Časové plánování staveb staveb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časové plánování staveb staveb"

Transkript

1 Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava Poruba Časové plánování staveb staveb Úrovně časového plánování Tvorba časových plánů Strukturování projektu Stanovení doby trvání stavebních prací, objektů, staveb Metody časového plánování Analýza času, zdrojů a nákladů Ekonomika a management ve stavebnictví

2 Literatura Hájek, V. a kol.: Řízení stavební firmy. Technická knižnice AI, ČSSI, Praha 1999 Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003 Hačkajlová, L. a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles 2002 Jelen, V.: Ekonomika stavebního díla 40 Příprava a řízení staveb, ČVUT 2006

3

4

5 Výstavbový projekt T,Q,N Je-li prostředkem ke splnění cílů projektu provozuschopná stavba, pak je její proces pořizování třeba řídit tak, aby byla dodána zadavateli : včas - on time/t plně funkční - in full/q v rámci rozpočtu - on budget/n. náklady kvalita CÍL čas

6 Smlouva o dílo Čas, náklady, kvalita

7

8 Ilustrační foto

9 Ilustrační foto

10 Ilustrační foto

11 Ilustrační foto

12 Výstavba

13 Podmíněnost nákladů a doby výstavby

14 Postup pořízení stavebního díla Rozhodnutí stavebníka o výstavbě dokument č.1 Formulace záměru stavebníka Zhotovení dokumentace stavby Zhotovení dokumentace stavby dokument č.2 Nabídka projektových a inženýrských činností předběžný propočet celkových nákladů na pořízení stavby cenová kalkulace projektových a inženýrských činností dokument č.3 SOD-projektové práce a inženýrská činnost dokument č.4 Projektová dokumentace stavby (DUR + DSP) dokument č.5 Výkaz výměr dokument č.6 Žádost o stavební povolení prohlášení o zabezpečení odborného dozoru nad prováděním stavby

15 Postup pořízení stavebního díla Výběrové řízení dokument č.7 Poptávka na zhotovení stavby, zadávací podmínky zadávací řízení vyhlášení soutěže dokument č.8 Nabídka na zhotovení stavby zásady zpracování nabídky hodnocení nabídek dokument č.9 Nabídkový rozpočet Uzavření smlouvy o dílo dokument č.10 Smlouva o dílo-zhotovení stavby obvyklé náležitosti smlouvy formy smluv o dílo

16 Stavebně technologická příprava stavby Postup pořízení stavebního díla dokument č.11 Návrh zařízení staveniště dokument č.12 Výrobní kalkulace dokument č.13 Limitka přímých materiálů dokument č.14 Technologický rozbor dokument č.15 Harmonogram stavby Zhotovení stavby dokument č.16 Stavební deník dokument č.17 Aktualizovaný harmonogram dokument č.18 Soupis provedených prací a dodávek dokument č.19 Zálohový list a faktury dokument č.20 Zápis o předání a převzetí stavby

17 Postup pořízení stavebního díla Kolaudace stavby dokument č.21 Návrh na kolaudaci dokument č.22 Dokumentace skutečného provedení stavby Závěrečné hodnocení technické zhodnocení ekonomické zhodnocení

18 Plán organizace výstavby ZOV je: (ZOV) nástrojem dorozumění mezi zadavatelem a zhotovitelem, podkladem pro zpracování SOD, podkladem pro kontrolu postupu výstavby, pro zpracování dalších dokladů pro řízení výstavby. ZOV zahrnuje: Technická zpráva Časový plán s eventuálními požadavky na provádění stavby, Staveniště a zařízení staveniště Doklady.

19 Časový plán Z hlediska věcného: termíny předání dalších stupňů PD, termín předání staveniště, termíny a lhůty budování a likvidace objektů ZS, termíny zahájení a dokončení jednotlivých SO a PS, termíny stavební a montážní připravenosti, časový postup dílčích a komplexních zkoušek, termíny záloh a splátek, časový postup likvidace ZS, termín předání a převzetí stavby.

