ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání základní škola speciální a přípravný stupeň základní školy speciální zpracovaný podle RVP ZŠS a podle RVP PV Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991 verze č. 1

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu od 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Vybavení školy (materiální, prostorové, technické a hygienické podmínky) Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi) 7 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie ţáci se středně těţkým mentálním postiţením DÍL I Výchovné a vzdělávací strategie ţáci s těţkým a hlubokým mentálním postiţením a souběţným postiţením více vadami DÍL II Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ţáci s kombinací SMR a tělesným postiţením Ţáci s kombinací SMR a zrakovým postiţením Ţáci s kombinací SMR a sluchovým postiţením Ţáci s kombinací SMR a vadou řeči Ţáci s potíţemi v komunikačních dovednostech Ţáci s kombinací SMR a PAS Začlenění průřezových témat 17 4 UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu DÍL I. 1. stupeň Tabulace učebního plánu DÍL I. 2. stupeň Poznámky k učebnímu plánu Preferované školní akce 21 2

3 4.3.2 Přehled vyučovacích předmětů Tabulace učebního plánu DÍL II Poznámky k učebnímu plánu DÍL II Přehled vyučovacích předmětů 25 5 UČEBNÍ OSNOVY Název a charakteristika vyučovacích předmětů DÍL I Čtení - 1. stupeň, 2. stupeň Psaní - 1. stupeň, 2. stupeň Řečová výchova Počty - 1. stupeň, 2. stupeň Práce na počítači Věcné učení - 1. stupeň Člověk a společnost 2. stupeň Člověk a příroda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Název a charakteristika vyučovacích předmětů - DÍL II Člověk a komunikace Rozumová výchova, Řečová výchova Člověk a jeho svět Smyslová výchova, Canisterapie Umění a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Člověk a zdraví Pohybová výchova, zdravotní tělesná výchova (Rehabilitační tělesná výchova) Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 58 6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla hodnocení ţáků Způsoby hodnocení Zásady pro hodnocení Kritéria hodnocení Autoevaluace školy Oblasti autoevaluace Cíle, kritéria a nástroje autoevaluace Časové rozvrţení evaluačních činností 65 7 PŘÍLOHY Projekty - integrovaná tematická výuka Název: Malý chodec 66 3

4 7.1.2 Název: Les a jeho ţivot Název: Ochrana člověka za mimořádných situací Vzdělávací program přípravného stupně základní školy speciální Charakteristika přípravného stupně základní školy speciální Podmínky vzdělávání Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah Učební plán přípravného stupně ZŠ speciální Vzdělávací obsah jednotlivých předmětů Hodnocení dětí v přípravném stupni základní školy speciální Způsoby hodnocení Autoevaluace školy Název a charakteristika vyučovacích předmětů Rozumová výchova Smyslová výchova Pracovní a výtvarná výchova Tělesná výchova Hudební výchova 78 4

5 1 Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název školy Adresa školy Jméno ředitelky Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most Základní škola speciální Šafaříkova Litvínov Mgr. Jarmila Kodymová IČ IZO RED-IZO Kontakty Jméno koordinátora tvorby ŠvP tel./fax internet Mgr. Lenka Hrušková, Mgr. Jarmila Kodymová Bc. Kateřina Skřivanová, 1.2 Zřizovatel Název Adresa Kontakty Město Litvínov nám. Míru Litvínov Judr. Daniel Volák, starosta města tel internet 1.3 Platnost dokumentu od Datum 1. září 2010 Podpis ředitelky Razítko školy 5

