UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel , Ing. Roháč Pavel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel. 596 138 861, http:// www.udimo.cz, email: firma@udimo.cz, Ing. Roháč Pavel"

Transkript

1 VÝZNAM DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ MĚST V RÁMCI ÚPD, DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ JAKO VHODNÝ NÁSTROJ HODNOCENÍ ROZVOJE MĚST Obsah Ing. Roháč Pavel UDIMO, spol. s r.o. Sokolská třída 8, Ostrava, tel , Ing. Roháč Pavel 1. ÚVOD LEGISLATIVNÍ RÁMEC, DOKUMENTACE KONCEPČNÍ PŘÍSTUPY, VÝCHODISKA DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODLE DOPRAVNÍ POPTÁVKY DOPRAVNÍHO PLÁNOVÁNÍ PODLE DOPRAVNÍ NABÍDKY DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ, PŘÍKLADY VYUŽITÍ DOPRAVNÍ GENEREL MĚSTA VYŠKOVA NÁVRH A POSOUZENÍ ZMĚNY ORGANIZACE PROVOZU DOPRAVY V OBLASTI HAVÍŘOV-MĚSTO ANALÝZA A HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI OBCHODNĚ KULTURNÍHO CENTRA PROSTĚJOV POMOCÍ MODELU DOPRAVY CENTRÁLNÍ OBLASTI ÚVOD Řada měst má zpracovaný nebo zpracovává koncepci a strategii udržitelného rozvoje, jejich nedílnou součástí je také rozvoj dopravy. V oblasti plánování dopravy obsahují tyto dokumenty návrhy výhledových cílů resp. co se má udělat. Daleko méně už popisují způsoby dosažení těchto cílů resp. jak se to má udělat, snad s výjimkou rozvoje dopravní infrastruktury. A dovolím si tvrdit, že pouze v ojedinělých případech, možná vůbec, neexistují žádné indikátory těchto výhledových vizí. Tento příspěvek si nedává žádné ambice směrem k řešení udržitelného rozvoje města, motivem je především přiblížit koncepční přístupy a možnosti dopravního plánování ryze z praktického hlediska. Obecný význam plánování dopravy představuje předvídání budoucích konfliktů a limitních stavů, dále pak předkládání reálné dopravní koncepce a strategie. Dopravní plánování na úrovni vizí je nutné řešit v tzv. integrované podobě, nejméně společně s předpokládaným rozvojem a urbanizací území, rozdělením uličního a dopravního prostoru, navrhovanou dělbou mobility a vlivem na životní prostředí, vše pro zajištění budoucího fungování města. Je nutné si uvědomit, že větší a velké dopravní problémy jsou teprve před námi

2 2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC, DOKUMENTACE Využití území a doprava patří neodlučitelně k sobě, vzájemně se ovlivňují a vyžadují nezbytnost koordinace tak, aby při využívání území docházelo k vzájemnému doplňování. Dopravní plánování je tedy nedílnou součástí územního plánování a zabývá se problematikou dopravy a mobility. V současné době se hovoří o zajištění dostupnosti, kterou lze významově chápat jako snadnost dosažení cíle nebo aktivity. V principu by dopravní plánování mělo sledovat dosažení souladu (harmonizace) mezi kvalitou nabídky a dopravními potřebami daného území. Jedná se o trvalý a dynamický proces, protože na spojitý růst dopravních potřeb reaguje rozvoj nabídky diskrétním, stupňovitým průběhem. Stavební zákon 183/2006 Sb. na úseku územního plánování vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a dbá na hospodárné využívání zastavěného území. Dopravní plánování je zahrnuto do obsahu územního plánování stejně jako v případě předešlého stavebního zákona 50/1976 Sb. V návaznosti na neplatný zákon 50/1976 Sb. byly vytvořeny legislativní úpravy v oblasti dopravně inženýrské činnosti. Ministerstvo vnitra vydalo v roce 1977 Instrukci o dopravně inženýrské dokumentaci, která v zásadě rozlišovala dokumentaci pro územní plánování. - dopravní plánování s úzkou vazbou na ÚPD (rozvoj dopravní infrastruktury) a - management dopravy resp. organizaci a řízení provozu dopravy, kde vazba na ÚPD není tak bezprostřední. Nejednalo se o územně plánovací podklady, byly to dopravně inženýrské podklady. Pokud budeme vycházet z této neplatné právní normy pak mezi základní dokumentace dopravního plánování může patřit především: prognóza rozvoje dopravy; strategické plánování s horizontem let - stanovuje objemové a časové změny dopravních a přepravních výkonů - stanovuje požadavky na rozvoj infrastruktury, zařízení a dopravních prostředků generální dopravní plán; dlouhodobé plánování s horizontem let - určuje hlavní směry rozvoje dopravní soustavy s vyvážeností dopravních investic do infrastruktury a managementu dopravy plán rozvoje dopravního systému; střednědobé plánování s horizontem 5-10 let - návrh technických organizačních a ekonomických potřeb dopravy, jako významné podkladové dokumenty pro potřeby územního plánování zejména v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury studie organizace a řízení provozu dopravy; střednědobé plánování s horizontem 5-10 let - komplexní řešení managementu dopravy v návaznosti na Plán rozvoje dopravy - řešení zohledňuje vývoj dopravy, ochranu životního prostředí a rozvoj území - sleduje výhledové období 5-10 let jako Plán rozvoje dopravy, která se zabývá především managementem dopravy

