Odpisy dlouhodobého majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpisy dlouhodobého majetku"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše Ondrisková Vedoucí bakaláské práce: Ing. Milada DANDOVÁ Znojmo, 2010

2

3 - 3 -

4 Abstrakt Autor: Miluše Ondrisková Název práce: Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek leníme na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanní majetek. Ve své práci jsem se zabývala dlouhodobým hmotným majetkem ve spolenosti VESAS, s.r.o. Sledovala jsem jeho úlohu pi zefektivování daového základu. U daových odpis jsem dále analyzovala využití mimoádných odpis a jejich vliv na oekávaný budoucí vývoj trhu. Abstrakt Autor: Miluše Ondrisková Title: Depreciation of fixed assets Fixed assets have following structure - intangible assets, tangible assets and financial investments. In the thesis I described tangible assets of the company VESAS, Ltd. I especially focused on the process of making tax base more efective and efficient. I also analyzed extraordinary depreciation for tax purposes and followed up the influence of extraordinary depreciation on the future market trends

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakaláskou práci na téma Odpisy dlouhodobého majetku zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité zdroje, ze kterých jsem erpala. Souhlasím, aby moje bakaláská práce byla zveejnna v souladu s 47 b, odst. 3 zákona.111/1998 Sb., o vysokých školách a byla uložena u Soukromé Vysoké školy ekonomické ve Znojm. V Tebíi dne.. Podpis studenta

6 Podkování Dkuji pedevším vedoucí mé bakaláské práce, paní Ing. Milad Dandové, za ochotu, vstícnost a cenné pipomínky k mojí bakaláské práci. Dále bych ráda podkovala panu Ing. Bohumilu Bobkovi a panu Ing. Petru Bobkovi, jednatelm spolenosti firmy VESAS, s.r.o, za poskytnuté informace o spolenosti, z jejichž úetních dat jsem práci zpracovala. Ráda bych také podkovala slen Ing. Blance Dvoákové

7 Obsah 1. Úvod Cíl a metodika Teoretická ást Vymezení dlouhodobého majetku Úetní odpisy Subjekty zpsobilé odpisovat Dlouhodobý hmotný majetek Poizování dlouhodobého hmotného majetku Oceování dlouhodobého hmotného majetku pi zaazení Odpisy pro úetní úely Metody úetních odpis Metoda úetních odpis - asová Metoda úetních odpis výkonová Daové odpisy Vymezení dlouhodobého hmotného majetku pro daové úely Poízení dlouhodobého hmotného majetku Oceování dlouhodobého hmotného majetku Odpisy pro daové úely Rovnomrné daové odpisy Zrychlené daové odpisy Mimoádné daové odpisy Praktická ást Identifikace spolenosti Úetní data firmy Vesas Úetní a daové odpisy, evidence majetku Vnitní smrnice odpisového plánu Skladba dlouhodobého hmotného majetku

8 4.6. Ekonomický vývoj trhu Stávající situace ve firm VESAS Modelování odpis Analýza skutenosti s modelovým stavem mimoádných odpis Závr Literatura Pílohy

9 1. Úvod Tato práce pojednává o metodách odpisování dlouhodobého majetku, kdy budeme sledovat úetní a daové odpisy. Jejím cílem je podat ucelený pehled o metodách odpisování dle platné legislativy ke konci roku Dlouhodobý majetek pedstavuje jednu z nejvýznamnjších složek aktiv vtšiny úetních jednotek. Tvoí jakousi páte ve všech typech podnikatelských spoleností. ádné nakládání s majetkem uvedené kategorie tak z pohledu úetní a daové správy pedstavuje objemov výraznou skupinu inností, která zahrnuje nejen správné vymezení a ocenní majetku, nýbrž i vlastní možnost uplatnní náklad spojených s jeho poízením do výsledku hospodaení, potažmo do základu dan z píjm. Investici do dlouhodobého majetku charakterizujeme jako odloženou spotebu. Dnes obtovaná spoteba ve prospch investiních statk vytváí pedpoklady pro rychlejší rst ekonomiky v budoucnosti a tím i vyšší výrobu a spotebu samotných spotebních statk, které jsou koneným cílem veškerého hospodáského snažení. Z makroekonomického hlediska jsou investice do dlouhodobého majetku zdrojem dlouhodobého ekonomického rstu. Hospodáská politika státu a fiskální i monetární ovlivuje investiní aktivity. Míra investic v národním hospodáství je závislá na: tempu rstu HNP (vyšší tempo rstu umožuje vtší investice) výši úrokových mr (nižší úrokové míry zvyšují investiní innost) daovém systému a výši zdanní píjm (vysoké dan omezují investiní innost) míe oekávané jistoty, se kterou investoi mohou oekávat budoucí výnosy (jistota politická i ekonomická zvyšuje investiní innost, riziko) 1 Z mikroekonomického hlediska rozhodování o investicích do dlouhodobého majetku patí k nejdležitjším manažerským strategickým rozhodováním v podniku, nebo dlouhodobý majetek slouží adu let a jeho neuvážený nákup zatžuje ekonomiku 1 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4.aktualiz. a peprac. vydání, Praha: Grada Publishing, s. ISNB

