Optimalizace plánování výrobního procesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace plánování výrobního procesu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Práva Optimalizace plánování výrobního procesu Bakalářská práce Autor: Michal MALHOCKÝ Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH, Ph.D. Praha Duben, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Optimalizace plánování výrobního procesu zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Břeclavi dne 10. dubna 2009 Michal MALHOCKÝ 2

3 Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru Valouchovi, Ph.D. za cenné rady, připomínky a metodické vedení práce. 3

4 Anotace: Předmětem této bakalářské práce je optimalizace výrobního procesu ve vybrané firmě. Cílem je minimalizace nákladovosti a zvýšení efektivity výrobního procesu. Tyto procesy jsou navzájem provázány, proto jsou zde popsána také ostatní odvětví, která s tím souvisí (štíhlá výroba, řízení lidských zdrojů apod.) V prvních třech oddílech je popsána historie a obecná forma plánování s využitím různých metod. Ve čtvrté části jsou zobrazeny metody, které přispívají ke zlepšení procesů a souvisí jak s výrobní tak plánovací činností. Poslední část práce je zaměřena na samotný proces, kde jsou využity zkušenosti z praxe s cílem vylepšit jednotlivé činnosti, nebo je nahradit jinými. Annotation: The subject of this bachelor thesis is the optimization of the production process in the selected company. The target is to minimize the costs and to increase the production process effectiveness. These processes are interconnected therefore other related sectors are described here (lean production, human resources management etc.) as well. In the first three sections the history and the general form of planning are described using various methods. In the fourth section, methods are presented that contribute to the processes improvements and are related to both production and planning activities. The last section of the thesis is focused on the process itself where the practice experience is used with the aim to improve individual activities or to replace them by other ones. 4

5 Optimalizace plánování výrobního procesu Úvod Smysl plánování Druhy plánů Smysl či poslání Cíle Strategie a taktiky Postupy a pravidla Rozpočty Postup plánování Uvědomování si příležitostí Stanovení cílů Vývoj předpokladů Určování a hodnocení alternativních postupů Hodnocení alternativ Výběr postupu Sestavení rozpočtů Podstata plánování Strategie plánování Historie strategického plánování Módy, nebo metody Balanced Scorecard Kaizen Lean Management Benchmarking učení z toho nejlepšího Total Quality Management Target Costing Životní cyklus produktu Devět vzorových strategií Kanban Plánování a rozhodování

6 Zásadní a strategické plánování Taktické a operativní plánování Podstata managementu výroby Historie managementu Vymezení pojmů management a manažer Systémový přístup k managementu Popis modelu operačního managementu Úkoly středního managementu Charakteristika jednotlivých manažerských funkcí Pravomoci a odpovědnosti v managementu Úkoly informačního managementu Technologická příprava výroby Plánování výroby z hlediska věcného členění Štíhlá výroba Principy a cíle štíhlé výroby Týmová práce v podniku Důležitá oddělení pro chod výroby Zajišťování lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů Plánování zaměstnanců Možnosti získání pracovníků Návrh optimálního výrobního procesu vybrané firmy s cílem minimalizace nákladovosti procesu Životní cyklus výrobku Představení informačního systému Objednávky od zákazníků EDI Nákup materiálu Optimální skladové množství Průběh zaplánování výrobní zakázky Náležitosti položky v systému Popis výrobního příkazu Bezpapírové výrobní příkazy Odvádění práce a materiálu

7 Odvádění práce a materiálu pomocí výrobních průvodek Odvádění práce a materiálu pomocí čárových kódů Odvádění práce a materiálu on-line Snížení nákladovosti procesu Snížení nákladů v oblasti balení Závěr Seznam použité literatury Seznam internetových zdrojů Seznam použitých schémat, tabulek a obrázků Seznam Příloh

8 Úvod V této bakalářské práci se budu zabývat optimalizací plánování výrobního procesu. Cílem bude navrhnout co nejefektivnější výrobní proces z hlediska nákupu materiálu a v závislosti na objednaném množství. Plánování jako celek je důležité jak v životě běžném, tak i v životě manažera a firmy. V běžném životě si člověk plánuje, co bude dělat dnes, večer, zítra, jak naložíme s volným časem, kam pojede na dovolenou a jakým způsobem si k tomu účelu obstará potřebné finanční prostředky, studenti si plánují uspořádání pokusů o úspěšné zdolání zkoušek. Obecně možno plánování charakterizovat jako vědomou činnost, jejímž účelem je stavět mosty mezi tím kde jsme, a tím, kam se chceme dostat. Pokud to shrneme, tak můžeme říci, že v běžném životě si člověk plánuje život dopředu, a nejinak je tomu v životě firmy. Aby firma byla úspěšná, musí také mít naplánovaný svůj život. Proto je důležité již před založením firmy mít zpracovaný podnikatelský záměr, ve kterém je kladen důraz na budoucí vývoj. Jsou zde uvedeny jak krátkodobé plány, tak i plány dlouhodobé a především, jak těchto plánů chceme dosáhnout. Plánování je tedy proces, kde si vytyčíme své cíle a zároveň si určíme strategii pro realizaci. 8

