Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se mohou měnit bez předchozího upozornění.

2 Obsah Všeobecné informace 7 Poznámky k bezpečnosti Typy podporovaných disků Manipulace s disky POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Likvidace vašeho starého zařízení Názvy jednotlivých součástí 12 Ovládací panel Ovládací prvky na volantu Základy obsluhy 15 Úvodní obrazovka Zapnutí jednotky / Vypnutí jednotky Vkládání disku / Nastavení hlasitosti Vysunutí disku Zobrazení GPS času Výběr zdroje na ovládacím panelu Výběr zdroje na obrazovce Zadní kamera (volitelné příslušenství) Nastavení 17 Základní operace v nabídce NASTAVENÍ Systém Bluetooth...17 Doprava Navigace Audio...20 Displej

3 Obsah Začínáme s navigací 22 Co je to GPS? O družicových signálech / Získávání signálů z družic Úvodní navigační obrazovka Značky na obrazovce mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Změna měřítka mapy Nastavení hlasitosti navigace Nabídka Zadání cíle cesty 24 Přehled nabídky Navigace Základní operace v nabídce Cíl cesty Hledání podle adresy Poslední cíle cesty Adresář POI (Bod zájmu) Blízko polohy...27 Blízko cíle...28 Ve městě...28 Název...28 Servis Kia...28 Telefonní číslo...28 Zadání GPS Parkoviště Pokračovat v navádění / Zastavit navádění Použití mapy Plánovač cesty Uložit cíl cesty Uložit polohu Doma 1 / Práce 2/ 3 ~

4 Obsah Použití nabídky Mapa 36 Přehled nabídky Mapa Základní operace v nabídce Mapa Kategorie POI D/3D Informace na trase / Celá obrazovka Příští manévr / Celá obrazovka Uložit polohu Plánovač cesty Možnosti trasy Prohlížeč/Objížďka Informace poblíž Informace na trase Bezdrátová technologie Bluetooth 43 Seznámení s bezdrátovou technologií Bluetooth Propojení jednotky a zařízení Zobrazení připojených zařízení Odpojení telefonu Bluetooth Připojení telefonu Bluetooth Vymazání připojeného telefonu Změna hesla Uskutečnění hovoru zadáním telefonního čísla Přenos hovoru Zapnutí/vypnutí mikrofonu Příjem hovorů Použití telefonního seznamu Použití seznamu volání Uskutečnění hovoru pomocí čísel rychlé volby Aktivace režimu streamování audia

5 Obsah Použití přehrávače CD/MP3/WMA/USB/iPod 51 Přehrávání audio CD a souborů MP3/WMA/USB/iPod Přechod na následující skladbu/soubor Přechod na předchozí skladbu/soubor Návrat na začátek aktuální skladby/souboru Vyhledávání Přehrávání ukázek Funkce opakování Náhodné přehrávání Přehrávání souborů pomocí setřídění do složek/podle alba/podle interpreta Procházení složkami/soubory pomocí nabídky List (Seznam) Vyhledávání hudby Nastavení rychlosti přehrávání pro audioknihu Použití radiopřijímače 57 Poslouchání rozhlasových stanic Uložení a vyvolání rozhlasových stanic AS (Automatické uložení do paměti) Přehrávání ukázek vysílajících stanic TA (Dopravní informace) ZPRÁVY Funkce Region automaticky/vypnout Použití pomocných zařízení 60 Použití vstupu AUX Nastavení videoobrazovky (Výchozí: Střed)

6 Obsah Systém rozeznávání hlasu 61 Rozeznávání hlasu Použití hlasových příkazů Jak vyslovovat čísla Příklady hlasových příkazů Příkaz Nápověda Hlasové příkazy Vyhledávání závad 66 Rejstřík 68 Symboly pro zobrazení dopravních problémů 69 6

