Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku"

Transkript

1 Možnosti hodnocení modal splitu hlavních dopravních módů: příklad vybraných dálkových spojení v Česku Jakub CHMELÍK Viktor KVĚTOŇ Miroslav MARADA Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Výzkumné centrum dopravní geografie (CEDOG)

2 Úvod Hodnocení dělby přepravní práce ( modal split ) poptávka po analýzách jedna z úloh dopravního plánování obtížná identifikace modal splitu Modal split je z hlediska prostorových vazeb především ovlivněn polohou sídla v sítích různých dopravních módů a různé kvality vliv na možnosti nabídky, časovou dostupnost atd. charakterem osídlení (populační velikost, struktura) vliv na velikost poptávky Obecně faktory ovlivňující výběr módu charakteristika cestujícího, cesty a dopravní nabídky/možností obyvatel (viz např. Ortúzar, Willumsen 2001) kvantitativní faktory (čas, cena) vs. obtížně měřitelné kvalitativní faktory související s dopravním chováním (osobní preference, tradice, komfort, pohodlí, bezpečnost, atd.) 2

3 Možnosti hodnocení modal splitu Reálné údaje konkrétní přepravní průzkumy využití existujících dat, především z cenzu SLDB Modely volby dopravního prostředku Trip-End, Trip-Interchange logit, probit modely a jejich vícenásobné tvary metoda dopravních odporů (viz Hrabáček 2010) 1. Vznik přepravních vztahů (trip generation) 2. Volba cílů/rozdělení vztahů (trip distribution) 3. Rozdělení cest mezi jednotlivé druhy dopravy (mode choice) 4. Prostorové přidělení dopravy na síť (trip assignment) 3

4 Reálné údaje o modal splitu příklady Dostupné údaje většinou za území Česka počty přepravených cestujících, přepravní výkon dle módů (viz Ročenka dopravy ČR) Modal split v jednotlivých relacích pouze u volby módu pro pracovní dojížďku SLDB neaktuální 12 let (!) staré údaje, včetně všech problémů (více viz Chmelík, Marada 2010; a dále) Analýzy modal splitu v jednotlivých průzkumech v Česku převážně ve městech (přehled viz např. Brůhová Foltýnová a kol. 2008) Minimum průzkumů modal splitu v oblasti dálkové dopravy cena!, metodika výběr respondentů? Inspirace v zahraničí dlouhodobá tradice celostátních průzkumů na úrovni vzorků domácností (zpravidla více než 25 tis.); základní informace: zdroj, cíl, vzdálenost, čas příjezdu/odjezdu, mód, účel cesty V.Británie National Travel Survey (Department of Transport) Švýcarsko Microcensus on Mobility and Transport (Federal Stat.Office) Německo Mobilität in Deutschland, Mobilität in Städten Nizozemsko National Travel Survey (Central Bureau of Statistics) 4

5 Cíl a východiska příspěvku Cílem příspěvku je aplikace možného způsobu zjištění modal splitu hlavních dopravních módů v oblasti nadnodálních interakcí, tj. dálkových vztahů Postup je testován na přepravně podobných relacích vybraná radiálních spojení center v Česku; následně je podroben kritickému zhodnocení Návaznost na předchozí příspěvky: hodnocení potenciálu železniční osobní dopravy mezi krajskými městy Česka (Chmelík, Květoň, Marada 2009) analýza dělby přepravní práce na příkladu relace Praha České Budějovice (Chmelík, Marada 2010) 5

6 Metodické poznámky Analýza mezi jádry aglomerací, v odůvodněných případech připojeno jádro/jádra vedlejší (Ostravsko, Podkrušnohoří..) 27 relací především ve vztahu s Prahou a Brnem, důraz na hodnocení relací se železničním potenciálem Referenční data: údaje o použitém dopravním prostředku při dojížďce do zaměstnání (SLDB 2001) auto x vlak x bus Relevance dojížďkových dat?: obecně nízký podíl dojížďky na denní mobilitě např. National Travel Survey (NTS) 2010 pracovní dojížďka 16 % (20 %), pracovní cesty 3 % (10 %), dojížďka do škol 11 % (4 %) z průměrného počtu cest (z přepravního výkonu) dle NTS je nejčastější účel cesty nad 50 mil (80 km) návštěva přátel (22 %), služ.cesta (18 %), dojížďka (10 %) navíc z celkové dojížďky zachyceno dle módu v SLDB 2001 u sledovaných relací v průměru cca % dojíždějících 6

