Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2."

Transkript

1 Gymnázium Žamberk Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2.

2 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PŘÍLOHA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ANGLICKÝ JAZYK A KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE NĚMECKÝ JAZYK KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE MATEMATIKA A SEMINÁŘ Z MATEMATIKY FYZIKA A SEMINÁŘ Z FYZIKY CHEMIE A SEMINÁŘ Z CHEMIE BIOLOGIE SEMINÁŘ Z BIOLOGIE ZEMĚPIS A SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU SPOLEČENSKÉ VĚDY A SEMINÁŘ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD EKONOMIE DĚJEPIS A SEMINÁŘ Z DĚJEPISU KULTURNÍ DĚJINY EVROPY TĚLESNÁ VÝCHOVA HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA INFORMATIKA A SEMINÁŘ Z INFORMATIKY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE LATINSKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z MATEMATIKY A FYZIKY SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE A CHEMIE LOGIKA DRAMATICKÁ VÝCHOVA PŘÍLOHA /325 -

3 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program ročník osmiletého studia, ročník čtyřletého studia Pojďte s námi do světa - část 2 vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) 1.2 Předkladatel: Název školy: Gymnázium Žamberk Adresa: Nádražní 48, Žamberk IČO: REDIZO: IZO: Právní forma: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil Koordinátor pro tvorbu ŠVP: Mgr. Lucie Vávrová Telefon školy: školy: www stránky: 1.3 Zřizovatel: Název: Pardubický kraj Adresa: Komenského náměstí 125, Pardubice Kontakty: Odbor školství, kultury a tělovýchovy Krajského úřadu Pardubického kraje Telefon: www stránky: - 3/325 -

4 1.4 Platnost dokumentu: od 1. září Vzdělávací program a studijní forma: osmileté studium (vyšší stupeň), čtyřleté studium denní Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil, ředitel školy - 4/325 -

5 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy: Škola bylo založena v roce 1954 jako jedenáctiletá střední škola a udržuje si charakter regionálně významné vzdělávací instituce poskytující všeobecné středoškolské vzdělání žákům z velké spádové oblasti regionu. 2/3 žáků jsou dojíždějící do místa školy. Kapacita školy: 372 Počet tříd celkem: 12 Počet tříd v osmiletém studiu: 8 Počet tříd ve čtyřletém studiu: 4 Nejvyšší povolený počet žáků v oboru K/81 Gymnázium: 248 Nejvyšší povolený počet žáků v oboru K/41 Gymnázium: Vybavení školy: Budova školy Nádražní 48 slouží žamberskému školství od roku O té doby prošla mnoha částečnými rekonstrukcemi, ale v posledních dvou desetiletích se připravovanou a potřebnou celkovou rekonstrukci stále nepodařilo uskutečnit, a to i v souvislosti se změnou vlastnických vztahů k budově, která se od stala majetkem Pardubického kraje. Mezi nedostatky budovy patří omezená velikost, maximální využití učeben a nemožnost dalšího rozšíření prostor pro výuku s výjimkou případné půdní vestavby. Škola má odborné učebny a laboratoře pro biologii, chemii, fyziku, společenské vědy, jazyky, výtvarnou a hudební výchovu. Nejlépe vybavenou je nová učebna environmentální výchovy Z prostorových důvodů však část těchto učeben slouží i jako kmenové třídy. V suterénu školy je posilovna a sauna. Učebny jsou vybaveny didaktickou technikou, v obou budovách jsou ve více učebnách k dispozici dataprojektory, všechny kabinety jsou vybaveny počítači s připojením k internetu. Všechny učebny jsou připraveny na připojení k internetu. Didaktická technika se každoročně částečně obnovuje a doplňuje. Se starou budovou je spojena budova tělocvičny Komenského 1136, která je v provozu od roku V této budově je tělocvična, malý sál, 2 učebny výpočetní techniky, informační centrum školy a kabinety pro vyučující. Na dvoře školy je hřiště na basketbal s asfaltovým povrchem. V odborných učebnách IVT a informačním centru mají žáci bezplatný přístup k internetu i mimo vyučování.budova je částečně pokryta Wi-Fi připojením. Hygienické podmínky splňují všechny nezbytné standardy, výměna osvětlení tříd byla provedena v roce Bezbariérový přístup je zatím možný pouze do přízemí, v případě vzniklé potřeby je škola připravena řešit i přístup do vyšších pater. Stravování žáků a zaměstnanců je zajištěno ve čtyři sta metrů vzdálené školní jídelně, jejímž zřizovatelem je město. K občerstvení slouží nápojové automaty. - 5/325 -

