Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 2162/2006 RM 85 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 2163/2006 RM 85 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 2062/2006-RM 82, 2065/2006-RM 82, 2079/2006-RM 82, 2108/2006-RM 83, 2125/2006-RM 83, 2130/2006-RM 83, 2137/2006-RM 83, 2147/2006-RM 84, 2148/2006-RM 84, 2149/2006-RM 84, 2150/2006-RM 84, 2151/2006-RM 84, 2152/2006-RM 84, 2153/2006-RM 84, 2154/2006-RM 84, 2155/2006-RM 84, 2158/2006-RM /2006-RM /2006 RM 85 Organizační řád Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání schvaluje na základě ust. 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Doplněk č. 5 Organizačního řádu Městského úřadu Lipník nad Bečvou s účinností od

2 2165/2006 RM 85 Název nové ulice ve městě Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit název nepojmenované uličky mezi ulicí Nerudova a Havlíčkova v historickém jádru města na ulice Nábřeží Járy Cimrmana. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 2166/2006 RM 85 Návrh na přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení bytu p. Ludmile Englové v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. 3. RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2006 RM 85 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Věry Letkové na ubytovně Venedik č. 1427, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T

3 2168/2006 RM 85 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování Michaele Bladišinové na ubytovně Venedik č. 1426, 1427 Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2006 RM 85 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Hospice na Svatém Kopečku v Olomouci 1. RM po projednání neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Arcidiecésní charitě Olomouc na provoz Hospice na Svatém Kopečku pro rok RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku Hospice. T: /2006 RM 85 Žádost o finanční příspěvek pro Středisko rané péče Olomouc 1. RM po projednání neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Středisku rané péče Olomouc na pokrytí nákladů spojených s péčí o občana se zrakovým postižením. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat zástupce občanského sdružení. T:

4 2171/2006 RM 85 Příspěvek z rozpočtu města 1. RM po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku Střední škole elektrotechnické ve výši ,- Kč, na vybudování skladu tělovýchovného nářadí v budově domova mládeže na ulici Bratrská 1114, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá: a) vedoucímu finančního odboru zapracovat poskytnutí příspěvků do nejbližšího rozpočtového opatření. T: b) vedoucí odboru školství a kultury informovat žadatele a zajistit sepsání smlouvy o poskytnutí příspěvku. T: /2006 RM 85 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje příspěvkové organizaci Mateřská škola Lipník nad Bečvou, okres Přerov, příspěvková organizace, souhlas k užití prostředků investičního fondu ve výši ,- Kč k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele, který příspěvková organizace používá pro svou činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu převádějí do výnosů příspěvkové organizace. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2006 RM 85 Vyřazení movitého majetku 1. RM bere na vědomí oznámení Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, o vyřazení movitého majetku dle důvodové zprávy a vzdává se práva na jeho přednostní odkup. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitelku Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. T:

5 2174/2006 RM 85 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v následujícím členění: a) - na straně příjmů snížení: Kč ,00 v 6171, pol. 2328, příjmy očekávané nespecifikované, b) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v pol. 1361, správní poplatky, c) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 3635, pol. 3111, příjmy z prodeje pozemků, - na straně výdajů navýšení v org. 410: Kč ,00 v 3635, pol. 6130, směna pozemků s ŘSD, d) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v pol. 4122, neinv. přij. dot. do kraje SDH, - na straně výdajů navýšení v org. 341: Kč ,00 v 5512, pol. 5132, ochranné pomůcky, e) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 3613, pol. 3112, přijmy z prodeje ost. nemovitostí, - na straně výdajů navýšení v org. 312: Kč ,00 v 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO ZŠ Osecká, tělocvična, f) - na straně příjmů navýšení v org. 340: Kč 5.800,00 v 3313, pol. 2122, příjmy z odvodů PO odpisy, - na straně výdajů navýšení v org. 340: Kč 5.800,00 v 3313, pol. 5311, neinv. přísp. zříz. PO, g) - na straně příjmů snížení: Kč ,00 v pol. 4222, inv. přijaté dotace od kraje cyklostezka Hájkem, - na straně výdajů snížení v org. 415: Kč ,00 v 2219, pol. 6121, cyklostezka Hájkem, h) - na straně výdajů přesun: Kč ,00 z org. 343, 5311, pol. 5031, povin. poj. na soc. zabezpečení, Kč ,00 na org. 341, 5512, pol. 5132, ochranné pomůcky, Kč ,00 na org. 341, 5512, pol. 5139, nákup materiálu, Kč 8.000,00 na org. 352, 5512, pol. 5132, ochranné pomůcky, Kč 6.000,00 na org. 352, 5512, pol. 5134, prádlo, oděv, obuv, i) - na straně příjmů navýšení, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4111, neinv. přij. dotace z VPS SR volby, - na straně výdajů navýšení v org. 342, 6115, ÚZ : Kč ,00 v pol. 5011, platy zaměstnanců volby, Kč ,00 v pol. 5021, ost. osobní výdaje volby, Kč 2.000,00 v pol. 5029, ost. platby za provedenou práci volby, Kč 2.000,00 v pol. 5031, pov. poj. na SZ volby, Kč 1.000,00 v pol. 5032, pov. poj. na VZP volby, Kč 1.000,00 v pol. 5039, ost. pov. pojistné placené zaměstanavatelem volby, Kč ,00 v pol. 5139, nákup materiálu volby, Kč 4.000,00 v pol. 5156, pohonné hmoty volby, Kč 1.000,00 v pol. 5161, služby pošt volby, 5

