Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmánek Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41, Praha 9 Předkládá: Mgr. Miroslava Adamcová Ředitelka ZŠ a MŠ Heřmánek Schválila školská rada v Praze dne..

2 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 Úplnost a velikost školy... 5 Prostorové a materiální podmínky... 5 Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy... 5 Charakteristika pedagogického sboru... 6 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce... 7 Spolupráce s rodiči Charakteristika žáků Psychosociální podmínky III. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat IV. ŠKOLNÍ UČEBNÍ PLÁN V. UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce VI. Učební osnovy 2. stupeň Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda

3 Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty VII. HODNOCENÍ A EVALUACE Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATEL: Název a sídlo: Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41, Praha 9 právní forma: školská právnická osoba (soukromá škola) IČO: RED IZO: jméno ředitele: Mgr. Miroslava Adamcová telefon: webová stránka: ZŘIZOVATEL: Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek sídlo: K Cihelně 313/41, Praha 9 IČO: ředitel: Martin Jaroš webová stránka: PLATNOST DOKUMENTU od: datum: Podpis ředitele : Razítko: 4

5 Úplnost a velikost školy II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše škola je plně organizovaná soukromá základní škola s cílovou kapacitou 108 žáků (max. 12 žáků na jednu třídu). Provoz školy byl zahájen V každém následujícím roce bude otvírána další 1.třída, takže počet žáků bude každoročně narůstat. Prostorové a materiální podmínky Provoz ZŠ a MŠ Heřmánek část ZŠ je řešen pronájem prostor na adrese Stoliňská 2417, Praha Horná Počernice. V prvním roce provozu naší školy zahrnuje 1 kmenovou učebnu v 1. nadzemním podlaží, využití šatny a WC v dolní části budovy. Pronajaté prostory splňují podmínky stanovené příslušnými předpisy a jsou schváleny orgány ochrany zdraví a stavebním odborem. Učebna je vybavena nábytkem ZŠ a MŠ Heřmánek (židle a lavice pro žáky, katedra a knihovna pro školní pomůcky a knihy, vestavěné skříně pro ukládání učebních pomůcek). Zařízení učebny tvoří 3 notebooky, CD přehrávač, didaktické pomůcky, knihy, závěsná tabule a samostatně stojící tabule. V učebně se nachází také hrací koutek, jenž je také naším majetkem a je vybaven žíněnkami a mobilními sedáky. Žáci zde mají k dispozici zásobu her i hraček, spolu s malou žákovskou knihovnou. Pro pobyt žáků na čerstvém vzduchu o přestávkách můžeme využívat okolní prostory školní budovy. Pro výuku tělesné výchovy má škola pronajatou tělocvičnu v budově Pražský Tyrannus hall na adrese Stoliňská 41b, jenž se nachází v rámci areálu školy. Podmínky pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy Škola se řídí organizačním řádem školy, který byl stanoven s ohledem na hygienu, věk i potřeby žáků. Tento řád stanovuje pracovní a odpočinkový režim, režim vyučování, stravovací a pitný režim. Vybavení učebny a její prostředí, i prostředí ostatních prostorů školy, odpovídá platným normám. V celé budově i v okolí školy je dodržován zákaz kouření a pití alkoholu a požívání jiných škodlivin. 5

