2 VYTVÁŘENÍ KONKURENCESCHOPNÉHO PRODUKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 VYTVÁŘENÍ KONKURENCESCHOPNÉHO PRODUKTU"

Transkript

1 2 VYTVÁŘENÍ KONKURENCESCHOPNÉHO PRODUKTU Cíl kapitoly Na reálném produktu seznámení se základními metodami hodnocení konkurenčního potenciálu produktu metodou váženého součtu jeho zákaznicky relevantních kritérií. Matematické odvození podmínky izomorfi smu mezi modelem a skutečným výrobkem. Představení expertního systému na podporu řízení inovací produktu. Na praktickém příkladu ilustrace vzniku homomorfního vztahu mezi modelem a reálným produktem. Vysvětlení integrace mezi ekonomickými faktory produktu a podobnostními požadavky zvoleného modelu produktu. Omezení vhodnosti modelu prostřednictvím jeho podnikatelské výhodnosti s využitím bostonské matice. Vysvětlení metodiky oceňování manažerské informace. 2.1 Hodnocení konkurenčního potenciálu produktu V této podkapitole se budeme zabývat problematikou volby marketingové strategie dle totálního hodnocení produktu. Výchozí metodika je založena na představě formalizovaného popisu dynamických změn na spotřebitelském a dodavatelském trhu. Na tyto výchozí teoretické předpoklady navazuje jednoduchá myšlenka, že konkurenční síla produktu by měla být adekvátní přitažlivosti trhu, na který produkt umístíme. Výstupem představené metodiky jsou pak dva páry agregovaných veličin (technická způsobilost produktu technická náročnost trhu, marketingová náročnost trhu marketingová způsobilost produktu), které při svém vzájemném srovnání poskytují znalost o odchylce mezi skutečným produktem a technicky a marketingově optimalizovaným produktem. 35

2 VYTVÁŘENÍ SPOTŘEBITELSKÉ HODNOTY Proč je pro nás důležité umět odhadnout konkurenční potenciál našeho produktu? V podmínkách konkurenčního prostředí nepochybně platí, že samostatná podnikatelská organizace usiluje o dlouhodobou prosperitu prostřednictvím dosahování ekonomických cílů. Vlivem toho musí na trh zavádět nové produkty, které jsou v globálním hodnocení zákazníků schopné vyvolat sebepoptávku 4. Podnikatelské organizace musí, obvykle permanentně, usilovat o dosažení konkurenceschopnosti vyvíjených produktů nejenom v technických a ekonomických parametrech, ale také v marketingových (odbytových) aspektech. Pokud bychom s jistou úrovní simplifikace předpokládali, že technické parametry produktu jsou (až po tzv. hranici technologického omezení) určitou funkcí ekonomického kritéria vývojové a výrobní náklady, pak určitá ekonomická kritéria můžeme obdobně považovat za závislá na hodnotové (nebo kvalitativní) úrovni jistých marketingových kritérií. Jinak řečeno, vyvíjíme nové produkty, protože chceme prostřednictvím moderního produktu zvýšit velikost marginálních tržeb v budoucím čase (tedy tempo růstu poptávkového prodeje). Od vyššího tempa prodejů si slibujeme, že s nimi pokryjeme nejenom přímé a nepřímé náklady spojené s výrobou, distribucí a provozem organizace, ale také experimentální a vývojové náklady nového produktu. Protože i v současné, digitálními technologiemi přeplněné době platí stará pragmaticko- -podnikatelská zásada, že vyvíjet můžeme jen to, co je vyrobitelné dostupnou technologií, a vyrábět můžeme jen to, co je prodejné, musíme již před samotným vývojem nového produktu dát jeden rozhodující hlas marketingovým manažerům. Marketingoví nebo produktoví manažeři mají tedy velkou zodpovědnost, musí k poskytnutí kvalifikovaného stanoviska o parametrech nového produktu získat řadu informací. Získání těchto informací je spojeno s nepřetržitým (trhy s velkou dynamikou změn) nebo pravidelným (s periodou odpovídající dynamice změn) sledováním cílových trhů, trhů výrobních faktorů a trhů produkující substituty. Sledováním získaná data jsou obvykle použita pro analýzu hrozeb a příležitostí, k predikci očekávaných změn vyvolaných přirozenou nebo uměle vyvolanou změnou zákaznických potřeb a k odhadu času, kdy je nutno vstoupit na trh s novým výrobkem. Jednoduše řečeno, úkolem marketingových a produktových manažerů je dodat na trh v pravý čas produkty, které mají potřebný konkurenční potenciál k dosažení výhodného postavení na cílovém trhu. Proto patří konkurenční potenciál produktu mezi jeho klíčové vlastnosti, kterými obsluhujeme současné zákazníky nebo budeme uspokojovat latentní 4 Sebepoptávka vzniká při správném nastavení prvků marketingového mixu 4P. Poptávka je zde po dlouhý čas stabilní bez nutnosti měnit nastavení parametrů totálního produktu. 36

