Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 YáŽení spoluobčanédovolteo abych jménem zastupitelstva obce Vrátkov reagoval na kritiku uveřejněnou Ye Vrátkovskych listech 6120!0. Č]anek,,Nespokojení občané"se zabývá fungováním orgánů obce. Autorka, nebo autoři tvídí,že zasedání jsou nedemokratická, záležitosti jsou projednávány pouze formá1ně a o všem rozhoduje pouze starosta. Veřejnost je špatně informovaná o dění v obci. obecní zastupitelstvo se nestará o potřeby občanů. Jak tedy funguje zastupitelstvo obce ve Vrátkově? Zastupitelstvo obce svolávám jako starosta dle potřeby, v minulých letech jsme se sešli pruměrně óx ročně' Týden pťed zasedáním zastupitelstva se schazíme natnt" poradě starósty. Zde se zastupitelé dozvědí co je třeba na zasedání projednat, seznámí se se všetni podklady, Vzlesou dotizy a připomínky, případně předloží vlastní návrhy. Tato porada je neveřejná. Není io z důvodu nějakého podvodného jednání, ale právě proto,-že se zde odehraje první diskuse, kdy zastupitelé ieagují bezprostředně a neslqývají své emoce. Často se zde probírají i osobní záležitostinašich spoluobčanů'a skutečně ne všechno j e veřejné. Z této porady vzrikne program zasediání obecního zastupi1elstv a,lďeý paní Benešovská ještě ten veěer sepíše,vytiskne, kopii pošle panu Keprtovi na naše wetové stránky á jde se domů. Cestou se ještě zastavimu u-ývěsky, kam program vyvěsím. ZasiJpite(é mají ýden na to, aby si rozmysleli, jak budou o jednotlivých bodech hlasovat. Následujícípondělí se schiázíme na zasedáni zastupitelstva obce. Toto jednání je veřejné, můžesem přijít kdokoliv, můževzrést dotazy a připomínky k projednávaným bodům, nebo še přihlásit do diskuze. Jednání probíhá vsouladu sjednacím řádem zastupitelstva obce Vrátkov. Zásfupitelé o jednotlirných bodech opět diskutují a potom závazně a veřejně hlasují. Zde bych chtě zdtranit, že zastupitelé jsou dospělí a odpovědní lidé, jsou si vědomi důsledkůsvých rozhodnutí a jednoaračně odmítám názor, že s nimi manipuluji. Vůbec si nedovedu představit, že bych třeba MVDr. Košďovi říkal, jak má hlasovat. Z jednáni zastupitelstva obce je pořízen zápis, kter'ý sloužík sepsání Usnesení ze zasedérlt zasfupitelstva obce. Toto usnesení máme povinrrost vyvěsit do 10 dnů na úřednídesce a na webových stránkách. Toto je způsob, jak jsou občanénašíobce informováni o rozhodnutích zastupitelstva obce. Je v zájmu každéhoobčana, aby sledoval uřední desku a dozvěděl se tak o věcech, které ho zajimaji, nebo se ho přímo týkají. Pokud se v obci děje něco, co se přímo tyká konkíétních idt, obcházíme je a jednráme s nimi osobně. Dále bych se chtěl vyjádřit k tvrzení, že zastupitelé se nestarají o potřeby občanů' V roce 2007 jsme zveřejnili tnt. Yýzvl občarrům,k podávání náwhů na investiění a neinvestiční akce v obci Vrátkov (viz příloha). Jejím cílem bylo shromáždit podněty od našich obyvatel a vždy před schválením obecního rozpočfu vybrat akci, nebo akce na které budou uvolněny peníze. Byl zalóžen seznam' do kterého své podněty vložili nejprve zastupitelé, aby nebyl ptánďný. Tato ýzva by\a uveřejněna na uřední desce, kde visela minimálně půl roku, ale nikdo z občanůna ní nereagoval. Cel5i záměr tak ',vyšuměl" do prázdna. Dalšíčlánek obce Vrátkov pro rok 2010 a výdaje Y roce 2009., kritizuje některé ',Rozpočet plánované a provedené investičníakce _ rekonstrukce silnice,,na Kopečku"(před Červenkoými, Drábkoými a Jonášornými), sportovní hřiště včetně příjezdové komunikace a garáže, chodník podél nemovitosti rodiny Běhounkoých. Autorce není jasný důvod těchto investic a zajimá ji vyše nákladů na t5rto investice. Dále se pozastavuje nad ýběrem projektanta a dodavatele těchto akcí. Zmiňuje se o přípravě územního plánu, kterou ozrračuje za tajemnou. Učelem rekonstrukce ulice Na Kopečku je zpevnit její powch, dešťovou vodu svést do kana izace a tím zqýšit úroveň bydlení v pťilehlých rodirurých domech. Jedná se skutečně o pouhé tři domy, ve kteých je hlášeno k kvalému pobyfu celkem 15 osob' Je to jedna ze dvou posledních ulic powch (tou poslední je asi cesta kolem zvoničlry)' Cenazaprovedení stavby je dle smlouvy 1.l30.000'- Kč vč. DPH. Tato částka není tajná, byla zveřejněna na našich intemetoqých strankách nazá ožce uřední deska, oznámení, pod odkazem Vyhodnocení výběrovéhořízení.akce by měla bý rca izovínapo prazdninách. v původníucelené zástavbě obce, která nemá zpevněný

