Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština"

Transkript

1 Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění. Čeština

2 Obsah Všeobecné informace Poznámky k bezpečnosti Typy přehrávaných disků... 9 Upozornění k manipulaci s disky a přehrávačem... 9 POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Likvidace starého zařízení Názvy jednotlivých součástí Ovládací panel Ovládací prvky na volantu...13 Základy obsluhy Úvodní obrazovka Zapnutí jednotky/ Vypnutí jednotky Vložení disku/ Vysunutí disku Nastavení hlasitosti Výběr zdroje na ovládacím panelu Výběr zdroje na obrazovce Zadní kamera (volitelné příslušenství) Nastavení Základní operace v nabídce NASTAVENÍ Bluetooth Systém Doprava/ Navigace Audio Displej

3 Obsah Začínáme s navigací Co je to GPS? O družicových signálech...20 Získávání signálů z družic Úvodní navigační obrazovka Značky na obrazovce mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Změna měřítka mapy Nabídka Zadání cíle cesty Přehled nabídky Navigace Základní operace v nabídce Cíl cesty Hledání podle adresy Poslední cíle cesty Adresář POI (Bod zájmu) Blízko polohy Blízko cíle Ve městě/ Název Servis KIA Telefonní číslo Zadání GPS Parkoviště Pokračovat v navádění/zastavit navádění Použití mapy Plánovač cesty Uložit cíl cesty Uložit polohu Doma 1/Práce 2/3~

4 Obsah Použití nabídky Mapa Přehled nabídky Mapa Základní operace v nabídce Mapa Kategorie POI D/ 3D Dělená obrazovka/celá obrazovka Uložit polohu Plánovač cesty Možnosti trasy Prohlížeč Objížďka Informace poblíž Informace na trase Bezdrátová technologie Bluetooth Seznámení s bezdrátovou technologií Bluetooth Propojení jednotky a telefonu Bluetooth Odpojení/Opětovné připojení telefonu Bluetooth Vymazání připojeného telefonu Změna hesla Uskutečnění hovoru zadáním telefonního čísla Přepnutí cesty zvuku v průběhu hovoru Zapnutí/vypnutí mikrofonu...42 Příjem hovorů Použití telefonního seznamu Použití seznamu volání Uskutečnění hovoru pomocí čísel rychlé volby

5 Obsah Použití přehrávače CD/MP3/WMA/USB/iPod Přehrávání audio CD a souborů MP3/ WMA/ USB/ ipod Přechod na následující skladbu/soubor Přechod na předchozí skladbu/soubor Návrat na začátek aktuální skladby/souboru Vyhledávání Přehrávání ukázek Opakování Náhodné přehrávání Nalezení složky/souboru pomocí seznamu Vyhledání hudby Nastavení rychlosti přehrávání pro audioknihu Požadavky na zařízení USB/ Kompatibilní zařízení USB Požadavky na soubory MP3/WMA Požadavky na zařízení ipod Použití radiopřijímače Poslouchání rozhlasových stanic Uložení a vyvolání rozhlasových stanic AS (Automatické uložení do paměti) Přehrát ukázky vysílajících stanic TA (Dopravní informace)...53 ZPRÁVY VÝBĚR REGIONU Použití pomocných zařízení Použití vstupu AUX

6 Obsah Systém rozeznávání hlasu Rozeznávání hlasu Použití hlasových příkazů Jak vyslovovat čísla Příklady hlasových příkazů Příkaz Nápověda Hlasové příkazy Vyhledávání závad Technické parametry Rejstřík Symboly pro zobrazení dopravních problémů

7 Všeobecné informace Poznámky k bezpečnosti VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍREJTE VÝSTRAHA: ABYSTE OMEZILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEDOMONTUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU) ZAŘÍZENÍ UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELEM OPRAVITELNÉ SOUČÁSTI. SERVIS ZAŘÍZENÍ SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU TECHNIKOVI. Při jízdě ve vozidle dodržujte zásady bezpečnosti. Při řízení vozidla se nesmíte nechat ničím rušit a vždy musíte pečlivě sledovat všechny jízdní podmínky. Neměňte nastavení ani nepoužívejte žádné jiné funkce. Zajeďte ke straně vozovky bezpečným a zákonným způsobem, než se o něco takového pokusíte. V rámci zachování bezpečnosti nejsou některé funkce povoleny, dokud není zatáhnutá parkovací brzda. Abyste zmírnili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhkosti. Teplota vnějšího obalu zařízení může být velmi vysoká, proto používejte jednotku až po jejím řádném nainstalování ve vašem vozidle. Symbol blesku se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného vysokého napětí uvnitř zařízení, které může být dostatečné intenzity, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (popř. servisu) v dokumentaci doprovázející zařízení. Nepoužívejte zařízení příliš dlouhou dobu při mimořádně nízkých nebo mimořádně vysokých teplotách. (-10 C až 60 C) Abyste zmírnili riziko úrazu elektrickým proudem, nedemontujte kryt nebo zadní stěnu tohoto zařízení. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti opravitelné uživatelem. Servis zařízení svěřte kvalifi kovanému technikovi. Při jízdě udržujte hlasitost na rozumné úrovni. Zařízení vám nesmí spadnout, ani ho nikdy nesmíte vystavovat silným nárazům. 7

