Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština"

Transkript

1 Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění. Čeština

2 Obsah Všeobecné informace Poznámky k bezpečnosti Typy přehrávaných disků... 9 Upozornění k manipulaci s disky a přehrávačem... 9 POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Likvidace starého zařízení Názvy jednotlivých součástí Ovládací panel Ovládací prvky na volantu...13 Základy obsluhy Úvodní obrazovka Zapnutí jednotky/ Vypnutí jednotky Vložení disku/ Vysunutí disku Nastavení hlasitosti Výběr zdroje na ovládacím panelu Výběr zdroje na obrazovce Zadní kamera (volitelné příslušenství) Nastavení Základní operace v nabídce NASTAVENÍ Bluetooth Systém Doprava/ Navigace Audio Displej

3 Obsah Začínáme s navigací Co je to GPS? O družicových signálech...20 Získávání signálů z družic Úvodní navigační obrazovka Značky na obrazovce mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Změna měřítka mapy Nabídka Zadání cíle cesty Přehled nabídky Navigace Základní operace v nabídce Cíl cesty Hledání podle adresy Poslední cíle cesty Adresář POI (Bod zájmu) Blízko polohy Blízko cíle Ve městě/ Název Servis KIA Telefonní číslo Zadání GPS Parkoviště Pokračovat v navádění/zastavit navádění Použití mapy Plánovač cesty Uložit cíl cesty Uložit polohu Doma 1/Práce 2/3~

4 Obsah Použití nabídky Mapa Přehled nabídky Mapa Základní operace v nabídce Mapa Kategorie POI D/ 3D Dělená obrazovka/celá obrazovka Uložit polohu Plánovač cesty Možnosti trasy Prohlížeč Objížďka Informace poblíž Informace na trase Bezdrátová technologie Bluetooth Seznámení s bezdrátovou technologií Bluetooth Propojení jednotky a telefonu Bluetooth Odpojení/Opětovné připojení telefonu Bluetooth Vymazání připojeného telefonu Změna hesla Uskutečnění hovoru zadáním telefonního čísla Přepnutí cesty zvuku v průběhu hovoru Zapnutí/vypnutí mikrofonu...42 Příjem hovorů Použití telefonního seznamu Použití seznamu volání Uskutečnění hovoru pomocí čísel rychlé volby

5 Obsah Použití přehrávače CD/MP3/WMA/USB/iPod Přehrávání audio CD a souborů MP3/ WMA/ USB/ ipod Přechod na následující skladbu/soubor Přechod na předchozí skladbu/soubor Návrat na začátek aktuální skladby/souboru Vyhledávání Přehrávání ukázek Opakování Náhodné přehrávání Nalezení složky/souboru pomocí seznamu Vyhledání hudby Nastavení rychlosti přehrávání pro audioknihu Požadavky na zařízení USB/ Kompatibilní zařízení USB Požadavky na soubory MP3/WMA Požadavky na zařízení ipod Použití radiopřijímače Poslouchání rozhlasových stanic Uložení a vyvolání rozhlasových stanic AS (Automatické uložení do paměti) Přehrát ukázky vysílajících stanic TA (Dopravní informace)...53 ZPRÁVY VÝBĚR REGIONU Použití pomocných zařízení Použití vstupu AUX

6 Obsah Systém rozeznávání hlasu Rozeznávání hlasu Použití hlasových příkazů Jak vyslovovat čísla Příklady hlasových příkazů Příkaz Nápověda Hlasové příkazy Vyhledávání závad Technické parametry Rejstřík Symboly pro zobrazení dopravních problémů

