VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy"

Transkript

1 GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Č. j.: GOH/B/839/2014 1

2 OBSAH str. č. I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 6 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 11 IV. Údaje o přijímacím řízení, správní řízení a poskytování informací 11 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 14 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a environmentální výchově 1. činnost výchovného poradce činnost školního metodika prevence ekologická a environmentální výchova 27 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 29 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 31 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI, výsledky dalších kontrol 38 X. Základní údaje o hospodaření školy 40 XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 43 XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 46 XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 46 XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů 47 ve vzdělávání XV. Organizace soutěží pro žáky, exkurze, kurzy a ostatní akce 52 XVI. Úspěchy žáků 75 XVII. Koncepční záměry rozvoje školy 78 Přílohy 1. Umístění žáků na soutěžích Spolupráce školy s organizacemi, organizacemi 82 zaměstnavatelů a dalšími partnery Škola má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas subjektů údajů se zveřejněním jmen a fotografií ve výroční zprávě o činnosti za školní rok 2013/

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: ID datové schránky: ek8fdex Adresa školy: M. Majerové 1691/4, Ostrava-Poruba Telefon: , Internetové stránky: Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ: Ředitelka školy: Mgr. Jana Huvarová Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Drahoslava Pospíšilová, zástupce statutárního orgánu Mgr. Marta Freislerová Školská rada: Součásti školy: Zařízení školního stravování: školní jídelna Vybavení školy: Kapacita školy: škola pavilonového typu (5 budov), jídelna, školní kuchyně, bufet, 20 kmenových tříd 664 žáků Obecná statistika: počet tříd denního studia 20 počet žáků denního studia 601 3

4 Charakteristika školy o škola, která od roku 1996 se souhlasem tehdejšího prezidenta republiky nese čestný název Gymnázium Olgy Havlové o škola, která se v rámci intenzivní spolupráce s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity stala fakultní školou o škola, která je kolektivním členem Jednoty českých matematiků a fyziků o škola se všeobecným zaměřením, jejíž absolventi jsou každoročně přijímáni na VŠ humanitního, technického, přírodovědného, ekonomického, uměleckého směru v ČR i v zahraničí o škola, která má v Ostravě nejdelší tradici a zkušenosti se vzděláváním dětí na nižším stupni víceletého gymnázia o škola, na níž lze studovat podle zájmu žáků a organizačních možností školy kromě jazyka anglického jazyk německý, francouzský, španělský, ruský, latinský; ve výuce cizích jazyků působí rodilí mluvčí o škola s kvalitně vybavenými odbornými učebnami 23 multimediálních učeben (počítač, dataprojektor, promítací plátno), z toho pět vybavených navíc interaktivní tabulí, konferenční centrum, moderní laboratoř chemie, fyziky a biologie, dvě učebny IVT, odborná učebna fyziky, biologie, hudební a výtvarné výchovy, tři multimediální jazykové učebny (PC, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno), keramická pec, posilovna se spinningovými koly o škola, jejíž žáci se mohou zapojit do aktivit: pěvecký sbor, anglické divadlo, vydávání školního časopisu, mezinárodní studentské projekty (např. etwinning, Comenius v angličtině, Das Bild der Anderen ová komunikace s němčináři z různých zemí světa), matematický, keramický, divadelní kroužek, kroužek francouzského, německého a ruského jazyka, kroužek Psaní všemi deseti, kroužek volejbalový, horolezecký, kroužek ČČK, filmový klub Jeden svět, humanitární aktivity adopce na dálku, spolupráce se společností Člověk v tísni o škola, která organizuje chemické, fyzikální, biologické, zeměpisné, dějepisné, recitační, jazykové a konverzační soutěže, matematické soutěže ( Klokan a Pythagoriáda ), konference středoškoláků s tematikou novodobých dějin, sportovní soutěže a akce (basketbal, volejbal, florbal aj.) o škola, při které je ustavena školská rada, studentská rada a sdružení Poznání o škola, která do výuky začleňuje exkurze regionálního i celostátního charakteru a připravuje poznávací zájezdy do zahraničí (VB, Francie, SRN, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Španělsko) o škola, jejíž žáci se pravidelně účastní soutěží a olympiád v českém jazyce, matematice, biologii, dějepisu, fyzice, chemii, konverzačních soutěží v cizích jazycích, středoškolské odborné činnosti a soutěží v aplikované ekonomii s postupem do celostátních kol o škola, která pořádá lyžařské, letní sportovní a adaptační kurzy o škola, která věnuje zvláštní pozornost prevenci sociálně patologických jevů (drogových závislostí, šikaně apod.) a výchově ke zdravému životnímu stylu o škola, která klade důraz na problematiku lidských práv v rámci projektů Asociace přidružených škol UNESCO a Jeden svět na školách o škola, jejíž prioritou je příznivé klima, přátelské a otevřené vztahy mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem 4

