Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji"

Transkript

1 Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října Ostrava Tel.: Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

2 Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října Ostrava Tel.: Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

3 Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji aneb přehled lůžkových zdravotnických zařízení center vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR screeningových pracovišť rozmístění vybrané zdravotnické techniky práv pacienta platné legislativy v oblasti zdravotnictví řešení krizových životních situací v oblasti zdravotnictví zdravotních pojišťoven zajímavých odkazů v oblasti zdravotnictví / zdraví Moravskoslezský kraj 1

4 Obsah 1. ÚVOD Práce s publikací vyhledání zdravotnického zařízení Druhy zdravotní péče Vybraná zdravotnická technika SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Lůžková zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji Druhy poskytované péče v Moravskoslezském kraji Přehled center vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR Přehled screeningových pracovišť v Moravskoslezském kraji Přehled vybrané zdravotnické techniky v Moravskoslezském kraji REGIONY Region Bruntál Lůžková zdravotnická zařízení Akreditovaná screeningová pracoviště Vybraná zdravotnická technika Region Frýdek-Místek Lůžková zdravotnická zařízení Screeningová pracoviště Vybraná zdravotnická technika Region Karviná Lůžková zdravotnická zařízení Screeningová pracoviště Vybraná zdravotnická technika Region Nový Jičín Lůžková zdravotnická zařízení Screeningová pracoviště Vybraná zdravotnická technika Region Opava Lůžková zdravotnická zařízení Screeningová pracoviště Vybraná zdravotnická technika Region Ostrava Lůžková zdravotnická zařízení Screeningová pracoviště Vybraná zdravotnická technika LÁZNĚ HOSPICOVÁ PÉČE ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ, DĚTI A STOMATOLOGICKÁ PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÉ STANICE KOJENECKÉ ÚSTAVY, DĚTSKÉ DOMOVY, DĚTSKÉ STACIONÁŘE A DĚTSKÁ CENTRA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY PRÁVA PACIENTA SEZNAM PLATNÉ LEGISLATIVY ŘEŠENÍ VYBRANÝCH SITUACÍ V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ / ZDRAVÍ...92 POUŽITÉ ZKRATKY...96 ZÁVĚR Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 3

5 1úvod Držíte v rukou publikaci s názvem Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji, která je v pořadí již 2. vydáním. Jedná se o aktualizaci stávající publikace. Cílem této publikace je usnadnit orientaci v síti zdravotnických zařízeních v kraji, se zaměřením na lůžkovou péči, specializovaná centra a screeningová pracoviště. Najdete zde nejen přehled všech lůžkových zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji, základní telefonní a ové kontakty, ale také přehled základních zákonů ve zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, návody řešení složitých životních situací v oblasti zdravotnictví, práva pacientů a mnoho dalších užitečných informací. 4 Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 5

6 1 Úvod Úvod 1 S touto publikací se s největší pravděpodobností setkáváte u svého praktického lékaře, na obecním úřadě nebo v informačním centru ve větších městech. Tuto publikaci také můžete nalézt na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Doufáme, že Vám tato publikace bude ku prospěchu a přejeme Vám hodně zdraví. 1.1 Práce s publikací vyhledání zdravotnického zařízení I. Vyhledání zdravotnického zařízení podle názvu v Moravskoslezském kraji V kapitole 2 Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji naleznete v tabulkách abecední seznam lůžkových zdravotnických zařízení a přehled druhů poskytované zdravotní péče s uvedením strany, kde naleznete podrobnější informace o zdravotnickém zařízení. Dále v kapitole 2 naleznete přehled center v Moravskoslezském kraji vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR. II. Vyhledání lůžkových zdravotnických zařízeních, screeningových pracovišť a vybrané zdravotnické techniky podle regionů V kapitole 2 Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji naleznete v tabulkách přehled lůžkových zdravotnických zařízení, screeningových pracovišť a vybrané zdravotnické techniky podle regionů s uvedením strany, kde naleznete podrobnější informace. III. Vyhledání zdravotnického zařízení podle vybrané zdravotnické techniky V kapitole 2 Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji naleznete v tabulce seznam vybrané zdravotnické techniky s uvedením strany, kde naleznete podrobnější informace o konkrétní vybrané zdravotnické technice. 1.2 Druhy zdravotní péče Základní péče Základní formou zdravotní péče je péče primární, jejímž úkolem je zabezpečení komplexního, dlouhodobého a soustavného sledování vývoje zdravotního stavu pacienta, se zohledněním všech informací o jeho zdravotním stavu. Součástí je také sledování a koordinace návaznosti poskytované primární zdravotní péče na péči sekundární. Cílem primární péče je poskytovat ji co nejblíže sociálnímu prostředí pacienta, popřípadě zajistit její návaznost na péči sociální. Jedná se o péči ambulantní, jejíž součástí je i návštěvní služba. Primární péče je u nás zachovávána ve čtyřech odbornostech: praktický lékař pro děti a dorost, všeobecný praktický lékař, praktický lékař gynekolog, zubní lékař. Základními obory akutní lůžkové péče, která je poskytována v ústavních zdravotnických zařízeních, jsou: vnitřní lékařství, chirurgie, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví. Specializovaná péče Specializovaná péče je péče, která je poskytována v rozsahu příslušné způsobilosti, včetně lůžkové péče. Je součástí sekundární péče, tj. zdravotní péče poskytované zpravidla na vyžádání praktického lékaře, popřípadě jiného ošetřujícího lékaře. Specializovaná ambulantní péče je poskytována pacientům v případech, kdy výkon zdravotní péče nenáleží do způsobilosti praktického lékaře, nebo se nejedná o ošetřovatelskou nebo lékárenskou péči. Specializovaná ambulantní péče je poskytována v ambulancích nemocnic, samostatných ambulantních zařízeních nebo sdružených ambulantních zařízeních, popř. ve specializovaných laboratořích jako konziliární činnost pro lékaře primární péče v oblasti specializovaných oborů, dále jako zdravotní péče diagnostická a léčebná popř. bezprostředně po ukončení hospitalizace, vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta. Ke specializovaným oborům zdravotní péče patří například: neurologie, ortopedie, oftalmologie, urologie, ORL (ušní, nosní, krční), dermatovenerologie, anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče, plastická chirurgie, oftalmologie, psychiatrie aj. 1.3 Vybraná zdravotnická technika Zdravotnická technika v obecném pojetí zahrnuje veškerou přístrojovou techniku používanou ve zdravotnictví. Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení lze rozdělit do tří skupin. Základní skupinu představuje přístrojové a technické vybavení, které je zdravotnické zařízení povinno mít a užívat tím je podmíněna registrace určitého typu zdravotnického zařízení, tato skupina je taxativně vymezena v příloze dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na min. vybavení zdravotnických zařízení. Další skupina zahrnuje přístrojové vybavení, které mohou zdravotnická zařízení libovolně pořizovat. Pořizování přístrojového vybavení z této skupiny je věcí potřeb, finančních možností a koncepce zdravotnických zařízení, s ohledem na zaměření a oborovou specializaci. Poslední, nejsložitější skupina, zahrnuje přístroje z oblasti tzv. vybrané zdravotnické techniky VZT (později přístrojové zdravotnické prostředky PZP). Jedná se o skupinu finančně náročnějších přístrojů specifického technického zaměření, jejichž počet by měl být na území státu, popř. kraje, cíleně regulován a rovnoměrně rozmísťován, dle potřeb, nároků a specifik jednotlivých lokalit. V současnosti je oblast přístrojových zdravotnických prostředků v kompetenci zdravotnických zařízení, případně zřizovatele a zdravotních pojišťoven. Zásadními kritérii pro pořizování tohoto typu techniky jsou především počet, dostupnost a využití přístrojových zdravotnických prostředků ve spádovém území, erudice personálního obsazení daného pracoviště a požadavky na zdroje veřejného zdravotního pojištění. 6 Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 7

