Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klasifikace a význam cílů Struktura plánu"

Transkript

1 PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá

2 - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující co a jak má být dosaženo, staví mosty mezi tím, kde jsme a kam chceme jít, určení co se má stát, nikoliv reakce na to, co se stane. nová

3 Význam plá? - Zvyšování efektivity; Snižování rizika; Úspěšné organizační změny; Integrace úsilí; Rozvoj manažerů; Vývoj standardů výkonnosti.

4 Předchází ostatním manažerským aktivitám. Zahrnuje manažerské aktivity na stanovení budoucích cílů a vhodných prostředků k jejich dosažení, manažeři rozhodují o cílech, zdrojích, akcích a implementaci. Účelem plá není pouze stanovit cíle, ale i: určit termíny jednotlivých činností, stanovit potřebné zdroje, bilancovat zdroje, které jsou k dispozici. nová

5 Základní otázky Čeho chce dosáhnout = Jak toho chce dosáhnout = stanovit strategii, kterou bude používat pro dosažení stanoveného cíle. jasně, přehledně a srozumitelně formulovat cíl, který má být dosažen. Proč toho chce dosáhnout = Kdy toho chce dosáhnout = stanovit konkrétní časové horizonty pro dosažení cíle, případně dílčích cílů. formulovat výsledný efekt, který dosáhne splněním stanoveného cíle. nová

6 novací proces - jako cílově orientovaný rozhodovací proces, který vychází z cílů organizace a zároveň vymezuje prostředky, kterými je možné těchto cílů dosáhnout. Rozhodujícími prvky v tomto procesu jsou: cíle strategie akce předpovědi zdroje plány politika nová

7 Prvky plánovacího procesu 1) Cíle znamenají konečný či postupový, přesně specifikovaný stav, ke kterému by měly směřovat všechny aktivity organizace. 1) Strategie vyjadřuje dlouhodobě formulovaný program činnosti organizace. Vyjadřuje určitou koncepci chování stanovenou na delší časové období-způsob činnosti organizace. 3) Akce jsou prostředky, resp. specifické činnosti,plánované pro dosažení cílů. nová

8 Prvky plánovacího procesu 4/ Předpovědi - nutný předpoklad pro určení jak cílů, tak strategie a zdrojů. 5/ Zdroje - omezení, která vymezují manažerovi jak cíle, tak strategii. 6/ Politika určuje chování organizace s ohledem na systém hodnot. a stanovení jejich preference. 7/ Rozpočty numerická stanovení očekávaných výsledků, finanční vyjádření programů (více variant). 8/ ny vycházejí ze stanovené strategie a určují způsob jak dosáhnout vytyčené cíle. nová

9 Postup plá Situační analýza (vnější, vnitřní prostředí SWOT analýza). Prognóza. Stanovení cílů. Strategický, střednědobý, operační plán. nová

10 Organizační prostředí Vnější makroprostředí, mikroprostředí ekonomické politické technické sociální přírodní Vnitřní předmět podnikání historie organizace velikost organizace právní forma Zdroje (lidské, finanční, materiální, informační atd.) nová

11 SWOT ANALÝZA Hodnocení silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb vně podniku (makro a mikro prostředí) Hodnotí se např. bodový hodnocením (vytipují se faktory např. paretovou analýzou viz dále) SW analýza - vnitřního prostředí OT analýza vnějšího prostředí Využití SWOT pro formulování strategie nová

12 Cíle Musí být měřitelné Umožňují vyhodnocovat postup jejich dosahování a míru jejich plnění nová

13 Pravidlo SMART SPECIFIC - specifický MEASURABLE - měřitelný AGREED - akceptovaný REALISTIC - reálný TRACKABLE - sledovatelný nová

14 Význam cílů Pomáhají definovat místo organizace v jejím prostředí Pomáhají koordinovat rozhodnutí Stanoví kritéria hodnocení výkonnosti Jsou konkrétnější než vize, efektivita souvisí s jasností cílů nová

15 Příklady cílů a jejich měřítek Ziskové cíle: rentabilita (poměr zisku k prodeji, k celkovým aktivům, k základnímu jmění). Marketingové cíle: podíl na trhu, objem prodeje, podíl nových výrobků, počet obchodních zastoupení. Produktivita: poměr výkonu k vlastním nákladům, k investičním nákladům, poměr přidané hodnoty ke zisku. Finanční cíle: likvidita, obrat provozního kapitálu. nová

