TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRVALE ITELNÉ. Územní plánování. Plánovitá promna prostedí lovkem. Promny. Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické"

Transkript

1 TRVALE UDRŽITELN ITELNÉ ÚZEMNÍ PLÁNOV NOVÁNÍ Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. duben 2009 Územní plánov nování Územní plánování Promny poátky plánování pedmt plánování obsah plánování Plánovitá promna prostedí lovkem zpsob, forma a preference plánování Zmny spoleenské, výrobní a ekonomické Trvale udržitelné územní plánování 2 1

2 Územní plánov nování poátky vdomého plánování v území poátky stálých sídel rozvoj zemdlství pedmt plánování sídla pístupy, cesty disponibilní území krajina osídlení obsah plánování vymezení zastavní a prostranství opevnní funkní plochy a systémy, provozní a obslužné sít asová a vcná koordinace procesní náležitosti plánování ap. zpsob, forma a preference plánování (intuitivní) plány formální pravidla stavební ády, zákony, legislativa mezinárodní koordinace Trvale udržitelné územní plánování 3 Územní plánov nování Územní plánování je soustavný proces, který umožuje ízení a koordinaci innosti v území. Proces územního plánování se dotýká rzných jednotlivc a zájmových skupin. Územní plánování umožuje realizaci urbanistických zámr v území, obecným cílem územního plánování je dosažení optimálního využití území. Trvale udržitelné územní plánování 4 2

3 Území Území je neobnovitelný konený zdroj, disponibilní území prakticky nelze rozšiovat. Z hlediska užití pro potebu lidí je území potenciálem, jeho využitelnou ást lze do urité míry zvtšovat i zmenšovat v závislosti na ad organizaních, technických, ekologických a sociáln - ekonomických faktor. Zvtšování disponibilního území pro njaké užití bývá spojeno s náklady, které lovk vydává v oekávání budoucích výnos (výhody, renty, zisk ap.). Trvale udržitelné územní plánování 5 Plánov nování ve 20. století transformace mst - doprava, prmysl pestavba, obnova a regenerace mst urbanizace rozvoj mst - aglomerace, regiony krajinné celky osídlení (nová msta) socialistická etapa plánování u nás stavební pedpisy proces územního plánování legislativa územního plánování Trvale udržitelné územní plánování 6 3

4 Souasn asné úkoly územního plánov nování obnova a regenerace mst strukturální promna osídlení suburbanizace spoleenské, technologické a ekonomické promny pokraující urbanizace evropský kontext další kvalitativní promny procesu územního plánování a jeho legislativy Trvale udržitelné územní plánování 7 Historické msto a osídlen dlení Pístupové cesty Historické msto Okolní sídla Opevn ní HISTORICKÝ ROZVOJ MST vývoj a transformace struktury msta msta prostorov omezeny (v rámci opevnní) Trvale udržitelné územní plánování 8 4

5 Vývoj, rozvoj a promny mstm HISTORICKÝ ROZVOJ MST vývoj a transformace struktury msta msta prostorov omezeny v rámci hradeb SOUDOBÝ ROZVOJ MSTM vývoj a transformace struktury msta m prostorov neomezeny vzniká poteba a nutnost udržitelného rozvoje Trvale udržitelné územní plánování 9 Udržitelnost, trvale udržitelný rozvoj Pojem udržitelnosti vztah lidských sídel a krajiny lovka a pírody Zhoršující se životní prostedí a energetická krize Meze rstu (Donella a Dennis Meadowsovi) Udržitelný rozvoj území udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí poteby souasných generací, aniž by bylo ohroženo splnní poteb generací píštích a aniž by se to dlo na úkor jiných národ vyvážený vztah podmínek pro píznivé pírodní prostedí, pro hospodáský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území (19. století) (70.léta 20.st.) (1972) ( 18 SZ) Trvale udržitelné územní plánování 10 5

