Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014."

Transkript

1 Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne Zveřejněno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne:

2 O B S A H Obecné údaje..str Údaje o plnění příjmů a výdajů str. 2 1a) Příjmy.str.2,3 1b) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu...str.3,4 1c) Rozpočtové výdaje.str. 4,5,6 2. Poskytnuté neinvestiční transfery str.6,7 3. Směna pozemků...str.7 4. Prodej pozemků str.7 5. Dokončené investice v r str.8 6. Nedokončené investice v r str.8 7. Sociální fond obce str.8,9 8. Fond rozvoje bydlení str.9 9. Finanční rezerva na rekultivaci skládky str.9, Inventarizace majetku a závazků obce..str Schválení závěrky a výsledku hospodaření za r PO ZŠ a MŠ Bohuňovice.str Inventarizace majetku a závazků PO ZŠ a MŠ Bohuňovice k str Hospodářská činnost obce...str Zatížení majetku zástavním právem..str Přijaté úvěry str Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 str Zhodnocení finančního hospodaření obce...str Zhodnocení finančního hospodaření PO ZŠ a MŠ Bohuňovice..str Zhodnocení finančního hospodaření CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice str.11 Přílohy: 1.Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 M 2. Tabulky vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 3. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 v plném znění

3 Závěrečný účet obce Bohuňovice za rok zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Pro obsáhlost materiálů je v plném rozsahu Závěrečný účet Obce Bohuňovice za rok 2013 vyvěšen na elektronické desce obce Bohuňovice a dále k nahlédnutí na obecním úřadě. Zkrácená verze závěrečného účtu : Obecné údaje: Název: Obec Bohuňovice Sídlo: 6. května 109, Bohuňovice Právní forma: Obec Územně samosprávný celek IČ: DIČ: CZ Od je Obec Bohuňovice zaregistrovaná jako plátce DPH Starosta: Ing. Jiří Petřek Místostarosta: Petr Šimša Předseda kontrolního výboru: Ing. Marek Malaska Předseda finančního výboru: Zbyněk Cenkl Počet členů zastupitelstva: 15 Počet členů rady: 5 Prům.přepočt.počet zaměstnanců: 13,65 Rozvahový den: Organizační struktura: uvedena na Počet obyvatel k : Orgány obce : Obecní policie Zřízená příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola, Pod lipami 210, Bohuňovice Ředitelka Mgr. Jana Divišová IČ Založené subjekty: CZ Bohuňovice s.r.o., 6. května 616, Bohuňovice, IČ , DIČ CZ Majetková účast obce Bohuňovice 100% Od provozuje CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice Kino Bohuňovice na základě smlouvy o nájmu a smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v Kině Bohuňovice. Od provozuje CZ Bohuňovice s.r.o. Kulturní dům na základě smlouvy o nájmu a smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v kulturním domě. Členství obce v : Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy,přispivatel do Regionálního fondu pro přípravu projektů střední Moravy - IČ Spolek pro obnovu venkova, Bělotín IČ Svaz měst a obcí ČR Praha IČ Sdružení střední Moravy, Prostějov IČ MAS Šternbersko o.p.s. Šternberk IČ Mikroregion Olomoucko (volné seskupení bez právní subjektivity) Mikroregion Šternbersko (volné seskupení bez právní subjektivity) Obec Bohuňovice nemá žádný podíl na majetku v organizacích jejíchž je členem. 1

