S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a 8. schůze /8Z/2011 bere na vědomí - rezignaci Mgr. Evy Štauderové na dlouhodobě uvolněnou členku Zastupitelstva města Zlína ve funkci 1. náměstkyně primátora ke dni , - rezignaci Mgr. Pavla Jungmanna na funkci neuvolněného člena Rady města Zlína ke dni ; volí - dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva města Zlína ve funkci náměstka: 1. náměstek primátora Jiří Kadeřábek s účinností ke dni , - neuvolněného člena Rady města Zlína: Josef Novák s účinností ke dni , A) Vyplácení měsíční odměny ve výši stanovené usnesením Zastupitelstva města Zlína č. 7/ust.Z/2010 ze dne , tj. v její maximální možné výši: 1. náhradníkům, kteří již nastoupili na uprázdněný mandát a vykonávají funkci neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína, a to s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení; 2. náhradníkům, kteří nastoupí na uprázdněný mandát a budou vykonávat funkci neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína, a to s účinností ode dne složení slibu zastupitele; 3. nově zvoleným neuvolněným členům Rady města Zlína, a to s účinností ode dne zvolení do této funkce; 4. členům Rady města Zlína, kteří se vzdali uvolněné funkce a nadále vykonávají funkci neuvolněného člena Rady města Zlína nebo neuvolněného - 1 -

2 člena Zastupitelstva města Zlína, a to s účinností od prvního dne následujícího po dni, ke kterému se vzdali uvolněné funkce; B) Paušální částku ve výši 150 Kč/hod., která se použije pro výpočet náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Zlína, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, a to pro kalendářní rok /8Z/2011 3/8Z/2011 4/8Z/2011 5/8Z/2011 6/8Z/2011 bere na vědomí přehled významných aktivit a jednání členů Rady města Zlína za období od do bere na vědomí - rozpočtové opatření č. 24/2011, tabulka č. 1 10, - rozpočtové opatření č. 25/2011, tabulka č. 1 16, - rozpočtové opatření č. 26/2011, tabulka č. 1 9, - rozpočtové opatření č. 27/2011, tabulka č rozpočtové opatření č. 28/2011 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2011 dle přiložených tabulek změnu Zakladatelské listiny obchodní společnosti Správa domů Zlín, spol. s r.o., IČ: , kterou se mění a doplňují kompetence jednatele a dále dochází ke změně sídla. 1) návrh na odvolání zástupců statutárního města Zlína z orgánů obchodních společností následovně: a) Technické služby Zlín, s.r.o., IČ: jednatel: dozorčí rada: Petr Bartoš Radek Majc Vojtěch Jelínek b) Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., IČ: jednatel: Rudolf Chmelař c) PSG Zlín, s.r.o., IČ: dozorčí rada: Ing. Aleš Přecechtěl - 2 -

3 2) návrh zástupců statutárního města Zlína do orgánů obchodních společností následovně: a) Technické služby Zlín, s.r.o., IČ: jednatel: dozorčí rada: Radek Majc Josef Novák Mgr. Mojmír Jurák b) Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o., IČ: jednatel: Jiří Kadeřábek c) PSG Zlín, s.r.o., IČ: dozorčí rada: Ing. Jan Štětkář ukládá zástupcům statutárního města Zlína ve statutárních orgánech těchto obchodních společností tyto změny prosadit. 7/8Z/2011 8/8Z/2011 9/8Z/2011 "Plán odpadového hospodářství statutárního města Zlína na období let " - vyhrazení si pravomoci dle 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby, mezi statutárním městem Zlínem, IČ , a Dopravní společností Zlín- Otrokovice, s.r.o., IČ , sídlem Podvesná XVII/3833, Zlín, dle přílohy, - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Zlína a o kompenzaci za tyto služby mezi statutárním městem Zlínem, IČ , a Dopravní společností Zlín- Otrokovice, s.r.o., IČ , sídlem Podvesná XVII/3833, Zlín, dle přílohy. bere na vědomí projektový záměr a podání žádosti o dotaci na projekt: "Napojení vyrozumívacích a varovacích systémů Zlín", součásti integrovaného projektu Zlínského kraje "Informační, výstražný a varovací systém Zlínského kraje", dále jen "IVVS ZK", Smlouvu o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK mezi statutárním městem Zlínem se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ a Zlínským krajem se sídlem tř. T. Bati 21, Zlín a - 3 -

