Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru"

Transkript

1 Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru

2 Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla mohou omezit bezpečnost vašeho vozidla nebo v některých právních řádech znemožnit jeho zákonný provoz. Dodržujte veškeré pokyny k výrobku a veškeré pokyny v návodu pro vlastníka vozu ohledně příslušenství nebo úprav. Seznamte se se zákony vaší země a/nebo státu ohledně provozování vozidla s jakýmkoli příslušenstvím nebo úpravami. Jste povinni umístit, zajistit a používat zařízení Mio způsobem, který nezpůsobí nehody, zranění osob nebo poškození majetku. Vždy dodržujte zásady bezpečného řízení. Neumísťujte zařízení Mio způsobem, který by mohl kolidovat s bezpečným ovládáním vozidla, s aktivací airbagů nebo jiného bezpečnostního vybavení. Neobsluhujte zařízení Mio během řízení. Před prvním použitím zařízení Mio se dobře seznamte se zařízením a jeho používáním. Na dálnicích může být vzdálenost k výjezdu vypočtená zařízením Mio delší, než vzdálenost uvedená na dopravních značkách. Dopravní značky ukazují vzdálenost k začátku výjezdu, zatímco zařízení Mio ukazuje vzdálenost k další křižovatce, tzn. ke konci výjezdové rampy nebo silnice. Chcete-li se připravit na vyjetí z dálnice, vždy se řiďte informacemi o vzdálenosti na dopravních značkách. Na používání informací o umístění bezpečnostních kamer nebo radarů se mohou vztahovat místní zákony v zemi používání. Jste povinni si ověřit, zda můžete takové informace legálně používat ve vaší zemi nebo v zemi, ve které tyto informace budou použity. Je ZAKÁZÁNO používat funkce TV, přehrávače videa a vstupu AV při řízení. Používání této funkce může způsobit dopravní nehodu. Dodržujte toto varování. Společnost Mio nenese v tomto ohledu ŽÁDNOU odpovědnost. Nemanipulujte se zařízením Mio, když je horké. Nechte zařízení vychladnout mimo přímé sluneční světlo. Dlouhodobý poslech zařízení Mio prostřednictvím sluchátek na plný výkon může poškodit sluch uživatele. Zařízení dlouhodobě nevystavujte extrémním teplotám a slunečnímu záření. Při přehřátí může dojít k jeho poškození. Aby se zabránilo krádeži, nenechávejte zařízení Mio, montážní držák ani žádné kabely na viditelném místě ve vozidle bez dozoru. Upozornění pro řidiče v USA Zákony některých států, například Arizony, Kalifornie a Minnesoty, zakazují řidičům umísťovat během řízení předměty na čelní skla. Seznamte se a dodržujte nejaktuálnější státní zákony. Krabice s výrobkem může obsahovat alternativní možnost montáže; další možnosti montáže viz mio.com. Společnost Mio nenese žádnou odpovědnost za jakékoli pokuty, sankce nebo škody, které mohou být způsobeny v důsledku nedodržení tohoto upozornění. Zanedbání těchto varování a upozornění může vést ke smrti, vážnému zranění nebo poškození majetku. Společnost Mio vylučuje veškerou odpovědnost za takovou instalaci nebo používání zařízení Mio, které způsobí nebo přispěje k úmrtí, zranění nebo poškození majetku nebo poruší jakýkoli zákon. 2

3 Bezpečnostní opatření Nabíjení Používejte pouze nabíječku dodávanou s vaším zařízením. Použití jiného typu nabíječky může způsobit poruchu zařízení anebo jiné nebezpečí. K napájení tohoto zařízení jsou určeny pouze VÝROBCEM UVEDENÉ zdroje, označené LPS, Limited Power Source, se stejnosměrným výstupem + 5 V / 1,0 A. Používejte pouze výrobcem uvedenou baterii. Nabíječka Nepoužívejte nabíječku ve vysoce vlhkém prostředí. Nikdy se nabíječky nedotýkejte mokrýma rukama, nebo stojíte-li ve vodě. Při napájení zařízení nebo nabíjení baterie ponechte kolem nabíječky dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepřikrývejte nabíječku papírem ani jinými předměty, které zhoršují její chlazení. Nepoužívejte nabíječku, pokud je v přepravním obalu. Nabíječku připojujte ke správnému zdroji napětí. Údaje o napětí jsou uvedeny na plášti výrobku anebo na jeho obalu. Nepoužívejte nabíječku, má-li poškozenou přívodní šňůru. Nepokoušejte se nabíječku opravovat. Neobsahuje žádné opravitelné díly. Jestliže je nabíječka poškozena, nebo pokud byla v příliš vlhkém prostředí, vyměňte ji. Baterie Používejte pouze uvedenou baterii. VAROVÁNÍ: Toto zařízení je vybaveno nevyměnitelnou vnitřní lithio-iontovou baterií. Baterie může prasknout nebo vybuchnout, přičemž se mohou uvolnit nebezpečné chemické látky. Ke snížení rizika vzniku požáru nebo popálenin baterii nerozebírejte, nerozdrcujte, neprorážejte ani nelikvidujte v ohni nebo ve vodě. Důležité pokyny (pouze pro servisní pracovníky) Varování: Pokud baterii vyměníte za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Staré baterie zlikvidujte dle příslušných pokynů. Baterii nahrazujte pouze stejným nebo rovnocenným typem doporučeným výrobcem. Starou baterii je nutno recyklovat nebo ji zlikvidovat předepsaným způsobem. Baterii používejte pouze v zařízení, pro které je určena. Informace o souladu Prohlášení o shodě Evropské normy Pro účely regulatorní identifikace bylo výrobku Mio Řada Spirit 490 LM přiřazeno číslo modelu N271. Mio Řada Spirit 690 LM přiřazeno číslo modelu N275. Výrobce není zodpovědný za jakékoli rušení radiopřijímače nebo televizoru, které je způsobeno neautorizovanými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele na používání tohoto vybavení. Štítky umístěné na vnějším plášti zařízení Mio označují normy, kterým daný model vyhovuje. Přečtěte si štítky na zařízení Mio a odpovídající prohlášení v této kapitole. Některá upozornění se vztahují pouze ke konkrétním modelům. 3

4 Výrobky s označením CE vyhovují nařízení o radiotelekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE) (1999/5/EEC), direktivě o elektromagnetické kompatibilitě zařízení (89/336/EEC) a direktivě pro nízké napětí (73/23/EEC) doplněné nařízení 93/68/ECC, vydaným Komisí Evropského společenství. Soulad s těmito nařízeními znamená, že zařízení vyhovuje následujícím evropským normám: EN (Pouze pro modely vybavené Bluetooth): Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Širokopásmové přenosové systémy; Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem; Harmonizovaná EN, zahrnující podstatné náležitosti článku 3.2 Směrnice R&TTE EN : Elektronická kompatibilita a otázky rádiového spektra (ERM), elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro rádiová zařízení a služby; Část 1: Obecné technické požadavky EN : Elektronická kompatibilita a otázky rádiového spektra (ERM), elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro rádiová zařízení a služby; Část 17: Konkrétní podmínky pro 2,4GHz širokopásmové vysílací systémy a 5GHz vysoce výkonná RLAN zařízení EN 55022: Charakteristiky rádiového rušení EN 55024: Charakteristiky odolnosti EN : Limity pro vyzařování střídavým proudem EN : Limity výkyvů napětí a kmitání v systémech napájení nízkým napětím IEC 60950: Bezpečnost produktů Výrobce nenese odpovědnost za úpravy zařízení učiněné uživatelem, díky nimž může zařízení přestat splňovat podmínky pro označení CE. Společnost Mio Technology tímto prohlašuje, že tento N271/N275 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Bluetooth (pouze pro modely vybavené Bluetooth) Spirit ₄₉₇ LM Bluetooth QD ID B Spirit ₆₉₇ LM Bluetooth QD ID B WEEE Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE 2002/96/EC). Místo toho musí být vrácen v místě zakoupení nebo odevzdán ve veřejné sběrně recyklovatelného odpadu. 4

5 Obsah Důležité bezpečnostní informace... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Informace o souladu... 3 Bluetooth (pouze pro modely vybavené Bluetooth)... 4 WEEE... 4 Obsah... 5 Vítejte... 6 Důležité informace pro použití tohoto manuálu... 6 Právní omezení... 6 Montáž zařízení Mio do vozidla... 7 Aktivace příjmu dopravních informací (TMC)... 8 Seznámení se zařízením Mio... 9 Jak zapnout zařízení Mio?...11 Používání vypínače...11 Jak nabít baterii? Jak nabít baterii ve vozidle? Jak nabít baterii prostřednictvím počítače? Jak nabít baterii doma nebo v zaměstnání? Jak vložit paměťovou kartu? Jak připojit zařízení Mio k počítači? Další funkce Jak postupovat při volání hands-free? Jak vyhledat místo pomocí funkce MioMore Místní hledání? Jak přijímat aktuální dopravní informace? Jak přehrávat hudbu nebo video? Jak přehrávat z externího AV zařízení prostřednictvím zařízení Mio? Reference Co je GPS? Jak zařízení Mio přijímá signály GPS? Péče o zařízení Mio Odstraňování problémů

6 Vítejte Děkujeme Vám za zakoupení přístroje Mio. Doporučujeme Vám pečlivě prostudovat tuto příručku ještě před prvním použitím přístroje Mio. Uschovejte příručku na bezpečné a dostupné místo, abyste ji mohli v případě potřeby kdykoli použít. Důležité informace pro použití tohoto manuálu Je důležité plně porozumět terminologii a typografické konvenci použité v tomto manuálu. Formátování Následující popsané úpravy formátu textu zvýrazňují významné informace: Konvence Tučné písmo Kurziva Druh informace Součásti či položky zobrazené na displeji zahrnující tlačítka, hlavičky, názvy položek a volby přístroje Mio. Označuje název obrazovky přístroje. Ikony Použité ikony v uživatelské příručce: Ikona Popis Poznámka Tip Terminologie V tabulce jsou uvedeny často používané termíny, které jsou v příručce použity pro popis akcí uživatele. Termín Stisknout Kliknout Vybrat Popis Krátké stisknutí tlačítka. Stiskněte- ťukněte na tlačítko zobrazené na dotykovém displeji. Klikněte na položku seznamu, případně klikněte na příkaz z nabídky listování, výběr a potvrzení. Právní omezení Všechny modely výrobce nejsou dostupné na všech trzích a regionech. Vzhled, barva a standardní dodávané příslušenství závisí na konkrétním modelu přístroje a nemusí plně odpovídat obrázkům a fotografiím uvedeným v tomto dokumentu. Společnost Mio se řídí zásadou trvalého vývoje. Společnost Mio si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení všech výrobků popisovaných v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Společnost Mio nezaručuje, že je tento dokument bez chyb. Kopie obrazovek a ostatní zobrazení v této příručce se mohou lišit od konkrétních obrazovek a zobrazení vytvořených konkrétním výrobkem. Všechny takové rozdíly jsou drobné a konkrétní výrobek bude poskytovat popisovanou funkci tak, jak je uvedeno v této uživatelské příručce, ve všech materiálních ohledech. 6

7 Montáž zařízení Mio do vozidla POZOR: Nikdy nemontujte zařízení Mio tak, aby blokovalo zorné pole řidiče. Pokud je čelní sklo zabarveno reflexní vrstvou, může být atermické a omezovat příjem signálu GPS. V takovém případě namontujte zařízení Mio na místo s čistou plochou obvykle přímo pod zpětné zrcátko. Aby bylo zařízení Mio chráněno před náhlým proudovým přepětím, připojte autonabíječku až po nastartování motoru vozidla. Řady Spirit ₄₉₀ LM Řady Spirit ₆₉₀ LM 7

8 Aktivace příjmu dopravních informací (TMC) Dopravní informace nejsou k dispozici u všech modelů a jsou k dispozici pouze ve vybraných zemích. V závislosti na modelu zařízení Mio lze přijímat aktuální dopravní informace jedním ze dvou způsobů: Pokud je zařízení Mio vybaveno integrovaným přijímačem TMC, můžete přijímat aktuální dopravní informace* prostřednictvím nabíječky do auta, která slouží jako anténa. Pokud zařízení Mio není vybaveno integrovaným přijímačem TMC, je třeba nainstalovat sadu příslušenství TMC (kterou lze zakoupit samostatně podrobnosti viz Informace o používání dopravních informací v zařízení Mio viz Uživatelská příručka k softwaru. * Může být vyžadován odběr služby. Další podrobnosti viz 8

9 Seznámení se zařízením Mio Řady Spirit ₄₉₀ LM Vypínač Otvor držáku Reproduktor Konektor pro nabíječku do auta, kabel USB (k zakoupení samostatně), domácí nabíječka (k zakoupení samostatně) a sada příslušenství TMC (lze dokoupit samostatně) Otvor pro paměťovou kartu MicroSD Dotykový displej Mikrofon (pouze některé modely) 9

10 Řady Spirit ₆₉₀ LM Vypínač Otvor držáku Reproduktor Konektor pro nabíječku do auta, kabel USB (k zakoupení samostatně), domácí nabíječka (k zakoupení samostatně) a sada příslušenství TMC (lze dokoupit samostatně) Dotykový displej Otvor pro paměťovou kartu MicroSD Tlačítko pro zachycení Tlačítko hlavní nabídky Konektor pro kabel AV 10

11 Jak zapnout zařízení Mio? Používání vypínače Řady Spirit 490 LM Řady Spirit 690 LM Chcete-li zařízení Mio zapnout, přesuňte vypínač napájení do polohy ZAPNUTO (ON). Chcete-li zařízení Mio vypnout, přesuňte vypínač napájení do polohy VYPNUTO (OFF) a poté klepněte na Spánek (Sleep). Zařízení Mio přejde do úsporného režimu. Při příštím zapnutí se zařízení Mio vrátí na poslední používanou obrazovku. Chcete-li displej zamknout, přesuňte vypínač do polohy VYPNUTO (OFF) a potom klepněte na tlačítko Uzamknout (Lock). Chcete-li displej odemknout, přesuňte vypínač do polohy ZAPNUTO (ON). Chcete-li zařízení Mio resetovat, přesuňte vypínač napájení do polohy RESETOVAT (RESET). Když se zařízení Mio vypnulo, přesuňte vypínač napájení do polohy ZAPNUTO (ON). 11

12 Jak nabít baterii? Zařízení Mio je vybaveno vnitřní baterií, která při plném nabití poskytuje napájení po dobu 2 hodin. Plné nabití baterie může trvat až 4 hodiny. První nabíjení baterie by mělo trvat nejméně 12 hodin přes USB kabel při vypnutém přístroji. Během nabíjení neodpojujte přístroj od napájení. Při prvním použití zařízení Mio baterie nemusí být zcela nabitá. POZOR: Pro optimální výkon lithiové baterie: Nenabíjejte baterii při vysoké teplotě okolního prostředí (např. na přímém slunci). Baterii nabíjejte až když je téměř úplně vybita. Baterii nabíjejte až do plného nabití. Tím můžete prodloužit životnost baterie. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (déle než měsíc) nebo zjistíte, že se provozní doba baterie zkrátila, baterii úplně vybijte před jejím opětovným nabíjením. Doporučujeme úplné vybití a nabití baterie vždy po 1~2 měsících. Nedodržení pokynů k použití baterie způsobí poškození přístroje Mio a baterie, může vést i k poranění nebo škodě na majetku, na což se nevztahuje záruka. Jak nabít baterii ve vozidle? Chcete-li nabít zařízení Mio ve vozidle, připojte nabíječku do auta ke konektoru Mio a druhý konec do automobilové napájecí zásuvky. Jak nabít baterii prostřednictvím počítače? na spodní straně zařízení Pro dosažení optimálního výsledku nabíjení zajistěte, aby bylo zařízení Mio během připojení k počítači vypnuté. 1. Zapněte počítač. 2. Připojte velký konec kabelu USB přímo k portu USB počítače (nikoli k rozbočovači USB) a připojte malý konec ke konektoru na spodní straně zařízení Mio. Jak nabít baterii doma nebo v zaměstnání? K nabíjení baterie můžete použít volitelnou domácí nabíječku. Chcete-li nabít zařízení Mio prostřednictvím elektrické zásuvky, připojte kabel domácí nabíječky ke konektoru na spodní straně zařízení Mio a připojte síťovou nabíječku k elektrické zásuvce. Domácí nabíječka není součástí všech modelů a lze ji zakoupit samostatně (podrobnosti viz 12