6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru: Gymnázium Žamberk má stabilizovaný pedagogický sbor, který se skládá ze 30 odborně kvalifikovaných učitelů, z nichž část učí na snížený úvazek. Většina učitelů působí ve škole dlouhodobě. Předností sboru je vysoká kvalifikovanost, nevýhodnou je věkové složení, kdy více než 1/3 je ve věkové kategorii nad 50 let a v nadcházejících letech tedy bude docházet k postupné obměně pedagogického sboru. Výchovným, studijním otázkám a poradenství se věnuje výchovný poradce, prevenci sociálně patologických jevů se věnuje preventista pro tuto oblast, jeden pedagog se věnuje koordinaci ICT. Výuku v jednotlivých předmětech a odbornou a metodickou přípravu učitelů v daném předmětu koordinují vedoucí učitelé předmětových komisí. Ředitel školy má jednoho zástupce ředitele. 2.4 Charakteristika žáků: Kapacita školy je 372 žáků, průměrný počet žáků ve třídě je 23 (stav ve školním roce 2014/2015). Přibližně 1/3 žáků školy je dlouhodobě ze Žamberka, 2/3 tvoří dojíždějící žáci. Do naší spádové oblasti patří Letohrad, Jablonné nad Orlicí a další okolní obce včetně některých obcí patřících do Hradeckého kraje. Každoročně zahajuje studium jedna třída v osmiletém a jedna třída ve čtyřletém cyklu. Žáci ve vyšším stupni osmiletého studia mají shodný učební plán se žáky ve čtyřletém studiu, vyjma druhého cizího jazyka. Ve volitelných předmětech se pak vytvářejí skupiny z obou cyklů. Klademe velký důraz na to, aby atmosféra mezi žáky byla přátelská. Žáci mají možnost řešit své problémy ve studentském parlamentu a s případnými požadavky se mohou obracet přímo na ředitelství školy. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce: Škola dlouhodobě spolupracuje s partnerskými školami v zahraničí: Gymnázium Spišská Stará Ves (Slovensko) od roku 1974, vzájemné výlety a exkurze studentů, nyní i za podpory Pardubického kraje jako spolupráce partnerských regionů (Prešovský kraj) Minkema College Woerden (Nizozemí) - od roku 1992 každoroční exkurze žáků do Nizozemí a holandských studentů do Žamberka, společné řešení projektů zaměřených na multikulturní výchovu, historii, umění Rice Lake High School (USA) - od roku 1995 každoročně odjíždějí 2 žáci k ročnímu studiu na této škole, vyslání a pobyt žáků je zajišťován organizací ŽIFA Žamberk, která zaštiťuje partnerské vtahy mezi městy Rice Lake a Žamberk. - dvoustranná smlouva mezi oběma školami na spolupráci k výchově mládeže pro řešení celosvětových globálních problémů a mezilidské občanské spolupráci a odpovědnosti Pěvecký sbor gymnázia Corale se podílí na reprezentaci školy a města nejen v Česku, ale i v zahraničí pří zájezdech do partnerských měst v USA, Německu, Itálii. Podle zájmu žáků se pořádají i další zájezdy do zahraničí. Škola ze pravidelně zapojuje do projektů a dalších akcí vyhlašovaných MŠMT, Pardubickým krajem, Městem Žamberk - 6/325 -

7 Škola je také zapojena do projektů financovaných z prostředků EU: - Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika- Polská republika , Projekt Vzájemně se poznávejme s partnerem Zespól Szkól v Midzylesiu ( EUR) - Lifelong Learning Programme, Comenius, Projekt Look after Yourself and the Environment, partnery školy v Itálii, Španělsku, Nizozemí a Turecku ( EUR) 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: Při škole je zřízena školská rada, která má tři členy. Jeden člen je jmenován zřizovatelem, jeden člen je volen rodiči a zletilými žáky, které zastupuje, jeden zastupuje pedagogické pracovníky, kterými je volen. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rodiče dále spolupracují s vedením školy a třídními učiteli prostřednictvím pravidelných třídních schůzek, které se konají minimálně 2 x za školní rok; zde získávají informace a mohou také vznášet připomínky k chodu školy. Samozřejmě, že je možné kdykoliv využít i jiných kontaktů včetně návštěvy školy v případě, že je to považováno za potřebné. Základní údaje o chodu školy lze nalézt také na webových stránkách školy- Při škole je zřízeno Sdružení Maturitas, kde jsou shromaždovány finanční prostředky formou darů rodičů i příspěvky od právnických a fyzických osob a dotační příspěvky z projektů, do kterých se Sdružení Maturitas zapojuje. Finanční prostředky jsou využity na odměňování nejlepších žáků a žáků dosahujících vynikajících výsledků v nejrůznějších soutěžích, dále pak na cestovní náklady na soutěže a jako příspěvky na školní výlety a exkurze. V rámci prevence sociálně patologických jevů, řešení výchovných problému a při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami škola spolupracuje s Okresní pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí. S Úřadem práce v Ústí nad Orlicí spolupracuje škola při poradenské činnosti v oblasti možnosti studia, volby povolání a uplatnění absolventů školy. Významná je spolupráce s Domem dětí Animo Žamberk na vytváření podmínek pro zájmovou mimoškolní činnost žáků školy i využitím školní tělocvičny pro jejich aktivity a s Městským kulturním podnikem Fidiko Žamberk při organizování kulturních programů pro školu. Školu reprezentuje i basketbalový oddíl, který pracuje pod záštitou Asociace školních sportovních klubů, do jejíchž soutěží se zapojují i školní družstva i v jiných sportech. - 7/325 -