8 Všeobecné informace Při řízení nesmí řidič sledovat monitor. Pokud by řidič při řízení sledoval monitor, bylo by to neopatrné a mohl by způsobit nehodu. Tato jednotka je určena pro vozidla s 12voltovým akumulátorem a záporným uzemněním. Než ji nainstalujete do obytného automobilu, dodávky nebo autobusu, zkontrolujte napětí akumulátoru. Aby nedošlo ke zkratu v elektroinstalaci, nezapomeňte před zahájením instalace odpojit záporný kabel (E) akumulátoru. VÝSTRAHA: V tomto výrobku je použit laserový systém. V zájmu správného používání tohoto zařízení si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro případné budoucí použití. Pokud by vaše jednotka potřebovala údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko. Provádění změn, nastavení nebo postupů jiných, než jsou zde uvedené, může mít za následek vystavení nebezpečnému záření. Abyste se vyhnuli přímému působení laserového paprsku, nepokoušejte se otevřít skříňku. Z otevřené skříňky může vycházet viditelné laserové záření. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. VÝSTRAHA: PŘI OTEVŘENÍ VIDITELNÉ A NEVIDITEL- NÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M NEDÍVEJTE SE PŘÍMO NA NĚJ OPTICKÝMI PŘÍSTROJI. VÝSTRAHA: Nenechávejte navigační systém v provozu, když motor neběží. Mohlo by to způsobit vybití akumulátoru vozidla. Když navigační systém používáte, vždy nechávejte motor běžet. Když chce řidič používat navigační systém, musí nejprve zastavit s vozidlem na bezpečném místě a zatáhnout parkovací brzdu. Ovládání systému při řízení může řidiče rozptylovat a výsledkem může být vážná nehoda. Systém nerozebírejte ani neupravujte. Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít k nehodě, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V některých zemích mohou platit zákony omezující použití videoobrazovek v průběhu jízdy. Proto systém používejte, pouze pokud to povoluje zákon. Nepoužívejte telefon, když řídíte. Musíte zastavit na bezpečném místě, chcete-li telefon použít. Při jízdě ve vozidle udržujte hlasitost jednotky na dostatečně nízké úrovni, abyste slyšeli zvuky přicházející zvenčí. 8

9 Všeobecné informace Typy přehrávaných disků Tato jednotka přehrává disky CD-R nebo CD- RW obsahující audio skladby a soubory ve formátu MP3 nebo WMA. V závislosti na podmínkách v záznamovém zařízení nebo na disku CD-R/RW samotném nemusí být jednotka schopná některé disky CD-R/RW přehrát. Nelepte žádný štítek nebo etiketu na kteroukoliv stranu (potištěnou stranu nebo stranu se záznamem) disku. Nepoužívejte disky CD nepravidelného tvaru (např. ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku). Mohlo by dojít k poruše jednotky. Upozornění k manipulaci s disky a přehrávačem Vadný nebo znečištěný disk vložený do jednotky může způsobit přerušení zvuku při přehrávání. Při manipulaci s diskem ho uchopte za jeho vnitřní a vnější hranu. Nedotýkejte se povrchu strany disku bez etikety. Na povrch disku nelepte papír nebo pásku ani nic podobného. Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu. Před přehráváním disk vyčistěte. Otírejte disk od středu směrem k okrajům čistou látkou. Pro čištění disků nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako například technický benzín nebo alkohol. 8 cm Tato jednotka není schopná přehrávat disky o průměru 8 cm (používejte pouze disky o průměru 12 cm). 9

10 Všeobecné informace POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Zákon zakazuje kopírovat, vysílat, zobrazovat, vysílat po kabelu, přehrávat na veřejnosti nebo pronajímat materiály chráněné autorskými právy bez svolení jejich autora. Tento výrobek je vybaven funkcí ochrany před kopírováním vyvinutou fi rmou Macrovision. Na některých discích jsou zaznamenány signály chránící proti kopírování. Při přehrávání snímků těchto disků na jednotce bude docházet k poruchám. Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna určitými americkými patenty a jinými právy k duševnímu vlastnictví a kterou vlastní Macrovision Corporation a jiní majitelé práv. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno fi rmou Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a jiné omezené potřeby zobrazování, pokud není společností Macrovision Corporation odsouhlaseno jinak. Je zakázáno provádět zpětnou analýzu nebo zpětný překlad. Likvidace starého zařízení 1. Když se na výrobku nachází tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách, znamená to, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC. 2. Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu, a to prostřednictvím sběrných zařízení určených vládou nebo místními orgány. 3. Správná likvidace vašeho starého zařízení pomůže zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 4. Více podrobnějších informací o likvidaci vašeho starého zařízení získáte na svém obecním úřadě, v zařízení na likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste si výrobek zakoupili. ipod je obchodní značka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích. Určeno pro ipod znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k zařízení ipod a certifi kováno výrobcem jako splňující funkční parametry společnosti Apple. Slovní značka a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností LG Electronics je licencováno. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům. 10

