ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27"

Transkript

1 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova 425/27 příspěvková organizace č.j.: SVPG4/01-10

2 Identifikační údaje: Název ŠVP: ŠVP Gymnázia Liberec Jeronýmova 425/27 Vzdělávací program: čtyřleté všeobecné studium Studijní forma vzdělávání: denní forma vzdělávání Předkladatel: Název školy: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Typ: Škola s právní subjektivitou IČO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Šťastný, Kosmonautů 359, Liberec 5 Součásti školy: Gymnázium čtyřleté, osmileté Střední odborná škola pedagogická Zařazení do sítě: Kapacita: 750 žáků Kontakty: tel./fax: Koordinátor pro tvorbu ŠVP: Mgr. Jaroslav Šťastný Zřizovatel: Liberecký kraj Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2 Kontakty: Ing. Jiřina Princová, , Platnost dokumentu od: 1. září 2012 razítko školy podpis ředitele školy 2

3 Charakteristika školy Velikost školy Vybavení školy Lokalizace školy Personální a pedagogická charakteristika Charakteristika žáků Spolupráce s radou školy, rodiči, školami a dalšími organizacemi Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce... 5 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 6 Zaměření školy... 6 Charakteristika ŠVP... 6 Profil absolventa ŠVP čtyřleté a osmileté všeobecné studium... 7 Organizace přijímacího řízení čtyřleté gymnázium... 8 Organizace maturitní zkoušky (model podle státní maturity)... 8 Společné výchovné a vzdělávací strategie rozvoj klíčových kompetencí... 8 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění a realizace průřezových témat Školní učební plán čtyřletého a vyššího stupně osmiletého gymnázia Učební osnovy pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Způsob hodnocení Autoevaluace

4 Charakteristika školy Gymnázium a SOŠPg Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, je výchovně vzdělávacím zařízením poskytujícím všeobecné střední vzdělání a střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou. Škola má akreditované obory vzdělání: K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající) K/81 Gymnázium K/41 Gymnázium všeobecné M/03 Pedagogické lyceum M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 1. Velikost školy škola má schválenou kapacitu 750 žáků ve škole je v současnosti 22 tříd v 5 oborech vzdělávání ve čtyřletém vzdělávacím programu gymnázia je 8 tříd, v osmiletém vzdělávacím programu gymnázia je 8 tříd (jedna třída v ročníku) součástí školy je Střední odborná škola pedagogická se čtyřmi třídami v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika M/01 po jedné třídě v ročníku a obor Pedagogické lyceum (dvě třídy) M/03 2. Vybavení školy V současnosti má škola 19 běžných učeben, 3 učebny informatiky; 7 odborných učeben (Bi, Fy, Ch, Z, D, Hv, Vv), ateliér pro Vv, hudební centrum pro Hv, 3 učebny pro výuku jazyků, 4 laboratoře (Bi, Fy, Ch 2x), 2 tělocvičny, posilovnu a místnost na stolní tenis, 2 venkovní hřiště s umělou trávou, knihovnu a přednáškový sál. Vyučující mají svůj pracovní prostor v kabinetech podle předmětových komisí. Všechny odborné učebny a část dalších učeben je vybavena didaktickou technikou (dataprojektory, počítače připojení na internet, video, domácí kino). Je kladen vysoký důraz na estetickou úpravu vnitřního prostředí školy. Prostory splňují hygienické požadavky pro výuku podle platných norem. Všechna hygienická zařízení jsou v dostatečném počtu, a to pro chlapce, děvčata i pedagogický sbor. Škola je velmi dobře prostorově i materiálně vybavena. Na škole je v provozu optická počítačová síť s více než 100 PC, které jsou všechny připojeny na Internet. V aktivním provozu jsou webové stránky školy. V době volna a přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy, odpočinkové kouty na chodbách, prostor v krčku, studovnu a knihovnu, učebny s počítači (pokud jsou volné) a případně i tělocvičnu, vždy po domluvě s vyučujícím. Je jim k dispozici i školní bufet a nápojový automat na hlavní chodbě. Dále mohou využívat kopírky, která je umístěna poblíž knihovny. Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC, které jsou zapojené do sítě. Mají volný přístup na internet, používají centrální tiskárnu a kopírku a společně se schází v zasedací místnosti (sborovna), která se využívá i k organizování různých soutěží, případně zde probíhá i výuka. Materiální vybavení není zcela dostatečné, je zapotřebí zaměřit se na dobudování dalších odborných učeben, na jejich vybavení moderní technikou, na rozšíření počítačových učeben, jak to dokládá ICT plán školy. Každoročně dochází k dalším úpravám, které sledují postupnou obnovu stávajícího zařízení. 3. Lokalizace školy Budova školy je situovaná do klidné části Liberce Horní Růžodol a je plně v dosahu MHD (zastávky: autobus č min. a tramvaj č. 2 a 3 7 min. od školy). V těsné blízkosti školy se nachází hlavní sportovní areál města (Městský Stadion, Aréna) a budova Dukly Liberec. Budovy školy vytvářejí sourodý komplex v jednotném architektonickém stylu. Stará modernizovaná budova pochází z roku 1933, k ní byla v roce 1997 přistavěna nová moderní budova s jídelnou, učebnami a tělocvičnou, současně byl školní komplex doplněn o knihovnu a dvě venkovní hřiště s umělým povrchem. Škola disponuje několika budovami a areály. V tzv. Staré budově fungují standardní i odborné učebny, vedení školy a administrativní pracovníci. V tzv. nové budově (B) je šest standardních tříd, velká a malá tělocvična a školní jídelna. Do budovy tzv. Domečku je situován přednáškový sál a knihovna, která je upravena tak, aby mohla sloužit jako studovna a relaxační prostor. Na rozlehlém školním pozemku je vedle zeleně parkového charakteru i fotbalové hřiště a tenisový kurt. V případě slunečných dnů probíhá výuka na školním pozemku ve venkovní třídě, která je však dosud tvořena 6 stoly s lavičkami, což ale nebrání části pedagogů v jejím využívání. V zadní části školy je dále parkovací plocha, přední část budovy "shlíží" na dopravně nepříliš využívanou ulici Jeronýmovu. 4. Personální a pedagogická charakteristika Výuku zajišťuje 55 učitelů, 9 z nich pracuje na částečný úvazek. Fungování školy zajišťuje 10 správních zaměstnanců. Většina učitelů je plně kvalifikovaná (pouze tři učitelé nejsou plně kvalifikovaní 2 uč. ja- 4

5 zyků a 1 informatiky), řada z nich si průběžně doplňuje vzdělání nejen ve svém oboru, ale i v rozvíjení jazykových znalostí. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, lektor a koordinátor ICT, koordinátoři pro tvorbu ŠVP, koordinátorka pro environmentální výchovu. Velká část sboru se podílí na organizování oblastních a krajských kol olympiád a dalších soutěží, případně přehlídek SOČ. Všichni pedagogové prošli základním školením k RVP GV a předsedové předmětových komisí se pravidelně vzdělávají k tvorbě ŠVP v rámci svého oboru. Vedení školy je dvoučlenné: ředitel a zástupce. Součástí rozšířeného vedení je 14 předsedů předmětových komisí a výchovná poradkyně. 5. Charakteristika žáků Na školu přicházejí žáci z Liberce i blízkého okolí. Jsme státním gymnáziem s dlouhou tradicí, proto se zatím u nadaných dětí setkáváme se stabilním zájmem. Často se stává, že se k nám vracejí děti našich absolventů, rovněž u nás studuje hodně sourozenců. Díky dobrému dopravnímu spojení u nás studují i žáci z okolních menších měst a vesnic. Naši žáci mají i bohatou mimoškolní činnost, velká část z nich provozuje aktivně umění (výuka v ZUŠ, divadelní a taneční soubory) a sport. Žáci řeší svoje problémy v rámci žákovského parlamentu, který si sami řídí, a s výsledky jednání nebo oprávněnými požadavky seznamují ředitele školy. 