7 1 Úvod Úvod 1 Přístroje vybrané zdravotnické techniky 1. Počítačový tomograf (CT) Metoda vychází z principu kombinace rentgenového přístroje a počítače. Principem je rentgenování probíhající v prstenci ( tunelu ) tomografu současně v mnoha směrech, počítačem je rekonstruován řez kolmo k podélné ose lidského těla nebo jeho části, tedy v rovině, která je pro klasickou rtg diagnostiku zcela nedostupná. Výsledkem je sada obrázků, které (ve vrstvách silných jen několik milimetrů), zřetelně znázorňují orgány, cévy, svaly, tukovou tkáň i eventuálně přítomnost volné tekutiny. 2. Nukleární magnetická rezonance (NMR) Používá magnetických impulsů ke zhotovení vrstvových snímků (řezů) libovolných částí lidského těla. Oproti rentgenovému vyšetření nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením. Diagnostické informace při vyšetření NMR jsou získávány z tělesných tkání a orgánových struktur na základě chování atomů vodíku v silném magnetickém poli. Mnohdy nahrazuje invazivní vyšetřování a používání rizikových kontrastních látek. Výstupem vyšetření jsou snímky, které posléze hodnotí lékař s ohledem na přítomnost normální nebo patologicky utvářené tkáně ve vyšetřované oblasti. Používá se mimo jiné zejména pro vyšetření mozku a nervového systému, kloubů, pánve, břicha, cév a dalších. RTG skiaskopicko-skiagrafické mobilní s C - ramenem Použití: kardiochirurgie, cévní chirurgie, gastroenterologie, ortopedie, traumatologie, urologie. Vhodné pro universální angiografie, angiokardiografické, endovaskulární a neurovaskulární intervence (intervenční kardiologie - angioplastiky), zavádění elektrod pro kardiostimulaci a dalších implantátů (stentgrafty). Některé přístroje mohou spolupracovat s navigačními chirurgickými systémy. Uplatňují se na operačních sálech, emergentních jednotkách, jednotkách intenzivní péče, arytmologických a katetrizačních jednotkách. Moderní velká C-ramena se blíží svými parametry stabilním angiografickým zařízením. Lze je používat i pro diagnostické koronarografie, ale nemusí stačit pro celodenní intenzivní provoz. Vzhledem k mobilitě se uplatňují na víceúčelových operační sálech a pro invazivní kardiologii. Následující 2 kategorie popisují stabilní skiagrafická zařízení, tj. zařízení pro snímkování ležících nebo stojících pacientů - se stolem nebo s vertigrafem. Co se týče oblasti použití jedná se o veškerou klasickou radiologii, tj. rentgenologii dutiny hrudní, oblasti břišní a pánevní, neuroradiologie (mozek, páteř, hlava a krk), muskuloskeletární radiologie. Skiagrafické pracoviště bývá základní složkou všech léčebných zdravotnických zařízení, která provádí diagnostiku. Skiaskopicko-skiagrafické konvenční přístroje Snímkování se provádí na standardní filmy v kazetách, následuje zpracování ve vyvolávacím automatu. 3. Angiografické a kardioangiografické přístroje Patří mezi rentgenové zobrazovací přístroje. Angiografická zařízení zahrnují celý rozsah diagnostických a intervenčních neurovaskulárních angiografií diagnóza, plánování chirurgického výkonu, provádění intervenčních procedur, sledování výsledků léčení. Kardioangiografické zařízení se používá pro celý rozsah diagnostických a intervenčních kardiovaskulárních angiografií, včetně koronarografií pro předoperační diagnostiku pro kardiochirurgické výkony, rovněž pro všechny výkony intervenční (invazivní) kardiologie. Pro většinu aplikací stačí jednoprojekční zařízení. Moderní zařízení mohou rychle změnit zobrazovací rovinu. Při neurointervenčních výkonech jsou potřeba současně pohledy ve dvou vzájemně kolmých rovinách bez změny polohy ramen. Umožňuje to dvouprojekční angiografické zařízení, které je rovněž využíváno pro diagnostiku u novorozenců a malých dětí, kdy je nutné provádět vyšetření s minimálními dávkami kontrastní látky. 4. Terapeutický ozařovač Radioterapeutický terapeutický ozařovač (RTO) slouží k léčbě nenádorových i nádorových onemocnění, nejčastěji k léčebnému ozáření degenerativních a zánětlivých onemocnění pohybového aparátu u artrotických bolestí kloubů, bolestí při degenerativních postiženích páteře atd. RTO poskytuje velmi dobré výsledky ve smyslu snížení bolesti u pacientů, kteří nemohou ze závažných důvodů podstoupit operační, případně jinou kauzální či symptomatickou léčbu. RTO se dále používá v onkologických indikacích, tedy i protinádorovému ozařování (k ozařování nádorových afekcí). 5. RTG simulátor pro radioterapii K přesnému zaměření nádoru slouží speciální rentgenový nebo CT přístroj, upravený pro potřeby radioterapeutického zaměření, zvaný simulátor. Pomocí tohoto přístroje je zjištěno uložení nádoru (a regionálních uzlin) a jejich vztah k povrchu těla. Poté je lékařem spolu s radiologickým laborantem vypracován ozařovací plán. Ve druhé fázi se na základě ozařovacího plánu na povrch těla nemocného speciální barvou namalují značky, které umožní nastavit nemocného do naprosto stejné polohy a ozářit opravdu jen požadovanou oblast. (Pozn.: U některých nádorů - zejména při léčbě paliativní - může být přípravná fáze jednodušší a k zaměření nádoru může postačovat běžný rentgen). 6. RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje Patří mezi rentgenové zobrazovací přístroje. Tyto přístroje slouží především pro zobrazovací výkony na operačních sálech, trauma jednotkách, pro výkony ortopedické, traumatologické a pro všeobecnou chirurgii. Dle stupně technické úrovně a vyspělosti rozlišujeme: Skiaskopicko-skiagrafické přístroje s digitalizací I. a II. kategorie Zařízení s nepřímou digitalizací (CR) místo filmového materiálu používá kazety s opakovatelně použitelnou paměťovou fólií. Exponovaná kazeta se vloží do čtecího zařízení (reader), které převede latentní obraz na elektrický signál v digitální formě. Expozice stačí nižší, pacient je méně poškozován zářením, odpadá vyvolávací proces, manipulace s chemikáliemi, čekání na vyvolání snímků, odpadají náklady na filmy. Obrazy se přenáší elektronicky po síti a zobrazují na monitorech pracovních stanic. Archivace obrazů je elektronická. Trvalé zálohování se provádí na CD / DVD discích. CR systém umožňuje využít stávající RTG vybavení a pořídit jen paměťové kazety a čtecí zařízení. Podkladem pro rozhodnutí je kalkulace nákladů na filmy. Zařízení s přímou digitalizací (DR) má místo kazety plochý panelový detektor, který přímo vytváří obraz v digitální formě. Přenos obrazů a archivace jsou eletronické jako u CR. Vyšší počáteční náklady (DR detektory, pracovní stanice, elektronický archiv) se vrací v úsporách na filmy. Zařízení DR umožňují nejvyšší prostupnost pacientů. 7. Gamakamera V současné době je nejdokonalejším zařízením pro výkon scintigrafie metody z oblasti nukleární medicíny, což je obor zabývající se diagnostikou a terapií pomocí radioaktivních izotopů. Scintigrafie je zobrazovací metoda, která na principu gama záření umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích a metabolismu. 8. PET kamera, včetně hybridních systémů Pozitronová emisní tomografie (PET) je moderní lékařská zobrazovací metoda, spadající do oboru nukleární medicíny. Jedná se o nejmodernější radionuklidovou diagnostickou metodu, která k zobrazení používá metabolické aktivity pozitronových radiofarmak. Na rozdíl od jiných zobrazovacích metod, které umožňují pouze identifikaci anatomických struktur, PET zhodnotí metabolickou aktivitu buněk a upozorní s vysokou přesností na funkční změny orgánů. Klinický přínos PET metody byl bezpečně ověřen zvláště v nádorové diagnostice, dále v kardiologii při detekci chorob srdečního svalu a v neurologii, především při diagnostice mozkových onemocnění. 9. Lithotryptor (neinvazivní na principu rázové vlny) Neinvazivní lithotryptor na principu rázové vlny (tzv. LERV) je přístroj určený k neinvazivnímu drcení ledvinových (event. žlučníkových) kamenů rázovou vlnou, určený urologům a gastroenterologům. Metoda je založena na principu krátkodobé intenzivní rázové vlny, která vzniká mimo tělo pacienta, prostupuje tkáněmi a je usměrňována rentgenovým naváděním do ohniska, ve kterém se nachází kámen. Účinkem rázové vlny, bez porušení integrity kůže, dochází k fragmentaci kamene, jehož úlomky pak spontánně odcházejí postupným vyplavováním. 8 Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 9

