ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělání základní škola speciální a přípravný stupeň základní školy speciální zpracovaný podle RVP ZŠS a podle RVP PV Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991 verze č. 1

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu od 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Vybavení školy (materiální, prostorové, technické a hygienické podmínky) Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi) 7 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie ţáci se středně těţkým mentálním postiţením DÍL I Výchovné a vzdělávací strategie ţáci s těţkým a hlubokým mentálním postiţením a souběţným postiţením více vadami DÍL II Zabezpečení výuky ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ţáci s kombinací SMR a tělesným postiţením Ţáci s kombinací SMR a zrakovým postiţením Ţáci s kombinací SMR a sluchovým postiţením Ţáci s kombinací SMR a vadou řeči Ţáci s potíţemi v komunikačních dovednostech Ţáci s kombinací SMR a PAS Začlenění průřezových témat 17 4 UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu DÍL I. 1. stupeň Tabulace učebního plánu DÍL I. 2. stupeň Poznámky k učebnímu plánu Preferované školní akce 21 2

3 4.3.2 Přehled vyučovacích předmětů Tabulace učebního plánu DÍL II Poznámky k učebnímu plánu DÍL II Přehled vyučovacích předmětů 25 5 UČEBNÍ OSNOVY Název a charakteristika vyučovacích předmětů DÍL I Čtení - 1. stupeň, 2. stupeň Psaní - 1. stupeň, 2. stupeň Řečová výchova Počty - 1. stupeň, 2. stupeň Práce na počítači Věcné učení - 1. stupeň Člověk a společnost 2. stupeň Člověk a příroda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Název a charakteristika vyučovacích předmětů - DÍL II Člověk a komunikace Rozumová výchova, Řečová výchova Člověk a jeho svět Smyslová výchova, Canisterapie Umění a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Člověk a zdraví Pohybová výchova, zdravotní tělesná výchova (Rehabilitační tělesná výchova) Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů 58 6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla hodnocení ţáků Způsoby hodnocení Zásady pro hodnocení Kritéria hodnocení Autoevaluace školy Oblasti autoevaluace Cíle, kritéria a nástroje autoevaluace Časové rozvrţení evaluačních činností 65 7 PŘÍLOHY Projekty - integrovaná tematická výuka Název: Malý chodec 66 3

4 7.1.2 Název: Les a jeho ţivot Název: Ochrana člověka za mimořádných situací Vzdělávací program přípravného stupně základní školy speciální Charakteristika přípravného stupně základní školy speciální Podmínky vzdělávání Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávací obsah Učební plán přípravného stupně ZŠ speciální Vzdělávací obsah jednotlivých předmětů Hodnocení dětí v přípravném stupni základní školy speciální Způsoby hodnocení Autoevaluace školy Název a charakteristika vyučovacích předmětů Rozumová výchova Smyslová výchova Pracovní a výtvarná výchova Tělesná výchova Hudební výchova 78 4

5 1 Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název školy Adresa školy Jméno ředitelky Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most Základní škola speciální Šafaříkova Litvínov Mgr. Jarmila Kodymová IČ IZO RED-IZO Kontakty Jméno koordinátora tvorby ŠvP tel./fax internet Mgr. Lenka Hrušková, Mgr. Jarmila Kodymová Bc. Kateřina Skřivanová, 1.2 Zřizovatel Název Adresa Kontakty Město Litvínov nám. Míru Litvínov Judr. Daniel Volák, starosta města tel internet Platnost dokumentu od Datum 1. září 2010 Podpis ředitelky Razítko školy 5