6. Spolupráce s radou školy, rodiči, školami a dalšími organizacemi Při škole je (podle zákona) zřízena Školská rada. Školská rada má šest členů. Schází se pravidelně jednou za pololetí. Rodiče a zákonní zástupci žáků spolupracují s vedením školy prostřednictvím pravidelných schůzek Sdružení rodičů a přátel školy, které se konají pravidelně každý měsíc. Zástupci tříd zde získávají informace a mohou ovlivnit dění ve škole. Další formy spolupráce: spolupráce s odborem školství KÚ Metodika příprav olympiády v AJ; spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci spočívá v zajištění lektorské činnosti a umožnění žákům PF vykonávat u nás praxi; spolupráce s odbornými, pedagogicko-psychologickými pracovišti na základě odborného poradenství spolupráce se SIPVZ Liberec lektorská činnost v rámci jednotlivých přednášek a seminářů pořádaných SIPVZ; spolupráce s Karlovou univerzitou v Praze a MŠMT v oblasti Evropského jazykového portfolia (projekt Rady Evropy) Prezentace školy na veřejnosti je zajištěna následujícími způsoby: oficiální www stránka na koncerty pěveckého sboru Gaudea; účast na veletrhu vzdělávání, kvalifikace a učebních pomůcek se zahraniční účastí den otevřených dveří; školní akademie Jeroným. 7. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje se zahraničními školami formou pravidelných exkurzí, výměn a spoluprací na mezinárodních projektech např. Česko-švýcarská výměna žáků Liberec Heerbrugg; Mezinárodní projekt Bridge Across the Ocean se žáky americké stř. školy ve Fairfaxu ve Virginii; část českoněmeckého výtvarného projektu (grafické listy suchá jehla, linoryt), proběhla v Hessisch Lichtenau. Tento projekt finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Škola se doposud zapojila do několika mezinárodních projektů (např. projekty Leonardo da Vinci, výtvarné projekty s nadací Bosch, pedagogická stáž žáků SOŠPg v Německu.) Rozvíjí se také spolupráce se žáky Amersfoortu; navázání spolupráce se školou ve francouzském Aix en Provance. Vedení školy chce i nadále podporovat a rozvíjet spolupráci se stávajícími zahraničními partnery škola v Hessische Lichtenau a v Gummersbachu (SRN) a Kantonální škola ve švýcarském Heerbruggu, škola v Aix en Provance Vedle spolupráce s výše uvedenými institucemi se bude škola snažit navázat další partnerské vztahy se školami z anglicky mluvících zemí nebo zemí podporujících výuku v angličtině a nově se školami francouzskými. Příslibem do budoucna je i počínající spolupráce na projektech společně s partnery ve Spoje- 5

6 ných státech. V souvislosti s výše uvedenými aktivitami bude žádoucí navyšovat počet žáků a pedagogických pracovníků vyjíždějících do zahraničí v rámci programů MŠMT, EU apod. Škola spolupracuje na mnoha dlouhodobých projektech a akcích např. v rámci ekologických aktivit s org. Suchopýr a Divizna; NIDV (VPP v oblasti cizích jazyků pro Liberecký kraj, koordinátor E. Píšová); spolupráce s organizací CERMAT příprava Nové maturity; zapojení do mezinárodního projektu ERI ; zapojení do projektu Eee PC (Easy to learn, Easy to work, Easy to play) - digitální třída; spolupráce s Alliance Française; spolupráce s AŠSK ČR Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro studium na různých typech vysokých škol. Našim cílem je vytvořit pro žáky takové vzdělávací, výchovné i materiální podmínky, aby mohli rozvíjet své studijní předpoklady. Studijní program je postaven na principu profilace žáků prostřednictvím volitelných předmětů. V rámci studijního programu věnujeme pozornost nejen předávání vědomostí a poznatků, ale také dovednosti učit se, řešit samostatně problémy s učením i řešit osobní problémy. Škola vytváří otevřené a přátelské prostředí, umožňující diskusi a názorovou různorodost; velmi dobrou úroveň komunikace mezi žáky, učiteli a vedením školy; vysokou úroveň pedagogické práce s žáky; přiměřenost kladených nároků a požadavků na žáky. Škola posiluje vzájemný respekt a úctu ve vztahu učitel žák. Škola poskytuje nabídku mimoškolních aktivit (práce s žáky mimo vyučování). Škola podporuje průběžné, systematické a cílené vzdělávání učitelů. Škola má bohaté zkušenosti s mezinárodními, celostátními i regionálními projekty. Vedeme žáky k samostatnému studiu, motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání, připravujeme