4 dalšími obcemi s rozšířenou působností ve Zlínském kraji, dle Přílohy č.1 tohoto usnesení a pověřuje Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem Smlouvy o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK. 10/8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/2011 zamítá převzetí majetku zanechaného zůstavitelem ***, zemřelým dne ve Zlíně, a to: - pistole samonabíjecí Walther, ráže 9 mm Luger, v. č , - pistole samonabíjecí, Česká Zbrojovka, ráže 7,65 Browning, v. č , - práva a povinnosti k účtu ČSOB konto, na jméno zůstavitele, který je veden u Československé obchodní banky, a.s., se zůstatkem Kč 53,-- ke dni úmrtí, dle 175h odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož soud může majetek nepatrné hodnoty zanechaný zůstavitelem vydat tomu, kdo se postaral o pohřeb zůstavitele. ruší část usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne , čj. 14/14Z/2008, ve znění: koupi části pozemku pův. p.č. 1000/15 /dle GP označen jako p.č. 1000/16/ k.ú. Zlín o výměře 1437 m2 z vlastnictví České republiky příslušnost k hospodaření s majetkem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, IČ do vlastnictví statutárního města Zlína za cenu dle znaleckého posudku pro výstavbu společenského a obchodního centra na ul. Březnická, uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín jako kupujícím a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČ: jako prodávajícím, dle přílohy pověřuje MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem smlouvy koupi části pozemku p.č.st k.ú. Zlín o výměře do 25 m2 dle geometrického zaměření od vlastníků bytových jednotek v domě na pozemku st.p.č k.ú. Zlín do vlastnictví statutárního města Zlína pro majetkoprávní vypořádání ve výši dle CMZ, tj. 2500,-Kč/m2 prodej zastavěné části pozemku p.č. 3124/10 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby půldomku pro *** ve výši dle CMZ, tj. 1100,- Kč/m2-4 -

5 14/8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/2011 prodej pozemku p.č. 316/2 k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře 590 m2 pro *** pro scelení pozemků ve výši 550,- Kč/m2 prodej zastavěné části pozemku p.č. 590/29 k.ú. Mladcová o výměře 10 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby domu pro *** ve výši dle CMZ tj. 700,- Kč/m2 a s podmínkou zachování šíře chodníku minimálně 1,2 m prodej zastavěné části pozemku p.č. 980/30 k.ú. Zlín o výměře 26 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby domu pro *** ve výši dle CMZ tj. 1150,- Kč/m2 změnu (rozšíření) kupujícího zastavěné části pozemku 972/41 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 po kolaudaci přístavby k objektu byt. domu z *** na *** ve výši dle CMZ, tj. 780,-Kč/m2 prodej zastavěné části pozemku p.č. 972/41 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby půldomku pro *** ve výši dle CMZ tj.1100,- Kč/m2 prodej zastavěné části pozemku p.č. 3124/6 k.ú. Zlín o výměře 30 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby půldomku pro *** ve výši dle CMZ tj.1100,- Kč/m2 zamítá prodej pozemku p.č. 2092/3 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 124 m2 pro *** pro rozšíření pozemku zamítá prodej části pozemku p.č. 1593/29 k.ú. Zlín o výměře do 95 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro příjezd a odvodnění stékající vody u RD - 5 -

6 22/8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/2011 zamítá prodej částí pozemků p.č. 909/8 o výměře do 152 m2 a p.č. 1868/1 o výměře do 14 m2 k.ú. Malenovice u Zlína dle geometrického zaměření pro *** pro zeleň, chodník a parkování u domu prodej části pozemku p.č. 561/5 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře do 133 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro zahradu u RD ve výši 1046,- Kč/m2 prominutí smluvní pokuty ve výši ,00 Kč z neuhrazeného nájemného za nájem pozemků p.č. st a p.č. st. 7659, k.ú. Zlín, za dlužníkem ***. sjednání splátkového kalendáře delšího 18 měsíců panu *** ke splácení dlužného nájemného za užívání nebytových prostor za období červenec - říjen 2009, ve výši ,00 Kč po 500,00 Kč/měsíc po dobu 54 měsíců, pod ztrátou výhody splátek. a) sjednání splátkového kalendáře paní *** ke splácení celkového dluhu ve výši ,- Kč po 500,- Kč/měsíc po dobu 44 měsíců a při řádném dodržování splátkového kalendáře prodlužování nájemní smlouvy vždy o ½ roku; b) sjednání splátkového kalendáře manželům *** ke splácení celkového dluhu ve výši ,- Kč po 1 000,- Kč/měsíc po dobu 85 měsíců. 27/8Z/ /8Z/2011 sjednání splátkového kalendáře delšího 18 měsíců paní *** ke splácení vyúčtování otopu za rok 2010 ve výši ,- Kč po 500,- Kč/měsíc po dobu 49 měsíců. prominutí pohledávky za dlužníkem *** - pohledávka z nájmu bytu ,00 Kč - 6 -

