2) Od poloviny 4. století BC období štěpení na různé školy na základě rozdílných výkladů učení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2) Od poloviny 4. století BC období štěpení na různé školy na základě rozdílných výkladů učení."

Transkript

1 Buddha Informace o Buddhově životě pocházejí především z velmi rozsáhlých buddhistických spisů; nejstarší části, které se Buddhy týkají nejvíce, patří do tzv. Tripitaky ( Trojí koš ), který se skládá ze tří částí Vinajapitaka (Koš kázně), Sútrapitaka (Koš písem) a Abhidharmapitaka (Koš zvláštního učení). První koš obsahuje zprávy o vzniku buddhistické obce (sangha), druhý rozpravy a kázání, které údajně pocházejí z úst Buddhy nebo jeho bezprostředních učedníků, třetí tvoří soubor buddhistické psychologie a filozofie. Nejstarší podoba buddhistické nauky zůstává sporná, jisté ale je, že pálijský kánon je nejstarší dochovanou verzí. Ze spisů můžeme vyvodit, že se Buddha dožil zralého věku, vlastní životopisná data jsou však poněkud neurčitá. Narodil se v kmeni Šákjů na území dnešního Nepálu, jeho pravé jméno bylo Siddhártha Gautama (pa Siddhatta Gótama). Údajně v 16 letech uzavřel sňatek, ve 29 letech po narození syna odešel do bezdomoví a ve 35 letech dosáhl probuzení (osvícení, bódhi). Ve staré indické válečnické společnosti existovaly čtyři společenské stavy bráhmani, bojovníci (kšatrija), plebejci, výrobci a zemědělci (vajšja) a služebníci (šúdra). Ve spisech starších válečnických společností, bráhmanách, je toto uspořádání stavů přijímáno jako naprostá samozřejmost, ve světě soustředěným do měst se ale začaly objevovat slabiny tohoto uspořádání. Rozhodnutí ke zřeknutí se světa, k němuž Buddha dospěl, bylo ovlivněno snahou najít ideál povznesený nad realitu každodenního života. V Indii se rozvinula teorie, která proti sobě stavěla obvyklou činnost běžného člověka a neobvyklou nečinnost toho, kdo se zřekl světa. Člověk, který usiluje o světské cíle, musí konat skutky (karma), které mají duchovní následky přesahující pouze viditelné souvislosti, vedou k neustálému koloběhu života (sansáře). Ten, kdo se světa zříká a rozhodne se pro nečinnost, nekoná činy, které mohou ovlivnit skutečnost, že se znovu v nějaké podobě narodí. Ve starších předbuddhistických textech je o reinkarnaci pouze pár zmínek, v pozdějších předbuddhistických textech, upanišadách, dostává tato myšlenka tvar, v Buddhově době byla již běžně přijímána. Také jogínské hnutí se v příslušných aspektech podobalo hnutí upanišadskému, často se hovoří o spektru jogínsko-upanišadských nauk. Třetí hnutí se spojuje s džinismem, jehož zakladatelem byl Buddhův současník Mahávíra, jeho učení se ale skládalo z velké části z již existujících nauk. Buddha zavrhl jogínsko-upanišadské pojetí Já. V předbuddhistických systémech Já (átman) představuje pojem používaný pro osobní princip sídlící v lidském nitru, je považované za věčné, neproměnlivé. Podle Buddhy neměnné Já nelze nalézt v ničem, co tvoří fyzické či psychické síly člověka, místo jogínské nauky o Já tak předkládá buddhistickou nauku o ne-já, anátman. Buddhův meditační systém (tzv. meditace vhledu, vipašjaná, pa vipassaná) je zaměřen na poznávání a podrobný rozbor já meditujícího. Ke konečnému probuzení podle tradice u Buddhy došlo během jediné noci, jeho postup k probuzení byl ale dlouhý a složitý proces. Podle tradičního pojetí si uvědomil zbytečnost krajní askeze, praktikoval ovšem askezi, která se vyhýbala krajnostem, tuto askezi označoval jako střední cestu. Učení, které je nejvíce spjato s probuzením, se týká převážně osobní strasti a osobního osvobození; označuje se jako nauka o Čtyřech ušlechtilých pravdách (árjasatja), které tvoří jádro buddhismu: pravda o strasti, pravda o vzniku strasti, pravda o zničení strasti a pravda o cestě vedoucí ke zničení strasti. Strast (duhkha) v Buddhově pojetí neprovází pouze životní krize, ale vyskytuje se i

