Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o."

Transkript

1 Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze z Platnost

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Začlenění průřezových témat 8 3. Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - angličtina Cizí jazyk - němčina Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Člověk a příroda Fyzika Biologie Chemie Zeměpis Environmentální výchova Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce 180 Strana 3 z 194

4 Práce s laboratorní technikou Využití digitálních technologií Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 193 Strana 4 z 194

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Motivační název: Předkladatel: Název školy Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. IZO IČ Adresa Brno, Rašelinová 11 Ředitel Mgr. Václav TROJAN Kontakty Telefon , www Fax Zřizovatel: Zřizovatel Adresa zřizovatele Mgr. Václav TROJAN Kotlanova 3, Brno Strana 5 z 194

6 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. vzniklo v roce Tehdy přišli zřizovatelé školy s myšlenkou společného života a vzdělávání žáků s jakýmkoli postižením a žáků bez něj. Od počátku jsou ve škole vyučovány dva vzdělávací programy - čtyřleté a víceleté všeobecné gymnázium. Nikoliv vedle sebe, ale spolu. S tím souvisí vzájemná tolerance, respektování potřeb a pomoc druhému. Záměrem zřizovatelů školy je budování prestižního zařízení s nadregionálním významem, které svým komplexním přístupem k zabezpečování vzdělávacích, výchovných, zdravotních, sociálních a dalších potřeb žáků a jejich rodin vytvoří optimální podmínky pro rozvoj jedince. Škola je fakultním pracovištěm Pedagogické fakulty MU v Brně. Nabídka vyučovacích předmětů se skládá z předmětů povinných, nepovinných a volitelných. V ročnících vyššího stupně gymnázia je nabídka rozšířena o maturitní semináře, v nichž jsou zastoupeny všechny oblasti zájmu. Vzdělávácí programy gymnázia jsou ukončeny maturitní zkouškou po čtyřech, popř. osmi letech studia Velikost školy Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. se nachází v městské části Brno - Líšeň. Má dvě budovy, ve kterých jsou rozmístěny jednotlivé třídy. Do školy je dobrá dostupnost městskou hromadnou dopravou, autobusová zastávka je přímo nad školou, tramvajová ve vzdálenosti cca 500 m. Schválená kapacita školy je 240 žáků Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Budovy školy jsou opatřeny novou povrchovou úpravou, nová jsou okna, podlahy ve třídách, na chodbě i v jídelně. Třídy jsou vybaveny běžným nábytkem s možností zavěšení obrazových map na stěny. K zápisu učiva používáme bílé tabule a barevné fixy. Ve škole se nachází odborná učebna pro výuku výpočetní techniky vybavená 14 počítači. - Chemická laboratoř umožňuje praktické provádění základních chemických pokusů. - Multifunkční učebna slouží k výuce i k žákovským konferencím. Je vybavená počítačem, dataprojektorem, interaktivní tabulí a videem. V těchto prostorách probíhají i vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků. - Učebna výtvarné výchovy je také vybavena PC a dataprojektorem. Žákům je tak umožněno sledovat výtvarné a architektonické umění starých i moderních mistrů. K vybavení patří i dvě keramické pece a hrnčířský kruh. - Stravování je zajištěno ve školní jídelně, ve které mohou žáci pobývat i během přestávek. Stravu přivážíme ze ŠJ Brno, Novolíšeňská. Školní jídelna slouží tedy jako výdejna obědů. - O přestávkách i mimo vyučování mohou žáci využívat školní hřiště. V letních měsících zde probíhá i tělesná výchova. - Ve škole je pouze malá tělocvična, výuka TV se odehrává v moderně vybavené tělocvičně Saleziánského střediska mládeže asi 10 minut od naší školy. V jejich prostorách je lezecká stěna, tělocvičné nářadí a náčiní. Strana 6 z 194

