Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 24/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Obsah vnitřního předpisu: 1. Úvodní ustanovení 2 2. Výklad pojmů 2 3. Druhy majetku města 4 4. Klasifikace, vymezení a druhy dlouhodobého nehmotného majetku 4 5. Klasifikace, vymezení a druhy dlouhodobého hmotného majetku 5 6. Užívání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem 7 7. Evidence nehmotného a hmotného majetku, odpisování 8 8. Pořízení, převzetí a zařazení nehmotného a hmotného majetku Vyřazení nehmotného a hmotného majetku Oceňování hmotného a nehmotného majetku Zásoby - klasifikace a vymezení zásob Evidence zásob Přejímka zásob Výdej zásob Uložení a ochrana zásob Oceňování zásob Závěrečná ustanovení 22 Přílohy

2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento vnitřní předpis řeší postupy při nabývání, správě, prodeji a vyřazování majetku města Dvůr Králové nad Labem (dále jen město ) vymezeného v článku 3, v souladu s ustanoveními 38 a 39, které upravují nakládání s majetkem obce, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v úplném znění Tímto předpisem se řídí všichni zaměstnanci města, uvolnění zastupitelé města a všichni strážníci městské policie a zaměstnanci samostatné organizační složky kontroly a interního auditu. Příspěvkové organizace zřízené městem, jimž byl předán majetek města k hospodaření (svěřený majetek) podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, nebo které užívají majetek města na základě smluvního vztahu, se řídí tímto předpisem na základě ustanovení této smlouvy Tento vnitřní předpis stanoví postupy pro naplnění povinností, uložených obecně závaznými právními předpisy. Pokud tento předpis takové postupy nestanoví, řídí se všichni, na něž se tento předpis vztahuje, obecnou právní úpravou, stanovenou v příslušných, obecně platných právních předpisech. Článek 2 Výklad pojmů Pojmy, jejich výklad a používané legislativní zkratky: město město Dvůr Králové nad Labem městský úřad Městský úřad Dvůr Králové nad Labem městská policie Městská policie Dvůr Králové nad Labem majetek města nemovitosti (pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem), byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky, movité věci a jejich soubory (včetně zásob, peněz, cenin), práva (včetně pohledávek, licencí, směnek, dluhopisů a honiteb) věc jakýkoliv hmotný či nehmotný majetek, se svými součástmi a příslušenstvím, jemuž bylo přiděleno jedno inventární číslo svěřený majetek majetek města předaný příspěvkové organizaci zřizované městem k hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zákon o účetnictví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění účetní jednotka subjekt, definovaný v 1 zákona o účetnictví, v podmínkách tohoto vnitřního předpisu je účetní jednotkou město účetní období v podmínkách města je jím kalendářní rok 2

3 rozvahový den den, ke kterému účetní jednotka uzavírá účetní knihy a sestavuje účetní závěrku; město má rozvahový den k mezitímní účetní závěrce, která je čtvrtletní a k roční účetní závěrce k vyhláška - vyhláška č. 410/2009 Sb. ze dne 25. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky správce majetku v rámci města vedoucí odboru nebo samostatné organizační složky městského úřadu a určený strážník městské policie, u svěřeného majetku ředitel příspěvkové organizace zřízené městem, u majetku města užívaného na základě smluvního vztahu příslušná právnická nebo fyzická osoba v rozsahu a za podmínek vymezených smlouvou příkazce operace starosta města, vedoucí pracovník městského úřadu nebo určený strážník městské policie oprávněný zvláštním vnitřním předpisem k nakládání s rozpočtovými prostředky města místní seznam majetku soupis majetku umístěného v kanceláři, zasedací místnosti, skladu nebo jinak vymezeném uzavřeném jiném prostoru, dále nečleněném, v případě skladu se do něj nezapisují skladované zásoby osoba odpovědná za majetek v evidenci majetku se uvádí pouze u odborů městského úřadu, samostatné organizační složky a u městské policie; u odborů městského úřadu a samostatné organizační složky je jí zaměstnanec určený vedoucím odboru (samostatné organizační složky), u městské policie určený strážník osobní karta zaměstnance (rovněž zvláštní evidence) karta v listinné podobě, na níž se proti potvrzení evidují věci svěřené k použití pouze tomuto jednomu zaměstnanci města, včetně