5 o škola, která se díky svým mimořádně aktivním učitelům a žákům bohatě zapojuje do projektové činnosti a spolupracuje s mnoha subjekty o škola s vlastní kuchyní a jídelnou (s chutnou a bohatou stravou), bufetem s pekárnou, automatem na teplé a studené nápoje, kopírkou pro žáky o škola s moderním multifunkčním hřištěm o škola ve velmi klidném prostředí, s dobrou dopravní dostupností MHD nebo na kole po cyklostezkách s možností uložit kola v kolárně Specializované učebny: 23 multimediálních učeben (počítač, dataprojektor, promítací plátno), z toho pět vybavených navíc interaktivní tabulí konferenční centrum moderní laboratoře CH, Bi a F dvě učebny IVT odborná učebna F, Bi, HV, VV tři multimediální jazykové učebny (počítač, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno) knihovna keramická pec posilovna se spiningovými koly tělocvična Další orgány školy Školská rada Členové školské rady se sešli 2x, a to v níže uvedených termínech s tímto programem: 24. září Zahájení 2. Informace z porady ředitelů středních škol v MSK 3. Projednání výroční zprávy za minulý školní rok 4. Pozvánka na Nadační den pro Olgu Havlovou 5. Usnesení 6. Závěr 25. února Zahájení 2. Seznámení s aktivitami uskutečněnými v 1. pololetí 3. Projednání návrhu rozpočtu a Zprávy o činnosti a plnění úkolů za rok Seznámení s kontrolou ČŠI 5. Seznámení se změnou Provozního řádu školní jídelny 6. Přijímací řízení jednotné PZ v MSK 7. Pokračující proces oborové optimalizace 8. Volby do Školské rady při GOH v příštím školním roce 5

6 Sdružení Poznání Sdružení Poznání působí na našem gymnáziu již od roku 1998 a jeho hlavním cílem je financování nadstandardního vybavení školy s pomocí příspěvků rodičů a sponzorských darů. O efektivním a smysluplném využití vybraných finančních prostředků rozhoduje správní rada, která je složena ze zástupců rodičů a pedagogů. Ve školním roce 2013/2014 pracovala správní rada ve složení: šest zástupkyň z řad rodičů a dvě zástupkyně z řad pedagogů. Pro zatraktivnění výuky tělesné výchovy byly zakoupeny nové žíněnky a gymnastický koberec za ,- Kč. V rámci rekonstrukce laboratoře fyziky přispělo sdružení Poznání částkou ,- Kč na nábytek, v němž jsou přehledně uspořádány pomůcky, které jsme získali z projektů. Pro slavnostní předávání maturitních vysvědčení se pořídily složky s logem školy za 2570,- Kč. Celkem přispěli rodiče do Sdružení Poznání částkou ,- Kč. Studentská rada Pracuje jako samosprávný orgán žáků, pravidelně se schází s vedením školy. Má 40 členů, z každé třídy jsou ve studentské radě dva zástupci. Práci žáků koordinuje zástupkyně ředitelky školy. Výsledky práce: naše škola je adoptivním rodičem" dvou afrických dětí, kterým finanční příspěvky našich žáků umožnily chodit do školy vydává školní časopis připravuje a organizuje zábavný program pro mladší spolužáky Mikuláš, Dětský den předává podněty, návrhy a připomínky vedení školy II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Studijní obory gymnázia: Kód Název oboru Forma Poznámka K/ K/81 Gymnázium (od ) Gymnázium (od ) denní - čtyřleté denní - víceleté 1., 2., 3., 4. ročník primy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, septimy, oktávy 6

