Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu"

Transkript

1 XI. ROČNÍK LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku 2007 prožili v klidu a pohodě. Do přicházejícího roku 2008 bych chtěl Vám i Vašim blízkým popřát hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, zkrátka vše dobré. Krátce bych chtěl nastínit, co nás čeká v roce Na sklonku minulého roku schválilo Zastupitelstvo města rozpočet na tento rok. Schválený rozpočet je ve výši 395 milionů korun, z čehož je více než jedna třetina určena pro Odbor investic a správy majetku, tedy na investice města a ve městě. Více informací ke schválenému rozpočtu najdete uvnitř Zpravodaje, na tomto místě zmíním pouze největší akci, kterou by mělo být dokončení rekonstrukce přístupové komunikace přes areál bývalé Transporty do průmyslové zóny Západ, na níž jsme získali dotaci od agentury Czech Invest ve výši 40,9 milionů korun. Rok 2008 bude rokem, v němž začneme podávat žádosti o finanční prostředky z Evropské Unie. Je zcela připravena nebo téměř před dokončením řada projektů, které bychom rádi s výše zmiňovanou pomocí realizovali. Pro příklad mohu uvést rekonstrukci kostela sv. Josefa na Muzeum barokních soch, rekonstrukci klášterních zahrad nebo projekt v rekreačních lesích Na Podhůře. Rok 2008 by mohl být rokem, v němž se zcela zaplní malá průmyslová zóna (Sever), která čeká skutečně na příchod posledního zájemce, a v němž se ve velké průmyslové zóně objeví první velký investor. Rok 2008 bude i rokem volebním na podzim nás čekají volby do Zastupitelstva Pardubického kraje. Rok 2008 bude kromě práce a povinností i rokem zábavy. Na celý rok je připravován cyklus akcí a připomenutí výročí, která jsou spojena s Chrudimí a v roce 2008 na ně připadá kulaté výročí. Také k těmto připravovaným oslavám najdete uvnitř Zpravodaje více informací. Milí spoluobčané, zkusil jsem alespoň ve zkratce vyjmenovat některé z událostí nebo akcí, které nás v tomto roce čekají. Ještě jednou přeji nám všem, aby rok 2008 byl rokem šťastným, úspěšným a pohodovým. Jan Čechlovský Chrudim přivezla zlato z Londýna Město Chrudim získalo zlatou cenu za projekt Zdravé město město, kde stojí za to žít. Chrudim postoupila do užšího výběru celosvětové soutěže The LivCom Awards. Tato soutěž je jedinou soutěží místních komunit na světě, která se zaměřuje na environmentální (šetrné k životnímu prostředí) řízení a na tvorbu měst, kde je radost žít. Letošní ročník byl již jedenáctý a je tradičně pořádán pod hlavičkou Programu životního prostředí Organizace spojených národů (UNEP). Hostitelem finále soutěže The LivCom Awards byla radnice ve Westminsteru. Do soutěže bylo přijato 260 projektů v pěti kategoriích. Finále se zúčastnilo už jen 39 měst ze 27 zemí světa. Mezi zúčastněnými byla i světová velkoměsta například Richmond (Kanada), Edogava (Japonsko), Lyon (Francie), Toledo (USA), Abudja (Nigérie), Rijád (Saudská Arábie), Wuchan (Čína) Johannesburg (Jihoafrická republika). Chrudim byla zařazena do kategorie B podle počtu obyvatel V této kategorii se utkala s 12 městy z Albánie, Austrálie, Bulharska, České republiky, Litvy, Ruska, USA a Velké Británie. Během čtyřicetiminutové prezentace byly představeny přístupy města při tvorbě krajiny, správě kulturního dědictví, plnění podmínek trvale udržitelného rozvoje, komunikaci s veřejností, propagaci a vytváření podmínek pro zdravý životní styl a při strategickém plánování do budoucna. Poté chrudimští zástupci, místostarosta Petr Řezníček, koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Šárka Trunečková a místopředsedkyně komise Rady města pro mezinárodní spolupráci Tamara Volejníková, odpovídali na otázky mezinárodní poroty. Tříčlenná porota složená z odborníků na problematiku udržitelného rozvoje a životního prostředí z Kanady, Japonska a Belgie na závěr představení všech projektů rozhodla o přidělení zlaté ceny městu Kladnu (ČR), městu St. Cloud (USA) a městu Chrudimi. Další ocenění v této kategorii nebyla udělena. Ceny byly slavnostně předány v Café Royal v Londýně v místní části Westminster v pondělí 26. listopadu v pozdních večerních hodinách. Úspěch v celosvětové soutěži LivCom Awards znamená značný přínos pro město. Řadě investorů a dalších zájemců o Chrudim se ukazuje, že ve společném snažení občanů, samosprávy a dalších organizací se ubíráme směrem ke kvalitním podmínkám pro život, že si dokážeme vážit dědictví předků a že můžeme být na své město patřičně hrdí. Je to úspěch nás všech, kteří v Chrudimi žijeme a máme ji rádi. Je to další impuls pro zlepšování podmínek pro život tam, kde jsou ještě problémy, které nás všechny trápí. př Z obsahu vybíráme: Z jednání Rady města Chrudim 2 Úhrada místních poplatků 2 Zpráva o činnosti Městské policie v listopadu 3 Fond rozvoje bydlení 3 Metropolitní optická síť v Chrudimi 3 Příspěvky, dotace, granty na rok Nejčastější mýty o třídění plastů 3 Rozpočet města Chrudim na rok Zápis dětí do prvních tříd základních škol pro škol. rok 2008/ Pomozte nám s kronikami aneb Lagarinovi budiž chvála! 5 Chrudimské osmičky 5 Výročí měsíce Edvard Strass 6 Městské budovy a objekty (1) 6 Nové výstavy v Muzeu loutkářských kultur 6 Za Muzeem se hrávaly filmy i tenis 6 Vítání občánků 7 Trienále ex libris Chrudim 7 Chrudimské hudební pátky DDM Chrudim v lednu 7 Plán Centra sociálních služeb a pomoci na leden 7 ZUŠ J. N. Filcíka v Chrasti slaví 40. výročí 7 Ohlédnutí za první desítkou let 7 Sportovní programy 9 Přílohy: Vademecum chrudimské kultury Tříkrálová sbírka 2008 Chrudim 5. ledna 2008 od 9 do 18 hodin Až u Vás zazvoní tři králové a prokáží se pověřením České katolické charity, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. Jsou totiž lidé, jejichž jediným proviněním je, že zestárli. Jsou matky, které nemohou svým dětem dát, co je zapotřebí. Jsou těžce nemocní, kteří potřebují účinnou pomoc. Jsou lidé, kteří radostnou zvěst vánoční vyslechnou na lavičce v parku, neboť nemají domov, který by provoněli purpurou. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2008 bude použit na projekty: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Občanská poradna, Podpora misijního díla pomoc chudým v Bangladéši. Buďte milosrdní a přispějte do sbírky, která pomůže. Pomozme lidem v nouzi. Děkujeme! Občanská poradna Příští uzávěrka:

2 Odbor finanční MěÚ Chrudim upozorňuje občany na povinnost provést včas úhradu poplatků ze psů a poplatků za komunální odpad. Splatnost místního poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů placeného jednorázově je stanovena nejpozději do 31. března Sazba u poplatků ze psa se pro rok 2007 nemění. Poplatek za komunální odpad se v roce 2008 zvyšuje na částku 470 Kč na osobu/rok. Pro Vaši informaci bude v příloze únorového čísla Chrudimského zpravodaje zveřejněno platné znění vyhlášek, které upravují oblast místních poplatků za psů (úplné znění OZV č. 2/2004) a místních poplatků ze komunální odpad (OZV č. 3/2007). Znění těchto předpisů můžete nalézt také na webových stránkách města Chrudim Občan» Městský úřad» Právní předpisy města). Složenky k úhradě poplatků bude Městský úřad Chrudim distribuovat v období mezi a do Vašich poštovních schránek. Žádáme důrazně všechny občany, aby neprováděli úhrady poplatků dříve, než obdrží složenku. Povinnost úhrady poplatků vyplývá občanům přímo ze zákona a obecně závazné vyhlášky. Proto i v případě, že nejpozději do nedojde k doručení složenky (případně dojde k její ztrátě) poplatníkova povinnost k úhradě Z jednání Rady města Chrudim 27. jednání dne Radní měli na svém 27. řádném jednání dne 29. listopadu 2007 na programu celkem 45 bodů. V rámci jednání Rada města mimo jiné: - doporučila Zastupitelstvu města (dále ZM) schválit rozpočtové opatření č. 12/2007 (po zapracování tohoto opatření se rozpočet města zvýší na Kč), - doporučila ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (výše poplatku se navrhuje zvýšit na 470 Kč za osobu s účinností od , dochází ke zvýšení o 20 Kč/poplatníka a rok; do navýšení poplatku se promítají vyšší ceny pohonných hmot a poplatků za ukládání odpadů na skládce), - doporučila ZM schválit návrh rozpočtu města na rok 2008 ve výši Kč, - doporučila ZM schválit Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim na období let (Komunitní plán sociálních služeb obsahuje zmapování potřeb uživatelů služeb, nabídky poskytovatelů ve městě Chrudim a situace v oblasti sociálních služeb v obcích našeho správního obvodu), - doporučila ZM schválit upravený návrh změny č. 16 územního plánu, jehož cílem je změna stávajícího funkčního využití orné půdy na nízkopodlažní a vícepodlažní bytovou zástavbu (jedná se o lokalitu za nemocnicí směrem k Presům, která je ohraničená ulicemi Václavská a Vlčnovská), - doporučila ZM schválit koncepci cestovního ruchu města Chrudim na období , - schválila výjimku ze směrnice č. 4/2007, o veřejných zakázkách, na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavbu Rekonstrukce ulice Hradební. Schválení výjimky navrhl Odbor investic a správy majetku MěÚ Chrudim z důvodu návaznosti na dokončenou stavbu (Rekonstrukce ulice Filištínské, Kollárovy, Fortenské a Všehrdova náměstí), kterou provedla firma STRABAG, a. s. a která pro rekonstrukci Hradební ulice nabídla cenu ve stejné cenové úrovni roku Nabídková cena pro rok 2008 je navýšena o 3% inflaci a činí 2,681 mil. Kč včetně DPH, stavební práce mohou být zahájeny v únoru 2008 v závislosti na klimatických podmínkách, - schválila jako nejvhodnějšího uchazeče o podlimitní veřejnou zakázku na služby Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti města Chrudim ČSOB Pojišťovnu, a. s., člena holdingu ČSOB, Pardubice, - doporučila ZM schválit nabytí nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví města Chrudim (Vojenský objekt: Sklady IS Chrudim budovy a pozemky), - neschválila navýšení odměny za činnost správce bytových a nebytových prostor v majetku města CZ Stavební holding a. s. Pardubice, - schválila prodloužení nájmů bytů pěti nájemníkům, přidělení čtyř bytů a dvou ubytovacích jednotek v ubytovně v Tovární ulici v Chrudimi, dále neschválila prodloužení nájmů čtyřem nájemníkům (důvodem je většinou dluh na nájemném), - schválila prodloužení Smlouvy o zajištění ostrahy majetku, života a zdraví osob a provozu objektu ubytovny v Tovární ulici v Chrudimi ze dne uzavřené se společností SOPRE CR o. p. s., Chrudim na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou, - schválila Ceník ubytovacích služeb v objektu ubytovny v Tovární ulici, Chrudim (jednou ze změn v ceníku je úhrada za energie podle skutečné spotřeby, ne paušálně jako doposud), - schválila změnu podmínek pronájmu části stavebního pozemku o celkové výměře 1053 m 2 společnosti EK3, k. s. se sídlem v Líních na dobu 30 let pro účely parkování, užívání jako příjezdové komunikace, zeleň a pro výstavbu budovy administrativně bytového domu v Chrudimi III, v pásu podél ulice Obce Ležáků za nájemné ve výši 75 Kč/m 2 /rok, tj. celkem Kč (výše nájemného může být povyšována od roku 2009 o průměrnou míru inflace), - určila pro rok 2008 následující oddací dny: každý druhý pátek v kalendářním měsíci a všechny soboty s výjimkou sobot, které bezprostředně následují po pátku, který je určen za oddací den; posledním oddacím dnem v roce 2008 je sobota (připadá-li oddací den na státem uznaný svátek, oddacím dnem není), Úhrada místních poplatků poplatku trvá a i zde platí termín splatnosti Pokud by tedy došlo k tomu, že do uvedeného data neobdržíte složenku, lze úhradu provést i bez jejího předložení na oddělení daní a poplatků. V případě, že poplatky nebudou uhrazeny do data splatnosti ( ), přistoupí Město Chrudim k navýšení poplatku (toto navýšení lze provést až trojnásobně). Informace k úhradě poplatků Vám podají pracovníci oddělení daní a poplatků na telefonních číslech , a Vaše případné dotazy můžete směřovat také na ové adresy: cz., chrudim-city.cz. - vzala na vědomí zprávu o přípravě oslav města Chrudim v roce 2008 a jmenovala přípravný výbor (v příštím roce bude v Chrudimi připraven cyklus akcí, které připomenou nejenom slavné osmičky v dějinách republiky např. 90. výročí vzniku samostatného Československa v roce 1918 ale i významné události v dějinách našeho města), - pověřila Josefa Kudrnku podle 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, plněním úkolů při řízení Městské policie Chrudim, které jsou ve smyslu vnitřních předpisů Městské policie Chrudim svěřeny vrchnímu strážníkovi, na dobu od do ; Rada města současně vzala na vědomí, že zástupcem vrchního strážníka bude určen na stejnou dobu Jaroslav Hlavinka, - doporučila ZM schválit výkup části pozemků v k. ú. Topol v souvislosti s realizací stavby I/37 Chrudim obchvat, Medlešice křižovatka I/17, záborový elaborát polní cesta (nabytí pozemků o celkové výměře m 2 představuje částku ve výši Kč potřebnou pro výkup), - doporučila ZM schválit smlouvu o poskytnutí investiční dotace společnosti Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. (dne byla nahlášena havárie tlakových nádob v AT stanici krytého plaveckého bazénu a při následné prohlídce bylo zjištěno, že jedna nádrž má prorezlý plášť, kterým prosakuje voda, a ultrazvuková prohlídka druhé nádrže prokázala zásadní ztenčení pláště z důvodu vnitřní koroze; na základě zjištěných skutečností doporučuje Odbor investic a správy majetku výměnu obou tlakových nádrží a poskytnutí investiční dotace na tuto výměnu ve výši maximálně 500 tisíc Kč), - doporučila ZM schválit prodej částí pozemků v k. ú. Chrudim o celkové výměře cca m 2 společnosti SIAG CZ, s. r. o., za cenu ve výši 500 Kč/m 2, - doporučila ZM schválit projektové záměry města Chrudim pro fondy EU (jedná se o následující záměry související s rozvojem cestovního ruchu ve městě a okolí: Rekreační lesy Podhůra, Rekonstrukce kostela sv. Josefa a klášterních zahrad v Chrudimi na Muzeum barokních soch a Turistická ubytovna Klobásov). sd Kde a jak lze platit poplatek za komunální odpad a poplatek ze psa Poplatky je možno platit od 1. února 2008 následovně: 1) Na MěÚ Chrudim: pokud budete provádět pouze úhradu složenek, můžete platbu provést hotově v centrální pokladně úřadu kancelář č. 120, v přízemí budovy na Pardubické ulici (za hlavním vstupem doprava, cesta k pokladně je označena u vchodu a informace Vám podá také pracovnice recepce úřadu). Upozorňujeme, že úhradu obou jmenovaných poplatků lze v centrální pokladně provést také prostřednictvím platebních karet. V případě, že chcete řešit další záležitosti související s poplatky (změny adres a osob, rozporování předepsaných poplatků, odhlášky a přihlášky psů aj.), případně chcete zaplatit a složenku nemáte, budete obslouženi v kanceláři č. 314, ve 2. poschodí budovy na Pardubické ulici (k dispozici je výtah a kancelář je poblíž jeho východu). Výběr poplatků bude probíhat takto: pondělí a středa hod. úterý, čtvrtek a pátek hod. 2) Složenkou na poště 3) Bankovním převodem Pokud budete úhradu provádět bankovním převodem, je třeba zadat dvanáctimístné číslo účtu, které máte uvedeno na složence, a to bez nul na začátku (takto: 1XXXXXXXXXX1). K možnosti identifikace platby je nezbytné uvést variabilní symbol. Znovu upozorňujeme, že úhrady poplatků v hotovosti na Městském úřadě přijímáme až od 1. února Hana Vránová, vedoucí Odboru finančního 2

