enovem, aneb kudy na procházku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "enovem, aneb kudy na procházku"

Transkript

1 Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme, co radostného nám asi pøinese. Tak jako rok 2011 i na e procházky enovem pomalu konèí. Dnes v ak nepùjdeme jen tak na procházku, ale vydáme se pì ky rovnou do koly, k pøíbuzným, do práce. Døíve si v ak je tì zodpovíme správnou odpo- tomu tak v dycky. Lidé obyèejní, a co si budeme nalhávat, tìch byla, je a bude v dycky vìt ina, byli zvyklí chodit pì ky a èasto i velmi daleko. Tak tøeba známý slezský rebel Ondra Foltýn ( ijící v 18. století) se pro uhájení své pravdy vydal pì ky a do Vídnì, a to dokonce 2x. A zdaleka nebyl sám, kdo se na takovouto procházku vydal. Obrázek è. 1 Bosé dìti. vìï na otázku z minulého kola, kde byla uveøejnìna fotografie, na které jste mìli poznat kapli církve evangelické, která se nachází v místní èásti Na Sedlácích. Výhercem poukázky na nákup knihy v hodnotì 200 Kè se stává p. Anna Kopecká. Dne ní uspìchaná doba má bohu el blí e k virtuálním procházkám, jaké jsme dosud vídali pouze ve sci-fi filmech. Nebylo v ak Pøi rozmachu prùmyslu a vzniku achet ve zdej ím kraji bylo zcela bì né, e chlapi chodili do práce na achtu pì ky. Pan Antonín Zegzulka (opis z farní kroniky) vzpomíná: Ze enova chodili pì ky havíøi do Zárubku na achtu do práce. Tenkrát je tì nejezdily autobusy ani vlaky a proto museli choditi úzkou cestièkou, která byla mezi rybníky. Cesta, po které teï jezdí autobusy, tenkrá- te je tì nebyla. Pì ky chodili od jara do podzimu, jen skuteènì fyzicky zdatní mu i a pøíkladnì ze Sedli jim cesta trvala asi hodinu. Ani dìti nechodily jinak ne po svých, a to èasto je tì na konci 19. století bosé, jak je mo no dolo it historickými fotografiemi (viz obr. è. 1). Inu, mìní se lidé, i tváø samotného enova se mìní. Tak u na procházce enovem nepotkáte zaniklou kovárnu, mlýn, palírnu ani enovské chaloupky, o kterých tak pùvabnì ve své kronice pí e p. F. Koláø: enovské chaloupky, jak jste mi milé, jak jste mi drahé. indelem kryté, hrbené, staré, øeknìte v em! Proè mlèíte? Co vás v dy míjely radosti jaré? Jistì v dobách dávných sná ely jste bídu. Vy staré chatrèe, kolébky slezského lidu!!! Dne ní poslední otázka se vá e k budovì, kterou vidíte na obrázku è. 2. Jedná se o tzv. Betlémek. Tento domek byl zakoupen kolem r p. p. A. Monczkou a darován chudým enovským obèanùm jako chudobinec. A my se ptáme, kde v enovì tento Betlémek stával? Je tì malá nápovìda znalcùm místních historických pomìrù v jeho blízkosti stávala hospoda, které se øíkalo Zajíèka. Za tuto otázku a fotografii dìkujeme jednomu pozornému ètenáøi Obì níku. Své odpovìdi posílejte, nebo doneste, na adresu knihovny (ul. Kostelní è. 128, enov) nebo a to nejpozdìji do konce mìsíce listopadu. Napi te nám, prosím, jestli se vám procházky po enovì líbily, a o èem by jste na stránkách Obì níku rádi èetli pøí tí rok. Obrázek è. 2 Kde stával Betlémek? ENOVSKÝ OBÌ NÍK 11/2011 1

2 Mìstská policie hlásí ZÁSAHY IN ORMACE ZPRAVODAJSTVÍ Pøímé tel. èíslo: PÈR Vratimov: Tísòová linka: Http: Øídil alkohol. Mikrospánek podpoøený nemalým množstvím alkoholu byl pøíèinou dopravní nehody na ul. Kaštanová. Pøípad šetøí dopravní policie. Øidiè byl pøevezen do nemocnice Kradl v myèce. V pozdních noèních hodinách pøijala hlídka MìP oznámení o spuštìném alarmu v automyèce. Opìtovné vykradení automatu na peníze šetøí policie. Zlodìj se stihl vèas zdekovat Neuhlídal psy. Roztrhané králíky a pokousanou kozu mají na svìdomí dva psi, jejichž majitel si je øádnì nezabezpeèil. Zpùsobenou škodu musel uhradit. 12. a Drzý zlodìj. Ve dvou pøípadech šetøí policie krádež vìcí z domu. K obìma skutkùm došlo v dopoledních hodinách a dobì, kdy se doma zdržovali majitelé. Pøípadnou souvislost a popis možného pachatele provìøují policisté Neodhadl míru. Pivo, víno, záchytka. U nìkterých èastìjší prùbìh, než by si sami pøáli. Jen pár metrù od služebny MìP si ustlal místní obèan po tom, co vypil vìtší množství alkoholu. Lékaøi rozhodli o pøevozu na protialkoholní stanici. Mìstský úøad informuje Tankovali, neplatili. Bez placení ujeli od místní èerpací stanice neznámí mladíci. Registraèní znaèka vozidla i popis pachatelù byl pøedán policii. Škoda na PHM je 200 korun. Bìhem posledního listopadového víkendu dohlíželi strážníci na bezproblémový chod u høbitova. Každoroèní nápor návštìvníkù zvládli v posílených smìnách bez komplikací. Mìstská policie má zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro každého obyvatele mìsta a na tom, aby žádný pachatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký dotaz, postøeh, kritiku, stížnost atd. mùžete ji zaslat písemnì veliteli MìP na adresu: Mìstská policie Šenov, Radnièní námìstí 300, Šenov, nebo na R. Kulhánek vel. MìP Senioøi v ohrožení aneb vnuci a jim podobní opìt útoèí... (celá zpráva statistika a popis pøípadù zveøejnìna na nástìnce MìÚ Šenov v 1. patøe a na webových stránkách MìÚ Šenov Èas od èasu se vracíme k problematice trestné èinnosti páchané na seniorech a vzhledem k narùstajícím událostem posledních dnù, dùraznì žádáme seniory o zvýšenou opatrnost! Bìhem nìkolika málo dní zaregistrovali ostravští policisté invazi vnukù a dalších pachatelù, využívajících záminek vrácení pøeplatkù za energii èi kontrol spotøebièù. Pøípady mají obdobný scénáø. Bohužel totožná je i reakce seniorù, bez váhání vydají úspory naprosto neznámému èlovìku nebo zcela cizího èlovìka pustí do svých domovù. Stejné jsou i reakce obìtí, poté, co zazvoní v jejich bytì telefon tzv. pevná linka. Na hlas vìtšinou reagují dotazem to jsi ty... Tomáši, Venoušku, Lukáši èi jiné jméno jejich nejbližšího vnuka. Poškozené nezarazí ani požadavek, že pro peníze si pøijde vnukùv kamarád a odevzdají peníze úplnì neznámému èlovìku. Upozoròuji, že se nejedná o malé èástky, ale øádovì desetitisícové položky. A pøipomínám, že policisté v podstatì neustále opakují seniorùm základní zásady bezpeèného chování. Znovu proto pøipomínám, své úspory nevydávejte cizím osobám, neotvírejte dveøe cizím lidem. Dalším preventivním doporuèením je také možnost uložení velkých finanèních èástek do bankovních ústavù. Máte-li ve svých rodinách seniory, pokuste se je pøimìt k tomuto kroku a buïte jim nápomocni k uložení vìtších èástek penìz v bankách. Své seniory v rodinách zásadnì nežádejte o finanèní výpomoc telefonicky. Totožná jsou i doporuèení k záminkám vrácení pøeplatkù apod. Rùzné pøeplatky jsou v souèasnosti pøece již zasílány tzv. bezhotovostnì (tedy prostøednictvím poukázek èi bankovních pøevodù). Obì èasto zjistí, že byla podvedena až pozdìji, provìøování je tak komplikováno. por. Bc. Gabriela Holèáková, komisaø Zveøejnìní v souladu se zákonem è. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem è. 250/2000 Sb. o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù ve znìní pozdìjších pøedpisù zveøejní mìsto Šenov návrh rozpoètu na rok dnù pøede dnem jeho projednání v zastupitelstvu mìsta dne Návrh rozpoètu bude zveøejnìn od do na úøední desce MìÚ Šenov u obecního domu a ve vývìsních skøíòkách na internetové adrese mìsta K dispozici bude na finanèním odboru MìÚ Šenov vèetnì vìcného rozpisu. Pøipomínky k návrhu rozpoètu mìsta Šenov na rok 2012 mohou obèané uplatnit buï písemnì v dobì od do nebo ústnì na zasedání zastupitelstva mìsta dne Mìstský úøad Šenov, finanèní odbor 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 11/2011

