1 KULTURNÍ SPECIFIKA, OSLOVENÍ, KULTURNÍ FAUX-PAS MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI ZEMĚPIS DĚJEPIS NÁRODNOSTI A NÁBOŽENSTVÍ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 KULTURNÍ SPECIFIKA, OSLOVENÍ, KULTURNÍ FAUX-PAS... 2 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI... 7 3 ZEMĚPIS... 10 4 DĚJEPIS... 28 5 NÁRODNOSTI A NÁBOŽENSTVÍ..."

Transkript

1 e Bo o kp r o č í n s k ýj a z y k CZ / /

2 OBSAH Str. 1 KULTURNÍ SPECIFIKA, OSLOVENÍ, KULTURNÍ FAUX-PAS MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI ZEMĚPIS DĚJEPIS NÁRODNOSTI A NÁBOŽENSTVÍ VÝZNAMNÁ MĚSTA A PAMÁTKY PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE GASTRONOMIE SOUČASNÉ PROBLÉMY ČÍNY SEZNAM MULTIMEDIÁLNÍCH UKÁZEK VIDEOUKÁZKA 1 VIDEOUKÁZKA 2 VIDEOUKÁZKA 3 VIDEOUKÁZKA 4 1

3 1 KULTURNÍ SPECIFIKA, OSLOVENÍ, KULTURNÍ FAUX-PAS Číňané jsou velice pracovití, ale fyzická práce pro ně není zábavou jako u nás. Proto někdy ty dlouhé nehty u muţů jako projev skutečnosti, ţe jejich vlastník nemusí fyzicky pracovat. Rodinné vazby jsou velice silné (existuje několikanásobně více termínů pro označení příbuzenských vztahů neţ v češtině), děti se starají o rodiče, to se týká i vztahů na pracovišti lidé jsou zvyklí být poslušní a odpovědní vůči autoritám (vliv konfucianismu). Individualismus není rozšířen, lidé jsou stále zvyklí ţít na veřejnosti. Emancipace ţen je značná (v restauraci třeba platí často ţena), zhruba jako u nás. Počítání na prstech je odlišné. Některá gesta jsou stejná, některá odlišná. Souhlas a zápor se hlavou vyjadřuje stejně. Číňané jsou poměrně nacionalističtí a citliví na projevy rasismu. Na druhou stranu sami rasističtí jsou. Jsou poměrně sebevědomí, bez zábran. Je jim nepříjemné něco vyjádřit přímo (slovo špatný se řekne nedobrý), nemají rádi silná slova, radši neřeknou pravdu, aby tzv. neztratili tvář. Někdy mohou reagovat na nepříjemnou situaci smíchem to není provokace, ale snaha tu situaci uvolnit. Ve vztahu ke zvířatům jsou na naše zvyky poměrně krutí. Jsou dost pověrčiví, věří na různé amulety, nemají rádi číslo 4 a naopak milují číslo 9 a jeho násobky. Číňané jsou velmi náruţiví kuřáci. Pracovitost Číňanů je stejně jako u nás záleţitostí individuální. Obecně lze ale říct, ţe pokud jsou příslušníky niţší a střední vrstvy, která v posledních deseti letech prudce vzrostla, pracují na několika místech. V době Maa, tj. do sklonku 70. let, pro zemi platilo, ţe po studiu na vysoké škole jste byli automaticky umístěni do státem určené pozice, a místo výkonu práce, tzv. jednotky - danwei, bylo určeno. Ta byla jistotou, podobně jako u nás před rokem 1989, více méně na zbytek pracovního ţivota, pokud pracující neudělal něco velmi neobvyklého nebo nespáchal trestný čin, coţ bylo ale výjimkou. V dnešní době, kdy sami Číňané hovoří o svém politicko-sociálním systému jako o socialismu s čínskou tváří, coţ je kombinace trţních a státních prvků v ekonomice a odbouraných sociálních jistot, pracují běţní obyvatelé velmi tvrdě. Na druhou stranu se hodně zdůrazňuje fakt, ţe ten, který vycestuje do zahraničí na sluţební cestu nebo dovolenou, poté své peníze utrácí způsobem, který je u nás neobvyklý. Tedy pokud nepatříme do vyšší třídy. Dnes pracují v rodině oba, jak muţ, tak ţena. Onen dlouhý nehet na malíčku u muţů je poněkud legrační pozůstatek z dob staré Číny, kdy úřednická elita, tzv. mandaríni (od nich se i odvozuje název čínštiny v češtině, který je poněkud nesprávný), nemuseli fyzicky pracovat. Rodina v Číně hraje klíčovou roli. Výchova dětí je odlišná, je ovlivněna tradicí konfucianismu. V rodině platí hierarchie, navenek je vůdcem muţ, uvnitř rodiny, tzv. za zavřenými dveřmi, je tomu často naopak, ţeny jsou tím, kdo rozhoduje. Pravděpodobně je to opět dědictví staré Číny, kde ţeny střední a vyšších vrstev nepracovaly, ale řídily domácnost. Muţ se staral o záleţitosti vně domu a obstarával finanční zdroje, které ale prakticky často opět spravovala ţena. O penězích se mluví často a nepovaţuje se to za nezdvořilé. Zdůrazňuje se sociální status. Na děti, zejména syny, kteří jsou vţdy, aţ na výjimky, první dítě v rodině, jsou kladeny velké nároky, děti studují od rána do večera, existují 2