6 Žáci jsou chráněni před úrazy: - pan Jaroslav Kocian zajišťuje pravidelné kontroly zařízení z hlediska bezpečnosti, totéž platí pro el. přístroje v našem vlastnictví - nebezpečné předměty jsou výrazně označeny - žáci jsou pravidelně a před každou mimoškolní akcí poučováni o bezpečnosti chování - učitelé jsou každoročně proškolováni v oblasti BOZP a PO - ve třídě je uložena lékárnička, potřebné kontakty v případě úrazu jsou vyvěšeny v přístupových prostorách budovy - učitelky i ostatní zaměstnanci školy jsou pravidelně proškolováni v oblasti první pomoci, aby byli schopni aktivně poskytnout první pomoc - učitelé byli seznámeni s traumatologickým plánem. Charakteristika pedagogického sboru Vzhledem k specifickému zaměření školy jsou a budou zaměstnáváni především křesťanští pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci. Další hledisko výběru je odborná a pedagogická způsobilost (případně požadavek neodkladného doplnění aprobace příslušným studiem) a schopnost podílet se i na dalších činnostech školy. Pedagogové musí být vybaveni potřebnými profesními dovednostmi: komunikativní ve směru k žákům, rodičům i ostatním zaměstnancům školy, musí být schopni diagnostikovat a motivovat žáky i udržet jejich neformální kázeň; průběžně se vzdělávat, hodnotit a modifikovat svou činnost. V prvním roce provozu pracují v rámci ZŠ zaměstnankyně: Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy učitelka s odbornou kvalifikací pro 2. stupeň se zaměřením pedagogika-dějepis, 5letou praxi učitelky, s 12letou praxí ve školství a s 2letou praxí učitelky na 1. stupni ZŠ. Ing. Olga Cajchanová, asistentka učitelky která zajišťuje individuální přístup ke studentům ve výuce českého jazyka a matematiky, dozory o přestávkách a pod vedením ředitelky školy vede pracovní výchovu, tělesnou výchovu a vyučuje 1 hodinu anglického jazyka. Tato asistentka je zároveň studentkou Master of Arts in Pedagogy, Oral Roberts University (Tulsa, Oklahoma, USA) realizovaného ve spolupráci s LOTS, Uppsala Švédsko (ověřujeme možnost akreditace v českém školním systému). David Fast, asistent student pedagogické fakulty UK, obor 1. stupeň ZŠ asistent při předmětu prvouka. Mgr. Soňa Motyčková, učitelka dramatické výchovy odborná učitelka na ZUŠ s 20letou pedagogickou praxí zajišťuje výuku dramatické výchovy. Ing. Petr Adamec biblickou nauku a etickou výchovu zajišťuje absolvent Evangelické akademie biblické a misijní školy pod registrací Apoštolské církve, sboru Církev bez hranic Praha. S týmem spolupracuje jako školní psycholog a výchovný poradce PhDr. Marie Dusilová. Školní družina na škole nebyla akreditována a tedy neprobíhá. Administrativní práce směrem 6

7 k rodičům a MHMP vykonává Ing. Olga Cajchanová. Organizační věci školy a finanční řízení zajišťuje dodavatelsky Martin Jaroš, ředitel KCR Heřmánek. Ředitelka školy Mgr. Miroslava Adamcová řídí celý tým školy a metodicky vede další pedagogický rozvoj pracovníků. Vede školu i po odborné stránce pedagogické i po stránce řízení (vzhledem k její 10leté praxi v řízení neziskové organizace a vzhledem k rekvalifikaci v oboru management neziskových organizací). Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce je praktikována především v rámci koordinačních snah Mezinárodní asociace křesťanských škol (ACSI), s centrem pro střední Evropu v Budapešti. Škola jako člen asociace ACSI využívá vedení a podpůrné programy, které asociace svým členům poskytuje. Pro jazykovou výuku a rozšíření výuky jiných předmětů používáme materiály nakladatelství ACSI a rádi bychom využili i mezinárodní programy pro žactvo, s možností procvičit se v angličtině. Dále spolupracujeme s vedením křesťanské základní školy ve švédské Uppsale, se kterou jsme ve styku. Naši učitelé se účastní jejich konferencí, díky čemu jsme získali kontakty na další školy z různých zemí Evropy. Plánujeme rozvinout spolupráci i na úrovni žáků především 2. stupně. Vznik ZŠ a MŠ Heřmánek je součástí dlouhodobého projektu českých i zahraničních křesťanských církví a organizací, které usilují o výchovu nové morálně silné generace (a to prostřednictvím biblických principů a hodnot), která bude schopná přinést pozitivní změny do všech oblastí společenského života současné společnosti. Z této základní vize se odvíjí veškerá činnost školy, její projekty, snahy a spolupráce. Projekty Naším prvořadým cílem je výchova generace, která je schopná globálního pohledu na svět, vzájemné spolupráce, tolerance a nezištné pomoci potřebným lidem. Tyto kompetence žáků posilujeme na úrovni teoretické i praktické. a) Výchova k toleranci, spolupráci, empatii a pomoci potřebným lidem má logické vyústění do shrnující pravidelné školní akce: předvánoční návštěvy domova důchodců spolupráci jsme navázali s Domovem Bethesda - domovem pro seniory a lidi s handicapem, jenž se nachází v areálu školy. V předchozích diskusích posilujeme kladné emoce a soucítění s těmito sociálními vrstvami, nacvičujeme písně i scénky a chystáme drobné dárky. V centru našich výchovných snah je samozřejmě utváření komunikativního, prosociálně vybaveného a spolupráce schopného jedince. Tomuto cíli slouží veškeré vyučovací metody a školní aktivity. Zejména však týdenní pobyt dětí ve škole v přírodě, kde se intenzivně utváří třídní kolektiv, ale též veškerá činnost v rámci školní družiny: cenné zkušenosti 7

