Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje Ing. Kateřina Blažková, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh Ing. Jana Vanková Moravskoslezský kraj Krajský úřad Oddělení odpadového hospodářství 28. října 117, Ostrava Souhrn Moravskoslezský kraj je výrazně ovlivňován průmyslovou činností, na kterou je navázáno nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. V zónách havarijního plánování žije v Moravskoslezském kraji 55 tisíc obyvatel a nachází se zde 170 ohrožených významných objektů (školských, zdravotnických, sociálních a dalších zařízení, ve kterých dochází ke shromažďování velkého počtu osob). Příspěvek se zabývá systémem prevence závažných havárií a havarijního plánování v okolí provozovatelů. Rozebírá přístupy a možnosti spolupráce krajského úřadu, hasičského záchranného sboru kraje, provozovatelů a dalších správních úřadů při plnění povinností vyplývajících z nového zákona o prevenci závažných havárií [1] v procesu ochrany lidských životů a zdraví při chemických haváriích, včetně řešení domino efektů mezi provozovateli a vazby na havarijní plánování území. Úvod Návrh nového zákona o prevenci závažných havárií Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. obsahuje řadu významných změn. Nový systém klasifikace nebezpečných látek a skutečnost, že se zákon Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. bude vztahovat i na pevninské zásobníky plynu, bude pravděpodobně znamenat nárůst provozovatelů objektů spadajících do dikce prevence závažných havárií. Další významnou změnou je proces schvalování bezpečnostní dokumentace, kdy podkladem pro vydání rozhodnutí krajského úřadu bude posudek, který zpracuje právnická osoba zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí. Nová právní úprava Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. dále přináší širší spolupráci mezi krajskými úřady, hasičskými záchrannými sbory krajů a provozovateli, zejména v oblasti havarijního plánování, zajištění havarijní připravenosti, informování veřejnosti a preventivně výchovné činnosti. Návrh zákona Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. dále zavádí novou povinnost provozovatelů po projednání s hasičským záchranným sborem kraje pořizovat, udržovat a provozovat v zónách havarijního plánování koncové prvky varování. Zdroje rizik v Moravskoslezském kraji V Moravskoslezském kraji (dále jen MSK ) je v současné době zařazeno 12 objektů do skupiny A a 13 objektů do skupiny B. Mezi nejvýznamnější nebezpečné látky v MSK patří amoniak, chlor, oxid siřičitý, hutní plyny, LPG, benzín a nafta. Na území MSK jsou především provozovatelé, kteří v případě vzniku závažné havárie, ohrožují obyvatelstvo toxickými látkami, které dráždí dýchací cesty a jejich dlouhodobé vdechování může vést k otoku plic až smrti. Dále jsou to provozovatelé nakládající s hořlavými látkami, kteří v případě havárie ohrožují obyvatelstvo a jeho majetek tepelnou radiací provázející požár a vznikajícími toxickými zplodinami hoření. Menší část provozovatelů v dikci zákona o prevenci závažných havárií [1] tvoří provozovatelé nakládající s látkami výbušnými, kteří ohrožují životy a zdraví lidí, jejich majetek převážně účinky tlakové vlny, která provází výbuch a rovněž šířením nebezpečných látek v ovzduší.

