ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ"

Transkript

1 Technická zpráva ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Studie stanovení zóny havarijního plánování pro hlubinné úložiště v hypotetické lokalitě Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. J. Švanda Listopad 2002 Správa úložišť radioaktivních odpadů

2 t Formátování a korektury textů Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2005

3 Anotace Předkládaná zpráva presentuje popis lokality, stavby a technologických systémů hypotetického hlubinného úložiště radioaktivních odpadů vycházející z referenčního projektu hlubinného úložiště. Podává stručný přehled legislativy vztahující se k řešení radiačních havárií a následným opatřením na ochranu obyvatelstva. Detailně rozebírá inventář radioaktivních odpadů, uložených v úložišti, se zaměřením na radionuklidy, nejzávažnější z hlediska radiační ochrany. Posuzuje možnost uvolnění těchto radionuklidů z uložených vyhořených palivových článků. Analyzuje možné cesty úniku radioaktivních látek z úložiště a mimořádné události, vedoucí k uvolnění radioaktivních látek do okolí. Z provedených výpočtů a analýz vyplývá, že mimořádné události, které mohou nastat při úniku radioaktivních látek do okolí, nevyžadují provádění opatření na ochranu obyvatelstva, nejedná se tedy o radiační havárie a není třeba podávat návrh na stanovení zóny havarijního plánování. Presented report describes locality, design of the building and mining parts and technological systems of deep underground repository of high level radioactive waste based on referential project of deep underground repository. This report gives brief description of legislation relating to handling radiation accidents and relating to countermeasures for protection of the population. The report analyses in detail inventory of radioactive waste stored in repository with focus to radionuclides that are the most dangerous from the point of radiation protection. The report evaluates possibilities of release of these radionuclides from spent fuel elements stored in repository. The report analyzes possible paths of release of radioactive material from repository to the environment and emergencies following release of radioactive material to the environment. From calculations and analysis performed we can conclude that emergencies with the release of radioactive material into the environment do not need implementation of countermeasures for protection of population. Consequently emergencies taken into an account are not radiation accidents and there is no need to establish emergency planning zone for the repository. 1

4 OBSAH 1 Úvod Popis hlubinného úložiště Popis lokality hlubinného úložiště Popis stavební části hlubinného úložiště Popis technologických systémů hlubinného úložiště Bezpečnostní bariéry úniku radioaktivních látek Inventář hlubinného úložiště Inventář vztažený na jednu kazetu vyhořelého jaderného paliva Inventář úložiště v překladišti z transportních kontejnerů do úložných souborů Uvolnění radionuklidů z vyhořelých palivových souborů Uvolnění radioaktivních látek z fixované formy Únik radioaktivních látek přes inženýrské bariéry Přehled možných mimořádných událostí Externí inicializační události Interní inicializační události Stanovení kritické skupiny obyvatelstva při uvolnění radioaktivních látek do atmosféry Výpočet možných dopadů na obyvatelstvo pro nejkritičtější scénář mimořádné události Šíření uniklých radioaktivních látek atmosférou Závěr Literatura...58 PŘÍLOHA A Výpočet šíření uniklých radioaktivních látek atmosférou a následných dávek na obyvatelstvo pomocí programu pc cosym 63 2

5 Seznam obrázků Obr. 1 Schéma povrchových objektů podle zastavovacího plánu referenčního projektu hlubinného úložiště...12 Obr. 2 Systém důlních objektů první etapy hlubinného úložiště v hloubce 500 m pod povrchem podle referenčního projektu...13 Obr. 4 Příčný řez kontejnerem (úložným obalovým souborem) na 7 kazet vyhořelého paliva z reaktorů VVER 440 (3 - profilovaná trubka, 4 - palivová kazeta)...15 Obr. 5 Příčný řez kontejnerem (úložným obalovým souborem) na 3 kazety vyhořelého paliva z reaktorů VVER 1000 (3 - profilovaná trubka, 4 - palivová kazeta)...15 Obr. 6 Podélný řez kontejnerem (úložným obalovým souborem) na kazety vyhořelého jaderného paliva (1 - vnější přebal, 2 - vnitřní pouzdro, 3 - profilovaná trubka, 4 - palivová kazeta)...16 Obr. 7 Bokorysný obrázek přepravního kontejneru CASTOR 440/ Obr. 8 Půdorysné a bokorysné schéma přepravního kontejneru CASTOR 440/ Obr. 9 Bezpečnostní bariéry proti uvolnění radioaktivních látek z úložných obalových souborů...20 Obr. 10 Rychlost uvolňování jednotlivých skupin radionuklidů z vyhořelých palivových elementů v závislosti na teplotě [ 18 ]...25 Obr. 12 Administrativní rozdělení České republiky na kraje a okresy...31 Obr. 13 Hustota počtu obyvatelstva v České republice podle administrativního dělení na okresy...32 Obr. 14 Grafické znázornění efektivních dávek na obyvatelstvo a ekvivalentních dávek na různé tělesné orgány v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat38 Obr. 15 Grafické znázornění efektivních dávek na obyvatelstvo v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat různé hodnoty tepelného vznosu 39 Obr. 16 Grafické znázornění ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat různé hodnoty tepelného vznosu...40 Obr. 17 Procentuální vyjádření příspěvků efektivní dávce a k ekvivalentní dávce na plíce podle cest ozáření pro vyhořelé palivo VVER 440/