je k vysokoškolskému studiu. Učíme žáky pracovat s informacemi, spolupracovat s ostatními a připravujeme je k zapojení se do reálného života. Směřujeme žáky k vytvoření si vlastního názoru a zároveň k respektování názorů druhých. Nabízíme nadstandardní nabídku výuky cizích jazyků, volný přístup k internetu, studijním materiálům a literatuře ve školní studovně. Umožňujeme žákům využívat sportovní areál školy, organizujeme sportovně turistické kurzy, zahraniční poznávací zájezdy a mnoho dalších mimoškolních aktivit. Zapojujeme se do mezinárodních projektů. Škola zaujala významné postavení v regionu, což dokazují dlouhodobě úspěšné výsledky při přijetí žáků na VŠ, výborné výsledky žáků v odborných soutěžích a SOČ na mezinárodní úrovni, v mezinárodních testech, vzrůstající zájem o studium na naší škole, autorita školy u široké veřejnosti. Škola umožní všem žákům získat dostatečné všeobecné znalosti a dovednosti ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech a hluboké odborné znalosti ve všech zvolených volitelných předmětech. Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost žáků za své vzdělání a budoucí úspěšnost u maturitní zkoušky a při studiu na vysoké škole. Charakteristika ŠVP a) ŠVP je zpracován podle RVP G. b) Vzdělávací obsah je sestaven ze všech vzdělávacích oblastí RVP GV a je rovnoměrně rozložen do vyučovacích předmětů především v prvních dvou ročnících studia je tak vypracován základ pro pozdější profilaci. c) Během studia je kladen důraz na souvislosti a mezioborové vztahy. d) Prvním cizím jazykem je jazyk anglický, povinný pro všechny žáky; druhý jazyk si žák volí, a to mezi němčinou a francouzštinou e) Během studia je kladen důraz na uživatelské zvládnutí informačních a komunikačních technologií, využíváním těchto technologií ve výuce všech předmětů a integrací předmětu ICT. f) Je zachována klasická nabídka předmětů některé předměty jsou částečně integrovány (např. ICT), některé jsou integrovány zcela (např. geologie pro G4, člověk a svět práce, výchova ke zdraví) je však kladen velký důraz na provázanost učebních osnov ve všech předmětech. g) ŠVP dále žákům poskytuje: větší motivaci ke studiu trvalejší a hlubší pracovní návyky častější projektovou výuku lepší znalost cizích jazyků 6

7 Profil absolventa ŠVP čtyřleté a osmileté všeobecné studium Vzdělání chápeme jako schopnost samostatně a svobodně myslet, jako otevřený prostor pro rozvoj obecných postojů, dovedností a znalostí, které našim absolventům umožní v průběhu života orientovat se v otevřené společnosti a získávat kvalifikaci s ohledem na vlastní aktuální potřeby. Absolvent gymnázia je vybaven znalostmi, dovednostmi a návyky potřebnými k dalšímu odpovědnému studiu na různých oborech vysokých škol dle vlastních preferencí. Žáci během studia získají kompetence potřebné pro profesní orientaci a studium na vyšším stupni vzdělávání, obsažené v následujících rovinách: Postojová rovina náš absolvent by měl mít položeny základy vlastního hodnotového systému v kulturním rámci euroatlantické civilizace a měl by dokázat: uvědomit si své přednosti a kvality (vlastní hodnotu), stejně jako rezervy a hranice, stanovit si životní mantinely sebevědomí uvědomit si vztah mezi vlastní svobodou a odpovědností za své jednání odpovědnost ctít morální i právní normy a dodržováním pravidel přispívat ke kultivaci společnosti pozitivní vztah k právu nevnímat demokracii jen jako formu vlády, ale především jako způsob pohledu na svět demokratické smýšlení, tolerance podporovat přesvědčení, že služba a pomoc druhým jsou nejen naší povinností, ale i naší výsadou solidarita být ochoten podřídit své mínění jinému vidění kritické myšlení Znalostní a dovednostní rovina soustřeďujeme se na dosažení konkrétních výstupů s důrazem na jejich využití ve znalostní (informační) společnosti". Tomuto cíli je podřízena i profilace školy. Absolvent by měl: být připraven na zvládnutí studia na vysokých školách v České republice i