Odpisy dlouhodobého majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpisy dlouhodobého majetku"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše Ondrisková Vedoucí bakaláské práce: Ing. Milada DANDOVÁ Znojmo, 2010

2

3 - 3 -

4 Abstrakt Autor: Miluše Ondrisková Název práce: Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek leníme na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanní majetek. Ve své práci jsem se zabývala dlouhodobým hmotným majetkem ve spolenosti VESAS, s.r.o. Sledovala jsem jeho úlohu pi zefektivování daového základu. U daových odpis jsem dále analyzovala využití mimoádných odpis a jejich vliv na oekávaný budoucí vývoj trhu. Abstrakt Autor: Miluše Ondrisková Title: Depreciation of fixed assets Fixed assets have following structure - intangible assets, tangible assets and financial investments. In the thesis I described tangible assets of the company VESAS, Ltd. I especially focused on the process of making tax base more efective and efficient. I also analyzed extraordinary depreciation for tax purposes and followed up the influence of extraordinary depreciation on the future market trends

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakaláskou práci na téma Odpisy dlouhodobého majetku zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité zdroje, ze kterých jsem erpala. Souhlasím, aby moje bakaláská práce byla zveejnna v souladu s 47 b, odst. 3 zákona.111/1998 Sb., o vysokých školách a byla uložena u Soukromé Vysoké školy ekonomické ve Znojm. V Tebíi dne.. Podpis studenta

6 Podkování Dkuji pedevším vedoucí mé bakaláské práce, paní Ing. Milad Dandové, za ochotu, vstícnost a cenné pipomínky k mojí bakaláské práci. Dále bych ráda podkovala panu Ing. Bohumilu Bobkovi a panu Ing. Petru Bobkovi, jednatelm spolenosti firmy VESAS, s.r.o, za poskytnuté informace o spolenosti, z jejichž úetních dat jsem práci zpracovala. Ráda bych také podkovala slen Ing. Blance Dvoákové

7 Obsah 1. Úvod Cíl a metodika Teoretická ást Vymezení dlouhodobého majetku Úetní odpisy Subjekty zpsobilé odpisovat Dlouhodobý hmotný majetek Poizování dlouhodobého hmotného majetku Oceování dlouhodobého hmotného majetku pi zaazení Odpisy pro úetní úely Metody úetních odpis Metoda úetních odpis - asová Metoda úetních odpis výkonová Daové odpisy Vymezení dlouhodobého hmotného majetku pro daové úely Poízení dlouhodobého hmotného majetku Oceování dlouhodobého hmotného majetku Odpisy pro daové úely Rovnomrné daové odpisy Zrychlené daové odpisy Mimoádné daové odpisy Praktická ást Identifikace spolenosti Úetní data firmy Vesas Úetní a daové odpisy, evidence majetku Vnitní smrnice odpisového plánu Skladba dlouhodobého hmotného majetku

8 4.6. Ekonomický vývoj trhu Stávající situace ve firm VESAS Modelování odpis Analýza skutenosti s modelovým stavem mimoádných odpis Závr Literatura Pílohy

9 1. Úvod Tato práce pojednává o metodách odpisování dlouhodobého majetku, kdy budeme sledovat úetní a daové odpisy. Jejím cílem je podat ucelený pehled o metodách odpisování dle platné legislativy ke konci roku Dlouhodobý majetek pedstavuje jednu z nejvýznamnjších složek aktiv vtšiny úetních jednotek. Tvoí jakousi páte ve všech typech podnikatelských spoleností. ádné nakládání s majetkem uvedené kategorie tak z pohledu úetní a daové správy pedstavuje objemov výraznou skupinu inností, která zahrnuje nejen správné vymezení a ocenní majetku, nýbrž i vlastní možnost uplatnní náklad spojených s jeho poízením do výsledku hospodaení, potažmo do základu dan z píjm. Investici do dlouhodobého majetku charakterizujeme jako odloženou spotebu. Dnes obtovaná spoteba ve prospch investiních statk vytváí pedpoklady pro rychlejší rst ekonomiky v budoucnosti a tím i vyšší výrobu a spotebu samotných spotebních statk, které jsou koneným cílem veškerého hospodáského snažení. Z makroekonomického hlediska jsou investice do dlouhodobého majetku zdrojem dlouhodobého ekonomického rstu. Hospodáská politika státu a fiskální i monetární ovlivuje investiní aktivity. Míra investic v národním hospodáství je závislá na: tempu rstu HNP (vyšší tempo rstu umožuje vtší investice) výši úrokových mr (nižší úrokové míry zvyšují investiní innost) daovém systému a výši zdanní píjm (vysoké dan omezují investiní innost) míe oekávané jistoty, se kterou investoi mohou oekávat budoucí výnosy (jistota politická i ekonomická zvyšuje investiní innost, riziko) 1 Z mikroekonomického hlediska rozhodování o investicích do dlouhodobého majetku patí k nejdležitjším manažerským strategickým rozhodováním v podniku, nebo dlouhodobý majetek slouží adu let a jeho neuvážený nákup zatžuje ekonomiku 1 SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4.aktualiz. a peprac. vydání, Praha: Grada Publishing, s. ISNB

