ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec"

Transkript

1 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Dubenec 156, IČO: Tel: bankovní spojení: / ŠKOLNÍ ŘÁD Čj.:ZSD/27/2008 vydaný v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

2 OBSAH a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole 3 b) Provoz a vnitřní reţim školy 4 c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků 5 1) uvolnění ţáka z vyučování 5 2) dozor při akcích mimo školu 5 3) školní druţiny a kluby 5 4) organizování soutěţí 6 5) organizování lyţařských kurzů 6 6) ochrana zdraví a bezpečnosti při výuce Tv 6 7) plavecký výcvik a koupání v přírodě 8 8) zotavovací akce (školní výlety) 8 9) postup při úrazu ve škole 8 10) odpovědnost za škodu 8 11) opatření proti výskytu vši dětské 9 d) Ochrana ţáků před rizikovým chováním 9 e) Pravidla pro zacházení s majetkem školy ze strany ţáků 9 f) Pravidla hodnocení a klasifikace výsledků vzdělávání ţáků 10 1) zásady klasifikace 10 2) stupně hodnocení a klasifikace 10 3) klasifikace ţáka 12 4) celkové hodnocení ţáka 13 5) hodnocení chování (sankční řád) 13 6) klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 14 7) klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 14 8) opravné zkoušky 16 9) klasifikace ţáků se specifickými vývojovými poruchami 16 2

3 a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva žáků Ţák má právo: 1) Na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou a slušně. Obrací se při tom na třídního učitele, ostatní vyučující, výchovného poradce, zástupce ředitele, ředitele školy. 2) Na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a rozumový rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 3) Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím ze strany kohokoliv. 4) Na poskytnutí pomoci v případě, ţe se ocitne v nesnázích, nebo má jakékoliv problémy. 5) Můţe si vyţádat pomoc vyučujícího v případě, ţe neporozuměl učivu. 6) Na ochranu před všemi formami sexuálního obtěţování a před kontaktem s narkotiky. Chování žáků 1) Ţáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků. 2) Ţáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spoluţáků a pracovníků školy. 3) Ţáci dodrţují zásady kulturního chování, zdraví učitele, zaměstnance a jiné dospělé pozdravem dobrý den. 4) O přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele. 5) Vstupovat do tělocvičny, odborných učeben a na školní pozemek mohou ţáci pouze v doprovodu učitele a ve sportovním nebo pracovním oděvu. 6) K příchodu do školy a při odchodu pouţívají ţáci hlavní bránu na nádvoří. 7) Ve škole se ţáci přezouvají do zdravotně vhodných přezůvek. Je zakázáno pouţívat sportovní obuv v budově školy mimo tělocvičnu. 8) Během přestávek ţáci nevstupují do cizích tříd. Pět minut před začátkem vyučování a před koncem velké přestávky jsou ţáci ve své třídě a připravují se na vyučování. Okna ve třídách během přestávek či v nepřítomnosti učitele nesmějí ţáci otevírat. 9) Do školy nesmí ţáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo mravní vývoj dětí, dále cenné předměty, které nepotřebují na vyučování, a větší obnosy peněz. Ztrátu nebo krádeţ osobní věci ţák hlásí ihned vyučujícímu, popř. třídnímu učiteli nebo vedení školy. 10) Pouţívání mobilních telefonů v průběhu vyučovací hodiny je zakázáno. Mobily pouţívané při hodině budou zabaveny a předány vedení školy. 11) Nošení, rozšiřování a zneuţívání návykových látek (alkohol, kouření, drogy) je zakázáno. Ve škole a na akcích pořádaných školou není ţákům povoleno uţívat energetické nápoje. Docházka do školy 1) Ţák je povinen zúčastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Během vyučování nesmí svévolně opustit školu. Nepřítomnost můţe být omluvena pro nemoc nebo z váţných rodinných důvodů. Omluvení z jedné vyučovací hodiny můţe provést vyučující, jednoho dne třídní učitel, uvolnění na více dnů provádí ředitel školy na základě předběţné ţádosti rodičů. Akce pořádané školou jsou povinné. 2) Omluvení ţákovy absence musí být zapsáno v omluvném listě ţákovské kníţky, ne pouze na papíru. Písemnou omluvenku je ţák povinen předloţit třídnímu učiteli nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení nepřítomnosti. Nepřítomnost na vyučování je třeba ohlásit do školy /stačí telefonicky/ během 24 hodin. 3) V odůvodněných případech můţe škola vyţadovat pro omluvení lékařské potvrzení. 3

