Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014."

Transkript

1 Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne Zveřejněno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne:

2 O B S A H Obecné údaje..str Údaje o plnění příjmů a výdajů str. 2 1a) Příjmy.str.2,3 1b) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu...str.3,4 1c) Rozpočtové výdaje.str. 4,5,6 2. Poskytnuté neinvestiční transfery str.6,7 3. Směna pozemků...str.7 4. Prodej pozemků str.7 5. Dokončené investice v r str.8 6. Nedokončené investice v r str.8 7. Sociální fond obce str.8,9 8. Fond rozvoje bydlení str.9 9. Finanční rezerva na rekultivaci skládky str.9, Inventarizace majetku a závazků obce..str Schválení závěrky a výsledku hospodaření za r PO ZŠ a MŠ Bohuňovice.str Inventarizace majetku a závazků PO ZŠ a MŠ Bohuňovice k str Hospodářská činnost obce...str Zatížení majetku zástavním právem..str Přijaté úvěry str Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 str Zhodnocení finančního hospodaření obce...str Zhodnocení finančního hospodaření PO ZŠ a MŠ Bohuňovice..str Zhodnocení finančního hospodaření CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice str.11 Přílohy: 1.Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M 2. Tabulky vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 3. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 v plném znění

3 Závěrečný účet obce Bohuňovice za rok zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Pro obsáhlost materiálů je v plném rozsahu Závěrečný účet Obce Bohuňovice za rok 2013 vyvěšen na elektronické desce obce Bohuňovice a dále k nahlédnutí na obecním úřadě. Zkrácená verze závěrečného účtu : Obecné údaje: Název: Obec Bohuňovice Sídlo: 6. května 109, Bohuňovice Právní forma: Obec Územně samosprávný celek IČ: DIČ: CZ Od je Obec Bohuňovice zaregistrovaná jako plátce DPH Starosta: Ing. Jiří Petřek Místostarosta: Petr Šimša Předseda kontrolního výboru: Ing. Marek Malaska Předseda finančního výboru: Zbyněk Cenkl Počet členů zastupitelstva: 15 Počet členů rady: 5 Prům.přepočt.počet zaměstnanců: 13,65 Rozvahový den: Organizační struktura: uvedena na Počet obyvatel k : Orgány obce : Obecní policie Zřízená příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola, Pod lipami 210, Bohuňovice Ředitelka Mgr. Jana Divišová IČ Založené subjekty: CZ Bohuňovice s.r.o., 6. května 616, Bohuňovice, IČ , DIČ CZ Majetková účast obce Bohuňovice 100% Od provozuje CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice Kino Bohuňovice na základě smlouvy o nájmu a smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v Kině Bohuňovice. Od provozuje CZ Bohuňovice s.r.o. Kulturní dům na základě smlouvy o nájmu a smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v kulturním domě. Členství obce v : Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy,přispivatel do Regionálního fondu pro přípravu projektů střední Moravy - IČ Spolek pro obnovu venkova, Bělotín IČ Svaz měst a obcí ČR Praha IČ Sdružení střední Moravy, Prostějov IČ MAS Šternbersko o.p.s. Šternberk IČ Mikroregion Olomoucko (volné seskupení bez právní subjektivity) Mikroregion Šternbersko (volné seskupení bez právní subjektivity) Obec Bohuňovice nemá žádný podíl na majetku v organizacích jejíchž je členem. 1

4 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Rozpočet obce Bohuňovice byl schválen zastupitelstvem obce dne na 22. jednání ve vyrovnané výši 45, ,- Kč dle předloženého návrhu. v tis. Kč Příjmy Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet Plnění Tř. 1 - Daňové příjmy , , , ,51 Tř. 2 Nedaňové příjmy 5.198,32 200, , ,50 Tř. 3 Kapitálové příjmy 0, , , ,76 Tř. 4 Přijaté transfery , , , ,01 Příjmy celkem: , , , ,78 po konsolidaci Výdaje Tř. 5 Běžné výdaje , , , ,39 Tř.6 - Kapitálové výdaje , , , ,89 Výdaje celkem: , , , ,28 po konsolidaci Tř. 8 - Financování 500, ,50 Financování celkem 500, ,50 po konsolidaci V průběhu roku 2013 byla zastupitelstvem obce schválena čtyři rozpočtová opatření. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě výkaz FIN 2-12 M. 1a) Příjmy Daňové příjmy tř. 1 na rok 2013 byly rozpočtovány na základě předpokládaných rozpočtů Ministerstva financí, daňové kalkulačky Svazu měst a obcí, konzultace s ekonomickým odborem Krajského úřadu a na základě výsledků plnění rozpočtu roku V každém případě jde o odhad. Rozpočet na rok , ,- Kč, během roku upraveno na 26, ,- Kč, skutečně dosažené příjmy jsou 26, ,- Kč. Nedaňové příjmy tř. 2 rozpočet 5, ,- Kč, během roku upravený 5, ,- Kč, skutečné plnění 5, ,- Kč. Jedná se především o : Odd stočné od obyvatel a obce Hlušovice 1, , pronájmy obecních bytů , příjmy ze školného za r , odvody PO (odpisy) , příjmy z pronájmu nebytových prostor , pronájmy hrobových míst ,- 2