6 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Jsme základní školou samostatně zřízenou pro děti a ţáky se zdravotním postiţením. V základní škole praktické se vzdělávají ţáci ve všech postupných ročnících, v základní škole speciální jsou do kaţdé třídy zařazeni ţáci a děti z více ročníků. Specifické vzdělávací problémy a potřeby našich dětí a ţáků jsou řešeny individuálními vzdělávacími plány. Součástmi školy jsou: školní druţina, školní klub, speciálně pedagogické centrum, školní jídelna a přípravný stupeň základní školy speciální. Školu navštěvují děti a ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami ţijící v Litvínově a v přilehlých obcích a lokalitách. Dle stanovené kapacity můţe škola vzdělávat 50 ţáků v ZŠ speciální a 140 ţáků v ZŠ praktické. Usilujeme o vytvoření takového prostředí školy, kde se ţáci budou cítit dobře a bezpečně, budou jednat otevřeně, vstřícně a upřímně. Dopravní obsluţnost je na celkem dobré úrovni. V největší míře jsou vyuţívány zejména pravidelné spoje městské hromadné dopravy. Budova školy je umístěna v ideálním klidném prostředí nedaleko centra města. Od přilehlé zástavby ji ochraňují nemalé školní pozemky. 2.2 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické a hygienické podmínky) Čtyřpodlaţní školní budova (se šatnami v suterénu), ve které jsme zahájili provoz v září 2005, je opatřena bezbariérovým vstupem pro vozíčkáře a je vybavena čtyřmi plošinami na schodištích tak, aby byl i imobilním dětem a ţákům umoţněn přístup do pavilonů tělocvičny, školní jídelny a školního klubu a všech nadpodlaţních pater budovy, kde jsou některé odborné učebny. Kaţdá samostatná třída na obou typech školy má k dispozici vlastní kmenovou učebnu. Všechny třídy mohou vyuţívat k výuce i multifunkční učebnu vybavenou interaktivní tabulí. Tato místnost zároveň slouţí i jako místo pro odpočinek a rehabilitaci dětí a ţáků a výuku zdravotní tělesné výchovy. Je vybavena rehabilitačními a kompenzačními pomůckami (závěsná síť, kuličkový bazén, rehabilitační míče, molitanová stavebnice). Jsou vyuţívány odborné učebny - učebna PC, multifunkční učebna pro výuku naukových předmětů, hudebna, knihovna, dvě dílny a školní kuchyňka. Ve školním roce 2009/2010 byla ve škole zřízena i keramická dílna. Učebny jsou prostorné, světlé, čisté, dostatečně vyhovující k hraní i relaxaci dětí a ţáků o přestávkách. Třídy a učebny jsou vybaveny vhodným zařízením je. Učitelé, děti a ţáci se podílejí na estetickém vzhledu učeben i chodeb, pečují o květiny. Ve třídách mají děti a ţáci k dispozici mnoţství názorných učebních pomůcek, dále pak pomůcek relaxačních a kompenzačních. Velmi dobrého materiálního vybavení Speciálně pedagogického centra, které je součástí školy, vyuţívají zejména pedagogové, děti a ţáci základní školy speciální. Je jim k dispozici speciální učebna SNOEZELEN pro aplikování moderních metod při rozvoji dětí a ţáků s těţkým zdravotním postiţením jako je například doteková terapie, bazální stimulace, míčkování a masáţe orofaciálního systému. Učebna výpočetní techniky byla během uplynulých školních let dovybavena. Pro zkvalitňování a zpřístupňování výuky i potřebám ţáků ZŠ speciální je její vybavení stále aktualizováno. Děti a ţáci mají dobré prostorové podmínky pro výuku pracovních činností. Učebny jsou umístěny v samostatném pavilonu s bezbariérovým přístupem. Učitelé a ţáci pečují také o vzhled a čistotu přilehlých školních parcel a objektu hřiště. Pro kvalitní výuku pěstitelských prací je vyuţívána školní zahrada a učebna v přírodě (v minulém roce byla vybudována pergola pro moţnost výuky). Prostory chodeb a školního dvora vyuţívají děti a ţáci k pohybové relaxaci nebo odpočinku o přestávkách. Školní dvůr je vybaven dvěma koši na basketbal a dvěma stoly na stolní tenis, na chodbách jsou namalované hry na zemi. 6

7 Dobré podmínky mají děti a ţáci pro sportovní aktivity prostornou, dobře vybavenou tělocvičnu, která je přístupná i imobilním dětem, protoţe i zde je schodiště opatřeno bezbariérovou plošinou, školní hřiště s vybavením i pro malé děti. Objekt hřiště se bude za pomoci finančních prostředků, které získal zřizovatel z Evropské unie, rekonstruovat. Materiální vybavení je dobré a průběţně se doplňuje dle moţností. Pro zkvalitnění výuky v dopravní výchově je moţné vyuţít školního kola a koloběţky. K občerstvení děti a ţáci vyuţívají sortiment nabízený v automatu umístěném na chodbě, je realizován prodej dotovaného mléka, mléčných výrobků, cereálních potravin a vitamínových nápojů. Dvě nově zařízené sborovny, vybavené PC s tiskárnami, kopírkami a koutem pro odpočinek, jsou vhodným zázemím pro pedagogy. Sociální zařízení je dostačující, splňuje hygienické normy. Pro tělesně postiţené děti a ţáky jsou nově vybudována troje sociální zařízení se sprchami. Děti, ţáci i pedagogové mají moţnost se kvalitně stravovat ve školní jídelně, jejíţ kuchyň je nově a předpisově vybavena a splňuje všechny hygienické normy. Pro vzdělávání chceme vytvořit takové podmínky a příznivé klima, aby děti a ţáci navštěvovali školu rádi a dosáhli co nejvyšší moţné vzdělávací úrovně. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost) Ve stabilizovaném pedagogickém sboru ZŠS vyučují ve třech třídách základní školy speciální 3 speciální pedagoţky a 1 asistentka pro ţáky se sociálním znevýhodněním. Ve třídách pro ţáky s těţkým postiţením tvoří tým pedagogů v současné době 2 třídní učitelky, 2 druhé pedagoţky a 2 asistentky pedagoga. Ve třídě přípravného stupně základní školy speciální bude tým utvořen 1 třídní učitelkou, 1 vychovatelkou a 1 asistentkou pedagoga. Ve škole působí výchovná poradkyně, školní metodička prevence, kvalifikovaná koordinátorka EVVO, správce ICT. Všichni pedagogové prošli kurzy práce na PC (ICT). Odborných pedagogických seminářů se v průběhu roku zúčastňuje většina pedagogů podle vlastního výběru nebo podle potřeb školy. V odborných záleţitostech se velmi osvědčila spolupráce pedagogů, zejména třídních učitelů, s pracovnicemi poradenského zařízení SPC speciální pedagoţkou, psycholoţkou a sociální pracovnicí. 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2009/2010 byla zahájena práce na projektu Tkalcohraní z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt bude realizován ve školním roce 2010/2011. Z jedné třídy bude zřízena dílna pro rukodělné činnosti, kde budou ţáci ZŠS získávat nové zkušenosti při práci s přírodním materiálem filcování, tkání. Do projektu budou zapojeni ţáci různých škol a občané Litvínova V současné době nemáme kontakty mezinárodního charakteru. 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi) Od zahájila svou činnost zvolená tříčlenná školská rada, jejíţ pravomoci jsou vymezeny zákonem; sloţení školské rady bylo obměněno v roce Velmi nám záleţí na tom, abychom při jednání s rodiči poskytovali odborné a kvalifikované informace, rady i pomoc. Prostor pro komunikaci s rodičovskou veřejností poskytujeme i na různých akcích školy (třídní schůzky, společná schůzka rodičů, dny otevřených dveří, kulturní vystoupení ţáků, výstavy prací ţáků s kulturními vystoupeními, třídní besídky pro rodiče, školní akademie, praktické dílny pro rodiče, děti a ţáky). K jednání rodičů s pedagogy je 1x v týdnu určena konzultační hodina v poradenském centru školy (výchovná poradkyně, školní metodička prevence, třídní učitelé, další pedagogové) nebo osobní návštěva 7