7 Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia a ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia. Realizace školního vzdělávacího programu vede k tomu, aby naši absolventi byli otevřenými, zdravě sebevědomými, aktivními, kreativními, samostatnými a tolerantními osobnostmi motivovanými k dalšímu vzdělávání. Cílem ŠVP je vytvářet pro žáky dostatek příležitostí, aby si během studia osvojili klíčové kompetence a naučili se vhodně zacházet se svými vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi, vést je k aktivnímu přístupu k učení a k vědomému využívání získaných poznatků k řešení problémů. ŠVP podrobujeme pravidelnému hodnocení, které nás vede k potřebě revidovat ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého G, přizpůsobit ho kupříkladu potřebám nové maturitní zkoušky, které nebyly v době vzniku ŠVP konkrétně známy. Čtyřleté studium je určeno pro absolventy devátých tříd ZŠ každý rok otevíráme jednu třídu, tj. 30 žáků studium je všeobecné a je určeno pro nadané a motivované žáky se zájmem o celoživotní vzdělávání od prvního ročníku se žáci učí dva cizí jazyky - prvním jazykem je angličtina, druhý jazyk si žáci vybírají z aktuální nabídky podle možností školy (němčina, francouzština, ruština, španělština) tak, aby byly vytvořeny vyvážené skupiny cca po 15 žácích podle ŠVP si žáci pro třetí ročník vybírají podle svého zájmu ze široké nabídky volitelných seminářů tři s dvouhodinovou týdenní dotací, pro čtvrtý ročník si přibírají čtvrtý volitelný předmět taktéž s dvouhodinovou týdenní dotací nabídkou seminářů reagujeme na zájem žáků, pro otevření semináře je nutný minimální počet 12 žáků součástí studia jsou kurzy - na samém začátku adaptační, v prvním ročníku lyžařský, ve druhém ročníku letní sportovní každým rokem nabízíme zahraniční a tuzemské exkurze během studia se žáci mohou zapojit do široké škály nabízených aktivit, soutěží apod. Osmileté studium je určeno pro absolventy pátých tříd ZŠ každý rok otevíráme dvě třídy, tj. 60 žáků studium je všeobecné a je určeno pro nadané a motivované žáky se zájmem o celoživotní vzdělávání prvním cizím jazykem je angličtina, druhý jazyk si žáci vybírají od primy z aktuální nabídky podle možností školy (němčina, francouzština, ruština, španělština) tak, aby byly vytvořeny vyvážené skupiny cca po 15 žácích podle ŠVP si žáci pro septimu vybírají podle svého zájmu ze široké nabídky volitelných seminářů tři s dvouhodinovou týdenní dotací, pro oktávu si přibírají čtvrtý volitelný předmět taktéž s dvouhodinovou týdenní dotací nabídkou seminářů reagujeme na zájem žáků, pro otevření semináře je nutný minimální počet 12 žáků součástí studia jsou kurzy - na samém začátku adaptační, v sekundě a v kvintě lyžařský, v sextě letní sportovní každým rokem nabízíme zahraniční a tuzemské exkurze během studia se žáci mohou zapojit do široké škály nabízených aktivit, soutěží apod. 7

8 UČEBNÍ PLÁN NIŽŠÍ STUPEŇ VÍCELÉHO GYMNÁZIA PRIMA AŽ KVARTA Vzdělávací oblasti (obory) prima sekunda tercie kvarta ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ) Anglický jazyk 8) Další cizí jazyk 7), 8) Španělský jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Matematika a její aplikace Matematika ) Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie (IKT) 8) ) ) - Člověk a společnost 12, Výchova k občanství ,5 1) 2 1) 4+1+1,5 1) - Dějepis Člověk a příroda 23, Fyzika 9) 2 2+0, , Chemie 9) ,5 1) 2 4+0,5 1) - Biologie 9) 2 2+0,5 2 2) 2+0,5 2) ) - Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova 8) Výtvarná výchova 8) Člověk a zdraví 8+(2 3),4) ) 10.0 Výchova ke zdraví 0 (1 3) ) (1 4) ) (2 3),4) ) - Tělesná výchova 11) Člověk a svět práce (4 5),6),7) ) 3.0 Člověk a svět práce 0 0 (2 5) ) (1 6) ) (3 5),6) ) - CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ CELKEM V ROČNÍKU Vysvětlivky: 1) Ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce 2) Ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 3) Realizováno v tercii v předmětu Biologie 4) Realizováno v kvartě v předmětech Biologie 8

