SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II"

Transkript

1 SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

2 NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR Ratifikována lesnická strategie pro EU

3 NLP II Cílem je podpora trvale udržitelného obhospodařování lesů Důležitost multifunkční role lesů Plánovací rámec pro vymezení vlivů jiných sektorů Lesnictví je vnímáno jako součást rozvoje venkova a využívání krajiny

4 NLP II 3 pilíře Pilíř ekonomický (myslivost) Pilíř ekologický Pilíř sociální

5 NLP II Klíčová akce 11 MYSLIVOST Dosažení vyváženého stavu mezi lesem a zvěří

6 NLP II Klíčová akce 11 MYSLIVOST Zvýšit ekologickou stabilitu lesních ekosystémů snížením skutečných nadměrných stavů spárkaté zvěře, s cílem umožnit využívání přírodě bližších forem hospodaření. Snížit poškozování lesních porostů tak, aby náklady na jejich ochranu proti škodám zvěří byly pro vlastníky lesů ekonomicky přijatelné.

7 NLP II Klíčová akce 11 MYSLIVOST Využít všech zákonných možností daných držitelům honiteb, aby při tvorbě plánů mysliveckého hospodaření důsledně uplatňovali své zájmy ve snižování početních stavů zvěře. K tomu mj. využít informační kampaň, ve které by Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, s využitím existujících odborných podkladů, vysvětlovalo nutnost upravit početní stavy zvěře na únosnou míru

8 NLP II Klíčová akce 11 MYSLIVOST Při zpracování ročních plánů mysliveckého hospodaření v honitbě pro zvěř spárkatou důsledně vycházet z ustanovení 36odst. 2 zákona o myslivosti. Za tím účelem MZe ve spolupráci s MŽp vydá metodický pokyn s cílem stanovit podrobnosti pro zpracování ročních plánů mysliveckého hospodaření v honitbě, důsledně vycházejících z posouzení celkového stavu ekosystému.

9 11.4. NLP II Klíčová akce 11 MYSLIVOST Využít všech zákonných možností vlastníků honebních pozemků nově uspořádat honitby tam, kde tvar a velikost honiteb nerespektuje přirozené migrační cesty zvěře a brání se tak mysliveckému hospodaření se zvěří podle zájmu vlastníků honebních pozemků.

10 11.5. NLP II Klíčová akce 11 MYSLIVOST S využitím výstupů NIL, odborných podkladů, sledujících vzájemné interakce mezi spárkatou zvěří a lesními ekosystémy a fungující a ověřenou praxí v okolních zemích navrhnout a podrobit odborné diskusi nový systém stanovování výše odlovu, vycházející striktně ze zjištěného stavu lesa.

11 NLP II Klíčová akce 11 MYSLIVOST V návaznosti na výše uvedené do dvou let změnit vyhlášku 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě tak, aby výše odlovu byla stanovována výhradně podle míry negativního ovlivňování lesního ekosystému, a to především zabraňováním a poškozováním přirozené obnovy, škodami na výsadbách a loupáním porostů spárkatou zvěří.

12 PRÁVNÍ ÚPRAVA MYSLIVOSTI NA ÚSEKU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ

13 MYSLIVECKÉ PLÁNOVÁNÍ Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti Vyhláška MZe č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

14 Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

15 Možnosti ovlivňování cestou: Plánu mysliveckého hospodaření Regulace početních stavů zvěře v honitbách, ve kterých není uvažováno s chovem určitého druhu zvěře Mimořádných opatření Zařazení honitby do jakostních tříd a stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře Dalších možností (smlouvy o nájmu honiteb, vstřícné plány, časové harmonogramy, smlouvy o spolupráci, tvorba honiteb)

