VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy"

Transkript

1 GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Č. j.: GOH/B/839/2014 1

2 OBSAH str. č. I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 6 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 11 IV. Údaje o přijímacím řízení, správní řízení a poskytování informací 11 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 14 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a environmentální výchově 1. činnost výchovného poradce činnost školního metodika prevence ekologická a environmentální výchova 27 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 29 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 31 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, výsledky dalších kontrol 38 X. Základní údaje o hospodaření školy 40 XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 43 XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 46 XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 46 XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 47 ve vzdělávání XV. Organizace soutěží pro žáky, exkurze, kurzy a ostatní akce 52 XVI. Úspěchy žáků 75 XVII. Koncepční záměry rozvoje školy 78 Přílohy 1. Umístění žáků na soutěžích Spolupráce školy s organizacemi, organizacemi 82 zaměstnavatelů a dalšími partnery Škola má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním jmen a fotografií ve výroční zprávě o činnosti za školní rok 2013/

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: ID datové schránky: ek8fdex Adresa školy: M. Majerové 1691/4, Ostrava-Poruba Telefon: , Internetové stránky: Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ: Ředitelka školy: Mgr. Jana Huvarová Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Drahoslava Pospíšilová, zástupce statutárního orgánu Mgr. Marta Freislerová Školská rada: Součásti školy: Zařízení školního stravování: školní jídelna Vybavení školy: Kapacita školy: škola pavilonového typu (5 budov), jídelna, školní kuchyně, bufet, 20 kmenových tříd 664 žáků Obecná statistika: počet tříd denního studia 20 počet žáků denního studia 601 3

4 Charakteristika školy o škola, která od roku 1996 se souhlasem tehdejšího prezidenta republiky nese čestný název Gymnázium Olgy Havlové o škola, která se v rámci intenzivní spolupráce s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity stala fakultní školou o škola, která je kolektivním členem Jednoty českých matematiků a fyziků o škola se všeobecným zaměřením, jejíž absolventi jsou každoročně přijímáni na VŠ humanitního, technického, přírodovědného, ekonomického, uměleckého směru v ČR i v zahraničí o škola, která má v Ostravě nejdelší tradici a zkušenosti se vzděláváním dětí na nižším stupni víceletého gymnázia o škola, na níž lze studovat podle zájmu žáků a organizačních možností školy kromě jazyka anglického jazyk německý, francouzský, španělský, ruský, latinský; ve výuce cizích jazyků působí rodilí mluvčí o škola s kvalitně vybavenými odbornými učebnami 23 multimediálních učeben (počítač, dataprojektor, promítací plátno), z toho pět vybavených navíc interaktivní tabulí, konferenční centrum, moderní laboratoř chemie, fyziky a biologie, dvě učebny IVT, odborná učebna fyziky, biologie, hudební a výtvarné výchovy, tři multimediální jazykové učebny (PC, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno), keramická pec, posilovna se spinningovými koly o škola, jejíž žáci se mohou zapojit do aktivit: pěvecký sbor, anglické divadlo, vydávání školního časopisu, mezinárodní studentské projekty (např. etwinning, Comenius v angličtině, Das Bild der Anderen ová komunikace s němčináři z různých zemí světa), matematický, keramický, divadelní kroužek, kroužek francouzského, německého a ruského jazyka, kroužek Psaní všemi deseti, kroužek volejbalový, horolezecký, kroužek ČČK, filmový klub Jeden svět, humanitární aktivity adopce na dálku, spolupráce se společností Člověk v tísni o škola, která organizuje chemické, fyzikální, biologické, zeměpisné, dějepisné, recitační, jazykové a konverzační soutěže, matematické soutěže ( Klokan a Pythagoriáda ), konference středoškoláků s tematikou novodobých dějin, sportovní soutěže a akce (basketbal, volejbal, florbal aj.) o škola, při které je ustavena školská rada, studentská rada a sdružení Poznání o škola, která do výuky začleňuje exkurze regionálního i celostátního charakteru a připravuje poznávací zájezdy do zahraničí (VB, Francie, SRN, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Španělsko) o škola, jejíž žáci se pravidelně účastní soutěží a olympiád v českém jazyce, matematice, biologii, dějepisu, fyzice, chemii, konverzačních soutěží v cizích jazycích, středoškolské odborné činnosti a soutěží v aplikované ekonomii s postupem do celostátních kol o škola, která pořádá lyžařské, letní sportovní a adaptační kurzy o škola, která věnuje zvláštní pozornost prevenci sociálně patologických jevů (drogových závislostí, šikaně apod.) a výchově ke zdravému životnímu stylu o škola, která klade důraz na problematiku lidských práv v rámci projektů Asociace přidružených škol UNESCO a Jeden svět na školách o škola, jejíž prioritou je příznivé klima, přátelské a otevřené vztahy mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 4

