat předmět z povinné části: základy společenských věd, dějiny umění, dějepis, biologie, zeměpis, francouzský španělský německý jazyk, matematika, chemie, fyzika,

13 3.5. Výchovné a vzdělávací strategie Škola dbá na systematickou provázanost jednotlivých předmětů. Žáci jsou vedeni k práci formou projektové výuky, která má sloužit nejen k zafixování vědomostí, ale i k osvojení sociálních strategií při skupinové práci. Škola si zakládá na nutnosti vysoké úrovně výuky a využití jazyků a na návaznosti na dosaženou úroveň v předchozím vzdělání Škola uplatňuje individuální přístup k zahraničním žákům, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i žákům mimořádně talentovaným. Vytváří se tak kosmopolitní a multikulturní atmosféra. Žáci mají možnost si během studia v rámci humanitního zaměření volit profilaci výběrem volitelných předmětů. Za přirozený standard života v občanské společnosti považujeme liberální přístup k žákům i učitelům, stejně jako otevřenost ve vztahu k žákům. Klima naší školy je v podstatě založeno na neformálních vztazích, díky nimž naše škola získává rodinnou atmosféru.za jeden ze základních rysů nutných pro úspěšnou a efektivní spolupráci považujeme týmovou práci žáků a pedagogů Základní kurikulární zásady Naši žáci zvládnou požadavky gymnaziálního vzdělávání na úrovni ŠVP (který odpovídá RVP GV). V oblasti humanitního vzdělávání, která je pro naši školu prioritní, jsou požadavky našeho ŠVP poněkud náročnější. Ve volitelných předmětech, které tvoří individuální profil absolventa, jsou naši žáci připravováni v souladu s požadavky Katalogů cílových požadavků společné části maturitní zkoušky. Výchovně vzdělávací strategie - Klíčové kompetence jsou v našem programu rozvíjeny následovně: Kompetence k učení STRATEGICKÉ KROKY Žák si individualizuje vyučovací metody a rozšiřuje jejich variabilitu Žák si posiluje vnitřní motivaci. Žák zefektivňuje přenos a získávání informací Žák si posiluje schopnost sebehodnocení Kompetence k řešení problémů STRATEGICKÉ KROKY Žák definuje problémové výuky. Žák je schopen rozpoznat problém. Žák interpretuje získané informace a navrhuje řešení problémů Kompetence komunikativní STRATEGICKÉ KROKY Žák využívá dostupné prostředky komunikace. Žák využívá teoretické i praktické nástroje ke komunikaci. ORGANIZAČNÍ FORMY Profilace ve volitelných předmětech. Návrhy dalšího směřování volitelných předmětů. Návrhy projektů Zapojení do projektů. Organizace exkurzí Samostatná práce se zdroji informací Internet Samostatná práce s literaturou Prezentace žákovských projektů v rámci školy a jiných aktivit ORGANIZAČNÍ FORMY Využití seminárních forem výuky Vytváření studijních skupin napříč třídami Zadávání projektů, individuálních a skupinových úkolů Prezentace na webové stránce školy. Výstupy z projektů za jednotlivé ročníky, ale i za celé studium ORGANIZAČNÍ FORMY Liberalizace používání ICT prostředků uvnitř školy Webové stránky školy, tříd, apod. Využití žákovské knihovny a cizojazyčných knihoven Provázání výuky informatiky s ostatními předměty, tak aby se využití výpočetní techniky stalo samozřejmostí