4 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Rozpočet obce Bohuňovice byl schválen zastupitelstvem obce dne na 22. jednání ve vyrovnané výši 45, ,- Kč dle předloženého návrhu. v tis. Kč Příjmy Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet Plnění Tř. 1 - Daňové příjmy , , , ,51 Tř. 2 Nedaňové příjmy 5.198,32 200, , ,50 Tř. 3 Kapitálové příjmy 0, , , ,76 Tř. 4 Přijaté transfery , , , ,01 Příjmy celkem: , , , ,78 po konsolidaci Výdaje Tř. 5 Běžné výdaje , , , ,39 Tř.6 - Kapitálové výdaje , , , ,89 Výdaje celkem: , , , ,28 po konsolidaci Tř. 8 - Financování 500, ,50 Financování celkem 500, ,50 po konsolidaci V průběhu roku 2013 byla zastupitelstvem obce schválena čtyři rozpočtová opatření. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě výkaz FIN 2-12 M. 1a) Příjmy Daňové příjmy tř. 1 na rok 2013 byly rozpočtovány na základě předpokládaných rozpočtů Ministerstva financí, daňové kalkulačky Svazu měst a obcí, konzultace s ekonomickým odborem Krajského úřadu a na základě výsledků plnění rozpočtu roku V každém případě jde o odhad. Rozpočet na rok , ,- Kč, během roku upraveno na 26, ,- Kč, skutečně dosažené příjmy jsou 26, ,- Kč. Nedaňové příjmy tř. 2 rozpočet 5, ,- Kč, během roku upravený 5, ,- Kč, skutečné plnění 5, ,- Kč. Jedná se především o : Odd stočné od obyvatel a obce Hlušovice 1, , pronájmy obecních bytů , příjmy ze školného za r , odvody PO (odpisy) , příjmy z pronájmu nebytových prostor , pronájmy hrobových míst ,- 2

5 Odd příjmy z poskytování internetu , pronájmy pozemků , pronájem optické datové sítě 1, , prodej DHM a DDHM majetku , pojistné náhrady( vytopení CZ Bohuňovice a poškození auta občanovi) , prodej pozemků , svoz komunál. odpadů od obcí a místních podnikatelů a firem , pokuty udělené obecní policií 7.600, poskytování služeb (rozvoz obědů, kopírování,hlášení,obecní ples,služby v domě pro seniory) , příjmy z úroků ,- Kapitálové příjmy tř přijatý dar od pana Milana Staroštíka z Brazílie, dárce si vymínil použít dar na rekonstrukci domu pro seniory. Investiční transfery (přijaté dotace) tř. 4 Rozpočet 13, ,-, upraveno a čerpáno 14, , Příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu prostřednictvím Ol.Kraje ,- Kč 4121 Od obce Hlušovice dle smlouvy na společnou jednotku JSDH ,- Kč 4121 Od obce Hlušovice, školné za rok ,- Kč 1b) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery 4213 ÚZ zbytek dotace na Modernizaci a intenzifikaci ČOV ze SFŽP ,21 Kč 4216 ÚZ zbytek dotace na Modernizaci a intenzifikaci ČOV z EU Fond soudržnosti 1, ,73 Kč 4213 ÚZ zateplení domu pro seniory ze SFŽP ,03 Kč 4216 ÚZ zateplení domu pro seniory z EU Fond soudržnosti ,71 Kč 4213 ÚZ Vodojem ze SFŽP ,21 Kč ÚZ Vodojem z EU Fond soudržnosti 9, ,84 Kč 4213 ÚZ Zametací stroj, ze SFŽP ,- Kč 4216 ÚZ Zametací stroj, z EU Fond soudržnosti 1, ,- Kč 4216 ÚZ Malometrážní byt z MMR ČR ,- Kč Neinvestiční transfery ÚZ Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR ,-, upraveno a čerpáno ,- Kč 4111 ÚZ dotace na volbu prezidenta ČR ,-, upraveno a čerpáno ,- Kč 4116 ÚZ dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce z EU ,80 Kč 4116 ÚZ dotace z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ,20 Kč 4116 ÚZ dotace na Knihovna 21.století Ministerstvo kultury 6.000,- Kč 4122 ÚZ dotace na výdaje JSDH z MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím Ol.kraje , ÚZ dotace pro JSDH (žebřík) - z Ol.kraje ,- Kč 3

