CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb Lucie Luţná Vedoucí práce: Mgr. Bc. Iveta Kráčmarová, DiS. Olomouc 2015

2 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu. V Olomouci dne Podpis: Lucie Luţná

3 Tímto bych chtěla především poděkovat vedoucí mé absolventské práce Mgr. Bc. Ivetě Kráčmarové, DiS. za profesionální vedení a pomoc při tvorbě této práce, dále také za její trpělivost, podporu, ochotu a vstřícnost. Dále mé díky patří i rodině, přátelům, spoluţákům a mému příteli, kteří mi jsou v průběhu mého studia oporou.

4 Obsah Úvod Bezdomovectví Definice cílové skupiny Příčiny bezdomovectví Ţenské bezdomovectví Sociální sluţby Definice a účel Subjekty sociálních sluţeb Základní činnosti při poskytování sociálních sluţeb Typologie sociálních sluţeb Druhy sociálních sluţeb Formy poskytování sociálních sluţeb Zařízení sociálních sluţeb Typy sociálních sluţeb Typologie sociálních sluţeb dle cílových skupin Sociální sluţby reagující na chudobu a bezdomovectví Moţnosti pomoci ţenám bez domova Potíţe spojené s bydlením Nezaměstnanost Problémy v rodině zaměřené na domácí násilí páchané na ţeně Závislost jako osobní rizikový faktor Problémy v důsledku mentální retardace či duševního onemocnění Problémy institucionálního charakteru Závěr Seznam pouţitých zdrojů Anotace Annotation... 60

5 Úvod Ve své absolventské práci se budu zabývat, jak samotný název práce napovídá, ţenským bezdomovectvím v kontextu sociálních sluţeb. Představím stěţejní témata pro tuto problematiku, jako je fenomén bezdomovectví se zaměřením na ţenskou populaci této subkultury, dále definuji, co to jsou sociální sluţby, jejich účel, základní činnosti a téţ jednu kapitolu budu věnovat samotné typologii. Protoţe cílem práce je zjistit, dle typologie sociálních sluţeb, jaké moţnosti má ţena, která přijde o domov v různých ţivotních situacích, velkou část práce zaměřím na definování právě pomoci ţeně bez domova. Při definování pomocí těmto ţenám vyuţívám členění této pomoci dle subjektivních faktorů ovlivňující bezdomovectví, které uvádí Hradečtí (1996:43-44). Výběr je ovlivněn tím, ţe mnoho autorů věnující se problematice bezdomovectví uvádí, ţe při pomocí této skupině lidí, je nejdůleţitější zaměřit se právě na řešení těchto příčin. Proto pomoc ţenám bez domova strukturuji dle materiálních, vztahových, osobních a institucionálních faktorů ovlivňující bezdomovectví (Hradečtí 1996, Marek, Strnad, Hotovcová 2012). Metodou zpracování této absolventské práce je kompilace. Hradečtí (1996: 34), velice výstiţně charakterizují bezdomovectví, proto se na uvedení této problematiky dovolím přímo autory citovat. Kolo, které roztáčí fenomén bezdomovství pod stále narůstající odstředivou silou tíţe chudoby a vyloučení, traumatizuje kaţdého, komu nejsou lhostejné neduhy civilizace, a burcuje nás k všeobecné mobilizaci intelektuální, morální i materiální solidarity. Bezdomovství se ukazuje být extrémním projevem společenského vyloučení. Je nutné podotknout, ţe problematika ţen bez domova není v literatuře dostatečně zastoupena, coţ jsem zjistila v rámci prostudovávání odborné literatury vztahující se k problematice bezdomovectví, proto jsem si také tuto cílovou skupinu pro svou práci vybrala. Ţenské bezdomovectví si s sebou nese jistá specifika, která musíme vnímat právě při pomoci těmto ţenám. Také díky vlivu mnoha důvodů lze předpokládat, ţe se fenomén ţenského bezdomovectví bude v našich podmínkách rozrůstat (Hradečtí 1996: 54-57). I kdyţ se ve své práci zabývám pomocí dle typologie sociálních sluţeb, je nutno říci, ţe nejen odborníci jsou jediným moţným poskytovatelem podpory lidem bez domova, ale ţe také laická a dobrovolnická pomoc jsou důleţitou součástí této pomoci. Tuto skutečnost podporuje článek Lindy Škrancové (2006: 117) v časopisu Sociální práce/sociálna práca. V tomto článku se pojednává o tom, ţe právě křesťanští laici zaloţili Spolek pro ochranu chudáků a bezdomovců (SPOCHAB), za účelem navázání 5

6 rozhovorů s lidmi bez domova, aby zjistili příčiny vzniku jejich sociální situace a aby jim pak mohli nabídnout pomoc. Právě tito laici se snaţí lidem pomoci, aby se mohli navrátit k běţnému způsobu ţivota. Tito lidé pomáhali osobám bez domova například řešit problémy s uţíváním alkoholu, s vyřízením sociálních dávek nebo s vyřízením potřebných dokladů. Ti však nejsou jediní, pomoci chudým se věnují i jiné spolky či církevní hnutí. Jedním z nich je například církevní hnutí Sain't Egidio, které je nositelem řady mezinárodních ocenění, bylo nominování i na Nobelovu cenu za mír a dnes má více neţ padesát tisíc členů ve více neţ sedmdesáti zemích světa. V našem prostředí se právě komunita zabývá pomocí lidem bez domova, romským dětem a starým lidem. Ve třech velkých městech v České republice Komunita jednou týdně ve vyhrazený den, poskytuje lidem bez domova jídlo a pití a snaţí se jim dodat sílu a podporu, aby tito lidé věděli, ţe zde nejsou sami. Členové Komunity dále pro lidi na ulici pořádají pikniky a tradiční vánoční oběd (Komunita ). Jako primární zdroje, které ve své práci vyuţívám, bych uvedla knihy a mnoho statí Doc. PhDr. Oldřicha Matouška, CSc., který obohacuje svou tvorbou především oblast sociální práce. Dále jelikoţ pracuji s typologií sociálních sluţeb, tak jedním z primárních zdrojů jsou zákony upravující sociální oblast a především se tedy jedná o zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. V otázce bezdomovectví je pro mě velmi přínosným zdrojem kniha od Mgr. Vlastimily Hradecké a Mgr. Ilji Hradeckého, kteří mi pomáhají porozumět bezdomovectví a specifikům toho ţenského. Pokud se ještě vrátím k otázce ţenského bezdomovectví, tak důleţitým pramenem je i kniha PhDr. Jany Haasové, která se celá věnuje ţenám na ulici a je velmi cennou pomocí při zpracování této problematiky. 6