7 Všeobecné informace Poznámky k bezpečnosti VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍREJTE VÝSTRAHA: ABYSTE OMEZILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEDOMONTUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU) ZAŘÍZENÍ UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELEM OPRAVITELNÉ SOUČÁSTI. SERVIS ZAŘÍZENÍ SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU TECHNIKOVI. Při jízdě ve vozidle dodržujte zásady bezpečnosti. Při řízení vozidla se nesmíte nechat ničím rušit a vždy musíte pečlivě sledovat všechny jízdní podmínky. Neměňte nastavení ani nepoužívejte žádné jiné funkce. Zajeďte ke straně vozovky bezpečným a zákonným způsobem, než se o něco takového pokusíte. V rámci zachování bezpečnosti nejsou některé funkce povoleny, dokud není zatáhnutá parkovací brzda. Abyste zmírnili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhkosti. Teplota vnějšího obalu zařízení může být velmi vysoká, proto používejte jednotku až po jejím řádném nainstalování ve vašem vozidle. Symbol blesku se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného vysokého napětí uvnitř zařízení, které může být dostatečné intenzity, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (popř. servisu) v dokumentaci doprovázející zařízení. Nepoužívejte zařízení příliš dlouhou dobu při mimořádně nízkých nebo mimořádně vysokých teplotách. (-10 C až 60 C) Abyste zmírnili riziko úrazu elektrickým proudem, nedemontujte kryt nebo zadní stěnu tohoto zařízení. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti opravitelné uživatelem. Servis zařízení svěřte kvalifi kovanému technikovi. Při jízdě udržujte hlasitost na rozumné úrovni. Zařízení vám nesmí spadnout, ani ho nikdy nesmíte vystavovat silným nárazům. 7

8 Všeobecné informace Při řízení nesmí řidič sledovat monitor. Pokud by řidič při řízení sledoval monitor, bylo by to neopatrné a mohl by způsobit nehodu. Tato jednotka je určena pro vozidla s 12voltovým akumulátorem a záporným uzemněním. Než ji nainstalujete do obytného automobilu, dodávky nebo autobusu, zkontrolujte napětí akumulátoru. Aby nedošlo ke zkratu v elektroinstalaci, nezapomeňte před zahájením instalace odpojit záporný kabel (E) akumulátoru. VÝSTRAHA: V tomto výrobku je použit laserový systém. V zájmu správného používání tohoto zařízení si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro případné budoucí použití. Pokud by vaše jednotka potřebovala údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko. Provádění změn, nastavení nebo postupů jiných, než jsou zde uvedené, může mít za následek vystavení nebezpečnému záření. Abyste se vyhnuli přímému působení laserového paprsku, nepokoušejte se otevřít skříňku. Z otevřené skříňky může vycházet viditelné laserové záření. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. VÝSTRAHA: PŘI OTEVŘENÍ VIDITELNÉ A NEVIDITEL- NÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M NEDÍVEJTE SE PŘÍMO NA NĚJ OPTICKÝMI PŘÍSTROJI. VÝSTRAHA: Nenechávejte navigační systém v provozu, když motor neběží. Mohlo by to způsobit vybití akumulátoru vozidla. Když navigační systém používáte, vždy nechávejte motor běžet. Když chce řidič používat navigační systém, musí nejprve zastavit s vozidlem na bezpečném místě a zatáhnout parkovací brzdu. Ovládání systému při řízení může řidiče rozptylovat a výsledkem může být vážná nehoda. Systém nerozebírejte ani neupravujte. Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít k nehodě, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V některých zemích mohou platit zákony omezující použití videoobrazovek v průběhu jízdy. Proto systém používejte, pouze pokud to povoluje zákon. Nepoužívejte telefon, když řídíte. Musíte zastavit na bezpečném místě, chcete-li telefon použít. Při jízdě ve vozidle udržujte hlasitost jednotky na dostatečně nízké úrovni, abyste slyšeli zvuky přicházející zvenčí. 8

9 Všeobecné informace Typy přehrávaných disků Tato jednotka přehrává disky CD-R nebo CD- RW obsahující audio skladby a soubory ve formátu MP3 nebo WMA. V závislosti na podmínkách v záznamovém zařízení nebo na disku CD-R/RW samotném nemusí být jednotka schopná některé disky CD-R/RW přehrát. Nelepte žádný štítek nebo etiketu na kteroukoliv stranu (potištěnou stranu nebo stranu se záznamem) disku. Nepoužívejte disky CD nepravidelného tvaru (např. ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku). Mohlo by dojít k poruše jednotky. Upozornění k manipulaci s disky a přehrávačem Vadný nebo znečištěný disk vložený do jednotky může způsobit přerušení zvuku při přehrávání. Při manipulaci s diskem ho uchopte za jeho vnitřní a vnější hranu. Nedotýkejte se povrchu strany disku bez etikety. Na povrch disku nelepte papír nebo pásku ani nic podobného. Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu. Před přehráváním disk vyčistěte. Otírejte disk od středu směrem k okrajům čistou látkou. Pro čištění disků nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako například technický benzín nebo alkohol. 8 cm Tato jednotka není schopná přehrávat disky o průměru 8 cm (používejte pouze disky o průměru 12 cm). 9

