Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština"

Transkript

1 Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění. Čeština

2 Obsah Všeobecné informace Poznámky k bezpečnosti Typy přehrávaných disků... 9 Upozornění k manipulaci s disky a přehrávačem... 9 POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Likvidace starého zařízení Názvy jednotlivých součástí Ovládací panel Ovládací prvky na volantu...13 Základy obsluhy Úvodní obrazovka Zapnutí jednotky/ Vypnutí jednotky Vložení disku/ Vysunutí disku Nastavení hlasitosti Výběr zdroje na ovládacím panelu Výběr zdroje na obrazovce Zadní kamera (volitelné příslušenství) Nastavení Základní operace v nabídce NASTAVENÍ Bluetooth Systém Doprava/ Navigace Audio Displej

3 Obsah Začínáme s navigací Co je to GPS? O družicových signálech...20 Získávání signálů z družic Úvodní navigační obrazovka Značky na obrazovce mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Změna měřítka mapy Nabídka Zadání cíle cesty Přehled nabídky Navigace Základní operace v nabídce Cíl cesty Hledání podle adresy Poslední cíle cesty Adresář POI (Bod zájmu) Blízko polohy Blízko cíle Ve městě/ Název Servis KIA Telefonní číslo Zadání GPS Parkoviště Pokračovat v navádění/zastavit navádění Použití mapy Plánovač cesty Uložit cíl cesty Uložit polohu Doma 1/Práce 2/3~

4 Obsah Použití nabídky Mapa Přehled nabídky Mapa Základní operace v nabídce Mapa Kategorie POI D/ 3D Dělená obrazovka/celá obrazovka Uložit polohu Plánovač cesty Možnosti trasy Prohlížeč Objížďka Informace poblíž Informace na trase Bezdrátová technologie Bluetooth Seznámení s bezdrátovou technologií Bluetooth Propojení jednotky a telefonu Bluetooth Odpojení/Opětovné připojení telefonu Bluetooth Vymazání připojeného telefonu Změna hesla Uskutečnění hovoru zadáním telefonního čísla Přepnutí cesty zvuku v průběhu hovoru Zapnutí/vypnutí mikrofonu...42 Příjem hovorů Použití telefonního seznamu Použití seznamu volání Uskutečnění hovoru pomocí čísel rychlé volby

5 Obsah Použití přehrávače CD/MP3/WMA/USB/iPod Přehrávání audio CD a souborů MP3/ WMA/ USB/ ipod Přechod na následující skladbu/soubor Přechod na předchozí skladbu/soubor Návrat na začátek aktuální skladby/souboru Vyhledávání Přehrávání ukázek Opakování Náhodné přehrávání Nalezení složky/souboru pomocí seznamu Vyhledání hudby Nastavení rychlosti přehrávání pro audioknihu Požadavky na zařízení USB/ Kompatibilní zařízení USB Požadavky na soubory MP3/WMA Požadavky na zařízení ipod Použití radiopřijímače Poslouchání rozhlasových stanic Uložení a vyvolání rozhlasových stanic AS (Automatické uložení do paměti) Přehrát ukázky vysílajících stanic TA (Dopravní informace)...53 ZPRÁVY VÝBĚR REGIONU Použití pomocných zařízení Použití vstupu AUX

6 Obsah Systém rozeznávání hlasu Rozeznávání hlasu Použití hlasových příkazů Jak vyslovovat čísla Příklady hlasových příkazů Příkaz Nápověda Hlasové příkazy Vyhledávání závad Technické parametry Rejstřík Symboly pro zobrazení dopravních problémů