8 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy: Školní vzdělávací program Pojďte s námi do světa část 2 je zpracován podle RVP G (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia.) Škola chce umožnit žákům získat dostatečně hluboké všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech. S ohledem na velikost školy a na skutečnost, že k nám přicházejí žáci z více základních škol regionu, nechceme školu specializovat na určité zaměření. Ve škole je zachována klasická nabídka předmětů a je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy. Předpokládáme, že nabídka volitelných předmětů umožňuje, aby se žáci dostatečně profilovali vzhledem k orientaci na určitý typ vysokoškolského studia. Z našeho školního vzdělávacího programu Pojďte s námi do světa část 2 je zřejmé, že: umožňujeme žákům utvářet si mnohostranný obraz světa klademe velký důraz na výuku jazyků všichni žáci mají anglický jazyk jako první cizí jazyk od prvního ročníku studia všichni žáci mají německý jazyk jako povinný předmět je posílena výuka v předmětu Informační a výpočetní technika již od prvního ročníku orientujeme se výchovu k tvořivému myšlení a řešení problémů připravujeme ke studiu na všechny typy vysokých škol nabídkou volitelných předmětů v posledním ročníku snižujeme počet vyučovacích hodin, aby žáci měli více času na individuální studium Školní vzdělávací program má název Pojďte s námi do světa část 2, protože chceme být: otevření všem žákům, kteří mají chuť se vzdělávat a kteří se nebojí zvolit možná náročnější cestu v prostředí s větší konkurenci ve třídě otevření světu, zahraničním kontaktům, zahraničním zkušenostem otevření novým poznatkům ve vědě a technice otevření novým tendencím a metodám ve vzdělávání otevření rozvoji mezilidských vztahů v evropském kulturním prostředí 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie: Výchovně vzdělávací strategie utváří a rozvíjí klíčové kompetence. Škola chce využívat různé formy výuky ve vhodném poměru s přihlédnutím k cílům výuky, vzdělávací oblasti, konkrétním podmínkám ve skupině žáků, věku žáků i vybavení školy. Využívány jsou jak klasické metody, tak metody moderní, jako jsou: semináře a diskuse samostatné i týmové řešení projektu praktická výuka exkurze samostatná práce využívání ICT využívání další didaktické techniky - 8/325 -

9 prezentace výsledků a zvolených řešení Cílové kompetence jsou rozvíjeny těmito strategiemi: Kompetence k učení Do výuky jsou zařazovány formy, které podporují iniciativu, samostatnost, tvořivost a odpovědný přístup ke studiu. Učitelé vedou žáky k samostatné práci s informacemi, k dovednosti zpracovávat a kriticky hodnotit jednotlivé informační zdroje. Využívána jsou srovnávací testování standardními testy. Je zařazována skupinová výuka a týmové řešení úkolů a využívána soutěživost mezi žáky. Žáci se učí hodnotit výsledek i pokroky ve svém učení. Učitelé vedou žáky k vlastnímu hodnocení. Podporována je účast v soutěžích a olympiádách. Hojně je využívána diskuze, ve vyšších ročnících pak i prezentace výsledků. Učitelé podněcují žáky k stanovení osobních cílů v učení i k posílení vnitřní motivace k učení. Kompetence k řešení problémů Celou výukou na gymnáziu prostupuje snaha o vedení žáků k tomu, aby dovedli řešit problémové úkoly a aby dovedli získané poznatky tvořivě aplikovat. Žáci objevují vzájemné vztahy a příčiny sociálních i přírodních dějů. Učitelé předkládají žákům v jednotlivých předmětech problémové otázky a úkoly, nechávají žáky problém rozpoznat a hledat alternativní způsoby řešení Aktivizujícími metodami a postupy jsou analýza, syntéza, dedukce, abstrakce, analogie atd.. Škola organizuje celoškolní projekty. Zde se žáci učí pracovat v týmu. Kompetence komunikativní Komunikace se uplatňuje ve všech formách výuky, ale rozvíjí se především v diskuzích, seminářích, problémové výuce, prezentacích, exkurzích, týmových projektech i při řešení individuálních problémů a požadavků žáků. Učitelé od žáků vyžadují různé formy komunikace a prezentace výsledků žákovských prací Učitelé podporují a vedou žáky, aby prezentovali výsledky svých projektů na webových stránkách i v lokálních mediích. Žáci jsou vedeni k využívání moderních informačních a komunikačních technologiích.. Pro rozvoj komunikativních kompetencí jsou velmi prospěšné i mimoškolní aktivity -sportovní, kulturní a zájmové. Kompetence sociální a personální Učitele vedou vlastním příkladem k vzájemné úctě, toleranci a empatii. Pro vytváření sociálních a personálních kompetencí jsou důležité i preventivní programy, sportovní kurzy a projekty s partnerskými školami v zahraničí. Poznávání sama sebe v různých situacích a podmínkách je využíváno k vytváření hodnotných mezilidských vztahů K rozvoji sociálních a personálních kompetencí škola nabízí i mimovýukové aktivity - pěvecký sbor, sport, exkurze, zájezdy do divadel. Učitelé vytvářejí atmosféru demokracie a přátelství, ale i dbají na dodržování školního řádu tak, aby učitelé i žáci byli spolupracující partneři.. - 9/325 -