5 o škola, která se díky svým mimořádně aktivním učitelům a žákům bohatě zapojuje do projektové činnosti a spolupracuje s mnoha subjekty o škola s vlastní kuchyní a jídelnou (s chutnou a bohatou stravou), bufetem s pekárnou, automatem na teplé a studené nápoje, kopírkou pro žáky o škola s moderním multifunkčním hřištěm o škola ve velmi klidném prostředí, s dobrou dopravní dostupností MHD nebo na kole po cyklostezkách s možností uložit kola v kolárně Specializované učebny: 23 multimediálních učeben (počítač, dataprojektor, promítací plátno), z toho pět vybavených navíc interaktivní tabulí konferenční centrum moderní laboratoře CH, Bi a F dvě učebny IVT odborná učebna F, Bi, HV, VV tři multimediální jazykové učebny (počítač, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno) knihovna keramická pec posilovna se spiningovými koly tělocvična Další orgány školy Školská rada Členové školské rady se sešli 2x, a to v níže uvedených termínech s tímto programem: 24. září Zahájení 2. Informace z porady ředitelů středních škol v MSK 3. Projednání výroční zprávy za minulý školní rok 4. Pozvánka na Nadační den pro Olgu Havlovou 5. Usnesení 6. Závěr 25. února Zahájení 2. Seznámení s aktivitami uskutečněnými v 1. pololetí 3. Projednání návrhu rozpočtu a Zprávy o činnosti a plnění úkolů za rok Seznámení s kontrolou ČŠI 5. Seznámení se změnou Provozního řádu školní jídelny 6. Přijímací řízení jednotné PZ v MSK 7. Pokračující proces oborové optimalizace 8. Volby do Školské rady při GOH v příštím školním roce 5

6 Sdružení Poznání Sdružení Poznání působí na našem gymnáziu již od roku 1998 a jeho hlavním cílem je financování nadstandardního vybavení školy s pomocí příspěvků rodičů a sponzorských darů. O efektivním a smysluplném využití vybraných finančních prostředků rozhoduje správní rada, která je složena ze zástupců rodičů a pedagogů. Ve školním roce 2013/2014 pracovala správní rada ve složení: šest zástupkyň z řad rodičů a dvě zástupkyně z řad pedagogů. Pro zatraktivnění výuky tělesné výchovy byly zakoupeny nové žíněnky a gymnastický koberec za ,- Kč. V rámci rekonstrukce laboratoře fyziky přispělo sdružení Poznání částkou ,- Kč na nábytek, v němž jsou přehledně uspořádány pomůcky, které jsme získali z projektů. Pro slavnostní předávání maturitních vysvědčení se pořídily složky s logem školy za 2570,- Kč. Celkem přispěli rodiče do Sdružení Poznání částkou ,- Kč. Studentská rada Pracuje jako samosprávný orgán žáků, pravidelně se schází s vedením školy. Má 40 členů, z každé třídy jsou ve studentské radě dva zástupci. Práci žáků koordinuje zástupkyně ředitelky školy. Výsledky práce: naše škola je adoptivním rodičem" dvou afrických dětí, kterým finanční příspěvky našich žáků umožnily chodit do školy vydává školní časopis připravuje a organizuje zábavný program pro mladší spolužáky Mikuláš, Dětský den předává podněty, návrhy a připomínky vedení školy II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Studijní obory gymnázia: Kód Název oboru Forma Poznámka K/ K/81 Gymnázium (od ) Gymnázium (od ) denní - čtyřleté denní - víceleté 1., 2., 3., 4. ročník primy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, septimy, oktávy 6