4 Zacházení se školním majetkem a učebnicemi 1) Ţák je povinen udrţovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. Za jejich svévolné poškození bude vyţadována odpovídající náhrada. Učebnice a sešity má ţák obaleny. 2) Při ztrátě nebo znehodnocení ţákovské kníţky v průběhu jednoho školního roku zaplatí ţák za novou poprvé 30,- Kč, podruhé 60,- Kč, potřetí 100,- Kč. Ztráta nebo znehodnocení ţákovské kníţky je povaţována za závaţný přečin, který se projeví v hodnocení chování ţáka. 3) Ţáci ročníku mají v prostorách šatny přidělenu svoji šatní skříňku. K uzamykání skříňky si ţák donese svůj visací zámek. Na konci školního roku musí být všechny skříňky vyklizené a odemčené. V odůvodněných případech je ţák povinen na výzvu učitele skříňku otevřít k nahlédnutí. Rodiče žáků 1) Rodiče ţáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte, případně konzultovat ostatní problémy s vyučujícím v určených konzultačních hodinách nebo po předchozí dohodě kdykoliv mimo vyučování. 2) Rodiče ţáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících, ředitele školy nebo u školské rady. 3) V souladu s 22 školského zákona je rodič povinen dostavit se na vyzvání ředitele k projednání závaţných otázek týkajících se ţáka do školy. 4) Pokud opatření učiněná školou nevedou k nápravě a nevhodné chování ţáka vyţaduje přijetí dalších výchovných opatření, informuje škola o těchto skutečnostech odbor ŠKS MÚ ve Dvoře Králové nad Labem, odbor sociálně právní ochrany dětí, případně další instituce zabývající se výchovnou péčí. b) Provoz a vnitřní režim školy Školu odemyká školník v zimních měsících a v případě nepříznivého počasí v 6.30 hodin, v ostatních případech v 6.45 hodin. Vyučování začíná v 7.25 hodin a končí ve hodin. Školní budova se během vyučování zamyká. Časový rozvrh vyučování je následující: 1. hodina hodina velká přestávka hodina hodina hodina hodina přestávka na oběd hodina hodina Oddělení školní druţiny je v provozu ráno od 6.45 do 7.15 hodin, odpoledne od do hodin Obědy ve školní jídelně se vydávají od hodin do hodin. Rozvrh hodin je přizpůsoben jízdnímu řádu dopravce pro ţáky ze spádových obcí. 4

5 Organizační schéma školy ředitel školy ved. učitelka MŠ zástupce ředitele vedoucí ŠJ školník učitelky MŠ školnice MŠ ped. pracovníci kuchařky uklízečky ZŠ c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáka při činnostech které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví ţáka a kontroluje jejich dodrţování. Učitel koná pedagogický dozor nad ţáky ve škole před vyučováním, po vyučování, o přestávkách, při přechodu ţáků z jedné budovy školy do druhé budovy školy, do školní jídelny, druţiny atp. Při zajišťování dozoru nad ţáky se postupuje podle rozvrhu pedagogického dozoru, který schvaluje ředitel školy. Pedagogický dozor nad ţáky ve škole začíná 15 minut před začátkem dopoledního nebo odpoledního vyučování a končí odchodem ţáků ze školy po skončeném vyučování. Jestliţe povolí ředitel školy některým ţákům, především dojíţdějícím, pobývat ve škole přes poledne, před vyučováním nebo po vyučování déle neţ je obvyklé, zabezpečí, aby tito ţáci nezůstali bez dozoru. V rozvrhu dozoru stanoví způsob zabezpečení tohoto dozoru. Pedagogičtí pracovníci vykonávají podle pokynů ředitele školy a zvláštních předpisů (jsou obsahem tohoto materiálu) pedagogický dozor nad ţáky i mimo školu při praktickém vyučování, při kurzech, exkurzích a jiné činnosti předepsané učebními osnovami, při účasti na soutěţích, resp. při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni ve školních jídelnách dohlíţet na společenské chování ţáků v jídelně, a to podle pokynů ředitele školy po dohodě s vedoucím školní jídelny. 1) Uvolnění žáka z vyučování pro nevolnost, na lékařskou prohlídku, autobus apod. Ředitel školy a učitelé odpovídají za bezpečnost ţáků během vyučování. Pokud rodiče písemně předem poţádají o uvolnění ţáka v průběhu vyučování, pak má ředitel nebo vyučující písemný doklad, na jehoţ základě odpovědnost za bezpečnost ţáka přebírá na sebe jeho zákonný zástupce. Pokud učitel nebo ředitel školy pouští dítě během vyučování bez písemné ţádosti rodičů, vystavují se nebezpečí soudního stíhání (i uplatnění náhrady za případně utrpěnou újmu na zdraví ţáka) 2) Při akcích organizovaných mimo sídlo školy vykonává dozor do počtu 25 ţáků jeden pedagogický pracovník. Při větším počtu ţáků zajistí ředitel školy účast další zletilé osoby. Výjimku z počtu osob vykonávajících dozor stanoví ředitel školy, a to s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti v prostředí, kde se ţáci budou pohybovat. 3) Školní družina Za bezpečnost ţáků v druţině odpovídají pedagogičtí pracovníci druţiny, a to od příchodu ţáka aţ do jeho odchodu. Příchod a odchod ţáka je zaznamenán v docházkovém sešitě. 1) Při přechodu ţáků ze školy do druţiny určí ředitel školy s přihlédnutím na náročnost zajištění bezpečnosti dětí pedagogického pracovníka, popřípadě dalšího pracovníka zajištěním dozoru nad ţáky. 5

