Odpisy dlouhodobého majetku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpisy dlouhodobého majetku"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše Ondrisková Vedoucí bakaláské práce: Ing. Milada DANDOVÁ Znojmo, 2010

2

3 - 3 -

4 Abstrakt Autor: Miluše Ondrisková Název práce: Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek leníme na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanní majetek. Ve své práci jsem se zabývala dlouhodobým hmotným majetkem ve spolenosti VESAS, s.r.o. Sledovala jsem jeho úlohu pi zefektivování daového základu. U daových odpis jsem dále analyzovala využití mimoádných odpis a jejich vliv na oekávaný budoucí vývoj trhu. Abstrakt Autor: Miluše Ondrisková Title: Depreciation of fixed assets Fixed assets have following structure - intangible assets, tangible assets and financial investments. In the thesis I described tangible assets of the company VESAS, Ltd. I especially focused on the process of making tax base more efective and efficient. I also analyzed extraordinary depreciation for tax purposes and followed up the influence of extraordinary depreciation on the future market trends

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakaláskou práci na téma Odpisy dlouhodobého majetku zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité zdroje, ze kterých jsem erpala. Souhlasím, aby moje bakaláská práce byla zveejnna v souladu s 47 b, odst. 3 zákona.111/1998 Sb., o vysokých školách a byla uložena u Soukromé Vysoké školy ekonomické ve Znojm. V Tebíi dne.. Podpis studenta

6 Podkování Dkuji pedevším vedoucí mé bakaláské práce, paní Ing. Milad Dandové, za ochotu, vstícnost a cenné pipomínky k mojí bakaláské práci. Dále bych ráda podkovala panu Ing. Bohumilu Bobkovi a panu Ing. Petru Bobkovi, jednatelm spolenosti firmy VESAS, s.r.o, za poskytnuté informace o spolenosti, z jejichž úetních dat jsem práci zpracovala. Ráda bych také podkovala slen Ing. Blance Dvoákové

7 Obsah 1. Úvod Cíl a metodika Teoretická ást Vymezení dlouhodobého majetku Úetní odpisy Subjekty zpsobilé odpisovat Dlouhodobý hmotný majetek Poizování dlouhodobého hmotného majetku Oceování dlouhodobého hmotného majetku pi zaazení Odpisy pro úetní úely Metody úetních odpis Metoda úetních odpis - asová Metoda úetních odpis výkonová Daové odpisy Vymezení dlouhodobého hmotného majetku pro daové úely Poízení dlouhodobého hmotného majetku Oceování dlouhodobého hmotného majetku Odpisy pro daové úely Rovnomrné daové odpisy Zrychlené daové odpisy Mimoádné daové odpisy Praktická ást Identifikace spolenosti Úetní data firmy Vesas Úetní a daové odpisy, evidence majetku Vnitní smrnice odpisového plánu Skladba dlouhodobého hmotného majetku

8 4.6. Ekonomický vývoj trhu Stávající situace ve firm VESAS Modelování odpis Analýza skutenosti s modelovým stavem mimoádných odpis Závr Literatura Pílohy

9 1. Úvod Tato práce pojednává o metodách odpisování dlouhodobého majetku, kdy budeme sledovat úetní a daové odpisy. Jejím cílem je podat ucelený pehled o metodách odpisování dle platné legislativy ke konci roku Dlouhodobý majetek pedstavuje jednu z nejvýznamnjších složek aktiv vtšiny úetních jednotek. Tvoí jakousi páte ve všech typech podnikatelských spoleností. ádné nakládání s majetkem uvedené kategorie tak z pohledu úetní a daové správy pedstavuje objemov výraznou skupinu inností, která zahrnuje nejen správné vymezení a ocenní majetku, nýbrž i vlastní možnost uplatnní náklad spojených s jeho poízením do výsledku hospodaení, potažmo do základu dan z píjm. Investici do dlouhodobého majetku charakterizujeme jako odloženou spotebu. Dnes obtovaná spoteba ve prospch investiních statk vytváí pedpoklady pro rychlejší rst ekonomiky v budoucnosti a tím i vyšší výrobu a spotebu samotných spotebních statk, které jsou koneným cílem veškerého hospodáského snažení. Z makroekonomického hlediska jsou investice do dlouhodobého majetku zdrojem dlouhodobého ekonomického rstu. Hospodáská politika státu a fiskální i monetární ovlivuje investiní aktivity. Míra investic v národním hospodáství je závislá na: tempu rstu HNP (vyšší tempo rstu umožuje vtší investice) výši úrokových mr (nižší úrokové míry zvyšují investiní innost) daovém systému a výši zdanní píjm (vysoké dan omezují investiní innost) míe oekávané jistoty, se kterou investoi mohou oekávat budoucí výnosy (jistota politická i ekonomická zvyšuje investiní innost, riziko) 1 Z mikroekonomického hlediska rozhodování o investicích do dlouhodobého majetku patí k nejdležitjším manažerským strategickým rozhodováním v podniku, nebo dlouhodobý majetek slouží adu let a jeho neuvážený nákup zatžuje ekonomiku 1 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4.aktualiz. a peprac. vydání, Praha: Grada Publishing, s. ISNB

