Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění usnesení RM 3. Plnění usnesení zastupitelstva města 4. Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města 5. Hospodaření Města Kojetín za I. - III. čtvrtletí Rozpočtové provizorium Města Kojetín na období leden Převod a prodej movitých věcí - Gymnázium Kojetín 8. Odkup majetku v souvislosti s veřejně prospěšnými službami 9. Návrh rozpočtu města na rok Návrh obecně závazné vyhlášky Města Kojetín o místních poplatcích č. 6/ Nakládání s majetkem města 12. OZV č. 4/ Smlouva o nájmu nebytových prostor - Základní umělecká škola Kojetín 13 a) Zveřejnění pronájmu garáže v areálu Základní školy Kojetín, nám. Míru Zpráva o přípravě a realizaci investic a oprav v roce Zpráva o činnosti společnosti Technis Kojetín s r. o. 16. Zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizační složky Města Kojetín 17. Termínový a obsahový plán jednání RM a ZM na rok Obecně závazná vyhláška č. 7/2001 o zimní údržbě místních komunikací 19. Změna organizačního řádu MěKS Kojetín 20. Změna platové třídy vedoucí odboru VVŠK, návrh na vyplacení mimořádných odměn vedoucím odborů 21. Návrh odměn občanům, pracujícím jako předsedové komisí RM a výborů; návrh odměn členům SDH 22. Výdaj z Ekologického fondu města Kojetín 23. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 23/B. Bezúplatný převod majetku Města Kojetín Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha /C. Změna usnesení RM č. 845/ /D Přísedící okresního a krajského soudu na období /E Návrh nového člena finančního výboru ZM 23/F Mandátní smlouva č. 250/ /G. Žádost Arcidiecézní charity Olomouc o finanční příspěvek na vybudování Hospice na Svatém Kopečku 23/H Odstoupení z funkce předsedy Komise pro bytové otázky RM 23/CH Smlouva o dílo č / /I Žádost o příspěvek na vydání monografie Vojtěcha Štolfy 23/J Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce MěKS Kojetín 23/K Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok /L Zápis do kroniky města Kojetín 23/M Transformace mikroregionu Střední Haná na Dobrovolný svazek obcí střední Haná

2 2. Kontrola plnění usnesení RM 1011/12-01 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města, ukládá starostovi města připravit pro jednání ZM 12/01 návrh na částečnou úhradu škody vzniklé ve ŠJ, vyplývající z obecné odpovědnosti pí Eliášové dle Občanského zákoníku a to ve výši jejího hrubého měsíčního platu v době výkonu funkce, dle přílohy č. 3 plnění usnesení RM. 3. Plnění usnesení zastupitelstva města (tisk R/603) 1012/12-01 bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města ze dne , , a předloží k projednání ZM 12/ Organizační zajištění zasedání zastupitelstva města (tisk R/604) 1013/12-01 schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne Hospodaření Města Kojetín za I. - III. čtvrtletí 2001 (tisk R/605) 1014/12-01 bere na vědomí předloženou zprávu o vyhodnocení hospodaření Města Kojetín za I. - III. čtvrtletí 2001, ukládá vedoucí FO zpracovat podklady pro prodloužení kontokorentního úvěru u ČS a.s. a předložit na jednání ZM 12/ Rozpočtové provizorium Města Kojetín na období leden 2002 (tisk R/606) 1015/12-01