6 2) Při činnosti organizované mimo objekt druţiny, případně školy, odpovídá za bezpečnost do počtu 25 ţáků jeden pedagogický pracovník. Ředitel můţe při vyšším počtu ţáků nebo vyţaduje-li to náročnost zajištění dozoru nad ţáky v prostředí, v němţ se budou pohybovat, určit další pracovníky odpovídající za bezpečnost ţáků. 3) Při činnostech druţiny souvisejících s tělovýchovou a rekreací (na školním hřišti, v tělocvičně, při koupání apod.) platí zvláštní předpisy určené pro tato sportoviště (jsou součástí tohoto materiálu). 4) Rodiče nebo zákonní zástupci ţáka přihlášeného k pravidelné docházce do druţiny sdělí druţině písemně rozsah docházky ţáka a způsob odchodu ţáka z druţiny, omluvu nepřítomnosti ţáka v druţině, odchylky od pravidelné docházky nebo změnu odchodů. 4) Organizování soutěží 1) Dozor nad ţáky zajišťuje vysílající škola nebo rodiče, popřípadě jiný zákonný zástupce ţáka, a to v dohodě s organizátorem příslušného kola soutěţe s výjimkou doby vlastní soutěţe, kdy dozor nad ţáky přejímá organizátor. Počátek a konec tohoto dozoru určí vyhlašovatel. 2) Osoba pověřená dozorem nad ţáky zabezpečuje dozor po celou dobu účasti a pobytu ţáka v místě soutěţe. 5) Organizování lyžařských kurzů Lyţařský instruktor odpovídá za splnění výchovného a výcvikového programu svěřeného druţstva, za zdraví a bezpečnost jeho členů. Podle pokynů vedoucího zájezdu vykonává pedagogický dozor a pomáhá při zajišťování teoretického a kulturně výchovného programu. Druţstvo má nejvíce 15 ţáků. Péči o zdraví účastníků je povinen zajistit vedoucí zájezdu nebo lyţařský instruktor, který má pro tuto práci potřebné předpoklady a znalosti. Účastní-li se zájezdu více neţ 30 ţáků, musí být ustanoven zdravotník (lékař, posluchač IV. a vyššího ročníku lékařské fakulty, vhodný pracovník ČČK, event. jiný zdravotník). Péči o zdraví je moţno zajistit po dohodě i prostřednictvím zdravotníka jiného zájezdu v místě nebo v místním zdrav. zařízení. V zájmu zvýšení péče o zdraví účastníků zájezdu doprovázejí i zájezd třídy (skupiny ţáků) s niţším počtem neţ 30 ţáků 3 dospělé osoby, z nichţ jedna má zdravotnickou kvalifikaci. 6) Ochrana zdraví a bezpečnosti při výuce Tv Organizace vyučovací hodiny 1) Učitel v úvodní hodině na začátku šk. r. poučí ţáky o moţnostech úrazů v Tv. Seznámí je se zásadami prevence a s poţadavky na dodrţování kázně. O tomto poučení provede zápis v třídní knize. Na nejčastější příčiny úrazů upozorní vţdy před zahájením nového tématického celku. 2) Kaţdá vyučovací hodina začíná organizovaným nástupem, při němţ se provede zjištění počtu cvičenců, stanovení úkolů hodiny a způsob jejího vedení. Hodina končí opět nástupem, kontrolou počtu, zhodnocením a rozchodem. 3) Hodina probíhá v celém rozsahu pod odborným vedením vyučujícího, který je přítomen po celou dobu vyučování. Pokud se ve výjimečném a nezbytném případě musí vzdálit, cvičení přeruší a zajistí dozor jinou vhodnou osobou po dobu své nepřítomnosti. Do objektu (tělocvičny, haly, na hřiště) přichází vyučující první, odchází poslední. 4) Vyučující vydá před začátkem vyuč. hodiny jasné a srozumitelné organizační pokyny. Zajišťuje soustavně výcvik v dopomoci a v záchraně u všech druhů cvičení. Při cvičení na stanovištích věnuje pozornost zejména nácviku a cvičení obtíţných prvků. Určí přesně vedoucího druţstva a sám působí na místě nejvíce exponovaném. 5) Vyţaduje účelné dodrţování platných pravidel jednotlivých druhů sportů a zamezí kaţdému projevu směřujícímu k hrubosti, jako jsou vulgární výrazy, nevhodné chování, bezohledná hra, záměrné porušování pravidel. 6