13 Jak vložit paměťovou kartu? POZOR: Netlačte na střed paměťové karty. Uchopte kartu MicroSD za okraje a opatrně zasuňte do štěrbiny podle obrázků zařízení Mio výše. Chcete-li kartu vyjmout, opatrným zatlačením na horní okraj kartu uvolněte a potom vysuňte ze štěrbiny. Společnost Mio Technology neručí za funkčnost přístroje s paměťovými kartami všech výrobců. 13

14 Jak připojit zařízení Mio k počítači? 1. Zapněte počítač. 2. Připojte velký konec kabelu USB přímo k portu USB počítače (nikoli k rozbočovači USB) a připojte malý konec ke konektoru na spodní straně zařízení Mio. 3. Když je zařízení Mio zapnuto a připojeno k počítači, můžete v místním okně se zprávou vybrat požadovaný typ připojení: Pouze nabít: Bude možné nadále používat zařízení Mio s baterií v režimu nabíjení prostřednictvím počítače. Počítač: Zařízení Mio bude rozpoznáno jako externí velkokapacitní paměťové zařízení s názvem modelu. Zobrazí se obrazovka Připojení USB, která vám zabrání v používání zařízení Mio. 4. Vyberete-li možnost Počítač, můžete pomocí Průzkumníka souborů systému Windows kopírovat/přesunovat soubory z počítače do zařízení Mio. Před odpojením zařízení Mio od počítače doporučujeme bezpečně odebrat jednotku USB ze systému. To zabrání ztrátě dat v zařízení. Když je zařízení Mio zapnuté a připojené k počítači, je rozpoznáno jako externí velkokapacitní paměťové zařízení. NEODSTRAŇUJTE žádné soubory, které jsou předinstalované v zařízení Mio. Odstranění souborů může způsobit selhání zařízení Mio. 14

15 Další funkce Jak postupovat při volání hands-free? Volání hands-free není k dispozici u všech modelů. Máte-li k dispozici mobilní telefon vybavený bezdrátovou technologií Bluetooth, můžete používat zařízení Mio jako sadu hands-free do auta. Aby bylo možné tuto funkci používat, musíte nejdříve spárovat mobilní telefon se zařízením Mio. Před zahájením párování zkontrolujte, zda je zapnutá bezdrátová funkce Bluetooth mobilního telefonu. Některé telefony s bezdrátovou technologií Bluetooth nejsou se zařízením Mio kompatibilní. Seznam kompatibilních telefonů viz Pokyny pro párování, vytáčení a přijímání hovorů viz Uživatelská příručka k softwaru. Jak vyhledat místo pomocí funkce MioMore Místní hledání? Funkce MioMore Místní hledání není k dispozici u všech modelů a je k dispozici pouze ve vybraných zemích. Funkce MioMore Místní hledání umožňuje vyhledávat online místa v blízkosti konkrétního umístění. Aby bylo možné používat funkci MioMore Místní hledání, musíte spárovat zařízení Mio s mobilním telefonem. Není-li zařízení Mio spárováno s mobilním telefonem, zobrazí se obrazovka Bluetooth. Některé telefony s bezdrátovou technologií Bluetooth nejsou se zařízením Mio kompatibilní. Seznam kompatibilních telefonů viz Informace o funkci MioMore Místní hledání a o používání bezdrátové technologie Bluetooth viz Uživatelská příručka k softwaru. Jak přijímat aktuální dopravní informace? Dopravní informace nejsou k dispozici u všech modelů a jsou k dispozici pouze ve vybraných zemích. Služba TMC (Traffic Message Channel) umožňuje přijímat v zařízení Mio aktuální dopravní informace. V některých zemích bude pravděpodobně třeba se k odběru služby TMC přihlásit. Podrobnosti viz V závislosti na modelu zařízení Mio bude pravděpodobně zapotřebí sada příslušenství TMC (lze zakoupit samostatně). Další informace o funkci Traffic (Doprava) viz Uživatelská příručka k softwaru. Jak přehrávat hudbu nebo video? Funkce přehrávání médií není k dispozici u všech modelů a je k dispozici pouze ve vybraných zemích. Funkce Média umožňuje přehrávat hudební soubory nebo videosoubory stažené do zařízení Mio nebo z karty MicroSD. VAROVÁNÍ: Je ZAKÁZÁNO používat funkci přehrávače videa při řízení. Používání této funkce může způsobit dopravní nehodu. Dodržujte toto varování. Společnost Mio nenese v tomto ohledu ŽÁDNOU odpovědnost. Další informace o přehrávání hudby a videa viz Uživatelská příručka k softwaru. 15

16 Jak přehrávat z externího AV zařízení prostřednictvím zařízení Mio? VAROVÁNÍ: Je ZAKÁZÁNO používat zařízení Mio k přehrávání videa při řízení vozidla. Používání této funkce může způsobit dopravní nehodu. Dodržujte toto varování. Společnost Mio nenese v tomto ohledu ŽÁDNOU odpovědnost. AV konektor není k dispozici u všech modelů. Zařízení Mio může přijímat AV vstup z externího zařízení, například z přehrávače DVD. To znamená, že zařízení Mio lze používat jako sekundární zobrazovací zařízení. Připojte video (žlutý) a audio (červený a bílý) signálový konektor dodávaného AV kabelu do AV výstupů vnějšího zdroje video zařízení. Druhý konec AV kabelu připojte do výstupního konektoru AV ve vašem přístroji Mio. Další informace o přehrávání z externího AV zařízení prostřednictvím zařízení Mio viz Uživatelská příručka k softwaru. 16

17 Reference Co je GPS? Systém GPS (Global Positioning System) je k dispozici kdykoli, zdarma a je přesný na 5 m (15 stop). Navigace GPS je umožněna sítí satelitů, které obíhají Zemi přibližně ve výšce km ( mil). Každý satelit vysílá rozsah signálů, které jsou zpracovávány přijímači GPS, například zařízením Mio, pro stanovení přesné polohy. Ačkoli přijímač GPS dokáže kdykoli rozpoznat signály až z 12 satelitů, ke stanovení polohy nebo zaměření GPS (zeměpisná délka a šířka) postačují navigačním systémům do auta pouze čtyři signály. Jak zařízení Mio přijímá signály GPS? Zařízení Mio přijímá signály GPS prostřednictvím vnitřní antény GPS. Aby byla zajištěna optimální síla signálu GPS, musí se zařízení Mio nacházet venku nebo venku v automobilu a musí mít neomezený výhled na oblohu. Na příjem signálu GPS obvykle nemá vliv počasí, nicméně silný déšť nebo sněžení mohou příjem negativně ovlivnit. Péče o zařízení Mio Řádná péče o zařízení Mio je předpokladem jeho bezchybné činnosti a snižuje riziko jeho poškození. Udržujte zařízení Mio mimo prostředí s nadměrnou vlhkostí a vysokými teplotami. Chraňte zařízení Mio před dlouhodobým vystavením přímému slunci nebo silnému ultrafialovému záření. Nepokládejte ani nepouštějte na zařízení Mio žádné předměty. Chraňte zařízení Mio před pádem a nevystavujte ho velkým otřesům. Chraňte zařízení Mio před náhlými a prudkými změnami teplot. Uvnitř zařízení by mohlo dojít ke kondenzaci vlhkosti, která by ho mohla poškodit. Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním nechejte zařízení Mio úplně vyschnout. Povrch displeje je náchylný na poškrábání. Nedotýkejte se jej ostrými předměty. Na ochranu displeje před menšími škrábanci je možné použít některou z ochranných fólii speciálně určených pro přenosná zařízení s LCD panely. Nikdy nečistěte zařízení Mio, pokud je zapnuté. K čištění obrazovky a zevnějšku zařízení Mio používejte měkký hadřík, který nepouští vlákna. K čištění obrazovky nepoužívejte papírové utěrky. 17

18 Zařízení Mio se nikdy nepokoušejte rozebírat, opravovat nebo je jakýmkoliv způsobem upravovat. V opačném případě může dojít k jeho poškození nebo dokonce ke zranění osob či škodám na majetku, a ke zneplatnění záruky. Neskladujte ani nepřenášejte zařízení Mio ani jeho součásti či příslušenství v prostorách, v nichž se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušniny. Odstraňování problémů Pokud se setkáte s problémem, který nedokážete vyřešit, obraťte se s žádostí o pomoc na autorizované servisní středisko. Problémy Zařízení nelze zapnout při provozu na baterie. Obrazovka má pomalou odezvu. Obrazovka zamrzává. Obrazovka je těžko čitelná. Nelze navázat spojení s počítačem. Řešení Baterie nemá dostatek energie pro provoz zařízení Mio. Nabijte baterii pomocí nabíječky do auta, domácí nabíječky (nutno zakoupit samostatně) nebo kabelu USB a potom akci opakujte. Baterie nemá dostatek energie pro provoz zařízení Mio. Jestliže problém přetrvává, proveďte reset zařízení Mio. Proveďte reset zařízení Mio. Zvyšte jas obrazovky. Před pokusem o navázání spojení nejprve zkontrolujte, zda jsou zařízení Mio i počítač zapnuté. Zkontrolujte, zda je kabel řádně zastrčen do USB portu v počítači a v zařízení Mio. USB kabel připojte k počítači přímo nikoli prostřednictvím USB rozbočovače. Před připojením USB kabelu proveďte reset zařízení Mio. Před restartem počítače vždy nejdříve zařízení Mio odpojte. 18

19 Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Uživatelská příručka k softwaru

20 Obsah Vítejte... 5 Důležité informace pro použití tohoto manuálu... 5 Právní omezení... 5 Jak začít?... 6 Jak poprvé spustit zařízení Mio?... 6 Jak používat dotykovou obrazovku?...8 Navigace na obrazovce... 8 Hlavní nabídka... 9 Jak procházet okna nabídky? Jak používat obrazovku Klávesnice? Jak se dostat z bodu A do bodu B? Jak používat průvodce NAJÍT? Jak mám naplánovat moji první cestu? Jak zobrazit náhled cíle na mapě? Jak zobrazit náhled trasy? Režim nákladního vozidla /Nákladní vozidlo Režim Chodec Jak zobrazit trasu? Jak vybrat typ trasy? Mapa při jízdě Jak změnit konfiguraci trasy? Jak zobrazit statistiku trasy? Jak upravit hlasitost? Jak přiblížit/oddálit mapu? Jak zobrazit stav dopravních informací na trase?...20 Rozšířené funkce trasování...20 Jak vytvořit trasu s více zastávkami?...22 Jak upravit body na cestě?...23 Jak přeskočit zastávku během cesty s více zastávkami?...23 Jak zachytit místo nebo cestu?...24 Jak zachytit souřadnice GPS místa?...24 Jak zachytit trasu?...24 Jak navigovat na zachycené místo?...25 Jak navigovat na uložené umístění automobilu?...25 Jak zobrazit zachycenou cestu?...25 Místa...26 Jak uložit místo jako Moje místo nebo Domov?...26 Jak navigovat na uložené místo?...26 Jak navigovat domů? Jak navigovat na poslední místo? Jak odstranit uložené místo v Moje místa?

21 Jak navigovat na NavPix?...28 Jak vyhledat bod zájmu (POI)?...30 Jak najít nejbližší bod zájmu (POI) pomocí BLÍZKO MNE?...30 Jak najít MZ (POI) pomocí PROZKOUMAT? Jak najít MZ (POI) podle typu?...33 Jak vyhledat MZ (POI) podle klíčového slova?...34 Jak přijímat aktuální dopravní informace prostřednictvím TMC?...36 Jak zařízení Mio přijímá signály dopravních informací?...36 Jak se dozvím, že došlo k dopravní události?...36 Obrazovka Přehled dopravy...36 Jak zobrazit seznam všech událostí na trase?...37 Jak zobrazit podrobnosti o dopravě?...38 Zprávy o dopravě...38 Dopravní předvolby...39 Co je Cestovní průvodce? Jak používat průvodce WCities? Jak používat průvodce Michelin?...42 Jak přehrávat média?...43 Přenášení mediálních souborů...43 Přehrávání zvukových souborů...43 Přehrávání videosouborů Jak přehrát video na zařízení Mio přes vstup AV?...46 Jak postupovat při hands-free volání?...47 Jak spárovat zařízení Mio s mobilním telefonem prostřednictvím Bluetooth?...47 Jak uskutečnit volání? Jak zobrazit historii volání?...50 Co je MioMore? Jak vyhledat POI pomocí služby Google Local Search? Jak vyhledat MZ (POI) pomocí funkce Místní vyhledávání?...52 Jak přijímat informace o počasí pomocí aplikace MioMore?...52 Jak vyhledat silniční asistenční službu?...53 Jak ovládat zařízení Mio pomocí funkce Hlasový příkaz?...55 Co lze přizpůsobit?...56 Zvuk...56 Obrazovka...56 Bezpečnost Možnosti trasy...58 Zobrazení mapy...59 Mapy...59 Jazyk...60 Přijímat hovory hlasem...60 Jednotky Časová zóna Bluetooth

22 Měřič cesty...62 Zařízení...62 Demo...63 Nápověda...64 Kategorie bodů zájmu...65 Značkové body zájmu...66 Doprava a další události...66 Co je MioMore Desktop?...68 Mohu používat aplikaci MioMore Desktop na svém počítači?...68 Jak nainstalovat MioMore Desktop do počítače?...68 Nabídka MioMore Desktop...69 Předplatné...70 Moje Mapy HLASOVÝ PŘÍKAZ Vlastní body zájmu...76 Fotoalbum...78 Předvolby aplikace Fotoalbum Hledání obrázků Galerie aplikací...83 Odemknout funkce Změnit...85 Moje Místa...85 Plánovač cesty...87 Moje Mio...89 Spojit...92 Dodatky...94 Další informace...94 Autorská práva

23 Vítejte Děkujeme Vám za zakoupení přístroje Mio. Doporučujeme Vám pečlivě prostudovat tuto příručku ještě před prvním použitím přístroje Mio. Uschovejte příručku na bezpečné a dostupné místo, abyste ji mohli v případě potřeby kdykoli použít. Důležité informace pro použití tohoto manuálu Je důležité plně porozumět terminologii a typografické konvenci použité v tomto manuálu. Formátování Následující popsané úpravy formátu textu zvýrazňují významné informace: Konvence Tučné písmo Kurziva Druh informace Součásti či položky zobrazené na displeji zahrnující tlačítka, hlavičky, názvy položek a volby přístroje Mio. Označuje název obrazovky přístroje. Ikony Použité ikony v uživatelské příručce: Ikona Popis Poznámka Tip Právní omezení Společnost Mio se řídí zásadou trvalého vývoje. Společnost Mio si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení všech výrobků popisovaných v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. Společnost Mio nezaručuje, že je tento dokument bez chyb. Kopie obrazovek a ostatní zobrazení v této příručce se mohou lišit od konkrétních obrazovek a zobrazení vytvořených konkrétním výrobkem. Všechny takové rozdíly jsou drobné a konkrétní výrobek bude poskytovat popisovanou funkci tak, jak je uvedeno v této uživatelské příručce, ve všech materiálních ohledech. 5