7 1 Bezdomovectví V první kapitole se zaměřím na seznámení s cílovou skupinou, kterou se budu po celou dobu své absolventské práce zabývat. Jedná se o lidi bez domova a ohroţených chudobou. Mé zaměření bude spíše na ţenskou část této subkultury. Pro práci s lidmi bez přístřeší je velice důleţité znát moţné příčiny, které dovedou jedince k tomu, ţe se stane členem této subkultury a to tedy osobou bez přístřeší, osobou bez domova, bezdomovcem. Práci s touto skupinou lidí v nepříznivé sociální situaci se věnuje Evropská federace národních sdruţení pracujících s bezdomovci. Tato federace definovala, kdo je bezdomovec a také vytvořila stávající typologii tohoto jevu. Tato typologie odpovídá vývoji a změně jak společnosti, tak i vývoji samotného fenoménu bezdomovectví. 1.1 Definice cílové skupiny Pojem bezdomovectví označuje lidi bez domova, kteří se vlivem různých problémů dostali na okraj společnosti. Bezdomovectví je tedy jevem podmíněným velkým mnoţstvím faktorů a je podobou krajního sociálního vyloučení (Schwarzová 2010: 315). Lidé bez domova se velmi často označují pojmem bezdomovec. Tento pojem se setkal s názory, ţe jej není vhodné uţívat. Ovšem s ohledem na praktičnost a přesnost tohoto označení, osob bez přístřeší (bez domova), se vţilo a rovněţ není označeno za pejorativní (hanlivé) a vyuţívá se i v zahraničí (Baumruková a kol. 1997: 117). Bezdomovství je jev sociálního vyloučení spojeného s absencí bydlení. Evropská federace národních sdruţení pracujících s bezdomovci, zvaná FEANTSA, vytvořila typologii bezdomovectví a osob vyloučených z bydlení, kterou nazvala ETHOS. Tato typologie pracuje s principem pojetí domova ve třech oblastech a dále také pracuje s faktem, ţe pokud dojde k absenci v některé z těchto oblastí, můţe být následkem právě bezdomovectví jedince. Prvním pojetím domova, je rovina fyzická. Tu zajišťuje přiměřené bydlení, které můţe osoba výlučně uţívat. Sociální, druhá, oblast je chápána tak, ţe osoba má prostor pro své vlastní soukromí. Poslední pojetí domova je z hlediska právního. Toto pojetí si můţeme vysvětlit tak, ţe osoba má právní důvod k uţívání bydlení 1. 1 FEANTSA. ETHOS. Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR. 7

8 Dle těchto zmíněných oblastí, jejich naplnění či absence, typologie ETHOS definuje čtyři základní formy vyloučení z bydlení, kdy všechny z nich poukazují právě na jeho absenci. 2 První z nich se nazývá bez střechy. Lidé patřící do této skupiny nemají ţádný přístřešek, kde by mohli přespávat. Osoby spadající do kategorie, která je zvaná bez bytu nemají své vlastní bydlení, ale na rozdíl od předchozí formy vyloučení, tito lidé mají alespoň nějaké místo, kde mají moţnost přespat. Takovým místem mohou být myšleny noclehárny či podobná zařízení. Forma nejisté bydlení je v typologii ETHOS charakteristická tím, ţe jedinci ţijí v nejistých podmínkách a navíc jejich situace můţe být zkomplikovaná například domácím násilím. Příkladem formy nevyhovujícího bydlení můţe být bydlení v karavanech, které jsou někde nelegálně postavené (What ). 1.2 Příčiny bezdomovectví Existuje celá řada příčin bezdomovectví a mnozí lidé bez domova se na ulici ocitli z více neţ jen jednoho důvodu. Jedná se o velmi sloţitý proces vyloučení člověka z většinové společnosti. Toto vyloučení souvisí se ztrátou domova, ztrátou zaměstnání, dále také s problémy v rodině či vztazích, s nerovností postavení muţe a ţeny ve společnosti, se závislostmi a dalšími skutečnostmi. Ačkoli je velmi obtíţné rozdělit příčiny do skupin, protoţe příběh kaţdého člověka je odlišný, jsme schopni definovat faktory ovlivňující vznik bezdomovectví, jsou to tedy faktory subjektivní a objektivní (Haasová 2005: 13). Subjektivní faktory jsou ty, které jsou spojeny s nepříznivými vlastnosti jedince a musí je změnit on sám. Kdeţto naopak objektivní okolnosti vedoucí ke vzniku bezdomovectví jsou výsledkem systémové chyby a člověk, který se v důsledku těchto faktorů stane osobou bez přístřeší, je povaţován za oběť systému (Marek, Strnad, Hotovcová 2012: 17). Pro přesnější pochopení subjektivních a objektivních faktorů ovlivňujících tento fenomén, jejich přímý vliv na vnik bezdomovectví zmíním ještě podrobnější rozdělení a popis faktorů, které nám představují Vlastimila a Ilja Hradečtí (1996: 43-44). Ti říkají, ţe subjektivní faktory můţeme rozdělit do čtyř kategorií a to na faktory materiální, vztahové, osobní a na institucionální. Mezi materiální faktory řadíme situace, kdy jedinec ztratil bydlení nebo ještě nedošlo k úplně jeho ztrátě, ale jeho bydlení je nejisté. Patří sem také problémy spojené se získáváním prostředků potřebných k zajištění 2 FEANTSA. ETHOS. Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR 8

