Josef Kolmaš. Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Josef Kolmaš. Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie"

Transkript

1 Josef Kolmaš Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie N A K L A D A T E L S T V Í L I B R I P R A H A

2 OBSAH Úvodem /7 Podoba a rozšíření tibetského buddhismu /9 Zásady české transliterace a transkripce tibetštiny /46 Seznam zkratek /51 Slovník /53 Použitá a doporučená literatura /210 Medailon autora /226 Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc Illustrations archiv autora, Vladimír Liščák, Josef Vaniš, knihovna OÚ AV ČR a citovaná literatura, 2009 Libri, 2009 ISBN

3 ÚVODEM Mytologie (z řeckého mythos vyprávění, pověst, bajka) je soubor bájí, odrážejících povětšinou fantastické představy dávných lidí o světě, přírodě, živlech, lidském bytí atd. Je to jakýsi prvotní světonázor a zároveň předstupeň náboženství, ve kterém pak tyto primitivní představy přerůstají ve víru v nadpřirozené bytosti a v existenci nadpozemského světa vůbec. Je to tedy ještě fantastický (nereálný) výklad o jevech přírodních a společenských a o jejich příčinách, podstatě a proměnách. Tibet, země z důvodu svého umístění na střeše světa a relativní izolace od svého okolí, země obklopená divokou přírodou člověku ne vždy přátelsky nakloněnou, se v myslích jeho původních obyvatel nacházel v rukou mocných sil přírody. V důsledku svého bezprostředního styku a komunikace, byť obtížné, s okolními kulturními giganty Čínou na východě, Indií na jihu, Persií na západě a Vnitřní Asií na severu byl také po staletí vystavován působení jejich civilizačního vlivu. Bylo to zejména působení dvou výrazně odlišných, vyspělejších a propracovanějších duchovních systémů a kulturních okruhů indického a čínského, s nimiž byla země v průběhu svého tisíciletého historického vývoje konfrontována a jimiž byla trvale ovlivněna a poznamenána. Tibeťané však dokázali cizí impulsy, převážně buddhistické povahy, úspěšně vstřebat, spojit je se svou vlastní kulturní tradicí, a vytvořit tak okruh ojedinělé civilizace tibetské, která pak svým vlivem hluboko zasahovala do utváření duchovního a materiálního života velké části asijského kontinentu. Ze svého středu Tibetu sahá vliv a projevy tibetské duchovní civilizace do všech čtyř světových stran: na východ až k samým hranicím vnitřní Číny, kde zahrnuje tradiční oblasti Amdo a Kham se smíšeným obyvatelstvem čínsko -tibetským; na jih do zemí přiléhajícího podhimálajského pásu do Nepálu, Sikkimu a Bhútánu; na západ do Ladaku v indickému státě Džammú a Kašmír; na sever pak do celé zahimálajské oblasti, sahající přes Vnitřní Asii do Mongolska a dál do Burjatska při Bajkalském jezeru. Vlivy tibetského životního stylu nacházíme od konce 18. století také mezi Kalmyky na Volze a v poslední době má učení tibetského buddhismu své přívržence rovněž v řadě zemí Evropy a v USA. 7