16 Plán mysliveckého hospodaření 36

17 Roční povinnost vypracování plánu mysliveckého hospodaření 36 odst. 2 Uživatel honitby

18 Plán mysliveckého hospodaření vychází z : zařazení honitby nebo její části do jakostní třídy minimálních a normovaných stavů zvěře poměru pohlaví, koeficientu očekávané produkce, skladby kmenového stavu (zastoupení samců, samic a mláďat v populaci, zastoupení samců ve věkových třídách) výsledků sčítání zvěře ( 36 odst. 1 a 2 zákona o myslivosti) posouzení celkového stavu ekosystému výsledků porovnání kontrolních a srovnávacích ploch ( 36 odst. 2 zákona o myslivosti) evidence výše škod způsobených zvěří v předchozím období na lesních a zemědělských porostech ( 36 odst. 2 zákona o myslivosti) porovnání vypracovaného plánu se záměry uvedenými v návrhu na uznání honitby ( 36 odst. 2 zákona o myslivosti) závěrů a doporučení pro hospodaření se zvěří v oblasti chovu vypracovaných orgánem státní správy myslivosti, který vymezil příslušnou oblast chovu zvěře ( 36 odst. 2 zákona o myslivosti) zamýšleného zazvěřování

19 Zařazení honitby nebo její části do jakostní třídy Minimální a normované stavy zvěře Poměr pohlaví, koeficient očekávané produkce, skladba kmenového stavu (zastoupení samců, samic a mláďat v populaci, zastoupení samců ve věkových třídách). V rozhodnutí o uznání honitby 29 odst. 3 zákona o myslivosti. Ve vyhlášce č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazení honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd 3, 4 a 5

20 Výsledky sčítání zvěře. Ze sčítání zvěře, které je povinen každoročně provádět uživatel honitby ( 36 odst. 1 zákona o myslivosti)

21 Posouzení celkového stavu ekosystému srovnání současného stavu ekosystému s jeho cílovým stavem, který by měl odpovídat představám o jeho ideálním stavu neexistují standardizované metody

22 Posouzení celkového stavu ekosystému Návrh metodiky MŽp + ÚHÚL Poškození obnovy okusem a vytloukáním Poškození stromů loupáním a ohryzem Poškození biodiverzity

23 Návrh metodiky Poškození obnovy okusem a vytloukáním 1. poškozeno do 10 % jedinců 2. poškozeno od 10,1 do 20 % jedinců 3. poškozeno od 20,1 do 50 % jedinců 4. poškozeno více než 51 % jedinců Poškození terminálu včetně opakovaného a vytloukání Výška od 0,10 m do 1,30 m v % z celkového počtu šetřených jedinců

24 Návrh metodiky Poškození stromů loupáním a ohryzem 1. poškozeno do 1 % jedinců 2. poškozeno od 1,1 až 3 % jedinců 3. poškozeno od 3,1 až 20 % jedinců 4. poškozeno více než 21 % jedinců Poškození za poslední rok nové i opakované Od výšky 1,3 m v % z celkového počtu šetřených jedinců

25 Návrh metodiky Poškození biodiverzity 1. poškozeno do 10 % jedinců 2. poškozeno od 10,1 do 20 % jedinců 3. poškozeno od 20,1 do 50 % jedinců 4. poškozeno více než 51 % jedinců Poškození terminálu včetně opakovaného a vytloukání Výška od 0,10 m do 1,30 m v % z celkového počtu šetřených jedinců Listnáče + JD!!!

26 Hodnocení výsledků šetření NIL za region Aritmetický průměr dosaženého bod. hodnocení I. škody jsou bezvýznamné 1,4 II. poškození ekosystému je únosné 1,5 až 2,4 III. škody omezují lesnické hosp. 2,5 až 3,4 IV. škody neúměrně vysoké 3,5 +

27 Zpětný propočet

28 Návrh plánu lovu pro region Kategorie I. Není doporučována úprava lovu Kategorie II. Odlov ve výši vypočtených samic Kategorie III. Zvýšení odlovu o 10 % nad množství vypočtených samic Kategorie IV. Zvýšení odlovu o 25 % a více nad množství vypočtených samic

29 Detail tabulky jelen laň kolouch celkem Sa A JTH II. KOP 0,7 Sex 1 : 1 % 40 : 40 : 20 B Minimální stav C Normovaný stav D Cílový stav E Předpokládaný stav k F Sčítaný stav k běž roku G Upravený stav 36 odst H Očekávaný přírůstek I Letní stav před lovem J Návrh plánu lovu K Odsouhlasený plán lovu L Plán odchytu mimo dobu lovu M Plán vypouštění zvěře N Předpokládaný stav k příštího roku

