Použití kvantitativních metod při plánování přezkoumání hospodaření ÚSC ve vybraném kraji ČR. Bc. Vlasta Pavlovská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Použití kvantitativních metod při plánování přezkoumání hospodaření ÚSC ve vybraném kraji ČR. Bc. Vlasta Pavlovská"

Transkript

1 Použití kvantitativních metod při plánování přezkoumání hospodaření ÚSC ve vybraném kraji ČR Bc. Vlasta Pavlovská Diplomová práce 2011

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkŧ je kontrolní činnost prováděná kaţdoročně pracovníky krajských úřadŧ. Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout - pomocí kvantitativních metod - jednotlivé kontrolní cesty, stanovit jejich náklady a porovnat je se stávající praxí a výdaji vybraného krajského úřadu. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První, teoretická část je zaměřena na oblast operačního výzkumu, optimalizaci distribučních cest a logistického řízení a poté obecně na výkon přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkŧ. V druhé části je analyzován prŧběh uvedené kontrolní činnosti u vybraného krajského úřadu, dále je zpracován nový plán kontrolních cest s pouţitím konkrétních kvantitativních metod. V závěru praktické části je vyhodnocení navrţeného řešení s porovnáním současných nákladŧ krajského úřadu a nákladŧ dle sestaveného plánu po optimalizaci kontrolních cest. Klíčová slova: přezkoumání hospodaření ÚSC, operační výzkum, optimalizace, logistika ABSTRACT Local and regional governments management review is an annual control activity performed by regional offices staff. The main aim of the thesis is to design by means of quantitative methods - individual control paths, determine their costs and compare them with current practice and selected regional office expenditures. The thesis is divided into two main parts. The first theoretical part is focused on operations research, optimization of distribution channels and logistics management, and then the performance of local governments management review in general. The second part analyzes the course of the inspection activities at selected regional office and a new plan of control of specific pathways using quantitative methods is suggested. At the end of the practical part the proposed solution is assessed mostly by comparing the current expenses of the regional office and expenses according to plans drawn up after optimizing the control paths. Keywords: Local and regional governments management review, operations research, optimization, logistics

7 Prohlašuji, ţe odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totoţné. Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Aleně Kolčavové, Ph.D., za její cenné rady, připomínky a profesionální přístup při vedení této diplomové práce. Rovněţ děkuji všem, kteří byli ochotní se mnou při psaní práce spolupracovat.

8 OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST OPERAČNÍ VÝZKUM PODSTATA OPERAČNÍHO VÝZKUMU CHARAKTERISTIKA OPERAČNÍHO VÝZKUMU PRAKTICKÁ VYUŢITELNOST MATEMATICKÝCH MODELŦ OPTIMALIZAČNÍ MODELY ZÁKLADNÍ FÁZE OPERAČNÍHO VÝZKUMU OBLASTI APLIKACE OPERAČNÍHO VÝZKUMU KLASIFIKACE OPERAČNÍHO VÝZKUMU DO METODICKÝCH OBLASTÍ OPTIMALIZACE DISTRIBUČNÍCH CEST PŘIŘAZOVACÍ PROBLÉM Metoda řešení přiřazovacího problému LOGISTICKÉ ŘÍZENÍ DISTRIBUCE Volba dopravního systému NÁKLADY NA PŘEPRAVU SÍŤOVÁ ANALÝZA ŘÍZENÍ PROJEKTŦ Analýza kritické cesty Metoda CPM PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŦ KONTROLNÍ ČINNOST VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ZÁKON Č. 420/2004 SB., O PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŦ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŦ OBCÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŦ Předmět přezkoumání Výkon přezkoumání Práva a povinnosti kontrolních pracovníkŧ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Náprava zjištěných chyb a nedostatkŧ II PRAKTICKÁ ČÁST OLOMOUCKÝ KRAJ ODDĚLENÍ KONTROLY Organizace přezkoumání PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚSC ZA ROK NÁVRH OPTIMALIZACE KONTROLNÍCH CEST STANOVENÍ VÝSTUPNÍCH MÍST Přesun výstupního místa... 49

9 7.2 STANOVENÍ DVOJIC KONTROLOVANÝCH MÍST SÍŤOVÁ ANALÝZA PROJEKTU PROGRAM WINQSB PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ POMOCÍ PROGRAMU WINQSB STANOVENÍ VÝSTUPNÍCH MÍST STANOVENÍ DVOJIC KONTROLOVANÝCH MÍST Dílčí přezkoumání hospodaření za rok Konečné přezkoumání hospodaření za rok VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŦ Z NAVRŢENÉHO ŘEŠENÍ, SROVNÁNÍ SOUČASNÝCH NÁKLADŦ A NÁKLADŦ PO OPTIMALIZACI VÝPOČET NÁKLADŦ NA PŘEPRAVU U KONTROLNÍCH CEST PO OPTIMALIZACI VÝPOČET NÁKLADŦ NA PŘEPRAVU U KONTROLNÍCH CEST USKUTEČŇOVANÝCH Z OLOMOUCE VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŦ Z NAVRŢENÉHO ŘEŠENÍ SÍŤOVÁ ANALÝZA PŘESUNU VÝSTUPNÍHO MÍSTA ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŦ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŦ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŦ SEZNAM PŘÍLOH... 85

10 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 10 ÚVOD Kraje jsou vyšší územně samosprávné celky v České republice a vykonávají nejrŧznější činnosti k zabezpečení chodu státu jako celku. V rámci své přenesené pŧsobnosti provádějí i přezkoumání hospodaření územních samosprávních celkŧ (dále jen ÚSC ) a dobrovolných svazkŧ obcí (dále jen DSO ). Je to kaţdoročně se opakující kontrolní činnost vykonávaná ve dvou částech, jako dílčí přezkoumání od srpna do prosince daného roku a jako konečné přezkoumání od února do poloviny května následujícího roku. Krajské úřady musí tyto úkony zabezpečit jak personálně, tak i technicky (auta, počítače atd.) a přitom zajistit hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Náklady na dopravu přitom nejsou zanedbatelnou poloţkou v rozpočtu kraje. Na vybraném krajském úřadě je plánování kontrolních cest prováděno bez pouţití logistických programŧ. Přestoţe většinou jsou počítačové produkty týkající se dopravy uzpŧsobovány jen pro specializované přepravní firmy, tato práce předkládá moţnost vyuţití operačního výzkumu a softwaru za účelem optimalizace dopravy rovněţ v rámci sluţeb vykonávaných krajskými úřady, tedy veřejnou správou. Tato práce si klade za cíl navrhnout jednotlivé kontrolní cesty, stanovit jejich náklady a porovnat je se stávající praxí a výdaji vybraného krajského úřadu, to vše s pomocí kvantitativních metod. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První, teoretická část je zaměřena nejprve na oblast operačního výzkumu, optimalizaci distribučních cest, logistického řízení a síťové analýzy a poté obecně na výkon přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkŧ. V druhé části je uveden a analyzován plán oddělení kontroly daného krajského úřadu na dílčí i konečné přezkoumání ÚSC za rok Dále je vypracován nový rozvrh kontrolních cest s pouţitím konkrétních kvantitativních metod. Navrţené řešení je vyhodnoceno a stávající náklady na dopravu jsou poté porovnány s náklady dle sestaveného plánu po optimalizaci kontrolních cest. Zavedení navrţeného projektu do praxe je následně ještě řešeno pomocí síťové analýzy. Na základě srovnání obou variant je zhodnoceno vyuţití operačního výzkumu - kvantitativních metod a tedy i logistických počítačových produktŧ pro oddělení kontroly krajského

11 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 úřadu. V práci je nabídnuta moţnost propojení zdánlivě nesourodých oborŧ veřejné správy a matematiky.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 12 I. TEORETICKÁ ČÁST

13 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 1 OPERAČNÍ VÝZKUM V kaţdé firmě, podniku či organizaci vedoucí pracovníci řeší rŧzné problémy spojené jak se stanovenými úkoly, tak i s chodem dané instituce. Úspěch společnosti záleţí na jejich rozhodování. A je to právě operační výzkum, který mŧţe být jejich prostředkem nebo pomocníkem při řešení vzniklých problémŧ. Cílem této práce je vyřešit kaţdoroční problém rozdělení kontrolních cest za podmínek daných časovým omezením a minimálními náklady. Operační výzkum je tedy vlastně jakýsi postup, technika vedoucí ke stanovenému cíli. Nalezený problém je třeba si nejprve rozebrat. Proces analýzy problému má dvě základní formy: kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní analýzu daného problému mŧţe provádět jen manaţer, který má dostatek znalostí a zkušeností, pohybuje se v daném prostředí a chce nastalý problém vyřešit. Rŧzná rozhodnutí se zde posuzují z hlediska jejich moţných dopadŧ na celý systém, ale bez přímých číselných propočtŧ. Rozhodující jsou tedy znalosti, zkušenosti a správný odhad manaţera. Kvantitativní analýza je rozbor daného problému pomocí kvantitativních dat, tj. údajŧ, které je moţné vyjádřit v numerické podobě. Na základě těchto dat a předpokládaných vazeb mezi nimi je obvykle moţné sestavit kvantitativní model zkoumaného systému a jeho pouţitím (řešením) získat poţadované numerické údaje potřebné pro vlastní rozhodnutí. Rozhodující jsou zde znalosti rŧzných matematických technik a schopnosti manaţera sestavit vhodný model. Pod pojmem vhodný se zde rozumí dostatečně jednoduchý (aby jej bylo moţné dostupnými prostředky vyřešit) a zároveň stále ještě reálnému systému pro daný účel odpovídající model Podstata operačního výzkumu Operační výzkum je nejmladší oblastí aplikace matematiky v ekonomii a lze jej charakterizovat stručně jako souhrn metod týmové výzkumné práce vyuţívající komplexní, tj. systémový přístup k řešení ekonomických, organizačních, technických nebo jiných sloţitých rozhodovacích problémŧ pomocí matematického modelování a případně výpočetní techni- 1 KOLČAVOVÁ, A. Kvantitativní metody v rozhodování: studijní pomŧcka pro distanční studium. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN X str. 11.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14 ky za účelem nalezení optimálních rozhodnutí (strategií), tj. takových, která jsou z hlediska předem stanoveného cíle nejlepší. V současné době představují metody operačního výzkumu soubor nástrojŧ pro řízení sloţitých ekonomických systémŧ jak na mikroekonomické úrovni, tak v makroekonomickém měřítku. 2 Vznik operačního výzkumu jako samostatného oboru spadá do 30. aţ 40. let 20. století, kdy byly ve Velké Británii a USA vytvořeny speciální týmy pracovníkŧ pro analýzu komplikovaných strategických a taktických vojenských problémŧ a operací. Další rozvoj nastal v 50. letech minulého století díky poválečnému ekonomickému rŧstu a vycházel z praktických potřeb té doby. Následující rozmach operačního výzkumu přišel s vývojem výpočetní techniky. Cílem operačního výzkumu je stanovit takovou úroveň zkoumání jednotlivých operací v rámci daného systému nebo jejich vzájemný vztah tak, aby bylo zjištěno co moţná nejlepší fungování celého systému. 3 Operační výzkum lze tedy velice obecně a jednoduše chápat jako vědeckou disciplínu, která se zabývá řešením rŧzných druhŧ rozhodovacích problémŧ pomocí matematického modelování. 1.2 Charakteristika operačního výzkumu Charakteristickými rysy operačního výzkumu jsou 4 : systémový přístup vychází z předpokladu, ţe chování libovolného prvku zkoumaného systému nelze posuzovat izolovaně, neboť vţdy určitým zpŧsobem ovlivňuje i ostatní prvky, přitom ne kaţdá z těchto vazeb je podstatná a ne všechny vlivy lze zjistit (soustavné vyhledávání vzájemných vazeb jednotlivých prvkŧ systému); týmová práce znamená, ţe komplexní řešení sloţitých rozhodovacích úloh lze získat pouze s pouţitím poznatkŧ řady vědních disciplín. Proto se v operačním vý- 2 ZIMOLA, B. Operační výzkum. 5. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN str Viz blíţe: JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN str ZIMOLA, B. Operační výzkum. 5. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN str. 7-8.

15 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 15 zkumu zapojují do řešení jednotlivých problémŧ specialisté rŧzných oborŧ a zaměření (zkoumání jedné a téţe úlohy z rŧzných hledisek); modelová technika znamená pouţívání především matematických modelŧ. Kaţdý model je obecně podstatným zjednodušením popisovaného systému, pouze na modelu je moţno experimentálně ověřit reakce struktury a chování systému vŧči rŧzně se měnícím podmínkám. 1.3 Praktická vyuţitelnost matematických modelŧ Matematické modelování je nejčastějším nástrojem operačního výzkumu, zobrazuje zkoumanou skutečnost a mělo by přinést hledané, ne příliš sloţité řešení. Má celou řadu výhod: jejich pouţití umoţňuje strukturalizaci systému a specifikaci všech moţných variant stavu systému, kterých mŧţe být často neomezené mnoţství, umoţňují analýzu chování systému ve zkráceném čase procesy, které mohou trvat v reálném systému dny, měsíce či roky, mohou být simulovány na počítačích ve zlomcích sekund, s modely lze snadno manipulovat a provádět četné experimenty pomocí změn jejich parametrŧ, náklady na jejich realizaci nejsou sice zanedbatelné, jsou však vţdy niţší neţ při experimentování s reálným systémem Optimalizační modely Modely v operačním výzkumu mají optimalizační charakter - dávají moţnost dojít k řešení, které je dle stanoveného cíle nejlepší. Podstatou optimalizace 6 je tedy hledání extrému kvantitativního cílového kritéria, tj. buď minimálního vstupu do systému při daném výstupu, nebo maximálního výstupu ze systému při daném vstupu nebo maximálního rozdílu mezi výstupem a vstupem. Jde tedy o stanovení takového řešení problému, které při racionálním vyuţití disponibilních zdrojŧ vede k dosaţení daného cíle. 5 JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN str Optimalizace proces výběru nejlepší varianty z mnoţství moţných řešení.

16 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 16 Klasifikace optimalizačních modelŧ 7 podle prostředkŧ pouţitých při konstrukci: matematické, verbálně deskriptivní, fyzické, analogové, symbolické, procedurové; podle zahrnutí faktoru času: statické, dynamické, podle typu funkčního vztahu mezi proměnnými: lineární, nelineární; podle vlivu náhodných faktorŧ: deterministické, stochastické. 1.5 Základní fáze operačního výzkumu Postup při aplikaci operačního výzkumu na řešení rozhodovacího problému mŧţeme rozdělit na několik na sebe navazujících etap. Rozpoznání problému v rámci reálného systému a jeho definice je prvním podstatným krokem aplikace modelŧ operačního výzkumu. Je třeba dŧkladně znát celý systém a přesně vymezit nalezený problém, včetně faktorŧ ovlivňující jeho řešení. 7 Viz blíţe: ZIMOLA, B. Operační výzkum. 5. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN str

17 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 Formulace ekonomického modelu: Ekonomický model lze charakterizovat jako zjednodušený popis reálného systému, který obsahuje s ohledem na analyzovaný problém pouze nejpodstatnější prvky a vazby mezi nimi. Formulace matematického modelu: ekonomický model je v podstatě jakýmsi slovním a numerickým popisem problému podobně jako zadání slovní úlohy v matematice. Aby bylo moţné daný problém řešit, je třeba jej nějakým zpŧsobem formalizovat převést tedy ekonomický model na model matematický, který je potom řešitelný standardními postupy. Zde se musí definovat proměnné, jejich definiční obor a sestavit omezující nerovnosti. Je nutné určit účelovou funkci, která je kritériem pro výběr optimálního řešení. Řešení matematického modelu spočívá v nalezení optimálního (nejlepšího) řešení podle předem zvoleného kriteria. Vlastní řešení bývá často spíše technickou záleţitostí a úloha uţivatele se omezuje pouze na výběr vhodného programového prostředku. Většina z metod operačního výzkumu je dnes totiţ jiţ zabezpečena poměrně kvalitními softwarovými systémy. Interpretace výsledkŧ: výsledkem řešení modelu jsou obvykle nějaká čísla. Ta je pak potřeba interpretovat pro pŧvodní reálný problém, tj. vyhodnotit jejich vliv a dŧleţitost v celém procesu řešení problému. Ekonomický a následně i matematický model je třeba ověřit, zda byl sestaven správně, zdali je naše řešení v praxi pouţitelné. Implementace: v případě úspěšného ověření výsledkŧ lze přistoupit k jejich uskutečnění v rámci analyzovaného reálného systému. Zavedení do skutečnosti by mělo přispět ke zlepšení fungování daného systému s ohledem na sledovaný a v modelu definovaný cíl. 8 8 Viz blíţe: KOLČAVOVÁ, A. Kvantitativní metody v rozhodování: studijní pomŧcka pro distanční studium. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN X str. 12; JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN str

18 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 18 reálný systém a definice problému ekonomický model matematický model řešení matematického modelu interpretace a ověření implementace Obrázek č. 1: Fáze operačního výzkumu (zdroj: vlastní zpracování) 1.6 Oblasti aplikace operačního výzkumu Nejčastěji se modely a metody operačního výzkumu jako nástroje optimálního rozhodování a řízení v relativně stálých ekonomických systémech a procesech uplatňují v těchto oblastech 9 : dlouhodobé výhledy a koncepce řešení strategických úloh celého systému v dlouhém časovém horizontu, střednědobé a krátkodobé projekty taktické řízení v kratších časových úsecích jak pro celý systém, tak i pro jednotlivé subsystémy, operativní řízení výroby cílem je urychlit a zpřesnit pomocí optimalizačního modelu vydávání, kontrolu a evidenci bezprostředních pracovních příkazŧ. Jde o přímé řízení výrobních a technologických procesŧ. 9 Viz blíţe: ZIMOLA, B. Operační výzkum. 5. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN str

19 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Klasifikace operačního výzkumu do metodických oblastí 10 Modely operačního výzkumu jsou velmi rozdílné a zabývají se rŧznými oblastmi ekonomického ţivota. Jejich klasifikace je nejednotná. Mezi disciplíny operačního výzkumu patří například: matematické programování: metodami matematického programování se rozumí obecná úloha nalezení maxima respektive minima účelové funkce, při splnění určitých omezujících podmínek. Podle typu účelové funkce a jednotlivých omezení lze tyto úlohy dále rozdělit na lineární a nelineární programování. Lineární programování je jedna z nejrozšířenějších metod. Lze ji vyuţít například v následujících problémech: sortimentní problém jedná se o maximalizaci hodnoty výroby při rŧzných omezujících podmínkách (čas, materiál ), optimální dělící plány týkají se dělení lineárního, plošného nebo jiného materiálu na určitý počet částí s cílem minimalizovat odpad, distribuční úlohy u dopravního problému jde o minimalizaci nákladŧ na přepravu. Distribučním problémem mŧţe být například rozmístění pracovníkŧ na určité druhy práce tak, aby efektivnost rozdělení byla maximální; síťová analýza: vyuţívá se pro plánování, koordinaci a kontrolu sloţitých úkolŧ v nejrŧznějších oblastech hospodářské činnosti. Metody síťové analýzy jsou vybudována na teorii grafŧ, teorii pravděpodobnosti a matematickém programování. Základem jsou dvě metody metoda kritické cesty CPM a plánovací systém PERT; modely řízení zásob a skladŧ: zabývají se řízením zásobovacího procesu. Jedná se o stanovení takové úrovně zásob, při které celkové náklady, na tvorbu, udrţování, doplňování a vydávání zdrojŧ ze skladu (včetně ztrát z nedostatku) budou minimální; teorie hromadné obsluhy (teorie front): zkoumá systémy, ve kterých jsou dva základní typy jednotek - poţadavky (do systému přicházejí a vyţadují obsluhu) a obsluţné linky (obsluhu vykonávají); 10 Viz blíţe: ZIMOLA, B. Operační výzkum. 5. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN str ; JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN str

20 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 optimalizace procesŧ obnovy: modely obnovy se zabývají odhadem výše nákladŧ na obnovu objektŧ, které se časem opotřebovávají. Zjišťují pravděpodobnost ţivotnosti a předpokládaný počet poruch během ţivotnosti předmětu; teorie her: analyzuje optimální strategie chování účastníkŧ rozhodovacích situací, kteří si navzájem konkurují; vícekriteriální hodnocení variant: tato disciplína operačního výzkumu předpokládá posuzování rozhodovacích variant současně podle několika kritérií; simulační modely: vyuţívají se k analýze sloţitých systémŧ. Simulace spočívá v experimentování s vytvořeným modelem na počítačích. To umoţňuje sledovat stav zkoumaného systému při změnách parametrŧ ovlivňujících jeho chování a pokusit se pak tento systém optimalizovat.

