manuál vizuálního stylu akademie múzick ch umûní v praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "manuál vizuálního stylu akademie múzick ch umûní v praze"

Transkript

1 manuál vizuálního stylu akademie múzick ch umûní v praze logotyp základní varianta 01 logotyp ãernobílá varianta 02 logotyp rozmûrová fiada 03 logotyp rozmûry na rûzn ch formátech 04 ochranná zóna logotypu 05 logotyp zakázané varianty 06 logotyp na rûzn ch podkladov ch plochách 07 logotyp na rûzn ch podkladov ch plochách 08 zakázané varianty logotypu na rûzn ch podkladov ch plochách 09 roz ífien logotyp základní varianta 10 roz ífien logotyp ãernobílá varianta 11 roz ífien logotyp rozmûrová fiada 12 roz ífien logotyp zakázané varianty 13 roz ífien logotyp dal í jazyky 14 základní písmo 15 doplàkové písmo 16 barevnost 17 vizitky 18 dopisní papír 19 dopisní papír rozkres 20 dopisní papír interní 21 dopisní papír slavnostní 22 dopisní papír rektorsk 23 dopisní papír rektorsk rozkres 24 razítko 25 samolepka 26 obálka dl obyãejná a slavnostní 27 obálka C5 28 obálka C4 29 obálky rozkres 30 oznaãení cd 31 v roãní zpráva 32 princip tvorby ãasopisu princip tvorby ãasopisu rozkres 35 princip tvorby obálek princip tvorby skript pro damu, famu, hamu princip tvorby obálek a skript rozkres 40 infosystem 41

2 akademie múzick ch umûní v praze logotyp základní varianta % 50 %

3 akademie múzick ch umûní v praze logotyp ãernobílá varianta % 50 % negativní varianta

4 akademie múzick ch umûní v praze logotyp rozmûrová fiada % 80 % 60 % 50 % 30 %

5 akademie múzick ch umûní v praze logotyp rozmûry na rûzn ch formátech 04

6 akademie múzick ch umûní v praze ochranná zóna logotypu 05 1,5 x x x 1,5 x

7 akademie múzick ch umûní v praze logotyp zakázané varianty 06 DAMU + FAMU + HAMU = AMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU amu = damu + famu + hamu AMU = DAMU + FAMU + HAMU

8 akademie múzick ch umûní v praze logotyp na rûzn ch podkladov ch plochách 07 0 % 0 % 10 % 10 % 20 % 20 % 30 % 30 % 40 % 40 % 50 % 50 % 60 % 60 % 70 % 70 % 80 % 80 % 90 % 90 % 100 % 100 %

9 akademie múzick ch umûní v praze logotyp na rûzn ch podkladov ch plochách 08

10 akademie múzick ch umûní v praze zakázané varianty logotypu na rûzn ch podkladov ch plochách 09

11 akademie múzick ch umûní v praze roz ífien logotyp základní varianta % 50 %

12 akademie múzick ch umûní v praze roz ífien logotyp ãernobílá varianta % 50 % negativní varianta

13 akademie múzick ch umûní v praze roz ífien logotyp rozmûrová fiada % 80 % 60 % 50 % 40 %

14 akademie múzick ch umûní v praze roz ífien logotyp zakázané varianty 13 AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU A K A D E M I E M Ú Z I C K C H U M ù N Í V P R A Z E AMU = DAMU + FAMU + HAMU AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE AMU = DAMU + FAMU + HAMU Akademie múzick ch umûní v Praze Academy of Performing Arts in Prague

15 akademie múzick ch umûní v praze roz ífien logotyp dal í jazyky 14 AKADEMIE DER MUSISCHEN KÜNSTE IN PRAG ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DE PRAGUE ESCUELA SUPERIOR DE LAS ARTES DE PRAGA

16 akademie múzick ch umûní v praze základní písmo 15 MacIntosh: Univers CE Regular PC: URW U 001 T OT Regular, Arial CE Regular abcdef ABCDEF abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !?, &%()* MacIntosh: Univers CE Black PC: URW U 001 T OT Black, Arial CE Black abcdef ABCDEF abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !?, &%()*

17 akademie múzick ch umûní v praze doplàkové písmo 16 Verdana CE abcdef ABCDEF abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ !?, &%()* Verdana CE Bold abcdef ABCDEF abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz !?, &%()*

18 akademie múzick ch umûní v praze barevnost 17 amu modrá cmyk 100/20/0/0 pantone 299 rgb 3/45/70 amu bílá cmyk 0/0/0/0 rgb 100/100/100 amu ãerná cmyk 0/0/0/100 rgb 0/0/0

19 akademie múzick ch umûní v praze vizitky 18 MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX MOBIL DOC. IVO MATHÉ REKTOR = RECTOR 85 x 55 mm 4 mm 23 mm 4 mm MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX MOBIL JMÉNO P ÍJMENÍ FUNKCE = FUNCTION Univers CE Regular, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20 Univers CE Regular, minusky, velikost 6,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 9 bodû, proloïení liter 20 Univers CE Black, verzálky, velikost 7 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20

20 akademie múzick ch umûní v praze dopisní papír (80 %) 19 MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX Iâ , DIâ CZ , RID:

21 akademie múzick ch umûní v praze dopisní papír (80 %) rozkres mm 10 mm 10 mm 55 mm 105 mm 10 mm 20 mm 20 mm 10 mm MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX Iâ , DIâ CZ , RID: Univers CE Regular, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20 Univers CE Regular, minusky, velikost 6,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 9 bodû, proloïení liter mm 10 mm

22 akademie múzick ch umûní v praze dopisní papír interní (80 %) 21 MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX Iâ , DIâ CZ , RID:

23 akademie múzick ch umûní v praze dopisní papír slavnostní (80 %) 22 MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX Iâ , DIâ CZ , RID:

24 akademie múzick ch umûní v praze dopisní papír rektorsk (80 %) 23 DOC. IVO MATHÉ REKTOR = RECTOR MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX Iâ , DIâ CZ , RID:

25 akademie múzick ch umûní v praze dopisní papír rektorsk (80 %) rozkres mm 10 mm 10 mm 28 mm DOC. IVO MATHÉ REKTOR = RECTOR 55 mm Univers CE Black, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter mm 20 mm 20 mm 10 mm 10 mm MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1, CZECH REPUBLIC TEL , FAX Iâ , DIâ CZ , RID: Univers CE Regular, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20 Univers CE Regular, minusky, velikost 6,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 9 bodû, proloïení liter mm 10 mm