5 Odd příjmy z poskytování internetu , pronájmy pozemků , pronájem optické datové sítě 1, , prodej DHM a DDHM majetku , pojistné náhrady( vytopení CZ Bohuňovice a poškození auta občanovi) , prodej pozemků , svoz komunál. odpadů od obcí a místních podnikatelů a firem , pokuty udělené obecní policií 7.600, poskytování služeb (rozvoz obědů, kopírování,hlášení,obecní ples,služby v domě pro seniory) , příjmy z úroků ,- Kapitálové příjmy tř přijatý dar od pana Milana Staroštíka z Brazílie, dárce si vymínil použít dar na rekonstrukci domu pro seniory. Investiční transfery (přijaté dotace) tř. 4 Rozpočet 13, ,-, upraveno a čerpáno 14, , Příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu prostřednictvím Ol.Kraje ,- Kč 4121 Od obce Hlušovice dle smlouvy na společnou jednotku JSDH ,- Kč 4121 Od obce Hlušovice, školné za rok ,- Kč 1b) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery 4213 ÚZ zbytek dotace na Modernizaci a intenzifikaci ČOV ze SFŽP ,21 Kč 4216 ÚZ zbytek dotace na Modernizaci a intenzifikaci ČOV z EU Fond soudržnosti 1, ,73 Kč 4213 ÚZ zateplení domu pro seniory ze SFŽP ,03 Kč 4216 ÚZ zateplení domu pro seniory z EU Fond soudržnosti ,71 Kč 4213 ÚZ Vodojem ze SFŽP ,21 Kč ÚZ Vodojem z EU Fond soudržnosti 9, ,84 Kč 4213 ÚZ Zametací stroj, ze SFŽP ,- Kč 4216 ÚZ Zametací stroj, z EU Fond soudržnosti 1, ,- Kč 4216 ÚZ Malometrážní byt z MMR ČR ,- Kč Neinvestiční transfery ÚZ Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR ,-, upraveno a čerpáno ,- Kč 4111 ÚZ dotace na volbu prezidenta ČR ,-, upraveno a čerpáno ,- Kč 4116 ÚZ dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce z EU ,80 Kč 4116 ÚZ dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ,20 Kč 4116 ÚZ dotace na Knihovna 21.století Ministerstvo kultury 6.000,- Kč 4122 ÚZ dotace na výdaje JSDH z MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím Ol.kraje , ÚZ dotace pro JSDH (žebřík) - z Ol.kraje ,- Kč 3