9 5) Realizováno v tercii v předmětech IKT, Výchova k občanství a Chemie 6) Realizováno v kvartě v předmětu Výchova k občanství 7) Druhý cizí jazyk si žáci vybírají podle svého zájmu a aktuálních organizačních a personálních možností školy z uvedené nabídky 8) Výuka probíhá v půlených skupinách 9) Výuka laboratorních prací (v plánu uvedeno 0,5 hodiny) probíhá v laboratořích nebo v odborných učebnách v půlených skupinách, každý žák má tedy 1x za 14 dní jednu hodinu laboratorních prací 10) Pokud to dovolí ekonomická situace školy, je jedna hodina týdně vyučována v půlených skupinách 11) Výuka probíhá odděleně pro dívky a chlapce UČEBNÍ PLÁN ROČNÍK ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA ROČNÍK VYŠŠÍHO STUPNĚ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA Vzdělávací oblasti (obory) 1. roč. kvinta 2. roč. sexta 3. roč. septima 4. roč. oktáva Jazyk a jazyková komunikace (1) ŠVP RVP Český jazyk a literatura 4 4 (4) Anglický jazyk 4 (2) Anglický jazyk 8 (2) Francouzský jazyk 4 (2) Francouzský jazyk 8 (2) Německý jazyk 4 (2) Německý jazyk 8 (2) Španělský jazyk 4 (2) Španělský jazyk 8 (2) Ruský jazyk 4 (2) Ruský jazyk 8 (2) Matematika a její aplikace Matematika 4 4 (4) Informační a komunikační technologie 4 4 Informač. a komunik. technologie (2) Člověk a společnost Dějepis Základy společenských věd Člověk a příroda Fyzika (5) 2 + 0,5 2 +0, Chemie (5) 2 + 0, ,

10 Biologie (5) 2 + 0, , Geografie Umění a kultura 4 4 Hudební výchova (2) Výtvarná výchova (2) Člověk a zdraví 8 8 Tělesná výchova (6) Volitelné vzdělávací aktivity (3) Seminář z literatury Seminář z anglického jazyka Seminář z francouzského jazyka Seminář z německého jazyka Seminář ze španělského jazyka Seminář z matematiky Cvičení z matematiky Seminář z deskriptivní geometrie Seminář z aplikované ekonomie Seminář z IKT Světové dějiny 20. století Seminář moderních dějin Seminář ze společenských věd Maturitní seminář ze ZSV Seminář a cvičení z fyziky Seminář z fyziky Seminář a cvičení z chemie Seminář z biologie Seminář ze zeměpisu CELKEM ZÁKLADNÍ CELKEM DISPONIBILNÍ 4,5 5, CELKEM V ROČNÍKU 34,5 34, Poznámky (1) Prvním cizím jazykem je pro všechny žáky anglický jazyk, druhý cizí jazyk si žáci vybírají podle svého zájmu a aktuálních organizačních a personálních možností školy z uvedené nabídky. (2) Výuka probíhá v půlených skupinách. (3) Z volitelných vzdělávacích aktivit si studenti volí ve 3. ročníku a septimě tři semináře s dvouhodinovou týdenní dotací, ve 4. ročníku a oktávě čtvrtý seminář s dvouhodinovou týdenní dotací. (4) Pokud to dovolí ekonomická situace školy, je jedna hodina týdně vyučována v půlených skupinách. 10