4 i tzv. odpolední školy. Autorita učitele je nesporná. Pro Číňany je vzácné vidět, ţe by student odsekl, případně očividně negoval učitelův výklad nebo nereagoval na kladenou otázku. Fyzické tresty ve školách i rodině jsou dnes vzácné, ale tradičně se pouţívaly. Ve školách se hodně memoruje, téţ jde o odkaz výuky klasickými metodami, děti se učily kulturní odkaz své země nazpaměť, hlavně pak konfuciánské klasiky. Poslušnost vůči autoritám je dodnes nepsané pravidlo. Celý východoasijský region byl ovlivněn konfucianismem, v Číně ještě zdůrazněným marxismem-leninismem s prvky dodanými Mao Cetungem. Obecně lidé v Číně nechápou svou roli ve společnosti jako my, tj. jako individuální roli jednotlivce beroucího ohled na sebe a své nejbliţší. Naopak sami sebe chápou jako součást velkého celku, Číny jako způsobu myšlení, civilizace, nejenom státu v moderním politickém smyslu slova. Toto se odráţí i v neochotě hovořit o politicky senzitivních tématech typu Tibetu a Xinjiangu, případně lidských právech tak, jak je chápeme u nás. I toto téma je do jisté míry tabuizované. Co se gest týče, jsou do velké míry shodná s našimi. Pozor na mezinárodně uţívané gesto vztyčeného prostředníčku, to jiţ v Číně znají. Neťukejte si na čelo, neukazujte na lidi přímo. Bílá barva znamená smutek, i kdyţ v současnosti stále více svatebčanů nosí klasické svatební šaty evropského stylu, ţeny jsou v bílém, muţi v tmavém. Jako dárek donedávna stačila bonboniéra, květiny (opět ne bílé) nebo ovoce. S tím, jak Číňané bohatnou, se i dárky mění. Nesmí se dávat stolní hodiny (odkazují na čas, tj. symboliku pomíjivosti ţivota, blízkost smrti). Naopak peníze v červené obálce ano. Takto se dává i spropitné, i kdyţ spropitné v Číně lidé běţně neznají. Spíše jej dávají někomu v zahraničí jako projev ocenění kvality sluţeb, například místního turistického průvodce. Pozor na hůlky zabodnuté do rýţe, to je téţ tabu. Odkazuje na vonné tyčinky zapálené u hrobu předků. Nesmíte smrkat nahlas na veřejnosti, v obchodním prostředí podávejte vizitku vţdy oběma rukama, je lepší mít své jméno přepsané do čínských znaků a naučit se pár základních konverzačních obratů, přinejmenším pozdravy a poděkování, otevírá to dveře. Symbolika je v Číně velmi bohatá, a vyţaduje značné úsilí ji zvládnout. I v dnešní době stále platí nepsaná pravidla, jejichţ neznalost ale Číňané cizincům většinou odpouští. Číslo 4 se vyslovuje podobně jako smrt nebo zemřít, liší se pouze tónem, a proto ho nemají rádi, naopak číslo 9 je zobrazováno často a jeho kombinace s dalším číslem 9 má magický, ochranný význam. Při počítání na prstech ruky stačí na rozdíl od nás pouze ruka jedna a počítá se odlišně. Sexualita byla také donedávna tabuizovaná. Zejména homosexualita. Na druhou stranu v Číně běţně uvidíte ţeny drţící se za ruce na ulici a muţe, kteří jdou také s rukou na rameni muţe jdoucího vedle, není to projev sexuální náklonnosti, ale přátelství a důvěry. Úsměv je častý, i jako projev omluvy, coţ přivádí neznalé cizince často k zuřivosti. Je nutné dávat pozor na přesnost podávaných informací například na ulici, často vás pošlou někam, kam nechcete, jenom proto, ţe se stydí říct, ţe nevědí. Souvisí to s velmi pevně zakořeněným pocitem, ţe by tzv. ztratili tvář, pokud by upřímně řekli, ţe nevědí. Na druhou stranu, tím, jak více se země otevírá světu a Číňané mohou snadněji vycestovat do 3

5 zahraničí a tam studovat i pracovat, ztrácejí se kulturní rozdíly a země přejímá velice rychle evropskoamerické kulturní zvyky. Ukázka čínských platidel Čínská platidla pouţívaná v současnosti: nejmenší hodnota je 1 jiao (hovorově mao), odpovídající 10 haléřům. Pouţívají se jak mince, tak i papírové bankovky stejné hodnoty aţ do výše 1 yuanu. Od 5 do 100 yuanů se pouţívají papírové bankovky, 100 yuanů je nejvyšší nominální hodnota čínské bankovky. Samozřejmě ţe Hongkong a Macao jako samostatná správní území pod správou Pekingu (Speciální administrativní oblasti) mají téţ svou měnu, která se v kontinentální Číně nepouţívá, ale je směnitelná jako kaţdá jiná. Stejně tak i Taiwan má svou vlastní měnu, která se také nazývá yuan. [online]. URL: < p:// neditor/uploadfile/img/ jpg&w=544&h=321&ei=8uhzupgjlmmgswa5iod4bw&zoom=1&iact=rc&d ur=16&page=6&tbnh=145&tbnw=246&ndsp=30&ved=1t:429,r:85,s:100,i:259&tx=115&ty=57> [cit ]. 4

6 Ukázky počítání na prstech v Číně Počítá se na prstech jedné ruky. Číslo deset na dvou, ačkoli existuje i varianta na jedné ruce, kdy se ukazováček a prostředníček překříţí. [online]. URL: < G76wgTM:&imgrefurl= mgurl= &page=1&tbnh=121&tbnw=147&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:8,s:0,i:106&tx=107&ty=35> [cit ]. 5

