- jak toho chceme dosáhnout

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- jak toho chceme dosáhnout"

Transkript

1 Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské funkce směřují k dosažení cílů podniku) výsledkem plánovací funkce je plán: - čeho chceme dosáhnout - jak toho chceme dosáhnout Charakteristiky plánování: 1) Přispívá k uskutečnění záměrů a cílů 2) Mezi manažérskými funkcemi je prioritní 3) Vztahuje se na veškeré aktivity proniká i do ostatních manažérských funkcí 4) Umožňuje efektivní provádění činností 3 základní etapy plánování: 1) Analýza výchozí situace 2) Rozhodování o volbě některého z postupů 3) Postupná realizace v konkrétních podmínkách - pouze dobré plánování mi snižuje riziko, které je v plánování obsaženo - musí být v něm i kritéria plnění Jestli tvořím plán, musím respektovat: 1) Priority -musí být v něm obsažené takové cíle, které musí mít rozhodující význam pro plánování -může se stát, že se mi cíl bude tříštit, nebo že 1 cíl bude vylučovat druhý 2) Měřitelnost -cíl musí být, co nejsrozumitelnější 3) Přiměřenost -přiměřený počet cílů -nesmí jich být (cílů) nadbytek, aby mě neodváděli od toho hlavního -přiměřenost obsahu cílů (musím respektovat okolní a vnitřní vývoj) Do plánu musím zahrnout 4 faktory: 1) cíle = žádoucí stav organizace 2) akce/ aktivity = činnosti naplánované tak, aby se dosáhlo požadovaných cílů 3) zdroje = materiální a nemateriální prvky nutné k uplatnění plánovaných záměrů 4) pravidla = způsoby realizace plánů, které umožní stanovení cílů určitým osobám - nelze odtrhnout plánování a kontrolování => nemohu kontrolovat, co jsem nenaplánoval 1

2 Plánovací proces podle časového horizontu 1. dlouhodobé plánování (na více než 5-ti leté období) 2. střednědobé plánování (1-5 let) 3. krátkodobé plánování (1 rok a kratší období) podle úrovně rozhodovacího procesu a časového hlediska 1. strategické plánování - navazuje na strategické cíle organizace - dlouhodobý charakter - top management - na úrovni celé organizace 2. taktické plánování - uskutečňování strategických cílů - střednědobý charakter - top a střední management - na úrovni funkčních oblastí a organizačních článků 3. operativní plánování - vychází z taktických plánů - krátkodobý charakter - střední a nízký management - na úrovni pracovišť a jednotlivců Strategický plán Taktický plán - plán obchodních oddělení Operativní plán - plán výroby a odbytu Technologie plánování = způsob, jakým jsou v podniku vytvářeny dílčí plány. Dílčí plány se skládají do celkového podnikového plánu a jak to probíhá v podniku při plánování Vnitropodnikové plánování = proces výměny plánovacích informací mezi jednotlivými úrovněmi organizační struktury. 3 styly plánování: 1) Plánování shora dolů -plánované úkoly jsou ukládány vyššími místy nižším místům -výhoda je v tom, že ty nejnižší úrovně jsou provázeny s cíly vyšších úrovní -nevýhoda je v tom, že nadřízený nezná konkrétní podmínky na konkrétním pracovišti a díky tomu mohou vznikat nereálné plány 2) Plánování zdola nahoru -začínáme plánovat na těch nejnižších úrovních -tomu se přizpůsobí vyšší úroveň řízení -výhoda je v tom, že plány jsou vytvářeny na místě, kde se vytváří realizace těchto plánů 2

3 -co si naplánuji, za tím si stojím -nevýhoda je, jak koordinovat sestavení plánů. Jak mají nahoře zkoordinovat cíle jednotlivých dílen. Může se stát, že 1 cíl vylučuje druhý 3) Plánování protisměrné -vzniklo spojením výhod shora dolů a zdola nahoru -vyšší místo vytvoří rámcový plán (směrnice) a na základě toho, to nižší místo si vypracuje svůj dílčí plán -rozpory se řeší dialogem mezi vyšším a nižším místem v hierarchii plánovací proces je řešen postupně a je zpřesňován pomocí různých typů plánů: TOP management Střední management Management 1. linie Cíle X X X Strategie X Politiky X X Postupy X X Pravidla X X Programy X X X Rozpočty X X X Cíle znamenají konečný stav, ke kterému plánovací aktivity směřují - formulace na různé míře obecnosti - soustava hierarchicky uspořádaných cílů, od cílů strategických až po operativní, která na sebe logicky navazuje nejběžnější cíle: ekonomické (dosahovat ziskovost např. 2 %) marketingové (zvýšit prodeje o 20 %) sociální (zvýšit kvalifikaci pracovníků) zaměřené na výzkum a vývoj (zavést nové výrobky, aby do 5 let byly obměněny) zlepšení efektivnosti výrobního procesu (zvýšit využití strojů o 2 %) požadavky na stanovení cílů (cíle musí být stanoveny tak, aby bylo možno průběžně hodnotit stupeň jejich dosahování) 3