6 Obr. 18 Procentuální vyjádření příspěvků od jednotlivých radionuklidů k efektivní dávce pro vyhořelé palivo VVER 440/ Obr. 19 Procentuální vyjádření příspěvků od jednotlivých radionuklidů k ekvivalentní dávce na plíce pro vyhořelé palivo VVER 440/ Obr. 18 Grafické znázornění efektivních dávek na obyvatelstvo v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat, hodnoty tepelný vznos 5 MW a různé počty vyhořelých palivových kazet VVER 440/ Obr. 19 Grafické znázornění efektivních dávek na obyvatelstvo v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat, hodnoty tepelný vznos 50MW a různé počty vyhořelých palivových kazet VVER 440/ Obr. 20 Grafické znázornění ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat, hodnoty tepelný vznos 5 MW a různé počty vyhořelých palivových kazet VVER 440/ Obr. 21 Grafické znázornění ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat, hodnoty tepelný vznos 50 MW a různé počty vyhořelých palivových kazet VVER 440/ Obr. 22 Grafické znázornění efektivních dávek na obyvatelstvo v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat různé hodnoty tepelného vznosu, pro inventář vyhořelého paliva VVER Obr. 23 Grafické znázornění ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat různé hodnoty tepelného vznosu, pro inventář vyhořelého paliva VVER Obr. 26 Procentuální vyjádření příspěvků efektivní dávce a k ekvivalentní dávce na plíce podle cest ozáření pro inventář vyhořelého paliva VVER Obr. 27 Procentuální vyjádření příspěvků od jednotlivých radionuklidů k efektivní dávce pro inventář vyhořelého paliva VVER Obr. 28 Procentuální vyjádření příspěvků od jednotlivých radionuklidů k ekvivalentní dávce na plíce pro inventář vyhořelého paliva VVER Obr. 27 Grafické znázornění efektivních dávek v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat, hodnoty tepelný vznos 5 MW a různé počty vyhořelých palivových kazet VVER

7 Obr. 28 Grafické znázornění ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat, hodnoty tepelný vznos 5 MW a různé počty vyhořelých palivových kazet VVER Obr. 29 Grafické znázornění efektivních dávek v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v deterministickém režimu pro meteorologickou situaci kategorie stability atmosféry D, rychlost větru 3 m/s, bez atmosférických. srážek, hodnoty tepelného vznosu 5 MW a 50 MW a 100 vyhořelých palivových kazet VVER 440/ Obr. 30 Grafické znázornění ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v deterministickém režimu pro meteorologickou situaci kategorie stability atmosféry D, rychlost větru 3 m/s, bez atmosférických. srážek, hodnoty tepelného vznosu 5 MW a 50 MW a 100 vyhořelých palivových kazet VVER 440/ Obr. 31 Grafické znázornění efektivních dávek v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v deterministickém režimu pro meteorologickou situaci kategorie stability atmosféry F, rychlost větru 2 m/s, atmosférické. srážky 1mm/hod hodnoty tepelného vznosu 5 MW a 50 MW a 100 vyhořelých palivových kazet VVER 440/ Obr. 32 Grafické znázornění ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v deterministickém režimu pro meteorologickou situaci kategorie stability atmosféry F, rychlost větru 2 m/s, atmosférické. srážky 1mm/hod, hodnoty tepelného vznosu 5 MW a 50 MW a 100 vyhořelých palivových kazet VVER 440/

8 Seznam tabulek Tab. 1 Charakteristiky přepravovaných vyhořelých palivových kazet v kontejneru CASTOR 440/ Tab. 2 Charakteristické údaje přepravního kontejneru CASTOR 440/84 [ 22 ]...17 Tab. 3 Inventář radionuklidů v jedné kazetě vyhořelého paliva reaktoru VVER 440/213 s obohacením 3,6% 235 U a po 60-ti letech od vytažení z reaktoru [ 24 ]...21 Tab. 4 Inventář radionuklidů v jednom palivovém souboru vyhořelého paliva reaktoru VVER 1000 s obohacením 4,4% 235 U a po 65 a po 100 letech od vytažení z reaktoru [ 25 ]...21 Tab. 5 Hodnoty bodu tavení a bodu varu pro materiály významné při haváriích tlakovodních reaktorů s tavením aktivní zóny [ 15 ]...24 Tab. 6 Uvolnění frakcí radionuklidů při požáru a explozi [ 16 ]...25 Tab. 7 Požárem uvolněné frakce Pu [ 19 ]...26 Tab. 8 Uvolněné frakce radionuklidů z havarovaného černobylského reaktoru v procentech inventáře aktivní zóny reaktoru RBMK 1000 [ 20 ], [ 21 ]...26 Tab. 9 Inventář a uvolněné frakce radionuklidů při požáru a explozi pro 100 kazet vyhořelého paliva z reaktoru VVER 440/213 s obohacením 3,6% 235 U a po 60-ti letech od vytažení z reaktoru...34 Tab. 10 Inventář a uvolněné frakce radionuklidů při požáru a explozi pro 40 kazet vyhořelého paliva z reaktoru VVER 100 s obohacením 4,4% 235 U a po 65-ti letech od vytažení z reaktoru...35 Tab. 11 Přehled efektivních dávek na obyvatelstvo a ekvivalentních dávek na různé tělesné orgány v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat...39 Tab. 12 Přehled efektivních dávek na obyvatelstvo v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat různé hodnoty tepelného vznosu...40 Tab. 13 Přehled ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat různé hodnoty tepelného vznosu...41 Tab. 14 Přehled efektivních dávek na obyvatelstvo v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat, hodnoty tepelný vznos 5 MW a různé počty vyhořelých palivových kazet VVER 440/