10 podniku pedevším fixními náklady. Odpisy z tohoto majetku pedstavují stabilní zdroj financování. Úetní odpisy mají vrn zobrazit skutený stav a opotebení. Vzhledem k tomu, že odpisové lány pro úetní odpisy jsou pln ponechány na uvážení úetní jednotky a mly by odpovídat skutenému opotebení majetku, jsou v daové legislativ daná pesná pravidla pro uplatování odpis pro úely stanovení základu dan z píjmu tak, aby se zabránilo pípadnému zámrnému zkreslování úetních odpis

11 2. Cíl a metodika Cílem této bakaláské práce je oblast odpis dlouhodobého hmotného majetku. Teoretická ást je zamena na vymezení dlouhodobého majetku s vazbou na jednotlivé úetní a daové metody odepisování závazné pro všechny úetní jednotky. V této ásti je zameno na právní legislativu v eské republice, která vymezuje dlouhodobý hmotný majetek, zpsoby poízení, ocenní, postupy a metody odpisování. Teoretická ást uvede tenáe pouze do obecné problematiky dlouhodobého hmotného majetku. Je zde pevážn použito právní legislativy, která musí být dodržena všemi subjekty psobící na území eské republiky. Pi zpracování teoretické ásti je hlavn použito citací z: zákon. 586/1992 Sb., o daních z píjm zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví vyhláška. 500/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení. 563/1991 Sb., zákona o úetnictví V praktické ásti je pak seznámení se stávajícím zpsobem evidence dlouhodobého majetku a použitým zpsobem odepisování ve stavební firm VESAS. Následn navazuje analýza investiního rozhodnutí ve firm, zda poídit jedno nové auto s využitím mimoádných odpis, a tím i daovou výhodu menších výdaj na splatnou da. Nebo zda pokrýt více svých poteb koupí dvou starších aut, ale bez využití daových výhod v následujících letech. Protože využití daových odpis pro úely snížení hospodáského výsledku je až následný proces investiního rozhodnutí firmy. V praktické ásti byly využity: vnitropodniková smrnice stanovující pravidla pi zaazování a odpisech dlouhodobého hmotného majetku vnitropodniková evidence dlouhodobého hmotného majetku výkazy spolenosti za hospodáský rok od , rozvaha, výkaz zisku a ztrát, pehled zmn majetku informace o nákupu nového hmotného dlouhodobého majetku poízeného v období od

12 3. Teoretická ást 3.1. Vymezení dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek je v podstat vcn totožný v úetních i daových pedpisech a shodný pro všechny druhy organizací: podnikatelské subjekty, banky, pojišovny, organizaní složky státu, píspvkové i obecn prospšné organizace. Liší se pouze v konkrétních útech smrových útových osnov píslušných organizací. Z ustanovení 19 odst. 7 zákona o úetnictví vyplývá, že majetek úetní jednotky se lení na krátkodobý a dlouhodobý. Pedmtem odpisování je však pouze majetek dlouhodobý, tedy ten, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pokud nelze s ohledem na charakter majetku použít hledisko doby použitelnosti, je rozhodující zámr úetní jednotky projevený pi poízení takového majetku. 2 Pesnjší vymezení dlouhodobého majetku z úetního hlediska umožují ustanovení 6 až 8 vyhlášky. 500/2002 Sb. Stálá neboli fixní aktiva tvoí tyto skupiny: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek 3 Dlouhodobý finanní majetek Stálá aktiva jsou dále identifikována postupnou spotebou, tj. penášením hodnoty majetku postupn do vytváeného výrobku, práce i služby. Urující je také cena, která mže být limitována platnými právními pedpisy nebo mže být ponecháno právo úetní jednotce, aby sama rozhodla, od jakého limitu považuje za podstatné zahrnovat majetek do dlouhodobých aktiv. Mezi hmotná aktiva se však adí i nkteré druhy majetku bez ohledu na jejich cenu, nap. jedná se o nemovitosti. 2 BEZINOVÁ, H., MUNZAR, V. Úetnictví I. Institut Svazu úetních, s. ISNB Dále také DHM