7 Tradiční hodnoty čínské civilizace versus Mao Ce-tungovo myšlení a KS Číny Videoukázka 1 Dostupná na adrese: Otázky k textu: 1. Počítají Číňané na prstech? 2. Proč jsou v zemi tak silné rodinné vztahy? 3. Jsou čínské ţeny emancipované? 4. Je v Číně sexualita tabu? 5. Jsou Číňané individualisté nebo naopak myslí skupinově? 6. Jaký je vztah čínského komunismu k tradičním hodnotám a konfucianismu? 6

8 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI Při konverzaci se Číňané mohou dotazovat na ryze soukromé záleţitosti, třeba na věk či plat. Je lepší se vyhnout debatám o Tibetu a Mandţusku. Etničtí Číňané jsou v tomto směru většinou zajedno s vládou. Je třeba se připravit, ţe Číňané jsou příslušníci velkého národa, a proto také takto přistupují k ostatním národům. Jsou na první pohled neformální, ale často neupřímní. Někdy blafují a nepovaţují to za nic špatného. Nemají rádi silná slova. Zejména u úředníků panuje přísná hierarchie. V Číně mají ještě větší moc neţ u nás. Po jednání se rádi hromadně fotografují. Neradi dodrţují pravidla, ale ústní obchodní dohody většinou dodrţují. Jednání trvají velmi dlouho, protoţe zejména představitelé státních institucí a podniků se bojí zodpovědnosti v rozhodování. Někdy jsou jednání plná prázdných formálních slov. Naléháním se rozhodnutí neuspíší, ba naopak. Vyjednávají tvrdě, metodou vynucování drobných ústupků. Často zvou na pracovní oběd či večeři či dávají pozornosti a tím snáze dosahují svých cílů. Cizinec se bez konexí a finančních i dalších různých pozorností v Číně neobejde. Při návštěvě u nás ocení Číňané luxus a moţnost nákupů, moţná více neţ kulturní program. Rychle mění stanoviska a rozhodnutí. Je třeba často improvizovat. Proč tolik odlišností? Je to dáno do značné míry kulturně-historickými rozdíly. Lidé na Západě jsou odmalička sice součástí většího celku, tj. rodiny a dalších institucí typu školy, nicméně sami sebe vţdy chápeme jako jednotky, individua. Na rozdíl od nás lidé v Číně a v celém východoasijském regionu sami sebe nechápou jako jednotky, individua, ale jako součást celku, rodiny, klanu, komunity, státu, civilizace, sami Číňané to takto pociťují velmi silně. Proto se při denním řízení firmy šéf chová jako víceméně benevolentní otec, který dohlíţí aţ na nejmenší úroveň rozhodování na své podřízené. Konfucianismus nepopírá sociální rozdíly, ale učí populaci je akceptovat a ţít v souladu s rolí, kterou jí systém umoţní nebo dopřeje. Tedy podřízení jsou vţdy podřízenými, poslouchají příkazy seshora, i kdyby byli do morku kostí přesvědčeni o nesprávnosti kroků vedení. Dalším důleţitým faktorem je mianzi, dosl. tvář, a koncept její ztráty: pokud bychom se ozvali, nadřízení ztratí tvář. Toto je také prastarý myšlenkový koncept, který přeţil i komunistickou rétoriku stírání sociálních rozdílů a emancipace. Při jednání s cizinci jsou Číňané velmi trpěliví, ale zároveň tvrdí, vţdy za cenu malých ústupků získávají velké výhody. Pokud mají pocit, ţe se jim vyjednávání nevyplácí, často jej ukončí, i nenadále, koncept ztráty tváře tady tedy neplatí. Pravidla a jejich dodrţování souvisí také s neznalostí aplikace práva. Celé dějiny platilo, ţe pokud se vyskytl problém, řešil se smírem, domluvou, na místní úrovni, místní úředník - soudce aplikoval morální imperativ konfucianismu v praxi a rozhodl. Jestliţe uţ spor dosáhl této nevídané úrovně, rozhodnutí a případný trest byly akceptovány. Moderní advokacie je novinka, existují právníci, ale je jich málo a aplikace právních předpisů je komplikovaná a často neúčinná. V praxi rozhodují tzv. guanxi, tedy doslova styky, pokud máte guanxi s vlivnými a mocnými lidmi, tj. často straníky, máte větší šanci uspět. U nás bychom tomu říkali korupce, v Číně je to prastarý kulturní vzorec. 7