7 Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia a ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia. Realizace školního vzdělávacího programu vede k tomu, aby naši absolventi byli otevřenými, zdravě sebevědomými, aktivními, kreativními, samostatnými a tolerantními osobnostmi motivovanými k dalšímu vzdělávání. Cílem ŠVP je vytvářet pro žáky dostatek příležitostí, aby si během studia osvojili klíčové kompetence a naučili se vhodně zacházet se svými vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi, vést je k aktivnímu přístupu k učení a k vědomému využívání získaných poznatků k řešení problémů. ŠVP podrobujeme pravidelnému hodnocení, které nás vede k potřebě revidovat ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého G, přizpůsobit ho kupříkladu potřebám nové maturitní zkoušky, které nebyly v době vzniku ŠVP konkrétně známy. Čtyřleté studium je určeno pro absolventy devátých tříd ZŠ každý rok otevíráme jednu třídu, tj. 30 žáků studium je všeobecné a je určeno pro nadané a motivované žáky se zájmem o celoživotní vzdělávání od prvního ročníku se žáci učí dva cizí jazyky - prvním jazykem je angličtina, druhý jazyk si žáci vybírají z aktuální nabídky podle možností školy (němčina, francouzština, ruština, španělština) tak, aby byly vytvořeny vyvážené skupiny cca po 15 žácích podle ŠVP si žáci pro třetí ročník vybírají podle svého zájmu ze široké nabídky volitelných seminářů tři s dvouhodinovou týdenní dotací, pro čtvrtý ročník si přibírají čtvrtý volitelný předmět taktéž s dvouhodinovou týdenní dotací nabídkou seminářů reagujeme na zájem žáků, pro otevření semináře je nutný minimální počet 12 žáků součástí studia jsou kurzy - na samém začátku adaptační, v prvním ročníku lyžařský, ve druhém ročníku letní sportovní každým rokem nabízíme zahraniční a tuzemské exkurze během studia se žáci mohou zapojit do široké škály nabízených aktivit, soutěží apod. Osmileté studium je určeno pro absolventy pátých tříd ZŠ každý rok otevíráme dvě třídy, tj. 60 žáků studium je všeobecné a je určeno pro nadané a motivované žáky se zájmem o celoživotní vzdělávání prvním cizím jazykem je angličtina, druhý jazyk si žáci vybírají od primy z aktuální nabídky podle možností školy (němčina, francouzština, ruština, španělština) tak, aby byly vytvořeny vyvážené skupiny cca po 15 žácích podle ŠVP si žáci pro septimu vybírají podle svého zájmu ze široké nabídky volitelných seminářů tři s dvouhodinovou týdenní dotací, pro oktávu si přibírají čtvrtý volitelný předmět taktéž s dvouhodinovou týdenní dotací nabídkou seminářů reagujeme na zájem žáků, pro otevření semináře je nutný minimální počet 12 žáků součástí studia jsou kurzy - na samém začátku adaptační, v sekundě a v kvintě lyžařský, v sextě letní sportovní každým rokem nabízíme zahraniční a tuzemské exkurze během studia se žáci mohou zapojit do široké škály nabízených aktivit, soutěží apod. 7