8 v oblasti spolupráce získávají žáci při práci na projektech, jako i v hodinách dramatické výchovy, jenž je součást vzdělávacího programu. Do našich oblíbených tradic jsme zařadili oslavu Dne dětí. Podle momentálních podmínek a počasí je zařazeno zábavné dopoledne, sportovní odpoledne pro děti s rodiči a podvečerní zahradní slavnost spojená s táborovým ohněm a opékáním špekáčků. b) V souladu s našimi cíly i s prioritami MŠMT se zaměřujeme ve zvýšené míře na multikulturní výchovu napříč veškerou výchovně-vzdělávací prací školy. Sjednocující postavení v tom mají akce spojené s mezinárodním Dnem památky holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27.ledna) i oslavy osvobození vlasti a konce 2. světové války v Evropě. Na tuto problematiku jsou zaměřeny projektové dny, návštěvy výstav i akcí pořádaných Židovským muzeem, pražskou pobočkou ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě) apod. Pro vyšší ročníky bude připravena návštěva Terezína a zájezd do Osvětimi. Za podnětné považujeme i seznámení se s romskou kulturou při různých příležitostech (např. oslavy Mezinárodního dne Romů). Multikulturní charakter mají projektové dny zaměřené na lidi různých zemí světa a jejich kulturu, příp. přednášky s obyvateli cizích zemí či lidmi, kteří v cizích zemích pobývali. Na 1. stupni jde o jeden vyučovací den, na 2. stupni bude tento projekt probíhat ve dvou dnech (v každém pololetí jeden vyučovací den, v druhém pololetí ve spolupráci s dětmi 1. stupně). Projekt se uskutečňuje vždy během čtyř vyučovacích hodin za sebou, kdy jsou střídány různé aktivity, propojující učivo prvouky (vlastivědy, zeměpisu, občanské výchovy) a etické výchovy, ale také zasahující do oblasti hudební a výtvarné výchovy i českého jazyka (žáci si procvičí především mluvený projev). Smyslem je poznání rozmanitosti různých kultur, jejich tradic i hodnot a uvědomění si své vlastní kulturní identity. Cíle projektu jsou: - uvědomit si, že náš pohled na ostatní civilizace (kultury) nemusí být automaticky správný, že naše vnímání národních odlišností je ovlivněno nevědomými předsudky a stereotypy - zažít a pochopit pojmy jako haló-efekt, psychologická chyba prvního dojmu, předsudek - zjistit, jak složitá je identita jednotlivce a naučit se definovat identitu skupiny - podpořit rozvoj smyslu pro spravedlnost, solidaritu a toleranci - vést k chápání a respektování sociální a kulturní rozmanitosti - uvědomit si, že odlišnost může být pozitivním jevem - porozumět tomu, že zákonitosti skupinové identity fungují i ve vztazích ve škole. Žáci se vyjadřují k danému tématu v komunitním, příp.diskusním kruhu, konfrontují své poznatky, zjištění a názory. Během dalších kooperativních aktivit si uvědomují důležitost každého člena skupiny a prospěšnost, dokonce i nutnost spolupráce s ostatními skupinami. Učí se přes rozdílné názory ve skupině najít společné řešení problému. c) Prioritní postavení ve výchovně-vzdělávací práci školy má též environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO). 8