4 V ohledu mytologickém a náboženském se v Tibetu prolínají dvě duchovní tradice: jednak tradice staršího, domácího, nebuddhistického a předbuddhistického bönismu, jednak pozdější tradice cizího, indického buddhismu v jeho nejpozdnější vývojové podobě dordžethegpové. Bönismus se v pozdějším vývoji natolik značně zbuddhizoval, že po svých vnějších stránkách je od buddhismu téměř k nerozeznání. Tibetský buddhismus sanggjäkjičhö, nazývaný tibetským pro své specifické odlišnosti od buddhismu indického, čínského nebo japonského, vtiskl zemi, její kultuře, písemnictví, umění atd. zcela nezaměnitelnou podobu. Tato skutečnost je na první pohled patrná již v používané terminologii: jména božstev, jevů a věcí ze světa buddhismu jsou sice indického původu a všeobecně známá také pod jejich sanskrtskými názvy, ale v Tibetu dostala svá jména tibetská. Tuto skutečnost reflektuje i naše encyklopedie, uvádějící jména buddhistických božstev, jevů a věcí na prvním místě vždy v jejich tibetské podobě a na druhém místě pod původním názvem sanskrtským, na který je pouze odkázáno. Např. čhangčhubsempa bódhisattva, Čänräzig Avalókita, dordže vadžra, lä karma apod. Hesla bódhisattva, Avalókita, vadžra, karma jsou v tomto smyslu hesly hluchými, odkazujícími na tibetské heslo základní. Pokládám za logické (a vůči Tibeťanům za uctivé), že jsou v tibetské encyklopedii uváděny přednostně a na prvém místě vždy tvary tibetské, i když u nás zatím běžně nezvyklé, a u nich je učiněn na původní tvary sanskrtské pouze odkaz (, viz též apod.). PODOBA A ROZŠÍŘENÍ TIBETSKÉHO BUDDHISMU Buddhismus, jehož kolébkou byla severní Indie, si našel cestu do sousedního Tibetu poměrně pozdě, mnohem později než například do vzdálenější Číny, Koreje či Japonska, a v podobě již značně vzdálené jeho původnímu tvaru. Pomineme -li první, spíše legendární než historické povědomí o buddhismu v Tibetu, zasazované tradicí do časů krále Lhathothoriňäncäna (3. 4. století), pak to byla až doba tvůrce tibetského státu, třiatřicátého krále Tibetské říše Songcängampa ( , nebo ), kdy můžeme mluvit o prvních kontaktech s oběma ohnisky tehdejšího buddhismu s Indií, respektive Nepálem, a s Čínou. Právě z Nepálu a Číny získal král své další dvě ženy: princeznu Bhrkutí (Lhačigthicün), údajnou dceru nepálského krále Amšuvarmana, a princeznu Wen -čcheng, vnučku druhého tchangského císaře Tchaj -cunga ( ). Obě nevěsty byly horlivé buddhistky a svému královskému choti přinesly věnem dvě pozlacené sošky Buddhy Šákjamuniho, dodnes uchovávané v předních lhaských chrámech Džókhang a Ramočhe a věřícími nábožně uctívané. Obě královny byly později také deifikovány v podobě Zelené a Bílé Táry -Vysvoboditelky. Týž král vypravil také do Indie svého ministra Thönmi Sambhótu, aby podle vzoru indické abecedy vytvořil Tibeťanům jejich písmo a tím položil základ jejich vzdělanosti. K nejoriginálnějším výtvorům tibetské duchovní civilizace, vstřebávající do sebe a spojující v sobě vyspělejší a propracovanější duchovní systémy jeho velkých sousedů Indie a Číny, patří úspěšné převzetí indického buddhismu v jeho pozdější, tzv. dordžethegpové (vadžrajánové) podobě, do tibetských poměrů, obohacení nové víry o prvky domácího, předbuddhistického náboženství bön a následný tisíciletý auto chtonní vývoj Buddhova učení v nových podmínkách. Po počátečních krocích cizího učení v novém prostředí se na jeho rozvoji v 8. století významně podíleli indičtí věrozvěsti Padmasambhava, v Tibetu zvaný Pämadžungnä, Kamalašíla, Šántarakšita (Žiwäccho), Vimalamitra (Dimešeňen) s bezpočtem svých učenlivých tibetských žáků a pokračovatelů. Ti všichni s konečnou platností uskutečnili Poznámka k psaní tibetských slov: Jak je uvedeno níže v Zásadách české transliterace (přepisu do latinky) a transkripce (přepisu výslovnosti) tibetštiny, u tibetských názvů a jmen je třeba z důvodů rozdílů mezi psanou a vyslovovanou tibetštinou rozlišovat jejich fonetickou podobu od jejich ortografické podoby. Proto jsou vždy uváděny oba tvary, a sice nejdříve tvar výslovnostní (transkripce) a za ním v kulatých závorkách a kurzívou tvar pravopisný (transliterace), aby bylo možno příslušná slova dohledat a ověřit si ve slovnících a jazykových příručkách. Např. dordže (rdo-rdže), lama (bla-ma), Öpagme ('od-dpag- -med), Songcängampo (srong-bcan-sgam-po), tašitaggjä (bkra-šis-rtags- -brgjad), tulku (sprul-sku) apod. Vzhledem k respektování tibetského písma, které má zvláštní grafém pro Ň, je tato skutečnost respektována i v české abecedě, kde jsem Ň vyčlenil jako zvláštní písmeno. sloučení všech tří hlavních proudů v indickém buddhismu raného 8 Praha, říjen 2008 Josef Kolmaš thegmänu (hínajány), pozdějšího thegčhenu (mahájány) a nejpozdněj- 9