2 Bezpečnostní dokumentace Ve formě dokumentace, kterou musí provozovatel objektu zařazeného do skupiny A a B zpracovat, nedojde podle návrhu nové právní úpravy Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. k výraznějším změnám. Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A bude muset zpracovat stejně jako doposud bezpečnostní program a plán fyzické ochrany objektu, provozovatel objektu zařazeného do skupiny B bezpečnostní zprávu, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu, vnitřní havarijní plán a plán fyzické ochrany objektu. Stávající provozovatelé, u kterých se nezmění podmínky pro zařazení objektu do skupiny A či B předloží nový návrh na zařazení a bezpečnostní dokumentaci krajskému úřadu do 1 roku od nabytí účinnosti nového zákona. Provozovatelé, u kterých se změní podmínky pro zařazení objektu do skupiny A či B, zašlou krajskému úřadu návrh na zařazení a posouzení rizik do 1 roku od nabytí účinnosti nového zákona a bezpečnostní dokumentaci do 2 let od nabytí účinnosti zákona. Nově je navržen proces schvalování bezpečnostní dokumentace (bezpečnostní program a bezpečnostní zpráva) a rovněž se předpokládá prodloužení lhůty pro předložení těchto dokumentů krajskému úřadu bezpečnostní program do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení objektu do skupiny A a bezpečnostní zpráva do 9 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení objektu do skupiny B. V procesu schvalování bezpečnostní dokumentace se nově objevuje termín posudek návrhu bezpečnostní dokumentace ten si krajský úřad vyžádá po předložení bezpečnostní dokumentace u právnické osoby pověřené ke zpracování posudku (zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí). V návrhu nové právní úpravy Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. se předpokládá úhrada tohoto posudku správním poplatkem, který provozovatel zaplatí krajskému úřadu. Lhůta pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů, ve složitých případech může být prodloužena o dalších 30 dnů, což jistě prodlouží schvalovací proces (dosud krajský úřad musí rozhodnout do 90-ti dnů). S touto skutečností bude třeba počítat zejména u schvalování dokumentace nových objektů před kolaudací. Další změna v nové právní úpravě Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. se týká posouzení rizik (dnes analýzy a hodnocení rizik) závažné havárie, kterou musí provozovatel nového objektu předložit krajskému úřadu souběžně s podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí. K posouzení rizik musí krajský úřad rovněž zajistit zpracování posudku (obdobně jako u bezpečnostní dokumentace). Zóny havarijního plánování Odpovědnost za stanovení zóny havarijního plánování, která je dle nového zákona Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. výstižněji definována jako území, ve kterém jsou uplatňovány požadavky ochrany obyvatelstva a požadavky územního rozvoje z hlediska havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu, nese krajský úřad. V MSK se na stanovení zóny havarijního plánování (dále jen ZHP ) spolupodílí hasičský záchranný sbor kraje (dále jen HZSK ). Důvodem je zejména fakt, že právě HZSK dále s tímto územím pracuje a zpracovává opatření ochrany obyvatelstva formou vnějšího havarijního plánu. Přestože tato forma spolupráce není dána současnou ani připravovanou legislativou, v MSK se osvědčuje a usnadňuje nejen proces stanovování ZHP, ale i navazujícího zpracování vnějšího havarijního plánu (dále jen VHP ), jeho schvalování, projednávání a prověřování. Nově se bude zákon Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. vztahovat i na pevninské podzemní zásobníky plynu. V MSK jsou situovány dva podzemní zásobníky plynu, Štramberk a Třanovice. Jedná se o rozsáhlé areály na povrchu složené s těžebních sond, které propojují uskladňovací prostor s povrchovou technologií podzemních zásobníků plynu. Podle stávající právní úpravy [3] nelze ZHP u těchto zásobníků stanovit. Návrh nové vyhlášky [4] umožňuje její stanovení s využitím tlaků na jednotlivých zařízeních povrchové technologie či bezpečnostních pásem v okolí jednotlivých těžebních sond a povrchové technologie podzemních zásobníků plynu. Nově tak v MSK vzniknou další ZHP, pro které bude pro účely ochrany obyvatelstva zpracován VHP a v návaznosti na něj havarijní karty pro zásah složek IZS. Mezi další nové povinnosti provozovatele v návrhu zákona Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. patří předložení vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a vypracování vnějšího havarijního plánu (dále jen Podklady ) rovněž HZSK. Tato skutečnost po přijetí navrhované právní úpravy v praxi povede k efektivnější komunikaci mezi provozovatelem a HZSK jako zpracovatelem VHP. Vnitřní havarijní plán spolu s Podklady jsou nejdůležitějšími dokumenty a zdroji informací pro vypracování VHP. Předkládání těchto dokumentů a jejich aktualizací rovněž HZSK umožní

