VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy"

Transkript

1 GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Č. j.: GOH/B/839/2014 1

2 OBSAH str. č. I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 6 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 11 IV. Údaje o přijímacím řízení, správní řízení a poskytování informací 11 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 14 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a environmentální výchově 1. činnost výchovného poradce činnost školního metodika prevence ekologická a environmentální výchova 27 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 29 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 31 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, výsledky dalších kontrol 38 X. Základní údaje o hospodaření školy 40 XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 43 XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 46 XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 46 XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 47 ve vzdělávání XV. Organizace soutěží pro žáky, exkurze, kurzy a ostatní akce 52 XVI. Úspěchy žáků 75 XVII. Koncepční záměry rozvoje školy 78 Přílohy 1. Umístění žáků na soutěžích Spolupráce školy s organizacemi, organizacemi 82 zaměstnavatelů a dalšími partnery Škola má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním jmen a fotografií ve výroční zprávě o činnosti za školní rok 2013/

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: ID datové schránky: ek8fdex Adresa školy: M. Majerové 1691/4, Ostrava-Poruba Telefon: , Internetové stránky: Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ: Ředitelka školy: Mgr. Jana Huvarová Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Drahoslava Pospíšilová, zástupce statutárního orgánu Mgr. Marta Freislerová Školská rada: Součásti školy: Zařízení školního stravování: školní jídelna Vybavení školy: Kapacita školy: škola pavilonového typu (5 budov), jídelna, školní kuchyně, bufet, 20 kmenových tříd 664 žáků Obecná statistika: počet tříd denního studia 20 počet žáků denního studia 601 3

4 Charakteristika školy o škola, která od roku 1996 se souhlasem tehdejšího prezidenta republiky nese čestný název Gymnázium Olgy Havlové o škola, která se v rámci intenzivní spolupráce s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity stala fakultní školou o škola, která je kolektivním členem Jednoty českých matematiků a fyziků o škola se všeobecným zaměřením, jejíž absolventi jsou každoročně přijímáni na VŠ humanitního, technického, přírodovědného, ekonomického, uměleckého směru v ČR i v zahraničí o škola, která má v Ostravě nejdelší tradici a zkušenosti se vzděláváním dětí na nižším stupni víceletého gymnázia o škola, na níž lze studovat podle zájmu žáků a organizačních možností školy kromě jazyka anglického jazyk německý, francouzský, španělský, ruský, latinský; ve výuce cizích jazyků působí rodilí mluvčí o škola s kvalitně vybavenými odbornými učebnami 23 multimediálních učeben (počítač, dataprojektor, promítací plátno), z toho pět vybavených navíc interaktivní tabulí, konferenční centrum, moderní laboratoř chemie, fyziky a biologie, dvě učebny IVT, odborná učebna fyziky, biologie, hudební a výtvarné výchovy, tři multimediální jazykové učebny (PC, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno), keramická pec, posilovna se spinningovými koly o škola, jejíž žáci se mohou zapojit do aktivit: pěvecký sbor, anglické divadlo, vydávání školního časopisu, mezinárodní studentské projekty (např. etwinning, Comenius v angličtině, Das Bild der Anderen ová komunikace s němčináři z různých zemí světa), matematický, keramický, divadelní kroužek, kroužek francouzského, německého a ruského jazyka, kroužek Psaní všemi deseti, kroužek volejbalový, horolezecký, kroužek ČČK, filmový klub Jeden svět, humanitární aktivity adopce na dálku, spolupráce se společností Člověk v tísni o škola, která organizuje chemické, fyzikální, biologické, zeměpisné, dějepisné, recitační, jazykové a konverzační soutěže, matematické soutěže ( Klokan a Pythagoriáda ), konference středoškoláků s tematikou novodobých dějin, sportovní soutěže a akce (basketbal, volejbal, florbal aj.) o škola, při které je ustavena školská rada, studentská rada a sdružení Poznání o škola, která do výuky začleňuje exkurze regionálního i celostátního charakteru a připravuje poznávací zájezdy do zahraničí (VB, Francie, SRN, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Španělsko) o škola, jejíž žáci se pravidelně účastní soutěží a olympiád v českém jazyce, matematice, biologii, dějepisu, fyzice, chemii, konverzačních soutěží v cizích jazycích, středoškolské odborné činnosti a soutěží v aplikované ekonomii s postupem do celostátních kol o škola, která pořádá lyžařské, letní sportovní a adaptační kurzy o škola, která věnuje zvláštní pozornost prevenci sociálně patologických jevů (drogových závislostí, šikaně apod.) a výchově ke zdravému životnímu stylu o škola, která klade důraz na problematiku lidských práv v rámci projektů Asociace přidružených škol UNESCO a Jeden svět na školách o škola, jejíž prioritou je příznivé klima, přátelské a otevřené vztahy mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 4