3 S úèinností od budou obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností (zpravidla magistráty èi mìstské úøady sídlící v okresních mìstech) vydávat nové typy obèanských prùkazù se strojovì èitelnými údaji a obèanských prùkazù se strojovì èitelnými údaji a s kontaktním elektronickým èipem. Požádat o vydání výše uvedených obèanských prùkazù mùže obèan u kteréhokoliv obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností. Již NEBUDE MOŽNÉ PODÁNÍ ŽÁ- DOSTI o vydání obèanského prùkazu na matrièním úøadu (napø. Mìstský úøad Šenov). Pøi vyøizování žádosti se souèasnì poøídí digitalizovaná podoba obèana (nedávají se fotografie); souèástí zpracování žádosti je vlastnoruèní podpis obèana urèený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Vyhotovený obèanský prùkaz lze pøevzít u obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností, který obèan uvedl v žádosti, jinak je povinen obèanský prùkaz pøevzít u pøíslušného obecního úøadu obce s rozšíøenou pùsobností (pro obèany s trvalým pobytem v Šenovì Magistrát mìsta Ostravy, oddìlení cestovních dokladù a obèanských prùkazù, Gorkého 2, Moravská Ostrava). JIŽ NEBUDE MOŽNÉ JEHO PØEVZETÍ NA MATRlÈNÍM ÚØADU (MìÚ Šenov). V souvislosti s pøechodem na výrobu nového typu obèanského prùkazu lze požádat o vydání stávajícího typu obèanského Mìstský úøad informuje Informace k obèanským prùkazùm a pasùm prùkazu se strojovì èitelnými údaji: kdekoliv na matrièním úøadu i mimo místo trvalého pobytu do 30. listopadu 2011; jen na Magistrátu mìsta Ostravy, odd. CD a OP do 14. prosince V dobì od 15. prosince 2011 do 30. prosince 2011 lze vydat (Magistrát mìsta Ostravy, odd. CD a OP) obèanský prùkaz typu BLESK s dobou platnosti 1 mìsíc bez správního poplatku (nutno doložit 2 fotografie). DOSAVADNÍ OBÈAN- SKÉ PRÙKAZY ZÙSTÁ- VAJÍ V PLATNOSTI PO DOBU V NICH UVEDE- NOU. Matrièní úøady od budou i nadále zajiš ovat vydávání potvrzení o obèanském prùkazu pøi: a) ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo znièení obèanského prùkazu; b) zadržení neplatného obèanského prùkazu; c) odevzdání obèanského prùkazu z dùvodu, že obèan pozbyl státní obèanství nebo ukonèil trvalý pobyt na území Èeské republiky, anebo požádal o jeho úschovu pøi dlouhodobém pobytu v zahranièí, nebo bylo prokázáno, že mu byl obèanský prùkaz vydán neoprávnìnì, anebo obèanský prùkaz pozbyl platnosti; d) odevzdání obèanského prùkazu opatrovníkem nebo jiným zákonným zástupcem po obèanovi, který byl rozhodnutím soudu zbaven zpùsobilosti k právním úkonùm; e) odevzdání obèanského prùkazu nalezeného, po zemøelém nebo prohlášeném za mrtvého; f) vèetnì vydání potvrzení o zmìnì údajù zapisovaných do obèanského prùkazu. B. Preinová / SO ODSTÁVKY VYDÁVÁNÍ E PASÙ A OBÈANSKÝCH PRÙKAZÙ 18. listopadu 2011 nebude možné žádat o vydání e pasu ani e pasy pøedávat. V souvislosti s pøechodem na výrobu nového typu obèanského prùkazu lze požádat o vydání stávajícího typu obèanského prùkazu se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do: 30. listopadu 2011 pokud je žádost podána na nepøíslušném obecním úøadu obce s rozšíøenou pùsobností (mimo místo trvalého pobytu) nebo na matrièním úøadu; 14. prosince 2011 pokud je žádost podána na obecním úøadu obce s rozšíøenou pùsobností podle místa trvalého pobytu; LZE POŽÁDAT O VY- DÁNÍ E PASU NEJPOZ- DÌJI DO: 16. prosince 2011 pokud je žádost podána v zahranièí na zastupitelském úøadu; 19. prosince 2011 pokud je žádost podána na obecním úøadu obce s rozšíøenou pùsobností. V dobì od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011 nebudou e pasy ani pøedávány. V dobì od 15. prosince 2011 do 30. prosince 2011 lze vydat obèanský prùkaz typu BLESK s dobou platnosti 1 mìsíc bez správního poplatku. Vydávání cestovních pasù typu BLESK se odstávky netýkají. Dosavadní obèanské prùkazy zùstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Ministerstvo vnitra ÈR, odbor správních èinností, øíjen 2011 Volné pracovní místo investièního technika Mìsto Šenov vyhlašuje konkurz na neúøednické pracovní místo investièní technik Požadujeme: VŠ-ÚSO technického smìru praxe v investièní výstavbì, dobrá znalost zákona o veøejných zakázkách a staveb.zákona praxe s administrativou dotaèních akcí výhodou. Další požadavky: uživatelská znalost práce PC, samostatnost, komunikativnost, peèlivost, asertivní vystupování, aktivní øidiè. Pøedpokládaný nástup: Zaøazení: HPP (na dobu neurèitou) 10. plat. tø. naø. vl. 564/2006 Sb. Písemná pøihláška musí obsahovat: jméno, pøíjmení, tit., datum a místo narození, stát. pøíslušnost, místo trvalého pobytu, è. OP, datum, podpis. K pøihlášce pøiložte: profesní životopis s pøehledem o dosavadních zamìstnáních a odborných znalostech a dovednostech, ovìøenou kopii o nejvyšším vzdìlání, výpis z evidence Rejstøíkù trestù (ne starší 3 mìsícù). Pøihlášku s uvedenými doklady zašlete do na adresu: Mìstský úøad Šenov, Radnièní nám. 300, Šenov nebo doruète osobnì na podatelnu MìÚ Šenov. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo konkurz i bez uvedení dùvodù kdykoli v jeho prùbìhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazeèù. (taj.) ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 11/2011 3

