systém s jasně profilovaným jádrem a různými druhy periférií. V západní levici jsou to dnes dvě nejvýznamnější soupeřící koncepce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "systém s jasně profilovaným jádrem a různými druhy periférií. V západní levici jsou to dnes dvě nejvýznamnější soupeřící koncepce."

Transkript

1 Také u nás se hodně diskutuje o smyslu práce v Evropském parlamentu a znovu také o sjezdu Evropské levicové strany na konci října Ukazuje to, že mezi nejdůležitější otázky naší současné politické orientace patří zahraničně politická dimenze strany. Sice slyšíme občas na adresu zahraničních styků KSČM podceňující výroky, ale jejich.význam rok od roku roste. V rámci národních států se totiž podařilo udržet jakousi obrannou linii a následnou stabilizaci i určitou obnovu pozic. Ale je zcela nemožné, aby komunistické a levicové strany dosáhly takto nové dějinné iniciativy, která se neměří úsekem od voleb k volbám. Se zahraničními styky souvisí širší zobecnění zkušeností a programová výměna, rozvíjení solidarity v řadě oblastí a ve stále větší míře také koordinace politiky u klíčových otázek. Je to stále naléhavější, protože hnutí ztratilo ráz řádu řízeného z jednoho centra a blíží se ideálu Palmira Togliattiho, který, požadoval jednotu v různosti. Komunistické strany a jiné strany radikální levice dnes nepochybně působí ve velmi rozdílných podmínkách; užívají různé strategie i odlišných taktických přístupů, ale sjednocuje je cíl. Tento cíl lze charakterizovat překonáním kapitalismu, nastolením jiného typu společenské racionality, který by lidstvo odpoutal od podřízení viditelným i skrytým formám manipulace a přivedl je k lidsky přiměřeným a důstojně zvládnutým procesům globalizace. Velkou odpovědnost mají zejména strany, působící v zemích, které patří do vyvolených klubů, jako jsou OECD, NATO a EU. Málokdy si uvědomujeme, že do tohoto klubu vyvolených zemí patří - přes zanedbávání svých vlastních zájmů i Česká republika. Je na nich, aby denně ukazovaly, že politika podřizování se imperiálním zájmům velmocí není nutností. To je ovšem možné pouze za předpokladu, že postoje v oblasti zahraniční politiky nejsou nahlíženy jen jako věc romantických jednorázových gest, ale jako složitý a rozporný systém. Být důsledný a iniciativní v této oblasti znamená z tohoto systémového charakteru mezinárodních vztahů vycházet a přesahovat horizont okamžiku. Mezinárodní vztahy se vyznačují uplatněním hlubinných kategorií dialektiky, vzájemného působení, dialektické rozpornosti spojené s hierarchickým vřazováním rozporů a se zprostředkováním. Bylo (a je) tragédií, že na tuto oblast se uplatňovala hlediska lineární, mechanické kauzality. Pak samozřejmě mizela možnost předkládat vlastní koncepce ke všem klíčovým otázkám. To platilo i o otázkách integrace: přijímaly se plánovací úkoly, kvóty, cílové programy. RVHP se vyhlašovala za nejdynamičtější společenství současnosti; a při tom se jí nikdy nepodařilo dosáhnout té úrovně mezinárodní dělby práce a integrace jako byla v západní Evropě. Ve velké míře došlo k nepřípustnému prolínání strategie a taktiky. Jistě, bez velkorysé koncepce se zahraniční politika dělat nedá. Ale to neznamená její ideologizaci: je paradoxní, že k ní docházelo i v době ideologické eroze, kdy se hnutí více a více vzdávalo svého morálního a etického nároku, spojeno s prvními lety po říjnu S určitou trpkostí si lze vzpomenout na známou knihu Henryho Kissingera Obnovený svět z roku S průhlednou analogií ukazuje, jak Metternich spoutal revoluční potenciál Francie tím, že jí přidělil sféru vlivu v rámci koncertu velmocí. Stalo se to, že Sověti se zaměřili na svou sféru vlivu v zemích reálného socialismu a Leninův původní nárok etizovat politiku se ztrácel víc a více, stejné jako skutečné systémový pohled na mezinárodní vztahy. Jak to skončilo, víme všichni. Dnes tu máme - věřím, že dočasně - unipolární svět, kde jsou možná tvrzení, jako v nedávné knize Zbigniewa Brzezinského Velká šachovnice, že Evropa je americkým protektorátem. Brzezinského knihy se vyznačují posunováním laťky amerických mocenských ambicí výš a výš a cynismus získává nové a otevřenější podoby. Z jeho děl vyplývá, že roztříštěný svět, jakýsi regulovaný chaos, je cestou k udržení dnešního stavu. Lidské náklady na to jsou ovšem vysoké: Naproti tomu Umění diplomacie Henryho Kissingera je kniha, kterou se vyplatí číst a přemýšlet o ní. Ostatně, německý spisovatel Rudolf Hochhuth má pravdu; tvrdí-li; že i knihy tvoří dějiny. Zejména ty, které jsou spojeny se způsobem myšlení protihráče a které mnohdy nečteme.