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Jsme základní školou samostatně zřízenou pro děti a ţáky se zdravotním postiţením. V základní škole praktické se vzdělávají ţáci ve všech postupných ročnících, v základní škole speciální jsou do kaţdé třídy zařazeni ţáci a děti z více ročníků. Specifické vzdělávací problémy a potřeby našich dětí a ţáků jsou řešeny individuálními vzdělávacími plány. Součástmi školy jsou: školní druţina, školní klub, speciálně pedagogické centrum, školní jídelna a přípravný stupeň základní školy speciální. Školu navštěvují děti a ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami ţijící v Litvínově a v přilehlých obcích a lokalitách. Dle stanovené kapacity můţe škola vzdělávat 50 ţáků v ZŠ speciální a 140 ţáků v ZŠ praktické. Usilujeme o vytvoření takového prostředí školy, kde se ţáci budou cítit dobře a bezpečně, budou jednat otevřeně, vstřícně a upřímně. Dopravní obsluţnost je na celkem dobré úrovni. V největší míře jsou vyuţívány zejména pravidelné spoje městské hromadné dopravy. Budova školy je umístěna v ideálním klidném prostředí nedaleko centra města. Od přilehlé zástavby ji ochraňují nemalé školní pozemky. 2.2 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické a hygienické podmínky) Čtyřpodlaţní školní budova (se šatnami v suterénu), ve které jsme zahájili provoz v září 2005, je opatřena bezbariérovým vstupem pro vozíčkáře a je vybavena čtyřmi plošinami na schodištích tak, aby byl i imobilním dětem a ţákům umoţněn přístup do pavilonů tělocvičny, školní jídelny a školního klubu a všech nadpodlaţních pater budovy, kde jsou některé odborné učebny. Kaţdá samostatná třída na obou typech školy má k dispozici vlastní kmenovou učebnu. Všechny třídy mohou vyuţívat k výuce i multifunkční učebnu vybavenou interaktivní tabulí. Tato místnost zároveň slouţí i jako místo pro odpočinek a rehabilitaci dětí a ţáků a výuku zdravotní tělesné výchovy. Je vybavena rehabilitačními a kompenzačními pomůckami (závěsná síť, kuličkový bazén, rehabilitační míče, molitanová stavebnice). Jsou vyuţívány odborné učebny - učebna PC, multifunkční učebna pro výuku naukových předmětů, hudebna, knihovna, dvě dílny a školní kuchyňka. Ve školním roce 2009/2010 byla ve škole zřízena i keramická dílna. Učebny jsou prostorné, světlé, čisté, dostatečně vyhovující k hraní i relaxaci dětí a ţáků o přestávkách. Třídy a učebny jsou vybaveny vhodným zařízením je. Učitelé, děti a ţáci se podílejí na estetickém vzhledu učeben i chodeb, pečují o květiny. Ve třídách mají děti a ţáci k dispozici mnoţství názorných učebních pomůcek, dále pak pomůcek relaxačních a kompenzačních. Velmi dobrého materiálního vybavení Speciálně pedagogického centra, které je součástí školy, vyuţívají zejména pedagogové, děti a ţáci základní školy speciální. Je jim k dispozici speciální učebna SNOEZELEN pro aplikování moderních metod při rozvoji dětí a ţáků s těţkým zdravotním postiţením jako je například doteková terapie, bazální stimulace, míčkování a masáţe orofaciálního systému. Učebna výpočetní techniky byla během uplynulých školních let dovybavena. Pro zkvalitňování a zpřístupňování výuky i potřebám ţáků ZŠ speciální je její vybavení stále aktualizováno. Děti a ţáci mají dobré prostorové podmínky pro výuku pracovních činností. Učebny jsou umístěny v samostatném pavilonu s bezbariérovým přístupem. Učitelé a ţáci pečují také o vzhled a čistotu přilehlých školních parcel a objektu hřiště. Pro kvalitní výuku pěstitelských prací je vyuţívána školní zahrada a učebna v přírodě (v minulém roce byla vybudována pergola pro moţnost výuky). Prostory chodeb a školního dvora vyuţívají děti a ţáci k pohybové relaxaci nebo odpočinku o přestávkách. Školní dvůr je vybaven dvěma koši na basketbal a dvěma stoly na stolní tenis, na chodbách jsou namalované hry na zemi. 6

7 Dobré podmínky mají děti a ţáci pro sportovní aktivity prostornou, dobře vybavenou tělocvičnu, která je přístupná i imobilním dětem, protoţe i zde je schodiště opatřeno bezbariérovou plošinou, školní hřiště s vybavením i pro malé děti. Objekt hřiště se bude za pomoci finančních prostředků, které získal zřizovatel z Evropské unie, rekonstruovat. Materiální vybavení je dobré a průběţně se doplňuje dle moţností. Pro zkvalitnění výuky v dopravní výchově je moţné vyuţít školního kola a koloběţky. K občerstvení děti a ţáci vyuţívají sortiment nabízený v automatu umístěném na chodbě, je realizován prodej dotovaného mléka, mléčných výrobků, cereálních potravin a vitamínových nápojů. Dvě nově zařízené sborovny, vybavené PC s tiskárnami, kopírkami a koutem pro odpočinek, jsou vhodným zázemím pro pedagogy. Sociální zařízení je dostačující, splňuje hygienické normy. Pro tělesně postiţené děti a ţáky jsou nově vybudována troje sociální zařízení se sprchami. Děti, ţáci i pedagogové mají moţnost se kvalitně stravovat ve školní jídelně, jejíţ kuchyň je nově a předpisově vybavena a splňuje všechny hygienické normy. Pro vzdělávání chceme vytvořit takové podmínky a příznivé klima, aby děti a ţáci navštěvovali školu rádi a dosáhli co nejvyšší moţné vzdělávací úrovně. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) Ve stabilizovaném pedagogickém sboru ZŠS vyučují ve třech třídách základní školy speciální 3 speciální pedagoţky a 1 asistentka pro ţáky se sociálním znevýhodněním. Ve třídách pro ţáky s těţkým postiţením tvoří tým pedagogů v současné době 2 třídní učitelky, 2 druhé pedagoţky a 2 asistentky pedagoga. Ve třídě přípravného stupně základní školy speciální bude tým utvořen 1 třídní učitelkou, 1 vychovatelkou a 1 asistentkou pedagoga. Ve škole působí výchovná poradkyně, školní metodička prevence, kvalifikovaná koordinátorka EVVO, správce ICT. Všichni pedagogové prošli kurzy práce na PC (ICT). Odborných pedagogických seminářů se v průběhu roku zúčastňuje většina pedagogů podle vlastního výběru nebo podle potřeb školy. V odborných záleţitostech se velmi osvědčila spolupráce pedagogů, zejména třídních učitelů, s pracovnicemi poradenského zařízení SPC speciální pedagoţkou, psycholoţkou a sociální pracovnicí. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2009/2010 byla zahájena práce na projektu Tkalcohraní z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt bude realizován ve školním roce 2010/2011. Z jedné třídy bude zřízena dílna pro rukodělné činnosti, kde budou ţáci ZŠS získávat nové zkušenosti při práci s přírodním materiálem filcování, tkání. Do projektu budou zapojeni ţáci různých škol a občané Litvínova V současné době nemáme kontakty mezinárodního charakteru. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi) Od zahájila svou činnost zvolená tříčlenná školská rada, jejíţ pravomoci jsou vymezeny zákonem; sloţení školské rady bylo obměněno v roce Velmi nám záleţí na tom, abychom při jednání s rodiči poskytovali odborné a kvalifikované informace, rady i pomoc. Prostor pro komunikaci s rodičovskou veřejností poskytujeme i na různých akcích školy (třídní schůzky, společná schůzka rodičů, dny otevřených dveří, kulturní vystoupení ţáků, výstavy prací ţáků s kulturními vystoupeními, třídní besídky pro rodiče, školní akademie, praktické dílny pro rodiče, děti a ţáky). K jednání rodičů s pedagogy je 1x v týdnu určena konzultační hodina v poradenském centru školy (výchovná poradkyně, školní metodička prevence, třídní učitelé, další pedagogové) nebo osobní návštěva 7