4 ivot ve mìstì Skauti a skautky enov informují ROVERSKÁ ZÁVODOVÁ SCHÙZKA Podzim klepe na dveøe, listí padá, zima se do kostí vkrádá, ale enov tí roveøi a rangers nejsou z cukru! A kdy nìco bláznivého, tak úplnì! 1. SKAUTSKÝ ODDÍL Putování sluneèní soustavou je název velké etapové hry, kterou jsme zaèátkem øíjna rozjeli na oddílové schùzce. Jak u sám název napovídá, budeme po celý rok poznávat vesmír, zkoumat nejen planety, ale i techniku a historii letù do kosmu. Ka dá dru ina si nejprve zhotovila raketoplán, kterým poletí, a v prùbìhu øíjna si vyzkou ela i simulované pøistání na planetì. Uvidíme, jak jim to pùjde v listopadu, kdy poletíme na první planetu Venu i. Kromì kosmického výcviku jsme v øíjnu stihli i náv tìvu DinoParku a také pøechod Smrku z Èeladné do Ostravice. Rádio 4. SKAUTSKÝ ODDÍL V sobotu za studeného rána jsme vyrazili na kolech po okolí enova. Vyjí dìli jsme v devìt hodin od Zdravotního støediska a vybírali jsme vedlej í a polní cesty. Nakonec jsme dojeli do ermanic, tam jsme si dali zaslou enou svaèinu. Na zpáteèní cestì nás zdr ela píchlá du e, a tak jsme do enova dorazili tro ku pozdìji. Bìhem cesty svítilo i sluníèko. Výlet byl prostì bezva! Kety a Kaèka Roztahujeme plátno, zapojujeme kabely k notebooku... ale nenechte se mýlit, nebudeme sedìt uvnitø a pou tìt filmy, to necháme na jindy... my vyrazíme ven, s mapou v hlavì, desetikilovým náøadím na rameni a kolem od Tatry pøed sebou, kopce nekopce... ve dvojicích... kdo bude nejrychlej í? Tak pìknì po poøádku. Schùzka to byla závodová. Rozdìlili jsme se na dvojice, které v prùbìhu èasu bì ely dva paralelnì probíhající závody. Jedním byl bìh èi spí chùze pozpátku, podle popisu trasy... není to ádná sranda... je tì teï nemù u sejít ze schodù. Schválnì, jestli mi nevìøíte, choïte víc jak hodinu pozpátku, v ak vás ten smích pøejde. Druhým závodem byla událost podle tzv. závodu Targa Florio, který se poøádal v Itálii. Jeden roèník tam uvízly porouchané automobily i s posádkami v neprostupné krajinì. Jedinou mo ností na záchranu bylo opravit automobily a po vlastní ose se dostat do cíle. Vedení závodu vypravilo mechaniky dobrovolníky, aby posádkám pomohly. Pochod s tì kým náøadím nebyla legrace, a co teprve dotlaèit nepojízdná auta do cíle... Tak jsme po dvojicích 4 ENOVSKÝ OBÌ NÍK 11/2011 popadli to tì ké náøadí, rukavice a kolo, a vypravili se na nelehkou cestu... Celkovými vítìzi se stali Balvi se Sifonem a v ichni ostatní zvítìzili u jen tím, e se dostali a do cíle. Granko VZPOMÍNÁME V mìsíci øíjnu jsme si opìt pøipomnìli dvì smutná výroèí 6 let od chvíle, kdy na e øady tragicky opustil br. Bublina - Jan Fajko, a druhý rok od odchodu br. erifa - Jiøího Guòky

5 KOMUNÁLNÍ ODPADY, SAMOSTATNÌ PØISTAVOVANÉ VOK LISTOPAD: 8. až Václavovická (u ÈD), køiž. Vráclavská x Na arském, K Haltýøùm, Stará Petøvaldská, Lapaèka (u obch.). PROSINEC: 13. a Škrbeòská (u obch.), køiž. V Družstvu x Bøezová, Šajarská x Nad Potokem, U Garáží, Bøezùvka x Ke Stovkám. 9. až høbitov (Kaštanová), pouze pro potøeby høbitova. SBÌRNÉ MÍSTO KOM. ODPADÙ ul. Na Sedlácích Otevírací doba pro období: øíjen Po, Stø, Pá hod., So hod.; listopad hod., So hod.; 1. Mìstský úøad informuje Hospodaøení s komunálními odpady Pøírodní pøedìl MEZI SILNICÍ I/11 A DDM S KNIHOVNOU V ŠENOVÌ Mìsto Šenov získalo v rámci internetového hlasování Stromy místo letákù nadaèní pøíspìvek na projekt Pøírodní pøedìl mezi silnicí I/11 a DDM s knihovnou v Šenovì z Nadace Partnerství na výsadbu stromù dubu letního. Tento projekt byl vytvoøen za finanèní podpory Nadace Partnerství, S ŽP ÈR, MŽP a Makro Cash & Carry. Hlavním cílem projektu je výsadbou ochranné zelenì zkvalitnit životní prostøedí pro využití areálu mládeže, zapojení zájmové organizace do sázení zelenì, zvýšení zájmu mládeže o zlepšení prostøedí v nìmž žijí a provozují volnoèasové aktivity. Realizace projektu, to je výsadba ochranné zelenì a následné zlepšení prostøedí pro využívání areálu mládeže, probìhne dne Závìrem bych chtìla podìkovat všem, kteøí hlasovali pro projekt. Bc. Bednaøíková, úsek kontroly a dot. programu Pozvání Zveme obèany Šenova na 9. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne v zasedací místnosti obecního domu, zahájení v hodin. Z programu: èinnost finanèního a kontrolního výboru; návrh rozpoètu pro rok Další body programu budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních skøíòkách. až 17. prosince hod., So hod. Dnem ukonèení sbìru bioodpadù. Dnem ukonèen pro kalendáøní rok provoz sbìrného místa. Aby se pøedešlo rùzným výkladùm, co lze do kontejneru na bioodpad ukládat: je to tráva, listí, a dále nepoužitelné ovoce a drobné, nezdøevnatìlé zbytky rostlin. Vìtve z oøezù stromù a keøù tam nelze dávat. Døevní hmotu lze štìpkovat. Pokud má nìkdo zájem o tuto službu, lze si štìpkování dohodnout s MìPOS, p. Jasanský, tel nebo Bioodpady ze sbìrného místa jsou odváženy a využívány pro potøeby kompostárny. Ta skuteènì nepøijímá bioodpady, s podílem døevní hmoty vìtví. Sbìrné místo je dále vybaveno i speciálními nádobami s pøíslušným oznaèením ke sbìru a shromažïování: a) nebezpeèných složek komunálního odpadu (NO) od obèanù: chemikálie, zneèištìné obaly od chem. látek, barvy, øedidla, laky, kapalné NO, vyjeté mot. oleje, akumulátory, vyø. léky atd. Druhová skladba NO: totožná s tìmi, které dosud byly sbírány od obèanù formou pojízdné sbìrny nebezpeèných odpadù. V souvislosti s rozšíøením vybavení sbìrného místa o nádoby pro NO vás informujeme, že pùvodnì plánovaný druhý letošní termín ( ) pojízdné sbìrny nebezpeèných odpadù z domácností byl zrušen a její využívání se již dále neplánuje. Sbìrné místo pojízdnou sbìrnu v plné šíøi nahrazuje. Novì je obèanùm umožnìno zbavit se neb. odpadù prùbìžnì, vždy v otevírací dobì sbìrného místa (jak je výše uvedeno). b) jedlých olejù a tukù z kuchyní. Tuky z kuchyní rozhodnì nepatøí do výlevek, kanalizaèních potrubí, a už domovních pøípojek nebo hlavních øadù a do vod, pøíp. pùdy vùbec. Sbìr a následná øádná likvidace v maximální možné míøe by mìla zajistit ochranu kanalizaèních potrubí, vod a pøispìt k ochranì živ. prostøedí. Obracíme se tedy na všechny obèany, aby tukùm zbylým z pøípravy a z konzumace jídel vìnovali pozornost, slévali je do obalù pøimìøených velikostí a prùbìžnì je ve sbìrném místì odkládali. Ukládání všech tekutých odpadù: vždy v uzavøených obalech, jedlé oleje pokud možno v plastových láhvích. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky (ze strouhanky apod.). Sbìrné místo slouží k odkládání a shromažïování odpadù: A. Pro obèany s trvalým pobytem na území mìsta a vlastníky staveb pro individuální rekreaci (pro poplatníky místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na našem území: odpadù objemných z domácností, bio, elektro, nebezpeèných složek KO, papíru, skla, plastù, jedlých olejù a tukù, EEZ (vyøaz. elektrotechnických a elektronických zaøízení). B. Pro právnické osoby a koneèné prodejce EEZ se sídlem v Šenovì i mimo Šenov: EEZ (vyøazenou elektroniku/elektrotechniku) v neomezeném poètu kusù. Kontejner (èervené barvy): zpìtný odbìr drobných EEZ / použitých elektrozaøízení pocházejících z domácností, mob. telefony, kulmy, suš. vlasù, el. hraèky, varné konvice, atd., vè. baterií a monoèlánkù, o maximální velikosti odpovídající vhozovému otvoru v kontejneru. E-domek: K ukládání vyø. EEZ vìtších velikostí. Separaèní nádoby: plast (pøed vhozením, prosím, zmenšete objem sešlápnutím). Služba sbìrného místa: bezplatná. Stuchlíková, ŽP ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 11/2011 5

