manuál vizuálního stylu akademie múzick ch umûní v praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "manuál vizuálního stylu akademie múzick ch umûní v praze"

Transkript

1 manuál vizuálního stylu akademie múzick ch umûní v praze logotyp základní varianta 01 logotyp ãernobílá varianta 02 logotyp rozmûrová fiada 03 logotyp rozmûry na rûzn ch formátech 04 ochranná zóna logotypu 05 logotyp zakázané varianty 06 logotyp na rûzn ch podkladov ch plochách 07 logotyp na rûzn ch podkladov ch plochách 08 zakázané varianty logotypu na rûzn ch podkladov ch plochách 09 roz ífien logotyp základní varianta 10 roz ífien logotyp ãernobílá varianta 11 roz ífien logotyp rozmûrová fiada 12 roz ífien logotyp zakázané varianty 13 roz ífien logotyp dal í jazyky 14 základní písmo 15 doplàkové písmo 16 barevnost 17 vizitky 18 dopisní papír 19 dopisní papír rozkres 20 dopisní papír interní 21 dopisní papír slavnostní 22 dopisní papír rektorsk 23 dopisní papír rektorsk rozkres 24 razítko 25 samolepka 26 obálka dl obyãejná a slavnostní 27 obálka C5 28 obálka C4 29 obálky rozkres 30 oznaãení cd 31 v roãní zpráva 32 princip tvorby ãasopisu princip tvorby ãasopisu rozkres 35 princip tvorby obálek princip tvorby skript pro damu, famu, hamu princip tvorby obálek a skript rozkres 40 infosystem 41

2 akademie múzick ch umûní v praze logotyp základní varianta % 50 %

3 akademie múzick ch umûní v praze logotyp ãernobílá varianta % 50 % negativní varianta

4 akademie múzick ch umûní v praze logotyp rozmûrová fiada % 80 % 60 % 50 % 30 %

5 akademie múzick ch umûní v praze logotyp rozmûry na rûzn ch formátech 04

6 akademie múzick ch umûní v praze ochranná zóna logotypu 05 1,5 x x x 1,5 x

7 akademie múzick ch umûní v praze logotyp zakázané varianty 06 DAMU + FAMU + HAMU = AMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU amu = damu + famu + hamu AMU = DAMU + FAMU + HAMU

8 akademie múzick ch umûní v praze logotyp na rûzn ch podkladov ch plochách 07 0 % 0 % 10 % 10 % 20 % 20 % 30 % 30 % 40 % 40 % 50 % 50 % 60 % 60 % 70 % 70 % 80 % 80 % 90 % 90 % 100 % 100 %

9 akademie múzick ch umûní v praze logotyp na rûzn ch podkladov ch plochách 08

10 akademie múzick ch umûní v praze zakázané varianty logotypu na rûzn ch podkladov ch plochách 09

11 akademie múzick ch umûní v praze roz ífien logotyp základní varianta % 50 %

12 akademie múzick ch umûní v praze roz ífien logotyp ãernobílá varianta % 50 % negativní varianta

13 akademie múzick ch umûní v praze roz ífien logotyp rozmûrová fiada % 80 % 60 % 50 % 40 %

14 akademie múzick ch umûní v praze roz ífien logotyp zakázané varianty 13 AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU A K A D E M I E M Ú Z I C K C H U M ù N Í V P R A Z E AMU = DAMU + FAMU + HAMU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE AMU = DAMU + FAMU + HAMU Akademie múzick ch umûní v Praze Academy of Performing Arts in Prague

15 akademie múzick ch umûní v praze roz ífien logotyp dal í jazyky 14 AKADEMIE DER MUSISCHEN KÜNSTE IN PRAG ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DE PRAGUE ESCUELA SUPERIOR DE LAS ARTES DE PRAGA

16 akademie múzick ch umûní v praze základní písmo 15 MacIntosh: Univers CE Regular PC: URW U 001 T OT Regular, Arial CE Regular abcdef ABCDEF abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !?, &%()* MacIntosh: Univers CE Black PC: URW U 001 T OT Black, Arial CE Black abcdef ABCDEF abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !?, &%()*

17 akademie múzick ch umûní v praze doplàkové písmo 16 Verdana CE abcdef ABCDEF abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !?, &%()* Verdana CE Bold abcdef ABCDEF abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?, &%()*

18 akademie múzick ch umûní v praze barevnost 17 amu modrá cmyk 100/20/0/0 pantone 299 rgb 3/45/70 amu bílá cmyk 0/0/0/0 rgb 100/100/100 amu ãerná cmyk 0/0/0/100 rgb 0/0/0

19 akademie múzick ch umûní v praze vizitky 18 MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX MOBIL DOC. IVO MATHÉ REKTOR = RECTOR 85 x 55 mm 4 mm 23 mm 4 mm MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX MOBIL JMÉNO P ÍJMENÍ FUNKCE = FUNCTION Univers CE Regular, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20 Univers CE Regular, minusky, velikost 6,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 9 bodû, proloïení liter 20 Univers CE Black, verzálky, velikost 7 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20

