Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 24/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Obsah vnitřního předpisu: 1. Úvodní ustanovení 2 2. Výklad pojmů 2 3. Druhy majetku města 4 4. Klasifikace, vymezení a druhy dlouhodobého nehmotného majetku 4 5. Klasifikace, vymezení a druhy dlouhodobého hmotného majetku 5 6. Užívání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem 7 7. Evidence nehmotného a hmotného majetku, odpisování 8 8. Pořízení, převzetí a zařazení nehmotného a hmotného majetku Vyřazení nehmotného a hmotného majetku Oceňování hmotného a nehmotného majetku Zásoby - klasifikace a vymezení zásob Evidence zásob Přejímka zásob Výdej zásob Uložení a ochrana zásob Oceňování zásob Závěrečná ustanovení 22 Přílohy

2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento vnitřní předpis řeší postupy při nabývání, správě, prodeji a vyřazování majetku města Dvůr Králové nad Labem (dále jen město ) vymezeného v článku 3, v souladu s ustanoveními 38 a 39, které upravují nakládání s majetkem obce, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v úplném znění Tímto předpisem se řídí všichni zaměstnanci města, uvolnění zastupitelé města a všichni strážníci městské policie a zaměstnanci samostatné organizační složky kontroly a interního auditu. Příspěvkové organizace zřízené městem, jimž byl předán majetek města k hospodaření (svěřený majetek) podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, nebo které užívají majetek města na základě smluvního vztahu, se řídí tímto předpisem na základě ustanovení této smlouvy Tento vnitřní předpis stanoví postupy pro naplnění povinností, uložených obecně závaznými právními předpisy. Pokud tento předpis takové postupy nestanoví, řídí se všichni, na něž se tento předpis vztahuje, obecnou právní úpravou, stanovenou v příslušných, obecně platných právních předpisech. Článek 2 Výklad pojmů Pojmy, jejich výklad a používané legislativní zkratky: město město Dvůr Králové nad Labem městský úřad Městský úřad Dvůr Králové nad Labem městská policie Městská policie Dvůr Králové nad Labem majetek města nemovitosti (pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem), byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky, movité věci a jejich soubory (včetně zásob, peněz, cenin), práva (včetně pohledávek, licencí, směnek, dluhopisů a honiteb) věc jakýkoliv hmotný či nehmotný majetek, se svými součástmi a příslušenstvím, jemuž bylo přiděleno jedno inventární číslo svěřený majetek majetek města předaný příspěvkové organizaci zřizované městem k hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zákon o účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění účetní jednotka subjekt, definovaný v 1 zákona o účetnictví, v podmínkách tohoto vnitřního předpisu je účetní jednotkou město účetní období v podmínkách města je jím kalendářní rok 2