8 1 Úvod Úvod Hyperbarická komora Hyperbarická oxygenoterapie (hyperbaroxie) je léčebná metoda, spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku. Nabídka kyslíku je až 15x vyšší než při dýchání vzduchu za normálních podmínek. Dochází k plnému dosycení hemoglobinu kyslíkem, mnohonásobnému zvýšení parciálního tlaku kyslíku a jeho fyzikálnímu rozpuštění v krevní plazmě, což je využitelné u řady chorob, např: akutní intoxikace oxidem uhelnatým, popáleniny, dekompresní choroba, poranění s rozdrcením tkáně, nekrotizující bakteriální infekce měkkých tkání, ohrožené kožní transplantáty, intoxikace kyanidy. Ke dvěma základním oblastem, z nichž vyvstávají předmětné indikace, patří především oblast jednotlivých provozů v těžkém - těžebním průmyslu, kde častěji dochází k těžším pracovním postižením - úrazům či otravám (většinou oxidem uhelnatým). Druhou významnou indikační oblastí je sféra potápěčských nehod. 11. Mamografický rtg přístroj Při mamografickém vyšetření jde o zjištění stavu prsní žlázy pomocí rentgenového přístroje, odhalující případné patologické změny v prsní tkáni. Mamograf je přístroj, pomocí něhož lze na rentgenových snímcích odhalit změny (poruchy) popř. anatomická poškození prsní tkáně, a to již ve stadiu, kdy nemá pacientka žádné potíže. Z hlediska zaměření lze mamografii rozlišit na diagnostickou a screeningovou. Screeningová mamografie je určena ženám, které dosud nemají žádné potíže a objektivní nález. Při zjištění karcinomu v počátečním stadiu vývoje se zlepšuje prognóza a je zde vysoká, téměř stoprocentní pravděpodobnost vyléčení. Nádorové změny v tomto stadiu je možno odhalit pouze na dokonalém mamografickém snímku s použitím speciálního negatoskopu. U screeningu jsou vysoké požadavky na kvalitu snímků i na podmínky hodnocení. Naproti tomu u diagnostické mamografie je možno se opřít o klinický nález, další navazující vyšetření jsou častá, včetně biopsie. K diagnostické mamografii se přistupuje, pokud bylo již objeveno hmatné ložisko, popř. žena vykazuje jiné klinické příznaky podezřelé z přítomnosti nádorového onemocnění. 12. Hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory Hemodialýza je procedura, která čistí a filtruje krev - zbavuje tělo nebezpečných odpadů a nadbytečných solí a vody, přičemž zároveň kontroluje krevní tlak a pomáhá tělu udržet bezpečnou hladinu chemických látek jako jsou draslík, sodík a chloridy. Při hemodialýze je k odstranění zplodin látkové přeměny a škodlivin z krve užívána umělá ledvina, což je zařízení sestávající z dialyzačního lůžka a hemodialyzačního monitoru. Tímto způsobem je možná léčba akutně i chronicky nemocných pacientů s poruchami funkce ledvin. Jedná se o léčbu, která podmiňuje život pacientů a prodlužuje šanci úspěšné transplantace. 13. Plánovací 3D systém pro radioterapii 3D plánování je předpokladem pro konformní radioterapii. Plánování ozařování s pomocí CT přístroje je základem třírozměrného (tzv. 3D) plánování. Plánování umožňuje optimalizovat ozařovací proces tak, aby se docílilo maximální dávky homogenně v celém objemu ozařované části těla pacienta, a zároveň minimálního zatížení okolní tkáně. Plánování radioterapie se provádí pomocí plánovacího systému, do něhož se přenesou CT obrazy pacienta, zakreslí se obrys pacienta i obrysy všech důležitých anatomických struktur a cílový objem, který má být ozářen předepsanou dávkou. Obvykle se připraví více variant ozařovacího plánu, z nichž je pak vybrán optimální plán. 14. Rtg celotělový dvoufotonový kostní denzitometr Standardní metodou stanovení hustoty kostí je kostní denzitometrie. Kostní denzitometry (osteodenzitometry) jsou přístroje, které hodnotí kostní hmotu a umožňují tak odhadnout stupeň jejího úbytku při osteoporóze a riziko budoucích zlomenin. Nejčastěji používané rentgenové osteodenzitometry jsou DXA přístroje (dvouenergiové rentgenové absorpciometry). Jsou považovány za standard pro vyšetření a sledování osteoporózy. Tyto přístroje používají velmi slabé rentgenové záření o dvou energiích. Každá energie záření je jinak absorbována (pohlcena) kostí a jinak tukem a svalovinou. Tento princip zajišťuje přesné odlišení kosti od okolní měkké tkáně a umožňuje měřit prakticky jakoukoliv část skeletu. V praxi se denzita kostního minerálu měří většinou ve dvou místech skeletu. Zpravidla to bývá bederní páteř a horní část stehenní kosti. V situacích, kdy výpověď měření v těchto místech nelze spolehlivě posuzovat, např. při těžkých změnách na páteři (skolióza, zlomeniny, kovové implantáty), je vhodné doplnit ještě celotělové vyšetření, vyšetření předloktí nebo patní kosti. 15. Operační lasery Operačních laserů existuje více druhů, liší se podle média ve kterém koherentní záření vzniká. Pro ošetření kožních lézí se používají dvě skupiny laserů. V první skupině jsou tzv. vaporizační lasery, které se používají k přímému odstraňování kožních lézí. Dopadem paprsku na tkáň dochází k jejímu odpařování. Lze jej použít k odstranění jakýchkoliv kožních lézí, ale nedoporučuje se odstraňovat tímto způsobem pigmentové útvary. V druhé skupině jsou takzvané selektivní barvivové lasery, které jsou při dopadu na kůži schopny ji nepoškodit a účinkují až s příslušným barvivem pod povrchem kůže. Používají se na odstranění drobných cévních malformací. Speciálním typem laseru je oční laser. Ošetření sítnice laserem je základním léčebným postupem, zejména u cévních afekcí, zvláště pak u diabetické retinopatie. Využívá se však i u jiných typů onemocnění, například glaukomu. 16. Systémy pro peroperační navigaci Peroperační navigace je počítačová metoda používaná při složitých operacích. Na základě optické informace přenášené sondou. Počítač vytváří přesnou anatomickou rekonstrukci ve třídimenzionálním (3D) zobrazení operované části a samozřejmě i operované léze. Systém pro peroperační navigaci umožňuje okamžitou vysoce přesnou registraci a průběžnou korekci na změny objemu tkáně. Chirurgovi tak dává možnost naplánovat podrobný postup ještě před zahájením operace, v jejímž průběhu pak lze trvale sledovat přístupovou cestu až k operované lézi. 17. Přístroje pro chirurgickou robotiku Robotickou chirurgii lze charakterizovat jako operace s využitím počítačem řízeného robotického systému. Nejedná se o klasického robota v užším slova smyslu, ale principem je operace prováděná chirurgem, který využívá této technologické pomůcky pro znásobení svých chirurgických dovedností. Robot tedy sám o sobě neprovádí zákrok, jen přesně přenáší pohyby ruky chirurga. Robotické operační systémy umožňují provedení chirurgického zákroku v takové kvalitě a s takovou přesností, které člověk-operatér, není schopen dosáhnout. Navíc umožňují provedení chirurgického zákroku v místech, kde by byl klasickou chirurgickou nebo laparoskopickou technikou obtížně proveditelný. Pro pacienta je taková operace vysoce bezpečná. Výhodou robotické techniky je, že nevyžaduje přímý kontakt operatéra s pacientem, výrazně zvyšuje přesnost chirurgického výkonu (eliminuje třes rukou) a díky minimálnímu narušení pacientova těla (miniinvazivní technika) snižuje jeho operační trauma. Lékař má přitom zajištěn dokonalý 3D obraz a operace tak probíhá s maximální efektivitou. Umožňují chirurgovi provádět takové typy minimálně invazivních operací, které nejsou proveditelné s použitím dosud existujících technologií. Robotický systém Da Vinci lze využít při všech typech laparoskopických operací, v širokém portfoliu oborů - uplatňuje se v chirurgii, urologii, gynekologii, cévní chirurgii, kardiochirurgii a výhledově i v neurochirurgii. 18. Mimotělní oběh Komplexní metoda, která přímým spojením krevního oběhu se zevně umístěným technologickým zařízením umožňuje po určitou dobu zcela nahradit činnost srdce a plic v základních funkcích: krevní oběh, výměna krevních plynů, udržování acidobazické rovnováhy vnitřního prostředí, regulace teploty. Metoda mimotělního oběhu byla vyvinuta a slouží především k provádění kardiochirurgických zákroků na srdci a hrudní aortě. Technologii mimotělního oběhu je ale možné využít i v jiných situacích - např. k dlouhodobé podpoře oběhu, mimotělní výměně plynů při selhání plic, resuscitaci hluboce podchlazených nemocných, izolované perfuzi končetin chemoterapeutiky při maligních procesech, transplantaci plic, transplantaci jater, operacích intrakraniálních aneuryzmat v hluboké hypotermii atd. Základní funkcí přístroje pro mimotělní oběh je zabezpečit po dobu srdeční zástavy perfuzi organizmu okysličenou krví a zároveň odvést z tkání produkty tkáňového metabolismu. 10 Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 11