8 UČEBNÍ PLÁN NIŽŠÍ STUPEŇ VÍCELÉHO GYMNÁZIA PRIMA AŽ KVARTA Vzdělávací oblasti (obory) prima sekunda tercie kvarta ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ) Anglický jazyk 8) Další cizí jazyk 7), 8) Španělský jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Matematika a její aplikace Matematika ) Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie (IKT) 8) ) ) - Člověk a společnost 12, Výchova k občanství ,5 1) 2 1) 4+1+1,5 1) - Dějepis Člověk a příroda 23, Fyzika 9) 2 2+0, , Chemie 9) ,5 1) 2 4+0,5 1) - Biologie 9) 2 2+0,5 2 2) 2+0,5 2) ) - Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova 8) Výtvarná výchova 8) Člověk a zdraví 8+(2 3),4) ) 10.0 Výchova ke zdraví 0 (1 3) ) (1 4) ) (2 3),4) ) - Tělesná výchova 11) Člověk a svět práce (4 5),6),7) ) 3.0 Člověk a svět práce 0 0 (2 5) ) (1 6) ) (3 5),6) ) - CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU Vysvětlivky: 1) Ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 2) Ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 3) Realizováno v tercii v předmětu Biologie 4) Realizováno v kvartě v předmětech Biologie 8

9 5) Realizováno v tercii v předmětech IKT, Výchova k občanství a Chemie 6) Realizováno v kvartě v předmětu Výchova k občanství 7) Druhý cizí jazyk si žáci vybírají podle svého zájmu a aktuálních organizačních a personálních možností školy z uvedené nabídky 8) Výuka probíhá v půlených skupinách 9) Výuka laboratorních prací (v plánu uvedeno 0,5 hodiny) probíhá v laboratořích nebo v odborných učebnách v půlených skupinách, každý žák má tedy 1x za 14 dní jednu hodinu laboratorních prací 10) Pokud to dovolí ekonomická situace školy, je jedna hodina týdně vyučována v půlených skupinách 11) Výuka probíhá odděleně pro dívky a chlapce UČEBNÍ PLÁN ROČNÍK ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA ROČNÍK VYŠŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA Vzdělávací oblasti (obory) 1. roč. kvinta 2. roč. sexta 3. roč. septima 4. roč. oktáva Jazyk a jazyková komunikace (1) ŠVP RVP Český jazyk a literatura 4 4 (4) Anglický jazyk 4 (2) Anglický jazyk 8 (2) Francouzský jazyk 4 (2) Francouzský jazyk 8 (2) Německý jazyk 4 (2) Německý jazyk 8 (2) Španělský jazyk 4 (2) Španělský jazyk 8 (2) Ruský jazyk 4 (2) Ruský jazyk 8 (2) Matematika a její aplikace Matematika 4 4 (4) Informační a komunikační technologie 4 4 Informač. a komunik. technologie (2) Člověk a společnost Dějepis Základy společenských věd Člověk a příroda Fyzika (5) 2 + 0,5 2 +0, Chemie (5) 2 + 0, ,

10 Biologie (5) 2 + 0, , Geografie Umění a kultura 4 4 Hudební výchova (2) Výtvarná výchova (2) Člověk a zdraví 8 8 Tělesná výchova (6) Volitelné vzdělávací aktivity (3) Seminář z literatury Seminář z anglického jazyka Seminář z francouzského jazyka Seminář z německého jazyka Seminář ze španělského jazyka Seminář z matematiky Cvičení z matematiky Seminář z deskriptivní geometrie Seminář z aplikované ekonomie Seminář z IKT Světové dějiny 20. století Seminář moderních dějin Seminář ze společenských věd Maturitní seminář ze ZSV Seminář a cvičení z fyziky Seminář z fyziky Seminář a cvičení z chemie Seminář z biologie Seminář ze zeměpisu CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ 4,5 5, CELKEM V ROČNÍKU 34,5 34, Poznámky (1) Prvním cizím jazykem je pro všechny žáky anglický jazyk, druhý cizí jazyk si žáci vybírají podle svého zájmu a aktuálních organizačních a personálních možností školy z uvedené nabídky. (2) Výuka probíhá v půlených skupinách. (3) Z volitelných vzdělávacích aktivit si studenti volí ve 3. ročníku a septimě tři semináře s dvouhodinovou týdenní dotací, ve 4. ročníku a oktávě čtvrtý seminář s dvouhodinovou týdenní dotací. (4) Pokud to dovolí ekonomická situace školy, je jedna hodina týdně vyučována v půlených skupinách. 10