8 rodiče ve škole po dohodě s vedením či pedagogy. Při řešení výchovných problémů spolupracujeme s Odborem sociálních věcí při MÚ Litvínov a se Střediskem výchovné péče Most. Máme zájem na tom, aby informovanost rodičů o škole byla co největší (nástěnky, pozvánky, letáky). O významných školních akcích a aktivitách informujeme veřejnost prostřednictvím obecních a regionálních novin, průběţně aktualizujeme webové stránky. Jednou ze součástí školy je Speciálně pedagogické centrum, které je umístěno v přízemí školní budovy. Spolupráce poradenských pracovníků SPC s pedagogy školy, ale i rodiči je velmi pruţná a plodná, v případě speciálně pedagogických problémů našich ţáků s SPC aktivně spolupracujeme. Dobře spolupracujeme s obcí, rozvíjí se spolupráce s romským občanským sdruţením Společné souţití v Litvínově a občanskými sdruţeními Společný ţivot v Lomu a o. s. POROZUMĚNÍ v Litvínově. Dále spolupracujeme s odbornou canisterapeutkou, která se podílí na výuce nově vytvořeného předmětu Canisterapie v rámci edukace ţáků s těţkým a hlubokým mentálním postiţením. Výuku obohacujeme společnými aktivitami s Městskou knihovnou v Litvínově. Environmentální výchově přikládáme velký význam, proto jsme členy ekologického sdruţení M. R. K. E. V. Děti a ţáci se aktivně zapojují do sběru recyklovatelného odpadu, sběru pomerančové kůry, léčivých bylin. Při vzdělávání vyuţíváme pedagogických aktivit nabízené CEV VIANA při Schole Humanitas, které jsou zaměřené na ekologickou výchovu a doplňují obsah učiva v předmětech Věcné učení, Člověk a společnost, Člověk a příroda. S našimi ţáky se zúčastňujeme preventivních vzdělávacích programů PČR, MP Litvínov. V oblasti profesní orientace spolupracujeme s ÚP Most a Litvínov. Zapojujeme naše ţáky do sportovních akcí litvínovských škol, které organizuje SPORTaS s. r. o. Litvínov. Hledáme moţnosti další spolupráce i s jinými organizacemi. 8

9 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy ZŠS je určena pro vzdělávání ţáků a dětí se středně těţkým, těţkým, hlubokým mentálním postiţením a pro ţáky a děti s více vadami. Zvýšenou péči věnujeme i ţákům se sociálním znevýhodněním. Většina ţáků a dětí je z Litvínova, ţáci dojíţdějí i z Meziboří, Lomu, Mostu, Louky, Mariánských Radčic, Horního Jiřetína a Oseka. Motivační název ŠVP Učíme se pro ţivot vychází z předpokladu ţivotních potřeb a poţadavků, které budou na naše absolventy v budoucím ţivotě kladeny. ŠVP ZŠS má 2 díly učebních plánů, výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou rozpracovány dle stupně mentálního postiţení ţáků a jsou rozlišeny na: DÍL I. - Učební plán a výchovné a vzdělávací strategie pro ţáky se středně těţkým postiţením. DÍL II. - Učební plán a výchovné a vzdělávací strategie pro ţáky s těţkým a hlubokým mentálním postiţením a postiţením více vadami. Součástí ŠVP ZŠS je příloha - Školní vzdělávací program přípravného stupně základní školy speciální. ŠVP přípravného stupně základní školy speciální vychází z dokumentu RVP pro předškolní vzdělávání, dále viz příloha ŠVP přípravného stupně základní školy speciální. Pro všechny děti vzdělávané podle učebních plánů přípravného stupně základní školy speciální a ţáky vzdělávané dle učebních plánů pro ţáky s těţkým a hlubokým mentálním postiţením a postiţením více vadami budou vypracovány IVP dle jejich aktuálních rozumových schopností (ve spolupráci s SPC). Povinná školní docházka bude realizována po dobu deseti let: 1. stupeň ročník 2. stupeň ročník Nejen po zahájení školní docházky, ale i po adaptaci ţáků na školní prostředí, respektuje náš ŠVP veškeré specifické potřeby ve všech osobnostních sloţkách jednotlivých dětí a ţáků. Specifické výchovné i osobnostní problémy našich dětí a ţáků chceme v co největší míře eliminovat pomocí moderních speciálně pedagogických metod a postupů. Naší snahou je dosaţení optimálního rozvoje osobnosti ţáka vytvářením osobních a pracovních návyků, sebeobsluţných a dalších praktických dovedností důleţitých pro ţivot. V klidném, přátelském a nestresujícím prostředí chceme ţákům pomoci rozlišovat, co je pro ţivot dobré a co je špatné. Při výuce, vzdělávání a výchově upřednostňuje ŠVP dovednost dětí a ţáků vyuţívat získané poznatky v praxi. Zaměřujeme se i na sociálně znevýhodněné ţáky a jejich ţivotní podmínky, zohledníme jinou etnicitu a zdůrazníme potřebu stimulování dětí a ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu, zásadám správné výţivy a hygieny. Při výchově a vzdělávání budeme klást důraz především na rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a vytváření dovedností dětí a ţáků rozpoznat a minimalizovat nevhodné, rizikové a problémové chování (zejména posilováním pozitivních stránek individuality ţáků). Zaměříme se i na dosaţení co nejvyšší moţné úrovně v základních dovednostech trivia, komunikace a při manuálních činnostech. Náš ŠVP vychází z RVP ZŠS a jeho cíle jsou v souladu s tímto dokumentem. Při výchově a vzdělávání ţáků se středně těţkým mentálním postiţením budeme usilovat o naplňování těchto základních cílů: Umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení. Podněcovat ţáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů. Vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci. 9