3 3. KONCEPČNÍ PŘÍSTUPY, VÝCHODISKA V novém pojetí územního plánování musí také dopravní plánování nabízet dlouhodobé koncepce se zřetelem na udržitelný rozvoj území. Pak i v oblasti dopravy lze udržitelný rozvoj chápat jako rozvoj území, který dokáže naplnit potřeby současné generace, aniž by ohrozil uspokojení potřeb generací následujících. Podle přístupu a následné strategie lze dopravní plánování rozdělit do dvou základních koncepcí: - koncepce definované na principu dopravní poptávky - koncepce definované na principu dopravní nabídky Dopravního plánování podle dopravní poptávky Jedná se o běžně používaný, statický a málo proměnný až neproměnný přístup s omezenou použitelností. Nemá dlouhodobé uplatnění, je více vhodný pro střednědobé plánování se zaměřením na management dopravy. Pro strategické dopravní vize a pro dopravní plánování exponovaných oblastí městských center je velmi málo využitelný. Dopravní poptávku je možné charakterizovat nebo indikovat např.: - intenzitou dopravy a indukovanou dopravou území - hybností obyvatel a dělbou přepravní práce - motorizací resp. automobilizací v území - výhledovými objemy dopravy a dalšími. Příklad indukovaného dopravního zatížení ve městě Prostějov Výchozí předpoklady: - stupeň automobilizace 349 vozidel/1000 obyvatel - mobilita IAD 0,71 cest/24 hod. - obrat vozidel na parkovacích stáních 1,5-2,8 hod. Indukované dopravní zatížení - město Prostějov (území reprezentované 100 vozidly, resp. 100 stáními) Počet osobních vozidel/hod Obytné území 71 Parkování v centru města Střední obchodní centrum Druh území Obr. 3.1 Indukované dopravní zatížení město Prostějov - 3 -

4 Vývoj dopravního zatížení v centru města Ostravy Jedná se změny dopravního zatížení na ulicích Českobratrské a 30. dubna v centru města Ostravy. Vlivem rostoucího dopravního odporu na ulici Českobratrské se intenzita dopravy na ulici 30. dubna zvyšuje daleko progresivněji. Mezi roky 2007/2000 vycházejí indexy růstu 1,15 u ulice Českobratrské (17294/15040), resp. 1,39 u ulice 30. dubna (8159/5880 vozidel). Obr. 3.2 Vývoj dopravního zatížení v centru Ostravy - 4 -

5 Automobilizace v České republice Vývoj automobilizace v ČR Osobní vozidla na tisíc obyvatel Roky Obr. 3.3 Vývoj automobilizace v ČR Automobilizace EU, podklad pro odhad vývoje ČR V roce 2005 byla automobilizace v uvedených zemích oproti České republice vyšší v průměru o více než 35%. V roce 2008 byla automobilizace České republiky (423 vozidel/ 1000 obyvatel) na úrovni automobilizace v těchto zemích na začátku 90. let minulého století. Automobilizace ve vybraných zemích EU Vozidla/1000 obyvatel Česká republika Francie Německo Rakousko Roky Obr. 3.4 Vývoj automobilizace ve vybraných zemích EU - 5 -