14 Žák prezentuje komunikační schopnosti ve škole i na veřejnosti, používá odbornou terminologii. Mimoškolní činnost (zájmové útvary, soutěže) Obhajoby a ukázky projektů. Olympiády a jiné soutěže. Žák prezentuje své komunikační schopnosti v cizích jazycích Kompetence sociální a personální Strategické kroky Žák zhodnotí vlastní reálné možnosti. Žák přijímá zodpovědnost za své chování, názory, postoje. Žák respektuje hodnoty mezilidských vztahů. Zahraniční studijní výměny Olympiády a jiné soutěže. Organizační formy Skupinové metody výuky ve všech předmětech Externí formy evaluace školy Vektor SCIO Organizace prezentací projektů Zapojení žáků do humanitárních akcí Žák si váží pozitivního vztahu ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu Kompetence občanské Strategické kroky Žák si stanoví perspektivní cíle. Žák toleruje a respektuje různorodé hodnoty člověka. Žák uvědoměle poskytuje účinnou pomoc druhým. Žák se zapojuje do občanského života okolí a společnosti Kompetence k podnikavosti Preventivní program. Sportovní aktivity v rámci kurzů. Aktivity v rámci sportovních soutěží Organizační formy Spolupráce s vysokými školami semináře, praxe Nabídka profilových maturitních zkoušek Nabídka studia pro žáky minoritních skupin (většinou zahraničních). Multikulturní projekty (včetně mezinárodních). Účast na humanitárních akcích Individuální a skupinové úkoly v předmětech Účast žáků na organizaci mimoškolních aktivit Práce třídních samospráv a účast zástupců žáků ve školské radě školy, v parlamentu školy. Organizační pomoc žáků při občanských aktivitách v místě sídla školy Strategické kroky Organizační formy Žák usiluje o dosažení stanovených cílů plánuje Učitel zařazuje do výuky problémové úlohy projektového aktivity, flexibilně je koriguje v průběhu práce a rázu, s jen částečně exaktními vstupními informacemi. dokončuje je. Podněcuje žáky k jejich řešení (pro zvýšení motivace nechává na nich volbu tématu). Skupinově s žáky pak hodnotí jak výsledky, tak způsoby řešení. Žák si je vědom vlastních schopností, je schopen sebereflexe. Učitel vyhodnocuje veškeré činnosti žáků, dává jim zpětnou vazbu, učí žáky hodnotit vlastní dosažené výsledky i práci jiných Zabezpečení výuky studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Dle potřeb a na základě lékařských doporučení vytváří škola ve spolupráci s rodiči žáků se specifickými poruchami učební individuální vzdělávací plány. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami mohou využít služeb výchovného poradce či pedagogickopsychologické poradny. Škola prostřednictvím učitelů poskytuje možnost doučování, zajištění skupinové nebo individuální péče, zajištění učebnic. Pedagogové volí odpovídající metody a formy práce, které vycházejí ze vzájemné dohody a intenzivní spolupráce mezi nimi a žáky.