11 (5) Výuka laboratorních prací (v plánu uvedeno 0,5 hodiny) probíhá v laboratořích nebo v odborných učebnách v půlených skupinách, každý žák má tedy 1x za 14 dní jednu hodinu laboratorních prací. (6) Výuka probíhá odděleně pro dívky a chlapce. III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY a) počet pedagogických pracovníků: 49 k z toho učitelů interních : 48 učitelů externích : 1 b) počet nepedagogických pracovníků: 17, z toho 7 v zařízení školního stravování c) absolventi, kteří nastoupili na školu ve šk. roce 2013/2014: 0 d) učitelé, kteří nastoupili na školu, nebo odešli ve šk. roce 2013/2014 nastoupili : 2, z toho: 1 po rodičovské dovolené odešli : 9, z toho: 4 vypršení pracovní smlouvy na dobu určitou (2 z RD) 5 dohodou (2 z RD) e) věková struktura pedagogických zaměstnanců: Věk do 30 let nad 60 let CELKEM vč. Počet Učitelský sbor lze charakterizovat jako stabilizovaný, s věkovým průměrem 40 let. Z tohoto počtu pedagogických pracovníků je 16 mužů a 33 žen. Při doplňování pedagogického sboru se orientujeme jak na zkušené učitele s praxí, tak dáváme příležitost i mladým kolegům. Aprobovanost: 100 % IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen "střední školy") se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů nařízením vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 11

12 Přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého gymnázia, obor vzdělání K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání pro školní rok 2014/2015 Konání zkoušky 1. termín 1. kola: termín 1. kola: Přihlášeno do 1. termínu: Zkoušku konalo: 64 uchazečů 64 uchazečů Přihlášeno do 2. termínu: Zkoušku konalo: Celkem přihlášeno: Celkem zkoušku konalo: 49 uchazečů 49 uchazečů 113 uchazečů 113 uchazečů Celkem přijato 46 uchazečů, z toho odevzdalo zápisový lístek 31 uchazečů. Jednomu uchazeči byl vydán zápisový lístek zpět na základě předloženého rozhodnutí o přijetí na odvolání. Z celkového počtu 30 přijatých uchazečů je 10 hochů a 20 dívek. Uchazeči konali testy z M a Čj od společnosti MATT A HURRY, o. s., a byli přijati na základě kritérií přijímacího řízení stanovenými ředitelkou školy k Z celkového počtu 113 uchazečů, kteří zkoušku konali, nesplnilo kritéria hodnocení 23 uchazečů, protože měli výslednou úspěšnost horší než 30 % v českém jazyce nebo horší než 20% v matematice. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si zákonní zástupci mohli vyzvednout osobně od a dne byla nevyzvednutá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům poštou. Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení byly zveřejněny pod přiděleným registračním číslem a zahrnoval 30 přijatých uchazečů. Průměrný prospěch uchazečů ze ZŠ (8. a 9. ročník): 1,06 Přijímací řízení do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia, obor vzdělání K/81 Gymnázium, denní forma vzdělávání pro školní rok 2014/2015 Konání zkoušky 1. termín 1. kola: termín 1. kola: Přihlášeni do 1. termínu: Zkoušku konali: 103 uchazeči 103 uchazeči 12

13 Přihlášeno do 2. termínu: Zkoušku konalo: Celkem přihlášeno: Celkem zkoušku konalo: 75 uchazečů 75 uchazečů 178 uchazečů 178 uchazečů Celkem přijato 80 uchazečů, z toho odevzdalo zápisový lístek 61 uchazečů. Jednomu uchazeči byl vydán zápisový lístek zpět na základě předloženého rozhodnutí o přijetí na odvolání. Z celkového počtu 60 přijatých uchazečů je 18 hochů a 42 dívek. Uchazeči konali testy z M a Čj od společnosti MATT A HURRY, o. s., a byli přijati na základě kritérií přijímacího řízení stanovenými ředitelkou školy k Seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení byly zveřejněny pod přiděleným registračním číslem a zahrnoval 60 přijatých uchazečů. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu si zákonní zástupci mohli vyzvednout osobně od a dne byla nevyzvednutá rozhodnutí odeslána zákonným zástupcům poštou. Průměrný prospěch uchazečů ze ZŠ (4. a 5. ročník): 1,01 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ - VÝČET ROZHODNUTÍ Přehledný výčet rozhodnutí ředitelky školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 165 odst. 2 písm. a) až l), eventuálně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí: Typ rozhodnutí Počet Počet odvolání o přijetí a nepřijetí ke vzdělávání o přijetí v autoremeduře 36 0 o přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení 13 0 vzdělávání o podmíněném vyloučení 1 0 o vyloučení studia

