Nabídka témat: Témata přednášek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka témat: Témata přednášek"

Transkript

1 EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte nás: tel: Přednášející Ing.Irena Tauerová Nabídka témat: Témata přednášek Příležitosti pro mladé v EU Možnosti studia v členských státech EU pro studenty středních a vysokých škol, uplatnění na pracovním trhu v EU; Představení vzdělávacích programů (Erasmus, Tempus, Leonardo, Comenuis atd.), možností stáží v evropských institucích a Evropské dobrovolné službě. Prof. Dr. Dolista, Josef, Th.D., Ph.D. (vyučující na Jihočeské univerzitě, Zdravotně sociální fakulta) Církve v postkomunistické éře, jejich projevy v životě EU a pronikání islámu do EU (život církví po 1989 a jejich promarněné šance; církve v EU; církve v konfrontaci s jinými nekřesťanskými náboženstvími; křesťanský odkaz pro Evropu) Náboženství a politika (hledání souvislostí mezi náboženstvím a politikou; rozlišení mezi náboženstvím a zneužitím náboženství pro politické cíle, souvislosti náboženství a politiky v USA, v EU a v ČR.) Proč je buddhismus přitažlivý pro Evropany? (Buddhismus je v Evropě i v České republice znám prostřednictvím cest za poznáním do Tibetu, Vietnamu a Číny. Tato filozofie protkaná náboženskými idejemi nabízí Evropanům nutnost zastavit se, meditovat, pochopit, že lidský život nemá cenu jen v hromadění majetku, ale také ponořením se sama do sebe, aby tak našel i moderní člověk svou identitu. Není divu, že Václav Havel našel přítele v tibetském dalajlámovi. Evropana oslovuje i protikladnost idejí, např.: "Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí." Přednáška o buddhismu překládá otázky po evropské identitě a také české identitě)

2 Ing. DUŠEK, Jiří, Ph.D. (prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj, VŠERS) Myšlenky evropského sjednocení, historie Evropského společenství a Evropské unie (Historie evropského sjednocení od starověku po současnost) Aktuální problémy Evropské unie (Složitá a nepřehledná legislativa, institucionální reformy, tzv. evropská ústava a Lisabonská smlouva; budoucnost Evropské unie; další rozšiřování Evropské unie a obavy z něj; udržitelnost sociálně-ekonomického modelu Evropské unie v době globalizace) Česká republika a Evropská unie (Pozitivní a negativní dopady vstupu ČR do EU, role a možnosti ČR v EU, čerpání ze strukturálních fondů) Vstup České republiky do Evropské unie (Navázání vztahů s ES, Asociační dohody, přístupová jednání EU- ČR) Euro a Evropská měnová unie (Historie měnové integrace v Evropě, zavádění jednotné měny) Česká republika a přijetí Eura (Postup zavádění Eura v ČR, otázky a problémy) Ekonomika Evropské unie (EU jako největší ekonomika světa a její vývoj) Dluhová krize v eurozóně (Vysoký veřejný dluh části eurozóny, její budoucí vývoj a dopad krize na ČR) Regionální a strukturální politika EU (Příčiny vzniku regionální politiky, vývoj a problémy, regionální politika EU , čerpání ze strukturálních fondů EU, srovnání regionů v rámci Evropské unie) Společná zemědělská politika EU (Fungování a přehled SZP, historie SZP, postavení politiky v systému EU, kritika a náklady na SZP) Češi v institucích EU (Přehled významných Čechů ve strukturách EU) Lisabonská smlouva a její dopady na EU (Lisabonská smlouva a Ústava EU, průběh ratifikace v Irsku a České republice, Lisabonská smlouva a česká politická scéna, dopady schválení smlouvy) Členové Evropské unie (přehled členských zemí EU, charakteristika ekonomická, geografická, politická apod.) Finanční krize a její dopady na euro a EU (finanční krize, ekonomická a hospodářská krize , příčiny a její dopady na státy EU a světovou ekonomiku, problematika zadluženosti států EU Řecko, Irsko atd.) Politiky Evropské unie