16 Hodnocení cílů z hlediska naléhavosti a důležitosti URČENÍ PRIORIT Covey matrix - Covey matice (Eisenhowerův princip) nová

17 Covey matice ohodnocení cílů Naléhavost Důležitost Velká Malá Naléhavé Nenaléhavé to co hoří - pošta, telefony, faxy, porady a jednání dlouhodobé, perspektivní a koncepční otázky 1 statistické přehledy, návštěvy, tisk 3-2 čestné funkce, zdvořilostní návštěvy 4 pole 1. delegovat a kontrolovat, pole 2. je pro manažera nejvyšší prioritou, pole 3. nutné, ale až po polích 1. a 2. a pole 4. je zbytečné Covey matice používá se např. v time managementu nová

18 Konflikty mezi cíli Nutnost brát ohled na různé skupiny, na nichž záleží úspěch organizace (majitelé, odbory, zaměstnanci, zákazníci...) a které mnohdy mají rozdílný pohled na stanovování cílů, způsobuje jistá dilemata při stanovování priorit. Krátkodobý zisk / dlouhodobý růst zisku. Intenzifikace rozvoje stávajících trhů / proniknutí na nové trhy. Malé riziko / velké riziko. Růst / stabilita organizace. Zisk / sociální cíle... nová

19 Klasifikace cílů Podle času - krátkodobé - do 1 roku střednědobé cca 1-3 r. dlouhodobé nad cca 3 r. operativní = co se organizace opravdu snaží dosáhnout top a střední management operační = blíží se úkolům střední a management 1. linie Podle zaměření - udržovací, - zlepšovací, - rozvojové. podle úrovně managementu oficiální = poslání TOP management nová

20 Typy cílů Strategické - dlouhodobé, abstraktní Střednědobé 1-5 roky postavení na trhu inovace rentabilita produktivita materiálové a finanční zdroje výkonnost a odpovědnost (manažerů, pracovníků) sociální odpovědnost Operační - konkrétní nová

21 Funkce plá nástroj rozvoje organizace - prosazování změn prostředek koordinace časové - propojení plánů strategických, taktických, operativních věcné - provázanost plánů obchodních, výrobních, technických, personálních, investičních, finančních organizačních jednotek plány podniku, závodu, divize apod. nástroj hodnocení výsledků/ výkonů nová

22 Význam plá zvyšování efektivity snižování rizika úspěšné organizační změny integrace úsilí rozvoj manažerů rozvoj výkonnostních standardů nová

23 Typy plánů Strategické - na 5-35 let (záleží na produktu) - řeší základní strategické a inovační otázky - vymezují cesty k dosažení stanovených cílů. Taktické - na období 1-5 let - obsahují taktické cíle a prostředky k jejich dosažení. Operativní - na období do 1 roku - obsahují operativní (krátkodobé, okamžit ) ácnííle a cesty k dosažení. nová é nov

24 - hierarchie plánu Poslání firmy Strategické záměry firmy Marketingová strategie Výrobní strategie Strategie tech. rozvoje Investiční strategie Personální strategie Finanční strategie Roční plán obchodu Roční plán výroby Roční úkoly tech. rozvoje Roční plán investic Roční plán personál. vývoje Roční finanční plán Operativní plán prodeje Operativní plán výroby nová

25 Strategické plá proces: - identifikace - výběru - implementace - a hodnocení základních směrů činnosti organizace zajišťuje soulad mezi cíli krátkodobými a dlouhodobými. nová

26 Rozdíl mezi cílem a posláním Cíl je to, co organizace skutečně sleduje a nemusí to vždy prezentovat veřejnosti, Poslání určuje smysl podnikání a je zaměřeno více na trh než na produkt, u ziskových organizací je to na prvním místě většinou zisk, cíle by měly být odvozeny od poslání. posláním se organizace prezentuje na veřejnosti, mezi posláním a cíli nesmí být rozpor. nová

27 Vize Je široce koncipovaný, jedinečný a dlouhodobý návrh zaměření činnosti podniku ( jež zakládá jeho zvláštní postavení na trhu). Vyjadřuje, čím chce podnik být, prezentuje ho navenek. nová

28 Komplexní podnikový plán Marketingový plán n výroby n zásobování n investic n inovací Finanční plán Personální plán nová