9 Pokud se mluví o osobních záleţitostech typu výše platu, není to projev neslušného nevychovaného člověka a jeho drzosti, ale naopak projev skutečného zájmu o druhou stranu. Záleţitosti rodiny jsou diskutovány otevřeně. Politika se příliš nerozebírá, protoţe strana a vláda je onen otec národa, jehoţ rozhodnutí jsou respektována. Nacionalismus a pocit příslušnosti k velkému národu hrají také velkou roli, teď, po sto letech, které obyvatelé chápali jako roky polokoloniálního postavení a poníţení ze strany Západu, se lidé opět hrdě hlásí, a státní propaganda tomu napomáhá, k odkazu síly a velikosti národa, faktu, ţe celé dějiny byli Číňané na špici technologického a sociálně-kulturního vývoje světa. Je to zdůrazňováno jako přirozený návrat k přirozenému stavu věcí a pokud dojde k rozbrojům na mezinárodním diplomatickém poli, například kvůli malým, ale strategicky poloţeným ostrovům v Jihočínském moři, které si nárokuje několik států, vládci Číny nezakrytě argumentují příklady ze své velké minulosti, kdy příslušnost ostrovů nebo jiného okrajového území k čínské civilizaci nikdo nezpochybňoval. V cizině si čínští obchodníci vedou podobně jako doma, snad více asertivně. Turisté z Číny dávají přednost fotografování před výkladem a hlavní náplní pobytu je nákup značkového zboţí. Asiaté obecně, a Číňané obzvláště, velice trpí na značky, dámy musí mít kabelky Luis Vuitton, muţi hodinky Rolex, přinejmenším Nejenom při obchodních jednáních, ale i jako průvodce čínských turistů musíte být připraveni na velmi překvapivé změny názorů a vyjádřených přání. To, co bylo nejdříve odsouhlaseno, se rázem mění, pokud změní názor nejvlivnější člen skupiny, šéf, neboť on je onen laskavý otec skupiny a naším úkolem je nezpochybňovat jeho rozhodnutí. Na co si i sinologové pořád musí zvykat, je kaţdodenní připomínání toho, kdo je ve skupině vedoucí samec a komu se tedy musí věnovat nejvíce. Čínský management a podnikání v zemi Videoukázka 2 Dostupná na adrese: 8

10 Otázky k textu a videu: 1. Podnikání v Číně je pro cizince a) snadné b) sloţité c) nemoţné d) zakázané 2. Čínský podnikatelský kód je ovlivněn a) konfucianismem b) Mao Ce-tungovým myšlením c) křesťanstvím d) buddhismem 3. Čínský turista dává přednost a) nákupům b) nákupům značkového a luxusního zboţí c) dějinám a památkám d) průvodcům v čínštině 4. Čínští politici jsou nacionalisté a) protoţe vţdy byli b) z historicko-politických důvodů c) z politických důvodů d) nejsou nacionalisté 5. Koncept ztráty tváře a) hraje v čínské kultuře a podnikání klíčovou roli b) nehraje v čínské kultuře a podnikání klíčovou roli c) je importován z Japonska d) je prastarý buddhistický koncept 6. Guanxi znamená a) mít známé a kontakty b) mít vliv a peníze c) mít moc d) vše dohromady 9

11 3 ZEMĚPIS Čínská lidová republika leţí ve východní Asii. Celková rozloha země je km 2. Čína je čtvrtá největší země světa. Velká část země má vnitrozemské hranice, na východě hraničí se Ţlutým, Východočínským a Jihočínským mořem a sdílí hranici se 14 zeměmi. Délka hranic je celkem km a její sousední země jsou: Afghánistán s délkou společných hranic 76 km, Bhútán s délkou společných hranic 470 km, Barma s délkou hranic km, Indie s délkou hranic km, Kazachstán, km, Severní Korea, km, Kyrgyzstán, 858 km, Laos, 423 km, Mongolsko, km, Nepál, km, Pákistán, 523 km, Rusko (severovýchod), km, Rusko (severozápad), 40 km, Tádţikistán, 414 km, Vietnam, km. Délka regionálních hranic je: 30 km Hong Kong, Macao 0,34 km. Země je členěna na 23 provincíí (sheng), 5 autonomních oblastí (zizhiqu): Ningxia, Xinjiang, Xizang (Tibet), Guangxi, Nei Mengu (Vnitřní Mongolsko), a 4 statutární města (Peking, Tianjin, Chungqing, Shanghai). Provincie jsou: Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang, a Taiwan (vláda v Pekingu jej povaţuje za neoddělitelnou součást země, de facto je Taiwan nezávislé území spravované vládou Taiwanu). Nejvyšším místem v zemi je Mount Everest (8 844 m n. m.), nejniţším je Turpanská proláklina (-154 m n. m.). Čína je z velké části hornatá, jihozápad tvoří pohoří Himálaj, západní část pokrývají pouště a polopouště a velkou část vnitrozemí tvoří Tibetská náhorní plošina. Naopak severovýchod země je rovinatý a velmi úrodný, východní části země tvoří níţiny a pahorkatiny, s výjimkou hornatějšího jihovýchodu a jihu země. Velké a splavné řeky jsou Ţlutá řeka na severu a Jang-c -ťiang (Changjiang, dosl. Dlouhá řeka) v západní, jihozápadní a střední Číně. Obě řeky mají více neţ pět tisíc kilometrů. Na řece Jang-c -ťiang je také postavena největší hydroelektrárna na světě, projekt Tří soutěsek, v místě, které je dosud turisticky vyuţíváno pro svou krásu toku řeky v úzkých soutěskách obklopených horami. Klima v Číně je velmi rozmanité, země má řadu klimatických pásem, od severního mírného aţ subarktického klimatu ovlivněného blízkostí Sibiře, přes mírné klima severní Číny. Směrem na jih a jihozápad přechází v klima subtropické aţ po tropické klima na ostrově Hainan v blízkosti Vietnamu. K Číně zeměpisně patří řada ostrovů v okolních mořích, dva největší jsou Hainan a Taiwan, poslední jmenovaný je ale politicky nezávislé území pod správou vlády Čínské republiky (na Taiwanu). Čínu suţují letní monzuny a tajfuny přinášející záplavy v jiţní a jihozápadní části země, častá jsou také zemětřesení. Severozápad Číny je sráţkově podprůměrný, oblast trpí nedostatkem vody, jsou zde rozsáhlá sprašová území tvořená usazeným pískem navátým z pouště Gobi, přesto jde o poměrně úrodná území, která ale vyţadují zavlaţování. Dopravní síť tvoří hlavně ţeleznice, jejíţ síť je jedna z nejhustších na světě. Kromě jiného spojuje ţeleznice hlavní město Peking a město Lhasu v Tibetu. Jde tak o nejvýše poloţenou ţeleznici na světě. 10