5 [a] AČELHAMO (a -če -lha -mo) doslova sestřička lhamo, obecný název pro svérázné tibetské divadelní hry či opery, ve kterých se střídá text mluvený či zpívaný s tancem a pantomimou. Spolu s prvky ryze náboženskými se v těchto hrách uplatňují také prvky světské, lidové. Název ačelhamo je v přeneseném významu odvozen z přízviska bohyně Jithoglhamo (jid-'phrog-lha-mo), Úchvatná bohyně, hlavní ženské postavy indického džátakového příběhu Norzang (nor-bzang) o princi Sudhanovi. ADŽITA viz ČHAMPA AJUSI mong. název čhangčhubsempy Nezměrného žití Cchepagme. ÁKÁŠADHÁTVÍŠVARÍ viz NAMKHÄJINGČHUGMA ÁKÁŠAGARBHA viz NAMKHÄŇINGPO AKŠÓBHJA viz DORDŽESEMPA MIKJÖPA AKTIVNÍ POSTŘEHOVÁNÍ A REAGOVÁNÍ viz DUČHE AMDO (a -mdo) název historického severovýchodního Tibetu (součást dnešní čínské provincie Čching -chaj). Vedle Ücangu a Khamu třetí tradiční územní část Tibetu. Rodiště náboženského reformátora Congkhapy a místo dvou významných klášterů školy Gelug Kumbumu a Labrangu. AMITÁBHA viz ÖPAGME AMITÁJUS viz CCHEPAGME AMŇEKHJUNGNGÖN (a -mjes -khjung -sngon) doslova Modrý garuda [z hory] Amňe, horské božstvo kraje Amdo, kde kočuje kmen Ngologů. Zobrazován jako bönistický mytický pták khjung, jehož tělo je modré jako obloha, růžky, zobák a spáry jsou z meteorického kovu a jeho tři oči žhnou jako slunce. 53