24 Jak začít? Při prvním použití zařízení Mio může navázání připojení GPS trvat několik minut. Jak poprvé spustit zařízení Mio? Před prvním spuštěním proveďte následující kroky: 1. Přečtete si Důležité bezpečnostní informace 2. Umístěte zařízení Mio ve vozidle Postupujte podle pokynů v Uživatelské příručce k hardwaru. POZOR: Zařízení Mio nesmí bránit řidiči ve výhledu ani kolidovat s airbagy a bezpečnostními prvky vozidla. 3. Zapněte zařízení Mio Zařízení Mio se zapne a zobrazí se obrazovka Jazyk. 4. Vyberte zvolený jazyk Na obrazovce Zvolte jazyk klepněte na požadovaný jazyk. Požadovaný jazyk můžete změnit během používání zařízení Mio. 5. Přečtěte si varovnou zprávu Po výběru požadovaného jazyka se zobrazí obrazovka Bezpečnostní předpisy. Přečtěte si zprávu Bezpečnostní předpisy. Klepnutím na Potvrdit potvrďte, že jste si zprávu přečetli a porozuměli. 6. Zobrazení výukového programu Chcete-li procházet obrazovky Výukový program dopředu, klepněte na Další. Chcete-li zobrazit předchozí obrazovku, klepněte na. Chcete-li přeskočit obrazovky Výukový program, klepněte na Vynechat. Chcete-li zabránit zobrazování obrazovky Výukový program při každém spuštění, klepnutím zrušte zaškrtnutí možnosti Výukový program zobrazit při inicializaci. Chcete-li spustit výukový program znovu, vyberte volbu v Hlavní nabídce Pomoc Zobrazit kurz. 7. Přizpůsobení zařízení Podle zobrazených pokynů vyberte upřednostňované jednotky vzdálenosti, formát data a formát času. 8. Odemknout vaše Mio V závislosti na modelu, který máte, bude možná nutné použít produktový klíč (který je vytištěný na krabici od zařízení) a kliknout na OK k odemčení zařízení. Toto bude nutné udělat pouze jednou při prvním použití Mio zařízení. Doporučujeme vám uschovat produktový klíč na bezpečném místě. 9. Konfigurace domácího místa - Domov Průvodce konfigurací domácího místa se zobrazí pouze při prvním spuštění zařízení Mio. Klepněte na OK a ihned nakonfigurujte vaše domácí místo pomocí průvodce zadáním adresy. 6

25 Chcete-li tohoto průvodce přeskočit, klepněte na Storno, a potom vyberte váš Domov později v části MOJE MÍSTA. Po dokončení výše uvedených kroků se zobrazí obrazovka Hlavní nabídka. Máte-li signál GPS, můžete začít plánovat cestu pomocí zařízení Mio. 7

26 Jak používat dotykovou obrazovku? Navigace na obrazovce Při ovládání zařízení Mio se dotýkejte obrazovky špičkou prstu. Můžete provádět následující operace: Klepnutí Stiskněte a uvolněte položku zobrazenou na dotykové obrazovce. Výběr Klepněte na položku v seznamu nebo klepněte na příkaz z nabídky. 8

27 Hlavní nabídka Hlavní nabídka je výchozím bodem pro vyhledání destinace. Hlavní nabídka rovněž umožňuje přizpůsobovat vaše zařízení Mio, prohlížet uložené lokality jako Moje místo/domov, vyhledávat okolní body zájmu (POI) atd. Položky Hlavní nabídka a pořadí položek se může měnit od uvedeného příkladu v závislosti na oblasti, nainstalovaných mapách nebo modelu zařízení Mio. Klepnutím na tlačítko zobrazíte další stránku Hlavní nabídky. Slouží k vyhledávání míst, oblastí a ulic pro snadnější plánování trasy. Slouží k přístupu k uloženým lokalitám. Slouží k vyhledávání okolních bodů zájmu. Slouží k prozkoumání oblasti okolo vaší aktuální polohy nebo destinace. Slouží k přidání nebo zahájení plánování trasy s více body trasy. Slouží k zobrazení plánované trasy v simulovaném režimu. Slouží k ovládání zařízení Mio hlasem, což umožňuje snadné vyhledávání adresy/místa/bodů zájmu. Slouží k vyhledání aktuálních informací o bodech zájmu prostřednictvím služby Google Local Search. Slouží k přehrávání zvukových souborů nebo videosouborů nainstalovaných v zařízení Mio nebo na paměťové kartě. Slouží k nastavení nebo navigování na adresu vašeho domova. Slouží k vyhledávání informací a MZ ve městě, které navštěvujete pomocí Via Michelin příručky. Slouží k zobrazení obrazovky mapy. Slouží ke konfigurování zařízení Mio pro rozšíření vašeho požitku z navigace. Umožňuje používat zařízení Mio jako sadu hands-free do auta. Slouží k přijímání aktuálních dopravních informací na trase a k nastavení dopravních preferencí. (může vyžadovat volitelnou sadu TMC nebo předplacený odběr služby, k dispozici samostatně) Slouží k záznamu souřadnic GPS místa, místa s hlasovou nahrávkou nebo trasy. Slouží k přivolání pomoci telefonem v případě závady na silnici. Slouží k vyhledávání informací a MZ ve městě, které navštěvujete pomocí Cestovní příručky. Slouží k vyhledávání informací v reálném čase, například aktuálních informací o bodech zájmu a nejnovějších informací o počasí. Přehrávání videa z vnějšího zdroje signálu na vašem zařízení Mio přes vstupní konektor AV. Vyberte váš režim navigace: Automobil, Karavan (pro vybrané modely), Nákladní vozidlo (pro vybrané modely) nebo Chodec. 9

28 Jak procházet okna nabídky? Jak se vrátit zpět na Hlavní nabídka? V závislosti na modelu zařízení Mio se můžete kdykoli vrátit na obrazovku Hlavní nabídka některým z následujících způsobů: klepnutím na v záhlaví obrazovky nabídky, které umožňuje snadno procházet obrazovky nabídky. Na některých obrazovkách nabídky (například na obrazovce Klávesnice) není tlačítko HLAVNÍ NABÍDKA ( záhlaví obrazovky. V tomto případě musíte opakovaně klepnout na tlačítko ZPĚT ( ). )zobrazeno v stisknutím tlačítka na boku zařízení Mio. Jak používat tlačítko ZPĚT v záhlaví obrazovky? 1. Na obrazovce Hlavní nabídka klepněte na požadované tlačítko nabídky pro vstup na obrazovku nabídky. Například klepnutím na se zobrazí obrazovka NAJÍT. 2. Systém nabízí tlačítko ZPĚT ( ) v záhlaví obrazovky, které umožňuje snadno procházet obrazovky nabídky. Klepnutím na tlačítko ZPĚT se můžete vrátit na předchozí obrazovku. Jak používat karty v záhlaví obrazovky? Na některých obrazovkách nabídky (například na obrazovce Přehled map) systém nabízí v záhlaví tlačítka karet, která umožňují vstoupit na doplňkovou stránku na obrazovce nabídky. Klepnutím na požadovanou kartu změňte zobrazení. Vybraná karta bude označena tmavší barvou. Jak používat obrazovku Klávesnice? Obrazovka Klávesnice se zobrazí, když je třeba zadat text, například při vyhledávání názvu ulice. Výsledky vyhledávání budou zobrazeny podle shod; nejbližší shody budou zobrazeny na obrazovce. Bude zobrazeno maximálně 99 výsledků. Obrazovka Klávesnice se může zobrazovat v různém rozložení podle informací, které potřebujete zadat, včetně abecedy, číslic, zvláštních znaků a jejich kombinací. 10

29 Jak zadávat znaky/číslice? Klepnutím vyberte znak. Chcete-li odstranit znak, klepněte na. Klepnutím a podržením odstraníte celý text. Chcete-li zadávat číslice, klepněte na. Jak lze nastavit předvolbu klávesnice? Na obrazovce Klávesnice klepněte na klávesnice ze seznamu.. Zobrazí se obrazovka předvolby Klávesnice. Vyberte zvolený typ 11

30 Jak se dostat z bodu A do bodu B? VAROVÁNÍ: Pro zajištění bezpečnosti zadejte informace o cíli před zahájením cesty. Nezadávejte cíl během řízení. Jak používat průvodce NAJÍT? Toto zařízení Mio je vybaveno mapami, které poskytují přesnou navigaci na úrovni ulic, včetně bodů zájmu, jako například ubytování, parkoviště, čerpací stanice, vlaková nádraží a letiště. Průvodce NAJÍT umožňuje snadno vyhledat lokalitu. 1. Klepnutím na v Hlavní nabídce se zobrazí obrazovka NAJÍT. 2. Proveďte následující kroky: vyhledat adresu klepněte na Adresa. vyhledat všechny informace v zařízení - město, klepněte na Dle klíčového slova. ulice, pojmenovaná místa, pamětihodnosti, důležitá místa nebo zábavní místa vyhledat město/oblast vyhledat lokalitu podle PSČ vyhledat body zájmu vyhledat lokalitu pomocí souřadnice GPS vyhledat křižovatku přejít na nedávno navštívenou lokalitu klepněte na Město a oblast. klepněte na PSČ. klepněte na Místa zájmu. klepněte na Souřadnice. klepněte na Křižovatka. klepněte na Poslední místa. Další pokyny pro hledání bodů zájmu (POI) viz. část Jak vyhledat Místa zájmu (POI)?. 12

31 Jak mám naplánovat moji první cestu? Naplánování první cesty pomocí zařízení Mio je snadné. Existuje několik způsobů výběru destinace. Podle následujících pokynů navigujte a adresu, kterou znáte, pomocí průvodce adresou NAJÍT. Při prvním použití průvodce NAJÍT se před obrazovkou NAJÍT zobrazí obrazovka Vybrat zemi. Vyberte vaši zemi a potom můžete začít vyhledávat lokalitu. Podle potřeby můžete změnit zemi pro vyhledání lokality. Chcete-li vybrat jinou zemi, před hledáním města klepněte na tlačítko Národní vlajka (např. ) v záhlaví obrazovky Klávesnice. Proveďte následující kroky: vypočítat trasu a spustit navigaci uložit místo jako oblíbené uložte místo jako Domov klepněte na klepněte na klepněte na.. Zobrazí se obrazovka Mapa.. Lokalita bude ihned uložena do Moje místa. prozkoumat mapu Zobrazí se obrazovka Upravit. Klepněte na. klepnout na 13

32 Jak zobrazit náhled cíle na mapě? Po vyhledání adresy (nebo bodu zájmu/poi) můžete zobrazit náhled cíle na mapě a prozkoumat oblast v okolí. V závislosti na modelu zařízení Mio lze zobrazit mapu náhledu cíle některou z následujících operací: klepněte na tlačítko Prozkoumat v obrazovce Cíl cesty. Na mapě náhledu cíle lze provádět následující operace: Klepnutím na / přiblížíte/oddálíte mapu. Můžete zobrazit informace o cíli, který je zobrazen na obrazovce Mapa. Klepnutím na ulici/oblast/bod zájmu (POI) zobrazíte související informace o lokalitě v blízkosti cíle. Klepnutím na tlačítko (je-li k dispozici) zavoláte na bod zájmu (POI). Tato funkce není k dispozici u všech modelů. Klepnutím na mapu vyberte další cíl. Informace o vybrané ulici/oblasti/bodu zájmu (POI) v blízkosti cíle budou zobrazeny se značkou zaškrtnutí. Klepnutím na značku zaškrtnutí se zobrazí obrazovka Cíl cesty vybrané lokality. Jak zobrazit náhled trasy? Simulace trasy není u některých modelů k dispozici. V závislosti na modelu zařízení lze naplánovat trasu v simulačním režimu, který umožňuje: zobrazit náhled trasy. naplánovat a zobrazit trasu bez zaměření GPS, například když se nacházíte v budově. V následující části jsou uvedeny pokyny pro zobrazení náhledu trasy. 1. V Hlavní nabídce klepněte na. 2. Vyberte počáteční bod na obrazovce Počátek cesty. Máte-li k dispozici signál GPS, stačí vybrat tlačítko Zde ( ), aby již nebylo nutné vybrat počáteční bod. V opačném případě nastavte počáteční bod pomocí průvodce hledáním adresy NAJÍT, nabídky Prozkoumat mapu, Moje místa/poslední místa nebo Domov, chcete-li zahájit simulovanou trasu jinde. 14

33 3. Vyberte cílový bod na obrazovce Cíl cesty. 4. Po dokončení klepněte na. 5. Na obrazovce Mapa se zobrazí vypočtená trasa v režimu simulace trasy. Vyberte typ trasy a klepněte na ; simulace trasy bude automaticky spuštěna. Simulovaná trasa bude zobrazena oranžovou barvou. Režim nákladního vozidla /Nákladní vozidlo Režim nákladního vozidla nebo Nákladní vozidlo není k dispozici u všech modelů a je k dispozici pouze ve vybraných zemích. Tato funkce je určena speciálně pro velká vozidla. Po zadání podrobných informací o vozidle nebo přívěsu umožňuje režim Karavan nebo Nákladní vozidlo vypočítávat bezpečnější a úspornější trasy, vyhýbat se tunelům i mostům s omezením délky/šířky/výšky/hmotnosti a také ostrým zatáčkám a úzkým místním komunikacím. VAROVÁNÍ: Nespoléhejte se pouze na tento produkt a jeho funkce. I při používání tohoto produktu je řidič plně odpovědný za své chování. Tato odpovědnost zahrnuje dodržování všech dopravních pravidel a předpisů, aby se zabránilo nehodám, zranění nebo škodám na majetku. Jak lze naplánovat trasu pomocí režimu Karavan/Nákladní vozidlo? 1. V hlavní nabídce klepněte na tlačítko Režim. 2. V závislosti na typu velkého vozidla klepněte na Karavan nebo Nákladní vozidlo. 3. Proveďte následující kroky: nastavit podrobné údaje pro nákladní vozidlo, zadejte následující údaje o nákladním vozidle: celková hmotnost karavanu/nákladního vozidla největší zatížení nápravy celková délka karavanu/nákladního vozidla maximální šířka karavanu/nákladního vozidla maximální výška karavanu/nákladního vozidla Aby bylo možné naplánovat trasu pomocí Režimu nákladního vozidla, musíte nejdříve zadat podrobné údaje o nákladním vozidle. nastavit způsob přijímání upozornění na omezení rychlosti, klepnutím na volbu Zobrazení maximální povolené rychlosti / Výstrahy k maximální povolené rychlosti zapněte nebo vypněte tuto funkci. omezit plánování trasy při převážení nebezpečných materiálů na nákladním vozidle, klepnutím na Nebezpečný náklad (Has Hazmat) zapněte nebo vypněte. V režimu Karavan/Nákladní vozidlo bude vaše trasa označena ikonou. 15