3 souhlasí s rozpočtovým provizoriem Města Kojetín na období leden výdaje 7 mil. Kč - příjmy 7 mil. Kč, předloží výše uvedené provizorium ZM k projednání. 7. Převod a prodej movitých věcí - Gymnázium Kojetín (tisk R/607) 1016/12-01 revokuje usnesení RM č. 869/06-01, souhlasí s novým zněním usnesení: s prodejem movitých věcí ve výši ,22 Kč, tj. 65 % celkových výdajů a bezúplatným převodem movitých věcí ve výši ,68 Kč, tj. 35 % celkových výdajů na vybavení fyzikální učebny Gymnáziu Kojetín, souhlasí s odkupem movitých věcí dle přílohy č. 2 od Gymnázia Kojetín pro ZŠ Svat. Čecha ve výši ,22 Kč, ukládá vedoucí finančního odboru zapracovat prodej a odkup do rozpočtového opatření, předloží prodej, bezúplatný převod a odkup ZM k projednání. 8. Odkup majetku v souvislosti s veřejně prospěšnými službami (tisk R/608) 1017/12-01 souhlasí s odkoupením majetku od Technisu Kojetín spol. s r. o. dle přílohy č. 1 tisku R/608 ve výši ,- Kč, ukládá vedoucí FO zahrnout odkup do rozpočtového opatření a předložit ZM k projednání. 9. Návrh rozpočtu města na rok 2002 (tisk R/609) 1018/12-01 bere na vědomí návrh rozpočtu města na rok 2002, ukládá vedoucí finančního odboru zabezpečit vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2002 a konečnou verzi rozpočtu na rok 2002 předložit RM 01/02.

4 10. Návrh obecně závazné vyhlášky Města Kojetín o místních poplatcích č. 6/2001 (tisk R/610) 1019/12-01 nesouhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 6/2001, ukládá odboru MIM předložit přehled o výši pronájmu všech nebytových prostor v majetku města RM 01/ Nakládání s majetkem města (tisk R/611) 1020/ souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku parc. č zahrada, v k.ú. Kovalovice u Kojetína o výměře cca 200 m2, ukládá odboru MIM předložit nabídky RM 01/02, 2. schvaluje pronájem části pozemku p. č. 3 - zahrada v k. ú. Popůvky u Kojetína, o výměře 63 m2, panu Jaromíru Vrbovi, Popůvky 24, za cenu v místě obvyklou 0,85 Kč/m2, 3. schvaluje pronájem části pozemku parc. č.5751/1 - ostatní plocha v k.ú. Kojetín, na ul. Blanská, o výměře 48 m2, manželům Petrovi a Markétě Večerkovým, Kojetín, ul. Padlých hrdinů 632, za cenu v místě obvyklou 0,60 Kč/m2, 4. souhlasí s prodejem části pozemku parc. č zahrada, v k.ú. Kovalovice u Kojetína, panu Jaroslavu Procházkovi, Kovalovice č. 74 za cenu v místě obvyklou a úhradou nákladů spojených s převodem nemovitosti, předloží výše uvedené ZM k projednání, 5. souhlasí se zveřejněním pronájmu části pozemku parc. č. 603/7 - ostatní plocha v k.ú. Kojetín, cca 18 m2, ukládá odboru MIM předložit nabídky RM 01/02, 6. souhlasí s prodejem bytu č. 339/5, vel. 3+1, kat. I., na ulici Sladovní 339 v Kojetíně, včetně spoluvlastnického podílu 6967/ na společných částech domu a pozemku parc. č v k.ú. Kojetín v pořadí: 1. Jana Mirvaldová, ul. Stružní 1174, Kojetín 2. Pavel Hnízdil, nám. Svobody 859, Kojetín 3. Markéta Polášková, nám. Republiky 1041, Kojetín za cenu ,- Kč předloží ZM k projednání, 7. souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku par. č. 603/7 - ostatní plocha v k. ú. Kojetín o výměře 24 m2, ukládá odboru MIM předložit nabídky RM 01/02,

5 8. odkládá projednání prodeje budovy kina č.p. 109 s pozemkem parc. č. st. 420, v k.ú. Kojetín na jednání RM , ukládá odboru MIM jednat se zájemci o koupi objektu kina a předložit ZM záměr jeho dalšího využití, T: 12/01. OZV č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kojetín, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Kojetín; OZV č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tisk R/612) 1021/12-01 souhlasí s návrhy 1. Obecně závazné vyhlášky č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kojetín, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Kojetín 2. Obecně závazné vyhlášky č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, předloží výše uvedené OZV k projednání ZM. 13. Smlouva o nájmu nebytových prostor - Základní umělecká škola Kojetín (tisk R/613) 1022/12-01 souhlasí s uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Základní umělecké školy Kojetín, Hanusíkova 197, mezi Městem Kojetín a Základní uměleckou školou Kojetín, ukládá odboru MIM předložit text smlouvy na jednání RM 01/ a) Zveřejnění pronájmu garáže v areálu Základní školy Kojetín, nám. Míru 83 (tisk R/613 a)) 1023/12-01 souhlasí se zveřejněním pronájmu nebytových prostor - garáže o výměře 20 m2 v areálu Základní školy Kojetín, nám. Míru 83, na pozemku pč. 87/2 st. pl. v k.ú. Kojetín. 14. Zpráva o přípravě a realizaci investic a oprav v roce 2001 (tisk R/614)