10 Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravovat ţáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy v chování, jednání, proţívání ţivotních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě. Učit ţáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných. Vést ţáky k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je ţít společně s ostatními lidmi. Pomáhat ţákům, aby poznávali své schopnosti a moţnosti a vyuţívali je v osobním i pracovním ţivotě. Při výchově a vzdělávání ţáků s těţkým a hlubokým mentálním postiţením a postiţením více vadami budeme usilovat o naplňování těchto základních cílů: Osvojit si základní hygienické návyky a činnosti týkající se sebeobsluhy. Rozvíjet pohyblivost ţáků a snaţit se o dosaţení co nejvyšší moţné míry jejich samostatnosti a orientace ve vztazích k okolí. Vést ţáky k rozvíjení komunikačních dovedností vyuţíváním systémů alternativní a augmentativní komunikace. Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat s blízkými osobami a vykonávat jednoduché úkony. Vést ţáky k vytváření pozitivních vztahů ke spoluţákům a k začlenění do kolektivu. Připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné osobnosti. Vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city. Rozvíjet pozornost, vnímavost a poznání. Realizováním výchovných a vzdělávacích záměrů budou naplňovány i tyto specifické cíle: Vytvářet u ţáků dovednost ŢÍT ZDRAVĚ. Smysluplnost našeho záměru budeme naplňovat vyuţíváním stávajících podmínek škola má svoji školní jídelnu, dobré podmínky pro výuku vaření a domácích prací, kvalitní sportovní zázemí, lesy s turistickými cestami v blízkém okolí, prostor pro relaxaci i aktivní činnosti, plavecký bazén v těsné blízkosti školy, dobrá je spolupráce se Střední odbornou školou pro ochranu a obnovu ţivotního prostředí Schola Humanitas Litvínov, která sídlí v sousedství a nabízí nám velmi dobré aktivity. Cíl se bude realizovat v Pv, Tv, VkZ, respektive v RTv, Sv a v zájmovém vzdělávání. Psychické i tělesné zdraví souvisí s nácvikem dovedností předcházet úrazům, dodrţovat základní zásady bezpečnosti v dopravě i v ţivotních situacích, chránit ţivotní prostředí a přírodu. Tyto oblasti budou realizovány také v integrované tematické výuce; viz přílohy kapitola 7.1. Podporovat rozvíjení manuální zručnosti Volíme takové postupy při pracovních činnostech, aby ţáci byli schopni pracovní výdrţe a dokončení pracovního výkonu i při dílčím neúspěchu. Výuka předmětu Pracovní výchova je v ŠVP zaměřena zejména na získávání praktických dovedností. Podmínky pro výuku Pv jsou přijatelné, neustále se zlepšují. Podílení se na pěkném a kulturním prostředí školy vede k pochopení hodnoty výsledků lidské práce, učí váţit si věcí a zařízení školy. Škola prezentuje výsledky své práce v této oblasti na různých výstavách výrobků ţáků, uskutečňuje soutěţe zručnosti, zručnost ţáků je rozvíjena i v zájmovém vzdělávání. Vytvářet komunikativní dovednosti Základy srozumitelného vyjadřování a komunikačních dovedností budeme rozvíjet ve všech předmětech i v oblastech zájmového vzdělávání a při vystupování na veřejných akcích. K rozvoji komunikativních dovedností budou vyuţívány také moţnosti ICT. Předpokladem úspěšnosti je neustálé dovybavování zařízení učebny PC a vytváření systému co nejširšího vyuţívání ICT včetně interaktivních tabulí. Rozvíjet u ţáků vztah k ţivotnímu prostředí 10

11 Vedeme ţáky k účasti na ochraně a utváření ţivotního prostředí, podporujeme kladné návyky pro kaţdodenní jednání vůči ţivotnímu prostředí a poznání významu odpovědnosti za něj. Naplňování cílů EVVO bude součástí vzdělávání ve všech předmětech. K dobré realizaci tohoto cíle škola vytvořila a zaručuje vhodné podmínky. Oblast EVVO vede kvalifikovaná koordinátorka, která spolupracuje se SEV Litoměřice a střední Scholou Humanitas Litvínov. Škola má vhodné prostory pro sběr tříděného odpadu a zajištěný odběr těchto druhotných surovin. V interiéru školy jsou vhodné podmínky pro pěstování rostlin a chov drobných ţivočichů. V učebně v přírodě a na přilehlých školních pozemcích mohou být plněny konkrétní cíle průřezového tématu Environmentální výchova. 11