6 AMŇEMAČHEN (a -mjes -rma -čhen) jedna z nejposvátnějších hor jižně od jezera Cchongönpo v kraji Amdo (6 282 m). Vyhledávané poutní místo jak buddhistů, kteří zde obcházením hory po okruhu zhruba 180 km dlouhém uctívají své horské božstvo Mačhenpomru, tak bönistů, kteří se sem přicházejí poklonit svému božstvu Maňänpomrovi. Viz též posvátné horské hřebeny. AMŇEŇÄNČHEN (a-mjes-gňan-čhen) posvátná hora v dolní části Amda, sídlo místního horského božstva Ňänčhenpomry a jeho ženy a syna. Ňän čhenpomra je pokládán za černý, zlý protějšek bílého, dobrého Mačhenpomry. Zatímco Mačhenpomra je ochráncem školy Gelug, zaštiťuje Ňänčhenpomra starou předreformní školu Ňingmu. Podle podání měl zlého Ňänčhenpomru pokořit Džamjangžäpa ('džam-dbjangs-bžad- -pa), převtělenec kláštera Labrang, a od té doby se i Ňänčhen pomra stal ochráncem školy Gelug. Viz též posvátné horské hřebeny. AMÓGHASIDDHI viz DÖNJÖDUBPA ANE (a -ne) jméno pro tibetskou buddhistickou mnišku. Ženský klášter tibetských buddhistek se nazývá aneigönpa (a -ne'i -dgon -pa). APARAGÓDÁNA, APARAGÓDANÍJA viz BALANGČÖ ARHAT, ARHANT viz DAČOMPA ARIJABALA (staromong.), ARJÁVAL (novomong.) mongolské pojmenování čhangčhubsempy Čänräziga. ASTROLOGIE tibetské hvězdopravectví ci (rcis), doslova počtářství, představuje kombinaci dvou nezávislých astrologických systémů a tradic indického nagci (nag-rcis), doslova černé počtářství, a čínského karci (dkar-rcis), doslova bílé počtářství. Tibeťané věří, že planety a dobří a špatní duchové ovlivňují osud člověka a že působení těchto sil mohou úspěšně předvídat a rozeznávat pouze lamové -hvězdopravci cipové (rcis-pa), kteří proto bývají dotazováni o radu a pomoc před všemi rozhodujícími okamžiky života člověka: při narození, sňatku, smrti, před nastoupením nějaké cesty či zahájením nějakého obchodu apod. Tibetský rok lo (lo) je lunární o 360 dnech, a tak se některé dny, dením mystické nauky pozdního buddhismu, zvané Kálačakra ( Dünkhor či Dükjikhorlo) do Tibetu. Podle tradice měl Buddha Šákjamuni 54 označované za nešťastné, vypouštějí, aby se dostal do souladu s měsíč- 55 ními fázemi. Rok začíná v únoru při novoluní. K měsícům dawa (zla-ba) se dávají pořadové číslovky první až dvanáctý. Dny v týdnu za (gza') se označují názvy těles sluneční soustavy: ňima (ňi -ma, Slunce) neděle, dawa (zla -ba, Měsíc) pondělí a dále pěti planet: migmar (mig -dmar, Mars) úterý, lhagpa (lhag -pa, Merkur) středa, phurbu (phur -bu, Jupiter) čtvrtek, pasang (pa -sangs, Venuše) pátek a penpa (spen -pa, Saturn) sobota. Některé dny se někdy spojují s prvky neděle a úterý s ohněm me, pondělí a středa s vodou čhu, čtvrtek se vzduchem lung (rlung), pátek a sobota se zemí sa. Tibetské měření času (letopočet) spočívá na dvanáctiletém zvířetníkovém cyklu lokorčuňi (lo -skor -bču- -gňis), kombinovaném s čínsko -indickým šedesátiletým cyklem rabdžung (rab -bjung). Dvanáctiletý kalendář používá pro pojmenování roků názvů dvanácti zvířat čínsko -tibetského zvěrokruhu v tomto pořadí: 1. čhi (bji, myš), 2. lang (glang, vůl), 3. tag (stag, tygr), 4. jö (jos, zajíc), 5. dug (brug, drak), 6. dul (sbrul, had), 7. ta (rta, kůň), 8. lug (ovce), 9. te (spre, opice), 10. čha (bja, pták), 11. khji (pes), 12. phag (vepř). Dvanáctiletý kalendář měla podle tradice uvést do Tibetu roku 641 n. l. čínská princezna Wen -čcheng, žena tibetského krále Songcängampa. Šedesátiletý kalendář je původem jednak z Indie, jednak z Číny a je pro něj příznačné užití týchž dvanácti zvířat tibetského zodiaku ve spojení s pěti prvky, jdoucími za sebou v tomto pořadí: šing (dřevo), me (oheň), sa (země), čag (lčags, železo), čhu (voda). Šedesátky se dociluje tak, že se každý prvek opakuje dvakrát v kombinaci s dvěma za sebou jdoucími zvířaty. Např. sa + dug (země + drak), sa + dul (země + had) atd. Tímto způsobem se pět dvojic prvků opakuje v cyklu šestkrát (2 5 6 = 60), zatímco sled zvířat se v tomto schématu vystřídá pouze pětkrát (12 5 = 60). Tím se dociluje pro každý rok jiné kombinace, a tudíž i jiného, nezaměnitelného označení. Z důvodů ponejvíce astrologických bývají někdy sudé roky cyklu označovány jako mužské (pho), kdežto liché jako ženské (mo). Tyto přívlastky se vkládají mezi oba komponenty, tj. mezi název prvku a jméno zvířete. Kupříkladu sa -pho -dug, mužský [rok] Země a Draka (1028), sa -mo -dul, ženský [rok] Země a Hada (1029) atd. První šedesátiletý cyklus začíná v Tibetu rokem 1027 (me -mo -jö, ženský [rok] Ohně a Zajíce ) a další následují a stereotypně se opakují v šedesátiletých intervalech ( , atd.). Rok 1027 je počítán jako začátek novodobé tibetské chronologie a souvisí s uve-

