1 KULTURNÍ SPECIFIKA, OSLOVENÍ, KULTURNÍ FAUX-PAS MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI ZEMĚPIS DĚJEPIS NÁRODNOSTI A NÁBOŽENSTVÍ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 KULTURNÍ SPECIFIKA, OSLOVENÍ, KULTURNÍ FAUX-PAS... 2 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI... 7 3 ZEMĚPIS... 10 4 DĚJEPIS... 28 5 NÁRODNOSTI A NÁBOŽENSTVÍ..."

Transkript

1 e Bo o kp r o č í n s k ýj a z y k CZ / /

2 OBSAH Str. 1 KULTURNÍ SPECIFIKA, OSLOVENÍ, KULTURNÍ FAUX-PAS MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI ZEMĚPIS DĚJEPIS NÁRODNOSTI A NÁBOŽENSTVÍ VÝZNAMNÁ MĚSTA A PAMÁTKY PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ LIDOVÉ ZVYKY A TRADICE GASTRONOMIE SOUČASNÉ PROBLÉMY ČÍNY SEZNAM MULTIMEDIÁLNÍCH UKÁZEK VIDEOUKÁZKA 1 VIDEOUKÁZKA 2 VIDEOUKÁZKA 3 VIDEOUKÁZKA 4 1

3 1 KULTURNÍ SPECIFIKA, OSLOVENÍ, KULTURNÍ FAUX-PAS Číňané jsou velice pracovití, ale fyzická práce pro ně není zábavou jako u nás. Proto někdy ty dlouhé nehty u muţů jako projev skutečnosti, ţe jejich vlastník nemusí fyzicky pracovat. Rodinné vazby jsou velice silné (existuje několikanásobně více termínů pro označení příbuzenských vztahů neţ v češtině), děti se starají o rodiče, to se týká i vztahů na pracovišti lidé jsou zvyklí být poslušní a odpovědní vůči autoritám (vliv konfucianismu). Individualismus není rozšířen, lidé jsou stále zvyklí ţít na veřejnosti. Emancipace ţen je značná (v restauraci třeba platí často ţena), zhruba jako u nás. Počítání na prstech je odlišné. Některá gesta jsou stejná, některá odlišná. Souhlas a zápor se hlavou vyjadřuje stejně. Číňané jsou poměrně nacionalističtí a citliví na projevy rasismu. Na druhou stranu sami rasističtí jsou. Jsou poměrně sebevědomí, bez zábran. Je jim nepříjemné něco vyjádřit přímo (slovo špatný se řekne nedobrý), nemají rádi silná slova, radši neřeknou pravdu, aby tzv. neztratili tvář. Někdy mohou reagovat na nepříjemnou situaci smíchem to není provokace, ale snaha tu situaci uvolnit. Ve vztahu ke zvířatům jsou na naše zvyky poměrně krutí. Jsou dost pověrčiví, věří na různé amulety, nemají rádi číslo 4 a naopak milují číslo 9 a jeho násobky. Číňané jsou velmi náruţiví kuřáci. Pracovitost Číňanů je stejně jako u nás záleţitostí individuální. Obecně lze ale říct, ţe pokud jsou příslušníky niţší a střední vrstvy, která v posledních deseti letech prudce vzrostla, pracují na několika místech. V době Maa, tj. do sklonku 70. let, pro zemi platilo, ţe po studiu na vysoké škole jste byli automaticky umístěni do státem určené pozice, a místo výkonu práce, tzv. jednotky - danwei, bylo určeno. Ta byla jistotou, podobně jako u nás před rokem 1989, více méně na zbytek pracovního ţivota, pokud pracující neudělal něco velmi neobvyklého nebo nespáchal trestný čin, coţ bylo ale výjimkou. V dnešní době, kdy sami Číňané hovoří o svém politicko-sociálním systému jako o socialismu s čínskou tváří, coţ je kombinace trţních a státních prvků v ekonomice a odbouraných sociálních jistot, pracují běţní obyvatelé velmi tvrdě. Na druhou stranu se hodně zdůrazňuje fakt, ţe ten, který vycestuje do zahraničí na sluţební cestu nebo dovolenou, poté své peníze utrácí způsobem, který je u nás neobvyklý. Tedy pokud nepatříme do vyšší třídy. Dnes pracují v rodině oba, jak muţ, tak ţena. Onen dlouhý nehet na malíčku u muţů je poněkud legrační pozůstatek z dob staré Číny, kdy úřednická elita, tzv. mandaríni (od nich se i odvozuje název čínštiny v češtině, který je poněkud nesprávný), nemuseli fyzicky pracovat. Rodina v Číně hraje klíčovou roli. Výchova dětí je odlišná, je ovlivněna tradicí konfucianismu. V rodině platí hierarchie, navenek je vůdcem muţ, uvnitř rodiny, tzv. za zavřenými dveřmi, je tomu často naopak, ţeny jsou tím, kdo rozhoduje. Pravděpodobně je to opět dědictví staré Číny, kde ţeny střední a vyšších vrstev nepracovaly, ale řídily domácnost. Muţ se staral o záleţitosti vně domu a obstarával finanční zdroje, které ale prakticky často opět spravovala ţena. O penězích se mluví často a nepovaţuje se to za nezdvořilé. Zdůrazňuje se sociální status. Na děti, zejména syny, kteří jsou vţdy, aţ na výjimky, první dítě v rodině, jsou kladeny velké nároky, děti studují od rána do večera, existují 2