2 Zjednodušeně řečeno, v dnešním světě se totiž po pádu studené války, srovnatelné se střety doby náboženských válek reprodukují předchozí přístupy k mezinárodním vztahům od doby, kdy vznikl koncem ideologizovaného konfliktu mezi světem reformace a protireformace koncert velmocí. Richelieu dělal v zájmu Francie zejména se střední Evropou to, co dnes americká diplomacie se světem, včetně Evropy. Fragmentoval Německo i střední Evropu, aby na kontinentu zůstala jen jedna skutečná velmoc a přehrál císaře, který byl spoután ideologickými klišé. Obranou proti francouzské převaze byl systém rovnováhy: jako Newtonův hodinář zasahoval do soustrojí světa jen tehdy, byl-li ohrožen jeho rovnovážný běh. Podobně se chovala i Anglie, vytvářející v tomtéž případě nejrůznější aliance, aby byla znemožněna převaha jedné velmoci. Vídeňský kongres nám předvádí přístup, který je Kissingerovi snad nejbližší. Obdivuje Metternicha, který založil evropský systém vyvážených vlivů na principu legitimity. Ten; je-li kdekoli překročen, dává důvod k zásahu. Zvláštní je ovšem převrácení hodnot. Jestliže lidská práva a princip národního státu tehdy byly sobě blízko a fungovaly jako revoluční princip, dnes se rozehrávají proti sobě. Úzce pojatá lidská práva, okleštěná o svou sociální a kulturní dimenzi byla nadřazena proti suverenitě národního státu a fungují stejně jako princip legitimity v Metternichově době. USA se zdařil skvělý tah: stát který byl v šedesátých a sedmdesátých letech kritizován za porušování lidských práv si z lidských práv učinil svůj klíčový nástroj pro legitimizování všemožných ryze mocenských kroků. Konečně se objevuje dnes i jakási nová forma reálpolitiky, kde zmizely vyvažující prvky; pokušení k nadměrnému riziku zabraňuje jen ohled na sílu druhého a přesná analýza vlastního zájmu a z něho vyplývající sebeomezení. Koexistence těchto zdánlivě protikladných konceptů je možná proto; že dnešní zahraniční politika přestává být jen záležitostí provozu, salónní výlučnosti. Je svým způsobem totální a promítají se do ní všechny životní zájmy států. To ukazují velmi pěkně dva čínští autoři Qiao Liang a Wang Xiangsui v knize Válka vně omezení. Dříve snad bylo možné mimo dobu krizí vnitřní a zahraniční politiku příkře oddělovat. Dnes už nikoli. Dříve měla zahraniční služba svou autonomií vůči světu ekonomiky. To už také neplatí. Dříve si vojáci a diplomaté vstupovali do svého řemesla navzájem spíše výjimečné. I to je pryč. Tuto rostoucí vzájemnou zprostředkovanost uvedených sfér velmi dobře vnímali Marx, Engels a Lenin. Mimochodem, Engels, podle Havla údajně relativně málo významný německy' filosof XIX. století, dokázal předpovědět dvacet sedm let před vznikem první světové války její příčiny, průběh a důsledky. Bude mít někdy nějaká Havlova předpověď takovou životnost? Všichni tři si velmi dobře všímali geniálního díla O válce od Carla von Clausewitze. Úžasné myšlenky tohoto vojáka o primátu politiky i ve vojenské sféře a o vzájemném dialektickém propojení ofenzivy a defenzivy dochází znovu a znovu potvrzení. Dnešní stratégové kolem konfliktů v Kosovu a v Iráku by však jakoby byli spíše žáky Moltkeho myšlení v divizích a dělech než von Clausewitze. A přece dnes se proměňuje význam jednotlivých faktorů zahraniční politiky. Vztah politiky, ekonomiky a vojenských faktorů je daleko těsnější, dnešní vládnoucí koncepce zahraniční politiky s tím počítá. Brzezinskí ale zdůrazňuje ve svých úvahách sílu jednotlivých hráčů na světové politické scéně. Příklad kosovské krize však ukazuje, že síla na jedné straně a uznávaná závislost na druhé straně není ještě vztah jednostranného podřízení. Mechanismy rozhodování a vztah silných a slabších hráčů jsou něčím složitějším. Ostatně iluzornost koncepcí lineární závislosti ukazují Michael Hardt a Antonio Negri v dnes už slavné a kriticky diskutované knize Impérium, která ukazuje dnešní imperialismus jako síť bez jasně stanoveného centra. Tím se ovšem Negriho teze dostávají do ostrého konfliktu s koncepcí světového systému, kterou zastává Immanuel Wallerstein a jeho škola. Ten naopak vidí v imperialismu hierarchický