8 rodiče ve škole po dohodě s vedením či pedagogy. Při řešení výchovných problémů spolupracujeme s Odborem sociálních věcí při MÚ Litvínov a se Střediskem výchovné péče Most. Máme zájem na tom, aby informovanost rodičů o škole byla co největší (nástěnky, pozvánky, letáky). O významných školních akcích a aktivitách informujeme veřejnost prostřednictvím obecních a regionálních novin, průběţně aktualizujeme webové stránky. Jednou ze součástí školy je Speciálně pedagogické centrum, které je umístěno v přízemí školní budovy. Spolupráce poradenských pracovníků SPC s pedagogy školy, ale i rodiči je velmi pruţná a plodná, v případě speciálně pedagogických problémů našich ţáků s SPC aktivně spolupracujeme. Dobře spolupracujeme s obcí, rozvíjí se spolupráce s romským občanským sdruţením Společné souţití v Litvínově a občanskými sdruţeními Společný ţivot v Lomu a o. s. POROZUMĚNÍ v Litvínově. Dále spolupracujeme s odbornou canisterapeutkou, která se podílí na výuce nově vytvořeného předmětu Canisterapie v rámci edukace ţáků s těţkým a hlubokým mentálním postiţením. Výuku obohacujeme společnými aktivitami s Městskou knihovnou v Litvínově. Environmentální výchově přikládáme velký význam, proto jsme členy ekologického sdruţení M. R. K. E. V. Děti a ţáci se aktivně zapojují do sběru recyklovatelného odpadu, sběru pomerančové kůry, léčivých bylin. Při vzdělávání vyuţíváme pedagogických aktivit nabízené CEV VIANA při Schole Humanitas, které jsou zaměřené na ekologickou výchovu a doplňují obsah učiva v předmětech Věcné učení, Člověk a společnost, Člověk a příroda. S našimi ţáky se zúčastňujeme preventivních vzdělávacích programů PČR, MP Litvínov. V oblasti profesní orientace spolupracujeme s ÚP Most a Litvínov. Zapojujeme naše ţáky do sportovních akcí litvínovských škol, které organizuje SPORTaS s. r. o. Litvínov. Hledáme moţnosti další spolupráce i s jinými organizacemi. 8

9 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy ZŠS je určena pro vzdělávání ţáků a dětí se středně těţkým, těţkým, hlubokým mentálním postiţením a pro ţáky a děti s více vadami. Zvýšenou péči věnujeme i ţákům se sociálním znevýhodněním. Většina ţáků a dětí je z Litvínova, ţáci dojíţdějí i z Meziboří, Lomu, Mostu, Louky, Mariánských Radčic, Horního Jiřetína a Oseka. Motivační název ŠVP Učíme se pro ţivot vychází z předpokladu ţivotních potřeb a poţadavků, které budou na naše absolventy v budoucím ţivotě kladeny. ŠVP ZŠS má 2 díly učebních plánů, výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou rozpracovány dle stupně mentálního postiţení ţáků a jsou rozlišeny na: DÍL I. - Učební plán a výchovné a vzdělávací strategie pro ţáky se středně těţkým postiţením. DÍL II. - Učební plán a výchovné a vzdělávací strategie pro ţáky s těţkým a hlubokým mentálním postiţením a postiţením více vadami. Součástí ŠVP ZŠS je příloha - Školní vzdělávací program přípravného stupně základní školy speciální. ŠVP přípravného stupně základní školy speciální vychází z dokumentu RVP pro předškolní vzdělávání, dále viz příloha ŠVP přípravného stupně základní školy speciální. Pro všechny děti vzdělávané podle učebních plánů přípravného stupně základní školy speciální a ţáky vzdělávané dle učebních plánů pro ţáky s těţkým a hlubokým mentálním postiţením a postiţením více vadami budou vypracovány IVP dle jejich aktuálních rozumových schopností (ve spolupráci s SPC). Povinná školní docházka bude realizována po dobu deseti let: 1. stupeň ročník 2. stupeň ročník Nejen po zahájení školní docházky, ale i po adaptaci ţáků na školní prostředí, respektuje náš ŠVP veškeré specifické potřeby ve všech osobnostních sloţkách jednotlivých dětí a ţáků. Specifické výchovné i osobnostní problémy našich dětí a ţáků chceme v co největší míře eliminovat pomocí moderních speciálně pedagogických metod a postupů. Naší snahou je dosaţení optimálního rozvoje osobnosti ţáka vytvářením osobních a pracovních návyků, sebeobsluţných a dalších praktických dovedností důleţitých pro ţivot. V klidném, přátelském a nestresujícím prostředí chceme ţákům pomoci rozlišovat, co je pro ţivot dobré a co je špatné. Při výuce, vzdělávání a výchově upřednostňuje ŠVP dovednost dětí a ţáků vyuţívat získané poznatky v praxi. Zaměřujeme se i na sociálně znevýhodněné ţáky a jejich ţivotní podmínky, zohledníme jinou etnicitu a zdůrazníme potřebu stimulování dětí a ţáků ke zdravému ţivotnímu stylu, zásadám správné výţivy a hygieny. Při výchově a vzdělávání budeme klást důraz především na rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a vytváření dovedností dětí a ţáků rozpoznat a minimalizovat nevhodné, rizikové a problémové chování (zejména posilováním pozitivních stránek individuality ţáků). Zaměříme se i na dosaţení co nejvyšší moţné úrovně v základních dovednostech trivia, komunikace a při manuálních činnostech. Náš ŠVP vychází z RVP ZŠS a jeho cíle jsou v souladu s tímto dokumentem. Při výchově a vzdělávání ţáků se středně těţkým mentálním postiţením budeme usilovat o naplňování těchto základních cílů: Umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení. Podněcovat ţáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů. Vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci. 9