7 Všeobecné informace Poznámky k bezpečnosti UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍREJTE VÝSTRAHA: ABYSTE OMEZILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEDOMONTUJ- TE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU) ZAŘÍZENÍ. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATE- LEM OPRAVITELNÉ SOUČÁSTI. SERVIS PŘE- NECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI. Symbol blesku se šipkou uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného vysokého napětí uvnitř zařízení, které může být dostatečné intenzity, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem. Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě (popř. servisu) v dokumentaci doprovázející zařízení. Automobil vždy ovládejte bezpečným způsobem. Při řízení vozidla se nesmíte nechat ničím rušit a vždy musíte pečlivě sledovat všechny jízdní podmínky. Neměňte nastavení ani nepoužívejte žádné jiné funkce. Před prováděním takových operací vždy bezpečně a zákonným způsobem zastavte u krajnice. V rámci zachování bezpečnosti nejsou některé funkce povoleny, dokud není zatažená parkovací brzda. Abyste snížili riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem, nesnímejte kryt nebo zadní část této jednotky. Uvnitř jednotky nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. Opravy přenechejte kvalifikovanému servisu. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě, dešti nebo vlhkosti. Při jízdě ve vozidle udržujte hlasitost jednotky na dostatečně nízké úrovni, abyste slyšeli zvuky přicházející zvenčí. Nenechejte přístroj spadnout a chraňte jej před prudkými nárazy. Řidič nesmí při řízení sledovat obrazovku. Pokud by řidič při řízení sledoval obrazovku, bylo by to neopatrné a mohl by způsobit nehodu. 7

8 Všeobecné informace VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mobilní telefon, když řídíte. Chcete-li mobilní telefon použít, měli byste zastavit na bezpečném místě. Použití navigačního systému v žádném případě nezbavuje řidiče jeho zodpovědnosti. Vždy musí být dodržována pravidla silničního provozu. Vždy berte ohled na aktuální dopravní situaci. Platné dopravní předpisy a existující dopravní situace mají vždy přednost před pokyny vydávanými navigačním systémem, pokud jsou ve vzájemném rozporu. Z důvodu bezpečnosti používejte nabídky navigace, než vyjedete nebo když vozidlo stojí. V určitých oblastech nejsou zaznamenané jednosměrné ulice, uzavírky a zákazy vjezdu (např. pěší zóny). V takových oblastech navigační systém vydá varování. Zvláštní pozornost věnujte jednosměrným ulicím, uzávěrkám a omezením vjezdu. Navigační systém nebere do úvahy relativní bezpečnost navrhovaných tras. V navrhovaných trasách nejsou brány do úvahy uzavírky silnic, staveniště, omezení výšky nebo hmotnosti, dopravní nebo podnební podmínky nebo ostatní vlivy, které ovlivňují bezpečnost nebo cestovní dobu. Vhodnost navrhovaných tras musíte posoudit vlastním rozumem. Stávající zákonem stanovené nejvyšší rychlosti mají vždy přednost před daty uloženými na datovém disku CD. Není možné poskytnout ujištění, že hodnoty maximálních rychlostí poskytované navigačním systémem budou vždy a v každé situaci odpovídat hodnotám podle platných dopravních předpisů. Vždy dodržujte příslušné nejvyšší povolené rychlosti, jak je stanoví dopravní předpisy. Údaj rychloměru vozidla má vždy přednost před rychlostí vozidla zobrazenou v navigačním systému. Při hledání pohotovostní služby (nemocnice, požární stanice atp.) nespoléhejte výhradně na navigační systém. Není možné zaručit, že všechny dostupné pohotovostní služby nacházející se ve vaší blízkosti jsou uložené v databázi. Použijte svůj vlastní rozum a schopnosti při hledání pomoci v takových situacích. 8