20 Časový plán Z hlediska ekonomického: sestavení platebního kalendáře, splatnost záloh a splátek. Z hlediska odpovědnosti: dodavatelé jednotlivých činností kalendářního plánu.

21 Časový plán postupu výstavby Základní stanoviska návrhu časového plánu Časový postup výstavby (harmonogram) základ řízení stavby Oddělení přípravy staveb Fáze zpracování harmonogramu: zpracování, odsouhlasení, průběžná aktualizace. Využití harmonogramů: sumarizace ekonomických výsledků, sledování přímých nákladů a režijních nákladů (OKV ),

22 Předmět a obsah časových plánů Předmět: vypracování časového modelu stavby, který rozvrhuje do času úkoly (vektor produkce) a z nich odvozené náklady a potřeby ( pracovní síly, materiál, stroje). Obsah: termín předání PD, termín předání stavebního povolení, termín předání staveniště, termíny zahájení a dokončení lhůt výstavby SO, termíny stavební připravenosti, termíny montážní připravenosti, termíny dílčích zkoušek technol. zařízení a zkuš. provozu termín likvidace zařízení staveniště, termín předání a převzetí stavby, atd.

23 Formy časových plánů Soustava časových plánů: časový plán stavby, časové plány objektů ( roční, čtvrtletní, měsíční, týdenní, denní, hodinové,) Formy časových plánů termínová listina, řádkový harmonogram, cyklogram ( časoprostorový graf - ČPG), síťový graf.

24 Formy časových plánů Termínová listina - podává informace pouze o termínech zahájení nebo ukončení jednotlivých činností, Řádkový harmonogram ( úsečkový, Ganttův, graf, ganttogram ) znázorňuje postup výstavby jen v čase, jednoduché časové, prostorové a organizační návaznosti, průběh činnosti znázorněn úsečkou + další informace pro jednoduché stavby, ( jednoduchost, přehlednost, ) nevýhody: není zřejmý význam činností pro dodržení celkové doby výstavby, nemusí být zřejmá návaznost mezi činnostmi,

25 Formy časových plánů Cyklogram znázorňuje postup činností v čase a prostoru, vodorovně čas, svisle záběry, může dojít ke křížení procesů v čase a prostoru, nevýhodou je fixování činností v čase, u staveb se složitějšími návaznostmi, snadná kontrola postupu výstavby v čase a prostoru.

26 Síťové grafy Síťový graf používá se u velkých staveb, znázorňuje návaznosti mezi činnostmi a časové rezervy Druhy: hranově orientovaný ( činnost zobrazena na hraně ) uzlově orientovaný ( činnost zobrazena v uzlu ) Metody: deterministické metody ( CPM, BKN, STSG ) stochastické metody ( PERT, GERT, ) Metoda kritické cesty- CPM (Critikal Path Method) 1 typ vazby, Kritická cesta=celková doba zhotovení stavby, Časové rezervy Kritické činnosti Metoda stavebnicového síťového plánování BKN (PGM) Baukasten Netzplannung SRN, 4typy vazeb Metoda stavebně technologického síťového grafu-stsg, ČR 8 typů vazeb, STSG program Contec prof. Jarský

27 Využití PC ve stavebně technologickém projektování Využití počítačů ve stavebně technologickém projektování Stavebně technologické studie, STP koncepční STP prováděcí provozní příprava SW: KROS (ÚRS Praha), CALLIDA Praha Poring Praha RTS Brno Stavex Plzeň CONTEC (Fakulta stavební ČVUT Praha, prof. Jarský) automatizovaná příprava a řízení realizace staveb

28 Zpracovává: SW podpora STP kreslení časových grafů výrobní kalkulace rozpočtová agenda fakturace normy času databáze cen tvorba nabídek evidence, účetní evidence cash-flow

29 SW podpora STP Vstupní údaje k zpracování harmonogramu: cena jednotlivých činností, průměrný počet dělníků, začátek a konec výstavby, je možno vycházet i z počtu normohodin, časový harmonogram + odvozený finanční harmonogram Bilancování potřeb a zdrojů: měnit rozložení činností v čase tak, aby množství zdrojů bylo dodrženo, upravit nedostatek nebo přebytek vybraných zdrojů v časovém období