14 OBLAST POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Dle 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyla ve šk. roce 2013/2014 naší příspěvkové organizaci podána žádná písemná či ústní žádost o poskytnutí informací. Povinnost podávat informace jsme naplňovali i ústním podáním a v souladu se zákonem nebyly evidovány ( 13). Tyto informace se týkaly především běžného chodu školy, organizace školy, organizace přijímacího řízení, možnosti přestupu na naši školu a organizování mimoškolních aktivit. V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Celkový počet žáků školy k : 596 Prospěch žáků denní formy studia Pořadí Třída Průměr 1. IA 1, IB 1, IIA 1, IIB 1, IIIA 1, IIIB 1, VIA 1, VIIIB 1, VIIIA 1, IVA 1, IVB 1, VA 1, VIB 1, A 1, VIIB 1, VIIA 1, VB 1, A 1, A 1, A 1,875 Celkový průměrný prospěch: 1,588 14

15 Stupeň hodnocení prospěchu Pospěl s vyznamenáním 272 Prospěl 321 Neprospěl 3 Nehodnocen 0 Absence Zameškané hodiny Celkem Na žáka Celkem ,102 z toho neomluvených 36 0,060 Informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2013/2014 Model maturitní zkoušky pro rok 2014 Maturitní zkouška je organizována v souladu s platnou legislativou - zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Maturita se skládá ze dvou částí: společné (tzv. státní) a profilové (tzv. školní). Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. ROK SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk nebo matematika ředitelka školy stanovila v souladu s RVP 3 povinné zkoušky max. 2 nepovinné zkoušky - z nabídky: cizí jazyk, matematika max. 2 nepovinné zkoušky 15

16 Profilová část MZ Povinné předměty profilové části MZ (žák volí tři) Český jazyk a literatura Matematika Cizí jazyk (nabídka obsahuje všechny cizí jazyky vyučované ve škole) Biologie Fyzika Chemie Zeměpis Základy společenských věd Dějepis Informační a komunikační technologie Nepovinná MZ (žák může volit nejvýše dva) Další předmět z nabídky profilové části, pokud nebyl zvolen jako povinný Hudební výchova Výtvarná výchova - kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce Společná část maturitní zkoušky Povinné i nepovinné zkoušky konají žáci již pouze v jedné úrovni obtížnosti, která odpovídá základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje. Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku. Toto pravidlo platí retrospektivně, tedy i pro žáky, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v roce 2011, ale k opravné zkoušce se chtějí přihlásit až v rámci školního roku 2013/2014. Profilová část Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů. Profilová část maturitní zkoušky sestává ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných maturitních zkoušek. Stanovení obsahu, formy, témat a termínů zkoušek v profilové části maturity jsou v pravomoci ředitelky školy. Ředitelka školy stanovila pravidlo, podle něhož si žák může v profilové části maturitní zkoušky znovu vybrat jeden z předmětů společné části. Zkoušky profilové části jsou prováděny formou ústní zkoušky, nepovinná zkouška z výtvarné výchovy formou kombinace ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce. Všechny zkoušky jsou prováděny před zkušební maturitní komisí. 16

17 Termíny konání Písemné zkoušky (didaktické testy a písemné práce) společné části MZ proběhly od Zkoušky profilové části MZ proběhly od Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2013/2014 Přehled výsledků MZ v jarním termínu - květen 2014 Část Společná Před mět Č A M N Obor Počet Úspěšně vykonalo Prům. přihlášených maturujících DT PP ÚZ prospěch 79-41K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/ , K/41 Profilová A 79-41K/ ,23 A 79-41K/ ,41 Fr 79-41K/ ,50 Šp 79-41K/ ,00 N 79-41K/ ,67 N 79-41K/ Č 79-41K/ ,00 Č 79-41K/ ,33 ZSV 79-41K/ ,39 ZSV 79-41K/ ,43 D 79-41K/ ,46 D 79-41K/ ,46 Z 79-41K/ ,67 Z 79-41K/ ,64 M 79-41K/ ,78 M 79-41K/ ,00 F 79-41K/ ,00 F 79-41K/ ,00 Ch 79-41K/ ,47 Ch 79-41K/ ,14 17