34 Jak aktivovat Režim nákladního vozidla po bezplatném vyzkoušení? Vaše zařízení Mio je dodáváno s předem aktivovanou službou Režimu nákladního vozidla pro jednoměsíční bezplatné vyzkoušení. Po vypršení zkušební doby budete vyzváni, abyste službu zakoupili a znovu aktivovali (pomocí elektronického online obchodu společnosti Mio). Po zakoupení odběru služby vám bude em zaslán produktový klíč. Tento klíč budete potřebovat k opětovné aktivaci Režimu nákladního vozidla. 1. Připojte zařízení Mio k počítači. 2. Spusťte aplikaci MioMore Desktop a v části Nabídka MioMore Desktop klepněte na Odemknout funkce. 3. Zadejte produktový klíč. 4. Podle zobrazených pokynů aktivujte odběr služby. Režim Chodec Režim Chodec umožňuje navigovat na cíl po silnicích a cestách, které jsou vhodné pro chodce, včetně komunikací, po kterých je zakázáno jezdit (například pěší zóny). V režimu Chodec nebudete navigováni po silnicích pro motorová vozidla a jejich nájezdech/sjezdech (přípojkách). Pokud je váš cíl vzdálen více než 10 kilometrů (6,3 mil), zobrazí se výstražná zpráva, že cíl je pro chůzi daleko. Jak lze nastavit režim navigace na Chodec? 1. V hlavní nabídce klepněte na tlačítko Režim. 2. Klepněte na Chodec. V režimu Chodec bude vaše trasa označena ikonou. 16

35 Jak zobrazit trasu? Jak vybrat typ trasy? V závislosti na modelu zařízení Mio se klepnutím na na obrazovce Cíl cesty zobrazí obrazovka Vybrat typ trasy. Budou vypočteny všechny čtyři typy tras (Nejrychlejší, Ekonomická, Nejsnadnější a Nejkratší). Vyberte upřednostňovanou trasu a klepnutím na spusťte navigaci. Další informace o nastavení vybraného typu trasy viz. část Možnosti trasy v Co lze přizpůsobit?. Mapa při jízdě Po výběru typu trasy a klepnutí na se zobrazí obrazovka Mapa. Do cíle budete navigováni hlasovými a vizuálními pokyny. Jízdní mapa se zobrazí automaticky v následujících případech: je vypočtena trasa. dojde k resetování zařízení a uživatel se nachází na trase. Nebo můžete přejít na obrazovku Mapa ručně klepnutím na v Hlavní nabídce. Položka Směr a vzdálenost dalšího odbočení Aktuální trasa Aktuální poloha Panel Adresa Informace o vzdálenosti a času Popis Směr a vzdálenost k dalšímu odbočení. Klepnutím na zopakujete hlasový pokyn. Vaše aktuální trasa je zvýrazněna. Vaše aktuální poloha je označena symbolem. Aktuální adresa je zobrazena v textovém poli v dolní části obrazovky Mapa. Klepnutím rozšiřte a vyberte následující volby: Vzdálenost do cíle 17

36 Položka Popis Čas do cíle km/h nebo m/h (rychlost) a směr kompasu Odhad. čas příjezdu do cíle Čas V závislosti na trase jízdy se mohou zobrazovat ikony, které poskytují různé informace na obrazovce Mapa. Upozorňujeme vás, že tyto ikony se během vašich cest nebudou zobrazovat vždy. Například: ikona Omezení rychlosti (např. ) na obrazovce Mapa. Ikona Omezení rychlosti ukazuje omezení rychlosti na aktuální silnici. Pokud je tato položka zobrazena šedě, vaše rychlost je pod omezením. Když vaše rychlost přesahuje omezení, budete upozorněni zvukovým a vizuálním varováním. Jak změnit konfiguraci trasy? Klepnutím kdekoli na obrazovce Mapa zobrazíte obrazovku Volby map, která umožňuje měnit konfiguraci trasy. Další informace o změně konfigurace trasy viz. následující části této příručky. Jak zobrazit statistiku trasy? 1. Na obrazovce Volby map klepněte na. 2. Klepnutím na karty v záhlaví zobrazíte dodatečné informace na různých obrazovkách. Zařízení Mio poskytuje následující informace: čas do cíle vzdálenost do cíle odhadovaný čas příjezdu 18

37 ujetá vzdálenost délka trvání trasy stationary time čas TTD/DTG/ETA pro cestu* Dopravní zdržení* * V závislosti na vypočtené trase se mohou na obrazovce zobrazovat další informace, například odhadovaný čas/vzdálenost k další zastávce, když cesta obsahuje více bodů, a informace o dopravním zdržení, pokud na vaší cestě dojde k dopravnímu problému. Jak upravit hlasitost? 1. Na obrazovce Volby map klepněte na. 2. Na obrazovce Mapa budou zobrazena tlačítka hlasitosti v průhledném režimu. 3. Proveďte následující kroky: zvýšit/snížit hlasitost klepněte na /. Indikátor hlasitosti ukazuje aktuální úroveň hlasitosti. ztlumit/zrušit ztlumení klepněte na. Ikona reproduktoru ukazuje stav: : vypnutý : zapnutý Tlačítka hlasitosti automaticky zmizí po 5 sekundách nečinnosti mapy. Jak přiblížit/oddálit mapu? 1. Na obrazovce Volby map klepněte na. 2. Na obrazovce Mapa budou zobrazena tlačítka přiblížení/oddálení v průhledném režimu. 19

38 3. Proveďte následující kroky: přiblížit mapu klepněte a podržte. oddálit mapu klepněte a podržte. Tlačítka přiblížení/oddálení automaticky zmizí po 5 sekundách nečinnosti mapy. Jak zobrazit stav dopravních informací na trase? Dopravní informace nejsou k dispozici u všech modelů a jsou k dispozici pouze ve vybraných zemích. Klepnutím na na hlavní nabídce se zobrazí obrazovka Doprava. Další pokyny viz část Jak přijímat aktuální dopravní informace prostřednictvím TMC?. Rozšířené funkce trasování Smart Routes Toto zařízení Mio je vybaveno funkcí Smart Routes, která inteligentně předvídá ucpané silnice v době dopravní špičky tak, aby bylo možné se jim vyhnout. Funkce Smart Routes k tomu využívá historická analyzovaná data od miliónů ostatních řidičů. Tím, že funkce Smart Routes pomáhá vyhnout se automaticky předvídané silné dopravě, lze na cestách ušetřit čas a peníze. Funkce Smart Routes není k dispozici u všech modelů a je k dispozici pouze ve vybraných zemích. LearnMe Pro Toto zařízení Mio obsahuje inteligentní technologii LearnMe Pro, která se učí a přizpůsobuje vašemu osobnímu stylu jízdy. Během doby se zařízení Mio naučí vámi upřednostňované typy silnic, rychlosti jízdy, odbočky a další. Zařízení Mio tyto informace ukládá a poskytuje individuálnější trasu a přesný čas příjezdu při příštím plánování cesty. Další informace o nastavení Smart Routes a LearnMe Pro viz část Možnosti trasy v Co lze přizpůsobit? Automatické přesměrování Back-On-Track Pokud nesprávně odbočíte, budete přesměrováni. V horní části obrazovky se zobrazí zpráva o tom, že vaše trasa je přepočítávána. Chcete-li přepočítávání trasy zrušit, klepněte na v obrazovce Volby map. Zobrazí se varování s výzvou k potvrzení zrušení. V případě potvrzení budou přepočítávání a vaše aktuální trasa zrušeny. Pomoc při parkování Budete upozorněni na informace o parkování při příjezdu do cíle (do 1 km od cíle). Jednoduše klepnutím na ikonu na obrazovce Mapa zobrazíte okolní parkoviště seřazená podle vzdálenosti. 20

39 21

40 Jak vytvořit trasu s více zastávkami? Plánovač cesty není k dispozici u všech modelů a je k dispozici pouze ve vybraných zemích. V závislosti na modelu zařízení Mio lze nastavit několik zastávek nebo bodů na cestě. Trasa bude vypočtena tak, aby procházela jednotlivými body v daném pořadí. 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Plánované cesty. 2. Klepněte na Vytvořit novou cestu. Zobrazí se obrazovka Upravit. 3. Klepněte na Přidat. Zobrazí se obrazovka Přidat jako zastávku. Spusťte nastavení bodu na cestě pomocí průvodce hledáním adresy NAJÍT, nabídky Prozkoumat mapu, Moje místa/poslední místa nebo Zde /Návrat na začátek. 4. Po dokončení hledání klepněte na. Bod na cestě bude přidán a zobrazí se obrazovka Upravit. 5. Proveďte jednu z následujících akcí: přidat další zastávku Zastávky přidané po zahájení cesty s více zastávkami nebudou zahrnuty do aktuální trasy. navigovat do vybraného cíle upravit cestu klepněte na Přidat.. Zobrazí se obrazovka Přidat jako zastávku. Vraťte se na krok 3. klepněte na. Na obrazovce Mapa se zobrazí vypočtená trasa. klepněte na Upravit a potom lze: optimalizovat cestu výběrem Optimalizovat. změnit název cesty výběrem Přejmenovat. odstranit naplánovanou cestu výběrem Odstranit. Funkce Optimalizovat nebere v úvahu všechny faktory. Může být změněno pořadí bodů na cestě, aby se zkrátila odhadovaná délka cesty. Potvrďte cestu na mapě a proveďte příslušné úpravy, zejména pokud se vaše cesta vrací zpět na počáteční místo. 22

41 Jak upravit body na cestě? 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Plánované cesty. 2. Klepněte na cestu, kterou chcete upravit. 3. Klepněte na některou zastávku na obrazovce Upravit. Zobrazí se obrazovka Náhled. 4. Proveďte jednu z následujících akcí: odstranit bod na cestě klepněte na Odstranit, a poté na OK. změnit pořadí bodu na cestě klepněte na nebo Jak přeskočit zastávku během cesty s více zastávkami? 1. Klepnutím kdekoli na obrazovce Mapa zobrazíte obrazovku Volby map. 2. Klepněte na, potom vyberte Ano. Další zastávka bude přeskočena a cesta bude přepočítána k následující zastávce. Můžete rovněž přidávat body na cestě během cesty výběrem v obrazovce Volby map. 23

42 Jak zachytit místo nebo cestu? Funkce zachycení není k dispozici u všech modelů. Zařízení Mio je vybaveno funkcí zachycení, která umožňuje zachycovat souřadnice GPS místa, zachycovat místo s hlasovým záznamem a zachycovat trasu a ukládat je tak, aby bylo možné později navigovat zpět. Jak zachytit souřadnice GPS místa? 1. V závislosti na modelu zařízení Mio lze provést některou z následujících operací: stiskněte na zařízení Mio. klepněte na v Hlavní nabídce. 2. Zobrazí se obrazovka Zachycení. 3. Klepněte na Uložit nebo počkejte 5 sekund. Uslyšíte zvuk závěrky, který signalizuje, že souřadnice GPS byly uloženy. Místo bude uloženo do Místa. Klepnutím na Uložit jako automobil bude aktuální umístění automobilu uloženo do části Moje místa. Jak zachytit trasu? Aby bylo možné zachycovat cesty, musíte nejdříve aktivovat Zachytit cestu v části Hlavní nabídka trasy. Další informace viz. část Co lze přizpůsobit?. 1. Na začátku cesty, kterou chcete zachytit, klepněte na Vymazat. Možnosti Veškerá cesta, kterou jste urazili (i) od půlnoci, (ii) od předchozího klepnutí na tlačítko Vymazat nebo (iii) od poslední zachycené cesty, bude odstraněna. 2. Vydejte se na cestu. Zařízení Mio bude zaznamenávat vaši cestu. 3. Na konci cesty proveďte jednu z následujících operací (v závislosti na modelu zařízení Mio): stiskněte na zařízení Mio. klepněte na v Hlavní nabídce. 4. Na obrazovce Zachytit klepněte na. Zobrazí se obrazovka Cesta. 24

43 5. Klepněte na Uložit a potom na Ano. Cesta bude uložena jako Moje místa. Jak navigovat na zachycené místo? 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Místa. 2. Klepněte na zachycenou destinaci, na kterou chcete cestovat ( ). Zobrazí se obrazovka Náhled. 3. Klepněte na. Zařízení Mio vypočítá trasu z vašeho aktuálního místa. Zobrazí se obrazovka Mapa. Jak navigovat na uložené umístění automobilu? 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Místa. 2. Klepněte na Najít moje auto. Zobrazí se obrazovka Najít moje auto. 3. Klepněte na.zařízení Mio vypočítá trasu (v režimu Chodec) z vašeho aktuálního umístění. Zobrazí se obrazovka Mapa. Jak zobrazit zachycenou cestu? 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Místa. 2. Klepněte na zachycenou cestu, kterou chcete zobrazit. 25

44 Místa Moje místa obsahuje všechny vaše uložené lokality. Jak uložit místo jako Moje místo nebo Domov? 1. Vyhledejte adresu, dokud se nezobrazí obrazovka Náhled. 2. Klepněte na. Zobrazí se obrazovka Uložit. Lokalita se uloží do Moje místa. 3. Chcete-li uložit lokalitu jako Domov, klepněte na. Zobrazí se obrazovka Upravit. Klepněte na. Lokalita se nastaví jako Domov. Jak navigovat na uložené místo? 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Místa. Klepnutím na tlačítko Seřadit dle v horní části posunovacích tlačítek změňte pořadí řazení položek: : řadit podle času : řadit podle názvu : řadit podle typu Klepněte na oblíbenou destinaci, na kterou chcete cestovat. Zobrazí se obrazovka Náhled. 2. Klepněte na. Zařízení Mio vypočítá trasu z vašeho aktuálního místa. Zobrazí se obrazovka Mapa. 26

45 Jak navigovat domů? Pokud jste dosud nenastavili žádnou domovskou adresu, při prvním pokusu o navigování domů budete vyzváni, abyste vyhledali adresu pomocí průvodce pro zadávání adres. 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Místa. 2. Klepněte na. Zobrazí se obrazovka Náhled. 3. Klepněte na. Zařízení Mio vypočítá trasu z vašeho aktuálního místa. Zobrazí se obrazovka Mapa. Po nastavení domova v zařízení Mio budete pouhým klepnutím na do vašeho bydliště. v Hlavní nabídce navedeni na toto místo, například Jak navigovat na poslední místo? Pro zjednodušení navigování na adresu zařízení Mio automaticky ukládá všechna vaše výchozí a cílová místa v seznamu posledních míst. 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Místa. 2. Klepněte na. Zobrazí se obrazovka Poslední místa. 3. Klepněte na některé poslední místo. Zobrazí se obrazovka Náhled. 4. Klepněte na. Zařízení Mio vypočítá trasu z vašeho aktuálního místa. Zobrazí se obrazovka Mapa. Jak odstranit uložené místo v Moje místa? 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Místa. 2. Vyberte místo, které chcete upravit. Zobrazí se obrazovka Náhled. 3. Klepněte na. Zobrazí se obrazovka Upravit. 4. Proveďte následující kroky: uložit místo jako Domov klepněte na. přejmenovat lokalitu klepněte na. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. Po upravení názvu klepněte na OK. odstranit lokalitu klepněte na. 27

46 Jak navigovat na NavPix? NavPix je fotografie nebo obrázek místa, který obsahuje souřadnice GPS, na které lze navigovat. Aby bylo možné navigovat na cíl NavPix, musí být při pořízení snímku k dispozici zaměření GPS nebo musí být přidány souřadnice GPS pomocí aplikace MioMore Desktop. Další informace o importování NavPix do zařízení Mio viz část Photo Album v Co je MioMore Desktop? 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Místa. 2. Klepněte na NavPix. 3. V seznamu vyberte požadovaná alba ( ). Alba obsahují všechny vaše snímky a zobrazují je jako miniatury. Položka Název alba Miniatura NavPix Prezentace Popis Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku. Titul alba. Ukazuje, že snímek je NavPix se souřadnicemi GPS. Miniatura snímku NavPix obsaženého v albu. Chcete-li vybrat NavPix, klepněte na miniaturu. Zobrazí všechny snímky v albu jako prezentaci na celý displej. 4. Klepněte na miniaturu NavPix. NavPix se zobrazí na celý displej. 28