9 1. Smysl plánování Abychom pochopili správně smysl plánování, je nutné znát jeho hlavní charakteristiky: přispívá k dosažení záměrů a cílů je prioritní mezi manažerskými úlohami vztahuje se na veškeré aktivity umožňuje efektivní provádění činností Ruku v ruce jde spolu s plánováním kontrola. Kontrola je zaměřena na měření a korigování vykonané práce, aby bylo jisté, že plány budou plněny a cílů dosaženo. Management kontroly je obvykle chápán jako systém se zpětnou vazbou. Manažeři měří skutečně vykonanou práci, porovnávají ji s naměřenými hodnotami a hledají zde odchylky Druhy plánů Marketingové a výrobní plánování je součástí plánu podniku. Proto podnik sestavuje marketingový a výrobní plán. V praxi se můžeme setkat se širokou varietou plánů, avšak ne všechny druhy, o nichž bude dále pojednáno, jsou ve skutečnosti za plány považovány. Plány představují jakýkoliv postup budoucích činností a může tedy nabývat těchto podob: smysl či poslání cíle strategie a taktiky postupy a pravidla rozpočty Smysl či poslání Tento termín identifikuje základní funkci, nebo úlohu podniku či agentury. Jakákoliv organizovaná činnost má být účelná a měla by mít nějaký smysl či poslání. V prvé řadě se jedná o produkci zisku, ale nesmíme též zapomenout na určení doprovodných aktivit, které k tomuto dosažení vedou. Poslání instituce vymezuje její společenský účel. Od tohoto poslání jsou odvozeny základní funkce instituce. Posláním firmy je produkce a distribuce zboží a služeb, posláním 1 Viz G. Wöhe, E. Kislingerová, Úvod do podnikového hospodářství str. 62 9

10 univerzity je vysokoškolská výchova a vzdělávání, vědecká a výzkumná činnost, posláním soudů je interpretace a aplikace zákonů. Vznik instituce, resp. zásadní změna její působnosti, je vždy spojena s vytýčením klíčového účelu budoucí existence instituce, což je předmětem plánovací funkce managementu Cíle Pojmem cíl se rozumí konec, ke kterému určité činnosti směřují. Nepředstavují však pouze koncový bod plánování, ale také konec, ke kterému směřuje organizování, personalistika, vedení a kontrolování. Cíle jsou plánovací činnosti zcela jednoznačně. Často jsou chybně zaměňovány za úkoly (úkoly se mohou totiž jedině odvozovat od cílů a plněním přispívat k dosažení cílů). Obecně lze říci, že cíle představují koncový bod, k němuž veškeré manažerské funkce směřují. Vytvářejí hierarchickou síť plánů, v níž na vrcholu jsou základní plány instituce a níže plány jednotlivých útvarů, resp. oblastí. Je obtížné zabezpečit, aby cíle (plány) na nižší úrovni přispívaly k plnění základního cíle (plánu) instituce 2. Zatímco cíle podniku představují základní plán firmy, jednotlivá oddělení mohou mít také své vlastní cíle. Tyto cíle přispívají k dosažení podnikových cílů. Ve výrobní oblasti mohou mít spojení za cíl zlepšení výrobních podmínek (vytvoření optimální velikosti podniku, využití úspor z rozsahu, rovnoměrné vytížení disponibilních kapacit). Opatření, která k tomu vedou, jsou dvojího druhu. Na jedné straně normování (stanovení rozměrů, forem a kvality součástek) a typizace (sjednocení forem provedení konečně produkce), které mohou vést k úsporám z rozsahu prostřednictvím velkosériové výroby, na straně druhé diferenciace výrobního programu prostřednictvím zahájení výroby nových produktů (diverzifikace), jež může vést ke snížení rizika ve výrobním sektoru cestou zlepšení využití disponibilních kapacit Strategie a taktiky Strategie je definována jako určení dlouhodobých základních cílů podniku a stanovení nezbytných činností a zdrojů pro dosažení těchto cílů. Strategie může také zahrnovat takové rozhodující taktiky, jako je dát přednost přímému marketingu před distributory, či soustředit se na speciální výrobky, nebo vyrábět kompletní řadu automobilů, jak to např. před mnoha lety učinila společnost General Motors. Účelem strategií je určit a 2 Viz Management, H. Koontz, H. Weihrich, Victoria Publishing, a.s.,mcgraw-hill, USA 1993, str Viz G. Wöhe, E. Kislingerová, Úvod do podnikového hospodářství, str