10 Kompetence občanské Učitelé vedou žáky k aktivní účasti ve školním životě, např. organizováním tradičních akcí danou třídou pro celou školu, zapojením do řešení třídních problémů, informují žáky o možnostech zapojení do veřejného života a důležitých celospolečenských událostech. Učitelé vedou žáky k odpovědnému plnění jejich povinností a k vytváření podmínek pro naplňování práv žáků, učitelů i nepedagogických pracovníků. Účastí ve studentském parlamentu i mimo něj se mohou vyjadřovat k chodu školy. Žákům jsou prezentovány výsledky dotazníkových akcí, tyto výsledky jsou rozebírány a komentovány. Škola usiluje o otevřenou a vstřícnou atmosféru mezi žáky, mezi žáky a učiteli i dalšími pracovníky školy. Žáci jsou opakovaně seznamováni s právy i povinnostmi žáků i s dalšími normami a zásadami pro fungování školy a společnosti. Podporována je samostatnost, ale i odpovědnost jednotlivce. Učitelé vedou žáky k odpovědnému vtahu k hodnotám, k hospodárnosti i ochraně zdraví a bezpečnosti. Učitelé vedou žáky k ekologickému chování a podporování myšlenky udržitelného rozvoje. Kompetence k podnikavosti Učitelé pomáhají žákům při rozhodování o budoucím profesním zaměření podáváním informací o podmínkách studia a možnostech uplatnění na pracovním trhu.. Žáci jsou vedeni k přípravě na rozhodování v reálných životních situacích, na schopnost plánovat a rozhodovat vyhodnocením možných řešení, přínosů a rizik zapojením do příprav a realizace při aktivitách jako jsou Majáles, maturitní ples, vánoční besídka, exkurze, školní žákovské projekty. Škola spolupracuje s úřadem práce při podání informací maturitním třídám Rovněž skupinová výuka, praktické cvičení a laboratorní cvičení, kdy učitelé seznamují žáky s pracovními podmínkami z hlediska funkčnosti přístrojů a techniky, z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, podporují rysy podnikavosti. Účast v soutěžích podporuje soutěživost a pomáhá odhalit žákům jejich schopnosti.. Rozvoj kompetencí k podnikavosti podporuje i nabídka volitelných předmětů. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou prostřednictvím výchovného poradce a třídního učitele a se zákonnými zástupci žáků. Škola umožňuje těmto žákům zapojení do běžné výuky, samozřejmě s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby, zabezpečí jim individuální přístup, osobní konzultace a v případě potřeby umožní těmto žákům individuální vzdělávací plán, který se vypracuje ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem. Plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku. Součástí je i zohlednění druhu stupně a míry postižení při hodnocení výsledků ve vzdělávání. Škola je vybavena bezbariérovým přístupem pro žáky tělesně postižené pouze do přízemí a je schopna standardně zajistit pouze vzdělávání žákům s menším zdravotním postižením. Těmto žákům jsou poskytovány v souladu s individuálním vzdělávacím plánem podle možnosti školy potřebné materiálně technické podmínky, případně pak speciální didaktické a kompenzační učební - 10/325 -