7 - Školní klub byl pro žáky otevřen na podzim Provoz klubu má svoje vnitřní předpisy, je zapojen do mezinárodní sítě klubů ENROS. - Pracovny učitelů a sborovny jsou vybaveny vhodným nábytkem s možností uložení pomůcek. Každý učitel má svůj vlastní pracovní stůl. Pracovny i sborovny jsou doplněny počítači s možností připojení k internetu, ve sborovnách jsou kopírky. Školní knihovna pro žáky i pedagogy je kontinuálně doplňována krásnou i odbornou literaturou. - Vzájemné propojení počítačů vnitřní sítí umožňuje operativní výměnu informací a nepřetržitou možnost využívání internetových služeb, server připojen na internetovou síť optickým kabelem. - Každá školní budova má šatnu pro žáky tříd v budově umístěných. Šatny jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami vždy pro dvojici žáků. - Jedna z budov školy je vybavena plošinou pro tělesně postižené na vozíku, tím jsme vyřešili jejich přepravu do prvního patra, kde je PC učebna a chemická laboratoř. - Speciálně pedagogické centrum slouží nejen žákům našeho gymnázia a jejich rodičům, ale i žákům ostatních škol, jejich rodičům a pedagogům. SPC zajišťuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči. - Středisko volného času Koníček nabízí dětem, rodičům kroužky keramiky a výtvarné výchovy, školám jednorázové tématicky zaměřované akce. - V prostorách rehabilitace (Dům zdravého životního stylu) se nachází malá rehabilitační tělocvična s kobercovou úpravou, zde probíhá tělesná výchova žáků s tělesným postižením. Tělocvičny je využíváno i pro výuku či setkávání třídních kolektivů se školní psycholožkou. - Ošetření drobného úrazu i místo pro krátkodobý odpočinek v případě nevolnosti je zajištěno na rehabilitaci. - Hygienické zařízení odpovídá potřebám žáků i učitelů. Zvlášť je hygienické zázemí pro personál školní jídelny Organizace přijímacího řízení K zahájení přijímacího řízení se přihlásí uchazeč pomocí přihlášky ke studiu prostřednictvím základní školy, kterou navštěvuje. V přihlášce je potřeba vyplnit veškeré údaje, zejména rodné číslo, jména rodičů ( nutné pro doporučenou poštu ), prospěch na základní škole, výstupní hodnocení a v případě potřeby zohlednění zdravotního stavu uchazeče doložit odborou zprávou (psychologické vyšetření, lékařská zpráva apod.). Řádně vyplněnou přihlášku uchazeč odevzdá řediteli základní školy do konce února. Základní škola potvrdí správnost údajů vyplněné přihlášky, zejména prospěch uchazeče a tuto odešle ředitelství naší školy. Na základě této přihlášky je uchazeč písemně pozván k vykonání přijímací zkoušky, nejpozději 14 dnů před termínem přijímacího řízení. Přijímací zkouška se skládá z matematiky, českého jazyka ( je brán zřetel k žákům se specifickými poruchami učení ), testu studijních předpokladů a ústního pohovoru Uchazeč přijatý ke studiu se stává řádným žákem Gymnázia INTEGRA BRNO podepsáním smlouvy o studiu mezi ředitelem gymnázia a zákonným zástupcem žáka Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) - Pedagogičtí pracovníci splňují podmínky stanovené zákonem 563/2004 Sb., všichni členové sboru se systematicky vzdělávají Strana 7 z 194

8 2.2. Charakteristika ŠVP Verze 1.1. je první pracovní verzí, která vznikla v písemné podobě Školní vzdělávací program Kompas pro život aneb i cesta je cíl je sestaven pro žáky našeho gymnázia s cílem vytvoření takové vzdělávací cesty, která by umožňovala rozvoj všech klíčových kompetencí žáka. Program je sestaven tak, aby vytvořil rámec vzdělávaní, který bude individuálně modifikován podle individuálních potřeb jednotlivých žáků, tedy i žáků mimořádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura učení o velkém dešti Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura učení o velkém dešti Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura učení o velkém dešti Psychohygiena - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura učení o velkém dešti Kreativita - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura učení o velkém dešti Poznávání lidí - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura učení o velkém dešti Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura Strana 8 z 194