10 podniku pedevším fixními náklady. Odpisy z tohoto majetku pedstavují stabilní zdroj financování. Úetní odpisy mají vrn zobrazit skutený stav a opotebení. Vzhledem k tomu, že odpisové lány pro úetní odpisy jsou pln ponechány na uvážení úetní jednotky a mly by odpovídat skutenému opotebení majetku, jsou v daové legislativ daná pesná pravidla pro uplatování odpis pro úely stanovení základu dan z píjmu tak, aby se zabránilo pípadnému zámrnému zkreslování úetních odpis

11 2. Cíl a metodika Cílem této bakaláské práce je oblast odpis dlouhodobého hmotného majetku. Teoretická ást je zamena na vymezení dlouhodobého majetku s vazbou na jednotlivé úetní a daové metody odepisování závazné pro všechny úetní jednotky. V této ásti je zameno na právní legislativu v eské republice, která vymezuje dlouhodobý hmotný majetek, zpsoby poízení, ocenní, postupy a metody odpisování. Teoretická ást uvede tenáe pouze do obecné problematiky dlouhodobého hmotného majetku. Je zde pevážn použito právní legislativy, která musí být dodržena všemi subjekty psobící na území eské republiky. Pi zpracování teoretické ásti je hlavn použito citací z: zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví vyhláška. 500/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení. 563/1991 Sb., zákona o úetnictví V praktické ásti je pak seznámení se stávajícím zpsobem evidence dlouhodobého majetku a použitým zpsobem odepisování ve stavební firm VESAS. Následn navazuje analýza investiního rozhodnutí ve firm, zda poídit jedno nové auto s využitím mimoádných odpis, a tím i daovou výhodu menších výdaj na splatnou da. Nebo zda pokrýt více svých poteb koupí dvou starších aut, ale bez využití daových výhod v následujících letech. Protože využití daových odpis pro úely snížení hospodáského výsledku je až následný proces investiního rozhodnutí firmy. V praktické ásti byly využity: vnitropodniková smrnice stanovující pravidla pi zaazování a odpisech dlouhodobého hmotného majetku vnitropodniková evidence dlouhodobého hmotného majetku výkazy spolenosti za hospodáský rok od , rozvaha, výkaz zisku a ztrát, pehled zmn majetku informace o nákupu nového hmotného dlouhodobého majetku poízeného v období od

12 3. Teoretická ást 3.1. Vymezení dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek je v podstat vcn totožný v úetních i daových pedpisech a shodný pro všechny druhy organizací: podnikatelské subjekty, banky, pojišovny, organizaní složky státu, píspvkové i obecn prospšné organizace. Liší se pouze v konkrétních útech smrových útových osnov píslušných organizací. Z ustanovení 19 odst. 7 zákona o úetnictví vyplývá, že majetek úetní jednotky se lení na krátkodobý a dlouhodobý. Pedmtem odpisování je však pouze majetek dlouhodobý, tedy ten, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pokud nelze s ohledem na charakter majetku použít hledisko doby použitelnosti, je rozhodující zámr úetní jednotky projevený pi poízení takového majetku. 2 Pesnjší vymezení dlouhodobého majetku z úetního hlediska umožují ustanovení 6 až 8 vyhlášky. 500/2002 Sb. Stálá neboli fixní aktiva tvoí tyto skupiny: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek 3 Dlouhodobý finanní majetek Stálá aktiva jsou dále identifikována postupnou spotebou, tj. penášením hodnoty majetku postupn do vytváeného výrobku, práce i služby. Urující je také cena, která mže být limitována platnými právními pedpisy nebo mže být ponecháno právo úetní jednotce, aby sama rozhodla, od jakého limitu považuje za podstatné zahrnovat majetek do dlouhodobých aktiv. Mezi hmotná aktiva se však adí i nkteré druhy majetku bez ohledu na jejich cenu, nap. jedná se o nemovitosti. 2 BEZINOVÁ, H., MUNZAR, V. Úetnictví I. Institut Svazu úetních, s. ISNB Dále také DHM