10 Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravovat ţáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy v chování, jednání, proţívání ţivotních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě. Učit ţáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných. Vést ţáky k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je ţít společně s ostatními lidmi. Pomáhat ţákům, aby poznávali své schopnosti a moţnosti a vyuţívali je v osobním i pracovním ţivotě. Při výchově a vzdělávání ţáků s těţkým a hlubokým mentálním postiţením a postiţením více vadami budeme usilovat o naplňování těchto základních cílů: Osvojit si základní hygienické návyky a činnosti týkající se sebeobsluhy. Rozvíjet pohyblivost ţáků a snaţit se o dosaţení co nejvyšší moţné míry jejich samostatnosti a orientace ve vztazích k okolí. Vést ţáky k rozvíjení komunikačních dovedností vyuţíváním systémů alternativní a augmentativní komunikace. Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat s blízkými osobami a vykonávat jednoduché úkony. Vést ţáky k vytváření pozitivních vztahů ke spoluţákům a k začlenění do kolektivu. Připravovat ţáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné osobnosti. Vytvářet u ţáků potřebu projevovat pozitivní city. Rozvíjet pozornost, vnímavost a poznání. Realizováním výchovných a vzdělávacích záměrů budou naplňovány i tyto specifické cíle: Vytvářet u ţáků dovednost ŢÍT ZDRAVĚ. Smysluplnost našeho záměru budeme naplňovat vyuţíváním stávajících podmínek škola má svoji školní jídelnu, dobré podmínky pro výuku vaření a domácích prací, kvalitní sportovní zázemí, lesy s turistickými cestami v blízkém okolí, prostor pro relaxaci i aktivní činnosti, plavecký bazén v těsné blízkosti školy, dobrá je spolupráce se Střední odbornou školou pro ochranu a obnovu ţivotního prostředí Schola Humanitas Litvínov, která sídlí v sousedství a nabízí nám velmi dobré aktivity. Cíl se bude realizovat v Pv, Tv, VkZ, respektive v RTv, Sv a v zájmovém vzdělávání. Psychické i tělesné zdraví souvisí s nácvikem dovedností předcházet úrazům, dodrţovat základní zásady bezpečnosti v dopravě i v ţivotních situacích, chránit ţivotní prostředí a přírodu. Tyto oblasti budou realizovány také v integrované tematické výuce; viz přílohy kapitola 7.1. Podporovat rozvíjení manuální zručnosti Volíme takové postupy při pracovních činnostech, aby ţáci byli schopni pracovní výdrţe a dokončení pracovního výkonu i při dílčím neúspěchu. Výuka předmětu Pracovní výchova je v ŠVP zaměřena zejména na získávání praktických dovedností. Podmínky pro výuku Pv jsou přijatelné, neustále se zlepšují. Podílení se na pěkném a kulturním prostředí školy vede k pochopení hodnoty výsledků lidské práce, učí váţit si věcí a zařízení školy. Škola prezentuje výsledky své práce v této oblasti na různých výstavách výrobků ţáků, uskutečňuje soutěţe zručnosti, zručnost ţáků je rozvíjena i v zájmovém vzdělávání. Vytvářet komunikativní dovednosti Základy srozumitelného vyjadřování a komunikačních dovedností budeme rozvíjet ve všech předmětech i v oblastech zájmového vzdělávání a při vystupování na veřejných akcích. K rozvoji komunikativních dovedností budou vyuţívány také moţnosti ICT. Předpokladem úspěšnosti je neustálé dovybavování zařízení učebny PC a vytváření systému co nejširšího vyuţívání ICT včetně interaktivních tabulí. Rozvíjet u ţáků vztah k ţivotnímu prostředí 10

11 Vedeme ţáky k účasti na ochraně a utváření ţivotního prostředí, podporujeme kladné návyky pro kaţdodenní jednání vůči ţivotnímu prostředí a poznání významu odpovědnosti za něj. Naplňování cílů EVVO bude součástí vzdělávání ve všech předmětech. K dobré realizaci tohoto cíle škola vytvořila a zaručuje vhodné podmínky. Oblast EVVO vede kvalifikovaná koordinátorka, která spolupracuje se SEV Litoměřice a střední Scholou Humanitas Litvínov. Škola má vhodné prostory pro sběr tříděného odpadu a zajištěný odběr těchto druhotných surovin. V interiéru školy jsou vhodné podmínky pro pěstování rostlin a chov drobných ţivočichů. V učebně v přírodě a na přilehlých školních pozemcích mohou být plněny konkrétní cíle průřezového tématu Environmentální výchova. 11