3 rozvahový den den, ke kterému účetní jednotka uzavírá účetní knihy a sestavuje účetní závěrku; město má rozvahový den k mezitímní účetní závěrce, která je čtvrtletní a k roční účetní závěrce k vyhláška - vyhláška č. 410/2009 Sb. ze dne 25. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky správce majetku v rámci města vedoucí odboru nebo samostatné organizační složky městského úřadu a určený strážník městské policie, u svěřeného majetku ředitel příspěvkové organizace zřízené městem, u majetku města užívaného na základě smluvního vztahu příslušná právnická nebo fyzická osoba v rozsahu a za podmínek vymezených smlouvou příkazce operace starosta města, vedoucí pracovník městského úřadu nebo určený strážník městské policie oprávněný zvláštním vnitřním předpisem k nakládání s rozpočtovými prostředky města místní seznam majetku soupis majetku umístěného v kanceláři, zasedací místnosti, skladu nebo jinak vymezeném uzavřeném jiném prostoru, dále nečleněném, v případě skladu se do něj nezapisují skladované zásoby osoba odpovědná za majetek v evidenci majetku se uvádí pouze u odborů městského úřadu, samostatné organizační složky a u městské policie; u odborů městského úřadu a samostatné organizační složky je jí zaměstnanec určený vedoucím odboru (samostatné organizační složky), u městské policie určený strážník osobní karta zaměstnance (rovněž zvláštní evidence) karta v listinné podobě, na níž se proti potvrzení evidují věci svěřené k použití pouze tomuto jednomu zaměstnanci města, včetně ochranných pracovních pomůcek, v souladu s 255 a následujícími zákoníku práce (odpovědnost za svěřené předměty) odpisy náklad vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v průběhu účetního období v souvislosti s jeho užíváním, vyjadřuje opotřebení majetku, k němuž došlo za jedno účetní období oprávky součet zúčtovaných odpisů, tedy vyjádření celkového opotřebení majetku za dobu jeho používání účetní jednotkou odpisový plán - je souhrnný účetní záznam; odpisový plán je konkretizace účetní metody odpisování dlouhodobého majetku městem; odpisový plán zahrnuje zvolení způsobu odpisování, určení doby používání dlouhodobého majetku, výpočet výše částky odpisu na jednu stanovenou jednotku finanční majetek jsou např. dluhové cenné papíry, termínované vklady, majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem, akcie a podílové listy, dluhopisy, vkladové listy, pokladniční poukázky a směnky určené k obchodování, poštovní známky, kolky, dálniční známky, předplacené jízdenky, vstupenky, telefonní karty, stravenky do provozoven veřejného stravování a dárkové poukázky, peníze, cenné papíry, stravenky do vlastního zařízení závodního stravování účetní jednotky, pokutové bloky, bankovní platební karty apod. RISM odbor rozvoje, investic a správy majetku města městského úřadu OEMM odbor ekonomiky a majetku města městského úřadu 3

4 RAF odbor rozpočtu a financování městského úřadu VVS odbor všeobecné vnitřní správy městského úřadu KTÚ odbor kanceláře tajemníka úřadu PO KTÚ právní oddělení odboru kanceláře tajemníka úřadu KIA samostatná organizační složka kontroly a interního auditu Článek 3 Druhy majetku města 3.1. Tento předpis upravuje nakládání s: - dlouhodobým nehmotným majetkem (software, licence), - dlouhodobým hmotným majetkem (movitými věcmi a jejich soubory, nemovitostmi, tj. pozemky a stavbami spojenými se zemí pevným základem, byty a nebytovými prostory vymezenými jako jednotky podle zvláštního právního předpisu), - zásobami, 3.2. Tento předpis popisuje: - vymezení majetku podle vyhlášky, - užívání majetku příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem, - evidenci majetku, odpisování, - pořizování majetku, - zařazování majetku, - vyřazování majetku, - oceňování majetku, - hospodaření s majetkem, 3.3. Součástí majetku města jsou také: - byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem, - dlouhodobý finanční majetek, - krátkodobý finanční majetek včetně peněz v pokladně, cenin a peněžních prostředků na účtech u peněžních ústavů, - pohledávky a jiná práva. Nakládání s byty a nebytovými prostory, dlouhodobým a krátkodobým finančním majetkem, pohledávkami a jinými právy je upraveno samostatnými vnitřními předpisy města (například k hospodaření s byty, k pokladním operacím, k vymáhání pohledávek). Článek 4 Klasifikace, vymezení a charakteristiky dlouhodobého nehmotného majetku Základní podmínkou pro zařazení do dlouhodobého majetku je doba použitelnosti delší než 1 rok. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je tento majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost. Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění funkcí a povinností stanovených právními předpisy 4