12 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie ţáci se středně těţkým mentálním postiţením DÍL I. Klíčová kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Konkrétní metody a postupy naplňování klíčových kompetencí Jak ji naplňujeme u nás Podporujeme vytváření nových pojmů, poznatků, i praktických dovedností pomocí názorných pomůcek, demonstrací postupů, konkretizací a praktického zaměření učiva. Vedeme ţáky k manipulaci s učebními a didaktickými pomůckami. Navozujeme situace pro hodnocení a sebehodnocení ţáků, pozitivním hodnocením ţáků posilujeme motivaci k jejich dalšímu učení. Realizujeme mnohočetné opakování k trvalejšímu osvojení pojmů a návykových stereotypů učení. Organizujeme školní i mimoškolní aktivity, akce (i soutěţního charakteru), projektové dny, zúčastňujeme se meziškolních akcí, kde jsou ţáci vedeni k vyuţívání svých dovedností v praktických situacích. Vytváříme moţnostem ţáků přiměřenou soustavu obecných znaků, symbolů a termínů ve spojení s konkrétními situacemi. Vedeme ţáky k rozpoznání dobra a zla. Navozováním konkrétních situací vedeme ţáky ke vnímání problémové situace. Učíme ţáky stereotypním vzorům chování v problémové situaci a plnění jednoduchých pokynů, příkazů. Stimulujeme aktivitu ţáků pomocí pozitivní motivace. Posilujeme u ţáků sebedůvěru, vedeme je k překonávání strachu a vlastního neúspěchu. Dbáme na rozvoj řečových dovedností. V individuálním přístupu k ţákům uplatňujeme verbální i nonverbální formy komunikace a vedeme ţáky k jejich uţití. Podporujeme ţáky ve vyjadřování vlastních potřeb verbálními i neverbálními prostředky. Vedeme ţáky k vyjádření vlastních pocitů, nálad a proţitků, i prostřednictvím pohybu, dramatizace a výtvarného projevu. Učíme ţáky rozpoznat jednoduché nápisy, symboly a pouţívat je v běţném ţivotě. Vytváříme u ţáků představu o vztazích mezi lidmi, vedeme je k vzájemné toleranci. Seznamujeme ţáky s prostředím, ve kterém ţijí a učíme je se v něm orientovat. Učíme ţáky uplatňovat základní návyky společenského chování. Vytváříme pro ţáky takové prostředí, ve kterém se mohou zapojit do jednoduchých sociálních aktivit. Vedeme ţáky k rozpoznání nevhodného a rizikového chování a seznamujeme je s jeho moţnými důsledky. Rozvíjíme v ţácích schopnost vyuţívat osvojené návyky a dovednosti v běţném ţivotě. Vedeme ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu a ochraně ţivotního prostředí. Podle pokynů pedagogů se ţáci učí chovat v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka. Organizujeme pro ţáky aktivity a besedy zaměřené do ţivota s preventisty institucí zaměřených na výchovu mládeţe. Vedeme ţáky k dodrţování základních hygienických návyků. Podle reálných moţností ţáků posilujeme jejich sebeobsluhu. Vytváříme v ţácích základní pracovní dovednosti. 12

13 Učíme ţáky plnit zadané jednoduché úkoly podle instrukcí. Podněcujeme u ţáků pracovní výkon a úsilí vytrvat při jeho plnění. Zapojujeme ţáky do týmové práce. Respektujeme individuální pracovní tempo ţáků, kladnou motivací podněcujeme jejich aktivitu. Vytváříme u ţáků správné pracovní, hygienické a bezpečnostní návyky, vedeme ţáky k ochraně zdraví Výchovné a vzdělávací strategie ţáci s těţkým a hlubokým mentálním postiţením a souběţným postiţením více vadami DÍL II. Klíčová kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní Konkrétní metody a postupy naplňování klíčových kompetencí Jak ji naplňujeme u nás Podporujeme vytváření nových pojmů, poznatků, i praktických dovedností pomocí názorných pomůcek, demonstrací postupů, konkretizací a praktického zaměření učiva. Vytváříme moţnostem ţáků přiměřenou soustavu obecných znaků, symbolů, piktogramů ve spojení s konkrétními situacemi. Vedeme ţáky k manipulaci s učebními pomůckami. Učíme ţáky napodobovat předvedené pohyby a činnosti. Navozováním konkrétních situací vedeme ţáky k jejich řešení nápodobou. Vedeme ţáky k plnění jednoduchých pokynů dle jejich individuálních schopností. Seznamujeme ţáky s prostředím školy a blízkým okolím školy. Dodrţujeme se ţáky časový reţim dle názorného schématu. Vytvořením takového prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně iniciujeme u ţáků překonávání pocitů strachu. V individuálním přístupu k ţákům uplatňujeme verbální i nonverbální formy komunikace a vedeme ţáky k jejich uţití. Učíme ţáky reagovat na jejich jméno. Učíme ţáky jednoduchému pozdravu, různými způsoby dle jejich schopností a moţností, vedeme je k přiměřené reakci na pozdrav. Vedeme ţáky k vyjádření vlastních potřeb, pocitů, nálad, a to verbálními i neverbálními prostředky. Podporujeme u ţáků uvědomění si vlastní osoby vnímáním vlastního těla. Podporujeme u ţáků poznávání členů vlastní rodiny a osob z nejbliţšího okolí. Vedeme ţáky k navazování kontaktů a dorozumívání se s okolím dle jejich individuálních schopností. Podněcujeme ţáky ke spolupráci s jejich vyučujícími. Vedeme ţáky k zvládání jednoduchých úkonů sebeobsluhy a dodrţování základů osobní hygieny. Učíme ţáky poznávat a pouţívat předměty denní potřeby. Vedeme ţáky k manipulaci s různými předměty, rozlišování jejich velikosti a tvarů. Zařazujeme práci ţáků s různými druhy materiálů. 13