12 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie ţáci se středně těţkým mentálním postiţením DÍL I. Klíčová kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Konkrétní metody a postupy naplňování klíčových kompetencí Jak ji naplňujeme u nás Podporujeme vytváření nových pojmů, poznatků, i praktických dovedností pomocí názorných pomůcek, demonstrací postupů, konkretizací a praktického zaměření učiva. Vedeme ţáky k manipulaci s učebními a didaktickými pomůckami. Navozujeme situace pro hodnocení a sebehodnocení ţáků, pozitivním hodnocením ţáků posilujeme motivaci k jejich dalšímu učení. Realizujeme mnohočetné opakování k trvalejšímu osvojení pojmů a návykových stereotypů učení. Organizujeme školní i mimoškolní aktivity, akce (i soutěţního charakteru), projektové dny, zúčastňujeme se meziškolních akcí, kde jsou ţáci vedeni k vyuţívání svých dovedností v praktických situacích. Vytváříme moţnostem ţáků přiměřenou soustavu obecných znaků, symbolů a termínů ve spojení s konkrétními situacemi. Vedeme ţáky k rozpoznání dobra a zla. Navozováním konkrétních situací vedeme ţáky ke vnímání problémové situace. Učíme ţáky stereotypním vzorům chování v problémové situaci a plnění jednoduchých pokynů, příkazů. Stimulujeme aktivitu ţáků pomocí pozitivní motivace. Posilujeme u ţáků sebedůvěru, vedeme je k překonávání strachu a vlastního neúspěchu. Dbáme na rozvoj řečových dovedností. V individuálním přístupu k ţákům uplatňujeme verbální i nonverbální formy komunikace a vedeme ţáky k jejich uţití. Podporujeme ţáky ve vyjadřování vlastních potřeb verbálními i neverbálními prostředky. Vedeme ţáky k vyjádření vlastních pocitů, nálad a proţitků, i prostřednictvím pohybu, dramatizace a výtvarného projevu. Učíme ţáky rozpoznat jednoduché nápisy, symboly a pouţívat je v běţném ţivotě. Vytváříme u ţáků představu o vztazích mezi lidmi, vedeme je k vzájemné toleranci. Seznamujeme ţáky s prostředím, ve kterém ţijí a učíme je se v něm orientovat. Učíme ţáky uplatňovat základní návyky společenského chování. Vytváříme pro ţáky takové prostředí, ve kterém se mohou zapojit do jednoduchých sociálních aktivit. Vedeme ţáky k rozpoznání nevhodného a rizikového chování a seznamujeme je s jeho moţnými důsledky. Rozvíjíme v ţácích schopnost vyuţívat osvojené návyky a dovednosti v běţném ţivotě. Vedeme ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu a ochraně ţivotního prostředí. Podle pokynů pedagogů se ţáci učí chovat v krizových situacích i v situacích ohroţujících ţivot a zdraví člověka. Organizujeme pro ţáky aktivity a besedy zaměřené do ţivota s preventisty institucí zaměřených na výchovu mládeţe. Vedeme ţáky k dodrţování základních hygienických návyků. Podle reálných moţností ţáků posilujeme jejich sebeobsluhu. Vytváříme v ţácích základní pracovní dovednosti. 12

13 Učíme ţáky plnit zadané jednoduché úkoly podle instrukcí. Podněcujeme u ţáků pracovní výkon a úsilí vytrvat při jeho plnění. Zapojujeme ţáky do týmové práce. Respektujeme individuální pracovní tempo ţáků, kladnou motivací podněcujeme jejich aktivitu. Vytváříme u ţáků správné pracovní, hygienické a bezpečnostní návyky, vedeme ţáky k ochraně zdraví Výchovné a vzdělávací strategie ţáci s těţkým a hlubokým mentálním postiţením a souběţným postiţením více vadami DÍL II. Klíčová kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence pracovní Konkrétní metody a postupy naplňování klíčových kompetencí Jak ji naplňujeme u nás Podporujeme vytváření nových pojmů, poznatků, i praktických dovedností pomocí názorných pomůcek, demonstrací postupů, konkretizací a praktického zaměření učiva. Vytváříme moţnostem ţáků přiměřenou soustavu obecných znaků, symbolů, piktogramů ve spojení s konkrétními situacemi. Vedeme ţáky k manipulaci s učebními pomůckami. Učíme ţáky napodobovat předvedené pohyby a činnosti. Navozováním konkrétních situací vedeme ţáky k jejich řešení nápodobou. Vedeme ţáky k plnění jednoduchých pokynů dle jejich individuálních schopností. Seznamujeme ţáky s prostředím školy a blízkým okolím školy. Dodrţujeme se ţáky časový reţim dle názorného schématu. Vytvořením takového prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně iniciujeme u ţáků překonávání pocitů strachu. V individuálním přístupu k ţákům uplatňujeme verbální i nonverbální formy komunikace a vedeme ţáky k jejich uţití. Učíme ţáky reagovat na jejich jméno. Učíme ţáky jednoduchému pozdravu, různými způsoby dle jejich schopností a moţností, vedeme je k přiměřené reakci na pozdrav. Vedeme ţáky k vyjádření vlastních potřeb, pocitů, nálad, a to verbálními i neverbálními prostředky. Podporujeme u ţáků uvědomění si vlastní osoby vnímáním vlastního těla. Podporujeme u ţáků poznávání členů vlastní rodiny a osob z nejbliţšího okolí. Vedeme ţáky k navazování kontaktů a dorozumívání se s okolím dle jejich individuálních schopností. Podněcujeme ţáky ke spolupráci s jejich vyučujícími. Vedeme ţáky k zvládání jednoduchých úkonů sebeobsluhy a dodrţování základů osobní hygieny. Učíme ţáky poznávat a pouţívat předměty denní potřeby. Vedeme ţáky k manipulaci s různými předměty, rozlišování jejich velikosti a tvarů. Zařazujeme práci ţáků s různými druhy materiálů. 13