10 Všeobecné informace POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Zákon zakazuje kopírovat, vysílat, zobrazovat, vysílat po kabelu, přehrávat na veřejnosti nebo pronajímat materiály chráněné autorskými právy bez svolení jejich autora. Tento výrobek je vybaven funkcí ochrany před kopírováním vyvinutou fi rmou Macrovision. Na některých discích jsou zaznamenány signály chránící proti kopírování. Při přehrávání snímků těchto disků na jednotce bude docházet k poruchám. Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna určitými americkými patenty a jinými právy k duševnímu vlastnictví a kterou vlastní Macrovision Corporation a jiní majitelé práv. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno fi rmou Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a jiné omezené potřeby zobrazování, pokud není společností Macrovision Corporation odsouhlaseno jinak. Je zakázáno provádět zpětnou analýzu nebo zpětný překlad. Likvidace starého zařízení 1. Když se na výrobku nachází tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách, znamená to, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC. 2. Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu, a to prostřednictvím sběrných zařízení určených vládou nebo místními orgány. 3. Správná likvidace vašeho starého zařízení pomůže zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 4. Více podrobnějších informací o likvidaci vašeho starého zařízení získáte na svém obecním úřadě, v zařízení na likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste si výrobek zakoupili. ipod je obchodní značka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích. Určeno pro ipod znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k zařízení ipod a certifi kováno výrobcem jako splňující funkční parametry společnosti Apple. Slovní značka a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností LG Electronics je licencováno. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům. 10

11 Názvy jednotlivých součástí Ovládací panel RADIO MAP 11 5 MEDIA NAV Den/Noc ( ) Stisknutím přepnete mezi denní obrazovkou (jasnou) a noční obrazovkou (tmavou). 2. Vysunout ( ) Stisknutím vysunete disk z jednotky. 3. Levý otočný ovladač ( / ) - Stisknutí: Zapnutí/vypnutí - Otočení: Ovládání hlasitosti 4. RADIO Výběr pásma FM/AM. 5. MEDIA Výběr zdroje: CD, USB, ipod, AUX 6. / Krátký stisk tohoto tlačítka. - Automatické ladění: RADIO - Následující/předchozí skladba: USB CD ipod Dlouhý stisk tohoto tlačítka. - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod 7. Slot pro disk 11

12 Názvy jednotlivých součástí 8. TELEFON ( ) Slouží k aktivaci hands-free sady Bluetooth. 9. Opakovat hlasové navádění ( ) Stisknutím zopakujete hlasové navádění. 10. Pravý otočný ovladač ( ) Otáčení po směru/proti směru hodinových ručiček. Vyhledá předchozí nebo následující rozhlasovou frekvenci. - Ruční ladění: Přeskočí na následující/předchozí skladbu/soubor na obrazovce se seznamem. PŘIBLÍŽIT/ ODDÁLIT - Otáčením změníte měřítko mapy na obrazovce mapy. 11. MAP Stisknutím zobrazíte obrazovku mapy pro aktuální polohu. 12. NAV Stisknutím přejdete do nabídky pro zadání cíle cesty. K dispozici jsou různé způsoby, jak zadat cíl cesty. 13. NASTAVENÍ ( ) Stisknutím získáte přístup k nastavení systému. (Strana 16) Dlouhým stisknutím zobrazíte ID zařízení, verzi softwaru, verzi navigace a verzi map. 14. Info ( ) Stisknutím zobrazíte cíl cesty, trasu a dopravní informace, když je aktivní navádění po trase. Destination (Cíl cesty): Zobrazuje informace o aktuální poloze vozidla a cíli cesty. Route (Trasa): Zobrazuje informace o trase z aktuální polohy vozidla do cíle cesty. Traffi c (Doprava): Zobrazuje dopravní informace. - Traffi c Info On Route (Dopravní informace na trase): Zobrazení seznamu dopravních informací platných pro doporučenou trasu z aktuální polohy vozidla do cíle cesty. - Traffi c Info Nearby (Dopravní informace v blízkosti): Zobrazení seznamu dopravních informací pro okolí aktuální polohy vozidla. 12