21 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 21 2 OPTIMALIZACE DISTRIBUČNÍCH CEST Distribuční úlohy představují specifický druh optimalizačních modelŧ. Jejich řešení se liší od ostatních úloh lineárního programování a spočívá v pouţívání speciálních, efektivnějších metod, například metody severozápadního rohu, indexní metody, Vogelovy aproximační metody. Mezi nejběţnější distribuční úlohy patří dopravní problém: řeší otázky plánování rozvozu materiálu, výrobkŧ, zboţí (produkce) od dodavatele (zdroje) k odběrateli (cíli), při snaze minimálních přepravních nákladŧ (nebo nejkratších přepravních vzdálenosti), přiřazovací problém: u přiřazovacího problému hledáme řešení k úloze o dvou skupinách jednotek, přičemţ cílem je nalézt co nejefektivnější spojení jedné jednotky z první skupiny s právě jednou jednotkou ze skupiny druhé, obecný distribuční problém: je podobný jako dopravní problém, ale liší se v tom, ţe kapacity dodavatelŧ a potřeby odběratelŧ nejsou ve stejných jednotkách (například odběratel poţaduje vypŧjčení bagru na vykopání 10 tun hlíny a dodavatel poskytuje stroj v hodinových jednotkách). V tomto případě se tedy musí doplnit určité převodní koeficienty, okruţní dopravní problém: bývá nazýván také jaké úloha obchodního cestujícího. Řešením tohoto úkolu je nalezení co nejkratší trasy (okruhu), při stanovení výchozího bodu, s postupným navštívením daného počtu míst a zpětným návratem do pŧvodního bodu. V následující kapitole je objasněn model přiřazovacího problému, protoţe náplní této práce je pomocí kvantitativních metod navrhnout plán kontrolních cest. Právě model přiřazovacího problému je výchozím při jeho aplikaci na rozdělení kontrolovaných obcí a DSO k novým výstupním místŧm a rovněţ poslouţí pro stanovení dvojice z těchto ÚSC, tak aby cesta z výstupního místa s návštěvou obou objektŧ a zpět byla minimální. 2.1 Přiřazovací problém Základem při řešení přiřazovacího problému jsou úlohy o dvou skupinách jednotek. Cílem je nalézt co nejefektivnější spojení jedné jednotky z první skupiny s právě jednou jednotkou ze skupiny druhé (například se přiřazují jednotliví pracovníci k určitým strojŧm).

22 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22 U obou definovaných skupin jednotek se předpokládá stejný počet prvkŧ. Pokud je nemají, lze je doplnit fiktivními jednotkami. Přiřazení kaţdé dvojice jednotek je ohodnoceno cenovým koeficientem c ij, kde i = 1, 2, n a j = 1, 2, n. Hledaným řešením je v tomto případě zjištění, zda i-tá jednotka z první skupiny bude nebo nebude přiřazena j-té jednotce ze skupiny druhé. V matematickém modelu proměnné x ij mohou nabývat pouze dvou hodnot hodnoty 1 v případě, ţe jednotka A j bude přiřazena jednotce B j a hodnotu 0 v opačném případě. Proměnné, které nabývají hodnot 1 nebo 0 (tzv. dvouhodnotové proměnné), se nazývají bivalentní proměnné. 11 Přiřazovací problém lze vyjádřit graficky jako úlohu optimálního párování. Uzly grafu se dělí do dvou skupin a hrany existují pouze mezi oběma skupinami uzlŧ (např. uzly první skupiny tvoří stroje a uzly druhé skupiny pracovníky, hrany označují dvojici stroj pracovník). Jednotlivé dvojice uzlŧ (tedy jeden uzel z první skupiny a právě jeden uzel ze skupiny druhé) se navrhnou tak, aby hrany, které tyto dvojice spojí, měly v součtu minimální ocenění. A 1 B 1 A 2 B 2 A 3 B 3 Obrázek č. 2: Příklad grafického znázornění přiřazovacího problému (zdroj: vlastní zpracování) Vysvětlivky k obrázku č. 2: Graf je tvořen dvěma skupinami uzlŧ (A 1, A 2, A 3 ) a (B 1, B 2, B 3 ). Hrany představují spojení přiřazení právě jedné jednotky ze skupiny A s právě jednou jednotkou ze skupiny B, tak aby ohodnocení těchto hran bylo minimální. 11 Blíţe: JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN str

23 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 23 Matematický model přiřazovacího problému má tvar 12 : za podmínek x ij = {0, 1} i = 1, 2, n, j = 1, 2, n Metoda řešení přiřazovacího problému Přiřazovací problém je řešen speciálně vyvinutou metodou, v literatuře označovanou jako maďarská metoda podle maďarského matematika Egerváryho. Tuto velice sloţitou metodu ve své knize popsal Pelikán. Velmi zjednodušeně lze říci, ţe přiřazovací problém se řeší pomocí definované matice, stanovených postupŧ (hledání nezávislých nul, pokrytí krycími čárami, redukcí vzniklých matic) v určitých, přesně daných posloupnostech. Jelikoţ v této diplomové práci je vytvářen projekt s velkou skupinou jednotek (309 obcí a DSO), nelze pouţít ruční výpočet přiřazovacího problému. Stanovený cíl byl řešen za pomocí softwarových produktŧ blíţe specifikovaných v praktické části. 12 PELIKÁN, J. Diskrétní modely v operačním výzkumu. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN str

24 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 24 3 LOGISTICKÉ ŘÍZENÍ Pojem logistiky není jednoznačně definován. Dle slovníku cizích slov je logistika systém přepravy a týlového zásobování. Většina lidí chápe logistiku pouze jako dopravu zboţí, ta však ve skutečnosti obsahuje i další přidruţené činnosti jako například skladování, balení, třídění atd. Bobák uvádí následující definici: Hospodářská logistika je disciplína, která se zabývá systémovým řešením, koordinací a synchronizací řetězcŧ hmotných a nehmotných operací vznikajících jako dŧsledek dělby práce a spojených s výrobou a oběhem určité finální produkce. Je zaměřena na uspokojení potřeby zákazníka jako na konečný efekt, kterého se snaţí dosáhnout s co nejvyšší pruţností a hospodárností. 13 Logistiku mŧţeme tedy chápat jako soubor činností zajišťujících, aby poţadované zboţí (materiál, výrobky, peníze, informace aj.) bylo ve sjednaném čase, v odpovídajícím mnoţství, v náleţité kvalitě, na dohodnutém místě a s minimálními náklady. Právě plánování výkonu přezkoumání hospodaření na krajském úřadě je moţné povaţovat za ne zrovna typické, přesto logistické řízení. Stanovený pracovník na základě ţádostí o přezkoumání hospodaření ÚSC musí určit jak jednotlivé kontrolní pracovníky, tak termíny a lhŧty jednotlivých cest, rovněţ však dopravní prostředky a jiné atributy cest. Přitom musí zabezpečit, aby veškeré činnosti spojené s tímto úkolem byly systematické, efektivní, hospodárné, účelné a v souladu se souvztaţnými zákony (např. dodrţení lhŧt daných zákonem o obcích). Jelikoţ ani krajský úřad samotný (ani jeho oddělení kontroly) není logistickou firmou ve smyslu výše citované definice, následující podkapitoly se budou zabývat pouze jednou částí logistiky, a to přepravou a s ní spojenými náklady. 13 BOBÁK, R. Základy logistiky. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, s. ISBN str. 3-4.

25 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Distribuce Fyzická distribuce je efektivní přeprava toku finálních výrobkŧ od výrobcŧ k zákazníkŧm, aby zboţí dorazilo ve správnou dobu, na správné místo, ve správném mnoţství, kvalitě, podobě, balení. 14 V analyzovaném případě jde o to, aby stanovený kontrolní pracovník dorazil v dohodnutý den na daný obecní úřad, včetně potřebného vybavení (např. notebook). Systém fyzické distribuce se skládá ze tří podsystémŧ: podsystém řízení zásob řízení zásob, optimální mnoţství zásob v kaţdém článku distribučního řetězce, podsystém skladování skladování, volba umístění, nejvýkonnější zpŧsob provádění skladovacích úkonŧ, podsystém dopravy dopravní systém, výběr dopravních prostředkŧ, plánování tras Volba dopravního systému Existuje několik druhŧ dopravy, např. silniční, letecká, autobusová, ţelezniční aj. a kaţdá firma či organizace se rozhoduje, kterou z nich bude vyuţívat. U silniční dopravy si navíc mŧţe stanovit, zdali zřídí vlastní vozový park anebo si vozidla bude pronajímat. To je pak ale nutné porovnat výkony, efektivnost a náklady obou moţností. Další variantou je kombinace vlastní a nájemní dopravy. Výhody vlastní dopravy 16 : vlastní garáţ, parkování je nákladově nejniţší; podporuje jednotu v rámci systému dopravy, přináší lepší moţnost úpravy dopravních prostředkŧ vzhledem ke stanovenému cíli. 14 BOBÁK, R. Základy logistiky. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, s. ISBN str Blíţe: BOBÁK, R. Základy logistiky. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, s. ISBN str Blíţe: BOBÁK, R. Základy logistiky. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, s. ISBN str. 132.

26 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 26 Výhody nájemní dopravy (příklady): specializace na přepravní problémy, větší vozový park, obecně lepší kvalita dopravy, vyuţití vozidel při zpětné jízdě, zasilatel se nemusí starat o údrţbu dopravního parku. 3.2 Náklady na přepravu Podniky i organizace jsou dříve či později nuceny při uskutečňování svých posláních vyuţívat dopravu. Přepravní náklady tvoří největší část logistických nákladŧ. U výrobních firem představují tyto náklady významný podíl ceny výrobku. A i při výkonu sluţeb prováděných krajskými úřady nejsou zanedbatelnou poloţkou v rozpočtu kraje. Mezi náklady na provoz logistických prostředkŧ řadíme například: 17 mzdy a související náklady řidičŧ a pracovníkŧ obsluhy, náklady na opravu a udrţování, odpisy logistických prostředkŧ, ostatní náklady (garáţování, dopravné), ostatní finanční náklady (pojistné, náhrady škod). Náklady na provoz se počítají v korunách (Kč) na jednotku času nebo výkonu (km). 17 Blíţe: BOBÁK, R. Základy logistiky. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, s. ISBN str. 135.

27 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 27 4 SÍŤOVÁ ANALÝZA Síťová analýza je zaloţena na matematické disciplíně teorii grafŧ. Má rozsáhlé uplatnění v praxi, například při časovém plánování, projektování dopravních sítí, koordinaci i kontrole sloţitých úkolŧ v nejrŧznějších oblastech hospodářské činnosti. V této diplomové práci se hledá optimální řešení plánování kontrolních cest vykonávaných pracovníky krajského úřadu za účelem přezkoumání hospodaření územně samosprávných celkŧ. Předpoklad aplikace tohoto projektu do praxe, s nalezením kritické cesty, doby trvání projektu aj. bude řešen právě pomocí síťové analýzy. Základní článkem síťové analýzy je graf se speciální strukturou nazývaný síť. Grafy jsou tvořeny uzly (představujícími body místa) a hranami (spojnicemi silnice mezi uzly). V případě, ţe existuje obousměrný pohyb mezi dvojicí uzlŧ, hovoří se o neorientovaném grafu. Pokud jsou však dvojice vrcholŧ uspořádané a kaţdé hraně je přiřazen pouze jeden povolený směr pohybu (znázorněný šipkami), jde o tzv. orientovaný graf. Cesta v grafu mezi uzlem u i a uzlem u j je posloupnost navzájem na sebe navazujících hran, která začíná v uzlu u i a končí v uzlu u j. Orientovanou cestou v grafu se rozumí cesta v orientovaném grafu, která respektuje povolenou orientaci hran. Neorientovanou cestou se rozumí cesta v orientovaném grafu, která nerespektuje danou orientaci hran. 18 Souvislý graf je ucelený a z kaţdého vrcholu existuje cesta do dalšího ze zbývajících vrcholŧ grafu, nesouvislý graf se naopak jeví jako neúplný, jakoby rozpadlý na více částí. 19 Síťový graf (také jen síť) je orientovaný, nezáporně hranově (uzlově) ohodnocený souvislý graf, který neobsahuje cyklus, a obsahuje právě jeden vrchol, ze kterého hrany pouze vycházejí (tzv. vstup), a právě jeden vrchol, do kterého hrany pouze vcházejí (tzv. výstup) JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN str Viz blíţe: KOLČAVOVÁ, A. Kvantitativní metody v rozhodování: studijní pomŧcka pro distanční studium. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN X str KOLČAVOVÁ, A. Kvantitativní metody v rozhodování: studijní pomŧcka pro distanční studium. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN X str Cyklus uzavřená cesta, začíná a končí ve stejném uzlu.

28 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Obrázek č. 3: Příklad síťového grafu (zdroj: vlastní zpracování) Ohodnocení cesty v grafu mŧţe být stanoveno rŧzným zpŧsobem a jedná se pak o hranově ohodnocený graf. Hodnoty hrany mohou vyjadřovat (dle řešeného problému) například: 21 vzdálenost (např. metry nebo kilometry v dopravě), čas (doba trvání určité činnosti), kapacitu (počet aut aj.). V některých případech je nutné přiřadit ohodnocení i uzlŧm vrcholŧm grafu, potom se hovoří o uzlově ohodnoceném grafu. 4.1 Řízení projektŧ Teorie grafŧ bývá nejčastěji aplikována při řízení projektŧ. Projekt lze charakterizovat jako prostorově a časově vymezený soubor vzájemně podmíněných činností, jejichţ realizace v určeném pořadí je podmínkou dosaţení stanoveného cíle. Celou mnoţinu činností a jejich technologických a organizačních vztahŧ v určitém systému lze znázornit hranově nebo uzlově ohodnocenou sítí. 22 Projekty mohou mít rŧzný rozsah. Mohou obsahovat desítky nebo i tisíce činností a zároveň mohou trvat několik dnŧ nebo třeba i několik let. Realizace projektu znamená uskutečnění všech činností tvořících projekt. Kaţdá činnost se mŧţe vyznačovat celou řadou údajŧ, například: předpokládanou dobou trvání, předpokládanými náklady na její realizaci, 21 Viz blíţe: KOLČAVOVÁ, A. Kvantitativní metody v rozhodování: studijní pomŧcka pro distanční studium. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN X str ZIMOLA, B. Operační výzkum. 5. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN str. 147.

29 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 29 poţadavky na technické, materiálové, personální a jiné zajištění, výčtem činností, které musí být provedeny dříve, neţ začne její realizace atd. Činnosti nelze provádět v libovolném pořadí a s libovolnou intenzitou. Také je nutné respektovat kapacity zdrojŧ pro realizaci projektu a zachovat návaznosti jednotlivých činností. Před vlastním řešením stanovených projektŧ pomocí metod síťové analýzy je třeba nejdříve provést následující kroky: rozčlenit projekt na jednotlivé činnosti, odhadnout dobu trvání, případně náklady na realizaci jednotlivých činností, definovat časovou návaznost provádění jednotlivých činností, tzn. určit, které činnosti musí být dokončeny před zahájením provádění ostatních činností, na základě informací z předcházejících krokŧ sestavit síťový graf. 23 Nejznámější a nejrozšířenější modely a metody síťové analýzy pouţívané při plánování a řízení projektŧ jsou známé pod označením CPM (Critical Path Method) a PERT (Program Evaluation and Review Technique). Společným rysem obou metod je, ţe jsou zaloţeny na hranově ohodnocené síti a berou v úvahu pouze faktor času, slouţí tedy k časové analýze kritické cesty Analýza kritické cesty Činnosti v síťovém grafu, jejichţ prodlouţení vede ke zdrţení dokončení celého projektu, se označují jako kritické. Cesta v síti sloţená z kritických činností je potom kritickou cestou. 25 Při modelování projektŧ pomocí síťového grafu představují hrany jednotlivé činnosti. Do grafu se musí zakreslit všechny činnosti, včetně těch, které tvoří nejdelší cestu mezi vstupem a výstupem. Tyto hrany na sebe navzájem navazují. Pokud se sečtou doby jejich trvá- 23 Blíţe: JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN str ZIMOLA, B. Operační výzkum. 5. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN str Viz blíţe: BERKA, M. Matematické metody kalendářního plánování, Kritická cesta v síťovém grafu [online] [cit ].

30 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 30 ní, vyjde nejkratší moţná doba realizace projektu. V případě, ţe dojde k časové prodlevě u některé z uvedených činností, dojde zároveň k prodlouţení termínu ukončení celého projektu. Takto stanovené činnosti se nazývají kritické činnosti a cesta, která je spojuje, se označuje jako kritická cesta. Síťový graf pouţívaný při analýze kritické cesty znázorňuje logické vazby jednotlivých činností, především vztahy jejich následnosti, přitom nesmí mít charakter multigrafu ani cyklického grafu. 26 Kritická cesta nemusí být pouze jedna. Obzvláště u velkých, rozsáhlých projektŧ mŧţe být kritických cest několik. Informace získané rozborem kritické cesty slouţí k hlubším rozborŧm projektŧ, často k úvahám o podmínkách zkracování celkové doby trvání projektŧ. Časové vztahy jsou závislé i na finančních prostředcích. Zkrátit trvání činnosti je moţné zvýšením nákladŧ na uskutečnění této činnosti, samozřejmě pokud existují rezervní zdroje Metoda CPM 28 Metoda kritické cesty CPM byla vyvinuta v roce 1957 Morganem R. Walkerem a Jamesem E. Kelleym při řízení automatizace chemického podniku E. I. dupont de Nemours. V této metodě jsou doby trvání všech činností pevně dané a neuvaţuje se o moţnosti jejich změny. Pro kaţdou činnost projektu se odvozují čtyři časové charakteristiky: ZM ij = nejdříve moţný začátek provádění činnosti - vychází z toho, ţe činnost nemŧţe začít dříve, neţ skončí všechny činnosti, které jí předcházejí, KM ij = nejdříve moţný konec provádění činnosti je to součet nejdříve moţného začátku a doby trvání činnosti. KM ij = ZM ij + t ij, 26 ZIMOLA, B. Operační výzkum. 5. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN str KOLČAVOVÁ, A. Kvantitativní metody v rozhodování: studijní pomŧcka pro distanční studium. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN X str Zpracováno dle: KOLČAVOVÁ, A. Kvantitativní metody v rozhodování: studijní pomŧcka pro distanční studium. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN X str ; JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN str

31 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 31 ZP ij = nejpozději přípustný začátek provádění činnosti je rozdíl nejpozději přípustného konce a doby trvání této činnosti. ZP ij = KP ij t ij, KP ij = nejpozději přípustný konec provádění činnosti udává okamţik, kdy musí nejpozději činnost skončit, aby nedošlo ke skluzu v provádění navazujících činností. Vlastní řešení projektu síťové analýzy pomocí metody kritické cesty CPM je následující: Krok 1: Krok 2: Krok 3: Výpočet nejdříve moţných začátkŧ a koncŧ činností. Výpočet nejpozději přípustných začátkŧ a koncŧ činností. Výpočet časových rezerv (rezerva celková, volná a nezávislá). U kaţdé činnosti lze výpočtem zjistit nejdříve moţný začátek (ZM ij ) a nejpozději přípustný konec (KP ij ). Mezi těmito dvěma časovými údaji je rozpětí pro realizaci dané činnosti. Pro kaţdou činnost lze určit tři časové rezervy. Celková časová rezerva vyjadřuje, o kolik lze zpozdit ukončení realizace činnosti, aniţ by se prodlouţila doba trvání celého projektu: RC ij = TP j t ij TM i. Volná časová rezerva znázorňuje, o kolik lze zdrţet ukončení realizace dané činnosti, aniţ by byl ohroţen nejdříve moţný začátek následující činnosti: RV ij = TM j t ij TM i. Nezávislá časová rezerva říká, o kolik lze zpozdit ukončení činnosti, která začala v nejpozději přípustném termínu, aniţ by se tím zabránilo bezprostředně následující činnosti začít v nejdříve moţném termínu: RN ij = max(tm j t ij TP i, 0). Posledním krokem u řešení projektŧ pomocí metody CPM je analýza získaných výsledkŧ. Je třeba rozvrhnout provádění jednotlivých činností v čase, určení činností, které lze vykonávat současně, a činností, které na sebe musí navazovat. Zároveň je nutné rozdělit i zdroje poţadované na výkon jednotlivých činností.

32 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 32 5 PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŦ Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celkŧ prováděné krajskými úřady nebo auditory je specifickou částí celého kontrolního systému ve veřejné správě. Pojem kontroly je sám o sobě velice zajímavé téma a v dnešní korupční době také značně aktuální. Obce jsou základní územní samosprávné celky v České republice, a jsou tedy nejblíţe nám všem občanŧm. Jejich hospodaření, tj. sestavování rozpočtu obce, závěrečného účtu obce, hospodaření s prostředky podle tohoto rozpočtu aj. se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŧ, ve znění pozdějších předpisŧ. Veškerá činnost obcí musí být v souladu se zákony a musí být prováděna efektivně, hospodárně a účelně. A kontrola je vlastně jakousi zpětnou vazbou k celkovému výkonu obce. 5.1 Kontrolní činnost ve veřejné správě Nejdříve by bylo vhodné osvětlit některé dŧleţité pojmy, a to veřejný sektor, veřejná správa, veřejné finance a veřejná kontrola. Veřejný sektor je ta část národního hospodářství, kde jsou ve veřejném zájmu uspokojovány potřeby společnosti a občanŧ formou statkŧ prostřednictvím veřejných sluţeb, je financován převáţně z veřejných rozpočtŧ, je řízen a spravován veřejnou správou, rozhoduje se v něm převáţně s vyuţitím veřejné volby a podléhá veřejné kontrole. 29 Pojem veřejná správa lze nejjednodušeji chápat jako správu věcí veřejných. Veřejná správa bývá obvykle členěna na státní správu a samosprávu. Samospráva se dále rozděluje na územní samosprávu (územní samosprávné celky a vyšší územní samosprávné celky) a zájmovou samosprávu. Veřejné finance se zabývají ekonomicko-peněţními poměry mezi dvěma i více subjekty, z nichţ jeden je vţdy stát. Jsou to peněţní vztahy vznikající v souvislosti s tvorbou, pouţíváním a rozdělováním peněţních fondŧ spojených s činností veřejných institucí. 29 REKTOŘÍK J., ŠELEŠOVSKÝ J., A KOL. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 2003, 212 s ISBN str. 11.