6 ŠENOV Šenovská knihovna Kultura / Život ve mìstì KAM za kulturou, zábavou a sportem v prostorách staré školy Otevírací doba: Po 8 17 hod., Út hod., St zavøeno, Èt hod., Pá a So 8 11 hod hod. v prostorách Knihovny a Šenovského muzea se uskuteèní beseda se skupinou TEMPO DI VLAK putování po Americe. V mìsíci listopadu 2011 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané MARIE BENÝŠKOVÁ VÌRA BLAHYNKOVÁ MARIE BOJDOVÁ DANUŠE BYSTROÒOVÁ JINDØICH OLVARÈNÝ JOZE HRUŠKA OLDØIŠKA HRUŠKOVÁ JOSE JANULEK RANTIŠEK JAŠKA VLASTIMIL KEMPNÝ BOŽENA KOLÁROVÁ JAN KOLÁØ MILAN KOLÁØ ZDENÌK KOŠ ÁL ANTONÍN KOZEL JOSE KUÈERA MIROSLAV LATOCHA LUDMILA PONÍŽILOVÁ ANNA ROHLOVÁ RUDOL ROJÍÈEK JAN RYŠKA MIROSLAVA SLÍVOVÁ JAROSLAV SULEK MILAN ŠEVÈÍK BEDØICH ŠKRLA STANISLAV VAŠEK ALOISIE VÍTKOVÁ LUDMILA VRÁNOVÁ EVA ZAHRADNÍÈKOVÁ ANNA ZYGMOVÁ Všem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí pøedevším hodnì zdraví, mnoho štìstí, rodinné pohody a spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit u redakèní rady (tel ) nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. nejpozdìji do konce daného mìsíce. (SO / T. Klimasová) Vzpomínka Život jde dál, jak tiché øeky proud, jen bolest v srdci zùstává a nedá zapomenout. Dne 22. listopadu vzpomeneme nedožitých 90 let pana Miloše Gryma S láskou stále vzpomínají manželka Margita a synové Libor a Arnošt Knihovna & Šenovské muzeum oznamuje: V galerii umìní se opìt promìní oratoø kostela Prozøetelnosti Boží. A to v dobì od do V rámci 150. výroèí vzniku Sokola a souèasnì 100. výroèí vzniku TJ Sokol Šenov bude pøi 111. výroèí narození sokolského èinovníka a šenovského rodáka ak. malíøe V. Wünsche otevøena slavnostní vernisáží dne 1. prosince v hod. prodejní výstava dìl malíøe Jaroslava Vilíma. Na tuto vernisáž vás všechny srdeènì zve Vìrná garda Sokola. Jaroslav Vilím žije a pracuje v Ostravì, je èlenem výtvarné skupiny Gama. Ve své tvorbì se pøevážnì vìnuje olejomalbì. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách jak v Èeské republice, tak na Slovensku, Nìmecku, Rakousku, Itálii, USA i Mexiku. Každoroènì poøádá nìkolik autorských výstav. Výstava bude pøístupná ve dnech Po, Út, Èt, Pá v dobì od 15 do 17 hod. a v nedìli od 8 do 10 hod. Dále pøijmìte pozvání na Novoroèní koncert uèitelù, který probìhne ve støedu v hod. v sále školy Základní umìlecká škola Viléma Wünsche v Šenovì Srdeènì zveme širokou veøejnost na tøídní koncerty našich žákù. Všechny tøídní koncerty zaèínají v hod. Seznam akcí: Tøídní koncert žákù ze tøídy paní Urbáškové; Tøídní koncert žákù ze tøídy paní Trèkové; Tøídní koncert žákù ze tøídy pana Tomeše; Tøídní koncert žákù ze tøídy paní Uèníkové; Tøídní koncert žákù ze tøídy pana Millera; Tøídní koncert žákù ze tøídy paní Bubancové, pana Kupky a pana Píchy; Tøídní koncert žákù ze tøídy pana Smyèka; Tøídní koncert žákù ze tøídy pana Papaly. Pozvánka k sousedùm VRATIMOV Kino Hvìzda tel.: Zaèátky vždy v hod. 9. a Šmoulové 11. a Lùno 16. a Happy eet 18. a Saxána a Lexikon kouzel 23. a Lovci hlav 25. a Úterý po Vánocích Nákaza Kulturní støedisko hod. Nedìlní pohádka O krejèím Jírovi a kouzelné jehle. Divadýlko Mrak hod. Divadelní komedie Dívèí válka HORNÍ DATYNÌ Kulturní dùm hod. Eva a Vašek koncert V informaèním centru na Mìstském úøadì si mohou obèané vyzvednout Program Ostravanù a Radnièní listy mìsta Havíøova pro mìsíc listopad a jiné informaèní letáky. Správní odbor MìÚ Šenov, Anna Stachovská. Spoleèenská rubrika pro vás Od mìsíce èervna je pro šenovské obèany novì otevøena spoleèenská rubrika. Do ní mohou pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150, Kè, 2 fota s textem 180, Kè, pouze text bez foto 100, Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. do posledního dne v mìsíci, na správním odboru podatelna. 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 11/2011