ochranných pracovních pomůcek, v souladu s 255 a následujícími zákoníku práce (odpovědnost za svěřené předměty) odpisy náklad vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v průběhu účetního období v souvislosti s jeho užíváním, vyjadřuje opotřebení majetku, k němuž došlo za jedno účetní období oprávky součet zúčtovaných odpisů, tedy vyjádření celkového opotřebení majetku za dobu jeho používání účetní jednotkou odpisový plán - je souhrnný účetní záznam; odpisový plán je konkretizace účetní metody odpisování dlouhodobého majetku městem; odpisový plán zahrnuje zvolení způsobu odpisování, určení doby používání dlouhodobého majetku, výpočet výše částky odpisu na jednu stanovenou jednotku finanční majetek jsou např. dluhové cenné papíry, termínované vklady, majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem, akcie a podílové listy, dluhopisy, vkladové listy, pokladniční poukázky a směnky určené k obchodování, poštovní známky, kolky, dálniční známky, předplacené jízdenky, vstupenky, telefonní karty, stravenky do provozoven veřejného stravování a dárkové poukázky, peníze, cenné papíry, stravenky do vlastního zařízení závodního stravování účetní jednotky, pokutové bloky, bankovní platební karty apod. RISM odbor rozvoje, investic a správy majetku města městského úřadu OEMM odbor ekonomiky a majetku města městského úřadu 3

4 RAF odbor rozpočtu a financování městského úřadu VVS odbor všeobecné vnitřní správy městského úřadu KTÚ odbor kanceláře tajemníka úřadu PO KTÚ právní oddělení odboru kanceláře tajemníka úřadu KIA samostatná organizační složka kontroly a interního auditu Článek 3 Druhy majetku města 3.1. Tento předpis upravuje nakládání s: - dlouhodobým nehmotným majetkem (software, licence), - dlouhodobým hmotným majetkem (movitými věcmi a jejich soubory, nemovitostmi, tj. pozemky a stavbami spojenými se zemí pevným základem, byty a nebytovými prostory vymezenými jako jednotky podle zvláštního právního předpisu), - zásobami, 3.2. Tento předpis popisuje: - vymezení majetku podle vyhlášky, - užívání majetku příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem, - evidenci majetku, odpisování, - pořizování majetku, - zařazování majetku, - vyřazování majetku, - oceňování majetku, - hospodaření s majetkem, 3.3. Součástí majetku města jsou také: - byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním právním předpisem, - dlouhodobý finanční majetek, - krátkodobý finanční majetek včetně peněz v pokladně, cenin a peněžních prostředků na účtech u peněžních ústavů, - pohledávky a jiná práva. Nakládání s byty a nebytovými prostory, dlouhodobým a krátkodobým finančním majetkem, pohledávkami a jinými právy je upraveno samostatnými vnitřními předpisy města (například k hospodaření s byty, k pokladním operacím, k vymáhání pohledávek). Článek 4 Klasifikace, vymezení a charakteristiky dlouhodobého nehmotného majetku Základní podmínkou pro zařazení do dlouhodobého majetku je doba použitelnosti delší než 1 rok. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je tento majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost. Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění funkcí a povinností stanovených právními předpisy 4

5 pro jeho užívání. V podmínkách města se jedná o majetek popsaný níže dle jednotlivých účtů, na nichž se účtuje o dlouhodobém nehmotném majetku. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Podle účtového rozvrhu sestaveného městem se dlouhodobý nehmotný majetek dělí na: - účet software - pořízený samostatně (který není součástí nabytého hardware) a technické zhodnocení software, přičemž ocenění jedné věci převyšuje částku Kč. - účet drobný dlouhodobý nehmotný majetek patří sem software, kde ocenění jedné věci je Kč a vyšší, a to až do hodnoty jedné věci Kč včetně. - účet 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek dokumenty charakteru studií, záměrů, programů, analýzy s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Vždy jsou na tomto účtu evidovány: územní plán, územně plánovací dokumentace, územní studie, lesní hospodářské plány, povodňové plány bez ohledu na výši ocenění. - účet 035 dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle 27 odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví. - účet 041 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování, do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání. dobou