3 efektivnější aktualizaci zpracovaných VHP. Dle v současné době platné legislativní úpravy [1] vnitřní havarijní plány a Podklady nejsou poskytovány zpracovateli vnějšího havarijního plánu legitimní cestou, ale pouze na základě vůle, dobrovolnosti krajského úřadu. V praxi tak může docházet k případům, že je vnitřní havarijní plán změněn a aktualizován a uložen na krajský úřad, aniž by se změny promítly do vnějšího havarijního plánu. Tento stav může být odhalen pouze při integrované kontrole. Z důvodů sjednocení přístupů havarijního plánování v areálech, kde činnost provozuje více provozovatelů v dikci zákona o PZH [1], se v návrhu nového zákona Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. objevuje možnost zpracování společného vnitřního havarijního plánu. V současném stavu postupy k řešení závažných havárií v jednotlivých vnitřních havarijních plánech na sebe ne vždy navazují a jejich sjednocení bývá v praxi velmi obtížné. Z tohoto důvodu se jeví jako nejefektivnější společný vnitřní havarijní plán. Společný havarijní plán rovněž lépe ošetří systém řízení ve vztahu k domino efektům. Vnější havarijní plán Zpracovatelem vnějšího havarijního plánu je HZSK Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Způsob zpracování a odpovědnosti za zpracování VHP byly předem projednány v příslušných bezpečnostních radách. Mezi garanty zpracovávající vybrané plány konkrétních činností patří: odbor zdravotnictví krajského úřadu, který odpovídá za zpracování Traumatologického plánu, krajská hygienická stanice, která garantuje zpracování Plánu zamezení distribuce a používání potravin, krmiv a vody, kontaminovaných nebezpečnou látkou, krajská veterinární správa Státní veterinární správy, která je garantem Havarijního veterinárního plánu, Policie ČR příslušné Městské ředitelství, které garantuje zpracování Plánu zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti a Plánu regulace pohybu osob a dopravy. Garanty další části VHP je HZS MSK. V průběhu zpracování VHP má velký význam spolupráce s provozovatelem, neboť právě provozovatel má největší povědomí o potenciálních rizicích, zná nejlépe technologie a postupy, případná opatření k minimalizaci nehod apod. Návrh VHP je předáván krajskému úřadu, který zajišťuje jeho rozeslání k vyjádření dotčeným orgánům státní správy a dotčeným obcím v zóně havarijního plánování a dále pak zajišťuje veřejné projednání VHP. Krajský úřad shromažďuje všechna vyjádření a připomínky a zpětně je postupuje HZS MSK, který je zapracovává do finální verze VHP. Vnější havarijní plán následně projednává příslušná bezpečnostní rada a schvaluje starosta obce s rozšířenou působností nebo hejtman Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Návrh nového zákona Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. umožňuje HZSK vyžadovat přímo od provozovatele další nezbytné údaje k zpracování VHP. Jedná se o legitimnější cestu, kdy mohou být další podklady zpracovateli VHP od provozovatelů vyžadovány přímo, nikoliv přes prostředníka, krajský úřad. Nově se v zákonu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. objevuje povinnost provozovatelů zařazených do skupiny B projednávat s HZSK pořizování, udržování a provozování koncových prvků varování v ZHP. V praxi to bude znamenat, že HZSK se bude vyjadřovat k záměru provozovatelů pořizovat koncové prvky varování jak ve svém areálu, tak bude apelovat na umisťování nových v zónách havarijního plánování. Je pravděpodobné, že pro realizaci budou HZSK s jednotlivými provozovateli uzavírat pro tyto účely smlouvy o spolupráci. Obsahová část VHP je dána prováděcí vyhláškou [3]. V praxi jsou VHP rozsáhlými dokumenty, které nevyhovují efektivnímu rozhodování při řešení reálné havárie, proto HZS MSK zpracoval pro jednotlivé scénáře tzv. Havarijní karty pro zásah složek IZS, které jsou pracovní dokumentací k VHP. Definují základní pravidla postupů pro zasahující složky. Z praktického hlediska jsou zpracovány ve formátu A 4. Havarijní karty jsou dostupné jak jednotkám jedoucím na místo události v papírové i elektronické podobě, tak i dalším zasahujícím složkám IZS. U provozovatele jsou uloženy spolu s dokumentací zdolávání požáru. Operační a informační středisko integrovaného záchranného systému má vytvořen software k výběru a editaci havarijních karet. Velký důraz je kladen na grafickou část, vytvořenou v prostředí geografických informačních systémů, kde jsou vizualizovány údaje o rozsahu havárie, pokrytí území signálem sirén, zhodnocení přístupových cest k objektu, plánování uzávěry, ohrožené významné objekty apod.