7 Chování ţáků 1) Učitel zdůrazní nutnost ukázněného chování a vydá pokyny, jimiţ zejména uloţí ţákovi: a) provádět tělesná cvičení ukázněně a řídit se pokyny učitele, b) necvičit svévolně na jiném neţ určeném nářadí a nevykonávat jinou činnost neţ tu, která vyplývá z úkolu stanoveného učitelem, c) nevzdalovat se bez dovolení učitele z místa cvičení. d) Ţák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíţe, upozorní učitele, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na cvičení. 2) Učitel dbá, aby ţák: a) měl předepsaný a odpovídající cvičební úbor a sportovní obuv, b) při cvičení nenosil hodinky, prstýnky, náramky, náhrdelníky apod., c) neměl při cvičení nadměrně dlouhé nehty, nenosil dlouhé a volné vlasy padající do obličeje, zamezující vidění a orientaci popř. si je před cvičením musí vhodně upravit. 3) Dodrţování vydaných pokynů učitel kontroluje. Všeobecné povinnosti učitelů 1) Učitelé zachovávají při výuce Tv stanovený metodický postup. Respektují zásady přiměřenosti vzhledem k obtíţnosti cvičení, fyzické a technické vyspělosti a zdravotnímu stavu cvičenců. Od 5. ročníku je nutno cvičence diferencovat podle pohlaví. 2) Učitelé Tv mají přehled o zdravotním stavu ţáků, o jejich zařazení do zdravotních skupin. Spolupracují s dorostovým, případně tělovýchovným lékařem, který rozhoduje o délce osvobození od cvičení po nemoci nebo úrazu 3) Učitelé se podrobně seznámí se všemi bezpečnostními předpisy a pokyny, které se vztahují k vykonávané tělesné činnosti. Důsledně je dodrţují a seznamují s nimi ţáky, vyţadují a kontrolují jejich plnění. 4) Učitelé důsledně dbají na bezpečnou úpravu nářadí a náčiní. Rozhodují o provádění cvičení za nepříznivých povětrnostních podmínek a změnách kvality cvičebního prostředí, o pouţívání ochranného zařízení (ţíněnky, plachty, sítě, atd.). Zajišťují bezpečnost všech cvičebních ploch. 5) Učitelé vyučující Tv se neustále vzdělávají a zvyšují si svou odbornost, zdokonalují se v poskytování první pomoci a vyuţívají kaţdé příleţitosti naučit poskytovat první pomoc své ţáky. Cvičení v místnosti, tělocvičně a na hřišti 1) Učitel zkontroluje před začátkem cvičení stav cvičebního prostoru, pouţívaného nářadí a náčiní. Závady odstraní nebo dá odstranit, neţ zahájí vyučování. Příprava i úklid nářadí probíhá pod jeho přímým dohledem. 2) Učitel při technickém výkladu cviků vysvětlí i způsob záchrany a dopomoci, při vyuţití moderních metod výuky (např. kruhovém tréninku) instruuje k tomu vybrané ţáky, které pověří tímto úkolem. Ţáky osvobozené od cvičení ustanovuje k činnostem odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu. K vykonávání dopomoci a záchrany je určí jen tehdy, nebude-li hrozit další poškození zdraví 3) Učitel při cvičení na nářadí: a) činí opatření k omezení moţnosti pádu z nářadí (lanče apod.) b) zajistí upravení prostoru kolem nářadí a povrchu, na který ţák dopadá (ţíněnky, duchny apod.). 4) Při cvičení na hřišti vyţaduje učitel zvýšenou ukázněnost ţáků a dodrţování přesné organizace. Vzdálenost mezi cvičenci při nácviku vrhů a hodů se řídí podle výkonnosti, nejmenší vzdálenost je však 15 m. Při kolektivním nácviku dbá na bezpečné rozestupy (minimálně 3 m.) i na bezpečný 7

8 způsob vrácení náčiní k vrţišti a k místu odhodu. Zvýšenou pozornost věnuje bezpečnosti za nepříznivé viditelnosti (šero, sluneční svit). 5) Při nácviku skoku v tělocvičně a na hřišti nechá odstranit z blízkosti doskočiště všechny předměty, které by mohly způsobit zranění. Dbá, aby při skoku do výšky bylo doskočiště úměrně upravené pro nacvičovaný styl. U stylu flop je nutné speciální doskočiště nebo dostatečný počet ţíněnek či duchen. 7) Plavecký výcvik a koupání v přírodě Koupání dětí v přírodě je nutno přizpůsobit počasí a fyzické kondici dětí. Při koupání děti nesmějí prochladnout ; po vykoupání se musí řádně osušit a převléknout do suchého oděvu. Děti se nesmějí koupat nejméně jednu hodinu po hlavním jídle ani po intenzivním cvičení. Místo ke koupání v přírodě s výjimkou koupání v bazénech a rekreačních rybnících, musí být projednáno s příslušným hygienikem. 1) Koupání se provádí pouze na vyhrazených místech, kde je koupání dovoleno. Plavecký výcvik se uskutečňuje v zařízeních k tomu určených. 2) Jednotliví ţáci se zúčastňují plaveckého výcviku po předchozím souhlasu dorostového lékaře. 3) Před zahájením činnosti vyučující přichází na místo výcviku první, zjišťuje prezenci a odchází poslední. Pokyny vydává tak, aby je slyšeli a brali na vědomí všichni ţáci. Při výcviku rozdělí ţáky podle vyspělosti a volí odpovídající metodický postup. Má na zřeteli zdravotní stav ţáků. K plaveckému výcviku a koupání přistupuje po řádném rozcvičení a délku pobytu ve vodě stanoví se zřetelem na trénovanost, teplotu vody a vzduchu. 4) Při koupání ţáci vstupují do vody ve skupinách, nejvíce po deseti ţácích. K zajištění bezpečnosti a přehledu o koupajících se ţácích je vhodné jejich označení barevnými čepicemi. Vyučující má přehled o celém prostoru výcviku a všech ţácích ve vodě. 8) Zotavovací akce (školní výlety) Při zotavovacích akcích smějí být činné jen osoby, které jsou k tomu tělesně a duševně způsobilé a podrobily se preventivní lékařské prohlídce s písemným závěrem, ţe jsou této činnosti schopny. Bez splnění této podmínky nesmí při zotavovací akci ţádná osoba ani vypomáhat. Lékařské potvrzení se nevyţaduje u pedagogických a zdravotnických pracovníků a studentů pedagogických a lékařských fakult. Provozovatel zotavovacího zařízení je povinen zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení před zahájením i v průběhu zotavovací akce a zabezpečovat opatření k předcházení přenosným nemocem a poškození zdraví. Zotavovací akce musí být zabezpečena zdrojem nezávadné pitné vody v dostatečném mnoţství. Doklad o zdravotní nezávadnosti pitné vody je provozovatel povinen na poţádání předloţit pracovníkovi hygienické sluţby. Dováţet pitnou vodu na zotavovací akci lze pouze se souhlasem příslušného hygienika za podmínek jím stanovených. Pořádá-li provozovatel zotavovací akci v zařízení jiné organizace, odpovídá za kvalitu zdroje tato organizace. 9) Postup při úrazu ve škole 1) poskytnout nezbytnou první pomoc 2) informovat vedení školy 3) zavolat lékaře (RZP 155; zdrav středisko Dubenec ) nebo zajistit doprovod postiţeného k lékaři jakoukoli dospělou osobou z personálu školy 4) vyrozumět telefonicky rodiče, případně je poţádat o převzetí dítěte 5) provést zápis do knihy úrazů 10) Odpovědnost za škodu Nezletilý odpovídá za škodu jím způsobenou, je-li schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; společně a nerozdílně s ním odpovídá, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. Není-li ten, kdo způsobil škodu, pro nezletilost schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, odpovídá za škodu ten, kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. 8

