ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec"

Transkript

1 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Dubenec 156, IČO: Tel: bankovní spojení: / ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.:ZSD/27/2008 vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

2 OBSAH a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole 3 b) Provoz a vnitřní reţim školy 4 c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků 5 1) uvolnění ţáka z vyučování 5 2) dozor při akcích mimo školu 5 3) školní druţiny a kluby 5 4) organizování soutěţí 6 5) organizování lyţařských kurzů 6 6) ochrana zdraví a bezpečnosti při výuce Tv 6 7) plavecký výcvik a koupání v přírodě 8 8) zotavovací akce (školní výlety) 8 9) postup při úrazu ve škole 8 10) odpovědnost za škodu 8 11) opatření proti výskytu vši dětské 9 d) Ochrana ţáků před rizikovým chováním 9 e) Pravidla pro zacházení s majetkem školy ze strany ţáků 9 f) Pravidla hodnocení a klasifikace výsledků vzdělávání ţáků 10 1) zásady klasifikace 10 2) stupně hodnocení a klasifikace 10 3) klasifikace ţáka 12 4) celkové hodnocení ţáka 13 5) hodnocení chování (sankční řád) 13 6) klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 14 7) klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 14 8) opravné zkoušky 16 9) klasifikace ţáků se specifickými vývojovými poruchami 16 2

3 a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva žáků Ţák má právo: 1) Na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou a slušně. Obrací se při tom na třídního učitele, ostatní vyučující, výchovného poradce, zástupce ředitele, ředitele školy. 2) Na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a rozumový rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 3) Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím ze strany kohokoliv. 4) Na poskytnutí pomoci v případě, ţe se ocitne v nesnázích, nebo má jakékoliv problémy. 5) Můţe si vyţádat pomoc vyučujícího v případě, ţe neporozuměl učivu. 6) Na ochranu před všemi formami sexuálního obtěţování a před kontaktem s narkotiky. Chování žáků 1) Ţáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků. 2) Ţáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spoluţáků a pracovníků školy. 3) Ţáci dodrţují zásady kulturního chování, zdraví učitele, zaměstnance a jiné dospělé pozdravem dobrý den. 4) O přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele. 5) Vstupovat do tělocvičny, odborných učeben a na školní pozemek mohou ţáci pouze v doprovodu učitele a ve sportovním nebo pracovním oděvu. 6) K příchodu do školy a při odchodu pouţívají ţáci hlavní bránu na nádvoří. 7) Ve škole se ţáci přezouvají do zdravotně vhodných přezůvek. Je zakázáno pouţívat sportovní obuv v budově školy mimo tělocvičnu. 8) Během přestávek ţáci nevstupují do cizích tříd. Pět minut před začátkem vyučování a před koncem velké přestávky jsou ţáci ve své třídě a připravují se na vyučování. Okna ve třídách během přestávek či v nepřítomnosti učitele nesmějí ţáci otevírat. 9) Do školy nesmí ţáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo mravní vývoj dětí, dále cenné předměty, které nepotřebují na vyučování, a větší obnosy peněz. Ztrátu nebo krádeţ osobní věci ţák hlásí ihned vyučujícímu, popř. třídnímu učiteli nebo vedení školy. 10) Pouţívání mobilních telefonů v průběhu vyučovací hodiny je zakázáno. Mobily pouţívané při hodině budou zabaveny a předány vedení školy. 11) Nošení, rozšiřování a zneuţívání návykových látek (alkohol, kouření, drogy) je zakázáno. Ve škole a na akcích pořádaných školou není ţákům povoleno uţívat energetické nápoje. Docházka do školy 1) Ţák je povinen zúčastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Během vyučování nesmí svévolně opustit školu. Nepřítomnost můţe být omluvena pro nemoc nebo z váţných rodinných důvodů. Omluvení z jedné vyučovací hodiny můţe provést vyučující, jednoho dne třídní učitel, uvolnění na více dnů provádí ředitel školy na základě předběţné ţádosti rodičů. Akce pořádané školou jsou povinné. 2) Omluvení ţákovy absence musí být zapsáno v omluvném listě ţákovské kníţky, ne pouze na papíru. Písemnou omluvenku je ţák povinen předloţit třídnímu učiteli nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení nepřítomnosti. Nepřítomnost na vyučování je třeba ohlásit do školy /stačí telefonicky/ během 24 hodin. 3) V odůvodněných případech můţe škola vyţadovat pro omluvení lékařské potvrzení. 3