pořizování se rozumí období od okamžiku doručení prvního účetního dokladu o pořízení majetku do okamžiku zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, které je dané okamžikem dosažení jeho způsobilosti k užívání. - účet 044 uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku obsahuje náklady, případně výdaje, nabíhající v průběhu účetního období, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka Kč, a které mohou v úhrnu za celé účetní období splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku. Nejpozději ke dni sestavení účetní závěrky odbor OEMM posoudí, zda jsou splněny podmínky pro zařazení do dlouhodobého nehmotného majetku, konkrétně zda náklady (výdaje) přesáhly částku Kč a technické zhodnocení bylo uvedeno do užívání. Pokud jsou tyto podmínky splněny, uvede se technické zhodnocení v příslušné položce majetku (zvýší se ocenění dlouhodobého nehmotného majetku nebo se zařadí nový majetek technické zhodnocení, pokud bylo provedeno na drobném dlouhodobém nehmotném majetku), v opačném případě se převedou tato plnění na příslušné nákladové účty. Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož klasifikace je obsahem tohoto článku vnitřního předpisu, který je evidován na účtech 013 a 019, je majetkem odepisovaným. Způsob odepisování dlouhodobého nehmotného majetku je upraven v článku 7 tohoto vnitřního předpisu. Majetek, který je zaveden v ocenění pod výše uvedenými hranicemi, byl zaveden do evidence dle původních pravidel a zůstane zaevidován na příslušných účtech. Článek 5 Klasifikace, vymezení a charakteristiky dlouhodobého hmotného majetku Základní podmínkou pro zařazení do dlouhodobého majetku je doba použitelnosti delší než 1 rok. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je tento majetek využitelný pro účel, pro který byl pořízen. Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se 5

6 nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k okamžitému užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele. Podle účtového rozvrhu sestaveného městem se dlouhodobý hmotný majetek dělí na: - účet 021 stavby vždy bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti, přitom stavbou se rozumí veškerá stavební díla, jak jsou stanovena zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění; do této kategorie se řadí rovněž technické zhodnocení staveb, pokud je považováno za samostatný majetek; technické zhodnocení staveb je považováno za samostatný majetek, pokud je provedeno na majetku, jenž není vlastnictvím města a město jej úplatně nebo bezúplatně užívá, vlastníkem tohoto zhodnocení je město, - dále se sem řadí byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, - patří sem rovněž všechny nemovité kulturní památky oceněné pořizovací nebo reprodukční pořizovací cenou, - právo stavby, které nebylo součástí ocenění nově pořizované stavby a v případě, že vlastník stavby a vlastník pozemku jsou různé osoby. - účet samostatné movité věci a soubory movitých věcí - samostatné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technickoekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné movité věci nebo souboru majetku převyšuje částku Kč, předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky. Soubor majetku je tvořen více věcmi a je charakterizovaný samostatným technickoekonomickým určením. Do souboru majetku nelze zahrnout nemovitou věc, a to ani společně s věcí movitou. Do této položky se dále řadí technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku Kč v rámci jednoho účetního období. - účet drobný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné věci je v částce 500 Kč a vyšší do Kč včetně. - patří sem i mobilní telefony, a to bez ohledu na výši pořizovací ceny. - do této položky se dále řadí předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem vedeným na účtu 022, a to bez ohledu na výši pořizovací ceny. - do této položky se rovněž řadí věci pořízené formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění nepřevyšuje částku Kč, a to bez ohledu na výši ocenění. - drobný dlouhodobý hmotný majetek tvoří také vybavení bytů s pořizovací cenou Kč a vyšší. Tento majetek se vede rovněž v pasportech bytů. - účet 029 ostatní dlouhodobý hmotný majetek věcná břemeno - věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky stavby nebo jako součást ocenění v rámci položky zásoby. Dle 19 odst. 6 zákona o účetnictví