9 1 Úvod 19. CT simulátor pro radioterapii CT simulátor se liší od klasického CT přístroje pouze větším vyšetřovacím prostorem (pro umístění polohovacích a fixačních pomůcek na vyšetřovací stůl) a laserovým zaměřovacím systémem pro kontrolu přesné polohy pacienta. Slouží ke kontrole správné polohy ozařovače a pacienta. 20. Průtokový cytometr Je vhodný pro všechny aplikace analýzy buněk, jako jsou: imunofenotypizace, měření vápníku, apoptóza, buněčný cyklus, dna, transfekce GFP, počítání buněk, atd. Průtoková cytometrie se v 70. letech stala logickým pokračováním analýzy buněk hematologickými analyzátory a analyzátory částic. Ve spojení s dalšími objevy v příbuzných oborech se stala nedílnou součástí diagnostiky v imunologických a hematologických laboratořích. Pro průtokovou cytometrii je určeno rozsáhlé spektrum reagencií a monoklonálních protilátek různých formátů. 21. Přístroj pro stereotaktickou radiochirurgii a radioterapii CyberKnife Unikátní ozařovací přístroj CyberKnife kybernetický nůž je první robotický ozařovač ve střední a východní Evropě, který výrazně rozšiřuje možnosti léčby a dává odborníkům možnost léčit i pacienty, kterým v minulosti nebylo možné pomoci. Kybernetický nůž, který podstatně rozšíří léčebné možnosti v oblasti onkologické léčby, funguje podobně jako gama nůž. Jedná se o stereotaktické radiochirurgické zařízení, které se však nespecializuje pouze na oblast mozku, ale léčí nádory i v jiných oblastech těla. CyberKnife ozařuje s deset až třicetkrát větší přesností než jiné lineární urychlovače, takže dokáže podpořit naše schopnosti a možnosti jak v oblasti neuroonkologie, tak i mimo oblast mozkové tkáně. CyberKnife je pomocí robotnického ramene schopen vysílat svazek velmi tenkých paprsků z téměř každé pozice a ozařované místo i robotické rameno jsou nepřetržitě monitorovány a kontrolovány počítačem. Systém umí sledovat pozici nádoru během ozařování, takže reaguje na sebemenší pacientovy pohyby tak, aby nedošlo k poškození zdravé tkáně a záření bylo zacíleno pouze na nádor. Jeho sofistikovaný software sleduje pohyblivý cíl nádoru například v plících nebo játrech a dokáže směr ozařování tomuto pohybu přizpůsobit s přesností na 2 mm. Právě díky této extrémní přesnosti podstatně rozšíří možnosti v oblasti léčby malých nádorů v blízkosti životně důležitých struktur. 22. Terapeutický RTG přístroj Používá se zejména pro nenádorovou radioterapii (například při analgetické radioterapii pro patní ostruhy), radikální radioterapii kožních lézí (bazaliony, spinaliomy, melanom, kožní metastázy), paliativní radioterapii kostních metastáz (typicky v povrchově uloženém skeletu, například žebra). Pro RTG radioterapii je charakteristické použití jednoduchých technik plánování i provádění léčby. Je zdrojem brzdného rentgenového záření. Charakteristické je používání jednoduchých technik plánování i provádění léčby. Vzhledem k fyzikálním charakteristikám svazku: absorpce na povrchu tkání nebo těsně pod povrchem, relativně rychlý spád dávky se vzdáleností, relativně vyšší absorpce v kosti. 23. Systém pro traumanavigaci Navigace se začaly používat v traumatologii a neurochirurgii v několika posledních letech. Jejich principem je počítačová konstrukce virtuálního modelu skeletu nebo měkkých tkání z dat získaných buď na CT nebo peroperačně skiaskopicky a následně vložených do přístroje. Díky trojrozměrným hvězdicím, které jsou spojené pevně se skeletem požadované oblasti a dalším speciálním operačním přístrojům, které jsou kontinuálně snímané kamerami navigace je možno poté s tímto virtuálním modelem pracovat, aniž by byla nutná další peroperační RTG vyšetření. Výhody navigace jsou na jedné straně kvantitativní zlepšení péče snížení RTG zátěže řádově o desítky procent, urychlení některých operačních výkonů, jako například zavádění iliosakrálních šroubů. Dále přináší kvalitativní posun umožnění operačních výkonů, které by dříve nebyly technicky možné např. miniinvazivní osteosyntézy zlomenin pánve šrouby nebo peroperační kontrolu rotační úchylky při zlomeninách femuru nebo tibie. Naprosto nezbytné je však spojení s adekvátně kvalitním peroperačním skiaskopickým přístrojem, který umožní vkládání peroperačně získaných skiaskopických obrazů do navigačního přístroje. SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM 2KRAJI 12 Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 13

10 2. S E Z N A M Z D R A V O T N I C K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í V M O R A V S K O S L e 2 Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Lůžková zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji 2.2 Druhy poskytované péče v Moravskoslezském kraji Název Město Stránka Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. Čeladná 27 Bílovecká nemocnice, a.s. Bílovec 39 Bohumínská městská nemocnice, a.s. Bohumín 33 CNS-CENTRUM TŘINEC, s.r.o. Třinec 27 Dětské centrum Čtyřlístek, p.o. Opava, Havířov 43 Dětské centrum Domeček, p.o. Ostrava 47 Dětský domov Janovice u Rýmařova, p.o. Rýmařov 24 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 46 Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. Frýdek-Místek 27 Karvinská hornická nemocnice, a.s. Karviná 33 MUDr. Otakar Lucák, Klinika plastické chirurgie Ostrava, s.r.o. Ostrava 47 Městská nemocnice Ostrava, p.o. Ostrava 47 Městská nemocnice v Odrách-LDN, p.o. Odry 38 Nemocnice Český Těšín, a.s. Český Těšín 34 Nemocnice Podlesí, a.s. Třinec 27 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Havířov 34 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Karviná 34 Nemocnice Nový Jičín, a.s. Nový Jičín 39 Nemocnice Třinec, p.o. Třinec 27 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Frýdek-Místek 28 Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p.o. Metylovice 27 Podhorská nemocnice, a.s. Rýmařov, Bruntál 24 Psychiatrická léčebna Opava, p.o. Opava 43 Rehabilitační ústav Hrabyně Hrabyně 43 Sanatorium Jablunkov, a.s. Jablunkov 28 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Krnov 24 Silesia Medical, spol. s r.o. Ostrava 47 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 44 THERÁPON 98, a.s. Kopřivnice 39 Vítkovická nemocnice, a.s. Ostrava 48 Druh poskytované péče Zdravotnické zařízení Stránka Nemocnice Bílovecká nemocnice, a.s. 39 Bohumínská městská nemocnice, a.s. 33 CNS-CENTRUM Třinec, s.r.o. 27 Fakultní nemocnice Ostrava 46 Karvinská hornická nemocnice, a.s. 33 Městská nemocnice v Odrách-LDN, p.o. 38 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 47 Nemocnice Český Těšín, a.s. 33 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 28 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 34 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 34 Nemocnice Nový Jičín, a.s. 39 Nemocnice Podlesí, a.s. 28 Nemocnice Třinec, p.o. 28 Podhorská nemocnice, a.s. 24 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. 24 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. 44 Vítkovická nemocnice, a.s. 48 Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. 28 LDN Klokočov při Fakultní nemocnici Ostrava 46 LDN Město Albrechtice při SZZ Krnov, p.o. 24 LDN Nový Jičín-Vítkov, při Nemocnici Nový Jičín, a.s. 39 LDN při Městské nemocnici v Odrách, p.o. 39 Léčebny dlouhodobě LDN Opava při Slezské nemocnici v Opavě, p.o. 44 nemocných (LDN) LDN Orlová-Lutyně při NsP Karviná-Ráj, p.o. 34 LDN Ostrava-Radvanice při Městské nemocnici Ostrava, p.o. 47 LDN při Bohumínské městské nemocnici, a.s. 33 LDN při Sanatoriu Jablunkov, a.s. 28 LDN Therápon 98, Kopřivnice 39 OLÚ Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p.o. 29 Odborné léčebné ústavy Sanatorium Jablunkov, a.s. 29 (OLÚ) OLÚ TRN Krnov Ježník, Sdružené zdravotnické zařízení 25 Psychiatrické léčebny Psychiatrická léčebna Opava 43 Rehabilitační ústavy Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. 27 Rehabilitační ústav Hrabyně Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 15