9 Pracovník, který je povinen vykonávat dohled se zprostí odpovědnosti, jestliţe prokáţe, ţe náleţitý dohled nezanedbal. Například stane-li se ţákovi ve škole úraz a škola prokáţe, ţe vyučující řádně konal dozor v prostorách k tomu určených a vybavení třídy bylo odpovídající, zprostí se odpovědnosti. 11) Ochrana žáků proti vši dětské Postup při výskytu infekčních onemocnění: Pedikulóza (zavšivení) je infekční onemocnění. Po poradě s hygienickou stanicí, dětskými lékaři a s ohledem na zkušenosti z minulých let stanovila škola následující pravidla: Povinnosti a práva školy: Pedagogičtí pracovníci mají povinnost informovat zákonné zástupce ţáků o výskytu vší ve škole. Pedagogičtí pracovníci mají právo v období výskytu vší ve škole pravidelně kontrolovat stav zavšivení ţáků. Při zjištění nákazy (výskytu vší či hnid) mají neprodleně povinnost informovat zákonné zástupce ţáka a ţáka předat do jejich péče k provedení potřebného zákroku (zbavení vší i hnid). Ţáci s infekčním onemocněním budou do příchodu zákonných zástupců izolováni od ostatních ţáků, aby nedošlo k šíření nákazy. Dozor pro tyto ţáky zajistí některý z pedagogů, s těmito ţáky bude ve školní druţině. Při hromadném výskytu vší informuje škola Krajskou hygienickou stanici, pracoviště Trutnov. Povinnosti zákonných zástupců: Zbavit dítě vší je povinností rodičů (zákonných zástupců). Zákonní zástupci mají povinnost zabezpečit takové ošetření hlavy ţáka, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy. Ţák můţe nastoupit do školy aţ po splnění předchozího bodu. Pokud zákonní zástupci ţáka se školou nespolupracují, ředitel školy je vyzve, aby se osobně zúčastnili projednávání závaţných otázek. Této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět ( 22 odst. 3, písmeno b) Školského zákona). V případě ţáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené (zbavené vší i hnid), škola informuje o této skutečnosti příslušný odbor sociální péče. Ten můţe v takovém případě provádět zvýšenou kontrolu plnění péče o dítě. Ţák má právo na vzdělávání podle školského zákona ( 21 odst. 1, písmeno a) Školského zákona), ale je povinen dodrţovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byl ţák seznámen. d) Ochrana žáků před rizikovým chováním Ochranu ţáků před rizikovým chováním zpracovává Minimální preventivní program školy. e) Pravidla pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků Ţák je povinen udrţovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. Za jejich svévolné poškození bude vyţadována odpovídající náhrada. Při ztrátě nebo znehodnocení ţákovské kníţky v průběhu jednoho školního roku zaplatí ţák za novou poprvé 30,- Kč, podruhé 60,- Kč, potřetí 100,- Kč. Ztráta nebo znehodnocení ţákovské kníţky je povaţována za závaţný přečin, který se projeví v hodnocení chování ţáka. 9

10 f) Pravidla hodnocení a klasifikace výsledků vzdělávání žáků 1. Zásady klasifikace Při hodnocení, průběţné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči ţákovi. Při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin: a) předměty s převahou výchovného zaměření /Rv, Vv, Hv, Ov, Tv, Pv/ b) předměty s převahou teoretického zaměření /všechny předměty neuvedené v bodě a/ 2. Stupně hodnocení a klasifikace Prospěch Prospěch v jednotlivých vyučovacích předmětech /povinných, povinně volitelných a volitelných/ je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný Poznámka: při průběžné klasifikaci může učitel dle vlastního uvážení použít klasifikační stupnici známek s mínusem Chování Chování ţáka je klasifikováno těmito stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé Celkový prospěch Celkový prospěch ţáka je hodnocen následovně: prospěl s vyznamenáním, není li v ţádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším neţ chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší neţ 1,5 a jeho chování je velmi dobré prospěl, není li v ţádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný neprospěl, je li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný nehodnocen, není li moţné ţáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí 10