2 Velkou kapitolou je stavba nového sportovního hřiště, příjezdové komunikac e a garáže. Důvodů proč se tato akce realizovala je několik: Původníhřiště bylo na soukromém pozemku, to neumožňovalo do něj investovat, r,ybudovat jednotlivé sportovní plochy s lybavením. Platil se zde ročnínájem ,Kč. Pozemek úyl malý, neumožňoval lybudovat fotbalové hřiště. Nové hřiště je na pozemku, který jsme dostali bezuplatně oá pozemkového fondu na zál<ladě vydaného územního roztroánutí. Převod týl uskutečněn d1e smlouvy uzavťené mezi Pozemkovým fondem a obcí Vrátkov. Ve smlouvě je qýsló\.ně uvedeno' že pozemel můžeme vwžit pouze k veřejné stavbě, nebo jej ro4rarcelovat na roáinné ao-y. Nastal stau, Lay;sme museli každý rok dokladovat pozemkovému fondu, zdamámepořád ještě platné územnírozhodnůi, oi nikoliv, nebo zda je tam jlžnějaká stavba. Hrozilo nám, žepožemekbudeine muset vrátit, proto to úyl dalšídůvod ke stavbě. Příjezdová komunikace má takové garametry, kíeréodpovídajíjejímu budoucímu ýmamu. JiŽ dnes sloužíktomu, aby jste se na hřiště dostali, případně." tum i ótóeiri autem. Až bude dokončena, obec můžeprodat parcely kolem ní. Komunikace se napojí na lďižovatku před Hamouzoqfmi (viz příloha) a tim odlehěí provozu v úvozovécestě a umožnízjednosměrnění provozu ulice pied Moravcoými a zělroveň odpadne nebezpečný ýjezd do křižovatky před Doležaloqými. Zlepš'íse přijezd ke stávajícímdomům a chatám vdané tokalitě. Silnice bude zajišťovat příjeid krodirrným domům, které se postaví na obecních pozemcích a pravděpodobně dáě na pozemcích,,dlaskóvo již rozparcelované,,pažoútovo pole",,,tůmova zaltada* atd. Komunikace tohoto ýzrramu skutečně nemůže mít malou šířku.náklady na stavbu hřiště a komunikace činily l ,-kč vč. DPH. K čemu sloužíga,átž na hřišti je jasné každému,kdo se do ní oknem podívá. Jsou zde uskladněny věci hasičů(přívěsný vozíh', stříkačka, hadice atd') a sportovní potřeby přes zimu (sítě, lajnovaěka, atd.). Hasičskévěci již nemůžou bý uskladněny v původnípožáni"uro.1nili, protože dnes je tam hospoda. Chodník před Běhounkovými slouží.k'bezpečnémupohybu chodců mezi hřištěm a hospodou, obyvatelům okolních domů a vůbec všem lidem, kteří."*. Zfuoveň se tím rozšířila siava1ici "uuítu3í komunikace a provedlo se nové veřejné osvětlení. Na chodníóích nevidím nic špatného, 1.ruopuk vzhledem k dnešnímuprovozu jsou nufirostí. Náklady na stavbu vč. veřejného osvětleni einity ,60 Kč vč. DPH. Projektantem všech investičníchakcí provedených ve Vrátkově od roku 1998je můj otec. Ano, je to pravda a vůbec se za to nestydím. Naopak jsem hrdý na to, co jsme spolu doi1g1zah' Táta se ve Vrátkově narodil, bydlel fu a wátkoviíkem zůstal do dnes. Ztá mistni po-try a lidi. Spolupracovat s vlastním tátou je příjemnější než pracovat s nělým cizim. Hlavrrím důvoáem proč pro x 9r9niyncjsj nás pracuje jeto,žeje levný. Cástlry, ktere mubyly vyplaceny zajednotlivé projekty se pohybovály mezi 5'000,- a ,- Kč. Pouze na akci včetně příjezdové komunikacó" činily_náklady na ',Hřiště projekt ,- Kč. Samostatných projektantu dopravních staveb je málo, většinou se musíte obrátit pole",,,kratochvílovo pole", na projekčníkanceláře, které účtujíceny mnohem vyšší. Dostáváme se k výběru stavebních Íiremo které jednotlivé akce realizovali, speciálně k firmě Silmex. Dle Zákona o veřejných zakázkáchjsou naše investičníakce dle hodnofy áíla zaťazeny do kategorie Veřejná zakáyka malého rozsahu. Ztoho vypl}'vá, že nejsme povinni zadávat veiejné zakázjql dle tohoto zákona a mohli bychom zakávku zadat píimo, bez ýbérovéhoťizeni. Přesto ýběrová Ťizeni ptovádíme. Chceme dodržet transparentnost výběru dodavaiele a hlavně proto, Že je přímo v zájmu obce vývořit konkurenčníprostředí a dosáhnout tak nejnižšímožnou cenu' Jak tedy probíhá qýběrové řízenive Vrátkově? Nejprve se zastupiteli vybereme tři a někdy i více firem' které vyzveme ke zptacováni nabídky. Vybrané firmy oslovíme písemně, předáme jim projektovou dokumentaci u,r*oáí*. jim prohlídku místa stavby.yýna kpodání nabídky je také zveřejněna na internetu' aby se soutěže mohlfzučastnit firmy' k1eré jsme neoslovili. Firmy písemně zpracují své nabídky a pošlou je v zapečetěných obálkách, nebo přivezou osobně. Samotný akt lyběru probíhá za přítomnosti všech zastupitelů obce a dále zástupců ftrem, lcteří své nabídky přivezli osobně těsně před začátkem akťu. U obálek je zkontrolována jejich neporušenost a potom se otevřou. Je pořízen zápis, ve kterém je uveden.."nuň firem a cena za jakou nabizejí dílo provést. Součástínabídek jsou rozpočty (celková cena je rozepsána podrobněji), které ofotím, předám zasfupitelům a jde se domů. Máme tyden na to, abychom zkontrolóva\i, zdi je v rozpočtech vše, co jsme požadovali. Dalšípondělí se opět sejdeme' kde porovnáme nabídlqy a