13 Finanní a nehmotný dlouhodobý majetek není cílem této bakaláské práce. Z tohoto dvodu nebude dlouhodobý finanní a nehmotný majetek dále v této práci analyzován Úetní odpisy Subjekty zpsobilé odpisovat Vymezení subjekt, kterých se týká povinné i oprávnné odpisování a naopak subjekty, které jsou od odpisování osvobozeny pináší ustanovení 28 zákona o úetnictví a na nj navazující 56 vyhlášky. 500/2002 Sb. technické zhodnocení u úetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatn nebo bezúplatn užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svj úet, technické zhodnocení drobného hmotného majetku, ložisko nevyhrazeného nerostu nebo jeho ást (dále jen "ložisko") na pozemku koupeném nebo nabytém vkladem po 1. lednu 1997, soubor movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým urením jako jeden celek, a to i v pípad, že je sestaven z movitých vcí, u kterých je od poátku známo jejich ocenní, preferenní limit, který lze odpisovat podle asu nebo výkon. 4 Za pedem jasných podmínek však mohou odpisovat dlouhodobý majetek také subjekty, které k nmu nemají vlastnická práva. Jedná se o: nájemce, pokud je tento oprávnn o majetku útovat a odpisovat jej na základ smlouvy o nájmu podniku nebo jeho ásti, úetní jednotku, která majetek úplatn nebo bezúplatn používá a provede na nm technické zhodnocení na svj úet. V ustanovení 56 odst. 6 vyhlášky. 500/2002 Sb. jsou dále vymezeny úetní jednotky, které odpisovat nemusí. Jsou to: právnické osoby založené za úelem, aby se staly vlastníkem domu s byty v nájmu spoleník, len nebo zakladatel, nemusí tento dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odpisovat, pokud neslouží k podnikání. 4 Ministerstvo financí eské republiky. Vyhláška.500/2002 Sb.[online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v /cast4.aspx>

14 bytová družstva, pokud majetek v jejich vlastnictví neslouží k podnikání Dlouhodobý hmotný majetek Podstatou dlouhodobého hmotného majetku jsou vci movité, jejich soubory a nemovitosti, které obecn úetní jednotka vlastní a disponuje s nimi po dobu delší než jeden rok. 6 Smrná útová osnova pro podnikatele dle pílohy. 4, vyhlášky. 500/2002 Sb. definuje dlouhodobý hmotný majetek v útové tíd 0 skupina 02 - dlouhodobý hmotný majetek, odpisovaný a 03 dlouhodobý hmotný majetek, neodpisovaný. U odpisovaného majetku se zohleduje postupné snižování hodnoty majetku vlivem jeho používání i morálního zastarávání a promítá se do vytváených výrobk, prací a služeb, a to prostednictvím odpisu ásti hodnoty tohoto majetku. Podle ustanovení 7 vyhlášky. 500/2002 Sb., je jasn vymezen DHM odpisovaný takto: stavby (vetn budov), dlní díla a dlní stavby pod povrchem, vodní a další stavební díla podle zvláštních právních pedpis, otvírky nových lom, pískoven a hliniš, technické rekultivace (pokud zvláštní právní pedpis nestanoví jinak), byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního pedpisu, a to bez ohledu na výši ocenní a dobu použitelnosti, samostatné movité vci a soubory movitých vcí se samostatným technickoekonomickým urením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenní urené úetní jednotkou, a to pi splnní povinností stanovených zákonem, pstitelské celky trvalých porost, kam patí ovocné stromy i kee vysázené na souvislém pozemku o výme nad 0,25 ha v hustot nejmén 90 strom nebo 1000 ke na 1 ha, a dále trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí, dosplá zvíata a jejich skupiny (napíklad stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenní urené úetní jednotkou, 5 Ministerstvo financí eské republiky. Vyhláška.500/2002 Sb.[online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v /cast4.aspx>. 6 BEZINOVÁ, H., MUNZAR, V. Úetnictví I. Institut Svazu úetních, s. ISNB