6 1024/12-01 bere na vědomí zprávu o přípravě a realizaci investic a oprav v roce 2001, předloží výše uvedenou zprávu ZM k projednání. 15. Zpráva o činnosti společnosti Technis Kojetín s r. o. (tisk R/615) 1025/12-01 bere na vědomí hodnotící zprávu o činnosti společnosti Technis Kojetín s r.o. k předloží zprávu ZM 12/01 k projednání, ukládá odboru MIM předložit na jednání RM 01/02 informace o podmínkách čerpání půjčky z PFRB na opravu bytového fondu - domu čp v Kuzníkově ulici, schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na tepelné hospodaření města Kojetín, uzavřené dne ; nájemné za pronájem tepelných zařízení se pro rok 2001 sjednává ve výši ,- Kč 16. Zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizační složky Města Kojetín (tisk R/616) 1026/12-01 souhlasí se zněním zřizovacích listin příspěvkových organizací : a. Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83, příspěvková organizace b. Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, příspěvková organizace c. Městské kulturní středisko Kojetín, příspěvková organizace a organizační složky Pečovatelská služba Města Kojetín, předloží výše uvedené zřizovací listiny ZM k projednání. 17. Termínový a obsahový plán jednání RM a ZM na rok 2002 (tisk R/617) 1027/12-01 schvaluje termínový a obsahový plán jednání RM na rok 2002,

7 souhlasí s návrhem termínového a obsahového plánu jednání ZM na rok 2002 a předloží jej ZM k projednání. 18. Obecně závazná vyhláška č. 7/2001 o zimní údržbě místních komunikací (tisk R/618) 1028/12-01 souhlasí s předloženým návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 7/2001 o zimní údržbě místních komunikací, předloží návrh OZV ZM k projednání. 19. Změna organizačního řádu MěKS Kojetín (tisk R/619) 1029/12-01 schvaluje s účinností od Dodatek č. 4 organizačního řádu MěKS Kojetín, ukládá ředitelce MěKS předložit na jednání RM 01/02 organizační strukturu MěKS doplněnou o jména jednotlivých pracovníků. 20. Změna platové třídy vedoucí odboru VVŠK, návrh na vyplacení mimořádných odměn vedoucím odborů (tisk R/620) 1030/12-01 schvaluje změnu platového zařazení vedoucí odboru VVŠK, paní Janě Nakládalové, s účinností od a vyplacení mimořádných odměn vedoucím odborů dle důvodové zprávy tisku R/ Návrh odměn občanům, pracujícím jako předsedové komisí RM a výborů; návrh odměn členům SDH (tisk R/621) 1031/12-01 souhlasí s poskytnutím jednorázových odměn občanům pracujícím jako předsedové komisí RM a výboru ZM za období 11/ /2001 a s poskytnutím jednorázové odměny členům Sboru dobrovolných hasičů dle důvodové zprávy tisku R/621, předloží výše uvedený návrh ZM k projednání.