33 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 33 Pojetí veřejné kontroly vyţaduje hlubší analýzu. Obecně by se však dalo říci, ţe je to kontrola prováděná ve veřejném sektoru, a to jak orgány veřejné správy, tak i v orgánech veřejné správy samotných, jejímţ hlavním cílem je sledování pouţití veřejných financí. Pojem kontrola z hlediska činnostního lze vymezit jako pozorování určité činnosti, určitého stavu nebo určité věci, jejich hodnocení a porovnání se zamýšleným cílovým stavem, případně i navrţení nebo pouţití určitých prostředkŧ na předejití nebo odstranění zjištěných nedostatkŧ pozorované činnosti, pozorovaného stavu či pozorované věci. 30 Zjednodušeně by bylo tedy moţno kontrolu chápat jako činnost, která informuje o skutečném stavu, zjišťuje odchylky a navrhuje jejich odstranění, popřípadě mŧţe i vyvodit dŧsledky z nalezených chyb. Podle vztahu kontroly k objektu kontroly existuje kontrola vnitřní a kontrola vnější. Vnitřní kontrolu realizuje subjekt kontroly, který je součástí kontrolovaného systému. Mŧţe jít i o kontrolu, při které se pŧsobnost kontrolních orgánŧ vztahuje na jim podřízené a jimi zaloţené nebo zřízené právnické osoby nebo organizační jednotky. Vnější kontrola se naopak vyznačuje tím, ţe neexistuje vztah podřízenosti kontrolovaného objektu k subjektu kontroly. Mezi těmito orgány neexistuje vztah podřízenosti a nadřízenosti ani jiný řídící vztah nebo usměrňování činnosti kontrolované organizace. Vnější kontrola je chápána jako kontrola vykonávaná kontrolním orgánem u jemu nepodřízených, jím nezaloţených ani nezřízených právnických osob a organizačních sloţek. 31 Jako příklad vnitřní kontroly lze uvést kontrolu prováděnou krajským úřadem u své zřízené příspěvkové organizace. A u vnější kontroly se jedná například o kontrolu krajského úřadu vŧči příjemci dotace (obec, Česká speleologická společnost aj.) nebo právě krajem provedené přezkoumání hospodaření obce. Jsou další rŧzné druhy kontrol ve veřejné správě, například kontrola prováděná Nejvyšším kontrolním úřadem, kontrola prováděná veřejným ochráncem práv, kontrola na úrovni kraje, finanční kontrola dle zákona o finanční kontrole a jiné. Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkŧ mezi ně samozřejmě také patří. 30 POMAHAČ R., VIDLÁKOVÁ O., Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, 278 s. ISBN str REKTOŘÍK J., ŠELEŠOVSKÝ J., A KOL. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 2003, 212 s ISBN str. 27.

34 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celkŧ a dobrovolných svazkŧ obcí, ve znění pozdějších předpisŧ Obce a dobrovolné svazky obcí jsou objekty veřejné správy a tudíţ jako takové podléhají veřejné kontrole. Povinnost ÚSC nechat si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok je v současnosti dána 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisŧ. Přezkoumání mohou zadat příslušnému krajskému úřadu anebo nezávislému auditorovi. Proces přezkoumání hospodaření ÚSC je podrobněji upraven samostatným právním předpisem zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celkŧ a dobrovolných svazkŧ obcí, ve znění pozdějších předpisŧ Předmět přezkoumání Předmětem přezkoumání jsou stanoveny údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu, a to zejména plnění příjmŧ a výdajŧ rozpočtu, finanční operace týkající se tvorby a pouţití peněţních fondŧ, vyúčtování a vypořádání finančních vztahŧ ke státnímu rozpočtu, k rozpočtŧm krajŧ, k rozpočtŧm obcí, k jiným rozpočtŧm, ke státním fondŧm. Dále je předmětem přezkoumání například nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, ručení za závazky fyzických a právnických osob, účetnictví vedené územním celkem aj. Předmět přezkoumání se ověřuje z hlediska dodrţení povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy (zejména předpisy o finančním hospodaření územních celkŧ, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování), dále je přezkoumáván soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Kontroluje se dodrţení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a dodrţení podmínek jejich pouţití. V neposlední řadě se zkoumá věcná a formální správnost dokladŧ o přezkoumávaných operacích Výkon přezkoumání Zákon o přezkoumávání hospodaření dŧkladně stanoví samotný postup přezkoumání hospodaření.

35 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 35 Obce a dobrovolné svazky obcí oprávněné poţádat o přezkoumání krajský úřad tak učiní do 30. června kaţdého kalendářního roku anebo v téţe lhŧtě příslušnému úřadu oznámí, ţe se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti. Krajský úřad, na základě poţádání nebo oznámení, vypracuje časový plán přezkoumání na období od sestavení plánu do 30. června následujícího roku. Na základě plánu se vykonávají do konce kalendářního roku dílčí přezkoumání za předchozí část kalendářního roku a po skončení kalendářního roku se vykonávají dílčí přezkoumání za zbývající část předchozího kalendářního roku a jednorázová přezkoumání za celý předchozí kalendářní rok. Pokud například obec poţádá o přezkoumání hospodaření v roce 2010, musí tak učinit do Dílčí přezkoumání pak proběhne v období srpen aţ prosinec 2010 a konečné přezkoumání v termínu únor aţ květen Jednorázová přezkoumání mŧţe uskutečnit krajský úřad u obcí, které nevykonávají hospodářskou činnost a mají počet obyvatel menší neţ 800 osob. V ostatních územních celcích se vţdy uskutečňují i dílčí přezkoumání. Krajský úřad oznámí písemně územnímu celku nejpozději 5 dnŧ přede dnem zahájení přezkoumání jeho počátek a jméno kontrolora pověřeného řízením přezkoumání Práva a povinnosti kontrolních pracovníkŧ Výkonem přezkoumání pověří krajský úřad zaměstnance kraje. Tito zaměstnanci, pověření výkonem přezkoumání (dále téţ jen kontrolor ), musí mít alespoň úplné střední vzdělání, musí splňovat poţadavek praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání nejméně po dobu 3 let, a musí být bezúhonní. Přezkoumání nemohou vykonávat kontroloři, u nichţ lze mít pochybnosti o nepodjatosti a objektivnosti výkonu přezkoumání. Oba subjekty přezkoumání hospodaření, tedy kontroloři i kontrolované osoby, mají svá práva a povinnosti. Kontroloři jsou oprávněni např. vstupovat do objektŧ, seznamovat se s utajovanými informacemi, nahlíţet do písemností atd. Naopak jsou kontroloři povinni např. oznámit představiteli územního celku zahájení přezkoumání a prokázat se při něm písemným pověřením, šetřit práva a právem chráněné zájmy územního celku, zachovávat mlčenlivost atd. Územní celek, u něhoţ se přezkoumání koná, má právo předat námitku, být seznámen s obsahem zápisŧ z dílčích přezkoumání a jiné. Územní samosprávný celek

36 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 36 je povinen například umoţnit kontrolorŧm vstupovat do objektŧ, poskytovat jim v nezbytném rozsahu materiální a technické zabezpečení pro výkon přezkoumání atd. Přezkoumávající orgán mŧţe v zájmu odborného posouzení věci přibrat k přezkoumání další osoby, například znalce nebo jiné odborné experty. Zjistí-li kontrolor u územního celku nesrovnalosti v dokladech, pouţije při kontrole doklady od osoby povinné. Osobou povinnou poskytnout potřebnou součinnost při přezkoumání je právnická nebo fyzická osoba, která pro územní celek dodává nebo dodala zboţí, koná nebo konala práce, poskytuje nebo poskytovala sluţby, případně se na této činnosti podílí nebo podílela Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Na základě výsledkŧ jednorázového přezkoumání, anebo na základě zápisŧ z dílčích přezkoumání se zpracovává Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Tato zpráva musí obsahovat zejména název územního celku, jména a funkce kontrolorŧ; místo, kde se přezkoumání uskutečňovalo; období, v němţ probíhalo; rok, za který bylo přezkoumání vykonáno; datum vyhotovení této zprávy; popis zjištěných chyb a nedostatkŧ (včetně označení dokladŧ a jiných materiálŧ, ze kterých toto zjištění vychází); závěr z přezkoumání; podpisy kontrolorŧ a za převzetí zprávy datum a podpis představitele územního celku. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání: a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky, b) byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závaţnost nedostatkŧ uvedených pod písmenem c), c) byly zjištěny nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně; v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprŧkaznosti vedení účetnictví; v pozměňování záznamŧ nebo dokladŧ v rozporu se zvláštními právními předpisy; v porušení povinnosti nebo překročení pŧsobnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy; v neodstranění nedostatkŧ zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky a také v nevytvoření podmínek pro přezkoumání, znemoţňující splnit poţadavky stanovené v 2 a 3 zákona o přezkoumávání hospodaření. V závěru zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je dále upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatkŧ, a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Ve zprávě se také uvede podíl pohledávek

37 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 37 a závazkŧ na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku. Povinnou přílohou zprávy je i písemné stanovisko územního celku k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání projedná zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření se starostou, u dobrovolného svazku obcí s osobou určenou stanovami dobrovolného svazku obcí a předá jim její stejnopis Náprava zjištěných chyb a nedostatkŧ Územní celek je povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkŧ uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání. Územní celek musí taktéţ přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkŧ uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnŧ po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Přezkoumávající orgány jsou oprávněny kontrolovat plnění těchto přijatých opatření. Územnímu celku, příspěvkové organizaci zřízené územním celkem nebo i osobě povinné poskytnout součinnost, lze za nesplnění povinností stanovených tímto zákonem, uloţit pořádkovou pokutu aţ do výše Kč. Přezkoumání podléhá dozoru státu v případě, ţe je vykonal krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy nebo auditor. Dozor nad přezkoumáním přísluší Ministerstvu financí, které metodicky řídí výkon přezkoumání a koordinuje jej s finanční kontrolou vykonávanou Ministerstvem financí podle zvláštního právního předpisu.

38 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 38 II. PRAKTICKÁ ČÁST

39 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 39 6 OLOMOUCKÝ KRAJ Olomoucký kraj se rozprostírá ve střední a severozápadní části Moravy. Tvoří jej okresy Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník s celkovým počtem 399 obcí, z nichţ status města má 30 obcí. Sídlo kraje je v Olomouci, detašovaná pracoviště krajského úřadu jsou ještě v Šumperku a Jeseníku. Ke dni měl Olomoucký kraj obyvatel. 32 Obrázek č. 4: Mapa Olomouckého kraje Viz blíţe: Všeobecné informace o kraji [online]. [cit ]. 33 Zdroj: Mapa Olomouckého kraje [online]. [cit ].

40 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 40 Počet obcí Olomouckého kraje Název okresu Název obce s rozšířenou pŧsobností Celkem Jeseník Jeseník 24 celkem za Jeseník 24 Olomouc Litovel 20 Olomouc 45 Šternberk 21 Uničov 10 celkem za Olomouc 96 Prostějov Konice 21 Prostějov 76 celkem za Prostějov 97 Přerov Hranice 31 Lipník nad Bečvou 14 Přerov 59 celkem za Přerov 104 Šumperk Mohelnice 14 Šumperk 36 Zábřeh 28 celkem za Šumperk 78 Celkový součet 399 Tabulka č. 1: Počet obcí Olomouckého kraje dle jednotlivých okresů a obcí s rozšířenou působností (zdroj: vlastní zpracování dle údajů Českého statistického úřadu 34 ) Kraje, jako vyšší územně samosprávné jednotky, vykonávají široké spektrum rŧznorodých aktivit jak v samostatné pŧsobnosti, tak i v pŧsobnosti přenesené. Samostatnou pŧsobností je oprávnění kraje spravovat, na základě jeho rozhodnutí, jeho majetek, sestavovat rozpočet kraje, zabývat se rozvojem kraje, spolupracovat s ostatními kraji, obcemi nebo jinými fyzickými a právnickými osobami aj. K výkonu samostatné pŧsobnosti kraj vydává obecně závazné vyhlášky a řídí se zákony a jinými právními předpisy. Přenesená pŧsobnost představuje povinnost kraje vykonávat, v rozsahu stanoveném zákony, státní správu na svém území. Kraj v těchto případech jedná jako orgán státu, vydává nařízení kraje a stejně jako u samostatné pŧsobnosti se řídí zákony a jinými právními před- 34 Zdroj: Číselník obcí v Olomouckém kraji k [online]. [cit ].

41 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 41 pisy. Přenesenou pŧsobnost vykonává zpravidla krajský úřad, pokud její výkon není zákonem svěřen zastupitelstvu, radě nebo jinému zvláštnímu orgánu. Jako příklad přenesené pŧsobnosti lze uvést například evidenci obyvatel nebo právě přezkoumání hospodaření územně samosprávných celkŧ. Olomoucký kraj provádí přezkoumání hospodaření ÚSC od roku 2003, kdy byla ukončena činnost okresních úřadŧ. V rámci hierarchie Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále téţ jen KÚOK ) je tato činnost svěřena, oddělení kontroly odboru kancelář ředitele. 6.1 Oddělení kontroly Dle Organizačního řádu KÚOK vykonává oddělení kontroly v rámci samostatné pŧsobnosti například tyto činnosti: zpracovává podklady a předkládá ke schválení pololetní plány kontrol, metodicky řídí a koordinuje veškerou kontrolní činnost úřadu, vyhodnocuje a analyzuje výsledky kontrolních zjištění, navrhuje systémová opatření, včetně návrhŧ na zkvalitnění činnosti a odstranění nedostatkŧ, zajišťuje kontrolu hospodaření příspěvkových organizací, které zřizuje kraj, se zaměřením na oblasti nakládání s rozpočtovými prostředky kraje, majetkem kraje, poskytnutými dotacemi a příspěvky, dodrţování obecně závazných předpisŧ, provádí kontrolu výkonu státní správy u odborŧ úřadu z hlediska dodrţování správního řádu, zajišťuje veřejnosprávní kontrolu u příjemcŧ veřejné finanční podpory, poskytované krajem a další. V přenesené pŧsobnosti například zajišťuje: přezkoumání hospodaření územních celkŧ v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., vypracovává časové plány přezkoumání hospodaření územních celkŧ v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., kontroluje přijímání a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatkŧ u všech územních celkŧ v Olomouckém kraji, rozhoduje o uloţení pokut za správní delikty dle zákona č. 250/2000 Sb.,

42 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 42 sumarizuje roční zprávy o výsledcích finančních kontrol předkládaných obcemi v územním obvodu kraje a předkládá je Ministerstvu financí ČR a jiné. Oddělení kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje v současnosti čítá celkem 28 zaměstnancŧ. Na přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkŧ jich pracuje 14 a z toho čtyři pracovníci pŧsobí na detašovaném pracovišti v Šumperku. Ti zabezpečují kontrolní činnost v okresech Šumperk a Jeseník Organizace přezkoumání Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkŧ neprobíhá po celý rok, ale přibliţně v deseti měsících (včetně doby plánování, sumarizace a zpracování výsledkŧ). Zbývající část roku provádí uvedených čtrnáct pracovníkŧ zejména kontroly příspěvkových organizací zřízených krajem nebo jiné úkoly stanovené vedoucí oddělení. Celý proces zabezpečení přezkoumání hospodaření zahrnuje: vypracování plánu přezkoumání hospodaření jednotlivých územních celkŧ, provedení přezkoumání, zpracování, projednání a předání zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisŧ jsou obce a dobrovolné svazky obcí povinny do kaţdého kalendářního roku podat ţádost o přezkoumání hospodaření krajskému úřadu nebo v téţe lhŧtě oznámit zdání přezkoumání auditorovi. Určený pracovník garantující výkon přezkoumání ţádosti setřídí a rozdělí podle počtu a oblastí na kontroly (výjezdy) prováděné z Olomouce a kontroly prováděné z detašovaného pracoviště v Šumperku. Jelikoţ přezkum provádějí většinou dva pracovníci kontrolor pověřený řízením přezkoumání, tj. vedoucí, a kontrolor pověřený přezkoumáním, tzv. zástupce jsou vytvořeny dvojice pracovníkŧ. Těmto dvojicím jsou v poměrném počtu přiděleny obce a DSO převáţně z jedné oblasti okresu. Přezkoumání hospodaření ÚSC se provádí ve dvou částech jako dílčí přezkoumání a jako konečné přezkoumání. Pouze u obcí do 800 obyvatel, pokud nevykonávají vedlejší hospodářskou činnost, je moţné provést jen konečné přezkoumání. Z rozhodnutí vedoucí oddělení jsou v Olomouckém kraji vykonávány vţdy obě části přezkumu, a to u všech územních celkŧ, které o přezkum poţádaly.

43 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 43 Dílčí přezkoumání probíhá přibliţně od začátku srpna do poloviny prosince kaţdého roku. Zahájení kontrol se odvíjí od plánu, který zohledňuje pololetní účetní závěrky, ale také dovolené pracovníkŧ obecních úřadŧ. Zároveň musí být vzat do úvahy konečný termín přezkumŧ; měly by být provedeny všechny naplánované kontroly. Pracovníkŧm oddělení kontroly jsou k dispozici tři osobní automobily v Olomouci a jeden v Šumperku. Konečné rozvrţení jednotlivých kontrol na kalendářní dny sestavují společně dvě dvojice pracovníkŧ sledují zaplnění vozidla a efektivnost cesty z hlediska vzájemné vzdálenosti kontrolovaných míst, přičemţ plán počítá i s dny strávenými na krajském úřadě (servis auta, tisk a odesílání oznamovacích dopisŧ, odevzdání vyhotovených zápisŧ z dílčího přezkoumání aj.). U obcí do obyvatel a u dobrovolných svazkŧ obcí trvá dílčí přezkoumání zpravidla jeden den. Pokud je však obec větší (město) a např. provozuje ještě vedlejší hospodářskou činnost, je přezkum náročnější a vyţaduje obyčejně delší čas, tedy dva a více dní. Vzhledem k tomu, ţe přezkumy jsou krajským úřadem prováděny od roku 2003, vychází stanovení počtu dní na jednotlivé kontroly ze zkušeností pracovníkŧ. Přesto je třeba do plánu zařadit i rezervní čas pro případ neočekávaného prodlouţení kontroly. Vzor tabulky pro jednu čtveřici pracovníkŧ na první týden kontrol v měsíci srpnu 2010: Jméno kontrolora 32. týden Jakubcová Doloplazy Pěnčín Ptení Ochoz KÚOK Štěpánek Doloplazy Pěnčín + Kanalizace ČOV Pěnčín-Laškov Ptení Ochoz KÚOK Moskalová Doloplazy Laškov Ptení ŘD ŘD Majerová KÚOK Laškov KÚOK Budětsko + Tenglerová KÚOK Tabulka č. 2: Vzor týdenního plánu cest čtyř pracovníků (zdroj: oddělení kontroly KÚOK) Vysvětlení k tabulce č. 2: Kaţdý řádek představuje výjezdy daného kontrolora dle kalendářních dnŧ. Barevně je označen územní celek, v němţ je pracovník vedoucí kontrolního týmu. ŘD znamená řádnou dovolenou a KÚOK Krajský úřad Olomouckého kraje.

44 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 44 Veškerá data o připravovaných kontrolách shromaţďuje jeden stanovený pracovník, který je posléze zadá do speciálního počítačového programu IS MPP. 35 Sestavy z této databáze jsou vyhotovovány dle potřeb uţivatelŧ. V tomto programu jsou také šablony jednotlivých dokumentŧ potřebných pro výkon přezkoumání oznamovací dopis, zápis z dílčího přezkoumání atd. V noteboocích, které mají kontrolní pracovní k dispozici při kontrolách, je nainstalována off-line verze uvedeného softwaru, tzv. aktovka, do níţ zadávají zjištěné skutečnosti, chyby a nedostatky, vypracovávají v ní zápis z dílčího přezkoumání hospodaření aj. Plány kontrol za celé oddělení ještě sumarizuje pracovník, který vyhotovuje ucelenou sestavu plánovaných jízd s rozčleněním dle termínŧ a automobilŧ. Název ÚC Sdruţení obcí jihovýchodní Hané - Mořice Počet obyvatel Počet dnŧ kontroly Vedoucí (člen) 1 Procházka, (Tenglerová) Stínava Jakubcová, (Štěpánek) Mikroregion Plumlovsko - Vícov 1 Majerová, (Moskalová) Hlubočky Giblová, (Zádrapová) Mrsklesy Kubíčková, (Kleiberová) Brníčko Vejrostová, (Bullawa) Měrovice nad Hanou Buďová, (Krejsová) Raková u Konice Jakubcová, (Štěpánek) Rakŧvka Majerová, (Moskalová) Hlubočky Giblová, (Zádrapová) Bystrovany Kleiberová, (Kubíčková) Nadřazený ÚC Termíny Okres Prostějov Okres Prostějov Okres Prostějov Okres Olomouc Okres Olomouc Okres Šumperk Okres Přerov Okres Prostějov Okres Prostějov Okres Olomouc Okres Olomouc Osádka vozidla Procházka Tenglerová Moskalová Majerová Jakubcová Štěpánek Giblová Zádrapová Kubíčková Kleiberová Vejrostová Bullawa Krejsová Buďová Moskalová Majerová Jakubcová Štěpánek Giblová Zádrapová Kubíčková Kleiberová Doprava auto auto auto auto auto auto auto Tabulka č. 3: Část souhrnného plánu s rozdělením dle aut (zdroj: Odd. kontroly KÚOK) 35 IS MPP (Informační systém plánování a přezkoumávání) je informační systém veřejné správy slouţící jako systémová podpora procesu plánování přezkoumání, výkonu přezkoumání a dozoru nad vykonaným přezkoumáním vykonávaného dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních celkŧ a dobrovolných svazkŧ obcí. Jeho hlavním cílem je poskytnout maximální podporu pro efektivní a účinné plnění úkolŧ vyplývajících z výše uvedeného zákona a usnadnit práci kontrolorŧ vykonávajících tuto činnost. Zdroj: [online] [cit ].