6 Výše uvedené investiční a neinvestiční transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky na volbu prezidenta ČR v částce 6.699,- Kč a na volby do poslanecké sněmovny PČR v částce 3.920,- Kč byly vráceny do státní rozpočtu. Tabulky finančního vypořádání zasílané poskytovatelům dotací jsou uloženy na obecním úřadu. 1c) Rozpočtové výdaje Odd Lesní hospodářství, rozpočet byl 0,-, upraveno a čerpáno ,- Kč nové zalesnění lesního pozemku (dle rozhodnutí ČIŽP) Silnice, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,-, vyšší čerpání hlavně na opravu místních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací, rozpočet 2, ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč, nižší čerpání především z důvodu smluvní splatnosti faktur firmy MODOS a.s. Olomouc až v roce Pitná voda, rozpočet 13, ,- Kč, upraveno a čerpáno 15, ,- Kč. Vyšší čerpání především z důvodu opoždění stavby vodojemu v roce 2012, akce zahájena až v r. 2013, v rozpočtu přesunuto do r Odvádění a čištění odpadních vod, rozpočet 4, ,- Kč, upraveno a čerpáno 4, ,- Kč, vyšší čerpání u pol elektr. energie, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno 1, ,- Kč, vyšší spotřeba na ČOV. Nižší čerpání u pol rozpočet 3, ,- Kč upraveno a čerpáno 2, ,- Kč 3113 Základní školy, rozpočet 3, ,- Kč, upraveno a čerpáno 2, ,- Kč. Nižší čerpání především u pol opravy rozpočet ,-,čerpáno 0,- Kč, Především z důvodu neuskutečnění parkovacího zálivu u ZUŠ, ostatní opravy provedla Základní škola v rámci příspěvku od obce Základní umělecké školy rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,43 Kč. Vyšší čerpání u pol rozpočet 0,- upraveno a čerpáno ,- Kč výměna oken v LŠU Činnosti knihovnické, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Vyšší čerpáno u pol rozpočet 0,-, upraveno a čerpáno ,- nákup nového nábytku do obecní knihovny Ostatní záležitosti kultury koncerty vážné hudby, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Pol rozpočet 5.000,- Kč, čerpáno 0,- Kč, pol faktury za koncerty rozpočet ,- Kč čerpáno ,- Kč Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.podvědomí rozpočet ,- Kč, Upraveno a čerpáno ,- Kč. Nižší čerpání u pol opravy-rozpočet ,- upraveno a čerpáno ,- Kč Ostatní záležitosti kultury Sbor pro občanské záležitosti, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč, nižší čerpání především u pol (drobné dárky na vítání občánků) rozpočet ,- Kč upraveno a čerpáno ,- Kč Sportovní zařízení v majetku obce, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno 1, ,- Kč. Vyšší čerpání především u pol opravy rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno 1, ,- Kč, oprava tenisových kurtů ,- Kč, osvětlení tenis.kurtů ,- Kč, regenerace fotbalového hřiště ,- Kč Ostatní zájmová činnost, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Příspěvek na plesy zájmovým skupinám ,- Kč Příspěvek na soutěž ČSZ Rozkvetlé Bohuňovice 2.800,- Kč Příspěvek Klubu setkávání 5.000,- Kč Příspěvek TJ Sokol na turnaj mladých fotbalistů v Německu ,- Kč. Snížení příspěvku zájmovým skupinám, ,- Kč 3525 Hospice,rozpočet 8.000,-, čerpáno 8.000,- Hospic na Svatém Kopečku Neinvestiční transfery obč. sdružením, rozpočet 0,- upraveno a čerpáno 5.000,- Kč 4

7 Asociace rodičů a přátel postižených dětí,prostějov 1.000,- Kč Asociace rodičů a přátel postižených dětí Ostrava 2.000,- Kč Středisko rané péče SPRP Olomouc 2.000,- Kč Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu- z Fondu rozvoje bydlení, rozpočet ,- Čerpáno ,- Kč p. Kamil Thünel Bytové hospodářství rozpočet 2, ,- Kč, upraveno a čerpáno 2, ,98 Jedná se především u pol o výstavbu nového malometrážního bytu v uličce ke Hřbitovu 2, ,23 Kč. Odd Nebytové hospodářství- rozpočet 2, ,- Kč, upraveno a čerpáno 1, ,- Kč Pol budovy stavby rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno 0,- Kč. Pol pokrytí provozní ztráty CZ Bohuňovice s.r.o. stř. Kino ,60 Kč Středisko kulturní dům pokrytí provozní ztráty ,05 Kč, Dotace na provoz CZ Bohuňovice s.r.o ,- Kč Celkem za pol , ,65 Kč. Pol opravy, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč Jedná se především o opravy v CZ Bohuňovice s.r.o.: Opravy dveří ,- Kč, schodiště ,- Kč, žlabů ,- Kč, nátěry kovových konstrukcí ,- Kč, roční opravy firmou IDOP a.s ,- Kč, opravy instalaterské ,- Kč., opravy na pevně zabudovaném majetku ,- Kč, překotvení ocel. zábradlí ,- Kč, havárie vodovodního potrubí ,- Kč. Pol služby, rozpočet ,- upraveno a čerpáno ,- Kč. Jedná se především o : Průkazy energetické náročnosti /kult.dům,dům služeb,dům pro seniory) ,- Kč, Energetický audit dům služeb, ubytovna ,- Kč Rozpočet výměna oken dům služeb a ubytovna 3.000,- Kč Monitorovací zpráva udržitelnosti projektu kult.dům 4.840,- Kč. Pol drobný hmot.dlohodob. majetek rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč shrnovací stěny v kulturním domě materiál, rozpočet ,-, upraveno a čerpáno ,- Kč interiérové obklady v Centru zdraví ,- Kč Odd Veřejné osvětlení rozpočet 1, ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Pol rozpočet ,- Kč, čerpáno pouze ,- Kč. Odd pohřebnictví, rozpočet 3.000,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Pol sociální pohřeb, 8.068,- Kč, pol zaměření polohopisu a výškopisu hřbitova 6.900,.- Kč. Odd komunální služby a územní rozvoj, rozpočet 4, ,- Kč, upraveno a čerpáno 5, ,- Kč. Navýšení především u pol rozpočet 0,- Kč upraveno a čerpáno 2, ,- Kč nákup zametacího stroje, Pol budovy,haly a stavby rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Pol opravy, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Pol konzultační,právní a poradenské služby, rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč studie pro veřejné projednávání-průtahy obcí. Odd Sběr a svoz komunálních odpadů, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Odd Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpá ,- Kč. Odd Ostatní nákládání s odpady (torba rezervy na rekultivaci skládky) rozpočet ,- upraveno a čerpáno ,- Kč. Odd Péče o vzhled obcí a veř.zeleně- rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Odd Veřejně prospěšné práce, rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč na tři pracovníky z Úřadu práce. Odd Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi, rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno 7.000,- 5