9 Tab. 15 Přehled efektivních dávek na obyvatelstvo v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat, hodnoty tepelný vznos 5 MW a různé počty vyhořelých palivových kazet VVER 440/ Tab. 16 Přehled ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat, hodnoty tepelný vznos 5 MW a různé počty vyhořelých palivových kazet VVER 440/ Tab. 17 Grafické znázornění ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat, hodnoty tepelný vznos 50 MW a různé počty vyhořelých palivových kazet VVER 440/ Tab. 18 Přehled efektivních dávek na obyvatelstvo a ekvivalentních dávek na různé tělesné orgány v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat, pro inventář vyhořelého paliva VVER Tab. 19 Přehled ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat různé hodnoty tepelného vznosu, pro inventář vyhořelého paliva VVER Tab. 20 Přehled efektivních dávek v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat, hodnoty tepelný vznos 5 MW a různé počty vyhořelých palivových kazet VVER Tab. 21 Přehled ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v pravděpodobnostním režimu pro roční vzorek meteorologických dat, hodnoty tepelný vznos 5 MW a různé počty vyhořelých palivových kazet VVER Tab. 22 Přehled efektivních dávek v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v deterministickém režimu pro meteorologickou situaci kategorie stability atmosféry D, rychlost větru 3 m/s, bez atmosférických. srážek, hodnoty tepelného vznosu 5 MW a 50 MW a 100 vyhořelých palivových kazet VVER 440/ Tab. 23 Přehled ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v deterministickém režimu pro meteorologickou situaci kategorie stability atmosféry D, rychlost větru 3 m/s, bez atmosférických. srážek hodnoty tepelného vznosu 5 MW a 50 MW a 100 vyhořelých palivových kazet VVER 440/ Tab. 24 Přehled efektivních dávek v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v deterministickém režimu pro meteorologickou situaci 7

10 kategorie stability atmosféry F, rychlost větru 2 m/s, atmosférické. srážky 1mm/hod, hodnoty tepelného vznosu 5 MW a 50 MW a 100 vyhořelých palivových kazet VVER 440/ Tab. 25 Přehled ekvivalentních dávek na plíce v závislosti na vzdálenosti od povrchové části úložiště, počítaných v deterministickém režimu pro meteorologickou situaci kategorie stability atmosféry F, rychlost větru 2 m/s, atmosférické. srážky 1mm/hod hodnoty tepelného vznosu 5 MW a 50 MW a 100 vyhořelých palivových kazet VVER 440/ TAB. 26 Hodnoty koeficientů pro výpočet dispersních parametrů σ, σ σ (pro drsný x y z terén)...62 TAB. 27 Hodnoty koeficientů pro suchý spad a vymývání atmosférickými srážkami

11 Seznam zkratek COSYMA Code Systém from MARIA DOE Department of Energy (USA) EIA Environmental Impact Assessment FZK Forschungszentrum Karlsruhe (SRN) HÚ hlubinné úložiště IAEA International Atomic Energy Agency ICRP International Commission on Radiation Protection JEDU Jaderná elektrárna Dukovany JETE Jaderná elektrárna Temelín MARIA Methods for Assessing the Radiological Impact of Accidents NRC Nuclear Regulatory Commission (USA) NRPB National Radiation Protection Board (Velká Británie) PK palivová kazeta QA Quality Assurance RAO radioaktivní odpady ST1 Source Term 1 ST2 Source Term 2 ST2 Source Term 3 SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost SÚRAO Správa úložišť radioaktivního odpadu SUTRA Saturated Unsaturated Transport Model ÚOS úložný obalový soubor ÚRAO úložiště radioaktivních odpadů VAO vysokoaktivní odpad VJP vyhořelé jaderné palivo VVER Vodovodjanoj Energetičeskij Reaktor ZBZ zadávací bezpečnostní zpráva 9

12 1 Úvod V současné době se považuje za jedno z řešení konce palivového cyklu jaderné energetiky ukládání vyhořeného jaderného paliva v hlubinných úložištích radioaktivního odpadu. V České republice je v současné době široce rozpracován Referenční projekt hlubinného úložiště [ 27 ]. K tomuto projektu byla vypracována řada studií vztahujících se k hledání a výběru vhodné lokality, stavební části projektu a technologickým systémům. Byla také podrobně rozpracována Zadávací bezpečnostní zpráva a studie posuzování vlivů na životní prostředí EIA (Environmental Impact Assessment) [ 31 ]. Oba tyto dokumenty obsahují široký rozsah hodnocení vlivu výstavby, provozu a uzavření hlubinného úložiště na životní prostředí a také na okolní obyvatelstvo. Podstatnou částí těchto hodnocení je vyhodnocení radiologických následků provozu hlubinného úložiště. Podle atomového zákona ( zákon 18/1997 Sb. 2 odst. h) je hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva považováno za jaderné zařízení a vztahují se k němu všechny odpovídající legislativní předpisy. Podle paragrafu 17 odst. 3 tohoto zákona držitel povolení k provozování jaderného zařízení předkládá SÚJB návrh na stanovení zóny havarijního plánování. Předkládaná studie stanovení zóny havarijního plánování pro hlubinné úložiště v hypotetické lokalitě provádí vyhodnocení možností uvolnění radioaktivních látek z ukládaného radioaktivního odpadu, vyhodnocení úniku a šíření těchto látek do okolí a možných radiologických dopadů na obyvatelstvo se zaměřením na nutnost provádění opatření na ochranu obyvatelstva. Podle nařízení vlády č. 11/1999 Sb. 1 odst. 1 předkládá držitel povolení k provozování jaderného zařízení SÚJB návrh na stanovení zóny havarijního plánování, pokud u něj nelze vyloučit radiační havárii a pokud pravděpodobnost vzniku takovéto havárie je větší nebo rovna 10-7 za rok. Radiační havárie je definována podle 2 písm. l zákona 18/1997 Sb. jako radiační nehoda, která vyžaduje opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. Radiační nehodou je podle 2 písm. k tohoto zákona událost, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření osob. Paragrafy 98, 99 a 100 vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 307/2002 Sb. o požadavcích na zajištění radiační ochrany definují Zásahy při radiační mimořádné situaci. Předkládaná práce bere v úvahu všechny tyto uvedené právní normy a analyzuje podle těchto požadavků úložiště radioaktivních odpadů jako jaderné zařízení. Tato práce analyzuje polohu úložiště vzhledem k okolnímu obyvatelstvu, způsob uložení radioaktivních odpadů a způsob provozu úložiště, inventář radioaktivních odpadů, uložených v úložišti, možné scénáře radiačních nehod v období provozování úložiště, množství uvolněných radioaktivních látek a jejich šíření a srovnává je se směrnými hodnotami pro provádění opatření ( Tab. č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 přílohy č. 8 vyhl. SÚJB 307/2002 Sb.). 10