47 Položka Popis Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku. Klepnutím spustíte/zastavíte prezentaci. Klepnutím zobrazíte obrazovku Podrobnosti Navpix. Klepnutím vypočítáte trasu, otevřete obrazovku Mapa a zahájíte navigaci. Jak upravit NavPix? 1. Na obrazovce Alba klepněte na miniaturu NavPix. NavPix se zobrazí na celý displej. 2. Klepněte na. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti NavPix. 3. Proveďte následující kroky: Chcete-li vypočítat trasu, otevřít obrazovku Mapa a zahájit navigaci upravit NavPix Proveďte klepněte na. Zobrazí se obrazovka Mapa. klepněte na. Chcete-li uložit lokalitu jako Domov, klepněte na. Chcete-li změnit název NavPix, klepněte na. Chcete-li odstranit NavPix, klepněte na. prozkoumat mapu klepnout na 29

48 Jak vyhledat bod zájmu (POI)? POI (Point Of Interest), bod zájmu nebo Místo zájmu (MZ) je místo, atrakce, památka nebo veřejné místo s názvem, které lze zobrazit jako ikonu na mapě. POI jsou rozdělena podle kategorie, například čerpací stanice, parky, pláže a muzea. Jak najít nejbližší bod zájmu (POI) pomocí BLÍZKO MNE? Služba BLÍZKO MNE umožňuje rychle vyhledávat běžné typy důležitých MZ (POI). Slouží k vyhledávání nejbližších restaurací, kaváren, zařízení rychlého občerstvení a dalších stravovacích zařízení. Slouží k vyhledávání nejbližších čerpacích stanic. Slouží k vyhledávání nejbližších parkovišť. Slouží k vyhledávání nejbližších hotelů a motelů. Slouží k vyhledávání nejbližších bank a bankomatů. Slouží k vyhledávání nejbližších tísňových služeb včetně nemocnic a policie. Přizpůsobení kategorie pro hledání. 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka BLÍZKO MNE. 2. Vyberte požadovanou kategorii bodů zájmu (POI) (například Jídlo). Seznam výsledků vyhledávání bude zobrazen na obrazovce Zvolit MZ. 3. Klepnutím na nebo procházejte seznam nahoru nebo dolů. Výběrem požadované položky se zobrazí obrazovka cíle. 4. Proveďte následující kroky: vypočítat trasu a spustit navigaci klepněte na. Zobrazí se obrazovka Mapa. 30

49 uložit místo jako oblíbené klepněte na. Lokalita bude ihned uložena do Moje místa. uložte místo jako Domov klepněte na. prozkoumat mapu Zobrazí se obrazovka Upravit. Klepněte na klepnout na Jak přizpůsobit kategorie pro hledání? 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka BLÍZKO MNE. 2. Klepněte na. 3. V místním okně se zprávou proveďte některou z následujících operací: přidat kategorie podle typu BZ, klepněte na Typ BZ. Vyberte požadovanou kategorii pro hledání. přidat kategorie podle klíčových klepněte na Klíčová slova. slov, Zadejte klíčové slovo kategorie pro hledání. 4. Chcete-li odstranit přidané kategorie, klepněte na. Vyberte kategorii, kterou chcete odebrat, a potom klepněte na Odstranit. Jak najít MZ (POI) pomocí PROZKOUMAT? Funkce PROZKOUMAT není k dispozici u všech modelů a je k dispozici pouze ve vybraných zemích. V závislosti na modelu zařízení Mio můžete vyhledávat MZ (POI) pomocí mapy PROZKOUMAT. Mapa Prozkoumat umožňuje prozkoumávat místní oblast a vyhledávat body zájmu (POI) nebo navigovat na adresu. Nemáte-li zaměření GPS, na mapě bude zobrazena vaše poslední známá poloha. 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Prozkoumat. 2. Na obrazovce Prozkoumat lze: Zobrazit informace o vybraném MZ (POI), který je zobrazen v horní části obrazovky. Klepnutím a přetáhnutím mapy můžete prozkoumat požadovanou místní oblast. Klepnutím na mapu zobrazíte skupinu POI, která zobrazuje POI v okolní oblasti. Klepnutím na ikonu POI zobrazíte další informace a můžete navigovat k POI. 31

50 Položka Oblast informací Aktuální poloha Seskupení POI Popis Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku. Zobrazuje informace o vybraném MZ (POI)/pozici. Vaše aktuální poloha je označena symbolem. Chcete-li zobrazit skupinu POI, klepněte na některou oblast na mapě Prozkoumat. Klepnutím na ikonu nebo název ulice ve skupině POI zobrazíte informace a volby. Klepnutím zobrazíte obrazovku Zobrazit MZ, která umožňuje nastavit preference MZ (POI). Přiblížit/oddálit Chcete-li zobrazení přiblížit nebo oddálit, klepněte a podržte tlačítko nebo. Přiblížením nebo oddálením se zvětší nebo zmenší oblast obsažená na ploše Prozkoumat. Jak najít POI pomocí skupiny POI? Klepnutím na vybrané POI (v červeném čtverečku) se zobrazí nabídka Prozkoumat s podrobnostmi o umístění POI. Proveďte následující kroky: vypočítat trasu a spustit navigaci klepněte na. uložit místo jako oblíbené klepněte na. Lokalita bude ihned uložena do Moje místa. zobrazit umístění MZ (POI) na mapě klepněte na. Zobrazí se obrazovka Náhled. Jak nastavit předvolby POI? 32

51 Body zájmu (POI) jsou rozděleny do skupin podle kategorií. Můžete zvolit zobrazení (nebo skrytí) ikon všech kategorií POI na obrazovkách map nebo zobrazení pouze ikon z vybraných kategorií. Například vás mohou zajímat pouze zábavní místa a chcete deaktivovat ostatní kategorie, například školy. 1. Na obrazovce Prozkoumat klepněte na. Zobrazí se obrazovka Zobrazit MZ. 2. Proveďte následující kroky: zobrazit všechny ikony POI (tzn. klepněte na Zobrazit vše. ikony ze všech kategorií) nezobrazit žádné ikony POI vybrat ikonu konkrétní kategorie POI pro zobrazení na obrazovce mapy vrátit se na mapu Prozkoumat klepněte na Skrýt vše. Skryté POI nebudou vyhledávány při používání režimu prozkoumávání/prozkoumávání seskupení. klepnutím na požadovanou kategorii MZ (POI) se tato kategorie zobrazí nebo skryje na obrazovce Mapa. Postup opakujte, dokud nebudou vybrány všechny požadované kategorie. klepněte na. Provedené předvolby budou automaticky uloženy. Jak najít MZ (POI) podle typu? 1. V Hlavní nabídce klepněte na. 2. Klepněte na. Zobrazí se obrazovka Najít MZ. 3. Proveďte následující kroky: vyhledat MZ (POI) v blízkosti aktuální polohy klepněte na V okolí. vyhledat MZ (POI) v určeném městě nebo oblasti klepněte na Ve městě a oblasti. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. po zadání názvu města/oblasti klepněte na OK. vyhledat MZ (POI) na trase klepněte na Cesta stejným směrem. vyhledat MZ (POI) v blízkosti cíle klepněte na Blízký cíl. 33

52 4. Zobrazí se obrazovka Zvolit typ MZ. Proveďte následující kroky: vyhledat MZ (POI) podle klíčového slova klepněte na. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. Po zadání klíčového slova klepněte na OK. vyhledat restaurace, kavárny, rychlá občerstvení a další stravovací zařízení vyhledat čerpací stanice vyhledat parkoviště klepněte na. klepněte na. klepněte na. zobrazit další typy MZ (POI) klepněte na. Zobrazí se obrazovka Seznam typů MZ. vyhledat hotely a motely Vyberte typ MZ (POI). klepněte na. vyhledat banky a bankomaty klepněte na. vyhledat pohotovostní služby klepněte na. 5. Zobrazí se obrazovka Seznam MZ. Klepněte na požadovanou položku v seznamu. 6. Proveďte následující kroky: vypočítat trasu a spustit navigaci klepněte na. uložit místo jako oblíbené klepněte na. Lokalita bude ihned uložena do Moje místa. zobrazit umístění MZ (POI) na mapě klepnout na Jak vyhledat MZ (POI) podle klíčového slova? Podle následujícího postupu navigujte k MZ (POI) nalezenému podle klíčového slova. 1. V Hlavní nabídce klepněte na. 2. Klepněte na. Zadejte klíčové slovo MZ (POI) nebo Adresu, kterou chcete vyhledat. Příklad 1: vyhledání MZ (POI) (Cafe) podle klíčového slova 34

53 Příklad 2: vyhledání adresy (Krolewska) podle klíčového slova 3. Proveďte následující kroky: vypočítat trasu a spustit navigaci klepněte na. uložit místo jako oblíbené klepněte na. Lokalita bude ihned uložena do Moje místa. zobrazit umístění MZ (POI) na mapě klepnout na 35

54 Jak přijímat aktuální dopravní informace prostřednictvím TMC? Dopravní informace nejsou k dispozici u všech modelů a jsou k dispozici pouze ve vybraných zemích. Zařízení Mio může přijímat aktuální dopravní informace pro všechny hlavní cesty a dálnice, což umožňuje eliminovat možná zpoždění na trase. Zprávy o událostech a dopravní ikony se zobrazují tak, jak nastanou. Pokud zpráva o události zakryje vaši aktuální polohu, zobrazení mapy se automaticky upraví tak, aby byla zobrazena zpráva i vaše poloha. Jak zařízení Mio přijímá signály dopravních informací? V závislosti na modelu může zařízení Mio přijímat aktuální dopravní informace prostřednictvím zabudovaného přijímače TMC nebo prostřednictvím sady dopravního příslušenství Mio. Sadu dopravního příslušenství je třeba zakoupit samostatně. Kanál TMC (Traffic Message Channel) vysílá informace o dopravě a počasí v reálném čase prostřednictvím systému FM RDS (Radio Data System). Rozhlasové stanice FM vysílají data TMC v několikaminutovém cyklu a na přijímače TMC mohou být vysílány stovky událostí. V některých zemích se může jednat o placenou službu. Jak se dozvím, že došlo k dopravní události? Při cestování do oblasti, ve které můžete přijímat dopravní informace, zařízení Mio dekóduje tyto události a zobrazí je na obrazovce. Dojde-li k události na vaší trase, na místě události se na obrazovkách map zobrazí ikona a ozve se zvukové varování. Pokud se událost týká konkrétní vzdálenosti, silnice bude zvýrazněna a postižená vzdálenost bude označena šipkami. V dolní části obrazovky se zobrazí zpráva s názvem silnice, s částí postižené silnice a s typem události, která nastala. Zpráva zůstane zobrazena na obrazovce po dobu 8 sekund a bude přidána do Všechny dopravní problémy. Když je tato zpráva potlačena, zobrazí se ikona TMC ( obrazovku Všechny dopravní problémy. ) na obrazovce Mapa. Klepnutím na tuto ikonu můžete zobrazit Obrazovka Přehled dopravy Když se zobrazí zpráva o dopravní události na obrazovce mapy jízdy, můžete otevřít obrazovku Doprava, na které je zobrazen obecný přehled dopravní situace na trase, včetně všech událostí v bezprostřední události. Klepnutím na na hlavní obrazovce se zobrazí obrazovka Doprava. V závislosti na modelu zařízení Mio nemusí být dopravní informace dostupné, mohou vyžadovat předplatné nebo mohou 36

55 vyžadovat sadu dopravního příslušenství (prodává se samostatně). Položka Ikona události Aktuální poloha Karty v záhlaví Popis Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku. Zobrazí ikonu, která označuje typ události. Vaše aktuální poloha je označena symbolem. Klepnutím můžete přepínat zobrazení mezi okny Doprava, Všechny dopravní problémy a Možnosti provozu. Přiblížit/oddálit Chcete-li zobrazení přiblížit nebo oddálit, klepněte a podržte tlačítko nebo. Jak zobrazit seznam všech událostí na trase? Zařízení Mio vytvoří seznam událostí, které jsou zobrazeny na obrazovce Všechny dopravní problémy v pořadí, v jakém jsou přijaty. Na obrazovce Doprava klepněte na. Položka Ikona události Popis události Seřadit dle Popis Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku. Zobrazí ikonu, která označuje typ události. Zobrazí mimo jiné následující podrobnosti události: Název silnice a směr, ve kterém k události došlo. Místo, na kterém událost začíná a končí. > ukazuje událost od místa nebo k místu. < > označuje události mezi místy. Typ události. Klepnutím změníte pořadí třídění položek: : třídit podle vzdálenosti : třídit podle názvu silnice 37

56 Jak zobrazit podrobnosti o dopravě? Na obrazovce Všechny dopravní problémy klepněte na událost, kterou chcete zobrazit. Zobrazí se obrazovka Detaily události. Položka Popis události Prozkoumat Zakázat Popis Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku. Zobrazí mimo jiné následující podrobnosti události: Název silnice a směr, ve kterém k události došlo. Místo, na kterém událost začíná a končí. > ukazuje událost od místa nebo k místu. < > označuje události mezi místy. Typ události. Klepnutím prozkoumejte mapu. Klepnutím vytvořte novou cestu, která se vyhne události. K dispozici pouze, když je k dispozici objížďka nebo návrat na trasu. Tlačítko Neobjíždět oblast se zobrazí, když byl vypočten návrat na trasu. Když jsou k dispozici informace o objížďce, jsou podrobnosti zobrazeny jako doporučená objížďka na obrazovce Detaily události. Jak lze zjistit, zda je doporučena objížďka? Dojde-li k dopravní události nebo ke znemožnění průjezdu na vaší cestě, často bude doporučena objížďka. Zpráva o událostí objížďky se zobrazí na stavovém panelu na obrazovkách map. Objížďky jsou doporučeny pouze pro události objížďky nebo znemožnění průjezdu na vypočtené cestě. Jak eliminovat událost na trase? 1. Na obrazovce Všechny dopravní problémy klepněte na událost. Zobrazí se obrazovka Detaily události. 2. Pokud byla vypočtena objížďka pro objetí události na trase, je k dispozici možnost Objet; klepnutím přijmete novou trasu a vyhnete se události. Zobrazí se obrazovka Mapa. Zprávy o dopravě Na obrazovce Detail události jsou zobrazeny informace o stavu objížďky. Zprávy Objížďka není k dispozici Pokud objížďka není k dispozici, zobrazí se některá z následujících zpráv: Zpráva Umístění problému nelze zjistit Popis Nelze určit konkrétní místo události. 38