8 Pol Charita Šternberk 4.000,- Kč, Charita Bohuňovice 3.000,- Kč. Odd Domovy se zdravot.postižením, rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno 2.000,- Kč Pol Domov důchodců Červenka. Odd Bezpečnost a veřejný pořádek rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno 1, ,- Navýšení rozpočtu především u pol nákup nového automobilu Škoda Roomster pro obecní policii v hodnotě ,- Kč. Odd Požární ochrana, dobrovolná část rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Navýšení především u pol odměny za zásah JPO II mimo obec, rozpočet ,-, upraveno a čerpáno ,- Kč. Pol drobný dlouhodobý majetek, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč, jedná se především o pořízení z dotace Pol materiál, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,-, jedná se především o pořízení z dotace. Odd Pol povinné pojištění JPO II rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč Pol služby, rozpočet 8.000,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč, (revize vyprošťovacího zařízení NARIMEX). Odd Volby do parlamentu PSČR rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč Odd Volba prezidenta České republiky rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč Odd Činnost místní správy, rozpočet 5, ,- Kč, upraveno a čerpáno 4, ,- Kč. Odd Pojištění funkčně nespecifikované, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Pol pojištění majetku převedeno z paragrafu ,- Kč. 2. Poskytnuté neinvestiční transfery Pol.5213 CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice IČ dotace na provoz ,- Kč pokrytí provozní ztráty středisko kult.dům (záloha) ,- Kč vyúčtování provozní ztráty středisko kult.dům r ,05 Kč pokrytí provozní ztráty středisko Kino ,- Kč vyúčtování provozní ztráty středisko Kino r ,40 Kč Střední škola a základní škola DC 90 s.r.o. Olomouc IČ Příspěvek na hlavní činnost 3.000,- Kč Pol Domov důchodců Červenka IČ , příspěvek na hlavní činnost.2.000,- Kč Spolek pro obnovu venkova ČR Bělotín, IČ ,roční příspěvek.2.000,- Kč MAS Šternbersko o.p.s.šternberk, IČ , vklad ,- Kč Pol Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Radost Prostějov,o.s. IČ , příspěvek na hlavní činnost 1.000,- Kč Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Stonožka Ostrava o.s. IČ , příspěvek na hlavní činnost 2.000,- Kč Středisko rané péče SPRP Olomouc, IČ ,přísp.na hlav.činnost.2.000,- Kč Pol TJ Sokol Bohuňovice, IČ ,příspěvek na činnost ,- Kč Český svaz chovatelů Bohuňovice, IČ ,- Kč Raft klub Bohuňovice IČ ,- Kč Western club Bohuňovice IČ ,- Kč Šachový kroužek Bohuňovice, volné sdružení ,- Kč Honební společenstvo Bohuňovice, IČ ,- Kč Sbor dobrovolných hasičů Trusovice IČ ,-Kč Sbor dobrovolných hasičů Bohuňovice IČ ,- Kč 6