20 akademie múzick ch umûní v praze dopisní papír (80 %) 19 MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX Iâ , DIâ CZ , RID:

21 akademie múzick ch umûní v praze dopisní papír (80 %) rozkres mm 10 mm 10 mm 55 mm 105 mm 10 mm 20 mm 20 mm 10 mm MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX Iâ , DIâ CZ , RID: Univers CE Regular, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20 Univers CE Regular, minusky, velikost 6,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 9 bodû, proloïení liter mm 10 mm

22 akademie múzick ch umûní v praze dopisní papír interní (80 %) 21 MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX Iâ , DIâ CZ , RID:

23 akademie múzick ch umûní v praze dopisní papír slavnostní (80 %) 22 MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX Iâ , DIâ CZ , RID:

24 akademie múzick ch umûní v praze dopisní papír rektorsk (80 %) 23 DOC. IVO MATHÉ REKTOR = RECTOR MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX Iâ , DIâ CZ , RID:

25 akademie múzick ch umûní v praze dopisní papír rektorsk (80 %) rozkres mm 10 mm 10 mm 28 mm DOC. IVO MATHÉ REKTOR = RECTOR 55 mm Univers CE Black, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter mm 20 mm 20 mm 10 mm 10 mm MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX Iâ , DIâ CZ , RID: Univers CE Regular, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20 Univers CE Regular, minusky, velikost 6,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 9 bodû, proloïení liter mm 10 mm

26 akademie múzick ch umûní v praze razítko 25 MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1 Iâ , DIâ CZ , RID: MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1 Iâ , DIâ CZ , RID: NAKLADATELSTVÍ AMU MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1 Iâ , DIâ CZ MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1 Iâ , DIâ CZ , RID: Univers CE Regular, verzálky, velikost 5,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 8 bodû, proloïení liter 20 Univers CE Black, velikost 5,5 bodu

27 akademie múzick ch umûní v praze samolepka 26 MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC 85 x 55 mm 4 mm 23 mm 4 mm MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC Univers CE Regular, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20 Univers CE Regular, minusky, velikost 6,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 9 bodû, proloïení liter 20

28 akademie múzick ch umûní v praze obálka dl obyãejná a slavnostní 27 MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC váïená paní Vûra Hoffmannová FAMU Smetanovo nábfieïí Praha 1 váïená paní Vûra Hoffmannová FAMU Smetanovo nábfieïí Praha 1

29 akademie múzick ch umûní v praze obálka C5 28 MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC váïená paní Vûra Hoffmannová FAMU Smetanovo nábfieïí Praha 1

30 akademie múzick ch umûní v praze obálka C4 (70 %) 29 MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC váïená paní Vûra Hoffmannová FAMU Smetanovo nábfieïí Praha 1

31 akademie múzick ch umûní v praze obálky rozkres mm 10 mm 22 mm MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC Univers CE Regular, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20 Univers CE Regular, minusky, velikost 6,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 9 bodû, proloïení liter 20

32 akademie múzick ch umûní v praze oznaãení cd x 120 mm 4 mm 4 mm Univers CE Regular, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20

33 akademie múzick ch umûní v praze v roãní zpráva (80 %) 32 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005