10 podniku pedevším fixními náklady. Odpisy z tohoto majetku pedstavují stabilní zdroj financování. Úetní odpisy mají vrn zobrazit skutený stav a opotebení. Vzhledem k tomu, že odpisové lány pro úetní odpisy jsou pln ponechány na uvážení úetní jednotky a mly by odpovídat skutenému opotebení majetku, jsou v daové legislativ daná pesná pravidla pro uplatování odpis pro úely stanovení základu dan z píjmu tak, aby se zabránilo pípadnému zámrnému zkreslování úetních odpis

11 2. Cíl a metodika Cílem této bakaláské práce je oblast odpis dlouhodobého hmotného majetku. Teoretická ást je zamena na vymezení dlouhodobého majetku s vazbou na jednotlivé úetní a daové metody odepisování závazné pro všechny úetní jednotky. V této ásti je zameno na právní legislativu v eské republice, která vymezuje dlouhodobý hmotný majetek, zpsoby poízení, ocenní, postupy a metody odpisování. Teoretická ást uvede tenáe pouze do obecné problematiky dlouhodobého hmotného majetku. Je zde pevážn použito právní legislativy, která musí být dodržena všemi subjekty psobící na území eské republiky. Pi zpracování teoretické ásti je hlavn použito citací z: zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví vyhláška. 500/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení. 563/1991 Sb., zákona o úetnictví V praktické ásti je pak seznámení se stávajícím zpsobem evidence dlouhodobého majetku a použitým zpsobem odepisování ve stavební firm VESAS. Následn navazuje analýza investiního rozhodnutí ve firm, zda poídit jedno nové auto s využitím mimoádných odpis, a tím i daovou výhodu menších výdaj na splatnou da. Nebo zda pokrýt více svých poteb koupí dvou starších aut, ale bez využití daových výhod v následujících letech. Protože využití daových odpis pro úely snížení hospodáského výsledku je až následný proces investiního rozhodnutí firmy. V praktické ásti byly využity: vnitropodniková smrnice stanovující pravidla pi zaazování a odpisech dlouhodobého hmotného majetku vnitropodniková evidence dlouhodobého hmotného majetku výkazy spolenosti za hospodáský rok od , rozvaha, výkaz zisku a ztrát, pehled zmn majetku informace o nákupu nového hmotného dlouhodobého majetku poízeného v období od

12 3. Teoretická ást 3.1. Vymezení dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek je v podstat vcn totožný v úetních i daových pedpisech a shodný pro všechny druhy organizací: podnikatelské subjekty, banky, pojišovny, organizaní složky státu, píspvkové i obecn prospšné organizace. Liší se pouze v konkrétních útech smrových útových osnov píslušných organizací. Z ustanovení 19 odst. 7 zákona o úetnictví vyplývá, že majetek úetní jednotky se lení na krátkodobý a dlouhodobý. Pedmtem odpisování je však pouze majetek dlouhodobý, tedy ten, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pokud nelze s ohledem na charakter majetku použít hledisko doby použitelnosti, je rozhodující zámr úetní jednotky projevený pi poízení takového majetku. 2 Pesnjší vymezení dlouhodobého majetku z úetního hlediska umožují ustanovení 6 až 8 vyhlášky. 500/2002 Sb. Stálá neboli fixní aktiva tvoí tyto skupiny: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek 3 Dlouhodobý finanní majetek Stálá aktiva jsou dále identifikována postupnou spotebou, tj. penášením hodnoty majetku postupn do vytváeného výrobku, práce i služby. Urující je také cena, která mže být limitována platnými právními pedpisy nebo mže být ponecháno právo úetní jednotce, aby sama rozhodla, od jakého limitu považuje za podstatné zahrnovat majetek do dlouhodobých aktiv. Mezi hmotná aktiva se však adí i nkteré druhy majetku bez ohledu na jejich cenu, nap. jedná se o nemovitosti. 2 BEZINOVÁ, H., MUNZAR, V. Úetnictví I. Institut Svazu úetních, s. ISNB Dále také DHM