26 akademie múzick ch umûní v praze razítko 25 MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1 Iâ , DIâ CZ , RID: MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1 Iâ , DIâ CZ , RID: NAKLADATELSTVÍ AMU MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1 Iâ , DIâ CZ MALOSTRANSKÉ NÁM. 12, PRAHA 1 Iâ , DIâ CZ , RID: Univers CE Regular, verzálky, velikost 5,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 8 bodû, proloïení liter 20 Univers CE Black, velikost 5,5 bodu

27 akademie múzick ch umûní v praze samolepka 26 MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC 85 x 55 mm 4 mm 23 mm 4 mm MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC Univers CE Regular, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20 Univers CE Regular, minusky, velikost 6,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 9 bodû, proloïení liter 20

28 akademie múzick ch umûní v praze obálka dl obyãejná a slavnostní 27 MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC váïená paní Vûra Hoffmannová FAMU Smetanovo nábfieïí Praha 1 váïená paní Vûra Hoffmannová FAMU Smetanovo nábfieïí Praha 1

29 akademie múzick ch umûní v praze obálka C5 28 MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC váïená paní Vûra Hoffmannová FAMU Smetanovo nábfieïí Praha 1

30 akademie múzick ch umûní v praze obálka C4 (70 %) 29 MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC váïená paní Vûra Hoffmannová FAMU Smetanovo nábfieïí Praha 1

31 akademie múzick ch umûní v praze obálky rozkres mm 10 mm 22 mm MALOSTRANSKÉ NÁM PRAHA 1, CZECH REPUBLIC Univers CE Regular, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20 Univers CE Regular, minusky, velikost 6,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 9 bodû, proloïení liter 20

32 akademie múzick ch umûní v praze oznaãení cd x 120 mm 4 mm 4 mm Univers CE Regular, verzálky, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9,5 bodu, proloïení liter 20

33 akademie múzick ch umûní v praze v roãní zpráva (80 %) 32 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005

34 akademie múzick ch umûní v praze princip tvorby ãasopisu 33 INFORMATORIUM ZPRAVODAJ 3/ Leto ní divadelní festivaly Tristan Murail v Praze Vyhlá ení v sledkû soutûïe nejlep í ãasopisy roku Jan za chrta dán Festival Zlomvaz INFORMATORIUM ZPRAVODAJ 4 5/ INFORMATORIUM UÏ podvanácté se ve dnech kvûtna uskuteãnil festival vysok ch divadelních kol Zlomvaz. portrét Od ãtvrtka Vladimíra do nedûle Dlouhého odehráli studenti z Prahy, Brna a Bratislavy celkem Festival 21 pfiedstavení. Setkání Ty mohli Brnonáv tûvníci zhlédnout v prostorách DAMU, Divadla Semináfi DISK, Divadla o Janu Na Prádle Grossmanovi a ve vandovû divadle. ZPRAVODAJ Festival nabídl i doprovodn Krajiny program, na jehoï kraji souãástí byl napfiíklad fotbalov turnaj Zlomvazkap (vítûzné druïstvo: Tatran DAMU) nebo koncert v klubu Vagon, kde se pfiedstavily skupiny Secret9 Beat a Vertigo. 6/11 Po celou dobu festivalu byla také otevfiena festivalová ãajovna âajov komfort na stfie e 2005 Divadla DISK. Václav Táborsk na FAMU FAMU nav tívil v znamn reïisér a absolvent na í koly Václav Táborsk (tvûrce dûleïit ch dokumentárních Festival filmû Zlomvaz edesát ch 2005 let, které pfiispûly k formování moderní ãeskoslovenské Portrét dokumentární Jifiího Kovandy, kinematografie profesora viz. A. HAMU Navrátil: Cesty k pravdû ãi lïi, Vyhlá ení AMU Praha v sledkû 2002, str ). soutûïe Václav nejlep í Táborsk ãasopisy roku Václav Táborsk na FAMU FAMU nav tívil v znamn reïisér a absolvent na studentkám FAMU. Na základû hlasování studentek koly bude pfiijel z Toronta s originální na í koly Václav Táborsk (tvûrce dûleïit ch Jan a v udílena za na em chrta stfiedoevropském za nejoriginálnûj í dán kontextu nev ední dokumentárních filmû edesát ch my lenkou let, které na poãin zaloïení v oblasti nadace, filmu a jejímï audiovize posláním za uplynul bude udílet Cenu Dagmar pfiispûly k formování moderní ãeskoslovenské Táborské. Cena, akademick zaloïená rok. na tvûrãím odkazu Táborského manïelky, bude doprovázena A. Navrátil: finanãní Hlasování odmûnou probûhne apo je projekci urãena pfiihlá en ch studentkám FAMU. Na základû hla- dokumentární kinematografie viz. Cesty k pravdû ãi lïi, AMU Praha 2002, str. filmû poãátkem zimního semestru a cena bude sování studentek koly bude Radovan udílena za Lukavsk nejoriginálnûj í ãestn m poãin vdoktorem oblasti filmu AMU ). pfiedána bûhem závûreãného slavnostního veãera uplynul na FAMUFestu. akademick Sál MartinÛ rok. se zatfiásl Hlasování pod probûhne náporem po latinsk ch projekci slov, pfii- která v podání Radovana Václav Táborsk pfiijel z Toronta asaudiovize originální za avna em stfiedoevropském kontextu hlá en ch nev ední filmû Dagmar poãátkem Táborská Lukavského zimního pracovala semestru jako znûla stfiihaãka zareproduktorû... cena bude pfiedána Poslechem bûhem Ciceronovy závûreãného posláním slavnostního projektech a technick ch veãera Catilinovi na a FAMUFestu. experimentech zahájila Umûlecká pro rada AMU slavnostní zasedání, kde udûlila pro- promluvy Proti my lenkou na zaloïení nadace, jejímï bude udílet Cenu Dagmar Táborské. Cena, zalo- více projekãních ploch s Emilem Radokem, po fesoru Radovanu Lukavskému, herci a pedagogovi herectví, ãestn titul doctor Walt honoris Disney Studio. causa. Ïená na tvûrãím odkazu Táborského manïelky, emigraci pak napfiíklad na soubûïné projekci pro bude doprovázena finanãní odmûnou a je urãe- stovku pláten pro Laudatio pronesl veducí katedry teorie a kritiky DAMU prof. Jan Císafi. Zhodnotil v znam Lukavského herecké a pedagogické práce v pováleãném obdo- Jan za chrta dán FAMU nav tívil v znamn reïisér bí, a kdy absolvent Lukavsk na studentkám spolu se FAMU. sv mi Hlasování generaãními probûhne souputníky po uskuteãnil proces na í koly Václav Táborsk (tvûrce dûleïit ch projekci pfiihlá en ch filmû poãátkem zimního promûny herectví, jeï spoãívá na civilnû prostém v razu, z nûhoï je cítit dokumentárních filmû edesát ch let. semestru a cena bude pfiedána bûhem závûreãného neprav m slavnostního patosem veãera na FAMUFestu. a fale n m Dag- gestem. Toto uvaïování Václav Táborsk pfiijel z Toronta ostych s originální pfied v ím avna em stfiedoevropském kontextu o souãasníkovi nev ední mar vyvrcholilo Táborská pracovala ve slavné jako stfiihaãka inscenaci na projektech Jaromíra a technick ch Pleskota. a experimentech Osobit pro pfiínos více Radovana Lukavského Hamleta v Národním divadle my lenkou na zaloïení nadace, jejímï vr. posláním 1959 v reïii bude udílet Cenu Dagmar Táborské. Cena, zalo- projekãních ploch s Emilem Radokem, po emigraci pak napfiíklad na soubûïné projekci pro charakterizoval prof. Císafi tûmito slovy: Jeho herectví v sobû mûlo a má Ïená na tvûrãím odkazu Táborského manïelky, bude doprovázena finanãní odmûnou vïdycky a je urãe- lidskou stovku a hereckou pláten pro noblesu Walt Disney Studio. tedy u lechtilost a vzne enost, jeï otevírají bránu do tûch poloh a rovin, v nichï herec pfiejímá svûj nenahraditeln podíl na polid tûní lidské spoleãnosti, coï je hodnota, která dává smysl jeho umûní, jeho povolání i jeho Ïivotu... Toto noblesní herectví je hodnotou, jeï se pomalu vytrácí. Je to fakt bolestn, protoïe na í divadelní kultufie zaãíná nûco podstatného chybût. A nûkdy to dokonce vypadá, Ïe snad nám ani nechybí, Ïe je nepostrádáme. Dovolte, abych vyslovil nadûji, Ïe tomu tak není, Ïe alespoà nám, ktefií bychom mûli peãovat o nové talenty, síla a velikost této hodnoty neunikly. Laudátor pak poïádal Magnificenci pana rektora, aby udûlením ãestného doktorátu prof. Radovanovi Lukavskému ocenil dílo, jeï