13 2 Popis hlubinného úložiště Popis vychází z dokumentace k referenčnímu projektu hlubinného úložiště [ 27 ],[ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ]. Zahrnuje popis vytypovaných lokalit pro úložiště, stručný popis stavebních částí nadzemního areálu i hlubinné části úložiště a také stručný popis technologických částí úložiště. 2.1 Popis lokality hlubinného úložiště Lokalita úložiště je vybírána v seismicky stabilních oblastech a musí splňovat řadu geologických, hydrologických a dalších požadavků. V České republice jsou vytypovány tři oblasti geologicky vhodných granitových masivů, ve kterých se plánuje provádět dlouhodobé mikroseismické monitorování. Definitivní výběr lokality bude proveden na základě výsledků průzkumů nedestruktivními metodami a také hlubinnými vrty. Tyto průzkumy by měly potvrdit předpokládané vlastnosti horniny v hloubce úložiště a také rozložení případných puklin, zlomů, podzemních vod a jejich chemické složení. Vytypované lokality se nacházejí v lesnatých územích s řídkým osídlením. 2.2 Popis stavební části hlubinného úložiště Referenční projekt hlubinného úložiště sestává ze dvou částí: (a) (b) Nadzemní části hlubinného úložiště Důlní části hlubinného úložiště v hloubce 500 m Nadzemní část hlubinného úložiště bude sloužit především pro příjem transportních kontejnerů a překládku vyhořelých palivových kazet z transportních kontejnerů do úložných obalových souborů. Schéma nadzemní části hlubinného úložiště je na Obr. 1 Podzemní areál hlubinného úložiště v hloubce 500 m sestává z přístupových šachet a tunelů a z rozsáhlé sítě chodeb pro ukládání vyhořelého jaderného paliva, pro větrání, drenáž a komunikaci. Schéma důlní části hlubinného úložiště je na Obr. 2 11

14 12 Obr. 1 Schéma povrchových objektů podle zastavovacího plánu referenčního projektu hlubinného úložiště

15 Obr. 2 Systém důlních objektů první etapy hlubinného úložiště v hloubce 500 m pod povrchem podle referenčního projektu 13

16 2.3 Popis technologických systémů hlubinného úložiště Technologické systémy nadzemní části úložiště musí zajišťovat následující operace: Příjem transportních kontejnerů s vyhořelým jaderným palivem do hlubinného úložiště Vyložení vyhořelého jaderného paliva z transportních kontejnerů Transport prázdného transportního kontejneru do meziskladu Přechodné skladování vyhořelého jaderného paliva ve skladu umístěném v horké komoře Příjem prázdných úložných obalových souborů, jejich kontrola a skladování Zavážení palivových kazet do úložných obalových souborů Uzavření úložných obalových souborů a provedení zkoušek těsnosti Provedení ochranného nástřiku na povrchu úložných obalových souborů před jejich transportem a uložením v důlní části úložiště 500 m pod povrchem V důlní části hlubinného úložiště budou prováděny následující technologické operace: Transport úložných obalových souborů důlní šachtou 500 m pod povrch Převoz úložných obalových souborů v horizontální poloze na úložné místo Provoz úložiště je plánován zhruba do roku Podle současných odhadů produkce vysoce aktivních radioaktivních odpadů jednotlivými původci, by do této doby mělo dojít k zaplnění úložných kapacit úložiště. Pro uzavření úložiště nebyla zatím zpracována žádná dokumentace, která by popisovala způsob ukončení provozu, včetně uzavření úložiště a následnou institucionální kontrolu po ukončení provozu. 14

17 Obr. 3 Příčný řez kontejnerem (úložným obalovým souborem) na 7 kazet vyhořelého paliva z reaktorů VVER 440 (3 - profilovaná trubka, 4 - palivová kazeta) Obr. 4 Příčný řez kontejnerem (úložným obalovým souborem) na 3 kazety vyhořelého paliva z reaktorů VVER 1000 (3 - profilovaná trubka, 4 - palivová kazeta) 15

18 Obr. 5 Podélný řez kontejnerem (úložným obalovým souborem) na kazety vyhořelého jaderného paliva (1 - vnější přebal, 2 - vnitřní pouzdro, 3 - profilovaná trubka, 4 - palivová kazeta) 3 Bezpečnostní bariéry úniku radioaktivních látek Pro zabránění úniku radioaktivních látek z vyhořelého jaderného paliva je vybudována řada bezpečnostních bariér: - - První bezpečnostní bariérou úniku radioaktivních látek z vyhořelého jaderného paliva je samotný materiál jaderného paliva. K uvolnění radioaktivních látek z tohoto materiálu je třeba značné množství energie potřebné k zahřátí palivových elementů na vysoké teploty Další bezpečnostní bariérou úniku radioaktivních látek jsou zirkoniové trubky, ve kterých jsou palivové elementy uloženy. Popis palivových kazet pro reaktory VVER 440 je v tabulce Tab. 1. Podle toho v jaké fázi se proces ukládání vyhořelého jaderného paliva nachází, brání úniku radioaktivních látek další bariéry: Při převážení vyhořelého jaderného paliva do úložiště je další bariérou transportní kontejner. Popis transportního kontejneru Castor 440/84 podle [ 22 ] je v tabulce Tab. 2 a schéma jeho provedení na Obr. 6 a Obr. 7. Při uložení vyhořelého jaderného paliva ve skladu horké komory je bariérou úniku budova horké komory Při uložení vyhořelého jaderného paliva v úložných obalových souborech jsou bariérou úniku tyto soubory. 16