11 (5) Výuka laboratorních prací (v plánu uvedeno 0,5 hodiny) probíhá v laboratořích nebo v odborných učebnách v půlených skupinách, každý žák má tedy 1x za 14 dní jednu hodinu laboratorních prací. (6) Výuka probíhá odděleně pro dívky a chlapce. III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY a) počet pedagogických pracovníků: 49 k z toho učitelů interních : 48 učitelů externích : 1 b) počet nepedagogických pracovníků: 17, z toho 7 v zařízení školního stravování c) absolventi, kteří nastoupili na školu ve šk. roce 2013/2014: 0 d) učitelé, kteří nastoupili na školu, nebo odešli ve šk. roce 2013/2014 nastoupili : 2, z toho: 1 po rodičovské dovolené odešli : 9, z toho: 4 vypršení pracovní smlouvy na dobu určitou (2 z RD) 5 dohodou (2 z RD) e) věková struktura pedagogických zaměstnanců: Věk do 30 let nad 60 let CELKEM vč. Počet Učitelský sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný, s věkovým průměrem 40 let. Z tohoto počtu pedagogických pracovníků je 16 mužů a 33 žen. Při doplňování pedagogického sboru se orientujeme jak na zkušené učitele s praxí, tak dáváme příležitost i mladým kolegům. Aprobovanost: 100 % IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen "střední školy") se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 11

12 Přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého gymnázia, obor vzdělání K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání pro školní rok 2014/2015 Konání zkoušky 1. termín 1. kola: termín 1. kola: Přihlášeno do 1. termínu: Zkoušku konalo: 64 uchazečů 64 uchazečů Přihlášeno do 2. termínu: Zkoušku konalo: Celkem přihlášeno: Celkem zkoušku konalo: 49 uchazečů 49 uchazečů 113 uchazečů 113 uchazečů Celkem přijato 46 uchazečů, z toho odevzdalo zápisový lístek 31 uchazečů. Jednomu uchazeči byl vydán zápisový lístek zpět na základě předloženého rozhodnutí o přijetí na odvolání. Z celkového počtu 30 přijatých uchazečů je 10 hochů a 20 dívek. Uchazeči konali testy z M a Čj od společnosti MATT A HURRY, o. s., a byli přijati na základě kritérií přijímacího řízení stanovenými ředitelkou školy k Z celkového počtu 113 uchazečů, kteří zkoušku konali, nesplnilo kritéria hodnocení 23 uchazečů, protože měli výslednou úspěšnost horší než 30 % v českém jazyce nebo horší než 20% v matematice. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si zákonní zástupci mohli vyzvednout osobně od a dne byla nevyzvednutá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům poštou. Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení byly zveřejněny pod přiděleným registračním číslem a zahrnoval 30 přijatých uchazečů. Průměrný prospěch uchazečů ze ZŠ (8. a 9. ročník): 1,06 Přijímací řízení do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia, obor vzdělání K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání pro školní rok 2014/2015 Konání zkoušky 1. termín 1. kola: termín 1. kola: Přihlášeni do 1. termínu: Zkoušku konali: 103 uchazeči 103 uchazeči 12

13 Přihlášeno do 2. termínu: Zkoušku konalo: Celkem přihlášeno: Celkem zkoušku konalo: 75 uchazečů 75 uchazečů 178 uchazečů 178 uchazečů Celkem přijato 80 uchazečů, z toho odevzdalo zápisový lístek 61 uchazečů. Jednomu uchazeči byl vydán zápisový lístek zpět na základě předloženého rozhodnutí o přijetí na odvolání. Z celkového počtu 60 přijatých uchazečů je 18 hochů a 42 dívek. Uchazeči konali testy z M a Čj od společnosti MATT A HURRY, o. s., a byli přijati na základě kritérií přijímacího řízení stanovenými ředitelkou školy k Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení byly zveřejněny pod přiděleným registračním číslem a zahrnoval 60 přijatých uchazečů. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si zákonní zástupci mohli vyzvednout osobně od a dne byla nevyzvednutá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům poštou. Průměrný prospěch uchazečů ze ZŠ (4. a 5. ročník): 1,01 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ - VÝČET ROZHODNUTÍ Přehledný výčet rozhodnutí ředitelky školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 165 odst. 2 písm. a) až l), eventuálně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí: Typ rozhodnutí Počet Počet odvolání o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání o přijetí v autoremeduře 36 0 o přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení 13 0 vzdělávání o podmíněném vyloučení 1 0 o vyloučení studia