9 ţivobytí. Jedná se o ztrátu zaměstnání, dlouhodobou nezaměstnanost, situace, kdy se jedinec díky svým nízkým příjmům i zadluţí. A v neposlední řadě mezi materiální faktory způsobující bezdomovectví patří tragické události, při kterých jedinec ztratí například ţivitele nebo majetek. Druhou skupinou okolností jsou vztahové, mezi ně se řadí situace, kdy se různými způsoby změní struktura rodiny, coţ můţe znamenat rodinné či manţelské problémy, nesoulad mezi partnery, ale i mezi dětmi a jejich rodiči nebo rodičem. V dalším stupni se můţe jednat i o rozpad rodiny, rozvod manţelů ale také i o násilí v rodině, sexuální zneuţívání, znásilnění a v opačném případě se můţe jednat o osamělost. Třetí kategorií ovlivňující bezdomovectví jsou osobní okolnosti. Tato skupina činitelů se vztahuje přímo k jedinci, který je ztrátou domova přímo ohroţen. Tato osoba můţe trpět mentální retardací, duševní či tělesnou chorobou, být invalidní, nesamostatná nebo závislá. Jedná se například o závislost na alkoholových či jiných látkách nebo se také můţe jednat o hráčství. Poslední skupinou subjektivních okolností nazýváme tedy institucionální. Ty zahrnují situace, kdy je jedinec propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody nebo kdy opustí ústavní výchovu (příkladem je dětský domov). A následně faktory objektivní mohou působit v oblastech dodrţování lidských práv, vzdělanosti a kvalifikaci občanů, také mohou působit na boj s nezaměstnaností, na sociální ochranu, na zabezpečení ve stáří. Lze konstatovat, ţe právě výše zmíněné faktory mají za vliv různost v příčinách bezdomovectví u ţen, muţů a dětí či mladistvých. Hradečtí (1996: 44-45) zmiňují, ţe u muţů jsou příčinou toho, ţe se ocitají na ulici spíše faktory materiální a osobní neţli vztahové a institucionální. Příčiny ţenského bezdomovectví jsou obvykle faktory vztahové a u dětí či mladistvých převládají okolnosti institucionální. Marek, Strnad a Hotovcová (2012: 18-19) dále rozdělují příčiny bezdomovectví na primární, sekundární a terciální. Příčiny primární nám osvětlují, co se odehrálo v ţivotě člověka těsně předtím, neţ se stal osobou bez přístřeší a co tedy způsobilo, ţe se na ulici ocitl. Tyto primární příčiny však nejsou to jediným původcem bezdomovectví, proto musíme také zmínit ty sekundární a terciální. Sekundární příčiny bezdomovectví nám vysvětlují, proč jedinec na ulici setrvává. Je tedy velmi důleţité zjistit a uvědomit si tyto sekundární původce. Jakmile si je totiţ osoba uvědomí, můţe dojít k poznání, ţe bariéry pro návrat do společnosti jsou překonatelné. A následně terciální důvody bezdomovectví, které nám vysvětlují, proč se lidé na ulici vrací. Zde 9

10 můţeme očekávat nebezpečí, ţe jedinec nenalezne místo ve společnosti, kam se chce vrátit a v důsledku toho můţe nastat recidiva 3 a následně návrat k ţivotu na ulici. 1.3 Ženské bezdomovectví Ačkoli muţi ve skupině osob bez přístřeší tvoří většinovou část, ţeny také představují součást tohoto fenoménu. O této skutečnosti jedna jasně hovoří statistiky azylových domů či výsledky anket a studií, nesmíme opomenout ţenské bezdomovectví, jakou součást tohoto fenoménu (Haasová 2005: 20). A také je to dáno tím, ţe ţeny jsou více orientované na mezilidské vztahy, takţe mají větší sociální síť, která jim v krizi můţe pomoci v řešení jejich aktuální tíţivé sociální situace (Schwarzová 2010: 316). Ţenské bezdomovectví si s sebou nese jistá specifika a je odlišné od muţského bezdomovectví. Ţeny na ulici na rozdíl od muţů, u kterých je bezdomovectví zjevnější, často byly vdané nebo jsou rozvedené. Kdeţto muţi jsou často stále svobodní. Bezdomovkyně, ve srovnání s jejich muţskými protějšky, mají více sebekázně, adaptability a solidarity. U muţů se více projevuje niţší stupeň schopnosti spolupráce, spolehlivosti, ochoty, vůle a cílevědomosti (Hradečtí 1996: 56-57). Pro ţeny na ulici je také na rozdíl od muţů typické, ţe vyhledávají pomoc a vztahovou oporu. Tento styl ţivota je pro ţeny nebezpečnější, a proto hledají ochranu. Muţi mají tendenci je chránit, mít s nimi vztah, protoţe ţen v jejich prostředí je výrazně méně. Na oplátku za poskytnutou ochranu můţe být ale ze strany muţe vyţadováno sexuální uspokojení, které můţe přejít aţ v domácí násilí na ulici. V takovém případě je pro ţenu těţké agresivního partnera opustit, protoţe on se o ni stále stará, ochraňuje ji před ostatními a tím má ţena pocit, ţe mu musí být vděčná a ţe by bez něj ţivot na ulici nezvládla. Dále se také mezi ţenami bezdomovkyněmi více neţ u muţů objevují poruchy nálad a různá psychotická onemocnění (Marek, Strnad, Hotovcová 2012: ). Jak jiţ bylo zmíněno, ţivot na ulici pro ţenu je sloţitější a to i z hlediska kaţdodenního ţivota. Pro ţenu je bezdomovectví psychicky obtíţnější neţ pro muţe a to například v kontextu s osobní hygienou a soukromím na ulici, protoţe ţeny jsou v naší společnosti více socializované neţ muţi (Renzetti 2003: 297). Co je ale pro obě pohlaví společné, ţe nemají víru v úspěch. Tito lidé ztratili sociální kontakty, jsou uzavření do sebe a nejsou 3 Recidiva neboli recidivismus, je fakt, který chápeme jako návrat k předchozímu chování a tedy zejména k delikventnímu. Za delikventní chování se povaţuje takové, které porušují společenské normy (Matoušek 2008: 40, 170). 10