3 Zpráva o činnosti Městské policie Chrudim za měsíc listopad V listopadu Městská policie kromě běžné hlídkové činnosti prováděla ve dnech 1. až 4. listopadu 2007 namátkovou kontrolu hřbitovů zaměřenou na prevenci krádeží květin a svíček z hrobů. Dne strážníci provedli kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních strážníci MP spolupracovali při zajištění veřejného pořádku v průběhu hokejového utkání Chrudim Tábor. V nočních hodinách téhož dne dvě vyčleněné hlídky MP spolupracovaly při akci OŘ PČR Chrudim, zaměřené na vyhledávání osob, na které je vydán příkaz k zatčení, či příkaz k dodání do výkonu trestu. Počet vyřešených přestupků v měsíci: Blokové pokuty 62 Blokové pokuty na místě nezaplacené 10 Fond rozvoje bydlení Výzvy pro nepřítomné pachatele přestupku 162 Přestupky proti majetku 14 Domluvy 102 Předání správnímu orgánu 18 Odchyt psů 15 Kontrola poplatku ze psů 8 Celkový počet řešených oznámení: V listopadu Městská policie Chrudim řešila 224 oznámení. Zvlášť úspěšné zákroky: Dne v nočních hodinách hlídka MP zadržela osobu, na kterou byl vydán příkaz k zatčení. Dne hlídka MP zadržela muže, který se vydával za doktora z Karlových Varů a vypůjčoval si od občanů peníze. Po výzvě uvedené v médiích, se přihlásilo mnoho dalších poškozených. Celá záležitost byla po zdokumentování předána na OOP ČR Chrudim. Josef Kudrnka, vrchní strážník MP Chrudim Vážení občané, na základě Obecně závazné vyhlášky města Chrudim č. 8/2005 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Chrudim vypisujeme výběrové řízení na poskytnutí půjček z tohoto fondu. Adresáty půjček mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy starší 10 let na území města. Výše půjčky u jednotlivých titulů je omezena horní hranicí půjčky a zároveň může činit max. 50 % rozpočtových nákladů na titul. Obecně závaznou vyhlášku včetně vzoru smlouvy a žádosti naleznete na (Občan» Město Chrudim» Rozvoj města) nebo na Městském úřadě v Chrudimi, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, odd. regionálního rozvoje. V případě dotazů kontaktujte Ing. Petra Kopeckého, tel.: , , Uzávěrka pro příjem žádostí je dne Žádosti můžete odevzdávat osobně, případně odeslat na Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, Pardubická 67, Chrudim. Přehled podporovaných titulů Název Splatnost Úrok Max. půjčka 01 Obnova střechy (krytiny i konstrukce) starší 10 let 4 roky 4% do 500 tis. Kč 02 Vybudování přípojky na stávající kanalizaci v délce větší 30 m 4 roky 5% do 50 tis. Kč 03 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě, stáří nad 10 let 3 roky 4% do 100 tis. Kč 04 Obnova fasády domu staršího 10 let vč. oplechování 4 roky 3% do 50 tis. Kč 05 Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 4 roky 3% do 50 tis. Kč 06 Zřízení plyn. nebo el. topení v domě starším 10 let 3 roky 5% do 40 tis. Kč 07 Kompletní výměna oken, z nichž 50 % je do ulice 4 roky 5% do 60 tis. Kč 08 Vybudování WC, koupelny nebo sprchy ve stávajícím bytě 4 roky 5% do 50 tis. Kč 09 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy 3 roky 7% do 70 tis. Kč 10 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 3 roky 7% do 50 tis. Kč 11 Obnova vývěsního štítu a výkladců provozovny schválená architektem města 4 roky 3% do 50 tis. Kč 12 Obnova a statické zabezpečení balkónů 4 roky 5% do 30 tis. Kč Odbor územního plánu a regionálního rozvoje Metropolitní optická síť města Chrudimi Na 26. řádném jednání Rady města konaného dne 8. listopadu 2007 bylo schváleno přidělení veřejné zakázky na služby Zpracování projektové dokumentace Metropolitní optické sítě (MAN) města Chrudim. Účelem vybudování městské optické sítě bude umožnit přenos datových, hlasových a další služeb pro potřeby města a jeho občanů. Jako zhotovitel projektové dokumentace byla vybrána firma SITEL, s. r. o. Zpracování dokumentace spočívá v zabezpečení vstupních podkladů pro lokalizaci stavby, návrh tras sítí elektronických komunikací a jejich ukončení v objektech, provedení projektové přípravy pro územní řízení, veřejnoprávní projednání a zajištění dalších souvisejících dokumentů a podkladů. V současné době se zpracovává projektová dokumentace k propojení městských organizací a ostatních vybraných objektů optickými kabely a jejich vzájemného napojení na metropolitní optickou síť. Seznam propojovaných objektů je uveřejněn na internetových stránkách Města Chrudim. V případě Vašich dotazů kontaktujte Ing. Petra Kopeckého, tel.: , , (Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, Pardubická 67, 3. patro) Příspěvky, dotace a granty na rok 2008 Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) připomíná všem zájemcům o poskytnutí - příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy v Chrudimi, - dotací pro kulturní neziskové aktivity ve městě Chrudim, - dotací ostatních nezařaditelných mezi sport a kulturu, - grantů v rámci programu Zdravé město a MA 21 z prostředků města Chrudim na rok 2008, že termín podání žádostí pro všechny tyto formy podpory města je do Formuláře žádostí a pravidla pro přidělování jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města Žádosti musí obsahovat všechny předepsané náležitosti včetně příloh, musí splňovat podmínky uvedené v pravidlech. Žádosti doručené po termínu (rozhodující je razítko pošty nebo podatelny MěÚ Chrudim) a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Bližší informace Mgr. Ivan Slejška ( , Bc. Milena Pokorná ( , chrudim-city.cz). is Nejčastější mýty o třídění plastů Před vhozením do kontejneru se musí kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin důkladně vymýt. Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí, když potraviny dojíte a z kelímku vyškrabete. Zbytek nečistot bude odstraněn při zpracování. Před vhozením PET láhve do kontejneru je třeba z ní odstranit víčko a etiketu. PET láhve je možno vhodit do kontejneru s etiketou i s víčkem. Obojí bude při zpracování odstraněno. Víčka jsou naopak velmi důležitá, protože po sešlápnutí láhví je vhodné jimi láhve znovu zašroubovat. Nesešlápnuté lahve jsou objemné, zdražují dopravu a také komplikují manipulaci. Před vhozením do kontejneru se musí obaly od kosmetiky vymýt, je to přece chemikálie. Zbytky kosmetických přípravků, jako jsou mýdla, šampony a krémy, stačí vylít nebo vytřít. Dočištěny budou při zpracování. Obaly znečištěné barvami, rozpouštědly nebo oleji do kontejneru rozhodně nepatří. Před vytříděním nápojového kartónu (tetrapaku) se musí odtrhnout umělohmotný uzávěr. Prázdný kartón stačí pouze vypláchnout vodou a stlačit (či sešlápnout), aby nezabíral zbytečně mnoho místa. Víčkem je opět vhodné obal zašroubovat, aby se krabice nevracela do původního tvaru. PVC je také plast, a proto patří do žlutého kontejneru. Ne, PVC do žlutého kontejneru nepatří. Komplikuje následné zpracování směsných plastů a energetické využití. PVC obsahuje chlór, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny. Tento druh plastu poznáme podle čísla 3 ve značce. Nejčastěji se jedná o linoleum a novodurové trubky. Bakelit a polystyrén nepatří do žlutého kontejneru. Na rozdíl od PVC je můžete odhodit do žlutého kontejneru a budou zpracovány. Naopak do kontejneru nepatří pryž nebo molitan. Jednorázové dětské plínky jsou z plastu, dají se recyklovat. Ne, ač se jedná výrobek vyrobený téměř výhradně z umělých látek, nelze jej zpracovávat a patří do směsného odpadu. Recyklace plastů je nejméně ekologická recyklace, proto je vhodnější při nákupu zboží baleného v plastu dát přednost výrobku v jiném obalu (sklo, papír). Stejně tak, pokud již kupujete například nápoje v PET láhvi, je lepší dát přednost většímu balení než více lahvím s menším objemem. Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. a Občanské sdružení Altus 3