30 Produktivita práce JKSO OBOR Rok 1999 Stav.práce S Potřeba hodin Produktivita na 1 hod mil.kč tisíc hodin Kč 801 Budovy obč.výstavby Haly obč.výstavby Bud.pro bydlení-trad.výst panel.výst Haly pro výrobu Budovy pro výrobu Věže a komíny Nádrže a jímky Objekty pozemní zvláštní Objekty jaderných zařízení Mosty Komunikace Plochy a úpravy území Dráhy kolejové Objekty podzemní Objekty důlní Vedení trubní Vedení elektrická Hydromeliorace Hráze a objekty na tocích Nádrže na tocích Práce stav.při bud.tech.zař Opravy a údržba Ost. Ostatní práce Práce v zahraničí CELKEM STAV. PRÁCE

31 Produktivita práce Stavební podniky s 20 a více zaměstnanci Období: leden 2004 Produktivita práce ve stavebních podnicích (v Kč) podle velikosti podniku Stav 1-12 Produktivita práce z běžných cen Produktivita práce z cen prům. 2000=100 Index Index ve sledovaném roce v minulém roce ve sledovaném roce v minulém roce a Celkem v Kč , ,3 Podle počtu zaměstnanců: , , , , , , , , , , , , , , , , , , a více , ,6

32 Časové plánování Pro řízení výstavbového projektu jsou rozhodujícími procesy: Plánování času, Zdrojů, Nákladů, Controlling (operativní řízení). Plánování provází celý výstavbový projekt na různých úrovních podrobnosti v tkzv. plánovacím cyklu,, který se skládá z: Vytvoření plánu, Implementace a realizace plánovaných prací, Kontroly implementace a realizace, Řízení změn.

33 Úrovně časového plánování Z časového hlediska rozeznáváme: Dlouhodobý plán, Střednědobý plán, Krátkodobý plán.

34 Tvorba časových plánů Plánování odpověď na správně položené otázky: 1. Co? 2. Jak? 3. Kdo? (s kým) 4. Kdy? 5. Za kolik? Proces vytvoření časového plánu lze rozdělit na 4 kroky: Strukturování projektu a definování činností, Stanovení trvání činností lhůty výstavby, Řazení činností a sestavení časového plánu metody čas. plán. Vyhodnocení analýza času nákladů, zdrojů.

35 Strukturování projektu Pro vytvoření časového plánu je nutné vytvořit seznam činností, které musí být splněny pro úspěšné dokončení projektu. Definování činností záleží na několika faktorech: Účelu plánu a stádiu ve kterém je plán vytvářen, Množství dostupných informací, Osobě, která plán vytváří, Plánovací metodě, Organizaci projektu. Činnosti jednoznačně definovatelné, samostatně měřitelné, kontrolovatelné.

36 Strukturování projektu Hierarchická struktura rozdělení prací WBS (Work Breakdown Structure), - technické organizační schéma rozdělení hlavních prvků, Specifikace prací SOW SOW (Statement of Work) - popis prací na nejnižší hierarchické úrovni, Hierarchická organizační struktura - OBS (Organization Breakdown Structure) Výsledná hierarchická struktura prací je průnikem WBS a OBS - jednotlivým činnostem jsou přiřazeni odpovědní pracovníci.

37 Stanovení doby trvání stavebních prací, objektů, staveb Doba potřebná k vykonání určité činnosti je závislá na: - Objemu produkce, - Výrobní rychlosti. Výrobní rychlost objem produkce za jednotku času technické měrné jednotky, Nh, Kč / za jednotku času, Daný výkonem jednoho pracovníka/jednotka času. (produktivita práce)

38 Graf závislosti výrobní rychlosti na čase

39 Doba trvání práce Lze určit na základě vzorce v: - Technických jednotkách, - Normohodinách nebo hodinách, - Cenách nebo nákladech.

