Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty"

Transkript

1 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava komunikace p.p.č.1405 a 1302/7 v Olešnici u Červeného Kostelce Jiří Prouza 3. (1) Přeložka kabelového vedení NN na st.p.č v k.ú. Červený Kostelec Jiří Prouza 4. (2) Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice Jiří Prouza 5. (13) Rozpočtové opatření č. 65 Věra Šimková 6. (14) Rozpočtové opatření č. 66 Věra Šimková 7. (12) Rozpočtové opatření č. 67 Věra Šimková 8. (13) Rozpočtové opatření č. 68 Věra Šimková 9. (14) Rozpočtové opatření č. 69 file:///d /Dokumenty/MestoCK/Z%E1pisy/2013/RM21_2013v/0PDFindex.html[ :54:28]

2 Zastupitelstvo a rada - ADW Věra Šimková 10. (3) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Věneček tanečního kurzu v sokolovně v Červeném Kostelci dne Irena Petirová 11. (4) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ VIII. volejbalový ples v restauraci na Bohdašíně dne Kateřina Macková 12. (5) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Volejbalová dlouhá noc ve sportovní hale v Č. Kostelci dne Kateřina Macková 13. (6) Smlouva o zřízení VB č. 1DHM Luboš Křivda 14. (7) Smlouva o zřízení VB na p.č. 220/2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem Luboš Křivda 15. (8) Smlouvy na sběrný dvůr Emil Košut Kateřina Macková 16. (10) Smlouva o výpůjčce sakrálních staveb 17. (11) Smlouva o výpůjčce zařízení bezdrátového varovného systému 18. (9) Žádost OS Sluníčko o pronájem sokolovny 19. (15) Opatření rady města č. 6/2013 Kateřina Macková Jiří Prokop 20. (16) Obecně závazná vyhláška č. 7/2013 file:///d /Dokumenty/MestoCK/Z%E1pisy/2013/RM21_2013v/0PDFindex.html[ :54:28]

3 Zastupitelstvo a rada - ADW Petr Fišer Kateřina Macková Jiří Prokop 21. (15) Informace z jednání komise pro výchovu, vzdělání a kulturu Kateřina Macková 22. (16) Informace z jednání sociální komise Michal Tošovský 23. (17) Žádost o jednorázový příspěvek pro Hospic 24. (18) Žádost firmy Verner 25. (19) Příprava zastupitelstva města 26. (12) Nařízení města 1/2013 Petr Fišer Kateřina Macková 27. (17) Diskuse Kateřina Macková file:///d /Dokumenty/MestoCK/Z%E1pisy/2013/RM21_2013v/0PDFindex.html[ :54:28]

4 č. R-2013/21/1 Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci n e d o p o r u č u j e výstavbu čerpací stanice na p.p.č. 943/1 a 1355/6 v kat. území Červený Kostelec, jejíž návrh předložil zástupce společnosti COOP družstvo HP se sídlem U Rajské Zahrady 1912/3, Praha Žižkov (IČ: ).

5 č. R-2013/21/2 Oprava komunikace p.p.č.1405 a 1302/7 v Olešnici u Červeného Kostelce I. s o u h l a s í s výjimkou z užití ustanovení Organizační směrnice č. 07 ze dne při zadávání veřejných zakázek (dle čl.ii, odst.1, bod 2). II. vyhodnocení nejvhodnější nabídky na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Oprava komunikace p.p.č.1405 a 1302/7 v Olešnici u Červeného Kostelce" od firmy STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, Hradec Králové (IČ: ) za Kč vč. DPH. III. uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce "Oprava komunikace p.p.č.1405 a 1302/7 v Olešnici u Červeného Kostelce" s firmou STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, Hradec Králové (IČ: ).

6 č. R-2013/21/3 Přeložka kabelového vedení NN na st.p.č v k.ú. Červený Kostelec uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě číslo: Z_S24_12_ o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie firmou CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o. (IČ: ) v termínu do od úspěšného předání a převzetí staveniště při realizaci výstavby nové správní budovy místního hospodářství v ul. Sadová.

7 č. R-2013/21/4 Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice I. znění Výzvy a Zadávací dokumentace k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice zateplení" zadávané v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele v rámci OPŽP. II. zaslání výzvy třem firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice zateplení". III. znění Výzvy a Zadávací dokumentace k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice zdroj" zadávané v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele v rámci OPŽP. IV. zaslání výzvy třem firmám k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice zdroj". V. j m e n u j e komisi, která provede otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice zateplení" a na dodávky "Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice zdroj".