9 učení o velkém dešti Komunikace - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura učení o velkém dešti Kooperace a kompetice - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura učení o velkém dešti Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura učení o velkém dešti Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce 7. ročník Český jazyk a literatura učení o velkém dešti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola - integrace ve výuce 6. ročník Cizí jazyk - angličtina Škola Cizí jazyk - němčina škola Dějepis Projekt - ANTIKA Výchova k občanství NAŠE ŠKOLA; NAŠE VLAST Osobnostní a sociální výchova ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ; SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ; POZNÁVÁNÍ LIDÍ; POZNÁVÁNÍ LIDÍ; MEZILIDSKÉ VZTAHY Výtvarná výchova Projekt: Antika Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV; POHYBOVÉ HRY 7. ročník Dějepis Středověká společnost Strana 9 z 194

10 Výchova k občanství ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA Výchova ke zdraví VZTAHY MEZI LIDMI Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 8. ročník Cizí jazyk - angličtina Škola Dějepis Modernizace společnosti III., národní otázky; Modernizace společnosti IV., revoluce 1848; Projekt - Národní divadlo Výchova k občanství ČLOVĚK A PRÁVO; ČLOVĚK A OBČANSKÝ ŽIVOT; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV Člověk a svět práce Volba profesní orientace 9. ročník Dějepis Současný svět Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT; STÁT A PRÁVO; ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY Výchova ke zdraví OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ; RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce 6. ročník Cizí jazyk - angličtina Rodina Cizí jazyk - němčina moje rodina Dějepis Antika - kořeny evropské kultury Výchova k občanství Strana 10 z 194

11 NAŠE ŠKOLA; DOMOV; OBEC, REGION, ZEMĚ; NAŠE VLAST Osobnostní a sociální výchova ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ; POZNÁVÁNÍ LIDÍ; MEZILIDSKÉ VZTAHY Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Český jazyk a literatura LIDÉ V MEZNÍCH SITUACÍCH Výchova k občanství ZEMĚ A NÁRODY ČESKÉ REPUBLIKY; VZTAH ČLOVĚKA K PŘÍRODĚ; ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA Osobnostní a sociální výchova SEBEREGULACE A SEBEORGANIZACE; MEZILIDSKÉ VZTAHY; ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI; HODNOTY, POSTOJE, PRAKTICKÁ ETIKA Výchova ke zdraví VZTAHY MEZI LIDMI; KOMUNIKACE A SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 8. ročník Dějepis Modernizace společnosti IV., revoluce 1848; Projekt - Národní obrození; Projekt - Národní divadlo Výchova k občanství ČLOVĚK A PRÁVO; ČLOVĚK A OBČANSKÝ ŽIVOT; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 9. ročník Cizí jazyk - angličtina Náš svět Dějepis Současný svět Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT; HOSPODÁŘSTVÍ A STÁT; STÁT A PRÁVO; GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA; ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY Výchova ke zdraví OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Tělesná výchova Strana 11 z 194

12 ZÁSADY PRÁCE V TV Člověk a svět práce Zaměstnání; Podnikání Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce 6. ročník Osobnostní a sociální výchova MEZILIDSKÉ VZTAHY 8. ročník Výchova k občanství ČLOVĚK JAKO OSOBNOST; ČLOVĚK A PRÁVO; ČLOVĚK A OBČANSKÝ ŽIVOT 9. ročník Cizí jazyk - angličtina Povolání; Můj život Dějepis Projekt - ROMOVÉ; Současný svět Výchova k občanství STÁT A PRÁVO; ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce 6. ročník Cizí jazyk - němčina moje rodina Dějepis Nejstarší civilizace, vznik starověku; Antika - kořeny evropské kultury; Projekt - ANTIKA Výchova k občanství NAŠE ŠKOLA; RODINA; DOMOV; OBEC, REGION, ZEMĚ; NAŠE VLAST Osobnostní a sociální výchova MEZILIDSKÉ VZTAHY Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 7. ročník Cizí jazyk - němčina Škola a rozvrh Dějepis Středověká společnost; Český stavovský stát; Počátky novověku Výchova k občanství ZEMĚ A NÁRODY ČESKÉ REPUBLIKY; NÁRODNÍ BOHATSTVÍ; ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA Výchova ke zdraví Strana 12 z 194