5 o škola, která se díky svým mimořádně aktivním učitelům a žákům bohatě zapojuje do projektové činnosti a spolupracuje s mnoha subjekty o škola s vlastní kuchyní a jídelnou (s chutnou a bohatou stravou), bufetem s pekárnou, automatem na teplé a studené nápoje, kopírkou pro žáky o škola s moderním multifunkčním hřištěm o škola ve velmi klidném prostředí, s dobrou dopravní dostupností MHD nebo na kole po cyklostezkách s možností uložit kola v kolárně Specializované učebny: 23 multimediálních učeben (počítač, dataprojektor, promítací plátno), z toho pět vybavených navíc interaktivní tabulí konferenční centrum moderní laboratoře CH, Bi a F dvě učebny IVT odborná učebna F, Bi, HV, VV tři multimediální jazykové učebny (počítač, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno) knihovna keramická pec posilovna se spiningovými koly tělocvična Další orgány školy Školská rada Členové školské rady se sešli 2x, a to v níže uvedených termínech s tímto programem: 24. září Zahájení 2. Informace z porady ředitelů středních škol v MSK 3. Projednání výroční zprávy za minulý školní rok 4. Pozvánka na Nadační den pro Olgu Havlovou 5. Usnesení 6. Závěr 25. února Zahájení 2. Seznámení s aktivitami uskutečněnými v 1. pololetí 3. Projednání návrhu rozpočtu a Zprávy o činnosti a plnění úkolů za rok Seznámení s kontrolou ČŠI 5. Seznámení se změnou Provozního řádu školní jídelny 6. Přijímací řízení jednotné PZ v MSK 7. Pokračující proces oborové optimalizace 8. Volby do Školské rady při GOH v příštím školním roce 5

6 Sdružení Poznání Sdružení Poznání působí na našem gymnáziu již od roku 1998 a jeho hlavním cílem je financování nadstandardního vybavení školy s pomocí příspěvků rodičů a sponzorských darů. O efektivním a smysluplném využití vybraných finančních prostředků rozhoduje správní rada, která je složena ze zástupců rodičů a pedagogů. Ve školním roce 2013/2014 pracovala správní rada ve složení: šest zástupkyň z řad rodičů a dvě zástupkyně z řad pedagogů. Pro zatraktivnění výuky tělesné výchovy byly zakoupeny nové žíněnky a gymnastický koberec za ,- Kč. V rámci rekonstrukce laboratoře fyziky přispělo sdružení Poznání částkou ,- Kč na nábytek, v němž jsou přehledně uspořádány pomůcky, které jsme získali z projektů. Pro slavnostní předávání maturitních vysvědčení se pořídily složky s logem školy za 2570,- Kč. Celkem přispěli rodiče do Sdružení Poznání částkou ,- Kč. Studentská rada Pracuje jako samosprávný orgán žáků, pravidelně se schází s vedením školy. Má 40 členů, z každé třídy jsou ve studentské radě dva zástupci. Práci žáků koordinuje zástupkyně ředitelky školy. Výsledky práce: naše škola je adoptivním rodičem" dvou afrických dětí, kterým finanční příspěvky našich žáků umožnily chodit do školy vydává školní časopis připravuje a organizuje zábavný program pro mladší spolužáky Mikuláš, Dětský den předává podněty, návrhy a připomínky vedení školy II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Studijní obory gymnázia: Kód Název oboru Forma Poznámka K/ K/81 Gymnázium (od ) Gymnázium (od ) denní - čtyřleté denní - víceleté 1., 2., 3., 4. ročník primy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, septimy, oktávy 6