13 Názvy jednotlivých součástí Ovládací prvky na volantu U u 1. Ztlumí hlasitost. 2. Hlasitost ( / ) Zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti. 3. Aktivuje hands-free sadu Bluetooth. Krátkým stiskem můžete přijmout příchozí hovor. Krátkým stiskem můžete uskutečnit hovor z posledních hovorů. Dlouhým stiskem v průběhu hovory přepnete trasu zvuku. (Hands-free telefon) U U u u U / u Krátkým stiskem tohoto tlačítka odmítnete Krátký stisk tohoto tlačítka. hovor. - Automatické ladění: RADIO - Následující/předchozí skladba: USB 5. Stiskem tohoto tlačítka zahájíte režim rozeznávání hlasu. Opětovným stiskem tohoto tlačítka zrušíte ovládání hlasem, když je rozeznávání hlasu aktivní. 7. CD ipod Dlouhý stisk tohoto tlačítka. - Ruční ladění: RADIO - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod Výběr zdroje. FM AM CD USB ipod AUX FM... 13

14 Názvy jednotlivých součástí Úvodní obrazovka Jednotka se spustí, když přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON. - Potom se na obrazovce zobrazí režim radiopřijímače. Poznámka Tato jednotka si pamatujte poslední režim, ve kterém naposledy byla. Poslední režim zůstane uložen v paměti, i když je spínač zapalování přepnut do polohy OFF. Když přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON, bude příslušný režim vyvolán. Může chvíli trvat (přibližně 20 sekund), než software v jednotce naběhne. Zapnutí jednotky Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu, pokud je jednotka vypnutá. Poznámka Když vložíte disk do slotu pro disk, jednotka se zapne automaticky. Vypnutí jednotky Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu, pokud je jednotka zapnutá. Vložení disku Vložte disk do slotu pro disk a přehrávání začne automaticky. Vysunutí disku Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Disk se vysune ze slotu. Poznámka Pokud vysunutý disk neodeberete přibližně do 10 sekund, disk se automaticky zasune zpět do jednotky. Nastavení hlasitosti Otočte ovladačem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu. Poznámka Když jednotku vypnete, aktuální úroveň hlasitosti se automaticky uloží do paměti. Až jednotku opět zapnete, bude používat hlasitost uloženou v paměti. 14

15 Základy obsluhy Výběr zdroje na ovládacím panelu Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA můžete vybrat zdroj zvuku. Režimy se přepínají v následujícím pořadí. CD USB ipod AUX CD... Poznámka Pokud daný zdroj není k jednotce připojen, nebude rozeznán. Výběr zdroje na obrazovce Můžete vybrat zdroj na obrazovce, aby fungoval podle vašich konkrétních potřeb. 1. Při přehrávání z nějakého zdroje se dotkněte ikony zdroje v levé horní části obrazovky. Zadní kamera (volitelné příslušenství) Je-li vozidlo vybavené zadní kamerou, je možné přepnout na obraz ze zadní kamery, když je řadicí páka přesunuta do polohy ZPÁTEČKA (R). Režim pohledu dozadu vám také umožní zkontrolovat prostor za vozidlem v průběhu jízdy. 2. Dotkněte se požadovaného zdroje. Když jednotka úplně naběhne, objeví se na obrazovce vodicí čáry. Poznámka Pokud daný zdroj není k jednotce připojen, nebude rozeznán. Poznámka Funkce zadní kamery má sloužit jako pomůcka pro zachování kontroly nad přívěsem nebo při parkování ve stísněných prostorách. Nepoužívejte tuto funkci pro zábavu. Objekt zobrazovaný na displeji se může jevit blíže nebo dále, než ve skutečnosti je. Pamatujte, prosím, že okraje snímků ze zadní kamery se mohou mírně lišit v závislosti na tom, zda jsou při couvání zobrazovány obrázky na celou obrazovku. 15