9 HC VOLVO Bohuňovice, volné sdružení ,- Kč Bohuňovické mažoretky o.s. IČ ,-Kč Chovatelé poštovních holubů, volné sdružení ,- Kč Pol Český svaz zahrádkářů, volné sdružení ,- Kč Svaz žen Bohuňovice, volné sdružení ,-Kč Mateřské centrum Kuličky o.s. Bohuňovice IČ ,-Kč ROTOR LBT Bohuňovice 9.100,-Kč Český rybářský svaz Domašov nad Bystřicí IČ ,-Kč SDH Trusovice IČ , příspěvek na nájem hasičské zbrojnice ,-Kč SDH Trusovice IČ , příspěvek na oslavy 70.výročí založení ,-kč Český svaz zahrádkářů Boh. Příspěvek na soutěž Rozkvetlé Bohuňovice 2.800,-Kč Charita Bohuňovice, volné sdružení.3.000,-kč Klub setkávání Bohuňovice, volné sdružení 5.000,-Kč Pořadatelé folklorní slavnosti Matičky ,-Kč Charita Šternberk IČ ,-Kč TJ Sokol Bohuňovice IČ ,příspěvek na turnaj mladých fotbalistů ,-kč TJ Sokol Bohuňovice IČ , příspěvek na ples ,-kč SDH Bohuňovice, IČ , příspěvek na ples ,-kč Honební společenstvo Bohuňovice, IČ ,příspěvek na ples 6.000,-Kč SDH Trusovice,IČ , příspěvek na maškarní ples 6.000,-Kč SDH Trusovice,IČ , příspěvek na papučový ples ,-kč Regionální agentura pro rozvoj stř.moravy IČ ,-Kč Svaz měst a obcí ČR Praha IČ ,čl. příspěvek.6.808,-kč Hospic na Svatém kopečku IČ , příspěvek na hlavní činnost 8.000,-Kč Pol Knihovna města Olomouce PO, IČ ,nákup knih do obec.knihovny ,-kč Pol Sdružení obcí střední Moravy Prostějov IČ ,-Kč Pol Statutární Město Olomouc, IČ ,vyřízení přestupků v KPP ,-Kč Pol Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice IČ , ,-Kč Všichni příjemci podpory plně využili příspěvek a poskytnuté transfery dle smluv o příspěvku byly řádně vyúčtovány nejpozději k Směna pozemků Směna pozemků obce Bohuňovice a ZD Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice IČ dle směnné smlouvy ze dne ,- Kč. Směna schválena zastupitelstvem obce na 23. zasedání Prodej pozemků Prodej firmě Rolux žaluzie s.r.o. Bohuňovice IČ dle kupní smlouvy z ,- Kč. Prodej 410 m2 schválen zastupitelstvem obce na 26.zasedání Prodej firmě Pálenice Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice, IČ dle kupní smlouvy ze dne ,- Kč. Prodej 480m2 schválen zastupitelstvem obce na 26. zasedání Prodej paní Ireně Sýkorové, Bohuňovice dle kupní smlouvy ze dne ,- Kč. Prodej 16 m2 schválen zastupitelstvem obce na 22. zasedání dne Prodej panu Ladislavu Hádělovi, Bohuňovice, dle kupní smlouvy ze dne ,- Kč. Prodej schválen zastupitelstvem obce na 4. zasedání 2011 dne Prodej Zdeňkovi a Martě Crhákovým, Bohuňovice dle kupní smlouvy ze dne ,- Kč. Prodej schválen zastupitelstvem obce na 9. zasedání dne

10 Prodej firmě Hydraulikservis I s.r.o. Bohuňovice, IČ dle kupní smlouvy ze dne ,- Kč. Prodej 58 m2 schválen zastupitelstvem obce na 27. zasedání dne Dokončené investice v roce 2013 Modernizace a intenzifikace ČOV, pořízeno částečně z dotace. EU- Fond soudržnosti 85% uznatelných nákladů.. 14, ,43 Kč Státní fond životního prostředí ČR 5% uznatel.nákladů ,29 Kč Vlastní zdroje obce.. 7, ,15 Kč Náklady celkem:.22, ,87 Kč Vodojem Částečně pořízeno z dotace EU-Fond soudržnost 85 % uznatelných nákladů..9, ,84 Kč Státní fond životního prostředí 5 % uznatelných nákladů ,21 Kč Vlastní zdroje obce 3, ,41 Kč Náklady celkem:..13, ,46 Kč Dům pro seniory zateplení Částečně pořízeno z dotace EU Fond soudržnosti 85 % uznatelných nákladů ,71 Kč Státní fond životního prostředí 5% uznateln.nákladů ,03 Kč Vlastní zdroje obce ,07 Kč Náklady celkem: 1, ,81 Kč 7. Nedokončené investice v roce 2013 Zametač Částečně pořízeno z dotace EU- Fond soudržnosti 85 % uznatelných nákladů.1, ,- Kč Státní fond životního prostředí 5% uznatelných nákladů ,- Kč Vlastní zdroje obce ,- Kč Náklady celkem...2, ,- Kč K zatím nezařazeno do užívání Malometrážní byt Částečně pořízeno z dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ,- Kč Vlastní zdroje obce ,12 Kč Náklady k celkem ,12 Kč K zatím nezařazeno do užívání 7. Sociální fond obce Sociální fond je zřízen na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 ve znění pozdějších předpisů. Tvorba fondu: Zůstatek fondu z r ,60 Kč Příděl z hrubých mezd zaměstnanců ,- Kč Úroky z bankovních účtů..78,61 Kč 8