13 EKONOMICKÁ ČINNOST RODINY; VZTAHY MEZI LIDMI Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 8. ročník Dějepis Počátky nové doby I.; Počátky nové doby II., baroko; Modernizace společnosti I.; Modernizace společnosti II.; Modernizace společnosti III., národní otázky; Modernizace společnosti IV., revoluce 1848 Výchova k občanství ČLOVĚK A PRÁVO; ČLOVĚK A OBČANSKÝ ŽIVOT; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV 9. ročník Dějepis Důsledky první světové války; Meziválečná situace; Totalitní systémy - obrovské nebezpečí pro svět; Osud ČSR po nástupu Hitlera; Druhá světová válka; Rozdělený svět; Cesta ke sjednocení Evropy; Současný svět Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT; STÁT A PRÁVO Tělesná výchova ZÁSADY PRÁCE V TV VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura POHÁDKY, POVĚSTI MÝTY (PETIŠKA, JIRÁSEK, OLBRACHT); Z ČESKÉ LITERATURY 19. STOLETÍ; POEZIE, PRÓZA, DRAMA; POEZIE,ÚSTNÍ LIDOVÁ SLOVESNOST, BÁSNĚ LYRICKÉ A EPICKÉ, STAVBA BÁSNĚ Cizí jazyk - angličtina Země světa Cizí jazyk - němčina úvod do studia němčiny; úvod do reálií německy mluvících zemí (česky) Informační a komunikační technologie Internet Dějepis Člověk v dějinách; Počátky lidské společnosti; Střední Evropa v pravěku; Projekt - Pravěk a Brno; Antika - kořeny evropské kultury; Projekt - ANTIKA Výchova k občanství Strana 13 z 194

14 PROMĚNY ROKU A JEHO SLAVNOSTI OD PODZIMU DO LÉTA; RODINA; DOMOV; NAŠE VLAST Zeměpis Evropa Výtvarná výchova Dějiny umění; Projekt: Pravěk a Brno; Projekt: Antika 7. ročník Český jazyk a literatura PŘÍBĚHY JINÝCH NÁRODŮ; DRAMA Cizí jazyk - angličtina Vánoce Cizí jazyk - němčina Reálie německy mluvících zemí Dějepis Křesťanství; Projekt - Románský sloh a gotika; Počátky novověku; Český stát a evropské velmoci v 16. století; Evropský rozkol Výchova k občanství ZEMĚ A NÁRODY ČESKÉ REPUBLIKY Zeměpis Evropa Environmentální výchova GLOBALIZACE, NEROVNOMĚRNOST ŽIVOTA NA ZEMI Výtvarná výchova Dějiny umění 8. ročník Český jazyk a literatura SETKÁNÍ S NEJSTARŠÍ LITERATUROU; VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SVĚTOVÉ RENESANČNÍ LITERATURY; VÝZNAMNÍ DRAMATICI A ROMANOPISCI SVĚTOVÉHO KLASICISMU, PRÉROMANTISMU A ROMANTISMU; ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI SVĚTOVÉHO REALISMU Cizí jazyk - angličtina Cestování; Svátky Cizí jazyk - němčina Reálie německy mluvících zemí Dějepis Počátky nové doby II., baroko; Konflikty mezi velmocemi, vznik moderní doby I. Hudební výchova Dějiny hudby Výtvarná výchova Strana 14 z 194