4 i tzv. odpolední školy. Autorita učitele je nesporná. Pro Číňany je vzácné vidět, ţe by student odsekl, případně očividně negoval učitelův výklad nebo nereagoval na kladenou otázku. Fyzické tresty ve školách i rodině jsou dnes vzácné, ale tradičně se pouţívaly. Ve školách se hodně memoruje, téţ jde o odkaz výuky klasickými metodami, děti se učily kulturní odkaz své země nazpaměť, hlavně pak konfuciánské klasiky. Poslušnost vůči autoritám je dodnes nepsané pravidlo. Celý východoasijský region byl ovlivněn konfucianismem, v Číně ještě zdůrazněným marxismem-leninismem s prvky dodanými Mao Cetungem. Obecně lidé v Číně nechápou svou roli ve společnosti jako my, tj. jako individuální roli jednotlivce beroucího ohled na sebe a své nejbliţší. Naopak sami sebe chápou jako součást velkého celku, Číny jako způsobu myšlení, civilizace, nejenom státu v moderním politickém smyslu slova. Toto se odráţí i v neochotě hovořit o politicky senzitivních tématech typu Tibetu a Xinjiangu, případně lidských právech tak, jak je chápeme u nás. I toto téma je do jisté míry tabuizované. Co se gest týče, jsou do velké míry shodná s našimi. Pozor na mezinárodně uţívané gesto vztyčeného prostředníčku, to jiţ v Číně znají. Neťukejte si na čelo, neukazujte na lidi přímo. Bílá barva znamená smutek, i kdyţ v současnosti stále více svatebčanů nosí klasické svatební šaty evropského stylu, ţeny jsou v bílém, muţi v tmavém. Jako dárek donedávna stačila bonboniéra, květiny (opět ne bílé) nebo ovoce. S tím, jak Číňané bohatnou, se i dárky mění. Nesmí se dávat stolní hodiny (odkazují na čas, tj. symboliku pomíjivosti ţivota, blízkost smrti). Naopak peníze v červené obálce ano. Takto se dává i spropitné, i kdyţ spropitné v Číně lidé běţně neznají. Spíše jej dávají někomu v zahraničí jako projev ocenění kvality sluţeb, například místního turistického průvodce. Pozor na hůlky zabodnuté do rýţe, to je téţ tabu. Odkazuje na vonné tyčinky zapálené u hrobu předků. Nesmíte smrkat nahlas na veřejnosti, v obchodním prostředí podávejte vizitku vţdy oběma rukama, je lepší mít své jméno přepsané do čínských znaků a naučit se pár základních konverzačních obratů, přinejmenším pozdravy a poděkování, otevírá to dveře. Symbolika je v Číně velmi bohatá, a vyţaduje značné úsilí ji zvládnout. I v dnešní době stále platí nepsaná pravidla, jejichţ neznalost ale Číňané cizincům většinou odpouští. Číslo 4 se vyslovuje podobně jako smrt nebo zemřít, liší se pouze tónem, a proto ho nemají rádi, naopak číslo 9 je zobrazováno často a jeho kombinace s dalším číslem 9 má magický, ochranný význam. Při počítání na prstech ruky stačí na rozdíl od nás pouze ruka jedna a počítá se odlišně. Sexualita byla také donedávna tabuizovaná. Zejména homosexualita. Na druhou stranu v Číně běţně uvidíte ţeny drţící se za ruce na ulici a muţe, kteří jdou také s rukou na rameni muţe jdoucího vedle, není to projev sexuální náklonnosti, ale přátelství a důvěry. Úsměv je častý, i jako projev omluvy, coţ přivádí neznalé cizince často k zuřivosti. Je nutné dávat pozor na přesnost podávaných informací například na ulici, často vás pošlou někam, kam nechcete, jenom proto, ţe se stydí říct, ţe nevědí. Souvisí to s velmi pevně zakořeněným pocitem, ţe by tzv. ztratili tvář, pokud by upřímně řekli, ţe nevědí. Na druhou stranu, tím, jak více se země otevírá světu a Číňané mohou snadněji vycestovat do 3

5 zahraničí a tam studovat i pracovat, ztrácejí se kulturní rozdíly a země přejímá velice rychle evropskoamerické kulturní zvyky. Ukázka čínských platidel Čínská platidla pouţívaná v současnosti: nejmenší hodnota je 1 jiao (hovorově mao), odpovídající 10 haléřům. Pouţívají se jak mince, tak i papírové bankovky stejné hodnoty aţ do výše 1 yuanu. Od 5 do 100 yuanů se pouţívají papírové bankovky, 100 yuanů je nejvyšší nominální hodnota čínské bankovky. Samozřejmě ţe Hongkong a Macao jako samostatná správní území pod správou Pekingu (Speciální administrativní oblasti) mají téţ svou měnu, která se v kontinentální Číně nepouţívá, ale je směnitelná jako kaţdá jiná. Stejně tak i Taiwan má svou vlastní měnu, která se také nazývá yuan. [online]. URL: <http://www.google.cz/imgres?start=161&hl=cs&biw=1280&bih=802&tbm=isch&tbnid=f3_smvk_dh4dxm:&imgrefurl=htt p://www.sicas.cn/students/info/content_ shtml&docid=qh3dzrfagigpam&imgurl=http://www.sicas.cn/ neditor/uploadfile/img/ jpg&w=544&h=321&ei=8uhzupgjlmmgswa5iod4bw&zoom=1&iact=rc&d ur=16&page=6&tbnh=145&tbnw=246&ndsp=30&ved=1t:429,r:85,s:100,i:259&tx=115&ty=57> [cit ]. 4

6 Ukázky počítání na prstech v Číně Počítá se na prstech jedné ruky. Číslo deset na dvou, ačkoli existuje i varianta na jedné ruce, kdy se ukazováček a prostředníček překříţí. [online]. URL: <http://www.google.cz/imgres?sa=x&hl=cs&rlz=1t4auru_cscz499&biw=1280&bih=802&tbm=isch&tbnid=ug1qcps G76wgTM:&imgrefurl=http://www.incatena.org/viewtopic.php%3Ff%3D4%26t%3D40660&docid=dqB3FSpQsMOaJM&i mgurl=http://lechinois.com/faq/compterdoigt03.jpg&w=385&h=319&ei=je5zuvx_masn4atl74d4ca&zoom=1&iact=rc &page=1&tbnh=121&tbnw=147&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:8,s:0,i:106&tx=107&ty=35> [cit ]. 5

7 Tradiční hodnoty čínské civilizace versus Mao Ce-tungovo myšlení a KS Číny Videoukázka 1 Dostupná na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=5ks3epxayau Otázky k textu: 1. Počítají Číňané na prstech? 2. Proč jsou v zemi tak silné rodinné vztahy? 3. Jsou čínské ţeny emancipované? 4. Je v Číně sexualita tabu? 5. Jsou Číňané individualisté nebo naopak myslí skupinově? 6. Jaký je vztah čínského komunismu k tradičním hodnotám a konfucianismu? 6