11 Celkem: ,21 Kč Čerpání fondu: Příspěvek na penzijní připojištění ,- Kč Příspěvek na obědy ,- Kč Příspěvek na ošatné ,- Kč Příspěvek na dovolenou ,- Kč Věcný dar 20 let u organizace ,- Kč Poplatky z bankovního účtu 3.180,- Kč Celkem: ,- Kč Zůstatek sociálního fondu k : , ,- = ,21 Kč 8. Fond rozvoje bydlení Tvorba fondu: Zůstatek fondu z roku ,36 Kč Úroky z půjček.4.755,- Kč Úroky z bankovního účtu 613,25 Kč Celkem: ,61 Kč Použití fondu : Poplatky z bankovního účtu 1.553,- Kč Celkem: ,61 Kč Stav bankovního účtu k FRB k ,61 Kč Stav účtu 469 (půjčky) k ,- Kč Celkem: ,61 Kč Stav bankovního účtu spolu s nesplacenými půjčkami se rovná stavu fondu rozvoje bydlení. V roce 2013 byla z fondu rozvoje bydlení poskytnuta jedna půjčka a to panu K. Thünelovi z Bohuňovic ve výši ,- Kč. V roce 2013 bylo z půjček splaceno včetně úroků ,- Kč. 9. Finanční rezerva na rekultivaci skládky Dle 49 odst. 1 zákona 185/2001 Sb. o odpadech je povinností provozovatele skládky vytvářet finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu. Provozovatel skládky je povinen zřídit ode dne účinnosti zákona zvláštní vázaný účet pro účely ukládání peněžních prostředků k vytváření rezervy. Prostředky finanční rezervy nemohou být předmětem nařízení a provedení výkonu rozhodnutí ani zahrnuty do konkurzní podstaty provozovatele skládky nebo jejich právních nástupců. 9

12 Výše finanční rezervy činí: a) 100,- Kč za 1 tunu uloženého komunálního odpadu b) 35,- Kč za 1 tunu uloženého ostatního odpadu ukládaného jako technologický materiál. Tvorba finanční rezervy v roce 2013: Zůstatek z roku , ,01 Kč Odvod za uložený komunální a ostatní odpad ,50 Kč Úroky z bankovního účtu ,22 Kč Poplatky z bankovního účtu ,- Kč Celkem:.2, ,73 Kč Stav finanční rezervy k , ,73 Kč 10. Inventarizace majetku obce Na základě příkazu starosty obce ing. Jiří Petřeka byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků k Inventarizaci zajistila ústřední komise a jedna dílčí komise a likvidační komise. Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou obce Ing. Jiřím Petřekem dne Podrobná inventarizace je k nahlédnutí na obecním úřadě. 11. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2013 PO Základní školy a Mateřská školy Bohuňovice Rada obce schválila dne výsledek hospodaření právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice ve výši ,82 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. Rada obce schválila dne účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice za rok Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace je založena na obecním úřadě 12. Inventarizace majetku PO ZŠ a MŠ k K byla provedena na příkaz ředitelky Mgr. Jany Divišové řádná inventarizace majetku a závazků PO MŠ a ZŠ Bohuňovice. Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace je uložena na obecním úřadě. 13. Hospodářská činnost obce Obec Bohuňovice neprovozuje hospodářskou činnost. 14. Zatížení majetku zástavním právem Obec Bohuňovice nemá žádný majetek zatížen zástavním právem 15. Přijaté úvěry Obec Bohuňovice nemá žádné přijaté úvěry 16. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Bohuňovice za rok 2013 Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje zastoupený kontrolory: Ing. Marie Buďová, Ing. Iveta Bejdáková, Bc. Marie Jakubcová. 10