3 ě ší ý ě ě á á ř í ý í á š š áč ě ý á ě á ě á ů ž ý ý čá ý ě é ř í é ť í é í é á ě í í ě í é ř í é é ě š í č é í í í í ř á š á é ěř ě ší á á á í á á ř í é š á í ý í á á í čá č ě Ž Č ě č ř ě ší ř ě ě š ě ší Č á í ř ě ý í á č ě í ž í í š ě á č á ší á é ť š ý á í ě ě ú í á č é ě í ý ť ý é é í í í ě é á š ý ší é š ě ň š ě á á í ř ú í á ž ě ě é ú í í ě žáď ú á á ě šíčá í ů í é Ť ú í á ě č í ž á í ž čá č é í í Žďá ú í ě ý á ž ří ě Ú í á ř š éř á í á š ě č é ě á ř č í áť á í á á á á í á í ú í ě ř á á ř ž ě ě í úř š č á á é ě ř ž ř ě é ř ě á á í í ý í é ž í á ší í ě áš č ý ě ř ě í č á á ě á ž

4 á ý č ů á á í á ů č í č í á š ř č í é ý í ší ě á é í í č čá čá á á ž é ý í ř á í é á ří č ý á ů č ě š ř ů ě ě čá č é ě á ý ž ě ě ší áš ří Ž í í ůž ř ě é ř í ž á ž č ů ů ě í á č ě í ř é é ří í á ř é č ý š ř č í é á á á í ě ě ě ůž ř í í úř š í á č ě á ů žďý č ůž ý č á ů í í ůž á Ž é í ě ř Ž í í á ě é é á ř ň á ý ě í úř á á í ý ě ě ší ý č ě á ží č é Ží š í ř ž žď č ě ě á ě á ů í ě ší ý á ý š í á ž í š ší ý á ý á í á ěď á ž č ě ě ě á č ý é ď í ě ě í á č é č í ř ř í á ě ší í ší á í ě š é ě ží á í í ří á ě í á ž č ů á é ř ž ě é žší í é žá é ří ě ý á óá é á í í ě í á ě é ř í č í ř ř ý á ů á ž

5 ví i}apy + iy/a stradlšťatech Ó tt\ l,n -A+ lól KU V o62? s95 A i7,1 t!_-=4, r-1,?l \i..?ďď'í.\"'l:ll>' ^s Jtr Sr, \ '/ iao ltu.s* il*r Pfi'fui n u! m " ng. Václav Pažout 'rnj"ký doprarnich a poz-emních ÍČí}l i2 90{)6,{ J. Woikera l18ó CeslcÝ Brď 28 Nazev zakazlcy: VRATKOV- SPORTOVT' Název přílohy: KOPE KATASTnÁrl rvbnikefrl

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012.

Psi byli přihlášeni do evidence v těchto datech: 01.01.2002, 06.06.2003, 01.12.2007, 01.10.2008, 01.12.2010, 01.05.2012, 01.07.2012 a 01.12.2012. 14. 12. 2012 Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací: Kolik je evidováno psů a je za ně placen poplatek na části území městského obvodu Poruba, konkrétně v domech na ulici

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 28. 1. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,08 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva obce (dle

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská

O územním plánování stručně a jasně. aneb kdy a jak se efektivně zapojit. Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská O územním plánování stručně a jasně aneb kdy a jak se efektivně zapojit Mgr. Libor Jarmič, Mgr. Vendula Záhumenská Tento manuál vznikl jako součást širšího balíčku informací na téma územní plánování poskytovaných

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 - Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne 7.10.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7.10.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více