2 v každodenních situacích ve vědomí nezdaru či frustrace nebo nenaplněné touhy či nepříjemných pocitů. Příčinou strastí je žízeň (tršná), žádostivost, která je základem veškeré strastné zkušenosti. Nejenom samotné činy, ale i nevyjádřené záměry mají vždy důsledky; pojem karma, se tak nevztahuje pouze na výsledek určitého činu, ale i na mentální čin. Tím, co se znovu rodí, není stále a neměnné Já, ale určité vědomí, které je determinováno předchozími podmínkami. Tento neosobní proces lze přerušit, člověk má schopnost v rámci přítomného života vůlí měnit své chování. Pravda o cestě vedoucí k zrušení strasti, obsahuje lék, který se obvykle předkládá jako Ušlechtilá osmidílná cesta, ale již v kanonických pramenech je tento výčet rozdělen na tři složky: mravní sebekázeň, meditaci a moudrost. Člověk se má snažit dojít k vrcholnému stavu, tj. dosažení nirvány vyhasnutí vášní a frustrací bytí. Buddha napřed zvěstoval své poselství těm, kteří se zřekli světa, poutníkům a asketům, brzy však jeho učení začalo oslovovat laiky. Laikové se hojně objevují v Buddhově životopise, kde se objevují konkrétní případy těch, kdo chodili k Buddhovi jako k útočišti ; toto chození k Buddhovi dnes formálně označuje laikovo spojení s Buddhou a jeho učením. Buddhistické společenství jako celek je označováno jako čtyřdílné shromáždění, k němuž patří mniši, mnišky, laičtí muži a laické ženy. Sám Buddha označoval své učení jako dharma, tj. jako mravní zákon vypovídající o tom, co je dovolené, správné a prospěšné. Buddha ale termínem dharma nemínil pouze samotný zákon, ale i to, co je jeho základem, tento termín lze tedy interpretovat i jako pravdu či spravedlnost. Slovo šraddhá, které se nejčastěji překládá jako víra, znamená vlastně důvěru v Buddhovu cestu. Dějiny buddhismu Historický vývoj buddhismu lze rozdělit to čtyř hlavních fází: 1) Polovina 6. polovina 5. století BC období Buddhy a jeho žáků. 2) Od poloviny 4. století BC období štěpení na různé školy na základě rozdílných výkladů učení. Hínajána (jap. šódžó, doslova malé vozidlo ) původně hanlivé označení ze strany přívrženců mahájány ( velkého vozidla ), sami stoupenci hínajány své učení obvykle označují jako théraváda (učení starších řádu), théraváda ale původně přestavovala pouze jeden směr uvnitř hínajány. Vžilo se také označení jižní buddhismus, protože je rozšířená především v zemích na jihu Asie (Srí Lanka, Thajsko, Barma, Kambodža, Laos). Během 3. buddhistického koncilu došlo k prvnímu rozkolu rozštěpení na sthaviry (stoupenci starších) a mahásánghiky (stoupenci velké obce), druhý směr se mezi lety 280 a 240 BC rozštěpil na šest škol. Po roce 240 BC se začal štěpit i první směr. Nauky hínajány se údajně zakládají přímo na sútrách, které pocházejí z úst samotného Buddhy. Nejvyšším cílem je vysvobození ze sansáry a dosažení nirvány, lze ho dosáhnout pouze vlastními silami, stoupenci hínajány musí ale vést mnišský způsob života. 3) Od 1. století AD vznik mahájány a jejích dvou hlavních proudů mádhjamaky a jógáčáry. Mahájána (jap. daidžó, doslova velké vozidlo ) vznikla v 1. století BC. Jako velké vozidlo se označuje proto, že díky své mnohostrannosti otevírá cestu k vysvobození velkému počtu lidí. Zatímco hínajána usiluje o vlastní vysvobození, stoupenci mahájány usilují o probuzení, aby mohly jednat pro blaho všech bytostí. Tento postoj ztělesňuje bódhisattva, jehož nejvýznačnější vlastností