8 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI Při konverzaci se Číňané mohou dotazovat na ryze soukromé záleţitosti, třeba na věk či plat. Je lepší se vyhnout debatám o Tibetu a Mandţusku. Etničtí Číňané jsou v tomto směru většinou zajedno s vládou. Je třeba se připravit, ţe Číňané jsou příslušníci velkého národa, a proto také takto přistupují k ostatním národům. Jsou na první pohled neformální, ale často neupřímní. Někdy blafují a nepovaţují to za nic špatného. Nemají rádi silná slova. Zejména u úředníků panuje přísná hierarchie. V Číně mají ještě větší moc neţ u nás. Po jednání se rádi hromadně fotografují. Neradi dodrţují pravidla, ale ústní obchodní dohody většinou dodrţují. Jednání trvají velmi dlouho, protoţe zejména představitelé státních institucí a podniků se bojí zodpovědnosti v rozhodování. Někdy jsou jednání plná prázdných formálních slov. Naléháním se rozhodnutí neuspíší, ba naopak. Vyjednávají tvrdě, metodou vynucování drobných ústupků. Často zvou na pracovní oběd či večeři či dávají pozornosti a tím snáze dosahují svých cílů. Cizinec se bez konexí a finančních i dalších různých pozorností v Číně neobejde. Při návštěvě u nás ocení Číňané luxus a moţnost nákupů, moţná více neţ kulturní program. Rychle mění stanoviska a rozhodnutí. Je třeba často improvizovat. Proč tolik odlišností? Je to dáno do značné míry kulturně-historickými rozdíly. Lidé na Západě jsou odmalička sice součástí většího celku, tj. rodiny a dalších institucí typu školy, nicméně sami sebe vţdy chápeme jako jednotky, individua. Na rozdíl od nás lidé v Číně a v celém východoasijském regionu sami sebe nechápou jako jednotky, individua, ale jako součást celku, rodiny, klanu, komunity, státu, civilizace, sami Číňané to takto pociťují velmi silně. Proto se při denním řízení firmy šéf chová jako víceméně benevolentní otec, který dohlíţí aţ na nejmenší úroveň rozhodování na své podřízené. Konfucianismus nepopírá sociální rozdíly, ale učí populaci je akceptovat a ţít v souladu s rolí, kterou jí systém umoţní nebo dopřeje. Tedy podřízení jsou vţdy podřízenými, poslouchají příkazy seshora, i kdyby byli do morku kostí přesvědčeni o nesprávnosti kroků vedení. Dalším důleţitým faktorem je mianzi, dosl. tvář, a koncept její ztráty: pokud bychom se ozvali, nadřízení ztratí tvář. Toto je také prastarý myšlenkový koncept, který přeţil i komunistickou rétoriku stírání sociálních rozdílů a emancipace. Při jednání s cizinci jsou Číňané velmi trpěliví, ale zároveň tvrdí, vţdy za cenu malých ústupků získávají velké výhody. Pokud mají pocit, ţe se jim vyjednávání nevyplácí, často jej ukončí, i nenadále, koncept ztráty tváře tady tedy neplatí. Pravidla a jejich dodrţování souvisí také s neznalostí aplikace práva. Celé dějiny platilo, ţe pokud se vyskytl problém, řešil se smírem, domluvou, na místní úrovni, místní úředník - soudce aplikoval morální imperativ konfucianismu v praxi a rozhodl. Jestliţe uţ spor dosáhl této nevídané úrovně, rozhodnutí a případný trest byly akceptovány. Moderní advokacie je novinka, existují právníci, ale je jich málo a aplikace právních předpisů je komplikovaná a často neúčinná. V praxi rozhodují tzv. guanxi, tedy doslova styky, pokud máte guanxi s vlivnými a mocnými lidmi, tj. často straníky, máte větší šanci uspět. U nás bychom tomu říkali korupce, v Číně je to prastarý kulturní vzorec. 7

9 Pokud se mluví o osobních záleţitostech typu výše platu, není to projev neslušného nevychovaného člověka a jeho drzosti, ale naopak projev skutečného zájmu o druhou stranu. Záleţitosti rodiny jsou diskutovány otevřeně. Politika se příliš nerozebírá, protoţe strana a vláda je onen otec národa, jehoţ rozhodnutí jsou respektována. Nacionalismus a pocit příslušnosti k velkému národu hrají také velkou roli, teď, po sto letech, které obyvatelé chápali jako roky polokoloniálního postavení a poníţení ze strany Západu, se lidé opět hrdě hlásí, a státní propaganda tomu napomáhá, k odkazu síly a velikosti národa, faktu, ţe celé dějiny byli Číňané na špici technologického a sociálně-kulturního vývoje světa. Je to zdůrazňováno jako přirozený návrat k přirozenému stavu věcí a pokud dojde k rozbrojům na mezinárodním diplomatickém poli, například kvůli malým, ale strategicky poloţeným ostrovům v Jihočínském moři, které si nárokuje několik států, vládci Číny nezakrytě argumentují příklady ze své velké minulosti, kdy příslušnost ostrovů nebo jiného okrajového území k čínské civilizaci nikdo nezpochybňoval. V cizině si čínští obchodníci vedou podobně jako doma, snad více asertivně. Turisté z Číny dávají přednost fotografování před výkladem a hlavní náplní pobytu je nákup značkového zboţí. Asiaté obecně, a Číňané obzvláště, velice trpí na značky, dámy musí mít kabelky Luis Vuitton, muţi hodinky Rolex, přinejmenším Nejenom při obchodních jednáních, ale i jako průvodce čínských turistů musíte být připraveni na velmi překvapivé změny názorů a vyjádřených přání. To, co bylo nejdříve odsouhlaseno, se rázem mění, pokud změní názor nejvlivnější člen skupiny, šéf, neboť on je onen laskavý otec skupiny a naším úkolem je nezpochybňovat jeho rozhodnutí. Na co si i sinologové pořád musí zvykat, je kaţdodenní připomínání toho, kdo je ve skupině vedoucí samec a komu se tedy musí věnovat nejvíce. Čínský management a podnikání v zemi Videoukázka 2 Dostupná na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=cjsgafawaqg 8