35 akademie múzick ch umûní v praze princip tvorby ãasopisu 34 INFORMATORIUM ZPRAVODAJ 6/11/ INFORMATORIUM ZPRAVODAJ 6/11/ vykonal pro celé ãeské divadlo a jeho herectví a aby vyznamenal velkého reprezentanta vzne- ené a dûstojné tradice dramatického ãeského herectví. Ocenûn doktor Radovan Lukavsk pak ve sv ch tezích (cudnû uveden ch vûtou: Doctor znamená vir doctus, uãen muï uãenec ale já se nikdy necítil b t uãencem, vïdycky jsem se cítil b t uãedníkem ) uvaïoval o vztahu umûní a umûlce k vûdû a vûdûní. Krása a vzdûlání jsou tedy hodnoty, fiekl, vysoce cenûné uï v kolébce evropské kultury a dodnes k nim nepochybnû patfií. Krása a vzdûlání! Umûní a vûdûní! V dal ím projevu uvádûl jednotlivé zdroje svého uvaïování o spojení vûdy a umûní a citoval napfi. i z projevu Bertolta Brechta k hercûm: Doporuãuji vám obzvlá È nedûvûfiovat lidem, ktefií pod jakoukoli záminkou radí vylouãit rozum z umûlecké práce. Nás nutí city k nejvy ímu vypûtí rozumu a rozum oãi Èuje na e city. Svou fieã zakonãil jednoznaãnû ve prospûch spojení ve ker ch zdrojû herecké inspirace: Pokud na e herectví bude hledat moïnosti svého dal ího v voje, pak jednou z takov ch moïností nepochybnû je i zvy ování prûmûrné hladiny profesionálních znalostí opfien ch o pouãení, která nám mûïe nabídnout vûda. Umûní pracuje v kráse, proto i patfiiãné vûdûní je krásné. Mezi prvními gratulanty byli vedle rektorû ãesk ch vysok ch kol také pedagogové a studenti AMU, kolegové z divadla, reïiséfii Jaromír Pleskot a Otomar Krejãa i fieditel Národního divadla v Praze akad. arch. Daniel Dvofiák. Pfiijela také poãetná delegace z Vysoãiny i z dal ích míst âeské republiky, kde Radovan Lukavsk bûhem své dlouhé kariéry rozdával a rozdává své umûní. Radovan Lukavsk (nar. 1919) je ãlenem souboru Národního divadla od roku Za dlouhá léta sluïby Thálii ztvárnil na jejích jevi tích stovky rolí, dal í stovky odehrál v televizi, rozhlase a ve filmu. Jen na stfiíbrném plátnû jich od roku 1946 bylo pfies devadesát. Nyní ho mohou diváci spatfiit v pûti inscenacích Národního divadla Schillerovy hry Úklady a láska, Shakespearova Coriolana, Rostandova Cyrana z Bergeraku a Jiráskovy Lucerny. V Divadle Kolowrat uvádí svou benefici nazvanou Nebyl jen Hamlet. V tomto pásmu, sloïeném z vybran ch pasáïí sv ch rolí a vzpomínek, uï tfietím rokem úãinkuje vedle Jany Bou kové a Vladimíra Javorského. M.K., âtk Zlatá medaile AMU udûlena Janu pátovii Na základû návrhu Filmové a televizní fakulty Václav Táborsk na FAMU FAMU nav tívil v znamn reïisér a absolvent na í koly Václav Táborsk (tvûrce dûleïit ch dokumentárních filmû edesát ch let, které pfiispûly k formování moderní ãeskoslovenské dokumentární kinematografie viz. A. Navrátil: Cesty k pravdû ãi lïi, AMU Praha 2002, str ). Václav Táborsk pfiijel z Toronta s originální a v na em stfiedoevropském kontextu nev ední my lenkou na zaloïení nadace, jejímï posláním bude udílet Cenu Dagmar Táborské. Cena, zaloïená na tvûrãím odkazu Táborského manïelky, bude doprovázena finanãní odmûnou Festival Zlomvaz 2005 UÏ podvanácté se ve dnech kvûtna uskuteãnil festival vysok ch divadelních kol Zlomvaz. Od ãtvrtka do nedûle odehráli studenti z Prahy, Brna a Bratislavy celkem 21 pfiedstavení. Ty mohli náv tûvníci zhlédnout v prostorách DAMU, Divadla DISK, Divadla Na Prádle a ve vandovû divadle. Festival nabídl i doprovodn program, jehoï souãástí byl napfiíklad fotbalov turnaj Zlomvazkap (vítûzné druïstvo: Tatran DA- MU) nebo koncert v klubu Vagon, kde se pfiedstavily skupiny Secret9 Beat a Vertigo. Po celou dobu festivalu byla také otevfiena festivalová ãajovna âajov komfort na stfie e Divadla DISK. Festival Zlomvaz pofiádá Divadelní fakulta Akademie múzick ch umûní v Praze (DAMU) a spolupofiadatelem je Hlavní mûsto Praha. Organizátory jsou studenti 2. roãníku katedry a je urãena studentkám FAMU. Na základû hlasování studentek koly bude udílena za nejoriginálnûj í poãin v oblasti filmu a audiovize za uplynul akademick rok. Hlasování probûhne po projekci pfiihlá en ch filmû poãátkem zimního semestru a cena bude pfiedána bûhem závûreãného slavnostního veãera na FAMUFestu. Dagmar Táborská pracovala jako stfiihaãka na projektech a technick ch a experimentech pro více projekãních ploch s Emilem Radokem, po emigraci pak napfiíklad na soubûïné projekci pro stovku pláten pro Walt Disney Studio. hlavní dûvod, proã má festival kaïd rok zcela odli nou, originální podobu. Cílem Zlomvazu je od samého poãátku pfiedev ím setkání a setkávání studentû umûleck ch oborû, prezentace jejich tvorby, vzájemná konfrontace a inspirace. Není to v ak pouze festival studentû pro studenty. Je pfiedev ím mostem, spojujícím ãlánkem, mezi