16 Nastavení Základní operace v nabídce NASTAVENÍ Navigační systém si můžete přizpůsobit, abyste si usnadnili jeho používání. K tomu slouží volby Bluetooth, System (Systém), Traffi c (Doprava), Navigation (Navigace), Audio, Display (Displej) 1. Zapněte jednotku. 2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. 3. Dotkněte se požadované možnosti. 4. Dotkněte se požadovaného nastavení, potom dotekem na tlačítko [OK] potvrďte svůj výběr. Poznámka Dotekem na se vrátíte na předchozí obrazovku. Stisknutím tlačítka MAP se vrátíte na obrazovku mapy aktuální pozice. Bluetooth Zde jsou k dispozici čtyři položky nabídky. View Bluetooth Device List (Zobrazit seznam zařízení Bluetooth) Tato položka zobrazí seznam spárovaných zařízení Bluetooth. Search for Bluetooth Devices (Vyhledat zařízení Bluetooth) Tato položka umožní najít zařízení Bluetooth. (strana 39) External Device Authorization (Povolení externího zařízení) Tato funkce se používá, když chcete propojit svoji jednotku a mobilní telefon Bluetooth pomocí nastavení mobilního telefonu. (strana 40) Change Passkey (Změnit heslo) Zde můžete změnit heslo. (strana 41) System (Systém) Zde je k dispozici pět položek nabídky. Language (Jazyk) Tato položka umožňuje změnit jazyk používaný v systému. Dotkněte se tlačítka příslušného jazyka. Stisknutím tlačítek nebo můžete podle potřeby procházet seznamem. 16

17 Nastavení Clock (Hodiny) Tato položka umožňuje nastavit formát času a letní čas. Navigation Demo (Demo navigace) Jedná se o demonstrační funkci. Jakmile je stanovena trasa, automaticky se zobrazí simulace navádění po trase až do cíle. Factory Settings (Tovární nastavení) Tato položka umožňuje vrátit různá nastavení na výchozí nastavení. Time format (Formát času): Formát času můžete změnit mezi 12h a 24h. Summer time (Letní čas): Letní čas můžete zapnout ( On ) nebo vypnout ( Off ). Units (Jednotky) Tato položka umožňuje nastavit jednotky pro vzdálenost, která se bude zobrazovat v navigačním systému. Navigation Demo (Demo navigace) - Off (Vypnuto): Demonstrační režim je vypnut. - 1 : Pouze jedna demonstrace. - Loop (Smyčka): Opakování demonstrační jízdy Speed (Rychlost): Nastavení rychlosti demonstrace. - All (Všechna): Vrátí veškerá nastavení na výchozí nastavení. - Phone (Telefon): Obnoví veškerá nastavení související s telefonem. - Navigation (Navigace): Obnoví veškerá nastavení související s navigací. - Audio/Media/Radio (Audio/Média/Radiopřijímač): Obnoví veškerá nastavení související s audiem/médii/radiopřijímačem. Poznámka Obsah paměti, jako například uložené pozice, nebude vymazán. Jednotku můžete přepnout mezi km a mls (míle). 17

18 Nastavení Traffic (Doprava) Zde jsou k dispozici tři položky nabídky. Navigation (Navigace) Zde jsou k dispozici čtyři položky nabídky. Audio Zde je k dispozici pět položek nabídky. TMC Zde můžete přepnout TMC (kanál dopravních informací) na Off, Auto nebo On. - Auto (Automaticky): Když je na aktuální trase zjištěna událost TMC, navigační systém vyhledá trasu objížďky automaticky, bez jakéhokoliv oznámení. - Off (Vypnuto): Zruší funkci TMC. - On (Zapnuto): Když je na aktuální trase zjištěna událost TMC, navigační systém zobrazí rozbalovací obrazovku s informací o události. Automatic TMC Station (Automatická stanice pro TMC) Když je na aktuální trase zjištěna událost TMC, je automaticky přijímána nejsilnější stanice TMC. Favourite TMC Station (Oblíbená stanice pro TMC) Jednotka přijímá stanici TMC, kterou uživatel vybral. Tato možnost se aktivuje, když zrušíte [Automatic TMC Station (Automatickou stanici pro TMC)]. Motorway Junction View (Zobrazit dálniční křižovatku) Tato položka zobrazí dálniční křižovatku na obrazovce mapy. Enhanced Lane Guidance (Rozšířené navádění do pruhů) Tato položka zobrazí rozšířené informace o jízdních pruzích na obrazovce mapy. Plan Different Routes (Plánování jiných tras) Tato položka zobrazí různé trasy na obrazovce mapy. Speed Alert (Varování na rychlost) Tato položka zobrazí varování na rychlost na obrazovce mapy. 18 SDVC (ovládání hlasitosti závislé na rychlosti) Když je rychlost vašeho vozidla vyšší než 40 km/h, je výstupní úroveň hlasitosti vyšší než původní úroveň hlasitosti. Můžete funkci SDVC přepnout na Off, Low, Mid nebo High. - Off (Vypnuto): Na výstupu je původní hlasitost, bez ohledu na rychlost vašeho vozidla. - Low, Mid, High (Nízká, Střední, Vysoká): Úroveň hlasitosti je automaticky upravována podle rychlosti vozidla. Navigation Volume (Hlasitost navigace) Můžete nastavit nebo zrušit hlasové pokyny při navigaci. Touchscreen Click (Pípnutí dotekové obrazovky) Můžete zapnout/vypnout zvuk dotekové obrazovky.