v zahraničí, úspěšně zvládnout vyšší úroveň maturitní zkoušky ve všech předmětech nabízených v rámci státních maturit, zvládnout anglický jazyk na úrovni, která mu umožní využít jej jako studijní nebo pracovní jazyk v další kariéře, slovem i písmem komunikovat v druhém světovém jazyce němčina, francouzština, ruština nebo španělština, mít všeobecný přehled ve smyslu orientace v aktuálním dění ve společnosti, ve světě a ve vybraných oborech lidského vědění, užívat ICT zejména jako běžný pracovní nástroj Úspěch se dostaví za předpokladu naplnění následujících podmínek: žák využije podmínek, možností a šancí, které mu škola v maximální míře v průběhu studia nabídne. žák bude mít dostatek vůle a chuti překonávat překážky, jednat čestně a dodržovat studijní podmínky a školní řád. rodiče (blízcí) budou žáka podporovat a budou se školou aktivně spolupracovat po celou dobu jeho studia. Absolvent gymnázia je osobností s širokým všeobecným základem, která je schopna rozvíjet se v dalším studiu. Ovládá na dobré úrovni jeden cizí jazyk, má základy dijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovávat a využívat. Dokáže přijímat hodnoty občanské společnosti a orientovat se v nich. Absolvent je připravován především pro studium na vysokých školách všech směrů, resp. dalších typů terciárního vzdělávání. Díky svému obecnému vzdělanostnímu základu může však nalézt i okamžité uplatnění na trhu práce jako značně univerzální a adaptabilní pracovní síla, která se flexibilně přizpůsobuje nově vznikajícím a měnícím se požadavkům na trhu práce. Prohloubená jazyková příprava je ideální pro případné uplatnění v zahraničí. Absolvent disponuje uceleným a širokým všeobecným rozhledem, a má nadprůměrné znalosti, poznatky, dovednosti a kompetence, které získal v oborech vybraných podle svého dalšího zaměření ve volitelných a nepovinných předmětech. Způsobem svého myšlení, svými schopnostmi a znalostmi v ničem nezaostává za absolventy škol obdobného typu v zemích Evropské unie. Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova, Liberec vytváří svým žákům dostatek příležitostí a šancí, aby si v průběhu gymnaziálního vzdělávání osvojili klíčové kompetence a naučili se díky nim vhodně zacházet se svými vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi. Škola vytváří pro každého žáka náročné a motivující studijní prostředí, naučí uplatňovat přístupy a metody výuky podporující tvořivost a kritické myšlení, pohotovost a samostatnost 7

8 žáka, využívat způsoby diferencované výuky, nové organizační formy, zařazovat integrované předměty apod. Maximum péče je věnováno vyhledávání a rozvíjení mimořádného talentu žáků, kteří úspěšně reprezentují svou školu v nejrůznějších předmětových soutěžích a olympiádách. Nadaní mladí lidé zde mají skvělou možnost rozvíjet svůj talent a své schopnosti, otevřeně (slušným a vhodným způsobem ve věcné a objektivní diskusi) vyjadřovat své názory a bez zkreslujících omezení poznávat minulý i současný svět. Předpokládá se vnitřní hluboký zájem o poznání, sebevzdělávání, kázeň a odpovědnost. Žákům je vštěpováno, že dobré vzdělání je trvalou a nezničitelnou hodnotou, která člověku zůstává po celý život. Organizace přijímacího řízení čtyřleté gymnázium Plnění cílů našeho ŠVP předpokládá stabilizovat počet otvíraných tříd na gymnáziu na 2 třídy čtyřletého a 1 třídu osmiletého studia. Co největšímu počtu žáků, vzhledem ke kapacitě školy, se tak umožní získání gymnaziálního vzdělání jako nejlepší přípravy na VŠ. Přijímací řízení vychází z platné legislativy (zákona a vyhlášky MŠMT). Chceme využívat přijímacích testů SCIO. Žáci z 9. třídy jsou přijímáni do 1. ročníku čtyřletého studia. Ředitel gymnázia zveřejní na webových stránkách školy nejpozději do konce ledna počet přijímaných žáků, nejpozději do konce března kritéria přijímacího řízení (dle legislativy platné v aktuálním školním roce). Pro přijímací zkoušky gymnázium je využíváno objektivních a transparentních testů připravených