4 Informování veřejnosti a řešení dopadů závažných havárií Oblasti informování veřejnosti je v nové právní úpravě Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. oprávněně věnována větší pozornost, neboť pouze informovaný občan znalý zásad sebeochrany je schopen správně reagovat a rozhodovat se po vyhlášení signálu všeobecná výstraha. Plány konkrétních činností, které jsou nedílnou součástí VHP, při plánování opatření k ochraně obyvatelstva vycházejí z faktu, že obyvatelstvo má povědomí o ohrožení v oblasti, ve které žije, zná zásady žádoucího chování. Jedním z nástrojů, jak zajistit přípravu obyvatelstva, je jeho informování v dikci zákona o PZH [1] prostřednictvím informace v listinné a elektronické podobě. V návrhu nového zákona Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je rozšířena povinnost zpracovat informaci veřejnosti i pro objekty zařazené do skupiny A. Krajský úřad ve spolupráci s HZSK a provozovatelem zpracuje pro objekty zařazené do skupiny A i B jasně a srozumitelně formulovanou informaci a tuto zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup (v praxi bude nejčastěji umísťována na internetu krajského úřadu, HZSK, dotčených obcí nebo může být publikována v jiném prostředí, ve kterém budou tato data shromažďována centrálně, např. s využitím informačního systému prevence závažných havárií, který je nově do návrhu zákona Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. zakomponován). Dále, stejně jako doposud, pro objekty zařazené do skupiny B vypracuje krajský úřad písemnou informaci, kterou minimálně jednou za 5 let poskytne veřejnosti v zóně havarijního plánování. MSK již nyní zpřístupňuje informaci obyvatelstvu na stránkách krajského úřadu, HZSK a portálu chemický monitoring [6]. Písemná informace je v MSK distribuována obyvatelstvu v podobě letáku formátu A4. Příklad vydávaného letáku je v příloze tohoto příspěvku. Nově se dále upravuje povinnost krajského úřadu zpracovat a po projednání v bezpečnostní radě kraje poskytnout veřejnosti v zóně havarijního plánování informaci o vzniku a následcích závažné havárie a o nápravných opatřeních přijatých ke zmírnění jejich následků. Krajský úřad opět tuto informaci zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh budoucích preventivních opatření, která nejsou uvedena v konečné zprávě o vzniku a dopadech závažné havárie a která mohou vést ke zlepšení prevence závažných havárií, dle nového zákona Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. zpracuje krajský úřad ve spolupráci s HZSK. Dle platné legislativy [1] v praxi jen velmi zřídka a dle ne zcela zřejmých pravidel dochází ke konzultacím zpráv o havárii v působnosti zákona o prevenci závažných havárií [1] s HZSK, které havárii vyšetřují. Územní a stavební řízení Krajský úřad je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, v územním řízení, případně ve stavebním řízení [1]. Dle nové právní úpravy Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. se předpokládá, že bude krajský úřad v těchto řízeních vydávat závazné stanovisko, které bude podkladem pro vydání rozhodnutí v územním či stavebním řízení. Z dosavadní praxe je známo, že ne vždy je v podkladech (dokumentaci) pro tato řízení uvedeno množství a klasifikace nebezpečných chemických látek a směsí a tudíž není možné vyhodnotit, zda se jedná o objekt, který bude nutno zařadit do skupiny A či B. Navíc nově bude mít krajský úřad povinnost nechat si zpracovat posudek k posouzení rizik závažné havárie, stejně jako k bezpečnostní dokumentaci. Toto všechno povede k průtahům jednotlivých řízení. Hasičský záchranný sbor kraje je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. V územním řízení HZSK uplatňuje stanovisku požadavkem civilní ochrany Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.: k zásadám územního rozvoje, ve kterém navrhuje území ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných na území, územního plánu obce, ve kterém předává podklady pro návrh ploch zón havarijního plánování, regulačního plánu, ve kterém uplatňuje požadavky na pozemky a požadavky na jejich využití pro opatření vyplývající z určení zón havarijního plánování. V oblasti stavebního řízení HZSK uplatňuje požadavky na stavby pro průmyslovou výrobu a skladování. V současné době se při uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva HZSK potýká s nedostatečným zázemím s ohledem na neexistenci technických norem či jiných předpisů umožňující praktické a efektivní uplatňovaní výše uvedených požadavků, které jsou nyní uplatňovány na základě vůle a dobrovolnosti projektantů či investorů, než na základě platných právních předpisů.