5 pro jeho užívání. V podmínkách města se jedná o majetek popsaný níže dle jednotlivých účtů, na nichž se účtuje o dlouhodobém nehmotném majetku. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Podle účtového rozvrhu sestaveného městem se dlouhodobý nehmotný majetek dělí na: - účet software - pořízený samostatně (který není součástí nabytého hardware) a technické zhodnocení software, přičemž ocenění jedné věci převyšuje částku Kč. - účet drobný dlouhodobý nehmotný majetek patří sem software, kde ocenění jedné věci je Kč a vyšší, a to až do hodnoty jedné věci Kč včetně. - účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek dokumenty charakteru studií, záměrů, programů, analýzy s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Vždy jsou na tomto účtu evidovány: územní plán, územně plánovací dokumentace, územní studie, lesní hospodářské plány, povodňové plány bez ohledu na výši ocenění. - účet 035 dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle 27 odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví. - účet 041 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování, do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání. dobou pořizování se rozumí období od okamžiku doručení prvního účetního dokladu o pořízení majetku do okamžiku zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, které je dané okamžikem dosažení jeho způsobilosti k užívání. - účet 044 uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku obsahuje náklady, případně výdaje, nabíhající v průběhu účetního období, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka Kč, a které mohou v úhrnu za celé účetní období splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku. Nejpozději ke dni sestavení účetní závěrky odbor OEMM posoudí, zda jsou splněny podmínky pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, konkrétně zda náklady (výdaje) přesáhly částku Kč a technické zhodnocení bylo uvedeno do užívání. Pokud jsou tyto podmínky splněny, uvede se technické zhodnocení v příslušné položce majetku (zvýší se ocenění dlouhodobého nehmotného majetku nebo se zařadí nový majetek technické zhodnocení, pokud bylo provedeno na drobném dlouhodobém nehmotném majetku), v opačném případě se převedou tato plnění na příslušné nákladové účty. Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož klasifikace je obsahem tohoto článku vnitřního předpisu, který je evidován na účtech 013 a 019, je majetkem odepisovaným. Způsob odepisování dlouhodobého nehmotného majetku je upraven v článku 7 tohoto vnitřního předpisu. Majetek, který je zaveden v ocenění pod výše uvedenými hranicemi, byl zaveden do evidence dle původních pravidel a zůstane zaevidován na příslušných účtech. Článek 5 Klasifikace, vymezení a charakteristiky dlouhodobého hmotného majetku Základní podmínkou pro zařazení do dlouhodobého majetku je doba použitelnosti delší než 1 rok. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je tento majetek využitelný pro účel, pro který byl pořízen. Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se 5

6 nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k okamžitému užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele. Podle účtového rozvrhu sestaveného městem se dlouhodobý hmotný majetek dělí na: - účet 021 stavby vždy bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti, přitom stavbou se rozumí veškerá stavební díla, jak jsou stanovena zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění; do této kategorie se řadí rovněž technické zhodnocení staveb, pokud je považováno za samostatný majetek; technické zhodnocení staveb je považováno za samostatný majetek, pokud je provedeno na majetku, jenž není vlastnictvím města a město jej úplatně nebo bezúplatně užívá, vlastníkem tohoto zhodnocení je město, - dále se sem řadí byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, - patří sem rovněž všechny nemovité kulturní památky oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou, - právo stavby, které nebylo součástí ocenění nově pořizované stavby a v případě, že vlastník stavby a vlastník pozemku jsou různé osoby. - účet samostatné movité věci a soubory movitých věcí - samostatné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technickoekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné movité věci nebo souboru majetku převyšuje částku Kč, předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky. Soubor majetku je tvořen více věcmi a je charakterizovaný samostatným technickoekonomickým určením. Do souboru majetku nelze zahrnout nemovitou věc, a to ani společně s věcí movitou. Do této položky se dále řadí technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku Kč v rámci jednoho účetního období. - účet drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné věci je v částce 500 Kč a vyšší do Kč včetně. - patří sem i mobilní telefony, a to bez ohledu na výši pořizovací ceny. - do této položky se dále řadí předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem vedeným na účtu 022, a to bez ohledu na výši pořizovací ceny. - do této položky se rovněž řadí věci pořízené formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění nepřevyšuje částku Kč, a to bez ohledu na výši ocenění. - drobný dlouhodobý hmotný majetek tvoří také vybavení bytů s pořizovací cenou Kč a vyšší. Tento majetek se vede rovněž v pasportech bytů. - účet 029 ostatní dlouhodobý hmotný majetek věcná břemeno - věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky stavby nebo jako součást ocenění v rámci položky zásoby. Dle 19 odst. 6 zákona o účetnictví je stanovena významnost u dlouhodobého hmotného majetku na Kč. Tato významnost je aplikována i u ocenění věcného břemene věcné břemeno do výše Kč nebude na účtu 029 účtováno. - účet pozemky vždy bez ohledu na výši ocenění. - účet kulturní předměty řadí se sem bez ohledu na výši ocenění zejména movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci, a to včetně souborů tohoto majetku. Výtvarná a umělecká díla, která jsou součástí stavby, tvoří se stavbou jeden hmotný investiční celek, jsou součástí evidence této stavby (cena tohoto díla se promítne do celkové účetní ceny stavby). - účet 036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - obsahuje dlouhodobý hmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle 27 odst. 1 písm. h) zákona o 6