15 Dějiny umění 9. ročník Český jazyk a literatura OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE; PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉ PRÓZY 20. STOLETÍ Cizí jazyk - angličtina Svátky Dějepis Důsledky první světové války; Meziválečná situace; Totalitní systémy - obrovské nebezpečí pro svět; Osud ČSR po nástupu Hitlera; Druhá světová válka; Projekt - HOLOCAUST; Rozdělený svět; Cesta ke sjednocení Evropy; Projekt - ROMOVÉ; Současný svět Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT; NADNÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ Výtvarná výchova Dějiny umění Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce 6. ročník Cizí jazyk - angličtina Země světa; Velká Británie Cizí jazyk - němčina úvod do studia němčiny; úvod do reálií německy mluvících zemí (česky) Informační a komunikační technologie Internet Dějepis Člověk v dějinách; Antika - kořeny evropské kultury; Projekt - ANTIKA Výchova k občanství OBEC, REGION, ZEMĚ; NAŠE VLAST Zeměpis Evropa Výtvarná výchova Dějiny umění; Projekt: Pravěk a Brno; Projekt: Antika 7. ročník Cizí jazyk - angličtina Vánoce Cizí jazyk - němčina Reálie německy mluvících zemí Dějepis Strana 15 z 194

16 Křesťanství; Středověká společnost; Projekt - Románský sloh a gotika; Počátky novověku; Český stát a evropské velmoci v 16. století; Evropský rozkol Výchova k občanství ZEMĚ A NÁRODY ČESKÉ REPUBLIKY Zeměpis Evropa Environmentální výchova GLOBALIZACE, NEROVNOMĚRNOST ŽIVOTA NA ZEMI Výtvarná výchova Dějiny umění 8. ročník Cizí jazyk - angličtina Cestování Cizí jazyk - němčina Reálie německy mluvících zemí Dějepis Konflikty mezi velmocemi, vznik moderní doby I. Hudební výchova Dějiny hudby Výtvarná výchova Dějiny umění 9. ročník Český jazyk a literatura OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE Dějepis Důsledky první světové války; Meziválečná situace; Totalitní systémy - obrovské nebezpečí pro svět; Osud ČSR po nástupu Hitlera; Druhá světová válka; Projekt - HOLOCAUST; Rozdělený svět; Cesta ke sjednocení Evropy; Projekt - ROMOVÉ; Současný svět Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT; NADNÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ Výtvarná výchova Dějiny umění Jsme Evropané - integrace ve výuce 6. ročník Český jazyk a literatura JAZYKOVĚDA; POHÁDKY, POVĚSTI MÝTY (PETIŠKA, JIRÁSEK, OLBRACHT); LITERATURA, VĚDA O LITERATUŘE; Z ČESKÉ LITERATURY 19. STOLETÍ; POEZIE, PRÓZA, DRAMA Strana 16 z 194

17 Cizí jazyk - angličtina Země světa Cizí jazyk - němčina úvod do studia němčiny Informační a komunikační technologie Internet Dějepis Člověk v dějinách; Počátky lidské společnosti; Střední Evropa v pravěku; Projekt - Pravěk a Brno; Antika - kořeny evropské kultury; Projekt - ANTIKA Výchova k občanství NAŠE VLAST Zeměpis Evropa Výtvarná výchova Dějiny umění; Projekt: Pravěk a Brno; Projekt: Antika 7. ročník Český jazyk a literatura PŘÍBĚHY JINÝCH NÁRODŮ; DRAMA Cizí jazyk - angličtina Vánoce Dějepis Nový etnický obraz Evropy; Křesťanství; Další slovanské státy; Středověká společnost; Vývoj západoevropských států; Český stát za Lucemburků; Projekt - Románský sloh a gotika; Počátky novověku; Český stát a evropské velmoci v 16. století; Evropský rozkol Výchova k občanství ZEMĚ A NÁRODY ČESKÉ REPUBLIKY; ČLOVĚK A LIDSKÁ PRÁVA Zeměpis Evropa; ČR Environmentální výchova GLOBALIZACE, NEROVNOMĚRNOST ŽIVOTA NA ZEMI Výtvarná výchova Dějiny umění 8. ročník Český jazyk a literatura OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE; SETKÁNÍ S NEJSTARŠÍ LITERATUROU; VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SVĚTOVÉ RENESANČNÍ LITERATURY; VÝZNAMNÍ DRAMATICI A ROMANOPISCI SVĚTOVÉHO Strana 17 z 194