je stanovena významnost u dlouhodobého hmotného majetku na Kč. Tato významnost je aplikována i u ocenění věcného břemene věcné břemeno do výše Kč nebude na účtu 029 účtováno. - účet pozemky vždy bez ohledu na výši ocenění. - účet kulturní předměty řadí se sem bez ohledu na výši ocenění zejména movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci, a to včetně souborů tohoto majetku. Výtvarná a umělecká díla, která jsou součástí stavby, tvoří se stavbou jeden hmotný investiční celek, jsou součástí evidence této stavby (cena tohoto díla se promítne do celkové účetní ceny stavby). - účet 036 dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - obsahuje dlouhodobý hmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle 27 odst. 1 písm. h) zákona o 6

7 účetnictví. - účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování, do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání. - účet uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku obsahuje v průběhu účetního období náklady, případně výdaje, vztahující se k jedné věci, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka Kč a které mohou v úhrnu za celé účetní období překročit tuto částku a tím splnit podmínky pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku. Nejpozději k rozvahovému dni odbor OEMM posoudí, zda jsou splněny podmínky pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku, konkrétně zda náklady (výdaje) přesáhly částku Kč a technické zhodnocení bylo uvedeno do užívání. Pokud jsou tyto podmínky splněny, uvede se technické zhodnocení v příslušné položce majetku, zvýší se ocenění věci, náležející do dlouhodobého hmotného majetku. Případně se zařadí nová věc technické zhodnocení, pokud bylo provedeno na věci, hodnotově náležející do drobného dlouhodobého hmotného majetku). Pokud výše uvedené podmínky nebudou naplněny, uvedou se tato plnění v příslušné položce nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož klasifikace je obsahem tohoto článku vnitřního předpisu, který je evidován na účtech 021 a 022, je majetkem odepisovaným. Způsob odepisování dlouhodobého hmotného majetku je upraven v článku 7 tohoto vnitřního předpisu. Majetek, který je zaveden v ocenění pod výše uvedenými hranicemi, byl zaveden do evidence dle původních pravidel a zůstane zaevidován na příslušných účtech. Článek 6 Užívání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Majetek svěřený příspěvkové organizaci zřizovací listinou eviduje, a nakládá s ním tato příspěvková organizace. Město vede tento majetek na podrozvahovém účtu 903 Ostatní majetek. O takovém majetku příspěvková organizace účtuje a zároveň jej i odepisuje podle svých vlastních vnitřních předpisů. Pokud by nastal stav, kdy je příspěvkové organizaci svěřen majetek města, jehož hodnota je pod hranicí pro zařazení do drobného dlouhodobého nehmotného (nižší než Kč) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (nižší než 500 Kč), může vést takový majetek příspěvková organizace na svých podrozvahových účtech. Pokud jde o nakládání se svěřeným majetkem, uplatní se ustanovení článků upravujících vyřazování majetku. V takovém případě je příspěvková organizace povinna zajistit všechny kroky předepsané tímto vnitřním předpisem jako postupy při vyřazování majetku a zajistit doklady potřebné pro právoplatné a věrohodné vyřazení majetku z evidence majetku města. Svěřený majetek je uveden v příloze platné zřizovací listiny soupis svěřeného movitého majetku města. Při změně (zařazení nebo vyřazení svěřeného majetku příspěvkové organizaci) se příloha zřizovací listiny měnit nebude, rozsah majetku bude dán inventurním soupisem ( 8 zák. č. 270/2010 Sb.) vypracovaným ke dni pořízení nebo vyřazení majetku uloženým u organizace. Inventurní soupis bude vyhotoven osobou odpovědnou za vedení evidence majetku města. Jednou ročně, po skončení roční účetní uzávěrky, vypracuje osoba odpovědná za vedení evidence majetku soupis majetku svěřeného jednotlivým příspěvkovým organizacím. Tyto soupisy budou předány příspěvkovým organizacím a na vědomí odboru ŠKS, vyjma soupisu svěřeného majetku organizaci Technické služby města Dvora Králové nad Labem, který bude předán na vědomí odboru OEMM. Majetek města užívaný příspěvkovou organizací na základě smlouvy o výpůjčce (vždy budovy, stavby a pozemky) zůstává majetkem města a organizace, která má takový majetek ve 7