7 účetnictví. - účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování, do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání. - účet uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku obsahuje v průběhu účetního období náklady, případně výdaje, vztahující se k jedné věci, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka Kč a které mohou v úhrnu za celé účetní období překročit tuto částku a tím splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Nejpozději k rozvahovému dni odbor OEMM posoudí, zda jsou splněny podmínky pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně zda náklady (výdaje) přesáhly částku Kč a technické zhodnocení bylo uvedeno do užívání. Pokud jsou tyto podmínky splněny, uvede se technické zhodnocení v příslušné položce majetku, zvýší se ocenění věci, náležející do dlouhodobého hmotného majetku. Případně se zařadí nová věc technické zhodnocení, pokud bylo provedeno na věci, hodnotově náležející do drobného dlouhodobého hmotného majetku). Pokud výše uvedené podmínky nebudou naplněny, uvedou se tato plnění v příslušné položce nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož klasifikace je obsahem tohoto článku vnitřního předpisu, který je evidován na účtech 021 a 022, je majetkem odepisovaným. Způsob odepisování dlouhodobého hmotného majetku je upraven v článku 7 tohoto vnitřního předpisu. Majetek, který je zaveden v ocenění pod výše uvedenými hranicemi, byl zaveden do evidence dle původních pravidel a zůstane zaevidován na příslušných účtech. Článek 6 Užívání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Majetek svěřený příspěvkové organizaci zřizovací listinou eviduje, a nakládá s ním tato příspěvková organizace. Město vede tento majetek na podrozvahovém účtu 903 Ostatní majetek. O takovém majetku příspěvková organizace účtuje a zároveň jej i odepisuje podle svých vlastních vnitřních předpisů. Pokud by nastal stav, kdy je příspěvkové organizaci svěřen majetek města, jehož hodnota je pod hranicí pro zařazení do drobného dlouhodobého nehmotného (nižší než Kč) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (nižší než 500 Kč), může vést takový majetek příspěvková organizace na svých podrozvahových účtech. Pokud jde o nakládání se svěřeným majetkem, uplatní se ustanovení článků upravujících vyřazování majetku. V takovém případě je příspěvková organizace povinna zajistit všechny kroky předepsané tímto vnitřním předpisem jako postupy při vyřazování majetku a zajistit doklady potřebné pro právoplatné a věrohodné vyřazení majetku z evidence majetku města. Svěřený majetek je uveden v příloze platné zřizovací listiny soupis svěřeného movitého majetku města. Při změně (zařazení nebo vyřazení svěřeného majetku příspěvkové organizaci) se příloha zřizovací listiny měnit nebude, rozsah majetku bude dán inventurním soupisem ( 8 zák. č. 270/2010 Sb.) vypracovaným ke dni pořízení nebo vyřazení majetku uloženým u organizace. Inventurní soupis bude vyhotoven osobou odpovědnou za vedení evidence majetku města. Jednou ročně, po skončení roční účetní uzávěrky, vypracuje osoba odpovědná za vedení evidence majetku soupis majetku svěřeného jednotlivým příspěvkovým organizacím. Tyto soupisy budou předány příspěvkovým organizacím a na vědomí odboru ŠKS, vyjma soupisu svěřeného majetku organizaci Technické služby města Dvora Králové nad Labem, který bude předán na vědomí odboru OEMM. Majetek města užívaný příspěvkovou organizací na základě smlouvy o výpůjčce (vždy budovy, stavby a pozemky) zůstává majetkem města a organizace, která má takový majetek ve 7