5 Závěry Rok 2015 a 2016 bude klíčový pro zavádění nových požadavků legislativy PZH, která reaguje na implementaci SEVESO III direktivy do právního řádu ČR. Nejen provozovatelé, ale i krajské úřady a HZSK se budou potýkat s celou řadou změn, které mají vést k efektivnějšímu systému prevence závažných havárií a havarijního plánování. Velkým přínosem je rovněž fakt, že návrh nového zákona Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. reflektuje koncepci ochrany obyvatelstva Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a posiluje vazby mezi provozovateli, coby původci havárie a státní správou, s cílem posílení spoluodpovědnosti a vazby na havarijní plánování území a ochranu obyvatelstva v zónách havarijního plánování.

6 Příloha: Informace pro obyvatelstvo v ZHP

7 Literatura [1] Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), 2014 [vid ]. Dostupné z [2] Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 25, s [3] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 73, s [4] Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 36, s [5] Návrh vyhlášky o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a rozsahu zpracování vnějšího havarijního plánu, 2014 [vid ]. [6] MV-GŘ HZS ČR. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku vyd. Praha: MV-GŘ HZS ČR, s. ISBN [7] Informační portál Chemické havárie. [on-line]. HZS MSK, 2014 [vid ]. Dostupné z [8] Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. In: Sbírka zákonů České republiky. 2002, částka 133, s

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Kateřina Blažková 1 Zásady ochrany obyvatelstva před Z hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 93 Rozeslána dne 11. září 2015 Cena Kč 151, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 93 Rozeslána dne 11. září 2015 Cena Kč 151, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 93 Rozeslána dne 11. září 2015 Cena Kč 151, O B S A H : 224. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA

Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA Praha 24. března 2015 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

103/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. března 2006

103/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. března 2006 103/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. března 2006 o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu Ministerstvo vnitra stanoví podle 19

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Legislativa a kompetence

Legislativa a kompetence Legislativa a kompetence Platná legislativa na úseku ochrany ovzduší je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí. Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší: a) spolupracuje s ministerstvem

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14

VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace VYHLÁŠKA 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 6-14 MUDr. Petr Novotný náměstek LPP 6 ČINNOST ZDRAVOTNICKÉ

Více

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TÝNEC NAD LABEM

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obecně závazná vyhláška č.2/2007 Zastupitelstvo města Týnec nad Labem se na svém zasedání dne 19. dubna 2007 usneslo vydal na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.. o požární ochraně, ve znění

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015

EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.