10 Otázky k textu a videu: 1. Podnikání v Číně je pro cizince a) snadné b) sloţité c) nemoţné d) zakázané 2. Čínský podnikatelský kód je ovlivněn a) konfucianismem b) Mao Ce-tungovým myšlením c) křesťanstvím d) buddhismem 3. Čínský turista dává přednost a) nákupům b) nákupům značkového a luxusního zboţí c) dějinám a památkám d) průvodcům v čínštině 4. Čínští politici jsou nacionalisté a) protoţe vţdy byli b) z historicko-politických důvodů c) z politických důvodů d) nejsou nacionalisté 5. Koncept ztráty tváře a) hraje v čínské kultuře a podnikání klíčovou roli b) nehraje v čínské kultuře a podnikání klíčovou roli c) je importován z Japonska d) je prastarý buddhistický koncept 6. Guanxi znamená a) mít známé a kontakty b) mít vliv a peníze c) mít moc d) vše dohromady 9

11 3 ZEMĚPIS Čínská lidová republika leţí ve východní Asii. Celková rozloha země je km 2. Čína je čtvrtá největší země světa. Velká část země má vnitrozemské hranice, na východě hraničí se Ţlutým, Východočínským a Jihočínským mořem a sdílí hranici se 14 zeměmi. Délka hranic je celkem km a její sousední země jsou: Afghánistán s délkou společných hranic 76 km, Bhútán s délkou společných hranic 470 km, Barma s délkou hranic km, Indie s délkou hranic km, Kazachstán, km, Severní Korea, km, Kyrgyzstán, 858 km, Laos, 423 km, Mongolsko, km, Nepál, km, Pákistán, 523 km, Rusko (severovýchod), km, Rusko (severozápad), 40 km, Tádţikistán, 414 km, Vietnam, km. Délka regionálních hranic je: 30 km Hong Kong, Macao 0,34 km. Země je členěna na 23 provincíí (sheng), 5 autonomních oblastí (zizhiqu): Ningxia, Xinjiang, Xizang (Tibet), Guangxi, Nei Mengu (Vnitřní Mongolsko), a 4 statutární města (Peking, Tianjin, Chungqing, Shanghai). Provincie jsou: Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang, a Taiwan (vláda v Pekingu jej povaţuje za neoddělitelnou součást země, de facto je Taiwan nezávislé území spravované vládou Taiwanu). Nejvyšším místem v zemi je Mount Everest (8 844 m n. m.), nejniţším je Turpanská proláklina (-154 m n. m.). Čína je z velké části hornatá, jihozápad tvoří pohoří Himálaj, západní část pokrývají pouště a polopouště a velkou část vnitrozemí tvoří Tibetská náhorní plošina. Naopak severovýchod země je rovinatý a velmi úrodný, východní části země tvoří níţiny a pahorkatiny, s výjimkou hornatějšího jihovýchodu a jihu země. Velké a splavné řeky jsou Ţlutá řeka na severu a Jang-c -ťiang (Changjiang, dosl. Dlouhá řeka) v západní, jihozápadní a střední Číně. Obě řeky mají více neţ pět tisíc kilometrů. Na řece Jang-c -ťiang je také postavena největší hydroelektrárna na světě, projekt Tří soutěsek, v místě, které je dosud turisticky vyuţíváno pro svou krásu toku řeky v úzkých soutěskách obklopených horami. Klima v Číně je velmi rozmanité, země má řadu klimatických pásem, od severního mírného aţ subarktického klimatu ovlivněného blízkostí Sibiře, přes mírné klima severní Číny. Směrem na jih a jihozápad přechází v klima subtropické aţ po tropické klima na ostrově Hainan v blízkosti Vietnamu. K Číně zeměpisně patří řada ostrovů v okolních mořích, dva největší jsou Hainan a Taiwan, poslední jmenovaný je ale politicky nezávislé území pod správou vlády Čínské republiky (na Taiwanu). Čínu suţují letní monzuny a tajfuny přinášející záplavy v jiţní a jihozápadní části země, častá jsou také zemětřesení. Severozápad Číny je sráţkově podprůměrný, oblast trpí nedostatkem vody, jsou zde rozsáhlá sprašová území tvořená usazeným pískem navátým z pouště Gobi, přesto jde o poměrně úrodná území, která ale vyţadují zavlaţování. Dopravní síť tvoří hlavně ţeleznice, jejíţ síť je jedna z nejhustších na světě. Kromě jiného spojuje ţeleznice hlavní město Peking a město Lhasu v Tibetu. Jde tak o nejvýše poloţenou ţeleznici na světě. 10

12 Dále v zemi existují dálnice a silnice pro motorová vozidla (rychlostní silnice první třídy). Moderní dálnice mají obvykle tři pruhy v kaţdém směru, starší silnice mívají betonový povrch. Hlavní silnice spojují hlavní města provincií a vytváří tak hustou síť po celé zemi. Hustá je také síť splavných řek, dosud pouţívaný je tzv. Velký kanál, který spojuje úrodný pás země kolem dolního toku řeky Jang-cťiang v provinci Zhejiang se severem, konkrétně hlavním městem Pekingem. Tento div civilního stavitelství sahá do 7. století, kdy byl uveden do provozu. Řada jeho úseků je nad okolním povrchem. Nesmírně rychle se rozvíjí civilní letecká doprava. Zatímco ještě před dvaceti lety v zemi prakticky neexistovaly soukromé letecké společnosti, dnes jsou jich desítky. Letecká doprava je levná, letenka v ekonomické třídě je jenom o něco draţší neţ ţelezniční spoj první třídy. V Šanghaji je vybudován první úsek magnetického rychlovlaku v zemi, který spojuje nově vybudovanou čtvrť Putong s tamním mezinárodním letištěm. Více jak třicetikilometrový úsek projede vlak ve špičce za 7 minut, nejvyšší dosahovaná rychlost je 431 km za hodinu. I na normální ţeleznici ale dnes mezi hlavními provinčními městy, zejména na východě země, jezdí nové rychlovlaky, které připomínají japonské rychlovlaky Šinkanzen a francouzské TGV. Jejich maximální rychlost dosahuje více jak 330 km za hodinu a jiţ existují další plány na budování sítě ještě rychlejších vlaků. Velkým problémem je obrovský nárůst počtu automobilů v zemi. Tam, kde ještě před dvaceti lety prakticky neexistovalo soukromé vlastnictví automobilů a auta na silnicích byla hlavně nákladní a firemní, dnes ve městech značná část bohatnoucí střední vrstvy auto vlastní. Zácpy v Pekingu, ale i jinde, dosahují obludných rozměrů i přes nové a široké autostrády a obchvaty kolem měst. Částečně to kompenzuje metro a veřejná dopravní obsluha, autobusy a někde i trolejbusy. Tramvaje v Číně nejezdí příliš často. Čínská vláda proto investuje nemalé prostředky do ekologických dopravních řešení. Autobusy jezdící ve městech jsou poháněny stlačeným zemním plynem, velmi se také zvýšil počet elektrokol a elektroskútrů. V neposlední řadě zde také stále častěji můţete zahlédnout automobily s pohonem na baterie. 11