3 je milosrdenství. Dokonce i laici mohou dosáhnout nirvány, počítat přitom mohou s účinnou pomocí buddhů a bódhisattvů. Mahájána se rozdělila na řadu dalších škol, jež se z Indie rozšířily do Tibetu, Číny, Koreje a Japonska. Na indické půdě povstala škola mádhjamiků a škola jógačáry, v Číně se k nejdůležitějším mahájánovým školám řadí Čchan (Zen), Chua-jen (Kegon), Tchien-tchaj (Tendai) a škola Čisté země. Učení mahájány zaznamenávaly mahájánasútry a šástry (pojednání o dogmatických a filozofických otázkách). 4) Po 7. století vnik buddhistického tantrismu tibetský buddhismus, vadžrajána Tibetský buddhismus bývá často označován jako lamaismus, jedná se ale o formu mahájánového buddhismu, který je praktikován nejenom v Tibetu, ale také v sousedních podhimalásjkých zemích a dále v Mongolsku, Burjatsku a mezi Kalmyky na Volze. Specifickým rysem tibetského buddhismu je sloučení starých mnišských pravidel s kultovními metodami vadžrajány. Jeho vznik spadá do 8. století. Vadžrajána (doslova diamantové vozidlo ), směr, který má svůj původ v severovýchodní a severozápadní Indii, jeho vznik je kladen do poloviny 1. tisíciletí. Vyvinul se z učení mahájány a spolu s ní se rozšířil do Tibetu, Číny a Japonska. Důležitou roli v tomto směru hrají magické praktiky a rituály. Původně se jednalo o skupinky žáků, kteří se shromažďovali kolem učitele (guru), později začalo být učení zaznamenáváno v posvátných textech (tantra) a přijímané v klášterních institucích; vzhledem k používání určitých posvátných slabik manter - označuje tibetský buddhismus vadžrajánu také jako mantrajánu. Buddhismus v Japonsku Japonská reakce na buddhismus Buddhismus se rozšířil v Číně během pozdního období Chanů ( AD), ve druhé polovině 4. století se dostal ze severní Číny do severokorejského království Kogurjo a přibližně v polovině 5. století z jižní Číny na jihozápad Korejského poloostrova do království Päkče. Do Japonska se buddhismus dostal v polovině 6. století z Päkče. Přesné datum příchodu buddhismu do Japonska je předmětem sporů; podle Nihon šoki (720) k tomu došlo v roce 552, podle análů kláštera Gangódži z roku 747 se tak stalo v roce 538. Buddhismus se nestal pouze osobní vírou a morální cestou následovníků tohoto učení, ale také nositelem bohatě rozvinuté kultury, přinesl s sebou propracovaný politický koncept, ovlivnil umění, klasické vzdělání i přírodní vědy. Nihon šoki poprvé zmiňuje buddhismus v souvislosti s vládou císaře Kinmeie, v následujících záznamech se pak objevuje v různých souvislostech poměrně často. Zaznamenány jsou ale také příklady soukromých aktivit, které předcházely oficiálnímu představení buddhismu. Pro-buddhistické a anti-buddhistické frakce Představitelé kněžských rodů Nakatomi a Imbe (Inibe) vyjadřovali silný odpor k přijetí nového náboženství. Císař se nakonec rozhodl svěřit buddhistickou sošku, kterou obdržel od korejského panovníka, Inamemu z rodu Sogů, dvůr Jamato byl ale rozdělen do dvou jasně vymezených táborů přívrženců a odpůrců nové víry, v čele odpůrců se ocitl rod Monobeů. Po Inameho smrti (570) se

