Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 24/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Obsah vnitřního předpisu: 1. Úvodní ustanovení 2 2. Výklad pojmů 2 3. Druhy majetku města 4 4. Klasifikace, vymezení a druhy dlouhodobého nehmotného majetku 4 5. Klasifikace, vymezení a druhy dlouhodobého hmotného majetku 5 6. Užívání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem 7 7. Evidence nehmotného a hmotného majetku, odpisování 8 8. Pořízení, převzetí a zařazení nehmotného a hmotného majetku Vyřazení nehmotného a hmotného majetku Oceňování hmotného a nehmotného majetku Zásoby - klasifikace a vymezení zásob Evidence zásob Přejímka zásob Výdej zásob Uložení a ochrana zásob Oceňování zásob Závěrečná ustanovení 22 Přílohy

2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento vnitřní předpis řeší postupy při nabývání, správě, prodeji a vyřazování majetku města Dvůr Králové nad Labem (dále jen město ) vymezeného v článku 3, v souladu s ustanoveními 38 a 39, které upravují nakládání s majetkem obce, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v úplném znění Tímto předpisem se řídí všichni zaměstnanci města, uvolnění zastupitelé města a všichni strážníci městské policie a zaměstnanci samostatné organizační složky kontroly a interního auditu. Příspěvkové organizace zřízené městem, jimž byl předán majetek města k hospodaření (svěřený majetek) podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, nebo které užívají majetek města na základě smluvního vztahu, se řídí tímto předpisem na základě ustanovení této smlouvy Tento vnitřní předpis stanoví postupy pro naplnění povinností, uložených obecně závaznými právními předpisy. Pokud tento předpis takové postupy nestanoví, řídí se všichni, na něž se tento předpis vztahuje, obecnou právní úpravou, stanovenou v příslušných, obecně platných právních předpisech. Článek 2 Výklad pojmů Pojmy, jejich výklad a používané legislativní zkratky: město město Dvůr Králové nad Labem městský úřad Městský úřad Dvůr Králové nad Labem městská policie Městská policie Dvůr Králové nad Labem majetek města nemovitosti (pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem), byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky, movité věci a jejich soubory (včetně zásob, peněz, cenin), práva (včetně pohledávek, licencí, směnek, dluhopisů a honiteb) věc jakýkoliv hmotný či nehmotný majetek, se svými součástmi a příslušenstvím, jemuž bylo přiděleno jedno inventární číslo svěřený majetek majetek města předaný příspěvkové organizaci zřizované městem k hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zákon o účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění účetní jednotka subjekt, definovaný v 1 zákona o účetnictví, v podmínkách tohoto vnitřního předpisu je účetní jednotkou město účetní období v podmínkách města je jím kalendářní rok 2

3 rozvahový den den, ke kterému účetní jednotka uzavírá účetní knihy a sestavuje účetní závěrku; město má rozvahový den k mezitímní účetní závěrce, která je čtvrtletní a k roční účetní závěrce k vyhláška - vyhláška č. 410/2009 Sb. ze dne 25. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky správce majetku v rámci města vedoucí odboru nebo samostatné organizační složky městského úřadu a určený strážník městské policie, u svěřeného majetku ředitel příspěvkové organizace zřízené městem, u majetku města užívaného na základě smluvního vztahu příslušná právnická nebo fyzická osoba v rozsahu a za podmínek vymezených smlouvou příkazce operace starosta města, vedoucí pracovník městského úřadu nebo určený strážník městské policie oprávněný zvláštním vnitřním předpisem k nakládání s rozpočtovými prostředky města místní seznam majetku soupis majetku umístěného v kanceláři, zasedací místnosti, skladu nebo jinak vymezeném uzavřeném jiném prostoru, dále nečleněném, v případě skladu se do něj nezapisují skladované zásoby osoba odpovědná za majetek v evidenci majetku se uvádí pouze u odborů městského úřadu, samostatné organizační složky a u městské policie; u odborů městského úřadu a samostatné organizační složky je jí zaměstnanec určený vedoucím odboru (samostatné organizační složky), u městské policie určený strážník osobní karta zaměstnance (rovněž zvláštní evidence) karta v listinné podobě, na níž se proti potvrzení evidují věci svěřené k použití pouze tomuto jednomu zaměstnanci města, včetně ochranných pracovních pomůcek, v souladu s 255 a následujícími zákoníku práce (odpovědnost za svěřené předměty) odpisy náklad vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v průběhu účetního období v souvislosti s jeho užíváním, vyjadřuje opotřebení majetku, k němuž došlo za jedno účetní období oprávky součet zúčtovaných odpisů, tedy vyjádření celkového opotřebení majetku za dobu jeho používání účetní jednotkou odpisový plán - je souhrnný účetní záznam; odpisový plán je konkretizace účetní metody odpisování dlouhodobého majetku městem; odpisový plán zahrnuje zvolení způsobu odpisování, určení doby používání dlouhodobého majetku, výpočet výše částky odpisu na jednu stanovenou jednotku finanční majetek jsou např. dluhové cenné papíry, termínované vklady, majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem, akcie a podílové listy, dluhopisy, vkladové listy, pokladniční poukázky a směnky určené k obchodování, poštovní známky, kolky, dálniční známky, předplacené jízdenky, vstupenky, telefonní karty, stravenky do provozoven veřejného stravování a dárkové poukázky, peníze, cenné papíry, stravenky do vlastního zařízení závodního stravování účetní jednotky, pokutové bloky, bankovní platební karty apod. RISM odbor rozvoje, investic a správy majetku města městského úřadu OEMM odbor ekonomiky a majetku města městského úřadu 3