9 V této oblasti využíváme vhodných témat ve všech vyučovacích předmětech, realizujeme krátkodobé i dlouhodobé projekty, navštěvujeme akce a semináře, pořádáme přírodovědné výpravy apod. Pro systematický rozvoj environmentální výchovy na naší škole bude vypracován Školní program EVVO, který bude průběžně doplňován a konkretizován v ročních programech. V průběhu školního roku vhodně zařazujeme projektové dny zaměřené na environmentální výchovu. Jednotlivé projekty jsou pak realizovány pod konkrétními názvy podle obsahu, např. Stromy. Žáci se učí na problematiku dívat z mnoha zorných úhlů; poznatky z výstav i vlastních pozorování a již dříve získané vědomosti ( které si zde zařazují do širších souvislostí, bližších realitě života) zpracovávají mnoha způsoby: prakticky (čištění luk i lesa ), umělecky (vlastní tvorba básní, výtvarné zpracování ), zapojují veškeré své smysly. V závěru školního roku využíváme Světového dne životního prostředí (5.6.) k souhrnu veškerých kompetencí, které žáci získali během školního roku. Komplexní projekt prověřuje, upevňuje a doplňuje vědomosti, dovednosti a návyky dětí v oblasti v oblasti environmentálního vzdělávání. d) Veškerá práce na škole směřuje k podpoře zdraví a výchově ke zdraví. Jedná se o prevenci obezity, podporu pohybu a správné výživy, poruchy příjmu potravy, péči o zubní zdraví apod. U žáků rozvíjíme potřebné hygienické i stravovací návyky, pitný režim, péči o tělesný i duševní stav a touhu vést zdravý životní styl. V tomto smyslu působíme osvětou i na rodiče. Podáváme jim zprávy o nadváze či podváze dítěte, o špatném držení těla, nedokonalé výslovnosti, duševním neklidu dítěte, upozorňujeme na nedostatečnou péči o chrup apod. a zároveň rodiče poučujeme, co dělat pro nápravu a kde hledat odbornou pomoc. Klademe také důraz na výuku první pomoci a zařazujeme tematiku ochrany člověka za mimořádných okolností. V rámci výchovy ke zdraví probíhá na škole projektový Týden pro zdraví. e) Na dopravní výchovu se zaměřujeme na jaře. Do výchovně-vzdělávací práce zařazujeme témata související s bezpečností silničního provozu. Žáci prověřují svoje vědomosti v soutěžích v rámci třídy, her ve volném čase i školní družiny, praktické dovednosti vyzkoušejí a upevní na dopravním hřišti na Proseku (Praha 8). 9