3 systém s jasně profilovaným jádrem a různými druhy periférií. V západní levici jsou to dnes dvě nejvýznamnější soupeřící koncepce. Nedávná kniha Matthiase Küntzela o vzniku jugoslávské války (podobné jako obdobná publikace Waltera von Goldendacha a Hanse Rüdigera Minowa) přesvědčivě dokumentuje nesporný fakt; že to nebyly USA; kdo prvotně přehodily výhybku k vojenskému řešení, ale že je k tomu dovedli slabší hráči, zejména Německo. Podobný vztah bylo možné i v době supervelmocí pozorovat častěji, od Pieckem a Ulbrichtem vynuceného vzniku NDR proti vůli Moskvy, až po složitý vztah USA a Mexika. Při zvažování závislosti v rámci EU je tedy třeba mít na mysli i tento aspekt. Změnila se i samotná struktura moci. K moci politické a ekonomické přistupují i její měkké zdroje, především informační. Sem patří fragmentování protihráče uvnitř společnosti i mezinárodně. Změnila sei legitimace moci: demokracie přes své zdánlivé triumfy prochází krizí a její perspektivy (vnímáme-li ji jako politický pluralismus) vidí například Samuel Huntington dost černě: Legitimitu dnes takzvanému přirozenému řádu poskytují zúženě pojatá lidská práva, na nichž stojí doktrína humanitární intervence asi tak, jako když Svatá aliance kdysi intervenovala ve jménu legitimity dřívějších mocných. Jenže úskalí lidských práv spočívá v tom,.že je přirozené lidská práva radikalizovat a při tom poukazovat na skutečnost, že jsou revolučního původu. Je také nutné znovu a znovu připomínat, že základem krize legitimity v národním i mezinárodním měřítku je to, že konsensus (jak se dnes módně říká) není vzniklý spontánně, ale že se čím dál více stává výsledkem manipulace a nátlaku, že chybí prostor pro skutečnou volbu. V monopolárním světě je ohrožen prostor pro skutečnou volbu nejen v mezinárodním měřítku, ale i v rámci jednotlivých států. Cožpak je možné zapomenout na působivý výčet důvodů pro humanitární intervenci v dokumentu přijatém na washingtonském summitu? Sahá od etnických konfliktů, přes ohrožení demokratických hodnot až třeba po špatně zvládnuté ekonomické reformy. Proto je tak důležité hledat složité cesty od monopolárního světa k multipolárnímu a tedy je a bude v ještě větší míře nezastupitelná role Evropy. Jsou jistě i dnes země s potenciálem velmoci, které mluví o nutnosti mnohoplárního světa, jako jsou Rusko, Indie, Čína. Ale je evidentní, že bez integrace Evropy není skutečná mnohopolárnost světa možná, že bez toho se budou naplňovat stále slova o Evropě jako protektorátu USA. Jsou ovšem možné různé scénáře vývoje. Optimální by bylo rovnovážné začlenění České republiky do širšího svazku evropských národů, což je myšlenka, která se oprávněně vracela v našich dějinách znovu a znovu (jmenuji jen Jiřího z Poděbrad, Komenského, Masaryka). Šmeral vnímal citlivě toto nesamozřejmé postavení národa v silovém poli zájmů velmocí a trval na tom, že emancipační vývoj má skutečnou šanci v širším, minimálně středoevropském rámci, ale daleko spíše v evropském. Analýza ukazuje, že pouze ty malé země, které mají stabilnější včlenění do mezinárodních struktur, úspěšně vzdorující tlakům měnící se mezinárodní situace. Hořkou lekcí v tomto směru byla právě válka v Jugoslávii. Malé státy musejí umět využít složitostí a překrývání v mezinárodní situaci: jsou jakoby v roli podnikatele, který čerpá z nerovnováhy ale úplné nerovnovážné prostředí ho ničí ještě více než. sterilní rovnováha. Prostě: je třeba vztah závislosti a nez5vislosti studovat naprosto konkrétně a bez předsudků Pracovně si dovolím vyslovit tezi, že za určitých okolností může vstup do EU paradoxně naši suverenitu zvýšit. Vztah KSČM k otázkám evropské integrace má také už svou historii. Od původně naivního nadšení, sdíleného většinou společnosti, kdy přes 90% občanů podporovalo vstup do EU, přes postupující skepsi, až po nalezení vyváženějšího postoje. KSČM sice podepsala společnou