4 RAF odbor rozpočtu a financování městského úřadu VVS odbor všeobecné vnitřní správy městského úřadu KTÚ odbor kanceláře tajemníka úřadu PO KTÚ právní oddělení odboru kanceláře tajemníka úřadu KIA samostatná organizační složka kontroly a interního auditu Článek 3 Druhy majetku města 3.1. Tento předpis upravuje nakládání s: - dlouhodobým nehmotným majetkem (software, licence), - dlouhodobým hmotným majetkem (movitými věcmi a jejich soubory, nemovitostmi, tj. pozemky a stavbami spojenými se zemí pevným základem, byty a nebytovými prostory vymezenými jako jednotky podle zvláštního právního předpisu), - zásobami, 3.2. Tento předpis popisuje: - vymezení majetku podle vyhlášky, - užívání majetku příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem, - evidenci majetku, odpisování, - pořizování majetku, - zařazování majetku, - vyřazování majetku, - oceňování majetku, - hospodaření s majetkem, 3.3. Součástí majetku města jsou také: - byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem, - dlouhodobý finanční majetek, - krátkodobý finanční majetek včetně peněz v pokladně, cenin a peněžních prostředků na účtech u peněžních ústavů, - pohledávky a jiná práva. Nakládání s byty a nebytovými prostory, dlouhodobým a krátkodobým finančním majetkem, pohledávkami a jinými právy je upraveno samostatnými vnitřními předpisy města (například k hospodaření s byty, k pokladním operacím, k vymáhání pohledávek). Článek 4 Klasifikace, vymezení a charakteristiky dlouhodobého nehmotného majetku Základní podmínkou pro zařazení do dlouhodobého majetku je doba použitelnosti delší než 1 rok. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je tento majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost. Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění funkcí a povinností stanovených právními předpisy 4

5 pro jeho užívání. V podmínkách města se jedná o majetek popsaný níže dle jednotlivých účtů, na nichž se účtuje o dlouhodobém nehmotném majetku. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Podle účtového rozvrhu sestaveného městem se dlouhodobý nehmotný majetek dělí na: - účet software - pořízený samostatně (který není součástí nabytého hardware) a technické zhodnocení software, přičemž ocenění jedné věci převyšuje částku Kč. - účet drobný dlouhodobý nehmotný majetek patří sem software, kde ocenění jedné věci je Kč a vyšší, a to až do hodnoty jedné věci Kč včetně. - účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek dokumenty charakteru studií, záměrů, programů, analýzy s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Vždy jsou na tomto účtu evidovány: územní plán, územně plánovací dokumentace, územní studie, lesní hospodářské plány, povodňové plány bez ohledu na výši ocenění. - účet 035 dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle 27 odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví. - účet 041 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování, do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání. dobou pořizování se rozumí období od okamžiku doručení prvního účetního dokladu o pořízení majetku do okamžiku zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, které je dané okamžikem dosažení jeho způsobilosti k užívání. - účet 044 uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku obsahuje náklady, případně výdaje, nabíhající v průběhu účetního období, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka Kč, a které mohou v úhrnu za celé účetní období splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku. Nejpozději ke dni sestavení účetní závěrky odbor OEMM posoudí, zda jsou splněny podmínky pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, konkrétně zda náklady (výdaje) přesáhly částku Kč a technické zhodnocení bylo uvedeno do užívání. Pokud jsou tyto podmínky splněny, uvede se technické zhodnocení v příslušné položce majetku (zvýší se ocenění dlouhodobého nehmotného majetku nebo se zařadí nový majetek technické zhodnocení, pokud bylo provedeno na drobném dlouhodobém nehmotném majetku), v opačném případě se převedou tato plnění na příslušné nákladové účty. Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož klasifikace je obsahem tohoto článku vnitřního předpisu, který je evidován na účtech 013 a 019, je majetkem odepisovaným. Způsob odepisování dlouhodobého nehmotného majetku je upraven v článku 7 tohoto vnitřního předpisu. Majetek, který je zaveden v ocenění pod výše uvedenými hranicemi, byl zaveden do evidence dle původních pravidel a zůstane zaevidován na příslušných účtech. Článek 5 Klasifikace, vymezení a charakteristiky dlouhodobého hmotného majetku Základní podmínkou pro zařazení do dlouhodobého majetku je doba použitelnosti delší než 1 rok. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je tento majetek využitelný pro účel, pro který byl pořízen. Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se 5