11 prostřednictvím hlavních cílů a taktiky vyjádřit předvídaný obraz podniku, účelem není přesně určit to, jak podnik dosáhne svých cílů, protože to je úkolem nespočetného množství hlavních a vedlejších podpůrných programů 4. Taktiky všeobecně určují či objasňují postupy či způsoby uvažování při rozhodování. Nejsou vždy obecně platné, často jsou zaměřeny pouze na činnosti manažerů. Taktiky definují oblast, v jejímž rámci mají být rozhodnutí prováděna, aby byla jistota, že budou z hlediska cílů konzistentní a že budou přispívat k jejich dosažení. Taktiky pomáhají rozhodnout sporné otázky dříve, než se z nich stanou problémy, eliminují nezbytnost analyzovat tutéž situaci, kdykoli se znovu vyskytne a sjednocují ostatní plány. Tím vytváří pro manažery možnost delegovat pravomoci a současně provádět kontrolu práce svých podřízených Postupy a pravidla Postupy jsou velmi často používané plány, vymezující posloupnost a provádění jednotlivých kroků (operací) budoucích činností. Mohou mít podobu technologických postupů, organizačních norem apod. Představují návody, které podrobně a přesně určují, jakým způsobem mají být určité činnosti provedeny. V návaznosti na použití taktik upravují jejich realizaci. Zahrnují činnosti, které procházejí napříč liniemi oddělení. U pravidel se jedná o nejjednodušší typ plánu, který určuje způsob provádění činností bez specifikace časové posloupnosti. Pravidlo na rozdíl od postupu určuje provádění činnosti bez specifikace časové posloupnosti. Můžeme též říci, že postup lze chápat též jako posloupnost pravidel. V některých případech platí, že postup je posloupností pravidel, jindy může stát pravidlo samo o sobě Rozpočty Rozpočet představuje číselné stanovení očekávaných výsledků. Je to tedy provozní finanční rozpočet, který je též nazýván plán zisku. Rozpočet je vyjádřen nejen ve finančních jednotkách, ale též v jednotkách pracovních či produkce, v provozních hodinách, nebo jakýchkoli jiných měřitelných veličinách. Často může rozpočet být základní plánovací nástroj a samozřejmě i základní standard pro následnou kontrolu. Samozřejmě jako existuje hierarchie cílů a taktik, musí v rámci instituce vzniknout struktura konzistentních rozpočtů, na jejímž vrcholu je rozpočet instituce a níže odvozené 4 Viz Management, H. Koontz, H. Weihrich, Victoria Publishing, a.s.,mcgraw-hill, USA 1993, str Viz Management, H. Koontz, H. Weihrich, Victoria Publishing, a.s.,mcgraw-hill, USA 1993, str Viz Základy Managementu, Jiří Klestil, Zdenka Pištěláková, Ivan Vágner 11