7 29/8Z/2011 a) prodej bytové jednotky 2 + kk, č o podlahové ploše 56,54 m², v domě čp. 1024, Vysoká, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 56/224 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 56/224 na pozemku p. č. st o výměře 132 m2 dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. *** nabídka: ,-- Kč 2. EURO CONCEPT, s.r.o. Podhradská 400, Luhačovice nabídka: ,-- Kč b) prodej bytové jednotky 2 + 1, č o podlahové ploše 45,3 m², v domě čp. 3716, Benešovo nábřeží, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 453/35958 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 453/35958 na pozemku p. č. st o výměře 948 m2 dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. AAA Realitní fond, a.s., Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, nabídka: ,-- Kč 2. *** nabídka: ,-- Kč 3. *** nabídka: ,-- Kč c) prodej bytové jednotky 3 + 1, č o podlahové ploše 79,7 m², v domě čp. 3716, Benešovo nábřeží, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 797/35958 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 797/35958 na pozemku p. č. st o výměře 948 m2 dle nabídnuté kupní v tomto pořadí: 1. *** nabídka: ,-- Kč 2. EURO CONCEPT, s.r.o. Podhradská 400, Luhačovice nabídka: ,-- Kč 30/8Z/2011 a) prodej bytové jednotky 2 + kk, č o podlahové ploše 59,55 m², v domě čp. 978, Mostní, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 248/1000 na společných částech domu čp. 978 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 248/1000 na pozemku p. č. st o výměře 131 m2 dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,-- Kč b) prodej bytové jednotky 2 + kk, č o podlahové ploše 57,64 m², v domě čp. 1012, tř. Tomáše Bati, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5764/22912 na společných částech domu čp spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5764/22912 na - 7 -

8 pozemku p. č. st o výměře 133 m2, dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,-- Kč c) prodej bytové jednotky 3 + 1, č o podlahové ploše 82,00 m², v domě čp. 1636, Lipová, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 82/164 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 82/164 na pozemku p. č. st o výměře 78 m2 dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,-- Kč d) prodej bytové jednotky 3 + 1, č o podlahové ploše 82,00 m², v domě čp. 1636, Lipová, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 82/164 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 82/164 na pozemku p. č. st o výměře 78 m2 dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: - *** nabídka: ,-- Kč - *** nabídka: ,-- Kč 31/8Z/ /8Z/2011 prodej rodinného domu čp. 6386, Dolní, Zlín, v k. ú. Zlín paní ***dle tabulky. zrušuje usnesení č. 70/7Z/2011 Zastupitelstva města Zlína ze dne , na prodej domu čp. 193, na pozemku p. č. st. 338 a pozemků p. č. st. 338 výměře 172 m2 a p. č. 162/2 (zahrada)o výměře 717 m2, v k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,-- Kč prodej domu čp. 193, na pozemku p. č. st. 338 a pozemků p. č. st. 338 výměře 172 m2 a p. č. 162/2 (zahrada)o výměře 717 m2, v k. ú. Kostelec u Zlína, obec Zlín dle nabídnuté kupní ceny zájemcům: - *** nabídka: ,-- Kč 33/8Z/2011 zamítá prodej garáže včetně pozemku v k.ú. Zlín, ulice Dlouhá, na parcele st. 203/3 panu ***, za částku ve výši ,- Kč