19 - Po uložení v hlubinném úložišti jsou proti úniku radioaktivních látek další bariéry (viz. Obr. 8): Těsnící a výplňové materiály Hostitelská hornina Systém důlního díla Příčný průřez hexagonální Průměr 143 mm Počet palivových prutů 126 Délka kazety 3217 mm Váha kazety 220 kg Váha těžkého kovu 120 kg Počáteční obohacení 3,6% U-235 Vyhoření paliva 35 GWd/t Doba chlazení (po vyjmutí z reaktoru) > 5 roků Tab. 1 Charakteristiky přepravovaných vyhořelých palivových kazet v kontejneru CASTOR 440/84 Typ kontejneru dle přepravovaného paliva 84 Uranium - FA Váha těžkého kovu kontejneru [t] Tok fotonů z kontejneru [gama/s] 9,11E+16 Tok neutronů z kontejneru [n/s] 4,09E+09 Tepelný výkon [W] 2,1E+04 Aktivita [Bq] 2,42E+17 [Ci] 6,54E+06 Dávkový příkon gama ve vzdálenosti od povrchu 0 m [µsv/h] 96 1 m [µsv/h] 55 2 m [µsv/h] 35 Dávkový příkon neutronů ve vzdálenosti od povrchu 0 m [µsv/h] 1 m [µsv/h] 2 m [µsv/h] Tab. 2 Charakteristické údaje přepravního kontejneru CASTOR 440/84 [ 22 ]

20 Obr. 6 Bokorysný obrázek přepravního kontejneru CASTOR 440/ plášť kontejneru 2 - primární víko 3 - sekundární víko 4 - manipulační čep 5 - stínící vrstva proti neutronům 6 - koš 7 - tlumič nárazů 18

21 Obr. 7 Půdorysné a bokorysné schéma přepravního kontejneru CASTOR 440/84 19

22 Obr. 8 Bezpečnostní bariéry proti uvolnění radioaktivních látek z úložných obalových souborů 4 Inventář hlubinného úložiště Inventář hlubinného úložiště bude tvořen vysoce aktivními radioaktivními odpady z jaderných elektráren, což jsou vyhořelé palivové kazety. Množství jednotlivých radionuklidů v těchto palivových kazetách bude záviset především na: (a) Obohacení jaderného paliva izotopem 235U (b) Stupni vyhoření jaderného paliva (c) Době od odstavení reaktoru 4.2 Inventář vztažený na jednu kazetu vyhořelého jaderného paliva Předpokládá se, že v inventáři bude vyhořelé jaderné palivo, které bylo po dobu zhruba 60 roků uloženo ve skladech vyhořelého jaderného paliva Inventář vyhořelých palivových kazet reaktoru VVER 440/213 Je uvažováno vyhoření 30 MWd/kg uranu s dobou pobytu palivových kazet v reaktoru 3 roky, aktivity štěpných produktů jsou převzaty z [ 24 ] aktivity transuranů z [ 11 ]. 20

23 Radionuklid Aktivita při odstavení reaktoru [Bq] Aktivita při ukládání [Bq] Poločas rozpadu [roky] Kr-85 4,9E+13 0,8E+12 10,3 Sr-90 3,3E+14 0,8E+14 28,5 Nb-94 2,0E+10 2,0E J-129 6,0E+8 6,0E Cs-137 4,4E+14 1,2E Eu-154 8,0E+13 5,0E Pu-238 7,9E+12 5,0E Pu-239 1,8E+12 1,8E Pu-240 2,0E+12 2,0E Pu-241 3,7E+14 2,0E Am-241 2,2E+11 2,2E Cm-244 7,1E+12 1,2E Tab. 3 Inventář radionuklidů v jedné kazetě vyhořelého paliva reaktoru VVER 440/213 s obohacením 3,6% 235 U a po 60-ti letech od vytažení z reaktoru [ 24 ] Inventář vyhořelých palivových kazet reaktoru VVER 1000 Je uvažováno vyhoření jaderného paliva 45 MWd/kg uranu s dobou pobytu palivových kazet v reaktoru 4 roky[ 25 ]. Radionuklid Aktivita při ukládání po 65 letech [Bq] Aktivita při ukládání po 100 letech [Bq] Poločas rozpadu [roky] Kr-85 3,5E+12 3,3E+11 10,3 Sr-90 3,8E+14 1,6E+14 28,5 J-129 7,0E+8 7,0E Cs-137 4,8E+14 2,3E Eu-154 3,4E+11 7,7E Pu-238 5,3E+13 4,1E Pu-239 7,1E+12 7,1E Pu-240 1,0E+13 1,0E Pu-241 1,2E+14 2,1E Am-241 8,2E+13 7,8E Cm-244 1,9E+13 1,7E Tab. 4 Inventář radionuklidů v jednom palivovém souboru vyhořelého paliva reaktoru VVER 1000 s obohacením 4,4% 235 U a po 65 a po 100 letech od vytažení z reaktoru [ 25 ] 21