8 výpůjčce, je ve věcech nakládání s tímto majetkem povinna přiměřeně se řídit ustanoveními tohoto vnitřního předpisu na základě povinností sjednaných ve smlouvě. Majetek ve výpůjčce může vést příspěvková organizace na svém podrozvahovém účtu. Hospodaření s vlastním majetkem příspěvkových organizací tento vnitřní předpis neřeší, tuto problematiku si upraví příspěvkové organizace samy. Článek 7 Evidence nehmotného a hmotného majetku, odpisování 7.1. Majetková evidence tohoto majetku je vedena v elektronické podobě v informačním systému VERA - Majetek. Za vedení řádné, aktuální a úplné evidence majetku zodpovídá odbor OEMM Veškerý majetek vymezený tímto předpisem musí být řádně označen jednoznačným inventárním číslem (kromě pozemků, staveb a případně nehmotného majetku), které se přidělí jediné věci z majetku města při jejím zařazení do evidence. Současně se zařazený předmět označí čárovým kódem, a to způsobem pokud možno trvalým. Výjimkou jsou předměty označené v evidenci jako nepolepitelné, tj. předměty, u kterých způsob jejich užívání nedovoluje umístění štítku s čárovým kódem. Označení se provede u snadno přemístitelných předmětů na boční nebo zadní straně předmětů tak, aby bylo možno snadno provést sejmutí čárového kódu čtecím zařízením, a přitom štítek nebyl vystavován nadměrnému odírání nebo poškození při běžném používání. U nábytku a ostatních těžších předmětů se umístí štítek s čárovým kódem tak, aby při obvyklém používání a umístění předmětu nedošlo k poškození štítku, a při inventuře bylo možno štítek bez problémů sejmout čtecím zařízením. Nepolepitelný předmět se čárovým kódem neoznačuje. Čárový kód je vytištěn a evidován na odbor OEMM na inventární kartě majetku Pro veškerý dlouhodobý majetek je v informačním systému VERA - Majetek veden registr majetku, tj. soubor karet majetku (viz Příloha č. 1) s těmito údaji: - inventární číslo - název majetku - datum pořízení - datum zařazení do užívání - způsob ocenění a částka ocenění - v případě pořízení z prostředků dotace výše této dotace a její poskytovatel - číslo účetního dokladu, jímž bylo o majetku účtováno - účet, na který je majetek zařazen - základní popisné a technické údaje - umístění majetku - osoba odpovědná za majetek - osoba, která majetek užívá - provedené technické zhodnocení - datum a způsob vyřazení U nově pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku odbor RAF předá do 15. pracovního dne v měsíci kopie účetních dokladů o nabytí majetku za předchozí měsíc odboru 8