11 2. S E Z N A M Z D R A V O T N I C K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í V M O R A V S K O S L e 2 Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 2 Druh poskytované péče Zdravotnické zařízení Stránka Lázně Darkov, a.s. 59 Lázně Kojenecké ústavy, dětské domovy, dětské stacionáře a dětská centra Hospice Lékařská pohotovostní služba Protialkoholní záchytné stanice Ostatní lůžková zařízení Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p. 57 AquaKlim, s.r.o. 60 Dětské centrum Čtyřlístek, p.o., Opava 76 Dětské centrum Domeček, p.o., Ostrava 77 Dětský domov Janovice u Rýmařova, p.o. 74 Dětská rehabilitace-stacionář, p.o., Hlučín 76 Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici v Ostravě, p.o. 77 Centrum sociální pomoci Třinec, p.o. 75 Hospic sv. Lukáše, Církevní nezisková zdravotnická organizace, Ostrava 62 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Ostrava 63 Mobilní hospicová jednotka-charita Ostrava 63 Hospic Frýdek-Místek 63 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o. (pracoviště Bruntál) 65 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. 67 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 68 Nemocnice Třinec, p.o. 68 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 68 Nemocnice Nový Jičín, a.s. 69 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 68 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. 68 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 69 Poliklinika Hrabůvka 69 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 71 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 71 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.- územní odbor Karviná a Opava 71 MUDr. Otakar Lucák, Klinika plastické chirurgie Ostrava, s.r.o. 47 Silesia Medical, s.r.o Přehled center vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR Název centra Zdravotnické zařízení Region Kardiocentrum Iktové centrum Onkologické Centrum komplexní onkologické péče Popáleninové centrum Komplexní kardiovaskulární centrum Iktové centrum Komplexní cerebrovaskulární centrum Léčby HIV/AIDS peronatologické Léčby roztroušené sklerosy mozkomíšní Perinatologické Transplantační Traumatologické pro dospělé Traumatologické pro děti Iktové centrum Nemocnice Podlesí, a.s., Konská 453, Třinec Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268, Třinec Nemocnice Nový Jičín, a.s., K nemocnici 76, Nový Jičín Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Městská nemocnice v Ostravě, p.o., Nemocniční 20, Ostrava Vítkovická nemocnice, a.s., Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Městská nemocnice Ostrava, p.o., Nemocniční 20, Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Karvinská hornická nemocnice a.s., Zakladatelská 975/ Karviná-Nové Město Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., I. P. Pavlova 9, Krnov Frýdek-Místek Nový Jičín Ostrava Karviná Bruntál 16 Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 17

12 2. S E Z N A M Z D R A V O T N I C K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í V M O R A V S K O S L e 2 Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Přehled screeningových pracovišť v Moravskoslezském kraji 2.5 Přehled vybrané zdravotnické techniky v Moravskoslezském kraji Zdravotnické zařízení Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., I. P. Pavlova 9, Karviná Poliklinika Místek, s.r.o., 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Digestavní endoskopie s.r.o., Stará cesta 83, Frýdek-Místek Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanova 268, Třinec-Dolní Líštná Karvinská hornická nemocnice, a.s., Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové Město Druh screeningového vyšetření Region Stránka Kolonoskopické Bruntál 25 Mamografické 29 Kolonoskopické 29 Frýdek-Místek Kolonoskopické 30 Kolonoskopické 30 Mamografické Kolonoskopické Karviná Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Kolonoskopické 35 Mammocentrum Nový Jičín, Dvořákova 27, Nový Jičín Mamografické 40 Privátní gastroenterologická ambulance, Rožnovská 241, Frenštát pod Radhoštěm Kolonoskopické Nový Jičín 40 Nemocnice Nový Jičín, a.s., Purkyňova 2138/16, Nový Jičín Kolonoskopické 40 Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 86, Opava Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba Městská nemocnice Ostrava, p.o., Nemocniční 20, Moravská Ostrava Gastro-Med, s.r.o., 28. října 1417/100, Moravská Ostrava Vítkovická nemocnice, a.s., Zalužanského 1192/15, Ostrava-Vítkovice Privátní gastroenterologická ambulance, Dr. Martínka 1491/7, Ostrava-Hrabůvka Silesia Medical, s.r.o., Havanská 6145/4a, Ostrava-Poruba MephaCentrum, a.s., Opavská 962/39, Ostrava-Poruba Mamografické Kolonoskopické Mamografické Kolonoskopické 35 Opava 44 Ostrava 48 Kolonoskopické 49 Kolonoskopické 49 Mamografické Kolonoskopické 48 Kolonoskopické 49 Mamografické 48 Mamografické 48 Vybraná zdravotnická technika Angiografické a kardioangiografické přístroje CT simulátor pro radioterapii Gamakamera Hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory Zdravotnické zařízení Region Stránka Nemocnice Podlesí, a.s. 30 Frýdek-Místek Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 30 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 35 Karviná Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 35 Nemocnice Nový Jičín, a.s. Nový Jičín 40 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 44 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 49 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 49 Vítkovická nemocnice, a.s. 49 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 55 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Frýdek-Místek 32 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 45 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 50 B. Braun Avitum, s.r.o., Bruntál Bruntál 25 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 30 Nemocnice Třinec, p.o. Frýdek-Místek 30 B. Braun Avitum, s.r.o., Třinec 30 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 35 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Karviná 36 Karvinská hornická nemocnice, a.s. 36 Nemocnice Nový Jičín, a.s. Nový Jičín 46 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 45 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 31 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 51 B. Braun Avitum, s.r.o., Ostrava 51 Hyperbarická komora Městská nemocnice Ostrava, p.o. Ostrava 51 Lithotryptor (neinvazivní na principu rázové vllny) Magnetická rezonance Nemocnice Nový Jičín, a.s. Nový Jičín 41 Fakultní nemocnice Ostrava 50 Ostrava Městská nemocnice Ostrava, p.o. 51 Karvinská hornická nemocnice, a.s. Karviná 36 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 45 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 51 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 51 Vítkovická nemocnice, a.s. 52 Nemocnice Třinec, p.o. 31 Frýdek-Místek Nemocnice Podlesí, a.s. 31 Nemocnice Nový Jičín, a.s. Nový Jičín Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 19