6 Výše uvedené investiční a neinvestiční transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky na volbu prezidenta ČR v částce 6.699,- Kč a na volby do poslanecké sněmovny PČR v částce 3.920,- Kč byly vráceny do státní rozpočtu. Tabulky finančního vypořádání zasílané poskytovatelům dotací jsou uloženy na obecním úřadu. 1c) Rozpočtové výdaje Odd Lesní hospodářství, rozpočet byl 0,-, upraveno a čerpáno ,- Kč nové zalesnění lesního pozemku (dle rozhodnutí ČIŽP) Silnice, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,-, vyšší čerpání hlavně na opravu místních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací, rozpočet 2, ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč, nižší čerpání především z důvodu smluvní splatnosti faktur firmy MODOS a.s. Olomouc až v roce Pitná voda, rozpočet 13, ,- Kč, upraveno a čerpáno 15, ,- Kč. Vyšší čerpání především z důvodu opoždění stavby vodojemu v roce 2012, akce zahájena až v r. 2013, v rozpočtu přesunuto do r Odvádění a čištění odpadních vod, rozpočet 4, ,- Kč, upraveno a čerpáno 4, ,- Kč, vyšší čerpání u pol elektr. energie, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno 1, ,- Kč, vyšší spotřeba na ČOV. Nižší čerpání u pol rozpočet 3, ,- Kč upraveno a čerpáno 2, ,- Kč 3113 Základní školy, rozpočet 3, ,- Kč, upraveno a čerpáno 2, ,- Kč. Nižší čerpání především u pol opravy rozpočet ,-,čerpáno 0,- Kč, Především z důvodu neuskutečnění parkovacího zálivu u ZUŠ, ostatní opravy provedla Základní škola v rámci příspěvku od obce Základní umělecké školy rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,43 Kč. Vyšší čerpání u pol rozpočet 0,- upraveno a čerpáno ,- Kč výměna oken v LŠU Činnosti knihovnické, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Vyšší čerpáno u pol rozpočet 0,-, upraveno a čerpáno ,- nákup nového nábytku do obecní knihovny Ostatní záležitosti kultury koncerty vážné hudby, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Pol rozpočet 5.000,- Kč, čerpáno 0,- Kč, pol faktury za koncerty rozpočet ,- Kč čerpáno ,- Kč Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.podvědomí rozpočet ,- Kč, Upraveno a čerpáno ,- Kč. Nižší čerpání u pol opravy-rozpočet ,- upraveno a čerpáno ,- Kč Ostatní záležitosti kultury Sbor pro občanské záležitosti, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč, nižší čerpání především u pol (drobné dárky na vítání občánků) rozpočet ,- Kč upraveno a čerpáno ,- Kč Sportovní zařízení v majetku obce, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno 1, ,- Kč. Vyšší čerpání především u pol opravy rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno 1, ,- Kč, oprava tenisových kurtů ,- Kč, osvětlení tenis.kurtů ,- Kč, regenerace fotbalového hřiště ,- Kč Ostatní zájmová činnost, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Příspěvek na plesy zájmovým skupinám ,- Kč Příspěvek na soutěž ČSZ Rozkvetlé Bohuňovice 2.800,- Kč Příspěvek Klubu setkávání 5.000,- Kč Příspěvek TJ Sokol na turnaj mladých fotbalistů v Německu ,- Kč. Snížení příspěvku zájmovým skupinám, ,- Kč 3525 Hospice,rozpočet 8.000,-, čerpáno 8.000,- Hospic na Svatém Kopečku Neinvestiční transfery obč. sdružením, rozpočet 0,- upraveno a čerpáno 5.000,- Kč 4