11 pomůcky přizpůsobené potřebám žáků. U maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek se postupuje podle platné legislativy s ohledem na speciální vzdělávací potřeby. Škola společně se Sdružením Maturitas bude hledat i možnosti finanční podpory pro žáky ze sociálně slabšího prostředí, aby tito žáci mohli plnohodnotně využívat vzdělávací nabídky školy i mimoškolních aktivit. Podle druhu zdravotního postižení, zdravotního a sociálního znevýhodnění škola využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a hodnocení a využívá dostupné kompenzační a učební pomůcky a speciální didaktické pomůcky vždy po dohodě se specializovanými odbornými institucemi. U žáků se sociálním znevýhodněním maximálně spolupracujeme s rodinou a sociálními pracovníky pro překonání bariér v sociální, kulturní a jazykové oblasti. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nabízíme tedy vždy nadstandardní péči, individuální přístup všech vyučujících, taktnost a pomocnou ruku. 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Mimořádně nadaným žákem se rozumí žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Vzdělávaní těchto žáků se může realizovat formou individuálního vzdělávacího plánu, který se vypracuje na základě stanoviska školského poradenského zařízení a vyjádření zákonného zástupce. Individuální vzdělávací plán může být i ukončen, pokud žák neplní stanovené podmínky. Škola věnuje mimořádnou pozornost i všem dalším nadaným a talentovaným studentům formou individuální péče, hledáním nejefektivnější formy výuky, uplatňováním systému volitelných a nepovinných předmětů, umožněním studia a pobytu v zahraničí a zapojováním do středoškolské odborné činnosti, olympiád a dalších soutěží. 3.5 Profil absolventa: má vytvořeny pevné studijní návyky, je schopen pracovat s informačními zdroji, informace dokáže analyzovat, rozhodovat se a svá rozhodnutí realizovat a aplikovat přijímá hodnoty občanské společnosti je osobností s širokým všeobecným přehledem a zároveň vyprofilovanou orientací pro další studium nebo uplatnění ve společnosti dokáže komunikovat s lidmi, spolupracovat v týmech, diskutovat a prezentovat svoje názory ovládá dva cizí jazyky na velmi dobré nebo dobré úrovni uživatelsky bezproblémově pracuje s počítačem a internetem na úrovni minimálně potřebné pro studium na vysokých školách chápe globální souvislosti společenských, přírodních, ekologických a ekonomických jevů ve světě i praktickém životě uvědomuje si charakteristiky zdravého způsobu života je připraven ke studiu na vysokých školách je uplatnitelný na trhu práce - 11/325 -

12 3.6 Organizace přijímacího řízení: Ve čtyřletém studiu je každoročně otevírána jedna třída se 30 žáky. Do vyššího stupně osmiletého studia postupují automaticky žáci po čtvrtém ročníku nižšího stupně osmiletého. Přijímací řízení se řídí aktuálně platnou legislativou a ředitel školy vždy vyhlašuje organizaci maturitní zkoušky na webových stránkách školy 3.7 Organizace maturitní zkoušky: Organizace maturitní zkoušky se řídí aktuálně platnou legislativou. Ředitel školy vždy vyhlašuje organizaci maturitní zkoušky na webových stránkách školy - 12/325 -