4 Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 17. prosince 2007 schválilo rozpočet města na rok Celkový objem rozpočtu města Chrudim na rok 2008 činí Kč. Rozpočet je sestaven tak, aby celkové zdroje odpovídaly celkovým výdajům. Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku je pokryt zapojením vlastních zdrojů fondů města a dále dočerpáním bankovního úvěru. V příjmové části rozpočtu představují Kč daňové příjmy, Kč nedaňové příjmy, Kč kapitálové příjmy a Kč dotace. Z vlastních zdrojů města je do rozpočtu zapojena částka Kč (z toho z výsledku hospodaření minulých let Kč a z fondu rozvoje bydlení Kč účelově určené na zpracování nového územního plánu). Jak již bylo zmíněno na úvodní straně, proběhne dočerpání účelového investičního úvěru na Zpřístupnění průmyslové zóny rekonstrukci a rozšíření příjezdových komunikací v areálu bývalé Transporty, a. s.. Ve výdajové části tvoří největší podíl výdaje Odboru investic a správy majetku v celkové výši Kč. Tato částka je rozdělena do dvou podkapitol, a to na výdaje Oddělení správy majetku v celkové částce Kč a na výdaje Oddělení investic (tj. výdaje na opravy, údržbu městského majetku a na investiční akce) v celkové částce Kč. Podobně jako v roce 2007 bude největší objem prostředků ve výši 37,6 mil. Kč směřován na podporu rozvoje průmyslových zón především bude dokončena rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací přes areál bývalé Transporty (již zmiňovaná investiční akce s dotaci od Czech Rozpočet města Chrudim na rok 2008 Investu). Ve výčtu můžeme zmínit, že částka 26,7 mil. Kč je vyčleněna na opravy silnic a místních komunikací, 10,5 mil. Kč na rekonstrukce a běžnou údržbu našich škol, 5,6 mil. Kč na opravy a rekonstrukce sportovních zařízení a hřišť, 4,9 mil. Kč na oblast bytového a nebytového hospodářství, 3,1 mil. Kč na opravu a rekonstrukci památek a kulturních objektů, 1,6 mil. Kč na veřejné osvětlení, 8,8 mil. Kč na veřejnou zeleň nebo 5,6 mil. Kč na odvádění odpadních vod a kanalizace, částka 2,8 mil. Kč je určena na oblast komunálních služeb a územního rozvoje. Mezi největší chystané investiční akce v roce 2008 by měly patřit: rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací v areálu bývalé Transporty dokončení 37,6 mil. Kč rekonstrukce místních komunikací a souvisejících sítí v okrajových částech (Markovice 3,7 mil. Kč, Medlešice 4,7 mil. Kč, Vlčnov 2,75 mil. Kč) 11,15 mil. Kč rekonstrukce ulice Hradební 2,8 mil. Kč oprava střechy na plaveckém bazénu 2,5 mil. Kč rekonstrukce ulice Smetanova (včetně veřejného osvětlení) 2,7 mil. Kč rekonstrukce ulice Erbenova (včetně veřejného osvětlení) 2,3 mil. Kč oprava chodníků v ulici V Tejnecku 1,75 mil. Kč Do schváleného rozpočtu města nebyly zařazeny investiční dotace, po schválení státního rozpočtu na rok 2008 však již víme, že se podařilo právě ze státního rozpočtu získat pro město Chrudim na rekonstrukci divadélka Mír na Spolkový dům částku téměř 10 mil. Kč a na rekonstrukci ulice U Parku částku 4 mil. Kč. O tuto částku se po jejím zapojení následně zvýší rozpočet Odboru investic a správy majetku. Děkujeme na tomto místě i letos za podporu panu poslanci Ing. Ladislavu Libému. Z dalších výdajů více sledovaných odborů MěÚ můžeme uvést: - částka 45,3 mil. Kč pro Odbor územního plánování a regionálního rozvoje a na zajištění činností prováděných Technickými službami města Chrudim 2000, spol. s r. o. - částka 58,9 mil. Kč na oblast školství a kultury (zejména na činnost příspěvkových organizací města mateřských, základních, speciálních škol a základní umělecké školy, Chrudimské besedy, Městské knihovny a dotace pro obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim. A ještě tři konkrétní čísla nakonec: - oproti roku 2007 došlo k navýšení prostředků na podporu sportovních, kulturních a dalších neziskových organizací a občanských sdružení, přičemž část těchto dotací je přidělena přímo konkretizovaným subjektům v rozpočtu města je na uvedené účely zahrnuta částka v celkové výši Kč, - ve výše zmiňované souhrnné částce je zahrnut příspěvek ve výši 5 mil. Kč pro Občanské sdružení Smíření na vybudování hospice, - v rámci rozpočtu je pro rok 2008 schváleno také navýšení příspěvku na provozování MHD na částku Kč. Podrobné členění rozpočtu města je uveřejněno na internetových stránkách města Chrudim. Jan Čechlovský, starosta Hana Vránová, vedoucí Odboru finančního Zápis dětí do prvních tříd základních škol v Chrudimi pro školní rok 2008/2009 Zápis dětí, které dovrší do šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok, bude proveden ve všech Základních školách v Chrudimi v pátek 25. ledna 2008 od hod. do hod. a v sobotu 26. ledna 2008 od 8.00 hod. do hod. K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz). Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Chrudim nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit. Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní docházky o jeden školní rok. Na žádost rodičů se může zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září do 31. prosince 2008, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé. Upozorňujeme rodiče na vyhlášku města Chrudim, která stanoví školské obvody jednotlivých základních škol. Určené spádové školské obvody zaručují každému dítěti možnost plnění povinné školní docházky. 1) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Sladkovského 28 tvoří ulice: Heydukova, Hniličkova, Hradištní, Chelčického, Na Šancích, Na Valech, Opletalova, Sladkovského, Svěchyňova, Švermova, V Tejnecku, Zahradní. 2) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6 tvoří ulice: Břetislavova, Čelakovského, Dašická, Filištínská, Fortenská, Hálkova, Holubovská, Hradební, K Májovu, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Lupáčova, Májov, Nerudova, Novoměstská, Pardubická, Pobřežní, Poděbradova, Podfortenská, Resselovo náměstí, Rubešova, Rybičkova, Střelecká, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Tovární, Tylovo nábřeží, Tyršovo náměstí, U Parku, V Hliníkách, V Blehovsku, Všehrdovo náměstí, Žižkovo náměstí, část územního obvodu města Chrudim: Medlešice a Vestec. 3) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768 tvoří ulice: Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Gorkého, Husova, Jasmínová, Jabloňová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Krocínova, Masarykovo náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla Čapka, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Průmyslová, Přemysla Otakara, Radoušova, Revoluční, Rooseveltova, Růžová, Sadová, Smetanova, Soukenická, Strojařů, Sportovní, Šeříková, Škroupova, U Vápenky, V Zahrádkách, Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská. V souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Chrudim dojde k ke sloučení ZŠ Chrudim, Dr. Peška 768 a ZŠ Chrudim 3, Husova 9, s tím, že nástupnickou organizací bude ZŠ Chrudim, Dr. Peška 768. K zápisu do 1. ročníku se mohou rodiče s dětmi dostavit do budovy Dr. Peška 768 i do budovy Husova 9. Dvě třídy 1. ročníku budou otevřeny v budově Husova 9, jedna třída v budově Dr. Peška ) Školský obvod Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 tvoří ulice: Dostálova, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží, K Lipám, K Presům, Koželužská, Lindy, Na Kopanici, Na Ostrově, Na Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy, Podhůra, Presy, S. K. Neumanna, Sečská, Sokolovská, Slovenského národního povstání, Spojovací, Svatopluka Čecha, U Stadionu, Úzká, U Valchy, U Vodárny, V Průhonech, Václavská, Vlčí hora, Vrchlického, Za Pivovarem, část územního obvodu města Chrudim: Vlčnov. 5) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Malíka 958 tvoří ulice: Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Dr. Milady Horákové, Družstevní, Fontinova, Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská, Na Kopci, Na Vazovce, Na Větrníku, Na Výsluní, Pod Kopcem, Požárníků, Příčná, Slezská, Slovenská, Topolská, Vlčnovská, část územního obvodu města Chrudim: Topol. Zápis dětí do Speciální základní školy Chrudim Zápis dětí s těžkým mentálním postižením pro školní rok 2008/2009 bude proveden v budově Speciální základní školy Chrudim, Školní náměstí 228, v pátek 25. ledna 2008 od hod. do hod. Rodiče těchto dětí u zápisu předloží stejné doklady jako u základních škol. is 4