4 deklaraci třinácti stran ve prospěch evropské integrace,.ale na druhé straně vždy brala v úvahu negativní rysy této íntegrační formy. Nejde jen o strašnou inflaci unijních předpisů a norem, jejichž souhrnný počet prý už dosahuje několika desítek tisíc. A nevadí nám pouze nedostatek demokratické kontroly a takzvaný demokratický deficit. Máme i námitky vůči netransparentnosti celého politického prostředí, spjatého se správou evropských věcí. Občas mívám pocit, že bývalé sovětské politbyro bylo proti Evropské komisi vrcholně průhledným orgánem. Znepokojuje nás, že ani Amsterdamská smlouva neopustila základní omyl Maastrichtské smlouvy, že totiž konvergenční kritéria jsou pojímána jako čistě monetární záležitost. V Maastrichtské smlouvě se sice mluví o silné sociální politice, ale nezaměstnanost jako problém tam není zmíněna. A teprve teď, snad díky lisabonské agendě, vytyčující společný boj proti nezaměstnanosti a úsilí o plnou zaměstnanost se může tato problematika pozdvihnout na vyšší úroveň. Víme ale, že její neúspěšné plnění a následná revize přeložily akcenty jinam: směrem k otázkám úzce pojatého ekonomického růstu. Zatímco vývoj ekonomické politiky v zemích patnáctky totiž preferoval měnovou stabilitu na úkor dalších cílů. V roce 1975 činila v těchto státech inflace v průměru 13,6 %, ,3%, ,7 % ale od té doby systematicky klesá až na 1,3 % v roce Tato preference je především v zájmu těch, kdo mají jiný zdroj příjmu než mzdy. A tak se podíl mezd na hrubém domácím produktu v zemích patnáctky vytrvale snižuje. V roce 1975 to bylo 77 %, 1999 už pouhých 68,1 %. Nezaměstnanost díky takto nastaveným kritériím ekonomické politiky naopak představuje stále nevyřešený a tíživý problém. V roce 1975 v zemích patnáctky bylo v průměru 3,9 % nezaměstnaných, 1985 l0 %, ,1 % ;6%. Přes mírný pokles mírně pod úroveň, která je dnes v České republice, není zdaleka nebezpečí zažehnáno. Klesá totiž kvalita, roste podíl dočasných smluv a některá pracovní místa jsou jen papírovým přínosem.ukazuje se, že pro budoucnost evropského projektu je klíčovým problémem jeho socializace. Buď dojde k proměně EU v souvislosti s jejím rozšířením, anebo se tento projekt neuskuteční vůbec. Rozšíření totiž není jen věc harmonizace práva, splnění určitých konvergenčních kritérií, dohody vládních a parlamentních elit, ale složitý sociální proces. Musí být proto jako sociální proces realizováno a nikoli jen coby byrokratický projekt, jinak není reálné očekávat kladný výsledek. I u nás se lidé v rostoucí míře ptají: a co nám vlastně přineslo rozšíření? Rostoucí rozpaky a skepsi odráží fakt, že občané mají mnoho obav vztahujících se ke vstupu do EU, v Polsku je ale hladina pochybností mnohem vyšší. Nelze se po způsobu vojenských činitelů NATO omezit na řeči o negativních vedlejších efektech. Nelze se bavit pouze o výhodách, jako je čerpání z fondů EU, podíl na výzkumných projektech či možnosti dané prací pro větší trh či možnost využívat výhod nově se rodící světové měny v podobě euro. To ostatně ovlivní mnoho věcí od spotřebitelského trhu až po trhy finanční. Bez socializace evropského projektu a jeho proniknutí myšlenkami spravedlnosti nelze očekávat vyšší podporu. Odpor se objevuje tam, kde lidé mají pocit, že byli podvedeni, že společnost se díky byrokratické mašinérii spíše uzavírá (což je převažující mínění ve Švédsku), že se s nimi nejednalo poctivě. Nelze nechat proces rozšíření a reformy EU jenom politickým elitám, které necítí deficit sociálního využití EU. Ponechat projekt tak, jak je, je ohrožující a nebezpečné. Máme, odhaduji, nějakých 5-10 let na to, abychom společně jako evropská levice prosadili skutečnou sociální dimenzi evropského projektu. Pokud se to nepodaří, může nastat nestabilita, ze které budou čerpat krajně pravicové populistické strany. Pravici ovšem vadí i to, co ze sociálního státu zbylo. Jestliže někteří vidí v Klausovi jakéhosi spojence, mýlí se. Klausovi vadí nejen jakési ohrožení NATO, ale především možnost, aby odbory získaly pravomoci z Bruselu, aby se EU vyvíjela směrem k silné sociální politice. Instinktivně cítí, že právě toto je pro úspěch celého