Více

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška

Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Zástupce ředitele odboru územního plánování MMR, vedoucí oddělení koncepčního a metodického 1 ÚLOHA ÚZEMNÍHO

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 3. února 2009 Částka: 7 O B S A H : Část I. Část II. 7. Pokyn generálního ředitele

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-5/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Přehled změn, které přináší ekoauditová novela zákona o odpadech (zákon č. 169/2013 Sb.) a jejich dopad na povinnosti vyplývající z odpadové legislativy Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Důvody přijetí vychází

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

Analýza rizika pro účely vnějších havarijních plánů. Metodický přístup

Analýza rizika pro účely vnějších havarijních plánů. Metodický přístup Stuchlá, K., Analýza rizika pro účely vnějších havarijních plánů. 2. ročník konference Bezpečnost v chemickém průmyslu. Sborník přednášek z konference, s.283 287. Ústí nad Labem 19. 20.9.2005, s.283 287.

Více

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Rácovice. Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce OBEC Rácovice Zastupitelstvo obce Rácovice Obecně závazná vyhláška obce Rácovice č. 6/2015 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Rácovice se na svém zasedání konaném dne 20.2.2015 usneslo

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Časový plán a program prací

Časový plán a program prací PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD V ROCE 2005 OBLAST POVODÍ ODRY Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. LIBĚDICE) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou LIBĚDICE K. Ú. LIBĚDICE ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01LLTQD* Čj: MSK 15698/2016 Sp. zn.: ŽPZ/4068/2015/Ště 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Mgr. Jana Štěpánková

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia oboru Bezpečnostní inženýrství Nebezpečné látky 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O organizaci požární ochrany - požární řád č. 7/2003 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo na svém jednání dne 17.9.2003 vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

SMLOUVA O VYUŽITÍ METODJKY ^ (dálejen smlouva) Oprávněný zástupce: ing. Tomáš Kotyza, ředíte! krajského úřadu IČ: 70890692

SMLOUVA O VYUŽITÍ METODJKY ^ (dálejen smlouva) Oprávněný zástupce: ing. Tomáš Kotyza, ředíte! krajského úřadu IČ: 70890692 KUMSP00G580A SMLOUVA O VYUŽITÍ METODJKY ^ rivií rok?ki n.ih t\ Metodika pro informování veřejnosti o rizicích v rámci prevence závažných havárií' (dálejen smlouva) UŽIVATEL Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Praha 20. října 2015

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Praha 20. října 2015 NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ Praha 20. října 2015 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese

Více

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Právní postavení českého lékaře z pohledu Výboru pro zdravotnictví PSP ČR R. Vyzula 12.10.2015 Právní postavení českého lékaře 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Rizika plynoucí z chemických výrob Slavné havárie Zákon o prevenci závažných havárií Analýza

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5

Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 9 Příloha: 1/5 6 PLÁN EVAKUACE OBYVATELSTVA OBSAH : a) Zásady provádění evakuace 3 Základní zásady provádění evakuace 3 Členění evakuace podle hledisek

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚSTO ROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ROKOVICE č. 1/01, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ve znění OZV č. 4/015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 01.1.015 (zpracovalo oddělení KST) Zastupitelstvo města rozhodlo

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MMR ČR Stavební správa stavební zákon

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1. MMR ČR Stavební správa stavební zákon Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_17_CZSŘ_4.17_ MMR ČR Stavební správa stavební zákon Střední odborná škola a Střední

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich

Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Metodika k navrhování územních rezerv a rozhodování podle nich Co je územní rezerva V které územně plánovací dokumentaci vymezit územní rezervu Kdy vymezit územní rezervu Jak vymezovat územní rezervu Jak

Více

UKLÁDÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A REGULAČNÍHO PLÁNU

UKLÁDÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A REGULAČNÍHO PLÁNU UKLÁDÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU A REGULAČNÍHO PLÁNU Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Metodický pokyn je určen pořizovatelům a obcím, příp. pro

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více