15 jiný DHM bez ohledu na výši ocenní, jímž se rozumí ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich ástí koupené nebo nabyté vkladem jako souást pozemku po 1. lednu 1997, a dále umlecká díla, která nejsou souástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, pedmty kulturní hodnoty a obdobné movité vci stanovené zvláštními právními pedpisy, popípad jejich soubory, technické zhodnocení, k jehož útování a odpisování je oprávnna jiná úetní jednotka než vlastník majetku a dále technické zhodnocení drobného hmotného majetku, a to od ástky stanovené ZDP, oceovací rozdíl k nabytému majetku, kterým se rozumí kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi ocenním podniku nebo jeho ásti nabytého zejména koupí, vkladem nebo ocenním majetku a závazk v rámci pemn spolenosti, a souhrnem ocenní jeho jednotlivých složek majetku v úetnictví úetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající i rozdlované odštpením, sníženým o pevzaté závazky. U dlouhodobého hmotného majetku není zákonem o úetnictví stanoven limit vstupní ceny na rozdíl od DHM definovaným v zákon o dani z píjmu. Také zde se u nkterých složek nebere ohled na výši ocenní (nap. stavby) a u jiných má úetní jednotka možnost stanovit ve svém vnitním úetním pedpisu výši ocenní. Pokud majetek nedosáhne podnikem stanoveného limitu, stává se drobným hmotným majetkem a úetní jednotka o nm útuje jako o zásobách Poizování dlouhodobého hmotného majetku Poízení DHM mže nastat nkolika zpsoby. Jednotlivé zpsoby poízení nabízejí možnost zahrnout do poizovací ceny i vedlejší poizovací náklady. Aby mohlo být dodrženo správné ocenní získaného majetku, používá se pi jeho poizování kalkulaních út 7, pro nž smrná útová osnova vymezuje útovou skupinu 04 - Nedokonený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a poizovaný dlouhodobý finanní majetek. 8 7 Kalkulaním útem se rozumí takový aktivní úet, na kterém se postupn vytváí ocenní (cena) píslušné majetkové položky. Tzn. v daném pípad obsahuje nap. vlastní cenu poízení majetku a dále se piítají postupn náklady s poízením související. 8 BEZINOVÁ, H., MUNZAR, V. Úetnictví I. Institut Svazu úetních, s. ISNB

16 Zpsoby poízení DHM: koup od externího subjektu, vytvoení vlastní inností, bezúplatné nabytí, resp. darování, vklad od jiné osoby, pevod podle právních pedpis, peazení z osobního užívání do podnikání Oceování dlouhodobého hmotného majetku pi zaazení Pi zaazení DHM do užívání je velmi dležité správné urení ceny majetku k okamžiku uskutenní úetního pípadu. Chybné ocenní by ovlivnilo výši odpis, byly by chybné i úetní náklady a byl by ovlivnn i výsledek hospodaení. Právní úprava oceování majetku je ustanovena v 24 až 27 zákona o úetnictví, na nž navazuje zejména 47 vyhlášky. 500/2002 Sb. Souástí ocenní dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení je cena, za kterou byl majetek poízen a zejména náklady na: pípravu a zabezpeení poizovaného majetku, zejména odmny za poradenské služby a zprostedkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevení akreditivu, expertízy, patentové rešerše a pedprojektové pípravné práce úroky, zejména z úvru, pokud tak úetní jednotka rozhodne odvody za doasné nebo trvalé odntí zemdlské pdy zemdlské výrob a poplatky za doasné nebo trvalé odntí lesní pdy przkumné, geologické, geodetické a projektové práce vetn variantních ešení a rozpotu, zaízení staveništ, odstranní porostu a píslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umlecká díla tvoící souást stavby licence, patenty a jiná práva využitá pi poizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz 9 FIŠEROVÁ, E. a kol., Abeceda podvojného úetnictví pro podnikatele 2005, 3.vydání, Praha: ANAG, s. ISBN