11 schopní udrţet pozornost. Muţi i ţeny v závislosti na uţívání alkoholu a drog zhrubnou a dostávají se do stavu duševní a tělesné zchátralosti a vyčerpanosti. Také nezávisle na pohlaví jedince se většinová společnost na bezdomovce dívá jako na špinavé tuláky, kteří se štítí práce, jsou nebezpeční a bezcitní (Hradečtí 1996: 56-57). Mezi lidmi bez domova se stále více vyskytují mladé dívky, které opustily dětské domovy, výchovné ústavy nebo odešly z domova. V případě kdy se takto dívka ocitne na ulici, tak si zřejmě neuvědomuje, ţe pobyt na ulici ji jen více vyčerpá, vysaje, anebo dokonce zničí. Mladé dívky se často, v začátcích nového ţivotního stylu, nechávají fascinovat svobodou, kterou náhle pociťují, jednají lehkomyslně, nemají pocit strachu, střídají své partnery a i skupiny přátel. Po čase ale tyto bezstarostné dívky zjistí, ţe ulice má svá pravidla a podmínky, které je nutné dodrţovat. Dívky se v důsledku tohoto stylu ţivota mohou dostat do bludného kruhu, ze kterého je těţká cesta ven (Hradečtí 1996: 54). Nejen tedy mladé dívky, ale ţeny celkově se stále více dostávají na ulici. Fenomén bezdomovectví u ţen, díky špatným ekonomickým a sociálním podmínkám, vzrůstá. Ţeny jsou ve větším riziku chudoby neţli muţi. i navzdory skutečnosti, ţe se stále jedná o rovnoprávnosti ţen a muţů, politické, sociální a ekonomické postavení ţen ve společnosti je ale stále problematické (Hradečtí 1996: 54-55). Toto problematické postavení ţen dokládá Mareš (1999: 51-52) jevem zvaným feminizace chudoby. Tento koncept sice častěji postihuje neúplné rodiny, kdy se ţena ţivitelka stará o své děti. Ţena kvůli péči o děti se nemůţe naplno věnovat kariéře, proto hledá výhodné zaměstnání, aby mohla pečovat o děti, to ji tedy odsouvá na sekundární pracovní trh, kde se potýká s menší moţností pracovního uplatnění a také se stává obětí mzdové diskriminace zaloţené na biologickém pohlaví. Ţena je tedy i závislá jak peněţní pomoci ze strany státu, tak ze strany dřívějšího partnera. Koncept feminizace chudoby tedy nepostihuje jen neúplné rodiny, jak jsem jiţ výše zmínila, ale vyskytuje se i v rodinách úplných. Zde koncept vychází z diskriminace ţen uvnitř rodiny, tedy ze situace, kdy v rodině dochází k nerovnosti v přístupu k finančním zdrojům. Ţena v domácnosti sice má kontrolu nad zdroji v rodině, ale většinu z nich vyuţívá na provoz domácnosti a zabezpečení dětí a na její osobní náklady jí uţ mnohdy dostatek zdrojů nezbývá. Mareš dále říká, ţe ve srovnání s ţenou si muţ si rezervuje sice menší část rodinných příjmů, ale on je volně vyuţívá ke svým osobním potřebám. Výrazem vnitřní chudoby ţen jsou i jejich specifické povinnosti v rodině. Jedná se deprivaci způsobenou ztrátou času a jistou bariéru v moţnosti lepšího pracovního uplatnění na trhu práce. 11