4 Zacházení se školním majetkem a učebnicemi 1) Ţák je povinen udrţovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. Za jejich svévolné poškození bude vyţadována odpovídající náhrada. Učebnice a sešity má ţák obaleny. 2) Při ztrátě nebo znehodnocení ţákovské kníţky v průběhu jednoho školního roku zaplatí ţák za novou poprvé 30,- Kč, podruhé 60,- Kč, potřetí 100,- Kč. Ztráta nebo znehodnocení ţákovské kníţky je povaţována za závaţný přečin, který se projeví v hodnocení chování ţáka. 3) Ţáci ročníku mají v prostorách šatny přidělenu svoji šatní skříňku. K uzamykání skříňky si ţák donese svůj visací zámek. Na konci školního roku musí být všechny skříňky vyklizené a odemčené. V odůvodněných případech je ţák povinen na výzvu učitele skříňku otevřít k nahlédnutí. Rodiče žáků 1) Rodiče ţáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte, případně konzultovat ostatní problémy s vyučujícím v určených konzultačních hodinách nebo po předchozí dohodě kdykoliv mimo vyučování. 2) Rodiče ţáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících, ředitele školy nebo u školské rady. 3) V souladu s 22 školského zákona je rodič povinen dostavit se na vyzvání ředitele k projednání závaţných otázek týkajících se ţáka do školy. 4) Pokud opatření učiněná školou nevedou k nápravě a nevhodné chování ţáka vyţaduje přijetí dalších výchovných opatření, informuje škola o těchto skutečnostech odbor ŠKS MÚ ve Dvoře Králové nad Labem, odbor sociálně právní ochrany dětí, případně další instituce zabývající se výchovnou péčí. b) Provoz a vnitřní režim školy Školu odemyká školník v zimních měsících a v případě nepříznivého počasí v 6.30 hodin, v ostatních případech v 6.45 hodin. Vyučování začíná v 7.25 hodin a končí ve hodin. Školní budova se během vyučování zamyká. Časový rozvrh vyučování je následující: 1. hodina hodina velká přestávka hodina hodina hodina hodina přestávka na oběd hodina hodina Oddělení školní druţiny je v provozu ráno od 6.45 do 7.15 hodin, odpoledne od do hodin Obědy ve školní jídelně se vydávají od hodin do hodin. Rozvrh hodin je přizpůsoben jízdnímu řádu dopravce pro ţáky ze spádových obcí. 4

5 Organizační schéma školy ředitel školy ved. učitelka MŠ zástupce ředitele vedoucí ŠJ školník učitelky MŠ školnice MŠ ped. pracovníci kuchařky uklízečky ZŠ c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáka při činnostech které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví ţáka a kontroluje jejich dodrţování. Učitel koná pedagogický dozor nad ţáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách, při přechodu ţáků z jedné budovy školy do druhé budovy školy, do školní jídelny, druţiny atp. Při zajišťování dozoru nad ţáky se postupuje podle rozvrhu pedagogického dozoru, který schvaluje ředitel školy. Pedagogický dozor nad ţáky ve škole začíná 15 minut před začátkem dopoledního nebo odpoledního vyučování a končí odchodem ţáků ze školy po skončeném vyučování. Jestliţe povolí ředitel školy některým ţákům, především dojíţdějícím, pobývat ve škole přes poledne, před vyučováním nebo po vyučování déle neţ je obvyklé, zabezpečí, aby tito ţáci nezůstali bez dozoru. V rozvrhu dozoru stanoví způsob zabezpečení tohoto dozoru. Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele školy a zvláštních předpisů (jsou obsahem tohoto materiálu) pedagogický dozor nad ţáky i mimo školu při praktickém vyučování, při kurzech, exkurzích a jiné činnosti předepsané učebními osnovami, při účasti na soutěţích, resp. při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni ve školních jídelnách dohlíţet na společenské chování ţáků v jídelně, a to podle pokynů ředitele školy po dohodě s vedoucím školní jídelny. 1) Uvolnění žáka z vyučování pro nevolnost, na lékařskou prohlídku, autobus apod. Ředitel školy a učitelé odpovídají za bezpečnost ţáků během vyučování. Pokud rodiče písemně předem poţádají o uvolnění ţáka v průběhu vyučování, pak má ředitel nebo vyučující písemný doklad, na jehoţ základě odpovědnost za bezpečnost ţáka přebírá na sebe jeho zákonný zástupce. Pokud učitel nebo ředitel školy pouští dítě během vyučování bez písemné ţádosti rodičů, vystavují se nebezpečí soudního stíhání (i uplatnění náhrady za případně utrpěnou újmu na zdraví ţáka) 2) Při akcích organizovaných mimo sídlo školy vykonává dozor do počtu 25 ţáků jeden pedagogický pracovník. Při větším počtu ţáků zajistí ředitel školy účast další zletilé osoby. Výjimku z počtu osob vykonávajících dozor stanoví ředitel školy, a to s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti v prostředí, kde se ţáci budou pohybovat. 3) Školní družina Za bezpečnost ţáků v druţině odpovídají pedagogičtí pracovníci druţiny, a to od příchodu ţáka aţ do jeho odchodu. Příchod a odchod ţáka je zaznamenán v docházkovém sešitě. 1) Při přechodu ţáků ze školy do druţiny určí ředitel školy s přihlédnutím na náročnost zajištění bezpečnosti dětí pedagogického pracovníka, popřípadě dalšího pracovníka zajištěním dozoru nad ţáky. 5