6 Dělba přepravní práce ve vybraných městech Obr. 3.5 Dělba přepravní práce 3.2. Dopravního plánování podle dopravní nabídky Představuje dynamický a flexibilní přístup, který odpovídá novým principům územního plánování. Jedná se dlouhodobé a systematické řešení dopravní soustavy města. Uplatňuje se především pro výhledové a dlouhodobé dopravní koncepce, pro střednědobé plánování je málo upotřebitelný. Je velmi vhodný pro dopravní plánování exponovaných oblastí městských center. Dopravní nabídku je možné charakterizovat nebo indikovat např.: - využitím uličního a dopravního prostoru - kvalitou dostupností území nebo managementem mobility - dopravní nehodovostí nebo vlivem na životní prostředí - výkonností (kondicí) sítě a úrovní kvality provozu atd. Jako příklad nového přístupu v územním a dopravním plánování lze uvést pořadí důležitosti jednotlivých složek dopravy a sledované ukazatele dopravní koncepce v rámci Územního plánu města Vídně z roku 2003: a) pořadí důležitosti jednotlivých složek dopravy - bezpečnost dopravy - tvorba uličního prostoru - chodci a cyklisté - veřejná městská doprava - individuální automobilová doprava - parkování b) rozhodující sledované indikátory dopravní strategie - do roku 2019 vyloučit smrtelné dopravní nehody, nehody se zraněním a hmotnou škodou snížit na polovinu - zvyšovat podíl veřejné městské dopravy v dělbě přepravní práce na 75% v roce

7 Změna uličního a dopravního prostoru Teoretické příklady Obr Změna uličního a dopravního prostoru, Rakousko - 7 -

8 Obr Management mobility, Anglie Srovnání dopravní bezpečnosti IAD a MHD v Ostravě Výchozí údaje: a) přepravené osoby v mil./rok (odborný odhad) - IAD 76,1 mil. osob - MHD 114,1 mil. osob b) následky dopravních nehod - usmrcených osob celkem 17 z toho MHD 4 - těžce zraněných osob celkem 51 z toho MHD 6 - lehce zraněných osob celkem 549 z toho MHD

9 Následky dopravních nehod v Ostravě za rok 2007 v individuální a městské hromadné dopravě (vyjádřeno v počtu na 1 mil. přepravených osob) 6,00 5,95 Počet na 1 mil. přepravených osob 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0,84 0,59 0,17 0,04 0,05 Usmrcené osoby Těžká zranění Lehká zranění IAD MHD Následky dopravní nehody Obr Následky dopravních nehod v Ostravě za rok 2007 v IAD a MHD Mobilita MHD je v případě usmrcených osob a lehkých zranění přibližně 4-5 dopravně bezpečnější než mobilita IAD, v případě těžkých zranění je dopravní bezpečnost až 10x vyšší. Vývoj následků DN v EU, srovnání s Českou republikou Usmrcené osoby na 1 mil. osobních vozidel Relativní počet usmrcených osob Rok y Česká republika Francie Německo Rakousko Obr Usmrcené osoby na 1 mil. osobních vozidel - 9 -

10 Jedná se o relativní srovnání počtu usmrcených osob vztaženého k počtu osobních vozidel. Např. v roce 2006 byla situace v České republice ve srovnání s Německem přibližně 2,4x horší. Průkaznější porovnání ve vztahu k dopravnímu výkonu by pro Českou republiku vyšlo daleko více nepříznivěji s ohledem na průměrné proběhy vozidel. Přibližné výkonnosti dopravních systémů Výchozí předpoklady: - dopravní prostor šířky jednoho jízdního pruhu komunikace - úrovňová intenzita IAD v úrovni kvality D/E - obsazení osobních vozidel 1,3 osob/vozidlo - interval městské hromadné dopravy nejméně 5 minut - obsazení vozidel MHD v úrovni 80% reálné kapacity (60 resp. 160 osob) Kapacita nabídky systému MHD, srovnání s úrovňovou intenzitou komunikace v osobách/hod Počet osob/hodinu IAD Pěší Kolo Autobus Tramvaj Obr Přibližné výkonnosti dopravních systémů V případě IAD se jedná o úrovňovou intenzitu komunikace v UKD D/E (blízko k výkonnosti), u ostatních dopravních systémů je možné výkonnosti dále zvyšovat, např. u MHD až na dvojnásobek

11 Vliv dopravy na životní prostředí Obr Průměrné roční koncentrace Nox v Ostravě, rok 2007 Nejvyšší průměrné roční koncentrace Nox automobilové dopravy se zákonitě vyskytují kolem komunikací s nejvyšší intenzitou dopravy a podílem nákladní dopravy. Jedná se o ulice Rudná, Místecká, Mariánskohorská, ale i Českobratrská v centru města s koncentracemi 4-5 mg/m