7 Všeobecné informace Poznámky k bezpečnosti VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍREJTE VÝSTRAHA: ABYSTE OMEZILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEDOMONTUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU) ZAŘÍZENÍ UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELEM OPRAVITELNÉ SOUČÁSTI. SERVIS ZAŘÍZENÍ SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU TECHNIKOVI. Při jízdě ve vozidle dodržujte zásady bezpečnosti. Při řízení vozidla se nesmíte nechat ničím rušit a vždy musíte pečlivě sledovat všechny jízdní podmínky. Neměňte nastavení ani nepoužívejte žádné jiné funkce. Zajeďte ke straně vozovky bezpečným a zákonným způsobem, než se o něco takového pokusíte. V rámci zachování bezpečnosti nejsou některé funkce povoleny, dokud není zatáhnutá parkovací brzda. Abyste zmírnili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhkosti. Teplota vnějšího obalu zařízení může být velmi vysoká, proto používejte jednotku až po jejím řádném nainstalování ve vašem vozidle. Symbol blesku se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného vysokého napětí uvnitř zařízení, které může být dostatečné intenzity, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (popř. servisu) v dokumentaci doprovázející zařízení. Nepoužívejte zařízení příliš dlouhou dobu při mimořádně nízkých nebo mimořádně vysokých teplotách. (-10 C až 60 C) Abyste zmírnili riziko úrazu elektrickým proudem, nedemontujte kryt nebo zadní stěnu tohoto zařízení. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti opravitelné uživatelem. Servis zařízení svěřte kvalifi kovanému technikovi. Při jízdě udržujte hlasitost na rozumné úrovni. Zařízení vám nesmí spadnout, ani ho nikdy nesmíte vystavovat silným nárazům. 7

8 Všeobecné informace Při řízení nesmí řidič sledovat monitor. Pokud by řidič při řízení sledoval monitor, bylo by to neopatrné a mohl by způsobit nehodu. Tato jednotka je určena pro vozidla s 12voltovým akumulátorem a záporným uzemněním. Než ji nainstalujete do obytného automobilu, dodávky nebo autobusu, zkontrolujte napětí akumulátoru. Aby nedošlo ke zkratu v elektroinstalaci, nezapomeňte před zahájením instalace odpojit záporný kabel (E) akumulátoru. VÝSTRAHA: V tomto výrobku je použit laserový systém. V zájmu správného používání tohoto zařízení si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro případné budoucí použití. Pokud by vaše jednotka potřebovala údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko. Provádění změn, nastavení nebo postupů jiných, než jsou zde uvedené, může mít za následek vystavení nebezpečnému záření. Abyste se vyhnuli přímému působení laserového paprsku, nepokoušejte se otevřít skříňku. Z otevřené skříňky může vycházet viditelné laserové záření. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. VÝSTRAHA: PŘI OTEVŘENÍ VIDITELNÉ A NEVIDITEL- NÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M NEDÍVEJTE SE PŘÍMO NA NĚJ OPTICKÝMI PŘÍSTROJI. VÝSTRAHA: Nenechávejte navigační systém v provozu, když motor neběží. Mohlo by to způsobit vybití akumulátoru vozidla. Když navigační systém používáte, vždy nechávejte motor běžet. Když chce řidič používat navigační systém, musí nejprve zastavit s vozidlem na bezpečném místě a zatáhnout parkovací brzdu. Ovládání systému při řízení může řidiče rozptylovat a výsledkem může být vážná nehoda. Systém nerozebírejte ani neupravujte. Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít k nehodě, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V některých zemích mohou platit zákony omezující použití videoobrazovek v průběhu jízdy. Proto systém používejte, pouze pokud to povoluje zákon. Nepoužívejte telefon, když řídíte. Musíte zastavit na bezpečném místě, chcete-li telefon použít. Při jízdě ve vozidle udržujte hlasitost jednotky na dostatečně nízké úrovni, abyste slyšeli zvuky přicházející zvenčí. 8

9 Všeobecné informace Typy přehrávaných disků Tato jednotka přehrává disky CD-R nebo CD- RW obsahující audio skladby a soubory ve formátu MP3 nebo WMA. V závislosti na podmínkách v záznamovém zařízení nebo na disku CD-R/RW samotném nemusí být jednotka schopná některé disky CD-R/RW přehrát. Nelepte žádný štítek nebo etiketu na kteroukoliv stranu (potištěnou stranu nebo stranu se záznamem) disku. Nepoužívejte disky CD nepravidelného tvaru (např. ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku). Mohlo by dojít k poruše jednotky. Upozornění k manipulaci s disky a přehrávačem Vadný nebo znečištěný disk vložený do jednotky může způsobit přerušení zvuku při přehrávání. Při manipulaci s diskem ho uchopte za jeho vnitřní a vnější hranu. Nedotýkejte se povrchu strany disku bez etikety. Na povrch disku nelepte papír nebo pásku ani nic podobného. Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu. Před přehráváním disk vyčistěte. Otírejte disk od středu směrem k okrajům čistou látkou. Pro čištění disků nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako například technický benzín nebo alkohol. 8 cm Tato jednotka není schopná přehrávat disky o průměru 8 cm (používejte pouze disky o průměru 12 cm). 9