společností SCIO (dle podmínek v akt. školním roce). Náplň zkoušek je dána požadavky RVP ZV pro žáky studující 9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Uchazeči o studium, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha učení (dyslexie, dysgrafie atd.) či žáky se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu mají průběh přijímacích zkoušek upraven. Organizace maturitní zkoušky (model podle státní maturity) Maturitní zkouška probíhá v souladu s platným školským zákonem a příslušnou vyhláškou MŠMT. Ve školní části budou nabízeny předměty s ohledem na zájmy a potřeby žáků. Žákům bude umožněno konat také dobrovolnou maturitní zkoušku. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část maturitní zkoušky se skládá z 2 zkoušek, a to z českého jazyka, z cizího jazyka nebo matematiky. Volitelnou zkoušku může žák konat žák z matematiky, občanského základu, přírodovědně-technického základu, nebo informačně technologického základu. Zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka se skládají z písemné části a ústní části. Volitelná zkouška se koná ústně. Profilová část maturitní zkoušky se skládá z 2 nebo 3 povinných zkoušek. Konkrétní obsah zkoušek profilové části bude do ŠVP doplněn dodatečně a uveřejněn na internetových stránkách školy s ohledem na vývoj situace kolem státní maturity. Společné výchovné a vzdělávací strategie rozvoj klíčových kompetencí Výchovné a vzdělávací strategie, jimiž se utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků, odpovídají koncepci školy i skutečnosti, že na školu přicházejí žáci s výborným prospěchem. Z tohoto důvodu je kladen důraz na přiměřené postupy, formy a metody, jak v rovině vzdělávací, tak v rovině výchovné. K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje následující společné postupy: 1. Kompetence k učení učitelé vedou žáky k samostatné práci s informacemi (vyhledávání, zpracování, vyhodnocování různých zdrojů) učitelé motivují žáky k otevřenosti v oblasti poznávání, zadávají žákům problémové úkoly, vedou je k využívání odborné literatury a školní knihovny žáci jsou vedeni k prezentaci své práce (referáty, eseje, seminární práce, celoškolní přehlídky, pravidelná prezentace na webu atd.) učitelé vedou v hodinách žáky k diskusi a různým řešením 2. Kompetence k řešení problémů učitelé podporují řešení problémů s mezioborovým přesahem, žáci se podílejí na organizaci mezioborových projektů 8

9 učitelé vedou žáky k hledání a formulování problémů, umožňují jim navrhovat a porovnávat různá řešení, pracovat v menších skupinách, porozumět zadání problémového úkolu, navrhovat způsoby řešení učitelé vedou žáky k argumentaci podložené důkazy a k uplatňování různých metod myšlení a myšlenkových operací při řešení problémů učitelé podporují řešení problémů s mezioborovým přesahem, žáci se podílejí na organizaci mezioborových projektů žáci se zapojují do přípravy mimoškolních aktivit, spoluorganizují je a vedou (pravidelný průzkum drogové situace, Ratab, akademie) 3. Kompetence komunikativní žáci se naučí vyjadřovat jasně stručně a věcně a také přiměřeně účelu jednání, a to jak v projevu psaném, tak i mluveném škola umožňuje žákům využívat moderní komunikační technologie. žáci se účastní mezinárodních žákovských výměnných návštěv a pracují na mezinárodních projektech. žáci informují o aktivitách školy veřejnost prostřednictvím školních webových stránek, na jejichž vytváření se aktivně podílejí žáci se naučí dodržovat jazykové a stylistické normy, používat odbornou terminologii, zpracovávat administrativní a pracovní dokumenty žáci se účastní veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky. na závěr každého školního roku se žáci podílejí na organizaci a realizaci veřejné prezentace činnosti školy za uplynulý školní rok (Akademie Jeroným) žáci dosáhnou jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění a chápou výhody znalosti cizích jazyků pro pracovní a životní uplatnění 4. Kompetence sociální