9 34/8Z/2011 a) sloučení Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizace, se sídlem Zlín, Štefánikova 2514, , IČ , a Školní jídelny Zlín, Hradská 5189, příspěvkové organizace, se sídlem Zlín, Hradská 5189, PSČ , IČ , a to k s tím, že činnost školní jídelny, kterou nyní vykonává Školní jídelna Zlín, Hradská 5189, příspěvková organizace, bude vykonávat Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace, IČ ; b) převod veškerých práv, povinností, majetku, pohledávek a závazků včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů vzniklých do Školní jídelny Zlín, Hradská 5189, příspěvkové organizace na Základní školu Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkovou organizaci, se sídlem Zlín, Štefánikova 2514, PSČ , IČ ; c) zrušení Školní jídelny Zlín, Hradská 5189, příspěvkové organizace, se sídlem Zlín, Hradská 5189, PSČ , IČ , po vypořádání všech pohledávek a závazků pověřuje Ing. Alenu Zubalíkovou, náměstkyni primátora, všemi potřebnými kroky souvisejícími s realizací sloučení Základní školy Zlín, Štefánikova 2514, příspěvkové organizace, se sídlem Zlín, Štefánikova 2514, PSČ , IČ a Školní jídelny Zlín, Hradská 5189, příspěvkové organizace, se sídlem Zlín, Hradská 5189, PSČ , IČ /8Z/ /8Z/2011 změnu jmenovitého složení Komise místní části Kostelec a Kudlov dle důvodové zprávy a bere na vědomí změnu jmenovitého složení Komise místní části Lužkovice, Příluky a Salaš dle důvodové zprávy. zrušuje usnesení Zastupitelstva města Zlína č. 18/16Z/2008 ze dne , kterým byl schválena PRAVIDLA pro poskytování a vyúčtování neinvestičních dotací z Kulturního fondu města Zlína aktualizaci PRAVIDEL pro poskytování a vyúčtování neinvestičních dotací z Kulturního fondu města Zlína 37/8Z/2011 přidělení dotace z Kulturního fondu města Zlína pro žadatele: MALÁ SCÉNA Zlín (IČ: ), ,00 Kč, Nájemné prostor k pravidelné činnosti a služby s tím související na rok

10 uzavření dodatku č. 1/11 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Kulturního fondu města Zlína č ze dne mezi statutárním městem Zlínem (IČ: )a MALOU SCÉNOU Zlín (IČ: ), jejímž předmětem je přidělení ,00 Kč, Nájemné prostor k pravidelné činnosti a služby s tím související na rok /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/ /8Z/2011 zamítá poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na rok 2011 pro žadatele Zlínský plavecký klub, IČ: , na akci Preventivní zdravotní prohlídky ve výši ,00 Kč. poskytnutí dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ žadatele: Sdružení Útulek pro zvířata v nouzi Vršava, Pod Vrškem 6422, Zlín, IČ: , ,00 Kč, pořad "Němé tváře" poskytnutí dotace z Ekofondu z prostředků OŽPaZ žadatele: Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Zlín, Javorová, 4519, Zlín, IČ: , ,00 Kč, nákup léčiv poskytnutí dotace z Ekofondu z prostředků OMZ pro žadatele: Charita Zlín, Burešov 4886, Zlín, IČ: , ,00 Kč, zřizování dětských hřišť odstupující 1. náměstkyni Mgr. Evu Štauderovou, ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu Zlína, tj. s Magistrátem města Zlína, oddělením územního plánování ve smyslu ust. 53 odst.1 a odst.3 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, do konce roku 2011 bere na vědomí podání žádostí statutárního města Zlína o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí na projekty "Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, Mikoláše Alše 558" a "Zlepšení tepelně technických vlastností budov Základní školy Zlín, Komenského II - Havlíčkovo nábřeží 2567" zajištění vlastních zdrojů na financování celkových nákladů projektu, na které nebude poskytnuta podpora z Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí nebo Státního rozpočtu

11 44/8Z/ /8Z/ /8Z/2011 výkup části o výměře do 60 m2 pozemku p. č. 135 trvalý travní porost v obci Zlín, k.ú. Kudlov, od ***, za kupní cenu ve výši 558,-- Kč/m2. změnu jmenovitého složení Komise místní části Lužkovice dle důvodové zprávy zrušuje s účinností ke dni usnesení Zastupitelstva města Zlína č. j. 9/ust.Z/2010 ze dne , na základě kterého byly delegovány kompetence na náměstky primátora, - s účinností ke dni delegování kompetencí na náměstky primátora podle ust. 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), takto: 1. náměstek primátora Jiří Kadeřábek oblast územního plánování a architektury oblast dopravy oblast stavební průmyslové zóny oblast regionálního rozvoje správa majetkových účastí v obchodních společnostech a neziskových organizacích - konzultační činnost pro 2. náměstka primátora, pověřeného správou majetkových účastí v obchodních společnostech a neziskových organizacích protikorupční politika a protikorupční opatření - konzultační činnost pro 2. náměstka primátora, pověřeného protikorupční politikou a protikorupčními opatřeními 2. náměstek primátora - neuvolněný člen RMZ Mgr. Aleš Dufek správa majetkových účastí v obchodních společnostech a neziskových organizacích protikorupční politika a protikorupční opatření oblast správy majetku zdravé město a agenda 21 Městská policie Zlín, Integrovaný záchranný systém konzultační činnost pro náměstka primátora, pověřeného řízením Městské policie Zlín oblast cestovního ruchu konzultační činnost pro náměstka primátora, pověřeného řízením oblasti cestovního ruchu