17 vyazení stávajících staveb nebo jejich ástí v dsledku nové výstavby. Zstatkové ceny vyazených staveb nebo jejich ástí a náklady na vyazení tvoí souást náklad na novou výstavbu náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za pedasn smýcený porost v souvislosti s výstavbou úhrady náklad za peložky, pekládky a náhradní pozemní komunikaci úetní jednotce, která má vlastnické právo k dotenému majetku, anebo která hospodaí s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celk zkoušky ped uvedením majetku do stavu zpsobilého k užívání. Vzniknou-li pi zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z tchto výrobk nebo výkon souástí provozních výnos a náklady na n (bez odpis) souástí provozních náklad. Zkouškami nejsou zábh a osvojení, které jako poátení vícenáklady zahajované výroby jsou souástí náklad po uvedení majetku do stavu zpsobilého k užívání zabezpeovací, konzervaní a udržovací práce pi zastavení poizování majetku a dekonzervaní práce v pípad dalšího pokraování. Pokud je poizování majetku zastaveno trvale, odepíše se poizovaný majetek pi jeho vyazení do náklad. 10 Dále 47 ods. 2 vyhlášky. 500/200 Sb., pesnji vymezuje co není souástí ocenní DHM: opravy a údržba. Opravou se odstraují úinky ásteného fyzického opotebení nebo poškození za úelem uvedení do pedchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než pvodních materiál, díl, souástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná innost, kterou se zpomaluje fyzické opotebení a pedchází poruchám a odstraují se drobnjší závady, náklady nájemce na uvedení najatého majetku do pedcházejícího stavu, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení, popípad jiné sankce ze smluvních vztah, 10 Ministerstvo financí eské republiky. Vyhláška.500/2002 Sb.[online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v /cast4.aspx>

18 nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, náklady na zaškolení pracovník, náklady na vybavení poizovaného dlouhodobého majetku zásobami, náklady na biologickou rekultivaci, náklady spojené s pípravou a zabezpeením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení poizovaného dlouhodobého majetku do užívání. 11 V závislosti na zpsobu poízení a ásten i na druhu majetku využívá úetní jednotka k ocenní dle 25 zákona o úetnictví 3 základní typy cen: poizovací cenu, jež se skládá z ceny, za kterou byl majetek poízen a náklad s jeho poízením souvisejících nap. doprava, montáž, clo; oceuje se jí DHM poizovaný za úplatu, reprodukní poizovací cenu, tedy cenu, za kterou by byl majetek poízen v dob, kdy se o nm útuje; užívá se v pípadech bezúplatného nabytí (dary, ddictví, inventarizaní pebytky), pokud nelze zjistit vlastní náklady na vytvoení majetku vlastní inností, dále také pi poízení DHM smnnou smlouvou, ve které není sjednána cena, u vklad DHM, vlastní náklady zahrnující pímé náklady na výrobu i jinou innost a nepímé náklady, jež se k výrob i jiné innosti vztahují; ocení se jimi DHM poízený vlastní inností Odpisy pro úetní úely Z hlediska postupu úetního odpisování je stžejní vytvoení odpisového plánu ve smyslu 28 odst. 6 zákona o úetnictví. Úetní jednotky uvedené v odstavci 1 jsou povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podklad provádjí odpisování majetku v prbhu jeho používání. Uvedený majetek se odpisuje jen do výše jeho ocenní v úetnictví. 12 Dležitou skuteností je, že zvolená doba odpisování by mla co nejvrnji odpovídat skutené dob, po kterou bude uvedený majetek používán, a tudíž také postupn opotebováván. Úetní odpis je nákladem úetní jednotky a ovlivuje výši hospodáského výsledku. Z hlediska úetních odpis tak není zákonným pedpisem 11 Ministerstvo financí eské republiky. Vyhláška.500/2002 Sb.[online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v /cast4.aspx>. 12 Ministerstvo financí eské republiky. Zákon.563/1991 Sb., o úetnictví, [online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast4.aspx>