3 (Přehled oblastí činností EU, tzv. politik EU) Rozpočet Evropské unie (Rozpočet EU, vývoj příjmů a výdajů, rozpočtové priority EU) Význam a fungování institucí Evropské unie (Parlament, Rada, Komise, ECB, Evropská rada atd.) Integrace Evropské unie a její problémy (Podmínky vstupu do EU, historie rozšiřování EU, kandidátské země a potenciální kandidátské země) Schengenská dohoda (Rušení kontrol na společných hranicích, Schengenské acquis, Začlenění do právního systému EU) Zahraniční obchod České republiky po vstupu do Evropské unie (Vývoj zahraničního obchodu před vstupem a po vstupu do EU, dopady na ekonomiku ČR) PŘÍPADNĚ JSOU MOŽNÁ I DALŠÍ TÉMATA DLE DOHODY. PhDr. GREGOR, Jan, Ph.D. Jazyky používané v zemích a institucích Evropské unie a práce s nimi (využívání jazyků v evropských institucích, způsoby podpory jazykového vzdělávání občanů ze strany EU, problematika pracovních postupů v EU při zpracování ústní i písemné varianty projevů, budoucí trendy v problematice mnohojazyčnosti v EU) Ing. JURASZKOVÁ, Marcela (vyučující na Střední škole obchodu služeb a podnikání a Vyšší odborné škole v Českých Budějovicích) Jak obchodovat se zahraničím, aneb Rozdíly národních kultur (Jednotný trh EU a vstup ČR do ní vyvolává potřebu lepšího poznání obyvatel EU zejména v kontextu chování evropského spotřebitele. Evropské srovnání přispěje ke zdokonalení marketingových globálních a adaptovaných strategií v mezinárodním obchodě. Přednáška se věnuje odlišnostem komunikace a jednání jednotlivých zemí EU, ale i zemí stojící mimo EU z pohledu vztahů mezi lidmi, uznávaných hodnot a norem, významu času, obchodního jednání, dodržování interpersonální vzdálenosti, oblékání a vzhledu, jídla a stolování, verbální a neverbální komunikace apod.) Charakteristika české kultury (obecná charakteristika kultury a její rysy, projevy kultury a aplikace na konkrétních příkladech; změny v české kultuře po roce 1989) Marketing v EU (Přednáška řeší společné charakteristiky zemí EU, vliv evropského prostoru na marketing, rozbor jednotlivých prvků marketingového mixu - výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky v EU. Přednáška doplněna vhodnými ukázkami propagace ČR v EU.) Fenomén globalizace z pohledu marketingového prostředí na počátku XXI. století (Přednáška se věnuje charakteristice globalizace, pozitivním a negativním stránkám procesu globalizace, problém globalizace obchodu očima běžného zákazníka. Tento příspěvek analyzuje především dopad globalizace obchodu na spotřebitele.)

4 Emancipace ve vyspělých společnostech (Téma se věnuje měnícím se vztahům mezi ženami a muži, ženám a práci, ženám a domácímu násilí, ženám a rozhodování apod.) RNDr. KOSTKA, Vladimír (ředitel Střední průmyslové školy stavební, České Budějovice) Historie Evropské unie (historie a vývoj evropské integrace, problémy integrace a rozšiřování EU) Instituce EU (vývoj institucí EU a ES, jejich pravomoci a vztahy, působnost v legislativním procesu) Základy práva EU (primární a sekundární právo, zdroje práva, legislativní akty a postupy) Aktuální otázky rozšiřování EU (potenciál, možnosti a rizika rozšiřování) EU a bezpečnostní problematika (bezpečnostní záruky, energetická bezpečnost, efektivita bezpečnostní politiky EU, boj proti terorismu, apod.) Proč ještě nejsou členy EU (nečlenské země v Evropě) Další konkrétní témata dle dohody (z výše uvedených oblastí) Mgr. MURTINGER, Karel (energetický poradce střediska EKIS ČEA Ekowatt, pobočka Č.Budějovice) Energie, civilizace a udržitelný rozvoj (Obecněji pojatá první část přednášky upozorňuje na souvislost mezi výrobou a spotřebou energie, rozvojem lidské civilizace a stavem životního prostředí. Ukazuje, jaké máme motivace pro energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů. V druhé části jsou probrány jednotlivé možnosti využití obnovitelných zdrojů v našich podmínkách.) Úspory energie při vytápění, pasivní využití solární energie (Cílem přednášky je ukázat, jak lze snižovat spotřebu energie na vytápění domů a jaký je zde obrovský potenciál úspor. Důraz je kladen na jednoduché, praktické metody snižování tepelných ztrát, které lze uplatnit v jakékoliv instituci. Po snížení tepelných ztrát se vytvářejí příznivé podmínky pro pasivní využití sluneční energie.) Aktivní solární systémy - ohřev vody solárními kolektory Přednáška podrobněji probírá v současné době nejrozšířenější způsob využití sluneční energie ohřev vody solárními kolektory. Důraz je položen na objasnění možností a limitací solární energie. Jsou uvedeny i praktické poznatky z provozu soukromého solárního systému.) Využití biomasy (základní pojmy, dostupnost, možnosti využití a technická omezení; používané formy biomasy; biomasa versus sluneční

5 energie; získávání biomasy; kombinace kotlů na biomasu s dalšími zdroji energie) Hydráty metanu konkurence obnovitelným zdrojům? (chemie hydrátu, vlastnosti, vznik, výskyt; těžba; využití; rizika) Odsolování mořské vody (význam vody pro civilizaci; problémy se změnami klimatu a vysycháním zdrojů vody; odsolování jako univerzální metoda získávání čisté vody; energetická náročnost odsolování; jednotlivé metody odsolování Pozn. Přednáška je vhodná pro chemické semináře a pro vyšší ročníky s alespoň minimální znalostí fyzikální chemie) Nízkoenergetické domy (požadavky na spotřebu energie na vytápění a jejich historický vývoj; výhody nízkoenergetických domů; obvodové konstrukce nízkoenergetických domů; tepelné mosty; optimalizace návrhu domu; čím topit v nízkoenergetickém domě; další vývoj domy pasivní a domy s nulovou spotřebou) Změny klimatu (energetická bilance planety země; skleníkové plyny; antropogenní emise a jejich vliv na klima; možnosti omezení emisí) Osvětlení ve školách (spotřeba energie na osvětlení; požadavky na osvětlení ve třídách; moderní světelné zdroje Pozn. Přednáška spíše pro učitele nebo pro odborné školy se zaměřením elektro) Ing. OULEHLOVÁ, Libuše (Sdružení ochrany spotřebitele) Ochrana spotřebitele v ČR podle norem EU (úvod do oblasti spotřebitelských práv; úprava spotřebitelských práv po vstupu do EU a jejich novely zakotvené zvláště v OZ a zákoně 634/92Sb)