9 OEMM. Dokladem o nabytí majetku je zpravidla faktura dodavatele nebo smlouva (kupní, směnná, darovací). U budov a staveb vždy a u movitého majetku, pokud se jedná o jednotlivou věc nebo soubor věcí či ucelené zařízení, které před zařazením do majetku vyžadují odbornou instalaci a uvedení do provozu, je součástí nabývacích dokladů protokol o zařazení majetku do užívání. Protokol o zařazení majetku do užívání vyhotovuje a na odbor OEMM neprodleně po zařazení předává správce majetku, z jehož rozpočtové organizační jednotky se majetek pořizuje. Na tomto protokolu, v případě ostatních druhů nabytí majetku na účetním dokladu, musí být obsažena informace o odpovědné osobě, která zodpovídá za věc zařazovanou do majetku města. Na základě těchto dokladů odpovědný pracovník odboru OEMM zajistí vložení nově pořízené věci do majetku města. Při zařazení majetku bude vystaven formulář Protokol o zařazení majetku (viz příloha č. 1). Protokol o zařazení majetku do užívání musí obsahovat přesný název věci, která je zařazována do majetku, její stručný technický popis vylučující záměnu s jinou podobnou věcí, ocenění majetku, správce majetku a umístění věci (místní seznam, který bude o zařazovanou věc rozšířen) a osobu odpovědnou za majetek určenou vedoucím odboru. Pracovník evidence majetku odboru OEMM přidělí předmětu inventární číslo, opatří ho štítkem s čárovým kódem (pokud se nejedná o tzv. nepolepitelný předmět), zařadí do evidence v informačním systému VERA - Majetek, kde mu určí účet, na němž bude evidován, a vyhotoví vnitřní účetní doklad, na základě kterého bude nově nabytý majetek zaúčtován na některém z účtů účetní evidence majetku, kam věcně náleží. Při zařazení majetku, k němuž se vlastnická práva evidují v katastru nemovitostí, odbor OEMM předkládá interní účetní doklad odboru RAF současně s odesláním návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí v den odeslání návrhu na vklad na místně příslušné katastrální pracoviště Podklady pro zařazení do evidence týkající se dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, u kterého vznikají postupně nabíhající náklady související s pořízením (především investiční akce), zajišťuje pracovník určený vedoucím příslušného odboru, z jehož rozpočtové organizační jednotky je pořízení hrazeno, a to až po zajištění všech technických funkcí potřebných k užívání a po splnění povinností stanovených právními předpisy (stavební, ekologické, požární, hygienické apod.). Tyto podklady budou okamžikem uvedení majetku do užívání předány odboru OEMM jako součást protokolu o zařazení majetku. V případě změn v těchto údajích bude vyhotovením vnitřního účetního dokladu odborem OEMM průběžně během daného měsíce informován odbor RAF, aby provedl příslušné změny na majetkových účtech. Pokud se investiční akcí pořízený majetek zapisuje do katastru nemovitostí, platí pro den zápisu do majetku stejná pravidla, jako v poslední větě čl V případě pořízení majetku z dotace zcela nebo částečně bude součástí podkladů pro zařazení majetku do evidence i informace o výši této dotace, o poskytovateli této dotace a informace o podmínkách dotace (udržitelnost projektu) Na základě novely zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb. byl vydán Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku (ČÚS 708). Tímto předpisem se počínaje rokem 2011 zavádí pro účetní jednotku, kterou je obec, povinnost účetně odpisovat dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Dlouhodobý majetek se odepisuje v souladu s ustanovením 28 zákona o účetnictví a 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb., v úplném znění. Dlouhodobý majetek ve vlastnictví města, které je účetní jednotkou, na kterou se vztahuje ustanovení 66 vyhlášky, je odepisován v souladu s účetními metodami, které jsou stanoveny v ČÚS 708. Pro každé účetní období musí být samostatným právním úkonem usnesením rady města schválen odpisový plán, sestavený jedním ze způsobů stanovených v bodech 5.4 až 5.7 ČÚS

10 Město používá způsob rovnoměrného způsobu odpisování. Pro majetek, který byl v používání k , vychází ze zjednodušeného způsobu odpisování, pro rok 2012 a následující roky platí odpisový plán vycházející z měsíčních odpisů stanovených výše popsaným způsobem ze zbývající doby používání, dle zatřídění majetku dle klasifikace podle CZ-CPA (nebo CZ-CC) do jednotlivých odpisových skupin a jim přiřazených zbývajících dob používání. Tento postup byl schválen usnesením rady města č. R/1050/ Rada města Dvůr Králové nad Labem. Současně byl schválen jako postup odpisování majetku počínaje rovnoměrný způsob odpisování majetku. Tento způsob se použije pro všechny nově zařazené věci do majetku města od s tím, že doba používání a tím i počet měsíčních odpisů se stanoví na základě stanovených dob odpisování dle příloh č. 1, 2 a 3 k ČÚS 708 s přihlédnutím ke specifickým podmínkám užívání daného majetku v podmínkách města. Stanovení odpisové skupiny je v gesci odboru OEMM, určený správce majetku při jeho zařazení uplatní požadavek na odchylné stanovení doby používání, které bude vyznačeno v protokolu o zařazení majetku pořízeném dle čl. 8, odst. 8 tohoto vnitřního předpisu. Odpisový plán na příslušné účetní období, počínaje rokem 2013, bude předložen odborem OEMM ke schválení radě města na její poslední schůzi před koncem roku předcházejícímu prvnímu dni účetního období, pro které je odpisový plán předložen. Město neodpisuje: - umělecká díla, která nejsou součástí stavby, - sbírky muzejní povahy, movité kulturní památky a obdobné movité věci, stanovené jinými právními předpisy, nemovité kulturní památky - pozemky, - nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, - technické zhodnocení do doby uvedení do stavu, způsobilého k používání, - finanční majetek, - zásoby, - dlouhodobý majetek, který se podle 27 zákona oceňuje reálnou hodnotou 7.7. Odbor OEMM předává odboru RAF formou vnitřního účetního dokladu průběžně během daného měsíce informace: - o zařazení majetku do skupin podle účetní osnovy, - o nově pořízeném majetku formou bezúplatného převodu mezi městem a jím zřízenými organizacemi, - o změnách v ocenění majetku, - o přebytcích či manku zjištěném při inventarizaci, - o schválené likvidaci a prodeji movitého majetku města, - o nákupu a prodeji nemovitostí, - o ostatním přírůstku a úbytku majetku města. Podklady pro tyto změny v evidenci majetku předávají odboru OEMM příslušné odbory nebo správci majetku, kteří za majetek zodpovídají, a to formou interního účetního dokladu s přílohami, kterými jsou např. interní sdělení o sepsání nové zřizovací listiny včetně kopie této listiny, interní sdělení o sepsání darovací smlouvy včetně kopie této smlouvy nebo interní sdělení o změně smlouvy např. formou sepsání dodatku ke smlouvě apod Odbor RAF jednou měsíčně, 15. pracovní den v měsíci, předává odboru OEMM výpis z hlavní knihy, kde je zachycen pohyb majetku. 7.9 Veškerý majetek umístěný na pracovišti je uveden v místním seznamu majetku v místnosti, kanceláři či jinak definovaném místě umístění majetku, který je vytištěn z informačního systému VERA Majetek. Za zpracování místních seznamů odpovídá osoba odpovědná za 10