9 Všeobecné informace UPOZORNĚNÍ: LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1 V tomto výrobku je použit laserový systém. V zájmu správného používání tohoto zařízení si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro případné budoucí použití. Vyžaduje-li přístroj údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko. Provádění změn, nastavení nebo postupů jiných, než jsou zde uvedené, může mít za následek vystavení nebezpečnému záření. Abyste se vyhnuli přímému působení laserového paprsku, nepokoušejte se otevřít kryt přístroje. Z otevřeného přístroje může vycházet viditelné laserové záření. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU. UPOZORNĚNÍ: PŘI OTEVŘENÍ UNIKÁ VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M. NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO PAPRSKU PŘES OPTICKÉ PŘÍSTRO- JE. UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte navigační systém v provozu, když motor neběží. Mohlo by to způsobit vybití akumulátoru vozidla. Používáte-li navigační systém, vždy nechávejte běžet motor. Chce-li řidič ovládat navigační systém, měl by nejprve zaparkovat automobil na bezpečném místě a zatáhnout parkovací brzdu. Ovládání systému při řízení může řidiče rozptylovat a výsledkem může být vážná nehoda. Systém nerozebírejte ani neupravujte. Taková činnost může vést k nehodě, vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. V některých zemích mohou platit zákony omezující používání videoobrazovek při řízení. Proto systém používejte, pouze pokud to povoluje zákon. Nepoužívejte telefon v soukromém režimu, když řídíte. Chcete-li jej použít, musíte nejprve zastavit na bezpečném místě. 9 Typy přehrávaných disků Tento přístroj přehrává disky CD-R nebo CD-RW obsahující zvukové tituly a soubory MP3 nebo WMA. V závislosti na podmínkách v záznamovém zařízení nebo na disku CD-R/ RW samotném nemusí být jednotka schopná některé disky CD-R/RW přehrát. Nelepte žádný štítek nebo etiketu na kteroukoliv stranu (potištěnou stranu nebo stranu se záznamem) disku. Nepoužívejte disky CD nepravidelného tvaru (např. ve tvaru srdce nebo osmiúhelníku). Mohlo by to způsobit selhání přístroje.

10 Všeobecné informace Manipulace s disky Vložení vadného nebo znečištěného disku do přístroje může způsobit výpadky zvuku při přehrávání. Disky při manipulaci držte za vnitřní a vnější okraj. Nedotýkejte se povrchu nepotištěné strany disku. Na povrch disku nelepte papír nebo lepicí pásku. Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo silnému teplu. Tento přístroj neumožňuje přehrávání disků o průměru 8 cm (používejte pouze disky o průměru 12 cm). Disk před přehráváním očistěte. Disk otírejte čisticí tkaninou směrem od středu k okrajům. Pro čištění disků nikdy nepoužívejte rozpouštědla jako například technický benzín nebo alkohol. POZNÁMKY K AUTORSKÝM PRÁVŮM Zákon zakazuje kopírovat, vysílat, zobrazovat, vysílat po kabelu, přehrávat na veřejnosti nebo pronajímat materiály chráněné autorskými právy bez svolení jejich autora. Tento výrobek je vybaven funkcí ochrany proti kopírování, vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou zaznamenány signály ochrany proti kopírování. Při přehrávání snímků z těchto disků v přístroji se může objevovat obrazový šum. Tento výrobek obsahuje technologii zabezpečující ochranu proti kopírování, která je chráněna některými americkými patenty a je předmětem duševního vlastnictví společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno firmou Macrovision Corporation a je určeno pro domácí a jiné omezené potřeby zobrazování, pokud není společností Macrovision Corporation odsouhlaseno jinak. Je zakázáno provádět zpětnou analýzu nebo zpětný překlad. 10