19 Nastavení Sound (Zvuk) (výchozí nastavení: Center (Střed)) Stereováha Basy/Středy/ Výšky - Stereováha levý/pravý: Dotekem na nebo přesunete zvuk do levých nebo pravých reproduktorů. - Stereováha přední/zadní: Dotekem na nebo přesunete zvuk do předních nebo zadních reproduktorů. - Basy/Středy/Výšky : Dotekem na nebo nastavíte basy, středy nebo výšky. Poznámka Dotekem na tlačítko [Center (Střed)] se vrátíte k výchozím nastavením. Funkce Power Bass (Zesílení basů) Můžete funkci Power Bass přepnout na Off, Low, Mid nebo High. - Off (Vypnuto): Na výstupu je původní zvuk. - Low, Mid, High (Nízké, Střední, Vysoké): Výběrem možnosti Nízké, Střední nebo Vysoké zesílíte hluboké zvuky. Display (Displej) Zde jsou k dispozici dvě položky nabídky. Brightness (Jas) Můžete nastavit jas obrazovky. Jas displeje můžete nastavit na Low (Nízký), Mid (Střední) nebo High (Vysoký). Režim mapy Aby byla zlepšená viditelnost obrazovky s mapou v noci i ve dne, můžete změnit kombinaci barev na mapě. - Auto (Automaticky): Obrazovka s mapou se zobrazuje na základě signálu automatického osvětlení nebo signálu osvětlení. Automatické osvětlení zhasnuté (den) Automatické osvětlení rozsvícené (noc) Automatické osvětlení není detekováno Osvětlení zapnuté Mapa: Den Mapa: Noc Mapa: Noc Osvětlení vypnuté Mapa: Den Mapa: Noc Mapa: Den - Den: Obrazovka s mapou se vždy zobrazuje v jasných barvách. - Noc: Obrazovka s mapou se vždy zobrazuje v tmavých barvách. 19

20 Začínáme s navigací Co je to GPS? Globální systém určování polohy (GPS) je družicový navigační systém tvořený sítí 24 družic umístěných na oběžnou dráhu americkým ministerstvem obrany. Systém GPS byl původně určen pro vojenské účely, ale v 80. letech 20. století ho vláda zpřístupnila i pro civilní využití. Systém GPS funguje za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, kdekoliv na světě, 24 hodin denně. Pro použití GPS nemusíte platit žádné poplatky. GPS GPS GPS GPS O družicových signálech Vaše jednotka musí zachytit signály z družice, aby mohla fungovat. Pokud se nacházíte uvnitř budovy, v blízkosti vysokých budov nebo stromů, nebo v podzemní garáži, jednotka nemůže družice najít. Získávání signálů z družic Než může jednotka zjistit vaši aktuální polohu, aby vás posléze mohla navádět po trase, musíte podniknout následující kroky: 1. Běžte ven, na místo, kde nejsou žádné vysoké překážky. 2. Zapněte jednotku. Zachycení signálů z družic může trvat několik minut. Úvodní navigační obrazovka Poté, co přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON, když vstoupíte do navigačního režimu poprvé, zobrazí se na displeji obrazovka s varováním. Varování si pečlivě prostudujte a potom se dotkněte tlačítka [Agree (Souhlasím)]. Značky na obrazovce mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Navigační systém zobrazuje na obrazovce různé informace. Naznačuje směr mapy. Dotekem změníte orientaci mapy. Označuje aktuální polohu vozidla a směr jízdy. Dotekem na tlačítko [Menu] přejdete na nabídku mapy. 20