a personální žák umí posuzovat své fyzické a duševní možnosti a předvídat důsledky svého jednání žák si umí stanovit přiměřené cíle a priority žák umí reagovat na kritiku a hodnocení svého vystupování, své práce; umí přijímat rady; ověřovat si získané poznatky, kriticky hodnotit názory a postoje ostatních lidí žák se umí adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky, umí pracovat v týmu a naopak prosazovat svou individualitu žák přispívá k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení konfliktů, nepodléhá předsudkům v přístupu k jiným lidem škola organizuje harmonizační dny pro žáky prvního ročníku. škola organizuje sportovně turistické a lyžařské kurzy. škola nabízí řadu mimoškolních aktivit např. pěvecký sbor Gaudea, tábory a akce Ratab, ekologické aktivity, zahraniční pobyty tyto kompetence jsou rozvíjeny také v rámci výše uvedených postupů, např. při práci na projektech, při výjezdových seminářích apod. 5. Kompetence občanské žák se naučí jednat samostatně, zodpovědně a iniciativně ve vlastním i veřejném zájmu žák dodržuje zákony a respektuje práva a osobnost druhých, vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci žák přispívá k uplatňování demokratických principů a jedná v souladu s morálními principy žák jedná v duchu udržitelného rozvoje a chápe význam životního prostředí žák si uvědomuje hodnotu života, nese odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečení ochrany života a zdraví ostatních žák má vytvořen pozitivní vztah k celosvětovému kulturnímu dědictví škola podporuje činnost žákovské organizace na škole Studentský senát žáci se účastní charitativních akcí. žáci pracují na projektech tematicky zaměřených na problematiku sociální a ekologickou. škola organizuje účast žáků na kulturních akcích (program Mládež a kultura). škola pořádá besedy s významnými osobnostmi. 6. Kompetence k podnikavosti žák získá přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, naučí se cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní kariéře žák umí srovnat své představy o práci a platových podmínkách v oboru s reálnou situací 9

10 žák získá schopnost vyhodnotit informace o pracovních a vzdělávacích příležitostech, umí využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb žák umí prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle žák se orientuje v profesních právech zaměstnavatelů i zaměstnanců žák rozumí principům a podstatě podnikání, má vytvořený ucelený systém vědomostí všech aspektech soukromého podnikání pracovní kompetence jsou rozvíjeny především v rámci výuky výtvarné výchovy a laboratorních prací z přírodovědných předmětů. chceme, aby žák chápal podstatu a principy podnikání, zvažoval jeho možná rizika, vyhledával a kriticky posuzoval příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru s ohledem na své předpoklady, realitu tržního prostředí a další faktory škola podporuje účast žáků v soutěžích, a tím jim umožňuje rozvíjet jejich konkurence schopnost a samostatnost v pozdějším studiu a zaměstnání Formy a metody realizace ŠVP ve vztahu k rozvoji kompetencí V ŠVP využíváme formy a metody preferující dělení žáků do menších skupin a výuku podle úrovně žáků, jejich předpokladů a zájmů. vyučovací hodiny povinných předmětů základní forma využívající metody frontálního, skupinového i projektového vyučování, používaná ve všech předmětech studia. Pro vybrané předměty jsou žáci děleni na menší skupiny v rámci tříd (jazyky, výchovné předměty), ale i v rámci ročníku či napříč ročníky (volitelné předměty). Důraz je kladen na rozvoj kompetencí k učení, k řešení problému, kompetencí komunikativních, v ZSV především kompetencí občanských. skupiny povinných předmětů podle úrovně a zájmu žáků vzhledem k organizaci výuky, která staví na volbě a zájmu žáků o jednotlivé předměty, je možné v těchto předmětech více pracovat individuálními metodami výuky. Jedná se o cizí jazyky, kdy je dělen na úrovně vždy celý ročník čtyřletého programu, dále