13 Finanní a nehmotný dlouhodobý majetek není cílem této bakaláské práce. Z tohoto dvodu nebude dlouhodobý finanní a nehmotný majetek dále v této práci analyzován Úetní odpisy Subjekty zpsobilé odpisovat Vymezení subjekt, kterých se týká povinné i oprávnné odpisování a naopak subjekty, které jsou od odpisování osvobozeny pináší ustanovení 28 zákona o úetnictví a na nj navazující 56 vyhlášky. 500/2002 Sb. technické zhodnocení u úetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatn nebo bezúplatn užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svj úet, technické zhodnocení drobného hmotného majetku, ložisko nevyhrazeného nerostu nebo jeho ást (dále jen "ložisko") na pozemku koupeném nebo nabytém vkladem po 1. lednu 1997, soubor movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým urením jako jeden celek, a to i v pípad, že je sestaven z movitých vcí, u kterých je od poátku známo jejich ocenní, preferenní limit, který lze odpisovat podle asu nebo výkon. 4 Za pedem jasných podmínek však mohou odpisovat dlouhodobý majetek také subjekty, které k nmu nemají vlastnická práva. Jedná se o: nájemce, pokud je tento oprávnn o majetku útovat a odpisovat jej na základ smlouvy o nájmu podniku nebo jeho ásti, úetní jednotku, která majetek úplatn nebo bezúplatn používá a provede na nm technické zhodnocení na svj úet. V ustanovení 56 odst. 6 vyhlášky. 500/2002 Sb. jsou dále vymezeny úetní jednotky, které odpisovat nemusí. Jsou to: právnické osoby založené za úelem, aby se staly vlastníkem domu s byty v nájmu spoleník, len nebo zakladatel, nemusí tento dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odpisovat, pokud neslouží k podnikání. 4 Ministerstvo financí eské republiky. Vyhláška.500/2002 Sb.[online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v /cast4.aspx>

14 bytová družstva, pokud majetek v jejich vlastnictví neslouží k podnikání Dlouhodobý hmotný majetek Podstatou dlouhodobého hmotného majetku jsou vci movité, jejich soubory a nemovitosti, které obecn úetní jednotka vlastní a disponuje s nimi po dobu delší než jeden rok. 6 Smrná útová osnova pro podnikatele dle pílohy. 4, vyhlášky. 500/2002 Sb. definuje dlouhodobý hmotný majetek v útové tíd 0 skupina 02 - dlouhodobý hmotný majetek, odpisovaný a 03 dlouhodobý hmotný majetek, neodpisovaný. U odpisovaného majetku se zohleduje postupné snižování hodnoty majetku vlivem jeho používání i morálního zastarávání a promítá se do vytváených výrobk, prací a služeb, a to prostednictvím odpisu ásti hodnoty tohoto majetku. Podle ustanovení 7 vyhlášky. 500/2002 Sb., je jasn vymezen DHM odpisovaný takto: stavby (vetn budov), dlní díla a dlní stavby pod povrchem, vodní a další stavební díla podle zvláštních právních pedpis, otvírky nových lom, pískoven a hliniš, technické rekultivace (pokud zvláštní právní pedpis nestanoví jinak), byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního právního pedpisu, a to bez ohledu na výši ocenní a dobu použitelnosti, samostatné movité vci a soubory movitých vcí se samostatným technickoekonomickým urením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenní urené úetní jednotkou, a to pi splnní povinností stanovených zákonem, pstitelské celky trvalých porost, kam patí ovocné stromy i kee vysázené na souvislém pozemku o výme nad 0,25 ha v hustot nejmén 90 strom nebo 1000 ke na 1 ha, a dále trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí, dosplá zvíata a jejich skupiny (napíklad stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenní urené úetní jednotkou, 5 Ministerstvo financí eské republiky. Vyhláška.500/2002 Sb.[online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v /cast4.aspx>. 6 BEZINOVÁ, H., MUNZAR, V. Úetnictví I. Institut Svazu úetních, s. ISNB