12 oblast informatiky konzultační činnost pro náměstka primátora, pověřeného řízením informatiky náměstek primátora Ondřej Běták řízení Městské policie Zlín, Integrovaný záchranný systém bezpečnost a krizové řízení oblast bydlení oblast mládeže, tělovýchovy a sportu oblast loterií a jiných podobných her oblast zásobování vodou, teplem a jinými druhy energií oblast správy majetku konzultační činnost pro 2. náměstka primátora, pověřeného řízením správy majetku správa obchodního podílu ve společnosti PSG Zlín,s.r.o. - konzultační činnost pro primátora náměstek primátora Mgr. Miroslav Kašný oblast sociálních věcí oblast církví oblast zdravotnictví a péče o zdravotně postižené oblast kultury oblast strategického rozvoje a oblast dotací oblast záležitostí EU oblast majetkových účastí města v neziskových organizacích Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s., Městské divadlo Zlín Kongresové centrum Zlín národnostní menšiny oblast památkové péče náměstek primátora RNDr. Bedřich Landsfeld oblast ekonomiky oblast tvorby ekonomických koncepcí, oblast finančního, ekonomického a investičního plánování oblast financí financování rozpočtu v oblasti kapitálových příjmů a cizích zdrojů mimo dotací oblast bankovních produktů a jejich optimalizace oblast rozpočtu a controllingu oblast životního prostředí oblast městské zeleně oblast majetkové účasti města v příspěvkové organizaci ZOO a Zámek Zlín Lešná

13 náměstkyně primátora Ing. Alena Zubalíková oblast školství oblast informatiky oblast cestovního ruchu spolupráce s UTB konzultační činnost pro primátora zdravé město a agenda 21 konzultační činnost pro 2. náměstka primátora, pověřeného řízením zdravého města a agendy 21 oblast majetkových účastí města v neziskových organizacích Filharmonie Bohuslava Martinů o.p.s., Městské divadlo Zlín - konzultační činnost pro náměstka primátora, pověřeného řízením této oblasti Kongresové centrum Zlín - konzultační činnost pro náměstka primátora, pověřeného řízením této oblasti Ve výše uvedených kompetencích zastupují příslušní náměstci primátora statutární město Zlín navenek. V době nepřítomnosti primátora nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci, jedná namísto něj a rozhoduje ve všech věcech, které jsou jinak svěřeny primátorovi, kterýkoli z náměstků, kterého primátor určí. V době nepřítomnosti náměstků primátora nebo v době, kdy náměstci primátora nevykonávají svou funkci, se tito zastupují navzájem na základě pověření příslušného nepřítomného náměstka; pokud takovéto pověření není uděleno nebo pokud náměstek, jemuž bylo pověření uděleno, není přítomen, jedná v rámci jeho kompetencí primátor nebo kterýkoli z náměstků primátora, kterého primátor určí. Náměstci primátora spolupracují zejména s následujícími útvary Magistrátu města Zlína a příspěvkovými organizacemi města: Jiří Kadeřábek Odbor stavebních a dopravních řízení Odbor realizace investičních akcí Odbor ekonomiky a majetku oddělení koordinace projektů oddělení územního plánování oddělení urbanismu a architektů Mgr. Aleš Dufek Odbor ekonomiky a majetku Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení krizového řízení a obrany oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů Odbor informatiky Městská policie Zlín

14 Ondřej Běták Odbor ekonomiky a majetku Odbor školství Odbor vnitřní správy oddělení krizového řízení a obrany oddělení prevence kriminality a sportovišť Městská policie Zlín Mgr. Miroslav Kašný Odbor sociálních věcí Odbor školství Odbor realizace investičních akcí Odbor kultury Odbor Kulturní centrum Odbor ekonomiky a majetku oddělení koordinace projektů RNDr. Bedřich Landsfeld Odbor ekonomiky a majetku Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor městské zeleně ZOO a zámek Zlín - Lešná Ing. Alena Zubalíková Odbor školství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor ekonomiky a majetku Odbor Kulturní centrum Odbor informatiky oddělení cestovního ruchu, vnitřních a vnějších vztahů. MUDr. Miroslav Adámek v. r. Mgr. Aleš Dufek v. r. primátor 2. náměstek primátora

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013

USNESENÍ. z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Usnesení 561/2013 - ZM 24 ze dne 27. 6. 2013 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 27.6.2013

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015 Program ZM 15/008/002/00/00 - Program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh v upraveném

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Jak je voleno zastupitelstvo obce?

Jak je voleno zastupitelstvo obce? Jak je voleno zastupitelstvo obce? Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více