11 Názvy jednotlivých součástí Ovládací panel RADIO MAP 11 5 MEDIA NAV Den/Noc ( ) Stisknutím přepnete mezi denní obrazovkou (jasnou) a noční obrazovkou (tmavou). 2. Vysunout ( ) Stisknutím vysunete disk z jednotky. 3. Levý otočný ovladač ( / ) - Stisknutí: Zapnutí/vypnutí - Otočení: Ovládání hlasitosti 4. RADIO Výběr pásma FM/AM. 5. MEDIA Výběr zdroje: CD, USB, ipod, AUX 6. / Krátký stisk tohoto tlačítka. - Automatické ladění: RADIO - Následující/předchozí skladba: USB CD ipod Dlouhý stisk tohoto tlačítka. - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod 7. Slot pro disk 11

12 Názvy jednotlivých součástí 8. TELEFON ( ) Slouží k aktivaci hands-free sady Bluetooth. 9. Opakovat hlasové navádění ( ) Stisknutím zopakujete hlasové navádění. 10. Pravý otočný ovladač ( ) Otáčení po směru/proti směru hodinových ručiček. Vyhledá předchozí nebo následující rozhlasovou frekvenci. - Ruční ladění: Přeskočí na následující/předchozí skladbu/soubor na obrazovce se seznamem. PŘIBLÍŽIT/ ODDÁLIT - Otáčením změníte měřítko mapy na obrazovce mapy. 11. MAP Stisknutím zobrazíte obrazovku mapy pro aktuální polohu. 12. NAV Stisknutím přejdete do nabídky pro zadání cíle cesty. K dispozici jsou různé způsoby, jak zadat cíl cesty. 13. NASTAVENÍ ( ) Stisknutím získáte přístup k nastavení systému. (Strana 16) Dlouhým stisknutím zobrazíte ID zařízení, verzi softwaru, verzi navigace a verzi map. 14. Info ( ) Stisknutím zobrazíte cíl cesty, trasu a dopravní informace, když je aktivní navádění po trase. Destination (Cíl cesty): Zobrazuje informace o aktuální poloze vozidla a cíli cesty. Route (Trasa): Zobrazuje informace o trase z aktuální polohy vozidla do cíle cesty. Traffi c (Doprava): Zobrazuje dopravní informace. - Traffi c Info On Route (Dopravní informace na trase): Zobrazení seznamu dopravních informací platných pro doporučenou trasu z aktuální polohy vozidla do cíle cesty. - Traffi c Info Nearby (Dopravní informace v blízkosti): Zobrazení seznamu dopravních informací pro okolí aktuální polohy vozidla. 12

13 Názvy jednotlivých součástí Ovládací prvky na volantu U u 1. Ztlumí hlasitost. 2. Hlasitost ( / ) Zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti. 3. Aktivuje hands-free sadu Bluetooth. Krátkým stiskem můžete přijmout příchozí hovor. Krátkým stiskem můžete uskutečnit hovor z posledních hovorů. Dlouhým stiskem v průběhu hovory přepnete trasu zvuku. (Hands-free telefon) U U u u U / u Krátkým stiskem tohoto tlačítka odmítnete Krátký stisk tohoto tlačítka. hovor. - Automatické ladění: RADIO - Následující/předchozí skladba: USB 5. Stiskem tohoto tlačítka zahájíte režim rozeznávání hlasu. Opětovným stiskem tohoto tlačítka zrušíte ovládání hlasem, když je rozeznávání hlasu aktivní. 7. CD ipod Dlouhý stisk tohoto tlačítka. - Ruční ladění: RADIO - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod Výběr zdroje. FM AM CD USB ipod AUX FM... 13