45 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 45 Vysvětlení k tabulce č. 3: Jednotlivé dny jsou od sebe barevně odlišeny, podle dnŧ jsou do skupin podélně rozdělena auta. Červeným písmem jsou značeny výjezdy ze Šumperka. Pět dnŧ před zahájením kontroly musí být územnímu celku oznámen termín počátek přezkoumání a jméno kontrolora pověřeného řízením přezkoumání. To zabezpečují jednotliví kontrolní pracovníci formou tzv. oznamovacích dopisŧ. Zároveň musí jeden ze čtveřice posádky auta, zpravidla řidič, dojednat vŧz u oddělení hospodářské správy. Auto je k dispozici většinou na celý měsíc s tím, ţe vţdy poslední den v měsíci je prováděna prohlídka vozidla technikem vozového parku kraje. Konečné přezkoumání hospodaření ÚSC probíhá od února přibliţně do poloviny května následujícího roku. Obce a DSO jsou povinny projednat a schválit do následujícího roku svŧj závěrečný účet; zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je jeho součástí. Závěrečný účet musí být zveřejněn alespoň 15 dní před projednáním v zastupitelstvu obce nebo ve vrcholném orgánu svazku. Při konečném přezkoumání se nejprve vyhotovuje návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Územní celek mŧţe podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30 pracovních dnŧ od předání tohoto návrhu zprávy; termín pro podání stanoviska mŧţe být po dohodě zúčastněných stran zkrácen. Vzhledem k uvedeným lhŧtám je třeba ukončit přezkoumání hospodaření co nejdříve. Při striktním dodrţení stanovených termínŧ by přezkoumání hospodaření za rok 2010 muselo být ukončeno 4. května Zahájení konečného přezkoumání se naopak odvíjí od ukončení účetních uzávěrek a závěrek. Tyto probíhají společně s inventarizací majetku a závazkŧ územních celkŧ v měsíci lednu, kontroly se proto zpravidla zahajují nejdříve v únoru. V případě, ţe se představitelé územního celku dohodnou s vedoucím kontrolního týmu (kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání) na dřívějším termínu, nic nebrání v uskutečnění přezkumu jiţ v prŧběhu ledna. Konečné přezkoumání navazuje na přezkoumání dílčí, proto je osoba kontrolora pověřeného řízením přezkoumání a kontrolora pověřeného přezkoumáním tatáţ. Kvŧli menšímu časovému intervalu je však potřeba nově stanovit délku doby jednotlivých přezkumŧ i sestavit dvojice kontrolovaných míst. Plány na konečné přezkoumání se vyhotovují společně s dílčími, rovněţ současně se sumarizují a zadávají do programu IS MPP.

46 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 46 Oznamovací dopisy z dílčího přezkoumání jsou nahrazeny telefonickým oznámením data kontroly, opět nejméně s pětidenním předstihem před samotným přezkumem. Termíny dílčích i konečných přezkoumání jsou zveřejněny najednou a pak jsou prŧběţně aktualizovány na webových stránkách kraje. Veškeré plány se tedy vyhotovují ručně, s pouţitím mapy, kalendáře a softwaru Microsoft Office Excel a posléze jsou zadávány do programu IS MPP. V této databázi je celkový přehled o plánech, výkonech, dokumentech, zjištěných chybách a nedostatcích a jiných údajích o přezkoumávaných územních celcích. Jelikoţ v prŧběhu přezkoumání dochází ke změnám termínu nebo kontrolních pracovníkŧ (vedoucí kontrolního týmu se mění jen ve výjimečných případech), např. z dŧvodu nemoci účetní územního celku, školení, porady aj., je nastaven systém oznamování změn. Jednou měsíčně zasílá kaţdý kontrolor pověřený řízením přezkoumání em tabulku změn u svých kontrolovaných objektŧ k tomu určenému zaměstnanci kraje. Ten změny sumarizuje a zohlední je patřičnou úpravou v plánu cest automobilŧ; změny zanese do programu IS MPP. Vozidla se pak objednávají aktuálně na nadcházející kalendářní měsíc. Při modelování plánu kontrolních cest se v diplomové práci vychází pouze z pŧvodních plánŧ, tedy bez popisovaných změn. Rozšířením projektu o zavedení změn by model ztratil svoji přehlednost a srozumitelnost. 6.2 Přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 Za rok 2010 poţádalo Krajský úřad Olomouckého kraje o přezkoumání hospodaření celkem 359 obcí a 51 dobrovolných svazkŧ obcí, celkem tedy 410 územních celkŧ. Graf č. 1: Rozdělení přezkoumávaných ÚSC podle okresů (zdroj: vlastní zpracování)

47 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 47 Na oddělení kontroly se přezkoumáním hospodaření zabývá 14 pracovníkŧ: deset z nich vyjíţdí na kontroly z Olomouce převáţně do okresŧ Olomouc, Prostějov a Přerov, zbývající čtyři mají stanoviště v Šumperku a zabezpečují přezkumy v okresech Šumperk a Jeseník. Rozloţení územních celkŧ dle jednotlivých okresŧ a dle výjezdních míst uvádí následující tabulka: Výjezd Územní celek Nadřazený územní celek okres Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Celkový součet DSO Olomouc obec celkem z Olomouce Šumperk DSO obec celkem ze Šumperka Celkový součet Tabulka č. 4: Rozdělení počtu přezkoumávaných ÚSC podle výjezdních míst (zdroj: vlastní zpracování) Termíny přezkumŧ byly stanoveny na období od do pro dílčí přezkoumání a od do pro konečné přezkoumání. Kompletní plány oddělení kontroly z programu IS MPP podle územních celkŧ na dílčí i konečné přezkoumání jsou uvedeny v příloze P I.

48 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 48 7 NÁVRH OPTIMALIZACE KONTROLNÍCH CEST Cílem diplomové práce je optimalizovat kontrolní cesty při výkonu přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkŧ uskutečňovaném oddělením kontroly Olomouckého kraje. Výchozími místy pro kontrolní cesty jsou pouze Olomouc a Šumperk. Přitom je kraj rozlohou velice rŧznorodý a prochází na severu pohořím Jeseníkŧ a na jihu zasahuje aţ do oblasti Hané. Do roku 2003 prováděly přezkumy okresní úřady a výjezdními místy tedy byla okresní města. Podle velmi zjednodušeného kritéria, ţe nejkratší cesta je také nejlevnější, by výjezdy z okresních měst do obcí v jejich územně správním spádu, porovnáním s aktuálním stavem, vyšly pravděpodobně lépe. Např. první obec v seznamu přezkoumávaných Alojzov: v současnosti výjezd z Olomouce, coţ obnáší 30 km; vzdálenost do dalších okresních míst: Prostějov 9 km, Přerov 35 km, Šumperk 75 km a Jeseník 115 km. Nejvýhodnější by tedy bylo vyjet z Prostějova. 7.1 Stanovení výstupních míst Hlavní myšlenkou projektu optimalizace kontrolních cest je tedy stanovení více výjezdních míst. Je však potřeba vzít v úvahu omezené zdroje k výkonu přezkumŧ, tedy pracovníky a automobily. Pracovníkŧ, kteří se zabývají přezkoumáváním, je 14 a auta jsou k dispozici čtyři tři v Olomouci a jedno v Šumperku. Jelikoţ auto v Šumperku nelze dělit, předmětem dalších úvah bude pouze oblast kontrolovaná z Olomouce. Po výpočtu úspory u stanoveného vzorku by pak mohl být projekt aplikován i na zbývající území (Šumperk Jeseník), samozřejmě s další kalkulací zvýšených nákladŧ (pořízení dalšího auta atd.). Kontrolovaným územím jsou okresy Olomouc, Prostějov a Přerov, z tohoto dŧvodu byla v projektu stanovena jako výstupní místa města Olomouc, Prostějov a Přerov. Pokud by se nalezené řešení osvědčilo v praxi, lze stanovené výstupy (místa) změnit nebo třeba rozšířit. Při výjezdech z Olomouce bylo oddělením kontroly přezkoumáváno celkem 309 územních celkŧ, z toho bylo 39 dobrovolných svazkŧ obcí a 270 obcí. Ke třem výstupním místŧm je třeba přiřadit kontrolované objekty. Jedná se tedy o přiřazovací problém řešený tak, ţe kaţdému územnímu celku je třeba přiřadit právě jedno ze tří výstupních míst, například Alojzov k Prostějovu, čímţ vzniknou tři skupiny územních celkŧ v počtu 103 jednotek.

49 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Přesun výstupního místa Olomoucký kraj má sídlo v Olomouci a detašovaná pracoviště v Šumperku a Jeseníku. Nicméně ve většině měst nebo obcích s rozšířenou pŧsobností má nějakou svoji zřízenou příspěvkovou nebo rozpočtovou organizaci (například domov dŧchodcŧ, střední školu, muzeum atd.). Jednou z moţností přesunu výstupního místa by tedy mohl být pronájem parkování, popřípadě kanceláře ve zřízené organizaci v daném městě. Druhou variantou by mohl být tzv. homeworking. Homeworking neboli práce z domova je pro stále více firem alternativou, jak nastavit zpŧsob práce jejich zaměstnancŧ. Homeworking motivuje k lepším pracovním výkonŧm. Je příleţitostí pro lidi, pro něţ je dojíţdění do zaměstnání časově i finančně náročné. Výhody přináší rodičŧm s dětmi, lidem, kteří pečují o nemocného člena rodiny, rozšiřuje moţnosti uplatnění osobám s fyzickým handicapem. Pro firmy znamená tato forma práce úsporu nákladŧ na kancelářské prostory a energie. Vedle flexibilnějšího rozdělení pracovních úvazkŧ umoţňuje zaměstnávat pracovníky ze vzdálených regionŧ i pracovníky se specifickou kvalifikací. 36 V dnešní době má většina z nás doma připojení k internetu. Kontrolní pracovníci mají k dispozici notebooky, s nimiţ jezdí na kontroly. Vyhotovené zápisy a zprávy z přezkumŧ musí do pěti dnŧ online odeslat do centra IS MPP, tisk těchto zpráv probíhá přímo na územních celcích. Při homeworkingu by stačilo po ukončení kontroly, třeba i denně, odeslat z domu při online připojení vyhotovené dokumenty. Při parkování vozidla by jeden stanovený pracovník měl auto u svého domu a ostatní by vyzvedával na určeném místě anebo by ostatní kontroloři docházeli k němu. Přesná pravidla homeworkingu by samozřejmě musel stanovit krajský úřad svým vnitřním předpisem. Vozidla Olomouckého kraje jsou parkována na uzavřených parkovištích. Z dŧvodu kontroly odcizení automobilŧ (při homeworkingu parkování na veřejném parkovišti) by bylo vhodné zavést systém sledování vozidel. Tento systém by zároveň umoţnil kontrolu pracovníkŧ, zda jsou včas na správném místě. 36 Viz blíţe: Víte, co je homeworking? [online] [cit ].

50 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 50 Systém sledování vozidel má určené dopravní prostředky neustále pod kontrolou. V reálném čase a pravidelných intervalech zaznamenává GPS polohu, kterou mŧţe pracovník kraje (např. dispečer, vedoucí oddělení) pohodlně sledovat na svém počítači. Systémem lze zaznamenat rovněţ například aktuální pozici vozidla na mapě, historii pohybu vozidla, body zastavení, knihu jízd. 37 Třetí variantou je kombinace homeworkingu a parkování v příspěvkové organizaci kraje. Parkování v uzavřeném areálu je bezpečnější. Pronájem kanceláře znamená další výdaje, přitom však pracovníci potřebují pouze odeslat online vytvořené zápisy a zprávy, popřípadě em komunikovat s vedoucím pracovníkem. Coţ lépe splňuje práce z domova, protoţe pronajatá kancelář na celý den by byla nevyuţitá. 7.2 Stanovení dvojic kontrolovaných míst Přezkum provádí většinou dva pracovníci jeden vedoucí (kontrolor pověřený řízením přezkoumání) a druhý zástupce. Aby bylo vozidlo obsazené a cesta byla efektivní, je nezbytné stanovit dvě kontrolní místa v blízkosti u sebe. I v další části projektu je tak potřeba vyřešit přiřazovací problém. V jedné ze vzniklých skupin je nutné určit, které dva územní celky budou kontrolovány v jeden den (přiřazení vţdy dvou územních celkŧ k sobě). Jedná se o jednu cestu automobilem, tak aby bylo vozidlo vytíţené (4 osoby) a aby celková cesta, z výstupního místa s postupným navštívením obou kontrolovaných míst a zpět, byla co nejkratší. 7.3 Síťová analýza projektu Celý projekt je tedy z časového hlediska podroben i síťové analýze. V případě, ţe by řešení předchozích úkolŧ zaznamenalo sníţení nákladŧ na výkon přezkoumání hospodaření, zavedení projektu do praxe by vyţadovalo určité časové období. Síťový analýza s grafem odhalí kritické cesty a znázorní logické vazby jednotlivých činností uskutečňovaných při řešení projektu. Případně lze na jejím základě navrhnout změny činností, a pokud budou finanční zdroje, třeba i rozšíření projektu apod. 37 Viz blíţe: Systém sledování vozidel [online] [cit ].

51 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Program WinQSB K řešení jednotlivých částí projektu optimalizace kontrolních cest byl pouţit software WinQSB. Nalezení optimálního řešení stanovených úkolŧ je výpočetně velmi náročné. Matice vzdáleností mezi uzly (územními celky) je velice rozsáhlá, lze ji řešit pouze s pomocí softwarových optimalizačních produktŧ. Program WinQSB je pouţívaný jako výukový na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pracuje v operačním systému Windows a je určený pro řešení úloh operačního výzkumu. Pouţívá matematické metody a modely a je schopen zpracovat velké mnoţství dat.

52 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 52 8 PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ POMOCÍ PROGRAMU WINQSB 8.1 Stanovení výstupních míst S pouţitím aplikace Mapy internetového vyhledavače Seznam byla vyhledána vzdálenost 309 uzlŧ (jednotlivých územních celkŧ) k hledaným výstupním místŧm, tj. Olomouci, Prostějovu a Přerovu. Výsledkem popsané operace je tabulka o sedmi stranách umístěná v příloze P II. Na tomto místě jsou získaná data ilustrována začátkem tabulky. Poř. číslo Územní celek Vzdálenost k místu (v km) Olomouc Prostějov Přerov 1 Alojzov Babice Bedihošť Bělotín Beňov Tabulka č. 5: Část tabulky vzdáleností k výstupním místům (zdroj: vlastní zpracování) Uvedená matice byla do optimalizačního programu WinQSB, modulu Network Modeling Transportation Problem, zavedena se zadáním kapacity pro kaţdé výstupní místo 103 jednotek. Místo názvu územního celku je v programu pouţito kvŧli zjednodušení pouze jeho pořadové číslo dle abecedy z uvedeného seznamu. Vzhledem k objemu dat je zde opět uvedena jen část ze zadání i řešení v programu WinQSB. Obrázek č. 5: Část zadání přiřazovacího problému výstupních míst z programu WinQSB (zdroj: vlastní zpracování)

53 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 53 Obrázek č. 6. Část řešení přiřazovacího problému výstupních míst z programu WinQSB (zdroj: vlastní zpracování) Vysvětlení k obrázku č. 6: Source 1 označuje zadanou obec Alojzov, ta je přiřazena k výstupnímu místu Prostějovu; celková trasa z Prostějova do Alojzova má 9 kilometrŧ. Následuje přiřazení ke všem 309 územním celkŧm. Celý datový soubor nalezeného řešení z programu WinQSB je uveden v příloze P III. Program rozdělil územní celky k jednotlivým výstupním místŧm v následujícím členění: Výjezd Územní celek Nadřazený územní celek okres Jeseník Olomouc Prostějov Přerov Šumperk Celkový součet Olomouc DSO obec celkem z Olomouce Prostějov DSO obec celkem z Prostějova Přerov DSO obec celkem z Přerova Celkový součet Tabulka č. 6: Rozdělení počtu ÚSC k výstupním místům (zdroj: vlastní zpracování) Matematické modely by měly být pokud moţno co nejmenší, aby byly přehledné a srozumitelné. Při řešení projektu optimalizace kontrolních cest proto bude pouţita jen jedna část získaného vzorku, a sice územní celky přezkoumávané z jednoho výjezdního místa. Pro tento úkol byl vybrán Prostějov. Z dŧvodu větší jednoznačnosti sem byl zařazen seznam obcí a dobrovolných svazkŧ obcí přezkoumávaných z výstupního místa Prostějova.

54 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 54 Poř. č. Název obce Poř. č. Název obce 1 Alojzov 44 Niva 2 Bedihošť 45 Obědkovice 3 Bílovice-Lutotín 46 Ohrozim 4 Biskupice 47 Ondratice 5 Bousín 48 Otaslavice 6 Brodek u Konice 49 Otinoves 7 Brodek u Prostějova 50 Pavlovice u Kojetína 8 Březsko 51 Pěnčín 9 Buková 52 Pivín 10 Čehovice 53 Plumlov 11 Čechy pod Kosířem 54 Polkovice 12 Čelčice 55 Prostějovičky 13 Čelechovice na Hané 56 Protivanov 14 Dětkovice 57 Přemyslovice 15 Dobrochov 58 Ptení 16 Dobromilice 59 Rozstání 17 Doloplazy (PV) 60 Seloutky 18 Drahany 61 Skalka 19 Drţovice 62 Skřípov 20 Dřevnovice 63 Slatinky 21 Dzbel 64 Smrţice 22 Hluchov 65 Srbce 23 Horní Štěpánov 66 Stařechovice 24 Hradčany-Kobeřice 67 Stínava 25 Hrdibořice 68 Straţisko 26 Hrubčice 69 Stříbrnice 27 Hruška 70 Suchdol 28 Ivaň 71 Šubířov 29 Jesenec 72 Tištín 30 Klenovice na Hané 73 Tvorovice 31 Klopotovice 74 Uhřičice 32 Kostelec na Hané 75 Určice 33 Koválovice-Osíčany 76 Víceměřice 34 Krumsín 77 Vícov 35 Lešany 78 Vincencov 36 Lipová 79 Vitčice 37 Malé Hradisko 80 Vranovice-Kelčice 38 Měrovice nad Hanou 81 Vrchoslavice 39 Mořice 82 Vřesovice 40 Mostkovice 83 Výšovice 41 Myslejovice 84 Zdětín 42 Němčice nad Hanou 85 Ţeleč 43 Nezamyslice Tabulka č. 7: Seznam obcí kontrolovaných z Prostějova (zdroj: vlastní zpracování)

55 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 55 Poř. č. Název dobrovolného svazku obcí 1 DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín Laškov 2 DSO Mikroregion Kostelecko Kostelec na Hané 3 DSO Mikroregion Němčicko Němčice nad Hanou 4 DSO Mikroregion Plumlovsko Vícov 5 DSO Mikroregion Protivanovsko Protivanov 6 DSO Mikroregion Předina Brodek u Prostějova 7 DSO Plynovod zájmové sdruţení obcí Otaslavice, Dobrochov, Hradčany-Kobeřice 8 DSO Sdruţení obcí plynovod myslejovické oblast Myslejovice 9 DSO Sdruţení obcí jihovýchodní Hané Mořice 10 DSO Sdruţení obcí pro plynofikaci se sídlem ve Skřípově 11 DSO Sdruţení obcí střední Moravy Prostějov 12 DSO Skupinový vodovod Dobrochov 13 DSO Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova Ondratice, svazek obcí 14 DSO Svazek obcí Vodovod - Haná Nezamyslice 15 DSO Svazek obcí Drahansko a okolí Protivanov 16 DSO Svazek obcí mikroregionu Střední Haná Měrovice 17 DSO Svazek obcí Prostějov venkov (Bedihošť) 18 DSO Vodovod Pomoraví Kostelec na Hané Tabulka č. 8: Seznam DSO kontrolovaných z Prostějova (zdroj: vlastní zpracování) 8.2 Stanovení dvojic kontrolovaných míst Jak u dílčího, tak i u konečného přezkoumání územních celkŧ zŧstává kontrolor pověřený řízením přezkoumání i kontrolor pověřený přezkoumáním stejný. Dílčí přezkoumání probíhá v delším časovém období neţ konečné, a proto se musí znovu vymezit délka trvání jednotlivých přezkumŧ a sestavit dvojice kontrolovaných míst. Pokud například byla obec Bedihošť kontrolována v dílčím přezkoumání dva dny a při konečném jen jeden den, pak bude spojení s dalšími obcemi v jednotlivých částech přezkumu rŧzné Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2010 Provedení dílčího přezkoumání územních samosprávných celkŧ stanovilo oddělení kontroly na období od do V tomto období je celkem 93 pracovních dní. Při časové rezervě (školení, revize auta, porada aj.) dvou dní v měsíci zŧstává k dispozici 83 pracovních dní. Opět s pouţitím internetového portálu Seznam a jeho aplikace Mapy byly vyhledány vzájemné vzdálenosti 103 uzlŧ (jednotlivých územních celkŧ), tedy kaţdého územního celku ke všem ostatním 102 objektŧm. Územní celky, u nichţ trvá kontrola jeden den, jsou v tabulce uvedeny jen jednou. Pokud se však do větší obce či města jede na několik dní, musí být zahrnuty do počtu kontrolovaných dní. V tomto případě je jejich vzájemná vzdá-

56 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 56 lenost rovna 200 km, ačkoli skutečnost je 0; v programu WinQSB se hledají minimální trasy a při dosazení 0 by řešením bylo spojení dvou dnŧ u jedné obce. Je nutné rovněţ zohlednit fakt, ţe automobil má kapacitu pro čtyři osoby, ale k jedné konkrétní akci jsou příslušní jen dva pracovníci; proto například spojení Bedihošť (1. Den) + Hrubčice a Bedihošť (2. Den) + Čelčice. Města, která kontrolují všichni čtyři pracovníci, jsou naopak ze seznamu vyjmuta, protoţe není třeba je slučovat s další obcí vozidlo uţ je kapacitně naplněno. Oddělena byla města Kostelec na Hané, Němčice nad Hanou a Plumlov. V tabulce zŧstalo zařazených 100 územních celkŧ, ale rozepsány jsou na 116 kontrol. Počet kontrol je sudý, je tedy moţnost dané objekty párovat. Pokud by byl celkový počet lichý, bylo by nezbytné přidat fiktivní územní celek nebo místo Prostějov. Objekt sloučený s fiktivním celkem by pak byl kontrolovaný zvlášť. Celá sestava vzdáleností je uvedena v příloze P IV. Vzdálenosti jsou uváděny v kilometrech. Pořadí územního celku Pořadí pro WINQSB Pořadí územního celku Pořadí pro WINQSB Název územního celku Alojzov Bedihošť Bedihošť druhý den Bílovice- Lutotín Biskupice 1 1 Alojzov Bedihošť Bedihošť druhý den Bílovice-Lutotín Biskupice Tabulka č. 9: Část tabulky vzdáleností mezi jednotlivými územními celky (zdroj: vlastní zpracování) Matice byla zapsána do optimalizačního programu WinQSB, modulu Network Modeling Transportation Problem. Oproti předchozímu přiřazovacímu problému výstupních míst je zadání kapacity rozdílné územní celky jsou v tomto případě přítomny jak ve sloupcích, tak i v řádcích. Daný objekt je však ţádoucí navštívit jen jednou, proto je doplněna hodnota 1 pro příslušný celek v řádku a u sloupce pak hodnota 0. Cílem je nalézt spojení vţdy jednoho místa s jedním jiným místem tak, aby vzájemná vzdálenost byla co nejmenší. Jelikoţ se kapacity sloupcŧ i řádkŧ musí rovnat, u další obce se dosazení hodnot obrátí, tj. do sloupce se zapíše číslo 1 a do řádku 0. Z dŧvodu zjednodušení je v programu místo názvu územního celku pouţito jeho pořadové číslo dle sestavené tabulky.