6 Kč ,00 v pol. 5164, nájemné volby, Kč ,00 v pol. 5169, nákup služeb volby, Kč 3.000,00 v pol. 5171, opravy a udržování volby, Kč 1.000,00 v pol. 5175, pohoštění volby, j) - na straně příjmů navýšení, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4218, inv. převody z NF rekonstrukce cest v MPR (Phare), - na straně výdajů navýšení v org. 415, ÚZ : Kč ,00 v 2212, pol. 6121, orj. 61, rekonstrukce cest v MPR (Phare), k) - na straně příjmů snížení: Kč ,00 v 3613, pol. 3112, příjmy z prodeje ost. nemovitostí, l) - na straně výdajů snížení v org. 415: Kč ,00 v 2212, pol. 6121, orj. 61, rekonstrukce cest v MPR (město), m) - na straně výdajů přesun: Kč 2.000,00 z org. 431, 5273, pol. 5134, prádlo, oděv a obuv, Kč 2.000,00 na org. 353, 5512, pol. 5156, pohonné hmoty, n) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 6310, pol. 2141, příjmy z úroků, - na straně výdajů navýšení: Kč ,00 v org. 431, orj. 70, 6171, pol. 5162, služby telekomunikací Infokanál, Kč ,00 v org. 410, 3613, pol. 5171, opravy a udržování žaluzie v domečku, Kč 5.000,00 v org. 410, 3613, pol. 5169, nákup služeb demolice objektů, o) - na straně výdajů přesun v org. 345: Kč ,00 z 2212, pol. 5171, orj. 1, opravy a udržování, Kč ,00 na 3392, pol. 5171, orj. 4, opravy a udržování v KD Loučka, p) - na straně výdajů přesun v org. 400: Kč ,00 z 3613, pol. 5171, opravy a udržování nebytové prostory, Kč ,00 na 3612, pol. 5171, opravy a udržování byty, q) - na straně výdajů přesun v org. 431: Kč 1.025,00 z 6171, pol. 5173, cestovné, Kč 1.025,00 na 3319, pol. 5173, cestovné, r) - na straně výdajů přesun v org. 460: Kč ,00 z 3745, pol. 5171, kácení a doplnění dřevin, Kč ,00 na 2399, pol. 5132, ochranné pomůcky, Kč ,00 na 3749, pol. 5222, sečení luk významné krajinné prvky, s) - na straně výdajů přesun v org. 441: Kč 1.500,00 z 3319, pol. 5169, nákup služeb, Kč 1.500,00 na 3329, pol. 5169, nákup služeb, Kč 400,00 z 3319, pol. 5139, nákup materiálu propagace, Kč 400,00 na 3329, pol. 5139, nákup materiálu propagace, Kč 30,00 z 3319, pol. 5161, služby pošt, Kč 30,00 na 3329, pol. 5161, služby pošt, t) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 3613, pol. 3112, příjmy z prodeje ost. nemovitostí, - na straně výdajů navýšení v org. 441: Kč ,00 v 3421, pol. 5229, ost. neinv. dotace nezisk. a podobným organizacím, u) - na straně příjmů navýšení: Kč 4.520,00 v 3635, pol. 3111, příjmy z prodeje pozemků, - na straně výdajů navýšení v org. 410: Kč 4.520,00 v 3635, pol. 6130, směna pozemků s VLS, s. p., 6