13 Politická mapa Číny [online]. URL: <http://www.chongqingexpat.com/images/map_of_china.jpg> [cit ]. 12

14 Zeměpisná mapa Číny [online]. URL: <http://oldkas.upol.cz/mapy/dl/fyzickageografie.jpg> [cit ]. 13

15 Obrázky k textu Velká čínská zeď [online]. URL: <http://www.dreamstime.com/stock-images-great-wall-china-image > [cit ]. Poušť Gobi [online]. URL: <http://imgur.com/o6whb> [cit ]. 14

16 Tibet [online]. URL: <http://www.chinatoday.com/art/tibet_the_beautiful/tibet_the_beautiful_06.jpg> [cit ]. Jang-c -ťiang (Changjiang) [online]. URL: <http://kids.britannica.com/comptons/art /the-yangtze-river-makes-a-sharp-bend-in-its-upper> [cit ]. 15

17 Sichuan [online]. URL: <http://sichuan.made-in-china.com/info/about-sichuan.html> [cit ]. Yunnan, rýţové terasy [online]. URL: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/terrace_field_yunnan_china.jpg> [cit ]. 16

18 Guangxi, okolí řeky Lijiang [online]. URL: <http://www.yndental.com/guangxi2.jpg> [cit ]. Guangdong, hory Danxia [online]. URL: <http://scenery.cultural-china.com/en/109scenery9024.html> [cit ]. 17

19 Hongkong, pohled na ostrov Hongkong [online]. URL: <http://3.bp.blogspot.com/_eayqhqh7ekc/trfw1_mce4i/aaaaaaaabgw/gkydqzpjfpi/s1600/hongkong_harbor05.jpg> [cit ]. Macao [online]. URL: <http://2.bp.blogspot.com/_rwdkebmwlci/tbcw6niq6vi/aaaaaaaagbi/oegxdgtryb0/s1600/scan0120.jpg> [cit ]. 18

20 Fujian, tradiční obydlí národnosti Hakka [online]. URL: <http://news.xinhuanet.com/english/photo/ /05/ _11n.jpg> [cit ]. Suzhou, zahrady [online]. URL: <http://files.myopera.com/vinhbinhpro/albums/849756/suzhou-zhuo%20zheng%20yuan-006.jpg> [cit ]. 19

21 Jiangsu, vodní kanály a městečka [online]. URL: <http://www.chinadaily.com.cn/m/zhouzhuang/ /29/content_ htm> [cit ]. Šanghaj, nábřeţí Bund [online]. URL: <http://bdbud.com/wp-content/uploads/2011/02/shanghai-bund.jpg> [cit ]. 20

22 Šanghaj, moderní čtvrť Putong [online]. URL: <http://chinauniquetour.com/seradmin/htmledit/uploadfile/ / jpg> [cit ]. Šanghaj, Maglev, magnetický nejrychlejší vlak na světě spojující město s letištěm (aţ 431 km/h) [online]. URL: <http://www.vysokorychlostni-zeleznice.cz/wp-content/uploads/2012/10/800px-maglev_shanghai.jpg> [cit ]. 21

23 Jang-c -ťiang (Changjiang), Tři soutěsky [online]. URL: <http://sherwoodinstitute.org/wp-content/uploads/2010/07/three-gorges-06_leading.jpg> [cit ]. Největší vodní elektrárna na světě na řece Jang-c -ťiang (Tři soutěsky) [online]. URL: <http://picspeaks.com/wp-content/uploads/2012/06/three-gorges-dam.jpg> [cit ]. 22

24 Dlouhý kanál [online]. URL: <http://www.absolutechinatours.com/uploadfiles/imagebase/beijing-hangzhou%20grand%20canal.jpg> [cit ]. Pekingská doprava ve špičce [online]. URL: <http://2.bp.blogspot.com/_hyydhyawi6k/tkj4lusx2gi/aaaaaaaakai/gi4cck7n1pw/s1600/china+traffic+jam+2.jpg> [cit ]. 23

25 1. Čína leţí v Vědomostní kvíz a) Asii b) Africe c) Jiţní Americe d) Evropě 2. Pohoří Himálaj je hraniční pohoří Číny s a) Nepálem b) Indií c) Kazachstánem d) Ruskem 3. Největší poušť Číny je a) Gobi b) Taklamakan c) Sahara d) Velká solná poušť 4. Čínská nejdelší řeka je a) Jang-c -ťiang b) Ţlutá řeka c) Perlová řeka d) Salween (Mekong) 5. Největší vodní dílo na světě, vodní elektrárna Tři soutěsky, leţí na a) Ţluté řece b) Jang-c -ťiang c) Perlové řece d) Nilu 6. Šanghaj leţí v provinci a) Zhejiang b) Jiangsu c) Fujian d) ţádné provincii, je to samostatné správní území 24

26 7. Peking, hlavní město Číny, leţí v a) severovýchodní Číně b) jiţní Číně c) Tibetské náhorní plošině d) na Ţluté řece 8. Perlová řeka se vlévá do a) Jihočínského moře b) Ţlutého moře c) Východočínského moře d) Tichého oceánu 9. Problém velkých čínských měst souvisí s a) automobilismem b) tovární výrobou c) migrací sezónních dělníků d) narkomanií 10. Čínský rychlovlak Maglev jezdí v a) Pekingu b) Šanghaji c) Kantonu d) Hongkongu 11. Hongkong je a) speciální administrativní zóna a bývalá britská kolonie na jihu Číny b) britská kolonie c) portugalská kolonie d) nepatří pod správu Číny 12. Macao je a) druhá speciální administrativní zóna a bývalá portugalská kolonie na jihu Číny b) portugalská kolonie c) britská kolonie d) nepatří pod správu Číny 25