5 Pomozte nám s kronikami aneb Lagarinovi budiž chvála! Jak bylo avizováno v článku o oslavách výročí v roce 2008, Chrudim si letos připomíná 380 let od založení nejstarší známé chrudimské pamětní knihy. Při této příležitosti město hodlá vydat DVD s historicky prvním soupisem všech kronik nebo významných návštěv určité organizace). - Přílohy kronik s pevnou vazbou alba s fotografiemi, alba s novinovými výstřižky, vlepenými plakáty apod. Kronika je významný dokument své doby a ideologické hledisko zde nehraje roli. Do soupisu tedy patří například i kroniky pionýrských oddílů, brigád socialistické práce apod. Pokud máte povědomí o kronice, která splňuje některé z výše uvedených kritérií, nebo ji přímo vlastníte, ozvěte se prosím na níže uvedené kontakty. Pokud půjde o zajímavou pamětní knihu Pamětní zápis o pořízení nejstarší chrudimské městské kroniky (originál uložen v okresním archivu). vedených na území města a s reprodukcemi těch nejzajímavějších pamětních knih a jednotlivých zápisů. A právě s tím nám můžete, milí čtenáři, významně pomoci. Pokud víte o jakékoli pamětní knize, dejte nám o ní prosím vědět, aby zbytečně neunikla pozornosti. Již teď je evidováno přes 150 svazků, ale to jistě zdaleka není vše. Do soupisu budou zařazeny: - Kroniky uzavřené i rozepsané, staré i nejnovější. - Kroniky, které fyzicky existují i kroniky nezvěstné, jež jsou doloženy spolehlivým svědectvím. - Kroniky vedené na území města Chrudimi i v místních částech (Markovice, Medlešice, Topol, Vestec, Vlčnov). - Kroniky organizací všeho typu: úřady, podniky, spolky, zájmová sdružení a zařízení všeho typu (kulturní, zdravotnická, vojenská atd.). - Kroniky rodinné a osobní. - Kroniky s klasickými kronikářskými zápisy i pamětní knihy podpisové, které sloužily či slouží k podpisům návštěv (například výstav Úvod kroniky Klubu železničních modelářů Chrudim (laskavě zapůjčeno klubem k digitalizaci). Titulní list kroniky obce Topol (originál uložen v okresním archivu). a držitel s tím bude souhlasit, bude odborně a šetrně zhotovena digitální reprodukce a kronika v pořádku vrácena. Předem děkujeme za pomoc! Kontaktní osoby: Mgr. Pavel Kobetič, místostarosta Chrudimi tel (sekretariát), Mgr. Ivo Šulc, ředitel Státního okresního archivu Chrudim tel (sekretariát), (přímá linka), P. S. Souběžně se připravuje i DVD se soupisem kronik vedených na celém území okresu Chrudim, pokud tedy víte i o kronice vedené jinde než v Chrudimi, můžete též podat zprávu. CHRUDIMSKÉ OSMIČKY aneb Více než celoroční oslavy města Chrudimi v roce 2008 Rok 2008 přinese celé České republice několik významných výročí tak začíná důvodová zpráva návrhu na uspořádání oslav osmičkových výročí, který na konci loňského roku posvětila Rada města. Možná, že termín oslavy se k některým výročím až tak příliš nehodí, ale každopádně se obyvatelé Chrudimi mají na co těšit. Nepůjde totiž jen o výročí celostátního významu, ale z větší části o připomínky velkých a malých, vážných i nevážných příběhů místních, vážících se k městu Chrudim. Již v loňském roce byl sestaven seznam mnoha desítek událostí, jež se odehrály v letopočtu končícím na číslo osm. Některá budou mít svou samostatnou připomínku ve formě konkrétní akce, jiná budou připomenuta drobnými prezentacemi. Hned první připomenutí jsme nazvali ať žije Jindřich! Váže se k roku 1358, kdy se v písemných pramenech poprvé objevilo konkrétní jméno chrudimského obyvatele. Byl(i) to děkan Jindřich a plebán Jindřich. Není sice jasné, zda šlo o jednu osobu, ale to jistě nevadí. A tak aby oslavy začaly pozitivně, první chrudimský kluk jménem Jindřich narozený v roce 2008 dostane od města dárek. První konkrétní akce, která proběhne v sobotu 19. dubna 2008, se bude jmenovat byl nebo nebyl kat Mydlář? Tak trochu kramářským jarmarkem na Resselově náměstí si připomeneme období kolem roku 1588, kdy Dorota Vaňurová otrávila Adama Relnovského. Tento mord je zajímavý především proto, že se stal podkladem pro spojování kata Jana Mydláře s Chrudimí. A kdo by neznal kata Mydláře Další akce zatím nebudeme prozrazovat, abychom si mohli nějaké to překvapení nechat na pozdější dobu. Přesto ale budeme trochu konkrétní a popíšeme Vám některá další výročí, na jejichž připomenutí se budeme připravovat: , tedy před plnými 100 lety, se konal první chrudimský Majáles. Ujmou se toho znovu studenti při takto krásném výročí? V květnu 1948, a tomu je 60 let, byl proveden slavnostní výkop základů nové Transporty (na to se chystá Regionální muzeum). V roce 1978, čili před 30 lety, byla zahájena výstava plakátů Alfonse Muchy v Regionálním muzeu (tak k tomuto výročí se chystá celodenní akce plná překvapení na Resselově náměstí). Po 3. listopadu 1648, a to je už 360 let, začala legenda o obrazu svatého Salvátora spojená s pobytem švédských vojsk v Chrudimi, což by se mohlo vázat k chrudimské Salvátorské pouti. V letech , a to máme 70 let, začalo budování vojenského letiště. K létání a vojenství máme mnoho kulatých výročí, která bychom rádi připomněli na konci srpna, kde jinde než na letišti. Ze , a to je nejkrásnější výročí 700 let existuje první spolehlivě datovaná listina k věnným městům, na což bychom si chtěli zavzpomínat začátkem září v termínu Městských slavností , před 380 lety, byla založena nejstarší dochovaná městská kronika, a tak se při Dni památek v září podíváme na zoubek nejen kronikám , a to bude už 90 let, do Chrudimi dorazila zpráva o vyhlášení samostatné republiky, kterou si slavnostně připomeneme odhalením nového pomníku T. G. Masaryka , před 140 lety, vyšly první chrudimské noviny Koruna. (Že bychom připravovali reprint?) V roce 1858, a to máme hodně kulatých 150 let, byl založen spolek recesistů Sůva, což byli předchůdci Kosů (to abychom pozitivně zakončili i konec oslav, tak něco vymyslíme k tomu konci roku). Vybrali jsme pro Vás jako ochutnávku jenom některá z osmičkových výročí, kterých jsme jinak dohromady napočítali dobrých čtyřicet. Připomeneme si více samozřejmě jenom některá, ale v průběhu celého roku bude možnost se seznámit téměř se všemi. Věříme, že jsme Vás tímto úvodem do oslav alespoň trochu naladili, a budeme se těšit na setkání s Vámi na některé z připravovaných akcí. Jan Čechlovský, starosta Ivo Šulc (za přípravný výbor oslav) P. S. Prvnímu chrudimskému Jindřichovi přejeme touto cestou vše nejlepší! Takhle nějak proběhlo shromáždění při příležitosti vzniku samostatné republiky a zároveň by to takhle nějak mohlo vypadat i letos v říjnu po devadesáti letech V takovém případě bude mimo jiné vítán cyklista v dobovém oblečení. 5