12 Dále v zemi existují dálnice a silnice pro motorová vozidla (rychlostní silnice první třídy). Moderní dálnice mají obvykle tři pruhy v kaţdém směru, starší silnice mívají betonový povrch. Hlavní silnice spojují hlavní města provincií a vytváří tak hustou síť po celé zemi. Hustá je také síť splavných řek, dosud pouţívaný je tzv. Velký kanál, který spojuje úrodný pás země kolem dolního toku řeky Jang-cťiang v provinci Zhejiang se severem, konkrétně hlavním městem Pekingem. Tento div civilního stavitelství sahá do 7. století, kdy byl uveden do provozu. Řada jeho úseků je nad okolním povrchem. Nesmírně rychle se rozvíjí civilní letecká doprava. Zatímco ještě před dvaceti lety v zemi prakticky neexistovaly soukromé letecké společnosti, dnes jsou jich desítky. Letecká doprava je levná, letenka v ekonomické třídě je jenom o něco draţší neţ ţelezniční spoj první třídy. V Šanghaji je vybudován první úsek magnetického rychlovlaku v zemi, který spojuje nově vybudovanou čtvrť Putong s tamním mezinárodním letištěm. Více jak třicetikilometrový úsek projede vlak ve špičce za 7 minut, nejvyšší dosahovaná rychlost je 431 km za hodinu. I na normální ţeleznici ale dnes mezi hlavními provinčními městy, zejména na východě země, jezdí nové rychlovlaky, které připomínají japonské rychlovlaky Šinkanzen a francouzské TGV. Jejich maximální rychlost dosahuje více jak 330 km za hodinu a jiţ existují další plány na budování sítě ještě rychlejších vlaků. Velkým problémem je obrovský nárůst počtu automobilů v zemi. Tam, kde ještě před dvaceti lety prakticky neexistovalo soukromé vlastnictví automobilů a auta na silnicích byla hlavně nákladní a firemní, dnes ve městech značná část bohatnoucí střední vrstvy auto vlastní. Zácpy v Pekingu, ale i jinde, dosahují obludných rozměrů i přes nové a široké autostrády a obchvaty kolem měst. Částečně to kompenzuje metro a veřejná dopravní obsluha, autobusy a někde i trolejbusy. Tramvaje v Číně nejezdí příliš často. Čínská vláda proto investuje nemalé prostředky do ekologických dopravních řešení. Autobusy jezdící ve městech jsou poháněny stlačeným zemním plynem, velmi se také zvýšil počet elektrokol a elektroskútrů. V neposlední řadě zde také stále častěji můţete zahlédnout automobily s pohonem na baterie. 11

13 Politická mapa Číny [online]. URL: < [cit ]. 12

14 Zeměpisná mapa Číny [online]. URL: < [cit ]. 13

15 Obrázky k textu Velká čínská zeď [online]. URL: < [cit ]. Poušť Gobi [online]. URL: < [cit ]. 14

16 Tibet [online]. URL: < [cit ]. Jang-c -ťiang (Changjiang) [online]. URL: < [cit ]. 15

17 Sichuan [online]. URL: < [cit ]. Yunnan, rýţové terasy [online]. URL: < [cit ]. 16

18 Guangxi, okolí řeky Lijiang [online]. URL: < [cit ]. Guangdong, hory Danxia [online]. URL: < [cit ]. 17

19 Hongkong, pohled na ostrov Hongkong [online]. URL: < [cit ]. Macao [online]. URL: < [cit ]. 18

20 Fujian, tradiční obydlí národnosti Hakka [online]. URL: < [cit ]. Suzhou, zahrady [online]. URL: < [cit ]. 19

21 Jiangsu, vodní kanály a městečka [online]. URL: < [cit ]. Šanghaj, nábřeţí Bund [online]. URL: < [cit ]. 20

22 Šanghaj, moderní čtvrť Putong [online]. URL: < [cit ]. Šanghaj, Maglev, magnetický nejrychlejší vlak na světě spojující město s letištěm (aţ 431 km/h) [online]. URL: < [cit ]. 21

23 Jang-c -ťiang (Changjiang), Tři soutěsky [online]. URL: < [cit ]. Největší vodní elektrárna na světě na řece Jang-c -ťiang (Tři soutěsky) [online]. URL: < [cit ]. 22

24 Dlouhý kanál [online]. URL: < [cit ]. Pekingská doprava ve špičce [online]. URL: < [cit ]. 23

25 1. Čína leţí v Vědomostní kvíz a) Asii b) Africe c) Jiţní Americe d) Evropě 2. Pohoří Himálaj je hraniční pohoří Číny s a) Nepálem b) Indií c) Kazachstánem d) Ruskem 3. Největší poušť Číny je a) Gobi b) Taklamakan c) Sahara d) Velká solná poušť 4. Čínská nejdelší řeka je a) Jang-c -ťiang b) Ţlutá řeka c) Perlová řeka d) Salween (Mekong) 5. Největší vodní dílo na světě, vodní elektrárna Tři soutěsky, leţí na a) Ţluté řece b) Jang-c -ťiang c) Perlové řece d) Nilu 6. Šanghaj leţí v provinci a) Zhejiang b) Jiangsu c) Fujian d) ţádné provincii, je to samostatné správní území 24