12 Hraje zde také roli fakt, ţe ţeny jsou emocionálně vázány k některým typům domácích prací, jako je například péče o dítě, úklid či nákupy. Důleţité je zmínit, jak píše Golden (dle Renzetti 2003: ), ţe ţeny bez domova, jsou z pohledu většinové společnosti více stigmatizované 4 neţ muţi. Ve spojitosti se stigmatizací, je dle Haasové (2005: 25) také důleţitá viditelnost. Někdy u člověka nemusí jeho diskreditující prvek být zřejmý na první pohled, ale u bezdomovců tomu tak většinou právě nebývá. Jejich stigma se velmi rychle prozradí a všichni je na ulici vidí. Proto se setkávají jiţ při prvním kontaktu s nepřijetím, pohrdáním nebo naopak s lhostejností ze strany většinové společnosti. U ţen toto stigma má navíc sexuální náboj. O ţenách na ulici si lidé myslí, ţe nutně musí být nemorální a promiskuitní. V případě, ţe má i děti, tak se na ni společnost dívá jako na příţivnici na státní pomoci, která jen zvyšuje počet svých dětí, aby na ně dostávala více peněţních dávek od státu. Také se společnost domnívá, ţe by ţena svou sociální situaci snadno vyřešila tím, kdyby si našla vhodného partnera, co uţ ale společnost neví, nevidí nebo jen přehlíţí je skutečnost, ţe právě vztah s muţem byl původním důvodem, který ţenu na ulici dostal (Renzetti 2003: ). Sociální vyloučení není společností přijatelné a obzvlášť to ţenské. Proto lze očekávat, ţe ţeny se budou snaţit své bezdomovectví skrývat a svou tíţivou situaci alespoň na nějaký čas utajit. Pro ţeny je také velmi obtíţné tuto situaci přijmout a to zvláště pokud nesou odpovědnost nejen za sebe, ale také za své děti (Hradečtí 1996: 55-56). 4 Stigma je označení pro jistý znak, který většinová společnost hodnotí jako na prvek vybočující z normy. Tento znak se povaţuje za nenormální a díky němu, je osoba, která je jeho nositelem, odlišena od ostatních členů společnosti. Nositel stigmatu můţe být vnímán tak, ţe ve společnosti nějakým způsobem selhal nebo ţe má nedostatek oproti ostatním nebo handicap. Stigma můţe mít formu tělesnou, dále můţe být vnímáno jako vada charakteru a dále můţe být stigmatizujícím prvkem kmenové stigma rasy, národa či náboţenství (Goffman 2003: 9-12). 12

13 2 Sociální služby V rámci této kapitoly se seznámíme se sociálními sluţbami, definujeme, co jsou to za sluţby, jaký je jejich účel ve společnosti. Dále zde se zde seznámíme se subjekty hrající při poskytování těchto sluţeb důleţitou roli a na závěru této kapitoly bude k dispozici výčet základních činností, které sociální sluţby jako takové poskytují. Sociální sluţby jsou velmi důleţitým aspektem v pomoci lidem, kteří se nachází v tíţivé sociální situaci a nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. 2.1 Definice a účel Matoušek (2007: 9-10) definuje sociální sluţby jako sluţby, které jsou poskytovány osobám společensky znevýhodněným. Tyto sluţby pomáhají osobám zlepšit kvalitu ţivota a popřípadě jim také napomáhá se co nejvíce do společnosti začlenit. Sociální sluţby chrání i společnost samotnou před riziky, které přináší právě osoby znevýhodněné. Sociální sluţby se překrývají se sluţbami veřejnými, které tvoří širší kategorii. Jak veřejné, tak i sociální sluţby, jsou poskytované v zájmu veřejné společnosti a na rozdíl od sluţeb komerčních jsou financovány z veřejných rozpočtů. Sociální sluţby spadají pod různé rezorty státní správy a to dle jejich činností, z čehoţ také vyplývá, ţe se jich týká velká škála právních norem. Pro doplnění pojetí sociálních sluţeb z uţšího (rezortního) pojetí, jsou sociální sluţby definovány jako činnosti poskytující osobám v nepříznivé sociální situaci, poskytující podporu při sociálním začleňování a navrácení se do běţného ţivota tak, aby osoba byla schopna vyuţívat stejným způsobem obvyklých zdrojů, jako většinová společnost. Sociální sluţby také mají za úkol chránit osoby nacházející se v tíţivé sociální situaci před sociálním vyloučením, které jim v důsledku hrozí (Smékalová 2011:15). Definici sociálních sluţeb také doplňuje zákon o sociálních sluţbách v paragrafu číslo dvě. Zákon říká, ţe rozsah a forma pomoci poskytnuté znevýhodněné osobě, nebo osobě, která se nachází v nepříznivé sociální situaci, prostřednictvím sociálních sluţeb, musí zachovávat lidskou důstojnost, lidská práva a základní svobodu osob. Jako jednu ze zásad určuje pravidlo, ţe poskytovaná pomoc musí reagovat a přistupovat k znevýhodněné osobě vţdy individuálně a podporovat její samostatnost. Sociální sluţba také má za cíl motivovat osoby k činnostem, které zajistí, aby osoby dlouhodobě 13

14 nesetrvaly v tíţivé sociální situaci, nebo aby se taková situace uţ dále neprohlubovala (Zákon o sociálních sluţbách 2). 2.2 Subjekty sociálních služeb Triáda subjektů sociálních sluţeb je tvořena zřizovatelem, poskytovatelem a v neposlední řadě uţivatelem sociálních sluţeb. V našem prostředí se za zřizovatele označuje subjekt, který je zodpovědný za činnost poskytovatele. Poskytovatel dále tedy zprostředkovává sluţby uţivatelům sociálních sluţeb, kteří mohou být označováni také jako klienti či zákazníci (Matoušek 2007: 14). Zřizovateli zařízení poskytující sociální sluţby na území České republiky mohou být obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokud je tedy zřizovatelem jeden z jiţ zmíněných subjektů, jsou pak sluţby financovány z rozpočtu tohoto subjektu. Zřizovatelem v našich podmínkách mohou být i nestátní neziskové organizace. V tomto případě jsou sluţby převáţně financovány formou dotací z veřejných rozpočtů, na něţ není stanoven právní nárok (Matoušek 2007: 12). Nejen zřizovatelem, ale i poskytovatelem sociálních sluţeb mohou být v České republice nestátní neziskové organizace. Tyto subjekty mohou být poskytovateli teprve od 1990 a to jako právnické osoby. Do této doby nebylo moţné, aby nestátní subjekty poskytovaly sociální sluţby, protoţe v této době v podstatě neexistovaly. Zakládat právnické osoby, jako poskytovatele sociálních sluţeb, lze v několika právních formách. Jedná se o dříve zvaná občanská sdruţení, dnes známá pod názvem spolky 5 ; ústavy 6, církevní právnické osoby a dříve také obecně prospěšné společnosti (Matoušek 2007:12). Povinnosti poskytovatelů sociálních sluţeb jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách v paragrafu osmdesát osm (Zákon o sociálních sluţbách 88). Okruh oprávněných osob, kterým je poskytována sociální sluţba, definuje zákon č.108/2006 Sb., o sociálních sluţbách v paragrafu čtyři okruh oprávněných osob. Na základě tohoto zákona jsou sociální sluţby například poskytovány osobám, které 5 Občanský zákoník v paragrafu tři tisíce čtyřicet pět říká, ţe sdruţení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se povaţují za spolky podle tohoto zákona (Občanský zákoník 3045). 6 Podle paragrafu čtyři sta dva občanského zákoníku je ústav právnickou osobou ustavenou za účelem provozování činnosti uţitečné společensky nebo hospodářsky a to s vyuţitím majetkové i osobní sloţky (Občanský zákoník 402). 14