7 Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia a ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia. Realizace školního vzdělávacího programu vede k tomu, aby naši absolventi byli otevřenými, zdravě sebevědomými, aktivními, kreativními, samostatnými a tolerantními osobnostmi motivovanými k dalšímu vzdělávání. Cílem ŠVP je vytvářet pro žáky dostatek příležitostí, aby si během studia osvojili klíčové kompetence a naučili se vhodně zacházet se svými vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi, vést je k aktivnímu přístupu k učení a k vědomému využívání získaných poznatků k řešení problémů. ŠVP podrobujeme pravidelnému hodnocení, které nás vede k potřebě revidovat ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého G, přizpůsobit ho kupříkladu potřebám nové maturitní zkoušky, které nebyly v době vzniku ŠVP konkrétně známy. Čtyřleté studium je určeno pro absolventy devátých tříd ZŠ každý rok otevíráme jednu třídu, tj. 30 žáků studium je všeobecné a je určeno pro nadané a motivované žáky se zájmem o celoživotní vzdělávání od prvního ročníku se žáci učí dva cizí jazyky - prvním jazykem je angličtina, druhý jazyk si žáci vybírají z aktuální nabídky podle možností školy (němčina, francouzština, ruština, španělština) tak, aby byly vytvořeny vyvážené skupiny cca po 15 žácích podle ŠVP si žáci pro třetí ročník vybírají podle svého zájmu ze široké nabídky volitelných seminářů tři s dvouhodinovou týdenní dotací, pro čtvrtý ročník si přibírají čtvrtý volitelný předmět taktéž s dvouhodinovou týdenní dotací nabídkou seminářů reagujeme na zájem žáků, pro otevření semináře je nutný minimální počet 12 žáků součástí studia jsou kurzy - na samém začátku adaptační, v prvním ročníku lyžařský, ve druhém ročníku letní sportovní každým rokem nabízíme zahraniční a tuzemské exkurze během studia se žáci mohou zapojit do široké škály nabízených aktivit, soutěží apod. Osmileté studium je určeno pro absolventy pátých tříd ZŠ každý rok otevíráme dvě třídy, tj. 60 žáků studium je všeobecné a je určeno pro nadané a motivované žáky se zájmem o celoživotní vzdělávání prvním cizím jazykem je angličtina, druhý jazyk si žáci vybírají od primy z aktuální nabídky podle možností školy (němčina, francouzština, ruština, španělština) tak, aby byly vytvořeny vyvážené skupiny cca po 15 žácích podle ŠVP si žáci pro septimu vybírají podle svého zájmu ze široké nabídky volitelných seminářů tři s dvouhodinovou týdenní dotací, pro oktávu si přibírají čtvrtý volitelný předmět taktéž s dvouhodinovou týdenní dotací nabídkou seminářů reagujeme na zájem žáků, pro otevření semináře je nutný minimální počet 12 žáků součástí studia jsou kurzy - na samém začátku adaptační, v sekundě a v kvintě lyžařský, v sextě letní sportovní každým rokem nabízíme zahraniční a tuzemské exkurze během studia se žáci mohou zapojit do široké škály nabízených aktivit, soutěží apod. 7

8 UČEBNÍ PLÁN NIŽŠÍ STUPEŇ VÍCELÉHO GYMNÁZIA PRIMA AŽ KVARTA Vzdělávací oblasti (obory) prima sekunda tercie kvarta ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ) Anglický jazyk 8) Další cizí jazyk 7), 8) Španělský jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Matematika a její aplikace Matematika ) Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie (IKT) 8) ) ) - Člověk a společnost 12, Výchova k občanství ,5 1) 2 1) 4+1+1,5 1) - Dějepis Člověk a příroda 23, Fyzika 9) 2 2+0, , Chemie 9) ,5 1) 2 4+0,5 1) - Biologie 9) 2 2+0,5 2 2) 2+0,5 2) ) - Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova 8) Výtvarná výchova 8) Člověk a zdraví 8+(2 3),4) ) 10.0 Výchova ke zdraví 0 (1 3) ) (1 4) ) (2 3),4) ) - Tělesná výchova 11) Člověk a svět práce (4 5),6),7) ) 3.0 Člověk a svět práce 0 0 (2 5) ) (1 6) ) (3 5),6) ) - CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU Vysvětlivky: 1) Ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 2) Ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 3) Realizováno v tercii v předmětu Biologie 4) Realizováno v kvartě v předmětech Biologie 8