26 7. Peking, hlavní město Číny, leţí v a) severovýchodní Číně b) jiţní Číně c) Tibetské náhorní plošině d) na Ţluté řece 8. Perlová řeka se vlévá do a) Jihočínského moře b) Ţlutého moře c) Východočínského moře d) Tichého oceánu 9. Problém velkých čínských měst souvisí s a) automobilismem b) tovární výrobou c) migrací sezónních dělníků d) narkomanií 10. Čínský rychlovlak Maglev jezdí v a) Pekingu b) Šanghaji c) Kantonu d) Hongkongu 11. Hongkong je a) speciální administrativní zóna a bývalá britská kolonie na jihu Číny b) britská kolonie c) portugalská kolonie d) nepatří pod správu Číny 12. Macao je a) druhá speciální administrativní zóna a bývalá portugalská kolonie na jihu Číny b) portugalská kolonie c) britská kolonie d) nepatří pod správu Číny 25

27 13. Největší čínský ostrov je a) Hainan b) Taiwan 14. Velký císařský kanál spojuje a) Hangzhou a Peking b) Suzhou a Peking c) Peking a Xi an d) Xi an a Chengdu 15. Nejdelší hranici má Čína s a) Ruskem b) Mongolskem c) Indií d) Kazachstánem 16. Vnitřní Mongolsko leţí a) v Mongolsku b) Číně c) Indii d) Pákistánu 17. Záplavy se v Číně vyskytují zejména v a) Sichuanu b) Fujianu a dalších přímořských provinciích c) ve vnitrozemí d) na řece Jang-c -ťiang 18. Zemětřesení se v zemi vyskytují zejména a) v Sichuanu b) na jihu c) na severu d) kdekoli 26

28 19. Monzuny jsou v Číně a) v létě b) v zimě c) na jaře d) na podzim 20. Největší počet národnostních menšin ţije v provincii a) Henan b) Yunnan c) Sichuan d) Guangxi 27

29 4 DĚJEPIS V Číně ţil Člověk pekingský a byla zde jedna z nejstarších světových civilizací. První sjednotitel říše byl Čchin-š chuang (od jeho dynastie Čchin vznikl evropský název pro jeho zemi Říši středu). Dynastie se střídaly, existovala období sjednocení i roztříštěnosti, působili zde velcí filozofové jako Konfucius, ale starověk, středověk i novověk nám často splývá v jedno. Na rozdíl od Evropy zde nikdy nebyl totální kulturní rozvrat podobný pádu Římské říše. Umění se neustále vracelo do minulosti, do jakéhosi zlatého věku, éry velkých vynálezů papíru, knihtisku, hedvábí, porcelánu, kompasu a kalendáře. Éry rozvinutého mezinárodního obchodu, který ale posléze ustal, kdyţ se čínští vládci domnívali, ţe zahraniční zboţí nepotřebují, coţ ve výsledku vedlo k zaostalosti a ke snaze světových mocností učinit z Číny kolonii. Opiové války, agonie za posledního císaře Pchu-i a jeho adoptivní matky Cch -si. Vznik republiky, první prezident Sunjatsen. Okupace Japonskem. Mandţusko. Vznik Čínské lidové republiky pod vedením Mao Ce-tunga. Odtrţení Taiwanu v čele s generálem Čankajškem. Kulturní revoluce. Nástup reforem pod vedením Deng Xiaopinga. Čínská civilizace je zřejmě jedinou civilizací s prastarými kořeny, která má nepřerušenou tradici vývoje aţ do současnosti. Na tento fakt jsou obyvatelé země patřičně pyšní a velmi jej zdůrazňují. Představme si, ţe by v současném Egyptě lidé ţili v souladu s kulturní tradicí, jejíţ kořeny sahají k prvním pyramidám. V Číně tomu tak do jisté míry je. Samotní Číňané mluví o zakladatelích své civilizace (být Číňanem pro Číňany znamená být členem vlastní civilizace, nikoli státu v moderním pojetí z 19. století) jako o vládcích, kteří je naučili základním dovednostem, například zemědělství, zkrotili vody a naučili lid pouţívat oheň, písmo atd. Historicky doloţitelná je dynastie Shang z 16. aţ 12. století před n. l. Před ní existovala polomytická dynastie Xia, kterou historici spojují s pozdním neolitem a ranou dobou bronzovou. Za dynastie Shang dochází k ukotvení základních principů vlády dynastií v zemi, existuje vládce území, tzv. král. Je to v podstatě bývalý kmenový náčelník, společnost se sociálně vrství, existuje úzká vládní elita, pro niţ se vytváří nádherné rituální bronzové nádoby metodou ztraceného vosku. Technika je na takové úrovni dokonalosti, ţe i v současnosti je obtíţné tyto obřadní předměty znovu vyrobit! Dochází k řadě konfliktů mezi menšími sousedícími státy, dosud existuje popravování zajatců z bitev a otrokářský systém. Vládce se řídí principem nejvyšší bytosti, shangdi, a principem Nebes, začíná se koncipovat myšlenka morální odpovědnosti vládce principu Nebes a odejmutí mandátu Nebes vládci, pokud nevládne morálně. Následuje dlouhé období vlády dynastie Zhou, které se dělí na rané a pozdní období, od 8. do 3. století př. n. l. dochází k politické roztříštěnosti, kterou Číňané nazývají Obdobím Jar a Podzimů a Obdobím válčících států. V době, kdy spolu soupeří deset a posléze sedm států, dochází k nesmírně výraznému posunu v myšlení čínské elity, soupeří spolu několik myšlenkových škol, z nichţ nejvýznamnější se posléze ukáţe škola konfucianismu. Rozvíjí se i taoismus a lidová náboţenství. Tento prvek, kdy v době politické nejednotnosti se Čína kulturně rozvíjí, se pak často opakuje. 28