3 VYTVÁŘENÍ KONKURENCESCHOPNÉHO PRODUKTU zákazníky. Přitom konkurenční potenciál produktu (někdy označovaný jako měřitelná konkurenceschopnost produktu) byl a je zkoumán, chápán a kvantifikován širokým záběrem metodik a způsobů. Pokud chce podnikatelský subjekt uspět na trhu a nespoléhat se na šťastnou souhru jím neovlivnitelných okolností, je silně motivován implementovat do svého rozvojového plánu i některou z forem analýz konkurenčního potenciálu. Analýzy někdy bývají nahrazeny prostou intuicí (možnost lepšího výsledku zde nelze paušálně vyloučit), ta se však opírá o kognitivní myšlenkové modely, jejichž vstupy tvoří předešlé zkušenosti, získané částečně podprahovým vnímáním. Intuice vycházející z empirie naprosto spolehlivě selhává v unikátním stavu rozhodovacích faktorů, tedy tehdy, když jsme se dosud nesetkali ani s přibližně podobným rozhodovacím úkolem. Což je pro oblast vývoje a experimentálního ladění konečných (zákaznicky optimalizovaných) vlastností produktu velmi častý a tudíž přirozený jev. Z tohoto i z výše uvedených důvodů je snahou této podkapitoly ilustrovat metodický postup pro hodnocení konkurenčního potenciálu produktu, který by měl být adekvátní určitému měřítku hodnotícímu kvalitu trhu, kam tento produkt hodláme umístit. Na základě zjištění určité odchylky (neadekvátnosti) mezi potenciálem produktu a potenciálem trhu můžeme navrhnout určité korekční zásahy především v nastavení parametrů produktu. Těmito korekčními zásahy jsou myšleny tzv. marketingové strategie. Náročnost v dosažení adekvátního tržního postavení vlastního produktu roste s počtem konkurentů, kteří spolu soutěží na daném trhu, respektive na tržním segmentu. Kdežto výnosová výhodnost a tedy i ekonomická významnost dosaženého tržního postavení našeho produktu klesá s rostoucím počtem konkurentů. Proto se firmě vyplatí (měřeno například ziskovým kritériem dobou návratnosti, čistou současnou hodnotou apod.) více investovat do produktů umísťovaných do segmentů s malým počtem konkurentů než do produktů umísťovaných na trhy s velkým počtem konkurentů. Tržní potenciál je vysoký u trhů s malým počtem konkurentů je to tedy poměrně investičně atraktivní trh, a právě tato atraktivita v podobě slibných vyhlídek na vysoké tržby může zdánlivě ospravedlnit vysokou investici do tohoto produktu. Ospravedlnění vysoké investice vidinou vysokých budoucích tržeb je pouze zdánlivé, protože se na věc díváme staticky v jednom časovém okamžiku. Můžeme se tak snadno dostat do pasti individuálně formulované strategie. Tato strategie vybírá nejvýhodnější z nabízených alternativ v čase rozhodování, a to bez zvážení možných změn strategií u ostatních konkurentů. Plánovač individuálně formulované strategie marketingu se chová jako řidič v dopravní zácpě víceproudé vozovky, který se snaží dostat vždy do nejrychleji se pohybujícího pruhu. Předpokládá, že do cíle dojede nejrychleji, když bude směřovat do momentálně nejrychlejšího pruhu, a tím izoluje své rozhodování od pravděpodobných 37