14 Názvy jednotlivých součástí Úvodní obrazovka Jednotka se spustí, když přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON. - Potom se na obrazovce zobrazí režim radiopřijímače. Poznámka Tato jednotka si pamatujte poslední režim, ve kterém naposledy byla. Poslední režim zůstane uložen v paměti, i když je spínač zapalování přepnut do polohy OFF. Když přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON, bude příslušný režim vyvolán. Může chvíli trvat (přibližně 20 sekund), než software v jednotce naběhne. Zapnutí jednotky Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu, pokud je jednotka vypnutá. Poznámka Když vložíte disk do slotu pro disk, jednotka se zapne automaticky. Vypnutí jednotky Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu, pokud je jednotka zapnutá. Vložení disku Vložte disk do slotu pro disk a přehrávání začne automaticky. Vysunutí disku Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Disk se vysune ze slotu. Poznámka Pokud vysunutý disk neodeberete přibližně do 10 sekund, disk se automaticky zasune zpět do jednotky. Nastavení hlasitosti Otočte ovladačem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu. Poznámka Když jednotku vypnete, aktuální úroveň hlasitosti se automaticky uloží do paměti. Až jednotku opět zapnete, bude používat hlasitost uloženou v paměti. 14

15 Základy obsluhy Výběr zdroje na ovládacím panelu Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA můžete vybrat zdroj zvuku. Režimy se přepínají v následujícím pořadí. CD USB ipod AUX CD... Poznámka Pokud daný zdroj není k jednotce připojen, nebude rozeznán. Výběr zdroje na obrazovce Můžete vybrat zdroj na obrazovce, aby fungoval podle vašich konkrétních potřeb. 1. Při přehrávání z nějakého zdroje se dotkněte ikony zdroje v levé horní části obrazovky. Zadní kamera (volitelné příslušenství) Je-li vozidlo vybavené zadní kamerou, je možné přepnout na obraz ze zadní kamery, když je řadicí páka přesunuta do polohy ZPÁTEČKA (R). Režim pohledu dozadu vám také umožní zkontrolovat prostor za vozidlem v průběhu jízdy. 2. Dotkněte se požadovaného zdroje. Když jednotka úplně naběhne, objeví se na obrazovce vodicí čáry. Poznámka Pokud daný zdroj není k jednotce připojen, nebude rozeznán. Poznámka Funkce zadní kamery má sloužit jako pomůcka pro zachování kontroly nad přívěsem nebo při parkování ve stísněných prostorách. Nepoužívejte tuto funkci pro zábavu. Objekt zobrazovaný na displeji se může jevit blíže nebo dále, než ve skutečnosti je. Pamatujte, prosím, že okraje snímků ze zadní kamery se mohou mírně lišit v závislosti na tom, zda jsou při couvání zobrazovány obrázky na celou obrazovku. 15

16 Nastavení Základní operace v nabídce NASTAVENÍ Navigační systém si můžete přizpůsobit, abyste si usnadnili jeho používání. K tomu slouží volby Bluetooth, System (Systém), Traffi c (Doprava), Navigation (Navigace), Audio, Display (Displej) 1. Zapněte jednotku. 2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. 3. Dotkněte se požadované možnosti. 4. Dotkněte se požadovaného nastavení, potom dotekem na tlačítko [OK] potvrďte svůj výběr. Poznámka Dotekem na se vrátíte na předchozí obrazovku. Stisknutím tlačítka MAP se vrátíte na obrazovku mapy aktuální pozice. Bluetooth Zde jsou k dispozici čtyři položky nabídky. View Bluetooth Device List (Zobrazit seznam zařízení Bluetooth) Tato položka zobrazí seznam spárovaných zařízení Bluetooth. Search for Bluetooth Devices (Vyhledat zařízení Bluetooth) Tato položka umožní najít zařízení Bluetooth. (strana 39) External Device Authorization (Povolení externího zařízení) Tato funkce se používá, když chcete propojit svoji jednotku a mobilní telefon Bluetooth pomocí nastavení mobilního telefonu. (strana 40) Change Passkey (Změnit heslo) Zde můžete změnit heslo. (strana 41) System (Systém) Zde je k dispozici pět položek nabídky. Language (Jazyk) Tato položka umožňuje změnit jazyk používaný v systému. Dotkněte se tlačítka příslušného jazyka. Stisknutím tlačítek nebo můžete podle potřeby procházet seznamem. 16

17 Nastavení Clock (Hodiny) Tato položka umožňuje nastavit formát času a letní čas. Navigation Demo (Demo navigace) Jedná se o demonstrační funkci. Jakmile je stanovena trasa, automaticky se zobrazí simulace navádění po trase až do cíle. Factory Settings (Tovární nastavení) Tato položka umožňuje vrátit různá nastavení na výchozí nastavení. Time format (Formát času): Formát času můžete změnit mezi 12h a 24h. Summer time (Letní čas): Letní čas můžete zapnout ( On ) nebo vypnout ( Off ). Units (Jednotky) Tato položka umožňuje nastavit jednotky pro vzdálenost, která se bude zobrazovat v navigačním systému. Navigation Demo (Demo navigace) - Off (Vypnuto): Demonstrační režim je vypnut. - 1 : Pouze jedna demonstrace. - Loop (Smyčka): Opakování demonstrační jízdy Speed (Rychlost): Nastavení rychlosti demonstrace. - All (Všechna): Vrátí veškerá nastavení na výchozí nastavení. - Phone (Telefon): Obnoví veškerá nastavení související s telefonem. - Navigation (Navigace): Obnoví veškerá nastavení související s navigací. - Audio/Media/Radio (Audio/Média/Radiopřijímač): Obnoví veškerá nastavení související s audiem/médii/radiopřijímačem. Poznámka Obsah paměti, jako například uložené pozice, nebude vymazán. Jednotku můžete přepnout mezi km a mls (míle). 17