4 stal hlavou rodu horlivý propagátor buddhismu Soga no Umako (zemřel 626), který postavil Buddhovu halu (584), v níž byla uctívána kamenná socha buddhy Mirokua (budoucí buddha Maitreja), která byla do Japonska dovezena z Päkče. Aktivita protibuddhistické frakce dosáhla vrcholu v okamžiku, kdy na Jamato udeřila (pravděpodobně morová) epidemie, která si vyžádala mnoho životů. Podle záznamu v Nihon šoki pro rok 585 Monobe no Morija (zemřel 587) vypálil Buddhovu halu a sochu hodil do kanálu v Naniwě (dnešní Ósace). Dvůr ovládl boj, který vedli Soga no Umako a Monobe no Morija o to, kdo bude následovníkem zemřelého císaře; obě strany nakonec sáhly ke zbraním; Sogům zvítězili a antibuddhistická opozice ztratila své nejsilnější zastánce. Rok po porážce Monobeů (roku 588), začali Sogové budovat chrám Jókódži (znám více pod populárním názvem Asukadera), který byl dokončen o devět let později. Princ Šótoku Roku 593 nastoupila na trůn císařovna Suiko a korunním princem byl v tom samém roce učiněn devatenáctiletý Šótoku, který až do své smrti ve věku 48 let v roce 622 řídil domácí i zahraniční politiku. Šótoku byl horlivým propagátorem buddhismu; jeho oddanost novému náboženství je patrná i z Charty o sedmnácti článcích (Džúšičidžó kenpó) a Komentáře ke třem sútrám, které jsou mu připisovány. Šótoku se přikláněl k laickému buddhismu, po jeho smrti ale buddhismus získává stále větší prestiž a politickou moc, zároveň se také stává sluhou i ochráncem státu. Období Nara Z buddhismu byla z počátku přijímána spíše jeho forma, obsahu tohoto učení nebyla přikládána taková důležitost. Ústřední vláda období Nara buddhismus velkoryse podporovala, zároveň ale vytvořila komplexní systém, který ho kontroloval. Projevem nové státní politiky se stalo vybudování mužských (kokubundži) a ženských (kokubunnidži) klášterů v každé provincii a postavení chrámu Tódaidži v Naře. Způsob života v klášterech byl vymezen Příkazy pro mnichy a jeptišky (Sóni rjó, roku 701). Narské školy získaly příliš velký vliv na státní záležitosti, proto ke konci období Nara padlo rozhodnutí oprostit se od politického vlivu buddhismu, které znamenalo také opuštění dosavadního hlavního města a zbudování nového hlavního města Heiankjó (Kjóto). Období Heian Mniši období Nara a Heian se pokoušeli dosáhnout hlubšího duchovního vhledu studiem súter, modlitbami k buddhům a různými formami náboženské praxe, důraz se kladl na asketismus. Přísná asketická pravidla však mnoho adeptů nebylo schopno zvládnout, a tak se časem svět buddhistických klášterů stával zkorumpovaný. Vysoké pozice a důležité úřady v buddhistickém zřízení se postupně staly monopolem dědičné elity a japonský buddhismus stále více upadal. Mniši, kteří opravdově toužili po dosažení buddhovství, tak začali postupně opouštět velká klášterní centra a žili jako poustevníci. Mnozí z rozčarovaných noviců opouštěli kláštery a vrátili se ke světskému životu, řada jich v klášterech zůstala v roli mnichů-válečníků (sóhei). Buddhismus těchto dvou období nebyl orientován na prosté lidi a jejich každodenní život.