34 akademie múzick ch umûní v praze princip tvorby ãasopisu 33 INFORMATORIUM ZPRAVODAJ 3/ Leto ní divadelní festivaly Tristan Murail v Praze Vyhlá ení v sledkû soutûïe nejlep í ãasopisy roku Jan za chrta dán Festival Zlomvaz INFORMATORIUM ZPRAVODAJ 4 5/ INFORMATORIUM UÏ podvanácté se ve dnech kvûtna uskuteãnil festival vysok ch divadelních kol Zlomvaz. portrét Od ãtvrtka Vladimíra do nedûle Dlouhého odehráli studenti z Prahy, Brna a Bratislavy celkem Festival 21 pfiedstavení. Setkání Ty mohli Brnonáv tûvníci zhlédnout v prostorách DAMU, Divadla Semináfi DISK, Divadla o Janu Na Prádle Grossmanovi a ve vandovû divadle. ZPRAVODAJ Festival nabídl i doprovodn Krajiny program, na jehoï kraji souãástí byl napfiíklad fotbalov turnaj Zlomvazkap (vítûzné druïstvo: Tatran DAMU) nebo koncert v klubu Vagon, kde se pfiedstavily skupiny Secret9 Beat a Vertigo. 6/11 Po celou dobu festivalu byla také otevfiena festivalová ãajovna âajov komfort na stfie e 2005 Divadla DISK. Václav Táborsk na FAMU FAMU nav tívil v znamn reïisér a absolvent na í koly Václav Táborsk (tvûrce dûleïit ch dokumentárních Festival filmû Zlomvaz edesát ch 2005 let, které pfiispûly k formování moderní ãeskoslovenské Portrét dokumentární Jifiího Kovandy, kinematografie profesora viz. A. HAMU Navrátil: Cesty k pravdû ãi lïi, Vyhlá ení AMU Praha v sledkû 2002, str ). soutûïe Václav nejlep í Táborsk ãasopisy roku Václav Táborsk na FAMU FAMU nav tívil v znamn reïisér a absolvent na studentkám FAMU. Na základû hlasování studentek koly bude pfiijel z Toronta s originální na í koly Václav Táborsk (tvûrce dûleïit ch Jan a v udílena za na em chrta stfiedoevropském za nejoriginálnûj í dán kontextu nev ední dokumentárních filmû edesát ch my lenkou let, které na poãin zaloïení v oblasti nadace, filmu a jejímï audiovize posláním za uplynul bude udílet Cenu Dagmar pfiispûly k formování moderní ãeskoslovenské Táborské. Cena, akademick zaloïená rok. na tvûrãím odkazu Táborského manïelky, bude doprovázena A. Navrátil: finanãní Hlasování odmûnou probûhne apo je projekci urãena pfiihlá en ch studentkám FAMU. Na základû hla- dokumentární kinematografie viz. Cesty k pravdû ãi lïi, AMU Praha 2002, str. filmû poãátkem zimního semestru a cena bude sování studentek koly bude Radovan udílena za Lukavsk nejoriginálnûj í ãestn m poãin vdoktorem oblasti filmu AMU ). pfiedána bûhem závûreãného slavnostního veãera uplynul na FAMUFestu. akademick Sál MartinÛ rok. se zatfiásl Hlasování pod probûhne náporem po latinsk ch projekci slov, pfii- která v podání Radovana Václav Táborsk pfiijel z Toronta asaudiovize originální za avna em stfiedoevropském kontextu hlá en ch nev ední filmû Dagmar poãátkem Táborská Lukavského zimního pracovala semestru jako znûla stfiihaãka zareproduktorû... cena bude pfiedána Poslechem bûhem Ciceronovy závûreãného posláním slavnostního projektech a technick ch veãera Catilinovi na a FAMUFestu. experimentech zahájila Umûlecká pro rada AMU slavnostní zasedání, kde udûlila pro- promluvy Proti my lenkou na zaloïení nadace, jejímï bude udílet Cenu Dagmar Táborské. Cena, zalo- více projekãních ploch s Emilem Radokem, po fesoru Radovanu Lukavskému, herci a pedagogovi herectví, ãestn titul doctor Walt honoris Disney Studio. causa. Ïená na tvûrãím odkazu Táborského manïelky, emigraci pak napfiíklad na soubûïné projekci pro bude doprovázena finanãní odmûnou a je urãe- stovku pláten pro Laudatio pronesl veducí katedry teorie a kritiky DAMU prof. Jan Císafi. Zhodnotil v znam Lukavského herecké a pedagogické práce v pováleãném obdo- Jan za chrta dán FAMU nav tívil v znamn reïisér bí, a kdy absolvent Lukavsk na studentkám spolu se FAMU. sv mi Hlasování generaãními probûhne souputníky po uskuteãnil proces na í koly Václav Táborsk (tvûrce dûleïit ch projekci pfiihlá en ch filmû poãátkem zimního promûny herectví, jeï spoãívá na civilnû prostém v razu, z nûhoï je cítit dokumentárních filmû edesát ch let. semestru a cena bude pfiedána bûhem závûreãného neprav m slavnostního patosem veãera na FAMUFestu. a fale n m Dag- gestem. Toto uvaïování Václav Táborsk pfiijel z Toronta ostych s originální pfied v ím avna em stfiedoevropském kontextu o souãasníkovi nev ední mar vyvrcholilo Táborská pracovala ve slavné jako stfiihaãka inscenaci na projektech Jaromíra a technick ch Pleskota. a experimentech Osobit pro pfiínos více Radovana Lukavského Hamleta v Národním divadle my lenkou na zaloïení nadace, jejímï vr. posláním 1959 v reïii bude udílet Cenu Dagmar Táborské. Cena, zalo- projekãních ploch s Emilem Radokem, po emigraci pak napfiíklad na soubûïné projekci pro charakterizoval prof. Císafi tûmito slovy: Jeho herectví v sobû mûlo a má Ïená na tvûrãím odkazu Táborského manïelky, bude doprovázena finanãní odmûnou vïdycky a je urãe- lidskou stovku a hereckou pláten pro noblesu Walt Disney Studio. tedy u lechtilost a vzne enost, jeï otevírají bránu do tûch poloh a rovin, v nichï herec pfiejímá svûj nenahraditeln podíl na polid tûní lidské spoleãnosti, coï je hodnota, která dává smysl jeho umûní, jeho povolání i jeho Ïivotu... Toto noblesní herectví je hodnotou, jeï se pomalu vytrácí. Je to fakt bolestn, protoïe na í divadelní kultufie zaãíná nûco podstatného chybût. A nûkdy to dokonce vypadá, Ïe snad nám ani nechybí, Ïe je nepostrádáme. Dovolte, abych vyslovil nadûji, Ïe tomu tak není, Ïe alespoà nám, ktefií bychom mûli peãovat o nové talenty, síla a velikost této hodnoty neunikly. Laudátor pak poïádal Magnificenci pana rektora, aby udûlením ãestného doktorátu prof. Radovanovi Lukavskému ocenil dílo, jeï