18 Nastavení Traffic (Doprava) Zde jsou k dispozici tři položky nabídky. Navigation (Navigace) Zde jsou k dispozici čtyři položky nabídky. Audio Zde je k dispozici pět položek nabídky. TMC Zde můžete přepnout TMC (kanál dopravních informací) na Off, Auto nebo On. - Auto (Automaticky): Když je na aktuální trase zjištěna událost TMC, navigační systém vyhledá trasu objížďky automaticky, bez jakéhokoliv oznámení. - Off (Vypnuto): Zruší funkci TMC. - On (Zapnuto): Když je na aktuální trase zjištěna událost TMC, navigační systém zobrazí rozbalovací obrazovku s informací o události. Automatic TMC Station (Automatická stanice pro TMC) Když je na aktuální trase zjištěna událost TMC, je automaticky přijímána nejsilnější stanice TMC. Favourite TMC Station (Oblíbená stanice pro TMC) Jednotka přijímá stanici TMC, kterou uživatel vybral. Tato možnost se aktivuje, když zrušíte [Automatic TMC Station (Automatickou stanici pro TMC)]. Motorway Junction View (Zobrazit dálniční křižovatku) Tato položka zobrazí dálniční křižovatku na obrazovce mapy. Enhanced Lane Guidance (Rozšířené navádění do pruhů) Tato položka zobrazí rozšířené informace o jízdních pruzích na obrazovce mapy. Plan Different Routes (Plánování jiných tras) Tato položka zobrazí různé trasy na obrazovce mapy. Speed Alert (Varování na rychlost) Tato položka zobrazí varování na rychlost na obrazovce mapy. 18 SDVC (ovládání hlasitosti závislé na rychlosti) Když je rychlost vašeho vozidla vyšší než 40 km/h, je výstupní úroveň hlasitosti vyšší než původní úroveň hlasitosti. Můžete funkci SDVC přepnout na Off, Low, Mid nebo High. - Off (Vypnuto): Na výstupu je původní hlasitost, bez ohledu na rychlost vašeho vozidla. - Low, Mid, High (Nízká, Střední, Vysoká): Úroveň hlasitosti je automaticky upravována podle rychlosti vozidla. Navigation Volume (Hlasitost navigace) Můžete nastavit nebo zrušit hlasové pokyny při navigaci. Touchscreen Click (Pípnutí dotekové obrazovky) Můžete zapnout/vypnout zvuk dotekové obrazovky.

19 Nastavení Sound (Zvuk) (výchozí nastavení: Center (Střed)) Stereováha Basy/Středy/ Výšky - Stereováha levý/pravý: Dotekem na nebo přesunete zvuk do levých nebo pravých reproduktorů. - Stereováha přední/zadní: Dotekem na nebo přesunete zvuk do předních nebo zadních reproduktorů. - Basy/Středy/Výšky : Dotekem na nebo nastavíte basy, středy nebo výšky. Poznámka Dotekem na tlačítko [Center (Střed)] se vrátíte k výchozím nastavením. Funkce Power Bass (Zesílení basů) Můžete funkci Power Bass přepnout na Off, Low, Mid nebo High. - Off (Vypnuto): Na výstupu je původní zvuk. - Low, Mid, High (Nízké, Střední, Vysoké): Výběrem možnosti Nízké, Střední nebo Vysoké zesílíte hluboké zvuky. Display (Displej) Zde jsou k dispozici dvě položky nabídky. Brightness (Jas) Můžete nastavit jas obrazovky. Jas displeje můžete nastavit na Low (Nízký), Mid (Střední) nebo High (Vysoký). Režim mapy Aby byla zlepšená viditelnost obrazovky s mapou v noci i ve dne, můžete změnit kombinaci barev na mapě. - Auto (Automaticky): Obrazovka s mapou se zobrazuje na základě signálu automatického osvětlení nebo signálu osvětlení. Automatické osvětlení zhasnuté (den) Automatické osvětlení rozsvícené (noc) Automatické osvětlení není detekováno Osvětlení zapnuté Mapa: Den Mapa: Noc Mapa: Noc Osvětlení vypnuté Mapa: Den Mapa: Noc Mapa: Den - Den: Obrazovka s mapou se vždy zobrazuje v jasných barvách. - Noc: Obrazovka s mapou se vždy zobrazuje v tmavých barvách. 19