14 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Náš ŠVP je určen pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením DÍL I (učební plán pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením), ţáky s těţkým a hlubokým mentálním postiţením a postiţením více vadami DÍL II (učební plán pro ţáky s těţkým postiţením a hlubokým mentálním postiţením a postiţením více vadami). Vytvořením specifických podmínek a pomocí specifických činností je škola připravena vzdělávat nejen ţáky se středně těţkým, těţkým a hlubokým mentálním postiţením a ţáky s postiţením více vadami, ale i ţáky se středně těţkým mentálním postiţením s přidruţenými dalšími druhy postiţení, kteří mohou na základě svých rozumových schopností plnit učební plán pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením (vţdy dle doporučení SPC a rozhodnutí ředitelky školy). Pracovníci SPC pro MP, které je součástí naší školy, zjistí ve spolupráci s odbornými lékaři a ostatními centry, jaké speciální vzdělávací potřeby ţák má a jaké podmínky a podpůrná opatření je třeba pro vzdělávání zabezpečit. Doporučí odborné pomůcky, metody, postupy. Specifické činnosti a postupy rozpracuje s třídními učiteli do IVP ţáka a bude dohlíţet na jejich plnění. Na doporučení SPC bude pro potřebného ţáka zajištěn asistent pedagoga. Pro vzdělávání ţáků se středně těţkým mentálním postiţením a dalším specifickým postiţením (tělesným, zrakovým, sluchovým, řečovým, PAS) budou zabezpečeny tyto podmínky: Ţáci s kombinací SMR a tělesným postiţením U těchto ţáků je mentální postiţení dominantní. Bezbariérový vstup do školy, na hřiště a plošinky do pater školy, pavilonu tělocvičny a školní jídelny zajišťují ţákům s tělesným postiţením přístup do prostor školy. Škola má pro tyto ţáky vybudovaná moderní sociální zařízení (WC, sprchy), a to v přízemí, v 1. patře a u tělocvičny. Pro reedukaci postiţených tělesných funkcí jsou škola i SPC vybaveny mnoţstvím učebních pomůcek a k dispozici jsou relaxační prostory, včetně speciální učebny Snoezelen, kde pomocí uvolňovacích technik a postupů pracuje s ţákem speciální pedagog. Vzhledem ke kombinaci postiţení se ţáci budou vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP s úpravou pro ţáky s tělesným postiţením. SPC při naší ZŠ speciální spolupracuje se SPC pro klienty s tělesným postiţením Ţáci s kombinací SMR a zrakovým postiţením U těchto ţáků je mentální postiţení dominantní. Pro vzdělávání ţáků zajistí škola materiálně technické vybavení a další podmínky (speciální pedagog se specializací na klienty s více vadami v SPC, asistent pedagoga). Vzhledem ke kombinaci postiţení se budou ţáci vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících z ŠVP s úpravou pro ţáky se zrakovým postiţením. V rámci speciálně pedagogické péče zajišťujeme zrakovou stimulaci, podporu rozvoje zrakových funkcí, podporu rozvoje hmatového a sluchového vnímání, podporu rozvoje komunikačních dovedností, nácvik orientace a samostatného pohybu, nácvik sebeobsluhy. SPC spolupracuje se SPC pro ţáky se zrakovým postiţením. Doporučené pomůcky a postupy pro ţáky se zrakovým postiţením optické pomůcky (zvětšovací lupy, bodové lampy na přisvícení pracovní plochy) neoptické pomůcky o klasické pomůcky školní potřeby, sešity s výraznými linkami různých šířek, zvýrazňovače, zvýrazňovací fólie, fixy, pastelky se silnou stopou, papíry v reflexních barvách textový materiál (zvětšený tisk na kopírovacím stroji, reliéfní obrazový materiál) audiovizuální a auditivní pomůcky (zvukové záznamy výukových materiálů) 14