6 Od uzavření letního kina za budovou Regionálního muzea už uplynul více než půlrok. Co se bude dít s opuštěným areálem stále, není úplně jasné. Je to škoda. Na onom místě by měl pulzovat život. Vždyť tak tomu bylo v Chrudimi odedávna. Plácek mezi řekou a náhonem si už v 2. polovině 19. století oblíbili chrudimští sportovní nadšenci. Ti se zde poprvé objevili díky nápadu účetního Neumayera a malíře Poslušného zřídit umělé kluziště. A že plácek ovládl čilý ruch! Odbývaly se zde koncerty, karnevaly i maškarády. Když zde bylo v roce 1898 postaveno novorenesanční křídlo Průmyslového muzea pro východní Čechy, mohli Chrudimáci po vzoru antického Řecka pěstovat vedle těla také ducha. Učitel Jan Štěrba, který působil jednu dobu i jako správce muzea, se svým vlivem zasloužil o utvoření kroužku zvaného Kytice. Ten se jako bruslařský spolek ujal péče o umělé kluziště. Ledová plocha v centru města byla i nadále mezi Za Muzeem se hrávaly filmy i tenis Na kluziště u Muzea ráda chodila i slavná chrudimská pěvkyně Marie Musilová se svým manželem doktorem Robertem Musilem (pár uprostřed). Snímek je někdy z přelomu. 19. a 20. století. Foto: SOkA Chrudim. obyvateli Chrudimi ve veliké oblibě. Dobovou atmosféru roku 1903 jednoho ze závodů zde konaných krásně zachycuje ve svých známých pamětech Jaroslav Pešek: V den závodů naplnilo se prostranství za muzeem nejen sportovci, ale i diváky nesportovci domácími i přespolními. Na závodišti vyhrávala tehdy slavná ostrostřelecká kapela pod vedením kapelníka p. Emanuela Morávka a stála na prknech postlaných slámou.... I my studenti prohlíželi jsme si vystavené ceny v klubovně a žehrali, že si je odnesou cizí, zejména Pražáci, kteří sem přijeli závodit. Jen dodám, že jednu z cen si odnesl i sám Pešek. Kuřácký stolek mu však, k jeho nelibosti, pro nízký věk vyměnili za skleněný půllitr s kovovým víčkem. V létě se za Muzeem na antuce proháněli s pálkou v ruce i milovníci hry gentlemanů tenisu. Krátce po založení tenisového odboru KC Chrudim na konci 19. století zde totiž jeho členové vybudovali Městské budovy a objekty (1) trojici pískových dvorců i s dřevěným altánem. Po odluce se starým klubem zůstal nově vzniklý SK Chrudim věrný svému stánku za Muzeem. Na plácku se scházeli nejen tenisté, ale i obdivovatelé jiného ušlechtilého sportu. Chrudimský klub fotografů amatérů si roku 1909 v dřevěné boudě bývalého kiosku s občerstvením vedle tenisových kurtů našel ideální místo pro svou temnou komoru. Místo párků a klobás v ní visely rodící se fotografie. A zase jsme u onoho propojení péče o lidského ducha i tělo. Vraťme se ale ještě ke sportu. Tenisté a bruslaři nebyli za Muzeem jediní. Útočiště zde alespoň nakrátko našli například házenkáři. Mezi lety 1919 až 1921 se pak plácek proměnil dokonce v provizorní atletický stadion. Když v polovině 50. let minulého století dostali vale vyznavači buržoazního tenisu, posunula se síť na kůlech jen o něco výše a začal se hrát volejbal. Pak za Muzeem nalezlo své místo letní kino. Uvedeno bylo do provozu na konci května Na stříbrné plátno se zde promítalo téměř padesát let. Opuštěný a chátrající areál nyní čeká na svou novou šanci. Snad se zde Chrudimáci zase budou brzy bavit, tak jako kdysi. Ivan Bergmann, kronikář města Chrudim Výročí měsíce Edvard Strass Muzeum Muzejní komplex budov (novorenesanční budova čp. 86/IV a novobarokní budova čp. 85/IV) byl postaven v letech městem Chrudim pro zdejší Průmyslové museum pro východní Čechy za K podle návrhu pražského architekta Jana Vejrycha ( ). Na realizaci jednotlivých uměleckých prací se podíleli přední pražští umělci: sochařskou výzdobu (sochu Génia tvůrčí myšlenky, sochy Vlast a Práce a sochu bohyně Pallas Athény) provedla firma bratranců Ducháčkových podle návrhu prof. Antonína Poppa ( ), malíř Theodor Hilšer ( ) vytvořil dva lunetové alegorické obrazy, dekorativní výzdobu velkého sálu provedla firma A. Riedl a spol. a malířskou výzdobu pražský malíř Josef Zahrádka. Řadu uměleckořemeslných prací zhotovili místní řemeslníci (např. zámečník Josef Káles, kameník Jan Růžička, truhlář Jan Pivrnec aj.). Původní využití obou budov doznalo v průběhu let určitých změn. Velmi záhy byl z užívání muzea vyňat především reprezentativní sál novobarokní budovy. Někdejší muzejní tržnice začala sloužit (s ohledem na svou jedinečnou akustiku) především hudebním produkcím. V současné době v muzejním komplexu budov sídlí Regionální muzeum v Chrudimi zřizované Pardubickým krajem (v budově čp. 86 a v části budovy čp. 85), většinu prostor budovy čp. 85 využívá příspěvková organizace města Chrudimská beseda a jejich menší část (mj. Novou výstavní síň) Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Praze. Pavel Kobetič Před 65 lety 28. ledna 1943 zemřel v Malé pevnosti v Terezíně advokát a odborný spisovatel JUDr. Edvard Strass. Narodil se v Chrudimi (v dnes zbořeném domě čp. 82/IV), ve svém rodném městě vystudoval gymnázium (maturoval v roce 1883) a na české univerzitě v Praze práva (na doktora práv byl povýšen v roce 1893). Po ukončení studií byl praktikantem u Krajského soudu v Chrudimi, advokátním koncipientem v Litomyšli, Praze, Telči a Chrudimi (u dr. V. Bureše) a v roce 1897 se stal advokátem v v našem městě. Dr. Strass publikoval řadu článků v regionálních novinách Chrudimský kraj o historii rodného města (o studentském a divadelním životě, sportu, krajském soudu a významných regionálních osobnostech) a v roce 1927 vydal publikaci Studentské merendy v Chrudimi. Od roku 1888 byl předsedou Spolku akademiků chrudimských, dlouhá léta jednatelem Masarykovy ligy proti tuberkulóze (původně Spolku pro potírání tuberkulózy) a členem výboru a památkového odboru Vlastivědného musea pro východní Čechy v Chrudimi (zasloužil se především o získání knihovny historika Pavla Papáčka). V době svých středoškolských studií byl redaktorem časopisu Lípa (později Čechoslavu) a zakladatelem i stejnojmenného spolku na podporu české a slovenské literatury. Pavel Kobetič 6

7 Vítání občánků 3. prosince 2007 Richard Sedlák, Kryštof Tomášek, Jana Kabešová, Tomáš Poborský, Dominik Matus, Natálie Kopecká, Nicol Říhová, Patrik Jonáš, Markéta Škapová, Magdaléna Mencová, Kateřina Horáková, Matyáš Matoušek, Jan Machytka, Oliver Spilka, Tereza Chrastinová, Ondřej Valenta a Matyáš Zdanovec. 10. prosince 2007 Daniel Švadlenka, Michal Spálenský, Denis Kosár, Libor Kosár, Karolína Čížková, Vojtěch Hanousek, Jakub Kábele, František Fiala, Viktorie Němcová, Lucie Vitáčková, Josef Horváth, Petr Ptáček, Vojtěch Čechlovský, Patrik Dostál a Anna Lichtenbergová. av Trienále ex libris Chrudim 2008 Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Chrudimi přijímá do 15. února 2008 přihlášky výtvarných umělců a tvůrců k účasti na XII. ročníku přehlídky současné tvorby českého ex libris za období let Trienále ex libris Chrudim Kontaktní adresa: Kabinet ex libris PNP, Široká č. 85, Chrudim I., tel., fax , mobil Chrudimské hudební pátky 2008 Milí přátelé posluchači hudby! V poslední době se abonentní cyklus Chrudimské hudební pátky dostal do jakési stagnace... Před časem jsem přijal nabídku ředitele Chrudimské besedy pana J. Kadeřávka a od ledna 2008 jsem se ujal dramaturgie tohoto vynikajícího a ojedinělého projektu. Budu se snažit navázat na dřívější tradici ve smyslu progresivnosti, profesionality a pestrosti dramaturgie i formy pořádání CHHP. V jarní sezóně nás čekají celkem tři orchestrální koncerty, jeden sborový a dva komorní. Hned v lednu se v Chrudimi představí (poprvé!) světové komorní sdružení dechový Afflatus kvintet, který je ve svém oboru absolutní světovou špičkou. Mj. flétnista kvinteta Roman Novotný, dnes také člen České filharmonie, pochází z našeho regionu a je bývalým žákem chrudimské ZUŠ ze třídy Petra Židka. Dovolte mi, abych jménem krásného umění pozval Vás všechny, nejširší chrudimskou veřejnost, na naše hudební pátky. Doufám, že se každý koncert stane opravdovým svátkem hudby. Do nového roku přeje vše dobré Tomáš Židek, předseda kulturní komise. DDM Chrudim Dům dětí a mládeže, Palackého 418, Chrudim, tel., fax: , Akce v lednu ledna OK florbal, ZŠ chlapci, Slatiňany 21. ledna Olympiáda v NJ, ZŠ I. A, B, II. A 23. ledna Matematická olympiáda, ZŠ Z9 29. ledna Chemická olympiáda, ZŠ D 1. února Pololetní prázdniny v DDM (výtvarná dílna, PC) V pondělí a ve středu budou pokračovat keramické kurzy. V roce 2008 všem dětem i dospělým mnoho klidných a úspěšných dní přeje kolektiv pracovníků DDM Chrudim. Ohlédnutí za první desítkou let Je to možná překvapivé, ale Chrudimský zpravodaj provází Vás, občany města Chrudimě, již deset let. V prosinci 1997 vyšlo nulté číslo a od ledna 1998 začal Chrudimský zpravodaj vycházet pravidelně v měsíčních intervalech s tím, že v letních měsících vychází jedno prázdninové dvojčíslo červenec-srpen, tedy 11 do roka. Do současnosti jste tedy do svých schránek dostali 111 výtisků tohoto radničního periodika a 1. letošní číslo, jímž otevíráme XI. ročník, je v pořadí již 112. Deset let je to dlouhá nebo krátká doba? Ohlédneme-li se letmo zpět, zdá se, jako by to bylo včera. Ale když si začneme připomínat jednotlivé události uplynulého období náhle si uvědomíme, co všechno se za tu dobu stalo a změnilo. Vždyť to tenkrát ještě bylo minulé století, ba co víc, minulé tisíciletí! Tak či onak, jedno desetiletí představuje významný časový úsek v životě jednotlivce, a tím spíš v životě radničního zpravodaje. Akce, jakými například byla loňská připomínka 150. výročí úmrtí Josefa Ressela, či 950. výročí první písemné zmínky o Chrudimi o dva roky dříve či vestavba tribuny na zimním stadiónu, jsou ještě poměrně čerstvě uložené v paměti. Jaké ale to byly milníky v životě našeho města, které se udály v prvním roce existence Chrudimského zpravodaje? Za všechny připomeňme alespoň ty nejdůležitější. Začátek roku 1998 zastihl staveniště Domu s pečovatelskou službou v Soukenické ulici ještě nepříliš vysoko nad úrovní okolního terénu. Probíhala rekonstrukce Divadla Karla Pippicha. Plán sociálních služeb a pomoci Chrudim na leden ve hodin se sejdeme v Klubu seniorů v Městském parku na Ochutnávce jídel v hodin nám v tomto roce poprvé zahraje k tanci a poslechu pan Zdeněk Škvařil se svojí skupinou na Seznamte se, prosím. 21., 22. a od 9.00 hodin začíná v Klubu seniorů v Městském parku výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou Machačovou (pouze pro přihlášené). Další setkání proběhne 28., 29. a Kavárničky: ve hodin si zpříjemníme odpoledne v Domech s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů ve hodin si posedíme při kávě v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského. V červnu roku 1998 byla podepsána druhá partnerská smlouva mezi Chrudimí a nizozemským Ede. V srpnu Rada města rozhodla o přestavbě dosluhujícího letního koupaliště na moderní areál vodních radovánek vybavený nerezovými bazény. Za pomoci odborníků z partnerského Ede byla zahájena revitalizace náhonu. Zrekonstruované Divadlo Karla Pippicha se v říjnu dočkalo slavnostního znovuotevření. V listopadu se konaly volby do Zastupitelstva města. Starostou se stal Ing. Ladislav Libý, který na nejvyšším postu ve městě vystřídal Ing. Jiřího Nového. V prosinci roku 1998 byl otevřen Sběrný dvůr. Vzpomínáte? To byl velmi stručný přehled nejdůležitějších událostí, o kterých Vás Chrudimský zpravodaj ve svých počátcích informoval. Byly to nesmělé začátky, kdy jsme teprve hledali formu a obsah tohoto informačního média. Jsme rádi, že za uplynulých 10 let se Chrudimský zpravodaj stal vyhledávanou tiskovinou a že jej považujete za důležitý zdroj informací o životě ve svém městě, jak potvrdil nedávný průzkum. Budeme se i nadále snažit, abychom Vás informovali objektivně, včas a správně. A pokud se vyskytne nějaká chyba, věřte, že nás to velice mrzí. Chyby by se dít neměly. Jenomže chybovat je lidské a informačních šumů kolem nás je mnohdy přespříliš. Hovoří se o tiskařských šotcích. Žádní šotkové samozřejmě neexistují, ale pravda je, že tiskové chyby se dokáží chovat šotkovsky poťouchle a třebaže byly mnohdy již i opraveny, dokáží se přesto prosadit až do výsledného tisku. Spoléháme proto na Vaši velkorysost a toleranci a věříme, že zůstanete našimi věrnými čtenáři i nadále. Vaše redakce Výročí ZUŠ J. N. Filcíka v Chrasti Základní umělecká škola J. N. Filcíka v Chrasti v roce 2008 oslaví 40. výročí od svého založení. V rámci oslav připravujeme řadu akcí. Zveme všechny bývalé žáky i pedagogy a ostatní příznivce školy na první dvě významné akce ve středu 16. ledna od 17 hodin se uskuteční koncert učitelů v sále ZUŠ na náměstí v Chrasti. V sobotu 2. února proběhne reprezentační ples ZUŠ v chrastecké sokolovně. U příležitosti výročí chystáme vydání almanachu, který bude možno si zakoupit. Mgr. Martina Ptáčníková, přípravný výbor oslav 7