11 Všeobecné informace Likvidace starého zařízení 1. Když se na výrobku nachází tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách, znamená to, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC. 2. Veškerá elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu, a to prostřednictvím sběrných zařízení určených vládou nebo místními orgány. 3. Správná likvidace vašeho starého zařízení pomůže zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 4. Více podrobnějších informací o likvidaci vašeho starého zařízení získáte na svém obecním úřadě, v zařízení na likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste si výrobek zakoupili. ipod a iphone jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a v dalších zemích. Made for ipod znamená, že elektronické příslušenství bylo vyrobeno speciálně pro připojení k přehrávači ipod a bylo výrobcem certifikováno, že odpovídá výkonnostním standardům Apple. Works with iphone znamená, že elektronické příslušenství bylo vyrobeno speciálně pro připojení k zařízení iphone a bylo výrobcem certifikováno, že odpovídá výkonnostním standardům Apple. Firma Apple není zodpovědná za funkčnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Bluetooth je obchodní značka ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. 11

12 Názvy jednotlivých součástí Ovládací panel Slot pro disk Vysunout ( ) Stisknutím vysunete disk z jednotky. 3. Indikátor CD Když je vložený disk, indikátor svítí. 4. FM/AM Stisknutím vyberete pásmo FM/AM. 5. MEDIA Stisknutím vyberete zdroj zvuku: CD/ USB/iPod/BT/AUX / Stisknutí: - Automatické ladění: RADIO - Následující/předchozí skladba: USB CD ipod BT Stisknutí a přidržení: - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod BT 7. Zapnutí/vypnutí displeje ( ) Stisknutím přepínáte mezi zapnutím a vypnutím displeje. 8. LCD Dotekem na něj můžete systém ovládat. 9. Levý ovladač ( / ) - Stisknutí: zapnutí/vypnutí - Otočení: ovládání hlasitosti 10. Pravý ovladač ( ) Otočení po směru/proti směru hodinových ručiček. Vyhledávání předchozí nebo následující frekvence rozhlasového vysílání. - Ruční ladění Přeskočí na následující/předchozí skladbu/soubor na obrazovce se seznamem. PŘIBLÍŽIT/ ODDÁLIT - Otáčením se mění měřítko mapy na obrazovce mapy. Zopakovat hlasové navádění ( ) Stiskem zopakujete poslední pokyn, když je hlasové navádění aktivní. 11. TELEFON ( ) Stisknutím aktivujete hands-free funkci Bluetooth. 12

13 Názvy jednotlivých součástí 12. Informace ( ) Stisknutím zobrazíte informace o cíli cesty, trase a dopravě. Destination (Cíl cesty): zobrazuje informace o aktuální poloze vozidla a cíli cesty. Route (Trasa): zobrazuje informace o trase. Traffic (Doprava): zobrazuje dopravní informace. - Traffic info on route (Dopravní informace na trase): seznam dopravních informací na aktivní trase - Traffic info nearby (Dopravní informace poblíž): seznam dopravních informací pro okolí aktuální polohy vozidla. 13. NASTAVIT ( ) Stisknutím získáte přístup k nastavení systému. (strana 17) Dlouhým stisknutím zobrazíte ID zařízení, verzi softwaru, verzi navigace a verzi map. 14. NAV Stisknutím přejdete do nabídky pro zadání cíle cesty. Pro zadávání cíle jsou dostupné různé metody. 15. MAP Stisknutím zobrazíte mapu. 16. Hodiny ( ) Stisknutím přepínáte zobrazení digitálních/analogových hodin v zapnutém i vypnutém stavu. Stiskem a přidržením zobrazíte nabídku [Clock (Hodiny)]. (strana 18) 17. Otvor pro RESET Zasunutím tenkého předmětu do tohoto otvoru restartujete jednotku, když nefunguje normálně. 13