5 Buddhismus v období Nara V roce 639 zahájil císař Džomei (vládl ) stavbu buddhistického kláštera, který byl několikrát přejmenován a v současnosti je znám pod svým jménem Daiandži ( Chrám velkého míru ). Džomeiova manželka císařovna Saimei (vládla , jako Kógjoku ) v roce 660 poprvé nechala v paláci předčítat tzv. Sútru laskavých panovníků (Ninnókjó, 仁 王 経 ). Její syn, císař Tendži (vládl ), založil tři buddhistické chrámy, jeho bratr, císař Temmu (vládl ) postavil chrám Jakušidži. Během 6. a 7. století se měnil systém dohledu nad buddhistickými řády. Před reformami Taika na buddhistické duchovní dohlíželi příslušníci rodu Soga, od reforem Taika do začátku 7. století dohlíželi na mnichy a jeptišky buddhističtí vládní úředníci, klášterní finance měl na starosti laický úředník (hózu). Podle zákoníků Taihó (701) a Jóró (718) byli tito vládní úředníci vybírání samotnými náboženskými komunitami. Od reforem Taika se striktně rozlišovalo mezi laiky a kleriky, vládní výnosy určovaly i počet vysvěcených mnichů. V roce 735 postihla Japonsko epidemie (zřejmě) neštovic, císař Šómu (vládl ) se obrátil na pomoc k buddhismu (buddhistické sochy a kopie súter v každé provincii). V roce 740 nařídil vybudování sedmistupňových pagod v každé provincii, v následujícím roce měly být postaveny další pagody a opisovány další sútry a vybudovány mužské a ženské kláštery v každé provincii. Velký důraz byl kladen na Sútru zlatého jasu (Suvarnaprabhásasútra, Konkómjó saišóókjó). Výrazem pokročilého státního buddhismu se stala i socha Velkého Buddhy umístěného do kláštera Tódaidži v Naře. Šest narských škol Výraz narský buddhismus je obecný termín, který odkazuje ke studiu buddhistických nauk v oficiálních chrámech postavených v hlavním městě Nara v 8. století. Narský buddhismus je spojený se jmény šesti buddhistických škol Hossó, Sanron, Kegon, Džódžicu, Kuša, Ricu; názvy těchto škol se, na rozdíl od škol či sekt, které vznikly později, odvozují od určitých doktrín, které byly s těmito náboženskými skupinami spojeny. Pouze škola Kegon se soustředila výhradně na studium sútry byla to sútra Kegonkjó (Sútra o Buddhově girlandě). Čtyři další školy se věnovaly určitým pojednáním či komentářům různých buddhistických učenců; škola Ricu se soustředila na část kánonu zabývajícího se mnišskými předpisy (vinaja). Všech šest škol mělo studijní instituce organizované v rámci chrámu Tódaidži okolo roku 751. Do současné doby se dochovaly pouze školy Kegon, Ricu a Hossó. Kegonšú (odpovídá čínské škole Chua-jen) do Japonska ji přivezl asi v roce 740 z Koreje mnich Šeng-siang (či Simsang, jap. Šindžó, zemřel 742), prvním japonským stoupenec školy byl jeho žák Róben ( ). Sútra Kegonkjó (Buddhávatansakasútra) byla vykládána především z politického hlediska. V chrámu Tódaidži se nachází socha Velkého Buddhy (Vairóčana, jap. Birušana, často Dainiči Njorai, r. 752, současná podoba je z roku 1692); Vairóčana je hlavním objektem uctívání této školy. V buddhistickém sochařství hraje významnou roli i řeč těla, pozornost je věnována hlavně pozici rukou (mudrá, jap. in 印 ). Velká hala (Daibucuden), v níž se socha nachází, vznikla roku 743, a i když současná stavba z roku 1567 je menší než původní, je stále považována za největší dřevěnou stavbu na světě. Chrámová hala Nigacudó je známá slavností Omizutori, která se koná každoročně

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ BUDDHISMU S PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drží pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa 1. duchovní život védského období 1. 3. 2. období upanišad 8. 3. 3. počátky buddhismu 15. 3. 4. rozrůznění buddhismu 22. 3. 5. džinismus 29. 3. 6.

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Úvod, upanišadová krize, vznik džinismu a buddhismu, počátky buddhismu 18. 2. Počátky buddhismu, Buddha a jeho učení 25. 2. Rané

Více

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu

i12 Buddhismus Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu i12 Buddhismus Hlavní prameny pro tuto besedu byly publikace: (1) Küng Hans a Heinz Bechert: Křesťanství a buddhismus na cestě k dialogu, Vyšehrad 1998, (2) Batchelor Martine: Zen, Aurora 2001, (3) Heller

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Riššú Hossóšú Sanronšú Džódžicušú Kušašú

Riššú Hossóšú Sanronšú Džódžicušú Kušašú Riššú (škola disciplíny, škola Ricu, čínsky Lü-cung, Vinajová škola), do Japonska ji přinesl roku 754 čínský mnich Ťien-čen (jap. Gandžin); důraz klade na dodržování vinajových pravidel (tj. pravidel obsažených