7 Asociace rodičů a přátel postižených dětí,prostějov 1.000,- Kč Asociace rodičů a přátel postižených dětí Ostrava 2.000,- Kč Středisko rané péče SPRP Olomouc 2.000,- Kč Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu- z Fondu rozvoje bydlení, rozpočet ,- Čerpáno ,- Kč p. Kamil Thünel Bytové hospodářství rozpočet 2, ,- Kč, upraveno a čerpáno 2, ,98 Jedná se především u pol o výstavbu nového malometrážního bytu v uličce ke Hřbitovu 2, ,23 Kč. Odd Nebytové hospodářství- rozpočet 2, ,- Kč, upraveno a čerpáno 1, ,- Kč Pol budovy stavby rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno 0,- Kč. Pol pokrytí provozní ztráty CZ Bohuňovice s.r.o. stř. Kino ,60 Kč Středisko kulturní dům pokrytí provozní ztráty ,05 Kč, Dotace na provoz CZ Bohuňovice s.r.o ,- Kč Celkem za pol , ,65 Kč. Pol opravy, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč Jedná se především o opravy v CZ Bohuňovice s.r.o.: Opravy dveří ,- Kč, schodiště ,- Kč, žlabů ,- Kč, nátěry kovových konstrukcí ,- Kč, roční opravy firmou IDOP a.s ,- Kč, opravy instalaterské ,- Kč., opravy na pevně zabudovaném majetku ,- Kč, překotvení ocel. zábradlí ,- Kč, havárie vodovodního potrubí ,- Kč. Pol služby, rozpočet ,- upraveno a čerpáno ,- Kč. Jedná se především o : Průkazy energetické náročnosti /kult.dům,dům služeb,dům pro seniory) ,- Kč, Energetický audit dům služeb, ubytovna ,- Kč Rozpočet výměna oken dům služeb a ubytovna 3.000,- Kč Monitorovací zpráva udržitelnosti projektu kult.dům 4.840,- Kč. Pol drobný hmot.dlohodob. majetek rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč shrnovací stěny v kulturním domě materiál, rozpočet ,-, upraveno a čerpáno ,- Kč interiérové obklady v Centru zdraví ,- Kč Odd Veřejné osvětlení rozpočet 1, ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Pol rozpočet ,- Kč, čerpáno pouze ,- Kč. Odd pohřebnictví, rozpočet 3.000,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Pol sociální pohřeb, 8.068,- Kč, pol zaměření polohopisu a výškopisu hřbitova 6.900,.- Kč. Odd komunální služby a územní rozvoj, rozpočet 4, ,- Kč, upraveno a čerpáno 5, ,- Kč. Navýšení především u pol rozpočet 0,- Kč upraveno a čerpáno 2, ,- Kč nákup zametacího stroje, Pol budovy,haly a stavby rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Pol opravy, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Pol konzultační,právní a poradenské služby, rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč studie pro veřejné projednávání-průtahy obcí. Odd Sběr a svoz komunálních odpadů, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Odd Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpá ,- Kč. Odd Ostatní nákládání s odpady (torba rezervy na rekultivaci skládky) rozpočet ,- upraveno a čerpáno ,- Kč. Odd Péče o vzhled obcí a veř.zeleně- rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Odd Veřejně prospěšné práce, rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč na tři pracovníky z Úřadu práce. Odd Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi, rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno 7.000,- 5

8 Pol Charita Šternberk 4.000,- Kč, Charita Bohuňovice 3.000,- Kč. Odd Domovy se zdravot.postižením, rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno 2.000,- Kč Pol Domov důchodců Červenka. Odd Bezpečnost a veřejný pořádek rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno 1, ,- Navýšení rozpočtu především u pol nákup nového automobilu Škoda Roomster pro obecní policii v hodnotě ,- Kč. Odd Požární ochrana, dobrovolná část rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč. Navýšení především u pol odměny za zásah JPO II mimo obec, rozpočet ,-, upraveno a čerpáno ,- Kč. Pol drobný dlouhodobý majetek, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč, jedná se především o pořízení z dotace Pol materiál, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,-, jedná se především o pořízení z dotace. Odd Pol povinné pojištění JPO II rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč Pol služby, rozpočet 8.000,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč, (revize vyprošťovacího zařízení NARIMEX). Odd Volby do parlamentu PSČR rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč Odd Volba prezidenta České republiky rozpočet 0,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Kč Odd Činnost místní správy, rozpočet 5, ,- Kč, upraveno a čerpáno 4, ,- Kč. Odd Pojištění funkčně nespecifikované, rozpočet ,- Kč, upraveno a čerpáno ,- Pol pojištění majetku převedeno z paragrafu ,- Kč. 2. Poskytnuté neinvestiční transfery Pol.5213 CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice IČ dotace na provoz ,- Kč pokrytí provozní ztráty středisko kult.dům (záloha) ,- Kč vyúčtování provozní ztráty středisko kult.dům r ,05 Kč pokrytí provozní ztráty středisko Kino ,- Kč vyúčtování provozní ztráty středisko Kino r ,40 Kč Střední škola a základní škola DC 90 s.r.o. Olomouc IČ Příspěvek na hlavní činnost 3.000,- Kč Pol Domov důchodců Červenka IČ , příspěvek na hlavní činnost.2.000,- Kč Spolek pro obnovu venkova ČR Bělotín, IČ ,roční příspěvek.2.000,- Kč MAS Šternbersko o.p.s.šternberk, IČ , vklad ,- Kč Pol Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Radost Prostějov,o.s. IČ , příspěvek na hlavní činnost 1.000,- Kč Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Stonožka Ostrava o.s. IČ , příspěvek na hlavní činnost 2.000,- Kč Středisko rané péče SPRP Olomouc, IČ ,přísp.na hlav.činnost.2.000,- Kč Pol TJ Sokol Bohuňovice, IČ ,příspěvek na činnost ,- Kč Český svaz chovatelů Bohuňovice, IČ ,- Kč Raft klub Bohuňovice IČ ,- Kč Western club Bohuňovice IČ ,- Kč Šachový kroužek Bohuňovice, volné sdružení ,- Kč Honební společenstvo Bohuňovice, IČ ,- Kč Sbor dobrovolných hasičů Trusovice IČ ,-Kč Sbor dobrovolných hasičů Bohuňovice IČ ,- Kč 6