6 doc. Dr. Mgr. Pána Lubomír, Ph.D. (kvestor Vysoké školy evropských a regionálních studií) Právní rámec postavení národnostních menšin a migrační politika v České republice (Příspěvek analyzuje problematiku národnostních menšin v základních dokumentech Organizace spojených národů, Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě, Evropské unie a České republiky. Konstatuje, že opatření k problematice národnostních menšin se omezují na pasivní ochranu před diskriminací a podtrhují individuální rozhodnutí příslušnosti k menšině. S přijetím Lisabonské smlouvy dochází v migrační politice Evropské unie k významným změnám.) Národnostní menšiny v Jihočeském kraji (Přednáška se zabývá kvalitativním výzkumem zaměřeným na národnostní menšiny v Jihočeském kraji, konkrétně na hodnocení života národnostních menšin, možná opatření pro zlepšení kvality života ze strany samosprávných orgánů obce, města, kraje, státu a hodnocení perspektivy vzájemných vztahů do budoucna. Výsledky tohoto výzkumu ukazují na rozdíly v postoji příslušníků jednotlivých národnostních menšin.) Politické vize J. A. Komenského (V českém i evropském prostředí se postupně zužoval význam Komenského do oblasti pedagogické a teprve na první mezinárodní konferenci v roce 1957 Dagmar Čapková postuluje požadavek interdisciplinárního zkoumání Komenského díla. Na tuto tezi přednáška navazuje a snaží se otevírat obzor přístupu ke Komenskému jako k teologovi a reformátorovi, usilujícím o nápravu věcí lidských, nápravu člověka a světa. Vždyť Komenský svým mnohostranně zaměřeným dílem usilujícím o velkou syntézu propojenosti mezioborových přístupů sám vybízí.) Bc. SEVERA, Milan (politolog, student Právnické fakulty Západočeské univerzity) Studium a práce v zahraničí (Jakým způsobem je možné získat finance z EU pro Vaše vzdělání a rozšiřování obzorů?) Práce v členských státech EU a EHP (Je možné rovnoprávně pracovat a ucházet se o pracovní pozice v členských státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru?) Evropská unie a Česká republika (Základní informace o vztahu ČSSR jako člena RVHP a EU/ES, situace po pádu komunismu; klíčové momenty vstupu ČR do EU, české předsednictví v Radě EU; ČR ve vztahu k EU dnes) Vývoj evropské integrace, historické kořeny a významné osobnosti integračního procesu (Co je to Evropa, integrační pokusy v dějinách; klíčové osobnosti I. Kant, Claude Henri de Saint-Simon, R. Schuman atd.; přednášku lze po domluvě konkretizovat na určité časové období) Evropa v geopolitickém prostoru světa (Aktuální postavení EU ve světě, pomoc rozvojovým zemím, hranice chudoby a její příčiny, aktivity EU pro odstranění či zmírnění následků; ukázka řešení, jakými jsou rozvojová spolupráce, EuropeAid atd.) Mezinárodní organizace a specifické postavení EU

7 (Mezinárodní organizace jako významní aktéři mezinárodních vztahů; vymezení pojmů; seznámení s nejdůležitějšími MO a jejich strikturou a činnostmi; specifické postavení EU mezi ostatními MO, další příklady ekonomických integrací ve světě) Právo Evropské unie (Jak funguje Evropské právo po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Jak se mění struktura institucí EU? Kde všude se setkáme s právem Evropské unie a kde se můžeme domoci svých práv "evropského občana"? Praktické ukázky judikatury Evropského soudního dvora, vysvětlení fungování webového portálu EUR-Lex a orientace v sekundárním právu EU. Součástí semináře bude zadání a následné správné vypracování několika právních úloh.) Jak dosáhnout na peníze z EU? (instruktážní seminář na míru) DR. ING. DAGMAR ŠKODOVÁ PARMOVÁ (Jihočeská univerzita) Vývoj EU z pohledu ČR a dalších zemí Visegradské čtyřky (mobilita pracovních sil, volnost obchodu a problematika společné měny)

Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol. I. Anotace k přednáškám pro střední školy

Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol. I. Anotace k přednáškám pro střední školy Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol I. Anotace k přednáškám pro střední školy Historické mezníky vývoje EU Obsah přednášky je zaměřen na klíčové mezníky integračního

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné METODIKA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ V RÁMCI GLOBALIZOVANÉHO TRHU PRO MSP (zaměření na mezinárodní marketing a zahraniční obchod)

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více