11 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování ţáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 1. soustavným diagnostickým pozorováním ţáka 2. soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování 3. různými druhy zkoušek /písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové/ 4. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 5. analýzou výsledků činnosti ţáka 6. konzultacemi s ostatními učiteli, případně s pracovníky PPP a zdravotnických zařízení 7. rozhovory se ţákem a s jeho zákonnými zástupci b) Ţák musí být z předmětu s převahou teoretického zaměření vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň čtyřikrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření musí být uvedena v ţákovské kníţce nejméně jednou za čtvrtletí. c) Jako závazné jsou v jednotlivých předmětech stanoveny tyto formy písemných a laboratorních prací: 1. stupeň: počínaje třetím ročníkem vţdy po uzavření tematického celku, nejméně však jednou za pololetí písemný test v následujících předmětech: český jazyk, matematika, cizí jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda 2. stupeň: český jazyk cizí jazyk čtyřikrát ročně kontrolní diktát - čtyřikrát ročně kontrolní slohová práce - nejméně jednou za čtvrtletí písemný test další cizí jazyk - nejméně jednou za čtvrtletí písemný test matematika fyzika chemie dějepis zeměpis - kaţdé čtvrtletí kontrolní písemná práce - v ročníku minimálně 2 hodiny laboratorních prací za rok - nejméně jednou za pololetí písemný test - minimálně 2 hodiny laboratorních prací za rok - nejméně jednou za pololetí písemný test - písemné přezkoušení po uzavření tematického celku, nejméně však jedenkrát za pololetí - písemné přezkoušení po uzavření tematického celku, nejméně však jedenkrát za pololetí d) Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace a upozorňuje na klady a nedostatky hodnocených výkonů. Při ústním zkoušení klasifikuje okamţitě, u písemných prací nejpozději do 14 dnů. Hodnocení zapisuje učitel ţákovi do ţákovské kníţky a průběţně sleduje kontrolu ze strany rodičů. 11

12 e) Zadávání kontrolních písemných prací /na celou vyučovací hodinu/ konzultuje učitel s třídním učitelem, případně s ostatními učiteli tak, aby ţáci vypracovávali maximálně dvě takové práce za den. f) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka. Veškeré písemné práce ţáků archivuje po dobu daného školního roku (do srpna). 3. Klasifikace žáka a) Ţáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. b) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. c) V předmětu, kde vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde li k dohodě, stanoví se výsledný kvalifikační stupeň rozhodnutím ředitele školy. d) Při určování klasifikačního stupně v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky za celé klasifikační období. Klasifikační stupeň se neurčuje na základě průměru z klasifikace za určité období. e) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat ţádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. f) O případném zaostávání ţáků a jejich velmi slabém prospěchu informuje příslušný vyučující včas rodiče ţáka a třídního učitele. g) Podmínkou klasifikace ţáka v příslušném pololetí v předmětech s převahou teoretického zaměření je získání nejméně 75% známek z celkového počtu a absolvování pololetní písemné práce. V opačném případě bude ţák klasifikován v náhradním termínu. h) Na konci klasifikačního období, nejpozději před příslušnou pedagogickou radou, uzavřou jednotliví vyučující klasifikaci. Výsledné známky zapíší ihned po pedagogické radě do klasifikačních archů a katalogových listů. Na pedagogické radě se zároveň stanoví termíny opravných zkoušek a případné klasifikace v náhradním termínu. 4. Celkové hodnocení žáka Celkový prospěch ţáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. Nelze li ţáka pro závaţné objektivní příčiny klasifikovat na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace ţáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po ukončení pololetí. Není-li moţná klasifikace v náhradním termínu, ţák se za 1. pololetí nehodnotí. Nelze li ţáka pro závaţné objektivní příčiny klasifikovat na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby hodnocení ţáka mohla být provedena do 30. září. Do té doby ţák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Má-li zástupce ţáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do tří dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen /zpravidla po vydání vysvědčení/, poţádat ředitele o přezkoumání výsledku hodnocení žáka. Ředitel školy oprávněnost ţádosti posoudí a neprodleně zástupci ţáka sdělí, zda a kdy bude 12