9 HC VOLVO Bohuňovice, volné sdružení ,- Kč Bohuňovické mažoretky o.s. IČ ,-Kč Chovatelé poštovních holubů, volné sdružení ,- Kč Pol Český svaz zahrádkářů, volné sdružení ,- Kč Svaz žen Bohuňovice, volné sdružení ,-Kč Mateřské centrum Kuličky o.s. Bohuňovice IČ ,-Kč ROTOR LBT Bohuňovice 9.100,-Kč Český rybářský svaz Domašov nad Bystřicí IČ ,-Kč SDH Trusovice IČ , příspěvek na nájem hasičské zbrojnice ,-Kč SDH Trusovice IČ , příspěvek na oslavy 70.výročí založení ,-kč Český svaz zahrádkářů Boh. Příspěvek na soutěž Rozkvetlé Bohuňovice 2.800,-Kč Charita Bohuňovice, volné sdružení.3.000,-kč Klub setkávání Bohuňovice, volné sdružení 5.000,-Kč Pořadatelé folklorní slavnosti Matičky ,-Kč Charita Šternberk IČ ,-Kč TJ Sokol Bohuňovice IČ ,příspěvek na turnaj mladých fotbalistů ,-kč TJ Sokol Bohuňovice IČ , příspěvek na ples ,-kč SDH Bohuňovice, IČ , příspěvek na ples ,-kč Honební společenstvo Bohuňovice, IČ ,příspěvek na ples 6.000,-Kč SDH Trusovice,IČ , příspěvek na maškarní ples 6.000,-Kč SDH Trusovice,IČ , příspěvek na papučový ples ,-kč Regionální agentura pro rozvoj stř.moravy IČ ,-Kč Svaz měst a obcí ČR Praha IČ ,čl. příspěvek.6.808,-kč Hospic na Svatém kopečku IČ , příspěvek na hlavní činnost 8.000,-Kč Pol Knihovna města Olomouce PO, IČ ,nákup knih do obec.knihovny ,-kč Pol Sdružení obcí střední Moravy Prostějov IČ ,-Kč Pol Statutární Město Olomouc, IČ ,vyřízení přestupků v KPP ,-Kč Pol Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice IČ , ,-Kč Všichni příjemci podpory plně využili příspěvek a poskytnuté transfery dle smluv o příspěvku byly řádně vyúčtovány nejpozději k Směna pozemků Směna pozemků obce Bohuňovice a ZD Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice IČ dle směnné smlouvy ze dne ,- Kč. Směna schválena zastupitelstvem obce na 23. zasedání Prodej pozemků Prodej firmě Rolux žaluzie s.r.o. Bohuňovice IČ dle kupní smlouvy z ,- Kč. Prodej 410 m2 schválen zastupitelstvem obce na 26.zasedání Prodej firmě Pálenice Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice, IČ dle kupní smlouvy ze dne ,- Kč. Prodej 480m2 schválen zastupitelstvem obce na 26. zasedání Prodej paní Ireně Sýkorové, Bohuňovice dle kupní smlouvy ze dne ,- Kč. Prodej 16 m2 schválen zastupitelstvem obce na 22. zasedání dne Prodej panu Ladislavu Hádělovi, Bohuňovice, dle kupní smlouvy ze dne ,- Kč. Prodej schválen zastupitelstvem obce na 4. zasedání 2011 dne Prodej Zdeňkovi a Martě Crhákovým, Bohuňovice dle kupní smlouvy ze dne ,- Kč. Prodej schválen zastupitelstvem obce na 9. zasedání dne