15 mají na území České republiky hlášený trvalý pobyt a osobám, kterým byl dle zvláštního právního předpisu udělen azyl. Dále ale i cizincům bez trvalého pobytu, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva. Sluţby jsou poskytovány také občanům členských států Evropské unie, jejich příslušníků a ostatním cizincům, kdy přesné podmínky pro poskytování sluţeb dále zákon definuje (Zákon o sociálních sluţbách 4). 2.3 Základní činnosti při poskytování sociálních služeb Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách v paragrafu číslo třicet pět základní činnosti při poskytování sociálních sluţeb udává výpis základních činností při poskytování sociálních sluţeb. Zákon však nevylučuje, ţe by při poskytování nemohly být zajišťovány fakultativně i další činnosti neţ jsou v něm uvedeny. Tyto činnosti jsou: pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění a podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností (Zákon o sociálních sluţbách 35). 15

16 3 Typologie sociálních služeb Typologie sociálních sluţeb představuje jejich základní dělení. Tyto sluţby jsou poskytovány mnoha způsoby a také se mohou dělit podle mnoha kritérií. Do roku 2007, neţ nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, se dělily podle specifických cílových skupin. Po přijetí jiţ výše zmíněného zákona, se v České republice začaly rozlišovat na druhy, formy, typy a zařízení sociálních sluţeb. Výhodou tohoto členění je přehlednost a nezaměnitelnost, a také neustálý vývoj této typologie. Nevýhoda se projevuje právě v jiţ zmíněné členitosti a absenci prostoru pro vznik nových a dosud neexistujících typů sociálních sluţeb (Bednář 2009: ,368). 3.1 Druhy sociálních služeb Sociální sluţby nám zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách dělí na tři základní druhy. Prvním z nich je sociální poradenství, coţ je sdělování skutečností a informací klientovi, aby byl následně schopen se sám ve své situaci rozhodovat (Bednář 2009: 366). Sociální poradenství můţeme dále dělit na základní a odborné sociální poradenství. Rozdíl spočívá v tom, ţe odborné sociální poradenství poskytují pouze specializované poradny, které se profilují podle určitého jevu či problematiky, anebo podle cílové skupiny. Na rozdíl od základního, které poskytují všechny sociální sluţby jako jednu ze svých základních činností (Smékalová 2011: 19). Dalším druhem sociálních sluţeb jsou služby sociální péče. Cílem těchto sluţeb je, aby se klient stal co nejvíce soběstačným a mohl se tak zapojit v co největší míře do běţného ţivota. Sluţby sociální péče tento cíl naplňují tak, ţe klientům napomáhají získat především fyzickou, ale i psychickou soběstačnost (Bednář 2009: 367). Pokud však není moţné, z důvodu jeho stavu, zapojení klienta do běţného ţivota společnosti, tak se sluţby sociální péče snaţí klientům zajistit důstojné zacházení a prostředí (Zákon o sociálních sluţbách 38). Posledním, tedy třetím, druhem sociálních sluţeb jsou služby sociální prevence. Cílem sociálních sluţeb tohoto druhu je pomoci klientovi překonat jeho nepříznivou sociální situaci (Zákon o sociálních sluţbách 53), a také pomoci klientovi, aby se díky působení své nepříznivé sociální situace, nestal obětí sociálního vyloučení. Sluţby ale také chrání společnost samotnou před vznikem a šířením neţádoucích společenských jevů (Bednář 2009: 367). 16

17 3.2 Formy poskytování sociálních služeb Sociální sluţby se, dle paragrafu číslo třicet tři zákona o sociálních sluţbách, poskytují ve třech formách. Jsou to tedy pobytové, ambulantní a terénní. Pobytové sociální sluţby jsou spojené s ubytování a jsou poskytovány v zařízeních sociálních. Za ambulantní sociální sluţby povaţujeme ty, za kterými se osoba musí nějakým způsobem dopravit. Sluţby jsou poskytovány téţ v zařízeních sociálních sluţeb, jako sluţby pobytové, jen zde není součástí sluţby ubytování. Poslední formou jsou sociální sluţby terénní, které jsou poskytovány mimo zařízení sociálních sluţeb a to tedy v přirozeném sociálním prostředí těchto osob (Zákon o sociálních sluţbách 33). 3.3 Zařízení sociálních služeb Z předchozí podkapitoly vyplývá, ţe zařízení sociálních sluţeb vznikají pouze tehdy, musí-li mít sluţba prostory určené uţivatelům, coţ vyţadují pouze sluţby ambulantní a pobytové. Následně jsou v těchto zařízeních poskytovány uţivatelům různé typy sociálních sluţeb (Bednář 2009:367). Pro poskytování sociálních sluţeb se zřizuje celkem dvacet různých zařízení, která jsou pak dále paragrafem třicet čtyři zákona o sociálních sluţbách, definována. Zařízení sociálních sluţeb lze kombinovat a následně vznikají mezigenerační nebo integrovaná centra. Zákon poskytuje následující výčet zařízení sociálních sluţeb: centra denních sluţeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postiţením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním reţimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních sluţeb, pracoviště rané péče, intervenční centra a zařízení následné péče (Zákon o sociálních sluţbách 34). 3.4 Typy sociálních služeb V jiţ výše zmíněných zařízeních sociálních sluţeb bývají poskytovány jednotlivé typy sociálních sluţeb. Tyto typy jiţ představují konkrétní výčet sluţeb, které lze v současné době na území České republiky poskytovat. Sociální sluţby jsou dle zákona o sociálních sluţbách definovány cílovou skupinou a výčtem základních činností, které sluţba poskytuje. Členění a definice cílových skupin, kterým jsou jednotlivé typy sociálních sluţeb poskytovány, vychází z charakteru nepříznivé sociální situace a nikoli z diagnózy, jak tomu bylo dříve (Bednář 2009:367). 17