4 VYTVÁŘENÍ SPOTŘEBITELSKÉ HODNOTY voleb ostatních řidičů, kteří sledují stejný cíl co nejrychleji projet úzkým místem své cesty. Past individuální strategie tedy spočívá v tom, že pokud provede výhodnou akci pouze jeden zainteresovaný účastník, povede jeho krok k úspěchu. Provedou-li danou akci v krátké době všichni účastníci určitého konkurenčního boje, pak je velmi jistý bankrot zvolené akce pro všechny její proveditele. Pokud tedy vstoupíme na výnosově atraktivní trh s malými bariérami vstupu a náš krok s podobně konkurenčně vyzrálým produktem brzo napodobí hodně dalších firem, nic z našeho na první pohled výhodného záměru mít nebudeme. Na problém jaký produkt pro daný trh vyvinout nebo jaký produkt z našeho portfolia přiřadit kterému segmentu (myšleno nejen podle zákaznických charakteristik, ale také podle předpokládaného růstu tržního podílu) je proto vhodnější se dívat z pozice dopředného očekávání. Odhadovat výhodnost vstupu produktu na daný trh (nebo jeho vývoj) z minulých a současných dat s sebou často přináší výše zmíněné riziko pasti individuálně koncipované strategie. K omezení důsledků při implementaci individuální strategie musíme vytvořit určité budoucí scénáře vývoje a odhadovat nejenom počet budoucích konkurentů a potenciál jejich produktů, ale také potenciál trhu, na který vstupujeme. Navíc je nutné odhadovat i budoucí vývoj cen a množstevní dostupnosti vstupů do našeho transformačního procesu, zajišťující převod těchto vstupů v požadované výstupy (nabízené produkty). Souvislost těchto tří závislých faktorů v dynamickém pojetí představuje obrázek 6. Jak nám ukazuje obrázek 6, od určitého kritického množství konkurentů je za daných podmínek panujících na trzích výrobních faktorů a odbytovém trhu nevýhodné podnikatelsky působit v daném zákaznickém segmentu nebo na něj dokonce vstupovat. Pokud bychom vytvořili tento třífaktorový graf v měřítku, mohli bychom vymezit, při jakém počtu konkurentů bude obsluha našeho trhu ekonomicky rentabilní. Přitom bychom ignorovali dynamické změny na spotřebitelském trhu a trhu poskytující vstupy do transformačního procesu, dívali bychom se na statickou situaci závislosti rentability a tržního segmentu na počtu působících konkurentů. Přitom rentabilita zvoleného tržního segmentu (nebo trhu) R je funkcí tří (dodavatelem přímo neovlivnitelných) proměnných, a to: R f(v, N, K, T) (2.1) Kde: R rentabilita tržního segmentu, V výhodnost segmentu (respektive investiční atraktivita trhu), N nákladovost vstupů při obsluze trhu, K síla konkurenčního boje odvozená od počtu konkurentů a stupně jejich homogenity, 38

5 VYTVÁŘENÍ KONKURENCESCHOPNÉHO PRODUKTU T konkurenceschopnost dodavatelova transformačního procesu (vstup výstup), tedy jediná přímo-ovlivnitelná veličina. OBRÁZEK 6 Souvislosti vztahů mezi spotřebitelským a dodavatelským trhem a počtem konkurentů Vývoj odb ratel.trhu Tržní výhodnost [tis.k ] + Tržní výhodnost [tis.k ] Celkový tržní potenciál Budoucnost _ Produktová náro nost [tis.k ] 1 Mezní množství po et konkurent 100 konkurent _ Sou asnost Produkt.náro nost 10 + Vývoj trhu výrob. faktor 1 po et konkurent Nár st absorp ní kapacity odb ratel. trhu na po et konkurent 100 S řešením faktorů proměnné T konkurenceschopnost produktu, založená na optimalizaci transformačního procesu, je možné se seznámit v kapitole 1.1 a 1.2. Výhodnost tržního segmentu V může být definována jako reálná i latentní schopnost akceptovat nabídku. Se zvyšujícím se počtem zákazníků a velikostí jejich reálného (i potenciálního) zájmu o produkt tržního segmentu roste přitažlivost tohoto trhu. Ke kvantifikaci maximální absorpční kapacity vzniklé nabídky 39

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU Diplomová práce Diplomant: Mgr. David Vít Vedoucí diplomové

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Marketingová strategie vybraného podniku

Marketingová strategie vybraného podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Marketingová strategie vybraného podniku bakalářská práce Tomáš Pantůček Vedoucí práce: Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce 2014 Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce Daniel Mucha

Více

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné METODIKA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ V RÁMCI GLOBALIZOVANÉHO TRHU PRO MSP (zaměření na mezinárodní marketing a zahraniční obchod)

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více