14 OBLAST POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Dle 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyla ve šk. roce 2013/2014 naší příspěvkové organizaci podána žádná písemná či ústní žádost o poskytnutí informací. Povinnost podávat informace jsme naplňovali i ústním podáním a v souladu se zákonem nebyly evidovány ( 13). Tyto informace se týkaly především běžného chodu školy, organizace školy, organizace přijímacího řízení, možnosti přestupu na naši školu a organizování mimoškolních aktivit. V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový počet žáků školy k : 596 Prospěch žáků denní formy studia Pořadí Třída Průměr 1. IA 1, IB 1, IIA 1, IIB 1, IIIA 1, IIIB 1, VIA 1, VIIIB 1, VIIIA 1, IVA 1, IVB 1, VA 1, VIB 1, A 1, VIIB 1, VIIA 1, VB 1, A 1, A 1, A 1,875 Celkový průměrný prospěch: 1,588 14

15 Stupeň hodnocení prospěchu Pospěl s vyznamenáním 272 Prospěl 321 Neprospěl 3 Nehodnocen 0 Absence Zameškané hodiny Celkem Na žáka Celkem ,102 z toho neomluvených 36 0,060 Informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2013/2014 Model maturitní zkoušky pro rok 2014 Maturitní zkouška je organizována v souladu s platnou legislativou - zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Maturita se skládá ze dvou částí: společné (tzv. státní) a profilové (tzv. školní). Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk nebo matematika ředitelka školy stanovila v souladu s RVP 3 povinné zkoušky max. 2 nepovinné zkoušky - z nabídky: cizí jazyk, matematika max. 2 nepovinné zkoušky 15

16 Profilová část MZ Povinné předměty profilové části MZ (žák volí tři) Český jazyk a literatura Matematika Cizí jazyk (nabídka obsahuje všechny cizí jazyky vyučované ve škole) Biologie Fyzika Chemie Zeměpis Základy společenských věd Dějepis Informační a komunikační technologie Nepovinná MZ (žák může volit nejvýše dva) Další předmět z nabídky profilové části, pokud nebyl zvolen jako povinný Hudební výchova Výtvarná výchova - kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce Společná část maturitní zkoušky Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Toto pravidlo platí retrospektivně, tedy i pro žáky, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v roce 2011, ale k opravné zkoušce se chtějí přihlásit až v rámci školního roku 2013/2014. Profilová část Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů. Profilová část maturitní zkoušky sestává ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných maturitních zkoušek. Stanovení obsahu, formy, témat a termínů zkoušek v profilové části maturity jsou v pravomoci ředitelky školy. Ředitelka školy stanovila pravidlo, podle něhož si žák může v profilové části maturitní zkoušky znovu vybrat jeden z předmětů společné části. Zkoušky profilové části jsou prováděny formou ústní zkoušky, nepovinná zkouška z výtvarné výchovy formou kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce. Všechny zkoušky jsou prováděny před zkušební maturitní komisí. 16

17 Termíny konání Písemné zkoušky (didaktické testy a písemné práce) společné části MZ proběhly od Zkoušky profilové části MZ proběhly od Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2013/2014 Přehled výsledků MZ v jarním termínu - květen 2014 Část Společná Před mět Č A M N Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch 79-41K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/41 Profilová A 79-41K/ ,23 A 79-41K/ ,41 Fr 79-41K/ ,50 Šp 79-41K/ ,00 N 79-41K/ ,67 N 79-41K/ Č 79-41K/ ,00 Č 79-41K/ ,33 ZSV 79-41K/ ,39 ZSV 79-41K/ ,43 D 79-41K/ ,46 D 79-41K/ ,46 Z 79-41K/ ,67 Z 79-41K/ ,64 M 79-41K/ ,78 M 79-41K/ ,00 F 79-41K/ ,00 F 79-41K/ ,00 Ch 79-41K/ ,47 Ch 79-41K/ ,14 17