10 Všeobecné informace POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Zákon zakazuje kopírovat, vysílat, zobrazovat, vysílat po kabelu, přehrávat na veřejnosti nebo pronajímat materiály chráněné autorskými právy bez svolení jejich autora. Tento výrobek je vybaven funkcí ochrany před kopírováním vyvinutou fi rmou Macrovision. Na některých discích jsou zaznamenány signály chránící proti kopírování. Při přehrávání snímků těchto disků na jednotce bude docházet k poruchám. Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna určitými americkými patenty a jinými právy k duševnímu vlastnictví a kterou vlastní Macrovision Corporation a jiní majitelé práv. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno fi rmou Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a jiné omezené potřeby zobrazování, pokud není společností Macrovision Corporation odsouhlaseno jinak. Je zakázáno provádět zpětnou analýzu nebo zpětný překlad. Likvidace starého zařízení 1. Když se na výrobku nachází tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách, znamená to, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC. 2. Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu, a to prostřednictvím sběrných zařízení určených vládou nebo místními orgány. 3. Správná likvidace vašeho starého zařízení pomůže zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 4. Více podrobnějších informací o likvidaci vašeho starého zařízení získáte na svém obecním úřadě, v zařízení na likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste si výrobek zakoupili. ipod je obchodní značka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích. Určeno pro ipod znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k zařízení ipod a certifi kováno výrobcem jako splňující funkční parametry společnosti Apple. Slovní značka a logo Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností LG Electronics je licencováno. Ostatní obchodní značky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům. 10

11 Názvy jednotlivých součástí Ovládací panel RADIO MAP 11 5 MEDIA NAV Den/Noc ( ) Stisknutím přepnete mezi denní obrazovkou (jasnou) a noční obrazovkou (tmavou). 2. Vysunout ( ) Stisknutím vysunete disk z jednotky. 3. Levý otočný ovladač ( / ) - Stisknutí: Zapnutí/vypnutí - Otočení: Ovládání hlasitosti 4. RADIO Výběr pásma FM/AM. 5. MEDIA Výběr zdroje: CD, USB, ipod, AUX 6. / Krátký stisk tohoto tlačítka. - Automatické ladění: RADIO - Následující/předchozí skladba: USB CD ipod Dlouhý stisk tohoto tlačítka. - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod 7. Slot pro disk 11

12 Názvy jednotlivých součástí 8. TELEFON ( ) Slouží k aktivaci hands-free sady Bluetooth. 9. Opakovat hlasové navádění ( ) Stisknutím zopakujete hlasové navádění. 10. Pravý otočný ovladač ( ) Otáčení po směru/proti směru hodinových ručiček. Vyhledá předchozí nebo následující rozhlasovou frekvenci. - Ruční ladění: Přeskočí na následující/předchozí skladbu/soubor na obrazovce se seznamem. PŘIBLÍŽIT/ ODDÁLIT - Otáčením změníte měřítko mapy na obrazovce mapy. 11. MAP Stisknutím zobrazíte obrazovku mapy pro aktuální polohu. 12. NAV Stisknutím přejdete do nabídky pro zadání cíle cesty. K dispozici jsou různé způsoby, jak zadat cíl cesty. 13. NASTAVENÍ ( ) Stisknutím získáte přístup k nastavení systému. (Strana 16) Dlouhým stisknutím zobrazíte ID zařízení, verzi softwaru, verzi navigace a verzi map. 14. Info ( ) Stisknutím zobrazíte cíl cesty, trasu a dopravní informace, když je aktivní navádění po trase. Destination (Cíl cesty): Zobrazuje informace o aktuální poloze vozidla a cíli cesty. Route (Trasa): Zobrazuje informace o trase z aktuální polohy vozidla do cíle cesty. Traffi c (Doprava): Zobrazuje dopravní informace. - Traffi c Info On Route (Dopravní informace na trase): Zobrazení seznamu dopravních informací platných pro doporučenou trasu z aktuální polohy vozidla do cíle cesty. - Traffi c Info Nearby (Dopravní informace v blízkosti): Zobrazení seznamu dopravních informací pro okolí aktuální polohy vozidla. 12