7 vyložit tuto nauku králi Sučandrovi z bájné země Šambhaly, odkud se toto učení dostalo oklikou do Indie a na počátku 2. tisíciletí křesťanské éry proniklo do Tibetu, když tam, konkrétně roku 1027, vyšel tibetský překlad komentáře k tantře Kálačakramúla. Pozdější tibetští historici z praktických důvodů převedli zpětně roky, předcházející tomuto datu, také do šedesátileté soustavy. Současný XVII. cyklus začal roku 1987 a skončí roku Tibetský šedesátiletý cyklus na Atíša Dípankara Šrídžňána ( ) rozdíl od čínského nezačíná standardní první kombinací v cyklu, totiž rokem Dřevo + Myš, nýbrž v pořadí až čtvrtou kombinací Oheň + Zajíc, a to z toho důvodu, aby se tibetský cyklus, započatý roku 1027, dostal do souladu s obdobným starším šedesátkovým cyklem čínským, majícím tehdy svůj začátek o čtyři roky dříve roku [b] BALANGČÖ (ba -glang -spjod) doslova Bohatý na dobytek, sans. Aparagódána či Aparagódaníja, západní ze čtyř bájných kontinentů lingži tradiční staroindické (a odtud i tibetské) kosmografie. BALJUL (bal -jul) doslova Země vlny, tibetský název Nepálu. Tato země, která je rodištěm Siddhárthy Gautamy, potomního Buddhy Šákjamuniho, se v 7. století n. l. stala nástupištěm šíření Buddhova učení do zahimálajského prostoru. Tibeťané si s úctou připomínají nepálskou princeznu Bhrkutídéví ( Lhačigthicün), jednu z žen krále Songcängampa, kterou ctí jako Zelenou Dolmu ( Doldžang). BARDO posmrtný mezistav bardo (bar-do), doslova uprostřed mezi dvěma, vymezuje mezidobí mezi předchozí a následnou existencí jednoho a téhož jedince. Tato nauka vychází ze staroindického nábožensko- -mystického učení filosofa Vasubandhua (4. 5. století) o antarábhava ( mezistavu ), obsaženého v jeho díle Klenotnice nauky (Abhidharmakóša). Toto mezidobí trvá zpravidla ne více než 49 dnů. V reprezentativním díle tibetské dordžethegpové literatury Bardo thödol se rozlišuje ASURA viz LHAMAJIN sedm kategorií bardových stavů: 1. stav místa či procesu rození kjenä (skje-gnas), čímž se rozumí interval mezi spojením mužského ATÍŠA (a-ti-ša) bengálský buddhistický mistr, reformátor tibetského spermatu s ženským vajíčkem v matčině lůně a okamžikem příchodu mnišství, zvaný též Dípankara Šrídžňána, Džowo Atíša či Paldän Atíša jedince na svět (doba těhotenství); 2. stav mezi zrozením a smrtí kješi ( ). Od roku 1042 působil v Tibetu, kde v Ňethangu (sňe- (skje-ši), čímž se rozumí celé období člověkem právě prožívané existence; -thang) poblíž Lhasy také zemřel a je pochován. Činností jeho žáka 3. stav snění milam (rmi-lam), čímž se rozumí doba spánku od Domtöna vznikla škola Kadam, později v 15. století Congkhapou večerního ulehnutí do ranního probuzení s jemu vlastním stavem podvědomí; zreorganizovaná na školu Gelug (tzv. Nový Kadam Kadamsarpa). 4. stav pohroužení mysli při meditaci samtän (bsam-gtan), kdy rovněž dochází k určitým kvalitativním posunům ve vědomí člověka; AVALÓKITA, AVALÓKITÉŠVARA viz ČÄNRÄZIG 5. stav v okamžiku umírání čhikha ('čhi-kha), čímž se rozumí interval od chvíle, kdy jedinec začne umírat, až k okamžiku, kdy u něho dojde k oddělení ducha od těla. Tento stav podle Tibetské knihy mrtvých představuje první fázi vlastního posmrtného mezistavu a trvá zpravidla tři a půl dne; 6. stav zakoušení pravé či konečné podstaty všech jevů čhöňi (čhos-ňid), tzv. bardo prapodstaty, kdy se člověk z bezvědomí postupně probírá k novému, zbystřenému vědomí a získává nehmotné (astrální) tělo. V tomto mezistavu, představujícím druhou fázi posmrtného 56 barda, se mrtvému zjevují četná pokojná a hněvivá božstva 57

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ BUDDHISMU S PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drží pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Úvod, upanišadová krize, vznik džinismu a buddhismu, počátky buddhismu 18. 2. Počátky buddhismu, Buddha a jeho učení 25. 2. Rané

Více

Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 5/2013

Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 5/2013 Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 5/2013 Vážení členové Českého klubu cestovatelů, s drobným zpožděním, za které se velmi omlouváme, jsme pro vás připravili další číslo pravidelného klubového

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Devět ján s důrazem na tři vnitřní tantry, jakožto úvod do vadžrajánového buddhismu Meditační kurz v hotelu Svratka 19. 21. října 2013 Jsme velice potěšeni,

Více

Náboženský život v ČR

Náboženský život v ČR Náboženský život v ČR 2009-2010 společné zúčastněné pozorování Návštěva společenství Fa-lun-kung v úterý 4. května v 18:30 v Domě dětí a mládeže Prahy 5, Štefánikova 11 (u metra Anděl), 1. patro. doprovodné

Více

Náboženský život v ČR 2010-2011

Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 1. Česká novodobá mystická tradice. 21. 2. četba: Dingir (Česká mystika) 2. Křesťanský evangelikalismus a pentekostalismus 28. 2. četba: Dingir (Náboženství

Více

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně.