30 Ve třetím století př. n. l., konkrétně v roce 221 př. n. l., sjednocuje celou Čínu zhruba v polovině dnešního rozsahu země První císař, Čchin Š Chuang-ti (Qin Shihuang di). Ten předtím vládl jako král státu Čchin, západního a vojensky zdatného státu, který se řídil principy kolektivní odpovědnosti a uţíval drastické tresty. Název státu Prvního císaře se posléze v češtině a řadě dalších jazyků vţil pro celou zemi. Dynastie sjednocuje rozvoj kol u vozů, buduje systém cest po celé zemi, sjednocuje platidla a váhy a buduje velkolepý systém opevnění proti nomádům na severních hranicích. Sjednocuje jiţ zbudované úseky Dlouhé zdi. A také vybuduje velkolepou hrobku s terakotovými vojáky, na kterou se po pádu dynastie v roce 206 př. n. l. postupně zapomíná a je náhodně znovu objevena teprve v roce 1974 při hloubení studny. Dnes hrobku obdivují tisíce návštěvníků nejen z Číny, zcela oprávněně se mluví o jednom z dalších divů světa. Po pádu dynastie Qin (Čchin) následuje dynastie Han, po níţ se nazvali sami etničtí Číňané, říkají si Hanové. Jde o dlouhodobou dynastii, která vládla s krátkou přestávkou kolem začátku našeho letopočtu čtyři sta let. Je povaţována za první z velmi významných dynastií. Poloţila základy správního systému státu, který přetrval téměř beze změn aţ do roku 1911, kdy císařský systém padl. Po roce 220 n. l. dochází k politické nestabilitě a dlouhému období rozpadu země na jiţní a severní státy. Severním státům vládla etnika odlišná od Číňanů. Dochází k rozvoji buddhismu, náboţenství, které přišlo do Číny z Indie. Politická nejednotnost opět plodí kulturní ovoce, dochází k nesmírnému rozvoji myšlenkových škol, vzniku neotaoismu, štěpení buddhismu na různé směry a školy, rozvoji literatury, sochařství a umění obecně. Dynastie Sui celou zemi sjednocuje v 6. století, na začátku 7. století padá a na trůn nastupuje zakladatel dynastie Tang, dlouhodobé dynastie, která je v Číně proslulá stabilitou, rozvojem buddhismu, jednou ţenskou císařovnou (pouze dvě v celých dějinách!), kyprými těly ţen v umění a zřejmě i v reálném ţivotě (ideál krásy se mění) a náboţenskou tolerancí. Od 10. do 13. století vládne zemi dynastie Song, která proslula krajinomalbou, vzdělanými a uměnímilovnými císaři a technologickým pokrokem, který Evropané dohnali aţ v novověku v době průmyslové revoluce, a to rozvojem knihtisku a čilým kontaktem s okolním světem. Na druhou stranu Čína musí čelit nájezdům severních kočovníků, zejména sjednocených mongolských kmenů a posléze je i Mongoly poraţena, načeţ následuje zhruba devadesátileté období vlády Mongolů za dynastie Yuan. V roce 1368 jeden z vůdců rolnického povstání, které spojuje i prvek nacionalistického odporu proti Mongolům, je ze země vyhání a stává se prvním císařem další dynastie Ming. Ta vládne aţ do roku 1644, kdy Čína podlehne dalším nájezdníkům ze severovýchodu, Mandţuům. Ti se do značné míry, podobně jako Mongolové ve 13. století, počínšťují, ale zavádějí mandţuský účes s dlouhým copem i pro Číňany jako symbol podřízenosti. Několik velice schopných mandţuských císařů na trůně v Pekingu rozšiřuje politickou moc aţ na doposud nečínská území a Čína tak dosahuje dnešních rozměrů, ba je i přesahuje, neboť zahrnuje současné Mongolsko. Teprve od druhé poloviny 18. století 29

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Etnografie a národnostní politika ČLR Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Čínská migrace Zdroje a motivace migrace do zahraničí: Minulost: Nedostatek zemědělské půdy (růst populace, civilizační rozvoj,

Více

JV Asie. -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej)

JV Asie. -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej) JV Asie -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej) Příroda: -velké řeky monzunový režim (Iravadí, Mekong ) -tropické podnebí, místy vysokohorské

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů)

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů) Základní údaje o Tibetu Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií) Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová Čínská anexe Tibetu Markéta Antonínová Obsah 1) Historické pozadí 2) Průběh konfliktu 3) Tibeťané v exilu 4) Budoucnost Tibetu Historické pozadí 7.-9. století tibetská říše Tchupo - expanduje do okolních

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo

Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo Předmět: Zeměpis Téma: Regiony Asie Ročník: VII. Autor: Mgr. Pavel Hadač Škola: Základní škola Pěnčín 22 příspěvková organizace Pořadové číslo projektu: CZ.1.07 Šablona: III / 2_2 BLÍZKÝ VÝCHOD A ZAKAVKAZSKO

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Vlakem z Hong Kongu do Pekingu za 14 dní termín cca od 1.4.-14.4.