13 Názvy jednotlivých součástí Ovládací prvky na volantu U u 1. Ztlumí hlasitost. 2. Hlasitost ( / ) Zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti. 3. Aktivuje hands-free sadu Bluetooth. Krátkým stiskem můžete přijmout příchozí hovor. Krátkým stiskem můžete uskutečnit hovor z posledních hovorů. Dlouhým stiskem v průběhu hovory přepnete trasu zvuku. (Hands-free telefon) U U u u U / u Krátkým stiskem tohoto tlačítka odmítnete Krátký stisk tohoto tlačítka. hovor. - Automatické ladění: RADIO - Následující/předchozí skladba: USB 5. Stiskem tohoto tlačítka zahájíte režim rozeznávání hlasu. Opětovným stiskem tohoto tlačítka zrušíte ovládání hlasem, když je rozeznávání hlasu aktivní. 7. CD ipod Dlouhý stisk tohoto tlačítka. - Ruční ladění: RADIO - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod Výběr zdroje. FM AM CD USB ipod AUX FM... 13

14 Názvy jednotlivých součástí Úvodní obrazovka Jednotka se spustí, když přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON. - Potom se na obrazovce zobrazí režim radiopřijímače. Poznámka Tato jednotka si pamatujte poslední režim, ve kterém naposledy byla. Poslední režim zůstane uložen v paměti, i když je spínač zapalování přepnut do polohy OFF. Když přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON, bude příslušný režim vyvolán. Může chvíli trvat (přibližně 20 sekund), než software v jednotce naběhne. Zapnutí jednotky Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu, pokud je jednotka vypnutá. Poznámka Když vložíte disk do slotu pro disk, jednotka se zapne automaticky. Vypnutí jednotky Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu, pokud je jednotka zapnutá. Vložení disku Vložte disk do slotu pro disk a přehrávání začne automaticky. Vysunutí disku Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Disk se vysune ze slotu. Poznámka Pokud vysunutý disk neodeberete přibližně do 10 sekund, disk se automaticky zasune zpět do jednotky. Nastavení hlasitosti Otočte ovladačem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu. Poznámka Když jednotku vypnete, aktuální úroveň hlasitosti se automaticky uloží do paměti. Až jednotku opět zapnete, bude používat hlasitost uloženou v paměti. 14

15 Základy obsluhy Výběr zdroje na ovládacím panelu Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA můžete vybrat zdroj zvuku. Režimy se přepínají v následujícím pořadí. CD USB ipod AUX CD... Poznámka Pokud daný zdroj není k jednotce připojen, nebude rozeznán. Výběr zdroje na obrazovce Můžete vybrat zdroj na obrazovce, aby fungoval podle vašich konkrétních potřeb. 1. Při přehrávání z nějakého zdroje se dotkněte ikony zdroje v levé horní části obrazovky. Zadní kamera (volitelné příslušenství) Je-li vozidlo vybavené zadní kamerou, je možné přepnout na obraz ze zadní kamery, když je řadicí páka přesunuta do polohy ZPÁTEČKA (R). Režim pohledu dozadu vám také umožní zkontrolovat prostor za vozidlem v průběhu jízdy. 2. Dotkněte se požadovaného zdroje. Když jednotka úplně naběhne, objeví se na obrazovce vodicí čáry. Poznámka Pokud daný zdroj není k jednotce připojen, nebude rozeznán. Poznámka Funkce zadní kamery má sloužit jako pomůcka pro zachování kontroly nad přívěsem nebo při parkování ve stísněných prostorách. Nepoužívejte tuto funkci pro zábavu. Objekt zobrazovaný na displeji se může jevit blíže nebo dále, než ve skutečnosti je. Pamatujte, prosím, že okraje snímků ze zadní kamery se mohou mírně lišit v závislosti na tom, zda jsou při couvání zobrazovány obrázky na celou obrazovku. 15