zaãínajícími umûlci a irokou vefiejností. Je v jimeãnou pfiíleïitostí jak atraktivním zpûsobem pfiedstavit vefiejnosti mnoïství nov ch talentû, ktefií dfiíve ãi pozdûji budou urãovat tváfi divadelního dûní v celé republice. Jak byl Zlomvaz 05? Jako spojující, zastfie ující téma Zlomvazu 05 jsme zvolili pojem komunikace. Chtûli jsme tím udûlil rektor doc. Ivo Mathé zlatou medaili produkce DAMU. zdûraznit hlavní smysl Zlomvazu: komunikaci AMU Janu pátovi. K slavnosti, která se konala na FAMU v pondûlí 6. ãervna 2005 se 1994 z iniciativy studentû katedry produkce a irokou vefiejností, komunikaci zaãínajících My lenka na pofiádání festivalu vze la v roce mezi studenty umûleck ch kol, mezi studenty vrátíme v prvním podzimním ãísle Informatoria, kde otiskneme jak projevy, které pfiednení a seznámení studentû a pedagogû vysok ch Na í snahou nebylo uvést bûhem ãtyfi dnû co DAMU jako pfiíleïitost k neformálnímu setkává- umûlcû s tûmi zku en mi. sli Pavel Kouteck a Petr Kubica, tak fotografie z pfiedání divadelních kol. V prûbûhu 12 let se Zlomvaz, nejvût í poãet pfiedstavení, ale prezentovat pouze INFORMATORIUM medaile. ZPRAVODAJ AKADEMIE z MÚZICK CH pûvodnû jednorázového UMùNÍ V PRAZE nápadu, 6/11/2005 vyvinul 04 to nejlep í z prací studentû. Z tohoto dûvodu v uznávanou a pro mnohé i prestiïní divadelní jsme ke spolupráci INFORMATORIUM pfiizvali studenty ZPRAVODAJ dramaturgie a reïie katedry ãinoherního divadla a kated- 6/11/ událost. Kromû toho se stal souãástí v uky studentû 2. roãníku katedry produkce, coï je také ry alternativního a loutkového divadla DAMU ja- Novû akreditovan ateliér na Vysoké kole umûleckoprûmyslové s názvem Grafick design a nová média (akreditace v roce 2005), by mûl b t v zkumnou laboratofií, vychovávající inovátory a pfiedev ím vûdãí osobnosti v oblasti grafického designu, vizuální komunikace a nov ch médií, pro které platí: emeslo je pfiedpokladem, experiment podmínkou, risk nutností!!! PfiiãemÏ jeho prozatímní leadfii rozhodnû nezapomínají na tzv. stará média. Definicí vzájemného vzájemnéhoprolínání a ovlivàování tûchto dvou pojmû, se budeme intenzivnû zab vat. Cílem studia je pfiíprava flexibilních designérû, specialistû, ktefií se komplexnû orientují v podmínkách V PRAZE dne ních 6/11/2005 nov ch technologií 08 a jsou INFORMATORIUM ZPRAVODAJ AKADEMIE MÚZICK CH UMùNÍ schopni zaplnit mezeru na souãasném profesním trhu. Nechceme pouze bezmy lenkovitû Otevfien dopis vedoucí katedry zpûvu a operní reïie HAMU Magdaleny Hajóssyové paní dr. Radmile Hrdinové Novinky na scénû skládat obrázky s písmeny. Máme siln pocit, Ïe by kola mûla zûstat otevfien m prostorem pro realizaci ideálû, prostorem pro intelektuální manipulaci, intenzitvní aktivitu nebo vraïednou upfiímnost a ne reklamní agenturou na akademické pûdû. Ateliér by v ak mûl mít návaznost na svût reálného obchodu a budeme o toto propojení usilovat. Novû akreditovan ateliér na Vysoké kole umûleckoprûmyslové s názvem Grafick design a nová média (akreditace v roce 2005), by mûl b t v zkumnou laboratofií, vychovávající inovátory a pfiedev ím vûdãí osobnosti v oblasti grafického designu, vizuální komunikace a nov ch médií, pro které platí. MAGDALENA HAJÓSSYOVÁ VEDOUCÍ KATEDRY ZPùVU A OPERNÍ REÎIE HAMU UÏ podvanácté se ve dnech kvûtna uskuteãnil festival Studentská vysok ch divadelních pfiedstavení kol Zlomvaz. Od ãtvrtka Novû do akreditovan nedûle odehráli ateliér studenti na Vysoké kole umûleckoprûmyslové a Bratislavy celkem s 21 názvem pfiedstave- Grafick design z Prahy, Brna ní. Ty mohli náv tûvníci a nová média zhlédnout (akreditace v prostorách v roce 2005), by mûl DAMU, Divadla b t DISK, v zkumnou Divadla laboratofií, Na Prádle vychovávající a ve inovátory afestival pfiedev ím nabídl vûdãí i doprovodn osobnosti v oblasti gra- vandovû divadle. program, jehoï fického souãástí designu, byl napfiíklad vizuální fotbalov komunikace a nov ch turnaj Zlomvazkap médií, (vítûzné pro které druïstvo: platí: Tatran DA- MU) nebo koncert emeslo v klubu je pfiedpokladem, Vagon. experiment podmínkou, pofiádání risk nutností!!! festivalu vze la PfiiãemÏ v jeho roceprozatímní le- My lenka na 1994 z iniciativy adfii rozhodnû studentû nezapomínají katedry produkce na tzv. stará média. Definicí k neformálnímu vzájemného setkává- vzájemnéhoprolínání DAMU jako pfiíleïitost ní a seznámení aovlivàování studentû a tûchto pedagogû dvou vysok ch pojmû, se budeme intenzivnû V prûbûhu zab vat. 12 let se Zlomvaz, divadelních kol. z pûvodnû jednorázového Cílem studia pfiíprava nápadu, flexibilních vyvinul designérû, v uznávanou specialistû, a pro mnohé ktefií i prestiïní se komplexnû divadelní orientují v podmínkách toho se dne ních