8 V souvislosti se zahájením stavby hospice v Chrudimi se nás lidé ze všech stran a z různých důvodů ptají na aktuální situaci i výhled do budoucna. Následující text je výčtem nejčastějších dotazů a našich odpovědí. Kdy bude stavba zahájena a jak dlouho potrvá? Slavnostní symbolické zahájení stavby proběhlo v úvodu koncertu pro hospic v Sukově síni Konzervatoře v Pardubicích v hodin. Podle Smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby firmou VCES a. s. by měla být stavba dokončena během 16 měsíců, tj. v dubnu Provoz hospice by měl být zahájen ještě v první polovině roku Jaká je cena stavby hospice a jak je zajištěno její financování? Konečná cena stavby je 83,6 mil. Kč, z toho 20 mil. Kč tvoří dotace Pardubického kraje, 5 mil. Kč dotace Statutárního města Pardubic a 5 mil. Kč dotace města Chrudimi. Ze státního rozpočtu na r a 2008 bylo vyčleněno na hospic v Chrudimi 38,45 mil. Kč. Zbylých 18 %, tj. 15,2 mil. Kč, je na našem sdružení. Na účtu máme nyní více než 4 mil. Kč, 11 mil. Kč chybí tuto částku musíme zajistit v době stavby. Odkud chcete získat zbylých 11 mil. Kč? Pokračuje veřejná sbírka. V době, kdy jsme nemohli nikomu zaručit, že hospic skutečně postavíme (přidělení dotací, které tvoří podstatnou část financování stavby, nezáleželo na nás), jsme sami zajistili průměrně 1 mil. Kč ročně. Letos jsme získali od dárců už téměř 1,2 mil. Kč, z toho více než polovinu během posledních šesti týdnů. Doufáme, že v době stavby hospice se přidají i další sponzoři řada firem, které jsme v minulých letech oslovili, vyčkávala se svou pomocí na dobu skutečné realizace stavby. Pokusíme se zajistit sponzorskou pomoc u některých subdodavatelů stavby, u firem, které mohou nabídnout materiál na stavbu případně pomohou při vybavení interiéru. Oslovujeme i bohaté sponzory mimo region Pardubického kraje. Hledáme finanční pomoc u nadací, žádáme o granty z různých institucí, včetně evropských sociálních fondů. Spoléháme i na pomoc obcí a měst v regionu vždyť hospic stavíme pro obyvatele Pardubického kraje, ne pro sebe. Jistě se uskuteční i další benefiční akce koncerty apod. S pardubickým zastupitelem Františkem Brendlem připravujeme plošnou kampaň, ve které chceme oslovit skutečně všechny obyvatele kraje informací o hospici a současně požádat o finanční příspěvek prostřednictvím dárcovských SMS. Zvažujeme účast v příštích Adventních koncertech v České televizi. Kdo všechno se podílí na činnosti sdružení kromě vlastních členů? Za dobu necelých pěti let od našeho založení se mnoho změnilo. Máme své spojence v různých institucích a řadu činností jsme schopni díky těmto lidem zajistit telefonicky. Většinu kontaktů Hospic Chrudim s politiky, kteří byli a jsou prostředníky při získání dotací, zajišťuje radní Pardubického kraje Miloslav Macela, jeho pomoc našemu sdružení je nedocenitelná. Stejně jako spolupráce s JUDr. Hanou Horákovou bez její nezištné právní pomoci bychom se zvláště v těchto dnech neobešli. Na Městském úřadu v Chrudimi jsme našli velkou oporu v Ing. Haně Luptákové. Zařizuje za nás většinu formalit okolo státních dotací. Kdo se pohybuje v této oblasti, ví, kolik je s tím práce a starostí. Rovněž místostarosta Roman Málek nám schopností promptně zařídit všechny nutné záležitosti s chrudimským Městským úřadem i vlastními spontánními aktivitami velmi pomáhá. Máme svou spojku na Magistrátu Pardubic Ing. Ivanu Liedermanovou. I ona za nás zařídí prakticky všechno potřebné v jednáních s představiteli Pardubic a s úřady Magistrátu. Máme dobré zkušenosti s Českým rozhlasem Pardubice a jsme vděčni za trvalý zájem Deníku Chrudimska o naše aktivity. Jak se připravujete na vlastní provoz hospice? Paralelně s činností investora stavby samozřejmě promýšlíme budoucí provoz. Navštívili jsme opakovaně v těchto týdnech stávající hospice u nás (v Ostravě, Prachaticích, Červeném Kostelci), jako hosté partnerského města Chrudimi Ede jsme byli na konci září pozváni do několika holandských hospiců, jsme ve stálém kontaktu s hospicem v Litoměřicích a v Brně odtud čerpáme zkušenosti. Hledáme budoucí zaměstnance, především zdravotníky. Začali jsme komunikovat s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Zajímáme se o připravované změny ve financování hospicové péče, sledujeme reformy ve zdravotnictví i v oblasti sociální péče, které rovněž ovlivní budoucí provoz. A není v souvislosti se změnami ve zdravotnictví hospic přepychem, na který stejně nebudou peníze? Hospic je a bude součástí základní sítě zdravotnických zařízení, 5 hospicových lůžek na obyvatel je minimální požadavek k zachování lidských práv nevyléčitelně nemocných a umírajících, tak jak jej doporučuje usnesení Rady Evropy o hospicové péči. Na toto téma proběhl v tomto týdnu seminář tisková konference ministryně Džamily Stehlíkové, ministra Tomáše Julínka a představitelů hospicového hnutí u nás. A navíc: k rozvoji domácí hospicové péče, po které se dnes všude volá, je existence lůžkového hospice jako nezbytného zázemí nutná. V zemích s podobným sociálně zdravotnickým systémem jako u nás (např. v Holandsku) je hospicová péče zdravotními pojišťovnami plně hrazena je považována za základní péči. Předpokládáme, že podobný vývoj čeká i naše zdravotnictví. MUDr. Marie Blažková a MUDr. Jiří Košťál, občanské sdružení Smíření Novoroční běh Chrudimí V prosincovém čísle jsme již informovali o Novoročním běhu, proto nyní jen připomínáme, že 1. 1edna 2008 v hodin bude v Chrudimi od Divadla Karla Pippicha odstartován 29. ročník tohoto již tradičního sportovního klání, které se letos koná pod záštitou starosty města Chrudim Jana Čechlovského. Touto akcí Klub rekreačních běžců vzdává hold svému bývalému předsedovi, významnému sportovci a občanu Chrudimi JUDr. Josefovi Poupětovi. Trať měří 4 kilometry, vede podél Chrudimky, po Kopanici a přes střed města zpět k Divadlu. Děti a ti, kdo si po Silvestru nevěří, se mo hou proběhnout v nesoutěžním běhu na 1 kilometr a vykonat tak něco pozitivního pro své zdraví po vánočních a silvestrovských oslavách. Prezentace začíná ve hodin, šatna je k dispozici v restauraci hotelu Alfa, kde proběhne i vyhlášení výsledků. Startovné činí 20 Kč netýká se nesoutěžního běhu. Nové výstavy v Muzeu loutkářských kultur Muzeum bude pro veřejnost od 1. do 23. ledna z technických důvodů uzavřeno. V té době nahradíme staré roční výstavy a třemi novými. První z nich bude věnovaná jednomu z nejznámějších českých profesionálních loutkových divadel Divadlu Drak z Hradce Králové, které v roce 2008 oslaví 50 let své existence. Výstava by měla představit alespoň některé z nejslavnějších inscenací z celé historie Draku. Další výstavou bude portrét slovenské výtvarnice Hany Cigánové. Prof. Anna (Hana) Cigánová je renomovanou, mezinárodně uznávanou osobností slovenského divadelního umění. Spolupracuje i s řadou českých činoherních i loutkových divadel a také ukázky z této oblasti její tvorby výstava zahrne. Do třetice navážeme na naši loňskou výstavu nazvanou Z nových přírůstků muzejních sbírek a představíme další část loutek a jiných předmětů získaných do sbírek po roce Nové celoroční výstavy otevřeme vernisáží ve středu 23. ledna v 17 hodin současně s novou krátkodobou výstavou v galerii muzea, která nese název Dřevěné hračky-nehračky Václava Kubáta a v níž budou hračky nejen na koukání, ale také na hraní. O kulturní program vernisáže se postarají herci z Divadla Drak. Všechny zájemce srdečně zveme! Alena Exnarová, ředitelka Muzea loutkářských kultur 8