13 Finanní a nehmotný dlouhodobý majetek není cílem této bakaláské práce. Z tohoto dvodu nebude dlouhodobý finanní a nehmotný majetek dále v této práci analyzován Úetní odpisy Subjekty zpsobilé odpisovat Vymezení subjekt, kterých se týká povinné i oprávnné odpisování a naopak subjekty, které jsou od odpisování osvobozeny pináší ustanovení 28 zákona o úetnictví a na nj navazující 56 vyhlášky. 500/2002 Sb. technické zhodnocení u úetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatn nebo bezúplatn užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svj úet, technické zhodnocení drobného hmotného majetku, ložisko nevyhrazeného nerostu nebo jeho ást (dále jen "ložisko") na pozemku koupeném nebo nabytém vkladem po 1. lednu 1997, soubor movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým urením jako jeden celek, a to i v pípad, že je sestaven z movitých vcí, u kterých je od poátku známo jejich ocenní, preferenní limit, který lze odpisovat podle asu nebo výkon. 4 Za pedem jasných podmínek však mohou odpisovat dlouhodobý majetek také subjekty, které k nmu nemají vlastnická práva. Jedná se o: nájemce, pokud je tento oprávnn o majetku útovat a odpisovat jej na základ smlouvy o nájmu podniku nebo jeho ásti, úetní jednotku, která majetek úplatn nebo bezúplatn používá a provede na nm technické zhodnocení na svj úet. V ustanovení 56 odst. 6 vyhlášky. 500/2002 Sb. jsou dále vymezeny úetní jednotky, které odpisovat nemusí. Jsou to: právnické osoby založené za úelem, aby se staly vlastníkem domu s byty v nájmu spoleník, len nebo zakladatel, nemusí tento dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odpisovat, pokud neslouží k podnikání. 4 Ministerstvo financí eské republiky. Vyhláška.500/2002 Sb.[online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <

14 bytová družstva, pokud majetek v jejich vlastnictví neslouží k podnikání Dlouhodobý hmotný majetek Podstatou dlouhodobého hmotného majetku jsou vci movité, jejich soubory a nemovitosti, které obecn úetní jednotka vlastní a disponuje s nimi po dobu delší než jeden rok. 6 Smrná útová osnova pro podnikatele dle pílohy. 4, vyhlášky. 500/2002 Sb. definuje dlouhodobý hmotný majetek v útové tíd 0 skupina 02 - dlouhodobý hmotný majetek, odpisovaný a 03 dlouhodobý hmotný majetek, neodpisovaný. U odpisovaného majetku se zohleduje postupné snižování hodnoty majetku vlivem jeho používání i morálního zastarávání a promítá se do vytváených výrobk, prací a služeb, a to prostednictvím odpisu ásti hodnoty tohoto majetku. Podle ustanovení 7 vyhlášky. 500/2002 Sb., je jasn vymezen DHM odpisovaný takto: stavby (vetn budov), dlní díla a dlní stavby pod povrchem, vodní a další stavební díla podle zvláštních právních pedpis, otvírky nových lom, pískoven a hliniš, technické rekultivace (pokud zvláštní právní pedpis nestanoví jinak), byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního pedpisu, a to bez ohledu na výši ocenní a dobu použitelnosti, samostatné movité vci a soubory movitých vcí se samostatným technickoekonomickým urením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenní urené úetní jednotkou, a to pi splnní povinností stanovených zákonem, pstitelské celky trvalých porost, kam patí ovocné stromy i kee vysázené na souvislém pozemku o výme nad 0,25 ha v hustot nejmén 90 strom nebo 1000 ke na 1 ha, a dále trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí, dosplá zvíata a jejich skupiny (napíklad stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenní urené úetní jednotkou, 5 Ministerstvo financí eské republiky. Vyhláška.500/2002 Sb.[online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: < 6 BEZINOVÁ, H., MUNZAR, V. Úetnictví I. Institut Svazu úetních, s. ISNB