35 akademie múzick ch umûní v praze princip tvorby ãasopisu 34 INFORMATORIUM ZPRAVODAJ 6/11/ INFORMATORIUM ZPRAVODAJ 6/11/ vykonal pro celé ãeské divadlo a jeho herectví a aby vyznamenal velkého reprezentanta vzne- ené a dûstojné tradice dramatického ãeského herectví. Ocenûn doktor Radovan Lukavsk pak ve sv ch tezích (cudnû uveden ch vûtou: Doctor znamená vir doctus, uãen muï uãenec ale já se nikdy necítil b t uãencem, vïdycky jsem se cítil b t uãedníkem ) uvaïoval o vztahu umûní a umûlce k vûdû a vûdûní. Krása a vzdûlání jsou tedy hodnoty, fiekl, vysoce cenûné uï v kolébce evropské kultury a dodnes k nim nepochybnû patfií. Krása a vzdûlání! Umûní a vûdûní! V dal ím projevu uvádûl jednotlivé zdroje svého uvaïování o spojení vûdy a umûní a citoval napfi. i z projevu Bertolta Brechta k hercûm: Doporuãuji vám obzvlá È nedûvûfiovat lidem, ktefií pod jakoukoli záminkou radí vylouãit rozum z umûlecké práce. Nás nutí city k nejvy ímu vypûtí rozumu a rozum oãi Èuje na e city. Svou fieã zakonãil jednoznaãnû ve prospûch spojení ve ker ch zdrojû herecké inspirace: Pokud na e herectví bude hledat moïnosti svého dal ího v voje, pak jednou z takov ch moïností nepochybnû je i zvy ování prûmûrné hladiny profesionálních znalostí opfien ch o pouãení, která nám mûïe nabídnout vûda. Umûní pracuje v kráse, proto i patfiiãné vûdûní je krásné. Mezi prvními gratulanty byli vedle rektorû ãesk ch vysok ch kol také pedagogové a studenti AMU, kolegové z divadla, reïiséfii Jaromír Pleskot a Otomar Krejãa i fieditel Národního divadla v Praze akad. arch. Daniel Dvofiák. Pfiijela také poãetná delegace z Vysoãiny i z dal ích míst âeské republiky, kde Radovan Lukavsk bûhem své dlouhé kariéry rozdával a rozdává své umûní. Radovan Lukavsk (nar. 1919) je ãlenem souboru Národního divadla od roku Za dlouhá léta sluïby Thálii ztvárnil na jejích jevi tích stovky rolí, dal í stovky odehrál v televizi, rozhlase a ve filmu. Jen na stfiíbrném plátnû jich od roku 1946 bylo pfies devadesát. Nyní ho mohou diváci spatfiit v pûti inscenacích Národního divadla Schillerovy hry Úklady a láska, Shakespearova Coriolana, Rostandova Cyrana z Bergeraku a Jiráskovy Lucerny. V Divadle Kolowrat uvádí svou benefici nazvanou Nebyl jen Hamlet. V tomto pásmu, sloïeném z vybran ch pasáïí sv ch rolí a vzpomínek, uï tfietím rokem úãinkuje vedle Jany Bou kové a Vladimíra Javorského. M.K., âtk Zlatá medaile AMU udûlena Janu pátovii Na základû návrhu Filmové a televizní fakulty Václav Táborsk na FAMU FAMU nav tívil v znamn reïisér a absolvent na í koly Václav Táborsk (tvûrce dûleïit ch dokumentárních filmû edesát ch let, které pfiispûly k formování moderní ãeskoslovenské dokumentární kinematografie viz. A. Navrátil: Cesty k pravdû ãi lïi, AMU Praha 2002, str ). Václav Táborsk pfiijel z Toronta s originální a v na em stfiedoevropském kontextu nev ední my lenkou na zaloïení nadace, jejímï posláním bude udílet Cenu Dagmar Táborské. Cena, zaloïená na tvûrãím odkazu Táborského manïelky, bude doprovázena finanãní odmûnou Festival Zlomvaz 2005 UÏ podvanácté se ve dnech kvûtna uskuteãnil festival vysok ch divadelních kol Zlomvaz. Od ãtvrtka do nedûle odehráli studenti z Prahy, Brna a Bratislavy celkem 21 pfiedstavení. Ty mohli náv tûvníci zhlédnout v prostorách DAMU, Divadla DISK, Divadla Na Prádle a ve vandovû divadle. Festival nabídl i doprovodn program, jehoï souãástí byl napfiíklad fotbalov turnaj Zlomvazkap (vítûzné druïstvo: Tatran DA- MU) nebo koncert v klubu Vagon, kde se pfiedstavily skupiny