8 22. Výdaj z Ekologického fondu města Kojetín (tisk R/622) 1032/12-01 souhlasí s výdajem z ekologického fondu města Kojetín ve výši 8.000,- Kč na výsadbu dřevin dle důvodové zprávy tisku R/622, předloží výše uvedený návrh ZM 12/01 k projednání. 23. Aktuální informace, došlá pošta, náměty a připomínky členů RM 23/B. Bezúplatný převod majetku Města Kojetín Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha /12-01 souhlasí s bezúplatným převodem movitých věcí v hodnotě ,- Kč z majetku Města Kojetín Základní škole Svatopluka Čecha 586 dle přiloženého seznamu předloží výše uvedený bezúplatný převod ZM 12/01 k projednání. 23/C. Změna usnesení RM č. 845/ /12-01 mění v usnesení RM č. 845/05-01 z výměru části pozemku parc. Č ostatní plocha v k.ú. Kojetín na 74 m2. Ostatní části usnesení zůstávají nezměněny, předloží výše uvedené ZM 12/01 k projednání. 23/D Přísedící okresního a krajského soudu na období /12-01 bere na vědomí žádost Okresního soudu Přerov a Krajského soudu Ostrava o projednání volby přísedících uvedených soudů na volební období předloží ZM dne návrh na zvolení pí Aleny Horákové přísedící Krajského soudu Ostrava a návrh na zvolení p. Vratislava Chovance, p. Františka Koppa a pí Marie Nakládalové přísedícími Okresního soudu Přerov.

9 23/E Návrh nového člena finančního výboru ZM 1036/12-01 bere na vědomí návrh nového člena finančního výboru zastupitelstva města pana Zdeňka Voždy, bytem Kojetín, Kojetín I - Město, 6. května 1047 předloží výše uvedený návrh ZM 12/01 k projednání. 23/F Mandátní smlouva č. 250/ /12-01 schvaluje uzavření mandátní smlouvy č. 25/2001 mezi Městem Kojetín a RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno ve věci odborné a technické pomoci na přípravě, organizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na akci "Rekonstrukce sladovny v Kojetíně na byty". Cena díla činí ,- Kč včetně DPH, ukládá vedoucí FO zapracovat výše uvedenou částku do rozpočtového opatření. 23/G. Žádost Arcidiecézní charity Olomouc o finanční příspěvek na vybudování Hospice na Svatém Kopečku 1038/12-01 bere na vědomí žádost Arcidiecézní charity Olomouc o finanční příspěvek na vybudování Hospice na Svatém Kopečku u Olomouce, o poskytnutí příspěvku rozhodne na jednání RM 03/02. 23/H Odstoupení z funkce předsedy Komise pro bytové otázky RM 1039/12-01 bere na vědomí rezignaci Mgr. Bohumila Navrátila z funkce předsedy Komise pro bytové otázky RM, vyslovuje poděkování panu Mgr. Bohumilu Navrátilovi za dosavadní práci v komisi, nového předsedu komise jmenuje na jednání RM 01/02. 23/CH Smlouva o dílo č / /12-01

10 schvaluje uzavření smlouvy o dílo č /2001 mezi Městem Kojetín a firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., ve věci zpracování a dodání podkladů pro podání žádosti o poskytnutí státní finanční podpory v rámci programu "Výstavba a technická obnova ČOV a kanalizace". Cena díla činí ,- Kč včetně DPH., ukládá vedoucí FO zapracovat výše uvedenou částku do rozpočtového opatření. 23/I Žádost o příspěvek na vydání monografie Vojtěcha Štolfy 1041/12-01 bere na vědomí žádost Vojtěcha Štolfy o finanční příspěvek na vydání jeho monografie; o poskytnutí příspěvku rozhodne na jednání RM 03/02. 23/J Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce MěKS Kojetín 1042/12-01 schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce MěKS Kojetín, dle předloženého návrhu. 23/K Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok /12-01 bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru ZM za rok 2001 předloží ZM /L Zápis do kroniky města Kojetín 1044/12-01 schvaluje zápis do kroniky města Kojetín za rok /M Transformace mikroregionu Střední Haná na Dobrovolný svazek obcí střední Haná 1045/12-01 bere na vědomí informaci o transformaci mikroregionu Střední Haná na Dobrovolný svazek obcí střední Haná předloží ZM 12/01 ke schválení.

11 Ing. Mojmír Haupt starosta města Ing. Jiří Šírek místostarosta Zápis provedla: Hana Rohová V Kojetíně dne

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Datum konání: 16. 12. 2013 2013/07/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Sochorová, Mgr. Karel Řehák 2013/07/II Z M s c h v á l i l o navržený

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více