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120 OBSAH 1. RANÉ JAPONSKO: PŘIJETI ČÍNSKÉ CIVILIZACE 5 Země a lidé 5 Geografické vlivy 5 Rasový a kulturní původ 7 Starověká japonská společnost 10 Rané záznamy 10 Systém rodů udži 11 Šintoismus 12 Přijetí

Více

Vysvětlivky zenových názvů a výrazů

Vysvětlivky zenových názvů a výrazů Vysvětlivky zenových názvů a výrazů UŽÍVANÝCH V ZENOVÉ ŠKOLE KWAN UM AIGO (korej.): výraz pro reakci na nepochopitelnou situaci, jako např. náhlé úmrtí či neštěstí, nebo jen překvapení Anuttara Samjak

Více

J, JV a V Asie - hinduismus, buddhismus

J, JV a V Asie - hinduismus, buddhismus J, JV a V Asie - hinduismus, buddhismus Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

GPS III. ročník BUDDHISMUS referát

GPS III. ročník BUDDHISMUS referát Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. ročník BUDDHISMUS referát Magdaléna Hylenová Třída: 3. C Datum: 16. 2. 2017 1. Náboženství BUDDHISMUS a) Obecná charakteristika tématu Je to moderní souhrnný

Více

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace HINDUISMUS hlavní náboženské směry Indie: hinduismus, buddhismus, džinismus vyvinuly se z tzv. védského náboženství (brahmanismus), které přinesli Árjové původní obyvatelé: představitelé harrapské civilizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie

VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie VY_32_INOVACE_01_II. /14_Dějepis Starověká Indie Starověká Indie Mgr. Renata Chromíková ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří Dějepis pro 6. ročník Tádž Mahál postavil Šan Džahan, Mughalský vládce jako hrobku

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus Filozofie,

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Otázka: Filosofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Anet

Otázka: Filosofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Anet Otázka: Filosofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Anet - na počátku soubor veškerého vědění příroda, astronomie, geologie, matematika, architektura, umění, - dnes - věda o obecných otázkách

Více

Pronikání islámu Arabové

Pronikání islámu Arabové Pronikání islámu Arabové Arabští obchodníci v Kérale od 7. století (sňatky s indickými dívkami) 711: arabský vpád do Sindhu žádné mocenské zájmy v indické historii jen epizoda Turci turečtí důstojníci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Rozprava o roztočení kola Nauky

Rozprava o roztočení kola Nauky Silvie Kotherová: Proseminář k Buddhismu I. Rozprava o roztočení kola Nauky (Dharmačakrapravartanasútra, Dhammačakkappavattanasutta) analýza textu DOCHOVANÝ TEXT Odkazy různých filosofických škol a sekt

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Základy Buddhova učení v kostce

Základy Buddhova učení v kostce Základy Buddhova učení v kostce Buddhismus 1 sám sebe nepovažuje za náboženství, filosofii, ideologii ani za způsob života, nýbrž za vznešenou Pravdu. Buddha svůj návod na cestu k Pravdě velmi jednoduše

Více

Otázka: Buddhismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zofie02 ÚVOD

Otázka: Buddhismus. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zofie02 ÚVOD Otázka: Buddhismus Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zofie02 ÚVOD Jako téma mého referátu jsem si vybrala buddhismus. Práci budu prezentovat v předmětu společenskovědního semináře. Toto téma

Více

O Buddhovi, buddhismu a o jejich možném vztahu ke křesťanství ARNOLD SUCKAU

O Buddhovi, buddhismu a o jejich možném vztahu ke křesťanství ARNOLD SUCKAU O Buddhovi, buddhismu a o jejich možném vztahu ke křesťanství ARNOLD SUCKAU N áš svět se stále více polarizuje. Společenství nacházející se v napětí mezi lidskou individualitou a lidstvem jako celkem hrají

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry:

1. Připravte si psací potřeby a pokuste se přiřadit jednotlivé pojmy týkající se typů víry, tak, jak k sobě patří. Typy víry: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.30 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výstava Odkaz Tibetu