21 Začínáme s navigací Oznamuje měřítko mapy. Změna měřítka mapy 1. Dotkněte se tlačítka na obrazovce s mapou. Zobrazuje čas příjezdu, vzdálenost a zbývající čas do cíle. Objevuje se v pravém horním rohu obrazovky, když je stanovená trasa. Označuje vzdálenost do dalšího bodu navádění i směr zabočení v tomto bodě. 2. Dotekem na [+] zobrazíte podrobnější mapu. Dotekem na [-] zobrazíte vzdálenější pohled na mapu. Zobrazuje maximální povolenou rychlost platnou pro vozovku, po které právě jedete. 50 m 100 m 200 m 300 m 500 m 750 m 1 km 2 km 5 km 10 km 20 km 50 km 100 km 200 km 500 km 3. Pokud chcete vybrat automatické nastavení měřítka, dotkněte se tlačítka. 21

22 Nabídka Zadání cíle cesty Přehled nabídky Navigace Základní operace v nabídce Destination (Cíl cesty) 1. Zapněte jednotku. 2. Stiskněte tlačítko NAV na ovládacím panelu. Na obrazovce se objeví nabídka navigace. 3. Dotekem na tlačítko [Navigation (Navigace)], [Advanced (Pokročilé)] nebo [Favourites (Oblíbené)] vyberte požadovanou možnost. Nabídka [Advanced (Pokročilé)] Nabídka [Favourites (Oblíbené)] Dotkněte se požadované metody nastavení. Address (Adresa): Najde cíl cesty podle adresy. (strana 23) Last Destinations (Poslední cíle cesty): Nastaví cíl cesty v místě, které jste v poslední době nastavili. (strana 24) Address Book (Adresář): Nastaví cíl cesty v místě uloženém v adresáři. (strana 24) POI (Body zájmu): Vyhledá cíl cesty v různých kategoriích podniků nebo míst. (strana 24-26) Parking (Parkoviště): Nastaví parkoviště jako váš cíl cesty. (strana 28) Continue/Stop Guidance (Pokračovat v navádění/zastavit navádění): Zapne/vypne navádění. (strana 28) GPS Input (Zadání GPS): Určení cíle cesty pomocí zeměpisné šířky a zeměpisné délky. (strana 27) Using Map (Pomocí mapy): Vyhledání cíle cesty přímo na mapě. (strana 28) Tour Planner (Plánovač cesty): Přidá nový cíl cesty nebo bod na trase. (strana 29-30) Store Destination (Uložit cíl cesty): Uloží váš cíl cesty do adresáře. (strana 31) Store Position (Uložit polohu): Uloží vaši polohu do adresáře. (strana 31) Doma 1/Práce 2/3~12: Zde si můžete nastavit pozici Doma, Práce atp., tedy místa, na která se vracíte nejčastěji. (strana 32)

23 Nabídka Zadání cíle cesty Hledání podle adresy Můžete určit cíl cesty pomocí vyhledání adresy. 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [Address (Adresa)]. 2. Vyberte požadovanou zemi. Pokud jste zemi již vybrali, pokračujte krokem Zadejte několik znaků z názvu ulice a potom se dotkněte tlačítka [OK]. Viz Možnosti trasy na straně Dotkněte se tlačítka [Start]. 3. Zadejte jméno požadovaného města a potom se dotkněte tlačítka [OK]. 6. Dotkněte se jména ulice v seznamu. 7. Dotkněte se čísla domu a potom se dotkněte tlačítka [OK]. Chcete-li uložit svůj cíl cesty do adresáře, dotkněte se tlačítka [Store (Uložit)]. A zadejte název cíle cesty a potom se dotkněte tlačítka [OK]. Chcete-li zobrazit mapu vašeho cíle cesty, dotkněte se tlačítka [Show Map (Zobrazit mapu)] a potom [Start]. 10. Dotkněte se požadované trasy a potom se dotkněte tlačítka [Start]. Viz Poznámka týkající se kritérií pro trasu na straně Dotkněte se jména města v seznamu. 8. Nastavte možnosti trasy a potom se dotkněte tlačítka [OK]. Jeďte podle informací na obrazovce a podle hlasových pokynů. 23