13 2. S E Z N A M Z D R A V O T N I C K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í V M O R A V S K O S L e 2 Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Seznam zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji 2 Vybraná zdravotnická technika Mamografický rtg přístroj Operační lasery Počítačový tomograf Plánovací 3D systém pro radioterapii Průtokový cytometr Přístroje pro mimotělní oběh Zdravotnické zařízení Region Stránka Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. 25 Bruntál Podhorská nemocnice, a.s. 25 Nemocnice Třinec, p.o. 31 Frýdek-Místek Poliklinika-Místek, s.r.o. 31 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 36 Bohumínská městská nemocnice, a.s. Karviná 36 Karvinská hornická nemocnice, a.s. 36 Soukromá RDG ambulance, MUDr. Zdeněk Mutina Nový Jičín 41 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 45 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 52 Fakultní nemocnice Ostrava 52 MephaCenrum, a.s. Ostrava 52 Silesia Medical, s.r.o. 52 Vítkovická nemocnice, a.s. 52 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Frýdek-Místek 31 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Karviná 36 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 45 Bílovecká nemocnice, a.s. Nový Jičín 42 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 52 Fakultní nemocnice Ostrava 53 Ostrava Vítkovická nemocnice, a.s. 53 Laserové léčebné centrum, s.r.o. 53 Podhorská nemocnice, a.s. 26 Bruntál Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. 26 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 31 Frýdek-Místek Nemocnice Třinec, p.o. 32 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 37 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Karviná 37 Karvinská hornická nemocnice, a.s. 39 Nemocnice Nový Jičín, a.s. Nový Jičín 41 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 45 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 53 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 53 Vítkovická nemocnice, a.s. 53 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 50 Nemocnice Nový Jičín, a.s. Nový Jičín 41 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Bruntál 26 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 37 Karviná Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 37 Městská nemocnice v Odrách, p.o. Nový Jičín 43 Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 50 Vybraná zdravotnická technika Přístroj pro stereotaktickou radiochirurgii a radioterapii - Cyber Knife RTG celotělový dvoufotonový kostnídenzitometr Zdravotnické zařízení Region Stránka Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 59 Mediekos labor, s.r.o., Bruntál Bruntál 25 Poliklinika Místek, s.r.o. 32 Frýdek-Místek Nemocnice Podlesí, a.s. 32 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Karviná 37 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava 46 Fakultní nemocnice Ostrava 53 Bormed, s.r.o. Ostrava 54 Mediekos labor, s.r.o., Ostrava 54 RTG simulátor pro radioterapii Nemocnice Nový Jičín, a.s. Nový Jičín 41 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. 26 Bruntál Podhorská nemocnice, a.s. 26 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 32 Nemocnice Třinec, p.o. 32 Frýdek-Místek Poliklinika Místek, s.r.o. 33 Nemocnice Podlesí, a.s. 33 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. 38 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. 38 Karviná Bohumínská městská nemocnice, a.s. 38 Karvinská hornická nemocnice, a.s. 38 Nemocnice Nový Jičín, a.s. 42 Therápon 98, a.s. 42 RTG skiaskopickoskiagrafický přístroj Soukromá RDG ambulance, MUDr. Zdeněk Nový Jičín 42 Mutina Bílovecká nemocnice, a.s. 42 Městská nemocnice v Odrách-LDN, p.o. 42 Slezská nemocnice v Opavě, p.o. 46 Opava Psychiatrická léčebna Opava, p.o. 46 Městská nemocnice Ostrava, p.o. 54 Fakultní nemocnice Ostrava 54 Vítkovická nemocnice, a.s. 54 Družstvo lékařů Diagnostického centra, Ostrava Ostrava 54 Poliklinika Hrabůvka 55 Dopravní zdravotnictví, a.s. 55 Terapeutický ozařovač Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 50 Nemocnice Nový Jičín, a.s. Nový Jičín 41 Terapeutický RTG přístroj Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 55 Systém pro neuronavigaci Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava 50 Systém pro traumanavigaci Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 21

14 3 22 Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 23

15 3 3. R E g i o n y Region Bruntál Lůžková zdravotnická zařízení Dětský domov Janovice u Rýmařova, p.o. Adresa: Rýmařovská 34/1, Rýmařov-Janovice Tel.: Web: Dětský domov Janovice u Rýmařova, p.o., je zdravotnické zařízení s kapacitou 21 míst pro děti zpravidla do 3 let věku. Personál tvoří dětské a všeobecné zdravotní sestry, dětský lékař ordinuje dvakrát týdně, proto jsou schopni přijmout i dítě se zdravotními problémy či s mentálním nebo fyzickým postižením. Spolupracují také s místní mateřskou školou, kterou děti starší 3 let navštěvují, takže je zajištěno pedagogické vedení dětí i předškolní příprava. Ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje se snaží umisťovat děti do náhradní rodinné péče (adopce, pěstounské rodiny), případně, když nelze nalézt vhodnou rodinu, do SOS vesniček. Od prosince 2009 je zřízeno při domově Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro děti do 6 let. Podhorská nemocnice, a.s. Adresa: Hornoměstská 549/16 Nádražní Rýmařov Bruntál Tel.: , Fax: Web: Podhorská nemocnice, a.s., má dvě pracoviště Rýmařov a Bruntál. Posláním společnosti je poskytovat na obou pracovištích zdravotní péči v lůžkových oborech - interna, chirurgie, gynekologie, ARO a rehabilitace, i v ambulantních oborech - RDG, léčba bolesti, oddělení klinické biochemie a hematologie. Zdravotní péči poskytují pro spádovou oblast Bruntálska, Rýmařovska a Vrbenska - pro cca 65 tisíc obyvatel, v zimních měsících tento počet stoupá o další klienty z Jeseníku. Na pracovišti v Rýmařově se stalo klíčovým oborem pracoviště léčby bolesti, které se zabývá léčbou bolesti se specifickým zaměřením na pohybovou soustavu. Pracoviště Bruntál poskytuje odbornou lékařskou péči v základních oborech (chirurgie, interna a gynekologie). Po začlenění nemocnice do skupiny společnosti AGEL poskytuje nemocnice odbornou a specializovanou péči v holdingových centrech, zejména v oborech gastroenterologie, kardiologie, ortopedie, traumatologie a onkologie. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Adresa: I. P. Pavlova 9, Krnov Tel.: Fax: Web: LDN Město Albrechtice Nemocniční 1, Město Albrechtice Tel.: Hlavním předmětem činnosti je poskytování a organizace ústavní /ambulantní základní/ specializované diagnostické a léčebné péče včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. lancí i z ordinací praktických lékařů. K byly organizačně sloučeny v jedno začleněné zařízení léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) Žáry, Dvorce a Nové Heřmínovy - Kunov pod LDN Město Albrechtice a k OLÚ Ježník Akreditovaná screeningová pracoviště Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Adresa: I. P. Pavlova 9, Krnov Tel.: Fax: Web: Ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p.o. se provádí vyšetření kolonoskopie Vybraná zdravotnická technika a) Hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory B. Braun Avitum, s.r.o., Dialyzační středisko Bruntál Adresa: Nádražní 27, Bruntál Tel.: Fax: Web: b) Mamografický rtg přístroj Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Adresa: I. P. Pavlova 9, Krnov Tel.: Fax: Web: Podhorská nemocnice, a.s. Adresa: Hornoměstská 549/16 Nádražní Rýmařov Bruntál Tel.: , Fax: Web: c) RTG celotělový dvoufotonový kostní denzitometr Mediekos labor, s.r.o., centrum Bruntál Adresa: Nádražní 991/27, Bruntál Tel.: Web: LDN Město Albrechtice poskytuje komplexní léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům odesílaným z ambulancí i lůžkových oddělení SZZ Krnov, p.o., z okolních nemocnic, z odborných ambu- 24 Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 25