14 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Náš ŠVP je určen pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením DÍL I (učební plán pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením), ţáky s těţkým a hlubokým mentálním postiţením a postiţením více vadami DÍL II (učební plán pro ţáky s těţkým postiţením a hlubokým mentálním postiţením a postiţením více vadami). Vytvořením specifických podmínek a pomocí specifických činností je škola připravena vzdělávat nejen ţáky se středně těţkým, těţkým a hlubokým mentálním postiţením a ţáky s postiţením více vadami, ale i ţáky se středně těţkým mentálním postiţením s přidruţenými dalšími druhy postiţení, kteří mohou na základě svých rozumových schopností plnit učební plán pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením (vţdy dle doporučení SPC a rozhodnutí ředitelky školy). Pracovníci SPC pro MP, které je součástí naší školy, zjistí ve spolupráci s odbornými lékaři a ostatními centry, jaké speciální vzdělávací potřeby ţák má a jaké podmínky a podpůrná opatření je třeba pro vzdělávání zabezpečit. Doporučí odborné pomůcky, metody, postupy. Specifické činnosti a postupy rozpracuje s třídními učiteli do IVP ţáka a bude dohlíţet na jejich plnění. Na doporučení SPC bude pro potřebného ţáka zajištěn asistent pedagoga. Pro vzdělávání ţáků se středně těţkým mentálním postiţením a dalším specifickým postiţením (tělesným, zrakovým, sluchovým, řečovým, PAS) budou zabezpečeny tyto podmínky: Ţáci s kombinací SMR a tělesným postiţením U těchto ţáků je mentální postiţení dominantní. Bezbariérový vstup do školy, na hřiště a plošinky do pater školy, pavilonu tělocvičny a školní jídelny zajišťují ţákům s tělesným postiţením přístup do prostor školy. Škola má pro tyto ţáky vybudovaná moderní sociální zařízení (WC, sprchy), a to v přízemí, v 1. patře a u tělocvičny. Pro reedukaci postiţených tělesných funkcí jsou škola i SPC vybaveny mnoţstvím učebních pomůcek a k dispozici jsou relaxační prostory, včetně speciální učebny Snoezelen, kde pomocí uvolňovacích technik a postupů pracuje s ţákem speciální pedagog. Vzhledem ke kombinaci postiţení se ţáci budou vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP s úpravou pro ţáky s tělesným postiţením. SPC při naší ZŠ speciální spolupracuje se SPC pro klienty s tělesným postiţením Ţáci s kombinací SMR a zrakovým postiţením U těchto ţáků je mentální postiţení dominantní. Pro vzdělávání ţáků zajistí škola materiálně technické vybavení a další podmínky (speciální pedagog se specializací na klienty s více vadami v SPC, asistent pedagoga). Vzhledem ke kombinaci postiţení se budou ţáci vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících z ŠVP s úpravou pro ţáky se zrakovým postiţením. V rámci speciálně pedagogické péče zajišťujeme zrakovou stimulaci, podporu rozvoje zrakových funkcí, podporu rozvoje hmatového a sluchového vnímání, podporu rozvoje komunikačních dovedností, nácvik orientace a samostatného pohybu, nácvik sebeobsluhy. SPC spolupracuje se SPC pro ţáky se zrakovým postiţením. Doporučené pomůcky a postupy pro ţáky se zrakovým postiţením optické pomůcky (zvětšovací lupy, bodové lampy na přisvícení pracovní plochy) neoptické pomůcky o klasické pomůcky školní potřeby, sešity s výraznými linkami různých šířek, zvýrazňovače, zvýrazňovací fólie, fixy, pastelky se silnou stopou, papíry v reflexních barvách textový materiál (zvětšený tisk na kopírovacím stroji, reliéfní obrazový materiál) audiovizuální a auditivní pomůcky (zvukové záznamy výukových materiálů) 14