10 Prodej firmě Hydraulikservis I s.r.o. Bohuňovice, IČ dle kupní smlouvy ze dne ,- Kč. Prodej 58 m2 schválen zastupitelstvem obce na 27. zasedání dne Dokončené investice v roce 2013 Modernizace a intenzifikace ČOV, pořízeno částečně z dotace. EU- Fond soudržnosti 85% uznatelných nákladů.. 14, ,43 Kč Státní fond životního prostředí ČR 5% uznatel.nákladů ,29 Kč Vlastní zdroje obce.. 7, ,15 Kč Náklady celkem:.22, ,87 Kč Vodojem Částečně pořízeno z dotace EU-Fond soudržnost 85 % uznatelných nákladů..9, ,84 Kč Státní fond životního prostředí 5 % uznatelných nákladů ,21 Kč Vlastní zdroje obce 3, ,41 Kč Náklady celkem:..13, ,46 Kč Dům pro seniory zateplení Částečně pořízeno z dotace EU Fond soudržnosti 85 % uznatelných nákladů ,71 Kč Státní fond životního prostředí 5% uznateln.nákladů ,03 Kč Vlastní zdroje obce ,07 Kč Náklady celkem: 1, ,81 Kč 7. Nedokončené investice v roce 2013 Zametač Částečně pořízeno z dotace EU- Fond soudržnosti 85 % uznatelných nákladů.1, ,- Kč Státní fond životního prostředí 5% uznatelných nákladů ,- Kč Vlastní zdroje obce ,- Kč Náklady celkem...2, ,- Kč K zatím nezařazeno do užívání Malometrážní byt Částečně pořízeno z dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ,- Kč Vlastní zdroje obce ,12 Kč Náklady k celkem ,12 Kč K zatím nezařazeno do užívání 7. Sociální fond obce Sociální fond je zřízen na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 ve znění pozdějších předpisů. Tvorba fondu: Zůstatek fondu z r ,60 Kč Příděl z hrubých mezd zaměstnanců ,- Kč Úroky z bankovních účtů..78,61 Kč 8

11 Celkem: ,21 Kč Čerpání fondu: Příspěvek na penzijní připojištění ,- Kč Příspěvek na obědy ,- Kč Příspěvek na ošatné ,- Kč Příspěvek na dovolenou ,- Kč Věcný dar 20 let u organizace ,- Kč Poplatky z bankovního účtu 3.180,- Kč Celkem: ,- Kč Zůstatek sociálního fondu k : , ,- = ,21 Kč 8. Fond rozvoje bydlení Tvorba fondu: Zůstatek fondu z roku ,36 Kč Úroky z půjček.4.755,- Kč Úroky z bankovního účtu 613,25 Kč Celkem: ,61 Kč Použití fondu : Poplatky z bankovního účtu 1.553,- Kč Celkem: ,61 Kč Stav bankovního účtu k FRB k ,61 Kč Stav účtu 469 (půjčky) k ,- Kč Celkem: ,61 Kč Stav bankovního účtu spolu s nesplacenými půjčkami se rovná stavu fondu rozvoje bydlení. V roce 2013 byla z fondu rozvoje bydlení poskytnuta jedna půjčka a to panu K. Thünelovi z Bohuňovic ve výši ,- Kč. V roce 2013 bylo z půjček splaceno včetně úroků ,- Kč. 9. Finanční rezerva na rekultivaci skládky Dle 49 odst. 1 zákona 185/2001 Sb. o odpadech je povinností provozovatele skládky vytvářet finanční rezervu na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu. Provozovatel skládky je povinen zřídit ode dne účinnosti zákona zvláštní vázaný účet pro účely ukládání peněžních prostředků k vytváření rezervy. Prostředky finanční rezervy nemohou být předmětem nařízení a provedení výkonu rozhodnutí ani zahrnuty do konkurzní podstaty provozovatele skládky nebo jejich právních nástupců. 9