20 Začínáme s navigací Co je to GPS? Globální systém určování polohy (GPS) je družicový navigační systém tvořený sítí 24 družic umístěných na oběžnou dráhu americkým ministerstvem obrany. Systém GPS byl původně určen pro vojenské účely, ale v 80. letech 20. století ho vláda zpřístupnila i pro civilní využití. Systém GPS funguje za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, kdekoliv na světě, 24 hodin denně. Pro použití GPS nemusíte platit žádné poplatky. GPS GPS GPS GPS O družicových signálech Vaše jednotka musí zachytit signály z družice, aby mohla fungovat. Pokud se nacházíte uvnitř budovy, v blízkosti vysokých budov nebo stromů, nebo v podzemní garáži, jednotka nemůže družice najít. Získávání signálů z družic Než může jednotka zjistit vaši aktuální polohu, aby vás posléze mohla navádět po trase, musíte podniknout následující kroky: 1. Běžte ven, na místo, kde nejsou žádné vysoké překážky. 2. Zapněte jednotku. Zachycení signálů z družic může trvat několik minut. Úvodní navigační obrazovka Poté, co přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON, když vstoupíte do navigačního režimu poprvé, zobrazí se na displeji obrazovka s varováním. Varování si pečlivě prostudujte a potom se dotkněte tlačítka [Agree (Souhlasím)]. Značky na obrazovce mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Navigační systém zobrazuje na obrazovce různé informace. Naznačuje směr mapy. Dotekem změníte orientaci mapy. Označuje aktuální polohu vozidla a směr jízdy. Dotekem na tlačítko [Menu] přejdete na nabídku mapy. 20

21 Začínáme s navigací Oznamuje měřítko mapy. Změna měřítka mapy 1. Dotkněte se tlačítka na obrazovce s mapou. Zobrazuje čas příjezdu, vzdálenost a zbývající čas do cíle. Objevuje se v pravém horním rohu obrazovky, když je stanovená trasa. Označuje vzdálenost do dalšího bodu navádění i směr zabočení v tomto bodě. 2. Dotekem na [+] zobrazíte podrobnější mapu. Dotekem na [-] zobrazíte vzdálenější pohled na mapu. Zobrazuje maximální povolenou rychlost platnou pro vozovku, po které právě jedete. 50 m 100 m 200 m 300 m 500 m 750 m 1 km 2 km 5 km 10 km 20 km 50 km 100 km 200 km 500 km 3. Pokud chcete vybrat automatické nastavení měřítka, dotkněte se tlačítka. 21

22 Nabídka Zadání cíle cesty Přehled nabídky Navigace Základní operace v nabídce Destination (Cíl cesty) 1. Zapněte jednotku. 2. Stiskněte tlačítko NAV na ovládacím panelu. Na obrazovce se objeví nabídka navigace. 3. Dotekem na tlačítko [Navigation (Navigace)], [Advanced (Pokročilé)] nebo [Favourites (Oblíbené)] vyberte požadovanou možnost. Nabídka [Advanced (Pokročilé)] Nabídka [Favourites (Oblíbené)] Dotkněte se požadované metody nastavení. Address (Adresa): Najde cíl cesty podle adresy. (strana 23) Last Destinations (Poslední cíle cesty): Nastaví cíl cesty v místě, které jste v poslední době nastavili. (strana 24) Address Book (Adresář): Nastaví cíl cesty v místě uloženém v adresáři. (strana 24) POI (Body zájmu): Vyhledá cíl cesty v různých kategoriích podniků nebo míst. (strana 24-26) Parking (Parkoviště): Nastaví parkoviště jako váš cíl cesty. (strana 28) Continue/Stop Guidance (Pokračovat v navádění/zastavit navádění): Zapne/vypne navádění. (strana 28) GPS Input (Zadání GPS): Určení cíle cesty pomocí zeměpisné šířky a zeměpisné délky. (strana 27) Using Map (Pomocí mapy): Vyhledání cíle cesty přímo na mapě. (strana 28) Tour Planner (Plánovač cesty): Přidá nový cíl cesty nebo bod na trase. (strana 29-30) Store Destination (Uložit cíl cesty): Uloží váš cíl cesty do adresáře. (strana 31) Store Position (Uložit polohu): Uloží vaši polohu do adresáře. (strana 31) Doma 1/Práce 2/3~12: Zde si můžete nastavit pozici Doma, Práce atp., tedy místa, na která se vracíte nejčastěji. (strana 32)