18 B 79-41K/ ,59 B 79-41K/ ,43 IKT 79-41K/ ,60 IKT 79-41K/ ,00 Vysvětlivky: DT - didaktický test PP - písemná práce ÚZ - ústní zkouška Obor 79-41K/ K/41 Termín prosp ěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl řádný ,46 1 opravný 2 2,70 řádný ,69 opravný 1 2,40 prům. prospěch Výsledky škol v programu KVALITA ve školním roce 2013/2014 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání O1 úspěšnost percentil percentil Jazyk český 80, Matematika 71, Jazyk anglický 88, Jazyk německý

19 Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol průměr dosažených úspěšností průměr percentilů Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání O1 percentil přidaná hodnota Jazyk český ,3 Matematika ,4 Jazyk anglický ,4 Jazyk německý Od roku 2014 se změnil dodavatel testování a tedy i metodika vyhodnocování. Ve všech sledovaných předmětech byly výsledky naší školy špičkové, patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky testování tercií v rámci výběrového šetření ČŠI Průměrná úspěšnost Anglický jazyk 90 Přírodovědná gramotnost 78 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Ve čtvrtek proběhlo za přítomnosti rodičů, sourozenců, prarodičů, přátel a dalších hostů slavnostní předávání maturitních vysvědčení letošním maturantům. Stalo se již tradicí, že ke slavnostnímu ceremoniálu využíváme zasedacího sálu zastupitelstva kraje v budově Krajského úřadu MSK, letos jsme na rozloučení s jednou třídou velmi rádi přivítali náměstkyni hejtmana MSK Věru Palkovou. Moderní reprezentativní prostor jen podtrhl slavnostní atmosféru celého odpoledne. Během připraveného programu jsme se se žáky a jejich rodiči rozloučili, své poslední projevy pronesli i sami žáci, vlastně již úspěšní absolventi. Třídní učitelé přirovnávali své žáky k vinné révě, která během osmi let prošla vývojem, na jehož konci je výběr z hroznů, jindy je oslovovali moje milé děti, zkrátka bylo to loučení dojemné a milé. O úspěšnosti letošních maturit vypovídají i prostá čísla z 88 maturujících žáků prospělo u obávané zkoušky dospělosti 47 žáků (tedy 53 %) s vyznamenáním, z toho 25 (tedy 28 %) s průměrem 1,0! 19

20 Oživením slavnostního programu bylo krátké hudební vystoupení pěveckého sboru a výmluvné fotoprezentace, které s patřičným studentským humorem ve zkratce provedly přítomné uplynulými lety studia a připomněly nezapomenutelné okamžiky třídní i školní historie. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Přehled úspěšnosti v přijetí na VŠ ve školním roce 2013/14 celkový počet maturantů ke studiu na VŠ nastoupilo na VOŠ nastoupil 89 studentů 84 studentů* 1 student * 1 student nastoupil na VŠ v zahraničí 4 studenti na VŠ nenastupují (zpravidla odjíždějí do zahraničí, pracují či cestují) průměrný počet přihlášek podaných na jednoho studenta: 3,5 20

21 Úspěšnost podle tříd počet maturantů na VŠ nastoupilo % VIII. A VIII. B A VIII. A 1 student nastoupil na VŠ v zahraničí 2 studenti na VŠ nenastupují průměrný počet přihlášek podaných na jednoho studenta: 3,6 průměrný počet úspěšně složených zkoušek na 1 studenta (počet VŠ, na které byli studenti přijati v přepočtu na jednoho studenta): 2,82 obory nastoupilo studentů % humanitní 5 18% technické 7 25% ekonomické 1 4% lékařské + veterinární 5 18% přírodovědné 3 11% právo 6 21% celkem 27 96% 21

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ,

GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Nová maturita od roku 2011

Nová maturita od roku 2011 Nová maturita od roku 2011 Základní charakteristika Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více