4 jednoznačná formulace jednoznačně vymezená oblast určený časový horizont specifikace vazeb na návazné cíle Strategie - vyjadřují koncept celého chování organizace, dlouhodobý program a způsob činnosti organizace - vztahují se ke strategickému plánování dávají odpovědi na tyto základní otázky: - jak udržet, či zlepšit konkurenční pozici podniku - jakým způsobem se chovat na trhu - jaké výrobky vyrábět, které služby poskytovat (výrobkové portfolio) - které trhy či segmenty obsadit - jaký typ růstu firmy volit - jaký způsob chování ke konkurenci volit - jakou finanční strategii firmy voli Politiky - jsou vodítky, návody, způsoby uvažování pro formulaci plánů - určují přípustné způsoby rozhodnutí - příklad politiky: nakupovat od dodavatelů, kteří vlastní certifikát jakosti (volba dodavatele je v kompetenci manažera) Postupy - jsou součástí plánů, metody provádění činností - chronologické posloupnosti činností, přesně určují jakým způsobem mají být činnosti provedeny (na rozdíl od politik) Pravidla - určují specifické požadavky na činnosti (způsob a návody provádění činnosti, na rozdíl od postupů bez časové posloupnosti např. každý nový výrobek musí projít testováním na trhu v průzkumové prodejně) Programy - souhrn cílů, strategií, postupů, pravidel - specifikované cíle a strategie v takové formě, aby bylo možno podle nich konkrétně jednat - bývají doprovázeny rozpočty 4

5 Rozpočty - numerické stanovení očekávaných výsledků finanční vyjádření programů struktura rozpočtů Propočet prodejů - prodej ve hmotných jednotkách - prodej v Kč Ostatní příjmy Rozpočet výroby Marketingový rozpočet Administrativní rozpočet na vyrobené jednotky podpora trhu podle oddělení náklady na materiál prodejní výdaje náklady na mzdy režie reklama distribuce Finanční rozpočet - rozvaha - výsledovka - cash flow 5

6 KOMPLEXNÍ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ - proces tvorby dlouhodobých strategických plánů na úrovni top managementu strategie (pochází z vojenství) - záměry spojené s poražením nepřítele v podnikovém řízení - získat výhodu vůči konkurenci, stanovit cestu, směr, kterým by firma měla jít cíl: dát odpověď na tyto otázky: 1. jaké je poslání firmy 2. jaké jsou strategické cíle firmy 3. jaké jsou slabé a silné stránky firmy 4. jaké možnosti jí nabízí okolí 5. jaké budou strategie chování portfolia firmy 6. jaké bude rozložení zdrojů 7. jaká budou pravidla pro management postup tvorby komplexních strategických plánů 1. stanovení poslání firmy, 2. stanovení strategických cílů 3. stanovení podnikatelské pozice firmy, analýza slabých a silných stránek 4. návrhy variant komplexních podnikatelských strategií 5. zpracování strategie výrobkového portfolia firmy 6. vypracování a sladění variant dílčích strategií (marketingové, inovační, investiční, výrobní, finanční) 7. výběr optimální varianty komplexních strategických plánů 8. formulace komplexního strategického plánu 9. sestavení rozpočtů 10. rozpracování strategických plánů do plánů taktických a operativních 1. Stanovení poslání firmy, Poslání určuje dlouhodobé chování firmy (její charakter, identitu, smysl existence, hodnoty, normy chování) s ohledem na zájmy: - zákazníků - vlastníků - zaměstnanců - okolí Analýza okolí Makrookolí (ekonomické, demografické, přírodní, technologické, politické, kulturní) Mikrookolí (dodavatelé, zprostředkovatelé, zákazníci, konkurence, veřejnost) - významné pro předpověď možnosti odbytu, rozvoje výroby, modernizace 6