Secret9 Beat a Vertigo. Po celou dobu festivalu byla také otevfiena festivalová ãajovna âajov komfort na stfie e Divadla DISK. Festival Zlomvaz pofiádá Divadelní fakulta Akademie múzick ch umûní v Praze (DAMU) a spolupofiadatelem je Hlavní mûsto Praha. Organizátory jsou studenti 2. roãníku katedry a je urãena studentkám FAMU. Na základû hlasování studentek koly bude udílena za nejoriginálnûj í poãin v oblasti filmu a audiovize za uplynul akademick rok. Hlasování probûhne po projekci pfiihlá en ch filmû poãátkem zimního semestru a cena bude pfiedána bûhem závûreãného slavnostního veãera na FAMUFestu. Dagmar Táborská pracovala jako stfiihaãka na projektech a technick ch a experimentech pro více projekãních ploch s Emilem Radokem, po emigraci pak napfiíklad na soubûïné projekci pro stovku pláten pro Walt Disney Studio. hlavní dûvod, proã má festival kaïd rok zcela odli nou, originální podobu. Cílem Zlomvazu je od samého poãátku pfiedev ím setkání a setkávání studentû umûleck ch oborû, prezentace jejich tvorby, vzájemná konfrontace a inspirace. Není to v ak pouze festival studentû pro studenty. Je pfiedev ím mostem, spojujícím ãlánkem, mezi zaãínajícími umûlci a irokou vefiejností. Je v jimeãnou pfiíleïitostí jak atraktivním zpûsobem pfiedstavit vefiejnosti mnoïství nov ch talentû, ktefií dfiíve ãi pozdûji budou urãovat tváfi divadelního dûní v celé republice. Jak byl Zlomvaz 05? Jako spojující, zastfie ující téma Zlomvazu 05 jsme zvolili pojem komunikace. Chtûli jsme tím udûlil rektor doc. Ivo Mathé zlatou medaili produkce DAMU. zdûraznit hlavní smysl Zlomvazu: komunikaci AMU Janu pátovi. K slavnosti, která se konala na FAMU v pondûlí 6. ãervna 2005 se 1994 z iniciativy studentû katedry produkce a irokou vefiejností, komunikaci zaãínajících My lenka na pofiádání festivalu vze la v roce mezi studenty umûleck ch kol, mezi studenty vrátíme v prvním podzimním ãísle Informatoria, kde otiskneme jak projevy, které pfiednení a seznámení studentû a pedagogû vysok ch Na í snahou nebylo uvést bûhem ãtyfi dnû co DAMU jako pfiíleïitost k neformálnímu setkává- umûlcû s tûmi zku en mi. sli Pavel Kouteck a Petr Kubica, tak fotografie z pfiedání divadelních kol. V prûbûhu 12 let se Zlomvaz, nejvût í poãet pfiedstavení, ale prezentovat pouze INFORMATORIUM medaile. ZPRAVODAJ AKADEMIE z MÚZICK CH pûvodnû jednorázového UMùNÍ V PRAZE nápadu, 6/11/2005 vyvinul 04 to nejlep í z prací studentû. Z tohoto dûvodu v uznávanou a pro mnohé i prestiïní divadelní jsme ke spolupráci INFORMATORIUM pfiizvali studenty ZPRAVODAJ dramaturgie a reïie katedry ãinoherního divadla a kated- 6/11/ událost. Kromû toho se stal souãástí v uky studentû 2. roãníku katedry produkce, coï je také ry alternativního a loutkového divadla DAMU ja- Novû akreditovan ateliér na Vysoké kole umûleckoprûmyslové s názvem Grafick design a nová média (akreditace v roce 2005), by mûl b t v zkumnou laboratofií, vychovávající inovátory a pfiedev ím vûdãí osobnosti v oblasti grafického designu, vizuální komunikace a nov ch médií, pro které platí: emeslo je pfiedpokladem, experiment podmínkou, risk nutností!!! PfiiãemÏ jeho prozatímní leadfii rozhodnû nezapomínají na tzv. stará média. Definicí vzájemného vzájemnéhoprolínání a ovlivàování tûchto dvou pojmû, se budeme intenzivnû zab vat. Cílem studia je pfiíprava flexibilních designérû, specialistû, ktefií se komplexnû orientují v podmínkách V PRAZE dne ních 6/11/2005 nov ch technologií 08 a jsou INFORMATORIUM ZPRAVODAJ AKADEMIE MÚZICK CH UMùNÍ schopni zaplnit mezeru na souãasném profesním trhu. Nechceme pouze bezmy lenkovitû Otevfien dopis vedoucí katedry zpûvu a operní reïie HAMU Magdaleny Hajóssyové paní dr. Radmile Hrdinové Novinky na scénû skládat obrázky s písmeny. Máme siln pocit, Ïe by kola mûla zûstat otevfien m prostorem pro realizaci ideálû, prostorem pro intelektuální manipulaci, intenzitvní aktivitu nebo vraïednou upfiímnost a ne reklamní agenturou na akademické pûdû. Ateliér by v ak mûl mít návaznost na svût reálného obchodu a budeme o toto propojení usilovat. Novû akreditovan ateliér na Vysoké kole umûleckoprûmyslové s názvem Grafick design a nová média (akreditace v roce 2005), by mûl b t v zkumnou laboratofií, vychovávající inovátory a pfiedev ím vûdãí osobnosti v oblasti grafického designu, vizuální komunikace a nov ch médií, pro které platí. MAGDALENA HAJÓSSYOVÁ VEDOUCÍ KATEDRY ZPùVU A OPERNÍ REÎIE HAMU UÏ podvanácté se ve dnech kvûtna uskuteãnil festival Studentská vysok ch divadelních pfiedstavení kol Zlomvaz. Od ãtvrtka Novû do akreditovan nedûle odehráli ateliér studenti na Vysoké kole umûleckoprûmyslové a Bratislavy celkem s 21 názvem pfiedstave- Grafick design z Prahy, Brna ní. Ty mohli náv tûvníci a nová média zhlédnout (akreditace v prostorách v roce 2005), by mûl DAMU, Divadla b t DISK, v zkumnou Divadla laboratofií, Na Prádle vychovávající a ve inovátory afestival pfiedev ím nabídl vûdãí i doprovodn osobnosti v oblasti gra- vandovû divadle. program, jehoï fického souãástí designu, byl napfiíklad vizuální fotbalov komunikace a nov ch turnaj Zlomvazkap médií, (vítûzné pro které druïstvo: platí: Tatran DA- MU) nebo koncert emeslo v klubu je pfiedpokladem, Vagon. experiment podmínkou, pofiádání risk nutností!!! festivalu vze la PfiiãemÏ v jeho roceprozatímní le- My lenka na 1994 z iniciativy adfii rozhodnû studentû nezapomínají katedry produkce na tzv. stará média. Definicí k neformálnímu vzájemného setkává- vzájemnéhoprolínání DAMU jako pfiíleïitost ní a seznámení aovlivàování studentû a tûchto pedagogû dvou vysok ch pojmû, se budeme intenzivnû V prûbûhu zab vat. 12 let se Zlomvaz, divadelních kol. z pûvodnû jednorázového Cílem studia pfiíprava nápadu, flexibilních vyvinul designérû, v uznávanou specialistû, a pro mnohé ktefií i prestiïní se komplexnû divadelní orientují v podmínkách toho se dne ních stal souãástí nov ch v uky technologií stu- a jsou událost. Kromû dentû 2. roãníku schopni katedry zaplnit produkce, mezeru coï na je souãasném také profesním proã trhu. má festival Nechceme kaïd pouze rok zcela bezmy lenkovitû hlavní dûvod, odli nou, originální skládat podobu. obrázky s písmeny. Máme siln pocit, Ïe by kola mûla zûstat otevfien m prostorem pro realizaci ideálû, prostorem pro intelektuální manipulaci, intenzitvní aktivitu nebo vraïednou upfiímnost a ne reklamní agenturou na akademické pûdû. Novû akreditovan ateliér na Vysoké kole umûleckoprûmyslové s názvem Grafick design a nová média (akreditace vroce 2005). mk, ãtk akce v 19 hodin, divadlo Disk Tramvaj do stanice touha absolventské pfiedstavení studentû DAMU ve 20 hodin, studio Rubín Tracyho tygr pfiedstavení studentû 2. roãníku DAMU v 19 hodin, divadlo Disk Tramvaj do stanice touha absolventsk koncert studentû HAMU Portrét Jifiího Kovandy, profesora HAMU Minulost Sál MartinÛ se zatfiásl pod náporem latinsk ch slov, která v podání Radovana Lukavského znûla z reproduktorû... Poslechem Ciceronovy promluvy Proti Catilinovi zahájila Umûlecká rada AMU slavnostní zasedání, kde