13 Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Bohuňovice za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) ( 10 odst.3 písm. b) zákona): - Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace za rok 2012 nebyla schválena nejpozději do Zhodnocení finančního hospodaření obce Obec hospodařila v roce 2013 dle schváleného vyrovnaného rozpočtu. Zastupitelstvo obce upravilo rozpočet během roku celkem třikrát. Zastupitelstvo obce pověřilo radu obce prováděním rozpočtových opatření před koncem roku, která jsou během roku schvalována zastupitelstvem obce a současně radě uložilo informovat zastupitelstvo obce o všech rozpočtových opatřeních, která před koncem roku 2013 provedla na základě pověření. Toto pověření rada obce využila ve formě 4. upraveného rozpočtu. Rozpočtová opatření během roku byla na straně příjmů prováděna především z důvodu přijatých dotací a upřesnění plánovaných daňových příjmů, na straně výdajů se rozpočet měnil v návaznosti na výsledky výběrových řízení a upřesňování skutečných výdajů během roku. Hospodaření obce skončilo přebytkem. Na běžných účtech obce bylo k celkem ,38 Kč. Kontokorentní úvěr sjednaný ve výši 8 mil. Kč u Sberbank CZ a.s. nebyl přes přechod roku čerpán. 18. Zhodnocení finančního hospodaření PO ZŠ a MŠ Bohuňovice Obec Bohuňovice je zřizovatelem právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, příspěvková organizace, IČO se sídlem Pod Lipami 210. Základní škole a Mateřské škole Bohuňovice je na základě zřizovací listiny svěřen k užívání (do správy) obecní majetek. Právnímu subjektu poskytuje obec ze svého rozpočtu příspěvek na provoz. Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice hospodařila v souladu se schváleným finančním plánem. Obec Bohuňovice v roce 2013 nerealizovala v budově základní školy investice či velké opravy mimo příspěvek na provoz poskytnutý organizaci. Příspěvková organizace požádala během roku jedenkrát zřizovatele o schválení použití vlastních fondů na konkrétní výdaje a rada žádost akceptovala. Příspěvková organizace ukončila rok 2013 s přebytkem ve výši ,82 Kč. Tento přebytek hospodaření byl v plné výši převeden do rezervního fondu. Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Bohuňovice schválila rada obce dne Zhodnocení finančního hospodaření CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice Obec Bohuňovice je zakladatelem a jediným společníkem obchodní společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO se sídlem Bohuňovice, 6. května č.p. 616, PSČ Ve vztahu k obchodní společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. je Obec Bohuňovice jediným společníkem. Centrum zdraví Bohuňovice je provozováno od května Prostřednictvím obecní společnosti CZ Bohuňovice s.r.o. od r (zápis do OR ). Společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. hospodaří zcela samostatně, její valnou hromadou je v souladu se zákonem o obcích rada obce. 11

14 Hospodaření společnosti je rozděleno na 3 střediska. Středisko 1CZ je Centrum zdraví s ubytovacím křídlem, středisko 2KINO je místní kino a středisko 3KD je Kulturní dům. V r byl rozhodnutím zastupitelstva schválen v rámci rozpočtu obce na r příspěvek na provoz střediska 1CZ ve výši 500 tis. Kč. Od provozuje CZ Bohuňovice, s.r.o. Kino Bohuňovice, a to na základě Smlouvy o nájmu a Smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v Kině Bohuňovice. V roce 2013 činila dotace na pokrytí prokazatelné ztráty celkem ,16 Kč (zúčtovatelná záloha byla ,- Kč). Od 1.května 2010 provozuje CZ Bohuňovice, s.r.o. i Kulturní dům, a to na základě Smlouvy o nájmu a Smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v Kulturním domě. V roce 2013 činila dotace na pokrytí prokazatelné ztráty Kulturního domu celkem ,01 Kč(zúčtovatelná záloha byla ,- Kč). V r obec Bohuňovice přijala od společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. celkem ,- Kč (nájemné za všechna 3 střediska bez DPH). Účetní závěrku společnosti za uplynulý rok projednává dozorčí rada společnosti a následně ji projednává a schvaluje rada obce Bohuňovice, která vůči společnosti plní roli valné hromady. Za účetní rok 2013 dosud tyto operace neproběhly. Obec Bohuňovice je vlastníkem nemovitého majetku, v němž sídlí a kde provozuje svou podnikatelskou činnost společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. na základě nájemní smlouvy, sjednané v souvislosti se založením společnosti. Většina movitého majetku v pronajatých prostorách střediska 1CZ je v majetku společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o., movitý majetek ve střediscích 2KINO a 3KD je v majetku obce. Během roku 2013 byly v souvislosti s oslavou 10. výročí otevření Centra zdraví rozsáhlejší opravy a zhodnocení nemovitého majetku, který je pronajat společnosti a CZ Bohuňovice s.r.o. v celkové výši ,- Kč (bez DPH s nárokem na odpočet). V r bylo čerpáno pojistné plnění od pojišťovny Genarali ve výši ,- Kč za prasklé vodovodní potrubí v budově. V roce 2013 nebyly mezi obcí Bohuňovice a společností CZ Bohuňovice, s.r.o. uzavřeny žádné další smlouvy ani dodatky ke stávajícím smlouvám. 12