5 důležité a že by to znamenalo celoevropský posun sil v neprospěch pravice a její vize světa. Je nejen proti EU jaká je, ale především proti EU, jaká by měla a mohla být. To neznamená, že bychom zastírali negativa. Vláda ČR se ukázala jako špatně připravený vyjednavač. A i když byl pan. Günter Verheugen v pozici komisaře pro rozšíření proti Hansi van den Broekovi vysoce komunikativní a prostý předsudků, obávám se, žr podcenil riziko růstu nálad proti EU, mluvil-li o tom, že nové členské státy musí nést břemeno a přinášet oběti. (Nicméně jako nový komisař pro průmysl si zatím vede kompetentně a energicky.) Stejně přispívají k averzi vůči EU různé ultimativní požadavky padající od lidí začleněných do osy Mnichov - Vídeň. Jak ukazuje ve svých článcích můj kolega Daniel Strož, Evropa nesmí být věcí výhrůžek a nátlaku či vydírání, ale motivace a příležitostí. Vývoj vztahu KSČM k otázkám evropské integrace dospěl v roce 2004 k praktické prověrce při procesu založení Evropské levicové strany a při přípravě voleb do Evropského parlamentu. Charakteristiky našeho pojetí evropské integrace, jak je vyjádřil už Manifest KSČM pro demokratickou Evropu z roku 1994 byly odlišné od vládních pozic. Šlo nám o Evropu budovanou zdola. V našem pohledu je evropská integrace otevřený proces, je mnohem více, než evropské instituce. Jednotlivé prvky evropské architektury by se měly překrývat a doplňovat. Je třeba, abychom dokázali reálně analyzovat význam Evropské unie pro perspektivy komunistického hnutí v Evropě, její slabé a silné stránky ve světle Amsterdamské smlouvy a evropské legislativy, stejně jako smlouvy z Nice a takzvaného návrhu Evropské ústavy. Tato analýza vyústí po mém soudu v poznání nutnosti vyvíjet tlak zdola, ale i v rámci evropských institucí na reformy Evropské unie. Institucionální struktury brání realizaci řady rozumných prvků programových dokumentů EU. Česká republika může obstát i v prostředí EU; ale jen tehdy, nebude-li integrace pouze věcí části občanů, ale celé populace. Ta ovšem většinou zatím vlastně netuší, do jakých podmínek jde. Evropská integrace není pro KSČM otázka technická nebo taktická, ale věcí strategické volby. Souvisí s celkovým zaměřením strategie KSČM. Integrace nemůže být věcí anšlusu, výsledky byly patrné v bývalé NDR, kde bylo uměle zničeno 85% průmyslové kapacity a v zemědělství zůstalo na území bývalé NDR (přes vyšší životaschopnost velkých celků) jen 15% pracovních sil. Nemůžeme připustit další tlak na rodinné rozpočty skrytý pod heslem vyrovnávání cenové hladiny. Zdá se, že si v Bruselu neuvědomují, že rozhodujícím faktorem pro nárůst tzv. euroskepticismu je krach ekonomických reforem, které byly spojeny s takzvaným washingtonským konsensem. Vedly k rozbití produktivní síly ekonomik zemí bývalého sovětského bloku a přinesly i velké sociální komplikace. Polsko je například přes svůj problém se zemědělstvím (které stále ještě znamená 27% práceschopného obyvatelstva, ale také 900 tisíc lidí tu představuje skrytou nezaměstnanost) schváleno za svůj ekonomický růst ve výši 5-6% a kontrolu inflace (dnes je 7,9 %). Opačnou stranu mince představuje nezaměstnanost, která už netvoří 17% jako v roce 1994, ale opět roste. V roce 1998 byla sice 9, 8% a v roce 1999 už 13, 9%, poté, kdy byla provedena řada rozpočtových škrtů. Dnes je to oficiálně přes 20%, reálné odhady jdou až ke třetině práceschopného obyvatelstva. Reforma prý úspěšně pokračuje, a přitom žilo v Polsku roku , 5% lidí v chudobě a v roce 1999 už 49, 8%. To jsou oficiální data. Krach reforem lidí jako Klaus, Zeman, Špidla nebo Balcerowicz či Miller má za následek, že se zhoršuje struktura spotřebního koše a životní úroveň a nelze tedy mechanicky bez dalšího dělat mechanické posuny cenové hladiny. V EU například představují v průměru potraviny 18% výdajů v rodině, ale v kandidátských zemích