27 13. Největší čínský ostrov je a) Hainan b) Taiwan 14. Velký císařský kanál spojuje a) Hangzhou a Peking b) Suzhou a Peking c) Peking a Xi an d) Xi an a Chengdu 15. Nejdelší hranici má Čína s a) Ruskem b) Mongolskem c) Indií d) Kazachstánem 16. Vnitřní Mongolsko leţí a) v Mongolsku b) Číně c) Indii d) Pákistánu 17. Záplavy se v Číně vyskytují zejména v a) Sichuanu b) Fujianu a dalších přímořských provinciích c) ve vnitrozemí d) na řece Jang-c -ťiang 18. Zemětřesení se v zemi vyskytují zejména a) v Sichuanu b) na jihu c) na severu d) kdekoli 26

28 19. Monzuny jsou v Číně a) v létě b) v zimě c) na jaře d) na podzim 20. Největší počet národnostních menšin ţije v provincii a) Henan b) Yunnan c) Sichuan d) Guangxi 27

29 4 DĚJEPIS V Číně ţil Člověk pekingský a byla zde jedna z nejstarších světových civilizací. První sjednotitel říše byl Čchin-š chuang (od jeho dynastie Čchin vznikl evropský název pro jeho zemi Říši středu). Dynastie se střídaly, existovala období sjednocení i roztříštěnosti, působili zde velcí filozofové jako Konfucius, ale starověk, středověk i novověk nám často splývá v jedno. Na rozdíl od Evropy zde nikdy nebyl totální kulturní rozvrat podobný pádu Římské říše. Umění se neustále vracelo do minulosti, do jakéhosi zlatého věku, éry velkých vynálezů papíru, knihtisku, hedvábí, porcelánu, kompasu a kalendáře. Éry rozvinutého mezinárodního obchodu, který ale posléze ustal, kdyţ se čínští vládci domnívali, ţe zahraniční zboţí nepotřebují, coţ ve výsledku vedlo k zaostalosti a ke snaze světových mocností učinit z Číny kolonii. Opiové války, agonie za posledního císaře Pchu-i a jeho adoptivní matky Cch -si. Vznik republiky, první prezident Sunjatsen. Okupace Japonskem. Mandţusko. Vznik Čínské lidové republiky pod vedením Mao Ce-tunga. Odtrţení Taiwanu v čele s generálem Čankajškem. Kulturní revoluce. Nástup reforem pod vedením Deng Xiaopinga. Čínská civilizace je zřejmě jedinou civilizací s prastarými kořeny, která má nepřerušenou tradici vývoje aţ do současnosti. Na tento fakt jsou obyvatelé země patřičně pyšní a velmi jej zdůrazňují. Představme si, ţe by v současném Egyptě lidé ţili v souladu s kulturní tradicí, jejíţ kořeny sahají k prvním pyramidám. V Číně tomu tak do jisté míry je. Samotní Číňané mluví o zakladatelích své civilizace (být Číňanem pro Číňany znamená být členem vlastní civilizace, nikoli státu v moderním pojetí z 19. století) jako o vládcích, kteří je naučili základním dovednostem, například zemědělství, zkrotili vody a naučili lid pouţívat oheň, písmo atd. Historicky doloţitelná je dynastie Shang z 16. aţ 12. století před n. l. Před ní existovala polomytická dynastie Xia, kterou historici spojují s pozdním neolitem a ranou dobou bronzovou. Za dynastie Shang dochází k ukotvení základních principů vlády dynastií v zemi, existuje vládce území, tzv. král. Je to v podstatě bývalý kmenový náčelník, společnost se sociálně vrství, existuje úzká vládní elita, pro niţ se vytváří nádherné rituální bronzové nádoby metodou ztraceného vosku. Technika je na takové úrovni dokonalosti, ţe i v současnosti je obtíţné tyto obřadní předměty znovu vyrobit! Dochází k řadě konfliktů mezi menšími sousedícími státy, dosud existuje popravování zajatců z bitev a otrokářský systém. Vládce se řídí principem nejvyšší bytosti, shangdi, a principem Nebes, začíná se koncipovat myšlenka morální odpovědnosti vládce principu Nebes a odejmutí mandátu Nebes vládci, pokud nevládne morálně. Následuje dlouhé období vlády dynastie Zhou, které se dělí na rané a pozdní období, od 8. do 3. století př. n. l. dochází k politické roztříštěnosti, kterou Číňané nazývají Obdobím Jar a Podzimů a Obdobím válčících států. V době, kdy spolu soupeří deset a posléze sedm států, dochází k nesmírně výraznému posunu v myšlení čínské elity, soupeří spolu několik myšlenkových škol, z nichţ nejvýznamnější se posléze ukáţe škola konfucianismu. Rozvíjí se i taoismus a lidová náboţenství. Tento prvek, kdy v době politické nejednotnosti se Čína kulturně rozvíjí, se pak často opakuje. 28