15 jiný DHM bez ohledu na výši ocenní, jímž se rozumí ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich ástí koupené nebo nabyté vkladem jako souást pozemku po 1. lednu 1997, a dále umlecká díla, která nejsou souástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, pedmty kulturní hodnoty a obdobné movité vci stanovené zvláštními právními pedpisy, popípad jejich soubory, technické zhodnocení, k jehož útování a odpisování je oprávnna jiná úetní jednotka než vlastník majetku a dále technické zhodnocení drobného hmotného majetku, a to od ástky stanovené ZDP, oceovací rozdíl k nabytému majetku, kterým se rozumí kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi ocenním podniku nebo jeho ásti nabytého zejména koupí, vkladem nebo ocenním majetku a závazk v rámci pemn spolenosti, a souhrnem ocenní jeho jednotlivých složek majetku v úetnictví úetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající i rozdlované odštpením, sníženým o pevzaté závazky. U dlouhodobého hmotného majetku není zákonem o úetnictví stanoven limit vstupní ceny na rozdíl od DHM definovaným v zákon o dani z píjmu. Také zde se u nkterých složek nebere ohled na výši ocenní (nap. stavby) a u jiných má úetní jednotka možnost stanovit ve svém vnitním úetním pedpisu výši ocenní. Pokud majetek nedosáhne podnikem stanoveného limitu, stává se drobným hmotným majetkem a úetní jednotka o nm útuje jako o zásobách Poizování dlouhodobého hmotného majetku Poízení DHM mže nastat nkolika zpsoby. Jednotlivé zpsoby poízení nabízejí možnost zahrnout do poizovací ceny i vedlejší poizovací náklady. Aby mohlo být dodrženo správné ocenní získaného majetku, používá se pi jeho poizování kalkulaních út 7, pro nž smrná útová osnova vymezuje útovou skupinu 04 - Nedokonený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a poizovaný dlouhodobý finanní majetek. 8 7 Kalkulaním útem se rozumí takový aktivní úet, na kterém se postupn vytváí ocenní (cena) píslušné majetkové položky. Tzn. v daném pípad obsahuje nap. vlastní cenu poízení majetku a dále se piítají postupn náklady s poízením související. 8 BEZINOVÁ, H., MUNZAR, V. Úetnictví I. Institut Svazu úetních, s. ISNB

16 Zpsoby poízení DHM: koup od externího subjektu, vytvoení vlastní inností, bezúplatné nabytí, resp. darování, vklad od jiné osoby, pevod podle právních pedpis, peazení z osobního užívání do podnikání Oceování dlouhodobého hmotného majetku pi zaazení Pi zaazení DHM do užívání je velmi dležité správné urení ceny majetku k okamžiku uskutenní úetního pípadu. Chybné ocenní by ovlivnilo výši odpis, byly by chybné i úetní náklady a byl by ovlivnn i výsledek hospodaení. Právní úprava oceování majetku je ustanovena v 24 až 27 zákona o úetnictví, na nž navazuje zejména 47 vyhlášky. 500/2002 Sb. Souástí ocenní dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení je cena, za kterou byl majetek poízen a zejména náklady na: pípravu a zabezpeení poizovaného majetku, zejména odmny za poradenské služby a zprostedkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevení akreditivu, expertízy, patentové rešerše a pedprojektové pípravné práce úroky, zejména z úvru, pokud tak úetní jednotka rozhodne odvody za doasné nebo trvalé odntí zemdlské pdy zemdlské výrob a poplatky za doasné nebo trvalé odntí lesní pdy przkumné, geologické, geodetické a projektové práce vetn variantních ešení a rozpotu, zaízení staveništ, odstranní porostu a píslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umlecká díla tvoící souást stavby licence, patenty a jiná práva využitá pi poizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz 9 FIŠEROVÁ, E. a kol., Abeceda podvojného úetnictví pro podnikatele 2005, 3.vydání, Praha: ANAG, s. ISBN