Vlakem z Hong Kongu do Pekingu za 14 dní termín cca od 1.4.-14.4. Vlakem z Hong Kongu do Pekingu za 14 dní termín cca od 1.4.-14.4. Hong Kong a Peking, dvě naprosto odlišná města a kultury v Číně. Uvidíme jak městské civilizace, tak i panenskou přírodu v oblastech jihovýchodní

Více

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Městské oblasti zaujímají 3 4% zemské souše, žije v nich však polovina obyvatel planety. Rychlý nárůst urbanizace bude pokračovat především

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Škola - základ života Metodický list

Škola - základ života Metodický list Škola - základ života Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - klady a zápory školy (jak to vnímají žáci), povinná školní docházka námět pro diskusi - odklad školní docházky, pobyt v zahraničí,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Název: 2. Osídlení Asie

Název: 2. Osídlení Asie Název: 2. Osídlení Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 4. (2. ročník

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 9 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Západní Evropa Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

ČÍNA PRO LABUŽNÍKY ANEB ZA PEKINGSKOU KUCHYNÍ

ČÍNA PRO LABUŽNÍKY ANEB ZA PEKINGSKOU KUCHYNÍ ČÍNA PRO LABUŽNÍKY ANEB ZA PEKINGSKOU KUCHYNÍ 9 - denní zájezd Poznávací zájezd, 9 dní, 3* hotely, včetně všech vstupů PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny! Cenu garantujeme již

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

NABÍDKA PROMÍTÁNÍ A PŘEDNÁŠEK

NABÍDKA PROMÍTÁNÍ A PŘEDNÁŠEK Leden 2011 Seznam témat 1. Cesta do Somalilandu země, která oficiálně neexistuje... 3 2. Guinea Bissau putování přes hory a savany na největší Africký karneval... 3 3. Bulharsko jak ho neznáte všichni

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe

Tibet Grada Publishing, a. s. Tibe Uli Franz Tibet Komu patří Tibet? Je součástí Čínské lidové republiky, nebo suverénním státem? Žijí v Tibetu převážně Tibeťané, nebo se stal multikulturní zemí? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

Kontrolní test - doprava VY_32_INOVACE_Z.3.15. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Kontrolní test - doprava VY_32_INOVACE_Z.3.15. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství

Evropský pohled (především) snaha o zařazení hinduismu jako jednotného náboženství (zakladatel, jasně stanovené učení ) mezi světová náboženství Hinduismus Pojem HINDUISMUS Až v 19. století pro skupinu indických náboženství. Původ slova: hindu (perština), sindhu (sanskrt) řeka. Hinduisté původně své náboženství nijak nenazývali. Obyvatelstvo Indie

Více

ZA PANDAMI VELKÝMI DO ČÍNY

ZA PANDAMI VELKÝMI DO ČÍNY ZA PANDAMI VELKÝMI DO ČÍNY 9 - denní zájezd Poznávací zájezd, 9 dní, 3* hotely, snídaně, včetně všech vstupů PRIVÁTNÍ PROGRAM s vlastním průvodcem CK - žádné velké skupiny Cenu garantujeme při min. počtu

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

Dělení dopravy. pevninská. vodní. letecká doprava zpráv. silniční železniční potrubní. vnitrozemská námořní

Dělení dopravy. pevninská. vodní. letecká doprava zpráv. silniční železniční potrubní. vnitrozemská námořní DOPRAVA Dopravní síť je soustava dopravních cest, které spojují různá místa doprava využívá dopravní cesty (silnice, železnice, splavné řeky,...), dopravní prostředky (vlaky, auta,...) a dopravní zařízení

Více

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Čína. 1. Oficiální název státu. Čínská lidová republika Zhonghua Renmin Gongheguo (Čung-chua žen-min kung-che-kuo) 2. Rozloha. 9,596 mil.

Čína. 1. Oficiální název státu. Čínská lidová republika Zhonghua Renmin Gongheguo (Čung-chua žen-min kung-che-kuo) 2. Rozloha. 9,596 mil. Čína 1 Oficiální název státu Čínská lidová republika Zhonghua Renmin Gongheguo (Čung-chua žen-min kung-che-kuo) 2 Rozloha 9,596 mil km 2 3 Geografie Čínská lidová republika se nalézá ve východní Asii při

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE

INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE INDIE/ISLÁMSKÉ STÁTY JIŽNÍ ASIE Jan Demel, 4.B Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova INDIE Obecná charakteristika Indický subkontinent, Jižní Asie Asi 1 210 000 000 obyvatel

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10

VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 VY_32_INOVACE_08-Brazílie_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola SLUŠOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace Datum: listopad 2011 Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL Šárka Kadavá, 4. A ZÁKLADNÍ INFORMACE 1/3 kontinentu Oddělena Saharou ZÁKLADNÍ INFORMACE Maghreb (SZ Afriky) Egypt Sahel PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Nejteplejším místem severní pouštní

Více

Čína. poznávací zájezdy 2012 ZIMNÍ SLEVA 7 % JARNÍ SLEVA 5 % při rezervaci do 2.3.2012. Poznávací zájezdy do Číny pořádáme již 14.

Čína. poznávací zájezdy 2012 ZIMNÍ SLEVA 7 % JARNÍ SLEVA 5 % při rezervaci do 2.3.2012. Poznávací zájezdy do Číny pořádáme již 14. Čína poznávací zájezdy 2012 ZIMNÍ SLEVA 7 % při rezervaci do 16.1.2012 JARNÍ SLEVA 5 % při rezervaci do 2.3.2012 Poznávací zájezdy do Číny pořádáme již 14. sezónu [CNC] To nejlepší z Pekingu a okolí Peking

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

AMERIKA PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

AMERIKA PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více