30 Ve třetím století př. n. l., konkrétně v roce 221 př. n. l., sjednocuje celou Čínu zhruba v polovině dnešního rozsahu země První císař, Čchin Š Chuang-ti (Qin Shihuang di). Ten předtím vládl jako král státu Čchin, západního a vojensky zdatného státu, který se řídil principy kolektivní odpovědnosti a uţíval drastické tresty. Název státu Prvního císaře se posléze v češtině a řadě dalších jazyků vţil pro celou zemi. Dynastie sjednocuje rozvoj kol u vozů, buduje systém cest po celé zemi, sjednocuje platidla a váhy a buduje velkolepý systém opevnění proti nomádům na severních hranicích. Sjednocuje jiţ zbudované úseky Dlouhé zdi. A také vybuduje velkolepou hrobku s terakotovými vojáky, na kterou se po pádu dynastie v roce 206 př. n. l. postupně zapomíná a je náhodně znovu objevena teprve v roce 1974 při hloubení studny. Dnes hrobku obdivují tisíce návštěvníků nejen z Číny, zcela oprávněně se mluví o jednom z dalších divů světa. Po pádu dynastie Qin (Čchin) následuje dynastie Han, po níţ se nazvali sami etničtí Číňané, říkají si Hanové. Jde o dlouhodobou dynastii, která vládla s krátkou přestávkou kolem začátku našeho letopočtu čtyři sta let. Je povaţována za první z velmi významných dynastií. Poloţila základy správního systému státu, který přetrval téměř beze změn aţ do roku 1911, kdy císařský systém padl. Po roce 220 n. l. dochází k politické nestabilitě a dlouhému období rozpadu země na jiţní a severní státy. Severním státům vládla etnika odlišná od Číňanů. Dochází k rozvoji buddhismu, náboţenství, které přišlo do Číny z Indie. Politická nejednotnost opět plodí kulturní ovoce, dochází k nesmírnému rozvoji myšlenkových škol, vzniku neotaoismu, štěpení buddhismu na různé směry a školy, rozvoji literatury, sochařství a umění obecně. Dynastie Sui celou zemi sjednocuje v 6. století, na začátku 7. století padá a na trůn nastupuje zakladatel dynastie Tang, dlouhodobé dynastie, která je v Číně proslulá stabilitou, rozvojem buddhismu, jednou ţenskou císařovnou (pouze dvě v celých dějinách!), kyprými těly ţen v umění a zřejmě i v reálném ţivotě (ideál krásy se mění) a náboţenskou tolerancí. Od 10. do 13. století vládne zemi dynastie Song, která proslula krajinomalbou, vzdělanými a uměnímilovnými císaři a technologickým pokrokem, který Evropané dohnali aţ v novověku v době průmyslové revoluce, a to rozvojem knihtisku a čilým kontaktem s okolním světem. Na druhou stranu Čína musí čelit nájezdům severních kočovníků, zejména sjednocených mongolských kmenů a posléze je i Mongoly poraţena, načeţ následuje zhruba devadesátileté období vlády Mongolů za dynastie Yuan. V roce 1368 jeden z vůdců rolnického povstání, které spojuje i prvek nacionalistického odporu proti Mongolům, je ze země vyhání a stává se prvním císařem další dynastie Ming. Ta vládne aţ do roku 1644, kdy Čína podlehne dalším nájezdníkům ze severovýchodu, Mandţuům. Ti se do značné míry, podobně jako Mongolové ve 13. století, počínšťují, ale zavádějí mandţuský účes s dlouhým copem i pro Číňany jako symbol podřízenosti. Několik velice schopných mandţuských císařů na trůně v Pekingu rozšiřuje politickou moc aţ na doposud nečínská území a Čína tak dosahuje dnešních rozměrů, ba je i přesahuje, neboť zahrnuje současné Mongolsko. Teprve od druhé poloviny 18. století 29

Obsah. 1. Tvorba slov, psaní a výslovnost v čínském jazyce 1 汉 语 文 字. 2. Počítání v čínském jazyce 9 命 数 法. 3. Zdravení a osobní kontakt 17 敬 礼

Obsah. 1. Tvorba slov, psaní a výslovnost v čínském jazyce 1 汉 语 文 字. 2. Počítání v čínském jazyce 9 命 数 法. 3. Zdravení a osobní kontakt 17 敬 礼 Obsah 1. Tvorba slov, psaní a výslovnost v čínském jazyce 1 汉 语 文 字 2. Počítání v čínském jazyce 9 命 数 法 3. Zdravení a osobní kontakt 17 敬 礼 4. Rodina 25 家 5. Představování osob 35 介 绍 人 6. Názvy zemí,

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie.

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Otázka: Umění starověké Číny Předmět: Dějepis Přidal(a): Leatham Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Náboženství, písmo, filozofie, výtvarné umění, kaligrafie Architektura,

Více

KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO. Lenka Pošepná

KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO. Lenka Pošepná KOMUNISTICKÉ STÁTY VÝCHODNÍ ASIE a MONGOLSKO Lenka Pošepná VYMEZENÍ OBLASTI Čínská lidová republika = ČÍNA Korejská lidově demokratická republika (KLDR) = SEVERNÍ KOREA MONGOLSKO Moře Fyzická geografie:

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Etnická regionalizace Číny

Etnografie a národnostní politika ČLR. Etnická regionalizace Číny Etnografie a národnostní politika ČLR Etnická regionalizace Číny Socio-geografické dělení Číny o SEVER x JIH VÝCHOD x ZÁPAD POBŘEŽÍ x VNITROZEMÍ NÍŽINY x HORY, POUŠTĚ MĚSTA x VENKOV CENTRUM x PERIFÉRIE

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Etnografie a národnostní politika ČLR Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Čínská migrace Zdroje a motivace migrace do zahraničí: Minulost: Nedostatek zemědělské půdy (růst populace, civilizační rozvoj,

Více

DEMOGRAFIE POPULAČNĚ

DEMOGRAFIE POPULAČNĚ DEMOGRAFIE A POPULAČNĚ NÁRODNOSTNÍ POLITIKA Adam Horálek 2008 I. DEMOGRAFIE DEMOGRAFIE věda zkoumající vývoj populace, její reprodukci, strukturu, pohyb, socio- ekonomickou specializaci aj. reprodukčí

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

OKRUH ČÍNOU Post Congress Tour

OKRUH ČÍNOU Post Congress Tour OKRUH ČÍNOU Post Congress Tour Starobylá hlavní města Xian, Luoyang, Zhengzhou, největší město Číny Šanghaj. Návštěva 5 památek na seznamu kulturního dědictví UNESCO Terakotová armáda v Xianu, Jeskyně

Více

Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012

Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_15_CINA Čína Předmět: Zeměpis Ročník: 7. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 19. 12. 2012 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné a vzdělávací cíle: Rozvíjené

Více

JV Asie. -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej)

JV Asie. -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej) JV Asie -buddhismus dominuje -Filipíny křesťanství (španělská kolonie) -islám (část Indonésie Aceh; Malajsie, Brunej) Příroda: -velké řeky monzunový režim (Iravadí, Mekong ) -tropické podnebí, místy vysokohorské