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Symbolizuje harmonii mezi člověkem a přírodou. Podstavec sochy je modelem

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Úvod, upanišadová krize, vznik džinismu a buddhismu, počátky buddhismu 18. 2. Počátky buddhismu, Buddha a jeho učení 25. 2. Rané

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Učení na základě Buddhova prvního otočení kolem Dharmy / Dvanáctičlenný řetězec závislého vznikání Meditační kurz v hotelu Zvíkov 3. 5. dubna 2011 Jsme

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výstava Odkaz Tibetu

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výstava Odkaz Tibetu TISKOVÁ ZPRÁVA Výstava Odkaz Tibetu Exkluzivní výstavu s názvem Odkaz Tibetu připravilo plzeňské Západočeské muzeum ve spolupráci s Buddhistickým centrem Plzeň, o.s. Expozice, na níž se představí vzácné

Více

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1 PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY Maturitní otázka č. 1 TVAR ZEMĚ Geoid = skutečný tvar Země Nelze vyjádřit matematicky Rotační elipsoid rovníkový poloměr = 6 378 km vzdálenost od středu Země k pólu = 6 358 km

Více

Jeho autor tvrdí, že se tak stalo ku prospěchu všech vnímajících bytostí, a věří, že si z jeho knihy může každý vzít poučení.

Jeho autor tvrdí, že se tak stalo ku prospěchu všech vnímajících bytostí, a věří, že si z jeho knihy může každý vzít poučení. Mnozí vyznavači východních učení se domnívají, že o buddhismu už víme všechno a že veškeré důležité texty vyšly v překladu do všech světových jazyků. A přece tomu tak není. Učení o tom, jak si počínat

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

z t i b e t š t i n y p ř e l o ž i l j o s e f k o l m a š n a s l o u c h á n í Ukázka knihy z internetového knihkupectví

z t i b e t š t i n y p ř e l o ž i l j o s e f k o l m a š n a s l o u c h á n í Ukázka knihy z internetového knihkupectví z t i b e t š t i n y p ř e l o ž i l j o s e f k o l m a š v y š e h r a d p r a h a 2 0 1 3 b a r d o t h ö d o l v y s v o b o z e n í v b a r d u s k r z e n a s l o u c h á n í Ukázka knihy z internetového

Více

Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM

Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM Mistr Mantak Chia světoznámý taoistický mistr, zakladatel systému Léčivého

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

GPS III. ročník BUDDHISMUS referát

GPS III. ročník BUDDHISMUS referát Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. ročník BUDDHISMUS referát Magdaléna Hylenová Třída: 3. C Datum: 16. 2. 2017 1. Náboženství BUDDHISMUS a) Obecná charakteristika tématu Je to moderní souhrnný

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE

MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE MATURITNÍ OKRUHY GEOGRAFIE 1. Vesmír 2. Země a Měsíc 3. Kartografie 4. Geografie a geomorfologie Země 5. Sféry Země 6. Obyvatelstvo 7. Hospodářství 8. Globalizace 9. Státy a jejich hranice 10. Hospodářsky

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

J, JV a V Asie - hinduismus, buddhismus

J, JV a V Asie - hinduismus, buddhismus J, JV a V Asie - hinduismus, buddhismus Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

ročník 9. č. 21 název

ročník 9. č. 21 název č. 21 název Země - vznik anotace V pracovních listech se žáci seznámí se vznikem Země. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení. očekávaný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro 1. stupeň základních škol Pro zvídavé školáčky jsme připravili řadu naučných programů a besed zaměřených

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Senátní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Senátní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1168 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 6 9 1 1 SLUNEČNÍ ASTROLOGIE

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Pokračování výkladu devíti ján a úvod k fázím vytváření a završení Meditační kurz v hotelu Svratka 25. 27. října 2014 Jsme velice potěšeni, že Její Eminence

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa 1. duchovní život védského období 1. 3. 2. období upanišad 8. 3. 3. počátky buddhismu 15. 3. 4. rozrůznění buddhismu 22. 3. 5. džinismus 29. 3. 6.