13 přezkoušen. Ředitel školy zároveň jmenuje zkušební komisi. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje zkušební komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná. Tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímţ je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící. Rodiče ţáka se mohou komisionálního přezkoušení zúčastnit, nezasahují však do jeho průběhu. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Komise ţáka přezkouší neprodleně, nejpozději do deseti dnů od vznesení ţádosti. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy zástupci ţáka prokazatelným způsobem. 5. Hodnocení chování (sankční řád) Tento sankční řád je nedílnou součástí školního řádu. Stanovuje jasná pravidla pro udílení výchovných opatření. Má být tak prostředkem, který přispívá nejen k jednotnému přístupu všech učitelů k hodnocení chování ţáků, ale hlavně k zlepšení jejich chování. Třídní učitel oznámí řediteli školy na nejbliţší pedagogické radě udělení výchovných opatření za minulé čtvrtletí. Důtku ředitele školy je moţno ţákovi udělit pouze po projednání v pedagogické radě. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení výchovného opatření a jeho důvody ţákovi a jeho zákonnému zástupci písemnou formou do ţákovské kníţky, v případě důtky ředitele školy doporučeným dopisem. Udělení pochvaly a jiného ocenění, uloţení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy (školní matriky, katalogového listu). Udělení pochvaly nebo jiného ocenění se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němţ bylo uděleno. Sníţená známka z chování se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němţ byla udělena. Pochvaly: Pochvala třídního učitele: Uděluje třídní učitel kdykoliv ve třídě za konkrétní akce menšího charakteru, zapisuje do ţákovské kníţky. - účast v soutěţích, při vystupování - péče o třídní výzdobu - pomoc spoluţákům - akce menšího rozsahu (pomoc při pořádání akce pro spoluţáky) - příkladné činy - mimořádný projev aktivity Pochvala ředitele školy: Navrhuje třídní učitel nebo jiný pracovník v pedagogické radě. Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu či jiné ocenění. Zapisuje se na vysvědčení. - reprezentace školy na okresní a vyšší úrovni - vzorné plnění školních povinností (podmínkou je 0 poznámek v ţákovské kníţce) - dlouhodobá, soustavná pomoc spoluţákovi - vzorné plnění funkce v třídní samosprávě - mimořádný příkladný čin, projev lidskosti, občanské či školní iniciativy - dlouhodobě úspěšná práce Kázeňská opatření : Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle jeho závaţnosti ţákovi udělit kázeňská opatření: - poznámka do ţákovské kníţky - napomenutí třídního učitele - NTU 13

14 - důtka třídního učitele DTU - důtka ředitele školy DŘŠ - druhý stupeň z chování - třetí stupeň z chování Pravidla pro udělování kázeňských opatření jsou orientační a pedagog vţdy posoudí konkrétní situaci, zváţí závaţnost přestupku a účelnost opatření případ od případu, zejména s ohledem na moţnou nápravu chování ţáka: a) poznámka do žákovské knížky zapomenutý domácí úkol, opakované zapomínání pomůcek, pozdní příchod, vyrušování, nekázeň, vulgární vyjadřování, drobné ublíţení spoluţákovi, pouţití mobilu, MP3 při vyučování, neobalené učebnice či sešity. Pokud ţák zapomene ţákovskou kníţku, zapíše se tato skutečnost do třídní knihy a následně pak i do ţákovské kníţky. b) napomenutí třídního učitele za 3 poznámky méně závaţného charakteru (např. zapomínání, pozdní příchod, vyrušování, nekázeň a další neplnění školních povinností). c) důtka třídního učitele za 6 poznámek méně závaţného charakteru (tři následující po udělení napomenutí) nebo za jeden přestupek závaţnějšího charakteru (např. lhaní, krádeţ, podvod) d) důtka ředitele školy za 9 poznámek méně závaţného charakteru (další tři po důtce třídního učitele) nebo za opakovaný přestupek závaţného charakteru. Důtka ředitele školy bude uplatněna pro postiţení zvlášť hrubého porušení školního řádu (např. hrubé slovní útoky ţáka vůči pracovníkům školy, hrubost vůči spoluţákovi, ublíţení na zdraví, šikana, apod.) e) stupeň 2 uspokojivé chování hlasuje se v pedagogické radě. Chování ţáka je občas v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Dopustí se závaţnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závaţných přestupků, zpravidla i přes důtku třídního učitele nebo ředitele školy. Narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ţák nemá více neţ 1 neomluvený školní den. Je však většinou přístupný výchovnému působení a projevuje snahu své chyby napravit. f) stupeň 3 neuspokojivé chování hlasuje se v pedagogické radě. Chování ţáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se závaţného přestupku proti vnitřnímu řádu školy; zpravidla se i přes předchozí kázeňské postihy dopouští dalších přestupků, záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje souţití ve třídě nebo škole, ohroţuje bezpečnost, zdraví a výchovu ostatních. Případně má více neţ 1 neomluvený školní den. 6. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Stupeň 1 výborný Ţák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní předpoklady a úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. Stupeň 2 chvalitebný Ţák je v činnostech aktivní, převáţně samostatný, vyuţívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Ţák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Stupeň 3 dobrý Ţák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyuţívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 14

15 Stupeň 4 dostatečný Ţák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malý zájem a snahu. Stupeň 5 nedostatečný Ţák je v činnostech pasivní, sabotuje výuku. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný, nemá estetickou hodnotu. Nedovede aplikovat ani minimální osvojené vědomosti a dovednosti. Neprojevuje zájem o práci. 7. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Stupeň 1 výborný Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstiţný. Výsledky jeho činnosti jsou dlouhodobě kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Projevuje se soustavně aktivně. Stupeň 2 chvalitebný Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Projevuje se přiměřeně aktivně. Stupeň 3 dobrý Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevu podle podnětu učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 dostatečný Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poţadovaných poznatků závaţné mezery. Při provádění intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. v uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se dlouhodobě projevují nedostatky. Závaţné chyby dovede ţák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti. 15