10 Spolupráce s rodiči Komunikaci školy a rodiny považujeme za jeden z nejdůležitějších pilířů naší školy. Rodiče, děti a pedagogové jsou všichni důležitými partnery v rámci komunikace a spolupráce. Cílem rodičů a školy je připravit děti na dospělost. Primárně leží odpovědnost na rodičích a oni sdílejí tuto odpovědnost se školou. Cílem obou je pak vytvořit možnost žákům vejít a v případě základní školy začít vcházet do odpovědnosti a dospělosti. Tento proces započíná na konci prvního stupně, ale děti jsou na tento proces připravovány od svého narození. Toto jsou východiska komunikace mezi školou a rodiči, školou a žáky. Komunikace škola rodiče Rodiče jsou společně s žáky zásadními spolupracovníky školy při přípravě a výchově žáků. Později do procesu plánovaní postupně vstupují i samotní žáci. Rodiče komunikují se školou při přijímacím řízení, o školní docházce získávají informace pomocí webových stránek, pravidelného týdenního newsletteru třídního učitele (ZŠ). Rodiče jsou minimálně 2 x ročně zváni na třídní schůzky. Rodiče mohou využít možnosti po domluvě s pedagogem nahlédnout do vyučování, stejně tak rodiče mají možnost dohodnout si setkání s učitelem. O činnosti školy jsou rodiče pravidelně informováni dle pravidelného bulletinu. Sešity, portfolia a učebnice jsou pro rodiče připraveny k nahlédnutí každý pátek před výukou (reps. kdykoli před začátkem výuky, když rodiče projeví zájem). Rádi podpoříme sounáležitost rodičů vůči škole, díky neformálním setkáním - divadelní představení, oslavy Dne dětí, Dne matek, Dne otců a jiných setkání či akcí. Rodiče jsou seznámeni s možností podávat návrhy, podmínky a připomínky. Vnitřním předpisem školy je nastaven sytém kdo a v jaké časové lhůtě odpovídá a řeší tyto problémy. Komunikace škola děti Děti jsou vedeny k otevřené komunikaci a je možné, aby komunikovaly jak s učiteli, tak i s ředitelem školy. Cílem této komunikace je, aby si děti utvářely vlastní názor a také aby se podílely na chodu školy, zejména ve vyšších ročnících. V lednu pořádáme Den otevřených dveří pro všechny rodiče, nejen pro ty, kteří chtějí zapsat budoucího prvňáčka na naši školu. Každý se může posadit do školní lavice, sledovat výuku a o přestávce klást případné dotazy vyučujícím. Charakteristika žáků Základní charakteristika žáků pochopitelně vyplývá ze základní charakteristiky školy a z důvodů pro kterou škola byla založena zřizovatelem a jeho partnery. Velkou část žáků tvoří dětí s křesťanských rodin bez ohledu na denominační příslušnost, což je dáno také nedenominační příslušností nastavení školy. Další část žáků je tvořena rodiči, kteří chtějí zvýšit a zintenzivnit práci na jazykovém vzdělávání dětí. 10

11 Ne nepodstatnou součástí školy, je individuální přístup k žákovi v duchu křesťanských hodnot. Tedy naše škola má jistou skupinu žáků s poruchami učení, či výrazně nadaných dětí v jedné vyhraněné oblasti. Rodiče žáků jsou předem seznámeni se zaměřením školy a je předpokladem práce školy, že budou respektovat styl práce ve škole. Psychosociální podmínky Učitelé vytvářejí příznivé a pokojné sociální klima (otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce ), a to jak v pedagogickém kolektivu, tak při práci se žáky. Budujeme komunitu školy na principech svobody, odpovědnosti, vzájemného respektu, stability společných pravidel, spravedlnosti a spolupráce. Veškerá snaha a práce pedagogů směřuje k naplňování potřeb žáků, při výuce respektují přiměřenost k jejich věku, vhodně žáky motivují, vyučují a hodnotí v souladu s individuálními možnostmi jednotlivců, poskytují dostatek zpětné vazby. Vzdělávání je propojeno se skutečným životem je přípravou pro život. Žáci jsou chráněni před násilím, šikanou a dalšími psychopatologickými jevy výchovou i přiměřeným dozorem dospělých. Krizovým situacím předcházíme včasnou informovaností o věcech uvnitř školy i mimo ni. 11

12 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Škola nabízí dětem i rodičům alternativní přístup k výchově a vzdělávání. Naším cílem je posílení osobnosti každého žáka, s důrazem na nalezení a rozvinutí jeho individuálních talentů, tvořivosti a samostatnosti. Proto usilujeme o podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky, přizpůsobené individuálním potřebám, optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání, a také aby každé dítě zažívalo vlastní úspěch. Hlavním zaměřením naší školy je důraz na rozvoj komunikace v českém i cizím (zejména anglickém) jazyku, tvořivý přístup k uplatnění teoretických vědomostí a formování charakteru žáků na základně morálních hodnot a etických principů v životě žáků, aby byli schopni vést v dospělosti hodnotný život, a aktivně pozitivním způsobem zasahovali do fungování společnosti. Tento cíl je vhodně a přirozeně realizován napříč veškerou učební látkou a v každodenním životě školy. Je také obsahem doplňkového programu naší školy: etické výchovy a biblické nauky. Etická výchova integruje snahy křesťanské školy, jejímž cílem je výchova mladého člověka na vysoké morální úrovni, člověka disciplinovaného, vytrvalého, iniciativního a pracovitého, nesobeckého a s láskou k druhým lidem. Předpokladem k tomu je svobodný člověk, schopný nést odpovědnost za svůj život a svá rozhodnutí a který cítí též odpovědnost za druhé lidi, za svůj národ i cizí národy. Etická výchova úzce navazuje na biblickou nauku a v mnoha aspektech se oba tyto předměty prolínají. Nepovinný předmět biblická nauka doplňuje základní vzdělání žáků rozšiřujícím pohledem na nejstarší dějiny lidstva a přináší do ostatních předmětů spoustu nových informací a podnětů k zamyšlení. Jejím hlavním cílem je však seznámit žáky s obsahem Bible, motivovat je, aby přijali tuto knihu jako soubor pravidel pro plnohodnotný život. Společné výchovné působení školy a rodiny se tak umocňuje, vzrůstá vzájemná důvěra i spolupráce a rodina se tak stává jedním z pilířů, na nichž škola stojí. 12