6 2) Při činnosti organizované mimo objekt druţiny, případně školy, odpovídá za bezpečnost do počtu 25 ţáků jeden pedagogický pracovník. Ředitel můţe při vyšším počtu ţáků nebo vyţaduje-li to náročnost zajištění dozoru nad ţáky v prostředí, v němţ se budou pohybovat, určit další pracovníky odpovídající za bezpečnost ţáků. 3) Při činnostech druţiny souvisejících s tělovýchovou a rekreací (na školním hřišti, v tělocvičně, při koupání apod.) platí zvláštní předpisy určené pro tato sportoviště (jsou součástí tohoto materiálu). 4) Rodiče nebo zákonní zástupci ţáka přihlášeného k pravidelné docházce do druţiny sdělí druţině písemně rozsah docházky ţáka a způsob odchodu ţáka z druţiny, omluvu nepřítomnosti ţáka v druţině, odchylky od pravidelné docházky nebo změnu odchodů. 4) Organizování soutěží 1) Dozor nad ţáky zajišťuje vysílající škola nebo rodiče, popřípadě jiný zákonný zástupce ţáka, a to v dohodě s organizátorem příslušného kola soutěţe s výjimkou doby vlastní soutěţe, kdy dozor nad ţáky přejímá organizátor. Počátek a konec tohoto dozoru určí vyhlašovatel. 2) Osoba pověřená dozorem nad ţáky zabezpečuje dozor po celou dobu účasti a pobytu ţáka v místě soutěţe. 5) Organizování lyžařských kurzů Lyţařský instruktor odpovídá za splnění výchovného a výcvikového programu svěřeného druţstva, za zdraví a bezpečnost jeho členů. Podle pokynů vedoucího zájezdu vykonává pedagogický dozor a pomáhá při zajišťování teoretického a kulturně výchovného programu. Druţstvo má nejvíce 15 ţáků. Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí zájezdu nebo lyţařský instruktor, který má pro tuto práci potřebné předpoklady a znalosti. Účastní-li se zájezdu více neţ 30 ţáků, musí být ustanoven zdravotník (lékař, posluchač IV. a vyššího ročníku lékařské fakulty, vhodný pracovník ČČK, event. jiný zdravotník). Péči o zdraví je moţno zajistit po dohodě i prostřednictvím zdravotníka jiného zájezdu v místě nebo v místním zdrav. zařízení. V zájmu zvýšení péče o zdraví účastníků zájezdu doprovázejí i zájezd třídy (skupiny ţáků) s niţším počtem neţ 30 ţáků 3 dospělé osoby, z nichţ jedna má zdravotnickou kvalifikaci. 6) Ochrana zdraví a bezpečnosti při výuce Tv Organizace vyučovací hodiny 1) Učitel v úvodní hodině na začátku šk. r. poučí ţáky o moţnostech úrazů v Tv. Seznámí je se zásadami prevence a s poţadavky na dodrţování kázně. O tomto poučení provede zápis v třídní knize. Na nejčastější příčiny úrazů upozorní vţdy před zahájením nového tématického celku. 2) Kaţdá vyučovací hodina začíná organizovaným nástupem, při němţ se provede zjištění počtu cvičenců, stanovení úkolů hodiny a způsob jejího vedení. Hodina končí opět nástupem, kontrolou počtu, zhodnocením a rozchodem. 3) Hodina probíhá v celém rozsahu pod odborným vedením vyučujícího, který je přítomen po celou dobu vyučování. Pokud se ve výjimečném a nezbytném případě musí vzdálit, cvičení přeruší a zajistí dozor jinou vhodnou osobou po dobu své nepřítomnosti. Do objektu (tělocvičny, haly, na hřiště) přichází vyučující první, odchází poslední. 4) Vyučující vydá před začátkem vyuč. hodiny jasné a srozumitelné organizační pokyny. Zajišťuje soustavně výcvik v dopomoci a v záchraně u všech druhů cvičení. Při cvičení na stanovištích věnuje pozornost zejména nácviku a cvičení obtíţných prvků. Určí přesně vedoucího druţstva a sám působí na místě nejvíce exponovaném. 5) Vyţaduje účelné dodrţování platných pravidel jednotlivých druhů sportů a zamezí kaţdému projevu směřujícímu k hrubosti, jako jsou vulgární výrazy, nevhodné chování, bezohledná hra, záměrné porušování pravidel. 6

7 Chování ţáků 1) Učitel zdůrazní nutnost ukázněného chování a vydá pokyny, jimiţ zejména uloţí ţákovi: a) provádět tělesná cvičení ukázněně a řídit se pokyny učitele, b) necvičit svévolně na jiném neţ určeném nářadí a nevykonávat jinou činnost neţ tu, která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem, c) nevzdalovat se bez dovolení učitele z místa cvičení. d) Ţák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíţe, upozorní učitele, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení. 2) Učitel dbá, aby ţák: a) měl předepsaný a odpovídající cvičební úbor a sportovní obuv, b) při cvičení nenosil hodinky, prstýnky, náramky, náhrdelníky apod., c) neměl při cvičení nadměrně dlouhé nehty, nenosil dlouhé a volné vlasy padající do obličeje, zamezující vidění a orientaci popř. si je před cvičením musí vhodně upravit. 3) Dodrţování vydaných pokynů učitel kontroluje. Všeobecné povinnosti učitelů 1) Učitelé zachovávají při výuce Tv stanovený metodický postup. Respektují zásady přiměřenosti vzhledem k obtíţnosti cvičení, fyzické a technické vyspělosti a zdravotnímu stavu cvičenců. Od 5. ročníku je nutno cvičence diferencovat podle pohlaví. 2) Učitelé Tv mají přehled o zdravotním stavu ţáků, o jejich zařazení do zdravotních skupin. Spolupracují s dorostovým, případně tělovýchovným lékařem, který rozhoduje o délce osvobození od cvičení po nemoci nebo úrazu 3) Učitelé se podrobně seznámí se všemi bezpečnostními předpisy a pokyny, které se vztahují k vykonávané tělesné činnosti. Důsledně je dodrţují a seznamují s nimi ţáky, vyţadují a kontrolují jejich plnění. 4) Učitelé důsledně dbají na bezpečnou úpravu nářadí a náčiní. Rozhodují o provádění cvičení za nepříznivých povětrnostních podmínek a změnách kvality cvičebního prostředí, o pouţívání ochranného zařízení (ţíněnky, plachty, sítě, atd.). Zajišťují bezpečnost všech cvičebních ploch. 5) Učitelé vyučující Tv se neustále vzdělávají a zvyšují si svou odbornost, zdokonalují se v poskytování první pomoci a vyuţívají kaţdé příleţitosti naučit poskytovat první pomoc své ţáky. Cvičení v místnosti, tělocvičně a na hřišti 1) Učitel zkontroluje před začátkem cvičení stav cvičebního prostoru, pouţívaného nářadí a náčiní. Závady odstraní nebo dá odstranit, neţ zahájí vyučování. Příprava i úklid nářadí probíhá pod jeho přímým dohledem. 2) Učitel při technickém výkladu cviků vysvětlí i způsob záchrany a dopomoci, při vyuţití moderních metod výuky (např. kruhovém tréninku) instruuje k tomu vybrané ţáky, které pověří tímto úkolem. Ţáky osvobozené od cvičení ustanovuje k činnostem odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu. K vykonávání dopomoci a záchrany je určí jen tehdy, nebude-li hrozit další poškození zdraví 3) Učitel při cvičení na nářadí: a) činí opatření k omezení moţnosti pádu z nářadí (lanče apod.) b) zajistí upravení prostoru kolem nářadí a povrchu, na který ţák dopadá (ţíněnky, duchny apod.). 4) Při cvičení na hřišti vyţaduje učitel zvýšenou ukázněnost ţáků a dodrţování přesné organizace. Vzdálenost mezi cvičenci při nácviku vrhů a hodů se řídí podle výkonnosti, nejmenší vzdálenost je však 15 m. Při kolektivním nácviku dbá na bezpečné rozestupy (minimálně 3 m.) i na bezpečný 7