6 36%. Jak chce mluvit sociální demokracie o společnosti vzdělání, když rozvojové potřeby budou stlačeny cenovými změnami do zbytkové podoby? Socializaci evropského projektu za nás ovšem nikdo neudělá. Argumentace, že se do toho nebudeme vměšovat, že jde pouze o Evropu kapitalistických států, je zvláštní. To snad někdo čekal, že integrací kapitalistických států vznikne socialistická Evropa? Socializaci evropského integračního procesu může dosáhnout pouze silná a integrovaná evropská levice, v níž má KSČM své respektované a nezastupitelné místo. Máme odpovědnost, která vyplývá z naší tradice, síly i zatím ne úplně využívaného potenciálu. Argument, že nemáme do hry vstupovat, protože levicové strany jsou prý slabé a nemohou nic změnit, neobstojí. Jednak síla stran není statická veličina, jednak při nezasahování a izolací od těchto procesů se situace ještě zhorší a v případě krachu daného projektu se dá se očekávat další vy'kyv doprava. Je jistě šokující, že Haidera mnozí podporují proto, že chtějí zvýšit mzdy na úkor prý velkorysých sociálních podpor, ale ruku na srdce: učila je levice se dívat obojím směrem, nahoru i dolů? Na to, jak odpovídají zisky a privilegia těch nahoře produktivitě práce, kvalifikaci a společenskému přínosu? Haider a jemu podobní právě odvádějí pozornost od toho, co probíhá nahoře. Věci kolem Haidera jsou svým způsobem paradoxní, protože v ekonomickém a sociálním ohledu žádná rakouská vláda neprováděla víc probruselskou politiku než vláda kancléře Schüssela. V Rakousku je vidět, jak důležité pro zablokování skluzu doprava to, aby ve společnosti existovala silná a důsledná levicová strana, poskytující alternativu. Chybou levicových stran bylo to, že integraci. od základu pouze odmítaly, že neformulovaly vlastní alternativu. Logicky i to přispělo k tomu, že se ocitaly v marginalizované pozici. V dějinách je to tak, že jestliže se politická síla může odvážit něčeho pozitivního a neudělá to, zadělává si na vlastní druhořadost. Dalo by se to srovnat s velkou změnou, kterou znamenala v minulosti stavba železnic nebo růst průmyslových měst. Ti, kteří třeba z ušlechtilých důvodů je odmítali, způsobili úpadek svých měst a sídel. Jiná, dosud bezvýznamná sídla se povznesla. Pozice malého státu nemusí být vždy nevýhodou. Například Irsko či Dánsko jsou proslulé svým vyjednávacím uměním. Dánsko sice tvrdě vyjednává, ale u dohodnutých věcí je naopak tím, kdo nejlépe zavádí přijaté položky. Tuto schopnost orientace v novém prostředí nezajistí jen vlády a parlamenty. Dopředu musí být na to připravená celá veřejnost. Naším ekonomickým prostředím a celkovým referenčním rámcem totiž bude, ať už referendum dopadne jakkoli, právě EU. Je nutné učit se právě od těchto malých zemí, kde navíc nejsou předsudky vůči vstupu nových členů tak vysoké jako Německu, Francii či ve Velké Británii. Jsou i nesporná pozitiva EU: například mezi ně patří vyšší standard odborářských práv a zejména pak větší šance pro spolupráci a oživení akceschopnosti evropské levice. Na základě statutu EU a s využitím peněz EU vznikají evropské strany. Vím: je tu řada nejasností a rizik. Přesto jsem pokláda1 názor ÚV KSČM, že se KSČM může stát zakládajícím členem Evropské levicové strany, za odvážný, ale správný krok, stejně jako výrok Miroslava Grebeníčka na tiskové konferenci s Fausto Bertinottim, že naše plné členství není věcí roků, ale měsíců. Je už evropská strana sdružující konzervativce, liberály, sociální demokraty, ale levicová evropská strana není. Máme právo být méně internacionalističtí než například konzervativci? Nemůžeme se tvářit, že tento problém tu není. Je to důležitá výzva už pro nejbližší měsíce, i když aténský sjezd rozuzlení našich otázek nepřinese. Při správné profilaci může být Evropská levicová strana zdrojem posílení pro levici i v zemích, kde levicové strany jsou slabé a nemají tradici. Může znamenat podle předběžných sond oživení a nové impulsy i tam, kde taková tradice je. Bude i zdrojem pro novou a skutečnou levicovou solidaritu.