57 Zpráva Neprůjezdné místo nelze zjistit Dopravní problém nemá vliv na Vaší trasu Neprůjezdné místo nemá vliv na Vaší trasu Objíždíte tento dopravní problém Přijali jste toto odklízení Popis Událost se nenachází na aktuální části vaší cesty nebo se nachází za aktuální částí. Událost se nenachází na aktuální části vaší cesty. Zpráva Pro návrat na trasu jste příliš vzdálení Pro přijetí tohoto neprůjezdného místa jste příliš vzdálení Objížďka nebyla nalezena. Průjezdná trasa nebyla nalezena Popis Událost je aktuálně příliš vzdálená, aby ovlivnila vaši cestu. Objížďku / návrat na trasu nebylo možné vypočítat. Zprávy Doporučená objížďka Pokud objížďka není doporučena, zobrazí se některá z následujících zpráv: Zpráva Hledání objížďky... Přepočítávání trasy... Délka objížďky... Změna trasy Popis Zařízení Mio vypočítává novou cestu. Během výpočtu bude zobrazeno % dokončeno. Ukončením této obrazovky před vypočítáním nové cesty bude operace ukončena. Byla vypočtena objížďka. Zobrazí se rozdíl mezi délkou vaší aktuální cesty a navrhovanou cestou. Dopravní předvolby Přizpůsobením dopravních předvoleb můžete zobrazit aktuální stav vašeho dopravního systému a měnit možnosti. Služba TMC 1. Na obrazovce Možnosti provozu klepněte na Služba Dopravní informace. Zobrazí se obrazovka Služba Dopravní informace. Na obrazovce služby TMC se zobrazuje frekvence rozhlasové stanice aktuálně používané pro příjem informací o dopravních problémech. Proužek ukazuje sílu přijímaného dopravního signálu; více zelených proužků ukazuje silnější signál. 2. Chcete-li změnit upřednostňovanou rozhlasovou stanici, vyberte upřednostňovanou rozhlasovou stanici v seznamu. Výběrem Automaticky můžete přijímat dopravní signál automaticky. 39

58 Automaticky přijmout doporučené objížďky Když je vybrána možnost Přijmout doporučené objížďky, trasa bude automaticky přeplánována v případě, když dopravní událost doporučí objížďku. Upozorňování na dopravní problémy 1. Na obrazovce Možnosti provozu klepněte na Oznámení o dopravě. Zobrazí se obrazovka Oznámení o dopravě. 2. Proveďte následující kroky: zobrazit všechny dopravní problémy v okolí vyberte Všechny okolní události. zobrazit dopravní události na trase vyberte Pouze události na mé trase. zobrazit dopravní události s informacemi o objížďce odmítnout dopravní signál vyberte Pouze pokud je objížďka doporučena. vyberte Vypnout oznámení. 40

59 Co je Cestovní průvodce? Funkce Cestovní průvodce není k dispozici u všech modelů a je dostupná pouze ve vybraných zemích. Cestovní průvodce je kolekce průvodců po městech, kteří obsahují podrobné mapy bodů zájmu (POI) v hlavních evropských městech. Průvodci po městech poskytují informace o ubytování, stravování, nočním životě, základní obchodní údaje, informace o nakupování, o důležitých turistických památkách a praktické informace, například banky, zdravotnická střediska, autobusové zastávky atd. Informace v cestovních průvodcích poskytují třetí strany. Společnost Mio neposkytuje žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku na přesnost dat obsažených v této databázi. Jak používat průvodce WCities? 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Cestovní průvodci. 2. Vyberte vaše město ze seznamu. 3. Vyberte kategorii POI ze seznamu. 4. Zadejte klíčové slovo pro vyhledání MZ/POI. Po dokončení klepněte na OK. 5. Vyberte POI ze seznamu. Zobrazí se obrazovka Detaily POI. 6. Proveďte následující kroky: vypočítat trasu a spustit navigaci klepněte na. Zobrazí se obrazovka Mapa. uložit místo jako oblíbené klepněte na. Lokalita bude ihned uložena do Moje místa. prozkoumat mapu klepněte na zatelefonovat na POI klepněte na. Tato funkce není k dispozici u všech modelů. 41

60 Jak používat průvodce Michelin? 1. V hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Michelin. 2. Vyberte vaše město ze seznamu. 3. Vyberte kategorii POI ze seznamu. 4. Zadejte klíčové slovo pro vyhledání MZ/POI. Po dokončení klepněte na OK. 5. Vyberte POI ze seznamu. Zobrazí se obrazovka Detaily POI. 6. Proveďte následující kroky: vypočítat trasu a spustit navigaci klepněte na. Zobrazí se obrazovka Mapa. uložit místo jako oblíbené klepněte na. Lokalita bude ihned uložena do Moje místa. prozkoumat mapu klepněte na zatelefonovat na POI klepněte na. Tato funkce není k dispozici u všech modelů. 42

61 Jak přehrávat média? Funkce Média není k dispozici pro všechny modely a je k dispozici pouze v některých zemích. Funkce Média umožňuje uživatelům přehrávat mediální režimy uložené v zařízení Mio nebo na paměťové kartě. Přenášení mediálních souborů Můžete přehrávat soubory s hudbou a videem uložené v zařízení Mio nebo na paměťové kartě. Podle následujících kroků přeneste mediální soubory z počítače do zařízení Mio. 1. Pokud chcete poprvé přehrávat mediální soubory v zařízení Mio, musíte před připojením k počítači přejít na aplikace Media klepnutím na. V kořenovém adresáři systému Mio budou vytvořeny složky Moje zvukové soubory a Moje videa. 2. Připojte zařízení Mio k počítači. 3. Pomocí Průzkumníka souborů systému zkopírujte/přesuňte mediální soubory z počítače do složky Moje zvukové soubory nebo do složky Moje videa v zařízení Mio. Aplikace Media dokáže rozpoznat pouze soubory ve složkách Moje zvukové soubory nebo Moje videa v zařízení Mio. Přehrávání zvukových souborů Zvuková funkce podporuje pouze zvukové formáty mp3, wma, wav, aac. Jsou-li vaše soubory na paměťové kartě, vložte kartu do zařízení Mio. Jak přehrát zvukový soubor v zařízení Mio? 1. Na obrazovce Média klepněte na. 2. Existuje několik způsobů, jak přehrávat zvukové soubory v zařízení Mio. Použijte jeden z následujících postupů: přehrát všechny zvukové soubory třídit zvukové soubory podle interpreta poslouchat zvukové soubory na albu přehrávat zvukové soubory náhodně 3. Zobrazí se obrazovka Přehrává se. klepněte na Skladby a vyberte první píseň na obrazovce Skladby. klepněte na Umělci a vyberte interpreta na obrazovce Umělci. klepněte na Alba a vyberte album na obrazovce Alba. klepněte na Přehrát v náhodném pořadí. 4. Použijte jeden z následujících postupů: 43

62 poslouchat předchozí zvukový soubor přeskočit aktuální zvukový soubor pozastavit zvukový soubor upravit hlasitost ztlumit zvuk zrušit ztlumení zvuku provést nastavení přehrávání klepněte na. klepněte na. klepněte na. Klepnutím na spustíte přehrávání zvukového souboru. klepněte na. klepněte na. klepněte na. klepnutím změňte volbu: přehrávání souborů po sobě. provést nastavení opakování náhodné přehrávání souborů. klepnutím změňte volbu: opakování všech zvukových souborů. jedno opakování aktuálního zvukového souboru. vrátit se na seznam souborů klepněte na. pouze jedno přehrání zvukového souboru. Přehrávání videosouborů VAROVÁNÍ: NESLEDUJTE video během řízení. V některých státech nebo zemích může být sledování videa řidičem při řízení protizákonné. Funkce videa podporuje pouze formáty videa mp4, 3gp, m4v, asf, wmv a avi. Jsou-li vaše soubory na paměťové kartě, vložte kartu do zařízení Mio. Jak přehrát videosoubor v zařízení Mio? 1. V Hlavní nabídce klepněte na. 2. Klepněte na Video. 3. Na obrazovce vyberte soubor videa, který chcete přehrát. 4. Zobrazí se obrazovka Přehrát. Obrazovka se během několika sekund automaticky přepne na režim na celou obrazovku. Klepnutím kdekoli na obrazovce ukončíte režim na celou obrazovku. 44

63 5. Použijte jeden z následujících postupů: zobrazit předchozí videosoubor přeskočit aktuální zvukový soubor pozastavit videosoubor upravit hlasitost ztlumit zvuk zrušit ztlumení zvuku provést nastavení přehrávání klepněte na. Klepnutím a přidržením ikony déle než 1 sekundu posuňte video rychle dozadu. klepněte na. Klepnutím a přidržením ikony déle než 1 sekundu posuňte video rychle dopředu. klepněte na. Klepnutím na spustíte přehrávání zvukového souboru. klepněte na. klepněte na. klepněte na. klepnutím změňte volbu: přehrávání souborů videa v pořadí provést nastavení opakování náhodné přehrávání souborů videa klepnutím změňte volbu: opakování všech souborů videa aktuální soubor videa bude jednou zopakován. obnovit normální zobrazení klepněte na. přehrávání souborů videa pouze jednou 45

64 Jak přehrát video na zařízení Mio přes vstup AV? Funkce AV IN není u některých modelů k dispozici. Vaše Mio má vstupní konektor AV, který může vaše zařízení změnit na externí obrazovku a přehrávat tak video z vnějšího zdroje kompozitního videa. Funkce AV IN podporuje formáty obrazu NTSC/PAL (prokládané). 1. Před použití funkce AV IN připojte Mio k vnějšímu zdroji AV signálu podle pokynů v Příručka k hardwaru. 2. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka AV IN. 3. Nyní můžete spustit přehrávání videa. Vaše zařízení Mio zobrazí obrazovku přehrávání. 4. Přehrávání ukončíte klepnutím na. 46

65 Jak postupovat při hands-free volání? Volání hands-free není k dispozici u všech modelů. Máte-li k dispozici mobilní telefon vybavený bezdrátovou technologií Bluetooth, můžete používat zařízení Mio jako sadu hands-free do auta nebo jako připojení k Internetu. Rovněž lze připojit monofonní/stereofonní sluchátka Bluetooth pro výstup zvuku. Modely vybavené technologií Bluetooth si mohou vyměňovat data na vzdálenost až 10 metrů (30 stop) bez nutnosti fyzického spojení. Aby bylo možné tuto funkci používat, musíte nejdříve spárovat mobilní telefon se zařízením Mio. Před zahájením párování zkontrolujte, zda je zapnutá bezdrátová funkce Bluetooth mobilního telefonu. Při vyhledávání nebo připojování k mobilnímu telefonu/sluchátkám je funkce Bluetooth v zařízení Mio automaticky zapnuto. Pro úsporu energie je funkce Bluetooth ve výchozí konfiguraci nastavena na Vypnuto. Jak spárovat zařízení Mio s mobilním telefonem prostřednictvím Bluetooth? 1. V Hlavní nabídce klepněte na a potom klepněte na volbu Bluetooth. Zobrazí se obrazovka Bluetooth. 2. Klepněte na Najít nová zařízení. Na obrazovce Vyhledávám se zobrazí seznam okolních zařízení s aktivovanou funkcí Bluetooth. 3. Vyberte zařízení ze seznamu. Zobrazí se obrazovka Připojování. 4. Proveďte následující kroky: spárovat s mobilním telefonem po vyzvání zadejte v mobilním telefonu spárovat se sluchátky Na obrazovce Zadat přístupový kód zadejte přístupový kód a klepněte na OK. 5. Po dokončení se zobrazí obrazovka Bluetooth. Při spárování mobilního telefonu se zařízením Mio dojde k jejich vzájemnému spojení. Na obrazovce Moje spárovaná zařízení se zobrazí 12 naposledy spárovaných zařízení. Obrazovka s podrobnostmi o spárovaném zařízení Na obrazovce Bluetooth klepněte na Moje spárovaná zařízení. Zobrazí se obrazovka Moje spárovaná zařízení. Ikona Bluetooth vedle spárovaného zařízení ukazuje stav připojení: Ikona Stav Připojeno Použito pro sluchátka 47

66 Ikona Stav Spojení s hands-free aktivováno Telefonické připojení k síti aktivováno Použito pro telefon telefon Jak nakonfigurovat nastavení sítě Internet? Po zapnutí připojení k síti Internet můžete přistupovat k aktuálním informacím prostřednictvím sítě Internet. 1. Klepněte na spárovaný telefon na obrazovce Moje spárovaná zařízení a potom klepněte na Nastavení. 2. Klepněte na Nastavení internetu. Zobrazí se obrazovka Nastavení internetu. 3. Proveďte následující kroky: konfigurovat nastavení sítě internet prostřednictvím nastavení mobilního telefonu změnit operátora pro vaši oblast zadat vaše internetová nastavení klepněte na Automatické (kopírovat z telefonu). klepněte na Podle operátora; k dispozici jsou následující možnosti: klepnutím na Země/oblast lze změnit zemi/oblast. Zobrazí se obrazovka Vyberte zemi. Vyberte vaši zemi ze seznamu. klepnutím na Operátor lze změnit operátora pro vaši oblast. Zobrazí se obrazovka Vyberte operátora. Vyberte vašeho operátora ze seznamu. klepněte na Vlastní vaše uživatelské jméno, heslo a telefonní číslo a název přístupového bodu. Když nastavení Internetu nejsou k dispozici, zobrazí se výstražná zpráva. Další informace vám poskytne váš poskytovatel služeb mobilního telefonu. Jak uskutečnit volání? Funkci hands-free zařízení Mio lze nastavit na ZAPNUTO (ON) nebo VYPNUTO (OFF). Když je tato funkce nastavena na ZAPNUTO (ON), lze používat následující funkce: Zobrazit číslo volajícího Přijmout nebo ignorovat příchozí hovor Vytočit číslo prostřednictvím obrazovek Vytočit, Oblíbené, Kontakty a Poslední hovory 1. V Hlavní nabídce klepněte na. 2. Na obrazovce Telefon klepněte na Vytočit. Zobrazí se obrazovka Vytočit. 48

67 3. Zadejte číslo, které chcete volat. Chcete-li Smazat poslední zadanou číslici, klepněte na. Chcete-li odstranit celé číslo, klepněte na a podržte tlačítko. Při příštím zobrazení obrazovky Vytočit se zobrazí poslední volané číslo. Číslo bude vymazáno, jakmile začnete zadávat nové číslo. Při volání do zahraničí je třeba zadat telefonní číslo včetně směrového čísla země. V zařízení Mio je směrové číslo země odděleno od telefonního čísla znaménkem +. Při volání do zahraničí stiskněte a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí znaménko Klepnutím na tlačítko uskutečníte volání. Zobrazí se obrazovka Vytáčím. 5. Proveďte následující kroky: upravit hlasitost klepnutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost. ukončit nebo zrušit volání klepněte na Zavěsit. Jak přijmout volání? Při příjímání volání se zobrazí obrazovka Příchozí volání. Proveďte následující kroky: přijmout hovor klepněte na Odpověď. Chcete-li přijmout hovor prostřednictvím mobilního telefonu, vyberte Hlas do telefonu. odmítnout hovor klepněte na Ignorovat. Možnosti během hovoru Během hovoru se zobrazí následující obrazovka: 49

68 Proveďte následující kroky: zobrazit Hlavní nabídku klepněte na. zobrazit obrazovku klávesnice klepněte na. vypnout mikrofon během hovoru klepněte na. přesměrovat hovor na telefon klepněte na Hlas-telefon. ukončit hovor klepněte na Zavěsit. upravit hlasitost klepnutím zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Jak uskutečnit volání kontaktní osobě? 1. Na obrazovce Telefon klepněte na Kontakty. Zobrazí se obrazovka Kontakty. 2. Vyberte kontakt ze seznamu. Zobrazí se obrazovka Detail kontaktu. 3. Klepněte na. Zobrazí se obrazovka Zvolit číslo. 4. Proveďte následující kroky: zavolat na mobilní telefon, na číslo domů, na číslo do zaměstnání nebo na jiné číslo kontaktu přidat číslo do oblíbených čísel klepněte na klepněte na vedle čísla, které chce volat. vedle požadovaného čísla. Jak zobrazit historii volání? Na obrazovce Poslední hovory vidíte seznam posledních příchozích volání, odchozích volání a zmeškaných volání. Na obrazovce Poslední hovory vidíte seznam hovorů probíhajících v době, kdy byla navigace Mio připojena k mobilnímu telefonu. Čísla jsou uspořádána podle času a poslední volání je uvedeno nahoře. V zařízení Mio může být uloženo až 30 čísel; omezení je 10 položek pro příchozí, odchozí a zmeškaná volání. 1. Na obrazovce Telefon klepněte na Poslední hovory. Zobrazí se obrazovka Poslední hovory. 2. Klepněte na některou položku v seznamu. Zobrazí se obrazovka Poslední hovory. 3. Proveďte následující kroky: odstranit hovor z historie volat klepněte na. klepněte na. Chcete-li odstranit všechny poslední hovory, klepněte na na obrazovce Poslední hovory. 50