12 rozpočty jednotlivých útvarů, resp. oblastí. Rozpočty vztažené k danému období se sestavují dvojí způsobem. Buďto se při jejich zpracování vychází z minulé zkušenosti o relacích ve spotřebě zdrojů, nebo se rozpočet sestavuje na nulovém základu. Druhý způsob bere za východisko cíle a programy a prostřednictvím normativní základny dospívá k potřebě finančních zdrojů, kterou konfrontuje s disponibilitou zdrojů pro dané období a v případě těžší potřeby než jsou zdroje, řeší tento rozpor redukcí cílového zaměření 7. Přesnost, podrobnost a účel jednotlivých rozpočtů se značně odlišují. Některé rozpočty se liší podle organizační úrovně výstupu; nazývají se proměnlivé nebo pružné rozpočty. Programové rozpočty často sestavují vládní agentury Postup plánování Jak již bylo mnohokrát zmíněno, cílem podnikového řízení je dosáhnout podnikovým procesem dlouhodobou maximalizaci zisku. Aby tohoto mohlo být dosaženo, potřebuje podnikové řízení plánování tohoto procesu. Teď se budeme zabývat jednotlivými kroky, které jsou při plánování nutné. Jedná se zejména o kroky, které se provádějí u hlavních plánů, ale neméně důležité jsou též u plánů jednodušších. V následujícím obrázku jsou uvedeny praktické kroky, mající všeobecné využití. Plánování je myšlenkové předjímání budoucí činnosti na základě zvažování různých alternativ a volba nejvýhodnější cesty. Plánování znamená tedy přijímání rozhodnutí, která jsou orientována do budoucnosti a která určují průběh podnikového procesu jako celku i ve všech jeho částech. Do budoucna není ovšem zaměřeno jen plánování, ale i prognózování. Zatímco plánování určuje, jaká rozhodnutí se musí přijmout, aby nastaly budoucí události, prognóza vypovídá o tom, že určité události pravděpodobně nastanou. Prognóza je tak významnou a nezbytnou částí systematických rozhodovacích procesů. 7 Viz G. Wöhe, E. Kislingerová, Úvod do podnikového hospodářství, str Viz Management, H. Koontz, H. Weihrich, Victoria Publishing, a.s.,mcgraw-hill, USA 1993, str

13 Postup plánování UVĚDOMĚNÍ SI PŘÍLEŽITOSTI Z hlediska: Trhu Konkurence Zákaznických přání Silných stránek firmy Slabých stránek firmy Schéma č. 1 POROVNÁVÁNÍ ALTERNATIV Z HLEDISKA POŽADOVANÝCH CÍLŮ Které alternativy mají největší šanci dosáhnout cílů s nejmenšími náklady a s největším ziskem STANOVENÍ ÚKOLŮ A CÍLŮ Kde chceme být a jak a kdy si toho přejeme dosáhnout VÝBĚR ALTERNATIVY Výběr postupu činností, které budeme prosazovat ZVAŽOVÁNÍ PLÁNOVACÍCH PŘEDPOKLADŮ V jakém prostředí vnitřním či vnějším budou naše plány realizovány FORMULOVÁNÍ PODPŮRNÝCH PLÁNŮ Jde například o tyto plány: Nákupy zařízení Nákupy materiálů Najímání a školení pracovníků Vývoje nových výrobků STANOVOVÁNÍ ALTERNATIV Jaké jsou nejslibnější alternativy pro dosažení našich cílů ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ PLÁNŮ POMOCÍ ROZPOČTU Sestavení rozpočtů: Objemu prodejů Provozních výdajů potřebných pro plány Výdaje na pořízení základních prostředků Zdroj: Management, H. Koontz, H. Weihrich, Victoria Publishing, a.s.,mcgraw-hill, USA 1993, str Uvědomování si příležitostí První krokem plánovacího postupu je provedení realistické diagnózy příležitostí, omezení a hrozeb, poznání vlastních silných a slabých stránek. Takto získané informace jsou rozhodujícím východiskem pro formování reálných cílů a programů. Naopak neznalost či podcenění prvního kroku plánování přináší velké riziko pro vývoj instituce. Bohužel nutno dodat, že pokud jde právě o tento krok, má český management při jeho realizaci značné rezervy. 13

14 Tento krok předchází skutečnému plánování, proto není součástí plánovacího procesu. Není pochyb o tom, že uvědomování si příležitostí je začátkem plánovacího procesu. Manažeři by si měli nejprve uvědomit budoucí příležitost, kterou by měli vidět jasně a kompletně Stanovení cílů Cíle specifikují očekávané výsledky a identifikují koncové body. V druhém kroku se také stanoví, jak má být cílů dosaženo, vytyčují se priority a vzniká síť strategií, taktik, postupů, pravidel a programů. Stanovení cílů znamená formulování cílů instituce jako celku i každé její jednotky. Cíle jsou jednak krátkodobé a jednak dlouhodobé. Stejně tak je chybou, pokud se v instituci nevytyčují dlouhodobé cíle a krátkodobé cíle jsou potom stanoveny chaoticky, obvykle v důsledku vzniku vážných problémů. Musíme myslet na to, že tam, kde chybí prevence, nemůže existovat dlouhodobější úspěšnost. Všimněte si důležité skutečnosti, že druhý krok plánování probíhá z pohledu vpřed, ve snaze využít příležitostí a eliminovat hrozby 9. Cíle udávají směr hlavním plánům pro důležitá oddělení. Cílem těchto oddělení je určovat cíle podřízeným oddělením až na nejnižší úroveň řízení. Pokud toto shrneme stručně do jedné věty, jedná se o hierarchickou strukturu cílů Vývoj předpokladů Třetím logickým krokem při plánování je stanovení, zveřejnění a získání souhlasu k využití rozhodujících plánovacích předpokladů (prognózy, aplikovatelné základní taktiky a plány společnosti). Jde o předpoklady týkající se prostředí, ve kterém budou plány realizovány. Je důležité, aby všichni manažeři zahrnuli do procesu plánování dohodu o předpokladech. Ve skutečnosti hlavní podstatou plánovacích předpokladů je: Čím více budou jednotlivci při plánování ochotně přistupovat na využití konzistentních plánovacích předpokladů, tím více bude podnikové plánování koordinovanější Určování a hodnocení alternativních postupů Dalším krokem plánování je hledání a zkoumání alternativních postupů činností, především těch, které se zdají být reálné. Zřídkakdy se vyskytují plány, které by nebylo možné alternativně realizovat. Plány lze téměř vždy realizovat alternativně, a pokud se 9 Viz G. Wöhe, E. Kislingerová, Úvod do podnikového hospodářství str Viz Management, H. Koontz, H. Weihrich, Victoria Publishing, a.s.,mcgraw-hill, USA 1993, str