12 Výše finanční rezervy činí: a) 100,- Kč za 1 tunu uloženého komunálního odpadu b) 35,- Kč za 1 tunu uloženého ostatního odpadu ukládaného jako technologický materiál. Tvorba finanční rezervy v roce 2013: Zůstatek z roku , ,01 Kč Odvod za uložený komunální a ostatní odpad ,50 Kč Úroky z bankovního účtu ,22 Kč Poplatky z bankovního účtu ,- Kč Celkem:.2, ,73 Kč Stav finanční rezervy k , ,73 Kč 10. Inventarizace majetku obce Na základě příkazu starosty obce ing. Jiří Petřeka byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků k Inventarizaci zajistila ústřední komise a jedna dílčí komise a likvidační komise. Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen starostou obce Ing. Jiřím Petřekem dne Podrobná inventarizace je k nahlédnutí na obecním úřadě. 11. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2013 PO Základní školy a Mateřská školy Bohuňovice Rada obce schválila dne výsledek hospodaření právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice ve výši ,82 Kč a jeho převedení do rezervního fondu. Rada obce schválila dne účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice za rok Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace je založena na obecním úřadě 12. Inventarizace majetku PO ZŠ a MŠ k K byla provedena na příkaz ředitelky Mgr. Jany Divišové řádná inventarizace majetku a závazků PO MŠ a ZŠ Bohuňovice. Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace je uložena na obecním úřadě. 13. Hospodářská činnost obce Obec Bohuňovice neprovozuje hospodářskou činnost. 14. Zatížení majetku zástavním právem Obec Bohuňovice nemá žádný majetek zatížen zástavním právem 15. Přijaté úvěry Obec Bohuňovice nemá žádné přijaté úvěry 16. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Bohuňovice za rok 2013 Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje zastoupený kontrolory: Ing. Marie Buďová, Ing. Iveta Bejdáková, Bc. Marie Jakubcová. 10

13 Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Bohuňovice za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) ( 10 odst.3 písm. b) zákona): - Účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace za rok 2012 nebyla schválena nejpozději do Zhodnocení finančního hospodaření obce Obec hospodařila v roce 2013 dle schváleného vyrovnaného rozpočtu. Zastupitelstvo obce upravilo rozpočet během roku celkem třikrát. Zastupitelstvo obce pověřilo radu obce prováděním rozpočtových opatření před koncem roku, která jsou během roku schvalována zastupitelstvem obce a současně radě uložilo informovat zastupitelstvo obce o všech rozpočtových opatřeních, která před koncem roku 2013 provedla na základě pověření. Toto pověření rada obce využila ve formě 4. upraveného rozpočtu. Rozpočtová opatření během roku byla na straně příjmů prováděna především z důvodu přijatých dotací a upřesnění plánovaných daňových příjmů, na straně výdajů se rozpočet měnil v návaznosti na výsledky výběrových řízení a upřesňování skutečných výdajů během roku. Hospodaření obce skončilo přebytkem. Na běžných účtech obce bylo k celkem ,38 Kč. Kontokorentní úvěr sjednaný ve výši 8 mil. Kč u Sberbank CZ a.s. nebyl přes přechod roku čerpán. 18. Zhodnocení finančního hospodaření PO ZŠ a MŠ Bohuňovice Obec Bohuňovice je zřizovatelem právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice, příspěvková organizace, IČO se sídlem Pod Lipami 210. Základní škole a Mateřské škole Bohuňovice je na základě zřizovací listiny svěřen k užívání (do správy) obecní majetek. Právnímu subjektu poskytuje obec ze svého rozpočtu příspěvek na provoz. Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice hospodařila v souladu se schváleným finančním plánem. Obec Bohuňovice v roce 2013 nerealizovala v budově základní školy investice či velké opravy mimo příspěvek na provoz poskytnutý organizaci. Příspěvková organizace požádala během roku jedenkrát zřizovatele o schválení použití vlastních fondů na konkrétní výdaje a rada žádost akceptovala. Příspěvková organizace ukončila rok 2013 s přebytkem ve výši ,82 Kč. Tento přebytek hospodaření byl v plné výši převeden do rezervního fondu. Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Bohuňovice schválila rada obce dne Zhodnocení finančního hospodaření CZ Bohuňovice s.r.o. Bohuňovice Obec Bohuňovice je zakladatelem a jediným společníkem obchodní společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o., IČO se sídlem Bohuňovice, 6. května č.p. 616, PSČ Ve vztahu k obchodní společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. je Obec Bohuňovice jediným společníkem. Centrum zdraví Bohuňovice je provozováno od května Prostřednictvím obecní společnosti CZ Bohuňovice s.r.o. od r (zápis do OR ). Společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. hospodaří zcela samostatně, její valnou hromadou je v souladu se zákonem o obcích rada obce. 11