7 Nezakrývám, že řada komunistických a levicových stran na náš vstup hledí s velkou nadějí. KSČM také patřila a patří mezi strany, které hledí na současnou podobu EU velmi kriticky a přemýšlejí o levicové alternativě, jak se to obráží například v Manifestu KSČM pro demokratickou Evropu z roku 1994 (i v jeho nové, realitám dneška odpovídající podobě), za kterým stojí naše diskuse o novém konceptu společenské racionality. Šance na novou ekonomickou, sociální, ekologickou a kulturní politiku jsou dnes v Evropě lepší, než kdykoli od sedmdesátých let. Ovšem jen potud, pokud se nám podaří změnit kurs integrace, pokud se prioritou číslo jedna stanou sociální otázky, demokratizace a větší transparence evropských struktur. Závěrem stručně: vše závisí na tom, budeme-li mít odvahu tento nový termín strukturovat, vezmeme-li na sebe odpovědnost za to, že nebude chtít tento terén pouze odmítat, ale že se ho pokusíme dobýt. Tak, jako kdysi Šmeral zastával velmi nepohodlné stanovisko, když řekl, že komunisté stojí na půdě československého státu, že ho nechtějí zničit, ale dobýt, tak stojí dnes i otázka ve věci Evropy. Řídil se myšlenku, že správné stanovisko není v horizontu okamžiku, ale desetiletí a staletí. Dějiny našeho hnutí mu daly za pravdu. Bez silné a integrované levice se tu nedostaneme ke koordinaci odborářské činnosti. Jistě, zatím to tak není a daří se stavět jedny proti druhým. Ale víme, že každá nová fáze v dějinách boje za sociální pokrok vyžadovala určitý čas. Už musím končit, ale cítím potřebu se schovat za někoho, kdo je v tomto prostředí respektovanější, asi tak, jak se Lenin v Co dělat?, ve své úvaze o produktivních a burcujících snech, schoval za Pisareva. V mém případě je to Fidel Castro, jehož výroky o evropské integraci i postupu levice v této složité době v řeči na caracaské universitě přesně vystihují podstatu problému. Snažme se stejně jako on umět nalézat na výzvu doby nová, odvážná a ambiciózní řešení, třebaže na první pohled vypadají neefektně pro ty, které na levici lákají romantická gesta. Miloslav RANSDORF

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Politická integrace Evropy vyvolává řadu otázek: mezivládní princip / nadnárodní princip? společenství suverénních států

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Mezinárodní politologický ústav a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt:

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO EKONOMIKU A FINANCE Mladá Boleslav, 10. května 2006 Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky Marek MORA Obsah a struktura prezentace 1.

Více

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze

Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování. Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Evropská unie - úvod, historie, instituce a způsob fungování Ing. Jiří Mach, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze Obsah 1. Hlavní specifika EU 2. Vývoj evropské integrace a její cíle 3. Nástroje EU

Více

Přijetí eura v ČR současný stav, perspektivy Hospodářská a měnová unie Michal Částek Etapy přijetí eura První etapa: ČS je členem EU není součástí ERM II (Exchange rate mechanism -mechanismu směnných

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA. Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 NÁRODNÍ ZPRÁVA Standardní Eurobarometr 80 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE PODZIM 2013 ČESKÁ REPUBLIKA Zastoupení Evropské komise v České republice Standardní Eurobarometr 80 / Podzim 2013 TNS Opinion

Více

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln lních věcív Brno, 25. listopadu 2005 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu člen Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku www.cabrnoch.cz

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU PREZENTACE VŠFS 2015 ČLÁNEK 2 SES Základní cíle Společenství zahrnují Společný trh a hospodářskou a měnovou unii harmonický, vyvážený a udržitelný

Více

Nabídka témat pro rok 2017:

Nabídka témat pro rok 2017: EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010

Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost. Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Kulturní zamyšlení nad místem a lidmi o čem je rozmanitost Lia Ghilardi Ostrava, 13. - 14. květen 2010 Výzvy Obecná obava západní společnosti, je že kulturní politika jako projekt národního státu je na

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Socialistické teorie

Socialistické teorie Socialistické teorie Co nás čeká Utopický socialismus Socialismus na přelomu 18. a 19. století včetně H. Saint-Simon Karel Marx Marxovi součastnicí a následovníci Výzvy socialismu v 21. století Utopický

Více

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU) Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU) Předmět: Ekonomie Přidal(a): Len Druhy a stupně integrace (=propojení) Druhy mezinárodních integrací Federalistická seskupuje se politicky (př.