17 vyazení stávajících staveb nebo jejich ástí v dsledku nové výstavby. Zstatkové ceny vyazených staveb nebo jejich ástí a náklady na vyazení tvoí souást náklad na novou výstavbu náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za pedasn smýcený porost v souvislosti s výstavbou úhrady náklad za peložky, pekládky a náhradní pozemní komunikaci úetní jednotce, která má vlastnické právo k dotenému majetku, anebo která hospodaí s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celk zkoušky ped uvedením majetku do stavu zpsobilého k užívání. Vzniknou-li pi zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z tchto výrobk nebo výkon souástí provozních výnos a náklady na n (bez odpis) souástí provozních náklad. Zkouškami nejsou zábh a osvojení, které jako poátení vícenáklady zahajované výroby jsou souástí náklad po uvedení majetku do stavu zpsobilého k užívání zabezpeovací, konzervaní a udržovací práce pi zastavení poizování majetku a dekonzervaní práce v pípad dalšího pokraování. Pokud je poizování majetku zastaveno trvale, odepíše se poizovaný majetek pi jeho vyazení do náklad. 10 Dále 47 ods. 2 vyhlášky. 500/200 Sb., pesnji vymezuje co není souástí ocenní DHM: opravy a údržba. Opravou se odstraují úinky ásteného fyzického opotebení nebo poškození za úelem uvedení do pedchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než pvodních materiál, díl, souástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná innost, kterou se zpomaluje fyzické opotebení a pedchází poruchám a odstraují se drobnjší závady, náklady nájemce na uvedení najatého majetku do pedcházejícího stavu, kursové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení, popípad jiné sankce ze smluvních vztah, 10 Ministerstvo financí eské republiky. Vyhláška.500/2002 Sb.[online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v /cast4.aspx>

18 nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba, náklady na zaškolení pracovník, náklady na vybavení poizovaného dlouhodobého majetku zásobami, náklady na biologickou rekultivaci, náklady spojené s pípravou a zabezpeením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení poizovaného dlouhodobého majetku do užívání. 11 V závislosti na zpsobu poízení a ásten i na druhu majetku využívá úetní jednotka k ocenní dle 25 zákona o úetnictví 3 základní typy cen: poizovací cenu, jež se skládá z ceny, za kterou byl majetek poízen a náklad s jeho poízením souvisejících nap. doprava, montáž, clo; oceuje se jí DHM poizovaný za úplatu, reprodukní poizovací cenu, tedy cenu, za kterou by byl majetek poízen v dob, kdy se o nm útuje; užívá se v pípadech bezúplatného nabytí (dary, ddictví, inventarizaní pebytky), pokud nelze zjistit vlastní náklady na vytvoení majetku vlastní inností, dále také pi poízení DHM smnnou smlouvou, ve které není sjednána cena, u vklad DHM, vlastní náklady zahrnující pímé náklady na výrobu i jinou innost a nepímé náklady, jež se k výrob i jiné innosti vztahují; ocení se jimi DHM poízený vlastní inností Odpisy pro úetní úely Z hlediska postupu úetního odpisování je stžejní vytvoení odpisového plánu ve smyslu 28 odst. 6 zákona o úetnictví. Úetní jednotky uvedené v odstavci 1 jsou povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podklad provádjí odpisování majetku v prbhu jeho používání. Uvedený majetek se odpisuje jen do výše jeho ocenní v úetnictví. 12 Dležitou skuteností je, že zvolená doba odpisování by mla co nejvrnji odpovídat skutené dob, po kterou bude uvedený majetek používán, a tudíž také postupn opotebováván. Úetní odpis je nákladem úetní jednotky a ovlivuje výši hospodáského výsledku. Z hlediska úetních odpis tak není zákonným pedpisem 11 Ministerstvo financí eské republiky. Vyhláška.500/2002 Sb.[online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v /cast4.aspx>. 12 Ministerstvo financí eské republiky. Zákon.563/1991 Sb., o úetnictví, [online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast4.aspx>