12 4. DOPRAVNÍ MODELOVÁNÍ, PŘÍKLADY VYUŽITÍ 4.1. Dopravní generel města Vyškova Jedná se o dopravně inženýrské dokumentace z oblasti dopravního plánování s úzkou vazbou a součinností na ÚPD, kdy návrhová část byla řešena pro období roku Postup zpracování dokumentace a) Průzkumy a rozbory, analýza dopravní situace b) Prognóza dopravy, zásady návrhu c) Návrh řešení Dopravního generelu Základní orientace, strategické scénáře rozvoje - optimální trend, který představuje prosazení účinné podpory hromadné dopravy a regulace automobilové dopravy, přinášející pozitivní efekt ve zmírnění růstu resp. snížení podílu IAD na dělbě přepravní práce - stagnační scénář, kdy je zachována stávající dopravní strategie města a nárůst se promítá přednostně do objemů individuální automobilové dopravy

13 Obr. 4.1-Dopravní generel, Syntéza návrhu

14 Obr. 4.2-Dopravní generel, Kartogram výhledového dopravního zatížení

15 Obr. 4.1-Dopravní generel, Střednědobý plán rozvoje

16 Realizovaná okružní křižovatka ve Vyškově Obr Okružní křižovatka Vyškov 4.2. Návrh a posouzení změny organizace provozu dopravy v oblasti Havířov-město Dopravně inženýrské dokumentace z oblasti managementu dopravy. Dokumentaci lze z časového hlediska považovat za krátkodobý až střednědobý podklad s realizací do 5 let. Motivací záměru bylo snížit rizika dopravní nehodovosti v křižovatkách s ulici Hlavní třída a získat uliční prostor pro zlepšení situace v parkování a odstavování vozidel. Model dopravy byl zpracován pro současnou dopravní situaci a 3 varianty nové organizace provozu dopravy

17 Obr Organizace dopravy v Havířově Obr Výpočet modelového zatížení, Havířov

18 Existující dopravní zatížení Změna dopravního zatížení při úpravě organizace dopravy Obr. 4.5-Změny dopravního zatížení rozhodujících křižovatek Závěrečné doporučení Odhadované společenské úspory v důsledku zvýšení bezpečnosti na ulici Hlavní třída představují v lepším případě maximálně 14,7% celkových nových ročních výdajů na cesty obyvatel v řešeném území, což není zcela přesvědčivým důkazem nutnosti a potřebnosti změn v organizaci dopravy. Následně byla dopravní situace řešena vybudováním SSZ v křižovatce ulic Hlavní třída-československé armády Analýza a hodnocení dostupnosti Obchodně kulturního centra Prostějov pomocí modelu dopravy centrální oblasti Dokumentace v sobě zahrnuje problematiku rozvoje dopravní infrastruktury tak i managementu dopravy. V rámci odhadu výhledových intenzit byly zohledněny dopravní limity městského silničního okruhu, resp. limitní výkonnosti křižovatek městského silničního okruhu

19 Obr Přitížení OKC Prostějov, špičková hod Obr. 4.7-Model dopravního zatížení 2020, špičková hod., vozidla celkem

20 Obr. 4.8-Křižovatka Dolní x Wolkerova x Újezd x Sádky (výjezd z centra) Dopravní model byl zpracován pro očekávanou a současně podmiňující komunikační sít a organizaci provozu dopravy v řešeném území což představuje: - stávající organizaci provozu dopravy na ulici Wolkerova a v navazujícím území s jedinou změnou, kterou je obousměrný provoz mezi ulicí Na Spojce a výjezdem na ulici Wolkerova - příjezd na parkovací plochy OKC Prostějov z obslužné komunikace Wolkerova - výjezd z parkovacích ploch OKC Prostějov na ulici Komenského - okružní křižovatka Dolní-Wolkerova-Újezd-Sádky (výjezd z centra). Modelovým výpočtem dopravního zatížení byla potvrzena dostupnost OKC Prostějov a funkčnost navrženého komunikační řešení a organizace provozu dopravy do roku Další rozvoj je limitován výkonnostmi křižovatek městského silničního okruhu

21 Obr. 4.9 Řešení okružní křižovatky v Prostějově ve stupni DÚR Zpracoval: Ing. Pavel Roháč V Ostravě dne

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016

Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016 Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 2013 2016 Zpracovatel Petr Zahradník a tým spolupracovníků (Pavel Grebeníček, Oldřich Hájek, Jan Jedlička, Jiří Novosák a specialisté Odboru Strategického

Více

Doprava a využití území 1

Doprava a využití území 1 Doprava a využití území 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů a učebních

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE

3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE 3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje Harmonický rozvoj hlavního města Prahy, s optimálním uspokojováním materiálních,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje V Brně dne 28. dubna 2008 Tyto návrhy byly zpracovány Ekologickým právním servisem 1 Obsah: 1. Obecná část... 3 1.1. Respektování

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 2007 2013 verze září 2013 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 SEZNAM ZKRATEK... 9 ÚVOD... 12 1 SOUČASNÁ

Více