7 Aplikace logit modelu pro určení pravděpodobnosti výběru módu pro danou relaci aplikace pro roky 2001, 2006, 2011 kalibrace k roku 2001 daty SLDB metoda maximální věrohodnosti (MLE) konstrukce zobecněných nákladů cesty vycházela zjm. z kvantitativních faktorů cena a časová dostupnost, otázkou zůstává jak kvantifikovat kvalitu nebyl proveden průzkum výše nákladů konstruována z předpokladu ekonomicky racionálního chování aktéra pro každou relaci (nutná generalizace) hierarchický (nested logit) postup 1) IAD x VD, 2) BUS x VLAK P ni P ni V ni J e njj V e ni V pravděpodobnost výběru dopravního prostředku pro danou cestu z A do B zobecněné náklady z A do B (vyjádřená cenou v Kč) parametr citlivosti v dělbě přepravní práce vůči změně zobecněných nákladů mezi alternativními druhy dopravy soubor všech alternativních druhů dopravy použitelných pro relaci A B n j 7

8 Logit model Modely zobecněných nákladů P D * W D W IAD V IAD Dkm IADjizda cas IADost * O IAD V VD DVDjizda * Wcas DVDost * Wcas J I1 / 2 KVDIAD ) cas D km P IAD O IAD D IAD/VDjizda W cas D IAD/VDost J I 1/2 K VD-IAD délka trasy v km provozní náklady za km trasy (fixní náklady, PHM, mýto, parkovné) průměrná obsazenost automobilu (počítáno se 2 cestujícími) časová vzdálenost (v hodinách) vnímaná hodinová hodnota času osoby na cestě; (0,24 * hodinová průměrná mzda v regionu) časová vzdálenost ostatní docházka k autu, hledání místa na parkování apod.; u VD docházka/dojížďka na zastávku/nádraží, bariéra přestupu (v hodinách) cena jízdného v Kč (problematické zjištění především u autobusů v minulosti) polovina typického intervalu na lince (v hodinách) konstanta výběru druhu dopravy kalibrační konstanta pro dosažení shody mezi reálnou a modelovou dělbou přepravní práce (kvantifikace kvality) testováním dosažena váha 3,1 Zdroj: upraveno podle výstupů závěrečné zprávy projektu VaV MD ČR CG (www.mdcr-vyzkum-infobanka.cz) 8

9 Výsledky I Odhad modal splitu IAD a VD Tab. 1: Odhad modal splitu IAD a VD ve sledovaných relacích (v %) Poznámky: tmavší zvýrazněná pole podíl VD na modal splitu vyšší než 41 % (hodnota odpovídá podílu VD na přepravních výkonech v ČR k roku 2010 viz Ročenka dopravy ČR 2010), světlejší zvýrazněná pole podíl VD na modal splitu v intervalu % včetně; šedě podbarvené referenční hodnoty vycházejí z dat SLDB Zdroj: vlastní zpracování na základě elektronických jízdních řádů IDOS, plánovače tras - Obecně se snižující podíl VD na modal splitu s výjimkou spojení s Ostravskem (Praha, Brno, Pardubice, HK) před D47, tj. mezi roky 2001 a 2006 důvody: vyšší dostupnost IAD, dostavba dálnic v některých relacích Nejvyšší podíl VD na modal splitu železniční koridorové relace s dobrou nabídkou: PR-PA, PR-OL, PA- OC v průměru podíl VD cca % Nejnižší podíl VD na modal splitu dlouhé relace: PL-OS/OL, PR- VM+VS/ZL+UH vliv kalibračních dat? nízká zachycená dojížďka 9

10 Výsledky II Odhad modal splitu VLAK a BUS Tab. 2: Odhad modal splitu VLAK a BUS ve sledovaných relacích (v %) Poznámky: tmavší zvýrazněná pole podíl železniční osobní dopravy na modal splitu VD vyšší než 75 %, světlejší zvýrazněná pole podíl vyšší než 51 %; šedě podbarvené referenční hodnoty vycházejí z dat SLDB Zdroj: vlastní zpracování na základě elektronických jízdních řádů IDOS. Obecně zvyšující se podíl železniční dopravy na modal splitu VD u většiny relací relace na koridorech; předpokladem je však ještě vyšší podíl železnice chybná predikce modelu např. PR- PA (bus 25 %), PR-OL (15 %) Relace s vyšším podílem autobusu BR-UH/ZL/OL PR-HK, PR-ČB/TÁ, PR-PL otázka kvality kalibračních dat Model (dle našeho názoru) zcela nesprávně predikuje: PR-UL: nízký podíl železnice k roku 2011 PR-BR: vyrovnaný podíl vlak a bus zejména v letech 2001 a