8 způsob vrácení náčiní k vrţišti a k místu odhodu. Zvýšenou pozornost věnuje bezpečnosti za nepříznivé viditelnosti (šero, sluneční svit). 5) Při nácviku skoku v tělocvičně a na hřišti nechá odstranit z blízkosti doskočiště všechny předměty, které by mohly způsobit zranění. Dbá, aby při skoku do výšky bylo doskočiště úměrně upravené pro nacvičovaný styl. U stylu flop je nutné speciální doskočiště nebo dostatečný počet ţíněnek či duchen. 7) Plavecký výcvik a koupání v přírodě Koupání dětí v přírodě je nutno přizpůsobit počasí a fyzické kondici dětí. Při koupání děti nesmějí prochladnout ; po vykoupání se musí řádně osušit a převléknout do suchého oděvu. Děti se nesmějí koupat nejméně jednu hodinu po hlavním jídle ani po intenzivním cvičení. Místo ke koupání v přírodě s výjimkou koupání v bazénech a rekreačních rybnících, musí být projednáno s příslušným hygienikem. 1) Koupání se provádí pouze na vyhrazených místech, kde je koupání dovoleno. Plavecký výcvik se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. 2) Jednotliví ţáci se zúčastňují plaveckého výcviku po předchozím souhlasu dorostového lékaře. 3) Před zahájením činnosti vyučující přichází na místo výcviku první, zjišťuje prezenci a odchází poslední. Pokyny vydává tak, aby je slyšeli a brali na vědomí všichni ţáci. Při výcviku rozdělí ţáky podle vyspělosti a volí odpovídající metodický postup. Má na zřeteli zdravotní stav ţáků. K plaveckému výcviku a koupání přistupuje po řádném rozcvičení a délku pobytu ve vodě stanoví se zřetelem na trénovanost, teplotu vody a vzduchu. 4) Při koupání ţáci vstupují do vody ve skupinách, nejvíce po deseti ţácích. K zajištění bezpečnosti a přehledu o koupajících se ţácích je vhodné jejich označení barevnými čepicemi. Vyučující má přehled o celém prostoru výcviku a všech ţácích ve vodě. 8) Zotavovací akce (školní výlety) Při zotavovacích akcích smějí být činné jen osoby, které jsou k tomu tělesně a duševně způsobilé a podrobily se preventivní lékařské prohlídce s písemným závěrem, ţe jsou této činnosti schopny. Bez splnění této podmínky nesmí při zotavovací akci ţádná osoba ani vypomáhat. Lékařské potvrzení se nevyţaduje u pedagogických a zdravotnických pracovníků a studentů pedagogických a lékařských fakult. Provozovatel zotavovacího zařízení je povinen zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení před zahájením i v průběhu zotavovací akce a zabezpečovat opatření k předcházení přenosným nemocem a poškození zdraví. Zotavovací akce musí být zabezpečena zdrojem nezávadné pitné vody v dostatečném mnoţství. Doklad o zdravotní nezávadnosti pitné vody je provozovatel povinen na poţádání předloţit pracovníkovi hygienické sluţby. Dováţet pitnou vodu na zotavovací akci lze pouze se souhlasem příslušného hygienika za podmínek jím stanovených. Pořádá-li provozovatel zotavovací akci v zařízení jiné organizace, odpovídá za kvalitu zdroje tato organizace. 9) Postup při úrazu ve škole 1) poskytnout nezbytnou první pomoc 2) informovat vedení školy 3) zavolat lékaře (RZP 155; zdrav středisko Dubenec ) nebo zajistit doprovod postiţeného k lékaři jakoukoli dospělou osobou z personálu školy 4) vyrozumět telefonicky rodiče, případně je poţádat o převzetí dítěte 5) provést zápis do knihy úrazů 10) Odpovědnost za škodu Nezletilý odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobil škodu, pro nezletilost schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. 8