24 4.3 Inventář úložiště v překladišti z transportních kontejnerů do úložných souborů Skladovací mříž v horkých komorách nadzemní části hlubinného úložiště bude sloužit k překládání vyhořelých palivových souborů z přepravních kontejnerů Castor do úložných obalových souborů. Předpokládá se, že ve skladovací mříži bude uložen minimálně obsah jednoho transportního kontejneru s s vyhořelými palivovými kazetami z reaktorů VVER 440 nebo VVER Uvolnění radionuklidů z vyhořelých palivových souborů Aby bylo dosaženo významných radiačních dávek na obyvatelstvo, srovnatelných se směrnými hodnotami pro provádění neodkladných opatření na ochranu obyvatelstva, musí dojít k významnému úniku radioaktivních látek během krátké doby. U vyhořelých palivových kazet z jaderných reaktorů to znamená, že musí dojít k velkému uvolnění radionuklidů z palivových elementů a současně k velkému porušení těsnosti palivových prutů. K výraznému úniku do okolí musí být narušeny další bezpečnostní bariéry. 5.1 Uvolnění radioaktivních látek z fixované formy Aby se radioaktivní látky uvolnily do okolního prostředí, musí se nejdříve uvolnit z fixované formy, ve které jsou uloženy. Radioaktivními odpady, které budou ukládané v hlubinném úložišti, bude vyhořelé palivo z jaderných reaktorů. Radioaktivní látky, jako produkty procesu štěpení atomových jader během provozu reaktoru, jsou fixované v materiálu palivových elementů a tyto palivové elementy jsou vzduchotěsně uzavřeny v zirkoniových trubkách. Za normálních podmínek nedochází k uvolňování radioaktivních látek z palivových elementů a ven ze zirkoniových prutů. Minimální migrační vlastnosti radionuklidů lze demonstrovat na obsahu těchto radionuklidů v horninách přírodního reaktoru, který byl v činnosti před mnoha milióny let v africkém Gabunu nebo na nalezištích uranových rud v Kanadě. Za miliony let nedošlo k významným migracím těchto radioaktivních látek v horninách. K tomu, aby se radionuklidy uvolnily z fixované formy, musí být dodáno velké množství energie a palivové elementy musí být zahřáté na vysokou teplotu. V tabulce Tab. 5 jsou uvedeny hodnoty bodu tavení a bodu varu pro materiály významné při haváriích tlakovodních reaktorů s tavením aktivní zóny [ 15 ]. Pouze vzácné plyny a těkavé štěpné produkty se uvolňují při teplotách do 1000 stupňů Celsia. Na Obr. 9 jsou graficky znázorněny výsledky studie rychlosti uvolňování jednotlivých skupin radionuklidů z vyhořelých palivových elementů v závislosti na teplotě [ 18 ]. Z obrázku je vidět, že pro těžce tavitelné látky dochází k uvolňování radionuklidů až při teplotách nad 1600 stupńů Celsia. V tabulce Tab. 6 jsou uvedeny údaje pro uvolnění frakcí radionuklidů při požáru a explozi z jaderných zařízení, která nejsou jadernými reaktory, jak jsou, podle studie provedené v Los Alamos, uváděny v materiálech DOE 22

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

METODIKA POUŽITÍ KRITÉRIÍ PŘI ZUŽOVÁNÍ POČTU LOKALIT PRO DALŠÍ FÁZI VÝBĚRU LOKALITY

METODIKA POUŽITÍ KRITÉRIÍ PŘI ZUŽOVÁNÍ POČTU LOKALIT PRO DALŠÍ FÁZI VÝBĚRU LOKALITY METODIKA POUŽITÍ KRITÉRIÍ PŘI ZUŽOVÁNÍ POČTU LOKALIT PRO DALŠÍ FÁZI VÝBĚRU LOKALITY (Úkol z 18. Schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ) Úvod Metodika popisuje způsob použití indikátorů vhodnosti a kritérií,

Více

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 7.5.2009 1

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 7.5.2009 1 Legislativní požadavky na shromažďování, třídění a skladování radioaktivních odpadů s ohledem na jejich aktivitu, radionuklidové složení a fyzikálně chemické vlastnosti Petr Kovařík Centrum nakládání s

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6 7. třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 minut INFORMACE K TÉMATU: JADERNÁ ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Za normálního

Více

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list Číslo projektu Název školy Předmět CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor Klasické energie

Více

215/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

215/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 215/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 15. srpna 1997 o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Více

Vyhořelé jaderné palivo

Vyhořelé jaderné palivo Vyhořelé jaderné palivo Jaderné palivo - složení Jaderné palivo je palivo, z něhož se energie uvolňuje prostřednictvím jaderných reakcí Nejběžnějším typem jaderného paliva je obohacený uran ve formě oxidu

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

HODNOCENÍ CHOVANÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ MO A VP

HODNOCENÍ CHOVANÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ MO A VP CZ9827378 Ing. Soňa Konopásková, CSc. U 9 Ústav jaderného výzkumu Řež a.e. HODNOCENÍ CHOVANÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ MO A VP Hodnocení chování úložného systému, které vychází především z bezpečnostních rozborů,

Více

ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO

ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO Zpráva SÚRAO Evidenční označení : SÚRAO 2007-503 ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO PROVOZU V ROCE 2006 Útvar Jméno Datum Podpis Připravil 500 Ing. Soňa Konopásková, CSc. 17.3.2007 Schválil

Více

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení. JADERNÁ ENERGIE Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.. Jaderná syntéza (termonukleární reakce): Je děj, při němž složením dvou lehkých jader

Více

ÚLOHA INŽENÝRSKÝCH BARIÉR PŘI UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA

ÚLOHA INŽENÝRSKÝCH BARIÉR PŘI UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA CZ9827376 Ing. Antonín Vokál, CSc.^ U 7 Ústav jaderného výzkiunu Že2 a. s. ÚLOHA INŽENÝRSKÝCH BARIÉR PŘI UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÉHO PALIVA Úvod Cíl hlubinného úložiště radioaktivních odpadů - trvalé oddělení

Více

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště RNDr. Jiří Slovák zástupce ředitele Tunelářské odpoledne, Masarykova kolej, Praha, 16. 5. 2012 ČR kde vznikají radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné

Více

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Nuclear Research Institute Řež plc Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Petr Kovařík, Josef Podlaha, ÚJV Řež a.s. Radiologické metody

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice RADON - CHARAKTERISTIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady

Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady Josef Mudra Centrum nakládání s RAO, ÚJV Řež a.s. XXXIII. DNI RADIAČNEJ OCHRANY Hotel Sitno Štiavnické vrchy - Vyhne 7.11. - 11.11. 2011 22.11.2011

Více

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ 3.6 RADIOAKTIVITA Základnípojmy Radioaktivita = schopnost některých atomových jader se samovolně přeměnit (rozpadat) Základní pojmy Ionizující záření = záření, kterézpůsobuje

Více

Radiační ochrana v JE Dukovany

Radiační ochrana v JE Dukovany Seminář 11.4.2011 Radiační ochrana v JE Dukovany Vladimír Kulich Státní legislativa Zákon č. 18/19987 Sb. v platném znění (Atomový zákon) Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 102 Sbírka zákonů č. 264 / 2016 Strana 4061 264 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 30.5. 2013 Anotace

Více

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s.