30 Navržená metodika má 6 bodů: Šetření škod provede ÚHÚL 1. etapa návaznost na NIL 2 etapa opakování šetření po 5 letech Kdy je možná revize šetření Výsledky šetření NIL předá ÚHÚL držitelům a uživatelům honiteb Výsledky šetření budou předány v kopii též orgánům státní správy + MZe + MŽp

31 Výsledky porovnání kontrolních a srovnávacích ploch provádí vlastník lesa u majetků o výměře nad 50 ha v souladu s 5 vyhlášky MZe č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb. pomocí kontrolních a srovnávacích ploch v počtu nejméně 1 plocha / 500 ha sleduje se působení zvěře na nálety, nárosty a kultury

32 Evidence výše škod způsobených zvěří v předchozím období na lesních a zemědělských porostech zjišťuje vlastník, popř. nájemce honebního pozemku, který také uplatňuje nárok na náhradu škody ( 55 zákona o myslivosti)

33 Porovnání vypracovaného plánu se záměry uvedenými v návrhu na uznání honitby ( 36 odst. 2 zákona o myslivosti) není blíže specifikováno zákonem o myslivosti

34 Závěry a doporučení pro hospodaření se zvěří v oblasti chovu vypracovaných orgánem státní správy myslivosti, který vymezil příslušnou oblast chovu zvěře ( 36 odst. 2 zákona o myslivosti) vztahuje se na honitby zařazené do oblasti chovu zvěře příslušným orgánem státní správy myslivosti je krajský úřad

35 Souhrn k podkladovým materiálům pro vypracování plánů mysliveckého hospodaření informace o posouzení celkového stavu ekosystému, sumarizaci výsledků porovnání kontrolních a srovnávacích ploch, evidenci výše škod způsobených zvěří na lesních a zemědělských porostech a také o záměrech uvedených v návrhu na uznání honitby by měl vést držitel honitby držitel honitby je osoba oprávněná se vyjadřovat k plánu mysliveckého hospodaření ( 36 odst. 3 zákona o myslivosti) držitel honitby honitbu vytvořil a rozhoduje o tom, jak bude honitba využívána a jak v ní bude hospodařeno samostatné jednání vlastníků honebních pozemků s uživatelem honitby není vzhledem k jejich počtu reálné

36 Projednávání plánu Vypracovaný plán předloží uživatel držiteli honitby Držitel honitby má 15 dnů Pokud nedojde k dohodě určí plán na návrh některého z nich orgán st. sp. myslivosti rozhodnutím

37 Povinnost nahlášení plánu státní správě myslivosti 36 odst. 3 Povinnost uživatele honitby

38 Využívání 39 ZoM Celkem honiteb Požadavky Rozhodnutí ANO. 26 NE

39 Využívání 36 odst. 5 ZoM Celkem honiteb Požadavky Rozhodnutí 3709 ANO. 3 NE

40 Možnosti st. sp. myslivosti v případě nedohody 36 odst.3 Určení plánu st. sp. myslivosti rozhodnutím

41 D I S K U Z E

42 Děkuji za pozornost.

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 26. ze dne 26. října 2004 553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 36 odst. 6 zákona č. 449/2001

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.

Příloha č. 9 k zákonu č. 63 Příloha č. 9 k zákonu č. /2012 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH. Jiří Matějíček. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013

NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH. Jiří Matějíček. ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013 NÁVRH EFEKTIVNÍHO SBĚRU A HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH DAT O LH Jiří Matějíček ÚHÚL Brandýs nad Labem 2013 Seminář Postup práce na realizace NLP II v roce 2013, H. Králové 23.1.201490 ÚVOD ZADÁNÍ MZe = opatření

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav. I. Úvodní informace

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav. I. Úvodní informace Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také NKÚ

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Oblasti chovu zvěře v ČR Oblast chovu zvěře je souvislé území tvořené souborem honiteb s

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Zasedání Ekonomické komise Odboru lesního

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství Stránka č. 1 z 222 (platí od 26. 4. 2004) 505/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení č. 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Ve znění: Předpis č. K datu

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV

KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV I. Aktualizované vydání KOORDINACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2. aktualizované vydání Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Metodický návod KOORDINACE

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 23.8.2009 do částky 79/2009 Sb. a 29/2009 Sb.m.s. Obsah a text 100/2001 Sb. - stav k 30. 6.2010 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o

Více