40 Doba trvání (lhůta výstavby) objektů Lhůtu výstavby objektů lze určit: Sestavením časového plánu, Porovnáním s již realizovanými porovnatelnými objekty, Pomocí podnikových ukazatelů (typových síťových grafů), Výpočtem podle produktivity práce za objekt jako celek. T (měs) (měs) = C (tis.kč) / P (tis.kč/děl/měs) Průměrná PP jednoho dělníka: - 1,5 mil. Kč/rok, - cca tis. Kč/měsíc).

41 Lhůta výstavby staveb Lhůta vypočtená sestavením časového plánu, Simulačními metodami, Lhůta požadovaná investorem.

42 Metody časového plánování Pro sestavení ČP je nutno znát: Posloupnost činností a jejich závislosti, Lhůty činností a množství potřebných zdrojů, Dostupnost zdrojů, Pracovní kalendář, kdy je možné pracovat, Termíny určené investorem.

43 Základní metody pro sestavení Termínová listina, Harmonogram, časového plánu. Časoprostorový graf (cyklogram), Síťová analýza.

44 Hranově orientovaný síťový graf

45 Uzlově orientovaný síťový graf

46 Závislost lhůty výstavby a nákladů z pohledu stavební firmy a investora

47 Normy pro výrobní kalkulace Základem pro výrobní kalkulaci jsou zejména: - normy spotřeby materiálu a energie; Potřeba materiálu je dána bud' obecně platnou normou nebo laboratorním předpi-sem. - normy potřeby času (normohodiny, strojohodiny); Potřeba času na zhotovení určitého výrobku se zjišťuje časoměrným pozorováním. Výsledky si firmy uchovávají a postupně aktualizují podle skutečnosti. Vzniká tak databáze normativních údajů pro výpočet potřeb, někde nazývaná normativní základnou výrobních kalkulaci (NZVK). Pokud zhotovitel nemá k dispozici vlastní časoměrná pozorování je možno pracovat např. s údaji, které jsou obsaženy ve Sborníku potřeb a nákladů (SPON). - výkonové parametry jmenovitých strojů a zařízení; - jednotkové pořizovací ceny věcných výrobních činitelů.

48 Oceňovací podklady Oceňovací podklady pro potřeby tvorby cen a rozpočtování. ÚRS Praha, a.s. - Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací - Katalogy popisů a směrných cen montážních prací - Ukazatele průměrné orientační ceny na měrnou a účelovou jednotku - Rozpočtové ukazatele stavebních objektů - Katalog ukazatelů funkčních dílů - Sborníky plánovaných cen materiálů ( zkratka SPCM ) - Sborníky směrných cen polotovarů - Sborník potřeb a nákladů ( SPON) k položkám katalogů popisu. - Sborník sazeb strojhodin - Standardy času základní výkonové normy. RTS Brno dtto

49 Děkuji za pozornost Doc. Ing. František Kuda, CSc. Doc. Ing. František Kuda, CSc. Katedra městského inženýrství, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava tel

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

K HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJEN DLE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY

K HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJEN DLE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY K HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJEN DLE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY ON PUBLIC CONTRACTS ASSESSMENT NOT ONLY ACCORDING TO THE LOWEST PRICE Čeněk Jarský 1 Anotace V příspěvku je nejprve analyzován zákon o veřejných

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Všeobecné metodické pokyny a zásady kalkulace stavebních prací Katalogy a sborníky směrných cen a Popisovníky stavebních prací

Všeobecné metodické pokyny a zásady kalkulace stavebních prací Katalogy a sborníky směrných cen a Popisovníky stavebních prací Všeobecné metodické pokyny a zásady kalkulace stavebních prací Katalogy a sborníky směrných cen a Popisovníky stavebních prací Soupis prací (SP) Autorizovaný projektant a rozpočtář projektanta jsou zodpovědní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35

BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35 BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35 Čj: Be/To/05-01/02/2010. EXPERTNÍ POSUDEK Posouzení kvality inženýrských činností prováděných mandatářem, společností

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT 3. část Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Ć E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a souvisejících činností v procesu

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více