14 Názvy jednotlivých součástí Ovládací prvky na volantu / Stisknutí: - Následující/předchozí předvolba: RADIO - Následující/předchozí skladba: USB CD ipod BT Stisknutí a přidržení: - Ruční ladění: RADIO - Vyhledávání (FF/REW): USB CD ipod BT 2. Hlasitost ( / ) Zvyšuje nebo snižuje úroveň hlasitosti. 3. Stisknutím vyberete zdroj zvuku. FM AM CD USB (nebo ipod) BT AUX FM Ztlumí hlasitost. 5. Stisknutím aktivujete hands-free funkci Bluetooth. Stisknutím přijmete hovor. Krátkým stisknutím můžete uskutečnit hovor z posledních hovorů. Dlouhým stiskem v průběhu hovoru přepnete trasu zvuku. (Hands free telefon) Stisknutím ukončíte hovor. 7. Stisknutím aktivujete režim rozeznávání hlasu. Opětovným stisknutím zrušíte režim rozeznávání hlasu.

15 Základy obsluhy Úvodní obrazovka Jednotka se zapne, když přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON. Tato jednotka si pamatujte režim, ve kterém naposledy přehrávala. Poslední režim zůstane uložen v paměti, i když je spínač zapalování přepnut do polohy OFF. Když přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON, bude příslušný režim vyvolán. Může chvíli trvat (přibližně 20 sekund), než se software v jednotce úplně spustí. Zapnutí jednotky Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu, když je systém vypnutý. Vložíte-li disk do slotu pro disk, přístroj se zapne automaticky. Vypnutí jednotky Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu, když je systém zapnutý. Vložení disku Vložte disk do slotu pro disk a přehrávání začne automaticky. Nastavení hlasitosti Otočte ovladačem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu. Když jednotku vypnete, aktuální úroveň hlasitosti se automaticky uloží do paměti. Až jednotku opět zapnete, bude používat hlasitost uloženou v paměti. Pokud jednotku vypnete/zapnete s hlasitostí nastavenou na úroveň nižší než 1, bude hlasitost automaticky změněna na úroveň 1. Pokud jednotku vypnete/zapnete s hlasitostí nastavenou na úroveň vyšší než 20, bude hlasitost automaticky změněna na úroveň 20. Vysunutí disku Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Disk se vysune ze slotu. 15 Pokud vysunutý disk neodeberete přibližně do 10 sekund, disk se automaticky zasune zpět do jednotky. Zobrazování času GPS Stiskněte tlačítko hodin ( ) na ovládacím panelu, když je systém zapnutý. Stiskněte tlačítko hodin ( ) na ovládacím panelu, když je systém vypnutý. Není-li přijímán signál ze satelitů, objeví se na obrazovce zpráva Synchronizing GPS time. Please wait! (Probíhá synchronizace času GPS, čekejte prosím!). Při příjmu družicových signálů se na obrazovce zobrazuje čas GPS. Pro příjem signálu ze satelitů přejeďte do místa, kde nejsou vysoké překážky.

16 Základy obsluhy Výběr zdroje na ovládacím panelu Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA můžete vybrat zdroj zvuku. Režimy se přepínají v následujícím pořadí. CD USB (nebo ipod) BT AUX CD... Pokud daný zdroj není k jednotce připojen, nebude rozeznán. Výběr zdroje na obrazovce 1. Vyberte ikonu zdroje, jak je naznačeno na obrázku. 2. Dotkněte se ikony požadovaného zdroje. Zadní kamera (volitelné příslušenství) Režim pohledu dozadu se zobrazí na jednotce, když řidič přesune řadicí páku do polohy ZPÁTEČKA (R). Režim pohledu dozadu vám také umožní zkontrolovat prostor za vozidlem. Pokud daný zdroj není k jednotce připojen, nebude rozeznán. Když se jednotka načte, objeví se na obrazovce vodicí čáry. Zadní kamera pomáhá řidiči, když s vozidlem couvá. Nepoužívejte tuto funkci pro zábavu. Objekt zobrazovaný na displeji se může jevit blíže nebo dále, než ve skutečnosti je. 16