stal souãástí nov ch v uky technologií stu- a jsou událost. Kromû dentû 2. roãníku schopni katedry zaplnit produkce, mezeru coï na je souãasném také profesním proã trhu. má festival Nechceme kaïd pouze rok zcela bezmy lenkovitû hlavní dûvod, odli nou, originální skládat podobu. obrázky s písmeny. Máme siln pocit, Ïe by kola mûla zûstat otevfien m prostorem pro realizaci ideálû, prostorem pro intelektuální manipulaci, intenzitvní aktivitu nebo vraïednou upfiímnost a ne reklamní agenturou na akademické pûdû. Novû akreditovan ateliér na Vysoké kole umûleckoprûmyslové s názvem Grafick design a nová média (akreditace vroce 2005). mk, ãtk akce v 19 hodin, divadlo Disk Tramvaj do stanice touha absolventské pfiedstavení studentû DAMU ve 20 hodin, studio Rubín Tracyho tygr pfiedstavení studentû 2. roãníku DAMU v 19 hodin, divadlo Disk Tramvaj do stanice touha absolventsk koncert studentû HAMU Portrét Jifiího Kovandy, profesora HAMU Minulost Sál MartinÛ se zatfiásl pod náporem latinsk ch slov, která v podání Radovana Lukavského znûla z reproduktorû... Poslechem Ciceronovy promluvy Proti Catilinovi zahájila Umûlecká rada AMU slavnostní zasedání, kde udûlila profesoru Radovanu Lukavskému, herci a pedagogovi herectví, ãestn titul doctor honoris causa. Laudatio pronesl veducí katedry teorie a kritiky DAMU prof. Jan Císafi. Zhodnotil v znam Lukavského herecké a pedagogické práce v pováleãném období, kdy Lukavsk spolu se sv mi generaãními souputníky uskuteãnil proces promûny herectví, jeï spoãívá na civilnû prostém v razu, z nûhoï je cítit ostych pfied v ím neprav m patosem a fale n m gestem. Toto uvaïování o souãasníkovi vyvrcholilo ve slavné inscenaci Hamleta v Národním divadle v r v reïii Jaromíra Pleskota. Pfiítomnost Osobit pfiínos Radovana Lukavského charakterizoval prof. Císafi tûmito slovy: Jeho herectví vsobû mûlo a má vïdycky lidskou a hereckou noblesu tedy u lechtilost a vzne enost, jeï otevírají bránu do tûch poloh a rovin, v nichï herec pfiejímá svûj nenahraditeln podíl na polid- Jifií Kovanda Narozen 1. kvûtna 1953 v Praze, autodidakt, Ïije a pracuje v Praze zemûmûfiiã ve Vojensk ch stavbách správce depozitáfie Sbírky moderního umûní Národní galerie v Mûstské knihovnû od 1995 odborn asistent Vladimíra Skrepla v ateliéru malby na AVU stáïe, ceny 1992 studijní pobyt v Civitella d Agliano, Itálie 1993 jedna ze tfií cen na 11. bienále malé plastiky, Murska Sobota, Slovinsko tûní lidské spoleãnosti, coï je hodnota, která dává smysl jeho umûní, jeho povolání i jeho Ïivotu... Toto noblesní herectví je hodnotou, jeï se pomalu vytrácí. Je to fakt bolestn, protoïe na í divadelní kultufie zaãíná nûco podstatného chybût. A nûkdy to dokonce vypadá, Ïe snad nám ani nechybí, Ïe je nepostrádáme. Dovolte, abych vyslovil nadûji, Ïe tomu tak není, Ïe alespoà nám, ktefií bychom mûli peãovat o nové talenty, síla a velikost této hodnoty neunikly. Budoucnost Sál MartinÛ se zatfiásl pod náporem latinsk ch slov, která v podání Radovana Lukavského znûla z reproduktorû... Poslechem Ciceronovy promluvy Proti Catilinovi zahájila Umûlecká rada AMU slavnostní zasedání, kde udûlila profesoru Radovanu Lukavskému. Laudatio pronesl veducí katedry teorie a kritiky DAMU prof. Jan Císafi. Zhodnotil v znam Lukavského herecké a pedagogické práce v pováleãném období, kdy Lukavsk spolu se sv mi generaãními souputníky uskuteãnil proces promûny herectví, jeï spoãívá na civilnû prostém v razu, z nûhoï je cítit ostych pfied v ím neprav m patosem a fale n m gestem. Toto uvaïování o souãasníkovi vyvrcholilo ve slavné inscenaci Divadlo disk rezervace Koulecí t den nenechte si ujít poslední pfiíleïitost shlédnout v kony mlad ch a talentovan ch hercû, neï opustí divadlo DISK. Zveme vás na pfiehlídku absolventsk ch inscenací IV. roãníkû KâD a KALD DAMU 7.6. út 19:30 Tango derniéra 8.6. st 19:30 Jan za chrta dán (premiéra) 9.6. ãt 19:30 Její pastorkyàa pá 10:00 Její pastorkyàa pá 19:30 Tramvaj do stanice Touha derniéra so 19:30 Jakub a jeho pán (derniéra) ne 15:00 Mandragora ne 19:30 Mandragora (derniéra) po 10:00 Mandragora po 19:30 Jan za chrta dán út 19:30 Plastelína (derniéra) st 19:30 Kyslík derniéra ãt 19:30 Pocítûní vousû (derniéra) pá 10:30 Caprichos pá 19:30 OkamÏik! (derniéra) so 19:30 Její pastorkyàa (derniéra) ne Koulení Rituál symbolického odevzdání putovního disku, znaku divadla, absolventy nastupujícímu roãníku. Informatorium 6/11/2005 Vydává AMU v Praze jako svûj informaãní materiál Uzávûrka redakce: PhDr. Marie Kratochvílová foto: Jakub Uhlík a archiv NAMU design: Petr Babák (Laboratofi) sazba a tisk (+ adresa redakce): Nakladatelství AMU, Malostranské nám. 12, Praha 1 Uzávûrka pfií tího ãísla je