15 Jako klíčový element v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola vnímá spolupráci s rodiči, která vede ke vzájemné důvěře a kooperaci všech tří stran. Školní vzdělávací program předpokládá možnost integrace žáků s handicapy. Integrace studentů s fyzickými handicapy vychází z prostorových možností školy není bezbariérový přístup. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením, více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). V naší škole se nejvíce setkáváme se žáky s vývojovými poruchami učení a chování. Velikost školy umožňuje všem vyučujícím vytvářet ve škole dostatečně podnětné a vstřícné prostředí, diferencovat a individualizovat výuku v souladu s potřebami a možnostmi jednotlivých studentů. Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách není nutné snižovat počty žáků v případě integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Navrhne-li pedagogicko-psychologická poradna integraci, je pro žáka na základě odborného posudku k integraci a žádosti zákonných zástupců žáka vytvořen individuální vzdělávací plán, na kterém spolupracují třídní učitel, ostatní učitelé, speciální pedagog, rodiče žáka a v neposlední řadě žák sám. Individuální vzdělávací plán schvaluje ředitelka školy. Vzdělávání žáků s poruchami chování popř. žáků s edukativními problémy, probíhá formou speciálně pedagogické a psychologické péče a individuálního zohledňování potřeb a možností konkrétního dítěte. Pomáhá žákům při výběru dalšího typu studia, s přihlédnutím ke struktuře jejich nadání a osobnostním předpokladům Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mimořádně nadaným žákům může škola vytvořit individuální vzdělávací plány, které napomohou jejich dalšímu rozvoji v obecné rovině, ale i rozvoji jejich mimořádného talentu. Talentovaní žáci se mohou účastnit na projektech celostátních i mezinárodních, kde se mohou porovnat s jinými žáky, získat nové informace a kontakty. Rozvoj mimořádně nadaných žáků je podpořen také rodinnou atmosférou školy. Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se snažíme věnovat i žákům mimořádně nadaným. Pozornost je věnována včasné identifikaci mimořádně nadaných žáků a poskytování odpovídající péče. Školní poradenské pracoviště spolupracuje v této oblasti s třídními učiteli, s učiteli jednotlivých předmětů a školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologickou poradnou). Učitelé se na výuku pečlivě připravují, musejí umět reagovat velmi pružně na případné dotazy a postřehy. Nadaným žákům umožňujeme zúčastnit se různých projektů a olympiád a zajišťujeme jim individuální pracovní tempo, vytváříme pro ně ve škole vlídné prostředí. Pozornost je věnována nejen rozvíjení jejich talentu, vlastní aktivity a tvořivosti, ale i osobnostní výchově. Vedeme je k rovnému přístupu k ostatním, učíme je i toleranci a ochotě pomáhat slabším žákům. Při výuce bývají mimořádně nadaní žáci pověřováni vedením pracovních skupin. Mají možnost řešit problémové úlohy překračující rozsah učiva na gymnáziu. Pro mimořádně nadaného žáka může být na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny vytvořen individuální plán, který využívá možnosti obohacování učiva a akcelerace vzdělávání (umožňuje např. žákovi zúčastnit se výuky některých předmětů ve vyšším ročníku). Podle potřeby je plán aktualizován a upravován.

16 3.9. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Škola je připravena ke kvalitnímu vzdělání pomoci žákům se sociálním, kulturním i jazykovým znevýhodněním. S jazykovým znevýhodněním se potýkají především žáci ze zahraničních zemí, kterým škola vychází vstříc, mj. individuálním přístupem v hodinách českého jazyka. Žákům se znevýhodněním škola prostřednictvím učitelů poskytuje možnost doučování, konzultace s výchovným poradcem, vypracování individuálních vzdělávacích plánů, zajištění skupinové nebo individuální péče, zajištění učebnic. Pedagogové volí odpovídající metody a formy práce, které vychází ze vzájemné dohody a intenzivní spolupráce mezi nimi a žáky. Jako klíčový element v práci se znevýhodněnými žáky škola vnímá spolupráci s rodiči, která vede ke vzájemné důvěře a kooperaci všech tří stran Začlenění a integrace průřezových témat Průřezová témata jsou zařazena do předmětů a činností, se kterými se setkají všichni žáci, podle následujícího přehledu. Konkrétní zapracování do jednotlivých vyučovacích předmětů je součástí osnov jednotlivých předmětů. Tematické okruhy průřezových témat 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Osobnostní a sociální výchova (OSV) Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti INT/ZSV; TV INT/TV INT/BI; TV INT/ZSV; TV Seberegulace, organizační dovednosti a INT/ZSV; TV INT/TV INT/TV INT/ZSV; TV efektivní řešení problémů Sociální komunikace INT/TV; DU INT/ČJL; ZSV; TV INT/DU INT/DU INT/DU Morálka všedního dne INT/ZSV INT/ZSV; D INT/ZSV INT/ZSV Spolupráce a soutěž INT/TV INT/TV INT/TV INT/TV INT/ZSV INT/MED Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (MEGS) Globalizační a rozvojové procesy INT/Z INZ/Z Globální problémy, jejich příčiny a důsledky INT/Z INT/Z; ZSV INT/Z, ZSV INT/D NT/Bi, Che Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová INT/ND INT/ZSV INT/ZSV INT/ZSV spolupráce Žijeme v Evropě INT/jazyky INT/DU; ZSV; I INT/jazyky INT/DU; ZSV INT/jazyky INT/Z;DU; ZSV INT/jazyky INT/DU; ZSV Vzdělávání v Evropě a ve světě INT/I INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky Multikulturní výchova (MUV) Základní problémy sociokulturních INT/D; ČJL; Z INT/D; ČJL; Z INT/D;ČJL; Z INT/D;ČJL rozdílů INT/ZSV INT/ZSV INT/ZSV INT/Z; ZSV INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky Psychosociální aspekty interkulturality INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci INT/ jazyky mezi lidmi z různého kulturního prostředí Environmentální výchova (EVVO) INT/ jazyky INT/ZSV INT/ jazyky INT/ jazyky Problematika vztahů organismu INT/BI; INT/BI INT/ ČP INT/ ČP a prostředí Člověk a životní prostředí INT/F; CH; Z INT/jazyky INT/CH; BI INT/ jazyky INT/ČP INT/ČP