57 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 57 Obrázek řešení přiřazovacího problému stanovení dvojic kontrolovaných míst pro dílčí přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 z programu WinQSB je uveden v příloze P V. Číslo z WinQSB + název územního celku Vzájemná vzdálenost v km 1 DSO Sdruţení obcí střední Moravy Prostějov 3 28 Drţovice 3 Bedihošť 2 40 Hrubčice Číslo z WinQSB + název územního celku 4 Bedihošť druhý den 0 5 DSO Svazek obcí Prostějov venkov (Bedihošť) 7 Biskupice 3 46 Klopotovice 9 Brodek u Konice 5 36 Horní Štěpánov 11 Brodek u Prostějova 0 14 DSO Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova Ondratice, svazek obcí 12 Brodek u Prostějova druhý den 0 13 DSO Mikroregion Předina Brodek u Prostějova 15 Březsko 3 44 Jesenec 17 Čehovice 5 86 Skalka 19 Čelčice 3 66 Obědkovice 21 Čelechovice na Hané- druhý den 2 90 Smrţice 23 Dobrochov 0 24 DSO Skupinový vodovod Dobrochov 25 Dobromilice 1 38 Hradčany-Kobeřice 27 Drahany 3 8 Bousín 29 Dřevnovice 3 62 Nezamyslice 30 DSO Mikroregion Kostelecko Kostelec na Hané 0 31 DSO Vodovod Pomoraví Kostelec na Hané 33 DSO Plynovod zájmové sdruţení obcí Otaslavice, Dobrochov, Hradčany-Kobeřice Vranovice-Kelčice 35 Hluchov 3 18 Čechy pod Kosířem 37 Horní Štěpánov druhý den 5 10 Brodek u Konice druhý den 39 Hrdibořice Výšovice 41 Hrubčice druhý den Vřesovice 43 Ivaň 8 74 Pivín 45 Klenovice na Hané 6 42 Hruška 47 Koválovice-Osíčany Tištín 49 Krumsín 5 2 Alojzov 51 Lipová 4 16 Buková 53 Měrovice nad Hanou 0 54 DSO Svazek obcí mikroregionu Střední Haná Měrovice 55 Mořice 0 56 DSO Sdruţení obcí jihovýchodní Hané Mořice 57 Mostkovice 5 50 Lešany 59 Myslejovice Vincencov 60 Myslejovice druhý den 1 61 DSO Sdruţení obcí Plynovod myslejovické oblast Myslejovice 63 Nezamyslice druhý den 0 64 DSO Svazek obcí Vodovod-Haná Nezamyslice 65 Niva 3 70 Otinoves 67 Ohrozim 4 6 Bílovice-Lutotín 69 Otaslavice 4 68 Ondratice 71 Pavlovice u Kojetína 2 92 Srbce 72 Pěnčín 0 73 DSO Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín Laškov 75 Polkovice Uhřičice 77 Protivanov 0 80 DSO Svazek obcí Drahansko a okolí Protivanov 78 Protivanov druhý den 0 79 DSO Mikroregion Protivanovsko Protivanov 81 Přemyslovice 5 96 Straţisko druhý den 83 Ptení 3 94 Stínava 84 Rozstání Malé Hradisko

58 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 58 Číslo z WinQSB + název územního celku Vzájemná vzdálenost v km 85 Seloutky Určice druhý den 87 Skřípov Slatinky 5 20 Čelechovice na Hané 91 Smrţice druhý den 6 58 Mostkovice- druhý den Číslo z WinQSB + název územního celku DSO Sdruţení obcí pro plynofikaci se sídlem ve Skřípově 93 Stařechovice Přemyslovice druhý den 95 Straţisko 7 98 Suchdol 97 Stříbrnice Vrchoslavice druhý den 99 Šubířov 6 34 Dzbel 101 Tvorovice 6 32 DSO Mikroregion Němčicko Němčice nad Hanou 103 Určice 3 22 Dětkovice 105 Víceměřice 2 26 Doloplazy (PV) 107 DSO Mikroregion Plumlovsko Vícov Vícov 109 Vitčice Koválovice-Osíčany druhý den 111 Vrchoslavice Ţeleč 114 Zdětín Prostějovičky Tabulka č. 10: Stanovené dvojice kontrolovaných míst dle programu WinQSB pro dílčí přezkoumání hospodaření ÚSC s vzájemnými vzdálenostmi (zdroj: vlastní zpracování) Program vytvořil 58 spojení a celková vzdálenost mezi jednotlivými územními celky byla vypočtena na 223 kilometrŧ. K uskutečnění kontrol dvojic územních celkŧ (při výjezdu z Prostějova) je zapotřebí 58 pracovních dní. K tomu se musí ještě připočítat tři města po třech dnech, která předtím byla z párování vyňata. Celkový počet dní, kdy je prováděna kontrola, je tedy 67. Při stávajícím zpŧsobu plánování kontrolních výjezdŧ se počítalo s 83 dny včetně rezervy. Z provedeného propočtu vyplývá, ţe při realizaci kontrol podle programového řešení by se ušetřilo 16 pracovních dní. Pro stanovení konečné časové rezervy je nutné vzít v potaz rovněţ skutečnost, ţe sledované kontroly prováděli čtyři pracovníci z Prostějova. V pŧvodním řešení oddělení kontroly je však k dispozici pouze deset pracovníkŧ z Olomouce. Pokud by se na Prostějov a například na Přerov vyčlenilo po čtyřech pracovnících, pak by v Olomouci zŧstali jen dva se stejným počtem kontrolovaných objektŧ. Ti za stejné časové období, tedy 67 dní, zkontrolovali ne 134 objektŧ, ale jen 67 ze 103 daných. Proto ve zbývajícím čase musí pracovníci přidělení k Prostějovu a Přerovu vypomoci, aby byly kontroly plánované za Olomouc realizovány. Kdyţ v Olomouci ve stejném čase vykonali dva kontroloři 67 výjezdŧ, pak je nezbytné rozplánovat 36 zbývajících objektŧ. Na ty je pak k dispozici 5 dvojic, tj. 7 dní pro čtyři dvojice a 8 dní pro pátou dvojici.

59 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 59 I s tímto předpokladem zŧstala v provedeném modelu optimalizace kontrolních cest časová rezerva minimálně 8 pracovních dnŧ Konečné přezkoumání hospodaření za rok 2010 Provedení konečného přezkoumání územních samosprávných celkŧ bylo oddělením kontroly stanoveno na období od do V tomto období je celkem 84 pracovních dní. Časová rezerva je z dŧvodu nutnosti dřívějšího ukončení přezkumŧ kratší. Také při dílčích kontrolách byly předběţně dohodnuty termíny konečného přezkoumání a většinou odhaleny závaţné nedostatky, tudíţ rezerva pro krytí neočekávaných událostí je menší 1 den v měsíci. Pro konečné přezkoumání je tedy k dispozici 79 pracovních dní. Tabulka zpracovaných vzájemných vzdáleností 103 územních celkŧ byla upravena o počty plánovaných kontrol, tedy sloupce i řádky, v případě, ţe je obec kontrolovaná dva dny. Opět byla ze seznamu vyňata tři města Kostelec na Hané, Němčice nad Hanou a Plumlov, a to z dŧvodu kapacitního naplnění vozidla. V tabulce zŧstalo zařazených 100 územních celkŧ rozepsaných na 113 kontrol. Počet kontrol je lichý, ale pro párování je potřebný sudý počet. Proto byla přidána fiktivní poloţka místo Prostějov. Objekt sloučený s tímto celkem pak bude kontrolovaný samostatně. Řešení v programu WinQSB proběhlo obdobně jako u dílčího přezkoumání. Obrázek řešení přiřazovacího problému stanovení dvojic kontrolovaných míst pro konečné přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 z programu WinQSB je uveden v příloze P VI. Číslo z WinQSB + název územního celku Vzájemná vzdálenost v km 2 Alojzov 3 59 Číslo z WinQSB + název územního celku DSO Sdruţení obcí Plynovod myslejovické oblast - Myslejovice 4 Bedihošť - druhý den 0 5 DSO Svazek obcí Prostějov - venkov (Bedihošť) 6 Bílovice-Lutotín 1 31 DSO Vodovod Pomoraví - Kostelec na Hané 8 Bousín 3 27 Drahany 10 Brodek u Konice - druhý den 5 37 Horní Štěpánov - druhý den 12 Brodek u Prostějova - druhý den 0 13 DSO Mikroregion Předina - Brodek u Prostějova 14 DSO Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí 0 11 Brodek u Prostějova 16 Buková 3 75 Protivanov 18 Čechy pod Kosířem 2 71 DSO Kanalizace ČOV - svazek obcí Pěnčín - Laškov 20 Čelechovice na Hané 5 87 Slatinky 22 Dobrochov 0 23 DSO Skupinový vodovod Dobrochov 24 Dobromilice 2 25 Doloplazy (PV) 26 Doloplazy (PV) - druhý den 3 61 Nezamyslice - druhý den 28 Drţovice 3 1 DSO Sdruţení obcí střední Moravy - Prostějov

60 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 60 Číslo z WinQSB + název územního celku Vzájemná vzdálenost v km 30 DSO Mikroregion Kostelecko - Kostelec na Hané 3 49 Lešany Číslo z WinQSB + název územního celku 32 DSO Mikroregion Němčicko - Němčice nad Hanou 2 55 DSO Sdruţení obcí jihovýchodní Hané - Mořice 34 Dzbel 1 43 Jesenec 36 Horní Štěpánov 5 9 Brodek u Konice 38 Hradčany-Kobeřice Hrubčice 2 3 Bedihošť 42 Ivaň 3 45 Klopotovice 44 Klenovice na Hané 2 19 Čelčice 46 Koválovice-Osíčany 3 97 Tištín 48 Krumsín 6 65 Ohrozim 50 Lipová 5 95 Suchdol 52 Měrovice nad Hanou 0 53 DSO Plynovod - zájmové sduţení obcí Otaslavice, Dobrochov, Hradčany-Kobeřice 54 Mořice Vrchoslavice - druhý den 56 Mostkovice 5 83 Seloutky 58 Myslejovice Vincencov 60 Nezamyslice 3 29 Dřevnovice DSO Svazek obcí mikroregionu Střední Haná - Měrovice 62 DSO Svazek obcí "Vodovod-Haná" -Nezamyslice 5 47 Koválovice-Osíčany - druhý den 64 Obědkovice 3 73 Polkovice 66 Ondratice 4 67 Otaslavice 68 Otinoves 3 63 Niva 70 Pěnčín 3 79 Přemyslovice 72 Pivín Výšovice 74 Prostějovičky Určice - druhý den 76 Protivanov - druhý den 0 77 DSO Mikroregion Protivanovsko - Protivanov 78 DSO Svazek obcí Drahansko a okolí - Protivanov 3 51 Malé Hradisko 80 Přemyslovice - druhý den 5 93 Straţisko - druhý den 82 Rozstání Stínava 84 Skalka 5 17 Čehovice 86 DSO Sdruţení obcí pro plynofikaci se sídlem ve Skřípově 0 85 Skřípov 88 Smrţice Hrdibořice 90 Stařechovice 9 57 Mostkovice- druhý den 92 Straţisko 5 81 Ptení 94 Stříbrnice 4 41 Hruška 96 Šubířov 9 15 Březsko 98 Tvorovice Pavlovice u Kojetína 100 Určice 3 21 Dětkovice 102 Víceměřice Ţeleč 104 DSO Mikroregion Plumlovsko - Vícov Vícov 106 Vitčice 1 89 Srbce 108 Vrchoslavice Uhřičice 110 Vřesovice Vranovice-Kelčice 112 Zdětín 5 35 Hluchov 114 fiktivní místo - Prostějov 10 7 Biskupice Tabulka č. 11: Stanovené dvojice kontrolovaných míst dle programu WinQSB pro konečné přezkoumání hospodaření ÚSC s vzájemnými vzádlenostmi (zdroj: vlastní zpracování)

61 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 61 Celková vzdálenost mezi jednotlivými územními celky byla vypočtena na 229 kilometrŧ, program vytvořil 57 spojení. Město Plumlov bylo oproti dílčímu přezkumu kontrolované jen dva dny, u Kostelce na Hané i u Němčic nad Hanou zŧstaly zachovány 3 dny kontrol, celkový počet dnŧ kontrol z Prostějova je tedy 65. Stejně jako u dílčího přezkoumání je potřeba započítat pomoc s provedením přezkumŧ za Olomouc, proto 7 dní pro tři dvojice a 8 dnŧ pro dvě dvojice navíc. Konečné přezkoumání si tak vyţádá 79 pracovních dní, celková časová rezerva pro tuto část přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 činí v modelovaném případě 6 pracovních dní.

62 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 62 9 VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŦ Z NAVRŢENÉHO ŘEŠENÍ, SROVNÁNÍ SOUČASNÝCH NÁKLADŦ A NÁKLADŦ PO OPTIMALIZACI Jak jiţ bylo řešeno v kapitole Logistické řízení, kaţdá firma či organizace si musí zvolit svŧj dopravní systému, k němuţ se pak vztahují náklady na přepravu. Krajský úřad Olomouckého kraje má svŧj vlastní vozový park s podzemní garáţí a s venkovním parkovištěm. Hlavním dopravním prostředkem je tedy automobil, třebaţe zaměstnanci mohou pouţívat i jiné druhy dopravy hlavně vlak, autobus a městskou hromadnou dopravu, vţdy po dohodě s vedoucím pracovníkem. Oddělení kontroly má pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkŧ k dispozici tři vozidla v Olomouci a jedno v Šumperku, ta jsou rezervována dle plánu na základě ţádanek. Pokud je však naplánováno na některé dny více kontrol nebo z nějakého dŧvodu dojde k přesunutí termínu kontroly a automobily jsou jiţ obsazené, po dohodě s oddělením hospodářské správy lze poţádat o další vŧz. V některých případech, kdy kontrolní pracovník dojíţdí ze svého bydliště do sídla kraje vlakem a přezkoumávaná obec je na této trase, mŧţe vedoucí oddělení povolit tzv. individuální řízení dopravy (v takovém případě je pak dopravním prostředkem vlak). V modelové situaci optimalizace kontrolních cest se předpokládá výhradně vyuţívání sluţebních osobních automobilŧ kraje. Kontrolní pracovníci pouţívají většinou stejná vozidla, pro oddělení hospodářské správy Olomouckého kraje tak nebylo sloţité poskytnout údaje o nákladech na přepravu nejčastěji pouţívaného automobilu oddělením kontroly, kterým byla Škoda Fabia, RZ 3M3 7125: Technické údaje Náklady za rok 2010 Objem (cm³) 1390 PHM Kč Výkon (kw) 59 Servis a provozní náplně Kč Palivo NATURAL 95 Myčka Kč Spotřeba paliva metodika ES 2004/3 8,8/5,5/6,7 Povinné ručení Kč Havarijní pojištění Kč Ujeté km za rok Náklady na 1km (pouze PHM) 2,30 Kč Náklady na 1km celkem 3,49 Kč Tabulka č. 12: Náklady za rok 2010 automobilu Škoda Fabia, RZ 3M (zdroj: Oddělení hospodářské správy KÚOK)

63 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 63 Projekt optimalizace kontrolních cest pomocí kvantitativních metod pracoval se vzorkem 103 územních celkŧ. S pomocí programu WinQSB byly vytvořeny dvojice kontrolních míst a vypočtena doba potřebná k provedení přezkoumání hospodaření u tohoto vzorku územních samosprávných celkŧ. Pro srovnání obou variant, tedy kontrolních cest po optimalizaci a kontrolních cest vykonávaných oddělením kontroly, bylo třeba vyčíslit náklady na přepravu. Výpočet byl proveden na vybraném vzorku 103 územních celkŧ při kalkulaci pouţívané oddělením hospodářské správy KÚOK, tedy sazby 3,49 Kč/1 km. 9.1 Výpočet nákladŧ na přepravu u kontrolních cest po optimalizaci V rámci jednoho dne zvládne čtveřice kontrolorŧ uskutečnit dva přezkumy hospodaření. Jejich trasa začíná ve výstupním místě (v tomto modelu v Prostějově), následně vede do prvního územního celku, zde zŧstávají dva pracovníci a další dva pokračují do druhého kontrolního místa. Po skončení přezkumu se tito kontroloři vracejí zpět stejnou cestou pro své kolegy a jejich cesta končí v Prostějově. V programu WinQSB byly vytvořily dvojice kontrolovaných míst, a to jak pro dílčí, tak pro konečné přezkoumání hospodaření ÚSC za rok Vytvořené tabulky byly rozšířeny o vzdálenosti jednotlivých míst k Prostějovu, u vzniklých dvojic byla zvolena kratší cesta k Prostějovu a k té se připočetla vzájemná vzdálenost mezi dvěma celky. Vynásobena dvěma (cesta tam a cesta zpět) vyšla celková délka jedné trasy. U tří měst, kde kontrolu provádějí všichni čtyři pracovníci, byla vzdálenost k Prostějovu vynásobena dvěma (opět cesta tam a cesta zpět) a pak ještě číslem odpovídajícím počtu dnŧ kontrol. U dílčího přezkoumání byla všechna města kontrolována po třech dnech a u konečného města Kostelec na Hané a Němčice nad Hanou také tři dny, město Plumlov uţ jen dva dny. Sestavené tabulky pro výpočet ujetých kilometrŧ jsou rozsáhlé, proto je zde v textu opět jen část tabulky zahrnující dílčí přezkoumání hospodaření. Celá sestava propočtu ujetých kilometrŧ při optimalizaci kontrolních cest při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 je uvedena v příloze P VII, tabulka ke konečnému přezkoumání je v příloze P VIII.

64 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 64 Vzdálenost k PV v km 0 1 Číslo z WinQSB + název územního celku DSO Sdruţení obcí střední Moravy Prostějov Vzájemná vzdálenost v km Číslo z WinQSB + název územního celku Vzdálenost k PV v km Bliţší vzdálenost k PV v km Výpočet celkové délky trasy v km 3 28 Drţovice Bedihošť 2 40 Hrubčice Bedihošť druhý den 0 5 DSO Svazek obcí Prostějov venkov (Bedihošť) Biskupice 3 46 Klopotovice Brodek u Konice 5 36 Horní Štěpánov Vzdálenost z PV v km Kontrolovaná města Vzdálenost do PV v km Počet dnŧ kontrol Výpočet celkové délky trasy v km 7 Kostelec na Hané Němčice nad Hanou Plumlov Tabulka č. 13: Část sestavy výpočtu ujetých kilometrů při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 (zdroj: vlastní zpracování) Při optimalizaci kontrolních cest byl počet ujetých kilometrŧ při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 celkem km a při konečném přezkoumání km. Propočet nákladŧ na přepravu je zřejmý z následující tabulky: Výjezdy z Prostějova Počet ujetých km Náklady na 1 km Náklady na přepravu v Kč Dílčí přezkoumání , ,66 Konečné přezkoumání , ,30 Celkem xxx ,96 Tabulka č. 14: Výpočet nákladů na přepravu u optimalizovaných kontrolních cest (zdroj: vlastní zpracování) Výsledek: Souhrnné náklady na přepravu za přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 při optimalizaci kontrolních cest činní ,96 Kč. 9.2 Výpočet nákladŧ na přepravu u kontrolních cest uskutečňovaných z Olomouce Sestavené dvojice kontrolních míst nejsou shodné s dvojicemi sestavenými oddělením kontroly. Aby bylo porovnání nákladŧ na přepravu objektivní, byly propočty provedeny u kontrolních cest jako při optimalizaci; výstupním místem zde byla Olomouc.