13 Vize školy Poslání školy Pomocí kvalitního pedagogického týmu a náležitého zázemí připravit a úspěšně vést pedagogický proces s žáky (individuální i skupinový) tak, aby se rozvíjeli jejich kompetence a znalosti v oblasti: - osobnostního rozvoje znalost vlastní hodnoty, schopnost respektovat druhé, schopnost pracovat s vlastní chybou, realističnost a pracovitost, orientace ve společnosti, soucit a společenská empatie; - komunikačních schopností (komunikace, naslouchání, prezentace, komunikace v českém jazyku, porozumění v cizím jazyku); - vědomostí, jejich aktivního používání a schopnost vědecké práce; - individuální přístup rozvoj nadání, práce s vlastní chybou; - tvořivý přístup k životu (v uměleckých oborech i vědě). Hodnoty školy Hlavní hodnoty, které naše škola oceňuje: Bezpečí (důvěra), úcta, pravdivost a laskavost, morální integrita. Schopnost pracovat a spolupracovat, respekt k práci jiných, ke společnosti, tvořivost. 13

14 Koncepce školy Přístup k dítěti a respekt individuality dítěte, jako základ vize školy Dětská osoba má naši úctu a respekt. Respektujeme jejich jedinečnost, jejich speciální obdarování a to, že volba na tom, jak budou využívat svůj životní čas, bude v konečném rozhodnutí na nich samotných. A proto doprovázíme děti na jejich cestě. Učitelé jsou jen průvodci, kteří pomáhají dětem se zorientovat, nabídnout jim možnosti v oblasti rozumové, citové, volní či znalostní. Chceme důvěřovat dětem a jejich schopnosti učit se rozvojem jejich kognitivního a společenského vývoje více než prostřednictvím mechanického učení a myšlení. Rozvíjíme schopnost učit se a motivujeme je k samostudiu tím, že dětem ukazujeme, že proces učení je zajímavý. V průběhu vzdělávacího procesu ukazujeme dětem způsob, jak se mají učit. Chceme předávat a zprostředkováváme dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Chceme také rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Klademe důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Využíváme metody, které rozvíjí a podněcují u dětí schopnost učit se a jejich přirozený talent. Děti jsou motivované poznávat nové věci formou, která je pro mě příjemná a zvládnutelná. V dětech rozvíjíme přirozenou sebedůvěru a povzbuzujeme je tím, že je chválíme a pozitivně hodnotíme výsledky jejich práce. Odkrýváme v dětech jejich přirozený talent, který prostřednictvím školy rozvíjíme. Děti budou vedeny ke vzájemné pomoci a také k tomu, aby spolupracovaly v rámci vykonávaných činností a tím se podporovaly v slabších či silnějších oblastech. Spolupráce je rozvoj a napodobování je přirozeným krokem růstu. Celková atmosféra školy je zaměřena na projevy slušnosti, zdvořilosti a vzájemné úcty mezi dítětem a pedagogem, mezi školou a rodinou. Prosazujeme a umožňujeme inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (s přihlédnutím na schopnost kolektivu takovéto spolužáky začlenit mezi sebe bez výrazného narušení vzdělávacího procesu). 14