6 nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k okamžitému užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele. Podle účtového rozvrhu sestaveného městem se dlouhodobý hmotný majetek dělí na: - účet 021 stavby vždy bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti, přitom stavbou se rozumí veškerá stavební díla, jak jsou stanovena zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění; do této kategorie se řadí rovněž technické zhodnocení staveb, pokud je považováno za samostatný majetek; technické zhodnocení staveb je považováno za samostatný majetek, pokud je provedeno na majetku, jenž není vlastnictvím města a město jej úplatně nebo bezúplatně užívá, vlastníkem tohoto zhodnocení je město, - dále se sem řadí byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, - patří sem rovněž všechny nemovité kulturní památky oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou, - právo stavby, které nebylo součástí ocenění nově pořizované stavby a v případě, že vlastník stavby a vlastník pozemku jsou různé osoby. - účet samostatné movité věci a soubory movitých věcí - samostatné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technickoekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné movité věci nebo souboru majetku převyšuje částku Kč, předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky. Soubor majetku je tvořen více věcmi a je charakterizovaný samostatným technickoekonomickým určením. Do souboru majetku nelze zahrnout nemovitou věc, a to ani společně s věcí movitou. Do této položky se dále řadí technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku Kč v rámci jednoho účetního období. - účet drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné věci je v částce 500 Kč a vyšší do Kč včetně. - patří sem i mobilní telefony, a to bez ohledu na výši pořizovací ceny. - do této položky se dále řadí předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem vedeným na účtu 022, a to bez ohledu na výši pořizovací ceny. - do této položky se rovněž řadí věci pořízené formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění nepřevyšuje částku Kč, a to bez ohledu na výši ocenění. - drobný dlouhodobý hmotný majetek tvoří také vybavení bytů s pořizovací cenou Kč a vyšší. Tento majetek se vede rovněž v pasportech bytů. - účet 029 ostatní dlouhodobý hmotný majetek věcná břemeno - věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky stavby nebo jako součást ocenění v rámci položky zásoby. Dle 19 odst. 6 zákona o účetnictví je stanovena významnost u dlouhodobého hmotného majetku na Kč. Tato významnost je aplikována i u ocenění věcného břemene věcné břemeno do výše Kč nebude na účtu 029 účtováno. - účet pozemky vždy bez ohledu na výši ocenění. - účet kulturní předměty řadí se sem bez ohledu na výši ocenění zejména movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci, a to včetně souborů tohoto majetku. Výtvarná a umělecká díla, která jsou součástí stavby, tvoří se stavbou jeden hmotný investiční celek, jsou součástí evidence této stavby (cena tohoto díla se promítne do celkové účetní ceny stavby). - účet 036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - obsahuje dlouhodobý hmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle 27 odst. 1 písm. h) zákona o 6