18 B 79-41K/ ,59 B 79-41K/ ,43 IKT 79-41K/ ,60 IKT 79-41K/ ,00 Vysvětlivky: DT - didaktický test PP - písemná práce ÚZ - ústní zkouška Obor 79-41K/ K/41 Termín prosp ěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl řádný ,46 1 opravný 2 2,70 řádný ,69 opravný 1 2,40 prům. prospěch Výsledky škol v programu KVALITA ve školním roce 2013/2014 Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání O1 úspěšnost percentil percentil Jazyk český 80, Matematika 71, Jazyk anglický 88, Jazyk německý

19 Testování žáků 3. ročníků oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol průměr dosažených úspěšností průměr percentilů Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání název skupiny oborů vzdělání O1 percentil přidaná hodnota Jazyk český ,3 Matematika ,4 Jazyk anglický ,4 Jazyk německý Od roku 2014 se změnil dodavatel testování a tedy i metodika vyhodnocování. Ve všech sledovaných předmětech byly výsledky naší školy špičkové, patříme mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky testování tercií v rámci výběrového šetření ČŠI Průměrná úspěšnost Anglický jazyk 90 Přírodovědná gramotnost 78 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Ve čtvrtek proběhlo za přítomnosti rodičů, sourozenců, prarodičů, přátel a dalších hostů slavnostní předávání maturitních vysvědčení letošním maturantům. Stalo se již tradicí, že ke slavnostnímu ceremoniálu využíváme zasedacího sálu zastupitelstva kraje v budově Krajského úřadu MSK, letos jsme na rozloučení s jednou třídou velmi rádi přivítali náměstkyni hejtmana MSK Věru Palkovou. Moderní reprezentativní prostor jen podtrhl slavnostní atmosféru celého odpoledne. Během připraveného programu jsme se se žáky a jejich rodiči rozloučili, své poslední projevy pronesli i sami žáci, vlastně již úspěšní absolventi. Třídní učitelé přirovnávali své žáky k vinné révě, která během osmi let prošla vývojem, na jehož konci je výběr z hroznů, jindy je oslovovali moje milé děti, zkrátka bylo to loučení dojemné a milé. O úspěšnosti letošních maturit vypovídají i prostá čísla z 88 maturujících žáků prospělo u obávané zkoušky dospělosti 47 žáků (tedy 53 %) s vyznamenáním, z toho 25 (tedy 28 %) s průměrem 1,0! 19

20 Oživením slavnostního programu bylo krátké hudební vystoupení pěveckého sboru a výmluvné fotoprezentace, které s patřičným studentským humorem ve zkratce provedly přítomné uplynulými lety studia a připomněly nezapomenutelné okamžiky třídní i školní historie. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Přehled úspěšnosti v přijetí na VŠ ve školním roce 2013/14 celkový počet maturantů ke studiu na VŠ nastoupilo na VOŠ nastoupil 89 studentů 84 studentů* 1 student * 1 student nastoupil na VŠ v zahraničí 4 studenti na VŠ nenastupují (zpravidla odjíždějí do zahraničí, pracují či cestují) průměrný počet přihlášek podaných na jednoho studenta: 3,5 20

21 Úspěšnost podle tříd počet maturantů na VŠ nastoupilo % VIII. A VIII. B A VIII. A 1 student nastoupil na VŠ v zahraničí 2 studenti na VŠ nenastupují průměrný počet přihlášek podaných na jednoho studenta: 3,6 průměrný počet úspěšně složených zkoušek na 1 studenta (počet VŠ, na které byli studenti přijati v přepočtu na jednoho studenta): 2,82 obory nastoupilo studentů % humanitní 5 18% technické 7 25% ekonomické 1 4% lékařské + veterinární 5 18% přírodovědné 3 11% právo 6 21% celkem 27 96% 21

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 21. září 2011 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více