16 3 3. R E g i o n y 3 d) Počítačový tomograf (CT spirální) Podhorská nemocnice, a.s. Adresa: Hornoměstská 549/16 Nádražní Rýmařov Bruntál Tel.: , Fax: Web: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Adresa: I. P. Pavlova 9, Krnov Tel.: Fax: Web: e) RTG skiaskopicko-skiagrafický přístroj Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Adresa: I. P. Pavlova 9, Krnov Tel.: Fax: Web: Podhorská nemocnice, a.s. Adresa: Hornoměstská 549/16 Nádražní Rýmařov Bruntál Tel.: , , Fax: Web: f) Průtokový cytometr Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. Adresa: I. P. Pavlova Krnov Tel.: Fax: Web: 3.2 Region Frýdek-Místek Lůžková zdravotnická zařízení Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. Adresa: Čeladná 42, Tel.: Fax: Web: Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., je typem zařízení, které spojuje odborné možnosti nemocnice s přednostmi lázní. Z nemocniční péče se podařilo podržet vysokou odbornou úroveň personálu, dobré diagnostické možnosti - RTG, zátěžovou ergometrii, ultrazvukové vyšetření a další. Z lázeňských předností nabízí umístění areálu v lesoparku, podhorské klima, přírodní lehce mineralizovaný Ferdinandův pramen, celý komplex léčebných procedur, to vše s důrazem na individuální péči o pacienta. V Beskydském rehabilitačním centru jsou poskytovány komplexní zdravotnické služby hospitalizovaným i ambulantním pacientům, ale jsou nabízeny také samoplátecké pobyty zaměřené na intenzivní pohybovou léčbu nebo rychlou regeneraci POLARIUM, Larawellness centrum. Nově BRC nabízí i ošetřovatelsko-rehabilitační samoplátecké pobyty pro klienty (seniory) s větším postižením (i imobilní) obdobu odlehčovací péče obohacené o léčebné procedury dle zdravotních možností a přání klienta. Oblasti léčby: 1) nemoci pohybového ústrojí 2) nemoci oběhového ústrojí 3) nemoci nervové Objednání pacientů na ambulantní vyšetření:» rehabilitační (fyziologie, balneologie a léčebná rehabilitace) Tel.: » interní » Polarium (nutno před terapií do Polaria) Info Polarium, tel.: CNS-CENTRUM TŘINEC, s.r.o., Psychiatrická a psychosomatická klinika Adresa: Kaštanová 268, Třinec-Dolní Lištná Tel.: Fax: Web: Psychiatrická ambulance Jablunkov Adresa: Školní 474, Jablunkov Tel.: Psychologická ambulance Český Těšín Adresa: Ostravská 783, Český Těšín Tel.: CNS-CENTRUM Třinec, s.r.o., poskytuje ústavní péči v oblasti psychiatrie a klinické psychologie a také poskytuje ambulantní péči v oblasti psychiatrie. Klinika je nestátním zdravotnickým zařízením s kapacitou 50 lůžek. Klinika je tzv. otevřeným psychiatrickým zařízením. Přijímáni jsou nemocní s výjimkou neklidných stavů vyžadujících specializované podmínky léčení. Kliniku, kromě lůžkové části, tvoří 2 psychiatrické ambulance, 1 psychologická ambulance a 1 ambulance v Jablunkově. 26 Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 27

17 3 3. R E g i o n y 3 Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. Adresa: Revoluční 1282, Frýdek-Místek Tel.: Web: Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o., je lůžkové zdravotnické zařízení. Poskytuje následnou péči dlouhodobě nemocným pacientům. Využívá komplexní léčby režimové, dietické, medikamentózní a rehabilitační důraz je kladen na odbornou ošetřovatelskou péči. Zajištěna je denní ošetřovatelská péče, konzultace neurologa, konzultace logopeda a především rehabilitace v různých formách: fyzioterapie, elektroléčba, léčebná tělesná výchova atd. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., poskytuje služby 18-ti lékařských odborností, které zahrnují široké spektrum medicínských výkonů a specializací. Spádová oblast nemocnice je cca obyvatel. V některých oblastech překračuje rámec této rajonizace a ošetřuje pacienty ze spádové oblasti pokrývající obyvatel a v některých odbornostech i z celé České republiky. Nemocnice Podlesí, a.s. Adresa: Konská 453, Třinec Tel.: Fax: Bezplatná linka: Web: Nemocnice Podlesí, a.s., je soukromá nemocnice s vysokou odbornou a společenskou prestiží provádějící efektivní výkony v oblasti miniinvazivní chirurgie, cévní chirurgie, endovaskulární léčby, kardiologie a kardiochirurgie. Jedná se o dynamické a inovativní zdravotnické zařízení, zaměřené na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím erudovaného personálu využívajícího moderních léčebných metod a zdravotní techniky, s dlouholetou tradicí a profesionálním know-how. Nemocnice Třinec, p.o. Adresa: Kaštanová 268, Třinec Tel.: Fax: Web: Nemocnice Třinec, p.o., poskytuje ústavní i ambulantní základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. Nemocnice poskytuje zdravotní péči obyvatelům z regionu Třinecka, jehož spádová oblast čítá cca obyvatel. Odborný léčebný ústav Metylovice Moravskoslezské sanatorium, p.o. Adresa: Metylovice č. p. 1, Metylovice Tel.: lůžkové oddělení marketing rehabilitace pediatrická a alergologická ambulance objednávky bazénu Tel., fax: Web: OLÚ Moravskoslezské sanatorium, p.o., poskytuje ústavní i ambulantní léčebně preventivní péči osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením. Přijímá pacienty od 0 let věku, je možná i léčba dětí s doprovodem. Možností je i pobyt doprovodů dětí za úhradu. Léčebný pobyt klade důraz na komplexní a individuální přístup k pacientům. Je založen na posilování přirozené imunity dítěte a využívá řady léčebných a rehabilitačních procesů. Výchovnou péči zajišťuje vyškolený personál. Léčebna má možnost kompletního, imunologického, alergologického i ventilačního vyšetření pacientů. Součástí léčebny je pediatrická a alergologická ambulance se zaměřením pro ambulantní klienty. Oblasti léčby: 1) nemoci nervové soustavy / 2) nemoci oběhové soustavy / 3) nemoci dýchací soustavy / 4) nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivé tkáně / 5) vrozené vady, deformace chromozomální abnormalitou a některé jiné následky vnějších příčin Sanatorium Jablunkov, a.s. Adresa: Alej míru 442, Jablunkov Tel.: Fax: Web: Sanatorium Jablunkov, a.s., poskytuje následnou léčbu všech typů plicních onemocnění mimo radioterapie a chemoterapie karcinomu plic. Zároveň je jediným zdravotnickým zařízením zabývajícím se léčbou TBC plic v rámci celého Moravskoslezského kraje. LDN Sanatoria Jablunkov, a.s., zajišťuje následnou péči u pacientů s širokou škálou různých diagnóz, v převážné míře v kombinaci s dalšími diagnózami. Mezi nejběžnější skupiny diagnóz patří: nemoci oběhové soustavy, poranění a některé jiné následky vnějších příčin, nemoci endokrinní výživy a přeměny látek, zhoubné novotvary různé lokalizace, nemoci svalové a kosterní soustavy Screeningová pracoviště Poliklinika Místek, s.r.o. Adresa: 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek Tel.: , , Fax: Web: V rámci Polikliniky Místek, s.r.o., je akreditované screeningové pracoviště provádějící mamografické vyšetření prsu. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: E. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., provádí kolonoskopické vyšetření. 28 Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 29

18 3 3. R E g i o n y 3 Digestavní endoskopie, s.r.o. Adresa: Stará cesta 83, Frýdek-Místek Tel.: Fax: Poskytovatel zdravotních služeb provádí kolonoskopické vyšetření. B. Braun Avitum, s.r.o., Dialyzační středisko Třinec Adresa: Konská 453, Třinec Tel.: , Fax: Web: Nemocnice Třinec, p.o. Adresa: Kaštanová 268, Třinec Tel.: Fax: Web: Poskytovatel zdravotních služeb provádí kolonoskopické vyšetření Vybraná zdravotnická technika c) Magnetická rezonance Nemocnice Třinec, p.o. Adresa: Kaštanová 268, Třinec Tel.: Fax: Web: d) Mamografický rtg přístroj Nemocnice Podlesí, a.s. Adresa: Konská 453, Třinec Tel.: Fax: Bezplatná linka: Web: a) Angiografické a kardioangiografické přístroje Nemocnice Podlesí, a.s. Adresa: Konská 453, Třinec Tel.: Fax: Bezplatná linka: Web: V nemocnici Podlesí, a.s., se nachází jak speciální kardiokomplety tak i digitální angiokomplety. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: V nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o., se nachází digitální angiokomplety. b) Hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: Nemocnice Třinec, p.o. Adresa: Kaštanová 268, Třinec Tel.: Fax: Web: Nemocnice Třinec, p.o. Adresa: Kaštanová 268, Třinec Tel.: Fax: Web: Poliklinika Místek, s.r.o. Adresa: 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: e) Operační lasery Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: f) Počítačový tomograf Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., disponuje počítačovým tomografem konvenčním. 30 Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 31