13 3.8 Začlenění průřezových témat Zkratka číslo Průřezové téma / tématický okruh Předmět / ročník OSV 1 Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 2 Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů 3 Sociální komunikace 4 Morálka všedního dne 5 Spolupráce a soutěž VES Osobnostní a sociální výchova Čj-2,3 Aj-1,3 Nj-1,2,3,4 SV-1 SSV-4 D-2 Log-4 DV-4 Hv-1 Čj-2,3,4 Aj-1,3 Nj-4 M-1,2 SM-4 Ch-1,4 AV-1 SSV- 4 La-3 SCBCh-2 DV-4 SV-2 HV-1,2 Čj-1,2,3,4 Aj-2,3,4 Nj-1,2,4 M-1 SV-1,2 La-3 SCBCh-2 Log-4 DV-4 Hv-1,2 Aj-1,2,4 Nj-1,2,3 SV-1,2,4 SSV-4 SV-1,2 Hv-1,2 M-1,2 SM-4 SV-2 Rj-2 DV-4 TV-1,2,3,4 F-1,2 SF-2 SCMF - 2 Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech 1 Globalizační rozvojové procesy Aj-1,2,4 Z-1 D-1 SV-3 2 Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Aj-1,2,4 SCh-4 Z-1 D-1,3 SV-3 SSV-4 3 Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Aj-1,2,3,4 Z-1,2 SSV-4 D-1,2,3 4 Žijeme v Evropě Aj-1,2,3,4 Nj-2,4 Z-2 SSV-4 D-1,2,3 Rj-2,3 DV-4 Hv-1,2 5 Vzdělávání v Evropě a ve světě Aj-1,2,3,4 Nj-4 Z-3,4 Rj-3 MKV 1 Základní problémy sociokulturních rozdílů Multikulturní výchova Aj-1,4 Nj-2, B-3, Z-1,4 SSV-4 D-1,2 SCBCh-3 2 Psychosociální aspekty interkulturality Aj-2,4 Z-1,4 SSV-4 Hv-1,2 3 EV Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Environmentální výchova Čj-1,3 Aj-2,4 Nj-2,4 Z-1,4 D-1 La-3,4 1 Problematika vztahů organismů a prostředí Aj-1,4 B-1,2 SB-4 Z-1 SBCh-2 2 Člověk a životní prostředí Aj-1,4 Nj-3,4 Ch-1,2,3 SCh-4 SB-4 Z-1 F-1,2,3 SF-4 3 Životní prostředí regionu a České republiky Aj-1,2,4 Nj-3,4 B-1 SB-4 Z-2 MV Mediální výchova 1 Média a mediální produkce Čj-1 Aj-1,2,3,4 DV-4 Hv-1,2 In-1 2 Mediální produkty a jejich významy Čj-2,3,4 Aj-2,3,4 Nj-4 DV-4 Hv -1,2 3 Uživatelé Aj-2,3,4 DV-4 Hv-1,2 4 Účinky mediální produkce a vliv medií Aj-1,2,3,4 D-3 DV-4 Hv -1,2 5 Role medií v moderních dějinách Aj-3,4 D-3 DV-4 Hv -1,2-13/325 -

14 4 Učební plán Učební plán pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého studia od VYUČOVACÍ PŘEDMĚT 1.B + 5.A 2.B + 6.A 3.B + 7.A 4.B + 8.A Dotace celkem: Disponibilní hodiny Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Společenské vědy Ekonomie Dějepis Kulturní dějiny Evropy Tělesná výchova Hudební výchova/výtvarná výchova 2/2 2/ Informatika Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět CELKEM HODIN: Poznámky k učebnímu plánu pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého studia od UP je koncipován tak, aby podstatná část učiva (mimo vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a Matematiky) zahrnuta do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia byla součástí učiva ročníku. Ve čtvrtém ročníku bude celkem 8 vyučovacích hodin volitelných předmětů a zároveň dochází ke snížení počtu vyučovacích hodin na 30 týdně. 1. Dalším cizím jazykem je Německý jazyk, AJ je povinný pro všechny 2. Vzdělávací obsah oborů Geologie je integrován do předmětu Zeměpis. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví v rozsahu 1 vyučovací hodiny je zahrnut do předmětů: Společenské vědy (16), Biologie ( 0,3), Tělesná výchova (0,2) 3. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce v rozsahu 1 vyučovací hodiny je zahrnut do předmětů: Ekonomie (20 hodin v maturitním ročníku), Společenské vědy ((0,2) a Český jazyk a literatura (0,1) 4. Volitelné předměty: - 14/325 -

15 Třída 2. B a 6. A Volitelný předmět 1: žáci si volí 1 předmět na nabídky: Seminář a cvičení z biologie a chemie, Seminář a cvičení z matematiky a fyziky, Ruský jazyk Třída 3. B a 7. A Volitelný předmět 1: žáci pokračují ve zvoleném předmětu z roku předchozího Volitelný předmět 2: Žáci si volí 1 předmět z nabídky: Konverzace v NJ, Konverzace v AJ, Deskriptivní geometrie, Latinský jazyk Třída 4. B a 8. A Žáci si volí vždy jeden předmět z nabídky, nebo 4 ze všech volitelných předmětů (podle počtu žáků a jejich zájmu a organizaci rozvrhu). Volitelný předmět 1: Seminář z biologie, Seminář z dějepisu, Seminář z informatiky, Dramatická výchova Volitelný předmět 2: Seminář z chemie, Logika, Konverzace v NJ, Latinský jazyk Volitelný předmět 3: Seminář z českého jazyka a literatury, Konverzace v AJ, Seminář z matematiky Volitelný předmět 4: Seminář z fyziky, Seminář ze společenských věd, Seminář ze zeměpisu Poznámka: Volitelné předměty s dvouletým kurzem: Seminář a cvičení z biologie a chemie, Seminář a cvičení z matematiky a fyziky, Ruský jazyk, Latinský jazyk Volitelné předměty s jednoletým kurzem: všechny ostatní Volitelné předměty se otvírají v závislosti na zájmu žáků a organizaci rozrvrhu. 5. Dělení tříd: a/ AJ, NJ: do počtu 18 ve třídě nedělí se ve třídě dělí se 2 hodiny ze 4 dělí se 2 hodiny ze 3 (pouze v 1. roč.) dělí se 1 hodiny ze 3 (ostatní ročníky) 24 a více dělí se všechny hodiny b/ Informatika : do počtu 21 ve třídě nedělí se 22 a více třída se dělí - 15/325 -