9 5) Realizováno v tercii v předmětech IKT, Výchova k občanství a Chemie 6) Realizováno v kvartě v předmětu Výchova k občanství 7) Druhý cizí jazyk si žáci vybírají podle svého zájmu a aktuálních organizačních a personálních možností školy z uvedené nabídky 8) Výuka probíhá v půlených skupinách 9) Výuka laboratorních prací (v plánu uvedeno 0,5 hodiny) probíhá v laboratořích nebo v odborných učebnách v půlených skupinách, každý žák má tedy 1x za 14 dní jednu hodinu laboratorních prací 10) Pokud to dovolí ekonomická situace školy, je jedna hodina týdně vyučována v půlených skupinách 11) Výuka probíhá odděleně pro dívky a chlapce UČEBNÍ PLÁN ROČNÍK ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA ROČNÍK VYŠŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA Vzdělávací oblasti (obory) 1. roč. kvinta 2. roč. sexta 3. roč. septima 4. roč. oktáva Jazyk a jazyková komunikace (1) ŠVP RVP Český jazyk a literatura 4 4 (4) Anglický jazyk 4 (2) Anglický jazyk 8 (2) Francouzský jazyk 4 (2) Francouzský jazyk 8 (2) Německý jazyk 4 (2) Německý jazyk 8 (2) Španělský jazyk 4 (2) Španělský jazyk 8 (2) Ruský jazyk 4 (2) Ruský jazyk 8 (2) Matematika a její aplikace Matematika 4 4 (4) Informační a komunikační technologie 4 4 Informač. a komunik. technologie (2) Člověk a společnost Dějepis Základy společenských věd Člověk a příroda Fyzika (5) 2 + 0,5 2 +0, Chemie (5) 2 + 0, ,

10 Biologie (5) 2 + 0, , Geografie Umění a kultura 4 4 Hudební výchova (2) Výtvarná výchova (2) Člověk a zdraví 8 8 Tělesná výchova (6) Volitelné vzdělávací aktivity (3) Seminář z literatury Seminář z anglického jazyka Seminář z francouzského jazyka Seminář z německého jazyka Seminář ze španělského jazyka Seminář z matematiky Cvičení z matematiky Seminář z deskriptivní geometrie Seminář z aplikované ekonomie Seminář z IKT Světové dějiny 20. století Seminář moderních dějin Seminář ze společenských věd Maturitní seminář ze ZSV Seminář a cvičení z fyziky Seminář z fyziky Seminář a cvičení z chemie Seminář z biologie Seminář ze zeměpisu CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ 4,5 5, CELKEM V ROČNÍKU 34,5 34, Poznámky (1) Prvním cizím jazykem je pro všechny žáky anglický jazyk, druhý cizí jazyk si žáci vybírají podle svého zájmu a aktuálních organizačních a personálních možností školy z uvedené nabídky. (2) Výuka probíhá v půlených skupinách. (3) Z volitelných vzdělávacích aktivit si studenti volí ve 3. ročníku a septimě tři semináře s dvouhodinovou týdenní dotací, ve 4. ročníku a oktávě čtvrtý seminář s dvouhodinovou týdenní dotací. (4) Pokud to dovolí ekonomická situace školy, je jedna hodina týdně vyučována v půlených skupinách. 10