19 daná doba odpisování. Tuto dobu si stanovuje sám podnik podle toho, po jakou dobu bude daný majetek používat ke své innosti s cílem zajistit, aby úetnictví podávalo vrný obraz skutené majetkové situace podniku v souladu s 7 odst. 2 zákona o úetnictví. 13 Zobrazení je vrné, jestliže obsah položek úetní závrky odpovídá skutenému stavu, který je pitom zobrazen v souladu s úetními metodami, jejichž použití je úetní jednotce uloženo na základ tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou pi nm použity úetní metody zpsobem, který vede k dosažení vrnosti. Tam, kde úetní jednotka mže volit mezi více možnostmi dané úetní metody a zvolená možnost by zastírala skutený stav, je úetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutenému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimených pípadech k tomu, že použití úetních metod stanovených provádcími právními pedpisy bude nesluitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje úetní jednotka odchyln tak, aby byl podán vrný a poctivý obraz Metody úetních odpis Pro poteby úetnictví se obecn používají dv základní metody odpisování. Jedná se o metodu asovou a výkonovou. 15 Výbr metody pro výpoet úetních odpis závisí ist na úetní jednotce. Nejde pitom o jediné dva možné zpsoby odepisování Metoda úetních odpis - asová Pi uplatování asové metody úetního odpisování majetku dochází k odpisování v závislosti na délce jeho používání. Musíme stále mít na zeteli, že úetní odpisy mají podat co nejvrnjší obraz, proto u asových odpis používáme metodu rovnomrného, zrychleného nebo zpomaleného odpisování v závislosti na druhu a použití DHM. U úetních odpis si musíme dát pedevším pozor na okamžik, od kterého zaneme odpisovat. Úetní odpisování je ve vtšin pípad zahájeno od poátku msíce 13 VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN Ministerstvo financí eské republiky. Zákon.563/1991 Sb., o úetnictví, [online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto/cast1.aspx>. 15 BEZINOVÁ, H., MUNZAR, V. Úetnictví I. Institut Svazu úetních, s. ISNB

20 následujícího po msíci, v nmž se majetek úetn stává dlouhodobým majetkem. 16 Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Rovnomrné úetní odpisy Tyto odpisy uplatníme u majetku, který se opotebovává rovnomrn. Píkladem je nap. výrobní linka, která je stále pln kapacitn využitá a má stále podobnou produkci. K výpotu roního odpisu využijeme následující vzorec: VC O = t VC vstupní cena majetku t doba odepisování 17 Zrychlené úetní odpisy Tyto odpisy uplatníme u majetku, který velice rychle moráln zastarává pedevším v prvních letech odpisování. Možným zástupcem v této kategorii mžeme uvést výpoetní techniku. K výpotu roního odpisu využijeme následující vzorec: O = 2 * VC * ( t + 1 i) t * ( t + 1) VC vstupní cena majetku t doba odpisování v letech i rok odpisování 18 Zpomalené (progresivní) úetní odpisy Tyto odpisy uplatníme u majetku, který bude ztrácet hodnotu na konci své životnosti. Píkladem mže být hala, ve které se do budoucna plánuje provádt výroba. V tomto 16 VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN

21 pípad lze oekávat, že na zaátku období bude opotebení nižší, než když zavedeme výrobu a napíklad vlivem otes výrobní linky zane docházet k výraznému opotebení budovy. K výpotu roního odpisu využijeme následující vzorec: O = 2 * VC * i t * ( t + 1) VC vstupní cena majetku t doba odpisování i rok odpisování 19 Obr.. 1: Porovnání asových úetních odpis Porovnání asových úetních odpis pi rzné metod odpisování Hodnota odpisu v tis. K Rovnomrné Zrychlené Zpomalené Roky Zdroj: autorka práce Pozn.: Pro výpoet byl a životností na 5 let. použit imaginární DHM se vstupní cenou ,-K Metoda úetních odpis výkonová Tuto metodu uplatníme u majetku, kde míra opotebování zcela závisí na skutené míe využití majetku. Výkonovou metodu úetních odpis použiji, pokud to dává smysl a je 19 VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN

22 to zjistitelné. Typickým zástupcem jsou výrobní stroje. K výpotu odpisu využijeme následující vzorec: VC Odpisový koeficient = PKVDV Odpis daného roku = odpisový koeficient * skutený poet výrobk v daném roce PKVDV poet kus výrobk deklarovaných výrobcem Daové odpisy Daový odpis je položka snižující základ dan z píjm, uplatování odpisu není povinností, nýbrž pouze právem poplatník dan z píjm. Daové odpisování je možno také kdykoliv perušit (zejména se tak dje v situaci, kdy se poplatník v daném zdaovacím období ocitl v daové ztrát). Pi dalším pokraování již zapoatého odpisování však je nutno plynn navázat na pedchozí postup odpisování. 21 Samozejm toto ustanovení se netýká mimoádných odpis vymezených v 30a zák.. 586/1992 Sb., o daních z píjmu. Režim daových odpis je uren 28 odstavce 1 zákona. 586/1992 Sb., o daních z píjm. Hmotný majetek odpisuje poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo, organizaní složka státu píslušná hospodait s majetkem státu, státní podnik, národní podnik a státní organizace píslušná hospodait s majetkem státu a organizace zízená územním samosprávným celkem píslušná hospodait s majetkem svého zizovatele (dále jen "vlastník"), s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 až 5. Pro úely tohoto zákona se za vlastníka hmotného majetku považuje také nástupnická spolenost nebo družstvo zanikající nebo rozdlované spolenosti nebo družstva pi pemnách podle zvláštního zákona; to platí pro hmotný majetek ve vlastnictví zanikající nebo rozdlované spolenosti nebo družstva k rozhodnému dni fúze, pevodu jmní na spoleníka nebo rozdlení obchodní 20 VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN VALOUCH, P. Úetní a daové odpisy 2009, Praha: GRADA publishing, s. ISBN