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výstava Odkaz Tibetu TISKOVÁ ZPRÁVA Výstava Odkaz Tibetu Exkluzivní výstavu s názvem Odkaz Tibetu připravilo plzeňské Západočeské muzeum ve spolupráci s Buddhistickým centrem Plzeň, o.s. Expozice, na níž se představí vzácné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Buddhismus. Historický přehled

Buddhismus. Historický přehled 188 Buddhismus Š E S T Á Č Á S T BUDDHISMUS Historický přehled PAUL WILLIAMS Buddhismus je -ismus pojmenovaný po Buddhovi. Buddha není vlastní jméno. Je to titul označující Toho, kdo se probudil. Člověk

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0207

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0207 Starověká Indie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0207 První města na asijském kontinentě vznikala v okolí řeky Indus okolo 4. tisíciletí př. n. l. Později, asi okolo roku 2300 př. n. l., se zde usídlil

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Indická filozofie Budha Budhismus. Jana Kutnohorská

Indická filozofie Budha Budhismus. Jana Kutnohorská Indická filozofie Budha Budhismus Jana Kutnohorská Filozofie staré Indie Buddhismus Obecná charakteristika Z hlediska zeměpisného, ale také v duchovním smyslu je Indie svět sám pro sebe. Dějiny Indie jsou

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Tel. sekretariát: 387 438 677, manažer: 387 331 963, 607 986 303,

Více

Příručka pro učitele Dharmy

Příručka pro učitele Dharmy Příručka pro učitele Dharmy ÚVOD Tato příručka je věnována zenovému mistru Seung Sahnovi. Je to poklona jeho učení, poklona jeho neúnavnému úsilí pomoci nám uvidět cestu a následně pomáhat ostatním. Jako

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

THERAVADA DHAMMA. Bhikkhu Bódhi Překročit práh porozumění

THERAVADA DHAMMA. Bhikkhu Bódhi Překročit práh porozumění THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_1/36

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_1/36 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_1/36 jméno autora DUM: Bc. Ilona Barbořáková datum (období), ve kterém byl

Více

ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová. Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora.

ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová. Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora. ÚVOD DO FILOSOFIE J. Čechová Práce slouží pouze ke studijním účelům. Zákaz jakéhokoliv šíření bez předchozího souhlasu autora. VZTAH MYTOLOGIE A FILOSOFIE Filein + sophia mýtus - narativní charakter, jevy

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Ústní projev na závěr retreatu v Merigaru West

Ústní projev na závěr retreatu v Merigaru West Čhögjal Namkhai Norbu Ústní projev na závěr retreatu v Merigaru West 30. 4. 2014 Tento retreat jsme vykonali speciálním způsobem, byl zvláštní například tím, že za něj účastníci neplatili. To je program,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství

HINDUISMUS. Přehled indických náboženství HINDUISMUS Přehled indických náboženství Základní pojmy Hinduismus je západní název pro nepřesně určený okruh indických náboženských tradic vytvořený z názvu řeky Indus (dnes v Pákistánu) a jejího okolí,

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Sri Sahaj Muniji Maharaj

Sri Sahaj Muniji Maharaj Táto relácia pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa prosím prestať jesť bez náležitého odborného

Více

Nabídka nahrávek listopad 2012. Seznam nahrávek:

Nabídka nahrávek listopad 2012. Seznam nahrávek: Nabídka nahrávek listopad 2012 Objednávky posílejte na adresu: Ondřej Kafka, Písková 29, 143 00 Praha 4, mobil: 724 833 847, email: ondrej.kafka@seznam.cz. Ke každé objednávce zasílané poštou se připočítává

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

i09 Společné elementy indické tradice

i09 Společné elementy indické tradice i09 Společné elementy indické tradice V debatách o teistických náboženstvích jsme viděli, že na sebe historicky a tedy v té či oné míře i myšlenkově navazují, křesťanství vyrůstá ze židovství, později

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná?