8 2

9 č. R-2013/21/5 Rozpočtové opatření č. 65 rozpočtové opatření č. 65.

10 č. R-2013/21/6 Rozpočtové opatření č. 66 rozpočtové opatření č. 66.

11 č. R-2013/21/7 Rozpočtové opatření č. 67 rozpočtové opatření č. 67.

12 č. R-2013/21/8 Rozpočtové opatření č. 68 rozpočtové opatření č. 68.

13 č. R-2013/21/9 Rozpočtové opatření č. 69 rozpočtové opatření č. 69.

14 č. R-2013/21/10 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Věneček tanečního kurzu v sokolovně v Červeném Kostelci dne výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Věneček tanečního kurzu v sokolovně v Červeném Kostelci dne povolení do hodin

15 č. R-2013/21/11 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ VIII. volejbalový ples v restauraci na Bohdašíně dne výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - VIII. volejbalový ples v restauraci na Bohdašíně dne povolení do hodin

16 č. R-2013/21/12 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Volejbalová dlouhá noc ve sportovní hale v Č. Kostelci dne výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Volejbalová dlouhá noc ve sportovní hale v Č. Kostelci dne povolení do hodin

17 č. R-2013/21/13 Smlouva o zřízení VB č. 1DHM uzavření Smlouvy o zřízení VB č. 1DHM zaústění dešťové kanalizace "Rekonstrukce ulice Přemyslova" na p.č. 1111/1 v k.ú. Červený Kostelec zapsané na listu vlastnictví č ve vlastnictví státu pro za cenu 1.000,- Kč + DPH.

18 č. R-2013/21/14 Smlouva o zřízení VB na p.č. 220/2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem uzavření Smlouvy o zřízení VB na p.č. 220/2 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem pro J.N., Z.N. Tato část textu nemohla být zveřejněna. a J.N., J.N. Tato část textu nemohla být zveřejněna. bezúplatně.

19 č. R-2013/21/15 Smlouvy na sběrný dvůr uzavření smluv na projektovou dokumentaci a zajištění podání žádosti na fond SFŽP s firmou ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25, Praha 6.

20 č. R-2013/21/16 Smlouva o výpůjčce sakrálních staveb uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Městem Červený Kostelec a Svazkem obcí Úpa na opravené sakrální stavby.

21 č. R-2013/21/17 Smlouva o výpůjčce zařízení bezdrátového varovného systému uzavření smlouvy mezi městem Červený Kostelec a Svazkem obcí Úpa na bezplatné užívání předmětů a zařízení souvisejících s veřejným rozhlasem.

22 č. R-2013/21/18 Žádost OS Sluníčko o pronájem sokolovny žádost Občanského sdružení Sluníčko, Červený Kostelec o bezplatný pronájem velkého sálu sokolovny a přilehlých prostor pro pořádání Pomlázkového posezení dne

23 č. R-2013/21/19 Opatření rady města č. 6/2013 v y d á v á Opatření rady města č. 6/2013, Organizační pokyny ke sběru a odvozu odpadu pro rok 2014.

24 č. R-2013/21/20 Obecně závazná vyhláška č. 7/2013 b e r e n a v ě d o m í návrh obecně závazné vyhlášky č. 7/2013 a předkládá k projednání zastupitelstvu města.

25 č. R-2013/21/21 Informace z jednání komise pro výchovu, vzdělání a kulturu I. b e r e n a v ě d o m í informaci z jednání komise pro výchovu, vzdělání a kulturu ze dne II. u k l á d á starostovi udělit výtku ředitelce Městského kulturního střediska Č. Kostelec za dlouhodobě špatné vedení Městského kulturního střediska Č. Kostelec.

26 č. R-2013/21/22 Informace z jednání sociální komise b e r e n a v ě d o m í informace z jednání sociální komise, které se konalo

27 č. R-2013/21/23 Žádost o jednorázový příspěvek pro Hospic jednorázový příspěvek ve výši 3 000,- Kč, který bude použit na uhrazení videozáznamu z návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Č. Kostelci.

28 č. R-2013/21/24 Žádost firmy Verner bezplatný pronájem části parkoviště 5 x 3 m u Konzumu na konání propagační akce pro firmu Verner. Akce se koná v pátek od 10 do 16 hodin.

29 č. R-2013/21/25 Příprava zastupitelstva města program a termín zasedání ZM dne

30 č. R-2013/21/26 Nařízení města 1/2013 nařízení města 1/2013 o rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

31 č. R-2013/21/27 Diskuse b e r e n a v ě d o m í připomínky členů RM.

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 Bod č. 181/10 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. Bod č. 182/10 1/ a/ Rada města doporučila

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více