14 Hospodaření společnosti je rozděleno na 3 střediska. Středisko 1CZ je Centrum zdraví s ubytovacím křídlem, středisko 2KINO je místní kino a středisko 3KD je Kulturní dům. V r byl rozhodnutím zastupitelstva schválen v rámci rozpočtu obce na r příspěvek na provoz střediska 1CZ ve výši 500 tis. Kč. Od provozuje CZ Bohuňovice, s.r.o. Kino Bohuňovice, a to na základě Smlouvy o nájmu a Smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v Kině Bohuňovice. V roce 2013 činila dotace na pokrytí prokazatelné ztráty celkem ,16 Kč (zúčtovatelná záloha byla ,- Kč). Od 1.května 2010 provozuje CZ Bohuňovice, s.r.o. i Kulturní dům, a to na základě Smlouvy o nájmu a Smlouvy o poskytnutí dotace na pokrytí ztráty z činností spojených s uspokojováním kulturních potřeb občanů obce v Kulturním domě. V roce 2013 činila dotace na pokrytí prokazatelné ztráty Kulturního domu celkem ,01 Kč(zúčtovatelná záloha byla ,- Kč). V r obec Bohuňovice přijala od společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o. celkem ,- Kč (nájemné za všechna 3 střediska bez DPH). Účetní závěrku společnosti za uplynulý rok projednává dozorčí rada společnosti a následně ji projednává a schvaluje rada obce Bohuňovice, která vůči společnosti plní roli valné hromady. Za účetní rok 2013 dosud tyto operace neproběhly. Obec Bohuňovice je vlastníkem nemovitého majetku, v němž sídlí a kde provozuje svou podnikatelskou činnost společnost CZ Bohuňovice, s.r.o. na základě nájemní smlouvy, sjednané v souvislosti se založením společnosti. Většina movitého majetku v pronajatých prostorách střediska 1CZ je v majetku společnosti CZ Bohuňovice, s.r.o., movitý majetek ve střediscích 2KINO a 3KD je v majetku obce. Během roku 2013 byly v souvislosti s oslavou 10. výročí otevření Centra zdraví rozsáhlejší opravy a zhodnocení nemovitého majetku, který je pronajat společnosti a CZ Bohuňovice s.r.o. v celkové výši ,- Kč (bez DPH s nárokem na odpočet). V r bylo čerpáno pojistné plnění od pojišťovny Genarali ve výši ,- Kč za prasklé vodovodní potrubí v budově. V roce 2013 nebyly mezi obcí Bohuňovice a společností CZ Bohuňovice, s.r.o. uzavřeny žádné další smlouvy ani dodatky ke stávajícím smlouvám. 12

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více