19 daná doba odpisování. Tuto dobu si stanovuje sám podnik podle toho, po jakou dobu bude daný majetek používat ke své innosti s cílem zajistit, aby úetnictví podávalo vrný obraz skutené majetkové situace podniku v souladu s 7 odst. 2 zákona o úetnictví. 13 Zobrazení je vrné, jestliže obsah položek úetní závrky odpovídá skutenému stavu, který je pitom zobrazen v souladu s úetními metodami, jejichž použití je úetní jednotce uloženo na základ tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou pi nm použity úetní metody zpsobem, který vede k dosažení vrnosti. Tam, kde úetní jednotka mže volit mezi více možnostmi dané úetní metody a zvolená možnost by zastírala skutený stav, je úetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutenému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimených pípadech k tomu, že použití úetních metod stanovených provádcími právními pedpisy bude nesluitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje úetní jednotka odchyln tak, aby byl podán vrný a poctivý obraz Metody úetních odpis Pro poteby úetnictví se obecn používají dv základní metody odpisování. Jedná se o metodu asovou a výkonovou. 15 Výbr metody pro výpoet úetních odpis závisí ist na úetní jednotce. Nejde pitom o jediné dva možné zpsoby odepisování Metoda úetních odpis - asová Pi uplatování asové metody úetního odpisování majetku dochází k odpisování v závislosti na délce jeho používání. Musíme stále mít na zeteli, že úetní odpisy mají podat co nejvrnjší obraz, proto u asových odpis používáme metodu rovnomrného, zrychleného nebo zpomaleného odpisování v závislosti na druhu a použití DHM. U úetních odpis si musíme dát pedevším pozor na okamžik, od kterého zaneme odpisovat. Úetní odpisování je ve vtšin pípad zahájeno od poátku msíce 13 VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN Ministerstvo financí eské republiky. Zákon.563/1991 Sb., o úetnictví, [online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast1.aspx>. 15 BEZINOVÁ, H., MUNZAR, V. Úetnictví I. Institut Svazu úetních, s. ISNB

20 následujícího po msíci, v nmž se majetek úetn stává dlouhodobým majetkem. 16 Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Rovnomrné úetní odpisy Tyto odpisy uplatníme u majetku, který se opotebovává rovnomrn. Píkladem je nap. výrobní linka, která je stále pln kapacitn využitá a má stále podobnou produkci. K výpotu roního odpisu využijeme následující vzorec: VC O = t VC vstupní cena majetku t doba odepisování 17 Zrychlené úetní odpisy Tyto odpisy uplatníme u majetku, který velice rychle moráln zastarává pedevším v prvních letech odpisování. Možným zástupcem v této kategorii mžeme uvést výpoetní techniku. K výpotu roního odpisu využijeme následující vzorec: O = 2 * VC * ( t + 1 i) t * ( t + 1) VC vstupní cena majetku t doba odpisování v letech i rok odpisování 18 Zpomalené (progresivní) úetní odpisy Tyto odpisy uplatníme u majetku, který bude ztrácet hodnotu na konci své životnosti. Píkladem mže být hala, ve které se do budoucna plánuje provádt výroba. V tomto 16 VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN

21 pípad lze oekávat, že na zaátku období bude opotebení nižší, než když zavedeme výrobu a napíklad vlivem otes výrobní linky zane docházet k výraznému opotebení budovy. K výpotu roního odpisu využijeme následující vzorec: O = 2 * VC * i t * ( t + 1) VC vstupní cena majetku t doba odpisování i rok odpisování 19 Obr.. 1: Porovnání asových úetních odpis Porovnání asových úetních odpis pi rzné metod odpisování Hodnota odpisu v tis. K Rovnomrné Zrychlené Zpomalené Roky Zdroj: autorka práce Pozn.: Pro výpoet byl a životností na 5 let. použit imaginární DHM se vstupní cenou ,-K Metoda úetních odpis výkonová Tuto metodu uplatníme u majetku, kde míra opotebování zcela závisí na skutené míe využití majetku. Výkonovou metodu úetních odpis použiji, pokud to dává smysl a je 19 VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN

22 to zjistitelné. Typickým zástupcem jsou výrobní stroje. K výpotu odpisu využijeme následující vzorec: VC Odpisový koeficient = PKVDV Odpis daného roku = odpisový koeficient * skutený poet výrobk v daném roce PKVDV poet kus výrobk deklarovaných výrobcem Daové odpisy Daový odpis je položka snižující základ dan z píjm, uplatování odpisu není povinností, nýbrž pouze právem poplatník dan z píjm. Daové odpisování je možno také kdykoliv perušit (zejména se tak dje v situaci, kdy se poplatník v daném zdaovacím období ocitl v daové ztrát). Pi dalším pokraování již zapoatého odpisování však je nutno plynn navázat na pedchozí postup odpisování. 21 Samozejm toto ustanovení se netýká mimoádných odpis vymezených v 30a zák.. 586/1992 Sb., o daních z píjmu. Režim daových odpis je uren 28 odstavce 1 zákona. 586/1992 Sb., o daních z píjm. Hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo, organizaní složka státu píslušná hospodait s majetkem státu, státní podnik, národní podnik a státní organizace píslušná hospodait s majetkem státu a organizace zízená územním samosprávným celkem píslušná hospodait s majetkem svého zizovatele (dále jen "vlastník"), s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 až 5. Pro úely tohoto zákona se za vlastníka hmotného majetku považuje také nástupnická spolenost nebo družstvo zanikající nebo rozdlované spolenosti nebo družstva pi pemnách podle zvláštního zákona; to platí pro hmotný majetek ve vlastnictví zanikající nebo rozdlované spolenosti nebo družstva k rozhodnému dni fúze, pevodu jmní na spoleníka nebo rozdlení obchodní 20 VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN

23 spolenosti nebo družstva a pevádný na nástupnickou spolenost nebo družstvo, a hmotný majetek, nabytý zanikající nebo rozdlovanou spoleností nebo družstvem od rozhodného dne do dne zápisu fúze, pevodu jmní na spoleníka nebo rozdlení obchodní spolenosti nebo družstva do obchodního rejstíku Vymezení dlouhodobého hmotného majetku pro daové úely Na rozdíl od úetnictví, kdy si jednotka sama uruje vstupní cenu, od které bude pro ni evidovat majetek jako hmotný, je to úely daových odpis v 26 odst. 2 zákona. 586/1992 Sb., o daních z píjm jasn vymezeno, jaký majetek je považován za hmotný. Hmotným majetkem se pro úely tohoto zákona rozumí: samostatné movité vci, popípad soubory movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým urením, jejichž vstupní cena je vyšší než K a mají provozn-technické funkce delší než jeden rok budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním pedpisem stavby, s výjimkou: o provozních dlních dl o drobných staveb na pozemcích urených k plnní funkcí lesa, sloužících k zajišování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavná plocha nepesahuje 30 m 2 a výšku 5 m o oplocení sloužícího k zajišování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou pstitelské celky trvalých porost s dobou plodnosti delší než ti roky vymezené v odstavci 9 dosplá zvíata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než K jiný majetek vymezený v odstavci Ministerstvo financí eské republiky. Zákon.568/1992 Sb., o daních z píjmu, [online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx>

24 Hmotným majetkem pro úely tohoto zákona však nejsou zásoby. 23 Rovnž minimální doba odpisování je dána 30 zákona. 586/1992 Sb., o daních z píjm, kdy je subjekt povinen zatídit hmotný majetek dle píslušné SKP v píloze tohoto zákona do píslušné skupiny a urit délku odpisování. Odpisová skupina Doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let V zásad platí, že 1 3 odpisová skupina je movitý majetek a 4 6 je nemovitý majetek Poízení dlouhodobého hmotného majetku Poízení dlouhodobého hmotného majetku pro daové úely je shodné s poízením DHM pro úetní úely. Viz. kapitola Oceování dlouhodobého hmotného majetku Z hlediska zahájení daového odpisování nestaí majetek pouze poídit, ale je nutno, aby byl také uveden do užívání. Byl dokonen a byly splnny technické funkce a podmínky stanovené právními pedpisy. Vstupní cenu DHM pro daové úely definuje 29 zákona. 568/1992 Sb., zákona o daních. Vstupní cenou hmotného majetku se rozumí: poizovací cena, je-li poízen úplatn. Pi odkoupení najatého majetku, u nhož nájemce odpisoval technické zhodnocení podle 28 odst. 3, je souástí vstupní ceny, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, i zstatková cena tohoto technického zhodnocení. Nejsou-li pi bezprostedním odkoupení hmotného majetku po 23 Ministerstvo financí eské republiky. Zákon.568/1992 Sb., o daních z píjmu, [online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx>

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Diplomová práce Autor: Bc. Kateřina Šňupárková

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více