9 Pracovník, který je povinen vykonávat dohled se zprostí odpovědnosti, jestliţe prokáţe, ţe náleţitý dohled nezanedbal. Například stane-li se ţákovi ve škole úraz a škola prokáţe, ţe vyučující řádně konal dozor v prostorách k tomu určených a vybavení třídy bylo odpovídající, zprostí se odpovědnosti. 11) Ochrana žáků proti vši dětské Postup při výskytu infekčních onemocnění: Pedikulóza (zavšivení) je infekční onemocnění. Po poradě s hygienickou stanicí, dětskými lékaři a s ohledem na zkušenosti z minulých let stanovila škola následující pravidla: Povinnosti a práva školy: Pedagogičtí pracovníci mají povinnost informovat zákonné zástupce ţáků o výskytu vší ve škole. Pedagogičtí pracovníci mají právo v období výskytu vší ve škole pravidelně kontrolovat stav zavšivení ţáků. Při zjištění nákazy (výskytu vší či hnid) mají neprodleně povinnost informovat zákonné zástupce ţáka a ţáka předat do jejich péče k provedení potřebného zákroku (zbavení vší i hnid). Ţáci s infekčním onemocněním budou do příchodu zákonných zástupců izolováni od ostatních ţáků, aby nedošlo k šíření nákazy. Dozor pro tyto ţáky zajistí některý z pedagogů, s těmito ţáky bude ve školní druţině. Při hromadném výskytu vší informuje škola Krajskou hygienickou stanici, pracoviště Trutnov. Povinnosti zákonných zástupců: Zbavit dítě vší je povinností rodičů (zákonných zástupců). Zákonní zástupci mají povinnost zabezpečit takové ošetření hlavy ţáka, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy. Ţák můţe nastoupit do školy aţ po splnění předchozího bodu. Pokud zákonní zástupci ţáka se školou nespolupracují, ředitel školy je vyzve, aby se osobně zúčastnili projednávání závaţných otázek. Této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět ( 22 odst. 3, písmeno b) Školského zákona). V případě ţáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené (zbavené vší i hnid), škola informuje o této skutečnosti příslušný odbor sociální péče. Ten můţe v takovém případě provádět zvýšenou kontrolu plnění péče o dítě. Ţák má právo na vzdělávání podle školského zákona ( 21 odst. 1, písmeno a) Školského zákona), ale je povinen dodrţovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byl ţák seznámen. d) Ochrana žáků před rizikovým chováním Ochranu ţáků před rizikovým chováním zpracovává Minimální preventivní program školy. e) Pravidla pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků Ţák je povinen udrţovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. Za jejich svévolné poškození bude vyţadována odpovídající náhrada. Při ztrátě nebo znehodnocení ţákovské kníţky v průběhu jednoho školního roku zaplatí ţák za novou poprvé 30,- Kč, podruhé 60,- Kč, potřetí 100,- Kč. Ztráta nebo znehodnocení ţákovské kníţky je povaţována za závaţný přečin, který se projeví v hodnocení chování ţáka. 9

10 f) Pravidla hodnocení a klasifikace výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběţné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči ţákovi. Při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin: a) předměty s převahou výchovného zaměření /Rv, Vv, Hv, Ov, Tv, Pv/ b) předměty s převahou teoretického zaměření /všechny předměty neuvedené v bodě a/ 2. Stupně hodnocení a klasifikace Prospěch Prospěch v jednotlivých vyučovacích předmětech /povinných, povinně volitelných a volitelných/ je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Poznámka: při průběžné klasifikaci může učitel dle vlastního uvážení použít klasifikační stupnici známek s mínusem Chování Chování ţáka je klasifikováno těmito stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Celkový prospěch Celkový prospěch ţáka je hodnocen následovně: prospěl s vyznamenáním, není li v ţádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším neţ chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší neţ 1,5 a jeho chování je velmi dobré prospěl, není li v ţádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný neprospěl, je li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný nehodnocen, není li moţné ţáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí 10

11 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování ţáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 1. soustavným diagnostickým pozorováním ţáka 2. soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování 3. různými druhy zkoušek /písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové/ 4. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 5. analýzou výsledků činnosti ţáka 6. konzultacemi s ostatními učiteli, případně s pracovníky PPP a zdravotnických zařízení 7. rozhovory se ţákem a s jeho zákonnými zástupci b) Ţák musí být z předmětu s převahou teoretického zaměření vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň čtyřikrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření musí být uvedena v ţákovské kníţce nejméně jednou za čtvrtletí. c) Jako závazné jsou v jednotlivých předmětech stanoveny tyto formy písemných a laboratorních prací: 1. stupeň: počínaje třetím ročníkem vţdy po uzavření tematického celku, nejméně však jednou za pololetí písemný test v následujících předmětech: český jazyk, matematika, cizí jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda 2. stupeň: český jazyk cizí jazyk čtyřikrát ročně kontrolní diktát - čtyřikrát ročně kontrolní slohová práce - nejméně jednou za čtvrtletí písemný test další cizí jazyk - nejméně jednou za čtvrtletí písemný test matematika fyzika chemie dějepis zeměpis - kaţdé čtvrtletí kontrolní písemná práce - v ročníku minimálně 2 hodiny laboratorních prací za rok - nejméně jednou za pololetí písemný test - minimálně 2 hodiny laboratorních prací za rok - nejméně jednou za pololetí písemný test - písemné přezkoušení po uzavření tematického celku, nejméně však jedenkrát za pololetí - písemné přezkoušení po uzavření tematického celku, nejméně však jedenkrát za pololetí d) Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace a upozorňuje na klady a nedostatky hodnocených výkonů. Při ústním zkoušení klasifikuje okamţitě, u písemných prací nejpozději do 14 dnů. Hodnocení zapisuje učitel ţákovi do ţákovské kníţky a průběţně sleduje kontrolu ze strany rodičů. 11