65 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 65 Tabulky pro výpočet ujetých kilometrŧ jsou uvedeny v přílohách P IX (dílčí přezkoumání) a P X (konečné přezkoumání). Vzdálenost k OL v km Číslo z WinQSB + název územního celku Vzájemná vzdálenost v km Číslo z WinQSB + název územního celku Vzdálenost k OL v km Bliţší vzdálenost k OL v km Výpočet celkové délky trasy 21 1 DSO Sdruţení obcí střední Moravy Prostějov 3 28 Drţovice Bedihošť 2 40 Hrubčice Bedihošť druhý den 0 5 DSO Svazek obcí Prostějov venkov (Bedihošť) Biskupice 3 46 Klopotovice Brodek u Konice 5 36 Horní Štěpánov Vzdálenost z OL v km Kontrolovaná města Vzdálenost do OL v km Počet dnŧ kontrol Výpočet celkové délky trasy 21 Kostelec na Hané Němčice nad Hanou Plumlov Tabulka č. 15: Část sestavy výpočtu ujetých kilometrů při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 výjezdy z Olomouce (zdroj: vlastní zpracování) S výstupním místem Olomoucí byl počet ujetých kilometrŧ při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 celkem km a při konečném přezkoumání km. Výpočet nákladŧ na přepravu: Výjezdy z Olomouce Počet ujetých km Náklady na 1 km Náklady na přepravu v Kč Dílčí přezkoumání , ,70 Konečné přezkoumání , ,52 Celkem xxx ,22 Tabulka č. 16: Výpočet nákladů na přepravu při výjezdech z Olomouce (zdroj: vlastní zpracování) Výsledek: Souhrnné náklady na přepravu za přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 při výjezdech z Olomouce činní ,22 Kč. 9.3 Vyhodnocení přínosŧ z navrţeného řešení Náklady na přepravu vyčíslené v předchozích kapitolách se vztahovaly k optimalizovaným kontrolním cestám i k řešení, kdy jsou výjezdy uskutečňovány z Olomouce. Výpočtem se

66 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 66 došlo k úspoře u nákladŧ na přepravu v roce 2010 ve výši ,26 Kč (30 635,22 Kč ,96 Kč), coţ je 47,55 % přepravních nákladŧ při výjezdech z Olomouce. Pro zjištění celkové finanční úspory navrhovaného řešení bylo potřeba započítat ještě náklady spojené s přesunem výstupního místa. Ten by mohl být realizován buď formou pronájmu parkování a kanceláře v některé z místních příspěvkových organizací kraje, nebo formou homeworkingu (výjezdy z domova kontrolních pracovníkŧ), příp. kombinací obou moţností, tj. parkování v příspěvkové organizaci a kancelář v bydlišti kontrolora. V modelu optimalizace kontrolních cest byl výstupním místem zvolen Prostějov. V tomto městě má Olomoucký kraj 16 zřízených organizací, ţádosti o umoţnění parkování a o pronájem kanceláře vyhovělo Centrum sociálních sluţeb Prostějov; parkoviště je v areálu organizace a bylo poskytnuto zdarma. Pronájem kanceláře na jeden měsíc byl vyčíslen následně: Nájemné kanceláře 20 m2 250 Kč (150 Kč x 20 : 12) Topení 400 Kč Voda 50 Kč Elektřina 100 Kč Celkem k úhradě 800 Kč za měsíc Dílčí přezkoumání probíhalo v měsících srpen aţ prosinec 2010 a konečné přezkoumání v období leden aţ květen Ačkoli v srpnu, prosinci, lednu a květnu přezkumy nebyly vykonávaný po celý měsíc, pro potřeby modelu byla započtena celá částka nájemného. Dle dohody s ekonomkou Centra sociálních sluţeb Prostějov by v případě reálného pronájmu byla z jejich strany nabídnuta moţnost úpravy platby podle počtu dnŧ skutečně vyuţité kanceláře. Náklady za pronájem kanceláře by při přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkŧ za rok 2010 činily: 10 měsícŧ x 800 Kč = Kč. Celková finanční úspora při variantách přesunu výstupního místa: parkování a pronájem kanceláře v příspěvkové organizaci kraje 6 567,26 Kč, tj. 21,44 % z nákladŧ při kontrolních cestách uskutečňovaných z Olomouce; homeworking (parkování i kancelář z domova) ,26 Kč, tj. 47,55 % z nákladŧ při kontrolních cestách uskutečňovaných z Olomouce;

67 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 67 kombinace parkování v organizaci kraje + kancelář z domova ,26 Kč, tj. 47,55% z nákladŧ při kontrolních cestách uskutečňovaných z Olomouce. Vstupní investicí při projektu optimalizace kontrolních cest by bylo eventuálně i pořízení systému sledování vozidel. Olomoucký kraj má rozsáhlý vozový park a nákup tohoto zařízení pouze pro dvě vozidla (jiné výjezdy neţ Olomouc, tedy Prostějov a Přerov) by byl nerentabilní. Zároveň se mŧţe stát, ţe dané vozidlo bude v servisu a kontrolním pracovníkŧm bude poskytnuto jiné. Pokud by se tedy krajský úřad rozhodl pro pořízení tohoto systému, tak zřejmě pro většinu vozidel, z dŧvodu moţnosti jejich střídání. Podle prŧzkumu provedeného přes internet se ceny za základní systém sledování vozidel pohybují od Kč výše pro jedno auto (včetně montáţe a kabeláţe), k tomu přístup na mapový portál činní měsíčně 200 Kč. Kalkulace nákladŧ na pořízení systému sledování vozidel navýší náklady spojené s přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celkŧ jak při výjezdech z Prostějova, tak při výjezdech z Olomouce. Rozdíl mezi nimi se tím ale nezmění a finanční úspora navrhovaného řešení zŧstane stejná. Při řešení plánu kontrolních cest pomocí kvantitativních metod byla získána časová rezerva v počtu 8 pracovních dnŧ u dílčího přezkoumání a 6 pracovních dnŧ u konečného přezkoumání. Je to však pouze modelová úspora, která je v kontrolní praxi zejména z dŧvodu neočekávaných událostí (nemoci, školení, porady aj.) spíše nereálná. Nezanedbatelnou poloţkou je ovšem úspora ujetých kilometrŧ a s tím spojený čas strávený řízením vozidla, tedy časová úspora jízdy. Srovnání ujetých kilometrŧ Výjezdy z Prostějova Počet kilometrŧ Výjezdy z Olomouce Rozdíl Procentní podíl výjezdŧ z Prostějova vŧči výjezdŧm z Olomouce Dílčí přezkoumání ,69 Konečné přezkoumání ,21 Celkem ,45 Tabulka č. 17: Srovnání ujetých kilometrů (zdroj: vlastní zpracování) Z uvedené tabulky vyplývá, ţe při projektové změně výstupního místa pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkŧ bylo ujeto o kilometrŧ méně. To je 47,55 %, tedy téměř polovina celkové délky kontrolních cest při výjezdech z Olomouce.

68 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 68 Při dílčím přezkoumání bylo sestaveno 67 tras. V následujícím grafu jsou znázorněny počty cest při výjezdech z Prostějova a z Olomouce, dle jejich délky v rozpětí 0 30 kilometrŧ, kilometrŧ a nad 61 kilometrŧ. U přezkumŧ z Olomouce by byly dokonce uskutečněny 4 trasy o délce více neţ 90 kilometrŧ. Při standardní rychlosti 60 km/h tak posádka vozidla cestuje za den minimálně hodinu a pŧl. Z Prostějova by nejvíce cest bylo uskutečněno do 30 kilometrŧ, celkem 32, coţ je 48 % z daných 67 tras. A z Olomouce by naopak nejvíce cest přesáhlo 60 kilometrŧ, dohromady 42, tj. 63 % z celkových 67 a v rozmezí 0 30 kilometrŧ by nebyla vykonána cesta ţádná. Graf č. 2: Rozdělení kontrolních cest, uskutečněných při dílčím přezkoumání z Prostějova a z Olomouce, podle délky tras (zdroj: vlastní zpracování) Graf č. 3: Rozdělení kontrolních cest, uskutečněných při konečném přezkoumání z Prostějova a z Olomouce, podle délky tras (zdroj: vlastní zpracování)

69 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 69 U konečného přezkoumání je rozdělení 65 ujetých cest téměř shodné s dílčím přezkumem. Z Prostějova by bylo opět uskutečněno nejvíce kontrol do 30 kilometrŧ, konkrétně 32 a z Olomouce nejvíce nad 61 kilometrŧ, tedy 42 cest. Cílem diplomové práce bylo navrhnout pomocí kvantitativních metod jednotlivé kontrolní cesty, stanovit jejich náklady a porovnat je se stávající praxí a výdaji vybraného krajského úřadu. Hlavní myšlenkou projektu bylo stanovení více výjezdních míst a pouţití kvantitativních metod. Vymezený úkol byl řešen s pomocí programu WinQSB: s modelem přiřazovacího problému byly nejprve roztříděny územní celky k novým výjezdním místŧm, poté byly v jednom vytvořeném vzorku stanoveny dvojice kontrol tedy optimální trasy. Po porovnání s kontrolními cestami vykonávanými z Olomouce přineslo navrţené řešení jak finanční, tak i časovou úsporu. Záměr práce ukázat, ţe vyuţití operačního výzkumu a softwaru by mohlo umoţnit optimalizovat rozvrţení dopravy i v rámci sluţeb vykonávaných krajskými úřady byl nalezeným řešením projektu naplněn jen částečně, neboť uţitek modelované optimalizace je moţné ověřit aţ v kaţdodenní praxi. Ukázal však moţnosti značných úspor, které se nabízejí zavedením a vyuţitím více výstupních míst. Která by to měla nebo mohla být, to uţ by záleţelo na poţadavcích a zdrojích kraje. Jak ukázala diplomová práce, není problém je rŧzně obměňovat, například rozšířit výstupní místa ještě o Litovel nebo Hranice na Moravě apod. S pomocí uvedeného programu je pak přiřazení územních celkŧ k těmto místŧm otázkou několika hodin a přináší optimální spojení. Zato stanovení dvojic kontrol je operací časově velmi náročnou vyhledání vzájemných kilometrových vzdáleností potřebných k řešení spojení kontrolních míst v programu je zdlouhavé. Zkušený kontrolní pracovník sestaví plán kontrol mnohem rychleji pouze s pomocí mapy. Programové stanovování dvojic kontrolních míst je v praxi nepouţitelné také z dŧvodu rŧzných potřeb přesunŧ termínŧ přezkumŧ. Například v jednom z dvojice kontrolovaných územních celkŧ onemocní účetní a kontrolu je pak třeba přesunout. V novém termínu má však druhý z dvojice zaplacené školení. Je tedy moţnost vykonat obě kontroly zvlášť (s vyuţitím rezervního dne) nebo sestavit nové dvojice s jinými územními celky. Softwarové řešení vyţaduje úpravu vstupních dat (vyloučení jiţ uskutečněných kontrol) a zároveň mŧţe zbytečně obměnit více stanovených spojení.

70 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 70 V této situaci, kdy soubor vzájemných vzdáleností jiţ byl vytvořen a je k dispozici, by bylo moţné zodpovědně doporučit pro plánování přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkŧ spojení programu (vytvoření prvotního plánu) a mapy (operativní změny). Navrţený projekt optimalizace kontrolních cest tedy přinesl úsporu finanční, časovou (dny kontrol), kilometrovou a s tím spojenou časovou úsporu jízd. Zápornou stránkou projektu je náročnost sestavování kontrolních dvojic, respektive pracné a zdlouhavé vyhledávání vzájemných vzdáleností.

71 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky SÍŤOVÁ ANALÝZA PŘESUNU VÝSTUPNÍHO MÍSTA Aby byl projekt optimalizace kontrolních cest kompletní, bylo třeba provést ještě jeho síťovou analýzu. Přesun výstupního místa by v praxi vyţadoval určité časové období. Síťová analýza s grafem odhalí kritické cesty a znázorní logické vazby jednotlivých činností. Na jejím základě je moţné navrhnout změny činností, pokud by byly k dispozici finanční zdroje rezervy, tak třeba i rozšíření projektu a jiné. Jelikoţ v předchozích částech diplomové práce byl vytvářen model výstupního místa v Prostějově, rovněţ síťová analýza bude pracovat s předpokladem tohoto přesunu. Nejprve bylo nutné sestavit soupis jednotlivých činností souvisejících s daným projektem, stanovit jejich vzájemnou návaznost a délku trvání ve dnech. Kód činnosti Popis činnosti Doba trvání (počet dnŧ) Předcházející činnost A Návrh projektu 5 - B Stanovení nových výchozích míst 1 A C Projednání s vedoucí oddělení kontroly 2 B D Vyhledání vzdáleností mezi kontrolními a výchozími místy 5 C E Přiřazení kontrolovaných objektŧ k výchozím místŧm pomocí WinQSB 1 D F Vyhledání vzájemných vzdáleností mezi všemi kontrolovanými objekty v oblasti výchozího místa Prostějov 14 E G Nalezení vhodného stanoviště ve výchozím místě Prostějov 1 C H Projednání předběţné kalkulace ceny nájemného v Prostějově 3 G I Kalkulace nákladŧ na přepravu stanovisko odd. hosp. správy KÚOK 5 C J Sestavení kontrolních tras z Prostějova pomocí WinQSB 2 F K Výpočet nákladŧ stanovených tras při výjezdu z Prostějova 2 H,J L Výpočet nákladŧ stanovených tras při výjezdu z Olomouce 3 I,J M Srovnání nákladŧ obou variant 2 K,L N Sepsání zprávy o řešení projektu 10 M O Projednání s vedoucí oddělení kontroly 1 N P Projednání s vedoucí odboru Kancelář ředitele 5 O Q Projednání s odborem majetkovým a právním (smlouva o pronájmu) 4 O R Projednání v Radě Olomouckého kraje 14 P,Q S Uzavření smlouvy s pronajímatelem v Prostějově 4 R T Upravení pracovních smluv s kontrolními pracovníky 5 R U Sestavení plánu na nové kontrolní období 8 R V Vypracování a rozeslání oznamovacích dopisŧ na první měsíc kontrol 5 U W Organizační dořešení stanoviště v Prostějově (předání klíčŧ atd.) 1 S X Výjezd na první kontrolovaný objekt 1 T,V,W Tabulka č. 18: Soupis činností k síťové analýze (zdroj: vlastní zpracování)

72 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 72 Počátkem celého projektu je jeho návrh a koncem výjezd na první dílčí přezkoumání hospodaření ÚSC. Zadáním vytvořené tabulky do programu WinQSB, modulu PERT_CPM, jsou získány hodnoty potřebné k sestavení síťového grafu, tj. nejdříve moţné začátky a konce činností (Earliest Start, Earliest Finish) a nejpozději přípustné začátky a konce činností (Latest Start, Latest Finish). Program sestaví graf, vypočte celkovou dobu trvání projektu a znázorní kritickou cestu, pokud existují, tak i více kritických cest. Zadání v programu WinQSB: Obrázek č. 7: Zadání činností k řešení síťové analýzy přesunu výstupního místa v programu WinQSB (zdroj: vlastní zpracování)

73 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 73 Obrázek č. 8: Řešení síťové analýzy přesunu výstupního místa v programu WinQSB (zdroj: vlastní zpracování) Celková délka trvání projektu je 79 dní. Nalezena byla jedna kritická cesta, v síťovém grafu je označena červenou barvou: A B C D E F J L M N O P R U V X. Celková časová rezerva byla stanovena u činností G a H shodně 19 dní, u činnosti I 17 dní, u činností K a Q 1 den a u činností S, T a W po 8 dnech.

74 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 74 Síťový graf: Obrázek č. 9: Síťový graf přesunu výstupního místa z programu WinQSB (zdroj: vlastní zpracování)

75 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 75 Pokud by mělo být výstupní místo pro přezkoumání hospodaření 103 územních celkŧ z Olomouce přesunuto do Prostějova, bylo by k tomu zapotřebí minimálně 79 dní. Na kritické cestě leţí 16 činností z 24. Kritická cesta: A Návrh projektu B Stanovení nových výchozích míst C Projednání s vedoucí oddělení kontroly D Vyhledání vzdáleností mezi kontrolními a výchozími místy E Přiřazení kontrolovaných objektŧ k výchozím místŧm pomocí WinQSB F Vyhledání vzájemných vzdáleností mezi všemi kontrolovanými objekty v oblasti výchozího místa Prostějov J Sestavení kontrolních tras z Prostějova pomocí WinQSB L Výpočet nákladŧ stanovených tras při výjezdu z Olomouce M Srovnání nákladŧ obou variant N Sepsání zprávy o řešení projektu O Projednání s vedoucí oddělení kontroly P Projednání s vedoucí odboru Kancelář ředitele R Projednání v Radě Olomouckého kraje U Sestavení plánu na nové kontrolní období V Vypracování a rozeslání oznamovacích dopisŧ na první měsíc kontrol X Výjezd na první kontrolovaný objekt. Provádění činností leţících na kritické cestě je třeba věnovat zvláštní pozornost, protoţe zpoţdění jejich realizace znamená prodlouţení doby trvání celého projektu. Aby bylo moţné vyjet na první kontrolu (začátek dílčího přezkoumání za rok 2010), projekt by musel začít Uvedený předpoklad platí v případě, ţe na tomto projektu pracoval 1 pracovník. Pokud by se na něm podílelo více kontrolorŧ, daný termín by se úměrně k jejich počtu zkrátil. Změna zkrácení délky trvání projektu je tedy závislá na počtu pracovních sil, nikoli na finančních zdrojích. Vypracovanou síťovou analýzu s grafem lze pouţít při přesunu na jakékoli jiné stanovené místo. Záleţí na jednotlivých vedoucích pracovnících a Radě kraje, na jejich rozhodnutí a schválení.

76 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 76 ZÁVĚR Předmětem diplomové práce bylo plánování kontrolních cest při provádění přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkŧ. Tuto kaţdoročně se opakující činnost vykonávají v přenesené pŧsobnosti kraje musí ji zabezpečit jak personálně, tak technicky a přitom zajistit hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. V současnosti se plány kontrolních cest vyhotovují ručně, s pouţitím mapy. Diplomová práce si kladla za cíl navrhnout pomocí kvantitativních metod jednotlivé kontrolní cesty, stanovit jejich náklady a porovnat je se stávající praxí vybraného krajského úřadu, včetně výdajŧ. Na základě srovnání obou variant mělo být zhodnoceno vyuţití operačního výzkumu kvantitativních metod pro oddělení kontroly krajského úřadu. Základní a nejdŧleţitější myšlenkou projektu optimalizace kontrolních cest bylo stanovení více výjezdních míst a pouţití kvantitativních metod. Úkol vymezený v zadání práce byl realizován za pomoci programu WinQSB: s modelem přiřazovacího problému byly konkrétní územní celky roztříděny podle nově stanovaných výjezdních míst, v jednom vytvořeném vzorku (výjezdní místo Prostějov) byla stanovena dvojice kontrol, tedy optimální trasy. Po porovnání s kontrolními cestami s výjezdním místem Olomouc přineslo navrţené řešení u stanoveného vzorku tyto roční úspory: finanční úsporu ve výši 6 567,26 Kč, tedy 21,44 % z nákladŧ na přezkumy hospodaření uskutečněné z Olomouce, při přesunu výstupního místa do zřízené organizace kraje, finanční úsporu ve výši ,26 Kč, tedy 47,55 % z nákladŧ na přezkumy hospodaření uskutečněné z Olomouce, při přesunu výstupního místa formou homeworkingu (parkování i kancelář z domova), finanční úsporu ve výši ,26 Kč, tedy 47,55 % z nákladŧ na přezkumy hospodaření uskutečněné z Olomouce, při přesunu výstupního místa s vyuţitím kombinace homeworkingu a parkování ve zřízené organizaci kraje, časovou úsporu při dílčím přezkoumání hospodaření 8 pracovních dní, časovou úsporu při konečném přezkoumání hospodaření 6 pracovních dní, kilometrovou úsporu a s tím spojenou časovou úsporu jízd, celkem km, tedy o 47,55 % méně ujetých kilometrŧ při výjezdech z Prostějova oproti výjezdŧm z Olomouce.