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1

předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu DĚJINY DIPLOMACIE 1 Název tematického celku: Mezinárodní vztahy v Evropě od třicetileté války do francouzské revoluce Cíl: Základním cílem

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

Programové prohlášení vlády. I. Preambule

Programové prohlášení vlády. I. Preambule Programové prohlášení vlády 1992 I. Preambule Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předstupuje před Federální shromáždění i před občany našeho státu se svým programový prohlášením, které odráží

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace Mojmír Sabolovič Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace základní pojmy Inflace Makroekonomická nerovnováha, která se projevuje růstem cenové hladiny Růst peněžní zásoby v ekonomice

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa

Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU. 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Evropská politika zaměstnanosti a Možnosti práce a studia v zemích EU 10.3.2009, Pardubice Karlíková Táňa Politiky EU Výlučné EU přijímá a určuje pravidla a členské státy mohou v těchto oblastech zasahovat

Více

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU Prezentace k semináři č. 1 2017 EHS A EKONOMICKÁ INTEGRACE Ekonomická integrace hlavní důvod, účel a cíl založená EHS Neproběhla naráz, ale realizovala se po etapách

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integ

V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integ Evropský integrační proces V průběhu 2.pol. stol. - zásadní změny v Evropě v důsledku druhé světové války V poválečné Evropě můžeme rozlišit několik vývojových etap: Etapa integračních východisek založených

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě

EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě EU Společná zpráva o penzích: Pokrok a klíčové výzvy v poskytování přiměřených a udržitelných penzí v Evropě projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce

Více

Význam spolupráce zemí Visegrádské skupiny

Význam spolupráce zemí Visegrádské skupiny Význam spolupráce zemí Visegrádské skupiny V poslední době se zintenzivnila jednání v rámci zemí Visegrádské skupiny, kterou tvoří společně s Českou republikou Maďarsko, Polsko a Slovensko. Dané země mají

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Česká republika a euro očima ČNB

Česká republika a euro očima ČNB Česká republika a euro očima ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Přijetí společné evropské měny v ČR přínosy a rizika 29. ledna 2016 Obsah Srovnání vývoje HDP v eurozóně a v zemích EU mimo

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6

Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6 Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc, 1996, 2001, 2007, 2010 EKOPRESS, s. r. o., 2001, 2007, 2010 ISBN 978-80-86929-60-6 OSKAR KREJČÍ MEZINÁRODNÍ POLITIKA Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s. r. o., K Mostu 124,

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava DĚJINY 20. STOLETÍ KOMUNISMUS ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 KOMUNISMUS = politická ideologie

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017

Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová. Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Krize výchovy a vzdělání Hannah Arendtová Ngo Thi Thuy Van Jabok 2017 Co vás čeká? Představení knihy Krize kultury a kapitoly Krize výchovy a vzdělání Krize výchovy a vzdělání Diskuse Krize kultury Kniha/

Více

Literatura - zdroje. Kučerová, I.: Ekonomiky. Karolinum Praha ISBN80-

Literatura - zdroje. Kučerová, I.: Ekonomiky. Karolinum Praha ISBN80- Ekonomiky ČZ EU v 90. letech a počátkem nového milénia VSFS Mezinárodní ekonomická integrace KSM 5. 1. 2008 1 Literatura - zdroje Čerpáno z: Kučerová, I.: Ekonomiky členských států Evropské unie. Karolinum

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST Poctivost se musí vyplácet! Budoucnost mládí, jistoty stáří! Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme! Práci, ne sociální dávky! Více rozhodovacích pravomocí lidem! Ano míru

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie

Otázka: Politické ideologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Jacob. Politické ideologie Otázka: Politické ideologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jacob Politické ideologie - soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny,

Více

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR

Zavedení eura. Mirek Topolánek ČR Zavedení eura v České republice Mirek Topolánek předseda vlády ČR Brownovy testy Dostatečnáflexibilitatrhůschopných ustát změnu ekonomického klimatu Dopad na investice Dopad na zaměstnanost Dopad na britský

Více

MY A EVROPA KUDY VEDE CESTA K EFEKTIVNĚJŠÍ EKONOMICE V UNII OD VŠEOBECNA, PŘEZ ROZPOČTY K DANÍM. Praha 27. listopadu 2015 Evropské fórum podnikání

MY A EVROPA KUDY VEDE CESTA K EFEKTIVNĚJŠÍ EKONOMICE V UNII OD VŠEOBECNA, PŘEZ ROZPOČTY K DANÍM. Praha 27. listopadu 2015 Evropské fórum podnikání MY A EVROPA KUDY VEDE CESTA K EFEKTIVNĚJŠÍ EKONOMICE V UNII OD VŠEOBECNA, PŘEZ ROZPOČTY K DANÍM. Praha 27. listopadu 2015 Evropské fórum podnikání Co jsou největší problémy dneška? Pro Vás Pro Naši zemi

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře)

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře) PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a ve hře) NĚMECKO Více Evropy 8 hráčů VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy 8 hráčů FRANCIE Pevnost Evropa 8 hráčů RAKOUSKO Zelená

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více