15 v praxi předem smiřujeme s jedinou možností jak dosáhnout cíle, je to hlavně z pohodlnosti vždy na úkor efektivnosti plánu. Ve skutečnosti nebývá problémem nalezení alternativ plánu, ale jejich redukce na ty nejslibnější pro další analýzu. Nejtěžším problémem bývá redukování postupů. V tomto kroku se zabýváme hodnocením alternativ z hlediska určených předpokladů a z hlediska vytyčených cílů Hodnocení alternativ V pořadí pátý krok sleduje hodnocení alternativ z hlediska vytýčených cílů a akceptovaných předpokladů. Jednotlivé alternativy mohou nabízet různou míru naplnění daného cíle. Hodnocení alternativ může také odhalit různou míru rizika realizovatelnosti jednotlivých alternativ v porovnání s předpoklady. Obecně platí, že provedení tohoto plánovacího kroku je velmi odpovědně a zároveň velmi obtížné. Obtížnost se zvyšuje s počtem alternativ a rozsahem proměnných, které je třeba při jejich hodnocení brát v úvahu. Manažeři mají pro usnadnění hodnocení alternativ k dispozici řadu metod z oblastí matematiky a operačního výzkumu. Významným pomocníkem je určitě využití výpočetní techniky Výběr postupu Zde se jedná o okamžik, kdy je plán přijat. Na základě výsledků předchozího hodnocení alternativ plánu dochází k rozhodnutí odpovědného orgánu nebo konkrétního manažera o volbě jedné z alternativ k realizaci. Občas nastane situace, že výsledkem analýz a hodnocení je doporučení dvou či více variant k realizaci a manažer musí rozhodnout, kterou z nich přijmout. Šestým krokem končí přípravná fáze tvorby plánu a začíná jeho zabezpečovací fáze a následuje fáze implementace plánu. Zabezpečovací fáze vyžaduje obvykle realizaci sedmého kroku, tj. přípravu a zpracování odvozených plánů, které jsou nezbytné pro podporu hlavního plánu Sestavení rozpočtů Nyní se již nacházíme v poslední fázi plánování. Posledním, osmým krokem je sestavení rozpočtů, které upřesňují očekávané příjmy a výdaje spojené s realizací zvoleného plánu. S realizací plánů u institucí dochází obvykle k výdajům investičního charakteru a následně 11 Viz Management, H. Koontz, H. Weihrich, Victoria Publishing, a.s.,mcgraw-hill, USA 1993, str Viz Management, H. Koontz, H. Weihrich, Victoria Publishing, a.s.,mcgraw-hill, USA 1993, str