15 jiný DHM bez ohledu na výši ocenní, jímž se rozumí ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich ástí koupené nebo nabyté vkladem jako souást pozemku po 1. lednu 1997, a dále umlecká díla, která nejsou souástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, pedmty kulturní hodnoty a obdobné movité vci stanovené zvláštními právními pedpisy, popípad jejich soubory, technické zhodnocení, k jehož útování a odpisování je oprávnna jiná úetní jednotka než vlastník majetku a dále technické zhodnocení drobného hmotného majetku, a to od ástky stanovené ZDP, oceovací rozdíl k nabytému majetku, kterým se rozumí kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi ocenním podniku nebo jeho ásti nabytého zejména koupí, vkladem nebo ocenním majetku a závazk v rámci pemn spolenosti, a souhrnem ocenní jeho jednotlivých složek majetku v úetnictví úetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající i rozdlované odštpením, sníženým o pevzaté závazky. U dlouhodobého hmotného majetku není zákonem o úetnictví stanoven limit vstupní ceny na rozdíl od DHM definovaným v zákon o dani z píjmu. Také zde se u nkterých složek nebere ohled na výši ocenní (nap. stavby) a u jiných má úetní jednotka možnost stanovit ve svém vnitním úetním pedpisu výši ocenní. Pokud majetek nedosáhne podnikem stanoveného limitu, stává se drobným hmotným majetkem a úetní jednotka o nm útuje jako o zásobách Poizování dlouhodobého hmotného majetku Poízení DHM mže nastat nkolika zpsoby. Jednotlivé zpsoby poízení nabízejí možnost zahrnout do poizovací ceny i vedlejší poizovací náklady. Aby mohlo být dodrženo správné ocenní získaného majetku, používá se pi jeho poizování kalkulaních út 7, pro nž smrná útová osnova vymezuje útovou skupinu 04 - Nedokonený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a poizovaný dlouhodobý finanní majetek. 8 7 Kalkulaním útem se rozumí takový aktivní úet, na kterém se postupn vytváí ocenní (cena) píslušné majetkové položky. Tzn. v daném pípad obsahuje nap. vlastní cenu poízení majetku a dále se piítají postupn náklady s poízením související. 8 BEZINOVÁ, H., MUNZAR, V. Úetnictví I. Institut Svazu úetních, s. ISNB

16 Zpsoby poízení DHM: koup od externího subjektu, vytvoení vlastní inností, bezúplatné nabytí, resp. darování, vklad od jiné osoby, pevod podle právních pedpis, peazení z osobního užívání do podnikání Oceování dlouhodobého hmotného majetku pi zaazení Pi zaazení DHM do užívání je velmi dležité správné urení ceny majetku k okamžiku uskutenní úetního pípadu. Chybné ocenní by ovlivnilo výši odpis, byly by chybné i úetní náklady a byl by ovlivnn i výsledek hospodaení. Právní úprava oceování majetku je ustanovena v 24 až 27 zákona o úetnictví, na nž navazuje zejména 47 vyhlášky. 500/2002 Sb. Souástí ocenní dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení je cena, za kterou byl majetek poízen a zejména náklady na: pípravu a zabezpeení poizovaného majetku, zejména odmny za poradenské služby a zprostedkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevení akreditivu, expertízy, patentové rešerše a pedprojektové pípravné práce úroky, zejména z úvru, pokud tak úetní jednotka rozhodne odvody za doasné nebo trvalé odntí zemdlské pdy zemdlské výrob a poplatky za doasné nebo trvalé odntí lesní pdy przkumné, geologické, geodetické a projektové práce vetn variantních ešení a rozpotu, zaízení staveništ, odstranní porostu a píslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umlecká díla tvoící souást stavby licence, patenty a jiná práva využitá pi poizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz 9 FIŠEROVÁ, E. a kol., Abeceda podvojného úetnictví pro podnikatele 2005, 3.vydání, Praha: ANAG, s. ISBN