36 akademie múzick ch umûní v praze princip tvorby ãasopisu rozkres x 210 mm zv raznûní linka 17 b 7,5 mm INFORMATORIUM ZPRAVODAJ 6/11/ Univers CE Regular, verzálky, velikost 7 bodû s mezifiádkov m prokladem 13 bodû, proloïení liter 20 titulky Novinky na scénû 7,5 mm INFORMATORIUM ZPRAVODAJ Univers CE Regular, verzálky, velikost 7 bodû s mezifiádkov m prokladem 13 bodû, proloïení liter 20 3/11 UÏ podvanácté se ve dnech kvûtna uskuteãnil festival vysok ch divadelních kol Zlomvaz. Od ãtvrtka do nedûle odehráli studenti z Prahy, Brna a Bratislavy celkem 21 pfiedstavení. Ty mohli náv tûvníci zhlédnout v prostorách DAMU, Divadla DISK, Divadla Na Prádle a ve vandovû divadle. Festival nabídl i doprovodn program, jehoï souãástí byl napfiíklad fotbalov turnaj Zlomvazkap (vítûzné druïstvo: Tatran DA- MU) nebo koncert v klubu Vagon. My lenka na pofiádání festivalu vze la v roce 1994 z iniciativy studentû katedry produkce DAMU jako pfiíleïitost k neformálnímu setkávání a seznámení studentû a pedagogû vysok ch divadelních kol. V prûbûhu 12 let se Zlomvaz, z pûvodnû jednorázového nápadu, vyvinul v uznávanou a pro mnohé i prestiïní divadelní událost. Kromû toho se stal souãástí v uky studentû 2. roãníku katedry produkce, coï je také hlavní dûvod, proã má festival kaïd rok zcela odli nou, originální podobu. sazba Univers CE Black, velikost 40,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 35 bodû 2005 titulky Leto ní divadelní festivaly Tristan Murail v Praze Vyhlá ení v sledkû soutûïe nejlep í ãasopisy roku Jan za chrta dán titulky Festival Zlomvaz 7,5 mm Divadlo disk rezervace UÏ podvanácté se ve dnech kvûtna uskuteãnil festival vysok ch divadelních kol Zlomvaz. Od ãtvrtka do nedûle odehráli studenti z Prahy, Brna a Bratislavy celkem 21 pfiedstavení. Ty mohli náv tûvníci zhlédnout v prostorách DAMU, Divadla DISK, Divadla Na Prádle a ve vandovû divadle. Festival nabídl i doprovodn program, jehoï souãástí byl napfiíklad fotbalov turnaj Zlomvazkap (vítûzné druïstvo: Tatran DAMU) nebo koncert v klubu Vagon, kde se pfiedstavily skupiny Secret9 Beat a Vertigo. Po celou dobu festivalu byla také otevfiena festivalová ãajovna âajov komfort na stfie e Divadla DISK. úvod 7,5 mm út 19:30 Plastelína (derniéra) st 19:30 Kyslík derniéra ãt 19:30 Pocítûní vousû (derniéra) pá 10:30 Caprichos pá 19:30 OkamÏik! (derniéra) so 19:30 Její pastorkyàa (derniéra) ne Koulení Rituál symbolického odevzdání putovního disku, znaku divadla, absolventy nastupujícímu roãníku. sazba Koulecí t den nenechte si ujít poslední pfiíleïitost shlédnout v kony mlad ch a talentovan ch hercû, neï opustí divadlo DISK. Zveme vás na pfiehlídku absolventsk ch inscenací IV. roãníkû KâD a KALD DAMU 7.6. út 19:30 Tango derniéra 8.6. st 19:30 Jan za chrta dán (premiéra) 9.6. ãt 19:30 Její pastorkyàa pá 10:00 Její pastorkyàa pá 19:30 Tramvaj do stanice Touha derniéra so 19:30 Jakub a jeho pán (derniéra) ne 15:00 Mandragora ne 19:30 Mandragora (derniéra) po 10:00 Mandragora po 19:30 Jan za chrta dán titulky Václav Táborsk na FAMU FAMU nav tívil v znamn reïisér a absolvent na í koly Václav Táborsk (tvûrce dûleïit ch dokumentárních filmû edesát ch let, které pfiispûly k formování moderní ãeskoslovenské dokumentární kinematografie viz. A. Navrátil: Cesty k pravdû ãi lïi, AMU Praha 2002, str ). Václav Táborsk pfiijel z Toronta s originální a v na em stfiedoevropském kontextu nev ední my lenkou na zaloïení nadace, jejímï posláním bude udílet Cenu Dagmar Táborské. Cena, zalo- Ïená na tvûrãím odkazu Táborského manïelky, bude doprovázena finanãní odmûnou a je urãena studentkám FAMU. Na základû hlasování studentek koly bude udílena za nejoriginálnûj í poãin v oblasti filmu a audiovize za uplynul akademick rok. sazba Informatorium 6/11/2005 Vydává AMU v Praze jako svûj informaãní materiál Uzávûrka redakce: PhDr. Marie Kratochvílová foto: Jakub Uhlík a archiv NAMU design: Petr Babák (Laboratofi) sazba a tisk (+ adresa redakce): Nakladatelství AMU, Malostranské nám. 12, Praha 1 Uzávûrka pfií tího ãísla je Hlasování probûhne po projekci pfiihlá en ch filmû poãátkem zimního semestru a cena bude pfiedána bûhem závûreãného slavnostního veãera na FAMUFestu. Dagmar Táborská pracovala jako stfiihaãka na projektech a technick ch a experimentech pro více projekãních ploch s Emilem Radokem, po emigraci pak napfiíklad na soubûïné projekci pro stovku pláten pro Walt Disney Studio. Univers CE Regular, velikost 6 bodû s mezifiádkov m prokladem 9 bodû zv raznûní Univers CE Regular, kurzíva, velikost 8 bodû s mezifiádkov m prokladem 11 bodû sazba Univers CE Regular, velikost 8 bodû s mezifiádkov m prokladem 11 bodû úvod Univers CE Regular, velikost 10,5 bodu s mezifiádkov m prokladem 14 bodû titulky Univers CE Regular, velikost 14 bodû s mezifiádkov m prokladem 16 bodû