16 k provozním výdajům a nakonec ke kombinaci příjmů a výdajů při běžném provozování. Jestliže jsou rozpočty dobře připraveny, stávají se integrující složkou různých plánů a současně vytvářejí důležité standardy, jejichž pomocí lze vyhodnocovat přínos plánovacích procesů Podstata plánování Podstata plánování vyplývá z jeho hlavních charakteristik, kterými jsou: Příspěvek plánování k dosažení záměrů a cílů Priorita plánování mezi manažerskými funkcemi Schopnost využití plánování všemi manažery Schopnost umožnit efektivní provádění činností V dobře organizované instituci je samozřejmostí snaha managementu zabezpečit synergii individuálního a skupinového úsilí ve prospěch instituce jako celku. Celá soustava základních a podpůrných plánů by měla přispívat k dosažení záměrů a cílů instituce. Plánování logicky předchází realizaci všech dalších sekvenčních manažerských funkcí, a to proto, že zahrnuje stanovení cílů potřebných pro směrování skupinového úsilí. Teprve díky plánovací funkci management instituce pozná potřebu druhů vzájemných organizačních vztahů, formuje nároky na doplnění, uvědomí si případnou nutnost změny způsobu vedení lidí a rozhoduje o způsobech efektivní kontroly (viz schéma č. 2). Plánovací funkce modifikovaná podle pravomoci nebo pozice určitého manažera je běžnou součástí aktivity všech manažerů instituce. Na vyšších stupních řízení se obvykle vytváření pro potřeby managementu specializované plánovací útvary, naopak na nižších stupních si plánování zabezpečuje samotný manažer 13. Efektivnost plánování může být posuzována podle různých hledisek. Běžné je hodnocení této efektivnosti podle míry dosažení vytýčených záměrů a cílů. Náročnější je hodnocení efektivnosti plánu, navíc s ohledem na vynaložené náklady k jeho sestavení a realizaci. Nejkomplexnější posouzení efektivnosti by mělo brát v úvahu také míru uspokojení investorů. Pokud budeme tedy hodnotit plánování komplexněji, nelze považovat za efektivní, když se sice podaří dosáhnout stanovených cílů, ale náklady se sestavením a realizací plánů převažují nad příjmy a dokonce i tehdy, bude-li předchozí relace pozitivní. 13 Viz Základy Managementu, Jiří Klestil, Zdenka Pištěláková, Ivan Vágner, str

17 Plánování jako východisko pro další manažerské funkce Schéma č. 2 Jaký druh organizační struktury? Výsledky plánování Cíle a jak jich dosáhnout Jací pracovníci jsou potřeba, kde a kdy? Jak efektivně vést pracovníky? Jaké způsoby kontroly používat? Zdroj: Management, H. Koontz, H. Weihrich, Victoria Publishing, a.s.,mcgraw-hill, USA 1993, str

18 2. Strategie plánování Strategie jsou druhem plánů s různorodou teoretickou a praktickou interpretací. Chápeme jimi základní dlouhodobou orientaci poslání, stanovení nezbytných činností a zdroj pro její zabezpečení. Klíčovou strategií je vize, která vytyčuje rozhodující zaměření poslání instituce. Toto zaměření by mělo být velmi stručně a výstižně formulováno a umožňovat tak všem pracovníkům pochopit, kam má směřovat nejobecněji jejich aktivita. Vize je východiskem pro formulaci souboru strategických cílů a vlastních strategií instituce, jejich součástí a funkčních oblastí Historie strategického plánování Strategické aktivity lze od svého vzniku v 50. letech 20. století dělit do tří etap vývoje, které lze nazvat dlouhodobé plánování, strategické plánování a strategické řízení. Tato terminologie je obecně přijímána, avšak v pojmech i chápání dochází ke vzájemnému prolínaní, někdy dokonce k rozporu. Mezi základní rozpory patří již samotné označení strategické plánování a strategické řízení (Kotler, 1991; Robbins, 1991). Někdy se připouští změna názvu, ale pouze jako historický vývoj názvosloví pro tytéž činnosti (Glueck, Jauch, 1988). Někteří autoři pak rozlišují přesně mezi jednotlivými termíny i jejich různými významy (Ansoff, 1990). Další se těmto termínům vyhýbají a mluví o analýze, tvorbě, výběru a realizaci strategie a její kontrole (Porter, 1994; Johnson & Scholes, 1993) 14. Problematice vztahů strategického plánování a marketingu se věnoval v roce 1984 XII. národní den marketingu v Paříži. Zvláštní pozornost byla věnována otázkám vzájemného působení mezi marketingem a strategickým plánováním v podniku. Rokování dospělo k závěrům, že ve většině společností se nepodařilo sjednotit na všeobecném metodologickém a organizačním základě marketing a strategické plánování, nepodařilo se dosáhnout efektivního vzájemného působení nejdůležitějších prvků strategického plánování, což vážně oslabuje konkurenční potenciál francouzského průmyslu a podrývá tržní pozice podniků střetávajících se s ostřejší mezinárodní konkurencí. Z tohoto konstatování je i zřejmá úloha strategického plánování pro vytvoření marketingové strategie a tím dosažení