29 Příklady postupů při plá nová

30 BSC Balanced Scorecard (Norton, Kaplan) BSC původně strategický přístup pro měření výkonnosti podniku (finanční a nefinanční měřítka) ( systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku ) DNES: - systém pro strategické řízení - nástroj pro komunikaci všech lidí v rámci celé organizace - BSC umožňuje jasně definovat strategické cíle podniku, převést je do měřitelných ukazatelů a promítnout do výkonových kritérií jednotlivých organizačních jednotek. - eliminuje bariéry realizace strategie (vize, lidí, managementu, zdrojů) - V praxi BSC k využití tvorby rozpočtu, odměňování) nová

31 BSC - Strategický manažerský systém k vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů; ke komunikaci a propojení strategických plánů a měřítek; k plá a stanovení cílů a sladění strategických iniciativ; k zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení. nová

32 Řízení podle cílů [Management by Objectives MBO] Metoda řízení podle cílů je založena na principu, že vrcholový management stanoví cíle a jednotliví vedoucí zaměstnanci společně se zaměstnanci se snaží ztotožnit s těmito cíli, kde cíl nižšího stupně je provázaný a navazuje na cíl vrcholového managementu. Tato metoda propojí jednotlivé cíle se stanovenými cíli jednotlivých zaměstnanců. Metoda řízení podle cílů je vstřícnou metodou. postupný rozpad cílů až na výkonnou (provozní) úroveň spoluúčast manažerů nižších úrovní na formování cílů konkretizace cílů, indikátory, měřitelnost vyjednávání o cílech zachování SMART větší volnost realizačním složkám při volbě cest k cílům nová přijaté cíle jako nástroj kontroly controlling.

33 pomocí síťové analýzy (metoda PERT a další) Síťových grafů se využívá ke znázornění jednotlivých činností organizace, jejich průběhu a návazností jednotlivé činnosti jsou znázorněny úsečkami, které na sebe navazují v tzv. uzlových bodech tak, jak na sebe navazují činnosti lze zavést časovou síť, ocenit časovou náročnost jednotlivých činností a tak nalézt kritickou cestu zabezpečují, aby nedocházelo ke konfliktním situacím v průběhu realizace činností. nová

34 Příklad síťového grafu nová

35 Bariéry plá - I Nedostatečná integrace do celkového systému řízení, nahodilost, pokus řešit vše najednou, formalita - plány se vypracovávají, ale sám management je nedodržuje, nedostatek přiměřených a včasných informací, přílišný důraz na jednu oblast plánu. nová

36 Bariéry plá - II Měnící se prostředí, osobní zájmy, strach z neúspěchu, nedostatečná znalost organizace, odpor ke změnám, časová a finanční náročnost. nová

37 Zásady efektivního plá - I Podpora vrcholovým vedením Efektivní komunikace, informace o úspěších i neúspěších Zapojení - co nejširší okruh pracovníků Integrace - sladění dílčích cílů, koordinace, alokace činností a zdrojů nová

38 Zásady efektivního plá - II Srozumitelnost Flexibilita - přizpůsobení nové situaci, nutná komunikace změn Sledování a kontrola Variantnost - scénáře, rizikové plá nová

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Základní důvody ke změnám organizací - Vývoj a změny vnějšího prostředí (vývoj

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn Uživatelské pojetí manažerského informačního systému a jeho struktura z hlediska potřeb jednotlivých úrovní řízení (včetně tzv. segmentových informací) Eva Holínská SVŠES, s. r. o. v Praze 1. Úvod Předložený

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Personální řízení podniku Modul: KLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-12 1 Plán výuky předmětu PŘP Blok I- 14.1.2012 1. Úvod 2. Řízení

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Řízení změny v organizaci, hlavní problémy a návrhy řešení" Ing.Milan Burša,MBA

Řízení změny v organizaci, hlavní problémy a návrhy řešení Ing.Milan Burša,MBA Řízení změny v organizaci, hlavní problémy a návrhy řešení" Ing.Milan Burša,MBA Řízení změny - definice Řízení změn (change management) je metodologie, proces či odborná disciplína, která má usnadnit a

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček Udržitelné finanční řízení obcí a regionů Milan Jan Půček 1 Vzor citace: PŮČEK, M., J. Udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Vydání 1. Praha:

Více