udûlila profesoru Radovanu Lukavskému, herci a pedagogovi herectví, ãestn titul doctor honoris causa. Laudatio pronesl veducí katedry teorie a kritiky DAMU prof. Jan Císafi. Zhodnotil v znam Lukavského herecké a pedagogické práce v pováleãném období, kdy Lukavsk spolu se sv mi generaãními souputníky uskuteãnil proces promûny herectví, jeï spoãívá na civilnû prostém v razu, z nûhoï je cítit ostych pfied v ím neprav m patosem a fale n m gestem. Toto uvaïování o souãasníkovi vyvrcholilo ve slavné inscenaci Hamleta v Národním divadle v r v reïii Jaromíra Pleskota. Pfiítomnost Osobit pfiínos Radovana Lukavského charakterizoval prof. Císafi tûmito slovy: Jeho herectví vsobû mûlo a má vïdycky lidskou a hereckou noblesu tedy u lechtilost a vzne enost, jeï otevírají bránu do tûch poloh a rovin, v nichï herec pfiejímá svûj nenahraditeln podíl na polid- Jifií Kovanda Narozen 1. kvûtna 1953 v Praze, autodidakt, Ïije a pracuje v Praze zemûmûfiiã ve Vojensk ch stavbách správce depozitáfie Sbírky moderního umûní Národní galerie v Mûstské knihovnû od 1995 odborn asistent Vladimíra Skrepla v ateliéru malby na AVU stáïe, ceny 1992 studijní pobyt v Civitella d Agliano, Itálie 1993 jedna ze tfií cen na 11. bienále malé plastiky, Murska Sobota, Slovinsko tûní lidské spoleãnosti, coï je hodnota, která dává smysl jeho umûní, jeho povolání i jeho Ïivotu... Toto noblesní herectví je hodnotou, jeï se pomalu vytrácí. Je to fakt bolestn, protoïe na í divadelní kultufie zaãíná nûco podstatného chybût. A nûkdy to dokonce vypadá, Ïe snad nám ani nechybí, Ïe je nepostrádáme. Dovolte, abych vyslovil nadûji, Ïe tomu tak není, Ïe alespoà nám, ktefií bychom mûli peãovat o nové talenty, síla a velikost této hodnoty neunikly. Budoucnost Sál MartinÛ se zatfiásl pod náporem latinsk ch slov, která v podání Radovana Lukavského znûla z reproduktorû... Poslechem Ciceronovy promluvy Proti Catilinovi zahájila Umûlecká rada AMU slavnostní zasedání, kde udûlila profesoru Radovanu Lukavskému. Laudatio pronesl veducí katedry teorie a kritiky DAMU prof. Jan Císafi. Zhodnotil v znam Lukavského herecké a pedagogické práce v pováleãném období, kdy Lukavsk spolu se sv mi generaãními souputníky uskuteãnil proces promûny herectví, jeï spoãívá na civilnû prostém v razu, z nûhoï je cítit ostych pfied v ím neprav m patosem a fale n m gestem. Toto uvaïování o souãasníkovi vyvrcholilo ve slavné inscenaci Divadlo disk rezervace Koulecí t den nenechte si ujít poslední pfiíleïitost shlédnout v kony mlad ch a talentovan ch hercû, neï opustí divadlo DISK. Zveme vás na pfiehlídku absolventsk ch inscenací IV. roãníkû KâD a KALD DAMU 7.6. út 19:30 Tango derniéra 8.6. st 19:30 Jan za chrta dán (premiéra) 9.6. ãt 19:30 Její pastorkyàa pá 10:00 Její pastorkyàa pá 19:30 Tramvaj do stanice Touha derniéra so 19:30 Jakub a jeho pán (derniéra) ne 15:00 Mandragora ne 19:30 Mandragora (derniéra) po 10:00 Mandragora po 19:30 Jan za chrta dán út 19:30 Plastelína (derniéra) st 19:30 Kyslík derniéra ãt 19:30 Pocítûní vousû (derniéra) pá 10:30 Caprichos pá 19:30 OkamÏik! (derniéra) so 19:30 Její pastorkyàa (derniéra) ne Koulení Rituál symbolického odevzdání putovního disku, znaku divadla, absolventy nastupujícímu roãníku. Informatorium 6/11/2005 Vydává AMU v Praze jako svûj informaãní materiál Uzávûrka redakce: PhDr. Marie Kratochvílová foto: Jakub Uhlík a archiv NAMU design: Petr Babák (Laboratofi) sazba a tisk (+ adresa redakce): Nakladatelství AMU, Malostranské nám. 12, Praha 1 Uzávûrka pfií tího ãísla je