11 (5) Výuka laboratorních prací (v plánu uvedeno 0,5 hodiny) probíhá v laboratořích nebo v odborných učebnách v půlených skupinách, každý žák má tedy 1x za 14 dní jednu hodinu laboratorních prací. (6) Výuka probíhá odděleně pro dívky a chlapce. III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY a) počet pedagogických pracovníků: 49 k z toho učitelů interních : 48 učitelů externích : 1 b) počet nepedagogických pracovníků: 17, z toho 7 v zařízení školního stravování c) absolventi, kteří nastoupili na školu ve šk. roce 2013/2014: 0 d) učitelé, kteří nastoupili na školu, nebo odešli ve šk. roce 2013/2014 nastoupili : 2, z toho: 1 po rodičovské dovolené odešli : 9, z toho: 4 vypršení pracovní smlouvy na dobu určitou (2 z RD) 5 dohodou (2 z RD) e) věková struktura pedagogických zaměstnanců: Věk do 30 let nad 60 let CELKEM vč. Počet Učitelský sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný, s věkovým průměrem 40 let. Z tohoto počtu pedagogických pracovníků je 16 mužů a 33 žen. Při doplňování pedagogického sboru se orientujeme jak na zkušené učitele s praxí, tak dáváme příležitost i mladým kolegům. Aprobovanost: 100 % IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen "střední školy") se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 11

12 Přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého gymnázia, obor vzdělání K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání pro školní rok 2014/2015 Konání zkoušky 1. termín 1. kola: termín 1. kola: Přihlášeno do 1. termínu: Zkoušku konalo: 64 uchazečů 64 uchazečů Přihlášeno do 2. termínu: Zkoušku konalo: Celkem přihlášeno: Celkem zkoušku konalo: 49 uchazečů 49 uchazečů 113 uchazečů 113 uchazečů Celkem přijato 46 uchazečů, z toho odevzdalo zápisový lístek 31 uchazečů. Jednomu uchazeči byl vydán zápisový lístek zpět na základě předloženého rozhodnutí o přijetí na odvolání. Z celkového počtu 30 přijatých uchazečů je 10 hochů a 20 dívek. Uchazeči konali testy z M a Čj od společnosti MATT A HURRY, o. s., a byli přijati na základě kritérií přijímacího řízení stanovenými ředitelkou školy k Z celkového počtu 113 uchazečů, kteří zkoušku konali, nesplnilo kritéria hodnocení 23 uchazečů, protože měli výslednou úspěšnost horší než 30 % v českém jazyce nebo horší než 20% v matematice. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si zákonní zástupci mohli vyzvednout osobně od a dne byla nevyzvednutá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům poštou. Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení byly zveřejněny pod přiděleným registračním číslem a zahrnoval 30 přijatých uchazečů. Průměrný prospěch uchazečů ze ZŠ (8. a 9. ročník): 1,06 Přijímací řízení do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia, obor vzdělání K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání pro školní rok 2014/2015 Konání zkoušky 1. termín 1. kola: termín 1. kola: Přihlášeni do 1. termínu: Zkoušku konali: 103 uchazeči 103 uchazeči 12

13 Přihlášeno do 2. termínu: Zkoušku konalo: Celkem přihlášeno: Celkem zkoušku konalo: 75 uchazečů 75 uchazečů 178 uchazečů 178 uchazečů Celkem přijato 80 uchazečů, z toho odevzdalo zápisový lístek 61 uchazečů. Jednomu uchazeči byl vydán zápisový lístek zpět na základě předloženého rozhodnutí o přijetí na odvolání. Z celkového počtu 60 přijatých uchazečů je 18 hochů a 42 dívek. Uchazeči konali testy z M a Čj od společnosti MATT A HURRY, o. s., a byli přijati na základě kritérií přijímacího řízení stanovenými ředitelkou školy k Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení byly zveřejněny pod přiděleným registračním číslem a zahrnoval 60 přijatých uchazečů. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si zákonní zástupci mohli vyzvednout osobně od a dne byla nevyzvednutá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům poštou. Průměrný prospěch uchazečů ze ZŠ (4. a 5. ročník): 1,01 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ - VÝČET ROZHODNUTÍ Přehledný výčet rozhodnutí ředitelky školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 165 odst. 2 písm. a) až l), eventuálně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí: Typ rozhodnutí Počet Počet odvolání o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání o přijetí v autoremeduře 36 0 o přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení 13 0 vzdělávání o podmíněném vyloučení 1 0 o vyloučení studia