69 Co je MioMore? Služba MioMore není k dispozici u všech modelů a je k dispozici pouze v některých zemích. Aplikace MioMore umožňuje vyhledávat online aktuální informace o MZ (POI) a přijímat aktuální informace o počasí až pro pět měst. Pomocí aplikace MioMore můžete vyhledávat a navigovat na MZ (POI) pomocí zařízení Mio nebo můžete navigovat na MZ (POI), které jste si stáhli prostřednictvím aplikace MioMore Desktop. Chcete-li vyhledávat MZ (POI) a přijímat aktualizované informace o počasí pomocí zařízení Mio, musíte spárovat zařízení Mio s vaším mobilním telefonem. Není-li zařízení Mio spárováno s mobilním telefonem, zobrazí se obrazovka Bluetooth. Další pokyny viz. část Jak spárovat zařízení Mio se zařízením Bluetooth?. Mohou platit dodatečné poplatky za data. Veškeré poplatky jsou účtovány vaším poskytovatelem služeb. Další informace vám poskytne váš poskytovatel služeb. Jak vyhledat POI pomocí služby Google Local Search? 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Google Local Search. 2. Proveďte následující kroky: vyhledat informace o MZ (POI) podle klíčového slova vyhledat informace o MZ (POI) v blízkosti vaší aktuální polohy klepněte na pole NAJÍT a zadejte klíčové slovo. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. Pomocí obrazovky Klávesnice vyhledejte MZ (POI) a potom klepněte na OK. klepnutím na pole Blízko lze provést následující operace: Výběrem Moje místa vyhledejte informace o MZ (POI) v blízkosti lokality Moje místo. Výběrem Najít místo vyhledejte informace o MZ (POI) v nové lokalitě. Výběrem Poslední místa vyhledejte informace o MZ (POI) v blízkosti poslední lokality. Výběrem Vybrat na mapě vyhledejte informace o MZ (POI) v okolí konkrétní oblasti. 3. Klepněte na Hledat. Zobrazí se obrazovka výsledků vyhledávání. Klepnutím na některý MZ (POI) v seznamu výsledků se zobrazí obrazovka Náhled. 4. Proveďte následující kroky: uložit místo jako oblíbené vypočítat trasu a spustit navigaci klepněte na klepněte na.. Lokalita bude ihned uložena do Moje místa. 51

70 prozkoumat mapu zatelefonovat na POI klepněte na klepněte na. Tato funkce není k dispozici u všech modelů. Jak vyhledat MZ (POI) pomocí funkce Místní vyhledávání? 1. V Hlavní nabídce klepněte na a potom klepněte na Místní vyhledávání. Zobrazí se obrazovka Místní hledání. 2. Proveďte následující kroky: vyhledat informace o MZ (POI) podle klíčového slova vyhledat informace o MZ (POI) v blízkosti vaší aktuální polohy klepněte na pole NAJÍT a zadejte klíčové slovo. Zobrazí se obrazovka Klávesnice. Pomocí obrazovky Klávesnice vyhledejte MZ (POI) a potom klepněte na OK. klepnutím na pole Blízko lze provést následující operace: Výběrem Moje místa vyhledejte informace o MZ (POI) v blízkosti lokality Moje místo. Výběrem Najít místo vyhledejte informace o MZ (POI) v nové lokalitě. Výběrem Poslední místa vyhledejte informace o MZ (POI) v blízkosti poslední lokality. Výběrem Vybrat na mapě vyhledejte informace o MZ (POI) v okolí konkrétní oblasti. 3. Klepněte na Hledat. Zobrazí se obrazovka výsledků vyhledávání. Klepnutím na některé MZ (POI) v seznamu výsledků se zobrazí obrazovka Náhled. 4. Proveďte následující kroky: uložit místo jako oblíbené vypočítat trasu a spustit navigaci prozkoumat mapu zatelefonovat na POI klepněte na. Lokalita bude ihned uložena do Moje místa. klepněte na. klepněte na klepněte na. Tato funkce není k dispozici u všech modelů. Jak přijímat informace o počasí pomocí aplikace MioMore? 1. V Hlavní nabídce klepněte na a potom klepněte na Počasí. 2. Klepněte na Přidat město a potom podle zobrazených pokynů vyberte váš region, zemi a město. Po dokončení bude vybrané město přidáno do seznamu. 52

71 Jak zobrazit informace o počasí ve městě, které bylo přidáno? 1. Na obrazovce Počasí klepněte na Aktualizovat nyní. Automaticky budou zaktualizovány nejnovější informace o počasí. 2. Klepnutím na město zobrazíte aktuální informace o počasí. Zobrazí se obrazovka Informace o počasí pro vybrané město. 3. V závislosti na vybraném městě se může zobrazit řada informací aktuálním počasí a předpověď počasí a informace o teplotě. V takovém případě se klepnutím na Další zobrazí informace o předpovědi. Jak měnit zobrazované jednotky teploty mezi Celsiem a Fahrenheitem? Na obrazovce Počasí klepnutím na tlačítko Jednotka měňte jednotky teploty mezi Celsiem a Fahrenheitem. Ikona tohoto tlačítka ukazuje aktuální nastavení: : Celsius : Fahrenheit Jak odebrat přidané město? Na obrazovce Informace o počasí klepněte na. Město bude odebráno ze seznamu. Jak vyhledat silniční asistenční službu? Mohou platit dodatečné poplatky za data. Veškeré poplatky jsou účtovány vaším poskytovatelem služeb. Další informace vám poskytne váš poskytovatel služeb. 4. V Hlavní nabídce klepněte na. 5. Klepnutím na Ano nastavte servisní domovskou základnu před použitím této služby. 6. Vyberte domovskou základnu ze seznamu. 53

72 7. Zobrazí se obrazovka Podrobnosti asistence. 8. Proveďte následující kroky: zatelefonovat na asistenční centrum klepněte na. Tato funkce není k dispozici u všech modelů. změnit region pro nové vyhledávání klepněte na Nastavení. Vyberte zvolený region. 54

73 Jak ovládat zařízení Mio pomocí funkce Hlasový příkaz? Funkce Hlasový příkaz není k dispozici u všech modelů a je k dispozici pouze ve vybraných zemích. Hlasový příkaz je nástroj, který umožňuje provádět operace bez dotyku obrazovky. Hlasový příkaz vyžaduje, aby byl v zařízení Mio nainstalován příslušný hlasový soubor. Další pokyny pro instalaci upřednostňovaného jazyka viz. část MŮJ MIO v Co je MioMore Desktop? 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Hlasový příkaz. V režimu navigace můžete spustit Hlasový příkaz přímo klepnutím na ikonu na obrazovce mapy. 2. Po zaznění pípnutí můžete určit destinaci vyslovením následujících příkazů: Adresa Domov Křižovatka Moje místa Parkování v okolí Jídlo a pití v okolí Hotely a motely v okolí SOS v okolí Hotovost v okolí Čerpací stanice v okolí Sousední (letiště, knihovna, zoo ) Zvýšit hlasitost Snížit hlasitost Zvýšit jas Snížit jas 3. Podle pokynů dokončete nastavení trasy. Příklad 1: vyhledat adresu vyslovením Adresa název města název ulice číslo domu číslo položky v seznamu výsledků vyhledávání Ano pro potvrzení destinace. Příklad 2: nechat se navést domů vyslovením Domov. Aby bylo možné nechat se navést domů pomocí funkce Hlasový příkaz, musí být v zařízení Mio nastaven Domov. 4. Po dokončení vyslovte Ano a zařízení Mio začne plánovat trasu. 55

74 Co lze přizpůsobit? V závislosti na modelu zařízení Mio nemusí být některé volby nastavení k dispozici. K dispozici jsou různé volby přizpůsobení pro zvýšení vašeho požitku z navigace. 1. V Hlavní nabídce klepněte na. Zobrazí se obrazovka Nastavení. 2. Vyberte volbu, kterou chcete přizpůsobit, na obrazovce Nastavení. 3. Jakmile změníte nastavení a vrátíte se na předchozí obrazovku, vaše předvolby budou automaticky uloženy. Volby na obrazovce Nastavení a pořadí voleb se může měnit od uvedeného příkladu v závislosti na oblasti, nainstalovaných mapách nebo modelu zařízení Mio. Při změnách nastavení zobrazuje zaškrtávací políčko vedle volby stav nastavení: : ZAPNUTO (ON)/aktivováno : vypnuto/deaktivováno Zvuk Proveďte následující kroky: zvýšit nebo snížit hlasitost ztlumit/zrušit ztlumení slyšet zvuk při klepnutí na písmeno na dotykové obrazovce klepněte na /. Pouhým klepnutím na indikátor Hlasitost se hlasitost okamžitě nastaví na vybranou polohu. Indikátor Hlasitost ukazuje aktuální úroveň hlasitosti. klepněte na. Ikona reproduktoru ukazuje stav: : vypnuto : zapnuto klepnutím na volbu Zvuk při dotyku zapnete nebo vypnete tuto funkci. Obrazovka 56

75 Proveďte následující kroky: změnit režim zobrazené obrazovky klepněte na Režim obrazovky a vyberte: Auto: automaticky přepíná režimy Den a Noc. Den: zobrazuje obrazovku v režimu Den. Noc: zobrazuje obrazovku v režimu Noc. změnit jas obrazovky v denním /nočním režimu klepněte na / na panelu Denní jasnost/noční jasnost. Indikátor jasu ukazuje úroveň jasu. Varování: Když je nastavena vysoká úroveň Jas, zařízení Mio se může zahřívat; pokud možno používejte nižší úroveň jasu. Pouhým klepnutím na indikátor jasu se jas obrazovky okamžitě nastaví na vybranou polohu. Bezpečnost Proveďte následující kroky: aktivovat/deaktivovat výstražnou zprávu po dálkové jízdě aktivovat/deaktivovat upozornění na maximální povolenou rychlost, která vás upozorňují na maximální povolenou rychlost na dané silnici ručně nastavit upozornění na omezení rychlosti, aktivovat/deaktivovat vizuální varování v případě používání obrazovky v jedoucím klepnutím na volbu Výstraha - únava řidiče zapněte nebo vypněte tuto funkci. klepněte na Zobrazení maximální povolené rychlosti a vyberte: klepněte na Výstrahy k maximální povolené rychlosti a vyberte: Vypnuto: deaktivuje Upozornění na maximální povolenou rychlost. Automaticky: nastaví systém tak, aby automaticky upozorňoval, když rychlost přesáhne omezení. Povolená rychlost + 5 km/h (Povolená rychlost + 3 mi/h): nastaví systém tak, aby upozornil, když rychlost přesáhne omezení o 5 km/h (3 i/h) nebo více. Povolená rychlost + 10 km/h (Povolená rychlost + 7 mph): nastaví systém tak, aby upozornil, když rychlost přesáhne omezení o 10 km/h (7mphi/h) nebo více. klepnutím na Ruční varov. překr. pov. rychlosti zapněte nebo vypněte omezení rychlosti. klepnutím na volbu Varovat před manipulací se zařízením Mio při řízení 57

76 vozidle nastavit způsob přijímání varování kamery a bezpečnostních varování zapněte nebo vypněte tuto funkci. klepnutím na Radarové systémy (Safety Camera) / Silniční kamera mobilní (Mobile Safety Camera) / Kamera prům. Rychlost (Average Safety Camera) / Kamera červená (Red Light Camera) / Nebezpečné zóny vyberte: Žádné výstrahy Vizuální výstraha Vizuální a akustické výstrahy Možnosti trasy Proveďte následující kroky: změnit režim navigace nastavit možnosti typu vaší trasy klepnutím na Režim vyberte Automobil, Karavan (pro vybrané modely), Nákladní vozidlo (pro vybrané modely) nebo Chodec. klepnutím na Druh trasy vyberte v seznamu zvolený typ trasy: Nejrychlejší - Tato trasa bude při navigování nejrychlejší Ekonomická - Trasa s nejnižším počtem zastávek, odbočení a zastavěných oblastí, která šetří palivo. Nejsnadnější Nejjednodušší trasa s nejmenším počtem odbočení zvýhodňující dálnice na vhodných místech Nejkratší Trasa s nejkratší fyzickou délkou Nevyberete-li zvolený typ trasy, bude pro tuto volbu nastavena výchozí možnost Zvolit na mapě. Po vyhledání budou vypočteny všechny čtyři typy tras. Potom musíte výběrem jednoho typu trasy na mapě zahájit navigaci. nastavit typy cesty pro vaší trasu klepněte na Druhy silnic. Zobrazí se obrazovka Druhy silnic. Vyberte v seznamu upřednostňovanou silnici. Eliminováním trajektových tras může zabránit v navigaci mezi některými zeměmi, mezi kterými existuje most nebo tunel. nastavit předvolbu trasování ručně nastavit objížďku, klepnutím na volbu Pokročilé směrování zapněte nebo vypněte funkce Smart Routes / LearnME Pro. Použít historická data rychlosti provozu: aktivujte/deaktivujte funkci Smart Routes. Použít naučené chování řidiče: aktivujte/deaktivujte funkci LearnMe Pro. Protokoly rychlosti jízdy: zobrazíte informace o rychlosti jízdy na Silnice pro motorová vozidla / Dálnice / Hlavní komunikace / Vedlejší komunikace. klepněte na Vlastní objížďka. Klepněte na Přidat objížděnou silnici a potom podle zobrazených pokynů vyberte objížděnou silnici na obrazovce zobrazení mapy. Klepněte na Přidat objížděnou oblast a potom podle zobrazených pokynů vyberte objížděnou oblast na obrazovce zobrazení mapy. 58

77 Po nastavení nebude objížďka zařazena do vaší trasy při plánování cesty. zobrazit nainstalovaný vlastní MZ (POI) zobrazit důležitá místa na trase zaznamenat ujetou vzdálenost pro vaši trasu pro vytvoření výkazů o výdajích zaznamenat cestu Chcete-li upravit stanovenou objížďku, klepněte na položku na obrazovce Vlastní objížďka a potom vyberte Aktivováno/Deaktivováno, Přejmenovat nebo Odstranit. klepněte na varování Vlastní výstrahy MZ. klepnutím na volbu Průvodce důležitými místy zapnete nebo vypnete tuto funkci. klepnutím na volbu Záznam ujeté vzdálenosti zapnete nebo vypnete tuto funkci. klepnutím na volbu Zachytit cestu zapnete nebo vypnete tuto funkci. Zobrazení mapy Proveďte následující kroky: aktivovat/deaktivovat automatické přiblížení během navigace zobrazit sever na horním okraji obrazovky Mapa 2D zobrazovat ikony zákazu vjezdu na silnicích se zákazem vjezdu na obrazovce Mapa nastavit předvolby obrazovky Mapa změnit barevné schéma mapy klepnutím na volbu Automatické zvětšování zapnete nebo vypnete tuto funkci. Je-li tato možnost vybrána, obrazovky Mapa se budou v závislosti na vaší rychlosti automaticky přibližovat nebo oddalovat pro zajištění optimálního zobrazení vaší trasy. klepnutím na Pokračujte na sever na horním okraji mapy 2D zapnete nebo vypnete tuto funkci. Je-li nastaveno Vypnuto, směr cesty bude zobrazen v horní části obrazovky Mapa 2D. klepnutím na Zobrazit značky zákazu vjezdu zapnete nebo vypnete tuto funkci. klepnutím na volbu Mapa vyberte mezi 3D nebo 2D zobrazením obrazovky Mapa. klepněte na Schéma mapy a potom vyberte v seznamu barevné schéma. Mapy Proveďte následující kroky: 59