7 účetnictví. - účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování, do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání. - účet uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku obsahuje v průběhu účetního období náklady, případně výdaje, vztahující se k jedné věci, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka Kč a které mohou v úhrnu za celé účetní období překročit tuto částku a tím splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Nejpozději k rozvahovému dni odbor OEMM posoudí, zda jsou splněny podmínky pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně zda náklady (výdaje) přesáhly částku Kč a technické zhodnocení bylo uvedeno do užívání. Pokud jsou tyto podmínky splněny, uvede se technické zhodnocení v příslušné položce majetku, zvýší se ocenění věci, náležející do dlouhodobého hmotného majetku. Případně se zařadí nová věc technické zhodnocení, pokud bylo provedeno na věci, hodnotově náležející do drobného dlouhodobého hmotného majetku). Pokud výše uvedené podmínky nebudou naplněny, uvedou se tato plnění v příslušné položce nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož klasifikace je obsahem tohoto článku vnitřního předpisu, který je evidován na účtech 021 a 022, je majetkem odepisovaným. Způsob odepisování dlouhodobého hmotného majetku je upraven v článku 7 tohoto vnitřního předpisu. Majetek, který je zaveden v ocenění pod výše uvedenými hranicemi, byl zaveden do evidence dle původních pravidel a zůstane zaevidován na příslušných účtech. Článek 6 Užívání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Majetek svěřený příspěvkové organizaci zřizovací listinou eviduje, a nakládá s ním tato příspěvková organizace. Město vede tento majetek na podrozvahovém účtu 903 Ostatní majetek. O takovém majetku příspěvková organizace účtuje a zároveň jej i odepisuje podle svých vlastních vnitřních předpisů. Pokud by nastal stav, kdy je příspěvkové organizaci svěřen majetek města, jehož hodnota je pod hranicí pro zařazení do drobného dlouhodobého nehmotného (nižší než Kč) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (nižší než 500 Kč), může vést takový majetek příspěvková organizace na svých podrozvahových účtech. Pokud jde o nakládání se svěřeným majetkem, uplatní se ustanovení článků upravujících vyřazování majetku. V takovém případě je příspěvková organizace povinna zajistit všechny kroky předepsané tímto vnitřním předpisem jako postupy při vyřazování majetku a zajistit doklady potřebné pro právoplatné a věrohodné vyřazení majetku z evidence majetku města. Svěřený majetek je uveden v příloze platné zřizovací listiny soupis svěřeného movitého majetku města. Při změně (zařazení nebo vyřazení svěřeného majetku příspěvkové organizaci) se příloha zřizovací listiny měnit nebude, rozsah majetku bude dán inventurním soupisem ( 8 zák. č. 270/2010 Sb.) vypracovaným ke dni pořízení nebo vyřazení majetku uloženým u organizace. Inventurní soupis bude vyhotoven osobou odpovědnou za vedení evidence majetku města. Jednou ročně, po skončení roční účetní uzávěrky, vypracuje osoba odpovědná za vedení evidence majetku soupis majetku svěřeného jednotlivým příspěvkovým organizacím. Tyto soupisy budou předány příspěvkovým organizacím a na vědomí odboru ŠKS, vyjma soupisu svěřeného majetku organizaci Technické služby města Dvora Králové nad Labem, který bude předán na vědomí odboru OEMM. Majetek města užívaný příspěvkovou organizací na základě smlouvy o výpůjčce (vždy budovy, stavby a pozemky) zůstává majetkem města a organizace, která má takový majetek ve 7

8 výpůjčce, je ve věcech nakládání s tímto majetkem povinna přiměřeně se řídit ustanoveními tohoto vnitřního předpisu na základě povinností sjednaných ve smlouvě. Majetek ve výpůjčce může vést příspěvková organizace na svém podrozvahovém účtu. Hospodaření s vlastním majetkem příspěvkových organizací tento vnitřní předpis neřeší, tuto problematiku si upraví příspěvkové organizace samy. Článek 7 Evidence nehmotného a hmotného majetku, odpisování 7.1. Majetková evidence tohoto majetku je vedena v elektronické podobě v informačním systému VERA - Majetek. Za vedení řádné, aktuální a úplné evidence majetku zodpovídá odbor OEMM Veškerý majetek vymezený tímto předpisem musí být řádně označen jednoznačným inventárním číslem (kromě pozemků, staveb a případně nehmotného majetku), které se přidělí jediné věci z majetku města při jejím zařazení do evidence. Současně se zařazený předmět označí čárovým kódem, a to způsobem pokud možno trvalým. Výjimkou jsou předměty označené v evidenci jako nepolepitelné, tj. předměty, u kterých způsob jejich užívání nedovoluje umístění štítku s čárovým kódem. Označení se provede u snadno přemístitelných předmětů na boční nebo zadní straně předmětů tak, aby bylo možno snadno provést sejmutí čárového kódu čtecím zařízením, a přitom štítek nebyl vystavován nadměrnému odírání nebo poškození při běžném používání. U nábytku a ostatních těžších předmětů se umístí štítek s čárovým kódem tak, aby při obvyklém používání a umístění předmětu nedošlo k poškození štítku, a při inventuře bylo možno štítek bez problémů sejmout čtecím zařízením. Nepolepitelný předmět se čárovým kódem neoznačuje. Čárový kód je vytištěn a evidován na odbor OEMM na inventární kartě majetku Pro veškerý dlouhodobý majetek je v informačním systému VERA - Majetek veden registr majetku, tj. soubor karet majetku (viz Příloha č. 1) s těmito údaji: - inventární číslo - název majetku - datum pořízení - datum zařazení do užívání - způsob ocenění a částka ocenění - v případě pořízení z prostředků dotace výše této dotace a její poskytovatel - číslo účetního dokladu, jímž bylo o majetku účtováno - účet, na který je majetek zařazen - základní popisné a technické údaje - umístění majetku - osoba odpovědná za majetek - osoba, která majetek užívá - provedené technické zhodnocení - datum a způsob vyřazení U nově pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku odbor RAF předá do 15. pracovního dne v měsíci kopie účetních dokladů o nabytí majetku za předchozí měsíc odboru 8