16 c/ F, Ch, B - třída se dělí na laboratorní cvičení v případě potřeby (materiální vybavení, organizační náročnost) Realizace vzdělávací oborů v jednotlivých předmětech: Český jazyk a literatura: Cizí jazyk: Další cizí jazyk: Matematika a její aplikace: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika a informační a komunikační technologie: Dějepis: Občanský a společensko vědní základ: Fyzika: Chemie: Biologie: Geografie: Geologie: Hudební obor: Výtvarná obor: Tělesná výchova: Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Informatika Dějepis, Kulturní dějiny Evropy Společenské vědy Ekonomika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Biologie, Tělesná výchova, Společenské vědy Společenské vědy, Ekonomie, Český jazyk a literatura - 16/325 -

17 Realizace vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví výstup předmět/ročník ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím a zdravím druhých zařazuje do denního režimu osvojené způsoby relaxace; v zátěžových situacích uplatňuje osvojené způsoby regenerace podle konkrétní situace zasáhne při závažných poraněních a život ohrožujících stavech VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ Bi/3, SV/4 Tv/1,2,3,4, SV/1 Bi/3 103 korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích SV/2 104 posoudí hodnoty, které mladým lidem usnadňují vstup do samostatného života, partnerských vztahů,manželství a rodičovství, a usiluje ve svém životě o jejich naplnění SV/2 105 projevuje etické a morální postoje k ochraně matky a dítěte SV/2 ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE 106 orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách SV/ uplatňuje odpovědné a etické přístupy k sexualitě, rozhoduje se s vědomím možných důsledků orientuje se v problematice reprodukčního zdraví z hlediska odpovědnosti k budoucímu rodičovství SV/3 109 zná práva každého jedince v oblasti sexuality a reprodukce SV/3 Bi/3 RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE 110 projevuje odolnost vůči výzvám k sebepoškozujícímu chování a rizikovému životnímu stylu Bi/3, SV/3 111 zaujímá odmítavé postoje ke všem formám rizikového chování Bi/3, SV/ uvede důsledky porušování paragrafů trestního zákona souvisejících s výrobou a držením návykových látek a s činností pod jejich vlivem, sexuálně motivovanou kriminalitou, skrytými formami individuálního násilí a vyvozuje z nich osobní odpovědnost rozhoduje podle osvojených modelů chování a konkrétní situace o způsobu jednání v situacích vlastního nebo cizího ohrožení OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ SV/2 SV/2 Tv/1,2,3,4 114 rozhodne, jak se odpovědně chovat při konkrétní mimořádné události Tv/1,2,3,4 115 prokáže osvojené praktické znalosti a dovednosti související s přípravou na mimořádné události a aktivně se zapojuje do likvidace následků hromadného zasažení obyvatel Tv/1,2,3,4-17/325 -

18 Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce výstup TRH PRÁCE A PROFESNÍ VOLBA kriticky posoudí své zdravotní, osobnostní a kvalifikační předpoklady pro volbu dalšího studia a profesní orientace posuzuje profesní a vzdělávací nabídku vztahující se k jeho profesní volbě a kariéře posoudí profesní poptávku na českém i evropském trhu práce a pružně na ni reaguje dalším vzděláváním vyhotoví potřebnou dokumentaci pro přijímací řízení k dalšímu studiu i ve zvolené profesi vhodně prezentuje vlastní osobu a práci, vhodně vystupuje při přijímacím pohovoru nebo konkurzu reflektuje význam práce pro psychické zdraví člověka, vytvoří si vyvážený pracovní rozvrh s ohledem na své osobní vztahy PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY předmět/ročník SV/4 SV/4 SV/4 Čj/2 Čj/2 SV/2 207 uvede postup, jak uzavřít pracovní smlouvu a podat výpověď SV/3, 208 uvede svá pracovní práva a vyžaduje jejich respektování od ostatních, respektuje své pracovní povinnosti Eko/4, SV/3 209 objasní funkci odborů Eko/4, SV/3 210 volí bezpečné pracovní postupy šetrné k životnímu prostředí, používá adekvátní pracovní pomůcky Eko/4 211 chová se poučeně a adekvátně situaci v případě pracovního úrazu Eko/4 TRŽNÍ EKONOMIKA vysvětlí na základě konkrétní, reálné a aktuální situace ve společnosti mechanismy fungování trhu stanoví cenu jako součet nákladů, zisku a DPH, vysvětlí, jak se cena liší podle typu zákazníků, místa či období, objasní důvody kolísání cen zboží či pracovní síly na trhu podle vývoje nabídky a poptávky Eko/4, SSV/4 Eko/4 214 rozpozná běžné cenové triky (cena bez DPH aj.) a klamavé nabídky Eko/4 215 rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnější Eko/4 216 posoudí výhody a rizika podnikání v porovnání se zaměstnáním Eko/ uvede, jak postupovat při zakládání vlastní podnikatelské činnosti a jak zažádat o živnostenské oprávnění analyzuje skrytý obsah reklamy, kriticky posuzuje podíl marketingu na úspěchu výrobku na trhu NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ÚLOHA STÁTU V EKONOMICE Eko/4 Eko/4 219 objasní základní principy fungování systému příjmů a výdajů státu Eko/4-18/325 -