Obec Bohuňovice IČ : 00298697 DIČ : CZ00298697 6.května 109, 78314 Bohuňovice. Závěrečný účet obce ZA ROK 2015

Obec Bohuňovice IČ : 00298697 DIČ : CZ00298697 6.května 109, 78314 Bohuňovice. Závěrečný účet obce ZA ROK 2015 Obec Bohuňovice IČ : 00298697 DIČ : CZ00298697 6.května 109, 78314 Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2015 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Alena Zapalačová, účetní Mgr. Jiří Slepica, starosta obce

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 IČ 00240851 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

N á v r h. Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond ,75Kč

N á v r h. Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond ,75Kč N á v r h Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2015. Závěrečný účet roku 2015 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010

Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Závěrečný účet Obce Milotice nad Opavou za rok 2010 Na základě 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, je povinnost obce zpracovat údaje o

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 1 Přílohy : Příloha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA HROB ZA ROK 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah závěrečného účtu města : 1. údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012

Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Návrh závěrečného účtu městyse Načeradec za rok 2012 Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 43 zákona a souvisejícího právního předpisu 17 a 22a zákona č.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k plnění V Kč Č.Ř. rozpočet opatření

Více

Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 586 obyvatel.

Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 586 obyvatel. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce KOLEČ za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 721974240,

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu obce Dyje za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE D Y J E ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Dyje

Více

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč Závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2007 Upravený rozpočet města Rtyně v Podkrkonoší předpokládal: - příjmy 37 119,23 tis. Kč - výdaje 34 849,90 tis. Kč - financování -2 269,33

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2014 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2014 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2011 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2011 dle schváleného rozpočtu, který

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH

Městys Vrchotovy Janovice IČ Vrchotovy Janovice 2 tel.: , NÁVRH Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2014 podle 17 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Obec Mšecké Žehrovice Závěrečný účet za rok 2015 sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00244104 Právní forma Obec Obec Mšecké Žehrovice Mšecké Žehrovice čp.77 27064 Mšecké Žehrovice

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Závěrečný účet obce za rok 2009

Závěrečný účet obce za rok 2009 Závěrečný účet obce za rok 2009 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17 zveřejňuje obec Bystřec závěrečný účet obce za rok 2009. 1)Plnění příjmů a výdajů za rok

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ:

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012

Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 Návrh Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2012 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 ( údaje jsou v tis.kč) Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2012 dle schváleného rozpočtu, který

Více

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce

Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Obec Blešno IČO 45978638 Závěrečný účet za rok 2007 (v rozpočtovém hospodaření), finanční vypořádání a finanční situace obce Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů - zůstatek z předchozích let 3 732 009,51

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Závěrečný účet obce Soběšice za rok 2008 17 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 (údaje jsou v Kč)

Více

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940 Obec Lovčovice, Lovčovice 12, 675 31 Jemnice IČO: 48527432 e-mail: lovcovice@email.cz č.ú. 7100009231/7940 Návrh závěrečného účtu Obce Lovčovice za rok 2014. Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok 2015

OBEC MALETÍN IČO: Závěrečný účet obce za rok 2015 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2015 Legislativní rámec: zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákon č. 128/200 Sb., o obcích zákon č. 320/2001 Sb., o

Více

Závěrečný účet obce za rok 2015

Závěrečný účet obce za rok 2015 Závěrečný účet obce za rok 2015 Dne 3.12.2014 byla usnesením zastupitelstva obce stanovena pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015. Rozpočet obce Starý Vestec na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2015 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč) Závěrečný účet města Vamberk za rok 2015 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč) Schválený rozpočet

Více

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015

Závěrečný účet. Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Tísek za rok 2015 / zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011. (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE CVRČOVICE ZA ROK 2016 Sestavený dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsah: 1) Plnění rozpočtu 2) Vyúčtování dotací 3) Zpráva o výsledku hospodaření

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Počet obyvatel k : Koleč - 540, Mozolín - 30, Týnec Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 597 obyvatel.

Počet obyvatel k : Koleč - 540, Mozolín - 30, Týnec Obec Koleč s částmi Mozolín a Týnec má k celkem 597 obyvatel. Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce KOLEČ za rok 2012 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 V Drnovicích dne 5. 4. 2012 Zpracovala: Anna Trubáková Schválil: Mgr. Petr Ducháček Vyvěšeno dne:... 26. 4. 2012 Zveřejněno dálkovým přístupem dne:... 26. 4. 2012

Více