6 Pilíe e udržiteln itelného rozvoje EKOLOGICKÝ / ENVIROMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ EKONOMICKÝ Trvale udržitelné územní plánování 11 Hledání udržiteln itelného rozvoje Modernistické pedstavy o trvalém rstu založeném na technickém pokroku a rozvoji hierarchicky uspoádaných urbánních struktur podle mechanicky aplikovaných urbanistických schémat se ukázaly v druhé polovin 20.století jako nereálné Návrat k tradinímu uspoádání evropského kompaktního msta a hledání (znovuobjevování) trvalých urbanistických hodnot pojetí udržitelné mobility, jako výrazného strukturálního faktoru rozvoje mst a region Vznik hnutí tzv. Nového urbanismu v USA apod. Trvale udržitelné územní plánování 12 6

7 Athénská charta CIAM 1933 l. 77 Základními klí i urbanismu jsou ty i funkce: bydlení, práce, rekreace (v dob volna), doprava. l.78 Plány ur í strukturu každého ze sektor, náležejících t mto ty em základním funkcím, a jejich polohu ve m st. l.79 Kolob h denních funkcí - bydlení, práce a rekreace bude urbanismem ízen k docílení nejv tší možné úspory asu, p i emž bydlení bude t žišt m urbanistického zájmu a východiskem všech opat ení. l. 83 M sto je nutno zkoumat s jeho zájmovým územím, které ovliv uje... Trvale udržitelné územní plánování 13 Trvale udržitelné územní plánování 14 7

8 Plošný rst r mstm Pramen: M.íha lánek Anarchie urbanismu v eské krajin, 2001 Rok Poet obyvatel území R Výmra zast. plochy celkem (ha) Výmra zast. plochy na obyvatele 0,6996 0, ,2292 1,2658 Podíl zastavné plochy na celkové výme(%) 0,9470 1,0887 1,4274 1,6058 1,6498 Od roku 1930 klesl poet obyvatelstva žijícího na území R o 400 tisíc, pesto se však zdvojnásobila celková zastavná plocha na území naší republiky. % podíl zastavné plochy k celkové výme našeho území vzrostl rovnž skoro dvojnásobn. Trvale udržitelné územní plánování 15 Mstské obyvatelstvo ve svt Trvale udržitelné územní plánování 16 8

9 Rozvoj sídel s a promny mstské prostorové struktury Uzlová Víceuzlová jádro periferní (pedmstské aktivity) centrální aktivity centrální oblast hlavní dopravní trasy Trvale udržitelné územní plánování 17 Urbanizace Suburbanizace Znaky a souvislosti urbanizace Deurbanizace rst výroby ve mstech (pracovní píležitosti) Reurbanizace rst mst (velikost a poet) < píchod obyvatelstva do mst snižování zamstnanosti v priméru (zemdlství a lesnictví) nárst zamstnanosti v sekundéru a terciéru rst msta do krajiny zvyšování atraktivnosti mst - spád do mst za prací a vybavostí promny pímst. krajiny, pásma s rznou intenzitou vazeb s mstem vznik vyšších forem sídelní struktury u velkých mst - aglomerace a regiony Trvale udržitelné územní plánování 18 9

10 ch_00 _chart. htm Problémy urbanistického rozvoje EVROPSKÁ CHARTA MST M 1998 ch procesy urbanizace a suburbanizace velkých mst, extenzivní perimetrální narstání sídel rst prostorových standart (bydlení) enormní nárst dopravy zhoršování životního prostedí, úbytek zelen stárnutí stavebních fond (zvlášt nových technologií) Trvale udržitelné územní plánování 19 NEREGULOVANÝ RST R MST M - suburbanizaními tlaky vyvolané rostoucími prostorovými nároky n jednotlivc a organizací a nevyužíváním m brownfields jádro centrální oblast okrajová oblast Trvale udržitelné územní plánování kontaktní oblast 20 10