15 Výchovné a vzdělávací strategie Našim cílem je připravit žáky na období dospělosti tak, aby mohli vést co nejkvalitnější a nejefektivnější život, a to jak z osobního hlediska, tak i z hlediska společnosti. Zaměřujeme se proto na praktické využívání získaných vědomostí v dalších vyučovacích předmětech, činnostech i aktivitách žáků v rámci školy, ale i mimo školu v zájmové činnosti a v soukromí. Výuku proto stavíme na mezipředmětových vztazích a učební látku předkládáme žákům v souvislostech. S týmž záměrem vhodně, přiměřeně a co nejúčelněji využíváme různých moderních efektivních metod výuky. Zaměřujeme se především na projektové vyučování, které je založeno jednak na činnostním, alternativním a problémovém učení, jednak na budování mezipředmětových vztahů. Žáci se zde učí pracovat s informacemi a jsou u nich rozvíjeny schopnosti využití získaných informací v praktickém životě: na základě kritické práce s daty i s obecnými podněty z okolí, města, vlasti, ze světa. Projektové vyučování samozřejmě předpokládá také spolupráci žáků, jejich schopnost pracovat v týmu a přijmout konkrétní roli v něm. Obecně nám jde o snahu zavádět do vyučování prvky kooperativního učení, a snažit se o co největší aktivní zapojení žáků do vyučování. Rámcový vzdělávací program pro základní školy formuluje šest základních klíčových kompetencí, které budeme u všech žáků rozvíjet po celou dobu povinné školní docházky;cílevědomě, soustavně a v maximální možné míře. V naší základní škole proto všichni zaměstnanci školy používají níže uvedené postupy, metody a formy práce, kterými se snaží děti co nejlépe připravit pro následující život. Kompetence k řešení problémů - Předkládáme žákům takové úkoly, které umožňují kreativní či originální řešení. - Dbáme na rozvoj žákova konkrétního i abstraktního uvažování s přihlédnutím k jeho možnostem. - Vedeme žáka k tomu, aby si dokázal stanovit pořadí úkolů dle jejich důležitosti. - Při řešení problémových úkolů se nespokojujeme se zkratkovitými přístupy, ale naopak vyžadujeme logická řešení založená na důkladné analýze. - Učíme žáky předcházet vzniku některých problémů, které by je mohly potkat nejen ve škole, ale i v životě. Kompetence k učení - Vedeme žáka k samostatnému vyhledávání a třídění informací k danému tématu; k tomu, aby se nespokojil s jediným zdrojem informací, ale aby si ověřoval pravdivost přijatých informací. - Vytváříme situace, ve kterých musí žák prokázat schopnost porozumět textu. - Ve výuce zřetelně odlišujeme učivo základní a rozšiřující. - Vedeme žáky k tomu, aby jejich písemný projev byl čitelný a vhodně strukturovaný tak, aby mohl sloužit jako učební pomůcka. 15