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 1 2 3 1. 1 TUL úvodní slovo 2. 1 LOGO TUL možné varianty 2. 2 LOGO TUL barevné provedení 2. 3 LOGO TUL černobílé provedení 2. 4 LOGO TUL

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer

Elements. Grafický manuál. Vypracoval Šimon Genzer Grafický manuál Vypracoval Šimon Genzer Obsah 1 Úvod 2 Normy logotypu 2.1 barevná varianta loga 2.2 černobílá varianta loga 2.3 ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4 rozkres loga v grafické síti

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL

DEEG :: GRAFICKÝ LOGOMANUÁL DEEG GRAFICKÝ LOGOMANUÁL Obsah Logotyp Negativní užití loga Rozkres loga Firemní fonty Firemní barvy Vizitka, hrnečky Hlavičkový a dopisní papír Faktura Komplimentka Dopisní obálka, razítko Desky Reklamní

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého v Olomouci

Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého v Olomouci Manuál jednotného vizuálního stylu Univerzity Palackého obsah 1 jednotný vizuální styl... 3 1.1 jednotný vizuální styl... 4 1.2 z historie... 5 1.3 znak... 6 1.4 znak černobílé provedení... 7 1.3 znak

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 VYSOKÁ ŠKOLA: AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2008 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: Internacionalizace a) mezinárodní spolupráce zapojení projektů podporovaných

Více

Barevné pozitivní provedení značky 1.1

Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Manuál značky Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Značku tvoří nápis TRANSITION vysázený verzálkami písma AG book. Jednotlivé litery jsou však různě upraveny a části liter vynechány. Nápis je proveden

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga

Obsah. 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu. 2. Barevnost logotypu. 3. Typografie. 4. Použítí značky. 5. Aplikace loga Grafický manuál Obsah 1. Úvod do manuálu a grafická podoba logotypu 1.1. Varianty loga - barevné 1.2. Varianty loga - černobílé 2. Barevnost logotypu 3. Typografie 4. Použítí značky 4.1. Stavba logotypu

Více

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze

Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Statut Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze Část první Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení a sídlo 1.1 Filmová a televizní fakulta (dále jen FAMU") je součástí Akademie

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

1 logotyp. 2 písmo. 3 barevnost. 4 merkantilní tiskoviny

1 logotyp. 2 písmo. 3 barevnost. 4 merkantilní tiskoviny Grafický manuál 1 logotyp 1 1 barevné provedení 1 2 černobílé provedení 1 3 spojení s textem 1 4 podkladová plocha 1 5 rozkres 1 6 ochranná zóna 1 7 rozměrová řada a minimální velikost 1 8 zakázané varianty

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách

Úvod. Pokyny a informace týkající se konkrétního firemního designu jsou na jednotlivých stranách GRAFICKÝ MANUÁL Úvod Grafický manuál (G.M.) je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé firmy nebo produktu. Manuál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho použití.

Více

MANUÁL FIREMNÍHO STYLU

MANUÁL FIREMNÍHO STYLU MANUÁL FIREMNÍHO STYLU Verze 1.0 platná od 01. 01. 2017 OBSAH 1.0 / LOGO 1.1 / ZÁKLADNÍ VERZE BEZ CLAIMU / MINIMÁLNÍ OCHRANNÁ ZÓNA 3 1.2 / ZÁKLADNÍ VERZE S CLAIMEM / MINIMÁLNÍ OCHRANNÁ ZÓNA 4 1.3 / NEGATIVNÍ

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

specifikace povolené varianty písmo

specifikace povolené varianty písmo logomanuál specifikace základní barevnost...4 základní logotyp...5 rozkres...6 logotyp v síti...7 ochranná zóna...8 na tmavém pozadí...9 na červeném pozadí...10 čb varianta...11 čb varianta negativ...12

Více

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014

Dny víry Manuál loga a vizuálního stylu. Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 Dny Manuál loga a vizuálního stylu Anežka Churaňová, Arcibiskupství pražské 2014 ROZBOR A KONSTRUKCE LOGOTYPU Základním prvkem jednotného vizuálního stylu akce Dny je značka (logotyp). Její aplikace je

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

Grafický manuál. Verze 1.0

Grafický manuál. Verze 1.0 Grafický manuál Verze 1.0 Tento grafický manuál vytvořený pro Sdružení obcí Toulovcovy Maštale si klade za cíl definovat a sjednocovat základní principy vizuálního stylu tohoto sdružení. Základním prvkem

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. Grafický manuál Státního pozemkového úřadu

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. Grafický manuál Státního pozemkového úřadu 2017 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU Grafický manuál Státního pozemkového úřadu ÚVOD Manuál vizuálního stylu Státního pozemkového úřadu definuje pokyny pro jednotné používání logotypu, typografie a základních

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Logotyp Městská část Praha 7 1

Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 Logotyp Městská část Praha 7 1 1 Logotyp Městská část Praha 7 Logotyp je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Logotyp tvoří číslice 7, nápis PRAHA a kruhová výseč

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR.

Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. LOGO MANUÁL o logo manuálu Logo manuál Logo manuál je souborem předpisů, které slouží k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Správy státních hmotných rezerv ČR. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

Manuál vizuálního stylu Technologické agentury České republiky. logotyp

Manuál vizuálního stylu Technologické agentury České republiky. logotyp Manuál vizuálního stylu Technologické agentury České republiky logotyp 2011 Obsah Logotyp základní varianta (cz) / barevná verze 03 základní varianta (cz) / černobílá verze 04 základní varianta (cz) /

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

VODOVODY A KANALIZACE CHRUDIM

VODOVODY A KANALIZACE CHRUDIM LOGO MANUÁL PRAVIDLA FIREMNÍ IDENTITY Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. OBSAH 2 1 Logotyp 3 Aplikace 1.1 Logotyp horizontální varianta 3 1.2 Logotyp vertikální varianta 4 1.3 Piktogram 5 1.4 Ochranná

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl

Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Grafický manuál peak production s.r.o. Jan Hartl Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 4 2 Základní podoby loga... 5 2.1 Základní podoba loga barevná... 5 2.2 Základní podoba loga černobílá... 6 2.3 Modifikace základní

Více

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál

ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Logo a základní prvky Leden 2004 Rev. 1 ENETEX-KIA s.r.o. Corporate design manuál Objednatel: ENETEX-KIA s.r.o. Brněnská 959 664 42 Brno - Modřice http://www.enetex.cz

Více

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana

01 xxxxx. Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 01 xxxxx Grafický manuál značky a jednotného vizuálního stylu I Občanská demokratická strana 2 Úvod Obsah a tiráž 1 Obsah a tiráž 3 1.1 Obsah 1 Úvod 1.1 Obsah... 3 1.2 Tiráž... 3 1.3 Autoři... 3 2 Logotyp