7 Mìstský úøad informuje Oznámení o dokonèení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veøejnému nahlédnutí Mìstský úøad Šenov podle ustanovení 16 odst. 2 zákona è. 344/ 1992 Sb. o katastru nemovitostí Èeské republiky (katastrální zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a na základì oznámení Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního pracovištì Ostrava (dále jen katastrální úøad) è.j. OO- 1/ /2 oznamuje, že v budovì Mìstského úøadu Šenov, Radnièní námìstí 300, ve 2. patøe, v zasedací místnosti, v pracovních dnech od 11. listopadu do 25. listopadu 2011, a to: v pondìlí od 8.00 do a od do hod. v úterý od 8.00 do a od do hod. ve støedu od 8.00 do a od do hod.; ve ètvrtek od 8.00 do a od do hod.; v pátek od 8.00 do hod. bude vyložen k veøejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený pøepracováním na digitální katastrální mapu (dále jen obnovený katastrální operát ) v katastrálním území Šenov u Ostravy. Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnìní (dále jen vlastníci ) se upozoròují na tyto skuteènosti: 1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotèena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí ( 5 odst. 7 katastrálního zákona). 2) Výmìra parcely je evidována s pøesností danou metodami, kterými byla zjištìna; jejím zpøesnìním nejsou dotèeny právní vztahy k pozemku [ 27 písmo g) katastrálního zákona]. 3) V obnoveném katastrálním operátu je doplnìna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemìdìlských a lesních pozemkù, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou slouèeny do vìtších pùdních celkù ( 13 katastrálního zákona), pøitom tyto parcely jsou zpravidla oznaèeny novými parcelními èísly, aby se zabránilo duplicitì a nedošlo pøi majetkoprávních pøevodech k zámìnì parcel. 4) Vlastníci mohou bìhem vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhùtì do 15 dnù ode dne, kdy skonèilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úøad ( 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této dobì mohou vlastníci ohlásit pøípadnou zmìnu osobních údajù doloženou prùkazem totožnosti. Neúèast vlastníkù a jiných oprávnìných pøi vyložení operátu není pøekážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu. 5) Katastrální úøad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 10. prosince Nebude-li pravomocnì rozhodnuto o nìkterých námitkách, je katastrální úøad oprávnìn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznaèí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úøad toto upozornìní odstraní ( 17 odst. 1 katastrálního zákona). 6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální o- perát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát ( 17 odst. 2 katastrálního zákona). Evidence obyvatel Toto oznámení se doruèuje veøejnou vyhláškou v souladu s ustanovením 25 zákona è. 500/ 2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìjších pøedpisù všem vlastníkùm, kteøí mají v mìstì Šenov trvalý pobyt nebo sídlo; tìm vlastníkùm, u kterých není katastrálnímu úøadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z tìchto dùvodù nemùže katastrální úøad doruèit toto oznámení podle 16 odst. 2 katastrálního zákona. NEJMLADŠÍ OBÈÁNCI MÌSTA Nikola Šmídová, Adrian Janù, Emma Pukalíková, Ludvík Kovaøík, Michal arkaš, Emma Hevessy, Matyáš Rusnok K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Jiøina Kožušníková, Boøivoj Šebesta, Jaroslav Klimša Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast. Žádáme rodièe novorozencù, aby po obdržení matrièního dokladu oznámili narození svého dì átka pøedložením rodného listu na ohlašovnì. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na ohlašovnì obyvatel, pokud k úmrtí nedošlo v našem mìstì. Dìkujeme SO / T. Klimasová Víte, že...? Na podatelnì Mìstského úøadu si mùžete zakoupit následující knihy a publikace: Obrazovou knihu Vilém Wiinsche a Šenov 299 Kè; Obrazovou knihu Region Slezská brána 160 Kè; Obrazovou knihu Kostel sv. Václava ve Václavovicích 80 Kè; Obrazovou publikaci Církevní památky Regionu Slezská brána 40 Kè; Obrazovou publikaci Prùvodce nauènou stezkou mìsta Šenova 36 Kè; Obrazovou publikaci Slezská brána 30 Kè. Správní odbor, A. Stachovská ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 11/2011 7

8 Vážení spoluobèané. Chtìli bychom vás touto cestou informovat, že vedení mìsta Šenova se rozhodlo v letošním roce poprvé uspoøádat první roèník ankety s názvem Ocenìní za reprezentaci mìsta ŠE- NOVA pro rok Tato anketa by mìla mapovat a posléze oceòovat úspìšné reprezentaèní èiny jednotlivcù èi kolektivù, pùsobících v organizacích na území mìsta Šenova. Nechceme, aby se anketa zamìøila jen na sportovní spolky, ale aby obsáhla širší oblast sportovnì-kulturního života v našem mìstì. Myslíme si, že nìco takového tady chybí, je to standardní akce v okolních obcích a hlavnì, pøípadní ocenìní si to zaslouží! V letošním roce budou moci být nominováni jen èlenové šenovských organizací. V pøípadných pøíštích roènících, pokud se akce osvìdèí, uvažujeme o rozšíøení ankety o kategorii krajánek, do které budou moci být nominováni i obèané mìsta Šenova, dosahující úspìchy v organizacích mimo naše mìsto. Ve vìtších mìstech je bìžné, že tato anketa je rozdìlena do nìkolika kategorií, a už vìkových, èi kategorie jednotlivec a kolektivy. Nejsme schopni odhadnout, jaká bude èetnost nominací, a tak si myslíme, že pro první roèník bude vhodná jen kategorie jedna, bez ohledu na vìk, èi poèet èlenù v jedné nominaci. Vaše návrhy bude zpracovávat a vyhodnocovat sociálnì-školská ko- 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 11/2011 Život ve mìstì Ocenìní za reprezentaci mìsta Šenova pro rok 2011 Topení je zase aktuální V zimním období je kvalita ovzduší obvykle zhoršená. Potøeba tepla a teplé vody v domech je samozøejmostí a je to v poøádku. Na druhé stranì je však základní a pøirozená potøeba a právo èlovìka dýchat. Dýchat vzduch, pokud možno takový, který nám co možná nejménì ublíží. Ono už staèí to zneèištìní, kterým jsme zásobováni pøenosem z okolních prùmyslových aglomerací. Není tøeba ještì pøidávat další a v topné sezónì se stávat samozásobiteli všemi možnými zdraví neprospìšnými látkami. To platí v pøípadech, kdy je teplo získáváno ze všeho, co pøijde pod ruku, a co jenom trochu hoøí a lze spálit v lokálních topeništích, malých zdrojích zneèištìní ovzduší. I pøes pomìrnì rozsáhlou zmìnu zpùsobu vytápìní, kterou v minulosti Šenov prošel, se ukazuje, že z rùzných dùvodù v období topné sezóny je tendence znovu se vracet k topení, kdy se valí z nìkterých komínù obytných domù kouø a zápach zamoøující ovzduší a nepochybnì škodící všem. Do plynofikace v minulosti obec vložila velké finanèní prostøedky. Mimo to øadì vlastníkù domù byl poskytnut na zmìnu zpùsobu topení i ze strany státu finanèní pøíspìvek. Pøíspìvek se mise na svém prosincovém zasedání, které probìhne Do té doby mùžete podávat nominace poštou nebo osobnì na podatelnì MìÚ Šenov, a to vždy písemnì na pøedem pøipraveném formuláøi, který naleznete na webových stránkách mìsta Šenova (www.mesto-senov.cz/formulare/spravni-odbor). Na zaèátku pøíštího roku pak v reprezentaèních prostorách mìsta Šenova probìhne slavnostní vyhlášení výsledkù s ocenìním tìch nejlepších. Šenov je sice mìsto malé, ale urèitì se mezi jeho obyvateli nacházejí tací, kteøí naši obec na velké mapì Èeské republiky a možná i svìta zviditelòují, ale my to možná ani nevíme. Vzdejme jim alespoò takto hold a v nejbližších dnech koukejme kolem sebe a pøemýšlejme, kdo by si toto ocenìní zasloužil. Všem, kteøí nìjakou nominaci podají, pøedem moc dìkujeme! Martin Vaculík závazkem využívání zdrojù energií nepomìrnì èistších, než ty pùvodní. Je faktem, že ne všichni mìli možnost pøi pomìrnì rozsáhlé ekologizaci vytápìní v minulosti tuto zmìnu provést. Když už je vytápìní pevnými palivy nutné, pak by to mìlo být palivo, jehož kvalita a pùvod nevzbuzují pochybnosti a je bezesporu urèené pro spalování v malých zdrojích v domácnostech dle typu kotle. Druhou skupinou jsou domy, u nichž plynofikace a nebo pøechod na používání jiných pøijatelných zdrojù energie probìhla. V tìchto pøípadech je potøeba tyto zpùsoby vytápìní a ohøevu vody skuteènì využívat a nevracet se zpìt k pevným palivùm. Obecnì závaznou vyhláškou je zakázáno spalovat uhelné kaly v malých zdrojích zneèiš ování ovzduší. Místním právním pøedpisem, vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem, je rovnìž zakázáno spalování odpadù. S odpady je tøeba zacházet tak, jak zmínìná vyhláška stanoví. By by odpad sebelépe hoøel (a podle subjektivního hodnocení pøinášel i úspory ). Objektivnì jde ale o škody páchané na zdraví vlastním i spoluobèanù a životním prostøedí vùbec. Je tøeba si uvìdomit, že chemie anorganická i organická nás obklopuje a je souèástí života každého z nás, a už se nám to líbí nebo ne. Pùvodnì výrobky, které se staly postupnì odpady, do kamen nepatøí. Lokální topeništì nejsou spalovnami, zaøízeními k odstraòování odpadù. Je dobré mít stále na pamìti, že zdraví je to, oè tu bìží! (Stuchlíková, ŽP) Celostátní kolo soutìže O nejlepší školní obìd Ve finále soutìže v Praze vybojovaly dne kuchaøky Ludmila Mrvová a Alena Wlosoková 4. místo. Na toto klání je bez ohledu na dálku pøijely v hojném poètu podpoøit jejich kolegynì. Srdeènì dìkuji za propagaci školního stravování v Šenovì na celostátní úrovni a kolektivu ŠJ pøeji hodnì úspìchù v jejich nároèné práci a hlavnì spoustu spokojených strávníkù. Marie Kuèerová, vedoucí ŠJ