14 OBLAST POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Dle 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyla ve šk. roce 2013/2014 naší příspěvkové organizaci podána žádná písemná či ústní žádost o poskytnutí informací. Povinnost podávat informace jsme naplňovali i ústním podáním a v souladu se zákonem nebyly evidovány ( 13). Tyto informace se týkaly především běžného chodu školy, organizace školy, organizace přijímacího řízení, možnosti přestupu na naši školu a organizování mimoškolních aktivit. V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový počet žáků školy k : 596 Prospěch žáků denní formy studia Pořadí Třída Průměr 1. IA 1, IB 1, IIA 1, IIB 1, IIIA 1, IIIB 1, VIA 1, VIIIB 1, VIIIA 1, IVA 1, IVB 1, VA 1, VIB 1, A 1, VIIB 1, VIIA 1, VB 1, A 1, A 1, A 1,875 Celkový průměrný prospěch: 1,588 14

15 Stupeň hodnocení prospěchu Pospěl s vyznamenáním 272 Prospěl 321 Neprospěl 3 Nehodnocen 0 Absence Zameškané hodiny Celkem Na žáka Celkem ,102 z toho neomluvených 36 0,060 Informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2013/2014 Model maturitní zkoušky pro rok 2014 Maturitní zkouška je organizována v souladu s platnou legislativou - zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Maturita se skládá ze dvou částí: společné (tzv. státní) a profilové (tzv. školní). Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk nebo matematika ředitelka školy stanovila v souladu s RVP 3 povinné zkoušky max. 2 nepovinné zkoušky - z nabídky: cizí jazyk, matematika max. 2 nepovinné zkoušky 15

16 Profilová část MZ Povinné předměty profilové části MZ (žák volí tři) Český jazyk a literatura Matematika Cizí jazyk (nabídka obsahuje všechny cizí jazyky vyučované ve škole) Biologie Fyzika Chemie Zeměpis Základy společenských věd Dějepis Informační a komunikační technologie Nepovinná MZ (žák může volit nejvýše dva) Další předmět z nabídky profilové části, pokud nebyl zvolen jako povinný Hudební výchova Výtvarná výchova - kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce Společná část maturitní zkoušky Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Toto pravidlo platí retrospektivně, tedy i pro žáky, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v roce 2011, ale k opravné zkoušce se chtějí přihlásit až v rámci školního roku 2013/2014. Profilová část Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů. Profilová část maturitní zkoušky sestává ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných maturitních zkoušek. Stanovení obsahu, formy, témat a termínů zkoušek v profilové části maturity jsou v pravomoci ředitelky školy. Ředitelka školy stanovila pravidlo, podle něhož si žák může v profilové části maturitní zkoušky znovu vybrat jeden z předmětů společné části. Zkoušky profilové části jsou prováděny formou ústní zkoušky, nepovinná zkouška z výtvarné výchovy formou kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce. Všechny zkoušky jsou prováděny před zkušební maturitní komisí. 16

17 Termíny konání Písemné zkoušky (didaktické testy a písemné práce) společné části MZ proběhly od Zkoušky profilové části MZ proběhly od Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2013/2014 Přehled výsledků MZ v jarním termínu - květen 2014 Část Společná Před mět Č A M N Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch 79-41K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/41 Profilová A 79-41K/ ,23 A 79-41K/ ,41 Fr 79-41K/ ,50 Šp 79-41K/ ,00 N 79-41K/ ,67 N 79-41K/ Č 79-41K/ ,00 Č 79-41K/ ,33 ZSV 79-41K/ ,39 ZSV 79-41K/ ,43 D 79-41K/ ,46 D 79-41K/ ,46 Z 79-41K/ ,67 Z 79-41K/ ,64 M 79-41K/ ,78 M 79-41K/ ,00 F 79-41K/ ,00 F 79-41K/ ,00 Ch 79-41K/ ,47 Ch 79-41K/ ,14 17