8 výpůjčce, je ve věcech nakládání s tímto majetkem povinna přiměřeně se řídit ustanoveními tohoto vnitřního předpisu na základě povinností sjednaných ve smlouvě. Majetek ve výpůjčce může vést příspěvková organizace na svém podrozvahovém účtu. Hospodaření s vlastním majetkem příspěvkových organizací tento vnitřní předpis neřeší, tuto problematiku si upraví příspěvkové organizace samy. Článek 7 Evidence nehmotného a hmotného majetku, odpisování 7.1. Majetková evidence tohoto majetku je vedena v elektronické podobě v informačním systému VERA - Majetek. Za vedení řádné, aktuální a úplné evidence majetku zodpovídá odbor OEMM Veškerý majetek vymezený tímto předpisem musí být řádně označen jednoznačným inventárním číslem (kromě pozemků, staveb a případně nehmotného majetku), které se přidělí jediné věci z majetku města při jejím zařazení do evidence. Současně se zařazený předmět označí čárovým kódem, a to způsobem pokud možno trvalým. Výjimkou jsou předměty označené v evidenci jako nepolepitelné, tj. předměty, u kterých způsob jejich užívání nedovoluje umístění štítku s čárovým kódem. Označení se provede u snadno přemístitelných předmětů na boční nebo zadní straně předmětů tak, aby bylo možno snadno provést sejmutí čárového kódu čtecím zařízením, a přitom štítek nebyl vystavován nadměrnému odírání nebo poškození při běžném používání. U nábytku a ostatních těžších předmětů se umístí štítek s čárovým kódem tak, aby při obvyklém používání a umístění předmětu nedošlo k poškození štítku, a při inventuře bylo možno štítek bez problémů sejmout čtecím zařízením. Nepolepitelný předmět se čárovým kódem neoznačuje. Čárový kód je vytištěn a evidován na odbor OEMM na inventární kartě majetku Pro veškerý dlouhodobý majetek je v informačním systému VERA - Majetek veden registr majetku, tj. soubor karet majetku (viz Příloha č. 1) s těmito údaji: - inventární číslo - název majetku - datum pořízení - datum zařazení do užívání - způsob ocenění a částka ocenění - v případě pořízení z prostředků dotace výše této dotace a její poskytovatel - číslo účetního dokladu, jímž bylo o majetku účtováno - účet, na který je majetek zařazen - základní popisné a technické údaje - umístění majetku - osoba odpovědná za majetek - osoba, která majetek užívá - provedené technické zhodnocení - datum a způsob vyřazení U nově pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku odbor RAF předá do 15. pracovního dne v měsíci kopie účetních dokladů o nabytí majetku za předchozí měsíc odboru 8

9 OEMM. Dokladem o nabytí majetku je zpravidla faktura dodavatele nebo smlouva (kupní, směnná, darovací). U budov a staveb vždy a u movitého majetku, pokud se jedná o jednotlivou věc nebo soubor věcí či ucelené zařízení, které před zařazením do majetku vyžadují odbornou instalaci a uvedení do provozu, je součástí nabývacích dokladů protokol o zařazení majetku do užívání. Protokol o zařazení majetku do užívání vyhotovuje a na odbor OEMM neprodleně po zařazení předává správce majetku, z jehož rozpočtové organizační jednotky se majetek pořizuje. Na tomto protokolu, v případě ostatních druhů nabytí majetku na účetním dokladu, musí být obsažena informace o odpovědné osobě, která zodpovídá za věc zařazovanou do majetku města. Na základě těchto dokladů odpovědný pracovník odboru OEMM zajistí vložení nově pořízené věci do majetku města. Při zařazení majetku bude vystaven formulář Protokol o zařazení majetku (viz příloha č. 1). Protokol o zařazení majetku do užívání musí obsahovat přesný název věci, která je zařazována do majetku, její stručný technický popis vylučující záměnu s jinou podobnou věcí, ocenění majetku, správce majetku a umístění věci (místní seznam, který bude o zařazovanou věc rozšířen) a osobu odpovědnou za majetek určenou vedoucím odboru. Pracovník evidence majetku odboru OEMM přidělí předmětu inventární číslo, opatří ho štítkem s čárovým kódem (pokud se nejedná o tzv. nepolepitelný předmět), zařadí do evidence v informačním systému VERA - Majetek, kde mu určí účet, na němž bude evidován, a vyhotoví vnitřní účetní doklad, na základě kterého bude nově nabytý majetek zaúčtován na některém z účtů účetní evidence majetku, kam věcně náleží. Při zařazení majetku, k němuž se vlastnická práva evidují v katastru nemovitostí, odbor OEMM předkládá interní účetní doklad odboru RAF současně s odesláním návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí v den odeslání návrhu