9 Charitní ošetøovatelská služba a Mobilní hospicová jednotka Charvátská 8, Ostrava-Výškovice, telefon: , Posláním práce Charit. ošetø. služby (CHOS) je umožnit èlovìku setrvat co nejdéle v jeho vlastním domácím prostøedí a pomoci mu tak zachovat si svùj životní styl a samostatnost. Služby jsou poskytovány seniorùm, osobám se zdrav. postižením nebo chronickým onemocnìním, kteøí nejsou schopni uspokojit své bio-psycho-sociální potøeby sami nebo pomocí své rodiny. Klienti jsou navštìvováni v domácnostech, pøièemž je kladen dùraz na respektování jejich individuálních potøeb. Péèe je provádìna na základì indikace praktického lékaøe nebo ošetøujícího lékaøe pøi hospitalizaci a je zcela hrazena zdravotními pojiš ovnami. Nedílnou souèástí CHOS je Mobilní hospicová jednotka (MHJ). Ta zajiš uje péèi o osoby v terminálním stádiu života. Tedy o nemocné, jejichž nemoc již nereaguje na kurativní léèbu. Cílem této služby je, aby mohl nemocný i v posledním období života zùstat doma ve známém prostøedí, aby netrpìl bolestí a jinými obtížemi a nezùstal osamocen. Øeší také psychologické, sociální a duchovní potøeby, snaží se tak zajistit co nejlepší kvalitu života umírajících a jejich rodin. Služby MHJ jsou poskytovány pohotovostní službou nepøetržitì 24 hod. dennì. Život ve mìstì Informace Charity Ostrava [pokraèování] Zajiš ují pøedevším odbìry krve, aplikace injekcí, pøevazy ran, ošetøení stomií, péèe o moèové katetry, péèe o žaludeèní sondy, aplikace infuzí k zajištìní hydratace atd. Spolupracují s ošetøujícím lékaøem, onkologem, zajiš ují také sociální poradenství a pùjèování kompenzaèních pomùcek. Hospic sv. Lukáše zaøízení pro lidi v terminálním stadiu života Charvátská 8, Ostrava-Výškovice, telefon: , Hospic sv. Lukáše je specializované nestátní zdravotnické zaøízení pro osoby nevyléèitelnì nemocné v terminálním stádiu života, nejèastìji s onkologickou diagnózou, jejichž obtíže nevyžadují léèbu v nemocnici (terapie byly ukonèeny) a není možné je zvládnout v domácím prostøedí. Principy a podmínky péèe v hospici: úcta k èlovìku jako jedineèné bytosti umírání je pøirozená souèást života dùstojné podmínky života a lidský pøístup maximální podpora pacienta i blízkých osob neomezené návštìvy pohotovostní služba 24 hod. dennì péèe bez rozdílu vyznání, rasy, národnosti. V Hospici sv. Lukáše je brán ohled na všechny biologické, psychologické, sociální a duchovní potøeby èlovìka. Jsou zde vytváøeny dùstojné podmínky pro dosažení co nejlepší kvality života nemocného èlovìka i jeho blízkých. Proto je souèástí profesionálního týmu v hospici kromì praktického lékaøe, onkologa a zdravotního personálu, také sociální pracovník, pastoraèní asistent, duchovní a hospicoví dobrovolníci. Péèe zde je hrazena ze zdravotního pojištìní zdrav. pojiš ovnami, z pøíspìvkù pacientù na úhradu fakultativních služeb a darù donátorù. Pøijetí nemocných do péèe probíhá na základì Žádosti o pøijetí pacienta do hospice (dostupná v Hospici sv. L. nebo na Souèástí nabídky služeb Hospice sv. Lukáše je poskytování odlehèovacích služeb. Jedná se o pobytovou službu uživatelùm, kteøí mají sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení, o které je jinak peèováno v jejich pøirozeném sociálním prostøedí, s cílem umožnit peèující osobì nezbytný odpoèinek. Tento hospic také nabízí sociální a odborné poradenství v rámci Poradny pro hospicovou a paliativní péèi. Poradenství se týká oblasti práv, povinností a oprávnìných zájmù pøedevším uživatelù v terminálním stádiu života èi jejich blízkých osob. Modernizace MŠ Lapaèka Mateøská škola Lapaèka si jistì po více než 40letém provozu zaslouží alespoò èásteènou modernizaci, která úèelovì i esteticky vylepší prostory užívané dìtmi místní èásti Lapaèka. Vedení mìsta se podaøilo najít a uvolnit z rozpoètu mìsta potøebné finanèní prostøedky k nutné rekonstrukci dìtského sociálního zaøízení, které již kompletní vodoinstalaci, odpadní systém a sanitární zázemí opravdu potøebuje. Rekonstrukci bude zajiš ovat spoleènost MìPOS v dobì od do , kdy bude mateøská škola uzavøena. Rodièùm, kteøí nebudou schopni zajistit svým dìtem bìhem pøerušení provozu MŠ Lapaèka náhradní hlídání, bude umožnìna docházka jejich dìtí do MŠ Lipová. Dìtem a jejich pedagogùm bude k užívání uvolnìna jedna tøída. Organizaci prosincového a vánoèního provozu obou mateøských škol naleznete na úøední desce webových stránek MŠ (http://ms-senov.unas. cz). Personál obou mateøských škol bude dìlat vše pro to, aby byly dìti i pøes organizaènì složité podmínky spokojené a vánoèní èas si pìknì a radostnì prožily. Pracovníkùm MìPOS pøejeme nièím nenarušený prùbìh rekonstrukce a vìøíme, že nám do nového roku nadìlí krásný, nový, voòavý dárek. vedení MŠ Šenov ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 11/2011 9