11 vedení evidence majetku. Aktuální místní seznamy se vyhotovují na vyžádání osoby odpovědné za majetek v konkrétní místnosti, a to např. po změně ve složení majetku na konkrétním místním seznamu. Za úplnost a aktuálnost místního seznamu odpovídá osoba odpovědná za majetek v místě umístění, dodržování tohoto ustanovení kontroluje přímý nadřízený pracovník Přemísťování majetku mezi jednotlivými odbory (i mezi jednotlivými pracovníky) úřadu navzájem a mezi úřadem a městskou policií je protokolární. Přírůstky a úbytky v místních seznamech se provádí na základě tiskopisu Převodka movitého majetku (viz příloha č. 5) dále jen Převodka. Převodku vyhotoví zaměstnanec, který je uvedený jako odpovědná osoba na místním seznamu, z něhož se převáděná věc vyjímá. Souhlas s převodem majetku potvrzuje správce majetku, z jehož odpovědnosti se věc převádí. Předávající správce majetku předá vyplněnou převodku odpovědnému pracovníkovi odboru OEMM. Ten provede nejpozději do 10 pracovních dnů od dodání této převodky změnu v umístění majetku zavedením nového umístění věci do karty majetku. Převzetí majetku na jiné místo podepisuje osoba odpovědná za majetek umístěný na tomto novém místě umístění majetku. Vyplněnou a všemi podpisy opatřenou Převodku předá přebírající osoba odpovědná za majetek na místním seznamu, do něhož se převáděný majetek zapisuje, pracovníkovi evidence majetku odboru OEMM. Tento pracovník provede příslušný zápis do informačního systému VERA Majetek. Pokud bude některá věc z majetku města předána do krátkodobé zápůjčky trvající maximálně 30 dnů, opravy, repase, apod., musí osoba odpovědná za tuto věc být schopna doložit po dobu předání věci důvod této skutečnosti. Zápis bude proveden ve zjednodušené evidenci na rubové straně místního seznamu. Písemný doklad (kopie zakázkového listu opravny, smlouvy nebo dohody o krátkodobé zápůjčce apod.) bude vždy uložen u správce majetku. Vedoucí odboru je povinen při odchodu stávajícího nebo příchodu nového zaměstnance, který byl (bude) určen osobou odpovědnou za majetek na příslušném místním seznamu, předat neprodleně tuto informaci odboru OEMM. Vedoucí odboru je také povinen při změně zaměstnance užívajícího majetek na příslušném pracovišti oznámit tuto změnu odboru OEMM. To zajistí příslušnou změnu v informačním systému VERA Majetek Vedení zvláštní evidence Zvláštní evidencí se rozumí vedení osobních karet zaměstnanců. Majetek vedený v osobních kartách zaměstnanců obsahuje věci svěřené k výkonu sjednané práce pouze tomuto jednomu zaměstnanci. Osobní karty zaměstnanců vede technickohospodářské oddělení odboru VVS, v informačním systému VERA - Majetek jsou evidovány pouze věci označené inventárním číslem. Odbor OEMM vede evidenci o těchto věcech v informačního systému VERA - Majetek na základě podkladů předaných odborem RAF. Zvláštní evidence se vede pro: - knihy, - mobilní telefony, - osobní ochranné prostředky, - ostatní majetek předaný k osobnímu užívání jediným zaměstnancem. Uvedený majetek zapisuje do osobních karet zaměstnanců vedoucí technickohospodářského oddělení odboru VVS. Zaměstnanec převzetí věci potvrdí svým podpisem a přebírá tím odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů podle 255 a následujících zákoníku práce. Pokud tyto věci splňují kritéria pro zařazení do dlouhodobého majetku, jsou vedeny rovněž v evidenci příslušné pro tento majetek. V opačném případě je tento majetek od ocenění 11