17 Životní prostředí České republiky INT/Bi INT/BI INT/Z; ČP INT/ČP Mediální výchova (MEV) Média a mediální produkce INT/ČJL INT/ZSV INT/ČJL INT/D Mediální produkty a jejich významy INT/DU INT/DU INT/ČJL; DU INT/ jazyky INT/ jazyky INT/ jazyky Uživatelé INT/ZSV INT/ZSV INT/D;ČJL;ZSV INT/DU INT/ČJL INT/D INT/ jazyky INT/DU INT/D;ČJL INT/ZSV; DU Účinky mediální produkce a vliv médií INT/DU INT/DU; ZSV INT/ZSV; DU INT/ČJL; DU Role médií v moderních dějinách INT/ZSV INT/ZSV INT/D; ČJL; ZSV INT/D; ČJL INT/DU INT/ZSV; DUI Poznámky: Způsob realizace je upřesněn v učebních osnovách; součástí osnovy každého předmětu je zařazení průřezových témat.

18 4. Učební plán Vzdělávací oblasti / obory Dotace v ŠVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk* Francouzský*/Německý */Španělský jazyk* Matematika a její aplikace Člověk a příroda a společnost 36 Fyzika Chemie Biologie Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Člověk a svět práce INT x Umění a kultura 4 Dějiny umění Člověk a zdraví 8 Tělesná výchova* Výchova ke zdraví INT x Informační a komunikační technologie INT 4 Informatika* Průřezová témata INT x Disponibilní dotace 26 Celková povinná dotace Volitelné předměty Mediální výchova 2 2 Tvůrčí psaní Moderní literatura Světová literatura Novodobé dějiny Dějiny mezinárodních vztahů Divadelní teorie Publicistika Hudební seminář 2 2 Filosofický seminář Přírodovědný seminář 2 2 Dějiny umění - seminář 2 2 celková minimální dotace