na vklad na místně příslušné katastrální pracoviště Podklady pro zařazení do evidence týkající se dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, u kterého vznikají postupně nabíhající náklady související s pořízením (především investiční akce), zajišťuje pracovník určený vedoucím příslušného odboru, z jehož rozpočtové organizační jednotky je pořízení hrazeno, a to až po zajištění všech technických funkcí potřebných k užívání a po splnění povinností stanovených právními předpisy (stavební, ekologické, požární, hygienické apod.). Tyto podklady budou okamžikem uvedení majetku do užívání předány odboru OEMM jako součást protokolu o zařazení majetku. V případě změn v těchto údajích bude vyhotovením vnitřního účetního dokladu odborem OEMM průběžně během daného měsíce informován odbor RAF, aby provedl příslušné změny na majetkových účtech. Pokud se investiční akcí pořízený majetek zapisuje do katastru nemovitostí, platí pro den zápisu do majetku stejná pravidla, jako v poslední větě čl V případě pořízení majetku z dotace zcela nebo částečně bude součástí podkladů pro zařazení majetku do evidence i informace o výši této dotace, o poskytovateli této dotace a informace o podmínkách dotace (udržitelnost projektu) Na základě novely zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb. byl vydán Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku (ČÚS 708). Tímto předpisem se počínaje rokem 2011 zavádí pro účetní jednotku, kterou je obec, povinnost účetně odpisovat dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Dlouhodobý majetek se odepisuje v souladu s ustanovením 28 zákona o účetnictví a 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb., v úplném znění. Dlouhodobý majetek ve vlastnictví města, které je účetní jednotkou, na kterou se vztahuje ustanovení 66 vyhlášky, je odepisován v souladu s účetními metodami, které jsou stanoveny v ČÚS 708. Pro každé účetní období musí být samostatným právním úkonem usnesením rady města schválen odpisový plán, sestavený jedním ze způsobů stanovených v bodech 5.4 až 5.7 ČÚS

10 Město používá způsob rovnoměrného způsobu odpisování. Pro majetek, který byl v používání k , vychází ze zjednodušeného způsobu odpisování, pro rok 2012 a následující roky platí odpisový plán vycházející z měsíčních odpisů stanovených výše popsaným způsobem ze zbývající doby používání, dle zatřídění majetku dle klasifikace podle CZ-CPA (nebo CZ-CC) do jednotlivých odpisových skupin a jim přiřazených zbývajících dob používání. Tento postup byl schválen usnesením rady města č. R/1050/ Rada města Dvůr Králové nad Labem. Současně byl schválen jako postup odpisování majetku počínaje rovnoměrný způsob odpisování majetku. Tento způsob se použije pro všechny nově zařazené věci do majetku města od s tím, že doba používání a tím i počet měsíčních odpisů se stanoví na základě stanovených dob odpisování dle příloh č. 1, 2 a 3 k ČÚS 708 s přihlédnutím ke specifickým podmínkám užívání daného majetku v podmínkách města. Stanovení odpisové skupiny je v gesci odboru OEMM, určený správce majetku při jeho zařazení uplatní požadavek na odchylné stanovení doby používání, které bude vyznačeno v protokolu o zařazení majetku pořízeném dle čl. 8, odst. 8 tohoto vnitřního předpisu. Odpisový plán na příslušné účetní období, počínaje rokem 2013, bude předložen odborem OEMM ke schválení radě města na její poslední schůzi před koncem roku předcházejícímu prvnímu dni účetního období, pro které je odpisový plán předložen. Město neodpisuje: - umělecká díla, která nejsou součástí stavby, - sbírky muzejní povahy, movité kulturní památky a obdobné movité věci, stanovené jinými právními předpisy, nemovité kulturní památky - pozemky, - nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, - technické zhodnocení do doby uvedení do stavu, způsobilého k používání, - finanční majetek, - zásoby, - dlouhodobý majetek, který se podle 27 zákona oceňuje reálnou hodnotou 7.7. Odbor OEMM předává odboru RAF formou vnitřního účetního dokladu průběžně během daného měsíce informace: - o zařazení majetku do skupin podle účetní osnovy, - o nově pořízeném majetku formou bezúplatného převodu mezi městem a jím zřízenými organizacemi, - o změnách v ocenění majetku, - o přebytcích či manku zjištěném při inventarizaci, - o schválené likvidaci a prodeji movitého majetku města, - o nákupu a prodeji nemovitostí, - o ostatním přírůstku a úbytku majetku města. Podklady pro tyto změny v evidenci majetku předávají odboru OEMM příslušné odbory nebo správci majetku, kteří za majetek zodpovídají, a to formou interního účetního dokladu s přílohami, kterými jsou např. interní sdělení o sepsání nové zřizovací listiny včetně kopie této listiny, interní sdělení o sepsání darovací smlouvy včetně kopie této smlouvy nebo interní sdělení o změně smlouvy např. formou sepsání dodatku ke smlouvě apod Odbor RAF jednou měsíčně, 15. pracovní den v měsíci, předává odboru OEMM výpis z hlavní knihy, kde je zachycen pohyb majetku. 