11 Soudobé msto Charakteristické znaky souasného období rozvoj informaních technologií rozvoj výrobních technologií stále se zvyšující mobilita obyvatel, vysoký a stále rostoucí stupe urbanizace životní zpsob ovlivnný ekonomickou úrovní, technickým pokrokem, kulturou a urbanizací rostoucí (globální) devastace ŽP ekonomické rozdíly (bohatý sever a chudý jih) globalizace Trvale udržitelné územní plánování 21 Urbanistický rozvoj - dynamika rozvoje stagnace trvale udržitelný rst pekotný rst Trvale udržitelné územní plánování 22 11

12 Vztah vybavení a funkcí msta funkce vybavení sídelní prac.píl. centrum specifické bydlení ob.vyb. výroba rekreace doprava tech.inf. * * * * * * * * * * * () * * * * (* * *) *) OV a služby v obytném území (základn kladní vybavení) * *)* celomstsk stské vybavení * * *)* pracovní píležitosti v terciéru ru * * * *)* vybavení specifické funkce * * * * *)* rekreaní zázemí obytného území Trvale udržitelné územní plánování 23 Provozní vztahy v sídelns delním m celku a udržiteln itelná doprava Udržitelná mobilita obyvatel bydlení pracovišt rekreace vybavení Trvale udržitelné územní plánování 24 12

13 Pedstavy o ešení rozvoje mstam technické (stavba mst) - Mikuškovic, Liebschner, Haller, Herron, Berlage, Buchanan sídeln organizaní (geografické) Christaller, Doxiades, urbanizace SSR (stedisková soustava) regionální msto (Hillebrecht), nová msta, Evropská regionální politika filosofické /ideologie, representace) - Sper, socialistická msta SSSR, Costa - Niemayer, Le Corbusier sociální - Vesninové, HUMANOPOLIS Zamení urbanistických koncepcí výtvarné - Sitte, Wagner, Krierové, nový americký urbanismus Trvale udržitelné územní plánování 25 Souvislosti, podmínky a trendy soudobého rozvoje mstm tendence k omezení motorové dopravy draz na pší pohyb resp. cyklisty požadavky na obyvatelnost VP trendy: Zdravá msta, Msta bez aut, Agenda 21 psychologické a sociologické vnímání VP (J. Jacobsová, J. Gehl, W. White) Trvale udržitelné územní plánování 26 13

14 Dokumenty moderního urbanismu Athénská charta (1933) Torremolinská charta (1983) Evropská charta mst (1988) Aalborská charta (1994) Nová Athénská charta(1998) Trvale udržitelné územní plánování 27 Zákonitosti urbanistického rozvoje msta stabilita hmotného prostedí pda a pozemky jako zdroje (zboží) konenost zdroj (území, prostedí, sídelní prostor) ztráta a absence samoregulace prostedí racionelní psobení lovka a spolenosti na prostedí Trvale udržitelné územní plánování 28 14

15 Rozvoj mstam Rozvoj mst a osídlení je soustavný proces obnovy a rozvoje Plánování rozvoje msta se dotýká rzných jednotlivc a zájmových skupin. Zámry rozvoje msta vyjaduje jeho koncepce a mly by urovat smr, zpsob a dynamiku rozvoje Trvale udržitelné územní plánování 29 Udržitelný rozvoj území Území je z ekologického hlediska nenahraditelný a neobnovitelný zdroj Rozvoj území je trvalým procesem vývoje a zmn využití ploch, pozemk staveb a krajiny, vetn jejich údržby a ochrany hodnot. Cílem je udržitelný a vyvážený rozvoj všech tchto složek v území. Pro udržitelný rozvoj KLÍOVÉ je hledisko územního rozvoje Trvale udržitelné územní plánování 30 15