18 B 79-41K/ ,59 B 79-41K/ ,43 IKT 79-41K/ ,60 IKT 79-41K/ ,00 Vysvětlivky: DT - didaktický test PP - písemná práce ÚZ - ústní zkouška Obor 79-41K/ K/41 Termín prosp ěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl řádný ,46 1 opravný 2 2,70 řádný ,69 opravný 1 2,40 prům. prospěch Výsledky škol v programu KVALITA ve školním roce 2013/2014 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání O1 úspěšnost percentil percentil Jazyk český 80, Matematika 71, Jazyk anglický 88, Jazyk německý

19 Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol průměr dosažených úspěšností průměr percentilů Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání O1 percentil přidaná hodnota Jazyk český ,3 Matematika ,4 Jazyk anglický ,4 Jazyk německý Od roku 2014 se změnil dodavatel testování a tedy i metodika vyhodnocování. Ve všech sledovaných předmětech byly výsledky naší školy špičkové, patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky testování tercií v rámci výběrového šetření ČŠI Průměrná úspěšnost Anglický jazyk 90 Přírodovědná gramotnost 78 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Ve čtvrtek proběhlo za přítomnosti rodičů, sourozenců, prarodičů, přátel a dalších hostů slavnostní předávání maturitních vysvědčení letošním maturantům. Stalo se již tradicí, že ke slavnostnímu ceremoniálu využíváme zasedacího sálu zastupitelstva kraje v budově Krajského úřadu MSK, letos jsme na rozloučení s jednou třídou velmi rádi přivítali náměstkyni hejtmana MSK Věru Palkovou. Moderní reprezentativní prostor jen podtrhl slavnostní atmosféru celého odpoledne. Během připraveného programu jsme se se žáky a jejich rodiči rozloučili, své poslední projevy pronesli i sami žáci, vlastně již úspěšní absolventi. Třídní učitelé přirovnávali své žáky k vinné révě, která během osmi let prošla vývojem, na jehož konci je výběr z hroznů, jindy je oslovovali moje milé děti, zkrátka bylo to loučení dojemné a milé. O úspěšnosti letošních maturit vypovídají i prostá čísla z 88 maturujících žáků prospělo u obávané zkoušky dospělosti 47 žáků (tedy 53 %) s vyznamenáním, z toho 25 (tedy 28 %) s průměrem 1,0! 19

20 Oživením slavnostního programu bylo krátké hudební vystoupení pěveckého sboru a výmluvné fotoprezentace, které s patřičným studentským humorem ve zkratce provedly přítomné uplynulými lety studia a připomněly nezapomenutelné okamžiky třídní i školní historie. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Přehled úspěšnosti v přijetí na VŠ ve školním roce 2013/14 celkový počet maturantů ke studiu na VŠ nastoupilo na VOŠ nastoupil 89 studentů 84 studentů* 1 student * 1 student nastoupil na VŠ v zahraničí 4 studenti na VŠ nenastupují (zpravidla odjíždějí do zahraničí, pracují či cestují) průměrný počet přihlášek podaných na jednoho studenta: 3,5 20

21 Úspěšnost podle tříd počet maturantů na VŠ nastoupilo % VIII. A VIII. B A VIII. A 1 student nastoupil na VŠ v zahraničí 2 studenti na VŠ nenastupují průměrný počet přihlášek podaných na jednoho studenta: 3,6 průměrný počet úspěšně složených zkoušek na 1 studenta (počet VŠ, na které byli studenti přijati v přepočtu na jednoho studenta): 2,82 obory nastoupilo studentů % humanitní 5 18% technické 7 25% ekonomické 1 4% lékařské + veterinární 5 18% přírodovědné 3 11% právo 6 21% celkem 27 96% 21

PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309)

Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Učební plán Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pro šk. rok 2014/2015 (ak20140309) Nižší gymnázium Vyšší gymnázium Gymnázium Vzdělávací oblast Ročník předep předep Vyučovaný předmět hod.ng I II III

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více