77 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 77 Tato práce měla ambici dokázat, ţe vyuţití operačního výzkumu a softwaru umoţňuje optimalizovat rozvrţení dopravy i v rámci sluţeb vykonávaných krajskými úřady. Nalezené řešení projektu splnilo hlubší záměr jen částečně. Výborné zhodnocení však bylo nalezeno u alternativy s více výstupními místy, které lze rŧzně obměňovat, dle poţadavkŧ a zdrojŧ kraje. Přiřazení územních celkŧ k těmto místŧm je jednoduché a přináší optimální spojení. Ruční rozdělení územních celkŧ by naopak v tomto případě bylo velice zdlouhavé a snad také nepřesné. Stanovení dvojic kontrol je však jiţ programově mnohem více náročné, zvláště v části zadávání vstupních dat vyhledání vzájemných kilometrových vzdáleností. Zkušený kontrolní pracovník mnohem rychleji sestaví plán kontrol (jednotlivé kontrolní trasy dvojice) pouze s pomocí mapy. Pokud jiţ však soubor vzájemných vzdáleností existuje (byl vytvořen v rámci této diplomové práce), pak by pro plánování kontrolních dvojic územních celkŧ bylo výhodným řešením spojení programu (vytvoření prvotního plánu) a mapy (operativní změny). Celková doba trvání přesunu výstupního místa byla s pomocí síťové analýzy a softwaru vypočtena na 79 dní. Změna zkrácení délky trvání projektu je závislá na počtu pracovních sil. Vypracovanou síťovou analýzu s grafem lze pouţít při přesunu na jakékoli jiné stanovené místo. Diplomová práce byla zpracována se snahou řešit problém kaţdoročního plánování kontrolních cest a dokázat, ţe pouţití operačního výzkumu, optimalizačních metod a softwaru je významným a moderním prostředkem, pomocníkem a podporou pro rozhodování vedoucích pracovníkŧ. Závěry práce naznačují, ţe tato snaha byla zúročena. Převedení navrţeného projektu optimalizace kontrolních cest do praxe a tím i ověření teoretických závěrŧ této diplomové práce je nyní věcí zváţení a rozhodnutí vedoucích pracovníkŧ úřadu a Rady kraje.

78 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 78 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY Monografické zdroje [1] BOBÁK, R. Základy logistiky. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, s. ISBN [2] JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN [3] KOLČAVOVÁ, A. Kvantitativní metody v rozhodování: studijní pomůcka pro distanční studium. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN X. [4] PELIKÁN, J. Diskrétní modely v operačním výzkumu. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN [5] POMAHAČ, R., VIDLÁKOVÁ, O. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, 278 s. ISBN [6] REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol. Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: EKOPRESS, 2003, 212 s. ISBN [7] SVOBODA, V., LATÝN, P. Logistika. 2. vyd. Praha: ČVUT, s. ISBN X. [8] ŠULC, J. a kol. Síťová analýza v hospodářské praxi. 1.vyd. Praha: SNTL, s. ISBN neuvedeno. [9] ZIMOLA, B. Operační výzkum. 5. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. ISBN [10] ZUCHOVICKIJ, S. I., RADČÍKOVÁ, I. A. Matematické metody síťové analýzy. 2.vyd. Praha: SNTL, s. ISBN neuvedeno.

79 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 79 Právní předpisy [11] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). [12] Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŧ. [13] Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celkŧ a dobrovolných svazkŧ obcí. Internetové zdroje [14] Abecední přehled obcí se zařazením do větších územních celkŧ podle stavu územní struktury k 1. lednu Olomoucký kraj [online]. [cit ]. Dostupné na www: [15] Mapa kraje [online]. [cit ]. Dostupné na www: [16] Matematické metody kalendářního plánování, Kritická cesta v síťovém grafu [online]. [cit ] Dostupný na www: [17] Systém sledování vozidel [online]. [cit ]. Dostupný na www: [18] Víte, co je homeworking? [online]. [cit ]. Dostupný na www: [19] Všeobecné informace o kraji [online]. [cit ]. Dostupné na www: Softwarové produkty [20] WinQSB Network Modeling. Version Copyright Yih-Long Chang. [cit ] [21] WinQSB PERT/CPM. Version Copyright Yih-Long Chang. [cit ]

80 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 80 SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŦ A ZKRATEK aj. apod. atd. a jiné a podobně a tak dále č. číslo ČOV DP DSO hosp. Čistička odpadních vod dílčí přezkoumání dobrovolný svazek obcí hospodářské IS MPP Informační systém plánování a přezkoumání Kč km KP KÚOK např. odd. OL ORP poř. POU PV RZ ŘD Sb. SMO SO koruna česká kilometr konečné přezkoumání Krajský úřad Olomouckého kraje například oddělení Olomouc Obec s rozšířenou pŧsobností pořadové Obec s pověřeným obecním úřadem Prostějov registrační značka řádná dovolená Sbírka zákonŧ, dříve Sbírka zákonŧ a nařízení Sdruţení měst a obcí Sdruţení obcí

81 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 81 SO SOSM SV tj. tzn. tzv. ÚC ÚSC 2D Svazek obcí Sdruţení obcí střední Moravy Skupinový vodovod to je to znamená takzvaný, takzvaně územní celek územně samosprávné celky druhý den

82 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 82 SEZNAM OBRÁZKŦ Obrázek č. 1 Fáze operačního výzkumu Obrázek č. 2 Příklad grafického znázornění přiřazovacího problému Obrázek č. 3 Příklad síťového grafu Obrázek č. 4 Mapa Olomouckého kraje Obrázek č. 5 Část zadání přiřazovacího problému výstupních míst z programu WinQSB Obrázek č. 6 Část řešení přiřazovacího problému výstupních míst z programu WinQSB Obrázek č. 7 Zadání činností k řešení síťové analýzy přesunu výstupního místa v programu WinQSB Obrázek č. 8 Řešení síťové analýzy přesunu výstupního místa v programu WinQSB Obrázek č. 9 Síťový graf přesunu výstupního místa z programu WinQSB

83 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 83 SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1 Počet obcí Olomouckého kraje dle jednotlivých okresŧ a obcí s rozšířenou pŧsobností Tabulka č. 2 Vzor týdenního plánu cest čtyř pracovníkŧ Tabulka č. 3 Část souhrnného plánu s rozdělením dle aut Tabulka č. 4 Rozdělení počtu přezkoumávaných ÚSC podle výjezdních míst Tabulka č. 5 Část tabulky vzdáleností k výstupním místŧm Tabulka č. 6 Rozdělení počtu ÚSC k výstupním místŧm Tabulka č. 7 Seznam obcí kontrolovaných z Prostějova Tabulka č. 8 Seznam DSO kontrolovaných z Prostějova Tabulka č. 9 Část tabulky vzdáleností mezi jednotlivými územními celky Tabulka č. 10 Stanovené dvojice kontrolovaných míst dle programu WinQSB pro dílčí přezkoumání hospodaření ÚSC s vzájemnými vzdálenostmi Tabulka č. 11 Stanovené dvojice kontrolovaných míst dle programu WinQSB pro konečné přezkoumání hospodaření ÚSC s vzájemnými vzádlenostmi Tabulka č. 12 Náklady za rok 2010 automobilu Škoda Fabia, RZ 3M Tabulka č. 13 Část sestavy výpočtu ujetých kilometrŧ při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 Tabulka č. 14 Výpočet nákladŧ na přepravu u optimalizovaných kontrolních cest Tabulka č. 15 Část sestavy výpočtu ujetých kilometrŧ při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 výjezdy z Olomouce Tabulka č. 16 Výpočet nákladŧ na přepravu při výjezdech z Olomouce Tabulka č. 17 Srovnání ujetých kilometrŧ Tabulka č. 18 Soupis činností k síťové analýze

84 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 84 SEZNAM GRAFŦ Graf č. 1 Rozdělení přezkoumávaných ÚSC podle okresŧ Graf č. 2 Rozdělení kontrolních cest, uskutečněných při dílčím přezkoumání z Prostějova a z Olomouce, podle délky tras Graf č. 3 Rozdělení kontrolních cest, uskutečněných při konečném přezkoumání z Prostějova a z Olomouce, podle délky tras

85 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 85 SEZNAM PŘÍLOH Příloha P I Příloha P II Příloha P III Příloha P IV Příloha P V Příloha P VI Příloha P VII Příloha P VIII Příloha P IX Příloha P X Plán oddělení kontroly z programu IS MPP podle územních celkŧ na dílčí i konečné přezkoumání Tabulka vzdáleností k výstupním místŧm Řešení přiřazovacího problému výstupních míst z programu WinQSB Tabulka vzdáleností mezi jednotlivými územními celky Řešení přiřazovacího problému stanovení dvojic kontrolovaných míst pro dílčí přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 z programu WinQSB Řešení přiřazovacího problému stanovení dvojic kontrolovaných míst pro konečné přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 z programu WinQSB Výpočet ujetých kilometrŧ při optimalizaci kontrolních cest při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 Výpočet ujetých kilometrŧ při optimalizaci kontrolních cest při konečném přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 Výpočet ujetých kilometrŧ při výjezdech z Olomouce za dílčí přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010 Výpočet ujetých kilometrŧ při výjezdech z Olomouce za konečné přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010

86 PŘÍLOHA P I: PLÁN ODDĚLENÍ KONTROLY Z PROGRAMU IS MPP PODLE ÚZEMNÍCH CELKŦ NA DÍLČÍ I KONEČNÉ PŘEZKOUMÁNÍ Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP "Vodovod - Haná" Bc. O. Štěpánek (v) Bc. O. Štěpánek (v) Alojzov Babice Bedihošť Bělá pod Pradědem Bělotín Beňov Bernartice Bezuchov Bílá Lhota Bílá Voda Bílovice-Lutotín Bílsko Biskupice Bludov Bohdíkov Bohuslavice Bohuslavice Bohuslávky Bochoř Bousín Bouzov Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. L. Majerová (v) Ing. M. Buďová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Bc. O. Štěpánek A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. J. Moskalová (v) Ing. M. Buďová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. Taťána Zádrapová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová

87 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Branná A. Šneeweisová (v) A. Šneeweisová (v) D. Weingartová D. Weingartová Bratrušov Brníčko Brodek u Konice Brodek u Prostějova Brodek u Přerova Březsko Budětsko Buk Buková Bukovany Bušín Bystročice Bystrovany Býškovice Císařov Citov Čehovice Čechy Čechy pod Kosířem Čelčice D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Bc. M. Jakubcová (v) Ing. L. Majerová Bc. O. Štěpánek Bc. M. Jakubcová (v)bc. O. Štěpánek Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. L. Majerová (v) Ing. M. Procházka Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Bc. O. Štěpánek (v) Ing. L. Majerová Ing. J. Moskalová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Čelechovice Čelechovice na Hané Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Bc. M. Jakubcová (v)bc. O. Štěpánek Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Bc. M. Jakubcová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová

88 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Černá Voda Ing. P. Vejrostová (v) Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. E. Bullawa Černotín Červenka Česká Ves Dětkovice Dlouhá Loučka Dlouhomilov Dobrčice Dobrochov Dobromilice DSO mikroregionu Lipensko DSO Mikroregion Záhoří - Helfštýn DSO mikroregionu Moštěnka DSO mikroregionu Podlesí DSO Mikroregionu Záhoran Dolní Nětčice Dolní Studénky Dolní Těšice Dolní Újezd Doloplazy Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. Taťána Zádrapová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. Taťána Zádrapová (v) Bc. M. Jakubcová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. J. Moskalová (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Bc. O. Štěpánek Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Mgr. K. Kubíčková (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. Taťána Zádrapová (v) Bc. M. Jakubcová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Bc. O. Štěpánek Doloplazy Domašov u Šternberka Domaţelice Ing. Bc. D. Giblová (v) Mgr. E. Kleiberová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka

89 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Drahanovice Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Mgr. E. Kleiberová Drahany Drozdov Drţovice Dřevnovice Dřevohostice Dubčany Dubicko Dzbel Grygov Grymov Hačky Haňovice Hlásnice Hlinsko Hlubočky Hluchov Hlušovice Hnojice Horka nad Moravou Horní Loděnice Horní Moštěnice Horní Nětčice Horní Studénky Horní Štěpánov Ing. J. Moskalová (v) Bc. M. Jakubcová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Bc. O. Štěpánek (v) Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Bc. O. Štěpánek (v) Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek

90 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Horní Těšice Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. M. Buďová Horní Újezd Hoštejn Hraběšice Hrabišín Hrabová Hrabŧvka Hradčany Hradčany-Kobeřice Hradec-Nová Ves Hraničné Petrovice Hrdibořice Hrubčice Hruška Hustopeče nad Bečvou Huzová Hvozd Hynčina Charváty Cholina Chromeč Ivaň Jakubovice Janoušov Javorník Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek (v) Ing. L. Majerová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. Taťána Zádrapová (v) Bc. M. Jakubcová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek (v) Ing. L. Majerová Ing. J. Moskalová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. Taťána Zádrapová (v) Bc. M. Jakubcová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová

91 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Jedlí D. Weingartová (v) A. Šneeweisová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Jesenec Jeseník Jestřebí Jezernice Jindřichov Jívová Kamenná Kanalizace ČOV - SO Pěnčín - Laškov Kladky Kladníky Klenovice na Hané Klokočí Klopina Klopotovice Kokory Kolšov Komárov Kopřivná Kosov Kostelec na Hané Kobylá nad Vidnávkou Koválovice- Osíčany Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. E. Bullawa Ing. P. Vejrostová Ing. Taťána Zádrapová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Bc. O. Štěpánek (v) Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Bc. O. Štěpánek Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. Bc. D. Giblová (v) Mgr. E. Kleiberová Mgr. K. Kubíčková Ing. Taťána Zádrapová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. E. Bullawa Ing. P. Vejrostová Ing. Taťána Zádrapová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Bc. O. Štěpánek (v) Bc. O. Štěpánek (v) Ing. L. Majerová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Bc. O. Štěpánek Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. Bc. D. Giblová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. Taťána Zádrapová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová

92 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Koţušany-Táţaly Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. Bc. D. Giblová Krčmaň Krchleby Krumsín Křenovice Křtomil Laškov Lazníčky Lazníky Lesnice Lešany Leština Lhota Lhotka Liboš Lipina Lipinka Lipová Lipová Líšná Líšnice Lobodice Loštice Loučka Loučná nad Desnou Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Mgr. E. Kleiberová (v) Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. Taťána Zádrapová (v) Bc. M. Jakubcová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Mgr. E. Kleiberová (v) D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. Taťána Zádrapová (v) Bc. M. Jakubcová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová

93 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Luběnice Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Mgr. K. Kubíčková Ludmírov Luká Lukavice Lutín Luţice Majetín Malá Morava Malé Hradisko Maletín Malhotice Medlov Měrotín Měrovice nad Hanou Mikroregion Hranicko Mikroregion Jesenicko Mikroregion Kosířsko Mikroregion Kostelecko Mikroregion Litovelsko Mikroregion Němčicko Mikroregion TŘESTAV Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Pobečví Mikroregion Protivanovsko Bc. M. Jakubcová (v) Ing. L. Majerová Bc. O. Štěpánek Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. L. Majerová (v) Bc. O. Štěpánek A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Bc. M. Jakubcová (v) Ing. J. Moskalová Mgr. K. Kubíčková (v) A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. Bc. D. Giblová (v) Mgr. E. Kleiberová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek

94 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Mikroregion Předina Ing. L. Majerová (v) Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. J. Moskalová Mikulovice Milenov Milotice nad Bečvou Mírov Mladeč Mladějovice Moravičany Moravská brána - SO Moravský Beroun Mořice Mostkovice Mrsklesy Mutkov Myslejovice Nahošovice Náklo Nelešovice Němčice nad Hanou Nemile Nezamyslice Niva Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. Taťána Zádrapová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. Taťána Zádrapová (v) Bc. M. Jakubcová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. J. Moskalová (v) Bc. M. Jakubcová Ing. L. Majerová Bc. O. Štěpánek Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Bc. O. Štěpánek Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. Taťána Zádrapová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. I. Tenglerová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. Taťána Zádrapová Ing. Taťána Zádrapová (v) Bc. M. Jakubcová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Bc. O. Štěpánek Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová

95 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Norberčany Ing. P. Vejrostová (v) Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. E. Bullawa Nová Hradečná Nový Malín Obědkovice Ohrozim Ochoz Olbramice Oldřichov Olšany u Prostějova Olšovec Ondratice Opatovice Oplocany Oprostovice Osek nad Bečvou Otaslavice Otinoves Palonín Paršovice Partutovice Paseka Pavlov Pavlovice u Kojetína Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. Taťána Zádrapová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. Taťána Zádrapová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. J. Moskalová (v) Ing. M. Buďová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Bc. O. Štěpánek Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Mgr. K. Kubíčková (v) Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Bc. M. Jakubcová (v) Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová

96 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Pavlovice u Přerova Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Pěnčín Petrov nad Desnou Písařov Písečná PITNÁ VODA Pivín Plumlov Plynovod DSO Dobrochov Pňovice Podolí Police Polkovice Polom Polomí Postřelmov Postřelmŧvek Potštát Prosenice Prostějovičky Protivanov Provodovice Přáslavice Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Mgr. K. Kubíčková (v) Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. L. Majerová Ing. J. Moskalová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Mgr. K. Kubíčková (v) Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. L. Majerová Ing. J. Moskalová Mgr. K. Kubíčková (v) Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. P. K. Odehnalová (v) Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Přemyslovice Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová

97 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Přestavlky Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Buďová (v) Bc. M. Jakubcová Ing. P. K. Odehnalová Příkazy Ptení Radíkov Radkova Lhota Radkovy Radotín Radslavice Radvanice Rájec Rakov Raková u Konice Rakŧvka Rohle Rokytnice Rouské Rovensko Rozstání Ruda nad Moravou Řídeč Říkovice SMO Jesenicka SO jihovýchodní Hané SO mikroregionu Bystřička Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Bc. M. Jakubcová (v) Ing. J. Moskalová Bc. O. Štěpánek Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. Taťána Zádrapová (v) Bc. M. Jakubcová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Bc. O. Štěpánek D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Procházka D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. P. K. Odehnalová (v) Bc. M. Jakubcová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. Taťána Zádrapová (v) Bc. M. Jakubcová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová

98 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP SO mikroregionu Bc. O. Štěpánek (v) Bc. O. Štěpánek (v) Dolek Bc. M. Jakubcová Bc. M. Jakubcová SO Mikroregionu Javornicko SO mikroregionu Království SO Pavlov, Líšnice SO Plynovod Myslejovice SO ve Skřípově SO střední Moravy Seloutky Senice na Hané Senička Skalička Skalka Skorošice Skrbeň Skřípov SV Dobrochov Slatinky Slavětín Smrţice Soběchleby Sobíšky Kanalizace a ČOV Brodek u PV Srbce Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Mgr. K. Kubíčková (v) Bc. O. Štěpánek (v) Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. L. Majerová (v) Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Stará Červená Voda Stará Ves Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Mgr. K. Kubíčková (v) Bc. O. Štěpánek (v) Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Bc. M. Jakubcová (v) Mgr. K. Kubíčková Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. L. Majerová (v) Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka

99 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Staré Město D. Weingartová (v) D. Weingartová (v) A. Šneeweisová A. Šneeweisová Stařechovice Stavenice Stínava Straţisko Strukov Střeň Stříbrnice Stříteţ nad Ludinou Sudkov Suchdol Suchonice Supíkovice Sušice SO "Povodí Loučka" SO Drahansko a okolí SO Luţe v likvidaci, Šumperk SO Mikroregionu Mohelnicko SO Moravskoberounsko SO mikroregionu Rozvodí SO mikroregionu Střední Haná SO mikroregionu Uničovsko SO Mikroregionu Zábřeţsko SO Mikroregionu Ţulovska Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Bc. O. Štěpánek (v) Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Buďová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. M. Buďová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. P. K. Odehnalová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. M. Buďová (v) Ing. L. Majerová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa

100 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP SO Mladějovice, Komárov a Řídeč Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Taťána Zádrapová (v) SO pro plynofikaci v Bohuslavicích SO Ludmírov a Kladky SO Prostějov - venkov SO regionu Ruda SO Těšetice a Ústín SO Třeština, Stavenice a Police Svébohov Svésedlice Šišma Šléglov Špičky Štarnov Štěpánov Štíty Šubířov Šumvald Teplice nad Bečvou Těšetice Tištín Tovačov Tovéř Troubelice Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová (v) Bc. O. Štěpánek Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová (v) Bc. M. Jakubcová Bc. M. Jakubcová (v) Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. Bc. D. Giblová (v) Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Bc. M. Jakubcová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová

101 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Troubky Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. M. Buďová Tršice Třeština Tučín Turovice Tvorovice Týn nad Bečvou Uhelná Uhřičice Újezd Určice Úsov Ústí Ústín Vápenná Velká Bystřice Velká Kraš Velké Kunětice Velké Losiny Velký Újezd Vernířovice Veselíčko Věţky Víceměřice Vícov Mgr. E. Kleiberová (v) A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. L. Majerová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek (v) Ing. J. Moskalová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. P. K. Odehnalová (v) Ing. M. Buďová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Mgr. K. Kubíčková (v) Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová

102 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Vidnava D. Weingartová (v) D. Weingartová (v) A. Šneeweisová A. Šneeweisová Vikantice Vikýřovice Vilémov Vincencov Vitčice Vlčice Vlkoš Vodovod Pomoraví, SO Vranovice-Kelčice Vrbátky Vrchoslavice Vřesovice Všechovice Výkleky Vyšehoří Výšovice Zábeštní Lhota Zábřeh Zámrsky Zborov Zdětín Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. J. Moskalová (v) Bc. O. Štěpánek Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. J. Moskalová (v) Bc. M. Jakubcová Bc. O. Štěpánek Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. Taťána Zádrapová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Bc. O. Štěpánek Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. Bc. D. Giblová (v) Mgr. E. Kleiberová Mgr. K. Kubíčková Ing. Taťána Zádrapová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová Ing. J. Moskalová (v) Ing. L. Majerová Ing. P. Vejrostová (v) Ing. E. Bullawa Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Mgr. E. Kleiberová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. L. Majerová (v) Bc. M. Jakubcová Ing. J. Moskalová Bc. O. Štěpánek (v) Bc. M. Jakubcová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová Ing. Bc. D. Giblová (v) Ing. Taťána Zádrapová A. Šneeweisová (v) D. Weingartová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Ing. Taťána Zádrapová (v) Ing. Bc. D. Giblová (v) Mgr. K. Kubíčková Ing. Taťána Zádrapová Ing. M. Procházka (v) Mgr. I. Tenglerová D. Weingartová (v) A. Šneeweisová Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová

103 Název Datum DP Kontrolní týmy DP Datum KP Kontrolní tým KP Zlaté Hory A. Šneeweisová (v) A. Šneeweisová (v) D. Weingartová D. Weingartová Zvole Ţákovice Ţelatovice Ţeleč Ţelechovice Ţerotín Ţulová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová Ing. M. Buďová (v) Ing. P. K. Odehnalová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Ing. L. Majerová (v) Ing. J. Moskalová Mgr. I. Tenglerová (v) Ing. M. Procházka Mgr. K. Kubíčková (v) Mgr. E. Kleiberová Ing. E. Bullawa (v) Ing. P. Vejrostová

104 PŘÍLOHA P II: TABULKA VZDÁLENOSTÍ K VÝSTUPNÍM MÍSTŦM Poř. číslo Územní celek Vzdálenost k místu (v km) Olomouc Prostějov Přerov 1 Alojzov Babice Bedihošť Bělotín Beňov Bezuchov Bílá Lhota Bílovice-Lutotín Bílsko Biskupice Bohuslavice Bohuslávky Bochoř Bousín Bouzov Brodek u Konice Brodek u Prostějova Brodek u Přerova Březsko Budětsko Buk Buková Bukovany Bystročice Bystrovany Býškovice Císařov Citov Čehovice Čechy Čechy pod Kosířem Čelčice Čelechovice Čelechovice na Hané Černotín Červenka Dětkovice Dlouhá Loučka Dobrčice Dobrochov Dobromilice Dolní Nětčice Dolní Těšice Dolní Újezd Doloplazy (OL) Doloplazy (PV) Domašov u Šternberka Domaţelice

105 Poř. číslo Územní celek Vzdálenost k místu (v km) Olomouc Prostějov Přerov 49 Drahanovice Drahany Drţovice Dřevnovice Dřevohostice DSO Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko - Lipník DSO Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Záhoří - Helfštýn - Soběchleby DSO Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka-Horní Moštěnice DSO Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Záhoran -Rouské DSO Kanalizace ČOV - svazek obcí Pěnčín - Laškov (Pěnčín) DSO Mikroregion Hranicko - Hranice DSO Mikroregion Kosířsko -Těšetice DSO Mikroregion Kostelecko - Kostelec na Hané DSO Mikroregion Litovelsko - Litovel DSO Mikroregion Němčicko - Němčice nad Hanou DSO Mikroregion Plumlovsko - Vícov DSO Mikroregion Pobečví - Prosenice DSO Mikroregion Protivanovsko - Protivanov DSO Mikroregion Předina - Brodek u Prost DSO mikroregionu Podlesí - Radíkov DSO Moravská brána - sdruţení - Prosenice DSO Plynovod - zájmové sduţení obcí Otaslavice, Dobrochov, Hradčany-Kobeřice (Dobrochov) DSO Sdruţení obcí Plynovod myslejovické oblast - Myslejovice DSO Sdruţení obcí jihovýchodní Hané - Mořice DSO Sdruţení obcí mikroregionu Bystřička - Velká Bystřice DSO Sdruţení obcí mikroregionu Dolek - Brodek u Přerova DSO Sdruţení obcí Mikroregionu Království - Grygov DSO Sdruţení obcí pro plynofikaci se sídlem ve Skřípově DSO Sdruţení obcí střední Moravy - Prostějov DSO Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova - Ondratice, svazek obcí (Brodek u PV) DSO Svazek obcí "Vodovod-Haná" -Nezamyslice DSO Svazek obcí Drahansko a okolí - Protivanov DSO Svazek obcí mikroregionu Moravskoberounsko - Moravský Beroun DSO Svazek obcí mikroregionu Rozvodí - Stříteţ nad Ludinou DSO Svazek obcí mikroregionu Střední Haná - Měrovice DSO Svazek obcí mikroregionu Uničovsko - Uničov - KÚOK DSO Svazek obcí Mladějovice, Komárov, Řídeč - Mladějovice (KÚOK) DSO Svazek obcí pro plynofikaci části okresu PV se sídlem v Bohuslavicích 87 DSO Svazek obcí pro plynofikaci obcí Ludmírov a Kladky (Ludmírov) DSO Svazek obcí Prostějov - venkov (Bedihošť) DSO Svazek obcí Těšetice a Ústín - Těšetice DSO Vodovod Pomoraví - Kostelec na Hané

106 Poř. Vzdálenost k místu (v km) Územní celek číslo Olomouc Prostějov Přerov 91 DSO Zájmové sdruţení Pitná voda -Postřelmov Dubčany Dzbel Grygov Grymov Hačky Haňovice Hlásnice Hlinsko Hlubočky Hluchov Hlušovice Hnojice Horka nad Moravou Horní Loděnice Horní Moštěnice Horní Nětčice Horní Štěpánov Horní Těšice Horní Újezd Hrabŧvka Hradčany Hradčany-Kobeřice Hraničné Petrovice Hrdibořice Hrubčice Hruška Hustopeče nad Bečvou Huzová Hvozd Charváty Cholina Ivaň Jesenec Jezernice Jindřichov Jívová Kladky Kladníky Klenovice na Hané Klokočí Klopotovice Kokory Komárov Kostelec na Hané Koválovice-Osíčany Koţušany-Táţaly Krčmaň Krumsín Křenovice

107 Poř. Vzdálenost k místu (v km) Územní celek číslo Olomouc Prostějov Přerov 141 Křtomil Laškov Lazníčky Lazníky Lešany Lhota Lhotka Liboš Lipina Lipová Lipová Líšná Lobodice Loučka Luběnice Ludmírov Luká Lutín Luţice Majetín Malé Hradisko Malhotice Medlov Měrotín Měrovice nad Hanou Milenov Milotice nad Bečvou Mladeč Mladějovice Moravský Beroun Mořice Mostkovice Mrsklesy Mutkov Myslejovice Nahošovice Náklo Nelešovice Němčice nad Hanou Nezamyslice Niva Nová Hradečná Obědkovice Ohrozim Ochoz Olbramice Oldřichov Olšany u Prostějova Olšovec Ondratice

108 Poř. Vzdálenost k místu (v km) Územní celek číslo Olomouc Prostějov Přerov 191 Opatovice Oplocany Oprostovice Osek nad Bečvou Otaslavice Otinoves Paršovice Partutovice Paseka Pavlovice u Kojetína Pavlovice u Přerova Pěnčín Pivín Plumlov Pňovice Podolí Polkovice Polom Polomí Potštát Prosenice Prostějovičky Protivanov Provodovice Přáslavice Přemyslovice Přestavlky Příkazy Ptení Radíkov Radkova Lhota Radkovy Radotín Radslavice Radvanice Rakov Raková u Konice Rakŧvka Rokytnice Rouské Rozstání Řídeč Říkovice Seloutky Senice na Hané Senička Skalička Skalka Skrbeň Skřípov

109 Poř. Vzdálenost k místu (v km) Územní celek číslo Olomouc Prostějov Přerov 241 Skupinový vodovod Dobrochov Slatinky Slavětín Smrţice Soběchleby Sobíšky Srbce Stará Ves Stařechovice Stínava Straţisko Strukov Střeň Stříbrnice Stříteţ nad Ludinou Suchdol Suchonice Sušice Svésedlice Šišma Špičky Štarnov Štěpánov Šubířov Šumvald Teplice nad Bečvou Těšetice Tištín Tovačov Tovéř Troubelice Troubky Tršice Tučín Turovice Tvorovice Týn nad Bečvou Uhřičice Újezd Určice Ústí Ústín Vápenná Velká Bystřice Velký Újezd Veselíčko Věţky Víceměřice Vícov Vilémov

110 Poř. Vzdálenost k místu (v km) Územní celek číslo Olomouc Prostějov Přerov 291 Vincencov Vitčice Vlkoš Vranovice-Kelčice Vrbátky Vrchoslavice Vřesovice Všechovice Výkleky Výšovice Zábeštní Lhota Zábřeh Zámrsky Zdětín Ţákovice Ţelatovice Ţeleč Ţelechovice Ţerotín

111 PŘÍLOHA P III: ŘEŠENÍ PŘIŘAZOVACÍHO PROBLÉMU VÝSTUPNÍCH MÍST V PROGRAMU WINQSB

112

113

114

115

116

117

118 PŘÍLOHA P IV: TABULKA VZDÁLENOSTÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI ÚZEMNÍMI CELKY Název územního celku Alojzov Bedihošť Bílovi- ce- Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Alojzov Bedihošť Bílovice-Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Čehovice Čechy p/k Čelčice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Drţovice Dřevnovice DSO Pěnčín Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípov SOSM PV SV Dobrochov DSO Brodek u PV Vodovod-Haná DSO Drahansko Mikroregion Střední Haná DSO PV venkov Vodovod Pomoraví

119 Název územního celku Čechy p/k Čelčice Čehovice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Alojzov Bedihošť Bílovice-Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Čehovice Čechy p/k Čelčice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Drţovice Dřevnovice DSO Pěnčín Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípov SOSM PV SV Dobrochov DSO Brodek u PV Vodovod-Haná DSO Drahansko Mikroregion Střední Haná DSO PV venkov Vodovod Pomoraví

120 Název územního celku DSO Pěnčín Drţovice Dřevnovice Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov Alojzov Bedihošť Bílovice-Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Čehovice Čechy p/k Čelčice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Drţovice Dřevnovice DSO Pěnčín Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípov SOSM PV SV Dobrochov DSO Brodek u PV Vodovod-Haná DSO Drahansko Mikroregion Střední Haná DSO PV venkov Vodovod Pomoraví

121 Název územního celku DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípov SOSM PV DSO Brodek u PV SV Dobrochov Vodo- vod- Haná DSO Drahansko Mikroregion Střední Haná Alojzov Bedihošť Bílovice-Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Čehovice Čechy p/k Čelčice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Drţovice Dřevnovice DSO Pěnčín Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípov SOSM PV SV Dobrochov DSO Brodek u PV Vodovod-Haná DSO Drahansko Mikroregion Střední Haná DSO PV venkov Vodovod Pomoraví

122 Název územního celku DSO PV venkov Vodovod Pomoraví Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradča- ny- Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Alojzov Bedihošť Bílovice-Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Čehovice Čechy p/k Čelčice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Drţovice Dřevnovice DSO Pěnčín Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípov SOSM PV SV Dobrochov DSO Brodek u PV Vodovod-Haná DSO Drahansko Mikroregion Střední Haná DSO PV venkov Vodovod Pomoraví

123 Název územního celku Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválo- vice- Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Alojzov Bedihošť Bílovice-Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Čehovice Čechy p/k Čelčice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Drţovice Dřevnovice DSO Pěnčín Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípov SOSM PV SV Dobrochov DSO Brodek u PV Vodovod-Haná DSO Drahansko Mikroregion Střední Haná DSO PV venkov Vodovod Pomoraví

124 Název územního celku Měrovice n/h Mořice Niva Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Obědkovice Ohrozim Ondratice Alojzov Bedihošť Bílovice-Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Čehovice Čechy p/k Čelčice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Drţovice Dřevnovice DSO Pěnčín Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípov SOSM PV SV Dobrochov DSO Brodek u PV Vodovod-Haná DSO Drahansko Mikroregion Střední Haná DSO PV venkov Vodovod Pomoraví

125 Název územního celku Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Alojzov Bedihošť Bílovice-Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Čehovice Čechy p/k Čelčice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Drţovice Dřevnovice DSO Pěnčín Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípově SOSM PV SV Dobrochov DSO Brodek u PV Vodovod-Haná DSO Drahansko Mikroregion Střední Haná DSO PV venkov Vodovod Pomoraví

126 Název územního celku Ptení Rozstání Skalka Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Seloutky Stařechovice Alojzov Bedihošť Bílovice-Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Čehovice Čechy p/k Čelčice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Drţovice Dřevnovice DSO Pěnčín Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípov SOSM PV SV Dobrochov DSO Brodek u PV Vodovod-Haná DSO Drahansko Mikroregion Střední Haná DSO PV venkov Vodovod Pomoraví

127 Název územního celku Stínava Suchdol Šubířov Tištín Straţisko Stříbrnice Tvorovice Uhřičice Určice Alojzov Bedihošť Bílovice-Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Čehovice Čechy p/k Čelčice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Drţovice Dřevnovice DSO Pěnčín Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípov SOSM PV SV Dobrochov DSO Brodek u PV Vodovod-Haná DSO Drahansko Mikroregion Střední Haná DSO PV venkov Vodovod Pomoraví

128 Název územního celku Vícov Vitčice Víceměřice Vincencov Vrano- vice- Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč Alojzov Bedihošť Bílovice-Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Čehovice Čechy p/k Čelčice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Drţovice Dřevnovice DSO Pěnčín Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípově SOSM PV SV Dobrochov DSO Brodek u PV Vodovod-Haná DSO Drahansko mikroregion Střední Haná DSO PV venkov Vodovod Pomoraví

129 Název územního celku Alojzov Bedihošť Bílovi- ce- Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradčany-Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválovice-Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Měrovice n/h Mořice Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Niva Obědkovice Ohrozim Ondratice Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Ptení Rozstání Seloutky Skalka

130 Název územního celku Čechy p/k Čelčice Čehovice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradčany-Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválovice-Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Měrovice n/h Mořice Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Niva Obědkovice Ohrozim Ondratice Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Ptení Rozstání Seloutky Skalka

131 Název územního celku DSO Pěnčín Drţovice Dřevnovice Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradčany-Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválovice-Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Měrovice n/h Mořice Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Niva Obědkovice Ohrozim Ondratice Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Ptení Rozstání Seloutky Skalka

132 Název územního celku DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípově SOSM PV DSO Brodek u PV SV Dobrochov Vodo- vod- Haná DSO Drahansko Mikroregion Střední Haná Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradčany-Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválovice-Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Měrovice n/h Mořice Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Niva Obědkovice Ohrozim Ondratice Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Ptení Rozstání Seloutky Skalka

133 Název územního celku DSO PV venkov Vodovod Pomoraví Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradča- ny- Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradčany-Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválovice-Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Měrovice n/h Mořice Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Niva Obědkovice Ohrozim Ondratice Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Ptení Rozstání Seloutky Skalka

134 Název územního celku Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválo- vice- Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradčany-Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválovice-Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Měrovice n/h Mořice Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Niva Obědkovice Ohrozim Ondratice Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Ptení Rozstání Seloutky Skalka

135 Název územního celku Měrovice n/h Mořice Niva Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Obědkovice Ohrozim Ondratice Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradčany-Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválovice-Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Měrovice n/h Mořice Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Niva Obědkovice Ohrozim Ondratice Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Ptení Rozstání Seloutky Skalka

136 Název územního celku Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradčany-Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválovice-Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Měrovice n/h Mořice Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Niva Obědkovice Ohrozim Ondratice Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Ptení Rozstání Seloutky Skalka

137 Název územního celku Ptení Rozstání Skalka Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Seloutky Stařechovice Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradčany-Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválovice-Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Měrovice n/h Mořice Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Niva Obědkovice Ohrozim Ondratice Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Ptení Rozstání Seloutky Skalka

138 Název územního celku Stínava Suchdol Šubířov Tištín Straţisko Stříbrnice Tvorovice Uhřičice Určice Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradčany-Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválovice-Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Měrovice n/h Mořice Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Niva Obědkovice Ohrozim Ondratice Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Ptení Rozstání Seloutky Skalka

139 Název územního celku Vícov Vitčice Víceměřice Vincencov Vrano- vice- Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradčany-Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválovice-Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Měrovice n/h Mořice Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Niva Obědkovice Ohrozim Ondratice Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Ptení Rozstání Seloutky Skalka

140 Název územního celku Alojzov Bedihošť Bílovi- ce- Lutotín Biskupice Bousín Brodek u Konice Brodek u PV Březsko Buková Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Stařechovice Stínava Straţisko Stříbrnice Suchdol Šubířov Tištín Tvorovice Uhřičice Určice Víceměřice Vícov Vincencov Vitčice Vranovice-Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč

141 Název územního celku Čechy p/k Čelčice Čehovice Čelechovice n/h Dětkovice Dobrochov Dobromilice Doloplazy (PV) Drahany Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Stařechovice Stínava Straţisko Stříbrnice Suchdol Šubířov Tištín Tvorovice Uhřičice Určice Víceměřice Vícov Vincencov Vitčice Vranovice-Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč

142 Název územního celku DSO Pěnčín Drţovice Dřevnovice Mikroregion Kostelecko Mikroregion Němčicko Mikroregion Plumlovsko Mikroregion Protivanovsko Mikroregion Předina Plynovod Dobrochov Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Stařechovice Stínava Straţisko Stříbrnice Suchdol Šubířov Tištín Tvorovice Uhřičice Určice Víceměřice Vícov Vincencov Vitčice Vranovice-Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč

143 Název územního celku DSO Myslejovice DSO Mořice DSO Skřípově SOSM PV DSO Brodek u PV SV Dobrochov Vodo- vod- Haná DSO Drahansko Mikroregion Střední Haná Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Stařechovice Stínava Straţisko Stříbrnice Suchdol Šubířov Tištín Tvorovice Uhřičice Určice Víceměřice Vícov Vincencov Vitčice Vranovice-Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč

144 Název územního celku DSO PV venkov Vodovod Pomoraví Dzbel Hluchov Horní Štěpánov Hradča- ny- Kobeřice Hrdibořice Hrubčice Hruška Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Stařechovice Stínava Straţisko Stříbrnice Suchdol Šubířov Tištín Tvorovice Uhřičice Určice Víceměřice Vícov Vincencov Vitčice Vranovice-Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč

145 Název územního celku Ivaň Jesenec Klenovice n/h Klopotovice Koválo- vice- Osíčany Krumsín Lešany Lipová Malé Hradisko Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Stařechovice Stínava Straţisko Stříbrnice Suchdol Šubířov Tištín Tvorovice Uhřičice Určice Víceměřice Vícov Vincencov Vitčice Vranovice-Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč

146 Název územního celku Měrovice n/h Mořice Niva Mostkovice Myslejovice Nezamyslice Obědkovice Ohrozim Ondratice Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Stařechovice Stínava Straţisko Stříbrnice Suchdol Šubířov Tištín Tvorovice Uhřičice Určice Víceměřice Vícov Vincencov Vitčice Vranovice-Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč

147 Název územního celku Otaslavice Otinoves Pavlovice u Kojetína Pěnčín Pivín Polkovice Prostějovičky Protivanov Přemyslovice Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Stařechovice Stínava Straţisko Stříbrnice Suchdol Šubířov Tištín Tvorovice Uhřičice Určice Víceměřice Vícov Vincencov Vitčice Vranovice-Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč

148 Název územního celku Ptení Rozstání Skalka Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Seloutky Stařechovice Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Stařechovice Stínava Straţisko Stříbrnice Suchdol Šubířov Tištín Tvorovice Uhřičice Určice Víceměřice Vícov Vincencov Vitčice Vranovice-Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč

149 Název územního celku Stínava Suchdol Šubířov Tištín Straţisko Stříbrnice Tvorovice Uhřičice Určice Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Stařechovice Stínava Straţisko Stříbrnice Suchdol Šubířov Tištín Tvorovice Uhřičice Určice Víceměřice Vícov Vincencov Vitčice Vranovice-Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč

150 Název územního celku Vícov Vitčice Víceměřice Vincencov Vrano- vice- Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč Skřípov Slatinky Smrţice Srbce Stařechovice Stínava Straţisko Stříbrnice Suchdol Šubířov Tištín Tvorovice Uhřičice Určice Víceměřice Vícov Vincencov Vitčice Vranovice-Kelčice Vrchoslavice Vřesovice Výšovice Zdětín Ţeleč

151 PŘÍLOHA PV: ŘEŠENÍ PŘIŘAZOVACÍHO PROBLÉMU STANOVENÍ DVOJIC KONTROLOVANÝCH MÍST PRO DÍLČÍ PŘEZKOUMÁNÍ Z PROGRAMU WINQSB

152 PŘÍLOHA P VI: ŘEŠENÍ PŘIŘAZOVACÍHO PROBLÉMU STANOVENÍ DVOJIC KONTROLOVANÝCH MÍST PRO KONEČNÉ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Z PROGRAMU WINQSB

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2006 Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Oddělení přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Č.j. : 17/37349/2007 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ AS č. 52 AUDITORSKÝ STANDARD PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (novela) OBSAH ÚVOD (1. - 3.) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ (4. - 37.) AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (38. - 45.)

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010 SÍŤOVÁ ANALÝZA Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz 1. července 2010 Obsah 1 Úvod do síťové analýzy Hlavní metody síťové analýzy a jejich charakteristika Metoda CPM Metoda PERT Nákladová analýza Metoda

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 městyse LUKOV, okres Znojmo

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 městyse LUKOV, okres Znojmo Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 70604/2014 OKP Č. j.: JMK 70604/2014 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009 1 ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Úvod 1. Zhodnocení legislativního

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Kulatý stůl 14.5.2015 Mgr. Martina Smetanová Spolupráce z pohledu IA Pomoc v těch oblastech, kde se nedaří IA prosadit změny (týká se např. ÚJ patřících do veřejného sektoru obce) Příklady rizikových oblastí:

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2014 RRSZP80322GL Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za rok 2014 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (4) Č. j.: RRSZ &y%%é$a\ počet listů:

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

Obecné metody systémové analýzy

Obecné metody systémové analýzy Obecné metody systémové analýzy Graf jako pojem matematické teorie grafů (nikoliv např. grafické znázornění průběhu funkce): určitý útvar (rovinný, prostorový), znázorňující vztahy (vazby, relace) mezi

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ Krajsk'" úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_077713/2012/KUSK Stejnopis č. Q_ Čj.: 006038/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 č e r v e n 2 0 0 8 Ministerstvo financí Odbor 17 - Kontrola oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více