17 Nastavení Základní operace v nabídce NASTAVENÍ Navigační systém umožňuje provést konfiguraci v následujících nabídkách: Bluetooth, System (Systém), Traffic (Doprava), Navigation (Navigace), Audio, Display (Displej) 1. Zapněte jednotku. 2. Stiskněte na ovládacím panelu. 3. Dotkněte se požadované volby. 4. Dotkněte se požadovaného nastavení a pak se dotkněte [OK] pro potvrzení vaší volby. Dotekem na se vrátíte na předchozí obrazovku. Stisknutím tlačítka MAP se vrátíte na obrazovku mapy aktuální pozice. Bluetooth Tato nabídka obsahuje položky související se spojením přes Bluetooth. View Bluetooth Device List (Zobrazit seznam zařízení Bluetooth) Tato položka zobrazí seznam spárovaných zařízení. Search for Bluetooth Devices (Vyhledat zařízení Bluetooth) Umožňuje propojit jednotku a zařízení Bluetooth pomocí nastavení na zařízení. (strana 43) External Device Authorization (Povolení vnějšího zařízení) Tato funkce se používá, když chcete propojit svoji jednotku a mobilní telefon Bluetooth pomocí nastavení mobilního telefonu. (strana 44) Change Passkey (Změnit heslo) Zde můžete změnit heslo. (strana 46) 17 System (Systém) Tato nabídka popisuje nastavení systému. Language (Jazyk) Tato položka umožňuje změnit jazyk systému a jazyk rozeznávání hlasu. Vyberte jazyk, který chcete používat. Stisknutím tlačítek nebo můžete podle potřeby procházet seznamem.

18 Nastavení Clock (Hodiny) Tato položka umožňuje nastavit formát času a letní čas. Units (Jednotky) Tato položka umožňuje nastavit jednotku pro vzdálenosti zobrazované v navigačním systému. Navigation Demo (Demo navigace) Jedná se o demonstrační funkci. Jakmile je stanovena trasa, automaticky se zobrazí simulace navádění po trase až do cíle. Time format (Formát času): mění formát času mezi 12h a 24h. Summer time (Letní čas): zapne ( On ) nebo vypne ( Off ) letní čas. Jednotka nastaví hodiny automaticky detekováním letního času, ať už je období letního času nebo ne. Ačkoliv je letní čas zapnut (volba On ), jednotka nastaví hodiny na normální čas (ne +1 hodina), pokud není období letního času. Jednotky je možné vybrat z možností km a mls (míle). Navigation Demo (Demo navigace) - Off (Vyp): demonstrační režim je vypnut. - 1x: simulace trasy se spustí pouze jednou. - Loop (Smyčka): simulace trasy se spouští opakovaně Speed (Rychlost): nastavení rychlosti simulace trasy. 18

19 Nastavení Factory Settings (Tovární nastavení) Umožňuje vrátit všechna nastavení na výchozí hodnoty. Traffic (Doprava) Tato nabídka popisuje nastavení dopravních informací. Navigation (Navigace) Popis nabídky Navigace. - All (Vše): vrátí veškerá nastavení zpět na výchozí hodnoty. - Phone (Telefon): obnoví veškerá nastavení související s telefonem. - Navigation (Navigace): obnoví veškerá nastavení související s navigací. - Audio/Media/Radio (Audio/Média/ Radiopřijímač): obnoví veškerá nastavení související s audiem/médii/radiopřijímačem. TMC Zde můžete režim TMC na Off, Auto nebo On. - Auto (Automaticky): objížďka je vypočítána automaticky, když je na aktuální trase zjištěna událost TMC. - Off (Vypnuto): vypíná funkci TMC. - On (Zapnuto): objížďka je vypočítána ručně, když je na aktuální trase zjištěna událost TMC (objeví se rozbalovací obrazovka, kde můžete vybrat). Automatic TMC station (Automatická stanice pro TMC) Když je na aktuální trase zjištěna událost TMC, je automaticky přijímána nejsilnější stanice TMC. Favourite TMC station (Oblíbená stanice pro TMC) Vyberte oblíbenou stanici pro TMC (automatická stanice pro TMC je pak vypnutá). 19 Motorway Junction View (Zobrazit dálniční křižovatku) Zobrazí dálniční křižovatku na mapě. Enhanced Lane Guidance (Rozšířené navádění do pruhů) Zobrazí rozšířené informace o jízdních pruzích na mapě. Plan Different Routes (Plánování jiných tras) Zobrazí výběr trasy - krátká, rychlá nebo úsporná. Speed Alert (Varování na rychlost) Zobrazí varování na rychlost na mapě. Dynamic guidance (Dynamické navádění) Podporuje hlasové navádění s čísly silnic atp. v hlasovém systému TTS (převod textu na řeč).

20 Nastavení Audio Tato nabídka popisuje nastavení audia. Sound (Zvuk) (výchozí nastavení: Center (Střed)) Funkce Power Bass (Zesílení basů) Můžete funkci Power Bass zapnout nebo vypnout. SDVC (Ovládání hlasitosti závislé na rychlosti) Když je rychlost vašeho vozidla vyšší než 40 km/h, je výstupní úroveň hlasitosti vyšší než původní úroveň hlasitosti. Funkce SDVC může být zapnuta (On) nebo vypnuta (Off). - Off (Vypnuto):ovládání hlasitosti nezávisí na rychlosti. - On (Zapnuto): hlasitost se zvyšuje, když vozidlo zrychluje. Navigation guidance (Hlasové navádění) Zapne/vypne hlasové navádění. Pokud ho vypnete, bude automaticky opět zapnuto při zahájení nového navádění po trase. Touchscreen Click (Zvuk při dotyku obrazovky) Zapne/vypne zvuk vydávaný při doteku na obrazovku. Stereováha Basy/Středy/Výšky - Stereováha levý/pravý: Dotekem na nebo přesunete zvuk do levých nebo pravých reproduktorů. - Stereováha přední/zadní: Dotekem na nebo přesunete zvuk do předních nebo zadních reproduktorů. - Basy, Středy, Výšky: Dotekem na nebo nastavíte basy, středy nebo výšky. Dotekem na tlačítko [Center (Střed)] se vrátíte k výchozím nastavením Off (Vypnuto): Na výstupu je původní zvuk. - On (Zapnuto): Zapnutím zesílíte nízké zvuky.

21 Nastavení Display (Displej) Tato nabídka popisuje nastavení displeje. Brightness (Jas) Nastavuje jas displeje na Low (Nízký), Mid (Střední) nebo High (Vysoký). Režim mapy Barevná kombinace mapy se může změnit pro zlepšení viditelnosti ve dne a v noci. - Auto (Automaticky): mapa se zobrazuje na základě automatického osvětlení vozu nebo signálu osvětlení. Světla automobilu vypnutá (den) Světla automobilu zapnutá (noc) Automatické osvětlení není detekováno Osvětlení zapnuté Mapa: den Mapa: noc Mapa: noc Osvětlení vypnuté Mapa: den Mapa: noc Mapa: den - Den: mapa se vždy zobrazuje v jasných barvách. - Noc: mapa se vždy zobrazuje v tmavých barvách. 21