16 Nastavení Základní operace v nabídce NASTAVENÍ Navigační systém si můžete přizpůsobit, abyste si usnadnili jeho používání. K tomu slouží volby Bluetooth, System (Systém), Traffi c (Doprava), Navigation (Navigace), Audio, Display (Displej) 1. Zapněte jednotku. 2. Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. 3. Dotkněte se požadované možnosti. 4. Dotkněte se požadovaného nastavení, potom dotekem na tlačítko [OK] potvrďte svůj výběr. Poznámka Dotekem na se vrátíte na předchozí obrazovku. Stisknutím tlačítka MAP se vrátíte na obrazovku mapy aktuální pozice. Bluetooth Zde jsou k dispozici čtyři položky nabídky. View Bluetooth Device List (Zobrazit seznam zařízení Bluetooth) Tato položka zobrazí seznam spárovaných zařízení Bluetooth. Search for Bluetooth Devices (Vyhledat zařízení Bluetooth) Tato položka umožní najít zařízení Bluetooth. (strana 39) External Device Authorization (Povolení externího zařízení) Tato funkce se používá, když chcete propojit svoji jednotku a mobilní telefon Bluetooth pomocí nastavení mobilního telefonu. (strana 40) Change Passkey (Změnit heslo) Zde můžete změnit heslo. (strana 41) System (Systém) Zde je k dispozici pět položek nabídky. Language (Jazyk) Tato položka umožňuje změnit jazyk používaný v systému. Dotkněte se tlačítka příslušného jazyka. Stisknutím tlačítek nebo můžete podle potřeby procházet seznamem. 16

17 Nastavení Clock (Hodiny) Tato položka umožňuje nastavit formát času a letní čas. Navigation Demo (Demo navigace) Jedná se o demonstrační funkci. Jakmile je stanovena trasa, automaticky se zobrazí simulace navádění po trase až do cíle. Factory Settings (Tovární nastavení) Tato položka umožňuje vrátit různá nastavení na výchozí nastavení. Time format (Formát času): Formát času můžete změnit mezi 12h a 24h. Summer time (Letní čas): Letní čas můžete zapnout ( On ) nebo vypnout ( Off ). Units (Jednotky) Tato položka umožňuje nastavit jednotky pro vzdálenost, která se bude zobrazovat v navigačním systému. Navigation Demo (Demo navigace) - Off (Vypnuto): Demonstrační režim je vypnut. - 1 : Pouze jedna demonstrace. - Loop (Smyčka): Opakování demonstrační jízdy Speed (Rychlost): Nastavení rychlosti demonstrace. - All (Všechna): Vrátí veškerá nastavení na výchozí nastavení. - Phone (Telefon): Obnoví veškerá nastavení související s telefonem. - Navigation (Navigace): Obnoví veškerá nastavení související s navigací. - Audio/Media/Radio (Audio/Média/Radiopřijímač): Obnoví veškerá nastavení související s audiem/médii/radiopřijímačem. Poznámka Obsah paměti, jako například uložené pozice, nebude vymazán. Jednotku můžete přepnout mezi km a mls (míle). 17

18 Nastavení Traffic (Doprava) Zde jsou k dispozici tři položky nabídky. Navigation (Navigace) Zde jsou k dispozici čtyři položky nabídky. Audio Zde je k dispozici pět položek nabídky. TMC Zde můžete přepnout TMC (kanál dopravních informací) na Off, Auto nebo On. - Auto (Automaticky): Když je na aktuální trase zjištěna událost TMC, navigační systém vyhledá trasu objížďky automaticky, bez jakéhokoliv oznámení. - Off (Vypnuto): Zruší funkci TMC. - On (Zapnuto): Když je na aktuální trase zjištěna událost TMC, navigační systém zobrazí rozbalovací obrazovku s informací o události. Automatic TMC Station (Automatická stanice pro TMC) Když je na aktuální trase zjištěna událost TMC, je automaticky přijímána nejsilnější stanice TMC. Favourite TMC Station (Oblíbená stanice pro TMC) Jednotka přijímá stanici TMC, kterou uživatel vybral. Tato možnost se aktivuje, když zrušíte [Automatic TMC Station (Automatickou stanici pro TMC)]. Motorway Junction View (Zobrazit dálniční křižovatku) Tato položka zobrazí dálniční křižovatku na obrazovce mapy. Enhanced Lane Guidance (Rozšířené navádění do pruhů) Tato položka zobrazí rozšířené informace o jízdních pruzích na obrazovce mapy. Plan Different Routes (Plánování jiných tras) Tato položka zobrazí různé trasy na obrazovce mapy. Speed Alert (Varování na rychlost) Tato položka zobrazí varování na rychlost na obrazovce mapy. 18 SDVC (ovládání hlasitosti závislé na rychlosti) Když je rychlost vašeho vozidla vyšší než 40 km/h, je výstupní úroveň hlasitosti vyšší než původní úroveň hlasitosti. Můžete funkci SDVC přepnout na Off, Low, Mid nebo High. - Off (Vypnuto): Na výstupu je původní hlasitost, bez ohledu na rychlost vašeho vozidla. - Low, Mid, High (Nízká, Střední, Vysoká): Úroveň hlasitosti je automaticky upravována podle rychlosti vozidla. Navigation Volume (Hlasitost navigace) Můžete nastavit nebo zrušit hlasové pokyny při navigaci. Touchscreen Click (Pípnutí dotekové obrazovky) Můžete zapnout/vypnout zvuk dotekové obrazovky.