11 Závěry (..obdobné jako před 2 lety..) K metodologii aplikací základního modelu zjištěny zajímavé výsledky, ale v některých případech iracionální je to jen model!; odhadujeme pouze podíly, zanedbáváme změnu objemu přepravních výkonů v čase problematika konstrukce zobecněných nákladů, nutná subjektivita řešitele, absence přepravního průzkumu zjm. ve vazbě na kvantifikaci kvalitativních ukazatelů nutnost specializovaných šetření problematická relevance kalibračních údajů o dojížďce do zaměstnání dle dopravního prostředku neaktuálnost, pokrytí velmi malého vzorku, v dálkových vztazích převládají jiné motivy cest je vůbec možné modelovat modal split?.. mobilita každého jedince je unikátní vs. agregované dopravní preference vytváří pravidelné struktury K datové základně doporučení pro evidenci z pohledu modal splitu málo adresné dojížďkové proudy již při zveřejnění dat za rok 2011 budou neaktuální řešením mohou být celostátní přepravní průzkumy (viz zahraniční příklady) Kdo a proč je vlastně potřebuje? Kdo je zaplatí/zrealizuje? Je možné vyjádřit jejich přínos a pro koho.. 11

12 PODĚKOVÁNÍ Příspěvek vznikl v rámci projektu Grantové agentury České republiky č. P404/12/1035. Autoři děkují za podporu. DĚKUJEME ZA POZORNOST Jakub CHMELÍK Viktor KVĚTOŇ Miroslav MARADA 12

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR

DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR DOSTUPNOST VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU V ČR Jiří, HORÁK, Igor, IVAN, David, FOJTÍK, Tomáš, INSPEKTOR, Lenka, ZAJÍČKOVÁ, Vít, VOŽENÍLEK Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Institut geoinformatiky

Více

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy

Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2012-2016 Obsah Úvod... 3 1 2 3 Vymezení přepravních potřeb... 4 1.1 Dostupná data a možnosti jejich zpracování...

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI NÁKUPNÍCH CENTER NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY

ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI NÁKUPNÍCH CENTER NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Martin KOLAŠÍN ANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI NÁKUPNÍCH CENTER NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jan Hercik

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách*

Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* Každodenní život, denní mobilita a adaptační strategie obyvatel v periferních lokalitách* JANA TEMELOVÁ, JAKUB NOVÁK, LUCIE POSPÍŠILOVÁ, NINA DVOŘÁKOVÁ** Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI)

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE BRNĚNSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI PRO UPLATNĚNÍ NÁSTROJE INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE (ITI) 2014 Zadavatel: Zpracovatelé: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Více

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti

Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Možnosti analýzy a hodnocení dopravní dostupnosti Autoři: Doc.Dr.Ing. Jiří Horák, Doc.RNDr. Milan Šimek, PhD., Lukáš Růžička, Dr. Ing. Bronislava Horáková OBSAH: 1. Způsoby hodnocení dopravní dostupnosti...

Více

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE Svazek 1 Analytická část březen 2011 Objednatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory Zhotovitel:

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ

REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ GEOGRAFIE ROK 2010 ČÍSLO 2 ROČNÍK 115 MARIÁN HALÁS, PAVEL KLAPKA REGIONALIZACE ČESKA Z HLEDISKA MODELOVÁNÍ PROSTOROVÝCH INTERAKCÍ HALÁS, M., KLAPKA, P. (2010): Regional division of Czechia on the basis

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012 Název projektu: Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí MSK s využitím ICT Číslo projektu: Hlavní řešitel projektu: Spoluřešitelé

Více

Zakázka KZPS-03-DS v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému I.

Zakázka KZPS-03-DS v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému I. PROGNÓZA VÝVOJE VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH A ZMĚNY STRUKTURY ZAMĚSTNANOSTI DO ROKU 233 STAVEBNICTVÍ Zakázka KZPS-3-DS v rámci projektu Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)*

Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)* Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)* JOSEF KUNC, PETR TONEV** Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita,

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Lokální rozvoj na Šumavě

Lokální rozvoj na Šumavě Lokální rozvoj na Šumavě Závěrečná publikace shrnující výsledky projektu Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let RNDr. Radim Perlín Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. Vydala Správa NP

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více