24 Nabídka Zadání cíle cesty Last Destinations (Poslední cíle cesty) Můžete stanovit cíl cesty v místě, které jste nedávno použili jako cíl cesty. Automaticky je uloženo až 50 posledních cílů. Pokud počet posledních cílů překročí 50, je nejstarší cíl nahrazen nejnovějším. 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [Last Destinations (Poslední cíle cesty)]. 2. Dotkněte se požadovaného posledního cíle cesty v seznamu. 3. Dotkněte se požadované trasy a potom se dotkněte tlačítka [Start]. Jeďte podle informací na obrazovce a podle hlasových pokynů. Address Book (Adresář) Můžete stanovit cíl cesty v místě, které je uloženo v adresáři. Pro efektivnější využití této funkce doporučujeme, abyste si cíle, do kterých často jezdíte, uložili předem. Nejprve najděte položku uloženou v adresáři podle adresy. Viz Hledání podle adresy na straně Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [Address Book (Adresář)]. 2. Dotkněte se požadovaného cíle cesty v seznamu. 3. Dotkněte se požadované trasy a potom se dotkněte tlačítka [Start]. Jeďte podle informací na obrazovce a podle hlasových pokynů. POI (Bod zájmu) Můžete nalézt cíl cesty v různých kategoriích podniků nebo míst. 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)]. 2. Dotkněte se jedné z hlavních kategorií. Near Position (Blízko polohy): Vybere bod zájmu v blízkosti aktuální polohy vozidla. (strana 25) Near Destination (Blízko cíle): Vybere bod zájmu v blízkosti vybraného cíle cesty. (strana 26) In City (Ve městě): Vybere bod zájmu nacházející se v daném městě. (strana 26) Name (Název): Vybere bod zájmu podle názvu zařízení. (strana 26) Kia Service (Servis Kia): Vyhledá servis značky KIA. (strana 26) Phone Number (Telefonní číslo): Pokud znáte telefonní číslo vašeho zařízení, můžete ho najít, když toto číslo zadáte. (strana 26) 24

25 Nabídka Zadání cíle cesty Near Position (Blízko polohy) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu] > [Near Position (Blízko polohy)]. 2. Dotkněte se jedné z podkategorií. (Například: Emergency (Nouze)) 5. Po potvrzení umístění zobrazeného bodu zájmu se dotkněte tlačítka [OK]. 8. Dotkněte se tlačítka [Start]. 3. Dotkněte se podkategorie na následující úrovni. (Například: Hospital (Nemocnice)) Pokud chcete volat telefonem, dotkněte tlačítka [ ]. Je dostupné, pouze když je aktivní Bluetooth. 6. Dotkněte se tlačítka [Start]. Jeďte podle informací na obrazovce a podle hlasových pokynů. 7. Dotkněte se požadované trasy. 4. Dotkněte se požadovaného bodu zájmu. 25

26 Nabídka Zadání cíle cesty Near Destination (Blízko cíle) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu] > [Near Destination (Blízko cíle)]. 2. Použijte kroky 2-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). In City (Ve městě) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)] > [In City (Ve městě)]. 2. Zadejte několik znaků z názvu města a potom se dotkněte tlačítka [OK]. 3. Dotkněte se jména města v seznamu. Name (Název) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)] > [Name (Název)]. 2. Vyberte požadovanou zemi. 3. Zadejte několik znaků z názvu zařízení a potom se dotkněte tlačítka [OK]. 4. Použijte kroky 4-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). Kia service (Servis KIA) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)] > [Kia service (Servis Kia)]. 2. Použijte kroky 4-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). Phone Number (Telefonní číslo) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)] > [Phone Number (Telefonní číslo)]. 2. Zadejte telefonní číslo a potom se dotkněte tlačítka [OK]. 3. Dotkněte se požadovaného telefonního čísla v seznamu. 4. Po potvrzení umístění zobrazeného bodu zájmu se dotkněte tlačítka [OK]. Pokud chcete volat telefonem, dotkněte se tlačítka [ ]. Je dostupné, pouze když je aktivní Bluetooth. 5. Použijte kroky 6-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). 4. Použijte kroky 2-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). 26

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE

AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM. Sportage ČESKY NÁVOD K OBSLUZE ČESKY AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE Sportage Před použitím zařízení si podrobně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho pro případné budoucí použití. Nákresy a technické údaje se mohou

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. cee'd UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD cee'd Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Rychlý návod k použití

Rychlý návod k použití Rychlý návod k použití Než začnete Informace k tomuto návodu Pro snížení spotřeby papíru v rámci odpovědného přístupu šetrného k životnímu prostředí společnost Parrot upřednostňuje poskytování dokumentů

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více