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná? THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe Devět ján s důrazem na tři vnitřní tantry, jakožto úvod do vadžrajánového buddhismu Meditační kurz v hotelu Svratka 19. 21. října 2013 Jsme velice potěšeni,

Více

Úvod do dějin náboženství 2010

Úvod do dějin náboženství 2010 Úvod do dějin náboženství 2010 duchovní tradice světa 1. duchovní život védského období 1. 3. 2. období upanišad 8. 3. 3. počátky buddhismu 15. 3. 4. rozrůznění buddhismu 22. 3. 5. džinismus 29. 3. 6.

Více

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království Velké Británie a Severního Irska Spojené království Velké Británie a Severního Irska Britský politický systém VB je konstituční parlamentní monarchie, tento systém je považován za nejstarší demokracii světa. Jedná se o příklad země, která

Více

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie.

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Otázka: Umění starověké Číny Předmět: Dějepis Přidal(a): Leatham Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Náboženství, písmo, filozofie, výtvarné umění, kaligrafie Architektura,

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 STAROINDICKÁ A STAROARABSKÁ LITERATURA STAROINDICKÁ POEZIE byla ovlivněna HINDUISMEM A BUDDHISMEM Hinduismus je po křesťanství a islámu třetí nejrozšířenější náboženství na světě rozšířené

Více

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 5 9 2 9 Šrí Dattátreja Avadhuta

Více

Sútry Božského bláznovství

Sútry Božského bláznovství Vātūlanātha Sútry Božského bláznovství (Vātūlanātha sútry) Překlad a komentář Jiří Krutina Nakladatelství Krutina Jiří Vacek Edice Jóga a východní spiritualita Svazek 9 ISBN 987-80-87493-51-9 Ing. Jiří

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005. Óm Šrí Paramátmane Namaha

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005. Óm Šrí Paramátmane Namaha OTÁZKY A ODPOVĚDI Adi Šankaráčarja Vybráno ze Satsangu 24.2.2005 Óm Šrí Paramátmane Namaha Dnes ráno se mě jeden z vás ptal na jméno Šankaráčarja. Slíbil jsem mu, že odpovím na satsangu. Hledající se někde

Více

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci POLITICKÁ GEOGRAFIE 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Formy státu Určují se podle toho, jak je organizována státní moc, resp. jak jsou uspořádány vztahy mezi jednotlivými složkami

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně.

Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Na titulní stránce: Tian Tan Buddha, 34m vysoká bronzová socha Buddhy Amóghasiddhi (jednoho z 5 dhájibuddhů) v Hong Kongu v Číně. Symbolizuje harmonii mezi člověkem a přírodou. Podstavec sochy je modelem

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH

Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH Otázka: Náboženství Tibetu Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Verča Seminární práce ze společenskovědního semináře OBSAH 1. Úvod 2. Náboženství v Tibetu 2. 1. Náboženství lidí 2. 2. Bönismus

Více

společné zúčastněné pozorování

společné zúčastněné pozorování společné zúčastněné pozorování ve společenství Bodhi Praha Buddhistické centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1 středa 9. března 2011 v 19:20 cca půlhodinový úvod a instrukce k meditaci meditace 30-40 minut sdílení,

Více

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov

JÓGA A MEDITACE ZDEŇKEM ORDELTEM. MÍSTO KONÁNÍ: Nádherné a energeticky silné místo hotel Buchlov v těsném sousedství hradu Buchlov JÓGA A MEDITACE VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ SE ZNÁMÝM ČESKÝM CESTOVATELEM, BADATELEM, ODBORNÍKEM NA MAYSKOU KULTURU, ŠAMANAEM, JOGÍNEM, ŠARMANTNÍM MUŽEM A PŘEDEVŠÍM SKVĚLÝM ČLOVĚKEM ZDEŇKEM ORDELTEM MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte vynechaný text. Po smrti Jiřího z Poděbrad se stal českým panovníkem polský princ. Byl to slabý a velmi nerozhodný panovník. Protože na všechny návrhy

Více

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00

Tantra Tantra4a.indd 1 Ukázka elektronické knihy :37:00 Tantra Tantra4a.indd 2 28.3.2015 11:37:01 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS206207 Jiří Mazánek Tantra nejčastější otázky a pochybnosti argo U k á z k a e l e k t r o n i c k é k n i h y, U I D : K O

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více