19 rozlišuje základní typy daní, rozlišuje, na které jeho činnosti se zdaňovací povinnost vztahuje uvede, jakým způsobem podá daňové přiznání především k dani z příjmu, jak provede základní výpočty daní a zjistí výši sociálního a zdravotního pojištění na základě aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdůležitějších ekonomických ukazatelů (inflace, úroveň HDP, míra nezaměstnanosti) na změny v životní úrovni občanů vysvětlí podstatu inflace a její důsledky na příjmy obyvatelstva, vklady a úvěry, dlouhodobé finanční plánování a uvede příklady, jak se důsledkům inflace bránit uvede postup, jak vypočítá životní minimum své domácnosti, a zažádá o sociální dávku, na niž má nárok objasní funkci podpory v nezaměstnanosti, funkci úřadů práce a personálních agentur, vyhledá informace o zaměstnání a rekvalifikaci v různých typech médií FINANCE používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze za použití kursovního lístku Eko/4 Eko/4 Eko/4 Eko/4 Eko/4 SV/3 Eko/4 228 uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti forem investic do cenných papírů Eko/ rozliší pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje a na základě toho sestaví rozpočet domácnosti navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jak naložit s přebytkovým rozpočtem domácnosti na příkladu vysvětlí, jak uplatňovat práva spotřebitele (při nákupu zboží a služeb,včetně produktů finančního trhu) navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky (spoření, produkty se státním příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti aj.), vybere nejvýhodnější produkt pro investování volných finančních prostředků a vysvětlí proč vybere nejvýhodnější úvěrový produkt s ohledem na své potřeby a zdůvodní svou volbu, posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení vysvětlí způsoby stanovení úrokových sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN Eko/4 Eko/4 Eko/4 Eko/4 Eko/4 Eko/4 235 vybere nejvýhodnější pojistný produkt s ohledem na své potřeby Eko/4 236 objasní funkci ČNB a její vliv na činnost komerčních bank Eko/4, SSV/4 237 využívá moderní formy bankovních služeb, včetně moderních informačních a telekomunikačních technologií, ovládá způsoby bezhotovostního platebního styku Eko/4-19/325 -

20 5 Učební osnovy Viz příloha 1 učební osnovy - 20/325 -

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků

Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní škola, Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Pravidla hodnocení a klasifikace žáků Příloha č: 1 - Školního řádu Č.j.: Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA Veselá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání My, žáci dřevohostické Veselé školy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)...

Výchovné a vzdělávací strategie:...39 1. ročník...40 2. ročník...41 3. ročník...43 4. ročník...44 JAZYK ANGLICKÝ (osmileté)... Obsah OBSAH...1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...8 VELIKOST ŠKOLY:...8 VYBAVENÍ ŠKOLY:...8 VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ:...9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU:...9 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace IČ: 21551472 Komenského 578, Milovice Mladá 289 23, tel: 325 532 598 ŠD Komenského 581, tel: 734 327 785, 730 127 454, MŠ Komenského 581,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu)

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (příloha školního řádu) Vypracoval: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SČMSD, ŽATEC, S.R.O. Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec DRŽITEL CERTIFIKÁTU DLE ISO 9001 Obor vzdělávání: 65-41-L/01 Gastronomie Školní vzdělávací program:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Damníkov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Moudrá sova se ve světě neztratí Obecná ustanovení 73 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Rámcový vzdělávací program obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP. Veřejnosprávní činnost Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Veřejnosprávní činnost ver.4 od 1.9.2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL

Více

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁSADY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/004

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA člen Asociace českých daltonských škol www.zspremyslovo.cz tel.: 548 212 014 OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI.

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Základní škola Bystré, okres Svitavy

Základní škola Bystré, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: I/2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: /2007 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 18.6. 2007 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2007 PaedDr.

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více