10 Pionýrská skupina Šenov tradiènì uspoøádala pro své èleny a pro dìti ze Šenova a okolí v dobì podzimních prázdnin, tj. od do pobyt na horách na Jablunkovsku. Na základnì DDM Tøinec v Nýdku Hluchové, kam jsme se dopravili autobusem, strávilo 32 dìtí 5 dní dobýváním Pevnosti BOYARD. Nejdøíve dìti rozdìlené do 4 soutìžních týmù Zahrádkáøi informují Výbor ZO ÈZS v Šenovì pøipravuje webové stránky ZO. K založení ZO došlo v roce 1963 v restauraci Na Lapaèce. Od vzniku se snaží ZO pøipravovat pro obèany rùzné akce a výstavy. Vzhledem k pøípravì stránek se obracíme na pamìtníky, zda-li by nemohli zapùjèit dobové fotografie, písemnosti a jiné materiály, týkající se vzniku a èinnosti zahrádkáøù za 50 let existence organizace. Materiály by byly použity pro výstavu v roce 2013, kdy organizace slaví 50. výroèí. V pøípadì, že mùžete materiály zapùjèit, volejte Za výbor ZO ÈZS Jan Lampart, pøedseda ZO. ÈESKÝ ZAHRÁDKÁØSKÝ SVAZ VE VÁCLAVOVICÍCH VÁS ZVE NA TRADIÈNÍ VÁNOÈNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU RUKODÌLNÝCH PRACÍ KONÁ SE VE DNECH V ŠENOVÌ V DOMÌ S PEÈOVATELSKOU SLUŽBOU každý den od 9.00 do hod VE VÁCLAVOVICÍCH VE ŠKOLNÍ DRUŽINÌ ZÁKLADNÍ ŠKOLY každý den od 9.00 do hod. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 10 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 11/2011 Život ve mìstì Akce PS Šenov PODZIMNÍ PRÁZDNINY 2011 získávaly klíèe k otevøení pokladnice pevnosti, další den dìti soutìžily o èas, který budou mít pro odnášení pokladu, a pøedposlední den v rùzných kláních soutìžily týmy o indicie k heslu pro otevøení pokladnice. Dìti si za dohledu strážcù pevnosti vyzkoušely napø. slalom s míèi a smetákem, øešily hádanky, pøekonávaly propasti (pøechod po lanì), stavìly stavby z kostek apod. Souèasnì si také zahrály noèní hru na bludièky, svíèkovanou, míèové hry a další hry v klubovnì. Všechny 4 týmy nakonec pomocí klíèù a hesla získaly vìtší nebo menší podklad pevnosti, který vymìnily za sladkosti. Bìhem pobytu dìti vyrazily také na pùldenní výlet na vrchol ilipku, kde se jim odkryl nádherný výhled na vrcholy Beskyd a do údolí. Pìt dní uteklo jako voda. Domù jsme si odvezli spoustu zážitkù a odmìn a mnozí se už tìší na vánoèní výpravu v prosinci. PS Šenov Renata Chrástková Jednota Orla v Šenovì Vás zve na Den sportu pro každého který se koná v sobotu v tìlocviènách ZŠ Šenov-støed. Zahájení v 9.00 hodin, pøihlášky od 8.30 hod. Program: soutìže všestrannosti s míèem pro jednotlivce; Orelský míèek (turnaj ve stolním tenise 16. roèník). Startovné: dìti zdarma, soutìžící dospìlí 20 Kè. Kategorie: od 3 do 90 let. Sportovní obuv, pálky a dobrou náladu si vezmìte s sebou. Obèerstvení zajištìno, pøedpokládané vyhlášení vítìzù do 15 hodin. Na Vaši úèast se tìší Orel Šenov

11 ivot ve mìstì Aktivita 2 Mapování na eho regionu: Pøíroda na eho regionu JEDNODENNÍ PØÍRODOVÌDNÁ VZDÌLÁVACÍ AKCE Zájezdu se zúèastnili áci obou spolupracujících kol Strumieñ 20 ákù, enov 60 ákù a doprovázející pedagogové. Program byl zamìøen na poznávání a vzdìlávání na eho regionu. áci poøídili fotodokumentaci a sbírali materiály pro vyu ití v dal ím období. Doprava byla dvìma autobusy, pøièem program obou skupin byl mírnì odli ný. První skupinu tvoøili áci orientovaní na pøírodopis, chemii, fyziku. Nav tívili slezkoostravský hrad a pro li se k soutoku Luèiny a Ostravice. Potom nav tívili Fakultní nemocnici v Ostravì-Porubì, kde jsme se mohli blí e seznámit s moderními pøístroji, které vyu ívají radioaktivní záøení na onkologickém oddìlení. Velmi drahou technickou novinkou je unikátní ozaøovaè, tzv. kybernetický nù (Cybernic knife). Tuto robotickou techniku za 200 mil. korun nemá dosud ádná nemocnice v zemích východ- pis, botaniku, geologii a zemìpis, zaèala náv tìvou ostravské radnice. Z vyhlídkové vì e poøídili panoramatický snímek a vyslechli zajímavý výklad o Ostravsku. Dále pokraèovali terénní vycházkou po nauèné stezce zice se nachází ve tolách horních slojí skuteèného historického dolu Anselm, kam náv tìvníci sfárají dùlní jámou v tì ní kleci z historické budovy dolu, a to do jeho vlastivìdné èásti, èásti týkající se dobývání uhlí a na Landeku. Doprovázely je pracovnice ostravského muzea (botanika, geologie), které si pro nì pøipravily výklad, èinnosti v terénu a plnìní úkolù. Spoleènou èástí pro obì skupiny bylo slavnostní uvítání ve kole, výborný obìd v restauraci Orchard a náv tìva Hornického muzea OKD Landek. Podzemní expozice kulturní památka Dùl Anselm. Unikátní expo- vstupu do podzemních prostor a expozici báòského záchranáøství, která je nejvìt í svého druhu na svìtì. Pak následoval jen oddych, relax a povídání s polskými partnery. Za celý den jsme se blí e poznali, na li nové kamarády a vidìli mnoho zajímavého. V ichni se u tì í na dal í akci zaøazenou do tohoto projektu. Mgr. Milu e Valová ní a støední Evropy. áci nav tívili rovnì èistírnu odpadních vod s krátkým výkladem. Druhá skupina, kde byli áci orientovaní na pøírodo- ENOVSKÝ OBÌ NÍK 11/

12 Inzerce I N Z E R C E l Prodám stavební parcelu m 2 á 500 Kè v Havíøovì-Bludovicích, èást Lipky. Tel.: , mob.: l Nabízím zeminu podornici + spodní zeminu v množství 37 m 3. Rychlé jednání. Tel.: l Studentka 3. roèníku pedagogického lycea nabízí hlídání dìtí. Mám zkušenosti i s dìtmi kojeneckého vìku. Službu nabízím v odpoledních hodinách a o víkendu. Tìším se na vaše dìti. Tel.: POCHVALA Udìlujeme pochvalu panu Radimu Zálejskému + kolektivu Restaurace Lapaèka za perfektní provedení Øízkobraní ve dnech 22. a SOUSEDÉ DV STUDIO DANA KROÈKOVÁ Nabízím: pedikúra, manikúra nehtová modeláž, kosmetika: trvalá na øasy, galvanická žehlièka a novinka! chemické peelingy! Adresa: Zelená 928, Šenov-Lapaèka Tel.: S inzerátem jednorázová sleva 5 % do Pneuservis RS KOMPLETNÍ PNEUSERVISNÍ SLUŽBY PRODEJ PNEU A DISKÙ Kompletní pøezutí PLECH 400, ALU 500, Ve Strži Šenov u Ostravy (200 m za Restaurací Ryška) tel.: Zahradnické centrum ARBOR MORAVIA s.r.o. Petøvald n a b í z í n širokou nabídku adventních vìncù n svícny, girlandy a jiné vánoèní dekorace n svíèky, stuhy a rùzné vánoèní pøízdoby n keramika a drobné dárkové zboží n vánoèní hvìzdy, kaktusy, bramboøíky a další hrnkové rostliny Vánoèní inspiraci jsme pro Vás pøipravili na tel: , Provozní doba: Po Pá od 8.00 do hod. So od 8.00 do hod. Provádíme celkové realizace interiéru a exteriéru Malby a nátìry vè. speciálních maleb a dekorací Rekonstrukce koupelen Sádrokartonáøské práce pøíèky, stropy, pùdní pøestavby Plovoucí podlahy, koberce, linolea Zateplování RD a nátìry fasád Nátìry støech Elektroinstalace vè. revize!!! ÚKLID PO MALOVÁNÍ ZDARMA!!! Tel.: Nezávaznou cenovou kalkulaci a návrh vám provedeme zdarma 12 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 11/2011