Více

VÝCHODNÍ ASIE. Použité zdroje: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

VÝCHODNÍ ASIE. Použité zdroje: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ VÝCHODNÍ ASIE Použité zdroje: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ Zhonghua Renmin Gongheguo prezident Hu Jintao premiér Wen Jiabao rozloha: počet obyvatel: HDP/obyv.: asi 9 600

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./19_Dějepis Čína, 20. století

VY_32_INOVACE_03_IV./19_Dějepis Čína, 20. století VY_32_INOVACE_03_IV./19_Dějepis Čína, 20. století ČÍNA ve 20. století území kontrolovaná evropskými mocnostmi PROBUZENÍ ASIE - první nacionalistické hnutí v Asii, vlna revolucí proti pronikání evropských

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ Šablona č. 01.27 Zeměpis Regiony Asie sever a východ Anotace: Tato prezentace pojednává o severní a východní Asii. Popisuje zdejší přírodní podmínky, státy, hospodářství a obyvatelstvo těchto regionů.

Více

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31

KOLONIALISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 DĚJINY 20. STOLETÍ KOLONIALISMUS Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_2,3_31 K čemu jsou kolonie Po staru:

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120 OBSAH 1. RANÉ JAPONSKO: PŘIJETI ČÍNSKÉ CIVILIZACE 5 Země a lidé 5 Geografické vlivy 5 Rasový a kulturní původ 7 Starověká japonská společnost 10 Rané záznamy 10 Systém rodů udži 11 Šintoismus 12 Přijetí

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů)

Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny. Počet obyvatel: přibližně 5-6 milionů (podle nezávislých odhadů) Základní údaje o Tibetu Oficiální název: Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií) Státní zřízení: do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: Čína Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, historie, Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Soutěže od Kvida Polívky

Soutěže od Kvida Polívky Soutěže od Kvida Polívky Velká Británie Celý název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska Hlavní město: Londýn Rozloha: 243 610 km² (77. největší země na světě) Nejvyšší bod: Ben Nevis (1343

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO VYMEZENÍ REGIONU - patří sem asijské státy, které byly součástí a některé z nich patřily už carskému - tato území jsou osídlena z velké části neslovanským, převážně obyvatelstvem

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

BRANO GROUP, a.s. Čína očima Pavla Juříčka

BRANO GROUP, a.s. Čína očima Pavla Juříčka BRANO GROUP, a.s. Čína očima Pavla Juříčka Čína v základních datech Počet obyvatel: 1,340 mld. Rozloha: 9 597

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA OBSAH Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA Obyvatelstvo a využívání půdy 23 Světová populace 23 Využívání půdy 27 Získávání nové půdy a kolonizace 27 Intenzifikace využívání půdy 32 Zavádění nových,

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali SICILIE Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 6.B Datum: 16.1.2012

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Financování územních samospráv Japonsko a Čína

Financování územních samospráv Japonsko a Čína Financování územních samospráv Japonsko a Čína JUDr. Michaela Moždiáková interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství -osnova Japonsko Čína Obchodní zvyklosti -Japonsko -Japonsko

Více

Anotace: Prezentace s použitím interaktivní tabule seznamuje s informacemi o Číně, motivuje k samostatné práci s mapami v atlase a opakuje učivo Asie.

Anotace: Prezentace s použitím interaktivní tabule seznamuje s informacemi o Číně, motivuje k samostatné práci s mapami v atlase a opakuje učivo Asie. Autor: Jana Kakaščíková Datum: říjen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: Čínská lidová republika Klíčová slova: Peking, Šanghaj,

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová

Čínská anexe Tibetu. Markéta Antonínová Čínská anexe Tibetu Markéta Antonínová Obsah 1) Historické pozadí 2) Průběh konfliktu 3) Tibeťané v exilu 4) Budoucnost Tibetu Historické pozadí 7.-9. století tibetská říše Tchupo - expanduje do okolních

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Květen 2013 VY_52_INOVACE_Z7_20 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

Čína: postavení ve světě

Čína: postavení ve světě Čína Čína: postavení ve světě tradičně dominantní role ve východní Asii kolem řada menších království, která s ní bojovala o udržení vlastní identity (více/méně úspěšně), přitom převzala řadu čínských

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie D krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení 45 minut Obr. č. 1 10 4 1 3 8 6 12 2 11 7 9 5 1) Do obrysové

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34

KOMUNISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava DĚJINY 20. STOLETÍ KOMUNISMUS ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_34 KOMUNISMUS = politická ideologie

Více

Hlavní linie v tradičním čínském divadle:

Hlavní linie v tradičním čínském divadle: Pavel Trtílek, 11. 12. 2014 Hlavní linie v tradičním čínském divadle: 1) šamanismus šamanské obřady (teatralita, paradivadelní útvary) 2) regionální divadelní formy na 300 druhů (dialekty) anonymní texty

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Dějiny Číny ve 20. století pekingský mír = otevření Číny evr. obchodníkům a křesťanským misiím; zřízení stálých velvyslanectví

Dějiny Číny ve 20. století pekingský mír = otevření Číny evr. obchodníkům a křesťanským misiím; zřízení stálých velvyslanectví Dějiny Číny ve 20. století Počátkem 20.st. byla Čína polokolonií západních mocností (důsledek tzv. opiových válek s VB / Fr. 1840-42 / 1856-58 / 1858-60) nerovné smlouvy : cizí země ovládaly všechny přístavy

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 9 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Západní Evropa Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6.

č. 5 ZV LMP Člověk a společnost 2. stupeň D popsat život v době nejstarších civilizací ročník 6. č. 5 název Opakování znalostí o starověkých státech Egypt a Dálný východ anotace Opakování znalostí o starověkých civilizacích v Egyptě a na Dálném východě. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

VY_32_INOVACE-15- Asie ČÍNA_10

VY_32_INOVACE-15- Asie ČÍNA_10 VY_32_INOVACE-15- Asie ČÍNA_10 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: leden 2012 Číslo projektu:

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Tematický celek: Asie úvod do studia regionální geografie, vodstvo Asie Název: Vodstvo Asie Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia) Tematický

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více