7 (podíl na trhu, koncentrace zákazníků, kupní chování zákazníků, síla konkurence, ceny konkurence, situace na trhu práce) Analýza trhu Struktura trhu, podíl na trhu Koncentrace zákazníků Kupní chování zákazníků Síla konkurence 2. Stanovení strategických cílů firmy ekonomické, marketingové, sociální, rozvoj výzkumu a vývoje, např. British Airways poslání: Stát se nejúspěšnější společností v letecké dopravě cíle: 1. zajištění bezpečnosti letů 2. finanční síla 3. zajistit podíl na letecké dopravě ve světovém měřítku 4. servis a hodnoty 5. vliv na zákazníka (rychlá reakce na požadavky zákazníka) 6. dobrý zaměstnavatel, udržovat pracovní prostředí, které přitahuje 7. dobrý soused, zaměřený na obec a okolí 3. Stanovení podnikatelské pozice firmy, analýza silných a slabých stránek - úspěšný podnik má snahu o vytvoření nejvýhodnější podnikatelské pozice: zvyšovat příjmy alespoň tak rychle jako konkurence investovat tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost i v budoucnosti - proto je nutné nejdříve rozpoznat a vyhodnotit stav firmy uvnitř i vůči okolí - touto analýzou se zabývá metoda SWOT rozbor vnitřních faktorů - silné stránky podniku (Strenghts) např. vysoká kvalifikace pracovníků moderní technologie kvalita výrobků nízké mzdové náklady - slabé stránky podniku (Weaknesses) např. zastaralost zařízení chybějící dělnické profese vysoká zadluženost slabý management vysoké režijní náklady 7

8 rozbor vnějších faktorů - příležitosti podnikání (Opportunities) např. vláda schválila programy na podporu exportu vstup na nový trh růst poptávky - nebezpečí podnikání (Threats) např. silná konkurence na trhu nepříznivá daňová situace požadavek výrobky musí mít certifikát jakosti Příklad analýza silných a slabých stránek KOMIS je nevelkou opravárenskou firmou, která se specializuje na opravy regulačních elektrárenských systémů. Byla založena před dvěma lety a v současnosti zaměstnává na trvalý pracovní poměr 16 stálých zaměstnanců. Z toho 12 zaměstnanců jsou opraváři, 8 z nich má dlouhodobé zkušenosti v daném oboru, 4 jsou vyučení elektrikáři, kteří se zaškolují spoluúčastí při opravách pod vedením zkušených opravářů. Firma nemá dosud dokumentovány vlastní opravářské postupy. Od elektráren zpravidla obdrží pouze schémata zapojení, která se často rozchází se skutečným stavem zjištěným při opravách. Proto zkušenosti pracovníků představují významné know-how firmy. Ve firmě pracují další 3 pracovníci s vysokoškolským vzděláním. Jeden z nich je vedoucím opravářů, další dva připravují nová technická řešení, opravují složitější komponenty, zabývají se vývojem. Posledním stálým pracovníkem vedle majitele firmy je administrativní pracovnice, která plní řadu úkolů. Je sekretářkou ředitele, řeší běžnou agendu firmy (telefony, styk s bankou, pojišťovnami). Zároveň zpracovává základní evidenční doklady pro účetnictví firmy, které je zabezpečováno externí firmou. V případě daňových či právních problémů se firma obrací na externí specialisty. 4. Návrhy základních variant komplexních podnikatelských strategií - po rozboru situace podniku, hledá možnosti jak ještě zlepšit svoji podnikatelskou pozici (hledá jakou má konkurenční výhodu, kterou může využít - tzn.v čem je lepší než konkurence) vůči konkurenci uplatňuje různé strategie: 1. nízkých nákladů - podnik chce získat dlouhodobou výhodu nízkých celkových nákladů ve srovnání s konkurencí 8

9 2. diferenciace (odlišení) - podnik poskytuje něco jedinečného, tím se odlišuje od konkurence (např. jiný styl prodeje, vysoká kvalita výrobků, služby poskytované s výrobkem) 3. strategie ohniska (tržní mezery) - podnik nalezne takovou část trhu, která je zajímavá a konkurence zde není tak velká (např. prodej zaměřuje na diabetiky, vrcholové sportovce, sociálně slabší vrstvy) strategie při vstupu na trh s novým výrobkem: 1. ofenzivní strategie - prvního na trhu - objevit se na trhu s výrobkem první - velmi finančně náročné (náklady na vývoj, výzkum) 2. mírně ofenzivní strategie druhého na trhu - objevit se s výrobkem na trhu jako druhý - podnik pružně reaguje na změny na trhu (jakmile se objeví nový výrobek, podnik v krátké době přijde na trh s výrobkem podobným) 3. defenzivní strategie udržení vymezené tržní pozice - udržení pozice na trhu pomocí nízkých nákladů 4. zůstatková strategie přežití - inovace výrobků jsou minimální (spíše napodobování-imitace výrobků 5. Zpracování strategie výrobkového portfolia firmy - většina podniků se skládá z několika organizačních jednotek (provozů, divizí) - většina podniků vyrábí více než jeden výrobek s různou efektivností (některé výrobky přináší větší zisk) - proto je nutné analyzovat tyto výrobky (analýza portfolia) určit perspektivnost výrobků (zda má smysl výrobek udržovat, rozvíjet, tlumit, zrušit) - nejznámější metoda analýzy portfolia bostonský model produktové analýzy BCG (Boston Consulting Group) kritéria pro posouzení pozice výrobků: 1. podíl na trhu (poměr tržeb výrobku k tržbám celého odvětví) % 2. tempo růstu jeho podílu na trhu (přírůstek tržeb z prodej výrobku v daném odvětví) % - pomocí těchto dvou parametrů můžeme výrobky umístit do jednoho ze čtyř kvadrantů matice a určit tak pozici a perspektivu každého výrobku: 9