7 v) - na straně příjmů navýšení, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4116, ost. neinv. přijaté dotace ze SR ÚP, - na straně výdajů navýšení, ÚZ : Kč 7.500,00 v org. 340, 3313, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO úřad práce SVČ, Kč 7.500,00 v org. 365, 2129, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO úřad práce TS, w) - na straně příjmů přesun, ÚZ : Kč ,00 z pol. 4116, ost. neinv. přijaté dotace ze SR MV Program Partnerství, Kč ,00 na pol. 4216, ost. inv. přijaté dotace ze SR MV Program Partnerství, - na straně příjmů snížení, ÚZ : Kč 2.000,00 v pol. 4216, ost. inv. přijaté dotace ze SR MV Program Partnerství, - na straně výdajů snížení v org. 415, ÚZ : Kč 2.000,00 v 5311, pol. 6122, pořízení informativního radaru Program Partnerství, z) - na straně výdajů přesun v org. 346, orj. 4: Kč ,00 z 3392, pol. 5171, opravy a udržování, Kč ,00 na 3429, pol. 5171, opravy a udržování, Kč ,00 z 3392, pol. 5169, nákup služeb, Kč ,00 na 3429, pol. 5169, nákup služeb, aa) - na straně příjmů navýšení, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4116, ost. neinv. přij. dot. ze SR čin. odborného lesního hospodáře, - na straně výdajů navýšení v org. 460, ÚZ : Kč ,00 v 1036, pol. 5169, činnost odborného lesního hospodáře, bb) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4122, neinv. přij. dotace od kraje provoz sociálních služeb, - navýšení na straně výdajů v org. 362, ÚZ : Kč ,00 v 4312, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO kraj. 2. RM po projednání schvaluje přesun finančních prostředků mezi položkami v rámci jednoho paragrafu: na straně výdajů přesun v org. 415, 3313: Kč ,00 z pol. 5166, zpracování EIA, na pol. 6121, budovy, haly a stavby Regionální, společenské, kulturní a vzdělávací centrum Lipník nad Bečvou EIA, na straně výdajů přesun v org. 415, 3421: Kč ,00 z pol. 5166, zpracování objemové studie víceúčelová sportovní hala, na pol. 6121, budovy, haly a stavby víceúč. sport. hala objem. studie, na straně výdajů přesun v org. 415, 3322: Kč ,00 z pol. 5166, zpracování studie morový sloup, Kč ,00 z pol. 5171, střešní zahrada, Kč ,00 na pol. 5171, stavebně-historický průzkum zahrady piaristické koleje. 3. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T:

8 2175/2006 RM 85 Zpráva z auditu 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit zprávu z auditu pro grantovou smlouvu NP Phare 2003 (část II), grantové schéma na podporu turistické infrastruktury, CZ2003/ , projekt s názvem: Rekonstrukce přístupových cest k historickému centru města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 2176/2006 RM 85 Smlouva o partnerství a spolupráci 1. RM po projednání schvaluje Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci mezi Městem Lipník nad Bečvou a Olomouckým krajem. 2. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedených dodatků. T: /2006 RM 85 Souhlas s umístěním stavby na pozemcích města k.ú. Lipník nad Bečvou Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku ve ZE-PK parc.č. 3086/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) uděluje společnosti CTP Invest spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Humpolci, Central Trade Park D souhlas s umístěním poutače společnosti billboardu na pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/1 a s uložením el. kabelu k předmětnému poutači na pozemcích ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/1 a parc.č. 3086/2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou dle předloženého zákresu, b) schvaluje předložený souhlas s umístěním stavby pro společnost CTP Invest spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Humpolci, Central Trade Park D1. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání souhlasu s umístěním stavby. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/1 o výměře cca 63 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: 8

9 - využití pozemku k podnikatelským účelům za účelem umístění, provozování a správy poutače billboardu, - cena za pronájem je stanovena ve výši 50,- Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 15 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM po projednání pověřuje odbor správy majetku rozhodnutím o uzavření nájemní smlouvy a zajištěním podpisu nájemní smlouvy. T: /2006 RM 85 Zřízení věcných břemen na stavbu vodovodu Podhůra I. etapa v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje zřízení věcných břemen na pozemcích: - parc.č. st.1222 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou zapsaného na LV 3370 pro obec a k.ú. Lipník nad Bečvou vlastníka Kamenolomy ČR s.r.o. se sídlem Ostrava - Svinov, Polanecká 849, - parc.č. 1933/1 ostatní plocha manipulační plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou zapsaného na LV 1671 vlastníka Libora Sedláčka,., - ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 1940/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou zapsaného na LV 3111 vlastníka Milana Grossmana,., a to věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat na těchto pozemcích stavbu vodovodu Podhůra - I.etapa a v právu údržby a oprav tohoto zařízení, včetně odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování vodovodu ve prospěch Města Lipník nad Bečvou jako oprávněného vlastníka stavby vodovodu Podhůra - I.etapa. Povolení k provozování vodovodu má společnost VaK Přerov, a.s., IČ: se sídlem v Přerově, Šířava 483/21. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou a v rozsahu uvedeném v geometrickém plánu č /2006. Město Lipník nad Bečvou uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem smluv o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření smluv o zřízení věcných břemen. T:

10 2179/2006 RM 85 Výpověď nájemních smluv 1. RM po projednání schvaluje výpověď nájemních smluv z nebytových prostor v objektu situovaném na pozemku parc.č. st.277/3 - Na Zelince v Lipníku nad Bečvou (bývalá STS Přerov) : a) ze dne , uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a společností Mediaservis s.r.o, IČ: , se sídlem Praha 10, Sazečská 645/12 (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v I. NP objektu, situovaném na pozemku parc.č. st.277/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - prostor pro přípravu tisku o výměře 13,75 m 2, - chodba o výměře 8,25 m 2, - sociální zařízení o výměře 2,50 m 2, b) ze dne , uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a panem Karlem Kurštejnem, IČ: ,. (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v I. NP objektu, situovaném na pozemku parc.č. st.277/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - garáž o výměře 45 m 2, c) ze dne , uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Českou republikou ministerstvem vnitra, IČ: , se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3 (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v I. NP objektu, situovaném na pozemku parc.č. st.277/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - garáž o výměře 25 m 2, dle čl. 11 výše uvedených nájemních smluv. Výpovědní lhůta dle ustanovení 12, zákona č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, činí tři měsíce. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vypovězení nájemních smluv. T: /2006 RM 85 Ukončení smlouvy o nájmu plakátovacích ploch ze dne Pronájem pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení smlouvy o nájmu plakátovacích ploch uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a společností RENGL, s.r.o., se sídlem v Liberci, Kozinova 1073/11 (jako nájemcem) ve znění dodatku č.1 ze dne , jejímž předmětem je pronájem plakátovacích ploch v Lipníku nad Bečvou, a to ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení nájmu, 10

11 c) pronájem částí pozemků o rozměrech 3,1 x 0,1 m, a to: - parc.č. 2858/7 ostatní plocha manipulační plocha, - parc.č. 36/3 ostatní plocha zeleň, - parc.č. st.204/1 zastavěná plocha a nádvoří, - parc.č. ZE-PK 15/1, - parc.č. 282/1 ostatní plocha ostatní komunikace, - parc.č. 3431/23 ostatní plocha ostatní komunikace, - parc.č. 95/1 ostatní plocha jiná plocha, - parc.č. 187/3 ostatní plocha ostatní komunikace, - parc.č. 1223/5 ostatní plocha ostatní komunikace (viz situační plán) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou společnosti RENGL, s.r.o., se sídlem v Liberci, Kozinova 1073/11, na dobu neurčitou, za cenu 100,- Kč/parcela/rok, k podnikatelským účelům za účelem umístění, provozovní a správy plakátovacích ploch, d) předloženou nájemní smlouvu. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání dohody o ukončení nájmu a nájemní smlouvy. T: /2006 RM 85 Plán zimní údržby období RM projednání schvaluje plán zimní údržby období /2006 RM 85 Odvodnění pozemku v lokalitě Ořechy 1. RM po projednání žádosti o pomoc v řešení zaplavování pozemků v lokalitě Ořechy schvaluje provedení odvodnění pozemku parc.č. 387 ostatní plocha ostatní komunikace v k.ú. Lipník nad Bečvou, na kterém je situována účelová komunikace zajišťující přístup k jednotlivým zahradám v zavodňované lokalitě, a to dle doložené projektové dokumentace Drenážní kanalizace Ořechy vyhotovené vodohospodářskou projekcí AQUAPLAN. 2. RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši ,- Kč na odvodnění pozemku dle předmětné dokumentace. 3. RM ukládá vedoucímu finančního odboru začlenit finanční náklady na provedení drenážní kanalizace do rozpočtu města pro rok T: RM ukládá starostovi informovat žadatele. T:

12 2183/2006 RM 85 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v následujícím členění: a) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 3613, pol. 3112, příjmy z prodeje ost. nemovitostí, - na straně výdajů navýšení v org. 415: Kč ,00 v 2342, pol. 6121, Ořechy odvodnění pozemku. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta Pavel Šoltys místostarosta 12

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 25. 6. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 30.06.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 68. schůzi dne 5. 12. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 28. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 14. 4. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 23. 8. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi dne 15. 11. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2013 návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Výměna osvětlení v budově ZŠ v Ostravě- Hošťálkovice b e r e n a v ě d o m í, že dodatek č. 1 se týká snížení ceny zakázky o méněpráce

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi dne 10. 9. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 8. 6. 2015 Dlouhodobý pronájem/pacht Fierlingerovy vily odstoupení od smlouvy (mat. č. 200/2015) Usnesení č. 202/2015 ZM Sezimovo Ústí informaci

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE. U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného 28.12.2006 24/3z program 3.zasedání Zastupitelstva městského obvodu

Více