22 Začínáme s navigací Co je to GPS? Globální systém určování polohy (GPS) je systém satelitní navigace tvořený sítí 24 družic umístěných na oběžné dráze Ministerstvem obrany USA. Systém GPS byl původně určen pro vojenské účely, ale v 80. letech 20. století ho vláda zpřístupnila i pro civilní využití. GPS pracuje za jakýchkoliv povětrnostních podmínek, kdekoliv na světě, 24 hodin denně. Pro použití GPS nemusíte platit žádné poplatky. GPS GPS O družicových signálech Vaše jednotka musí zachytit signály z družice, aby mohla fungovat. Pokud se nacházíte uvnitř budovy, v blízkosti vysokých budov nebo stromů nebo v podzemní garáži, jednotka nemůže najít signály z družic. GPS GPS Získávání signálů z družic Než je jednotka schopna určit vaši aktuální polohu, aby vás posléze mohla navádět po trase, musíte podniknout následující kroky: 1. Běžte ven, na místo, kde nejsou žádné vysoké překážky. 2. Zapněte přístroj. Zachycení signálů z družic může trvat několik minut. Úvodní navigační obrazovka Poté, co přepnete spínač zapalování do polohy ACC nebo ON, když vstoupíte do navigačního režimu poprvé, zobrazí se na displeji obrazovka s varováním. Varování si pečlivě prostudujte a potom se dotkněte tlačítka [Agree (Souhlasím)]. Chcete-li změnit jazyk navigačního systému, zvolte [Language (Jazyk)]. (strana 17) Značky na obrazovce mapy Jak zobrazit obrazovku mapy Navigační systém zobrazuje na obrazovce různé informace. / Naznačuje směr mapy. Dotekem změníte orientaci mapy. Označuje aktuální polohu vozidla a směr jízdy. Výběrem získáte přístup k nabídce mapy. Oznamuje měřítko mapy. 22

23 Začínáme s navigací Zobrazuje čas příjezdu, vzdálenost a zbývající čas do cíle. 2. Dotekem na [+] mapu přiblížíte. Dotekem na [-] mapu oddálíte. V průběhu hlasového navádění, Objevuje se v pravém horním rohu obrazovky, když je stanovená trasa. Označuje vzdálenost do dalšího navigačního bodu i směr zabočení v tomto bodě. Zobrazuje maximální povolenou rychlost platnou pro silnici, po které právě jedete. Změna měřítka mapy 1. Dotkněte se tlačítka na obrazovce s mapou. 50 m 100 m 200 m 300 m 500 m 750 m 1 km 2 km 5 km 10 km 20 km 50 km 100 km 200 km 500 km 3. Pokud chcete vybrat automatické nastavení měřítka, dotkněte se tlačítka.. Nastavení hlasitosti navigace Chcete-li nastavit hlasitost navigace, použijte některou z níže popsaných metod: Metoda 1 Otáčejte ovladačem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko hlasitosti ( / ) na volantu v průběhu hlasového navádění. 23 Metoda 2 Chcete-li upravit hlasitost navádění, otočte ovladačem hlasitosti ( ) na ovládacím panelu nebo stiskněte tlačítko hlasitosti ( / ) na volantu v průběhu hlasového navádění poté, co jste stiskli tlačítko na ovládacím panelu. V průběhu, hla- sového, navádění Výrobce nepřebírá žádnou zodpověděnost za správnost informací o nejvyšších povolených rychlostech, jak je poskytuje navigační systém; Nemusí vždy odrážet platné předpisy. Vždy dodržujte příslušné nejvyšší povolené rychlosti, jak je stanoví dopravní předpisy. Údaj rychloměru vozidla má vždy přednost před rychlostí vozidla zobrazenou v navigačním systému.

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Co je nového v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o.

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o. Uživatelský Manuál 2 1 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili navigaci Actis 7 wifi - Actis 7 wifi uživatelský manuál slouží k Vašemu pohodlí a bezpečnosti při užívání tohoto produktu. - Před manipulací s

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka

ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka ZTE Tania GSM mobilnítelefon Uživatelská příručka PRÁVNÍINFORMACE Copyright 2011 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Ovládací prvky přístroj 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tlačítko RADIO Spuštění režimu rádia V režimu rádia: volba

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0

Návod k obsluze. Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch. Navigační software. Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Návod k obsluze Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch Navigační software Český návod Listopad 2013, ver. 2.0 Děkujeme Vám, že jste si jako svou navigaci zvolili navigační systém Sensus Connected

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více