17 vyazení stávajících staveb nebo jejich ástí v dsledku nové výstavby. Zstatkové ceny vyazených staveb nebo jejich ástí a náklady na vyazení tvoí souást náklad na novou výstavbu náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za pedasn smýcený porost v souvislosti s výstavbou úhrady náklad za peložky, pekládky a náhradní pozemní komunikaci úetní jednotce, která má vlastnické právo k dotenému majetku, anebo která hospodaí s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celk zkoušky ped uvedením majetku do stavu zpsobilého k užívání. Vzniknou-li pi zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z tchto výrobk nebo výkon souástí provozních výnos a náklady na n (bez odpis) souástí provozních náklad. Zkouškami nejsou zábh a osvojení, které jako poátení vícenáklady zahajované výroby jsou souástí náklad po uvedení majetku do stavu zpsobilého k užívání zabezpeovací, konzervaní a udržovací práce pi zastavení poizování majetku a dekonzervaní práce v pípad dalšího pokraování. Pokud je poizování majetku zastaveno trvale, odepíše se poizovaný majetek pi jeho vyazení do náklad. 10 Dále 47 ods. 2 vyhlášky. 500/200 Sb., pesnji vymezuje co není souástí ocenní DHM: opravy a údržba. Opravou se odstraují úinky ásteného fyzického opotebení nebo poškození za úelem uvedení do pedchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než pvodních materiál, díl, souástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná innost, kterou se zpomaluje fyzické opotebení a pedchází poruchám a odstraují se drobnjší závady, náklady nájemce na uvedení najatého majetku do pedcházejícího stavu, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení, popípad jiné sankce ze smluvních vztah, 10 Ministerstvo financí eské republiky. Vyhláška.500/2002 Sb.[online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <

18 nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, náklady na zaškolení pracovník, náklady na vybavení poizovaného dlouhodobého majetku zásobami, náklady na biologickou rekultivaci, náklady spojené s pípravou a zabezpeením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení poizovaného dlouhodobého majetku do užívání. 11 V závislosti na zpsobu poízení a ásten i na druhu majetku využívá úetní jednotka k ocenní dle 25 zákona o úetnictví 3 základní typy cen: poizovací cenu, jež se skládá z ceny, za kterou byl majetek poízen a náklad s jeho poízením souvisejících nap. doprava, montáž, clo; oceuje se jí DHM poizovaný za úplatu, reprodukní poizovací cenu, tedy cenu, za kterou by byl majetek poízen v dob, kdy se o nm útuje; užívá se v pípadech bezúplatného nabytí (dary, ddictví, inventarizaní pebytky), pokud nelze zjistit vlastní náklady na vytvoení majetku vlastní inností, dále také pi poízení DHM smnnou smlouvou, ve které není sjednána cena, u vklad DHM, vlastní náklady zahrnující pímé náklady na výrobu i jinou innost a nepímé náklady, jež se k výrob i jiné innosti vztahují; ocení se jimi DHM poízený vlastní inností Odpisy pro úetní úely Z hlediska postupu úetního odpisování je stžejní vytvoení odpisového plánu ve smyslu 28 odst. 6 zákona o úetnictví. Úetní jednotky uvedené v odstavci 1 jsou povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podklad provádjí odpisování majetku v prbhu jeho používání. Uvedený majetek se odpisuje jen do výše jeho ocenní v úetnictví. 12 Dležitou skuteností je, že zvolená doba odpisování by mla co nejvrnji odpovídat skutené dob, po kterou bude uvedený majetek používán, a tudíž také postupn opotebováván. Úetní odpis je nákladem úetní jednotky a ovlivuje výši hospodáského výsledku. Z hlediska úetních odpis tak není zákonným pedpisem 11 Ministerstvo financí eské republiky. Vyhláška.500/2002 Sb.[online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: < 12 Ministerstvo financí eské republiky. Zákon.563/1991 Sb., o úetnictví, [online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <

19 daná doba odpisování. Tuto dobu si stanovuje sám podnik podle toho, po jakou dobu bude daný majetek používat ke své innosti s cílem zajistit, aby úetnictví podávalo vrný obraz skutené majetkové situace podniku v souladu s 7 odst. 2 zákona o úetnictví. 13 Zobrazení je vrné, jestliže obsah položek úetní závrky odpovídá skutenému stavu, který je pitom zobrazen v souladu s úetními metodami, jejichž použití je úetní jednotce uloženo na základ tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou pi nm použity úetní metody zpsobem, který vede k dosažení vrnosti. Tam, kde úetní jednotka mže volit mezi více možnostmi dané úetní metody a zvolená možnost by zastírala skutený stav, je úetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutenému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimených pípadech k tomu, že použití úetních metod stanovených provádcími právními pedpisy bude nesluitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje úetní jednotka odchyln tak, aby byl podán vrný a poctivý obraz Metody úetních odpis Pro poteby úetnictví se obecn používají dv základní metody odpisování. Jedná se o metodu asovou a výkonovou. 15 Výbr metody pro výpoet úetních odpis závisí ist na úetní jednotce. Nejde pitom o jediné dva možné zpsoby odepisování Metoda úetních odpis - asová Pi uplatování asové metody úetního odpisování majetku dochází k odpisování v závislosti na délce jeho používání. Musíme stále mít na zeteli, že úetní odpisy mají podat co nejvrnjší obraz, proto u asových odpis používáme metodu rovnomrného, zrychleného nebo zpomaleného odpisování v závislosti na druhu a použití DHM. U úetních odpis si musíme dát pedevším pozor na okamžik, od kterého zaneme odpisovat. Úetní odpisování je ve vtšin pípad zahájeno od poátku msíce 13 VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN Ministerstvo financí eské republiky. Zákon.563/1991 Sb., o úetnictví, [online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: < 15 BEZINOVÁ, H., MUNZAR, V. Úetnictví I. Institut Svazu úetních, s. ISNB

20 následujícího po msíci, v nmž se majetek úetn stává dlouhodobým majetkem. 16 Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Rovnomrné úetní odpisy Tyto odpisy uplatníme u majetku, který se opotebovává rovnomrn. Píkladem je nap. výrobní linka, která je stále pln kapacitn využitá a má stále podobnou produkci. K výpotu roního odpisu využijeme následující vzorec: VC O = t VC vstupní cena majetku t doba odepisování 17 Zrychlené úetní odpisy Tyto odpisy uplatníme u majetku, který velice rychle moráln zastarává pedevším v prvních letech odpisování. Možným zástupcem v této kategorii mžeme uvést výpoetní techniku. K výpotu roního odpisu využijeme následující vzorec: O = 2 * VC * ( t + 1 i) t * ( t + 1) VC vstupní cena majetku t doba odpisování v letech i rok odpisování 18 Zpomalené (progresivní) úetní odpisy Tyto odpisy uplatníme u majetku, který bude ztrácet hodnotu na konci své životnosti. Píkladem mže být hala, ve které se do budoucna plánuje provádt výroba. V tomto 16 VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN

21 pípad lze oekávat, že na zaátku období bude opotebení nižší, než když zavedeme výrobu a napíklad vlivem otes výrobní linky zane docházet k výraznému opotebení budovy. K výpotu roního odpisu využijeme následující vzorec: O = 2 * VC * i t * ( t + 1) VC vstupní cena majetku t doba odpisování i rok odpisování 19 Obr.. 1: Porovnání asových úetních odpis Porovnání asových úetních odpis pi rzné metod odpisování Hodnota odpisu v tis. K Rovnomrné Zrychlené Zpomalené Roky Zdroj: autorka práce Pozn.: Pro výpoet byl a životností na 5 let. použit imaginární DHM se vstupní cenou ,-K Metoda úetních odpis výkonová Tuto metodu uplatníme u majetku, kde míra opotebování zcela závisí na skutené míe využití majetku. Výkonovou metodu úetních odpis použiji, pokud to dává smysl a je 19 VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN

22 to zjistitelné. Typickým zástupcem jsou výrobní stroje. K výpotu odpisu využijeme následující vzorec: VC Odpisový koeficient = PKVDV Odpis daného roku = odpisový koeficient * skutený poet výrobk v daném roce PKVDV poet kus výrobk deklarovaných výrobcem Daové odpisy Daový odpis je položka snižující základ dan z píjm, uplatování odpisu není povinností, nýbrž pouze právem poplatník dan z píjm. Daové odpisování je možno také kdykoliv perušit (zejména se tak dje v situaci, kdy se poplatník v daném zdaovacím období ocitl v daové ztrát). Pi dalším pokraování již zapoatého odpisování však je nutno plynn navázat na pedchozí postup odpisování. 21 Samozejm toto ustanovení se netýká mimoádných odpis vymezených v 30a zák.. 586/1992 Sb., o daních z píjmu. Režim daových odpis je uren 28 odstavce 1 zákona. 586/1992 Sb., o daních z píjm. Hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo, organizaní složka státu píslušná hospodait s majetkem státu, státní podnik, národní podnik a státní organizace píslušná hospodait s majetkem státu a organizace zízená územním samosprávným celkem píslušná hospodait s majetkem svého zizovatele (dále jen "vlastník"), s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 až 5. Pro úely tohoto zákona se za vlastníka hmotného majetku považuje také nástupnická spolenost nebo družstvo zanikající nebo rozdlované spolenosti nebo družstva pi pemnách podle zvláštního zákona; to platí pro hmotný majetek ve vlastnictví zanikající nebo rozdlované spolenosti nebo družstva k rozhodnému dni fúze, pevodu jmní na spoleníka nebo rozdlení obchodní 20 VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN

23 spolenosti nebo družstva a pevádný na nástupnickou spolenost nebo družstvo, a hmotný majetek, nabytý zanikající nebo rozdlovanou spoleností nebo družstvem od rozhodného dne do dne zápisu fúze, pevodu jmní na spoleníka nebo rozdlení obchodní spolenosti nebo družstva do obchodního rejstíku Vymezení dlouhodobého hmotného majetku pro daové úely Na rozdíl od úetnictví, kdy si jednotka sama uruje vstupní cenu, od které bude pro ni evidovat majetek jako hmotný, je to úely daových odpis v 26 odst. 2 zákona. 586/1992 Sb., o daních z píjm jasn vymezeno, jaký majetek je považován za hmotný. Hmotným majetkem se pro úely tohoto zákona rozumí: samostatné movité vci, popípad soubory movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým urením, jejichž vstupní cena je vyšší než K a mají provozn-technické funkce delší než jeden rok budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním pedpisem stavby, s výjimkou: o provozních dlních dl o drobných staveb na pozemcích urených k plnní funkcí lesa, sloužících k zajišování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavná plocha nepesahuje 30 m 2 a výšku 5 m o oplocení sloužícího k zajišování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou pstitelské celky trvalých porost s dobou plodnosti delší než ti roky vymezené v odstavci 9 dosplá zvíata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než K jiný majetek vymezený v odstavci Ministerstvo financí eské republiky. Zákon.568/1992 Sb., o daních z píjmu, [online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <

24 Hmotným majetkem pro úely tohoto zákona však nejsou zásoby. 23 Rovnž minimální doba odpisování je dána 30 zákona. 586/1992 Sb., o daních z píjm, kdy je subjekt povinen zatídit hmotný majetek dle píslušné SKP v píloze tohoto zákona do píslušné skupiny a urit délku odpisování. Odpisová skupina Doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let V zásad platí, že 1 3 odpisová skupina je movitý majetek a 4 6 je nemovitý majetek Poízení dlouhodobého hmotného majetku Poízení dlouhodobého hmotného majetku pro daové úely je shodné s poízením DHM pro úetní úely. Viz. kapitola Oceování dlouhodobého hmotného majetku Z hlediska zahájení daového odpisování nestaí majetek pouze poídit, ale je nutno, aby byl také uveden do užívání. Byl dokonen a byly splnny technické funkce a podmínky stanovené právními pedpisy. Vstupní cenu DHM pro daové úely definuje 29 zákona. 568/1992 Sb., zákona o daních. Vstupní cenou hmotného majetku se rozumí: poizovací cena, je-li poízen úplatn. Pi odkoupení najatého majetku, u nhož nájemce odpisoval technické zhodnocení podle 28 odst. 3, je souástí vstupní ceny, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, i zstatková cena tohoto technického zhodnocení. Nejsou-li pi bezprostedním odkoupení hmotného majetku po 23 Ministerstvo financí eské republiky. Zákon.568/1992 Sb., o daních z píjmu, [online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm

Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm Zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm ve znní zákona. 35/1993 Sb., zákona. 96/1993 Sb., zákona. 157/1993 Sb., zákona. 196/1993 Sb., zákona. 323/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb. (úplné znní. 75/1994 Sb.), zákona.

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více