15 o moderní elektronické pomůcky (magnetofon, tiskárna k počítači na černotisk i barevný tisk) pomůcky pro výuku předmětů na ZŠS (výběr dle mentálních schopností ţáka) Ţáci s kombinací SMR a sluchovým postiţením U těchto ţáků je mentální postiţení dominantní. Vzhledem ke kombinaci postiţení se budou ţáci vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP s úpravou pro ţáky se sluchovým postiţením. SPC při naší ZŠ speciální spolupracuje se SPC pro klienty se smyslovými vadami. V rámci speciálně pedagogické péče zajišťujeme podmínky pro práci s ţákem se sluchovým postiţením v rámci zásad individuálního přístupu při vyučování - podpora rozvoje nácviku odezírání při dobrém navázání očního kontaktu, podpora komunikačních dovedností pomocí alternativních metod komunikace (znak do řeči, prstová abeceda), podpora rozvoje smyslového vnímání. Doporučené pomůcky a postupy pro ţáky se sluchovým postiţením: obrázkové slovníky pro rozvoj řeči výukové počítačové programy trojrozměrné pomůcky a modely pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání CD programy zaměřené na podporu rozvoje sluchového vnímání a sluchové paměti komunikační pomůcka s hlasovým výstupem komunikátor Ţáci s kombinací SMR a vadou řeči U těchto ţáků je mentální postiţení dominantní. Vzhledem ke kombinaci postiţení se budou ţáci vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP a s úpravou pro ţáky s řečovou vadou. SPC při naší ZŠ speciální spolupracuje s odbornými pracovišti pro klienty s vadami řeči a se zaměřením na AAK (alternativní a augmentativní komunikace). Pro vzdělávání těchto ţáků zajistí škola personální podmínky a další materiálně technické vybavení. Doporučené pomůcky a postupy pro ţáky s vadou řeči: obrazový materiál, vizuální pomůcky k výukovým předmětům příprava komunikačních slovníků organizace slovníku problémových slov obrázkové slovníky pro rozvoj řeči encyklopedie počítačové programy se zaměřením na rozvoj expresivní i receptivní sloţky řeči pomůcky pro nácvik dechových cvičení a gymnastiky mluvidel elektronické pomůcky (magnetofon, diktafon) Při práci s ţáky s řečovými vadami budeme dodrţovat zásady práce a při hodnocení budeme přihlíţet na individuální aktuální schopnosti ţáka Ţáci s potíţemi v komunikačních dovednostech U ţáků s potíţemi v komunikačních dovednostech (ţáci s DMO s dysartrií, popř. anartrií) zajišťujeme podporu komunikačních dovedností pomocí alternativních a augmentativních forem komunikace a počítačové techniky. SPC spolupracuje s odbornými pracovišti pro klienty s vadami řeči a se zaměřením na AAK. Doporučené pomůcky a postupy pro ţáky s potíţemi v komunikačních dovednostech: kompenzační stimulační pomůcky pro podporu rozvoje hmatu polohovací pomůcky 15

16 balanční pomůcky Ţáci s kombinací SMR a PAS U těchto ţáků je mentální postiţení součástí poruchy autistického spektra. Personální zajištění asistent pedagoga, speciální pedagog. SPC při naší škole spolupracuje s odbornými pracovišti a SPC pro klienty s autismem. Ţáci s kombinací PAS budou vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu vycházejícího z ŠVP s úpravou pro vzdělávání ţáků v souladu s diagnózou. Ţákům bude ve spolupráci se SPC při naší škole vypracován IVP podle zásad strukturovaného učení. Ţák bude mít k dispozici pomůcky pro strukturovanou výuku, která vychází z modifikace TEACCH pro ţáky s autismem. Při práci budeme dodrţovat zásady strukturovaného učení nezbytné při této vzdělávací intervenci vizualizace, strukturalizace, individualizace. Ţáci budou hodnoceni s přihlédnutím k individuálním potřebám formou ţetonového odměňování. Doporučené pomůcky a postupy pro ţáky s kombinací MP a PAS strukturované pracovní místo místo pro relaxaci a eliminaci problémového chování strukturované pracovní listy upravené pro výuku jednotlivých předmětů vizuální denní reţim komunikační knihy a jiné komunikační klíče (např. principy VOKS-výměnný obrázkový komunikační systém) vizuální pomůcky (karty, obrazy, fotografie, mapy) procesuální schémata ţetonové systémy odměňování počítačové programy pro výuku vytypovaných vyučovacích předmětů Při hodnocení ţáků budeme přihlíţet k symptomatice, úrovni sociálního chování, úrovni komunikačních dovedností a dalších specifik jednotlivých ţáků. 16