16 Systémy plánov nování v R Trvale udržitelné územní plánování 31 Územní rozvoj jako souást st udržiteln itelného rozvoje Základní východiska spolené evropské indikátory Formulace pilí udržitelného rozvoje Dekompozice faktor pilí podle jejich vlivu na územní rozvoj (píklad se orientuje na úrove msta,pípadn regionu), Rozpis vztah indikátor udržitelného rozvoje k jednotlivým složkám územního rozvoje, Stanovení indikátor, cíl a kritérií pro konkrétní územn plánovací ešení. (Indikátory, které slouží k popisu a analýze navrženého ešení územního rozvoje, se odvodí ze složek územního rozvoje, zatímco v tabulce uvedené cíle a kritéria by sloužila k jeho hodnocení. Tato tvrtá úrove již není v píkladu popsána, protože je vcí konkrétního ešení.) Trvale udržitelné územní plánování 32 16

17 Složky územního rozvoje Trvale udržitelné územní plánování 33 Píklad schematu vazeb Trvale udržitelné územní plánování 34 17

18 Nástroje pro plánování udržitelného územního rozvoje Nástroje územního plánování: územn plánovací podklady, politika územního rozvoje, územn plánovací dokumentace, územní rozhodnutí, územní souhlas, územní opatení a úprava vztah v území Formální nástroje (, regionální politika, regulaní plánování) Neformální nástroje (nap. kooperaní strategie mezi obcemi, koncepce využití prostoru, regionální rozvojové koncepce, sít mst, obnova vesnice, kulaté stoly, diskusní fóra apod.) Finanní a stimul. nástroje (zejména systémy obecních píjm) Informaní nástroje (zejména nástroje podporované GIS) Trvale udržitelné územní plánování 35 Charakteristiky urbanistického rozvoje msta smr rozvoje restrukturalizace (reorganizace), adice (perimetrální, radiální), regionální využití pímstských sídel (satelity) zpsob rozvoje výstavba, pestavba, revitalizace, humanizace, reorganizace dynamika rozvoje stagnace, trvale udržitelný rst, pekotný rst Trvale udržitelné územní plánování 36 18

19 Zásady urbanistického rozvoje zásady vymezení funkce a postavení msta v osídlení a ve stát zásady utváení formy a rozvojového systému msta (model prostorového utváení jeho volného a zastavného prostoru v daném sídelním prostoru) zásady funkní a provozní organizace (zónování a obslužné systémy) zásady utváení urbánního prostedí msta Trvale udržitelné územní plánování 37 Témata spojovaná s udržitelností rozvoje mstských region a mst funkní využití sídel kompaktní msta o pimené intenzit využití, s promísením funkcí umožujícím snadnou dostupnost základního obanského vybavení a pracoviš a efektivní fungování dopravních a technických infrastruktur, doprava píklon k energeticky mén nároným a environmentáln málo zatžujícím zpsobm dopravy; omezování zbytné dopravy, ochrana a maximální zachování pírodních a pírod blízkých systém, [Gates a Stout (2004)] Trvale udržitelné územní plánování 38 19

20 Témata spojovaná s udržitelností rozvoje mstských region a mst hospodaení se zdroji a odpady uzavený metabolismus využívání obnovitelných zdroj, energie; recyklace území; užívání recyklovatelných materiál na stavby, environmentální spravedlnost a sociální rovnost kvalitní životní prostedí pro všechny obyvatele; všeobecn dostupný, bezpený a kvalitní veejný prostor, regionální soudržnost vyvážený regionální rozvoj, rozmanitost ekonomických aktivit v regionu. [Gates a Stout (2004)] Trvale udržitelné územní plánování 39 Dkuji za pozornost 20

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz

Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz A PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A.1 POJETÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OBSAH: A.1.1 Vymezení pojmu udržitelný rozvoj Zpracovatel Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. Redakce Ing. arch. Eva Rozehnalová. Aktualizace

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ OBSAH A. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ...2 B. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000...2 C. VYHODNOCENÍ VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

o udržitelných evropských městech

o udržitelných evropských městech LIPSKÁ CHARTA o udržitelných evropských městech Sjednána při příležitosti neformální ministerské schůzky na téma rozvoj měst a územní soudržnost v Lipsku ve dnech 24. a 25. května 2007 Preambule LIPSKÁ

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více