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s. Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s. Ing. Jan Krmela Radiologické metody v hydrosféře 11 4. - 5. 5. 2011, hotel Zlatá hvězda Třeboň 6.5.2011 1 1 Osnova prezentace ÚJV Řež a.s. v datech Centrum nakládání s RAO

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy

Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy Hana Bílková, Eva Šindelková SÚJB Radiologické metody v hydrosféře Buchlovice 14.-15.6.2013 RMS - současný stav legislativy Zákon 18/1997

Více

Příprava hlubinného úložiště

Příprava hlubinného úložiště Příprava hlubinného úložiště Aktuální situace RNDr. Jiří Slovák ředitel 16.4.2015, Budišov Hlubinné úložiště (HÚ) Úložný koncept Podzemní laboratoř (2030 2050) Ukládací sekce (postupně, 2060-2130) 2 Hlubinné

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ POUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO MODELOVÁNÍ A SIMULACE KRIZOVÝCH SITUACÍ - T6 ING. JIŘÍ BARTA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Areál Padařov A - Souhrnná část PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval kolektiv

Areál Padařov A - Souhrnná část PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval kolektiv EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Název zakázky: Lokalita MAGDALÉNA - BOŽEJOVICE Ověření plošné a prostorové

Více

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 11. 4. 2011, Brno Připravil: prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc. Ústav molekulární biologie a radiobiologie 30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 Informace a workshop o následcích zemětřesení o 8,9 RS a následné

Více

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně.

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně. Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 28 Téma: JE A JEJICH BEZPEČNOST Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 1STB Datum konání: 4.

Více

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Jaderná energie Jaderné elektrárny. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Jaderná energie Jaderné elektrárny Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o. Obsah prezentace Energie jaderná Vývoj energetiky Dělení jaderných reaktorů I. Energie jaderná Uvolňuje se při jaderných reakcích

Více

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 Primární zdroje energie Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Zdroje energie rozdělení 2. Fosilní paliva 3. Solární

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderná elektrárna. Martin Šturc Jaderná elektrárna Martin Šturc Princip funkce Štěpení jader Štěpení jader Štěpení těžkých se nejsnáze vyvolá neutronem. Přestože štěpení jader je vždy exotermická reakce, musí mít dopadající neutron určitou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBSAH - V čem je problém (tepelný výkon reaktoru za provozu a po odstavení) - Kritické Bezpečnostní funkce - Podkritičnost - Chlazení

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY bezpečnostní návod JB-1.7 SÚJB Prosinec 2010 Jaderná bezpečnost

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA

K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA K MOŽNOSTEM STANOVENÍ OLOVA 210 Jaroslav Vlček Státní ústav radiační ochrany, Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 Radionuklid 210 Pb v přírodě vzniká postupnou přeměnou 28 U (obr. 1) a dále se mění přes

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA ze dne o umísťování jaderného zařízení

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA ze dne o umísťování jaderného zařízení Pracovní návrh VYHLÁŠKA ze dne o umísťování jaderného zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 47 odst. 4 písm. a) až c) zákona: Oddíl

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Informace o studii. Analýzy hypotetického teroristického útoku velkým dopravním letadlem na Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě JE Temelín

Informace o studii. Analýzy hypotetického teroristického útoku velkým dopravním letadlem na Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě JE Temelín Informace o studii Analýzy hypotetického teroristického útoku velkým dopravním letadlem na Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě JE Temelín Cíle Rozsah studie Výchozí předpoklady Přijaté konzervativní

Více

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor)

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor) Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor) zvláštností rychlých reaktorů s Pu palivem je jejich množivý charakter při štěpení Pu238 vzniká více neutronů než v případě U (rozštěpením U

Více

Příprava nového atomového zákona. 5. Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP Beroun 2015

Příprava nového atomového zákona. 5. Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP Beroun 2015 Příprava nového atomového zákona 5. Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP Beroun 2015 Mgr. Jana Davídková Státní úřad pro jadernou bezpečnost 2011 věcný záměr Průběh přípravy 2012/2013 příprava

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky Josef Voldřich Nové technologie výzkumné centrum Katedra energetických strojů a

Více

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence

Více

Aspekty radiační ochrany

Aspekty radiační ochrany Aspekty radiační ochrany výzkumného reaktoru malého výkonu při experimentální výuce a vzdělávání Antonín Kolros Školní reaktor VR-1 VRABEC Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Více

Materiály AZ jaderných reaktorů

Materiály AZ jaderných reaktorů Jaderná paliva Povlakové materiály Moderátory Chladiva Materiály absorpčních tyčí Jaderná paliva - hlavní funkce: - štěpení tepelnými neutrony - 1. bariéra mezi štěpnými produkty a životním prostředím

Více

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY

JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ AKTIVITY RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, 102 00 Praha 10, JAKÉ VÝHODY PŘINESE NÁHRADA VELIČINY AKTIVITA VELIČINOU TOK ČÁSTIC PŘI POSUZOVÁNÍ MĚŘIDEL PLOŠNÉ

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Radon Bellušova 1855-1857

Radon Bellušova 1855-1857 Radon Bellušova 1855-1857 Nejdřív pár slov na úvod, abychom věděli, o čem se vlastně budeme bavit. a) Co je radon? b) Jaké jsou zdravotní účinky? c) Jak se dostane do objektu? d) Co z toho plyne pro nás?