23 spolenosti nebo družstva a pevádný na nástupnickou spolenost nebo družstvo, a hmotný majetek, nabytý zanikající nebo rozdlovanou spoleností nebo družstvem od rozhodného dne do dne zápisu fúze, pevodu jmní na spoleníka nebo rozdlení obchodní spolenosti nebo družstva do obchodního rejstíku Vymezení dlouhodobého hmotného majetku pro daové úely Na rozdíl od úetnictví, kdy si jednotka sama uruje vstupní cenu, od které bude pro ni evidovat majetek jako hmotný, je to úely daových odpis v 26 odst. 2 zákona. 586/1992 Sb., o daních z píjm jasn vymezeno, jaký majetek je považován za hmotný. Hmotným majetkem se pro úely tohoto zákona rozumí: samostatné movité vci, popípad soubory movitých vcí se samostatným technicko-ekonomickým urením, jejichž vstupní cena je vyšší než K a mají provozn-technické funkce delší než jeden rok budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním pedpisem stavby, s výjimkou: o provozních dlních dl o drobných staveb na pozemcích urených k plnní funkcí lesa, sloužících k zajišování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavná plocha nepesahuje 30 m 2 a výšku 5 m o oplocení sloužícího k zajišování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou pstitelské celky trvalých porost s dobou plodnosti delší než ti roky vymezené v odstavci 9 dosplá zvíata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než K jiný majetek vymezený v odstavci Ministerstvo financí eské republiky. Zákon.568/1992 Sb., o daních z píjmu, [online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx>

24 Hmotným majetkem pro úely tohoto zákona však nejsou zásoby. 23 Rovnž minimální doba odpisování je dána 30 zákona. 586/1992 Sb., o daních z píjm, kdy je subjekt povinen zatídit hmotný majetek dle píslušné SKP v píloze tohoto zákona do píslušné skupiny a urit délku odpisování. Odpisová skupina Doba odpisování 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let V zásad platí, že 1 3 odpisová skupina je movitý majetek a 4 6 je nemovitý majetek Poízení dlouhodobého hmotného majetku Poízení dlouhodobého hmotného majetku pro daové úely je shodné s poízením DHM pro úetní úely. Viz. kapitola Oceování dlouhodobého hmotného majetku Z hlediska zahájení daového odpisování nestaí majetek pouze poídit, ale je nutno, aby byl také uveden do užívání. Byl dokonen a byly splnny technické funkce a podmínky stanovené právními pedpisy. Vstupní cenu DHM pro daové úely definuje 29 zákona. 568/1992 Sb., zákona o daních. Vstupní cenou hmotného majetku se rozumí: poizovací cena, je-li poízen úplatn. Pi odkoupení najatého majetku, u nhož nájemce odpisoval technické zhodnocení podle 28 odst. 3, je souástí vstupní ceny, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, i zstatková cena tohoto technického zhodnocení. Nejsou-li pi bezprostedním odkoupení hmotného majetku po 23 Ministerstvo financí eské republiky. Zákon.568/1992 Sb., o daních z píjmu, [online]. leden 1998, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast3.aspx>

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE K ÚETNÍ ZÁVRCE ZA ROK 2013 Název: Statutární msto Brno, mstská ást Brno - Jundrov Adresa: Veslaská 56, 637 00 Brno I: 44 99 27 85 12 Právní forma: územní samosprávný celek

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 26 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Odpisy Michal Radvan Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Typy odpisů Účetní evidence amortizace majetku Daňové postupné uplatňování pořizovacích nákladů hmotného a nehmotného

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život

z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život Komponentní odpisování RNDr. Ivan BRYCHTA z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život 1 Základní účetní principy účetní principy dané zákonem č. 563/1991

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více