Více

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová Čínská anexe Tibetu Markéta Antonínová Obsah 1) Historické pozadí 2) Průběh konfliktu 3) Tibeťané v exilu 4) Budoucnost Tibetu Historické pozadí 7.-9. století tibetská říše Tchupo - expanduje do okolních

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10

VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10 VY_32_INOVACE-16- Asie Japonsko_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: leden 2012 Číslo projektu:

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH Otázka: Náboženství Tibetu Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Verča Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH 1. Úvod 2. Náboženství v Tibetu 2. 1. Náboženství lidí 2. 2. Bönismus

Více

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA OBSAH Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA Obyvatelstvo a využívání půdy 23 Světová populace 23 Využívání půdy 27 Získávání nové půdy a kolonizace 27 Intenzifikace využívání půdy 32 Zavádění nových,

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_03 6. ročník Projekt

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry:

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.30 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a Obsah Předmluva Dějiny Babylónie Předehra Starobabylónské období ( před n. l.) Isin a Larsa Ešnunna a Elam Mari a Jamchad Asýrie Babylón na počátku vzestupu Babylón za Chammu-rabiho Chammu-rabiho nástupci

Více

B A R D O T H Ö D O L V Y S V O B O Z E N Í V B A R D U S K R Z E N A S L O U C H Á N Í Z T I B E T Š T I N Y P Ř E L O Ž I L J O S E F K O L M A Š

B A R D O T H Ö D O L V Y S V O B O Z E N Í V B A R D U S K R Z E N A S L O U C H Á N Í Z T I B E T Š T I N Y P Ř E L O Ž I L J O S E F K O L M A Š Z T I B E T Š T I N Y P Ř E L O Ž I L J O S E F K O L M A Š V Y Š E H R A D P R A H A 2 0 1 3 B A R D O T H Ö D O L V Y S V O B O Z E N Í V B A R D U S K R Z E N A S L O U C H Á N Í F O R E W O R D H I

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

PŘEDMĚTOVÉ CÍLE: Žák porozumí pohybu těles (Země-Slunce) a zdánlivému pohybu Slunce po obloze

PŘEDMĚTOVÉ CÍLE: Žák porozumí pohybu těles (Země-Slunce) a zdánlivému pohybu Slunce po obloze PŘEDMĚT: přírodopis, fyzika, zeměpis ROČNÍK: 6. 9. dle zařazení v ŠVP NÁZEV (TÉMA): Zapadá Slunce vždy na západě? AUTOR: PhDr. Jaroslava Ševčíková KOMPETENČNÍ CÍLE: Kompetence k řešení problémů (samostatná

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Datum ověření ve výuce: Ročník, pro který je DUM určen: sedmý. Tvůrce DUM: V. Schlapák

Datum ověření ve výuce: Ročník, pro který je DUM určen: sedmý. Tvůrce DUM: V. Schlapák Pořadové číslo projektu: Nově a lépe s počítači CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Šablona č.: III/2 Sada č.: 23 Datum vytvoření: 1. 7. 2013 Datum ověření ve výuce: 17.10.2013 Ročník, pro který je DUM určen: sedmý

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROINDICKÁ A STAROARABSKÁ LITERATURA STAROINDICKÁ POEZIE byla ovlivněna HINDUISMEM A BUDDHISMEM Hinduismus je po křesťanství a islámu třetí nejrozšířenější náboženství na světě rozšířené

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Počátky českých dějin

Počátky českých dějin Počátky českých dějin Mgr. Hana Kvasničková 1 Ověřování znalostí učiva o počátcích českých dějin. 9.1. 2012 Vyjmenuje některé významné osobnosti a památná místa českých dějin. Žádné Pohané, Slované, kupec

Více

Kultura a umění 01. DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk. Otázka číslo: 1. Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů

Kultura a umění 01. DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk. Otázka číslo: 1. Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů Kultura a umění 01 DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ - starověk Otázka číslo: 1 Zikkuraty jsou: stupňovité věže sumerských chrámů výtvarná reliéfní orientální díla destičky se záznamy o hospodaření připojené dobyté

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 7. ročník Se zvýšeným zájmem občanská

Více