19 Nastavení Sound (Zvuk) (výchozí nastavení: Center (Střed)) Stereováha Basy/Středy/ Výšky - Stereováha levý/pravý: Dotekem na nebo přesunete zvuk do levých nebo pravých reproduktorů. - Stereováha přední/zadní: Dotekem na nebo přesunete zvuk do předních nebo zadních reproduktorů. - Basy/Středy/Výšky : Dotekem na nebo nastavíte basy, středy nebo výšky. Poznámka Dotekem na tlačítko [Center (Střed)] se vrátíte k výchozím nastavením. Funkce Power Bass (Zesílení basů) Můžete funkci Power Bass přepnout na Off, Low, Mid nebo High. - Off (Vypnuto): Na výstupu je původní zvuk. - Low, Mid, High (Nízké, Střední, Vysoké): Výběrem možnosti Nízké, Střední nebo Vysoké zesílíte hluboké zvuky. Display (Displej) Zde jsou k dispozici dvě položky nabídky. Brightness (Jas) Můžete nastavit jas obrazovky. Jas displeje můžete nastavit na Low (Nízký), Mid (Střední) nebo High (Vysoký). Režim mapy Aby byla zlepšená viditelnost obrazovky s mapou v noci i ve dne, můžete změnit kombinaci barev na mapě. - Auto (Automaticky): Obrazovka s mapou se zobrazuje na základě signálu automatického osvětlení nebo signálu osvětlení. Automatické osvětlení zhasnuté (den) Automatické osvětlení rozsvícené (noc) Automatické osvětlení není detekováno Osvětlení zapnuté Mapa: Den Mapa: Noc Mapa: Noc Osvětlení vypnuté Mapa: Den Mapa: Noc Mapa: Den - Den: Obrazovka s mapou se vždy zobrazuje v jasných barvách. - Noc: Obrazovka s mapou se vždy zobrazuje v tmavých barvách. 19

20 Začínáme s navigací Co je to GPS? Globální systém určování polohy (GPS) je družicový navigační systém tvořený sítí 24 družic umístěných na oběžnou dráhu americkým ministerstvem obrany. Systém GPS byl původně určen pro vojenské účely, ale v 80. letech 20. století ho vláda zpřístupnila i pro civilní využití. Systém GPS funguje za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, kdekoliv na světě, 24 hodin denně. Pro použití GPS nemusíte platit žádné poplatky. GPS GPS GPS GPS O družicových signálech Vaše jednotka musí zachytit signály z družice, aby mohla fungovat. Pokud se nacházíte uvnitř budovy, v blízkosti vysokých budov nebo stromů, nebo v podzemní garáži, jednotka nemůže družice najít. Získávání signálů z družic Než může jednotka zjistit vaši aktuální polohu, aby vás posléze mohla navádět po trase, musíte podniknout následující kroky: 1. Běžte ven, na místo, kde nejsou žádné vysoké překážky. 2. Zapněte jednotku. Zachycení signálů z družic může trvat několik minut. Úvodní navigační obrazovka Poté, co přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON, když vstoupíte do navigačního režimu poprvé, zobrazí se na displeji obrazovka s varováním. Varování si pečlivě prostudujte a potom se dotkněte tlačítka [Agree (Souhlasím)]. Značky na obrazovce mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Navigační systém zobrazuje na obrazovce různé informace. Naznačuje směr mapy. Dotekem změníte orientaci mapy. Označuje aktuální polohu vozidla a směr jízdy. Dotekem na tlačítko [Menu] přejdete na nabídku mapy. 20