13 Inzerce x tra hair studio veronique kadeønictví dámské pánské dìtské Provozní doba: Po až So pouze objednávky Pro každého zákazníka malé obèerstvení zajištìno. Nacházíme se na ul. Tìšínská 288, Šenov žlutá budova pod Šenovskými mlýny. Nabízíme: Barvení tón v tónu, melírování, metrix, extravagantní a spoleèenské støihy a úèesy, color Booster, poradenství zdarma. Prodlužování a zahuš ování vlasù. Pro mìsíc listopad 10% sleva na barvení vlasù + vlasové poradenství zdarma! Na Vaši návštìvu se tìší Veronika Nováková, tel.: è PÙJÈOVNA PØEPRAVNÍKÙ AUTOMOBILÙ ODTAHOVÁ SUŽBA DOVOZ AUTOMOBILÙ Roman Poledník Šenov, Václavovická 1280 Tel.: ; Chcete mít pìkné a chutné vánoèní cukroví? domácí 1 kg za 290 Kè dia 1 kg za 300 Kè Objednávky pøijímáme na telefonu: KRBY ŠENOV Realizace krbu na klíè Prodej kamen, krbových vložek, teplovodních krbových vložek, stavebních materiálù na stavbu krbu a pøíslušenství Tel ZNALECKÉ POSUDKY pro veškeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, tržní ocenìní bytù a nemovitostí Vám vypracuje MARIE KRUŠINOVÁ znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov tel. è , POHØEBNÍ SLUŽBA ARON Havíøov-Mìsto Národní tø. 1541/14a Držitel Znaku kvality nepøetržitý provoz tel , , let poskytujeme pohøební a høbitovní služby ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 11/

14 ivot ve mìstì Výstavba Klidové zóny v centru mìsta Jak u jste si v imli, zahájilo mìsto budování tzv. Klidové zóny v prostoru pod prodejními stánky po ulici Za pomníkem. Hlavními cíli projektu je vytvoøení klidného místa v centru mìsta, obklopeného zelení, kde bude mo no se potkávat a posedìt a dìti si budou moci vyhrát na instalovaných atrakcích. Zkulturnìním veøejného prostranství vytvoøíme protiváhu stávající zástavbì. Mrzí nás, e v centru mìsta je parkovi tì. Zámìr budování Klidové zóny vèetnì návrhu byl schválen v zastupitelstvu v roce 2005 a pøedpokládalo se, e budou vyhlá eny dotace na dané téma. Bohu el pokusy o získání dotací byly neúspì né. Pouze v roce 2007 obdr elo mìsto dotaci od Arcelor Mittal na obnovu zelenì v centru mìsta. Byly zasazeny stromy i v místech klidové zóny s rozmístìním dle schváleného projektu. Od té doby se nepodaøilo získat dotaci. Pøi vyhla ování leto ních grantù spoleèností Arcelor Mittal jsme se pokusili po ádat o pøíspìvek na vybudování èásti Klidové zóny. Tentokrát se podaøilo získat 300 tis. Kè. Podmínkou obdr ení dotace byl vlastní podíl mìsta ve vý i 200 tis. Kè. Byly zahájeny práce na aktualizaci projektové dokumentace a schváleno stavební povolení. Dne byl proveden slavnostní výkop zahájení stavby za pøítomnosti pøedsedy pøedstavenstva Arcelor Mittal Ostrava a.s. pana Augustine Kochuparampila (viz foto). Pøedpokládáme, e v leto ním roce vybudujeme cca tøetinu plochy Klidové zóny. Doufáme, e v pøí tím roce budeme úspì ní pøi zaji ování dotací a budeme moci pokraèovat v dal í výstavbì Klidové zóny. Starosta Ing. Antonín evèík Z jednání samosprávy ve zkratce Rada mìsta 16. schùze vzala na vìdomí výsledky kontroly vyúètování provozu výherních hracích pøístrojù za rok 2010 výpovìï nájemkynì bufetu z nebytových prostor v budovì Obecního domu souhlasila s provedením stavebních úprav v budovì ZU výmìna dveøí boèního vchodu schválila navr ená opatøení dle protokolù z kontrol hospodaøení pøíspìvkových or- 14 ganizací rozpoètová opatøení Plán zimní údr by a opatøení pro sezónu 2011/ 2012 Smlouvu o zaji tìní zpìtného odbìru elektrozaøízení Smlouvu o zøízení místa zpìtného odbìru a Dohodu o spolupráci a zøízení místa zpìtného odbìru pou itých svìtelných zdrojù pocházejících z domácností dodatky ke smlouvám k nájmù nebytových prostor zadávací dokumentaci podlimitní veøejné za- kázky: Sdru ené slu by dodávky zemního plynu pro mìsto enov a Sdru ené slu by dodávky elektrické energie pro mìsto enov umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta vydala Naøízení mìsta enov è. 1/2011, kterým se vydává Tr ní øád s platností od jmenovala èlenem povodòové komise p. Míèkovou za zøizovatele èleny kolské rady pøi Základní kole enov pro období 2011/2014 (p. M. Vaculík, Ing. evèík, Ing. Kotrová) Rada mìsta 17. schùze vzala na vìdomí Protokol Finanèního úøadu èj /11 schválila uzavøení smlouvy o poskytnutí nadaèního pøíspìvku z Nadace Partnerství pøijetí úèelové dotace z rozpoètu MSK pro rok 2011 na zabezpeèení akceschopnosti JSDH povìøila místostarostu podat k Protokolu FÚ vyjádøení (T / Stavinohová) Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta Ing. Antonín evèík, místostarosta Ing. Jan Bla ek, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, enov, tel.: IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava 1. Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor do posledního dne v mìsíci. ENOVSKÝ Tisk: OBÌ NÍK 11/2011

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Obec Hrádek. Hrádek 352

Obec Hrádek. Hrádek 352 Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec Oldřichovice č.p. 869, 739 61 Třinec tel.: 558340350, fax: 558340359, e-mail: kp.trinec@cuzk.cz, ID dat. schránky: 8a4hvah Obec

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku.

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Èíslo 10 30. 11. 2015 Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Starostka, místostarosta a zamìstnanci Obecního úøadu Václavovice

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti

Znalecký posudek. èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti Znalecký posudek èíslo 1081/33/16 o cenì nemovitosti kraj Vysoèina, okres Havlíèkùv Brod, obec a katastrální území Kvìtinov, list vlastnictví è. 278 - spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 poz. parc. è.

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s,

ÚVODNÍ SLOVO 2 I. ÚVODNÍ SLOVO. Vážení uživatelé, partneøi, zamìstnanci a pøíznivci spoleènosti Help-in, o.p.s, OBSAH 1 OBSAH I. Úvodní slovo...2 II. Základní údaje a kontakty...3 III. Poslání...4 IV. Historie...4 V. Mapa pùsobnosti...5 VI. Správa spoleènosti...6 VII. Èinnost v r. 2006...8 1. Služby sociální intervence...8

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více