9 OEMM. Dokladem o nabytí majetku je zpravidla faktura dodavatele nebo smlouva (kupní, směnná, darovací). U budov a staveb vždy a u movitého majetku, pokud se jedná o jednotlivou věc nebo soubor věcí či ucelené zařízení, které před zařazením do majetku vyžadují odbornou instalaci a uvedení do provozu, je součástí nabývacích dokladů protokol o zařazení majetku do užívání. Protokol o zařazení majetku do užívání vyhotovuje a na odbor OEMM neprodleně po zařazení předává správce majetku, z jehož rozpočtové organizační jednotky se majetek pořizuje. Na tomto protokolu, v případě ostatních druhů nabytí majetku na účetním dokladu, musí být obsažena informace o odpovědné osobě, která zodpovídá za věc zařazovanou do majetku města. Na základě těchto dokladů odpovědný pracovník odboru OEMM zajistí vložení nově pořízené věci do majetku města. Při zařazení majetku bude vystaven formulář Protokol o zařazení majetku (viz příloha č. 1). Protokol o zařazení majetku do užívání musí obsahovat přesný název věci, která je zařazována do majetku, její stručný technický popis vylučující záměnu s jinou podobnou věcí, ocenění majetku, správce majetku a umístění věci (místní seznam, který bude o zařazovanou věc rozšířen) a osobu odpovědnou za majetek určenou vedoucím odboru. Pracovník evidence majetku odboru OEMM přidělí předmětu inventární číslo, opatří ho štítkem s čárovým kódem (pokud se nejedná o tzv. nepolepitelný předmět), zařadí do evidence v informačním systému VERA - Majetek, kde mu určí účet, na němž bude evidován, a vyhotoví vnitřní účetní doklad, na základě kterého bude nově nabytý majetek zaúčtován na některém z účtů účetní evidence majetku, kam věcně náleží. Při zařazení majetku, k němuž se vlastnická práva evidují v katastru nemovitostí, odbor OEMM předkládá interní účetní doklad odboru RAF současně s odesláním návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí v den odeslání návrhu na vklad na místně příslušné katastrální pracoviště Podklady pro zařazení do evidence týkající se dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, u kterého vznikají postupně nabíhající náklady související s pořízením (především investiční akce), zajišťuje pracovník určený vedoucím příslušného odboru, z jehož rozpočtové organizační jednotky je pořízení hrazeno, a to až po zajištění všech technických funkcí potřebných k užívání a po splnění povinností stanovených právními předpisy (stavební, ekologické, požární, hygienické apod.). Tyto podklady budou okamžikem uvedení majetku do užívání předány odboru OEMM jako součást protokolu o zařazení majetku. V případě změn v těchto údajích bude vyhotovením vnitřního účetního dokladu odborem OEMM průběžně během daného měsíce informován odbor RAF, aby provedl příslušné změny na majetkových účtech. Pokud se investiční akcí pořízený majetek zapisuje do katastru nemovitostí, platí pro den zápisu do majetku stejná pravidla, jako v poslední větě čl V případě pořízení majetku z dotace zcela nebo částečně bude součástí podkladů pro zařazení majetku do evidence i informace o výši této dotace, o poskytovateli této dotace a informace o podmínkách dotace (udržitelnost projektu) Na základě novely zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb. byl vydán Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku (ČÚS 708). Tímto předpisem se počínaje rokem 2011 zavádí pro účetní jednotku, kterou je obec, povinnost účetně odpisovat dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Dlouhodobý majetek se odepisuje v souladu s ustanovením 28 zákona o účetnictví a 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb., v úplném znění. Dlouhodobý majetek ve vlastnictví města, které je účetní jednotkou, na kterou se vztahuje ustanovení 66 vyhlášky, je odepisován v souladu s účetními metodami, které jsou stanoveny v ČÚS 708. Pro každé účetní období musí být samostatným právním úkonem usnesením rady města schválen odpisový plán, sestavený jedním ze způsobů stanovených v bodech 5.4 až 5.7 ČÚS