18 V rámci sociálního poradenství můţeme identifikovat typy sociálních sluţeb, jako jsou občanské poradny, poradny pro osoby se zdravotním postiţením, poradny pro seniory, manţelské a rodinné poradny a intervenční centra pro oběti trestných činů a domácího násilí (Bednář 2009:367). Pokud se zaměříme na sluţby sociální péče, tak ty zahrnují sociální sluţby typu osobní asistence, pečovatelské sluţby, tísňové péče, průvodcovských a předčitatelských sluţeb, podpory samostatného bydlení, odlehčovacích sluţeb, center denních sluţeb, denních a týdenních stacionářů, domovů pro seniory, domovů se zvláštním reţimem, domovů pro osoby se zdravotním postiţením, chráněného bydlení a sociálních sluţeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (Bednář 2009: ). A v neposlední řadě Bednář (2009:368) uvádí typy sociálních sluţeb, které řadíme mezi sluţby sociální prevence. Řadíme mezi ně sluţby, jako je raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické sluţby, azylové domy, noclehárny, domy na půl cesty, krizová pomoc, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, sluţby následné péče, sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením, sociálněterapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy a sociální rehabilitace. 3.5 Typologie sociálních služeb dle cílových skupin Oblast sociálních sluţeb je velmi pestrá a rozmanitá, proto je nutné definovat specifika sluţeb, které se zaměřují na určité cílové skupiny. Avšak i kdyţ všechny cílové skupiny mají své specifické potřeby a hodnoty, tak zastřešující hodnoty pro práci se všemi cílovými skupinami jsou lidská důstojnost, zachování soukromí, právo a moţnost volby, respektování lidských práv, umoţnění a docílení pokud moţno co největší nezávislosti klienta na sluţbě a v neposlední řadě moţnost seberealizace (Smékalová 2011: 44). Ačkoli se primárně zaměřím na cílovou skupinu osob bez přístřeší a skupinu osob ohroţených chudobou existuje celá řada cílových skupin, kterým jsou nabízeny specifické sociální sluţby, které konkrétně reagují na jejich nepříznivou sociální situaci. Smékalová (2011:44) zde také uvádí, ţe Matoušek (2010) společně s kolektivem dalším autorů se blíţe věnují i ostatním cílovým skupinám. Těmito skupinami jsou osoby zneuţívané, týrané, zanedbávané děti, ale také osamocení rodiče, dále jsou zde i rodiny po rozvodu a rodiny s mnohočetnými problémy, lidé, kteří vyuţívají hospicových 18

19 sluţeb, uţivatelé drog, oběti domácího násilí, ţeny poskytující placené sexuální sluţby, riziková mládeţ, oběti i pachatelé trestných zločinů, uprchlíci a nezaměstnaní Sociální služby reagující na chudobu a bezdomovectví Specifickým rysem při poskytování sluţeb osobám bez přístřeší můţe být snaha sociálního pracovníka poskytnout osobě v tíţivé situaci vše, co je v jeho kompetenci a silách, a tak se někdy v jeho zápalu můţe zapomenout samotného klienta zeptat, s čím potřebuje pomoci. Při poskytování sluţeb a pomoci bezdomovcům je velmi důleţité si uvědomit, s čím klient skutečně chce pomoci, jaké jsou jeho hodnoty a co pro něj má v ţivotě význam. Je tedy důleţité si uvědomit, ţe osoba bez přístřeší můţe mít v ţivotě jiné priority neţli příslušníci většinové společnosti. Sociální pracovník by se měl také vyvarovat situaci, kdy se snaţí vše za svého klienta vyřešit. Je důleţité a především při práci s osobami bez přístřeší vyuţít všech zdrojů, které osoba má k dispozici (Průdková, Novotný 2008: 40). Jak říká Šrajer (2006: 111), sociální práce je profesionální práce s člověkem. Lidé bez domova, jako potencionální uţivatelé sociálních sluţeb, se do své tíţivé sociální situace dostali v důsledku velkého spektra nesourodých příčin, které mají společné to, ţe se díky nim osoba dostává do rizika sociálního vyloučení. Při pomoci lidem bez domova se musíme zaměřit právě na odstraňování příčin jejich bezdomovectví, a abychom tohoto cíle dosáhli, tak je potřeba sítě specializovaných sluţeb a spolupráce mezi organizacemi, které tyto specializované sluţby osobám bez domova poskytují (Schwarzová 2010: ). V důsledku toho tedy Schwarzová (2010: ) rozděluje praxi sociální práce, která je zaměřená na pomoc lidem bez domova na tři hlavní oblasti, kterými jsou preventivní aktivity, dále sluţby zaměřené na naplnění základních potřeb a následně to jsou sluţby zaměřené na reintegraci a soběstačnost. První oblastí jsou tedy preventivní aktivity, které se povaţují za klíčovou součást práce s osobami bez přístřeší a s osobami, které se nacházejí v riziku ztráty domova (Schwarzová 2010: ). Marek, Strnad a Hotovcová (2012: ) tuto první oblast sociální práce s osobami bez přístřeší rozdělují na primární, sekundární a terciální stupeň. Primární rovina prevence je zastoupena informační a osvětovou činností o bezdomovectví. Jako stěţejní aktivitu v oblasti prevence uvádí Schwarzová (2010: ) sociální poradenství. Úkolem poradenského procesu je docílit toho, aby osoba v tíţivé sociální situaci získala určitou úroveň soběstačnosti, aby si dokázala ve své 19