15 o moderní elektronické pomůcky (magnetofon, tiskárna k počítači na černotisk i barevný tisk) pomůcky pro výuku předmětů na ZŠS (výběr dle mentálních schopností ţáka) Ţáci s kombinací SMR a sluchovým postiţením U těchto ţáků je mentální postiţení dominantní. Vzhledem ke kombinaci postiţení se budou ţáci vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP s úpravou pro ţáky se sluchovým postiţením. SPC při naší ZŠ speciální spolupracuje se SPC pro klienty se smyslovými vadami. V rámci speciálně pedagogické péče zajišťujeme podmínky pro práci s ţákem se sluchovým postiţením v rámci zásad individuálního přístupu při vyučování - podpora rozvoje nácviku odezírání při dobrém navázání očního kontaktu, podpora komunikačních dovedností pomocí alternativních metod komunikace (znak do řeči, prstová abeceda), podpora rozvoje smyslového vnímání. Doporučené pomůcky a postupy pro ţáky se sluchovým postiţením: obrázkové slovníky pro rozvoj řeči výukové počítačové programy trojrozměrné pomůcky a modely pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání CD programy zaměřené na podporu rozvoje sluchového vnímání a sluchové paměti komunikační pomůcka s hlasovým výstupem komunikátor Ţáci s kombinací SMR a vadou řeči U těchto ţáků je mentální postiţení dominantní. Vzhledem ke kombinaci postiţení se budou ţáci vzdělávat podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze ŠVP a s úpravou pro ţáky s řečovou vadou. SPC při naší ZŠ speciální spolupracuje s odbornými pracovišti pro klienty s vadami řeči a se zaměřením na AAK (alternativní a augmentativní komunikace). Pro vzdělávání těchto ţáků zajistí škola personální podmínky a další materiálně technické vybavení. Doporučené pomůcky a postupy pro ţáky s vadou řeči: obrazový materiál, vizuální pomůcky k výukovým předmětům příprava komunikačních slovníků organizace slovníku problémových slov obrázkové slovníky pro rozvoj řeči encyklopedie počítačové programy se zaměřením na rozvoj expresivní i receptivní sloţky řeči pomůcky pro nácvik dechových cvičení a gymnastiky mluvidel elektronické pomůcky (magnetofon, diktafon) Při práci s ţáky s řečovými vadami budeme dodrţovat zásady práce a při hodnocení budeme přihlíţet na individuální aktuální schopnosti ţáka Ţáci s potíţemi v komunikačních dovednostech U ţáků s potíţemi v komunikačních dovednostech (ţáci s DMO s dysartrií, popř. anartrií) zajišťujeme podporu komunikačních dovedností pomocí alternativních a augmentativních forem komunikace a počítačové techniky. SPC spolupracuje s odbornými pracovišti pro klienty s vadami řeči a se zaměřením na AAK. Doporučené pomůcky a postupy pro ţáky s potíţemi v komunikačních dovednostech: kompenzační stimulační pomůcky pro podporu rozvoje hmatu polohovací pomůcky 15

16 balanční pomůcky Ţáci s kombinací SMR a PAS U těchto ţáků je mentální postiţení součástí poruchy autistického spektra. Personální zajištění asistent pedagoga, speciální pedagog. SPC při naší škole spolupracuje s odbornými pracovišti a SPC pro klienty s autismem. Ţáci s kombinací PAS budou vzděláváni dle individuálního vzdělávacího plánu vycházejícího z ŠVP s úpravou pro vzdělávání ţáků v souladu s diagnózou. Ţákům bude ve spolupráci se SPC při naší škole vypracován IVP podle zásad strukturovaného učení. Ţák bude mít k dispozici pomůcky pro strukturovanou výuku, která vychází z modifikace TEACCH pro ţáky s autismem. Při práci budeme dodrţovat zásady strukturovaného učení nezbytné při této vzdělávací intervenci vizualizace, strukturalizace, individualizace. Ţáci budou hodnoceni s přihlédnutím k individuálním potřebám formou ţetonového odměňování. Doporučené pomůcky a postupy pro ţáky s kombinací MP a PAS strukturované pracovní místo místo pro relaxaci a eliminaci problémového chování strukturované pracovní listy upravené pro výuku jednotlivých předmětů vizuální denní reţim komunikační knihy a jiné komunikační klíče (např. principy VOKS-výměnný obrázkový komunikační systém) vizuální pomůcky (karty, obrazy, fotografie, mapy) procesuální schémata ţetonové systémy odměňování počítačové programy pro výuku vytypovaných vyučovacích předmětů Při hodnocení ţáků budeme přihlíţet k symptomatice, úrovni sociálního chování, úrovni komunikačních dovedností a dalších specifik jednotlivých ţáků. 16