19 3 3. R E g i o n y 3 Nemocnice Třinec, p.o. Adresa: Kaštanová 268, Třinec Tel.: Fax: Web: Nemocnice Třinec, p.o., disponuje počítačovým tomografem spirálním. g) RTG celotělový dvoufotonový kostní denzitometr Poliklinika Místek, s.r.o. Adresa: 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: Nemocnice Podlesí, a.s. Adresa: Konská 453, Třinec Tel.: Fax: Bezplatná linka: Web: h) RTG skiaskopicko-skiagrafický přístroj Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., disponuje RTG skiaskopicko-skiagrafickým přístrojem mobilním s C-ramenem, skiaskopicko-skiagrafickým konvenčním a skiaskopicko-skiagrafickým s digitalizací I. a II. kategorie. Nemocnice Třinec, p.o. Adresa: Kaštanová 268, Třinec Tel.: Fax: Web: Nemocnice Třinec, p.o., disponuje RTG skiaskopicko-skiagrafickým přístrojem mobilním s C-ramenem a skiaskopicko-skiagrafickým konvenčním přístrojem. Nemocnice Podlesí, a.s. Adresa: Konská 453, Třinec Tel.: Fax: Bezplatná linka: Web: Nemocnice Podlesí, a.s., disponuje RTG skiaskopicko-skiagrafickým přístrojem mobilním s C-ramenem. Poliklinika Místek, s.r.o. Adresa: 8. pěšího pluku 85, Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: Poliklinika Místek, s.r.o., disponuje skiaskopicko-skiagrafickým konvenčním přístrojem. ch) Gamakamera Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Adresa: El. Krásnohorské 321, Frýdek-Místek Tel.: Fax: Web: 3.3 Region Karviná Lůžková zdravotnická zařízení Bohumínská městská nemocnice, a.s. Adresa: Slezská 207, Bohumín Tel.: Fax: , Web: Bohumínská městská nemocnice, a.s., patří spíše k menším zdravotnickým zařízením. Z lůžkových oddělení zde nechybí interna, chirurgie, gynekologie, chronická geriatrie (LDN) a v samostatném pavilonu je umístěno ošetřovatelské oddělení. Z nelůžkových oddělení se zde nachází dobře vybavené rehabilitační oddělení, oddělení anesteziologicko resuscitační, radiologické oddělení a oddělení klinické biochemie a hematologie. Na každém z nich se o pacienty komplexně starají týmy erudovaných a zkušených lékařů profesionálů. Stejně důležitou roli pro úspěšný výsledek léčby hraje práce sestřiček a ošetřovatelek, které pomáhají nejen při zvládnutí všech léčebných či diagnostických úkonů, ale zajišťují i výraznou psychickou podporu hospitalizovaných. Léčebna dlouhodobě nemocných Tel.: , LDN v Bohumínské městské nemocnici, a.s., se zaměřuje na pacienty vyššího věku s chronickými chorobami (metabolickými, kardiovaskulárními) nebo nemocemi pohybového ústrojí. Poskytuje tzv. následnou lůžkovou péči pro široké spektrum pacientů (vesměs jde o pacienty přeložené z akutních oddělení k doléčení). Také poskytuje rehabilitační péči prostřednictvím vlastní rehabilitační pracovnice a spolupracuje s rehabilitačním oddělením nemocnice. Také zajišťuje komplexní péči o seniory-spolupracuje s následnou domácí péči (např. Home Care, SOS apod.). Karvinská hornická nemocnice, a.s. Adresa: Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové město Tel.: , Fax: Web: Karvinská hornická nemocnice, a.s., je nestátní zdravotnické zařízení. Specializuje se na léčbu nemocí páteře a pohybového aparátu, provozuje primární iktovou jednotku a centrum pracovní medicíny. Dále poskytuje služby v oborech interních, neurologických a rehabilitačních. Komplement zahrnuje oddělení klinické biochemie a radiodiagnostické oddělení s nepřetržitým provozem snímkoven RTG, počítačové tomografie a magnetické rezonance. Kompletnost nemocnice doplňuje celá řada odborných ambulancí a lékárna. Jedná se o akreditované zdravotnické zařízení, které nabízí moderní léčebné postupy. Disponují moderní léčebně diagnostickou technikou a zkušenými týmy špičkových odborníků. 32 Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 33

20 3 3. R E g i o n y 3 Nemocnice Český Těšín, a.s. Adresa: Ostravská 783, Český Těšín Tel.: Fax: Web: Nemocnice Český Těšín a.s. je zařízení komunitního typu. Ve spádové oblasti regionu města Český Těšín poskytuje lůžkovou péči v oborech akutní rehabilitace a následné péče se zaměřením na ošetřovatelství a rehabilitaci. Zároveň disponuje komplementem klinické biochemie a hematologie, radiodiagnostického a sono oboru a 15 odbornými ambulancemi. Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Adresa: Dělnická 1132/24, Havířov Tel.: Fax: Web: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o., je nestátním zdravotnickým zařízením zřizovaným Moravskoslezským krajem. V Nemocnici je celkem 44 odborných ambulancí, 4 oddělení komplementu (laboratoře a snímkové metody) a 13 akutních lůžkových oddělení o kapacitě 424 akutních lůžek, 1 oddělení následné péče s 30-ti lůžky následné péče Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Adresa: Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj Tel.: (pracoviště Karviná), (pracoviště Orlová) Fax: (pracoviště Karviná), (pracoviště Orlová) Web: Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj, p.o., poskytuje ambulantní a ústavní základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, včetně preventivních opatření ve spádové oblasti, která zahrnuje regiony Karviná, Orlová, Petřvald a obce Dolní Lutyně, Doubrava a Petrovice u Karviné. Zdravotní péče je poskytována v zařízeních v Karviné - Ráji a Orlové - Lutyni. Karviná zajišťuje zdravotní péči na lůžkových odděleních oborů interního, včetně TRN, dětského a novorozeneckého, očního, gynekologie a porodnictví, chirurgie, vč. ARO. Dále zajišťuje provoz odborných ambulancí, komplementů, transfúzní stanice a dvou lékaren a výdejny léčiv ve Stonavě. V Orlové je péče zajišťována odděleními ortopedie, chirurgie, interna, rehabilitace, ARO a LDN. Je zde provozována vlastní ústavní lékárna, odborné ambulance a komplementy. Od konce roku 2010 jsou otevřena oddělení NIP a DIOP. Dále nemocnice zajišťuje lékařskou pohotovostní službu (LPS) jak v Orlové, tak v Karviné. Léčebna dlouhodobě nemocných Orlová-Lutyně Tel.: Disponuje 100 lůžky. Poskytuje rehabilitační léčbu, převážně po zlomeninách krčku stehenní kosti, po cévních mozkových příhodách, ortopedických operacích, u degenerativních onemocněních, kloubní artrózy, poúrazové bolesti, kloubní a svalové. Kromě toho je poskytována základní ošetřovatelská péče, převazy drobných poranění a dekubitů, nácvik chůze a zlepšení soběstačnosti a masáže Screeningová pracoviště Karvinská hornická nemocnice, a.s. Adresa: Zakladatelská 975/22, Karviná-Nové město Tel.: , , Fax: Web: Součástí radiodiagnostického oddělení je mamografie-screening. Provoz mamodiagnostického centra byl zahájen v květnu roku Provádí preventivní i diagnostické rtg vyšetření a ultrazvukové vyšetření prsů. Rovněž provádí i kolonoskopické vyšetření. Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Adresa: Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj Tel.: Fax: Web: Poskytovatel zdravotních služeb provádí kolonoskopické vyšetření. Privátní gastroenterologická ambulance Adresa: Rydultowská 1370, Orlová-Lutyně Tel.: Poskytovatel zdravotních služeb provádí kolonoskopické vyšetření Vybraná zdravotnická technika a) Angiografické a kardioangiografické přístroje Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Adresa: Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj Tel.: Fax: Web: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Adresa: Dělnická 1132/24, Havířov Tel.: Fax: Web: b) Hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. Adresa: Vydmuchov 399/5, Karviná-Ráj Tel.: Fax: Web: 34 Přehled zdravotnických zařízení Moravskoslezský kraj 35

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2007 Cena: 28 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 356/2003 sb., ve znění pozdějších

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta

Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta Úvod Lékařské listy 18 3. 11. 2008 3 Efektivita a návaznost jednotlivých systémů péče o geriatrického pacienta MUDr. Božena Jurašková, Ph.D. Klinika gerontologická a metabolická, LF UK a FN Hradec Králové

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A PRACOVIŠŤ SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ SÚJB 2008 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ ZÁSADY TVORBY TRAUMATOLOGICKÝCH PLÁNŮ

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Zdraví bez hranic. Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic. Zpráva o výsledcích

Zdraví bez hranic. Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic. Zpráva o výsledcích Zdraví bez hranic. Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic Zpráva o výsledcích Zdraví bez hranic Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic Zpráva o výsledcích Autorky a autoři:

Více