19 lepších obchodních výsledků. (Tato charakteristika by zřejmě byla platná pro řadu českých podniků) Módy, nebo metody V minulých desetiletích byly uvedeny na trh nesčetné manažerské metody. Mnohé z nich vzbudily vysoká očekávání, která pak byla nezřídka zklamána. Ze vzorových firem se stávaly problémové děti a s nimi se zdály být zdiskreditovány i příslušné metody managementu. Nebylo proto nic divného, že metody řízení byly posuzovány jako pomíjivé módní jevy a už nebyly dál brány vážně. To by ale bylo nebezpečně zavádějící. Protože každá z těchto metod byla vyvinuta jako nástroj na řešení určitých problémů. Uplatnily se v nich důležité zkušenosti úspěšných firem a jejich vedoucích. Jestliže často nedostály vysokým nárokům, pak tomu tak bylo nezřídka i proto, že byly absolutizovány. Z tohoto pohledu i manažerské koncepce, které nejsou momentálně aktuální, mohou být pro vaši organizaci nanejvýš významné. V této kapitole jsou bez nároků na úplnost předloženy nejdůležitější z těchto koncepcí. Jednotlivé metody řízení Tabulka č. 1 Metoda řízení Jádro a smysl této koncepce Nabízí řešení pro tyto problémy Balanced Scorecard Ukazatele a orientace na cíle Uvedení do souladu zaměření podniku s vyhodnocením příslušného číselného materiálu Portfolio-Analyse Prověřování palety výrobků Volba správné výrobní a (analýza portfolia) Process-management (řízení procesů) Definování efektivních procesů v podniku prodejní strategie Identifikace příliš náročných procesů probíhajících v podniku s cílem najít cesty k jejich zefektivnění Kaizen Kontinuální zlepšování Optimalizace chování podniku v podmínkách nasycených trhů Lean Management Business Proces Reengeneering Odbourání nadbytečných činností (zeštíhlování) Strategické zaměření podniku na jeho klíčové Existují příliš drahé a vysoké náklady v různých oblastech činnosti podniku jak to změnit k lepšímu Orientace na zákazníky není zakotvena v celém podniku

20 Scenario-Management (řízení pomocí scénářů) Benchmarking Target Costing Total Quality Management kompetence Rozpracování možných variant budoucího vývoje Porovnání parametrů subjektu s vedoucím postavením na trhu s vlastními charakteristikami Tržní cena definuje parametry náročnosti určitého produktu náklady, pracnost, investiční náročnost, náklady na výzkum, atd. Zlepšování kvality výkonů podniku. Hledání a volba správné strategie pro budoucnost Ztráta podílů na trhu, vysoké náklady, nízké zisky, atd. Neefektivní prostředí v podniku s ohledem na postavení a úspěchy na trhu Zákazník si vybírá v rostoucí míře produkty, které jsou lepší než ty vaše Zdroj: Management, H. Koontz, H. Weihrich, Victoria Publishing, a.s.,mcgraw-hill, USA Balanced Scorecard Tuto metodu řízení vyvinuli Robert S. Kaplan a David P. Norton. Jejím cílem je zachytit situaci podniku z hlediska podstatných aspektů jeho řízení vyváženou soustavou ukazatelů. Ukazatel je chápán jako indikátor, nástroj pro měření podávající zprávu či informaci o stavu, v jakém se podnik nalézá, resp. nalézal. Zhušťuje informace a poskytuje orientaci a východisko pro případné zásahy a opatření ke zlepšení zjištěného stavu. Typickými ukazateli jsou například cash flow, návratnost investic, atd. Rozhodnutí, pomocí jakých ukazatelů má být systém popsán, měřen a hodnocen, patří do oboru strategického rozhodování. Zvolená soustava ukazatelů představuje důležitou základnu rozhodování. Kritické faktory úspěšnosti jsou však spjaty často s obecnými oblastmi jejich působení specifickou konkurenční předností může být perfektní servis. Takové cíle však nezřídka neodrážejí daný informační systém, protože v něm nejsou zavedeny příslušné ukazatele. Tady by měla přijít na pomoc metoda Balanced Scorecard: Ukazatele podniku musejí odpovídat jeho cílům a to sice ve všech důležitých aspektech jeho činnosti. Pro objasnění: Ne každý cíl musí být přitom měřen pomocí jednoho ukazatele. Potom by však 20