21 Začínáme s navigací Oznamuje měřítko mapy. Změna měřítka mapy 1. Dotkněte se tlačítka na obrazovce s mapou. Zobrazuje čas příjezdu, vzdálenost a zbývající čas do cíle. Objevuje se v pravém horním rohu obrazovky, když je stanovená trasa. Označuje vzdálenost do dalšího bodu navádění i směr zabočení v tomto bodě. 2. Dotekem na [+] zobrazíte podrobnější mapu. Dotekem na [-] zobrazíte vzdálenější pohled na mapu. Zobrazuje maximální povolenou rychlost platnou pro vozovku, po které právě jedete. 50 m 100 m 200 m 300 m 500 m 750 m 1 km 2 km 5 km 10 km 20 km 50 km 100 km 200 km 500 km 3. Pokud chcete vybrat automatické nastavení měřítka, dotkněte se tlačítka. 21

22 Nabídka Zadání cíle cesty Přehled nabídky Navigace Základní operace v nabídce Destination (Cíl cesty) 1. Zapněte jednotku. 2. Stiskněte tlačítko NAV na ovládacím panelu. Na obrazovce se objeví nabídka navigace. 3. Dotekem na tlačítko [Navigation (Navigace)], [Advanced (Pokročilé)] nebo [Favourites (Oblíbené)] vyberte požadovanou možnost. Nabídka [Advanced (Pokročilé)] Nabídka [Favourites (Oblíbené)] Dotkněte se požadované metody nastavení. Address (Adresa): Najde cíl cesty podle adresy. (strana 23) Last Destinations (Poslední cíle cesty): Nastaví cíl cesty v místě, které jste v poslední době nastavili. (strana 24) Address Book (Adresář): Nastaví cíl cesty v místě uloženém v adresáři. (strana 24) POI (Body zájmu): Vyhledá cíl cesty v různých kategoriích podniků nebo míst. (strana 24-26) Parking (Parkoviště): Nastaví parkoviště jako váš cíl cesty. (strana 28) Continue/Stop Guidance (Pokračovat v navádění/zastavit navádění): Zapne/vypne navádění. (strana 28) GPS Input (Zadání GPS): Určení cíle cesty pomocí zeměpisné šířky a zeměpisné délky. (strana 27) Using Map (Pomocí mapy): Vyhledání cíle cesty přímo na mapě. (strana 28) Tour Planner (Plánovač cesty): Přidá nový cíl cesty nebo bod na trase. (strana 29-30) Store Destination (Uložit cíl cesty): Uloží váš cíl cesty do adresáře. (strana 31) Store Position (Uložit polohu): Uloží vaši polohu do adresáře. (strana 31) Doma 1/Práce 2/3~12: Zde si můžete nastavit pozici Doma, Práce atp., tedy místa, na která se vracíte nejčastěji. (strana 32)

23 Nabídka Zadání cíle cesty Hledání podle adresy Můžete určit cíl cesty pomocí vyhledání adresy. 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [Address (Adresa)]. 2. Vyberte požadovanou zemi. Pokud jste zemi již vybrali, pokračujte krokem Zadejte několik znaků z názvu ulice a potom se dotkněte tlačítka [OK]. Viz Možnosti trasy na straně Dotkněte se tlačítka [Start]. 3. Zadejte jméno požadovaného města a potom se dotkněte tlačítka [OK]. 6. Dotkněte se jména ulice v seznamu. 7. Dotkněte se čísla domu a potom se dotkněte tlačítka [OK]. Chcete-li uložit svůj cíl cesty do adresáře, dotkněte se tlačítka [Store (Uložit)]. A zadejte název cíle cesty a potom se dotkněte tlačítka [OK]. Chcete-li zobrazit mapu vašeho cíle cesty, dotkněte se tlačítka [Show Map (Zobrazit mapu)] a potom [Start]. 10. Dotkněte se požadované trasy a potom se dotkněte tlačítka [Start]. Viz Poznámka týkající se kritérií pro trasu na straně Dotkněte se jména města v seznamu. 8. Nastavte možnosti trasy a potom se dotkněte tlačítka [OK]. Jeďte podle informací na obrazovce a podle hlasových pokynů. 23