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ (11) B 1 ( 18 ) 25/411

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ (11) B 1 ( 18 ) 25/411 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 18 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno. 21 05 86 (21) Py 3702-86.X (11) B 1 (51) Int Cl* a 21 p 5/00 ÚŘAD

Více

05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH

05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH 05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH Označení postupu DP 05/01 R1 Otázka k přijatému doporučenému postupu Jak je třeba chápat pojem Technická specifikace pro návrh VZSN podle článků 1.2.1

Více

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Listopad

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

Metodika hodnocení rizika ionizujícího záření po mimořádné radiační události v jaderné elektrárně

Metodika hodnocení rizika ionizujícího záření po mimořádné radiační události v jaderné elektrárně Metodika hodnocení rizika ionizujícího záření po mimořádné radiační události v jaderné elektrárně Certifikovaná metodika zpracováno v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR VF20102015014

Více

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Úloha a význam průzkumných prací pro takový výběr RNDr. Jiří Slovák Vedoucí oddělení přípravy hlubinného úložiště 1 Pročpotřebujeme hlubinnéúložiště? Nemáme

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

Stanovení hloubky karbonatace v čase t

Stanovení hloubky karbonatace v čase t 1. Zadání Optimalizace bezpečnosti a životnosti existujících mostů Stanovení hloubky karbonatace v čase t Předložený výpočetní produkt je aplikací teoretických postupů popsané v navrhované certifikované

Více

Postup uvolňování materiálů do ŽP v ÚJV Řež, a. s.

Postup uvolňování materiálů do ŽP v ÚJV Řež, a. s. ÚJV Řež, a. s. Postup uvolňování materiálů do ŽP v ÚJV Řež, a. s. Josef Mudra 15. 5. 2013 Úvod (pokr.) Původ materiálu určeného k uvolnění do životního prostředí (ŽP) Během výzkumné a vývojové činnosti

Více

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD http://www.ranus-td.cz/ PID:TE01020445 Anglický název: Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

Více

Martin Jurek přednáška

Martin Jurek přednáška Martin Jurek přednáška 11. 12. 2014 (angl. anthropogenic hazards, human-made hazards) hrozby související s lidskou chybou, zanedbáním či záměrným poškozením, případně se selháním lidmi vytvořené konstrukce

Více

H O D N O C E N Í souboru

H O D N O C E N Í souboru H O D N O C E N Í souboru B E Z P E Č N O S T N Í C H U K A Z A T E L Ů Příloha č. 7 Národní zprávy ČR 1/1 č.j:1366/./1 OBSAH:. ÚVOD 1. VÝSLEDKY HODNOCENÍ SOUBORU BEZPEČNOSTNÍCH UKAZATELŮ PRO JE DUKOVANY

Více

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území

Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území Michal Balatka Abstrakt Hodnocení ekologického rizika kontaminovaných území představuje komplexní úlohu, která vyžaduje celou řadu vstupních

Více

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Nuclear Research Institute Řež plc Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Petr Kovařík, Josef Podlaha, ÚJV Řež a.s. a kolektiv Centra nakládání

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. JADERNÁ ENERGIE Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. HISTORIE Profesor pařížské univerzity Sorbonny Antoine

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Radonový program. Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov. Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha

Radonový program. Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov. Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha Radonový program Pozvání na naučnou stezku v lázních Jáchymov Ariana Lajčíková Centrum HPPL SZÚ Praha Co to je radonový program? Program ochrany zdraví obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů, program

Více

SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V SAMOSTATNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH

SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V SAMOSTATNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná bezpečnost SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V SAMOSTATNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH bezpečnostní návod SÚJB březen 2010 Jaderná bezpečnost SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Příloha č. 2 Posouzení zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Vypracovali: Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc, Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc, Ing. Irena Malátová, CSc. OBSAH 1. Seznam použitých

Více

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Veřejná správa a její fungování v krizových situacích Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zpracovala: pplk. Ing. Hana Malachová, Ph.D. Tel:

Více

... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu.

... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu. Exkurze pro 1. ročníky Elektrárna a meteorologická stanice Temelín Termíny konání: 3. září 2014 6. A 4. září 2014 2. B 5. září 2014 2. C Označení jednotlivých tříd odpovídá školnímu roku 2014/2015. Cíle

Více

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA 193/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. května 2005 o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností

Více

I N E S. Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí. Uživatelská příručka

I N E S. Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí. Uživatelská příručka I N E S Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí Uživatelská příručka Překlad vydání z roku 2001 Připraveno v SÚJB Zpracováno jako společný dokument IAEA a OECD/NEA ÚVODNÍ SLOVO K PŘEKLADU

Více

Odvod tepla a vývin tepla vyhořelého jaderného paliva v úložištích

Odvod tepla a vývin tepla vyhořelého jaderného paliva v úložištích MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky Odvod tepla a vývin tepla vyhořelého jaderného paliva v úložištích Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. Vypracoval:

Více

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě )

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Jiří Hůlka, Věra Bečková, Irena Malátová Státní ústav radiační ochrany Praha Radiační mimořádné situace: kontaminace

Více

Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu

Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu Pouze budoucnost může rozhodnout, jestli jsme vybrali právě tu jedinou správnou cestu a nalezli to nejlepší

Více

Nová rizika záchytů NORM, TENORM?

Nová rizika záchytů NORM, TENORM? Nová rizika záchytů NORM, TENORM? Josef Mudra Centrum nakládání s RAO, ÚJV Řež a.s. Radiologické metody v hydrosféře 11 Hotel Zlatá hvězda, Třeboň 4. 5. 5. 2011 6.5.2011 1 Úvod o ÚJV Řež a.s. Založen v

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.03.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.03.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 76 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví

Více