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Pravidla pro činnost likvidační komise

Pravidla pro činnost likvidační komise Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2014 Pravidla pro činnost likvidační komise Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla upravují zřízení, náplň a způsob činnosti likvidační komise (dále

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 6/2009, kterým se vydává směrnice o správě majetku zpracoval: finanční oddělení odpovídá: vedoucí organizačních

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Opatření děkana č.23/2009

Opatření děkana č.23/2009 Opatření děkana č.23/2009 Opatření děkana č.23/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č.23/2009 Název: Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem Účinnost:

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS

Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS Směrnice k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků SH ČMS 1. Úvodní ustanovení ( Příloha č.1 k Příkazu starosty SH ČMS č. 1/2011) 1.1. Zásady pro provádění inventarizace jsou stanoveny 29

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Majetek Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Dlouhodobý majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok Od výše ocenění určené účetní jednotkou Výše ocenění neplatí pro: Pozemky Stavby

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II, č.1401, 141 31 Praha 4, IČO:68378289 Směrnice č.3 Pro evidenci, účtování, oceňování a odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a evidenci a

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku

Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ. o majetku Vnitřní směrnice č. 15/2009/SŘ o majetku Čj.: SŠNM/1533/2009 V Novém Městě nad Metují dne 31. 12. 2009 Zpracovala: Radka Hepnarová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy Strana 1 (celkem 7)

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011

VNITŘNÍ SMĚRNICE. Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou. Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 VNITŘNÍ SMĚRNICE SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Označení směrnice: Číslo jednací: SPŠS 628/2011 Vydává: SPŠ stavební Lipník nad Bečvou Datum

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Vypracovala: Jana Horňáčková strana 1 vnitřní směrnice č.2/2009 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci

Směrnice výkonného výboru ČSRU. o inventarizaci Směrnice výkonného výboru ČSRU o inventarizaci schválená výkonným výborem ČSRU dne 1. února 2012 Vyhotovil dne 2. února 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise Uvolnil dne 2. února 2012 Bruno Kudrna

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů

Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Členění evidence majetku, zásady

Více

Směrnice o inventarizaci

Směrnice o inventarizaci 1 Směrnice o inventarizaci Obec Vrchovany VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č. 4, O INVENTARIZACI Platnost od: 11. 12. 2013 Schválil: zastupitelstvo obce č. usnesení 5/2013 z 11. 12. 2013 ROZDĚLOVNÍK Jméno Funkce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Spisový znak Skartační znak Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 05. EVIDENCE MAJETKU ZSJN/89/2008 Mgr.

Více

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Směrnice č. 1 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Pavlov Adresa: Lidická 65, Pavlov, 273 51 Směrnici zpracoval: Bc. Ivana Macháčková Směrnici schválil: Josef Kozel starosta obce Projednáno a schváleno

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: S05/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011.

Město Broumov. Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov. Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. Město Broumov Vnitřní směrnice č. 2/2011 o inventarizaci majetku Města Broumov Schválila RM dne 14.9.2011 s účinností od 15.9.2011. 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Legislativní rámec Povinnost inventarizace

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více