16 - Předkládáme žákům úkoly adekvátní jejich možnostem, abychom posílili jejich potřebu po hlubším a dlouhodobém vzdělávání, místo toho, abychom u nich vypěstovali nechuť k učení. - Dáváme žákům možnost, aby se učili tím, že učí druhé. - Učíme žáky vyhledat chybu a poučit se z ní. Kompetence komunikativní - Vedeme žáky k tomu, aby užívali český jazyk jako nástroj poznání i myšlení, dbali na jeho rozvíjení a o totéž se snažili i v jazycích cizích. - Vytváříme atmosféru, ve které žáci dokáží své názory, potřeby i případný nesouhlas vyjádřit adekvátním způsobem. - Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky. - Do výuky zařazujeme diskusi, při které dbáme na dodržování základních pravidel (naslouchání, role moderátora apod.). - Umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce před třídním kolektivem i na širším fóru; dbáme na srozumitelnost prezentace. Kompetence sociální a personální - Diferencujeme úkoly vhodné pro samostatnou i skupinovou práci tak, aby si žák uvědomoval klady a zápory obou forem práce a aby dokázal pro zadaný úkol vybrat vhodnější. - Jednáme s žáky tak, aby získávali zdravý přístup k autoritám, tj. vztah založený na partnerství a zároveň na respektu a úctě. - Vedeme žáky k tomu, aby své emoce vyjadřovali svobodně a vhodným způsobem a aby vhodným způsobem přijímali emoce druhých. - Posilujeme v žácích pocity empatie vedoucí nezištné pomoci druhým. - Vyžadujeme od žáků respekt k výsledkům práce druhých. - Vedeme žáky ke zdravému sebevědomí; k poznávání, využití a rozvoji jejich slabých i silných stránek. - Učíme žáky zastávat různé role v pracovní skupině. - Vyžadujeme dodržování dohodnutých i obecně platných pravidel. - Vedeme žáky ke kvalitnímu využívání volného času. - Snažíme se preventivně působit proti vzniku nejrůznějších závislostí. Kompetence občanské - Dáváme žákům prostor pro obhajobu vlastního názoru a současně vyžadujeme respekt k názorům druhých. - Seznamujeme žáky s jejich povinnostmi i právy na nejrůznějších úrovních (škola,město, stát ), vedeme je k pochopení jejich vzájemné závislosti a neoddělitelnosti a vyžadujeme dodržování obojího. - Podporujeme spolupráci s obcí a dalšími složkami státní správy a samosprávy. - Posilujeme pocit sounáležitosti a zodpovědnosti za sociální skupiny, jejichž je žák součástí (např. rodina,škola, město, stát, civilizace ). 16

17 - Vedeme žáky k zodpovědnosti za vlastní i svěřený majetek. - Zařazováním vhodných projektů se snažíme vést žáky k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. - Vedeme žáky k aktivnímu postoji proti zlu v nejrůznějších podobách. Kompetence pracovní - Vedeme žáky k efektivnímu a zodpovědnému využití času k práci i odpočinku. - Trváme na dodržování hygienických návyků. - Vyžadujeme, aby žák přicházel do výuky vybaven vhodnými pomůckami. - Seznamujeme žáky s využitím vhodných nástrojů, pomůcek, materiálů; zásadní důraz klademe na zvládnutí a využití informačních technologií. - Pomáháme žákovi získat představu o možnostech jeho uplatnění na pracovním trhu. - Za dobře odvedenou práci pochválíme. - Přístupem k plnění vlastních pracovních povinností svou svědomitostí a dochvilností - dáváme žákům příklad správné pracovní morálky. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I když se dosud na naší škole žádný případ žáka se specifickými vzdělávacími potřebami nevyskytl, jsme připraveni na to, že časem budeme takové žáky začleňovat do běžných tříd. Vzdělávání žáků s poruchami učení Pro žáky s výraznějšími poruchami učení budou zřízeny kroužky, tzv. Dys-kluby, kde budou nápravy poruch učení prováděny ve skupinkách žáků ročníku a ročníku pod vedením speciálního pedagoga. Svým obsahem se vzdělávací proces u těchto žáků nebude zásadně neodlišovat od vzdělávání ostatních žáků. Jejich poruchy budou individuálně zohledňovány všemi učiteli s rozdílností danou charakterem jednotlivých předmětů. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel i další pedagogičtí pracovníci, ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka, budou vytvářet a realizovat individuální vzdělávací plán (IPV). Struktura IPV bude vycházet z platné právní úpravy a bude dle potřeby doplněna dohodou o formě podílu a spolupráce se zákonnými zástupci žáka. Výuka dětí s vývojovou poruchou učení bude probíhat za pomoci řady pomůcek a her ke zvládnutí učiva, aby došlo k upevnění sluchové a zrakové paměti. Budeme též procvičovat pravo levou orientaci. Pomoc při práci s žáky, kteří mají poruchy pozornosti a v návaznosti na to většinou i poruchy chování, budeme též hledat u školního psychologa. Jeho úkolem bude také diagnostika oslabení některých funkcí u žáků prvních tříd. S těmito dětmi se bude dále pracovat v rámci docvičovacích hodin. Od 2. ročníku bude diagnostikovat žáky s poruchami 17

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Petřiny sever, Praha 6 Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více