7.9 Veškerý majetek umístěný na pracovišti je uveden v místním seznamu majetku v místnosti, kanceláři či jinak definovaném místě umístění majetku, který je vytištěn z informačního systému VERA Majetek. Za zpracování místních seznamů odpovídá osoba odpovědná za 10

11 vedení evidence majetku. Aktuální místní seznamy se vyhotovují na vyžádání osoby odpovědné za majetek v konkrétní místnosti, a to např. po změně ve složení majetku na konkrétním místním seznamu. Za úplnost a aktuálnost místního seznamu odpovídá osoba odpovědná za majetek v místě umístění, dodržování tohoto ustanovení kontroluje přímý nadřízený pracovník Přemísťování majetku mezi jednotlivými odbory (i mezi jednotlivými pracovníky) úřadu navzájem a mezi úřadem a městskou policií je protokolární. Přírůstky a úbytky v místních seznamech se provádí na základě tiskopisu Převodka movitého majetku (viz příloha č. 5) dále jen Převodka. Převodku vyhotoví zaměstnanec, který je uvedený jako odpovědná osoba na místním seznamu, z něhož se převáděná věc vyjímá. Souhlas s převodem majetku potvrzuje správce majetku, z jehož odpovědnosti se věc převádí. Předávající správce majetku předá vyplněnou převodku odpovědnému pracovníkovi odboru OEMM. Ten provede nejpozději do 10 pracovních dnů od dodání této převodky změnu v umístění majetku zavedením nového umístění věci do karty majetku. Převzetí majetku na jiné místo podepisuje osoba odpovědná za majetek umístěný na tomto novém místě umístění majetku. Vyplněnou a všemi podpisy opatřenou Převodku předá přebírající osoba odpovědná za majetek na místním seznamu, do něhož se převáděný majetek zapisuje, pracovníkovi evidence majetku odboru OEMM. Tento pracovník provede příslušný zápis do informačního systému VERA Majetek. Pokud bude některá věc z majetku města předána do krátkodobé zápůjčky trvající maximálně 30 dnů, opravy, repase, apod., musí osoba odpovědná za tuto věc být schopna doložit po dobu předání věci důvod této skutečnosti. Zápis bude proveden ve zjednodušené evidenci na rubové straně místního seznamu. Písemný doklad (kopie zakázkového listu opravny, smlouvy nebo dohody o krátkodobé zápůjčce apod.) bude vždy uložen u správce majetku. Vedoucí odboru je povinen při odchodu stávajícího nebo příchodu nového zaměstnance, který byl (bude) určen osobou odpovědnou za majetek na příslušném místním seznamu, předat neprodleně tuto informaci odboru OEMM. Vedoucí odboru je také povinen při změně zaměstnance užívajícího majetek na příslušném pracovišti oznámit tuto změnu odboru OEMM. To zajistí příslušnou změnu v informačním systému VERA Majetek Vedení zvláštní evidence Zvláštní evidencí se rozumí vedení osobních karet zaměstnanců. Majetek vedený v osobních kartách zaměstnanců obsahuje věci svěřené k výkonu sjednané práce pouze tomuto jednomu zaměstnanci. Osobní karty zaměstnanců vede technickohospodářské oddělení odboru VVS, v informačním systému VERA - Majetek jsou evidovány pouze věci označené inventárním číslem. Odbor OEMM vede evidenci o těchto věcech v informačního systému VERA - Majetek na základě podkladů předaných odborem RAF. Zvláštní evidence se vede pro: - knihy, - mobilní telefony, - osobní ochranné prostředky, - ostatní majetek předaný k osobnímu užívání jediným zaměstnancem. Uvedený majetek zapisuje do osobních karet zaměstnanců vedoucí technickohospodářského oddělení odboru VVS. Zaměstnanec převzetí věci potvrdí svým podpisem a přebírá tím odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů podle 255 a následujících zákoníku práce. Pokud tyto věci splňují kritéria pro zařazení do dlouhodobého majetku, jsou vedeny rovněž v evidenci příslušné pro tento majetek. V opačném případě je tento majetek od ocenění 11

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : 312. Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více