10 Město používá způsob rovnoměrného způsobu odpisování. Pro majetek, který byl v používání k , vychází ze zjednodušeného způsobu odpisování, pro rok 2012 a následující roky platí odpisový plán vycházející z měsíčních odpisů stanovených výše popsaným způsobem ze zbývající doby používání, dle zatřídění majetku dle klasifikace podle CZ-CPA (nebo CZ-CC) do jednotlivých odpisových skupin a jim přiřazených zbývajících dob používání. Tento postup byl schválen usnesením rady města č. R/1050/ Rada města Dvůr Králové nad Labem. Současně byl schválen jako postup odpisování majetku počínaje rovnoměrný způsob odpisování majetku. Tento způsob se použije pro všechny nově zařazené věci do majetku města od s tím, že doba používání a tím i počet měsíčních odpisů se stanoví na základě stanovených dob odpisování dle příloh č. 1, 2 a 3 k ČÚS 708 s přihlédnutím ke specifickým podmínkám užívání daného majetku v podmínkách města. Stanovení odpisové skupiny je v gesci odboru OEMM, určený správce majetku při jeho zařazení uplatní požadavek na odchylné stanovení doby používání, které bude vyznačeno v protokolu o zařazení majetku pořízeném dle čl. 8, odst. 8 tohoto vnitřního předpisu. Odpisový plán na příslušné účetní období, počínaje rokem 2013, bude předložen odborem OEMM ke schválení radě města na její poslední schůzi před koncem roku předcházejícímu prvnímu dni účetního období, pro které je odpisový plán předložen. Město neodpisuje: - umělecká díla, která nejsou součástí stavby, - sbírky muzejní povahy, movité kulturní památky a obdobné movité věci, stanovené jinými právními předpisy, nemovité kulturní památky - pozemky, - nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, - technické zhodnocení do doby uvedení do stavu, způsobilého k používání, - finanční majetek, - zásoby, - dlouhodobý majetek, který se podle 27 zákona oceňuje reálnou hodnotou 7.7. Odbor OEMM předává odboru RAF formou vnitřního účetního dokladu průběžně během daného měsíce informace: - o zařazení majetku do skupin podle účetní osnovy, - o nově pořízeném majetku formou bezúplatného převodu mezi městem a jím zřízenými organizacemi, - o změnách v ocenění majetku, - o přebytcích či manku zjištěném při inventarizaci, - o schválené likvidaci a prodeji movitého majetku města, - o nákupu a prodeji nemovitostí, - o ostatním přírůstku a úbytku majetku města. Podklady pro tyto změny v evidenci majetku předávají odboru OEMM příslušné odbory nebo správci majetku, kteří za majetek zodpovídají, a to formou interního účetního dokladu s přílohami, kterými jsou např. interní sdělení o sepsání nové zřizovací listiny včetně kopie této listiny, interní sdělení o sepsání darovací smlouvy včetně kopie této smlouvy nebo interní sdělení o změně smlouvy např. formou sepsání dodatku ke smlouvě apod Odbor RAF jednou měsíčně, 15. pracovní den v měsíci, předává odboru OEMM výpis z hlavní knihy, kde je zachycen pohyb majetku. 7.9 Veškerý majetek umístěný na pracovišti je uveden v místním seznamu majetku v místnosti, kanceláři či jinak definovaném místě umístění majetku, který je vytištěn z informačního systému VERA Majetek. Za zpracování místních seznamů odpovídá osoba odpovědná za 10