9 KČT Chrudim Vejšlapy v lednu 2008 Úterý Výstup na Kunětickou horu (12 km) Sraz v 8.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.30 hod. Vedoucí: G. Hoffmannová a spol., tel Čtvrtek Valná hromada KČT odbor Chrudim v restauraci Muzeum od hod. Sobota Chrudim Pardubice podél Chrudimky I. část (16 km) Sraz v 8.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v 8.10 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi, tel Čtvrtek Kukátko od hod. v restauraci Bowling Sobota Chrast Rosice Blansko Hrochův Týnec (13 km) Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.00 hod. Vedoucí: S. Kučera, J. Jahnický, tel Středa Sruby Slatina Choceň (9 km) Sraz v 8.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.30 hod. Vedoucí: H. Rýzová, J. Slaninová, tel Sobota Kutná Hora prohlídka (10 nebo 12 km) Sraz v 7.10 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.24 hod. Vedoucí: R. Vališová, P. Šídlo, tel Sobota Litomyšl Růžový palouček Cerekvice nad Loučnou (15 km) Sraz v 7.00 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 7.20 hod. Vedoucí: S. Kučera, P. Nečina, tel Zveme mezi nás nejen naše členy, ale i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Bližší informace ve vývěskách nebo u J. Jahnického, tel , u P. Šídla, tel , nebo na Od platí nový jízdní řád změna vyhrazena! Jiří Jahnický, předseda klubu Lyžaři, opět na hory levně autobusem od 12. ledna 2008 každou sobotu! Přihlášky v obchodě ETS ve Fibichově ul. vedle polikliniky u p. Kašpárkové, tel ( hod.). Podrobnosti na Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. út. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 2. st Muži 3. čt Ženy 4. pá Spol. 5. so Spol. 6. ne Spol. 7. po Muži 8. út Ženy 9. st Muži 10. čt Ženy 11. pá Spol. 12. so Spol. 13. ne Spol. 14. po Muži 15. út Ženy 16. st Muži 17. čt Ženy 18. pá Spol. 19. so Spol. 20. ne Spol. 21. po Muži 22. út Ženy 23. st Muži 24. čt Ženy 25. pá Spol. 26. so Spol. 27. ne Spol. 28. po Muži 29. út Ženy 30. st Muži 31. čt Ženy Pozn: Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Dne bude v krytém plaveckém bazénu zavřeno. Utkání basketbalu hraná v lednu 2008 ve sportovní hale TJ SOKOL Chrudim Východočeská liga mužů den datum hodina domácí tým soupeř sobota TJ Sokol BC Darren Chrudim TJ Jiskra Hořice neděle TJ Sokol BC Darren Chrudim TJ Jiskra Nový Bydžov Junioři U 18 dorostenecká liga den datum hodina domácí tým soupeř sobota TJ Sokol BC Darren Chrudim TJ Sokol Karviná neděle TJ Sokol BC Darren Chrudim BK Snakes Ostrava Oblastní přebor žáků U 14 den datum hodina domácí tým soupeř sobota TJ Sokol BC Darren Chrudim TJ Jiskra Ústí nad Orlicí a Oddíl basketbalu provádí nábor talentovaných chlapců ročníků Tréninky se konají v úterý a čtvrtek hod. ve sportovní hale v Chrudimi. Více informací naleznete na Hokejová utkání A mužstva HC Chrudim Po odehrání dvaadvaceti kol, tedy po zápase , kdy se utkají HC Sršni Kutná Hora vs. HC Chrudim, přijde na řadu systém sudá-lichá. Ve skupině STŘED a ZÁPAD se týmy střetnou křížem. Mužstva na lichých pozicích ve skupině STŘED, kam patří HC Chrudim, se postaví proti týmům na sudých místech ve skupině ZÁPAD. Analogicky budou určeny i dvojice v případě mužstev na sudých místech ve skupině STŘED a lichých místech skupiny ZÁPAD. Tabulky se však budou i nadále počítat každé skupině zvlášť. Dohromady tak každý z týmů odehraje dalších 12 zápasů (6 domácích utkání). Prakticky to pro chrudimský celek znamená, že v lednu nastoupí k šesti utkáním, z toho ke třem na domácím hřišti: V sobotu , ve středu a v sobotu , pokud bude HC Chrudim na SUDÉM místě po odehrání 22 kol. Nebo v sobotu , v sobotu a ve středu , pokud se HC Chrudim umístí na LICHÉ pozici po 22. kole. Bližší informace o hracím systému II. NHL v sezóně 2007/2008 najdete na cz/index.php?lng=cz&webid=244&view=clanek&id=

10 Po uzávěrce: Otevření Městského parku Sérií snímků přibližujeme slavností otevření zrekonstruovaného Městského parku, které se uskutečnilo 18. prosince 2007 za účasti představitelů města Jana Čechlovského, Petra Řezníčka a Pavla Kobetiče, poslance PSP ČR Ladislava Libého, zástupců generálního dodavatele firmy COLAS CZ a. s., hlavního architekta, projektantů, vedoucích pracovníků Městského úřadu Chrudim a dalších hostí. Úvodní slovo pronesl starosta Jan Čechlovský a místostarosta Petr Řezníček. Slavnostní přestřižení pásky společně provedli (zleva) Jan Čechlovský, Ladislav Libý, Ladislav Švadlenka (stavbyvedoucí COLAS CZ a. s.) a Petr Řezníček Zimní nálada v nově otevřeném parku č. 1/2008 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Ivan Slejška. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Vademecum chrudimské kultury je kompletně připravována Chrudimskou besedou. Tato příloha není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava a tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1 x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 5. prosince

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim,

Více

Nový systém informování o veřejných zakázkách

Nový systém informování o veřejných zakázkách X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz BŘEZEN 2007 Nový systém informování o veřejných zakázkách Rada města Chrudimi zavádí v novele Směrnice o veřejných zakázkách nový systém informování o veřejných zakázkách.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Kronika města Chrudim za rok 2007

Kronika města Chrudim za rok 2007 Kronika města Chrudim za rok 2007 OBSAH ÚVOD 11 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 16 Zastupitelstvo města 16 Rada města 16 Výbory zastupitelstva města 17 Komise rady města 17 Osadní výbory 22 Městský architekt 22 Působnost

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

Vysokomýtský zpravodaj

Vysokomýtský zpravodaj Vysokomýtský zpravodaj duben 2011 od 8.30 do 16.00 na nám stí P emysla Otakara II. stromy žijí dál d evosochání z kmen lip pokácených v Litomyšlské ulici stavby z vrbového proutí separace a recyklace odpad

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více