21 mělo být konkrétně definováno v jiné formě, čím a jak bylo cíle dosaženo a kdy a jak je cíl považován za splněný 16. Pro aplikaci metody Balanced Scorecard by měly být brány v úvahu minulost, přítomnost a budoucnost. V protikladu k této koncepci se užívají i systémy ukazatelů, které jsou silně orientovány jen na minulost, protože pracují zejména s tvrdými daty, respektive ukazateli finančního charakteru. Budoucnost se dá pochopitelně zachycovat a vyjadřovat jen nepřímo. Měřeny jsou veličiny, které přicházejí v úvahu jako hnací síly pro vznik budoucích výkonů. Patří sem například náklady vynaložené na další vzdělávání, respektive zvyšování kvalifikace vůbec, počet ohlášených patentů, výdaje spojené s ovládnutím nových trhů nebo zákaznických segmentů. I takzvané měkké cíle, jakými jsou například ochrana životního prostředí nebo orientace zákazníků, se dají vyjádřit, zobrazit pomocí ukazatelů. S principem vyváženosti je spjat další požadavek na Balanced Scorecard: Tento systém, dá-li se to tak říci, by měl odrážet i strategické cíle organizace. V tzv. Missionstatements je zachycen závazek, zadání, které organizace vytyčila sama sobě. Jeho obsahem bývá zejména: V čem spočívá úloha organizace, její poslání? Jakou soustavu hodnot vyznává? Jak se v ní zachází se spolupracovníky? O jakou pozici na trhu usiluje? Kaplan a Norton rozlišují čtyři perspektivy, které by měl brát v úvahu každý úspěšný management: Hospodářská perspektiva Zákaznická perspektiva Perspektiva interních procesů Perspektiva učení se a dalšího vývoje 16 Viz G. Wöhe, E. Kislingerová, Úvod do podnikového hospodářství str

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Plánování. Pracovní list 3. Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Vytvořeno v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pracovní list 3 Plánování 1. Vysvětlete

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ

INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ Postupný přechod firem od realizace souboru funkcí k řízení souboru procesů v 90. letech minulého století při úsilí o zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Reálnost plánu spočívá v tom, že vzchází z reálných možností organizace

Reálnost plánu spočívá v tom, že vzchází z reálných možností organizace Plánování Plánování zahrnuje ty činnost, které jsou zaměřeny na určování cílů pro budoucnost a prostředků, jak těchto cílů dosáhnout. Plánování je výchozí bod předchází výkonu všech ostatních funkcí, je

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek)

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) ESF MU J.Skorkovský KPH Cíle a měřítka BSC Cíle a měřítka BSC zbavit se strnulého modelu finančního účetnictví a přitom zachovat tradiční finanční měřítka Tato

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Podstata plánování Hlavní úkoly plánování Požadavky na obsah plánu Členění plánů Plán jako východisko dalších manažerských funkcí Závěr Otázky

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Benchmarking v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce

Benchmarking v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce Benchmarking v rámci projektu Podpora meziobecní Vize pro veřejnou správu rok 2015: Podpora meziobecní veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Analýzy konkurence - teorie:

Analýzy konkurence - teorie: Analýzy konkurence - teorie: Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor

Více

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do:

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do: Strategický plán - 1 - Jaroslav Jindra Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN pro: období: od: do: datum: zpracoval: Strategický plán - 2 - Jaroslav Jindra STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ POSLÁNÍ

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Kontrola. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Kontrola Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Kontrola - definice Je to důležitá součást řídící práce v rámci druhotného procesu

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

ANALÝZA A POPIS PODNIKOVÝCH NÁKLADŮ

ANALÝZA A POPIS PODNIKOVÝCH NÁKLADŮ ANALÝZA A POPIS PODNIKOVÝCH NÁKLADŮ 1. Určit (potvrdit) hlavní okruhy výkonů podniku 2. Přiřadit k těmto okruhům výkonů činnosti (okruhy činností), které zajistí dosažení daných výkonů 3. Přiřadit k činnostem

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Management. Plánování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Plánování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Plánování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Obsah prezentace proč strategicky plánovat základní fáze strategický plán a jeho realizace vazba strategického plánu na územní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1287_Plánování. Členění plánů_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

MANAGEMENT I Téma č. 34

MANAGEMENT I Téma č. 34 MANAGEMENT I Téma č. 34 Řízení (management) podle cílů - MBO Systém managementu kvality doc. Ing. Monika GRASSEOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 9 Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 1 Modely tvorby podnikové strategie Akad. rok 2015/2016, LS Strategický management - VŽ 2 Modely tvorby podnikové

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více