11 vedení evidence majetku. Aktuální místní seznamy se vyhotovují na vyžádání osoby odpovědné za majetek v konkrétní místnosti, a to např. po změně ve složení majetku na konkrétním místním seznamu. Za úplnost a aktuálnost místního seznamu odpovídá osoba odpovědná za majetek v místě umístění, dodržování tohoto ustanovení kontroluje přímý nadřízený pracovník Přemísťování majetku mezi jednotlivými odbory (i mezi jednotlivými pracovníky) úřadu navzájem a mezi úřadem a městskou policií je protokolární. Přírůstky a úbytky v místních seznamech se provádí na základě tiskopisu Převodka movitého majetku (viz příloha č. 5) dále jen Převodka. Převodku vyhotoví zaměstnanec, který je uvedený jako odpovědná osoba na místním seznamu, z něhož se převáděná věc vyjímá. Souhlas s převodem majetku potvrzuje správce majetku, z jehož odpovědnosti se věc převádí. Předávající správce majetku předá vyplněnou převodku odpovědnému pracovníkovi odboru OEMM. Ten provede nejpozději do 10 pracovních dnů od dodání této převodky změnu v umístění majetku zavedením nového umístění věci do karty majetku. Převzetí majetku na jiné místo podepisuje osoba odpovědná za majetek umístěný na tomto novém místě umístění majetku. Vyplněnou a všemi podpisy opatřenou Převodku předá přebírající osoba odpovědná za majetek na místním seznamu, do něhož se převáděný majetek zapisuje, pracovníkovi evidence majetku odboru OEMM. Tento pracovník provede příslušný zápis do informačního systému VERA Majetek. Pokud bude některá věc z majetku města předána do krátkodobé zápůjčky trvající maximálně 30 dnů, opravy, repase, apod., musí osoba odpovědná za tuto věc být schopna doložit po dobu předání věci důvod této skutečnosti. Zápis bude proveden ve zjednodušené evidenci na rubové straně místního seznamu. Písemný doklad (kopie zakázkového listu opravny, smlouvy nebo dohody o krátkodobé zápůjčce apod.) bude vždy uložen u správce majetku. Vedoucí odboru je povinen při odchodu stávajícího nebo příchodu nového zaměstnance, který byl (bude) určen osobou odpovědnou za majetek na příslušném místním seznamu, předat neprodleně tuto informaci odboru OEMM. Vedoucí odboru je také povinen při změně zaměstnance užívajícího majetek na příslušném pracovišti oznámit tuto změnu odboru OEMM. To zajistí příslušnou změnu v informačním systému VERA Majetek Vedení zvláštní evidence Zvláštní evidencí se rozumí vedení osobních karet zaměstnanců. Majetek vedený v osobních kartách zaměstnanců obsahuje věci svěřené k výkonu sjednané práce pouze tomuto jednomu zaměstnanci. Osobní karty zaměstnanců vede technickohospodářské oddělení odboru VVS, v informačním systému VERA - Majetek jsou evidovány pouze věci označené inventárním číslem. Odbor OEMM vede evidenci o těchto věcech v informačního systému VERA - Majetek na základě podkladů předaných odborem RAF. Zvláštní evidence se vede pro: - knihy, - mobilní telefony, - osobní ochranné prostředky, - ostatní majetek předaný k osobnímu užívání jediným zaměstnancem. Uvedený majetek zapisuje do osobních karet zaměstnanců vedoucí technickohospodářského oddělení odboru VVS. Zaměstnanec převzetí věci potvrdí svým podpisem a přebírá tím odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů podle 255 a následujících zákoníku práce. Pokud tyto věci splňují kritéria pro zařazení do dlouhodobého majetku, jsou vedeny rovněž v evidenci příslušné pro tento majetek. V opačném případě je tento majetek od ocenění 11

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku A. Členění majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zároveň s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč. 012

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

SMĚRNICE RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE

SMĚRNICE RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE Směrnice Rady Plzeňského kraje SRPK-4/2015/EK-001-Q Plzeňský kraj Vydání číslo: 1 Počet stran: 11 Počet příloh: 5 SMĚRNICE RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE Odpisový plán a odpisování dlouhodobého majetku účetních

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 O hospodaření s movitým majetkem Plzeňského kraje spravovaným

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/6. 1. Předmět

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích

Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích Název projektu: Elektronická knihovna jako součást vzdělávání účetních a ekonomů územních

Více

Směrnice pro hospodaření s majetkem obce

Směrnice pro hospodaření s majetkem obce Obec Albrechtice nad Orlicí IČ: 00579106, sídlem Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí Směrnice pro hospodaření s majetkem obce Číslo jednací: 2015/MS/683 Platnost od: 27.5.2015 Zpracoval: Jaroslav

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1230 ze dne 3. 6. 2014 SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Článek 1. Úvodní

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Směrnice č.3 SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Obec: Suchohrdly Adresa: Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Bajerová Anna Směrnici schválila: Matochová Hana Směrnice

Více

Evidence, účtování a odepisování majetku

Evidence, účtování a odepisování majetku Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje evidenci, účtování a odepisování majetku.