Více

JUNIORFEST. Manuál jednotného vizuálního stylu

JUNIORFEST. Manuál jednotného vizuálního stylu JUNIORFEST Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 Logo 1. 1 1. 2 verze základní česká negativní 1. 3 verze základní anglická pozitivní 1. 4 verze základní anglická negativní 2 Logo ochranná zóna verze

Více

Grafický manuál použití značky verze 1.0

Grafický manuál použití značky verze 1.0 Grafický manuál použití značky verze 1.0 Úvod Jak pracovat s manuálem Grafický manuál pro práci se značkou společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Jednotný vizuální styl Biologického centra

Jednotný vizuální styl Biologického centra Jednotný vizuální styl Biologického centra AV ČR, v. v. i. Manuál jednotného vizuálního stylu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i., 2013 design Tomáš Halama, 2013 V případě

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice prosinec/2009. CVIâENÍ PRO ÎENY OBEC P EZLETICE VYDÁVÁ. I ZAHRADA LÉâÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ vydává Obec Pfiezletice, evidenãní ãíslo MK âr E 19096, vychází ãtvrtletnû, náklad 500 kusû. Redakãní rada: ing. Ludmila âervínová, ing. Veronika Vrecionová, ing. Ladislava Kopáãová, grafická

Více

GRAFICKÝ MANUÁL I. ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION

GRAFICKÝ MANUÁL I. ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION GRAFICKÝ MANUÁL L O G O T Y P Ů I. II. CZECH REPUBLIC reprezentace III. CZECH GOLF FEDERATION 01 1. PLATNÁ POUZE VERTIKÁLNÍ VARIANTA ZÁKLADNÍHO U GRAFICKÁ PODOBA ZÁKLADNÍHO U SYMBOL U DODATEK U 2. U BEZ

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČR /

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČR / MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČR / 2012 Obsah Logotyp základní varianta (cz) / barevná verze 03 základní varianta (cz) / černobílá verze 05 základní varianta (cz) / negativní

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení.

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. 1 02 Značka Základní provedení Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. Základními barvami značky jsou modrá (PANTONE 653) a červená

Více

Copyright Copyright Copyright Copyright

Copyright Copyright Copyright Copyright obsah OBSAH Logomanuál Logotyp Definice barvy Definice písma Použití logotypu Designmanuál Vizitka Hlavičkový papír Blok Dopisní obálka Razítko Reklamní předměty Označení firmy logotyp Logotyp neboli firemní

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Logomanuál Základní verze loga Logo ve stupních šedé Logo v jedné barvě Definice barev Ochranná zóna Velikost loga Zarovnání loga

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Rozvojový projekt na rok 2013

Rozvojový projekt na rok 2013 VYSOKÁ ŠKOLA: AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKO PRŮMYSLOVÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2013 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 3. Program pro vyrovnání příležitostí

Více

GRAFICKÝ MANUÁL IDENTITY ČHMÚ

GRAFICKÝ MANUÁL IDENTITY ČHMÚ IDENTITY ČHMÚ verze 10/3/2015 O O 1 E 2 P 3 L Z 4 F 5 O 6 O 7 O 8 N 9 B J 10 P Z 13 P 14 D P 1 16 P 2 21 P 3 25 P 4 29 A O 36 H 37 O Č 38 O A 39 H ČHMÚ 40 H ČHMÚ 41 O, ČHMÚ 42 T ČHMÚ 43 P P ČHMÚ 44 1 E

Více

Značka - barevné provedení

Značka - barevné provedení logomanuál Značka - základní Základním prvkem vizuálního stylu je značka. Značka společnosti vznikla spojením textové a grafické části. Textový prvek obsahuje litery názvu firmy. Grafický prvek obsahuje

Více

Portus Prachatice manuál o použití loga

Portus Prachatice manuál o použití loga Portus Prachatice manuál o použití loga Intro Pár slov úvodem Manuál o použití loga je jedním ze základních dokumentů pomocí kterého firma komunikuje se svým okolím. Tento dokument kvalifikuje veškeré

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod

OBSAH. Logomanuál. Logo. Úvod MANUÁL v. 1.1 2014 OBSAH Logomanuál Úvod... 3 Logo Základní verze logotypu... 4 Logotyp bez claimu... 5 Varianta ve stupních šedi (monochrom)... 6 Černobílá varianta... 7 Negativní černá varianta... 8

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945.

2. FAMU byla jako součást AMU zřízena dekretem prezidenta republiky č.127/1945 Sb. dne 27.10.1945. STATUT FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AMU V PRAZE schválený podle 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.o vysokých školách Akademickým senátem Akademie múzických umění (dále jen AMU) v Praze dne 29.6. 2005

Více

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy

LOGOMANUÁL 2013. základní logotypy LOGOMANUÁL 2013 základní logotypy OBSAH LOGOMANUÁLU LOGOTYP 1. Základní provedení 03 2. Jednobarevné varianty - pozitiv 04 3. Jednobarevné varianty - negativ 05 4. Logotyp v konstrukční mřížce 06 5. Logotyp

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA PRŮVODCE UŽITÍM LOGA Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tvoří základ vizuální komunikace mezi námi a našimi

Více

Film Festival Zlín Design manual

Film Festival Zlín Design manual Film Festival Zlín Film Festival Zlín Logotyp Film Festival Zlín - Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež filosofie značky Logotyp je hravý, jasně artikulovaný a neortodoxní. Ve všech prostředcích

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Grafický manuál značky

Grafický manuál značky Grafický manuál značky Značka Značka Posláním Lísky je rozvoj zázemí pro EVVO ve Zlínském kraji a podpora šetrného vztahu k životnímu prostředí. Líska sdružuje zejména střediska ekologické výchovy, ekoporadny,

Více

PRÙVODCE VIZUÁLNÍM STYLEM ZNAÈKY IMG

PRÙVODCE VIZUÁLNÍM STYLEM ZNAÈKY IMG PRÙVODCE VIZUÁLNÍM STYLEM ZNAÈKY IMG strana logotyp logotyp s dodatkem logotyp - inverzní podklad logotyp s dodatkem - inverzní podklad základní barevnost konstrukce logotypu ochranná zóna základní barevnost

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Leinweberová Lucie. Logomanuál

Leinweberová Lucie. Logomanuál Leinweberová Lucie Logomanuál Logotyp I. varianta Barevný Černobílý Stupně šedi II. varianta Barevný Černobílý Stupně šedi Grafická definice I. varianta Konstrukční síť I. varianta II. varianta Ochraná

Více