20 situaci pomoci co nejvíce sama. V této oblasti je hlavně podstatné to, ţe mnoho lidí se o své tíţivé situace dostalo právě proto, ţe neznalo svá práva a povinnosti. Marek, Strnad a Hotovcová (2012: 145) říkají, ţe sekundární stupeň prevence je zaloţen na předcházení zadluţení jedince a potaţmo na předcházení vzniku samotného jevu bezdomovectví u ohroţených osob. Cíl tohoto stupně prevence je zajišťován intervencí v bytech a dále podporou a pomocí jedincům, kteří jsou bezdomovectvím ohroţeni v souvislosti s neschopností hradit náklady spojené s bydlením. Následně Klimentová (2013: 77) oblast sekundární prevence ještě rozšiřuje o svůj pohled na tuto oblast aktivit a definuje základní okruhy pomoci bezdomovcům v rámci tohoto stupně prevence. V rámci tohoto stupně aktivit zaměřených na pomoc osobám bez přístřeší potřebují bezdomovci pomoci hlavně nalézt místo, kde mohou naplnit své základní fyzické potřeby. Místo kde mohou dostat lékařské ošetření, protoţe téměř kaţdý člověk bez přístřeší se potýká se zdravotními problémy. V neposlední řadě tito lidé také potřebují v někom najít oporu, potřebují člověka, kterému se mohou svěřit. Po navázání vztahu mezi sociálním pracovníkem a osobou bez přístřeší a po základní stabilizaci jeho sociální situace, lze uvaţovat o jejich společné práci na změně ţivotního stylu bezdomovce. Zde je nutné klienta doprovázet a dopomoci mu při jednání s úřady, zprostředkovat mu zaměstnání a následně mu pomoci s jeho udrţením. Sociální pracovník dále svému klientovi dopomáhá s dosaţením a udrţením vlastního příjmu, zde se můţe jednat o různé formy důchodů či sociálních dávek. Nesmíme také opomenout nabídku spoluúčasti ze strany pracovníka. Posledním, tedy terciálním, stupněm preventivních aktivit je zajištění dostupného bydlení osobám nemajetným, sociálně vyloučeným či osobám, které se nacházejí v akutní krizi spojené se ztrátou bydlení. Tato krize můţe u osob vzniknout v důsledku rozpadu manţelství, ukončení ústavní léčby nebo výchovy a také při návratu do společnosti po splnění výkonu trestu odnětí svobody (Marek, Strnad, Hotovcová 2012: 145). Druhou oblastí, kterou Schwarzová (2010: ) uvádí, jsou služby zaměřené na naplnění základních potřeb. Tento typ sluţeb, kdy je jedinci dopomáháno k naplnění základních potřeb je historicky nejstarší. Důleţité tyto sluţby jsou proto, ţe lidé, kteří se jiţ ocitli na ulici, potřebují místo k odpočinku, také jídlo, ošacení, očistu, teplo a v neposlední řadě základní lékařskou péči. A výsledek těchto sluţeb je ihned znatelný. Pokud tyto základní potřeby nejsou kvalitně naplněny, brání člověku v úspěšném návratu k ţivotu ve většinové společnosti, reintegraci a soběstačnosti. Je 20

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR Závěrečná zpráva 2 k aktivitě A0901 Autoři: Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Martina

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uţivatelů Sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této sluţbě a jejich

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Gabriela Tremlová Životní situace dětí odcházejících v době plnoletosti ze zařízení FOD - Klokánek Katedra: Sociální pedagogiky

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Příloha č. 1 mat. č. 205/ZK/15 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. xxx/2015/zk-xx ze dne 25.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu nového sociálního podniku

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu nového sociálního podniku CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Příprava projektu nového sociálního podniku Petra Zoubková Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE Závěrečná zpráva Zpracovaly: PhDr. Markéta Štěchová (odpovědná řešitelka) PhDr. Marina Luptáková JUDr. Bedřiška

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Využití KBT v sociální práci s dětmi v rozvodovém řízení

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Využití KBT v sociální práci s dětmi v rozvodovém řízení CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Využití KBT v sociální práci s dětmi v rozvodovém řízení Petra Hrušková Vedoucí práce: PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlášení:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Založení a financování sociálního podniku Establishing and financing of social entreprise Dominika Lenthárová Plzeň 2014 Čestné prohlášení

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče Aneţka Schindlerová Vedoucí práce: Mgr. Anna Lazecká Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Sociální prevence nezaměstnanosti v okresu Prachatice se zaměřením na grantový projekt "Perspektiva propojení práce a péče o děti" Téma práce:

Více

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení

Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Péče o seniora při propuštění z akutního lůžka zdravotnického zařízení Sociální práce Vedoucí práce: Bc. Dagmar Martinková Vypracovala:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS Veronika Pasierbová Vedoucí práce: Mg. Sylva Kočí Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více