Více

Pravidla pro činnost likvidační komise

Pravidla pro činnost likvidační komise Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2014 Pravidla pro činnost likvidační komise Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla upravují zřízení, náplň a způsob činnosti likvidační komise (dále

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová účetní ekonomického oddělení OÚ

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová účetní ekonomického oddělení OÚ OBEC BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY SMĚRNICE K EVIDENCI MAJETKU VE VLASTVICTVÍ OBCE BRAŇANY ZÁKON O ÚČETNICTVÍ - ZÁK. Č. 563/1991 SB., DRUH NORMY EVIDENČNÍ ČÍSLO SMĚRNICE S 2/2013 PLATNOST

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 23269/2013 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 23269/2013 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím zřizovaných Josef Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Směrnice o evidenci majetku č.3/2011

Směrnice o evidenci majetku č.3/2011 Obec Nová Ves u Bakova Směrnice o evidenci majetku č.3/2011 Nabývá účinnosti: 7.12.2011 Obsah: 1. Členění dlouhodobého majetku 2. Ostatní dlouhodobý majetek 3. Pořízení dlouhodobého majetku a) pořízení

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard č. 710 byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 6/2012. Změny: FZ č. 1/2014, 5/2014 a 7/2015. Standard upravuje: obecná pravidla

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Dokument nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací Obsah Úvod 8 1. Základní pojmy a principy v účetnictví 10 1.1 Význam a funkce účetnictví 10 1.2 Klasifikace majetku a závazků z hlediska aktiv a pasiv... 18 1.2.1 Klasifikace aktiv 19 1.2.2 Klasifikace

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Terka - používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od krátkodobého majetku Členění: Dlouhodobý hmotný

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice. INVESTIČNÍ FOND Účinnost od: Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice. INVESTIČNÍ FOND Účinnost od: Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice Evidenční číslo 65/INA-VOK Číslo vydání: 6 INVESTIČNÍ FOND Účinnost od:

Více

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 SMĚRNICE RADY LIBERECKÉHO KRAJE Č. 2/2005 UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 I. Předmět a struktura směrnice a vymezení základních pojmů 1. Tato směrnice

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A Č. Text MD D 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 6/2009, kterým se vydává směrnice o správě majetku zpracoval: finanční oddělení odpovídá: vedoucí organizačních

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Čl. 2 Pravidla pro oceňování majetku

Čl. 2 Pravidla pro oceňování majetku SMĚRNICE č. 10/2017 o evidenci, účtování a odpisování majetku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Ve Svazku obcí Horní Labe (dále jen svazek ) je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Město Česká Třebová. vydává Pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Česká Třebová.

Město Česká Třebová. vydává Pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Česká Třebová. Město Česká Třebová Město Česká Třebová na základě usnesení rady města č. 739 ze dne 27.06.2016, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net EVIDENCE MAJETKU Na základě ustanovení

Více

Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů

Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Členění evidence majetku, zásady

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Majetek ÚSC. Řešení příkladů

Majetek ÚSC. Řešení příkladů Odborné semináře pro obce, spol. s r. o. Divadelní 6, 602 00 Brno, tel. 542 210 053 e-mail: info@oseminare.cz www.oseminare.cz Majetek ÚSC Řešení příkladů Obsah 1) Vyřazení majetku... 2 2) Bezúplatný převod

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Bohatice ( Směrnice ) je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Spisový znak Skartační znak Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 08. VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU ZSJN/92/2008

Více

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Majetek Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Dlouhodobý majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok Od výše ocenění určené účetní jednotkou Výše ocenění neplatí pro: Pozemky Stavby

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: S05/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 MĚSTO NOVÝ JIČÍN DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 vydaný usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 7/24Z/2014 ze dne 4. 9. 2014 na

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR14_0769 ze dne P R A V I D L A k provádění inventarizací majetku a závazků Městské části Praha 1

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR14_0769 ze dne P R A V I D L A k provádění inventarizací majetku a závazků Městské části Praha 1 Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR14_0769 ze dne 03.06.2014 P R A V I D L A k provádění inventarizací majetku a závazků Městské části Praha 1 Městská část Praha 1 (dále jen městská část) inventarizací

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Spisový znak Skartační znak Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. EVIDENCE MAJETKU Pedagogická rada projednala dne 16. ledna 2017 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. února 2017 Mgr. Michaela

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o.

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o. Nová koncepce účetnictví veřejné správy po 1.1.2010 v praxi pro p.o. Prosinec 2009 Ing. Hana Juráňová Příprava ÚSC na změny Aplikace změn účetních postupů Požadavky na software - základní - převodový můstek

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více