12 e) Zadávání kontrolních písemných prací /na celou vyučovací hodinu/ konzultuje učitel s třídním učitelem, případně s ostatními učiteli tak, aby ţáci vypracovávali maximálně dvě takové práce za den. f) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka. Veškeré písemné práce ţáků archivuje po dobu daného školního roku (do srpna). 3. Klasifikace žáka a) Ţáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. b) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. c) V předmětu, kde vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde li k dohodě, stanoví se výsledný kvalifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy. d) Při určování klasifikačního stupně v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky za celé klasifikační období. Klasifikační stupeň se neurčuje na základě průměru z klasifikace za určité období. e) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat ţádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. f) O případném zaostávání ţáků a jejich velmi slabém prospěchu informuje příslušný vyučující včas rodiče ţáka a třídního učitele. g) Podmínkou klasifikace ţáka v příslušném pololetí v předmětech s převahou teoretického zaměření je získání nejméně 75% známek z celkového počtu a absolvování pololetní písemné práce. V opačném případě bude ţák klasifikován v náhradním termínu. h) Na konci klasifikačního období, nejpozději před příslušnou pedagogickou radou, uzavřou jednotliví vyučující klasifikaci. Výsledné známky zapíší ihned po pedagogické radě do klasifikačních archů a katalogových listů. Na pedagogické radě se zároveň stanoví termíny opravných zkoušek a případné klasifikace v náhradním termínu. 4. Celkové hodnocení žáka Celkový prospěch ţáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. Nelze li ţáka pro závaţné objektivní příčiny klasifikovat na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace ţáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po ukončení pololetí. Není-li moţná klasifikace v náhradním termínu, ţák se za 1. pololetí nehodnotí. Nelze li ţáka pro závaţné objektivní příčiny klasifikovat na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby hodnocení ţáka mohla být provedena do 30. září. Do té doby ţák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Má-li zástupce ţáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do tří dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen /zpravidla po vydání vysvědčení/, poţádat ředitele o přezkoumání výsledku hodnocení žáka. Ředitel školy oprávněnost ţádosti posoudí a neprodleně zástupci ţáka sdělí, zda a kdy bude 12

13 přezkoušen. Ředitel školy zároveň jmenuje zkušební komisi. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje zkušební komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná. Tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímţ je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící. Rodiče ţáka se mohou komisionálního přezkoušení zúčastnit, nezasahují však do jeho průběhu. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Komise ţáka přezkouší neprodleně, nejpozději do deseti dnů od vznesení ţádosti. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy zástupci ţáka prokazatelným způsobem. 5. Hodnocení chování (sankční řád) Tento sankční řád je nedílnou součástí školního řádu. Stanovuje jasná pravidla pro udílení výchovných opatření. Má být tak prostředkem, který přispívá nejen k jednotnému přístupu všech učitelů k hodnocení chování ţáků, ale hlavně k zlepšení jejich chování. Třídní učitel oznámí řediteli školy na nejbliţší pedagogické radě udělení výchovných opatření za minulé čtvrtletí. Důtku ředitele školy je moţno ţákovi udělit pouze po projednání v pedagogické radě. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení výchovného opatření a jeho důvody ţákovi a jeho zákonnému zástupci písemnou formou do ţákovské kníţky, v případě důtky ředitele školy doporučeným dopisem. Udělení pochvaly a jiného ocenění, uloţení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy (školní matriky, katalogového listu). Udělení pochvaly nebo jiného ocenění se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němţ bylo uděleno. Sníţená známka z chování se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němţ byla udělena. Pochvaly: Pochvala třídního učitele: Uděluje třídní učitel kdykoliv ve třídě za konkrétní akce menšího charakteru, zapisuje do ţákovské kníţky. - účast v soutěţích, při vystupování - péče o třídní výzdobu - pomoc spoluţákům - akce menšího rozsahu (pomoc při pořádání akce pro spoluţáky) - příkladné činy - mimořádný projev aktivity Pochvala ředitele školy: Navrhuje třídní učitel nebo jiný pracovník v pedagogické radě. Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu či jiné ocenění. Zapisuje se na vysvědčení. - reprezentace školy na okresní a vyšší úrovni - vzorné plnění školních povinností (podmínkou je 0 poznámek v ţákovské kníţce) - dlouhodobá, soustavná pomoc spoluţákovi - vzorné plnění funkce v třídní samosprávě - mimořádný příkladný čin, projev lidskosti, občanské či školní iniciativy - dlouhodobě úspěšná práce Kázeňská opatření : Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle jeho závaţnosti ţákovi udělit kázeňská opatření: - poznámka do ţákovské kníţky - napomenutí třídního učitele - NTU 13