10 hvězda: výrobky s vysokým tempem růstu, velkým podílem na trhu (podnik dosáhle podíl na trhu a o výrobky je zájem) perspektivní- významné pro budoucnost zdroj zisku v současnosti musí firma investovat do postavení na trhu (vývoj, výzkum, propagace) dojná kráva: výrobky nízkým tempem růstu (obvykle nižším než 10 %), velkým podílem na trhu (podnik dosáhl zisk, tržní podíl se nebude zvyšovat) ideální případ-nevyžaduje velké investice, přináší zisk jejich výroba a prodej zajišťuje financování podniku otazník výrobky s vysokým tempem růstu, malým podílem na trhu (rostoucí tendence) (malý podíl na trhu, o výrobky je zájem) je nutné zvážit, zda se vyplatí investovat nebo zrušit starý pes výrobky s nízkým tempem růstu, malým podílem na trhu (podíl na trhu je minimální, o výrobky není zájem) nepřináší zisk, do jeho další existence by bylo třeba investovat -zrušit úspěšný podnik by měl mít dojné krávy, hvězdy, otazníky příklad: výrobek 1 podíl na trhu koeficient 2, tempo růstu 3 % výrobek 2 podíl na trhu koeficient 0,2, tempo růstu 5 % výrobek 3 podíl na trhu koeficient 1,5, tempo růstu 15 % t e m p o r ů s t u Vysok é 10 % Nízké 1 hvězda Dojná kráva Vysoký 1,0 Nízký 3 otazník Starý pes 2 Podíl na trhu 10

11 6. Vypracování a sladění variant dílčích rozvojových strategií - firmy nesestavují pouze jedinou strategii pro celý výrobní sortiment a všechny trhy sestavují dílčí strategie zaměřené na oblasti: marketing výrobní program inovace, investice rozvoj výrobně technické základny personální politiku finanční strategii firmy 7. Výběr optimální varianty komplexních strategických plánů - zvážení důsledků jednotlivých variant, kritéria hodnocení: soulad se stanovenými cíly návratnost investic příjmy z prodeje zajištění budoucí konkurenceschopnosti firmy ekologické důsledky 8. Formulace komplexního strategického plánu a sestavení rozpočtu - komplexní strategický plán = podnikatelský plán - slouží pro vnitřní potřebu firmy, pro zveřejnění bankám, investorům podnikatelský plán je vypracován pro dílčí podnikatelské projekty Rozpracování strategických plánů do kratších období - v souladu se záměry strategických plánů jsou rozpracovány plány střednědobé (taktické) - ve většině firem jsou sestavovány roční plány - obvykle se sestavují roční plány útvarů a souhrnný roční podnikový plán obsahuje: plán marketingu plán výzkumu a vývoje plán investic finanční plán (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash-flow) plán nákladů a výnosů plán oprav a údržby plán personálního rozvoje plán vývoje mezd, spotřeby energií, režijních nákladů plán kvality produkce plán ekologie 11

12 operativní plány (čtvrtletní, měsíční, týdenní, denní, směnové) příklad soustava cílů pro větší organizaci: TOP management Dosáhnout návratnost investic ve výši min. 22 % Zvýšit roční prodeje o 5 % Pokračovat v budování firemního image Výrobní oblast Udržet nákladovost výrobků na 65 % z prodejů Snížit úroveň hodnoty zásob o 1 % Zvýšit využití strojů o 2 % Marketing Zvýšit prodeje o 20 % Udržet náklady na reklamu 10 % Zvýšit kvalifikaci prodejců Finance Platit dividendy 30 % ze zisku Zpracovat rozpočty pro všechna oddělení Snížit rozpočet na režii Mistři Snížit o 1 % materiálovou spotřebu Dodržet dobu výroby Vyřešit konflikty Obchodní zástupci Zavést přímý prodej Vyškolit nové dealery Účetní oddělení Zajistit měsíční hlášení Kontrolovat rozpočty výroby 12

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Základní důvody ke změnám organizací - Vývoj a změny vnějšího prostředí (vývoj

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více