18 KLASICISMU, PRÉROMANTISMU A ROMANTISMU; ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI SVĚTOVÉHO REALISMU Cizí jazyk - angličtina Cestování Cizí jazyk - němčina Reálie německy mluvících zemí Dějepis Počátky nové doby I.; Počátky nové doby II., baroko; Modernizace společnosti I.; Modernizace společnosti II.; Modernizace společnosti III., národní otázky; Modernizace společnosti IV., revoluce 1848; Konflikty mezi velmocemi, vznik moderní doby I.; Projekt - Národní obrození Výchova k občanství ČLOVĚK A PRÁVO; ČLOVĚK A OBČANSKÝ ŽIVOT; ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Hudební výchova Dějiny hudby; Vánoce v hudbě Čech a Moravy Výtvarná výchova Dějiny umění Člověk a svět práce Trh práce 9. ročník Český jazyk a literatura OBECNÉ POUČENÍ O JAZYCE; PŘEDSTAVITELÉ SVĚTOVÉ PRÓZY 20. STOLETÍ Dějepis Důsledky první světové války; Meziválečná situace; Totalitní systémy - obrovské nebezpečí pro svět; Osud ČSR po nástupu Hitlera; Druhá světová válka; Projekt - HOLOCAUST; Rozdělený svět; Cesta ke sjednocení Evropy; Projekt - ROMOVÉ; Současný svět Výchova k občanství ČLOVĚK A PRACOVNÍ ŽIVOT; STÁT A PRÁVO; NADNÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ Výtvarná výchova Dějiny umění MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Lidské vztahy - integrace ve výuce 6. ročník Osobnostní a sociální výchova Strana 18 z 194

19 KOMUNIKACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Stavba mediálních sdělení - integrace ve výuce 6. ročník Osobnostní a sociální výchova KOMUNIKACE Strana 19 z 194

20 3. Učební plán 3.1. Celkový Realizace učebního plánu Strana 20 z 194

21 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - angličtina Cizí jazyk - němčina 10 X Matematika a její aplikace Matematika 16 0 Informační a komunikační technologie 3 1 Informační a komunikační technologie 3 0 Člověk a společnost Dějepis 6 0 Výchova k občanství 4 0 Mediální výchova 1 X Osobnostní a sociální výchova 2 X Člověk a příroda Fyzika 7 0 Biologie 5 0 Chemie 5 0 Zeměpis 6 0 Environmentální výchova 1 X Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova 6 0 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3 0 Tělesná výchova 8 0 Člověk a svět práce 4 3 Člověk a svět práce 2 0 Práce s laboratorní technikou 1 X Využití digitálních technologií 1 X Strana 21 z 194

22 3.2. Ročníkový 2. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) SVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk - angličtina Cizí jazyk - němčina X Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 3 1 Informační a komunikační technologie 1 X Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Mediální výchova X 1 X X 1 X Osobnostní a sociální výchova 1 1 X X 2 X Člověk a příroda Fyzika Biologie Chemie X Zeměpis Environmentální výchova X 1 X X 1 X Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví X Tělesná výchova Člověk a svět práce 4 3 Člověk a svět práce X X Práce s laboratorní technikou X X 1 X 1 X Využití digitálních technologií X X X 1 1 X Celkem základní Celkem disponibilní Celkem v ročníku N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny Strana 22 z 194

23 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené jako doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Strana 23 z 194

24 Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace - samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické,pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky. Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se Strana 24 z 194

25 informací osobního rázu, napě. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. Strana 25 z 194