78 zobrazit informace o mapě vybrat sadu map pro načtení klepnutím na Verze mapy zobrazíte seznam všech map s následujícími informacemi: Název Datum Číslo verze/sestavení Oblast pokrytí klepněte na Soubor map a potom vyberte požadovanou položku ze seznamu. Jazyk Nastavení, která jsou k dispozici pro volbu Jazyk, lze přizpůsobit přidáním/odstraněním hlasového souboru prostřednictvím aplikace MioMore Desktop, když je zařízení Mio připojeno k počítači. Další informace viz. část Moje Mio v Co je MioMore Desktop? Proveďte následující kroky: změnit zobrazený jazyk změnit hlasové schéma klepněte na Jazyk a vyberte požadovaný jazyk ze seznamu. klepněte na Hlas a vyberte požadované hlasové schéma ze seznamu. Přijímat hovory hlasem Proveďte následující kroky: aktivovat funkci Hlasový příkaz při přijímání příchozího hovoru deaktivovat funkci Hlasový příkaz při přijímání příchozího hovoru klepněte na Zapnuto (On). klepněte na Vypnuto (Off). 60

79 Jednotky Proveďte následující kroky: změnit jednotky vzdálenosti klepněte na Jednotky vzdálenosti a vyberte požadovaný typ jednotek vzdálenosti. změnit formát času klepněte na Formát času a potom vyberte zvolený formát času. změnit formát data klepněte na Formát datumu a potom vyberte zvolený formát data. Časová zóna Proveďte následující kroky: automaticky nastavit časové pásmo vyberte Automatická časová zóna. ručně změnit časové pásmo vyberte Ručně zadané časové pásmo a potom upravte nastavení klepnutím na /. Bluetooth Funkce Bluetooth umožňuje spárovat a vybrat mobilní telefon nebo sluchátka se zařízením Mio. Proveďte následující kroky: aktivovat/deaktivovat funkci Bluetooth v klepněte na Nastavení. 61

80 zařízení Mio Klepnutím na Bluetooth aktivujte/deaktivujte funkci Bluetooth. Klepnutím na Autom. připojení aktivujte/deaktivujte funkci automatického připojení. připojit se k zařízení Bluetooth zobrazit podrobnosti o spárovaném zařízení klepněte na Vyhledat nová zařízení a potom vyberte zařízení ze seznamu. klepněte na Moje spárovaná zařízení a potom vyberte zařízení ze seznamu. Měřič cesty Volba Měřič cesty zobrazuje informace o vašich cestách : zobrazí aktuální cestu : zobrazí všechny cesty Zařízení Proveďte následující kroky: odstranit informace uložené v zařízení Mio klepněte na Odstranit uložené informace: Klepněte na Odstranit moje místa a po zobrazení dialogového okna s varováním klepněte na Ano. Data uložená v části Moje místa budou odstraněna. Klepněte na Odstranit z paměti nedávno navštívená místa a po zobrazení dialogového okna s varováním klepněte na Ano. Data nedávno navštívených míst budou odstraněna. Klepněte na Smazat naplánované cesty a po zobrazení dialogového okna s varováním klepněte na Ano. Plánované cesty uložené v zařízení 62

81 Mio budou odstraněny. Klepněte na Odstranit data telefonu a po zobrazení dialogového okna s varováním klepněte na Ano. obnovit výchozí tovární nastavení resetovat GPS zaznamenat protokol GPS cesty klepněte na Obnovit výrobní nastavení. Po zobrazení dialogového okna s varováním klepněte na Ano. Zařízení Mio se restartuje. Volba Obnovit výrobní nastavení umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení, ale neodstraní nedávno navštívená místa nebo destinace uložené v Moje místa. Obnovením výchozích výrobních nastavení bude ze zařízení vymazán profil Moje jízda. klepněte na Resetovat GPS. Po zobrazení dialogového okna s varováním klepněte na Ano. Čas od času bude pravděpodobně třeba resetovat zaměření GPS. K této situaci může dojít, když je přijímač od posledního použití převezen na dlouhou vzdálenost, například do jiné země, a stále se pokouší zaměřit předchozí pozici. klepnutím na volbu Protokolování GPS zapnete nebo vypnete tuto funkci. Demo Demo se spustí, když je zařízení připojeno k napájení prostřednictvím originálních nabíječek střídavého napájení Mio. Proveďte následující kroky: aktivovat přehrávání prodejního režimu předvádění zařízení Mio Spirit aktivovat funkci spořiče displeje zařízení Mio vyberte předváděnou zemi ze seznamu a klepněte na Start. Klepněte na tlačítko OK. Zařízení Mio se restartuje. Když se zařízení Mio nachází v Prodejním režimu předvádění, zobrazí se ukázka navigace předdefinované trasy, aniž by bylo nutné nastavit cíl. V Prodejním režimu předvádění nelze řádně používat zařízení Mio. klepněte na Video na spořiči displeje. Po 10/30/60 minutách nečinnosti zařízení Mio se na obrazovce zobrazí spořič. Spořič displeje se zobrazí pouze, když je zařízení Mio připojeno ke zdroji napájení. 63

82 Nápověda Proveďte následující kroky: zobrazit výukový program zobrazit informace o autorských právech a ochranných známkách klepněte na Zobrazit kurz. Chcete-li Výukový program zobrazit při inicializaci, vyberte volbu Zobrazit výukový program při spuštění na výchozí obrazovce výukového programu. klepněte na Informace. 64

83 Kategorie bodů zájmu Ikona Popis Ikona Popis Letiště Zábavní park Umělecké centrum Bankomat/výdej hotovosti Banka Bar/hostinec Pláž Havarijní služba/opravna automobilů Bowlingové centrum Obchodní středisko nebo společnost Zaměstnání Autobusové nádraží Tábořiště Prodejce aut/dealerství automobilů Kasino Hřbitov Kostel Kino Radnice Město, městečko nebo vesnice Kavárna Vysoká škola/univerzita Společenské středisko Nádraží Soudní budova Zubař Lékař Ambasáda Výstavní centrum Přístav trajektů Hasiči Golfové hřiště Státní úřad Potraviny Penzion Vyšší vzdělávání Nemocnice/poliklinika Hotel Kluziště Významná turistická zajímavost Informace/turistická informační kancelář Knihovna Přístav/jachtařský přístav Medicína Pomník Prodejce motocyklů Kancelář autoklubu Horský průsmyk Muzeum Hudební centrum Přírodní atrakce Noční život Parkoviště Parkoviště Parkovací garáž Park/rekreační oblast Umělecká vystoupení/divadlo Čerpací stanice Lékárna Bohoslužební místo Policie Pošta Veřejné záchodky/záchody Veřejné sportovní letiště Železniční přejezd Pronájem aut Odpočívadlo Restaurace Místo častých dopravních nehod Vyhlídková místa Škola Školní zóna Obchod Nákupy 65

84 Ikona Popis Ikona Popis Lyžařské středisko/nástupní stanice lyžařského vleku Sportovní centrum Sportovní komplex Tenisový kurt Dopravní trajekt Vinařství Kontrola rychlosti Sportovní hala Stadion Cestovní kancelář Zvěrolékař Zoo Značkové body zájmu Na některých mapách jsou k dispozici značkové body zájmu. Patří mezi ně dobře známé restaurace, poskytovatelé ubytování, turistické zajímavosti, čerpací stanice atd. Ikona obvykle zobrazuje logo společnosti. Kategorie bodů zájmu míst podle předplatného Ikona Popis Měření rychlosti - radar Měření rychlosti - radar (mobilní) Měření rychlosti (průměrná rychlost) Měření rychlosti - červený radar Kategorie Moje místa Ikona Popis Domov Uložená místa Zachycená cesta (pro vybrané modely) Doprava a další události Každá událost je zařazena do jedné z devíti kategorií. Po přijetí události se zobrazí jedna z následujících ikon: Událost Objížděná událost Typ zprávy Nebezpečí Doprava Počasí Varování Předpověď Omezení Popis události Na trase je nebezpečná situace; například osoby na cestě. Jakákoli událost, která způsobí zpoždění na trase. Počasí, které negativně ovlivňuje trasu; například led na silnici. Situace na trase, o které byste měli vědět; nicméně není natolik vážná, aby byla považována za nebezpečnou; například na trase došlo k menší nehodě. Očekávaná událost na trase. Na trase je omezený průjezd; například uzavřený jízdní pruh na dálnici. 66

85 Událost Objížděná událost Typ zprávy Odklízení Informace Práce na silnici Popis události Dopravní událost, která je nyní odklízena. Všechny ostatní události. Na trase se provádí práce na silnici. Pokud událost Doprava nebo Odklízení doporučuje objížďku, zobrazí se následující ikony: Událost Objížděná událost Typ zprávy Popis události Dopravní objížďka Událost Doprava, pro kterou je doporučena objížďka. Návrat na trasu z důvodů odklízení Událost Odklízení, pro kterou je doporučen návrat na trasu. Ikony Objížděná událost se zobrazí pouze na obrazovce Mapa, v místě události. 67

86 Co je MioMore Desktop? Sada nástrojů MioMore Desktop umožňuje přístup k mnoha dalším funkcím a informacím o produktu prostřednictvím počítače. MioMore Desktop umožňuje: získávat aktualizace softwaru spravovat mapy vyhledávat místní MZ online spravovat vlastní body zájmu plánovat cesty spravovat předplacené informace o pozicích radarů vyhledávat speciálních nabídek na webových stránkách Mio Mohu používat aplikaci MioMore Desktop na svém počítači? Před instalací aplikace MioMore Desktop zkontrolujte, zda váš počítač splňuje následující minimální systémové požadavky: Počítač kompatibilní se standardem IBM Pouze Microsoft Windows XP SP2/SP3, Windows XP 64-bit, Windows Vista nebo Windows 7 Internet Explorer 6, 7 a 8 Jednotka DVD Port USB Připojení k Internetu pro aktivaci Jako součást instalace softwaru MioMore Desktop bude do počítače nainstalována aplikace Microsoft.NET 2.0, 3.0 a 3.5. Jak nainstalovat MioMore Desktop do počítače? UPOZORNĚNÍ: Než začnete: Zkontrolujte, zda váš počítač splňuje minimální systémové požadavky aplikace MioMore Desktop, zejména: Před instalací aplikace MioMore Desktop zkontrolujte, zda je v počítači nainstalován prohlížeč Internet Explorer 6 nebo vyšší, i když to není váš výchozí prohlížeč. Před instalací MioMore Desktop musí uživatelé operačního systému Windows XP ověřit, zda je nainstalována aktualizace Windows XP Service Pack 2 nebo vyšší. Když je zařízení Mio zapnuté a připojené k počítači, je rozpoznáno jako externí velkokapacitní paměťové zařízení. NEODSTRAŇUJTE žádné soubory, které jsou předinstalované v zařízení Mio. Odstranění souborů může způsobit selhání zařízení Mio. 1. Ukončete všechny programy v počítači. 2. Vložte disk DVD s instalátorem aplikace MioMore Desktop do jednotky DVD počítače. Spustí se instalátor aplikace MioMore Desktop. Pokud váš počítač nespustí disk DVD automaticky, spusťte instalaci ručně: Start Spustit Zadejte D:\Install.exe, kde D je písmeno přiřazené vaší jednotce DVD, a potom klepněte na OK. 68

87 3. Vyberte upřednostňovaný jazyk průvodce instalací. 4. Klepněte na Instalovat software a potom na Instalovat aplikaci MioMore Desktop. 5. Podle zobrazených pokynů nainstalujte aplikaci MioMore Desktop: Po vyzvání si přečtěte a přijměte licenční smlouvu na aplikaci MioMore Desktop. Po vyzvání vyberte cílovou složku pro aplikaci MioMore Desktop. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Dokončit. Spustí se aplikace MioMore Desktop. 6. Budete-li vyzváni, abyste připojili zařízení Mio k počítači, proveďte následující kroky: Připojte velkou koncovku dodaného USB kabelu přímo k USB portu počítače (nikoli k USB rozbočovači) a malou koncovku vsuňte do USB konektoru na spodní straně zařízení Mio. Pokud možno připojte kabel USB k portu USB na zadní straně počítače. Posunutím vypínače do polohy ZAPNUTO zapněte zařízení Mio a v místním okně se zprávou vyberte volbu Počítač. Budete-li vyzváni k aktualizaci softwaru zařízení Mio, postupujte podle zobrazených pokynů. 7. Nyní můžete začít používat MioMore Desktop pro vaše zařízení Mio. Od tohoto okamžiku můžete přistupovat k aplikaci MioMore Desktop prostřednictvím: Start Programy Mio MioMore Desktop Nabídka MioMore Desktop V závislosti na modelu zařízení Mio nemusí být některé možnosti nabídky aplikace MioMore Desktop k dispozici. 69

Řada Spirit 380/480/670/680 Příručka k hardwaru

Řada Spirit 380/480/670/680 Příručka k hardwaru Řada Spirit 380/480/670/680 Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Řada Moov V. Uživatelská příručka

Řada Moov V. Uživatelská příručka Řada Moov V Uživatelská příručka Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Toto je výstražný symbol. Upozorňuje vás na možné nebezpečí zranění. Aby se zabránilo

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Březen 2011 190-01157-61 Rev. B Vytištěno na Tchaj-wanu Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790

nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 nüvi řada 3700 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 3750, 3760, 3790 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE

Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE Tablet ORION 101 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím zařízení si prosím pečlivě prostudujte tento návod. Důležité

Více

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2

Uživatelská příručka. Xperia SmartTags NT1/NT2 Uživatelská příručka Xperia SmartTags NT1/NT2 Obsah Úvod...3 Začínáme...4 Zapnutí funkce NFC...4 Detekční oblast NFC...4 Použití aplikace Smart Connect ke správě značek...4 Použití zařízení Xperia SmartTags...5

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Řada Moov V. Příručka k aplikaci MioMore Desktop

Řada Moov V. Příručka k aplikaci MioMore Desktop Řada Moov V Příručka k aplikaci MioMore Desktop Obsah Vítejte...4 Co je MioMore Desktop?...5 Jak nainstalovat MioMore Desktop do počítače?...6 Nabídka MioMore Desktop...8 Obecné předvolby...9 Předplatné...10

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

F10. Uzivatelská. Cestina

F10. Uzivatelská. Cestina F10 Uzivatelská cz Cestina Důležité bezpečnostní informace PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ DO VOZIDLA SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO ODDÍL Tento symbol upozorňuje na bezpečnostní riziko. Slouží k upozornění na nebezpečí

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1 1. Nabijte Váš NOOK Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem.

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Rychlý návod k použití

Rychlý návod k použití Rychlý návod k použití Než začnete Informace k tomuto návodu Pro snížení spotřeby papíru v rámci odpovědného přístupu šetrného k životnímu prostředí společnost Parrot upřednostňuje poskytování dokumentů

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka

Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka Nokia Bluetooth Headset BH-112U - Uživatelská příručka 1.4. vydání 2 Úvod Informace o headsetu S headsetem Nokia Bluetooth BH-112U můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více