pak o výuku estetické výchovy, kde žáci volí mezi výtvarnou a hudební výchovou. Tyto formy jsou vhodné především k rozvoji kompetencí k řešení problému, ale i kompetencí k učení a komunikaci. laboratorní cvičení malé skupiny s možností individuální či skupinové práce, s převahou rozvoje praktických dovedností, jsou vytvářeny ve všech přírodovědných předmětech a slouží především k rozvoji kompetencí komunikativních a k řešení problému. cvičení v jednotlivých předmětech jedná se o skupiny vytvářené především k rozvoji kompetencí komunikativních a kompetencí k řešení problémů v předmětech český jazyk a literatura, matematika, kdy se třída v některých hodinách dělí na polovinu. seminární forma volitelných předmětů s postupujícím ročníkem studia se zvyšuje počet volitelných předmětů, které slouží k specializaci na další studium i naplnění některých průřezových témat Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských souvislostech, Environmentální výchova. Tomu jsou přizpůsobeny i metody výuky, které staví především na samostatné či skupinové práci. Podle zaměření semináře je pak kladen důraz i na rozvoj jednotlivých kompetencí. Semináře jsou vypisovány vždy pro žáky celého ročníku bez ohledu na studijní program, některé volitelné předměty jsou otevírány současně i pro žáky více ročníků. jednorázové akce diskuse, besedy, přehlídky, soutěže, exkurze apod. tvoří nedílnou součást výchovně vzdělávacího profilu školy. Dotváří podobu a charakteristické rysy školy, nabízí žákům možnost rozvoje kompetencí komunikativních, k podnikavosti, sociálních i občanských. Důležité je, že žáci jsou častými organizátory jednotlivých akcí (akademie Jeroným, recitační přehlídky, sportovní soutěže, literární soutěže, výtvarné a hudební akce atd.). kurzy jsou nedílnou a charakteristickou součástí výuky v jednotlivých ročnících, slouží k naplnění obsahu a cílů některých průřezových témat, ale i jednotlivých vzdělávacích oblastí. Podle povahy jsou jednotlivé kurzy zaměřeny na rozvoj kompetencí k učení (Harmonizační dny, jazykové kurzy, biologickoturistický kurz), kompetencí komunikativních, sociálních a personálních i kompetencí občanských (Harmonizační dny, zážitková pedagogika), k rozvoji všech kompetencí jsou využívány sportovní kurzy. zahraniční cesty jsou koncipovány jako studijní cesty s jasně vymezeným programem, řešením projektů a dlouhodobou přípravou. Studijní cesty jsou realizovány příležitostně a pouze v případě, že to umožnuje ekonomická situace. Tato forma výuky rozvíjí především kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní a občanské kompetence. dlouhodobé projekty a soutěže doplňují formy používané k naplnění cílů ŠVP a k rozvoji všech základních kompetencí. Jde především o aktivity dlouhodobé povahy, na nichž se podílejí žáci různých ročníků i druhů studia, někdy i různých škol a také bývalí absolventi školy. Jedná se např. o pěvecký sbor 10

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 2(2012) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 září 2012 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Školní vzdělávací program Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, VARNSDORF 407 47 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium 2 OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP GV) název ŠVP: Scientia inflat, caritas

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Osmileté studium s matematickou profilací

Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, třída kapitána Jaroše 14 Školní vzdělávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdělávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag. Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Rakouské gymnázium v Praze o.p.s. Österreichisches Gymnasium Prag Školní vzdělávací program pro šestileté gymnázium Sídlo školy : U Uranie 14, 170 00 Praha 7 - Holešovice Vedení školy: Mag. Isabella Benischek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více