24 Nabídka Zadání cíle cesty Last Destinations (Poslední cíle cesty) Můžete stanovit cíl cesty v místě, které jste nedávno použili jako cíl cesty. Automaticky je uloženo až 50 posledních cílů. Pokud počet posledních cílů překročí 50, je nejstarší cíl nahrazen nejnovějším. 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [Last Destinations (Poslední cíle cesty)]. 2. Dotkněte se požadovaného posledního cíle cesty v seznamu. 3. Dotkněte se požadované trasy a potom se dotkněte tlačítka [Start]. Jeďte podle informací na obrazovce a podle hlasových pokynů. Address Book (Adresář) Můžete stanovit cíl cesty v místě, které je uloženo v adresáři. Pro efektivnější využití této funkce doporučujeme, abyste si cíle, do kterých často jezdíte, uložili předem. Nejprve najděte položku uloženou v adresáři podle adresy. Viz Hledání podle adresy na straně Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [Address Book (Adresář)]. 2. Dotkněte se požadovaného cíle cesty v seznamu. 3. Dotkněte se požadované trasy a potom se dotkněte tlačítka [Start]. Jeďte podle informací na obrazovce a podle hlasových pokynů. POI (Bod zájmu) Můžete nalézt cíl cesty v různých kategoriích podniků nebo míst. 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)]. 2. Dotkněte se jedné z hlavních kategorií. Near Position (Blízko polohy): Vybere bod zájmu v blízkosti aktuální polohy vozidla. (strana 25) Near Destination (Blízko cíle): Vybere bod zájmu v blízkosti vybraného cíle cesty. (strana 26) In City (Ve městě): Vybere bod zájmu nacházející se v daném městě. (strana 26) Name (Název): Vybere bod zájmu podle názvu zařízení. (strana 26) Kia Service (Servis Kia): Vyhledá servis značky KIA. (strana 26) Phone Number (Telefonní číslo): Pokud znáte telefonní číslo vašeho zařízení, můžete ho najít, když toto číslo zadáte. (strana 26) 24

25 Nabídka Zadání cíle cesty Near Position (Blízko polohy) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu] > [Near Position (Blízko polohy)]. 2. Dotkněte se jedné z podkategorií. (Například: Emergency (Nouze)) 5. Po potvrzení umístění zobrazeného bodu zájmu se dotkněte tlačítka [OK]. 8. Dotkněte se tlačítka [Start]. 3. Dotkněte se podkategorie na následující úrovni. (Například: Hospital (Nemocnice)) Pokud chcete volat telefonem, dotkněte tlačítka [ ]. Je dostupné, pouze když je aktivní Bluetooth. 6. Dotkněte se tlačítka [Start]. Jeďte podle informací na obrazovce a podle hlasových pokynů. 7. Dotkněte se požadované trasy. 4. Dotkněte se požadovaného bodu zájmu. 25

26 Nabídka Zadání cíle cesty Near Destination (Blízko cíle) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu] > [Near Destination (Blízko cíle)]. 2. Použijte kroky 2-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). In City (Ve městě) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)] > [In City (Ve městě)]. 2. Zadejte několik znaků z názvu města a potom se dotkněte tlačítka [OK]. 3. Dotkněte se jména města v seznamu. Name (Název) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)] > [Name (Název)]. 2. Vyberte požadovanou zemi. 3. Zadejte několik znaků z názvu zařízení a potom se dotkněte tlačítka [OK]. 4. Použijte kroky 4-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). Kia service (Servis KIA) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)] > [Kia service (Servis Kia)]. 2. Použijte kroky 4-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). Phone Number (Telefonní číslo) 1. Stiskněte tlačítko [NAV] > Dotkněte se tlačítka [POI (Bod zájmu)] > [Phone Number (Telefonní číslo)]. 2. Zadejte telefonní číslo a potom se dotkněte tlačítka [OK]. 3. Dotkněte se požadovaného telefonního čísla v seznamu. 4. Po potvrzení umístění zobrazeného bodu zájmu se dotkněte tlačítka [OK]. Pokud chcete volat telefonem, dotkněte se tlačítka [ ]. Je dostupné, pouze když je aktivní Bluetooth. 5. Použijte kroky 6-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). 4. Použijte kroky 2-8 na straně 25 (možnost Blízko polohy). 26

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Co je nového v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o.

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o. Uživatelský Manuál 2 1 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili navigaci Actis 7 wifi - Actis 7 wifi uživatelský manuál slouží k Vašemu pohodlí a bezpečnosti při užívání tohoto produktu. - Před manipulací s

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána

Více

Honor 3C. Uživatelská příručka

Honor 3C. Uživatelská příručka Honor 3C Uživatelská příručka Obsah Předmluva Začínáme 2 První pohled na telefon 3 Nabíjení baterie 5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 5 Správa dvou karet 5 Zamknutí a odemknutí obrazovky 7 Seznámení s domovskou

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více