17 3.4 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Název tematického okruhu OSV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 1. stupeň 2. stupeň 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10 ročník Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí Osobnostní rozvoj seberegulace, sebeorganizace Osobnostní rozvoj - psychohygiena Čt/INT Řv/INT Ps/INT Hv/INT Tv/INT Vv/INT Pv/INT Po/INT Hv/INT Tv/INT Vu/INT Řv/INT Ps/INT Hv/INT Tv/INT Vv/INT Pv/INT Po/INT Hv/IN Tv/IN Čt/INT Řv/INT Hv/INT Tv/INT Vv/INT Pv/INT Po/INT Hv/INT Tv/INT Čt/INT Ps/INT Hv/INT PnPc/INT Hv/INT Po/INT Vu/INT Vv/INT Čt/INT Ps/INT Ps/INT Vu/INT Vu/INT Pv/INT Tv/INTPn PnPc/INT Vv/INT Pv/INT Hv/INT Čt/INT Ps/INT Vu/INT Hv/INT Pv/INT PnPc/IN Hv/INT Vv/INT Řv/INT PnPc/INT Čt/INT Ps/INT Hv/INT Řv/INT Hv/INT Vv/INT ČaS/INT Tv/INT Čt/INT Vv/INT Pc/INT VkZ/INT Pv/INT Čt/INT Tv/INT Pv/INT Vv/INT Po/INT Čt/INT Pv/INT ČaS/INT PnPc/INT Sociální rozvoj poznávací schopnosti Čt/INT Hv/INT Vu/INT Ps/INT Tv/INT Sociální rozvoj mezilidské vztahy Sociální rozvoj komunikace Čt/INT Řv/INT Čt/INT Hv/IN Vu/INT Čt/INT Vv/INT Po/INT Čt/INT Hv/INT Čt/INT Řv/INT Čt/INT Tv/INT Čt/INT Tv/INT Vu/INT Řv/INT Vu/INT Čt/INT Pv/INT Čt/INT ČaS/INT Čt/INT ČaP/INT Pv/INT Čt/INT ČaS/INT Ps/INT Ps/INT VkZ/INT Čt/INT ČaS/INT TV/INT Čt/INT Ps/INT PnPc/INT Sociální rozvoj spolupráce a soutěţivost Morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika Čt/INT Tv/INT Hv/INT ČaS/INT Čt/INT Tv/INT Hv/INT Pv/INT Tv/INT Po/INT Pv/INT Tv/INT ČaS/INT Čt/INT VkZ/INT ČaS/IN Pv/INT ČaS/INT Po/INT Tv/INT Čt/INT ČaS/INT Ps/INT VkZ/INT 17

18 Environmentální výchova Název tematického okruhu EV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 1. stupeň 2. stupeň 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Ekosystémy Vu/INT Vu/INT Vu/INT ČaS/INT ČaP/INT ČaP/INT ČaS/INT Základní podmínky ţivota Vu/INT Vu/INT Pv/INT Pv/INT Hv/INT Čt/INT ČaP/INT Hv/INT ČaP/INT ČaP/INT Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Vztah člověka k prostředí Vu/INT Pv/INT Vu/INT Řv/INT Vu/INT Pv/INT Vv/INT Čt/INT Vv/INT ČaS/INT Pv/INT Vu/INT Pv/INt Vu/INT Tv/INT ČaS/INT Tv/INT Řv/INT ČaP/INT Tv/INT Čt/INT ČaS/INT PnPc/INT VkZ/INT ČaP/INT Pv/INT Mediální výchova Název tematického okruhu MV Vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti 1. ročník 2. ročník 3. ročník 1. stupeň 2. stupeň 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník ČaS/INT Pv/INT VkZ/INT Pv/INT Čt/INT ČaS/INT Ps/INT Vu/INT Vv/INT Vu/INT ČaS/INT Čt/INT Hv/INT Čt/INT ŘV/INT Čt/INT ČaP/INT PnPc/INT 18

19 4 Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu DÍL I. 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Ročník Časová dotace celke m Čtení Psaní Řečová výchova MČ D DČ D Matematika a její aplikace Počty Informační a komunikační technologie Práce na počítači Člověk a jeho svět Věcné učení Hudební výchova Umění a kultura 18 Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověka a svět práce Pracovní výchova Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace

20 4.2 Tabulace učebního plánu DÍL I. 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Časová dotace celkem MČD DČD Čtení Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Psaní Řečová výchova Počty Informační a komunikační Práce na počítači technologie Člověk a společnost Člověk a společnost Člověk a příroda Člověk a příroda Umění a kultura 4.3 Poznámky k učebnímu plánu Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověka a svět práce Pracovní výchova Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce byl vytvořen pro 1. a 2. stupeň předmět Pracovní výchova. Z obsahu vzdělávání oblasti Matematika a její aplikace byl vytvořen pro 1. a 2. stupeň předmět Počty. Z obsahu vzdělávání oblasti Informační a komunikační technologie byl vytvořen pro 5. aţ 10. ročník předmět Práce na počítači. Do předmětu Výchova ke zdraví bylo tematicky zařazeno učivo první pomoc při úrazech a základy pravidel bezpečného chování cyklistů a chodců. Vhodná část vzdělávacího obsahu etické výchovy byla zařazena do učebních osnov vyučovacího předmětu Věcné učení. Součástí vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova je tematický okruh Zdravotní tělesná výchova, jehoţ prvky jsou preventivně vyuţívány v hodinách Tělesné výchovy pro všechny ţáky. Pro ţáky s přechodně či trvale změněným zdravotním stavem (III. zdravotní skupina) je vytvořen vzdělávací obor Zdravotní tělesná výchova, (pro ţáky i z více ročníků). Součástí vzdělávacího obsahu vzdělávacího předmětu Věcné učení je zapojení se do evropského projektu Ovoce do škol. Učitelé mohou během školního roku zařadit integrovanou tematickou výuku: viz. 7.1 Les a jeho ţivot Malý chodec Ochrana člověka za mimořádných situací 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2.

OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy... 5 2.2 Vybavení školy... 5 2. Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA 9 - SATALICE IČ: 65992911 V Praze dne 1. září 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NASTARTUJ! ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá

Více

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická OBSAH Úvod 3 Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 Úplnost a velikost školy 5 Vybavení školy 6 Charakteristika pedagogického

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Cesta do světa poznání

Cesta do světa poznání Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Cesta do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

ŠVP Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 2352, Frýdek - Místek, příspěvková organizace

ŠVP Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 2352, Frýdek - Místek, příspěvková organizace ŠVP Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 2352, Frýdek - Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální Díl II Vzdělávání žáků s těžkým mentálním

Více