14 - důtka třídního učitele DTU - důtka ředitele školy DŘŠ - druhý stupeň z chování - třetí stupeň z chování Pravidla pro udělování kázeňských opatření jsou orientační a pedagog vţdy posoudí konkrétní situaci, zváţí závaţnost přestupku a účelnost opatření případ od případu, zejména s ohledem na moţnou nápravu chování ţáka: a) poznámka do žákovské knížky zapomenutý domácí úkol, opakované zapomínání pomůcek, pozdní příchod, vyrušování, nekázeň, vulgární vyjadřování, drobné ublíţení spoluţákovi, pouţití mobilu, MP3 při vyučování, neobalené učebnice či sešity. Pokud ţák zapomene ţákovskou kníţku, zapíše se tato skutečnost do třídní knihy a následně pak i do ţákovské kníţky. b) napomenutí třídního učitele za 3 poznámky méně závaţného charakteru (např. zapomínání, pozdní příchod, vyrušování, nekázeň a další neplnění školních povinností). c) důtka třídního učitele za 6 poznámek méně závaţného charakteru (tři následující po udělení napomenutí) nebo za jeden přestupek závaţnějšího charakteru (např. lhaní, krádeţ, podvod) d) důtka ředitele školy za 9 poznámek méně závaţného charakteru (další tři po důtce třídního učitele) nebo za opakovaný přestupek závaţného charakteru. Důtka ředitele školy bude uplatněna pro postiţení zvlášť hrubého porušení školního řádu (např. hrubé slovní útoky ţáka vůči pracovníkům školy, hrubost vůči spoluţákovi, ublíţení na zdraví, šikana, apod.) e) stupeň 2 uspokojivé chování hlasuje se v pedagogické radě. Chování ţáka je občas v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Dopustí se závaţnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závaţných přestupků, zpravidla i přes důtku třídního učitele nebo ředitele školy. Narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ţák nemá více neţ 1 neomluvený školní den. Je však většinou přístupný výchovnému působení a projevuje snahu své chyby napravit. f) stupeň 3 neuspokojivé chování hlasuje se v pedagogické radě. Chování ţáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se závaţného přestupku proti vnitřnímu řádu školy; zpravidla se i přes předchozí kázeňské postihy dopouští dalších přestupků, záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje souţití ve třídě nebo škole, ohroţuje bezpečnost, zdraví a výchovu ostatních. Případně má více neţ 1 neomluvený školní den. 6. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Stupeň 1 výborný Ţák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní předpoklady a úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. Stupeň 2 chvalitebný Ţák je v činnostech aktivní, převáţně samostatný, vyuţívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Ţák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Stupeň 3 dobrý Ţák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyuţívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 14

15 Stupeň 4 dostatečný Ţák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malý zájem a snahu. Stupeň 5 nedostatečný Ţák je v činnostech pasivní, sabotuje výuku. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný, nemá estetickou hodnotu. Nedovede aplikovat ani minimální osvojené vědomosti a dovednosti. Neprojevuje zájem o práci. 7. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Stupeň 1 výborný Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstiţný. Výsledky jeho činnosti jsou dlouhodobě kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Projevuje se soustavně aktivně. Stupeň 2 chvalitebný Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Projevuje se přiměřeně aktivně. Stupeň 3 dobrý Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevu podle podnětu učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 dostatečný Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poţadovaných poznatků závaţné mezery. Při provádění intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. v uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se dlouhodobě projevují nedostatky. Závaţné chyby dovede ţák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti. 15

16 Stupeň 5 nedostatečný Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závaţné mezery. Jeho dovednost vykonávat poţadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závaţné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závaţné chyby ve správnosti, přesnosti i výstiţnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti má dlouhodobě váţné nedostatky, chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 8. Opravné zkoušky Ţákovi, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ve dvou předmětech stupněm nedostatečný, je umoţněno vykonat opravné zkoušky. Ţák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín zkoušky a sloţení zkušební komise stanoví ředitel školy. Průběh a výsledek opravné zkoušky je písemně zaznamenáván do protokolu o opravné zkoušce. Nemůţe li se ţák dostavit pro nemoc doloţenou lékařským potvrzením, umoţní mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek do 15. září. Nedostaví li se ţák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez předloţení dokladu o nemoci, je klasifikován stupněm nedostatečný. 9. Klasifikace žáků se specifickými vývojovými poruchami Klasifikace ţáků se specifickými vývojovými poruchami se v současnosti řídí Metodickým pokynem MŠMT č. j.: / : 1) Způsob hodnocení a klasifikace ţáka vychází ze znalosti příznaků postiţení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postiţení ţáka, a na všech stupních vzdělávání. 2) Při způsobu hodnocení a klasifikace ţáků zejména ve věku plnění povinné školní docházky je třeba zvýraznit motivační sloţku hodnocení, hodnotit jevy, které ţák zvládl. Při hodnocení se doporučuje uţívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 3) Při klasifikaci ţáků ve věku plnění povinné školní docházky se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. 4) Doporučuje se sdělit vhodným způsobem ostatním ţákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace ţáka Slovní hodnocení Zákonní zástupci ţáků s diagnostikovanou vývojovou poruchou mohou poţádat o slovní hodnocení. Při slovním hodnocení se uvádí: a) ovládnutí učiva předepsaného učebním plánem ovládá bezpečně ovládá podstatné ovládá ovládá se značnými mezerami neovládá 16

17 b) úroveň myšlení pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti uvaţuje celkem samostatně menší samostatnost v myšlení nesamostatné myšlení odpovídá nesprávně i na návodné otázky c) úroveň vyjadřování výstiţné, poměrně přesné celkem výstiţné nedostatečně přesné vyjadřuje se s obtíţemi nesprávné i na návodné otázky d) úroveň aplikace vědomostí spolehlivě a uvědoměle uţívá vědomostí a dovedností dovede pouţívat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíţe a odstraňuje chyby, jichţ se dopouští dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí učitele e) píle a zájem o učení aktivní, učí se svědomitě a se zájmem učí se svědomitě k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné Poznámka: použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky výkonu dítěte. Individuální studijní plán Ţákovi, na kterého se vztahuje navýšený normativ podle doporučení OPPP, vypracovává vyučující daného předmětu po dohodě s rodiči individuální studijní plán /ISP/. Plán má charakter smlouvy mezi školou a rodiči. Zahrnuje základní učivo, které by ţák měl v daném školním roce zvládnout. ISP podepisuje zákonný zástupce ţáka, vedení školy a vyučující daného předmětu. ISP se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Jeden je uloţen v ředitelně školy, jeden obdrţí zákonný zástupce ţáka, jedenkrát se ukládá do ţákova katalogového listu a jedno vyhotovení má k dispozici vyučující. Schváleno pedagogickou radou dne v Dubenci , ve znění z Mgr. Aleš Malý, ředitel školy 17