26 Český jazyk a literatura Učební plán předmětu Ročník Dotace Povinnost (skupina) Dotace skupiny povinný povinný povinný povinný 6. ročník - dotace: 4, povinný žák rozezná vyjmenovaná slova a slova odvozená žák ovládá pravopis podstatných jmen podle vzorů žák rozezná slovní druhy žák se seznámí s útvary národního jazyka žák vyjmenuje některé jazykovědné disciplíny žák dokáže pracovat s PČP VMEGS: JE žák používá správnou větnou melodii žák správně vyslovuje a používá správný slovní přízvuk žák provede rozbor stavby slova a slovotvorný rozbor žák si uvědomuje změny souhlásek a samohlásek při odvozování OPAKOVÁNÍ JAZYKOVĚDA ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA STAVBA SLOVA MORFOLOGICKÝ PRAVOPIS Opakování: vyjmenovaná slova, pravopis podstatných jmen, slovní druhy Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky, jazykové příručky Spisovná výslovnost Slovní přízvuk, zvuková stránka věty Kořen slova, předpona, přípona, koncovka Slovotvorný základ, slovo základové, slovo odvozené, způsob tvoření slova Změny hlásek při odvozování Zdvojené souhlásky Strana 26 z 194

27 žák ovládá psaní zdvojených souhlásek žák správně používá varianty ě/je žák se orientuje v použití předpon s-, z-, vz-; správně používá předložky s/z; žák v kořeni domácích slov píše správně i/y po obojetných souhláskách žák rozeznává druhy podstatných jmen žák správně tvoří tvary podstatných jmen žák ovládá skloňování všech druhů přídavných jmen žák umí stupňovat přídavná jména žák rozeznává druhy zájmen žák tvoří správné tvary některých osobních a ukazovacích zájmen žák umí skloňovat vybrané typy číslovek žák správně určuje slovesný způsob a čas PRAVOPIS TVAROSLOVÍ Skupiny bě-/-bje-, -vě-/-vje-, -pě-, -mě-/-mně- Předpony s-, z-, vz-, předložky s, z i/y po obojetných souhláskách (shrnutí) Souhrnné opakování i/y v kořenech domácích slov Druhy podstatných jmen Tvary podstatných jmen Skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích Stupňování přídavných jmen Druhy zájmen Tvary zájmena já, on, ona, ono Tvary zájmen ten, náš; můj, tvůj, svůj Druhy číslovek Užívání a skloňování číslovek Slovesný způsob a čas žák rozezná základní větné členy žák určí shodu podmětu s přísudkem (píše správně i/y v koncovce přísudku) žák rozezná a určí rozvíjející větné členy žák pozná několikanásobný větný člen žák správně rozezná větu jednoduchou a souvětí žák tvoří věty s přímou řečí SKLADBA Základní větné členy Shoda přísudku s podmětem Rozvíjející větné členy Několikanásobné větné členy Věta jednoduchá a souvětí Tvoření vět Přímá řeč POHÁDKY, POVĚSTI MÝTY (PETIŠKA, JIRÁSEK, OLBRACHT) žák charakterizuje pohádku lidovou a umělou a základní rysy pohádky, přečtenou pohádku převypráví vlastními slovy a doprovodí vhodnou ilustrací žák reprodukuje nejznámější biblické a řecké mýty Pohádky lidové a umělé, základní rysy pohádky Národní a místní pověsti, základní rysy pověsti Mýty a báje (bible, Řecko a další), základní rysy mýtů Strana 27 z 194

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 2.1.2007 z 01. 09. 2007 Platnost 30.06.2008 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Kompas pro život aneb i cesta je cíl Verze 3.1.2008 z 01. 09. 2008 Platnost 1.9.2008-30.6.2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 Školní vzdělávací program Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia - zpracovaný podle RVP ZV "Non scholae, sed vitae discimus" - "Neučíme se pro školu, ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola, Trutnov, Komenského 399

Kompletní ŠVP. Základní škola, Trutnov, Komenského 399 školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních Škola na jevišti světa Kompletní ŠVP 1 ŠVP Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 28. října 1, Břeclav ŠVP osmileté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO EVROPU ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více