23 Nabídka Zadání cíle cesty Hledání podle adresy Můžete určit cíl cesty pomocí vyhledání adresy. 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [Address (Adresa)]. 2. Vyberte požadovanou zemi. Pokud jste zemi již vybrali, pokračujte krokem Zadejte několik znaků z názvu ulice a potom se dotkněte tlačítka [OK]. Viz Možnosti trasy na straně Dotkněte se tlačítka [Start]. 3. Zadejte jméno požadovaného města a potom se dotkněte tlačítka [OK]. 6. Dotkněte se jména ulice v seznamu. 7. Dotkněte se čísla domu a potom se dotkněte tlačítka [OK]. Chcete-li uložit svůj cíl cesty do adresáře, dotkněte se tlačítka [Store (Uložit)]. A zadejte název cíle cesty a potom se dotkněte tlačítka [OK]. Chcete-li zobrazit mapu vašeho cíle cesty, dotkněte se tlačítka [Show Map (Zobrazit mapu)] a potom [Start]. 10. Dotkněte se požadované trasy a potom se dotkněte tlačítka [Start]. Viz Poznámka týkající se kritérií pro trasu na straně Dotkněte se jména města v seznamu. 8. Nastavte možnosti trasy a potom se dotkněte tlačítka [OK]. Jeďte podle informací na obrazovce a podle hlasových pokynů. 23

24 Nabídka Zadání cíle cesty Last Destinations (Poslední cíle cesty) Můžete stanovit cíl cesty v místě, které jste nedávno použili jako cíl cesty. Automaticky je uloženo až 50 posledních cílů. Pokud počet posledních cílů překročí 50, je nejstarší cíl nahrazen nejnovějším. 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [Last Destinations (Poslední cíle cesty)]. 2. Dotkněte se požadovaného posledního cíle cesty v seznamu. 3. Dotkněte se požadované trasy a potom se dotkněte tlačítka [Start]. Jeďte podle informací na obrazovce a podle hlasových pokynů. Address Book (Adresář) Můžete stanovit cíl cesty v místě, které je uloženo v adresáři. Pro efektivnější využití této funkce doporučujeme, abyste si cíle, do kterých často jezdíte, uložili předem. Nejprve najděte položku uloženou v adresáři podle adresy. Viz Hledání podle adresy na straně Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [Address Book (Adresář)]. 2. Dotkněte se požadovaného cíle cesty v seznamu. 3. Dotkněte se požadované trasy a potom se dotkněte tlačítka [Start]. Jeďte podle informací na obrazovce a podle hlasových pokynů. POI (Bod zájmu) Můžete nalézt cíl cesty v různých kategoriích podniků nebo míst. 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)]. 2. Dotkněte se jedné z hlavních kategorií. Near Position (Blízko polohy): Vybere bod zájmu v blízkosti aktuální polohy vozidla. (strana 25) Near Destination (Blízko cíle): Vybere bod zájmu v blízkosti vybraného cíle cesty. (strana 26) In City (Ve městě): Vybere bod zájmu nacházející se v daném městě. (strana 26) Name (Název): Vybere bod zájmu podle názvu zařízení. (strana 26) Kia Service (Servis Kia): Vyhledá servis značky KIA. (strana 26) Phone Number (Telefonní číslo): Pokud znáte telefonní číslo vašeho zařízení, můžete ho najít, když toto číslo zadáte. (strana 26) 24

25 Nabídka Zadání cíle cesty Near Position (Blízko polohy) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu] > [Near Position (Blízko polohy)]. 2. Dotkněte se jedné z podkategorií. (Například: Emergency (Nouze)) 5. Po potvrzení umístění zobrazeného bodu zájmu se dotkněte tlačítka [OK]. 8. Dotkněte se tlačítka [Start]. 3. Dotkněte se podkategorie na následující úrovni. (Například: Hospital (Nemocnice)) Pokud chcete volat telefonem, dotkněte tlačítka [ ]. Je dostupné, pouze když je aktivní Bluetooth. 6. Dotkněte se tlačítka [Start]. Jeďte podle informací na obrazovce a podle hlasových pokynů. 7. Dotkněte se požadované trasy. 4. Dotkněte se požadovaného bodu zájmu. 25

26 Nabídka Zadání cíle cesty Near Destination (Blízko cíle) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu] > [Near Destination (Blízko cíle)]. 2. Použijte kroky 2-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). In City (Ve městě) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)] > [In City (Ve městě)]. 2. Zadejte několik znaků z názvu města a potom se dotkněte tlačítka [OK]. 3. Dotkněte se jména města v seznamu. Name (Název) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)] > [Name (Název)]. 2. Vyberte požadovanou zemi. 3. Zadejte několik znaků z názvu zařízení a potom se dotkněte tlačítka [OK]. 4. Použijte kroky 4-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). Kia service (Servis KIA) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)] > [Kia service (Servis Kia)]. 2. Použijte kroky 4-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). Phone Number (Telefonní číslo) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)] > [Phone Number (Telefonní číslo)]. 2. Zadejte telefonní číslo a potom se dotkněte tlačítka [OK]. 3. Dotkněte se požadovaného telefonního čísla v seznamu. 4. Po potvrzení umístění zobrazeného bodu zájmu se dotkněte tlačítka [OK]. Pokud chcete volat telefonem, dotkněte se tlačítka [ ]. Je dostupné, pouze když je aktivní Bluetooth. 5. Použijte kroky 6-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). 4. Použijte kroky 2-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). 26