16 Stupeň 5 nedostatečný Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závaţné mezery. Jeho dovednost vykonávat poţadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závaţné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závaţné chyby ve správnosti, přesnosti i výstiţnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti má dlouhodobě váţné nedostatky, chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 8. Opravné zkoušky Ţákovi, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ve dvou předmětech stupněm nedostatečný, je umoţněno vykonat opravné zkoušky. Ţák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín zkoušky a sloţení zkušební komise stanoví ředitel školy. Průběh a výsledek opravné zkoušky je písemně zaznamenáván do protokolu o opravné zkoušce. Nemůţe li se ţák dostavit pro nemoc doloţenou lékařským potvrzením, umoţní mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek do 15. září. Nedostaví li se ţák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez předloţení dokladu o nemoci, je klasifikován stupněm nedostatečný. 9. Klasifikace žáků se specifickými vývojovými poruchami Klasifikace ţáků se specifickými vývojovými poruchami se v současnosti řídí Metodickým pokynem MŠMT č. j.: / : 1) Způsob hodnocení a klasifikace ţáka vychází ze znalosti příznaků postiţení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postiţení ţáka, a na všech stupních vzdělávání. 2) Při způsobu hodnocení a klasifikace ţáků zejména ve věku plnění povinné školní docházky je třeba zvýraznit motivační sloţku hodnocení, hodnotit jevy, které ţák zvládl. Při hodnocení se doporučuje uţívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 3) Při klasifikaci ţáků ve věku plnění povinné školní docházky se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. 4) Doporučuje se sdělit vhodným způsobem ostatním ţákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace ţáka Slovní hodnocení Zákonní zástupci ţáků s diagnostikovanou vývojovou poruchou mohou poţádat o slovní hodnocení. Při slovním hodnocení se uvádí: a) ovládnutí učiva předepsaného učebním plánem ovládá bezpečně ovládá podstatné ovládá ovládá se značnými mezerami neovládá 16

17 b) úroveň myšlení pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti uvaţuje celkem samostatně menší samostatnost v myšlení nesamostatné myšlení odpovídá nesprávně i na návodné otázky c) úroveň vyjadřování výstiţné, poměrně přesné celkem výstiţné nedostatečně přesné vyjadřuje se s obtíţemi nesprávné i na návodné otázky d) úroveň aplikace vědomostí spolehlivě a uvědoměle uţívá vědomostí a dovedností dovede pouţívat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíţe a odstraňuje chyby, jichţ se dopouští dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí učitele e) píle a zájem o učení aktivní, učí se svědomitě a se zájmem učí se svědomitě k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné Poznámka: použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky výkonu dítěte. Individuální studijní plán Ţákovi, na kterého se vztahuje navýšený normativ podle doporučení OPPP, vypracovává vyučující daného předmětu po dohodě s rodiči individuální studijní plán /ISP/. Plán má charakter smlouvy mezi školou a rodiči. Zahrnuje základní učivo, které by ţák měl v daném školním roce zvládnout. ISP podepisuje zákonný zástupce ţáka, vedení školy a vyučující daného předmětu. ISP se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Jeden je uloţen v ředitelně školy, jeden obdrţí zákonný zástupce ţáka, jedenkrát se ukládá do ţákova katalogového listu a jedno vyhotovení má k dispozici vyučující. Schváleno pedagogickou radou dne v Dubenci , ve znění z Mgr. Aleš Malý, ředitel školy 17

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod

Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod Školní řád Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ KE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Více

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009)

Školní řád. (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád (Úprava platná od 1. 9. 2009) Školní řád Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, vychází z 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%.

d) Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky je stanoven na 50%. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČ: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy

Š K O L N Í Ř Á D. Střední odborné školy Š K O L N Í Ř Á D Střední odborné školy Obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Obor vzdělání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Obor vzdělání: 69-41-L/02 Masér sportovní

Více

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Školní řád. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Školní řád Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 K zabezpečení chodu školy vydávám v souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012

Základ komunikace mezi námi: ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD ČBZŠ 1/2012 I. Obecná ustanovení Ke studiu na Česko Britské Základní Škole se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva si vybrat školu, kde chce získat základní vzdělání 1.stupně

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.2. Práva uvedená v odstavci 1.1. pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád GYMNÁZIA JANA PALACHA Úvodní část Školní řád (dále jen ŠŘ), vydaný v souladu s 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), je interním předpisem GJP (dále jen škola), jehož dodržování je závazné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374, 671 25 Hodonice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Č.j.:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn. Školní řád Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 H. Týn Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1. PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Žáci mají právo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice,

Základní umělecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní umělecké školy, Strakonice, ŠKOLNÍ ŘÁD Základní umělecké školy, Strakonice, Školní řád Základní umělecké školy, Strakonice, vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), 30 odst.1, ředitel školy. Školní řád je závazný

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Sunny Canadian international School Základní škola

ŠKOLNÍ ŘÁD Sunny Canadian international School Základní škola ŠKOLNÍ ŘÁD Sunny Canadian international School Základní škola Režim školy A. Škola je otevřena od 7:30, vyučování začíná v 8:55 každý den pro první stupeň (v pondělí 9:00 pro druhý stupeň) a od 8:00 od

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy Ze dne: 31.8.2013 Platnost od 2.9. 2013 1 A. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád Gymnázia Jana

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více