19 4.1. Poznámky k učebnímu plánu: Ve školním učebním plánu verze II. došlo ke změnám především ve využití disponibilní dotace hodin a při rozšíření nabídky volitelných předmětů a to již od 1. ročníku. Volitelné aktivity jsou realizovány v 1. až 4. ročníku formou volitelných předmětů, které rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah vzdělávacích oborů RVP GV. Žáci příslušných ročníků si vybírají z každoroční aktuální nabídky, která vychází zejména z poptávky žáků a je uvedena v příloze ŠVP. Výuka je realizována v jednoletých i víceletých kurzech. Cizí jazyk a další cizí jazyk jsou studovány povinně a navazují na obsah výuky RVP ZV s možností vytváření skupin dle pokročilosti. Anglický jazyk se studuje povinně, žáci si volí druhý cizí jazyk německý jazyk, francouzský nebo španělský přihláškou ke studiu. Volba profilace je závazná pro celé studium a zvolený profilový jazyk je povinnou volbou žáka ve společné i profilové části maturitní zkoušky. Výuka je realizována ve skupinách. Součástí anglického jazyka je anglická konverzace. Podle Společného evropského referenčního rámce CEF všichni žáci ukončí studium cizích jazyků minimálně na úrovni B2. Chemie: Součástí výuky jsou i laboratorní cvičení a praktická cvičení. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Geologie z RVP GV v 1. ročníku. Biologie: Součástí výuky jsou i laboratorní cvičení a praktická cvičení. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví RVP GV v 1. a 2. ročníku. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Geologie z RVP GV ve 4. ročníku. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví RVP GV ve 3. a 4. ročníku. Zeměpis: Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Geologie z RVP GV v 1. a 2. ročníku. Základy společenských věd: Předmět integruje část vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce z RVP GV. Člověk a svět práce: Výuka je integrována následujícím způsobem: Úvod do psychologie - problematika profesní volby a osobního managementu; Úvod do sociologie - sociální struktura společnosti - Sociální nerovnost a sociální mobilita; Úvod do politologie - otázka lidských práv; mezinárodní vztahy evropský trh práce;globální svět - evropská integrace a mezinárodní spolupráce; mezinárodní trh práce; Úvod do studia práva a pracovně právní problematiky - orgány právní ochrany; problematika pracovněprávních vztahů; Úvod do ekonomie - tržní ekonomika, základní pojmy a subjekty; marketing; úloha státu v ekonomice a sociální politika; finance; Úvod do filozofie a etiky - význam vědeckého poznání, techniky a nových technologií i možná rizika jejich zneužití Dějiny umění: Předmět integruje vzdělávací obsah Výtvarného oboru a Hudebního oboru z RVP GV Informační a komunikační technologie: Výuka je realizována v předmětu Informatika a vzdělávací obsah je integrován průběžně v dalších předmětech Tělesná výchova: Výuka je realizována ve skupinách. Předmět integruje část vzdělávacího obsahu Výchova ke zdraví z RVP GV ve všech ročnících. Výchova ke zdraví: Výuka je integrována v následujících předmětech: Zdravý způsob života a péče o zdraví Biologie 1. roč.: Viry, bakterie, houby Biologie 2. roč.: Prevence chorob. Buňky nádorové bujení Biologie 3. roč.: Projekt Optimální výživa: vyhodnocení vlastního stylu stravování, pozitivní a negativní působení medií. Biologie 4. roč.: Ekologie x enviromentalistika, znečištění prostředí, globální problematika znečištění prostředí.

20 Základy společenských věd 1. roč.: Člověk jako jedinec - psychohygiena. Základy společenských věd 3. roč.: Občan a právo - bezpečnost práce. Tělesná výchova roč.: Zdravý způsob života a péče o zdraví, rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Tělesná výchova 1. roč.: První pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách Vztahy mezi lidmi a formy soužití Biologie 3. roč.: Ontogenetický vývoj člověka - fáze vývoje, období 1. a 2. vzdoru, těhotenství, porod. Základy společenských věd 2. roč.: Člověk ve společnosti - rozvoj sociálních dovedností Změny v životě člověka a jejich reflexe Chemie 1. roč.: Toxicita látek. Chemie 2. roč.: Alkoholy, alkaloidy a jiné návykové látky. Biologie 3. roč.: Rozmnožovací soustava, antikoncepce, plánované rodičovství Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Biologie 3. roč.: Biologie lidského těla, onemocnění soustav lidského těla Ochrana člověka za mimořádných událostí Chemie 1., 2. roč.: Pravidla při práci v chemikáliemi, S věty R věty. Biologie 3. roč.: První pomoc. Tělesná výchova 1. roč.: První pomoc.

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO, S.R.O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale byl jsem mladý,

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 2(2012) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 září 2012 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 79-41-K/41 Čtyřleté všeobecné studium s jazykovou a etickou křesťanskou profilací

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Název ŠVP Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Motivační název: Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou Školní vzdělávací program byl vytvořen podle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více