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE ČESKY AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Sportage Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné budoucí použití. Nákresy a technické údaje se mohou

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

5" Radio Nav 5" Radio Nav

5 Radio Nav 5 Radio Nav ČESKÁ 5" Radio Nav 5" Radio Nav RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services Technical Services Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3 10040 Volvera

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SD-NAVI (verze 1.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka

Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka Bluetooth handsfree rozhraní pro vozidla Volkswagen hf omvw1 Uživatelská příručka Bluetooth rozhraní mobridge umožňuje plné ovládání handsfree mobilního telefonu prostřednictvím tlačítek na volantu ve

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB20.B M-HPB20.R M-HPB20.W Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku

DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku DS-450dvrGPS Displej s navigací a kamerou (černou skříňkou) ve zpětném zrcátku Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

5 Radio 5 Radio ČESKÁ

5 Radio 5 Radio ČESKÁ ČESKÁ 5 Radio 5 Radio RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. - Parts & Services - Technical Services - Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3-10040 Volvera

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena.

V300/301. Příručka pro rychlou instalaci. IP telefon. Verze / vydání. Copyright Všechna práva vyhrazena. V300/301 IP telefon Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 9/2008 3. vydání Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Přehled Tato příručka pro rychlou instalaci popisuje možnosti nastavení a používání

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Stručný návod k rychlému použití

Stručný návod k rychlému použití Audiopřehrávač Philips GoGear CZ SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Stručný návod k rychlému použití Začínáme Celkový pohled

Více

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka

ThinkPad Wireless WAN Card. Stručná úvodní příručka ThinkPad Wireless WAN Card Stručná úvodní příručka Kapitola 1. Popis produktu Pokud váš počítač ThinkPad podporuje kartu bezdrátové sítě WAN (Wide Area Network), můžete tuto kartu bezdrátové sítě WAN

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Obsah Touch & Connect... 5 CD 30/CD 30 MP3 Typ 1... 93 Mobile Phone Portal... 121 Touch & Connect Úvod... 6 Rádio... 22 CD přehrávač... 27 Vstup AUX... 32 USB port...

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

SWAN II. UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SWAN II. UŽIVATELSKÝ MANUÁL OD ROKU 1993 SWAN II. UŽIVATELSKÝ MANUÁL UPOZORNĚNÍ: 1. Před zapnutím zařízení si prostudujte všechny provozní a bezpečnostní instrukce. 2. Dodržujte provozní a uživatelské instrukce. 3. Přístroj by neměl

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Manuál pro uživatele OS Android. *pro aplikaci CONNECTED WATCH

Manuál pro uživatele OS Android. *pro aplikaci CONNECTED WATCH Manuál pro uživatele OS Android *pro aplikaci CONNECTED WATCH Obsah 1. Jak používat hodinky 2. Párování hodinek s telefonem 1. KROK 1: příprava hodinek pro spárování 2. KROK 2: stáhnutí aplikace Connected

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

Dětské hodinky s GPS a mobilem

Dětské hodinky s GPS a mobilem Dětské hodinky s GPS a mobilem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Možnost telefonování www.spyshops.cz Stránka 1 1 Shrnutí Hodinky jsou vhodné pro kontrolu malých

Více

T-60X Návod na obsluhu

T-60X Návod na obsluhu OD ROKU T-60X Návod na obsluhu 2.0 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h

F: Tlačítko pro připojení G: Prostor pro baterie H: Připojení nabíječky I: Čidlo a indikátor pohybu. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Informace o výrobku Myš Nabíjecka F A B D G I E C H J A: Pravé tlačítko myši B: Kolečko Intelli/indikátor stavu baterie vyprázdnění a nabíjení C: Levé tlačítko myši

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/2014 09:26 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/2014 09:26 Úvod NÁVOD K OBSLUZE

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD cee'd Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Ekonomická FULL HD kamera ve zpětném zrcátku s Bluetooth

Ekonomická FULL HD kamera ve zpětném zrcátku s Bluetooth Ekonomická FULL HD kamera ve zpětném zrcátku s Bluetooth Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz

Více

Návod k obsluze DX50

Návod k obsluze DX50 Návod k obsluze DX50 Obsah 1. Obsah balení 2. Popis přístroje a jeho funkcí 3. Základní obsluha 4. Uživatelské rozhraní přehrávače Obsah balení DX50 Micro USB kabel / Koaxiální kabel Pouzdro Ochranná fólie

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68

Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Návod k obsluze kamery Angel Eye SY-68 Specifikace přístroje: - Nahrávání ve smyčce (pokud je planá kapacity paměti, automaticky se začne přemazávat nejstarší záznam - Nahrávání videa jedním tlačítkem

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více