17 3.4 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Název tematického okruhu OSV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 1. stupeň 2. stupeň 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10 ročník Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí Osobnostní rozvoj seberegulace, sebeorganizace Osobnostní rozvoj - psychohygiena Čt/INT Řv/INT Ps/INT Hv/INT Tv/INT Vv/INT Pv/INT Po/INT Hv/INT Tv/INT Vu/INT Řv/INT Ps/INT Hv/INT Tv/INT Vv/INT Pv/INT Po/INT Hv/IN Tv/IN Čt/INT Řv/INT Hv/INT Tv/INT Vv/INT Pv/INT Po/INT Hv/INT Tv/INT Čt/INT Ps/INT Hv/INT PnPc/INT Hv/INT Po/INT Vu/INT Vv/INT Čt/INT Ps/INT Ps/INT Vu/INT Vu/INT Pv/INT Tv/INTPn PnPc/INT Vv/INT Pv/INT Hv/INT Čt/INT Ps/INT Vu/INT Hv/INT Pv/INT PnPc/IN Hv/INT Vv/INT Řv/INT PnPc/INT Čt/INT Ps/INT Hv/INT Řv/INT Hv/INT Vv/INT ČaS/INT Tv/INT Čt/INT Vv/INT Pc/INT VkZ/INT Pv/INT Čt/INT Tv/INT Pv/INT Vv/INT Po/INT Čt/INT Pv/INT ČaS/INT PnPc/INT Sociální rozvoj poznávací schopnosti Čt/INT Hv/INT Vu/INT Ps/INT Tv/INT Sociální rozvoj mezilidské vztahy Sociální rozvoj komunikace Čt/INT Řv/INT Čt/INT Hv/IN Vu/INT Čt/INT Vv/INT Po/INT Čt/INT Hv/INT Čt/INT Řv/INT Čt/INT Tv/INT Čt/INT Tv/INT Vu/INT Řv/INT Vu/INT Čt/INT Pv/INT Čt/INT ČaS/INT Čt/INT ČaP/INT Pv/INT Čt/INT ČaS/INT Ps/INT Ps/INT VkZ/INT Čt/INT ČaS/INT TV/INT Čt/INT Ps/INT PnPc/INT Sociální rozvoj spolupráce a soutěţivost Morální rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti Morální rozvoj hodnoty, postoje, praktická etika Čt/INT Tv/INT Hv/INT ČaS/INT Čt/INT Tv/INT Hv/INT Pv/INT Tv/INT Po/INT Pv/INT Tv/INT ČaS/INT Čt/INT VkZ/INT ČaS/IN Pv/INT ČaS/INT Po/INT Tv/INT Čt/INT ČaS/INT Ps/INT VkZ/INT 17

18 Environmentální výchova Název tematického okruhu EV 1. ročník 2. ročník 3. ročník 1. stupeň 2. stupeň 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník Ekosystémy Vu/INT Vu/INT Vu/INT ČaS/INT ČaP/INT ČaP/INT ČaS/INT Základní podmínky ţivota Vu/INT Vu/INT Pv/INT Pv/INT Hv/INT Čt/INT ČaP/INT Hv/INT ČaP/INT ČaP/INT Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Vztah člověka k prostředí Vu/INT Pv/INT Vu/INT Řv/INT Vu/INT Pv/INT Vv/INT Čt/INT Vv/INT ČaS/INT Pv/INT Vu/INT Pv/INt Vu/INT Tv/INT ČaS/INT Tv/INT Řv/INT ČaP/INT Tv/INT Čt/INT ČaS/INT PnPc/INT VkZ/INT ČaP/INT Pv/INT Mediální výchova Název tematického okruhu MV Vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti 1. ročník 2. ročník 3. ročník 1. stupeň 2. stupeň 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 10. ročník ČaS/INT Pv/INT VkZ/INT Pv/INT Čt/INT ČaS/INT Ps/INT Vu/INT Vv/INT Vu/INT ČaS/INT Čt/INT Hv/INT Čt/INT ŘV/INT Čt/INT ČaP/INT PnPc/INT 18

19 4 Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu DÍL I. 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Ročník Časová dotace celke m Čtení Psaní Řečová výchova MČ D DČ D Matematika a její aplikace Počty Informační a komunikační technologie Práce na počítači Člověk a jeho svět Věcné učení Hudební výchova Umění a kultura 18 Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověka a svět práce Pracovní výchova Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace

20 4.2 Tabulace učebního plánu DÍL I. 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Ročník Časová dotace celkem MČD DČD Čtení Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Psaní Řečová výchova Počty Informační a komunikační Práce na počítači technologie Člověk a společnost Člověk a společnost Člověk a příroda Člověk a příroda Umění a kultura 4.3 Poznámky k učebnímu plánu Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověka a svět práce Pracovní výchova Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce byl vytvořen pro 1. a 2. stupeň předmět Pracovní výchova. Z obsahu vzdělávání oblasti Matematika a její aplikace byl vytvořen pro 1. a 2. stupeň předmět Počty. Z obsahu vzdělávání oblasti Informační a komunikační technologie byl vytvořen pro 5. aţ 10. ročník předmět Práce na počítači. Do předmětu Výchova ke zdraví bylo tematicky zařazeno učivo první pomoc při úrazech a základy pravidel bezpečného chování cyklistů a chodců. Vhodná část vzdělávacího obsahu etické výchovy byla zařazena do učebních osnov vyučovacího předmětu Věcné učení. Součástí vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova je tematický okruh Zdravotní tělesná výchova, jehoţ prvky jsou preventivně vyuţívány v hodinách Tělesné výchovy pro všechny ţáky. Pro ţáky s přechodně či trvale změněným zdravotním stavem (III. zdravotní skupina) je vytvořen vzdělávací obor Zdravotní tělesná výchova, (pro ţáky i z více ročníků). Součástí vzdělávacího obsahu vzdělávacího předmětu Věcné učení je zapojení se do evropského projektu Ovoce do škol. Učitelé mohou během školního roku zařadit integrovanou tematickou výuku: viz. 7.1 Les a jeho ţivot Malý chodec Ochrana člověka za mimořádných situací 20

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro obor ZŠS Život v radosti 3.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální Život v radosti je určen žákům se

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1)

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) - 1 - I. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání žáků v oboru vzdělání praktická škola dvouletá Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá 78-62-C/02 PRAKTICKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2. 1. Úplnost a velikost školy 2. 2. Vybavení školy 2. 3. Charakteristika pedagogického sboru 2. 4. Dlouhodobé projekty,

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU Základní škola Javorník, okres

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Díl I vzdělávání ţáků se středně těţkým mentálním postiţením Díl II vzdělávání ţáků s těţkým mentálním postiţením

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více