36 akademie múzick ch umûní v praze princip tvorby ãasopisu rozkres x 210 mm zv raznûní linka 17 b 7,5 mm INFORMATORIUM ZPRAVODAJ 6/11/ Univers CE Regular, verzálky, velikost 7 bodû s mezifiádkov m prokladem 13 bodû, proloïení liter 20 titulky Novinky na scénû 7,5 mm INFORMATORIUM ZPRAVODAJ Univers CE Regular, verzálky, velikost 7 bodû s mezifiádkov m prokladem 13 bodû, proloïení liter 20 3/11 UÏ podvanácté se ve dnech kvûtna uskuteãnil festival vysok ch divadelních kol Zlomvaz. Od ãtvrtka do nedûle odehráli studenti z Prahy, Brna a Bratislavy celkem 21 pfiedstavení. Ty mohli náv tûvníci zhlédnout v prostorách DAMU, Divadla DISK, Divadla Na Prádle a ve vandovû divadle. Festival nabídl i doprovodn program, jehoï souãástí byl napfiíklad fotbalov turnaj Zlomvazkap (vítûzné druïstvo: Tatran DA- MU) nebo koncert v klubu Vagon. My lenka na pofiádání festivalu vze la v roce 1994 z iniciativy studentû katedry produkce DAMU jako pfiíleïitost k neformálnímu setkávání a seznámení studentû a pedagogû vysok ch divadelních kol. V prûbûhu 12 let se Zlomvaz, z pûvodnû jednorázového nápadu, vyvinul v uznávanou a pro mnohé i prestiïní divadelní událost. Kromû toho se stal souãástí v uky studentû 2. roãníku katedry produkce, coï je také hlavní dûvod, proã má festival kaïd rok zcela odli nou, originální podobu. sazba Univers CE Black, velikost 40,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 35 bodû 2005 titulky Leto ní divadelní festivaly Tristan Murail v Praze Vyhlá ení v sledkû soutûïe nejlep í ãasopisy roku Jan za chrta dán titulky Festival Zlomvaz 7,5 mm Divadlo disk rezervace UÏ podvanácté se ve dnech kvûtna uskuteãnil festival vysok ch divadelních kol Zlomvaz. Od ãtvrtka do nedûle odehráli studenti z Prahy, Brna a Bratislavy celkem 21 pfiedstavení. Ty mohli náv tûvníci zhlédnout v prostorách DAMU, Divadla DISK, Divadla Na Prádle a ve vandovû divadle. Festival nabídl i doprovodn program, jehoï souãástí byl napfiíklad fotbalov turnaj Zlomvazkap (vítûzné druïstvo: Tatran DAMU) nebo koncert v klubu Vagon, kde se pfiedstavily skupiny Secret9 Beat a Vertigo. Po celou dobu festivalu byla také otevfiena festivalová ãajovna âajov komfort na stfie e Divadla DISK. úvod 7,5 mm út 19:30 Plastelína (derniéra) st 19:30 Kyslík derniéra ãt 19:30 Pocítûní vousû (derniéra) pá 10:30 Caprichos pá 19:30 OkamÏik! (derniéra) so 19:30 Její pastorkyàa (derniéra) ne Koulení Rituál symbolického odevzdání putovního disku, znaku divadla, absolventy nastupujícímu roãníku. sazba Koulecí t den nenechte si ujít poslední pfiíleïitost shlédnout v kony mlad ch a talentovan ch hercû, neï opustí divadlo DISK. Zveme vás na pfiehlídku absolventsk ch inscenací IV. roãníkû KâD a KALD DAMU 7.6. út 19:30 Tango derniéra 8.6. st 19:30 Jan za chrta dán (premiéra) 9.6. ãt 19:30 Její pastorkyàa pá 10:00 Její pastorkyàa pá 19:30 Tramvaj do stanice Touha derniéra so 19:30 Jakub a jeho pán (derniéra) ne 15:00 Mandragora ne 19:30 Mandragora (derniéra) po 10:00 Mandragora po 19:30 Jan za chrta dán titulky Václav Táborsk na FAMU FAMU nav tívil v znamn reïisér a absolvent na í koly Václav Táborsk (tvûrce dûleïit ch dokumentárních filmû edesát ch let, které pfiispûly k formování moderní ãeskoslovenské dokumentární kinematografie viz. A. Navrátil: Cesty k pravdû ãi lïi, AMU Praha 2002, str ). Václav Táborsk pfiijel z Toronta s originální a v na em stfiedoevropském kontextu nev ední my lenkou na zaloïení nadace, jejímï posláním bude udílet Cenu Dagmar Táborské. Cena, zalo- Ïená na tvûrãím odkazu Táborského manïelky, bude doprovázena finanãní odmûnou a je urãena studentkám FAMU. Na základû hlasování studentek koly bude udílena za nejoriginálnûj í poãin v oblasti filmu a audiovize za uplynul akademick rok. sazba Informatorium 6/11/2005 Vydává AMU v Praze jako svûj informaãní materiál Uzávûrka redakce: PhDr. Marie Kratochvílová foto: Jakub Uhlík a archiv NAMU design: Petr Babák (Laboratofi) sazba a tisk (+ adresa redakce): Nakladatelství AMU, Malostranské nám. 12, Praha 1 Uzávûrka pfií tího ãísla je Hlasování probûhne po projekci pfiihlá en ch filmû poãátkem zimního semestru a cena bude pfiedána bûhem závûreãného slavnostního veãera na FAMUFestu. Dagmar Táborská pracovala jako stfiihaãka na projektech a technick ch a experimentech pro více projekãních ploch s Emilem Radokem, po emigraci pak napfiíklad na soubûïné projekci pro stovku pláten pro Walt Disney Studio. Univers CE Regular, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9 bodû zv raznûní Univers CE Regular, kurzíva, velikost 8 bodû s mezifiádkov m prokladem 11 bodû sazba Univers CE Regular, velikost 8 bodû s mezifiádkov m prokladem 11 bodû úvod Univers CE Regular, velikost 10,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 14 bodû titulky Univers CE Regular, velikost 14 bodû s mezifiádkov m prokladem 16 bodû

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1

âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 013-021_Lichte 1.9.2009 18:19 Stránka 13 Erika Fischer-Lichte âím je pfiedstavení v kultufie performancí? Pokus o definici 1 V posledních letech se roz ífiil názor, Ïe kulturu není patfiiãné chápat pouze

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU

GENERÁLNÍ PARTNER PROJEKTU HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU Jednou z dalších forem prezentace připravovaného projektu Český a slovenský exil 20.století je i vznikající počítačový program. Společnost K2001 by chtěla na jedné straně prostřednictvím tohoto multimediálního

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Katefiina UPOVÁ, Zbynûk HE MÁNEK 1 Rok 2002 Archiv Národního technického muzea a jeho po kození pfii povodni JiÏ od zaloïení Národního

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH

Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními. bloky pro hospodáfisk rozvoj. nov ch státû EU OBSAH Biologická rozmanitost a krajina jsou základními stavebními bloky pro hospodáfisk rozvoj nov ch státû EU Byl jsem potû en a poctûn, kdyï jsem byl poïádán, abych napsal úvodník pro ãasopis Ochrana pfiírody.

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více