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků SZŠ Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce střední školy je hodnocení

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro klasifikaci a hodnocení vědomostí a chování ţáků získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Tento řád stanovuje bliţší podmínky pro provádění klasifikace ţáků v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 374/06 Sb. 1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Příloha Školního řádu. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Příloha Školního řádu. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola T. G.Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Příloha Školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla hodnocení a klasifikace vycházejí ze zákona č. 561/2004

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1.Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Hodnocení

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011. Část I. Hodnocení prospěchu žáků

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011. Část I. Hodnocení prospěchu žáků Základní škola a Mateřská škola Sedlnice Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost: od 1.září 2011 Pracoviště Základní škola Vypracovala: PaedDr. Blanka Šťastná Číslo jednací ZŠMŠ-Sedl/120/2011

Více

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu

Klasifikační řád. Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy. součást Školního řádu Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Klasifikační řád součást Školního řádu Ve Zlíně 24. 8. 2011 Schválila: Mgr. Marta Fojtíková V souladu s ustanoveními

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů příloha školního řádu č. 1. Obecná ustanovení

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů příloha školního řádu č. 1. Obecná ustanovení Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů příloha školního řádu č. 1 Obecná ustanovení Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů jsou vydána v souladu se zákonem

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ

5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ 13 5. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A : Hodnocení výsledků vzdělávání žáků / zákon č. 561/2004 Sb. / 51 (1) Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Označení dokumentu, číslo jednací: PHVVŢ9/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD

Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily ŠKOLNÍ ŘÁD Článek 1 - Práva žáků Ţák má právo : 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola 5. května Dvůr Králové n/l Podkladem tohoto klasifikačního řádu je 51 53 zákona číslo 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 14 17, 22 a 23 vyhlášky číslo 48/2005

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků chování a vzdělávání žáků a) Legislativní opora Pravidla pro hodnocení jsou nedílnou součástí školního řádu. Vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Potůčky PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (klasifikační řád) Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 06. 12. 2011 Platnost od: 07.

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD

I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ ŠKOLNÍ ŘÁD I. základní škola, Říčany, Masarykovo n. 71, okres Praha-východ Účinnost od: 1. 9. 2015 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Práva žáků Žák má právo: 1. na vzdělávání a školské služby dle školského zákona 2. na odpočinek a volný

Více

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: -zásady hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání a

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

z Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy se řídí 51 až 53 školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu Základní škola Masarykovo nám. 192, Vratimov Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha školního řádu Pravidla hodnocení žáků základní školy je zpracováno v souladu se zněním zákona 561/2004Sb.,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU Příloha č. 1 Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace I. Úvod PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy

Více

Základní škola. Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. směrnice číslo 12/2008

Základní škola. Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace. škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. směrnice číslo 12/2008 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky směrnice číslo 12/2008 Klasifikační řád školy OBSAH 1. Pravidla hodnocení a

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77. Školní řád základní školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 odloučené pracoviště Gorkého 77 Školní řád základní školy Práva žáků: 1. na vzdělání, přizpůsobené jejich věku a zdravotnímu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení 1. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) (Vnitřní řád č. R4/2011 )

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) (Vnitřní řád č. R4/2011 ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, Hloubětínská 700 198 00 PRAHA 9 Hloubětín, IČO: 49625128, tel.: 281 867 071, e-mail: info@zshloubetin.cz I. Obecná ustanovení II. PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ

Více

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ Dodatek č.1 Doplnění školního řádu dle kontrolního zjištění ČŠI. Citace: Ve školním řádu je třeba doplnit pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu s 52 odst.5 školského zákona a dále v

Více

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu)

Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ - ŠVP (Součást školního řádu) Na základě Metodického pokynu MŠMT ke klasifikaci a hodnocení ţáků zvláštní školy

Více

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ. ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k příloze ŠVP ZV č. 1 - aktualizace k 1.9.2015 Příloha školního vzdělávací programu CESTA ZA PROFESÍ ŠVP zpracovaný podle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Základní škola a mateřská

Více

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků

6.1. Hodnocení žáků. 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Způsoby hodnocení žáků Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Hodnocení a klasifikace žáků jsou upraveny zákonem 561/2004 Sb. Ministerstva školství, mládeže

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice Vnitřní klasifikační řád Masarykovy základní školy a mateřské školy Klasifikační řád školy vychází z následujících zákonů, vyhlášek a pokynů MŠMT: Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu)

Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno. Klasifikační řád střední školy (součást školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Klasifikační řád)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ AKADEMIE, PRAHA 1, DUŠNÍ 7 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhlášky

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků.

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU OBSAH I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. II. Stupně

Více

7.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách

7.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách 7.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZŠ BRÁNA JAZYKŮ s RVM Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon) a z vyhlášky č. 48/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 1. Zásady hodnocení

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Klasifikační řád M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Klasifikační řád Níže uvedená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( dále jen Klasifikační řád ) jsou

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci.

Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Zásady pro hodnocení a klasifikaci. Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Základní škola a mateřská škola Stupno, okres Rokycany KLASIFIKAČNÍ ŘÁD PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU Klasifikační řád základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb./ve znění pozdějších

Více